home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Van der Hallen, Ernest

Maakt deel uit van:

ERNEST VAN DER HALLEN

 Lier, 2 juni 1898 – Lier, 24 februari 1948

Schrijver van heiligenlevens, essays, reisverslagen en vooral verhalen en romans.

Volbloed romanticus die uitmuntte in het scheppen van onduidelijke sferen.  Eminent katholiek jeugdleider tijdens het interbellum.

Door sympathisanten ‘Nonkel Nest’, maar door Gerard Walschap ‘wijwaterpisser’ genoemd.

Het hoofdthema is de verbondenheid met de aarde gepaard met een actieve Vlaamsgezindheid en een strijdbaar katholicisme.

Schreef ook onder het pseudoniem: J. van den Wijngaerdt (1947)

BIOGRAFIE

2 juni 1898: Geboren te Lier, als zesde kind uit een gezin van negen (drie meisjes, zes jongens)

 • Zijn vader Jan Matthias Jozef Van der Hallen kwam uit Opgrimbie en was een diep christelijk man.
 • Aanvankelijk was zijn vader beroepsofficier, nadien secretaris van de Burgerlijke Gast- en Godshuizen te Lier.

1914-1918: Volgde lessen op het Sint Gummaruscollege van Lier.

Bij aanvang van de oorlog vluchtte het gezin naar Le Touquet Paris-Plage, maar keerde op 10 oktober 1915 via Nederland naar Lier terug.

Met een jaar vertraging vatte  hij op het College de 4de Latijnse aan, waar hij in contact kwam met de romantische Blauwvoeterie.

 • In het college te Lier stond  hij mee aan de wieg van het ‘Communieverbond voor Vlaanderen’.
 • Er kwamen primitief gedrukte “communiebriefjes” aan te pas, die door de ‘ijveraar’ van de klas ’s zaterdags werden uitgedeeld, terwijl hij die van de vorige week ophaalde:

“Ik verbind mij om elke week één H. Communie op te dragen voor Vlaanderen en het Vlaamse volk.
Deze week op …
Speciale intentie … (bvb opdat de Vlamingen meer naaste,nliefde zouden krijgen – opdat Vlaanderen katholiek zou blijven – opdat de drankzucht in Vlaanderen zou verdwijnen enz.)

Handtekening

 • Kort daarna werden er bidprentjes met O.L. –Vrouw van Vlaanderen  en kunstige boekenleggers voor het missaal in vierkleurendruk uitgegeven waarop zelfgeschreven teksten in de trant van “Lutgardis, Heilige Vlaamse maagd, maak van ons Vlamingen maar ook heiligen”.
 • De beweging kreeg een grote verspreiding over heel Vlaanderen. Van der Hallen had het voorzitterschap en werd een bekend persoon onder de studenten.

3 augustus 1918: Intrede in het Noviciaat van de Paters Minderbroeders te Turnhout.

17 april 1919: Om gezondheidsredenen –hij was astmatisch en vatbaar voor tuberculose- deed hij afstand van zijn priesterroeping, maar bleef heel zijn leven ongehuwd en zette zich in voor een christelijke opvoeding van de jeugd.

1920: Huurde een kamertje op ’t Begijnhof te Lier, Grachtkant 10, bij Mie Dens en Stanske Wuyts.

 • Hier werd het ‘Katholiek Vlaams Secretariaat voor Studentenarbeid’ opgericht in navolging van de ideeën van Dr. August Laporta: activiteiten o.a. stichting van de ‘Gebedenbond voor Vlaanderen’, verspreiding van ‘Gebed voor Vlaanderen’ van C. Verschaeve (met ill. van J. English) en van boekenleggers met afbeeldingen van Dietse heiligen; (Ook in de Jezuïetencolleges van Turnhout en Antwerpen).
 • Van hieruit werd geijverd om de Studentenbeweging en Rodenbach opnieuw een veroverende levenskracht in te blazen. Uit de ontmoetingen ontstonden pamfletten en leidingblaadjes die hun weg vonden tot in de verste hoeken van Vlaanderen.

1921: Nam ook het beheer en de redactie over van het Antwerps studentenblad Storm dat in vele scholen omwille van strijdbaar flamingantisme niet welkom was. Medewerkers waren: Lode Dosfeld, Filip de Pillecijn, Cyriel Verschaeve, Hugo Verriest en Felix Timmermans

Huurde naast het kamertje aan de Grachtkant  – waar de redactie van ‘Storm’ werd gevestigd –  een compleet huis in het Hellestraatje in het begijnhof, dat de naam Jan van Ruusbroec meekreeg.

Het Ruusbroec-huis werd snel het kloppend hart van een toenmalige extremistische jeugd, die – in de glans van een Vlaams Studentenschap – een “nieuwe lente voor Vlaanderen” wenste in te luiden.

1922: Bezieler van het Algemeen Katholiek Vlaams Studentenverbond (A.K.V.S.), hoewel hij geen deel uitmaakte van het bestuur.

1923-1929: Werd secretaris van het Algemeen Verbond der Katholieke Boekerijen (ASKB) onder leiding van Joris Baers.

Jarenlang was hij tevens redactiesecretaris van Boekengids, waardoor hij ook nauw betrokken was bij de uitbouw van het gerenommeerde en omstreden Lectuur-Repertorium, waar hij romans van een zedelijke quotering voorzag.

 • Gerard Walschap schilderde de Lierenaar –na diens bespreking van de roman Adelaïde- in één van zijn brieven af als een ‘wijwaterpisser’.

1924: Debuteerde met een verhalen bundel ‘Sprookjes uit de zomernacht’ en een essay Stille uren bij primitieve meesters.

1924: Publicatie van zijn vertaling ‘Nieuwe jeugd en katholicisme’ van de Italiaanse theoloog Romano Guardini.

 • Van der Hallen werd diepgaand geïnspireerd door deze christelijke denker en spirituele voorman van de Quickbornbeweging in Duitsland omwille van de totaal vernieuwde christelijke levensstijl die hij voorstond
 • Nota: Romano Guardini en de jeugdbeweging
 • Quickborn is een –van origine – Duitse katholieke jongerenbeweging,opgericht rond 1910, die het beste van de Duitse natuurvriendelijke ‘Wandelvogel’-jeugdbeweging combineert met christelijke herbronning.
 • In 1920 werd Romano Guardini uitgenodigd op Burg Rothenfels, een oude burcht aan de Main, die de beweging in 1919 gekocht had. Hij blijft er komen om zgn. Werkwochen te houden, waarin naast lichaamsbeweging, sport en spel ook geestelijk en theologisch onderricht werden ingepast. Guardini zal in 1927 Burgleiter op Rothen­fels worden en dit blijven tot de opheffing van de burcht door de nazi’s in 1939. Dit leiderschap kreeg algauw een Europese uitstraling. In Vlaanderen was o a Van der Hallen erdoor geïnspireerd.
 • Detail: Quickborn is een romantische dichtbundel (1852) van de Nederduitse dichter Klaus Groth in het dialect van Ditmarschen. Rodenbach en De Mont waren grote bewonderaars van de dichtbundel Quickborn.

1925: Organisator van het baanbrekende ‘Liturgisch Studentencongres’.

1927: Medestichter van het kunstenaarsgenootschap ‘De Pelgrim’.

 • De Pelgrim ontstond uit een groep strijdbare katholieke kunstenaars (Flor van Reeth, Felix Timmermans , Renaat Vereman e a ) waarvan de leden ‘beloofden door hun werk Gods naam te verheerlijken en door hun kunst getuigenis af te leggen van hun geloof’. Het gelijknamige tijdschrift beleefde twee jaargangen en ging in december 1931 ter ziele, na acht nummers van elk ongeveer 100 paginas.
 • Poëzie was vertegenwoordigd door Gery Helderenberg, André Demedts, Dirk Vansina, Jan Vercammen. Scheppend proza werd geleverd door Léonce Reypens, Ernest Van der Hallen, Felix Timmermans en Gerard Walschap. Toneel: Fr. Delbeke, Felix Timmermans, Anton van de Velde.
 • Door het vroom-stichtelijke boven het esthetisch waardevolle te verkiezen, vindt men in het tijdschrift tevens lange onverteerbare en in hun betweterigheid irriterende preken van Cyriel Verschaeve en patronaatsenquêtes in de trant van ‘Zedelijk verval op onze dagen en oorzaken’ door mej. Marie Delwaide.

1929: Van der Hallen werd door de Katholieke Overheid –die de flamingantistische stroming binnen het AKVS niet kon appreciëren – wegens ‘opstandige’ houding terechtgewezen.

 • Van der Hallen droomde van een vrijgevochten Vlaamsvoelende jeugd, doordrongen van christelijke idealen.
 • De kerkelijke overheid in België kon het zelfstandig optreden van de non-conformist niet op prijs stellen evenmin als de Vlaamsgezinde overtuiging die hij op de studenten overbracht. Pogingen om het A.K.V.S in het gareel te doen lopen mislukten, waarop de kerkelijke overheid besloot het verbond te dwarsbomen. Een middel daartoe was de Katholieke Studenten Actie (K.S.A.) die een volgzamere studentenformatie was.
 • Daarnaast had het A.K.V.S. nog te lijden onder de concurrentie van het Jong-Dinaso.

1929-1931: Redacteur van de rubriek “Kunst en Letteren” in het tijdschrift Jong Dietsland in opvolging van Wies Moens;

1931: Publiceerde het ‘Liturgisch gebedenboek voor Studenten’ en was zeer actief in het werk van de Jeugdherbergen.

1932: Publicatie van ‘Brieven aan ‘n jonge vriend’.

 • Geeft een goed voorbeeld van de rol die Van der Hallen zich voorgenomen had te spelen onder katholieke jongeren.

Na het debàcle van het A.K.V.S. maakte Van der Hallen een viertal reizen in het Middellandse Zeegebied.

 • Het relaas van zijn omzwervingen publiceerde hij later in boekvorm:  Tussen Atlas en Pyreneeën. (1938);  –Cheiks, pelgrims en rabbijnen. (1940) –Oost-zuid-oost. Herinneringen aan Lybië, Egypte, Syrië en Turkije. (1941)

1935: Redactielid van het uitgesproken katholiek en Vlaams-nationalistisch georiënteerd tijdschrift “Volk, Maandschrift voor Dietsche kunst en kultuur” dat tussen november 1935 en juli 1939 vier jaargangen van elk 10 nummers beleefd.

 • Volk was een ‘maandschrift voor Dietsche kunst en kultuur’ dat uitgegeven werd te Lier van 1935 tot 1941.
 • De redactie bestond aanvankelijk uit Filip de Pillecyn, Ernest van der Hallen, Anton van de Velde en Dirk Vansina, vanaf de tweede jaargang kwamen er  Victor Leemans en Karel Vertommen bij en vanaf de vierde jaargang Ferdinand Vercnocke.
 • Volk moet gesitueerd worden in het milieu van Vlaams-nationalistische katholieken die zich buiten de katholieke partij om wilden groeperen rond een rechts gedachtegoed.
 • In juli 1939 stopte het blad ermee, maar tijdens de Duitse bezetting verscheen Volk opnieuw enkele maanden.
 • In november 1940 meldde Volk dat het zich uitsluitend met het artistieke leven zou bezighouden en de politiek zou overlaten aan Dietbrand. Daarnaast was de verhouding met de bezetter zeer ambigu.
 • Omwille van de Dietse ideeën en het ‘zu katholisch’ karakter van het blad, werd Volk in januari 1941 stopgezet.
 • Volk is vooral belangrijk als exponent, vlak voor WO II, van een deel van Vlaanderen, dat doof is gebleven voor de roep van August Vermeylen om ‘more brains’

1936: De aarde roept’ getuigt van zijn hartstochtelijk idealisme, waarin hij niet alleen zijn liefde tot de aarde en zijn verachting voor het stadsleven, maar ook zijn romantisch geloof in de oorspronkelijke goedheid van de mens uitspreekt.

1938-1945: Benoemd tot Inspecteur van de provincie Antwerpen voor Openbare Bibliotheken.

1939: Het sprookje ‘Van den Baars die het Park begeerde te zien’ werd op de Vlaamse nationale Radiovereniging uitgezonden op 2 december.

 • Voordrachtkunstenares: Mw. Jeanne Knops.
 • Zachte begeleidende muziek werd speciaal hiervoor gecomponeerd door Marinus De Jong.

1940-1945: Tijdens de Tweede Wereldoorlog bleef hij politiek afzijdig en hield zich bezig met zijn werk als provinciaal inspecteur van bibliotheken en het schrijven van boeken.

1942:Op eigen grond’ behandelt nogmaals de thema’s die in ‘De aarde roept’ (1936) aan bod komen.

1944: Bij de bevrijding kreeg Van der Hallen de politie over de vloer die op zoek was naar zijn broer Alfred, de oorlogsburgemeester van Lier.

 • Omdat hij de schuilplaats van zijn broer niet wou zeggen – als hij het al wist – werd hij zonder opleidings- of aanhoudingsmandaat gearresteerd en drie maanden opgesloten eerst in de Sionkazerne te Lier, daarna in de “Harmonie” te Antwerpen

10 december 1944: Vrijlating door bemiddeling van senator Maria Baers.

De erbarmelijke omstandigheden van zijn gevangenschap ondermijnden het gestel van Van der Hallen die sinds zijn jeugd reeds met zijn gezondheid sukkelde.

December 1945: Ontslagen als inspecteur van de Provincie Antwerpen voor de Openbare Boekerijen, ambt dat hij sinds 1938 uitoefende.

7 September 1946: De zaak wordt zonder gevolg geklasseerd.

1947: Publicatie van ‘Kroniek der Onnozele Kinderen, een roman over de kinderkruistocht

 • Het is een historisch gegeven dat Van der Hallen omtoverde tot een pleidooi voor het edele en ongerepte in het kind

1947: Publicatie van ‘Brieven aan Elckerlyc’ geschreven onder pseudoniem J. Van den Wijngaerdt, kan beschouwd worden als zijn geestelijk testament gericht aan mensen in nood, maar humanitair en christelijk bemoedigend.

 • De “Brieven” krijgen postuum weerwoord in twee publicaties van Richard Dewachter: Elckerlyc antwoordt (1952) en Antwoord aan Elckerlyc (1967)

24 februari 1948: Ernest Van der Hallen overlijdt in zijn geboortestad.

 

Epiloog

Ook na zijn overlijden in 1948 blijven zijn idealen in nationalistische jongerengroepen lang nazinderen; getuige daarvan de christelijk geïnspireerde Van der Hallen-Gemeenschap (centrale: het Bertennest te Roesbrugge a.d. IJzer), die ieder jaar de herinnering aan het geestelijk erfgoed van Van der Hallen levendig houdt.

1948: In Memoriam Ernest Van der Hallen, in: Golfslag nr 9 pp.351-383. Ook bij Gudrun, het orgaan van de Dietsche Meisjesbond verscheen een speciaal herdenkingsnummer.

1949: Publicatie van zijn onvoltooide roman ‘Vaarwel dan, mijn vriend’, dat handelt over een muzikaal wonderkind en door J. Van Laer werd afgewerkt

23 oktober 1949: Op het kerkhof van Kloosterheide te Lier werd een grafmonument ter zijner ere onthuld.Het is ontworpen door E.H. Remy Lens, kunstschilder en architect Flor Van Reeth. Het staat vlak naast dat van F. Timmermans.

van-der-hallen-e-59a        van-der-hallen-e-59c       van-der-hallen-59d

1958: Herdenking van de 10de verjaren van het afsterven van Ernest Van der Hallen. Enerzijds worden er kampdagen ingericht door de Kempische Rodenbachbonden, anderzijds verschijnt er een gedenkboek dat tegelijk als hulde- en studieboek bedoeld is.

6 april 1968: Organisatie van een Feest der gedachtenis in de feestzaal van de V.T.B. aan de St.-Jacobsmarkt, 45 te Antwerpen.

4 juni 1978: Davidsfonds afdeling Lier organiseert ter gelegenheid van de 80ste geboortedag een Ernest van der Hallen-herdenking. Er wordt een gedenkplaat onthult door Clem De Ridder aan het geboortehuis, Mosdijk 15.

 • Terzelfdertijd is er een publicatie: Ernest Van der Hallen: Lier, zondag 4 juni 1978.. Samenstelling: Jan Uytterhoeven & Erik Verstraete. Uitg. Davidsfonds Lier. -55p.:ill. Variante titel: Ernest van der Hallen herdenking. Afmetingen: 24 x 15.80 (gebrocheerd)

1 oktober 1988: Herdenking op de Jeugddag te Lier. Allerlei activiteiten in het Jeugdcentrum ’t Karuur, tentoonstelling en Posterbeurs in ‘Schaeckbert’ op het Zimmerplein, optocht naar het kerkhof en slotronde aan het graf van Ernest van der Hallen.

28 februari 1998: Davidsfonds afdeling Lier organiseert ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van het overlijden een Ernest van der Hallen-herdenking. Tentoonstelling in de Stadsbibliotheek van Lier.

 • Van de eucharistieviering werd een prachtig boekje samengesteld door Jan Uytterhoeve, verlucht met tekeningen van Timmermans, Bogaerts en anderen.

12 tot 27 februari 1999: Thematische tentoonstelling ‘De Wind waait’ over Ernest van der Hallen (1898-1948) als uitdeining Van der Hallen-jaar te Antwerpen in A.D.V.N. Lange Leemstraat 26 te Antwerpen.

Catalogus uitgegeven door uitgeverij Bertennest, Kortrijk. Erik Vertraete (red.) Guido Van der Meersch (samenst.) 29.70 x 21 Voorkant is de affiche ontworpen door Joost Ducatteeuw

Van der Hallen E 44

….

2014: Affiche

BjQbOP-CEAA9fTO

Meer over Ernest van der Hallen

 • Gedenkboek, kunstenaar Ernest van der Hallen. Voorman der jeugd. Borgerhout, Eggermont, 1958., Gebrocheerd, originele geïllustreerd uitgeversomslag in kleur (Maurits Van Reeth),  223pp + platen ( foto ’s z/w), geïllustreerd z/w.
  Oplage van 1500 exemplaren.
 • Boni, Armand  Ernest Van der Hallen (1898-1948), een silhouet. Leuven, Davidsfonds. 1950, 212 blz. Foto Van der Hallen op frontispice. Geïllustreerd met foto’s. Bibliografie.
 • Luykx Bonifaas, Praem O;  Ernest van der Hallen, begenadigde en leider, Zele, Ganzenhoeve, 1955, Gebrocheerd, 12x18cm, 61pp.
 • De Belder L, Lierse herinneringen aan Ernest van der Hallen / Van der Hallen H, Ernest van der Hallen e.a. in: AKVS schriften, mededelingen van de stuurgroep van de oud-AKVS-sers: nov nr 25: Brussel, 1992, 80 .pp, Geniet.
 • Ward Corsmit, Ongewoon reisjournaal. In de geest en de voetsporen van Ernest van der Hallen, Bertennest-Oranje, Kortrijk, 1993, 72 blz.
 • Erik Verstraete (red.) Guido Van der Meersch (samenst.), Tematische tentoonstelling ‘De Wind waait’ over Ernest van der Hallen (1898-1948) als uitdeining Van der Hallen-jaar te Antwerpen in A.D.V.N. Lange Leemstraat 26 te Antwerpen. Catalogus uitgegeven door uitgeverij Bertennest, Kortrijk. 29.70 x 21

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Prof. Dr. M. Rutten; Prof. Dr. J. Weisgerber (red.): Van “Arm Vlaanderen” tot “De voorstad groeit” 1888-1946. Standaard Uitgeverij 1988.
 • Stadsarchief Lier

BIBLIOGRAFIE

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience  – Antwerpen
 • Koninklijke Bibliotheek van België –  Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klik op de foto

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1924 Ridder Arnold. Dramatisch sprookje in 3 bedrijven mitsgaders een vóór- en een náspel. (theatertekst)

Antwerpen: Uitgeverij “Mercurius”. -53p.

Afmetingen: 20.60 x 14 (ingenaaid – zachte kaft)

1924 Sprookjes uit den zomernacht. (verhalen)

Verlucht door Felix Timmermans
Bevat: In den zomernacht pp. 8-17; Het lied der goedheid pp.18-25; Engelenkeuze pp. 26-33; Van de Lente pp. 34-41; De treurende Vreugde pp. 42-47; Het gestoorde sprookje pp. 48-51; De mooie blauwe vlinder pp. 52-58; Van den baars die den avond begeerde te zien pp. 59-65; Sterrensprookje pp. 66-73; De koppige Plataan pp. 74-81; Hoe Schoonheid stierf pp. 82-90.
Van der Hallen E 1 Antwerpen: N. V. “Leeslust”.  -90p.

Afmetingen: 20.75 x 16.50 (ingenaaid)
Druk. V. Van Dieren en Co.
1924 Stille uren bij primitieve meesters. (essay) Van der Hallen E 20 Antwerpen: N.V. “Leeslust”. -90p. + 24 platen.

Afmetingen: 24.50 x 20 (ingenaaid)
1924 Nieuwe jeugd en katholicisme. (essay – vertaling)

Oorspronkelijke auteur: ROMANO GIARDINI.
Uit het Duitsch vertaald door E. Van der Hallen.
Kortrijk: Uitgeverij “Steenlandt”. -66p.

Reeks: jeugdbeweging reeks vol 1
1925 Begenadigden uit mystiek Vlaanderen. (essay)

Bevat: Over sinte Odrada, Sinte Godelieve & Beatrijs van Nazaret.
Met boekversiering van Anco Wigboldus.
1932: 2de druk  Antwerpen: Leeslust ; Eindhoven : Lecturis -111p.
Van der Hallen E 29 Antwerpen: Drukkerij V. Van Dieren en Cie. -109p.

Afmetingen: 18 x 14.50 (ingenaaid)
Gedrukt op de persen van Drukkerij V. Van Dieren en Cie Venusstraat 27 Antwerpen MCMXXV.
1927 Onze Lieve Vrouw in de Kempen. Zes prentjes van Remi Lens. (essay)

Samen met De Liturgische kunst van Remi Lens door Jozef Boon C.SS.R.
De publicatie bevat ook de zes prentjes in een pochette.

In: Kunst Adelt, Peer. pp 61-68

Zesde jaargang nr 4 – 15 april 1927
Afmetingen: 22.60 x 14.30 (geniet)

1928 Kristiaan de Godsgezant. (roman)

Omslagtekening: August Verstreken.
 Van der Hallen E 3 Antwerpen: N. V. Leeslust / Eindhoven: Lecturis; -122p.

Afmetingen: 19 x 14.50 (ingenaaid)
Colofon: Dit boek werd gedrukt op de persen van de drukkerij Praemonstratenser-abdij te Averbode in een oplage van 1000 exemplaren anno 1928.
1931 Liturgisch gebedenboek voor studenten en ontwikkelde leeken.  Van der Hallen E 4 Deurne, Antwerpen: Uitgeverij Boekhandel “L.V. Tijl”. -88p.

Voor N.-Nederland Uitgeverij “De Kempen”, Tilburg
Afmetingen: 14.50 x v10 (gebonden – harde kaft)
1932 Brieven aan ’n jonge vriend.

Bandontwerp van E. Darimond
Van der Hallen E 9 Deurne; Antwerpen: Uitgave der  L. V. Tijl. -125p.

Reeks: Jeugdproblemen nr 1
Afmetingen: 20 x 14 (ingenaaid))
Colofon: Dit boek werd op last van de uitgever gedrukt op de persen der drukkerij C. Govaerts, Deurne gezet in de Nobel antiekletter en gedrukt op opdikkend espartopapier der Koninklijke  Papierfabrieken Van Gelder en Zonen, Amsterdam. Geëindigd op 31 oktober 1932.
1932 De wind waait. (roman)

Bandversiering van Frans Mertens.
1944: 3de druk Bij De Kinkhoorn, Brugge/Brussel. -44p. gebonden met harde geïllustreerde kaft.
1966: 5de druk bij Bertennest – Haringe. Uitgegeven in Jeugdgemeenschap bij ’t maandelijks tijdschrift “Onze Arbeid” nr 26 bloeimaand 1966. 10.50 x 10.50 ingenaaid.

Van der Hallen E 5a_1932_01 harde kaft

Leuven: Davidsfonds. -110p.

Reeks:  Volksreeks nr 240
Afmetingen: 19 x 12.50 (ingenaaid -foto boven- & gebonden in harde kartonnen kaft -foto onder)
Colofon: Dit derde boek van de volksreeks 1932 van het Davidsfonds werd gedrukt door “Excelsior” Brugge met een oplaag van 77500 exemplaren in de bloeimaand 1932
1933 Waarom naar Vlaanderen ? Aan de Nederlandsche jeugd / J. H. Harder ; Met een oproep van Ernest van der Hallen en een lijst van de jeugdherbergen in Vlaanderen. Langemark : Drukk. Vonksteen. -24p.
1934 Een jongen uit Vlaanderen: dit is het levensverhaal van Guido van Parijs, , jongstudent en Witte Kaproen te Antwerpen in Vlaanderen, als een blijde getuigenis voor de jeugd van dit land geschreven.

Bandontwerp van Theophore van Zeyst, Oblaat O. S. B. van Schotenhof
Van der Hallen E 10 Antwerpen: Uitgeverij Ruusbroec. -93p.

Afmetingen: 19 x 12.50(ingenaaid)
Gedrukt op de persen van Drukkerij V. Van Dieren en Cie Venusstraat 27 Antwerpen MCMXXXIV
1935 Zes dagen. (reisverhaal)

Omslagillustratie van E.V.H. (Elza van Hagendoorn).
Zonder datum: 2de uitgave bij Het Spectrum, Utrecht. De Bongerd-Reeks-62p. 19 x 11 (ingenaaid)
Van der Hallen E 11 Antwerpen: Uitgeverij “De Sikkel” .-94p.

Afmetingen: 19.25 x 13 (ingenaaid)
 
1935 Christus beheerscht het leven der Kempen. De muurschildering in de vestibule van St. Viktor te Turnhout, door Broeder Maximinus.

Met een inleiding van Ernest van der Hallen
Foto’s Studio Moonen – Turnhout
Van der Hallen E 39 Antwerpen: Drukkerij P. Truyts. -34p.

Afmetingen: 23 x 17.70 (geniet)
1936 De aarde roept. (roman)

Omslag: EVH (Elza van Hagendoren)
1938:Tweede druk: 2e druk, uitgave Wiek op, Brugge, , 160 p. Druk: Walleyndruk, Brugge. Prijs: 25 fr.
1943: 3de druk ibidem
1962: 4de druk: Hasselt Heideland VP 60
Antwerpen: Uitgeverij “De Sikkel” (Kruishofstraat, 223). -167p.

Afmetingen: 21.50 x 15.50 (ingenaaid)
vp-60-van-der-hallen VP nr 60
 
1937 Charles de Foucault. (essay)

Vignetten van Frans Mertens
1941: 2de druk bij Kunstuitgeverij Pro Arte, Diest. Teekeningen van Frans mertens 19.40 x 14.20 (ingenaaid)
1944: derde druk bij Kunstuitgeverij Pro Arte, Diest.Die suverlicke Boexsken nr 15 (16.70 x 11.40 ingenaaid – harde geïllustreerde kaft).
1947: vierde druk ibidem
1965: bij St. Franciscusuitgeverij te Mechelen.
Van der Hallen E 13 Utrecht: Uitgeverij Het Spectrum. -117p.

Reeks: Schijnwerpers. – Utrecht; vol. 9
1938 Oude kunst in Vlaanderen. (essay) 1938 Vlaanderen roept_01

1938 Vlaanderen roept_02

In: Vlaanderen roept: een bundel novellen, schetsen, verzen en artikelen van Lode Baekelmans, Herman de Cat, Aug. van Cauwelaert, […] Ernest Van der Hallen… pp 77-91.

Uitgave Bosch en Keuning te Baarn. -224p.
Afmetingen: 24.20 x 18.50 (gebonden – met harde linnen kaft)
Geïllustreerd met talrijke foto’s.
Onder red. van Emile Buysse ; Bandversiering door Karel Hoekendijk
1938 Tusschen Atlas en Pyreneeën. (reisverhaal) Van der Hallen E 19a Leuven: Davidsfonds. -161p.

Reeks:  “Volksreeks” nr.275
Afmetingen: 19.25 x 15 (gebonden – linnen kaft én ingenaaid – licht kartonnen kaft)
1940 ‘Paardenprocessie te Hakendover’ (verhaal) & ‘De processie van Blin Dekens te Brugge’. (verhaal)

Illustraties van Frans Mertens

In: Zonnewijzer 1940. Almanak voor het katholieke gezin. pp 184-195 & pp 245-253.

Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht. -411p.

1940 Cheiks, pelgrims en rabbijnen. (reisverhaal)

Illustraties van Frans Mertens
Van der Hallen E 24 Utrecht: Uitgeverij Het Spectrum. -153p.

Reeks:  Schijnwerpers vierde reeks nr 36.
Afmetingen: 19 x 11 (ingenaaid met stofomslag)
1941 Charles de Foucauld. Edelman, soldaat en kluizenaar. (essay)

Bandversiering en verluchting van Frans Mertens
2de druk van 1937
 
Diest: Uitgeverij Pro Arte pvba. -128p.
1941 Oost-Zuid-Oost. Herinneringen aan Lybië, Egypte, Syrië en Turkije. (reisverhaal)

Bandversieringen verluchting van Frans Mertens reisgezel van den schrijver.
Van der Hallen E 23a_1941_softcover versie met zachte kaft
Van der Hallen E 23 Leuven: Davidsfonds. -169p.

Reeks:  “Volksreeks” nr.299 (het vierde der jaarreeks 1941)
Afmetingen: 19 x 15 (gebonden –  in harde geïllustreerde kunstlederen kaft – tevens ingenaaid met zachte kaft)
1942 Op eigen grond.  (roman) Van der Hallen E 30 Brugge:  Uitgeverij Wiek Op. -196p.

Afmetingen: 19.50 x 13 (ingenaaid – kaft met flappen)
1942 Kronieken over torens, landschappen, feesten en menschen van Vlaanderen.

Oorspronkelijke auteur: MICHEL DE GHELDERODE.
Oorspronkelijke titels: Selectie uit zijn ‘Chroniques Folkloriques’ verspreid gepubliceerd tussen 1931 en 1949. (voor het eerste gebundeld in 1953 door uitg. Durendall te Brussel)
Ingeleid en vertaald uit het Fransch door Ernest van der Hallen.
Geïllustreerd door Frans Mertens
Van der Hallen E 38 Diest: Uitgeverij Pro Arte pvba. -131p.

Afmetingen: 19.30 x 13 (ingenaaid – harde linnen kaft)
Toelatingsnummer: 1108Voor details over de inhoud zie achteraan de bibliografie.

1942 Het vertelsel van den dichter zonder hart. (verhaal)

1942-bloei-a

1942-bloei In de verhalenbundel: „Bloei – Een en twintig verhalen van Vlaamsche schrijvers” pp 245-254.

Colofon: Dit boek verscheen in den herfst van 1942 bij de uitgeverij “PRO ARTE”” p.v.b.a. te Diest, onder leiding van Jos Philippen, beheerder-directeur. De omslagteekening werd ontworpen door Hilda Leynen en de druk verzorgd door N.V. Vonksteen te Langemark.
Afmetingen: 19 x 14 (ingenaaid – licht gekartonneerde kaft met flappen)
1943 Brouwer. (geromantiseerde biografie)

1945: Vertaald naar het Frans door Marie Gevers als ‘Brouwer, peintre des buveurs et des paysans’. Uitg; Desclée De BrouwerParis. Reeks temps et visages
Van der Hallen E 27  Brugge: De Kinkhoren (houtkaai 22). -293p.

Reeks:  romanreeks Korenaren. – Brugge; vol. 4
Afmetingen: 19.50 x 13.50 (gebonden)
Toelatingsnummer 4994
Druk: Desclée De Brouwer & Cie, Brugge.
1943 Steden in vlammen.

Tekeningen van Frans Mertens,
Bevat: Napels, het blijmoedige (pp 5-17); Malta,het ridderlijke (pp 18-25); Steden op Sicilië (pp 26-37);  Oran, de poort op Marokko (pp 38-48);  Bizerta, de kleinstad (pp 49-59); Tobroek, de lieftallige droom (pp 60-73).
Diest: Uitgeverij Pro Arte pvba.   -74p.

Reeks: “Die Suverlicke Boexskens” nr.11
Afmetingen: 16.25 x 11 (gebonden – gekartonneerde kaft)
Copyright 1943 by “Pro Arte” P.V.B.A. (Jos Philippen, beh. Dir.)
Toelatingsnummer 2529
Gedrukt Anno MCMXLIII – P.C. nr  2920
1944 Charles de Foucauld. Edelman, soldaat en kluizenaar. (essay)

Bandversiering en verluchting van Frans Mertens
 Diest: Uitgeverij Pro Arte pvba.   -128p.

Reeks: “Die Suverlicke Boexskens” nr.15
Afmetingen: 16.75 x 11.40 (ingenaaid – hard gekartonneerde geïllustreerde kaft)
Copyright 1941 by “Pro Arte” P.V.B.A. (Jos Philippen, beh. Dir.)
Toelatingsnummer 8202
Gedrukt bij N.V. Vonksteen – Langemark Anno MCMXLIV
1944 Vertelsels in juni, verhalen van muziek en dood. (verhalen)

Omslagontwerp van Moritz Van Reeth.
Zonder datum: 2de druk ibidem 18 x 12 ingenaaid
Bevat: Het vertelsel van den dichter zonder hart pp17-26;
Het vertelsel van den man die niet sterven kon pp. 27-38;
Het vertelsel van den man die een levensverzekering had aangegaan pp. 39-56;
Het vertelsel van de vleermuizen die een congres belegden pp. 57-68;
Het vertelsel van den dood die in verlof ging pp.69-94;
Het vertelsel van den baars die verlangde de aarde te zien pp. 95-104;
Het vertelsel van de vogels die om prijs zongen pp. 105-116;
Het vertelsel van den mooien blauwe vlinder pp. 117-124.
Het vertelsel van de aster die bij de kribbe wilde zijn pp 125-134.
  Diest: Uitgeverij Pro Arte pvba.   -134+2p.

Afmetingen: 19.50 x 13 (ingenaaid)
Copyright 1944 by “Pro Arte” P.V.B.A. (Jos Philippen, Beh. Dir.)
Toelatingsnummer 6937
Drukkerij Devos-Van Kleef P.V.B.A. Antwerpen
1947 Kroniek der onnozele kinderen. (roman)

Illustraties van Broeder Max.
  Brussel-Amsterdam: De Kinkhoren. -245p

Reeks: Romanreeks Korenaren vol A:14
Afmetingen: 19.50 x 13.50 (ingenaaid)
Druk. St. Augustinus Mij Desclée De Brouwer & Cie, Brugge
1948 Felix Timmermans. (essay)

Met een voorwoord door Jowan De Kever

Nijmegen: De Koepel / Kortrijk: Zonnewende.  -51+3p.

Reeks:  Kortrijk – Sleutel bloemreeks.
Afmetingen: 16.50 x 10.50 (ingenaaid – harde geïllustreerde kaft)
1948 Brieven aan Elckerlyc.

Onder pseudoniem Van den Wijngaerdt J.
Bandontwerpen schutomslag van P.L. Aumey.
1948: Nederlandse uitgave bij Uitgeverij De Koepel, Nijmegen –Antwerpen onder eigen naam op de stofomslag, onder pseudoniem op titelblad. De Nederlandse uitgave (Afmetingen:  18,80 x 13,50) bestaat in twee versies: Zowel gebonden in harde kaft met stofomslag als ingenaaid.
Bandontwerp en schutomslag van P.L. Aumey.
1967: 2de druk bij Bertennest – Haringe Uitgegeven in Jeugdgemeenschap bij ’t maandelijks tijdschrift “Onze Arbeid” nr 32 bloeimaand 1967. 21 x 13.30 ingenaaid.
Van der Hallen E 31  Antwerpen: L. V. Tijl. -150p.

Afmetingen: 18.50 x 13.50 (Ingenaaid met stofomslag)
Verantwoordelijke uitgever: “Tijl Uitgaven” pvba, Eikenstraat 6 Antwerpen (Zaakvoerder A.Ausloos Turnhoutse baan 261 Borgerhout-Antwerpen)
Drukkerij Die Poorte Antwerpen.
 
Van der Hallen E 59
1948 Vreemdelingenlegioen (verhaal)

Bandversiering van Renaat Demoen
Druk van Etablissementen Brepolsn, NV, Turnhout.
Zedelijke kwotering: IV-V
Bevat tevens : André Demedts: De plaatsvervanger ((pp5-64); Gaston Duribreux: Toen keerde de wind…(pp. 65-104) & Staf Weyts: Het leven is hard. (pp.143-197).
 1948 Van elk een verhaal Uit de bundel:  “Van elk een verhaal”. -pp. 105-142

Uitgever: Leuven : Davidsfonds; Volksreeks nr 365 (1948-8)
Afmetingen: 19.50 x 12.50 (gebonden in geïllustreerde kartonnen kaft)
1948 De trouw aan de genade.

Oorspronkelijke auteur: RAOUL PLUS S.J.
Uit het Frans vertaald door Ernest van der Hallen.
 Van der Hallen E 8   Tielt: J. Lannoo. -192p.

Afmetingen: 15.50 x 12 (ingenaaid)
1948 In liefde en schoonheid.Gedachten uit zijn werken.

Ingeleid en verzameld door Renaat Van Hecke.
Zonder datum: 2de druk ibidem
 Van der Hallen E 37 Tielt: J. Lannoo. -96p.

Reeks: Collectie: Vlaamse breviertjes. – Tielt; vol. 1
Afmetingen: 17 x 12 (gebonden  – harde linnen kaft met stofomslag)

 POSTUME UITGAVEN

1948 Keurbladzijden / Ernest Van Der Hallen.

Ingeleid en samengesteld door Karel Vertommen.
Omslag-ontwerp van Broeder Max.
 Van der Hallen E 40 Diest: Kunstuitgeverij “Pro Arte” pvba. -95p.

Reeks: Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde. – Diest; vol. 30
Afmetingen: 20.30 x 14.30 (ingenaaid – zachte kaft)
1949 Vaarwel dan, mijn vriend…. (onvoltooide roman)

Verhaal van de knaap, door Ernest Van der Hallen.
Dialoog met de knaap, door Jos Van Laer
Bandontwerp van A. Boschmans
Van der Hallen E 34 Leuven: Boekengilde De Clauwaert VZW. -255p.

Reeks: Derde boek van jaarreeks 1949.
Afmetingen: 19.50 x 14 (gebonden – linnen kaft)
1953 Heilige Beatrijs van Nazareth. (verhaal)  Van der Hallen E 36 Antwerpen: Hooglanduitgaven. -16p.

Reeks: Heiligen voor onze tijd.
Afmetingen: 18 x 12.50 (geniet)
1958 Ernest van der Hallen, 1898-1948, voorman der jeugd: gedenkboek.

Colophon: Dit gedenkboek werd door de vrienden van Ernest Van der Hallen uitgegeven bij gelegenheid van zijn 10-jarig overlijden –1948-1958 – Het werd gezet uit de Cheltenam-letter en gedrukt op de Heidelberger-persen der Drukkerij Van Hoof te Ekeren, Markt, 22, in een oplage van 1500 exemplaren en is verkrijgbaar door storting op het Postchecknummer — 124975 – E. Vand der Hallen-Herdenking Sekr. Vic Eggermont, Borgerhout.
 Van der Hallen E 42 Borgerhout: Vik. Eggermont Huybrechtsstr. 52 Borgerhout. . -221p.

Reeks: Vlaamse Koppen, Voormannen en Strijders.
Genaaid en gebonden.
20 ex. in lederen band met de handtekeningen van de medewerkers.
Afmetingen: 22.50 x 14.70 (gebonden – harde kaft met stofomslag en genaaid)
1962 De aarde roept. (roman)

4de druk van 1936
Van der Hallen E 70 Hasselt: Uitgeverij Heideland. –

Reeks: Vlaamse Pockets nr 60
Afmetingen: 18 x 10.50 (pocket)
1965 Charles de Foucauld. Edelman, soldaat en kluizenaar. (essay)

Vijfde druk
Oorspronkelijke uitgave 1937 bij Het Spectrum, te Utrecht.

Van der Hallen E 15 Mechelen: St Franciscusuitgeverij. -156p.
1966 De wind waait. (roman)

5de druk van 1932
Uitgegeven in Jeugdgemeenschap bij ’t maandelijks tijdschrift “Onze Arbeid” nr 26 bloeimaand 1966.
 Van der Hallen E 7 Haringe: Bertennest. -121p.

Afmetingen: 10.50 x 10.50 (ingenaaid)
1967  Brieven aan elckerlic.

2de druk van 1948
Uitgegeven in Jeugdgemeenschap bij ’t maandelijks tijdschrift “Onze Arbeid” nr 32 bloeimaand 1967.
 Van der Hallen E 33 Haringe: Bertennest. -114p

Afmetingen: 21 x 13.30 ( ingenaaid)

Bloemlezingen

 • Albert Kuyle. Keurbladzijden uit de Nederlandse Letterkunde, ingeleid en samengesteld door Ernest Van der Hallen –, Kunstuitgeverij “Pro Arte” pvba – Diest. 78p. z d Afmetingen: 20.20 x 14 (ingenaaid) Reeks: Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde. – Diest; vol. 32.
  Omslag-ontwerp van Broeder Max.

 • Arthur van Schendel. Keurbladzijden uit de Nederlandse Letterkunde, ingeleid en samengesteld door Ernest Van der Hallen – Kunstuitgeverij Pro Arte. Diest -93p. Afmetingen: 20.20 x 14 (ingenaaid)
  Reeks: Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde. – Diest; vol. 26

 

Vertalingen door Ernest Van der Hallen

Michel de Ghelderode

In:  Kronieken over torens, landschappen, feesten en menschen van Vlaanderen, Pro Arte, Diest, 1943 (met een voorwoord van Ernest Van der Hallen, Michel de Ghelderode,  pp. 7-13).

 • Brugge, dat men een doode stad noemt, in Kronieken over torens, landschappen, feesten en menschen van Vlaanderen, Pro Arte, Diest, 1943, pp. 51-59, traduction de Bruges qu’on dit morte
 • Damme in Vlaanderen, in Kronieken…, op. cit., pp. 60-71, traduction de Damme en Flandre
 • De Doodskist, in Kronieken…, op. cit., pp. 122-126, traduction de Au Pays de Laermans
 • De Gebeurtenis, in Kronieken…, op. cit., pp. 112-121, traduction de L’Evénement
 • De Ineengestorte kathedraal, in Kronieken…, op. cit., pp. 104-111, traduction de La Cathédrale écroulée
 • Karnaval, in Kronieken…, op. cit., pp. 79-83, traduction de Au Pays de Laermans II
 • Kroniek ter verheerlijking der boomen in Vlaanderen, in Kronieken…, op. cit., pp. 38-44, traduction de Chronique pour célébrer les arbres de Flandre
 • De Kroniek van Kerstmis, in Kronieken…, op. cit., pp. 15-28, traduction de Chronique de Noël
 • Kroniek voor het openbotten van het groen, in Kronieken over torens…, op. cit., pp. 29-31, traduction de Chronique pour la naissance du vert.
 • De purperen kroniek, in Kronieken…, op. cit., pp. 32-37, traduction de Chronique violette
 • Torens en belforten in Vlaanderen, in Kronieken…, op. cit., pp. 45-50, traduction de Tours et Beffrois de Flandre.
 • Vlaanderen is een droom, in Kronieken…, op. cit., pp. 72-78, traduction de La Flandre est un songe.
 • De Vrome tocht, op.cit., pp. 95-103, traduction de La Halte catholique.
 • De Wachter, in Kronieken…, op. cit., pp. 84-94, traduction du Veilleur.
 • De Zonderlinge ruiter, in Kronieken …, op. cit., pp. 127-131, traduction du Cavalier bizarre.