home | Inloggen
Aantal schrijvers: 547 | Aantal boeken:

15793

Vercammen, Jan

Maakt deel uit van:

JAN VERCAMMEN

Temse, 7 november 1906 – Brugge, 5 augustus 1984

Vercammen Jan 0b

Jan Vercammen  was dichter, schrijver van jeugdliteratuur en journalist.

Tevens was hij drijvende kracht achter een aantal toonaangevende literaire tijdschriften tijdens het interbellum (Tijdstroom, De Gemeenschap) en actief deelnemer aan het literaire leven.

BIOGRAFIE

7 november 1906: Geboorte van Jan Vercammen te Temse.

 • Zijn vader was tuinier, zijn moeder kwam uit een landbouwersgezin.

1908: Omstreeks 1908 verhuisde de familie van Temse naar Ukkel, waar zijn vader tuinier en toezichter werd op het kasteel van minister van state Charles Woeste. Hoewel zijn vader hem voorbestemde om in de handel terecht te komen, wist zijn moeder te bereiken dat hij mocht verder studeren.

Na het lager onderwijs studeerde hij aan de Normaalschool te Alsemberg.

1925: Behaalde hij het onderwijzersdiploma en kreeg hij een betrekking in Hamme-Zogge, waar hij meteen een volksbibliotheek oprichtte (die nog steeds bestaat én zijn naam draagt).

1925-1940: Onderwijzer te Hamme.

1929: Verschijnt Jan Vercammens eerste poëziebundel, Eksode, nagenoeg gelijktijdig met de eerstelingen van André Demedts, Pieter Geert Buckinx en René Verbeeck.

 • Alle vier stonden zij duidelijk onder de invloed van het reeds uitdeinende humanitair expressionisme, en gezamenlijk drongen zij aan op een hernieuwde bezinning en concentratie in de poëzie.
 • Maar na een korte periode van samen-denken en samen-ijveren (1930-1935) in De Tijdstroom, scheidden hun wegen: Buckinx en Verbeeck zullen samen met Paul De Vree Vormen’ oprichtten, en  Vercammen werd – samen met Marnix Gijsen – redacteur voor Vlaanderen van ‘De Gemeenschap’.
 • Het heeft lang geduurd vooraleer Vercammen zich heeft kunnen losmaken van de tijdsmode. Zijn eerste bundels – van Eksode (1929) tot Credo (1934) zijn banaal en kleurloos. Ze huldigen typisch romantische expressionistische waarden.
 • Eksode toont duidelijk zijn christelijke en Vlaams nationale overtuiging:
Buiten klaroent het wachtende werk, m’n ziel,
het grote werk dat Vlaanderen heet,
in de dag van de lichtende Kristus.

1929: Behaalde zijn licentiaatsdiploma.

1931-1935: Redactiesecretaris van het literaire tijdschrift  “De Tijdstroom“,  een post-expressionistisch tijdschrift.

 • De Tijdstroom werd in 1930 opgericht door een aantal katholieke jongeren: André Demedts, Pieter Geert Buckinx, Jan Vercammen en René Verbeeck waren daar de belangrijkste van. Zij hadden allen aan het einde van de jaren twintig hun eerste poëziebundels gepubliceerd en vonden elkaar in hun verzet tegen de uitwassen van het humanitair expressionisme.

1935-1941: Terwijl Buckinx en Verbeeck samen met De Vree het tijdschrift Vormen oprichtten, werd Vercammen – samen met Marnix Gijsen – redacteur voor Vlaanderen van De Gemeenschap.

1936-1940: Redacteur van het literaire tijdschrift “De Schakel“.

1936: Vanaf de bundel  Het tweede land (1936) tot en met Volubile (1939) was er duidelijk een van zoeken naar een eigen inhoud en een eigen thematiek. In deze periode lijkt hij en meer geschikte toon te hebben gevonden voor zijn romantisch-elegische stemmingen. Ook de volgende bundels Suite voor Cello (1939), Repetities (1940) en Getijden te Brugge (1946) baadden in dezelfde sfeer als in Volubile. Vaak getuigen ze van een bloedloos taalgebruik, een gladde prosodie met hier en daar uitschieters.

1940: Promoveerde  tot doctor in de pedagogische wetenschappen aan de Rijksuniversiteit te Gent. Datzelfde jaar werd hij kantonaal inspecteur voor het lager onderwijs

1941- 1984: Woonde in Brugge.

1946: De parelvisscher” duidt een kentering aan: voortaan wordt zijn dichtwerk beheerst door een religieus-humanistische bezinning op het menselijk bestaan in liefde en dood.

 • Mede door het spel van klank, timbre en ritme is het in zijn oeuvre een hoogtepunt.
 • Toch lijdt ook deze bundel nog aan zijn verbale ongebreideldheid.
 • Karel Jonckheere – in het Nieuw Vlaams Tijdschrift – hield er de volgende mening op na: “ ‘De Parelvisser’ werd kennelijk in een roes begonnen maar onderweg van lyrische bloedtransfusie voorzien… Vormelijk glanst de Parelvisser niet van verrassende vernieuwing…” en hij besluit: “De Parelvisser is een lang maar geen groot gedicht.”

1949: Werd hoofdinspecteur voor het lager onderwijs.

In het literaire verenigingsleven bekleedde Jan Vercammen, zowel in binnen- als buitenland, verscheidene functies:

 • lid van de Félibrige, het Provençaalse dichtersgenootschap.
 • lid van de Raad van Beheer van de Kultuurraad voor Vlaanderen (1959-1976).
 • erevoorzitter van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen, lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden.
 • promotor van de Literaire Weekends op het kasteel Driekoningen van gravin Hélène d’Hespel te Beernem.

Hij schreef ook verhalen en gedichten voor kinderen en werkte mee aan verschillende literaire en pedagogische tijdschriften.
Veel van zijn gedichten werden op muziek gezet en/of werden vertaald in het Frans; Duits, Italiaans, Spaans en Russisch.

1971: Publicatie van zijn dichtbundel ‘Het huis ten einde’, waarin hij schrijft over de honderd dingen die het bestaan uitmaken tegen een achtergrond van liefde en dood

Roep op wat niet geschreven is
nu de dorst naar aanwezigheid
wordt gelaafd met
landverhuizende ritmen
van stilte.
 
Gij slaapt achter twee deuren:
ik heb een alibi.
Maar wij bewonen niet voor immer
de donkere wereld
die ons licht geeft en
onze wellust is.

(Van de slapende katten, in: Het huis ten einde p.22)

1976: Ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van de dichter, verschenen zijn Verzamelde gedichten.

 • Daarin is niets uit de eerste creatieve periode opgenomen, omdat de dichter zich van die bundels had gedistantieerd. Het geheel wordt echter besloten met acht niet eerder gepubliceerde gedichten, waarvan de eerste zeven aansluiten bij Het huis ten einde, doch het achtste de ontkenning van datzelfde ‘huis ten einde’ inhoudt. De dichter moet constateren, dat hij niet tot rust kan komen, want
dat nog veel te belijden overblijft
van altijd en van overal enzovoort.

1980: Het is dan ook niet te verwonderen dat in 1980 zijn volgende bundel, Vonnis over Yvonne, opent met de zin ‘Ik heb afgerekend.’

 • Wie Yvonne was, is onbelangrijk om de schoonheid van de zevenendertig gedichten te appreciëren. Maar de figuur van Yvonne is een sleutel voor het begrijpen van veel van Vercammens poëzie en uiteraard deze bundel zelf. In Yvonne vindt hij immers de droomdochter én de ideale vrouw belichaamd. Yvonne was een meisje dat hij als jongeling had gezien, ‘enkel gezien… maar nooit vergeten’. In haar herkende hij ‘een kind dat vrouw kon worden’ en toch een kind is gebleven, in haar vond hij wat hij ‘in vrouwen wilde vinden’, in haar zag hij de dochter, het kind Katharina dat nooit werd geboren. Yvonne is voor de dichter de belichaming van al zijn onbereikbare verlangens. En wat er overblijft, is slechts zijn droom, zijn eigendom: de ‘herinnering is nu voorgoed verzegeld’.  (Uit: , Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1988 (1988)

Enkele maanden voor zijn overlijden werd nog in zijn bijzijn de Stichting Jan Vercammen opgericht, door onder meer Fernand Bonneure. De Stichting gaf het tijdschrift Domeindreef (1985-1987) uit en organiseerde tweemaal de driejaarlijkse Poëzieprijs Jan Vercammen.

5 augustus 1984: Overlijden van Jan Vercammen te Brugge.

Epiloog

1984: Een paar maanden na zijn dood werd Ontgraven graan gepubliceerd, een bundel die niet meer kadert in het hele voorbije oeuvre.

 • Het is de eerste en enige bundel die aanleunt bij een reële gebeurtenis, een reis naar Egypte in 1978. Maar de bundel is geenszins een gepoëtiseerd reisverhaal. Het is de exploratie van het land, de cultuur, en vooral de godsdienst van het land der farao’s en de identificatie van de dichter, van het eigen bestaan, met alles wat hij in Egypte ervaart. Hij heet zichzelf ‘een anonieme farao’ die de dood niet vreest, maar ‘de verwording wel’, en ‘verlost [is] van wat verloren ging’, een vage reminiscentie aan Vonnis over Yvonne. En als een voorbode van het eigen afscheid, besluit Vercammen de bundel met een gedicht aan Aton:
Gij, Aton, van het westen tot
het oosten verblijft gij in het rijk
 
der doden. Geef, dat in het westen
aangekomen ik daar welkom ben en nog
 
de weg vind van de Poolster naar
 
Hamàl
 

MEER OVER JAN VERCAMMEN

 • André Demedts: Jan Vercammen. Monografieën over Vlaamse letterkunde nr. 59. Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [etc.], 1977. -44p. Bevat ook teksten van J. Vercammen.
 • Joos Florquin. Ten huize van… 11. Orion, Brugge / Davidsfonds, Leuven 1975.

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Prof. Dr. M. Rutten; Prof. Dr. J. Weisgerber (red.): Van “Arm Vlaanderen” tot “De voorstad groeit” 1888-1946. Standaard Uitgeverij 1988. pp. 421-422.
 • A. Leyns. Levensbericht Jan Vercammen. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1987-1988. E.J. Brill, Leiden 1989.

SMAAKMAKER

ATOMIC BLUES

Ziehier een ring
van een zwarte python,
een pittig ding
van tropenzon,
paradijspython,
o python
o paradijs
o povere peis.

Prosit, drink de zwarte wijn
uit een zwarte wassenaar :
het is maar schijn
het is niet waar
dat van dronken atomen
dronken kinderen komen.

Geen atoom
houdt men in toom :
ze dringen in stromen
tot in onze dromen,
ze stromen in stromen
langs alle wegen naar Rome.
Wie houdt ze tegen ?
Ik niet
jij niet
hij noch zij.
En heb je verdriet
of ben je blij :
atomen
stromen
stroom
stro
oo

Uit: Magnetisch veld, 1967.

O BENARES

O Benares, de bloemen van Bengalen
zijn voor uw schemerig gelaat schoon opgegaan
en witte lotusscherven op de japisschalen
van uw gewijde wateren, gewijde stad.
O Benares, beloofde land, met lust ontvangen
in Edens schoot toen God zich schuldeloos vergat,
dat alle geuren van Bengalen, opgevangen
in uw palmen, offert aan de vruchtbaarheid.
O Benares, gebenedijde boven alle steden,
berg van verheerlijkingen, wees mijn droomgebied.
Toen echter zag de dichter, hoe jasmijnen
en rozen bloeien bij zijn handen. Ziet,
de parelmoeren lelies deinen
op onze wateren, in onze zon en wind.
Hij zag zijn lieven berken, beuken en abelen
en de andere bomen weer met ogen van een kind.
En hij begon de zachte schaduwen te telen
voor zijn liefs leden, voor het ademende kind
dat, uit zijn zaad en uit haar schoot geboren,
hun hand ontgroeit en zelf zijn weg begint
over de heuvelen paars van de passifloren

Uit: Verbroken zegel, 1952.

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

 • Na het chronologisch overzicht volgt nog een overzicht per genre alfabetisch op titel.

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klik op de foto

A. Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1929 Eksode. (poëzie) Kortrijk: Uitgeverij “Steenlandt”. -59p.
1931 Reven. (poëzie) Kortrijk: Uitgeverij “Steenlandt”. -53p.
1934 Credo. (poëzie) Deurne-Antwerpen: L.V. Tijl Uitgeverij. -42p.

Afmetingen: 21.60 x 15.80 (ingenaaid)
Druk: Gebr. De Bièvre & Lombaerts, Schoten (Antwerpen)

 

1936 Het tweede land. (poëzie)

Deeltitels: Kust; Verkenning; Gedachtenissen; Oude getijden; Schaarse berichten; Fabels.
Kortrijk: Uitgeverij “Steenlandt”. -70p.

Afmetingen: 21.80 x 17.50 (ingenaaid)
Colophon: Deze verzenbundel werd gedrukt op 300 genummerde exemplaren, en kwam van de persen der drukkerij “Steenlandt” te Kortrijk in Maart 1936.
Dit is nummer ….

 

1936 Het doode kindje Eric: een krans. (poëzie) Mol: E. Van Beckhoven. -28p.

Afmetingen: 23 x 20 (ingenaaid)
Colophon: Deze krans gedichten van Jan Vercammen werd in opdracht van den schrijver gedrukt op Bouffant bij E. Van Beckhoven te Mol en voltooid in de Oogstmaand van het jaar MCMXXXVI
De oplage bedroeg 100 exemplaren genummerd van 1 tot 100.
Dit is nummer ….

 

1936 Drie koningen met stekels. (jeugdverhaal) Averbode: Goede Pers. -31p.

Reeks: Levende school boekerij nr 1
1936 Veldmuizenparadijs. (jeugdverhaal) Averbode : Goede Pers –31p.

Reeks: Levende schoolboekerij nr 3
1936 De fee in het Bosch. (jeugdverhaal) Averbode: Goede Pers. -30p.

Reeks: Levende schoolboekerij nr 17
Vlaamsch filmpke nr 368
1938 De rozen rijpen. (poëzie)

Bevat de gedichten: De rozen rijpen; De schaduw; Het meisje Hedwig;  Het teringmeisje;
Mechelen: drukkerij Henri Kamp. -12p.

Reeks: De Bladen voor de poëzie ; jrg.2, nr.1 [eerste serie]
Afmetingen: 22.40 x14  (ingenaaid)
1938 Chibiados zingt …bewerkingen van Indiaansche gedichten. (poëzie) Mechelen: drukkerij Henri Kamp. -17p.

Reeks: De Bladen voor de poëzie ; II,8,9
1939 Suite voor cello. (poëzie)

Verlucht en geschreven door Frans Van Hove.
Appels-bij-Dendermonde: Privé-Uitg. van den verluchter. -36p.
1939 Volubile. (poëzie)

Deeltitels: Gestalten; Kinderen; Verworvenheden.
Antwerpen: De Sikkel. -90p.

Afmetingen: 21.50 x 16 (ingenaaid)
Colofon: Van dit boek werden 300 exemplaren gedrukt, genummerd van 1 tot 300. Dit is nummer ….

 

1940 De kinderstijl, zijn ontwikkeling, zijn typologie, zijn pedagogiek. (essay)
1941 Drie suites. (poëzie)

Met illustraties van Nelly Degouy.
Deeltitels: Het doode kindje Eric; Suite voor cello; Het onderscheid der uren.
De eerste suite ‘Het doode kindje Eric’ verscheen in 1936 in privé-uitgave met zeer beperkte oplage. Zij werd voor deze uitgave bewerkt tot een definitieven tekst.
De tweede suite ‘ Suite voor cello’ ontstond in den herfst van 1938. Frans van Hove etste tekst en illustratie voor 15 originele luxe-exemplaren in de lente van 1939. Deze uitgave is uitverkocht.
De derde suite ‘Het onderscheid der uren’ stamt uit een najaarsnacht van 1939 en werd in 1940 opgeteekend.

 

Diest: Kunstuitgeverij “Pro Arte”. -63p.

Afmetingen: 22 x 14.50 (ingenaaid – kaft met flappen)
Van de persen der drukkerij G. Braet te Antwerpen
De Kunstuitgeverij “Pro Arte” te Diest verzorgde deze gezamenlijke uitgave waarvoor Nelly Degouy de houtsneden ontwierp en die in de lente van 1941 gedrukt werd op 250 exemplaren waarvan 20 luxe-exemplaren genummerd van I tot XX en 230 exemplaren genummerd van 1 tot 230.
Dit is nummer ….
(2de ed. 1942 in de reeks “Die suverlicke Boexkens vol 4)

 

1941 Zeepbellen. (kindergedichten)

Bekroond met den prijs Michel Levie
Nota: in eenige dezer stukjes zijn motieven uit eigen en vreemde volkskinderliederen verwerkt. Op verschillende dezer stukjes werd muziek gecomponeerd door Leo Rubbens. De uitgave daarvan is in voorbereiding.

 

Lier: J. Van In. -75p.

Afmetingen: 21 x 13.70 (ingenaaid)
1941 Het verloren lied: een spel voor kinderen in drie bedrijven. (toneel)

(Hofman Frans; Vercammen Jan)
Lier: J. Van In. -80p.
1942 Over de vriendschap, over de eenzaamheid (vertaling uit het Frans)

Oorspronkelijke Auteur: Michel de Montaigne
Brugge: De Kinkhoren. -53p.
1942 De zesde kamer. (jeugdverhaal)

Teekeningen van Elisabeth Ivanovsky.
Brugge: De Kinkhoren. -12p.

Reeks: Vlindertjes ; 1
1942 Zondaars. (verhaal)

1942-bloei-a

1942-bloei In de verhalenbundel: : „Bloei – Een en twintig verhalen van Vlaamsche schrijvers” pp 319-338.

Colofon: Dit boek verscheen in den herfst van 1942 bij de uitgeverij “PRO ARTE”” p.v.b.a. te Diest, onder leiding van Jos Philippen, beheerder-directeur. De omslagteekening werd ontworpen door Hilda Leynen en de druk verzorgd door N.V. Vonksteen te Langemark.
Afmetingen: 19 x 14 (ingenaaid – licht gekartonneerde kaft met flappen)
1943 Repetitie. (poëzie) Brussel: Uitgeverij “Steenlandt”. -13p.

Reeks: De Bladen voor de poëzie; jrg.7, nr.2 [eerste serie].
Afmetingen: 22.40 x 14.50 (geniet)

 

1944 O die muis! (jeugdverhaal)

Illustratie van Luc. De Jaegher.
Brugge: De Kinkhoren. -15p.

Reeks: Vlindertjes nr 3
1945 Blauwbaard en andere sprookjes. (jeugdverhaal)

Illustraties van A. Isselée.
Brugge: De Kinkhoren. -81p.
1945 Serena, de legende van de kant. (jeugdverhaal)

Geillustreerd door Dora Rommelaere.
Brugge/ Brussel: De Kinkhoren -34p.

Afmetingen: 24 x 22
Ingebonden met stofomslag
Drukkerij H. Wellens & W. Godenne Roemeniëstraat 45, Brussel
1946 De vlucht van Hans en Harlekijn. (jeugdverhaal) Brugge/Brussel: De Kinkhoren.

Reeks: Zilvervisschen.
1946 Getijden te Brugge. (poëzie)

Ten geleide van Juliaan Haest
De in “Getijden te Brugge” samengebrachte gedichten werden geschreven voor “De Parelvisscher”.
Met een penteekening van Marc Neels.

 

Hoogstraten: Moderne Uitgeverij. -20p.

Reeks: De Spiegel; 2e jaarg., nr 11.
Afmetingen: 21 x 13.70 (geniet)

 

1946 De parelvisscher. (poëzie)

Illustratie van Luc. De Jaegher.
Brugge: Unicum Uitgaven. -189p.

Afmetingen: 25 x 16.10 (ingenaaid – licht kartonnen kaft met flappen – in cassette)
Colophon: “De parelvisscher” een gedicht van Jan Vercammen, door Luc De Jaegher verlucht, werd voor de eerste maal in het voorjaar van 1946 uitgegeven door Unicum te Brugge en in opdracht van deze uitgeverij gedrukt op de persen van E. Vercruysse-Van Hove te St-Andries.
De oplage bedraagt 545 exx., waarvan 300 exx.op featherweight, genummerd van 1 tot 300; 200 luxe-exx. op gefiligraneerd vergé, in etui, genummerd I tot CC; 40 bibliofiel-exx. met een originele teekening , in speciaal etui, geteekend door auteur, verluchter en uitgever, genummerd B1 tot B40; 5 exx. op Pannekoek, genummerd NH1 tot NH5, niet in den handel.

 

1947 Als de kat begint. (jeugdverhaal)

Illustratie van Luc. De Jaegher.
Brugge: De Kinkhoren. -12p.

Reeks: Vlindertjes. – Brussel; vol. 1947: 2
1947 Gedachten over den mensch en zijn leven / Blaise Pascal; Vertaald en ingeleid door Dr Jan Vercammen Brugge/Brussel : De Kinkhoren -53p.

Reeks: Oude munten
1952 Verbroken zegel. (poëzie)

De achttien tekeningen zijn van Rik Slabbinck .
Jozef Cantré maakte het typografisch ontwerp.
 

 

Brussel/Amsterdam: Elsevier. -85p.

Afmetingen: 22 x 14.90 (ingenaaid)
Colophon: ‘Verbroken zegel’ van Jan Vercammen werd in opdracht van de uitgeverij N.V. Elsevier te Brussel gezet uit de Egmont letter en gedrukt bij de firma Scheerders van Kerckhove te Sint-Niklaas in het najaar 1952.
*
De oplage bedraagt 500 exemplaren, genummerd van 1 tot 450. Verder 50 exemplaren genummerd van I tot L en 18 exemplaren getekend van A-R.
Deze laatsten zijn luxe-exemplaren en bevatten elk een van de oorspronkelijke tekeningen, door de auteur en tekenaar gesigneerd.
Nr. …

 

1953 Boudewijn en Wadilo. (jeugdverhaal)

Illustratie van Vera Schroeyers
Borgerhout: Fonteintje. -31p.
1954 Ophelia. (poëzie) Gent: De Hoorn. 8p.

Reeks: Poëziereeks de Hoorn. – vol. 9
Afmetingen: 21 x 15.50 (gevouwen)
Colofon: Dit is het negende nummer van de poëziereeks “DE HOORN”, die verschijnt onder redactie van Johan van Mechelen, Harelbekestraat 65, Gent. Het werd tijdens de maand November 1954 in omloop gebracht.

 

1958 Tussen twee woestijnen. (poëzie) Drongen: Colibrant – Uitgaven. -48p.

Afmetingen: 20.70 x 12.30 (ingenaaid)
Colophon: TUSSCHEN TWEE WOESTIJNEN, door Jan Vercammen, werdt (sic) gedrukt in opdracht van de Colibrant-Uitgaven (Drongen) op de persen van de drukkerij Erasmus te Ledeberg/Gent, op houtvrij papier en in de Horley letter, corps 12.
Deze eerste oplage bedroeg 300 genummerde exemplaren, waarvan de eerste 20 werden gedrukt op getint VAN GELDER papier en door de auteur gehandtekend.
Dit is nummer ….

 

1959 Het verloren ei. (jeugdverhaal) Borgerhout: Uitgeverij Het Fonteintje. –

Reeks: Jonge Hartjes ; Vol 8
1959 De muis in de klok. Rijmen voor kinderen.

Illustraties van Elza Van Hagendoren.
Antwerpen: De Sikkel. -16p.
1961 Bij wijze van zeggen: aforismen, paradoksen, beweringen. (zijnde waarheden en onwaarheden over de liefde en ander menselijke deugden en ondeugden daden en ondaden) Herdersem: Van Damme. -100p.

Afmetingen: 16.25 x 12.50
1961 Nest en Nest. (jeugdverhaal)

Illustraties van Maria Heylen.
Borgerhout: Uitgeverij Het Fonteintje. –16p.

Reeks: Jonge Hartjes ; Vol 9
1961 De tocht van St.-Brandaan. (jeugdverhaal)

Illustraties van Maria Heylen.
Borgerhout: Uitgeverij Het Fonteintje. –40p.
1961 Grave Jan. (jeugdverhaal)

Illustraties van Maria Heylen.
Borgerhout: Uitgeverij Het Fonteintje. –22p.
1965 De pimpampoentjes. (jeugdverhaal)

Illustraties van Maria Heylen.
Borgerhout: Uitgeverij Het Fonteintje. –16p.

Reeks: Jonge Hartjes ; Vol 12
1966 Ik ben ik. (kindergedichten) Hasselt: Uitgeverij Heideland. -47p.

Reeks: Uitgaven voor de jeugd Het Fonteintje
1966 Zonder berouw. (poëzie – bloemlezing)

Bevat gedichten uit: Het tweede land; Volubile; Drie suites; Repetitie; Getijden te Brugge; De parelvisser; Verbroken zegel; Ophelia; Tussen twee woestijnen; Ongebundeld; Kinderverzen.
Hasselt: Uitgeverij Heideland. -79p.

Reeks:  Poëtisch Erfdeel der Nederlanden ; 49
Afmetingen: 18 x 11 (pocket)
1967 Magnetisch veld. (poëzie)

Deeltitels: Verzamelingen; Moeder; Kind; Hellas; Vreemde vlaggen; Wetenschappen; Tonale strofegedichten.
De omslagverzorging is van Frans Dille; lettertekenaar was Martin De Raad.

 

Deurle aan Leie: Colibrant – Uitgaven. -115p.

Afmetingen: 21.50 x 13.50 (ingenaaid)
Colophon: Deze gedichtenbundel van Jan Vercammen ‘MAGNETISCH VELD’ kwam van de pers in de zomer van 1967, in opdracht van de COLIBRANT-UITGAVEN / Deurle. Hij werd gezet uit de Times letter 11 punt en gedrukt te Ledeberg door Drukkerij Erasmus. 26 exx. op Van Gelder papier, gesigneerd door de auteur en gemerkt van A tot Z, vormen de luxe-editie van deze uitgave.

 

1969 En toch niet naar Athus. (reisverhaal)

Omslag: Foto Théo De Clippeleir. Pim Services, Brussel, Luik
Brussel: Uitgeverij ” Het Spoor” (Belliardstraat 76, Brussel-4. -100p.

Afmetingen: 21.25 x 13.50
1971 Het huis ten einde. (poëzie)

Vooraan werd een tekening van Hélène Riedel ingeplakt.
Publicatie t.g.v. de 75ste verjaardag van de dichter.
Brugge: Uitgeverij Orion. -125p.

Afmetingen: 25 x 22.50 (ingenaaid)
Colofon: De gedichtenbundel HET HUIS TEN EINDE van Jan Vercammen verscheen in de maand November 1971 naar aanleiding van de vijfenzestigste verjaardag van de auteur. Het boek werd gezet uit de Baskerville en in een oplage van 500 genummerde exemplaren gedrukt op licht getint houtvrij romandrukpapier op de persen van Walleyndruk te Brugge, in opdracht van uitgeverij Orion N.V. Desclée De Brouwer.
Dit is nr ….

 

1971 Het mooie monster. (jeugdverhaal) Hasselt: Uitgeverij Heideland. -23p.

Reeks: Uitgaven voor de jeugd Het Fonteintje vol. 1971:16
1971 Wat een tante! (jeugdverhaal) Hasselt: Uitgeverij ” Heideland-Orbis.

Reeks: Uitgaven voor de jeugd Het Fonteintje: Jonge Hartjes nr. 14
1973 Piet en Griet als tunnelgravers. (jeugdverhaal) Tielt: Lannoo. -32p.

Reeks: page boekjes.
1973 Met cijfers naar bed. (jeugdverhaal)

Illustraties van Sugita, Yutaka
Tielt: Lannoo. -??p.

Reeks: page boekjes. Nr 1
1973 Brugge.

Met foto’s van Jacques De Meester.
Brussel: Paul Legrain -178p.
1976 Verzamelde gedichten. (poëzie)

Bevat: Het tweede land; Volubile; Drie suites; Repetitie; Getijden te Brugge; De parelvisser; Verbroken zegel; Tussen twee woestijnen; Magnetisch veld; Het huis ten einde; Onuitgegeven.
Brugge: Uitgeverij Orion -392p.

Reeks: De gulden veder.
Afmetingen: 21 x 12.60 (ingenaaid)
Colofon: De VERZAMELDE GEDICHTEN van Jan Vercammen, gezet uit de Garamond 10 pts, werden in het najaar 1976 gedrukt op 90 grs editie op de persen van de drukkerij Sanderus te Oudenaarde, in opdracht van Uitg. ORION te Brugge.

 

1977 Zeg me wie ik ben: citaten en aforismen.

Verzameld door Gerd De Ley
Nijmegen: Gottmer. -61p.

Reeks: Dwarsliggers: een serie aforismenboekjes. – Brugge; vol. 1977: 1
1978 De minneliederen van Henric Van Veldeken in de Vlaamse vorsersboekerij. (essay) Mechelen: Vlaamse Boekerij -109p.
1978 Daan Boens. (essay) Gent: Provincie Oost-Vlaanderen. -31p.

Reeks: Oostvlaamse literaire monografieën. Nr 10.
1980 Vonnis over Yvonne: een cyclus. (poëzie)

Omslagfoto van Jan Lormans.
Brugge: Orion-Colibrant. -43p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid)
Colofon: Gedrukt op de persen van drukkerij Sanderus te Oudenaarde in opdracht van uitgeverij Orion, N.V. Desclée De Brouwer.

 

1982 Miroir sans tain. (Bloemlezing in Franse vertaling)

Oorspronkelijke auteur : Jan Vercammen.
Adaptation française de Jeanne Buytaert; Introduction de P.G. Buckinx.
Nederlandse en Franse tekst.

 

Bruxelles:La Renaisance du Livre. -87 p.

Reeks :  Collection bilingue.
POSTUUM GEPUBLICEERD
1984 Ontgraven graan: een Egyptische partita. (poëzie)

Illustraties van Fernand Lenaerts.
Deeltitels: In het rijk van Neith, de kobra; In het rijk van Nekbeth, de gier; In het rijk van Nebdjed, de ram.
 
Brugge: Uitgeverij Marc Van de Wiele pvba. -46p.

Afmetingen: 27 x 19.10 (ingenaaid – kaft met flappen)
Colofon: De gedichtenbundel ‘Ontgraven graan’ van Jan Vercammen werd in het najaar 1984 uitgegeven door uitgeverij Marc Van de Wiele pvba te Brugge met medewerking van de Stichting Jan Vercammen vzw.
Het boek werd gezet en gedrukt bij Drukkerij De Windroos te Beernem in een vormgeving van Johan Mahieu.
De illustraties werden vervaardigd naar etsen van Fernand Lenaerts.
De oplage bestaat uit 510 exemplaren:
Tien exemplaren, geletterd van A tot J blijven buiten de handel en bevatten elk alle acht originele etsen.
Honderd luxe-exemplaren, genummerd van 1 tot 100, zijn voorzien van één originele ets.
De gewone uitgave bestaat uit 400 exemplaren, genummerd van 101 tot 500.
Dit is nummer 334

 

1987 Uw schoot een schuwe scharlaken vlinder. Haikoes en senrioes van Jan Vercammen.

Keuze en inleiding: Herwig Verleyen
Brugge: Stichting Jan Vercammen. -42p.

Afmetingen: 20.30 x 12.20 (gebrocheerd)
Colofon: De dichtbundel ‘Uw schoot een schuwe scharlaken vlinder’ van Jan Vercammen, werd zomer 1987 uitgegeven door de Stichting Jan Vercammen vzw te Brugge. Hij werd gedrukt in een oplage van 300 genummerde exemplaren en gezet in de Garamont ITC Letter.
Dit is nummer 75.

 

 

Vele gedichten van Jan Vercammen werden op muziek gezet. Deze composities werden gebundeld in

Liederbundel: Als een vogel droomt.

Teksten: Jan Vercammen. Tekeningen van Ray, Gilles.
Samengesteld door Ria Scharphout
Uitgave van Verbeke-Loys – Brugge (1967)
 

Inhoud

Nr Titel Muziek van Nr Titel Muziek van
123 Drie lammetjesWie weet hetLied bij de kribbe ? Jan Decadt 3334353637 De muis op sledevaartAls een vogel droomtDe boze manIn een mandnieuwjaarslied Arm. Preudhomme
45 De vogel en het meisjeHet wild konijn Hendrik Daems 3839404142 Kleine StijntjeWieDe nachtegaalTwee merelsDe hond Herm. Roelstraete
678 Zo mager als een wisDe kleine jaapRik is de rakker Louis de Meester 4344454647 De witte henDe koekoekDe muis in de kokKortLeven Norbert Rosseau
910111213 Kapitein GentDroomDe spinTe paardnachtmuziek Maurits Deroo 48 Angelus Leo Rubbens
14151617 Met een parapluIk ben ikLiesjeDe hommel Matthieu Deheyder 4950 KoekenSlakkeliedje Paul van Crombruggen
181920 De verdwaalde katKatten en muizenWaarvan Lucien De Kimpe 51525354 Wij dansenTwee kattenDe slimste vogelRozen Arie Van de Moortel
21 Marietje zegt goenavond Edward de Vroegh 555657585960 In meiMaan en sterrenVleermuis vliegDe kerseboomZeven sterke smedenMorgengebed in mei Hilmer Verdin
22 Het roodborstje Jef Dispa 61 Driekoningenlied Renaat Vereman
23 De koeien Didier Gazelle
2425262728 Wat heeft Domien gezien ?Het hongerige vinkjeDe kleine jagerEen nacht in het bosMijn kerstnacht Lode Gerard
29 Wiegelied Lucien Goethals
303132 Naar PolydoorBrusselDe vier winden Armand Lonque

 

B. Overzicht per genre alfabetisch op titel

Poëzie

 • Credo. (poëzie) 1934
 • De parelvisscher. (poëzie) 1946
 • De rozen rijpen 1938
 • Drie suites. (poëzie) 1941
 • Eksode. (poëzie) 1929
 • Getijden te Brugge. (poëzie) 1946
 • Het doode kindje Eric: een krans. (poëzie) 1936
 • Het huis ten einde. (poëzie) 1971
 • Het tweede land. (poëzie) 1936
 • Magnetisch veld. (poëzie) 1967
 • Ontgraven graan: een Egyptische partita. (poëzie) 1984 posthuum
 • Ophelia. (poëzie) 1954
 • Repetitie. (poëzie) 1943
 • Reven. (poëzie) 1931
 • Suite voor cello. (poëzie) 1939
 • Tussen twee woestijnen. (poëzie) 1958
 • Uw schoot een scharlaken vlinder. (Haikoes) 1987 posthuum
 • Verbroken zegel. (poëzie) 1952
 • Verzamelde gedichten. (poëzie) 1976
 • Volubile. (poëzie) 1939
 • Vonnis over Yvonne: een cyclus. (poëzie) 1980
 • Zonder berouw. (poëzie) 1966

Jeugdverhalen

 • Als de kat begint. (jeugdverhaal) 1947
 • Blauwbaard en andere sprookjes. 1945
 • Boudewijn en Wadilo. (jeugdverhaal) 1953
 • De fee in het Bosch. 1936 (Vlaamsch filmpke nr 368)
 • De pimpampoentjes. (jeugdverhaal) 1965
 • De tocht van St.-Brandaan. (jeugdverhaal) 1961
 • De vlucht van Hans en Harlekijn. (jeugdverhaal) 1946
 • De zesde kamer. (jeugdverhaal) 1942
 • Drie koningen met stekels. 1936
 • Grave Jan. (jeugdverhaal) 1961
 • Het mooie monster.(jeugdverhaal) 1971
 • Het verloren ei. (jeugdverhaal) 1959
 • Met cijfers naar bed. (jeugdverhaal) 1973
 • Nest en Nest. (jeugdverhaal) 1961
 • O die muis! (jeugdverhaal) 1944
 • Piet en Griet als tunnelgravers. (jeugdverhaal) 1973
 • Serena, de legende van de kant. (jeugdverhaal) 1945
 • Veldmuizenparadijs. 1936
 • Wat een tante! (jeugdverhaal)

Kindergedichten

 • De muis in de klok. Rijmen voor kinderen. 1959
 • Ik ben ik. (kindergedichten) 1966
 • Zeepbellen. (kindergedichten) 1941

Essays

 • Bij wijze van zeggen: aforismen, paradoksen, beweringen. 1961
 • Daan Boens. (essay) 1978
 • De kinderstijl, zijn ontwikkeling, zijn typologie, zijn pedagogiek. (essay) 1940
 • De minneliederen van Henric Van Veldeken in de Vlaamse vorsersboekerij. 1978
 • Gedachten over den mensch en zijn leven / Blaise Pascal; Vertaald uit het Frans. 1947
 • Over de vriendschap, over de eenzaamheid (Michel de Montaigne vertaald uit het Frans) 1942

Diversen

 • Brugge. 1973
 • Chibiados zingt …bewerkingen van Indiaansche gedichten 1938
 • En toch niet naar Athus. (reisverhaal) 1969
 • Het verloren lied: een spel voor kinderen in drie bedrijven. (toneel) 1941
 • Zeg me wie ik ben: citaten en aforismen.Verzameld door Gerd De Ley 1977