home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Jonckheere, Karel

Maakt deel uit van:

KAREL JONCKHEERE

Oostende, 9 april 1906 – Rijmenam, 14 december 1993

Eig. Carolus Joannes Baptista Jonckheere.

Veelzijdig letterwerker: dichter, criticus, journalist, medewerker van radio en televisie (noemenswaardig is zijn deelname aan Hou je aan je woord, met o.a. Godfried Bomans en Harry Mulisch), conferencier, bloemlezer en vertaler.

BIOGRAFIE

9 april 1906: Geboren te Oostende (in het visserskwartier). als oudste zoon van politieagent Camille /Kamiel Jonckheere, afkomstig uit het naburige Leffinge en Victorine de Clercq van het Oost-Vlaamse Machelen-aan-de-Leie. Karel groeit op in de Sint-Paulusstraat 10, een volkse buurt met ‘kleine mensen’ dicht bij de winkelstraten van het Oostendse stadscentrum.

 • Hoewel hij katholiek werd opgevoed, ging hij niet naar katholieke scholen en evolueerde hij tot een vrijzinnig liberaal.

1912-1918: Basisonderwijs krijgt Karel Jonckheere op de Leopoldschool in de wijk achter het huidige stadhuis van Oostende.

 • De Eerste Wereldoorlog zal zijn jeugd tekenen. Na een lange zoektocht naar vader-soldaat verneemt het gezin dat hij krijgsgevangen is in Noord-Duitsland.

1918-1924: Aan het Oostends Koninklijk Atheneum volgt hij de wetenschappelijke humaniora.

 • Tijdens de zomermaanden van 1920 klust Karel bij als melkventer en boodschapper voor huiseigenaar en kruidenier Van Marcke, die later de Flandria-rederij in Antwerpen gaat uitbaten.
 • Zit samen met Paul Van de Woestijne, de zoon van Karel Van de Woestijne in de klas. De jongens raken met elkaar bevriend.

1921: Wordt lid van de studentenkring ‘De Ledeganck’s zonen’.

 • In de statuten van deze studentenkring wordt de nadruk gelegd op Vlaamsgezindheid en het belang van de Nederlandse taal: ‘Stichting en doel. Artikel 1 Een studentenkring met name “De Ledeganck’s zonen” met als leuze: omdat een Vlaamsche ziel ons de eedle borst doorwoelt, is gesticht geworden te Oostende, den 13den januari 1921. Artikel 2  Bezield met Vlaamschgezinde gevoelens en met liefde voor onze moederspraak stelt de kring zich ten doel: het steunen van de Vlaamsche studentenbeweging en het beoefenen der Nederlandsche taal. Alle deugdelijke middelen zullen daartoe in het werk gesteld worden, als daar zijn…’.

1924-1925: Samen met René Verbeeck begint Karel de opleiding aan de Rijksmiddelbare Normaalschool in Gent, waar hij onder meer les krijgt van de Oostendse taalkundige Jozef Vercoullie. Daarnaast studeert hij in dezelfde stad ook kunstgeschiedenis bij G. Chabot aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten.

1927: Karel Jonckheere twijfelt jaren aan zijn geloof en onderneemt diverse pogingen om klaarheid te krijgen. Hij wordt geen antiklerikaal. Caesar Gezelle heeft – in een briefwisseling – gepoogd hem ervan te overtuigen om niet met het geloof te breken. Karel koos ervoor om verder als agnost – we kunnen onze bestemming niet met zekerheid weten – door het leven te gaan.

Juli 1927: Behaalde het diploma geaggregeerd leraar middelbaar onderwijs (Germaanse talen) aan de Rijksmiddelbare Normaalschool te Gent

September 1927-augustus 1928: Vervult hij zijn militaire dienst bij het 13de artillerieregiment. Hij wordt brigadier, valt van zijn paard en beëindigt zijn ‘carrière’ in het militair hospitaal van Oostende waar hij veel kan lezen en de dood van Paul van Ostaijen – iemand waar hij naar opkeek – verneemt.

September 1928 tot augustus 1929: Als bediende aan de slag in het Oostendse stadhuis.

1929: Een schooljaar lang is hij leraar Nederlands, Engels, Duits en turnen aan de Rijksmiddelbare school te Gembloers.

 • Ondertussen heeft hij met Carlo Loontiens, de belezen conservator-bibliothecaris van Oostende het (wagen)spel uit de 15de eeuw, Dit is de waarachtige en stichtelijke historie van Tone den Stierman gecreëerd.

1930: Karel Jonckheere vertaalt in opdracht van de stad Franstalig werk van Loontiens: Een eeuw zeevisserij te Oostende en Een eeuw haven.

 • Als reisleider van de Vlaamsche Toeristenbond (VTB) begeleidt hij tot 1935 regelmatig groepen naar het land van de Rijn, het Zwarte Woud en Zwitserland.

1931: Wordt aangesteld als leraar Nederlands, Frans, Duits en turnen aan de Rijksmiddelbare school in Nieuwpoort. Hij zal er in dienst blijven tot april 1944.

 • Karel is van huis uit liberaal gezind en zet zich in om het Oostendse Willemsfonds nieuw leven in te blazen. Als secretaris is hij de drijvende kracht achter de viering van 50-jaar Willemfonds in oktober.

1932: Debuut met de novelle  Brozen’s ‘Anny.

 • Karel Jonckheere ontmoet zijn collegaschrijver en streekgenoot Raymond Brulez, die een persoonlijke vriend wordt.
 • Voor het eerst verschijnen gedichten van Karel Jonckheere in De Vlaamsche Gids.
 • Met zijn debuutnovelle Brozen’s Anny, een vissersdrama met een happy end, geschreven in veertien dagen, doet hij mee aan een Willemsfonds-wedstrijd voor jong talent. Hij wint en leert zo de Oostendse katholieke schrijver-hotelier Gaston Duribreux kennen.

29 oktober 1932: huwt met onderwijzeres Germaine Reynders. Het paar gaat wonen in de Oostendse Plantenstraat. Na zijn debuut in 1932 verscheen hij meer en meer op het toneel van de Vlaamse literaire scène:

1936: bestuurslid van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen.

1947: lid van de Maatschappij der Nederlandse letterkundigen in Leiden.

1951: Algemeen Secretaris van de Belgisch-Nederlandse Conferentie der Nederlandsche Letteren.

1966: lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde.

Hij behoorde tot de redactie van De Vlaamse Gids, Nieuw Vlaams Tijdschrift, De Gids, Ad Interim, De Nieuwe Stem, Delta en het Zuid-Afrikaanse Standpunte.

Hij publiceerde onder andere in Animalia: Revue semestrielle de zoophilie, in Klokke Roeland: Orgaan van de Nationale Studentengroeperingen, Gent, in Merian: Das Monatsheft der Städte und Landschaften, Hamburg, in P.T.T.-Bedrijfsbanden, en in Raptimreizen, Nederland.

1937: Als vrachtschepen studenten of artiesten meenemen kan een reder rekenen op staatssubsidie. Van juni tot september vaart Karel Jonckheere zo, samen met de Frans-Belgische dichter-schilder Edmond Vandercammen en kunstenaar Jack Godderis, mee met de cargo ‘Elisabeth van België’. Het gezelschap bezoekt Cuba, Mexico, Texas en Louisiana.

 • Deze onderneming vormt het vertrekpunt van talrijke reizen, en later lanceert Marcel Janssens de boutade: ‘God is overal, maar Karel Jonckheere is overal geweest!’, waarop Jonckheere schalks repliceerde met ‘… van mezelf ben ik het zeker, maar van God niet’
 • Hij bezoekt Cuba, Mexico, de Verenigde Staten, Kongo (verscheidene malen) , Zuid-Afrika, India, Roemenië, de Balkan en de West-Euopese landen. Al deze reizen leveren hun neerslag in gedichten en proza.
 • Naar aanleiding van de vraag Wat is reizen? en over de reizen die hij tijdens zijn leven maakte schreef Jonckheere een brief aan Weverbergh.

Januari 1939: Een honderdtal ‘republikeinse’ Spaanse kinderen komen vanuit een Frans kamp aan in Oostende. Karels vrouw ontfermt zich over het jongste van een gezin, officieel ‘Conchita’ (Alcayde Nin). Die naam wordt de titel van een nieuwe, vijfde dichtbundel. ‘Tita’ blijft tot oktober en reist dan weer naar Spanje. Jonckheere zal heel zijn leven met haar in contact blijven

1944: Al wie in Oostende niet nodig is, wordt door de Duitsers, die een nakende invasie vrezen, weggestuurd. In april 1944 is het echtpaar Jonckheere-Reynders aan de beurt. Hoogpoort 42 in Gent wordt hun nieuwe woonplaats. Karel geeft in die stad één trimester les aan de Rijksmiddelbare School, daarna Engels en Duits aan de Rijksmiddelbare Normaalschool.

1945: Door de Gentse Stedelijke Jongensvakschool laat hij de bundel gedichten Onvoorzien programma drukken. Het werkje bevat vooral, minder bekende, verzetspoëzie en draagt de opdracht ‘Voor allen, die geleden hebben om den vrede en de vrijheid’.

 • 21 februari tot 18 september 1945: Karel Jonckheere gaat in Brussel wonen , Wetstraat 6, omdat hij door stadsgenoot en vriend en minister van Binnenlandse Zaken, Adolf van Glabbeke, gevraagd is om zijn ‘particulier secretaris’ te zijn.
 • September tot december 1945 : Hij verhuist naar De Panne, Villa ‘Les Tropiques’, Koninginnelaan 26 en wordt er van  directeur van de Rijksmiddelbare school te Veurne.

Januari 1946: Ruilt de directeursfunctie in voor het ambt van rijksinspecteur van de Openbare Bibliotheken van West-Vlaanderen.

 • De gedichten Avondbrieven verschijnen als een aflevering van De Spiegel, maandschrift voor poëzie. Marc Neels, alias de striptekenaar Marc Sleen, illustreert de uitgave met een portrettekening van Karel Jonckheere.
 • Met een knipoog naar Dante maakt Jonckheere in de bundel Spiegel der zee een dichterlijke balans op van (de helft van) zijn leven: ‘Wie veertig jaar wordt zal zichzelve kennen of anders is het beter dat hij sterft;…’
 • Na de dood van August Vermeylen stichten enkele vrienden het door hem (onder de titel Diogenes) uitgewerkte Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jonckheere is van bij het begin tot het einde in 1983 een actief redactielid.

Juli 1947: Karel Jonckheere krijgt van een bevriend reder uit De Panne het aanbod om aan boord van de 0.318 ‘Belgian Sailor’ een reis van 18 dagen naar de IJslandse visgronden mee te maken. Jonckheere monstert aan als ‘dekzwabber’ en brengt er een journalistiek verslag van in de reportagereeks ‘Een baard van 18 dagen’.

1948: Vloedlijn, de eerste verzamelbundel, aangevuld met enkele nieuwe gedichten rolt van de persen.

 • In de lente vertrekt Jonckheere met de ‘Mar del Plata’ voor een culturele tournee naar Belgisch-Congo en de Unie van Zuid-Afrika, waar hij vooral contacten heeft met de schrijver-dichters J.C. Bloem, Jan Greshoff, N.P. Van Wijk Louw en Dirk Opperman.
 • Jonckheere wordt redactielid van het Nederlandse tijdschrift Critisch Bulletin, maandblad voor letterkundige critiek; hij blijft dit tot het blad bij gebrek aan abonnees in 1957 ophoudt te bestaan.

1949: Vanuit het ministerie van Nederlandse Cultuur zet Karel Jonckheere zich samen met Bert Decorte en Clara Haesaert in voor het initiatief van de ‘Middagen van de poëzie’. De openingszitting vindt plaats op 11 januari in het Residence Theater in de Brusselse Wetstraat

1951: De kolibri fluistert, zes door Jonckheere navertelde Maya-sprookjes en zijn nieuwe dichtbundel, De hondenwacht, liggen in de boekhandel.

 • Op 25 juli wordt zijn zoon Floris geboren, een prematuur van 7 maanden in het Oostendse ‘Moederhuis Wante’. Diezelfde dag echter vliegt Karel samen met Maurice Roelants naar Belgisch-Congo om er de lustrumviering van het tijdschrift Band bij te wonen.
 • Bij zijn terugkomst verneemt hij het tragische nieuws dat Floris blind is.
 • Hij verlaat de oorspronkelijke gezinswoning en gaat met de moeder van zijn zoon, Denise Deketelaere, wat verder wonen in Villa Claudisette, Majoor D’Hooghelaan 11, Sint-ldesbald, tot oktober 1953.
 • Hij wordt algemeen secretaris van de ‘Belgisch-Nederlandse Conferentie der Nederlandsche Letteren’.

1953: Trad hij in dienst als ambtenaar bij de Dienst der Letteren van het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur.

 • Een volgende verzameling navertelde Maya-sprookjes verschijnt onder de titel Vertellen onder de toverboom.
 • Erik Van Ruysbeek (1915-2004, pseudoniem van Raymond Van Eyck) en Karel Jonckheere wisselen heel het jaar brieven uit waarin ze elkaars standpunten over ‘oud en nieuw in de dichtkunst’ meedelen en becommentariëren.
 • In de lente reist hij weer naar Spanje. De aanwezigheid in Brussel van een geschikte school voor Floris is één van de redenen waarom Jonckheere de kust verlaat en naar het Antwerpse Rijmenam

1957: Kongo zonder buks of boy, een reisreportage met veel kritische commentaren over het koloniale bestel.

1958: Kongo met het blote oog en de essays De poëziemuur doorbreken en De Vlaamse letteren vandaag worden gepubliceerd.

 • In april vliegt hij naar Brazilië; in de zomer weer naar Belgisch-Congo en Rwanda.

1961: Met Amaat Burssens verzorgt Jonckheere in opdracht van het Nieuw Vlaams Tijdschrift de bloemlezing vertaalde Afrikaanse teksten: Kongo het woord.

1963: Wordt op het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur aangesteld tot Adviseur voor de Verspreiding van de Nederlandse Letteren in het Buitenland.

1964: Op 21 oktober wordt hij voor het gedicht ‘Kinderen met krekelstem’ ereburger van Kragujevac (ex-Joegoslavië, nu Servië). Hij spreekt de opgekomen volksmassa toe en leest fragmenten uit het lange gedicht over de vermoorde scholieren voor. In het gulden boek van het getroffen lyceum noteert hij: ‘… Heden heb ik lege banken gezien die ik nooit zal vergeten zomin als deze die ze hebben bezet, ook al heb ik ze nooit gekend.’

1966: Een nieuw essay gebaseerd op briefwisseling tussen Karel en Erik van Ruysbeek verschijnt: Ondergang en dageraad, bijdrage tot een nieuw bewustzijn.

 • Drie vroegere dichtbundels worden verzameld onder de titel De ring van de boom. In Een hart onder de dierenriem beschrijft hij Vlaamse en Nederlandse auteurs in verband met hun zodiakteken.
 • Hij reist in januari naar Spanje, Roemenië, Hongarije en Bulgarije; in juni naar Zweden; in augustus naar Bulgarije en Roemenië; in september naar Polen en Hongarije; in november naar Griekenland.
 • Op 8 april viert zijn geboortestad Oostende de zestigjarige Jonckheere .
 • In mei wordt hij adjunct-kabinetschef van de minister van Nederlandse Cultuur Renaat van Elslande. Hij blijft dat tot 1968.
 • Het Willemsfonds Oostende huldigt zijn oud-secretaris op 7 november met als gastspreker Karels vriend Dr. Jan-Albert Goris (Marnix Gijsen) die het heeft over ‘Dichters in ’t algemeen en K. Jonckheere in ’t bijzonder’.
 • Op 7 december wordt hij plechtig geïnstalleerd als lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde.

1968: Karel stelt het eerste deel van zijn eigen levensmemoires voor: De vogels hebben het gezien, waarin hij heeft over de jaren 1906-1930.

 • Jonckheere ontwerpt dertig copla’s (korte Spaanse volksgedichten), die samen met dertig schetsen van Frans Dille opgenomen worden in Spaans schetsboek.
 • Samen met Roger Bodart, zijn Franstalige tegenhanger letterkundig adviseur, schrijft hij het essay De literatuur in België.
 • 1968 wordt een recordreisjaar: Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland, Israël, Spanje, Portugal, Hongarije, Joegoslavië, Roemenië, Bulgarije, Tsjecho-Slowakije, Marokko, Tunesië, Brazilië, Venezuela, Mexico en de VSA.

1973: Vriend Emile Degelin realiseert de documentaire ‘Karel Jonckheere bezoekt zijn moedertaal’, die in 1974 in première gaat: Jonckheere doorkruist daarin Vlaanderen, Nederland en Zuid-Afrika op zoek naar de geschiedenis van het Nederlands.

1974: Het tweede deel van zijn memoires, Waar plant ik mijn ezel?, behandelt de jaren 1930-1937. Naast een bundel aforismen, Halve zolen en achterlappen, stelt hij ook een Boeketje Buysse, levenschets en bibliografisch overzicht samen ter gelegenheid van de publicatie van het verzameld werk van Buysse. Vanaf april schrijft hij in de wekelijkse kroniek ‘Wetsteen’ een cursiefje in opdracht van Het Laatste Nieuws.

1975: In het derde boek memoires, Mijn dochter wordt sirene, heeft hij het over de jaren 1937-1939.

 • Op 17 mei neemt hij met samen Hugo Claus, Marnix Gijsen en vele andere deel aan de tweede Nacht van de Poëzie in Kortrijk. Een week later probeert hij in Het Nieuwsblad te antwoorden op de vraag ‘Wat is nu een Oostendenaar?’

1976: Op 25 maart woont hij de première bij van de film die zijn vriend Emile Degelin over hem maakte in opdracht van de Dienst Didactische Films en Audiovisuele Media en Bijschoolse Activiteiten van het ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur. Jonckheere schrijft mee aan het scenario waarin ‘zijn letterkundig werk benaderd wordt vanuit vier levensbeschouwelijke perspectieven, de vier oerberoepen die in hem schuilgaan: de visser, de boer, de jager en de herder.’

1977: Deel vier van zijn autobiografische reeks draagt de titel De man met de ruiker en behandelt de woelige jaren 1939-1940.

1980: Jonckheere hertaalt Beatrijs.

1988: De dichtbundel Recht op da capo, volgens de achterflap het geestelijk testament van Jonckheere, is een antwoord op wat ‘in een onlangs verschenen brievenboek staat te lezen dat ik ‘een arme, oude sukkel’ werd en, nog aanminniger: ‘Jonckheere is dood.’

 • Die formuleringen, de eerste toegeschreven aan Julien Weverbergh, de tweede van Jeroen Brouwers, staan in twee brieven van Jeroen Brouwers aan Julien Weverbergh, respectievelijk van 5 en 11 november 1982. (Brouwers, J., Kroniek van een karakter, deel 2 (1982-1986) de oude Faust, Schoten, Hadewijch, 1987, pp. 62-64.)

1990: Op maandag 15 oktober krijgt Karel een beroerte. In het ziekenhuis contacteert hij De Morgen voor zijn laatste interview, maar hij herstelt relatief vlug

13 december 1993: 87 jaar oud is Karel Jonckheere geworden wanneer hij in het Imelda-ziekenhuis van Keerbergen sterft. Hij wordt in intieme kring begraven in Rijmenam.

EPILOOG

Begin 1994: Willie Verhegghe brengt een hommage aan Karel Jonckheere: ‘Een leven dat voor hem niet lang genoeg kon duren, waarvan hij heel moeilijk afscheid kon nemen. Het is alsof hij soms met boutades en een voor velen onverteerbare zelfspot aan de dood wou ontsnappen. Hij heeft zijn uiteindelijk vertrek naar Ispahaan overigens behoorlijk lang uitgesteld.’ (Verhegghe, W., ‘Karel Jonckheere in Ispahaan’, in: Poëziekrant, nr. 1, 1994, p. 35.)

19 oktober 1996: Het Oostendse Willemsfonds zet in het Oostendse Feestpaleis een grootse Karel Jonckheerehuldiging op het getouw. In aanwezigheid van zijn weduwe Denise en zoon Floris wordt het bronzen borstbeeld van Karel onthuld.

2001: Jeroen Brouwers schrijft ‘Grafsteen aan de Dijle’ (in: De Morgen, rubriek Boeken, (29.08.2001), p. 33, 38-39) een mild(er) maar raak en verhelderend portret van Karel Jonckheere.

3 december 2005 tot 12 februari 2006: De Cultuurdienst van de stad Oostende organiseert – in samenwerking met het Willemsfonds, de familie Sorel, talrijke kunstenaars en Dirk Beirens – de dubbeltentoonstelling Jonckheere-Sorel in de Venetiaanse Gaanderijen.

September 2006: In aanwezigheid van zijn zoon Floris en zijn gelijknamige neef wordt het grote Oostendse bibliotheekplein officieel naar de letterkundige Karel Jonckheere genoemd.

BEKRONINGEN

 • 1943: Lode Baekelmans-prijs voor zijn verhaal Cargo
 • 1947: Driejaarlijkse Staatsprijs voor poëzie voor Spiegel der zee.
 • 1952: Arthur Merghelynck-prijs toe voor de dichtbundel De Hondenwacht.
 • 1956: Driejaarlijkse Staatsprijs voor poëzie voor Van zee tot schelp.
 • 1964: ereburger van Kragujevac (ex-Joegoslavië, nu Servië) voor het gedicht ‘Kinderen met krekelstem’.
 • 1966: Hij krijgt van SABAM de Willem Gijsselsprijs voor zijn hertaling Reinaart de Vos, een toneelspel van Arthur Fauquez.

MEER OVER KAREL JONCKHEERE

 • Gijsen, Marnix. 1964. Karel Jonckheere. Brussel: Manteau. 47p.
 • Jespers, H.F. 1985. ‘Karel Jonckheere’. In: De Nederlandse en Vlaamse auteurs. Van middeleeuwen tot heden met inbegrip van de Friese auteurs. Ed. G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse. Weesp: De Haan.
 • Jonckheere, Karel. 1976. Karel Jonckheere: autobiografie, bibliografie, beschouwingen / Albert van Hoogenbemt, Pierre H. Dubois, Simon Vestdijk, C.J.E. Dinaux, Marnix Gijsen, WillySpillebeen, Georges Wildemeersch, Angèle Manteau. Brussel, Den Haag: Manteau. -49 p.
 • Schoolmeesters, Jan. 1980. ‘Karel Jonckheere’. In: Hugo Brems, Tom van Deel, Ad Zuiderent (red.). Kritisch lexicon van de Moderne Nederlandstalige Literatuur. Groningen: Martinus Nijhoff uitgevers. band 4. februari 1997.
 • E. Van Ruysbeek, Karel Jonckheere als dichter, Gent 1947.

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Dirk Beirens, Ik beleef liever een gedicht dan er één te schrijven Kroniek Karel Jonckheere. In: Vlaanderen. Jaargang 57. Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond, Tielt 2008 . Electronisch beschikbaar: Vlaanderen. Jaargang 57 • dbnl
 • Jan Schoolmeesters, Karel Jonckheere, bibliografisch in: Vlaanderen. Jaargang 57

SMAAKMAKER

Kinderen met krekelstem.

Uit: Roemeense suite. (1965)

Tussen Belgrado en Kragujevac
klopt het hart van het oude Servië,
bij Topola de prinsen begraven,
in Oplenac de strafste wijn.

Met Ivan in de wagen gezongen,
met Miodrag over liefde gelogen
even de donkere heuvels beluisterd
maar de partisanen zijn weer thuis.

Dag kinderen met de krekelstem.

-Kragujevac, wij zwijgen.
De herfst weegt op je platanen,
De schemer vervaagt in je gezicht.

Omdat elk weer tot zichzelf inkeert
als ’t hart, dat kind, een droomles leert
in mannen die soms schrijven ?

Dag kinderen met de krekelstem.

-Waarom zwijgen wij, Kragujevac ?
Durf ik het voortvertellen in mijn taal
die ook wel weet hoe in een lied
de woorden voor een stom verdriet
eer men ze schuchter klinken doet
Gezuiverd worden van veel bloed ?

Vertellen, zeg ik, vertellen.
Er was eens. Neen.
Naar een verhaal luisteren kinderen,
Zeven, honderd, zevenduizend.

Ze zijn er eens geweest.
Die nacht.

Parkeer de wagen langs deze landweg
naast het gras onder de dauw
waarin krekels zingen.
Het weiland glooit naar een diepe beek,
Het kunnen elzen zijn ginds langs de oever.

Daar staat een eerste ster,
Vanavond geen maan, de schijn
Die elk woord moet zijn
Ligt hier gedoken onder de zoden.

Het was in ’41. Geen school. Wel oorlog.
Scholen vele, kinderen meer.
Ze waren op school, in de nachtschool.

Wat leren kinderen in de nacht ?
Veel.
Ik heb honger, jij hebt honger.
Zij stellen vragen.
Waar is moeder,
zij is thuis aan tafel,
ons brood ligt thuis aan tafel,
waar is de pop, waar is de hond,
zit vader bij de lamp,
luistert vader aan de deur ?

Er is zoveel dat een kind kan vragen,
van pianoles tot lottospel,
van chocolade tot luisterspel,
een kruisje voor het slapen misschien,
een oorlogsbrief van vader misschien,
nog tien minuten lezen in ’t boek,
nog even twee nieuwe postzegels kleven
en dan voor allen aartsvaderlijk
een gebloemde nachtpot mee naar boven.

Kinderen met de krekelstem,
Slapen nu, vlug en lang, lang slapen.

Nooit was de klasse zo vreemd geweest,
de eerste schooldag niet,
de laatste schooldag niet.

Zeker waren er banken, het bord,
het krijt, de inktpot, de landkaart.
De kaart van Servië,
kleiner de kaart van Duitsland.
Binnen werd in ’t Servisch gefluisterd,
buiten gezwegen in ’t Duits.

Er werd zelfs in het Servisch geschreven,
door een meisje van zes,
met potlood een briefje voor moeder:
-Mama, ik wil konfituur.

De nacht duurt lang voor een schoolkind
als de juffrouw geen liedjes laat zingen,
als de leraar die tijdens de speeltijd rookt
Sinds uren langs de muur staat te wachten.

Het verhaal is uit,
het wordt klaar door de ruiten,
de geranium ziet zichzelf weer rood,
de schoolplicht ontwaakt uit duizenden ogen,
De les die je vannacht hebt geleerd
moet je echter voor morgen niet kennen,
voor allen begint de grote vakantie,
straks speel je in de eeuwigheid.

Ik die hier voor het weiland sta
wil mijn moedertaal vergeten
als ik nog één zin heb gezegd
opdat gij het zoudt weten:

tussen mijn voet en de elzen muur
werden van zeven tot één
die morgen van ‘41
zevenduizend kinderen gemitrailleerd.

Wat ik hoor vanavond in ’t glimmende gras
komt mij niet over de lippen:
kinderen met de krekelstem
werden krekels met een kinderstem.

BIBLIOGRAFIE & FILMOGRAFIE

Woordje vooraf

 • “Karel Jonckheere behoort tot de meest productieve en representatieve dichters van zijn generatie. Het zou wel eens kunnen blijken dat hij onder ‘de realisten’, en de ‘parlando-dichters’, de aanhangers van de poëzie ‘uit en voor het leven’ de meest talentvolle is.Hij debuteerde in de Tijdstroom-periode, maar behoorde niet tot de groep rondom dit tijdschrift. Ook sloot hij niet formeel aan bij de Waterkluis- en Klaver(en)drie-groepen, waarvan hij nochtans, wellicht het zuiverst van al zijn tijdgenoten, het poëtisch ideaal verwezenlijkt.”
  • Bron: Prof. Dr. M. Rutten; Prof. Dr. J. Weisgerber (red.): Van “Arm Vlaanderen” tot “De voorstad groeit” 1888-1946. Standaard Uitgeverij 1988 p.435.
 • Het proza van Jonckheere bestaat vooral uit twee tekstsoorten, of twee subgenres. Toen hij dat proza publiceerde behoorde het tot de eerder ‘lagere’ genres, bewoog het zich eerder in de marge van de journalistiek. De waardering voor reisboeken en memoires is een eerder recent verschijnsel, dat onder andere past in de belangstelling voor het ‘genealogische schrijven’. De ‘reisboeken’ zijn: Cargo (1940), Tierra caliente (1941), De zevende haven (1942), tot drie delen uitgesponnen verslag van een reis naar Cuba, Mexico, Texas en Louisiana, en Kongo zonder buks of boy (1957) en Kongo met het blote oog (1958). De memoires, alleen bij het eerste boek in de flaptekst als ‘autobiografie’ bestempeld, zijn: De vogels hebben het gezien (1968), Ik had die man kunnen zijn (1969), Waar plant ik mijn ezel (1974), Mijn dochter wordt sirene (1975), De man met de ruiker (1977), Verbannen in het vaderland (1978), Vraag me geen leugens (1986) en Wuiven naar gisteren (1987). Behalve en dan nog in beperkte mate in het eerste en het laatste deel gaan de memoires niet veel verder dan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Een wat bijzondere plaats wordt ingenomen door Tita vlucht (1941), het relaas van Jonkheeres uittocht naar Noord-Frankrijk bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog benaderd vanuit het gezichtspunt van zijn hond Tita. De reisboeken over Noord- en Midden-Amerika werden in verkorte vorm herdrukt tot in 1980.
 • Bron: Jan Schoolmeesters, Karel Jonckheere, bibliografisch in: Vlaanderen. Jaargang 57
 • De bibliografie is opgedeeld in

A. Chronologisch overzicht

 • Scheppend werk
 • Essayistisch werk
 • Vertalingen
 • Hertalingen
 • Anthologie 54 Vlaamse verhalen samen met Marnix Gijsen
 • Enige teksten op muziek gezet.

B. Filmografie

C. Overzicht van scheppend werk per genre, alfabetisch op titel.

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique / Bruxelles.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • Dr. Rob. Roemans en Dra. Hilda van Assche, Bibliografie van Karel Jonckheere, Heideland, Hasselt, 1967. 251p.

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

I. CHRONOLOGISCH OVERZICHT

A.  Scheppend werk

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1929 De waarachtige en stichtelijke historie van Tone den Stierman, die als simpele visscher in ’t jaar O.H. duist IIII C XLVI in minne ontstak voor een wonderschoone giptenesse, als opstoker van den opstand der Stiermans twee jaar later verbannen werd, als beurzesnijder in een stove te Brugge, op kerstavond, zijn lief weervond, om eindelijk in vrede en peis te gaan leven, verre van de stede ende port van Oostende-ter-Streep. Ten toneele geboerd door …. Muziek van Theo Moureaux. Spel uit de XV eeuw.

Samen met Carlo. Loontiens.
Muziek van Theo Moreaux.
Eigen beheer, gedrukt ter perse van Alph. Leys, Oostende. -92p.

Afmetingen: 22 x 15
1932 Brozen’s ‘Anny’. (novelle)

Met drie lino’s van E. Gerbosch.
Gent: Boekhandel Van Rysselberghe & Rombaut (Kouter 1). -64p.

Uitgave van het Oswald De Schamphelaerefonds, nr. 4. Algemeen depot van het Willems-fonds.
Afmetingen: 20.50 x 13.25 (ingenaaid)
1933 Proefvlucht. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: God, de dorre spil; Liefde; Ons bloed zingt langs getijen.
Antwerpen: Uitgaven ‘Loki’. -55p.

Afmetingen: 25.40 x 18 (ingenaaid)
Colophon: van dezen versbundel werden op de persen van de kunstdrukkerij Loki te Antwerpen en onder de zorgen van Nand Geersens, op heden 30 November 1933, 250 exemplaren gedrukt op echt-Engelsch featherweight.
1934 Noordzee-Marsch. Gedicht van Karel Jonckheere. Muziek van Theo Moureaux.

Eveneens afgedrukt op de lidkaart, samen met het gedicht: ‘Turnen, ons streven!’
In: OTV [=Oostendsche Turnvereeniging] ‘Noordzee’. Verordeningen Oostende, Druk, Le Carrillon. -29 + [I]p. 14.90 x 10.50

Van p. 20 tot en met p.22.
1935 Het witte zeil. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: De moeder; De vrouw; Het onverdeelde hart; Voorloopige grafschriften voor levenden.
Band- en titelbladillustratie door J. Gonthier.
Kortrijk: Uitgeverij “Steenlandt”. -56p.

Afmetingen: 25 x 18 (ingenaaid)
Colofon:Dit is de tweede bundel verzen welken Karel Jonckheere publiceert. De gedichten werden geschreven te Oostende, in 1934 en ’35 geen enkel overdag, maar de meesten na middernacht.
Het vers “Conflict II” sluit aan bij “Conflict I” dat in ‘Proefvlucht’ ,1933, verscheen.
“Het witte zeil” kwam in augustus 1935 van de persen der drukkerij en uitgeverij “Steenlandt” te Kortrijk, in een genummerde oplage van 250 exemplaren, op Engelsch featherweight gedrukt
1937 Gewijde grond. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: In memoriam patris; De blinde dageraad; Herbloei; Lied der kimmen;
Band en teekeningen van de hand van Jozef Cantré.
Kortrijk: Uitgeverij “Steenlandt”. -88p.

Afmetingen: 24.50 x 18 (ingenaaid)
Colofon: Deze verzenbundel “Gewijde grond” van Karel Jonckheere kwam op Silvesterdag 1937 van de persen der drukkerij “Steenlandt” te Kortrijk, in een genummerde oplage van 300 exemplaren op esparto featherweight. De band en de teekeningen zijn van de hand van Jozef Cantré. Dit is nummer …’
Tweekleuren druk: zwart-rood;
1938 Klein testament. (gedichtenbundel)

Keur uit ‘Proefvlucht’, ‘Het witte zeil’ en ‘Gewijde grond’.
Bevat de cycli: Vader; Moeder; Vrouw; Kind; Het onverdeelde hart; Zee
Kortrijk: Uitgeverij “Steenlandt”.  -91 + [V]p.

Afmetingen:19.30 x 14
Colofon: Deze verzen, een keur uit ‘Proefvlucht’, ‘Het witte zeil’ en ‘Gewijde grond’, – samen een voorloopig of klein testament – werden gezet uit de Weiss-Antiqua en kwamen met Kerstdag 1938 van de persen der drukkerij “Steenlandt” te Kortrijk in een genummerde oplage van 300 exemplaren.
1939 Conchita. (gedichtenbundel)

1940: 2de ongewijzigde druk Antwerpen: De Nederlandsche de Boekhandel. -26 + [VI]p. Met als colofon: Van dit boek werden gedrukt op de persen der drukkerij G. Braet, te Antwerpen, driehonderd exemplaren.
1941: 3de vermeerderde druk . Antwerpen: De Nederlandsche de Boekhandel. -35 + [V]p. Met als colofon: Van dit boek werden gedrukt op de persen der drukkerij G. Braet, te Antwerpen, 250 exemplaren.
1946: 4de vermeerderde druk . Antwerpen: De Nederlandsche de Boekhandel. -35 + [V]p.
1946: 5de (vermeerderde) druk. : De Nederlandsche de Boekhandel. -35 + [V]p. Met als colofon: Van dit boek werden gedrukt op de persen van de Sinte Catharina Drukkerij te Brugge, 500 exemplaren gedrukt. Er bestaan 10 exemplaren op Hollandsch papier ‘Pannenkoek’. Ze zijn niet in de handel.
Mechelen: René Verbeeck. -22p.

Reeks: De Bladen voor de Poëzie, Jrg.3, nr.15-16 [eerste serie] Dec. ’39.
Afmetingen: 21.70 x 14 (geniet)
 
Jonckheere 12a  3de vermeerderde druk 1943
1940 Cargo. (reisreportage)

Eerste verhaal van de reistrilogie. Tierra Caliente (1941) en De zevende haven (1942) zijn de twee overige titels.
I
llustraties van Martha van Coppenolle.
1943: 2de druk ibidem
1953: 3de druk, Antwerpen, Uitg. Ontwikkeling, 231 + [III]p. Illustraties van Jean-Jacques de Grave.
Jonckheere 61
1953: 4de druk ibidem
1961: 5de druk verscheen als Meulenhoff pocketnr 95 bij J.M. Meulenhoff Amsterdam onder de titel: ‘Een schip voer af’.
1980: Opgenomen in de reeks ‘Vlaamse auteurs’ bij Uitgeverij Beckers te Antwerpen onder de titel ‘Met Elisabeth naar de Golf’ (pp 33-155). Met een inleiding door Henri-Floris Jespers.
Jonckheere 66 Antwerpen-Oude God: Boekengilde ‘Die Poorte’. -236p.

Reeks: Dit boek is het 2de van de Boekengilde “Die Poorte” jaargang 1939-1940
Afmetingen: 19.50 x 12.25 (ingenaaid met stofomslag)
Gedrukt op de persen der drukkerij P. Lombaerts te Schoten bij Antwerpen.
1941 Tierra caliente. (reisreportage)

Tweede verhaal van de reistrilogie. Cargo (1940) en De zevende haven (1942) zijn de twee overige titels.
Illustraties Martha van Compenolle.
1
954: 2de druk, Antwerpen, Uitg. Ontwikkeling – Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 263 + [III]p. Illustraties van Jean-Jacques de Grave.
Jonckheere 2a
1980: Opgenomen in de reeks ‘Vlaamse auteurs’ bij Uitgeverij Beckers te Antwerpen onder de titel ‘Met Elisabeth naar de Golf’ (pp 156-283). Met een inleiding door Henri-Floris Jespers.
Antwerpen-Oude God: Boekengilde ‘Die Poorte’.-284p.

Reeks: Dit boek is het 3de van de Boekengilde “Die Poorte” jaargang 1941.
Afmetingen: 18.25 x 12.25 (ingenaaid)
Gedrukt op de persen der drukkerij P. Lombaerts te Schoten bij Antwerpen.
1941 Tita vlucht. (roman)

Met illustraties van R[ené] de Coninck.
 
Nota bij Tita vlucht: Een deel van deze oplage is verschenen in een blauw omslag met in goud de woorden: A.J.G. Strengholt’s uitgeversmaatschappij n.v., 16 × 21 cm., en met op de titelpagina een strookje papier over de uitgeversnaam en -plaats en het jaartal geplakt, waarop gedrukt: A.J.G. Strengholt N.V., Amsterdam.
Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel -260p.

Afmetingen: 21 x 15.75 (ingenaaid)
Colofon: Dit boek werd gedrukt in het jaar MCMXLI  op de persen der drukkerij P. Lombaerts te Schoten bij Antwerpen.
1942 De zevende haven. (reisreportage)

Illustraties van Martha van Coppenolle.
Derde verhaal van de reistrilogie. Cargo (1940) en Tierra Caliente (1941) zijn de twee overige titels.
1955: 2de druk, Antwerpen, Uitg. Ontwikkeling – Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 281 + [I]p. Met illustraties van Jean-Jacques de Grave.
1980: Opgenomen in de reeks ‘Vlaamse auteurs’ bij Uitgeverij Beckers te Antwerpen onder de titel ‘Met Elisabeth naar de Golf’ (pp 284-424). Met een inleiding door Henri-Floris Jespers.
 Jonckheere 64 Antwerpen-Oude God: Boekengilde ‘Die Poorte’ -270p.

Afmetingen: 19.70 x 12.90 (ingenaaid)
R
eeks: Dit boek is het zevende deel van den 9den  jaargang “Die Poorte” 1942
Het werd gedrukt op de persen der drukkerij P. Lombaerts te Schoten bij Antwerpen.
P.C. 1970   Toelatingsnummer NR 1421
1942 Gedichten. (gedichten uit eerdere bundels)

Bevat de cycli: Voor mijn moeder; Voor mijn vader; Voor mijn blind nichtje Cecilia. De eenzame; Voor land en zee; Voor Conchita, de kleine vluchtelinge uit Tarragona; Klein testament.
Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel. -139 + [V]p.

Afmetingen:22.20 x 15.60 (ingenaaid)
P.C. 1785
Gedrukt bij H. Wellens & G. Godenne, Roemeniëstraat 45, Brussel
1942 Onbekende van zee (verhaal)

1942-bloei-a

1942-bloei In de verhalenbundel: „Bloei – Een en twintig verhalen van Vlaamsche schrijvers” pp 171-182.

Colofon: Dit boek verscheen in den herfst van 1942 bij de uitgeverij “PRO ARTE”” p.v.b.a. te Diest, onder leiding van Jos Philippen, beheerder-directeur. De omslagteekening werd ontworpen door Hilda Leynen en de druk verzorgd door N.V. Vonksteen te Langemark.
Afmetingen: 19 x 14 (ingenaaid – licht gekartonneerde kaft met flappen)
1943 Wat niet geneest. Gedichten. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Wat niet geneest; Oude en nieuwe bronnen; Vrienden; Oorlog en vrede; God en de dood.
Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel. -63 + [V]p.

Afmetingen:20 x 11.60 (gebonden – harde kaft en stofomslag & ingenaaid – zachte kaft met flappen)
Gedrukt op de persen der Drukkerij G. Braet Antwerpen.
Toelatingsnummer 7616
1944 Steekspel met dubbelgangers. (novellen)

Verlucht met teekeningen door Raf. De Buck.
Bevat: Taormina (pp 9-30); De verwachte (pp 33-51); De inventaris (pp 55-66); De meesters en hun dieren (pp.69-91); Het grafschrift (pp 95-112); De briefmaniak (pp 115-180); De willer (pp 183-196).
1947: 2de druk. Deinze Caecilia Boekhandel, 222+ [IV]p.
1971: Het verhaal ‘Het grafschrift’  wordt opgenomen in de verhalenbundel ‘54 Vlaamse Verhalen’, deel 2, samengesteld door Marnix Gijsen en Karel Jonckheere.pp  87-96
Gent: Snoeck Ducaju en Zoon. -196p.

Reeks: De Faunreeks nr 2 vierde reeks.
Colofon: Deze bundel novellen van Karel Jonckheere, verlucht met teekeningen van Raf. De Buck verscheen, op houtvrij papier, als N° 2 van de vierde Faunreeks op de persen van het huis Snoeck Ducaju en Zoon te Gent anno MCMXLIV.
Afmetingen: 20.50 x 15 (gebonden met stofomslag)
1944 Vertelsels uit Mayab. Naar den oorspronkelijken tekst naverteld door Karel Jonckheere.

Illustraties van Elizabeth Ivanovsky
Bevat: Het land Mayab door de vertaler, pp. 7-1; Deze legenden werden geschreven door Luis Rosado Vega:
Dit vertelt de Indiaan over de vogel Poe-oei, pp. 13-22;
De legende van den sprinkhaan, pp. 23-34; Hoe Jezus werd vervolgd in het land van Mayab, pp. 35-44; Van de xkokolxhe of den Indiaanschen nachtegaal, pp. 45-53; Waarin bewezen wordt dat de dankbaarheid niet bestaat, pp. 55-68; De kwade poetsen va Jan Konijn, pp. 69-81.
Brugge: Uitgeverij “De Kinkhoren”. -81p. + [III]p. + 6p. ill.

Afmetingen: 21.75 x 21.50 (gebonden – kartonnen kaft)
Druk: Drukkerij Desclée De Brouwer en Cie, Brugge, België.
1945
z.j
Onvoorzien programma. (gedichtenbundel)

Opdracht: ‘Voor allen, die geleden hebben om den vrede en de vrijheid’
Eigen beheer, Gent. Gedrukt in de Stedelijke Jongensvakschool van Gent.  z.j. –[XVI]p.

Afmetingen:23 x 16.50
1946 Avondbrieven. (gedichtenbundel)

Met een portret-tekening door Marc Neels
Met een Ten geleide door Jan Schepens.
Hoogstraten: Moderne Uitgeverij. -19 + [I]p

Reeks: De Spiegel, maandschrift voor poëzie, tweede jaargang, nr 1, januari 1946.
1946 Spiegel der zee. (gedichtenbundel)

Bekroond met de driejaarlijkse Staatsprijs voor Poëzie.
Nota bij ‘Spiegel der zee:
Een deel van deze oplage is verschenen met een ingeplakt strookje papier, waarop gedrukt: Exploitatie voor Nederland, Ned.-Indië en Zuid-Afrika N.V. Wereldbibliotheek, Amsterdam-Sloterdijk.
1947: 2de druk; Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel.
1947: 3de druk. Ibidem
1992: 5de druk bij uitgeverij Manga te Oostende op1000 ex. ingeleid met een authentiek voorwoord van de auteur.
Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel. -45 + [III]p.

Afmetingen: 20.60 x 13.90 ( gebonden – harde kaft)
Colofon: In December van het jaar 1946 werden van dit boek, op de persen van de Drukkerij Omega te Antwerpen, voor De Nederlandsche Boekhandel 1000 exemplaren gedrukt.
1948 Vloedlijn: gedichten (1933-1948). (gedichten – verzamelbundel)

Jonckheere 67a

1955:
2de ongewijzigde druk Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel. -140 + [IV]p.
Jonckheere 67 Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel. -140 + [IV]p.

Afmetingen: 21.80 x 15.40 (ingenaaid – kaft met flappen)
Gedrukt bij de firma H. Tulp te Zwolle
Nota: Deze bundel werd in Nederland verspreid als een uitgave van Wereldbibliotheek N.V., Amsterdam-Antwerpen, met als vermelding “Uitgegeven in samenwerking met de Nederlandsche Boekhandel” (P.4)
1951 De Kolibri fluistert: Indiaanse sprookjes.

Houtsneden en lettrines van Luc. de Jaegher.
Bevat: Reizen is leven, pp.5-7; Het schiereiland Yucatan, pp. 14-21; De legende van de straatgier, pp. 14-21; Waarom de hond zijn vlooien bewaart, pp. 23-33; De gele prinses, pp. 35-41; Hoe de maïskorrel werd gered, pp. 43-48.
1972, 1973²: heruitgave bij Hasselt: Heideland-Orbis in de reeks: Uitgaven voor de jeugd Het Fonteintje. Omslag en illustraties door Ida Moors. Bevat enkele van deze verhalen in andere volgorde en ook andere verhalen. (zie 1972)
1978: Heruitgave door NV Uitgeverij Stappaerts te Wilrijk met omslag en illustraties door Ida Moors. Identiek aan de heruitgave van 1972/1973², maar zonder colofon.
Amsterdam: Wereldbibliotheek – Vereniging. -48p.

Afmetingen: 18.75 x 11.75 (gebonden in kartonnen kaft)
Colofon: De Kolibri fluistert werd in de werkplaatsen van de Wereldbibliotheek te Amsterdam gereedgemaakt als uitgave voor de leden van de W.B.-Vereniging voorjaar 1951.
De houtsneden en lettrines zijn van Luc. de Jaegher.
1951 De hondenwacht: gedichten. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: De hondenwacht; Waken aan wal (Thuis van een IJslandvaart); Tussen zomer en herfst; Weer weg; Binnenwerk; Balans.
1953: 2de ongewijzigde druk, Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel. 77 + [III]p. De oplage bedraagt 550 exemplaren.
Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel. -77 + [III]p.

Afmetingen:21.80 x 12.50 (ingenaaid)
Colofon: Van dit boek werden vijfhonderd exemplaren gedrukt op de persen van de Sinte-Catharina drukkerij Tempelhof te Brugge maart MCMLI
1953 Vertellen onder de toverboom: naar Maya-sprookjes.

Houtgravures en lettrines: Luc. de Jaegher.
Bevat: De wenende boom, pp. 7-11; Het zwervende hoofd, pp. 15-21; Dood van een duivel, pp. 25-31; Waarom de glimworm gloeit, pp. 35-40; Het misverstand, pp. 43-49; De bruiloft van de kolibri, pp. 53-59.
Een deel van deze oplage is als uitgave van het Willemsfonds (nr. 189/2) verschenen.
Amsterdam/Antwerpen: Wereldbibliotheek N.V. –59 + [V]p.

Afmetingen: 18.25 x 11.50 (gebonden in kartonnen kaft)
Drukkerij en binderij van de Wereldbibliotheek N.V.
1955 Van zee tot schelp. (gedichtenbundel)

Bekroond met de driejaarlijkse Staatsprijs voor Poëzie.
1956: 2de ongewijzigde druk, ’s Gravenhage: A.A.M. Stols, 37 + [III]p. Colofon: ‘Van Zee tot Schelp’ werd gezet uit de letter Goudy en gedrukt op de persen van N.V. Drukkerij Trio te ’s Gravenhage. Boven op de oplage zijn 10 luxe exemplaren gedrukt, genummerd van I tot X. Deze laatsten zijn niet in de handel.
Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel. -37 + [III]p.

Afmetingen: 21.80 x 14.80
1956 Verzamelde gedichten. (gedichtenbundel)

Samengesteld en ingeleid Pierre H. Dubois.
Jan Vermeulen ontwierp het stofomslag en de bandstempels.
Bevat gedichten uit de bundels: Het witte zeil; Gewijde grond; Vloedlijn; Conchita; Wat niet geneest; Avondbrieven; Onvoorzien programma; Spiegel der zee; De hondenwacht; Van zee tot schelp.
’s Gravenhage: A.A.M. Stols.-148p.

Afmetingen: 19 x 12.90 (gebonden – harde kaft stofomslag)
Colofon: De bundel Verzamelde Gedichten van Karel Jonckheere werd samengesteld en ingeleid door Pierre H. Dubois. De N.V. Drukkerij Vada zette dit werk uit de Bembo en drukte het op haar persen in de maand april van het jaar 1956.
De Boekbinderij N.V. Giltay verzorgde het bindwerk; Jan Vermeulen ontwerp het stofomslag en de bandstempels.
Jan Vermeulen ontwierp het stofomslag en de bandstempels.
1956 Eleata. Tocht van Z.M. Koning Leopold III in het Amazonegebied (op de Orinico en de Rio Negro) (reisreportage)

Met een brief van Koning Leopold, een kaart en een verklaring van de afbeeldingen door Karel Jonckheere
Brussel: Uitgaven Vromant & Ontdek de wereld. -24p. + 80p. foto’s + 12p.

Afmetingen: 25.75 x 14.50 (ingenaaid)
Colofon: N. en G. Verrecht, maquettisten, L. Cavadino, Directeur van A .S.A.R. voor de heliogravure, Arthur Wylants, fotograveur, Ets. Vromant Drukkers voor de tipografie droegen bij tot de harmonieuze voorstelling van foto’s van Z.M. Leopold III en van de tekst van Karel Jonckheere, dewelke door J. Vromant & L. Delobel-Vromant met de medewerking van J. Vaerewijck voor “Ontdek de wereld” (V.A.K.V.) werden uitgegeven.
De genummerde oplage van deze uitgave met de brief van Koning Leopold werd beperkt tot 1700 Franse exemplaren genummerde van 1 tot 1700 en 300 laamse exemplaren genummerd van 1 tot 300.
1957 Per cargo naar de Tierra Caliente. Reisverhaal met aantekeningen en vragen door Frans J.-B. Janssens.

Tussen p. 8 en 9 zitten 8 ongenummerde pagina’s met foto’s.
Los in het boek zit een kaart.
Jonckheere 57a
 Jonckheere 57 Antwerpen: Uitgeverij Ontwikkeling -110p.

Reeks: Bibliotheek van Vlaamse letteren vol. VII.
Afmetingen: 21.20 x 15.80 (ingenaaid)
1957 Kongo: zonder buks of boy. (reisreportage)

Met 16 foto’s.
Amsterdam: J.M. Meulenhoff.  z.j. [1957] -179 + [I]p.

Afmetingen: 22 x 14.50 (gebonden met stofomslag)
1959 Kongo met het blote oog. (reisreportage)

Omslagontwerp: Wim J. Koster
Amsterdam: J.M. Meulenhoff / Antwerpen: Diogenes p.v.b.a.   z.j. [1958]-226 + [II]p.

Afmetingen: 22 x 14 (gebonden met stofomslag)
Colofon: De foto’s in dit boek zijn verstrekt door Inforcongo te Brussel, behalve die tegenover de bladzijden 33 en 209. Deze zijn van Cas Oordthuijs.
1961 Kongo. Het woord. (bloemlezing vertaalde Afrikaanse teksten)

Auteurs: Amaat Burssens en Karel Jonckheere.
In opdracht van het Nieuw Vlaams Tijdschrift

Nota: Prof. Dr. Amaat Burssens, hoogleraar aan de R.U.G., verdiepte zich in de studie van Afrikaanse talen. Hij stichtte het tijdschrift Kongo-Overzee (1934-1959).

Antwerpen: S.M. Ontwikkeling. -132p.

Reeks: Uitgeverij Ontwikkeling vol. 159

1961 Ogentroost. (gedichtenbundel)

Omslagontwerp: Th. De Haan
Bindwerk: Boekbinderij G.W.C. Paardekooper, Amsterdam.
’s-Gravenhage: A.A.M. Stols/J.P. Barth. –67 + [I]p.

Afmetingen:20.50 x 12.40 (gebonden harde kaft met stofomslag)
Colofon: Deze bundel werd gezet uit de Bembo volgens aanwijzingen van A. Rumpt. Het ontwerp van het stofomslag was van Th. de Haan.
Gedrukt in 1961 op de persen vabn A. Sijthoff N.V. te ’s-Gravenhage. Het bindwerk werd verzorgd door Boekbinderij G.W.C. Paardekooper te Amsterdam.
1961 Het vers ondervraagd. (verhaal)  Michiels 26 Uit de bundel: “13 Vlamingen” pp 48 -53

Proza bijeengebracht en ingeleid door Ivo Michiels.
Uitgever: De Bezige Bij Amsterdam Uitgeverij Ontwikkeling Antwerpen. -165p.
Afmetingen 18 x 10.50 (pocket)
1961 Een schip voer af. Met een vrachtschip naar Zuid-Amerika (roman)

Omslagtekening: Bert Bouman
Typografie en druk: Bosch-Utrecht
Het reisverhaal, in 1940 verschenen onder de titel ‘Cargo’ werd lichtjes herwerkt.
Amsterdam: J.M. Meulenhoff bv. -160p.

Reeks: Meulenhoff Pockets nr 95
Afmetingen: 17.50 x 10.80
1962 Ik heb eens…radiolezingen. Brussel/ Den Haag: A. Manteau nv. –113 + [III]p.

Reeks: Kleine Marnixpocket nr 4
Afmetingen: 18 x 10.50 (pocket)
1962 Uit het nest geroofd: ongebundelde poëzie. (bloemlezing)

Bijeengebracht en tweemaal ingeleid door Karel Jonckheere
Omslag en typografie: Karel Beunis
Bevat: Uitvluchten, pp.5-6; Ernstiger inleiding, pp. 7-12; Een keuze uit toenmaals nog onuitgegeven verzen van 26 Vlaamse dichters, pp. 13-142.
Van Karel Jonckheere verschijnt hier het naderhand in Nieuw Vlaams Tijdschrift gepubliceerde ‘Eiland der papillen’ (pp.27-31)
Jonckheere 27 Amsterdam: De Bezige Bij. -142p.

Afmetingen: 18 x 10.80 (pocket)
Reeks; Literaire Pockets nr 91
Druk Bosch Utrecht
1963 Grenzen van papier en pijn. (bloemlezing gedichten uit het eigen werk)

Bevat gedichten uit de bundels: Het witte zeil; Gewijde grond; Klein testament; Conchita; Wat niet geneest; Spiegel der zee; De hondenwacht; Van zee tot schelp; Ogentroost; Ongebundeld.
Hasselt: Uitgeverij Heideland. –84 + [IV]p.

Reeks: Poëtisch Erfdeel der Nederlanden nr 13
Afmetingen: 18 x 10.80 (pocket)
1965 Roemeense suite: gedichten. (gedichtenbundel) Brussel-Antwerpen-Den Haag: Uitgeversmaatschappij A. Manteau nv. -45 + [III]p.

Afmetingen: 20.40 x 12.60 (ingenaaid)
Colofon: ‘Roemeense suite’ door Karel Jonckheere werd in januari 1965 gedrukt op de persen van n.v. drukkerij Erasmus, Ledeberg Gent in opdracht van A. Manteau nv te Brussel Antwerpen Den Haag.
1966 De ringen van de boom. (gedichten – verzamelbundel)

Bevat: Van zee tot schelp; Roemeense suite; Ogentroost.
Opmerking: uit ‘Van zee tot schelp’ en ‘Roemeense suite’ werden een paar gedichten weggelaten; ‘Ogentroost’ werd compleet opgenomen.
Brussel/Den Haag: A. Manteau nv. -116p.

Reeks: Grote Marnixpocket nr 18
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Colofon: ‘De ringen van de boom’ bevat: Van zee tot schelp (derde druk) ; Roemeense suite en Ogentroost (beide tweede druk).
Uit de eerste twee bundels werden een paar gedichten weggelaten; ‘Ogentroost’ werd compleet opgenomen.
Druk: Geuze Dordt.
1967 Een hart onder de dierenriem. (essays over schrijvers per sterrenbeeld)

Omslagontwerp: Stefan Mesker
Typografie: Aldert Witte
Foto: Edith Visser, Amsterdam.
Jonckheere 51 Brussel/Den Haag: A. Manteau nv. -160p.

Reeks: Grote Marnixpocket nr 26
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Geuze Dordt.
1967 Nacht?  zei de zon, nooit van gehoord! (aforismen)

Omslagontwerp: Stefan Mesker.
Typografie: Karel Martens.
Met een woord vooraf van Jeroen Brouwers
Brussel/Den Haag: A. Manteau nv. -80p.

Reeks: Marnixpocket MP 54
Afmetingen: 18 x 10.50 (pocket)
Druk: Geuze Dordt.
1968 De vogels hebben het gezien. (memoires)

Omslagfoto van Claude Magelhaes
Eerste deel van zijn levensmemoires: De vogels hebben het gezien, waarin hij heeft over de jaren 1906-1930.
Brugge/Utrecht: Desclée de Brouwer. -243p.

Reeks: Open Kaart.
Afmetingen: 19 x 11.80 (ingenaaid – harde kaft met stofomslag)
Gedrukt op de persen van de Sint-Augustinusdrukkerij te Brugge in opdracht van Uitgeverij Desclée DDe Brouwer.
1968 Spaans schetsboek: dertig coplas van Karel Jonckheere naar dertig schetsen van Frans Dille. (gedichtenbundel) Antwerpen: Ontwikkeling / Rotterdam: Ad. Donker. -30p. + 30 platen.

Afmetingen: 20 x 30 (oblong gebrocheerd)
Offsetdruk Excelsior Antwerpen
1969 In de wandeling lichaam geheten. (gedichtenbundel)

Typografie: Aldert Witte
Omslagontwerp: Stefan Mesker.
Nota: Het gedicht ‘In memoriam’ – het 2de in deze bundel – werd eerder gepubliceerd in Marnix Gijsen e.a. /Het dier en wij (pp 74-76) – 1968, Brussel/Den Haag: Manteau. -138p. Reeks: Grote Marnixpocket nr 35.
Brussel/Den Haag: A. Manteau nv. -86p.

Reeks: Grote Marnixpocket nr 46
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Geuze Dordt
1969 Ik had die man kunnen zijn. (verhalen)

Omslagontwerp: Stefan Mesker.
Foto: Anton Hardy
Brussel/Den Haag: A. Manteau nv. -112p.

Reeks: Marnixpocket MP 70
Afmetingen: 18 x 10.50 (pocket)
Druk: Geuze Dordt.
1970 Oostende verteld: anekdotische roman van een stad.

Omslagontwerp: Boudewijn de Laere vvg/cbg
Jonckheere 49 Tielt/Utrecht: Lannoo. -335p.

IUitgegeven in samenwerking met de Stad Oostende]
Reeks: Reeks Lannoo Paperbacks
Afmetingen: 19.25 x 11.25 (paperback)
Gezet, gedrukt en gebonden bij Drukkerij – Uitgeverij Lannoo pvba Tielt
1970 Filter uw dag. (aforistisch proza)

Deeltitels: Mikken met pitten; Flirten met de muze; Spinnen; Door schade en schande.
’s-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar. -119p.

Afmetingen: 14.25 x 9.50 (gebonden met similileren kaft)
1971 Met Elisabeth naar de golf (reisomnibus)

Bevat: Cargo (pp 7-102 ; Tierra Caliente (pp 103-199); De zevende haven (pp 200-310).
1980: Uitgave bij Walter Beckers te Kalmthout in de reeks Vlaamse auteurs vol 101
Antwerpen/Utrecht: Uitgeverij L. Opdebeek. -312p.

Afmetingen: 20.50 x 13.25 (paperback)
1972 De zwangere stopnaald: bijdrage tot de bloei van het misverstand. (aforistisch proza)

Omslagontwerp: Robert Nix/Alje Olthof
Jonckheere 59 Amsterdam/Brussel: Paris- Manteau. -120p.

Reeks: Marnixpocket MP 79
Afmetingen: 18 x 10.50 (pocket)
Druk: Erasmus Gent
1972 De gele prinses. (jeugdverhaal)

Omslag en illustraties van Ida Moors.
1972: 2de druk ibidem.
1978:
Heruitgave bij N.V. Uitgeverij Stappaerts, Wilrijk. 54p.
Bevat: De gele prinses (pp 5-12); Waarom de glimworm gloeit (pp 13-19); Het zwervende hoofd (pp. 20-27); De legende van de sprinkhaan (pp. 28-36); Hoe Jezus vervolgt werd (pp. 37-44); De kwade poetsen van Jan Konijn (pp. 45-54).
Jonckheere 50 Hasselt: Uitgeverij Heideland-Orbis n.v. -54p.

Reeks: Uitgaven voor de jeugd Het Fonteintje.
Jonckheere 50 Uitgave 1978
1972 De kolibrie fluistert. (jeugdverhaal)

Herwerkte uitgave van 1951: de 3 eerste verhalen komen ook voor in de 1951-uitgave. De drie volgende zijn nieuw.
Omslag en illustratie Ida Moors.
Deze uitgave bevat: De legende van de straatgier (pp5-12); Waarom de hond zijn vlooien bewaart (pp 13-24); Hoe de maïskporrel werd gered (pp 25-30); De bruiloft van de kolibri (pp 31-38); De vogel Poe-Oei (pp 39-46); De Indiaanse nachtegaal (pp 47-53).
De uitgave kende in 1973 een 2de druk.
1978: Heruitgave door NV Uitgeverij Stappaerts te Wilrijk met omslag en illustraties door Ida Moors. Identiek aan de heruitgave van 1972/1973², maar zonder colofon.
Jonckheere 4a Hasselt: Uitgeverij Heideland-Orbis n.v. -53p.

Reeks: Uitgaven voor de jeugd Het Fonteintje.
Afmetingen: 22.50 x 15.50 (gebonden – harde geïllustreerde kaft)
1973 Poëtische inventaris. (gedichten-verzamelbundel)

Bevat: Proefvlucht; Het witte zeil; Gewijde grond; Klein testament; Conchita; Wat niet geneest; Onvoorzien programma; Avondbrieven; Spiegel der zee; Vloedlijn; De hondenwacht; Van zee tot schelp; Ogentroost; Roemeense suite; In de wandeling lichaam geheten.
Grafische verzorging: Alje Olthof, gvn
Amsterdam/Brussel: Paris-Manteau. -566p.

Afmetingen: 20 x 12.40 (gebonden – harde linnen kaft stofomslag)
1974 Waar plant ik mijn ezel ? (autobiografie)

Omslagontwerp: Robert Nix.
Het tweede deel van zijn memoires, Waar plant ik mijn ezel?, behandelt de jaren 1930-1937.
Jonckheere 48 Brussel/Den Haag: A. Manteau nv. -216p.

Reeks: Grote Marnixpocket nr 95
Afmetingen: 20 x 12 (paperback)
1974 Halve zolen en achterlappen. (aforismen) Brugge: Orion. -61p.

Reeks ‘dwarsliggers’
1974 Mijn gouden leesboek ABC (kindergedichten)

Tekeningen: Karoly Reich
Tielt – Utrecht: Lannoo. –
1975 Mijn dochter wordt sirene. (memoires)

Omslagontwerp: Robert Nix.
In het derde boek memoires, Mijn dochter wordt sirene, heeft hij het over de jaren 1937-1939.
Brussel/Den Haag: A. Manteau nv. -218p.

Reeks: Grote Marnixpocket nr 106
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1976 Kinderen met krekelstem en andere gedichten. (gedichten) Brussel/Den Haag: A. Manteau nv. -76p.
1976 Ook ik, zelfs gij, vooral wij. (aforismen) Brussel/Den Haag: A. Manteau. Ongepagineerd [-48]p.

Afmetingen: 10.50 x 8.50 (mini pocket)
1976 Na-zicht. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Nazicht; Spiegels; Album; Interview in de retrovisor.
Brussel/Amsterdam: A. Manteau nv. -64p.

Afmetingen:20 x 2.40 (gebrocheerd – geïllustreerde kaft met flappen)
1977 De man met de ruiker. (memoires)

Omslagontwerp: Robert Nix/Alje Olthof
Tekening: Georges Vandoren.
Deel vier van zijn autobiografische reeks draagt de titel ‘De man met de ruiker’ en behandelt de woelige jaren 1939-1940
Brussel & Den Haag: A. Manteau nv. –300p.

Reeks: Grote Marnixpocket nr 133
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1978 Verbannen in het vaderland. (autobiografie)

Omslagontwerp: Robert Nix/Alje Olthof
Het laatste deel van zijn autobiografie, Verbannen in het vaderland, sluit af met de oorlogsjaren 1940-1944.
jonckheere-55 Brussel: A. Manteau nv / Amsterdam: Elsevier.-281p.

Reeks: Grote Marnixpocket nr 173
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Smits Wommelgem-Antwerpen
1978 Groot verzenboek voor al wie jong van hart is. (bloemlezing) Tielt: Lannoo. -494p.
1979 Floroscoop/April. Utrecht: Het Spectrum. -48p.
1979 Brevarium der Vlaamse lyriek. (bloemlezing) Amsterdam: Elsevier / Antwerpen: A. Manteau nv. -287p.
1979 Miniaturen. (bundeling van verhalen)

Omslagontwerp: Robert Nix/Alje Olthof.
Bevat: Vogels zonder kooi (pp 7-86); Ik heb eens… (pp 87-178); Nacht ? zei de zon, nooit van gehoord! (pp 179-208); Ik had die man kunnen zijn (pp 209-292); Ook ik, zelfs gij, vooral wij (pp 293-306).
jonckheere-56 Brussel: Manteau /Amsterdam: Elsevier. -306p.

Afmetingen: 20 x 13.50 (paperback)
Druk: Smits Wommelgem-Antwerpen
1981 De overkant is hier (poëzie – bibliofiele uitgave)

Dit ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de auteur.
Handboekbinderij Pletinckx zorgde voor de afwerking
Vormgeving Rikkes Voss
Antwerpen: A. Manteau nv / Amsterdam: Elsevier. -48p.

Afmetingen: 20.60 x 12.40 (8 exemplaren in linnen band)
Colofon: Deze met 5 gedichten uitgebreide druk van ‘De overkant is hier’ werd in opdracht van uitgeverij Elsevier Manteau te Antwerpen gezet in de Bembo 11 en gedrukt op 10 exemplaren bij Smits te Wommelgem, te weten twee exemplaren op handgeschept papier en gebonden in echt lederen band genummerd A en B en acht exemplaren op licht bgetint offset met fijne vergure gebonden in echt linnen band, genummerd van 1 tot 8.
Dit is nummer 8
1981 De overkant is hier. (gedichtenbundel – handelseditie)

Vormgeving Rikkes Voss

Antwerpen: A. Manteau nv./Amsterdam: Elsevier. -48p.

Afmetingen:20 x 11.90 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
1983 Was het maar bij deze woorden gebleven. (gedichten -bloemlezing)

Grafische vormgeving Rikkes Voss
Antwerpen: Uitgeverij A. Manteau nv. -52p.

Afmetingen: 19.90 x 12 (ingenaaid – kaft met flappen)
Colofon: ‘Was het maar bij woorden gebleven’ van Karel Jonckheere werd in opdracht van uitgeverij A. Manteau nv te Antwerpen gezet in Sabon 10/12 en gedrukt bij Smits te Wommelgem; boekbinderij De Bruyn & Gouffeau te Schoten zorgde voor de afwerking.
1986 Vraag me geen leugens. Karel Jonckheere over schrijvers. (schrijversmemoires)

Omslagfoto en typografie: Rikkes Voss.
Anekdotes over Caesar Gezelle, Eugeen Van Oye, Karel van de Woestijne, Prosper van Langendonck, August Vanhoutte, Alfred Hegenscheidt, Firmin van Hecke, Maurits Sabbe, Raymond Brulez, Stijn Streuvels en Herman Teirlinck.
Jonckheere 60 Antwerpen: Uitgeverij A. Manteau nv. -293p.

Reeks: Grote Marnixpockets nr 300.
Afmetingen: 20 x 13.50 (paperback)
Druk: Smits Wommelgem-Antwerpen
1987 Wuiven naar gisteren. (schrijversmemoires)

Omslagontwerp: Harm Meijer
Beschouwingen over Jacques Bloem, Godfried Bomans, P.C. Boutens, J.B. Charles, Elisabeth Eybers, Ed. Hoornik, Anton van Duinkerken, Martinus Nijhoff, Victor van Vriesland, A. Marja, Simon Vestdijk, Antoon Coolen, A. Roothaert, P.N. van Eyck, D.A.M. Binnendijk, N.P. van Wyk Louw, Dirk Opperman, Anthonie Donkersloot, Louis de Bourbon, Uys Krige, Etienne Leroux en anderen.
Baarn: Uitgeverij De Prom. -159p.

Afmetingen: 20.50 x 12 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
1988 Recht op da Capo. (gedichtenbundel)

Omslagtypografie: Herbert Binneweg.
Antwerpen/Baarn: Houtekiet. -72p.

Afmetingen: 21 x 13 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
1992 Niemand moet me helpen sterven (maar eenieder mag me leren leven) (gedichten-bloemlezing)

Karel Jonckheere gebloemleesd door Herman de Coninck
Bevat gedichten uit de bundels: Proefvlucht; Het witte zeil; Gewijde grond; Klein testament; Conchita; Wat niet geneest; Onvoorzien programma; Avondbrieven; Spiegel der zee; Vloedlijn; De hondenwacht; Van zee tot schelp; Roemeense suite; Spaans schetsboek; In de wandeling lichaam geheten; Nazicht; De overkant is hier; Was het maar bij deze woorden gebleven; Recht op da capo.
Antwerpen/Baarn: Houtekiet. -157 p.

Afmetingen: 21 x 13 (paperback)
1992 Beeldtaal. Delft: De Klaproos. -8p.
1992 Spiegel der zee ((gedichten)

Omslagontwerp: Roel Ghysel
Vormgeving: Manga, Oostende
Foto cover: 1946, Karel Jonckheere als visser naar IJsland op de botter O.318Bevat: Voorwoord (pp  7-19, gedateerd nieuwjaar 1992); Soiegel der zee (pp 21-54)
Oostende: Uitgeverij Manga. -54p.

Afmetingen: 21 x 12.90 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Colofon: De bundel “Spiegel der zee” oorspronkelijk verschenen in 1946 op 1000 exemplaren, werd het jaar daarop bekroond met de “Staatsprijs voor Poëzie”.
Deze uitgave , eveneens op 1000 exemplaren, is de vijfde druk. De verzenbundel wordt ingeleid met een authentiek voorwoord van de auteur.
Druk: Flandria Nostra, Zedelgem.

POSTUME UITGAVE

2008 Het zout van de zee. (bloemlezing)

Samengesteld door Dirk Christiaens.
Inleiding door Dirk De Geest.
Tekening p. 2: Anne van Herreweghen
Leuven: Uitgeverij P. -67p.

Afmetingen:24 x 15.30 (gebrocheerd – licht kartonnen kaft met flappen)
Gedrukt door Drukkerij Peeters te Herent.

B. Essayistisch werk

1946 Honderd dictees in de nieuwe spelling, of Belgische vissen leren zwemmen in Nederlandse stromen. Deinze: Caecilia Boekhandel. -88p. + 1 ingeplakt blad met Gelieve te verbeteren.

Afmetingen: 20.80 x 14.70
1952 Bertus Aafjes, de dichter van de poëzie. (essay) Amsterdam: J.M. Meulenhoff. –66 + [II]p.

Reeks: De Eik nr 16
Afmetingen: 19.40 x 12.80
Kolofon: Bertus Aafjes, de dichter van de poëzie, essay door Karel Jonckheere is in de nazomer van 1952 naar aanwijzingen van Jan Vermeulen gezet uit de letter Poliphilus en gedrukt door N.V. Drukkerij G.J. Thieme te Nijmegen. Het si als zestiende deelt van De Eik uitgegeven door J.M. Meulenhoff te Amsterdam.
1955 Van kritiek gesproken.

Bevat: Woord vooraf, pp. 5-6; Schone letteren en leven, pp. 7-16; Triumviraat van het boek, pp. 17-24; Poëzie-kritiek, pp. 25-32; Kritiek en strategie, pp. 33-41; Lezer en kritiek, pp. 42-54.
Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel. -54 + [II]p.

Afmetingen: 23 x 15.40
1955 Dit is België.

Foto’s van Cas Oorthuys. Tekst van Karel Jonckheere.
Amsterdam/Antwerpen: uitgeverij Contact. -96p.

Reeks: Contact-foto pockets.
Afmetingen: 18.20 x 12.80
1956 Poëzie en experiment: dialoog in briefvorm over oud en nieuw in de dichtkunst.

Samen met Erik van Ruysbeek.
1956: 2de druk ibidem
Antwerpen: S.M. Ontwikkeling. / Amsterdam: J.M. Meulenhoff. -105 + [III]p.

Reeks: Nieuw Vlaams Tijdschrift Reeks.
Afmetingen: 22.2 x 15.50
1958 De poëziemuur doorbreken: essay.

Opdracht: “Voor Gaston Burssens” Is poëzie soms de muur van het proza doorbreken? En mocht dit zo zijn, hoe breken we dan door de muur van de poëzie, m.a.w. wat is de poëzie: volstrekte waarde of het resultaat van verhoudingen, een harmonie ?
Brussel: A. Manteau nv. -135p.

Reeks: Ad multosreeks
Afmetingen: 19 x 11.40 (gebonden – harde kartonnen kaft met stofomslag)
1958 De Vlaamse letteren vandaag.

Bevat: Overzicht (pp 9-64); Bio-bibliografische nota’s (pp 65-116)
 Jonckheere 49 Antwerpen: Uitgeverij S.M. Ontwikkeling. -116p.

Afmetingen: 17.50 x 11.50 (gelijmd)
Gedrukt op de persen van de moderne Boek- en Handelsdrukkerij “Excelsior”, Somerstraat, 22, Antwerpen.
1958 Vogels zonder kooi: invallen en uitvallen van Karel Jonckheere. Jonckheere 54 Rotterdam: Uitgeversmaatschappij Ad. Donker nv. -127 + [I]p.

Reeks: Donker-pockets nr 22.
Afmetingen: 18.50 x 11.50 (pocket)
Druk: Clausen & Bosse, Leck (Printed in Germany)
1958 De Nederlandstalige literatuur in België. (essay)

Gelijktijdig uitgegeven als ‘Lettres de Belgique’
door Les Editions Esseo à Bruxelles -107p.
Afmetingen: 17.50 x 11.50 (pocket)
R
oger Bodart: ‘La littérature belge de langue française’ pp 7-46 & K. Jonckheere: ‘La littérature belge de langue néerlandaise’ pp 47-107 (traduction Henri Cornélus)

In: De literatuur in België door Karel Jonckheere en Roger Bodart. pp 7-64.

Antwerpen: Uitgeverij Ontwikkeling -103+[V]pp. Afmetingen: 17.50 x 11.50
  Franstalige uitgave

1959 De literatuur van de Nederlanden in de moderne tijd (essay)

Tekst van J.C. Brandt Corstius en Karel Jonckheere.
Met ‘Woord vooraf’ van H.J. Reinink en Julien Kuypers.
1961: 2de druk ibidem
Amsterdam: J.M. Meulenhoff / Antwerpen: Diogenes P.V.B.A. – X + 169 + [I]p.

Afmetingen: 20.60 x 13.20
Kolofon: Dit boek werd geschreven in opdracht van de Belgische en Nederlandse regeringen in het kader van het Nederlands-Belgisch Kultureel Akkoord. Het bevat een ‘Woord vooraf’ van H.J. Reinink en Julien Kuypers.
1960 Gemini, een eeuw gedichten in België/Un siècle de Poésie en Belgique; bloemlezing/anthologie; (bloemlezing) Brussel/Antwerpen: Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V.- 211 + [I]p.

Reeks: Ad Multos nr 10
Afmetingen: 19 x 11.50
1961 Raymond Brulez. (monografie) Brussel: A. Manteau. -56p.

Reeks: Monografieën over Vlaamse letterkunde uitgegeven door het Ministerie van Openbaar Onderwijs nr 20
Afmetingen: 22.50 x 13.80
1962 Firmin Van Hecke. (bloemlezing)

Ingeleid en samengesteld door Karel Jonckheere.
Bevat gedichten uit: Gedichten; Lazarus; Onuitgegeven gedichten.
Hasselt: Uitgeverij Heideland. -79p.

Reeks: Poëtisch Erfdeel der Nederlanden nr 4
Afmetingen: 18 x 11 (pocket)
1962 Conrad Busken Huet, het land van Rubens. Een keuze samengesteld en ingeleid door Karel Jonckheere. jonckheere_1962 Hasselt: Uitgeverij Heideland. -203 + [V]p.

Reeks: Vlaamse Pockets nr 46
Afmetingen: 18 x 10.70 (pocket)
1965 Belgique (reisgids)

Auteurs: Roger Bodart en Karel Jonckheere.
Photographies: Daniel Letellier.
Notices géogrphiques  historiques et archéologiques: Marie-Thérèse Bodart.
La mise en pages est de Claude Janicot.
Bevat: Tekst (pp. 1 -31); foto’s (pp. 33 – 152); ‘notices géographiques, historiques et archéologiques’ bij de foto’s.(pp. 153 – 181) 
Jonckheere 63b
Jonckheere 63 Paris: Librairies Hachette. -181p.

Série: Les Albums de Guides Bleus nr 59.
Afmetingen:21 x 16 (gebonden – harde kaft met stofomslag)
Colofon: L’Album BELGIQUE est le cinquante-euvième titre de la collection “ Les Albums de  Guides Bleus”, publiée sous la direction de Francis Ambrière.
Les photographies sont de Daniel Letellier, a l’exception de la planche I qui est de Michel Hétier, des planches II, V, VI, VII, VIII et XI qui sont de Maurice Blanc et des planches 12, 13, 16, 20, 38, 62, 65, 66 et 67  qui proviennent des archives du Commissariat Général au Tourisme de Belgique.
L’ ensemble de l’ ouvrage a été imprimé sur les presses de L’imprimerie Georges Lang, à Paris.
1966 Ondergang en dageraad: bijdrage tot een nieuw bewustzijn. (essay)

Karel Jonckheere.& Erik Van Ruysbeek
Typografie: Aldert Witte
Omslagontwerp: Stefan Mesker
Brussel/Den Haag: A. Manteau. -124p.

Reeks: Maerlantpocket nr 2
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk Geuze Dordt
1969 Leer mij ze kennen … de Vlamingen. (essay)

Foto’s Herman Selleslags.
Omslagfoto: Archief Spaarnestad
Leiden: A. W. Sijthoff. -140p.

Afmetingen: 20 x 13.20 (paperback)
Reeks: Leer mij ze kennen…
Gedrukt in Nederland door A.W. Sijthoff’s Drukkerijbedrijf, Leiden.
1970 Denkend aan de Nederlanden: ernst en luim in de culturele eenheid Noord-Zuid. (essays)

Omslagontwerp: Boudewijn de Laere vvg/cbg
Tielt/Utrecht: Lannoo. -236p.

Reeks: Lannoo paperbacks.
Afmetingen: 19.25 x 11.25 (paperback)
Gezet, gedrukt en gebonden bij Drukkerij – Uitgeverij Lannoo pvba Tielt
1971 In een anekdote betrapt. Duizend jaar schrijvers uit Noord en Zuid.

Omslagontwerp: Leo Dresselaers
Jonckheere 58 Tielt/Utrecht: Lannoo. -218p.

Reeks: Reeks Lannoo Paperbacks.
Afmetingen: 19.25 x 11 (paperback)
Gezet, gedrukt en gebonden bij Drukkerij – Uitgeverij Lannoo pvba Tielt
1972 Sleutelbos op Gaston Burssens. (essay) Antwerpen: Brito. -137p.
1972 Toon mij hoe je schrijft. 50 auteurs grafologisch ontleed. (essay)

Grafische vormgeving en omslag: Cis Verhamme fg.
Tielt/Utrecht: Lannoo n.v. -212p.

Afmetingen: 19 x 16.50 (gelijmd)
Gezet, gedrukt en gebonden bij Drukkerij – Uitgeverij Lannoo pvba Tielt
1974 Boeketje Buysse: een levensschets en een bibliografisch overzicht, gevolgd door getuigenissen en verlucht met vele illustraties. (essay) Brussel: A. Manteau nv. -53p.
1976 Omer K. de Laey. (monografie)

Bevat een biografie, een bibliografie, een bloemlezing uit zijn gedichten, toneel en proza en verschillende foto’s
De Laey 1 Antwerpen: Uitgeverij De Nederlandsche Boekhandel. -56p.

Afmetingen: 22.50 x 13.80 (gebonden harde kartonnen kaft)
Reeks: Monografieën over Vlaamse letterkunde uitgegeven door het Ministerie van Openbaar Onderwijs  nr 55
1977 De dichter van de poëzie (na: In den beginne & Maria Sibylla Merian van Bertus Aafjes pp. 75-138) Amsterdam: Meulenhoff. -138p.
1984 De ‘Kongo’ van Floris Jespers. (essay) Antwerpen: Kunst & Kapitaal. -104p.
1985 Herinneringen aan Ensor. (essay)

Met nooit eerder gepubliceerde foto’s van Maurice Antony.
Antwerpen: Kunst & Kapitaal. -80p.
1991 Alice Nahon: schets en toets bij haar beeld: toespraak gehouden ter gelegenheid van de onthulling van het standbeeld van Alice Nahon op de campus van de Alice Nahonschool te Putte op 25 april 1990.

Opgeluisterd met negen houtsneden van Frans Masereel uit de jaren twintig.
Putte: Vriendenkring en oudercomité Alice Nahonschool. -65p.

Afmetingen: 32 x 23 (ingenaaid – kaft met flappen
Oplage 125ex.

c. VERTALINGEN

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
z j
[1930]
Geschiedenis van de haven van Oostende.

Oorspronkelijke auteur: CARLO LOONTIENS
Oorspronkelijke titel: Histoire du port d’Ostende.
Vertaald door Karel Jonckheere.
Met 9 illustraties.
Vervaardigd voor het stadsbestuur van Oostende door Drukkerij Unitas, n.v., Oostende. Z.j. [1930] -16p.

Afmetingen: 17.50 x 13.40
z j
[1930]
Een eeuw zeevisscherij te Oostende.

Oorspronkelijke auteur: CARLO LOONTIENS
Oorspronkelijke titel: Un siècle de pêche à Ostende.
Vertaald door Karel Jonckheere.
Met 11 illustraties.
Vervaardigd voor het stadsbestuur van Oostende door Hof’s Boeken Steendrukkerij, Oostende. Z.j. [1930] -29 + [III]p.

Afmetingen: 17.30 x 13.60
1933 Verschijning.

Oorspronkelijke auteur: PIERRE GOEMAERE
Oorspronkelijke titel: L’homme qui faisait les cercueils trop longs
Vertaald door Karel Jonckheere.
Oostende: Uitgave Aquarium. – [IV] + 33 + [III]p.

Afmetingen: 20.50 x 14
Kolofon: ‘Van dit verhaal werden door de uitgeverij Aquarium, Kaaistraat, 1, te Oostende, driehonderd exemplaren gedrukt. De laatste hand werd aan deze uitgave gelegd op heden, Vrijdag, 13 October 1933’.
1935 Afgoden op den brandstapel. Twee zwervers in opstandig Asturië.

Oorspronkelijke auteur: MATHIEU CORMAN
Oorspronkelijke titel: Brûleurs d’idoles.
Vertaald uit het Frans door Karel Jonckheere
Bandontwerp van Jules Gonthier.
Amsterdam-Sloterdijk: Wereldbibliotheek N.V. -204p.

Afmetingen: 19 x 13 (gebonden – harde geïllustreerde kaft)
Drukkerij en binderij van de Wereldbibliotheek.
1938 Bloemenland.

Oorspronkelijke auteur: MAURICE CARÊME
Oorspronkelijke titel: Royaume des fleurs
Vertaald uit het Frans door Karel Jonckheere
Penteekeningen van Elza Van Hagendoren.
Antwerpen: L. Opdebeek. -110 + [II]p.

Afmetingen: 18.80 x 13.80
1942 Eenzamen op het Waaihof.

Oorspronkelijke auteur: EMILY BRONTË
Oorspronkelijke titel: Wuthering heights.
Met een gekleurde illustratie door N. Degouy
Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel N.V. -359p. + [I]p. 1 ill.

Afmetingen: 19 x 12.50 (gebonden – harde kartonnen kaft)
Drukkerij P. Lombaerts, Schoten

z j [1942]

Vergilius, vader van het Avondland.

Oorspronkelijke auteur: THEODOR HAECKER
Oorspronkelijke titel: Vergil, Vater des Abendlandes. (Heller Verlag, Leipzig).
Vertaald uit het Duits door Karel Jonckheere
Brugge: De Kinkhoren. Z.j. [1942] -183 + [III]p.

Reeks: keurbibliotheek.
Afmetingen: 18.50 x 11.80 (ingenaaid)
z j
[1943]
Het land van de fazant en het hert.

Oorspronkelijke auteur: ANTONIO MEDIZ BOLIO
Oorspronkelijke titel: La tierra del faisán y del venado
Vertaald uit het Spaans door Karel Jonckheere.
Met 16 illustraties en bandversiering door N. Degouy
Nota: [Een deel van deze oplage is verschenen met op de titelpagina een strookje papier over de uitgeversnaam en -plaats en het jaartal geplakt, waarop gedrukt: A.J.G. Strengholt’s Uitg. Mij., Amsterdam]
’s-Gravenhage: Uitgeverij A.A.M. Stols, z.j. [1943]. -155 + [V]p.

Afmetingen: 20 x 12
Kolofon: ‘Het alnd van de fazant en het hert’ werd gedrukt op de persen van de Nederlandse Boekdruk Inrichting te ’s-Hertogenbosch. Het bindwerk werd verzorgd door L.v. Wijk en Zoon te Utrecht. Het stofomslag werd ontworpen door Th. De Haan te ’s-Gravenhage.
1943 Notre-Dame der golven: roman

Oorspronkelijke auteur: HEINRICH HAUSER
Oorspronkelijke titel: Notre dame von den Wogen
Geautoriseerde Nederlandsche vertaling van Karel Jonckheere
Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel N.V. -361 + [VII]p.

Reeks: “De zilveren karveel”. Reeks boeken van en over de zee. Nr 1
Afmetingen: 20.70 x 14.40 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)
1943 Don Segundo Sombra. Roman van een gaucho.

Oorspronkelijke auteur: RICARDO GÜIRALDES
Oorspronkelijke titel : Don Segundo Sombra;
Uit het Argentijnsch vertaald door Karel Jonckheere.
Omslagteekening door Alberto Güiraldes.
Antwerpen-Oude God: Boekengilde ‘Die Poorte’.-263 + [I]p.

Afmetingen: 19 x 13.20
1945 Die dames met de groene hoedjes.

Oorspronkelijke auteur: GERMAINE ACREMANT
Oorspronkelijke titel : Ces dames aux chapeaux verts
Vertaald door Karel Jonckheere Bandteekening en verluchtingen van Oscar Bonnevalle.
[Mogelijkerwijs is deze vertaling is niet van Karel Jonckheere, doch van Frank Edebau].
Gent: Uitgeverij Snoeck-Ducaju en Zoon. -309 + [I]p.

Afmetingen: 19.60 x 13.50
Kolofon:
1949 Emile Claus (vert. uit het Frans)

Oorspronkelijke auteur: FRANÇOIS MARET
Oorspronkelijke titel : Emile Claus
Antwerpen: De Sikkel.-16p. tekst + 24p. illustraties

Afmetingen: 24.10 x 18
Reeks: Monografieën over Belgische Kunst.
1952 Het schoonste lied ter wereld. Kerstvertelling.

Oorspronkelijke auteur: P.A. DE BOCK
Oorspronkelijke titel : La plus belle chanson du monde.
Vertaling van Karel Jonckheere.
Houtgravure en omslagvignet van Nelly Degouy
Amsterdam: Wereldbibliotheek-vereniging, -24p.
1953 Marie Howet.

Oorspronkelijke auteur: JEAN STEVO
Oorspronkelijke titel : Marie Huwet
Vertaald. uit het Frans door Karel Jonckheere
Antwerpen: De Sikkel. -16p tekst + 24 p. illustraties.

Afmetingen: 24.10 x 18
Reeks: Monografieën over Belgische Kunst.
1954 Toemak-Hoemak.

Oorspronkelijke auteur: FRANCIS MAZIÈRE
Oorspronkelijke titel : Tumuc Humac
Vertaald. uit het Frans door Karel Jonckheere Foto’s: Dominique Darbois
Antwerpen: Ontwikkeling. Amsterdam: J.M. Meulenhoff. –229 + [V]p.

Afmetingen: 23.80 x 17.30
Kolofon:
1954 Luc Peire

Oorspronkelijke auteur: ROGER AVERMATE
Oorspronkelijke titel : Luc Peire
Vertaald. uit het Frans door Karel Jonckheere
Antwerpen: De Sikkel. -16p tekst + 24 p. illustraties. z.j. [1954]

Afmetingen: 23.90 x 18
Reeks: Monografieën over Belgische Kunst.
1955 Jacques Maes

Oorspronkelijke auteur: ROGER BODART
Oorspronkelijke titel : Jacques Maes
Vertaald. uit het Frans door Karel Jonckheere
Antwerpen: De Sikkel. -16p tekst + 24 p. illustraties.

Afmetingen: 24.10 x 18
Reeks: Monografieën over Belgische Kunst.
1955 Willem Paerels

Oorspronkelijke auteur: CHARLES BERNARD
Oorspronkelijke titel : Willem Paerels
Vertaald. uit het Frans door Karel Jonckheere
Antwerpen: De Sikkel. -15p tekst + 24 p. illustraties.

Afmetingen: 24.10 x 18
Reeks: Monografieën over Belgische Kunst.
1955 Een dorp dat leeft ! Stave

Oorspronkelijke auteur: M. LIMAGE
Oorspronkelijke titel : Un village vivant
Met een voorwoord van Leo Collard. Opgesteld onder leiding van M. Limage, Inspecteur bij de Nationale Dienst voor de jeugd, door de leden van het komitee van de V.Z.W. ‘Les heures Saines” te Save en Mevr. C. Hannaert, Voorzitster van de V.Z.W. ‘Maison des Jeunes et de la Culture’ te Brussel.
Vertaald. uit het Frans door Karel Jonckheere
Brussel: Ministerie van Openbaar Onderwijs, Nationale Dienst voor de jeugd, z.j. [november 1955]. -47 + [I]p.

Afmetingen: 20.80 x 13.30
1957 Tamboer in Egypte.

Oorspronkelijke auteur: THEO FLEISCHMAN
Oorspronkelijke titel : Tapin, tambour de Bonaparte en Egypte.
Illustraties van Chader
Vertaald. uit het Frans door Karel Jonckheere
Brussel: Uitgaven Brepols. -143 + [I]p.

Reeks: Junior-Club-Reeks nr 1
Afmetingen: 20.40 x 14.50
Kolofon: Dit boek is het eerste van de Junior Club Reeks. Aan het drukken werd de laatste hand gelegd op 2 december 1957 voor de Brepols Uitgaven op de persen van Brepols te Turnhout (België).
1958 Christoffel Columbus. Toneelspel in drie bedrijven.

Oorspronkelijke auteur: CHARLES BERTIN
Oorspronkelijke titel : Chistophe Colomb
Met omslagtekening door André Lange
Nederlandse bewerking door Karel Jonckheere
Brussel: Belgisch Centrum voor dramatixhe Kunst V.Z.W.D. -100p.

Afmetingen: 18.40 x 12
Kolofon:
1959 Vrijheren van het woud.

Oorspronkelijke auteur: JACQUES BOLLE
Oorspronkelijke titel : Les seigneurs de la forêt
Samengesteld door de Wetenschappelijke Internationale Stichting te Brussel onder ere-voorzitterschap van Zijne Majesteit Leopold III.
Nederlandse aanpassing van Karel Jonckheere
Rotterdam: Ad; Doncker. -141 + [I]p.

Afmetingen: 30.70 x 22.20
Kolofon:
1959 Georges Buysse

Oorspronkelijke auteur: FRANÇOIS MARET
Oorspronkelijke titel : Georges Buysse
Vertaald. uit het Frans door Karel Jonckheere
Antwerpen: De Sikkel. -16p tekst + 20 p. illustraties.

Afmetingen: 24.10 x 18
Reeks: Monografieën over Belgische Kunst.
1959 Taf Wallet

Oorspronkelijke auteur: FRANÇOIS MARET
Oorspronkelijke titel : Taf Wallet
Vertaald. uit het Frans door Karel Jonckheere
Brussel N.V. Uitgeverij en Grafische Kunstinrichting Elsevier. -16p tekst + 21 p. illustraties.

Afmetingen: 24 x 17.50
Reeks: Monografieën over Belgische Kunst.
1960 Poëzie is overal. Van bijbel tot eskimo. (bloemlezing)

Een bloemlezing per thema en per land.
Voor deze bloemlezing werden door Jonckheere 13 gedichten vertaald.
1. Rudyard Kipling, Als… pp. 39-40
2. Pär Lagerjvist, Angst, pp. 43-44
3. Spaanse copla’s pp. 45-46
4. Boris L. Padternak, Tweede gebooorte, pp. 51-52
5. Gabriela Mistral, Het spoor, pp. 58-60
6. Anoniem, Jachtlied, pp. 71-72
7. Hagiwara Sakutaro, Katten, pp. 85
8. Anoniem, Egyptische hymne, pp.96-97
9. Anoniem, Assyrische klacht tot de god van de vruchtbaarheid, pp.98-99
10. Anoniem, Maya-indiaanse oorlogsdans, pp. 108-109
11. Anoniem, Lied van e zwarte stoker, pp.131-132
12. Anoniem, Dans van de dieren, pp. 144-145
13. Anoniem, Vuurdans, p.156.
Jonckheere 46 Antwerpen: S.M. Ontwikkeling. -171 + [I]p.

Reeks: De Witte Roos 165.
Afmetingen:19 x 11.80 (ingenaaid – geïllustreerde harde kaft)
Gedrukt op de persen van de Moderne Boek- en Handelsdrukkerij “Excelsior”, Antwerpen
1961 Marco, de zwarte haan van Vicenza

Oorspronkelijke auteur: MICHEL DUINO
Oorspronkelijke titel : Marco, le coq noir de Vincenza
Nederlandse tekst van Karel Jonckheere.
Illustratie van André Pec
Turnhout: Uitgaven Brepols. -132 + [VIII]p.

Afmetingen: 20.40 x 14.50
1962 Tamboer in de zon van Austerlitz

Oorspronkelijke auteur: THEO FLEISCHMAN
Oorspronkelijke titel : Tapin au soleil d’Austerlitz
Illustraties van Chader
Vertaald. uit het Frans door Karel Jonckheere
Brussel: Uitgaven Brepols. -156 + [IV]p.

Reeks: Junior-Club-Reeks nr 7
Afmetingen: 20.40 x 14.50
Kolofon: Dit boek is het zevende van de Junior Club Reeks. Aan het drukken werd de laatste hand gelegd op 31 januari 1962 voor de Brepols Uitgaven op de persen van Brepols te Turnhout.
1966 Tudor Arghezi, e.a., Werk uit Roemenië. (bloemlezing vertaalde poëzie)

Oorspronkelijke auteurs: DIVERSE ROEMEENSE DICHTERS.
Vertalers: Ankie Peypers vertaalde de inleiding en 13 gedichten, Bert Decorte 28 gedichten en Karel Jonckheere 96 gedichten van 49 dichters.
Typografie: Aldert Witte.
Omslagontwerp: Stefan Mesker.
Druk: Geuze Dordt
Jonckheere 45 Brussel-Den Haag: A. Manteau n.v. -152 + [VIII]p.

Reeks: Maerlantpocket nr 3
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1967 De held van het westen: blijspel in drie bedrijven

Oorspronkelijke auteur: JOHN M SYNGE
Oorspronkelijke titel : The Playboy of the Western World
Vertaald uit het Engels door Karel Jonckheere
Antwerpen: A.L.M.O. -56p.

Creatie in de K.N.S. op 31 oktober 1964 onder de regie van Jo Dua.
1971 Jezus Christus in Vlaanderen

Oorspronkelijke auteur: HONORÉ DE BALZAC
Oorspronkelijke titel : Jesus-Christ en Flandre
Uitgewerkt naar een idee van en geïkkustreerd door HugoKE
Vertaald. uit het Frans door Karel Jonckheere.
Aangeboden door de uitgeverij als geschenk bij de jaarwisseling 1970-1971.
Tielt/Utrecht: Uitgeverij Lannoo. -47p.

Afmetingen: 24.40 x 18.30 (gebrocheerd – zachte kaft)
Gedrukt en gebonden bij Drukkerij-uitgeverij Lannoo pvba, Tielt.

1977 Het boek van Marco Polo, of De wondere wereldreis.

Opgetekend door Rustichello van Pisa
Vertaald door Karel Jonckheere
Omslagontwerp: Robert Nix./Alje Olthof
Copyright illustraties: Koninklijke Bibliotheek Brussel
Jonckheere 5 Brussel/Amsterdam: A. Manteau. -279p.

Reeks: Grote Marnix Pockets 140
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1978 Twee weken Holland

Oorspronkelijke auteur: PAUL VERLAINE
Oorspronkelijke titel : Quinze jours en Hollande
Vertaald. uit het Frans door Karel Jonckheere
  Brussel: A. Manteau. -80p.

 

D. Hertalingen

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1975 De leeuw van Vlaanderen.

Oorspronkelijke auteur: Hendrik Conscience
Hertaald door Karel Jonckheere.
Brussel/Amsterdam: A. Manteau. -348p.

Reeks: Grote Marnixpockets nr 102.
Afmetingen: 20 x 12 (paperback)

1976 Het goudland.

Oorspronkelijke auteur: Hendrik Conscience
Hertaald door Karel Jonckheere
Brussel/Amsterdam: A. Manteau. -245p.

Reeks: Grote Marnixpockets nr 121.
Afmetingen: 20 x 12 (paperback)

1977 De loteling

Oorspronkelijke auteur: Hendrik Conscience.
Hertaald door Karel Jonckheere.

Brussel/Amsterdam: A. Manteau. -94p.

Reeks: Grote Marnixpockets nr 137.
Afmetingen: 20 x 12 (paperback)

1977 Baas Gansendonck.

Oorspronkelijke auteur: Hendrik Conscience
Hertaald door Karel Jonckheere
Brussel/Amsterdam: A. Manteau. -140p.

Reeks: Grote Marnixpockets nr 141
Afmetingen: 20 x 12 (paperback)

1978 Van den vos Reynaerde (bewerking)

Berijmde bewerking van Reynaert I, geplaatst naast een synoptische afdruk van een uitgave van Reynaert I door M. Gysseling.
Omslagontwerp: Robert Nix en Alje Olthof.
Inleiding: Dr. Maurits Gysseling.
Jonckheere 52 Brussel: Manteau./Amsterdam: Elsevier. -313p.

Reeks: Grote Marnixpockets nr 165
Afmetingen: 20 x 12 (ingenaaid en gelijmd in papieren omslag)
1980 Beatrijs. (gedichten)

Hertaald door Karel Jonckheere.
Omslagontwerp: Robert Nix/Alje Olthof.
Bevat beide versies van het verhaal: de middelnederlandse naast de moderne.
Jonckheere 1 Antwerpen/ Manteau /Amsterdam: Elsevier -111p.

Reeks: Grote Marnixpockets nr 202
Afmetingen: 20 x 12 (paperback)
1981 Reinaart de Vos. (bewerking voor de jeugd)

Naverteld uit de oudste teksten door Karel Jonckheere.
Silhouettekeningen van Rie Cramer.
 Jonckheere 53 Amsterdam: Van Goor Jeugdboeken. -104p.

Reeks: Oud Goud.
Afmetingen: 21.50 x 14 (gebonden: harde geïllustreerde kartonnen kaft)
1983 Een revolverschot. (roman)

Oorspronkelijke auteur: Virginie LOVELING
Hertaald door Karel Jonckheere.
Antwerpen: A. Manteau. -139p.

Reeks: Grote Marnixpockets nr 248;
Afmetingen: 20 x 12 (paperback)

 E. Anthologie

1962 Facetten der nederlandse poëzie (van Gezelle tot Kloos)

Samengesteld door Pierre H. Dubois, Karel Jonckheere, Laurens Van der Waals
Jonckheere 65 ’s Gravenhage-Rotterdam: Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar. -145p.

Afmetingen:   (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Reeks: Nimmer Dralend Reeks nr 76
Typografie en druk: Bosch-Utrecht
1971  54 Vlaamse verhalen. (anthologie)

Deel 1: van Piet van Aken tot Willem Elsschot.
Samengesteld door Marnix Gijsen en Karel Jonckheere.
Typografie: Karel Martens, Ubbergen
Druk: Erasmus, Gent
Gijsen Jonckheere 33 Amsterdam/Brussel: Paris-Manteau. -207p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid)
1971  54 Vlaamse verhalen. (anthologie)

Deel 2: van Jef Geeraerts tot Filip de Pillecyn.
Samengesteld door Marnix Gijsen en Karel Jonckheere.
Typografie: Karel Martens, Ubbergen
Druk: Erasmus, Gent
Gijsen Jonckheere 34 Amsterdam/Brussel: Paris-Manteau. -179p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid)
1971  54 Vlaamse verhalen. (anthologie)

Deel 3: van Hugo Raes tot Lode Zielens.
Samengesteld door Marnix Gijsen en Karel Jonckheere.
Typografie: Karel Martens, Ubbergen
Druk: Erasmus, Gent
IMG_0001 Amsterdam/Brussel: Paris-Manteau. -208p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid)

F. Enige teksten op muziek gezet

 • 1944: Lied. Tekst van Karel Jonckheere. Muziek van Luc Van Branteghem. Gebroeders Schott, Brussel, [september 1951], z.j. “Roof uit uw roze avondkleed” [uit: Gewijde grond”].
 • 1946: In memoriam Arthur Vanderpoorten. Cantate voor soli, kinderkoor en orkest. Muziek van Cl. D’Hooghe. Tekst van Karel Jonckheere. “Dit is zijn stille stad, dit is zijn huis” 4v. x 5str. Uitgevoerd op de hulde Arthur van der Poorten (overleden in een Duits concentratiekamp) in 1946
 • 1945: Moeder en kind. Liederencyclus met klavierbegeleiding. Muziek van Luc Van Branteghem. Gedichten van Karel Jonckheere. Gebroeders Schott, Brussel, z.j. [1945]
 • 1949 : Serenade. Gedicht van Karel Jonckheere. Muziek van Luc Van Branteghem. Gebroeders Schott, Brussel, z.j. [1949] “Gij lost uit uwe leest de rilde zilverberken” [uit: Klein testament].
 • 1950: Herbloei. Gedicht van Karel Jonckheere. Muziek van Luc Van Branteghem. Gebroeders Schott, Brussel, z.j. [1950]. “Laat mij uit mijzelven rijzen” [uit: Gewijde gronde].
 • 1951: Aube fleurie. Frisse mars. Marche chantée à 2 voix a cappella ou avec accompagnement de piano – Gezongen mars voor 2 stemmen a cappella of met piano-begeleiding. Poème de Maurice Carême. Muziek van René Bernier. Tekst (Nederl. bewerking): Karel Jonckheere. Éditions A. Cranz, Bruxelles, [november 1951], 8 blz., 17.5 × 26.5 cm.
 • 1956: Drieluik. Voor sopraan, tenor of middenstem en klavierbegeleiding. Tekst van Karel Jonckheere: 1. De verwachtende [uit: Wat niet geneest]. 2. Nieuwe ballade op een oude romance [uit:Conchita (1939)]. 3. Gij vraagt mij nimmer iets [uit:.Conchita (1941) Muziek: Franz Wigy. Editions Maurer, Bruxelles, [november 1956], 8 blz., 24 × 35 cm.
 • 1956: Kerstleis voor kinderstem en klavierbegeleiding. Tekst van Karel Jonckheere. Muziek van Franz Wigy. Uitgeverij J. Maurer, Brussel, [maart 1957], 4 blz., 23.5 × 30 cm. “Douw douw douw, kindje, dauw, De staart van de pauw is blauw van de dauw”
 • 1957: Misverstand. Voor middenstem en klavierbegeleiding. Tekst van Karel Jonckheere. Muziek van Franz Wigy. Uitgeverij J. Maurer, Brussel, [maart 1957], 4 blz., 25 × 34.5 cm.]  “Zijn aangezicht droomde van ogen” [uit: Van zee tot schelp
 • 1957: Wel als de bron. Lied voor tenor of sopraan met klavierbegeleiding. Tekst van Karel Jonckheere. Muziek van J. Decadt, Uitgeverij J. Maurer, Brussel, 1957.  “Waarom uw jonge mond voor innigheid geweerd ?” [uit: Gewijde grond].
 • 1957: Wiegelied. Voor kinderstem en klavierbegeleiding. Tekst van Karel Jonckheere. Muziek van Franz Wigy. Uitgeverij J. Maurer, Brussel, [maart 1957], 4 blz., 23.5 × 30 cm.

 

II.   FILMOGRAFIE

1975   BEZOEK UW MOEDERTAAL.

Documentaire serie in 5 afleveringen. Kleur Nederlands (synchrone klank) zonder ondertitels
Productie: Deltacité
Regie: Emile Degelin
Scenario: Karel Jonckheere, Emile Degelin
Fotografie: Claude Ache, Jan Rock en R. Sili
Cast: Karel Jonckheere, Regine Clauwaert, Estella Zeeman, Yolanda Hedges, Sonja Ayal
Synopsis: Afleveringen van de filmreeks (41, 28, 40, 33 en 23 minuten)
1. Vlaanderen en Nederland 1.
2. Vlaanderen en Nederland 2.
3. Zuid-Afrika
4. De Antillen – Suriname
5. Indonesië
De Vlaamse auteur Karel Jonckheere onderneemt met de opnameploeg een deels werkelijke, deels denkbeeldige wereldreis, om na te gaan waar, waarom en op welke manier er in de wereld thans nog Nederlands wordt gesproken.
De geschiedenis van het Nederlands wordt geëvoceerd in Europa, Centraal en Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Indonesië. De relatie taal – cultuur wordt vanuit verschillende standpunten bekeken

1976  KAREL JONCKHEERE.

Documentaire 48 min Kleur Nederlands (commentaar en synchrone klank) zonder ondertitels
Productie: Deltacité
Regie: Emile Degelin
Scenario: Karel Jonckheere, Emile Degelin
Fotografie: André Goeffers
Muziek: Floris Jonckheere
Synopsis: Biografische film over het werk en het leven van de Vlaamse dichter Karel Jonckheere, benaderd vanuit vier perspectieven die samenvallen met vier beroepen: boer, visser, herder en jager.

III. Overzicht van scheppend werk per genre, alfabetisch op titel.

Romans, verhalen

 • Brozen’s ‘Anny’. (roman) 1932
 • Cargo. (roman) 1940
 • De gele prinses. (jeugdverhaal) 1972
 • De kolibri fluistert: Indiaanse sprookjes. 1951
 • De man met de ruiker. (roman) 1977
 • De vogels hebben het gezien. (roman) 1968
 • De waarachtige en stichtelijke historie van Tone den Stierman. 1929
 • De zevende haven. (roman) 1942
 • De zwangere stopnaald: bijdrage tot de bloei van het misverstand. (aforistisch proza) 1972
 • Een hart onder de dierenriem. (1967)
 • Een schip voer af. Met een vrachtschip naar Zuid-Amerika (roman) 1961
 • Halve zolen en achterlappen. (aforismen) 1974
 • Ik had die man kunnen zijn. (verhalen) 1969
 • Kongo met het blote oog. (roman)1959
 • Kongo: zonder buks of boy. (roman) 1957
 • Met Elisabeth naar de golf (reisverhaal) 1971/1980
 • Mijn dochter wordt sirene. (autobiografie) 1975
 • Miniaturen. (verhalen) 1969
 • Oostende verteld: anekdotische roman van een stad.1970
 • Per cargo naar de Tierra Caliente 1957
 • Reisomnibus: Cargo, Tierra Caliente, De zevende haven. 1971
 • Steekspel met dubbelgangers. (roman) 1944
 • Tierra caliente. (roman) 1941
 • Tita vlucht. (roman) 1941
 • Verbannen in het vaderland. (roman) 1978
 • Vertellen onder de toverboom: naar Maya-sprookjes. 1953
 • Vertelsels uit Mayab. Naar den oorspronkelijken tekst naverteld. 1944
 • Waar plant ik mijn ezel. (autobiografie) 1974

Poëzie

 • Avondbrieven. 1946
 • Conchita. 1939
 • De hondenwacht: gedichten. 1951
 • De overkant is hier. 1981
 • De ringen van de boom.1966
 • Gedichten. 1942
 • Gewijde grond. 1937
 • Grenzen van papier en pijn. (bloemlezing gedichten) 1963
 • Het witte zeil. 1935
 • In de wandeling lichaam geheten. 1969
 • Kinderen met krekelstem en andere gedichten. 1976
 • Klein testament. 1938
 • Mijn gouden leesboek ABC (kindergedichten) 1974
 • Na-zicht. 1976
 • Ogentroost. 1961
 • Onvoorzien programma. 1944
 • Poëtische inventaris. 1973
 • Proefvlucht. 1933
 • Recht op da Capo. 1988
 • Roemeense suite: gedichten.1965
 • Spaans schetsboek: dertig coplas van Karel Jonckheere naar dertig schetsen van Frans Dille.1968
 • Spiegel der zee. 1946
 • Van zee tot schelp. 1955
 • Verzamelde gedichten. 1956
 • Vloedlijn: gedichten. 1948
 • Was het maar bij deze woorden gebleven. 1983
 • Wat niet geneest: gedichten. 1943

Bloemlezingen

 • Brevarium der Vlaamse lyriek. (bloemlezing) 1979
 • Firmin Van Hecke. (bloemlezing) 1962
 • Gemini, een eeuw gedichten in België/un siècle de poésie en Belgique; bloemlezing/anthologie; (bloemlezing) 1960
 • Groot verzenboek voor al wie jong van hart is. (bloemlezing) 1978
 • Kongo het woord. (bloemlezing) 1961
 • Ook ik, zelfs gij, vooral wij. (citaten) 1976
 • Poëzie is overal. Van bijbel tot eskimo. (bloemlezing) 1960
 • Uit het nest geroofd: ongebundelde poëzie. (bloemlezing) 1962