home | Inloggen
Aantal schrijvers: 555 | Aantal boeken:

15793

Gezelle, Caesar

Maakt deel uit van: , ,

Caesar Gezelle

Brugge, 24 oktober 1875 – Moorsele, 11 februari 1939

Priester , dichter en prozaschrijver.

Met o.a. D. van Haute, August Cuppens en A. Walgrave behoorde hij tot een generatie priesterdichters die sterk onder invloed stonden van Guido Gezelle.

Zijn eenvoudige natuur- en religieuze lyriek is een zwakke afstraling van de poëzie van zijn oom; meer persoonlijk is de bundel Herbloei (1923). Zijn proza is impressionistisch en oorspronkelijker van toon, geschreven in de `woordkunststijl’ van die periode.

Vermeldenswaard is zijn oorlogsdagboek De dood van Ieper, één van de weinige literaire getuigenissen geschreven tijdens de oorlog.

Over zijn oom schreef hij de biografie Guido Gezelle 1830-1899 (1918) en enkele studies, zoals Zantekoorn van Guido Gezelle’s dichtveld (1923) en Uit ’t land en ’t leven van Guido Gezelle (1928).

BIOGRAFIE

24 oktober 1875: Geboorte van Caesar Gezelle te Brugge.  Zoon van Romain, hovenier en vuurwerkmaker en van Philomena Desmet. Neef van Guido Gezelle en kozijn van Stijn Streuvels. Broer van schilder Jozef Gezelle.

 • Caesar Gezelle’s vader was de broer van Frank Lateurs’ moeder Louise Gezelle. Frank en Caesar kenden elkaar van in hun jeugd. Caesar kwam geregeld naar Kortrijk bij oom Guido Gezelle met vakantie, maar daar hij daar als jonge snaak moest ‘stil zitten’ logeerde hij meestal in het nabije Heule bij de Lateurs.
 • Over de geboortedatum bestaat onenigheid. Sommige bronnen spreken van 23 oktober 1876 (Winckler prins) , andere van 23 oktober 1875 (geboorteakte). Op het bidprentje staat 24 oktober 1875. Info: Stefan Brijs, ‘De last van een naam: Caesar Gezelle (23-10-1875 – 11-2-1939)’, in: De vergeethoek (2003), p. 74-80.

Volgt het humaniora aan het Sint-Lodewijkscollege te Brugge, volgt daarna de lessen in de Wijsbegeerte aan het kleinseminarie te Roeselare en krijgt zijn theologische opleiding aan het Grootseminarie te Brugge.

1898: Wordt naar de Katholieke Universiteit te Leuven gestuurd om er Germaanse filologie te studeren. Behaalt in 1900 met onderscheiding de graad van kandidaat in de Letteren en Wijsbegeerte.

1899: Ontvangt de priesterwijding.

1900-1913: Werkzaam als leraar Duits en Engels aan het Kortrijkse Sint-Amandscollege.

 • Zijn toespraken voor de plaatselijke afdelingen van het Davidsfonds, de Guido Gezelle huldigingen, de vieringen van de Guldensporenslag tonen zijn sympathie voor de Vlaamse Beweging. Ook is hij steeds aanwezig op de bijeenkomsten van de Vlaamse studentenbeweging.
 • Schrijft artikels in Vlaamsgezinde tijdschriften als De Nieuwe Tijd, De Vlaamsche Vlagge, Ons Volk Ontwaakt, De lelie en Vlaanderen.
 • Later in deze periode beperkt hij zijn publicaties voornamelijk tot de Biekorf en Dietsche Warande en Belfort met artikels over taal en literatuur. Hij is eveneens voorstander van het West-Vlaamse taalparticularisme.

1903-1908: Redactielid van Dietsche Warande en Belfort.

1903-1909: De dichtbundels Primula veris (1903) en Leliën van dalen (1909) die hij in deze periode publiceert worden op gemengde kritieken ontvangen. Men ziet in hem slechts een navolger van zijn beroemde neef. En niet geheel onterecht. Hierdoor teleurgesteld, zondert hij zich meer en meer af. Dat Caesar Gezelle onder de last van de naam lijdt –hoezeer hij zijn oom ook bewondert- staat buiten kijf. “En ‘k biechte het rechtuit, die naam ben ik allang moe en ‘k gave hem voor een gers”

Na de bundel Leliën van dalen (1909) zal het tot 1923 duren vooraleer er nog een dichtbundel van zijn pen verschijnt: Herbloei (1923)

1913: Onderpastoor van de Sint Maartensparochie te Ieper.

November 1914: Vlucht weg uit het belegerde Ieper en trekt naar Versailles (Frankrijk) waar hij aan het ‘Petit Séminaire’ leraar Engels werd en aalmoezenier van de Vlaamse vluchtelingen.

1916: Publicatie van het oorlogsdagboek De dood van Yper.

 • Behoort tot het zeer kleine corpus van interessant, literair waardevol verhalend proza verschenen tijdens WOI.  (De andere bijdragen kwamen uit de pen van Stijn Streuvels ( Streuvels’ dagboekfragmenten In oorlogstijd (1915-1916; uitgebreid met het onuitgegeven Oorlogsdagboek 1914-1916 als In oorlogstijd, 1979) en Cyriel Buysse met zijn soms zeer bewogen schetsen en verhalen  in Oorlogsvisioenen (1915), het dagboek Van een verloren zomer (1917) en De twee pony’s (1919; verhalen gepubliceerd in 1916 en 1917), die echter in Nederland werden geschreven en in Vlaanderen vrijwel onopgemerkt bleven.

Gezien het succes van het dagboek, maakt hij er een Franse vertaling van, waarvoor hij geen uitgever kan vinden.

1919: Onderpastoor te Roesbrugge, godsdienstleraar aan de Rijksmiddelbare school.

1921: Geestelijk bestuurder van de Eerwaarde Zusters van de Heilige Familie.

 • Wordt leraar  godsdienst aan een Rijksschool te Ieper.
 • Te Ieper wordt hij getroffen door een ongeneeslijke ziekte (ziekte van Parkinson).

Een groot deel van zijn naoorlogse boeken behoren tot het documentaire genre: Guido Gezelle, een biografie uit 1919; ‘Zantekoorn van Guido Gezelle’s Dichtveld’, nagelaten gedichten en proeven in 1923; ‘Solitudo’, een soort dagboek over een verblijf in de Trappistenabdij St.-Sixtus te Westvleteren in 1927; ‘Uit ’t Land en ’t Leven van Guido Gezelle’, studies en herinneringen in 1928.

Uit zijn literaire pen vloeien nog twee dichtbundels: Herbloei (1923) en Verzen (1933) en een verhalenbundel Vlaamsche verhalen (1923)

 • In Dietsche Warande en Belfort (jg. 1925 p.383) bespreekt M Van Hoeck Vlaamsche Verhalen als volgt:  “Caesar Gezelle is wakker geschoten, Goddank! De fijne schrijver die ‘Van het Leven der Dieren’ vertelde, blijft ook hier zijn goeden naam getrouw en blijkt een keurig novellist te zijn. We herhalen hier wat we destijds in Boekengids, schreven: De geur ‘du terrain west-flamand’ hangt er over; de branding van de zee bruist er door; de noordsche wind windert om den ouden molen; de oer-typen klampen zich met halstarrigheid vast aan den tijd die héén is; waardoor die gezond-romantische atmosfeer wordt geschapen in dewelke onze Vlaamsche lezers zoo gaarne verwijlen. Bij een tweede lezing wordt het ons nog klaarder dat een aanhangsel met ’n verklaring van de vele specifiek west-vlaamsche woorden, noodig is. De uitgave kan er maar amper door.”

1933: Wordt gepensioneerd en gaat te Moorsele wonen waar hij in het ‘Frans Klooster’ (nu Sint-Jozefrusthuis) nog wat pastorale dienst doet.

11 februari 1939: Eenzaam en verlaten overlijdt hij op zijn kamer te Moorsele.

 • Bij zijn begrafenis zijn geen literatoren aanwezig. Op zijn bidprentje staat: “Hij was een Gezelle, ’t is te zeggen een echte christen, een kloeke vlaming en een fijnvoelende kunstenaar”.

Epiloog

21 september 1952: Grote Caesar Gezelle-Herdenking op intiatief van de Davidsfondsafdeling te Moorsele.

gezelle_c_1952_1          gezelle_c_1952_2          gezelle_c_1952_3

 • Het herdenkingsmonument in de vorm van een IJzertoren, dat bij die gelegenheid op zijn graf was geplaatst, werd het daaropvolgende jaar door onbekende daders tot tweemaal toe beschadigd, een eerste keer stukgeslagen en besmeurd, een tweede keer omvergeworpen.  Telkens werd het in de oorspronkelijke staat hersteld.

Teksten van hem vindt men verspreid in talrijke Zuid- en Noord-Nederlandse tijdschriften en enkele kranten: Biekorf, Dietsche Warande en Belfort, ’t Daget in het Oosten, De lelie, Van onzen Tijd, De nieuwe eeuw, Vlaanderen, Ons Volk Ontwaakt, Toerisme, Annales de la Société d’ Emul. De Bruges, De Vlaamsceh Vlagge, Het Kortrijksche Volk, Het Ypersche Volk, ’t Nieuw Yper, De Maasbode, het Huisgezin.

 

BEKRONINGEN

 • 1912: Als letterkundige het ereteken vann Ridder in de Leopoldsorde
 • 1926: De Carton-de-Wiart-prijs voor De Dood van Yper (1916)

MEER OVER CAESAR GEZELLE

 • J. Eeckhout, Onze priester-dichters (1922); Idem, Literaire profielen, 1 (1925);
 • F. Baur, `C.G.’, in West-Vlaanderen, 5 (1956);
 • Oosthoek; WP-lexicon;
 • R. Buckinx, ‘Herinneringen aan Caesar Gezelle’, in: Iepers Kwartier 4 (1968) 3, p. 73-81;
 • Fr. de Vleeschouwer, ‘Ceasar Gezelle’, in: VWS-Cahiers 5 (1970) 1;
 • Lut Vanoverberghe en Willy Coolsaet, ‘Ceasar Gezelle’, in: Van pastoors en andere vrome lieden te Moorsele (1989), p. 218-227;
 • Willy Muytaert, ‘Ceasar Gezelle (1875-1939) of “De centenaarslast van een grote naam”’, in: E. de Jonghe (red.). Liber amicorum André Vanhoutryve (1990), p. 159-170;

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Stefan Brijs, ‘De last van een naam: Caesar Gezelle (23-10-1875 – 11-2-1939)’, in: De vergeethoek (2003), p. 74-80.
 • R. Buckinx, ‘Herinneringen aan Caesar Gezelle’, in: Iepers kwartier: driemaandelijks tijdschrift voor heemkunde, 4 (1968) 3, p. 73-81.
 • Frans de Vleeschouwer, ‘Caesar Gezelle. Met de roem van een naam., in: VWS-Cahiers Jg. V, nr. 1 – lente 1970. Bibliotheek van de Vlaamse Letteren. Nr. 23. -16p. (Met biografie en bibliografie)

 

SMAAKMAKER

 

Drie gedichten.

Voorheen.

Voorheen in samenzang veel zachte stemmen kweelden
en ’t schalde in mijne ziel als in een lentewoud.
Voorheen bescheen de zon der hoop een schat van beelden
door ’t droomland van mijn hert in glanzen duizendvoud.
G’hebt die muziek versmacht, die beelden omgestooten
ze tot geraamten, stuk voor stuk teruggebracht,
g’hebt weten één voor een van hunnen glans te ontblooten
de zonnen van mijn ziel. Er heerscht nu zwarte nacht.
’t Is stil, ’t is méér dan stil, het is de ziel van ’t zwijgen,
de dood is ‘t! in een graf ’n kan ’t niet stiller zijn.
Wel U, dien ’t is gelukt mijn zielglans dood te krijgen
en stram doen stijven hebt dit schamel herte mijn.
Heb’s dank! en laat ’t gepeins u dag en nacht verblijden,
vergeet het nimmermeer: een moord hebt ge begaan
en Caïn zal voor God op ’t einde van de tijden
als ’t al te berde komt, geen zwaarder boete slaan.

 

De waterval.

Het leven is zoo broos, en toch wie denkt eraan
dat t’elker uur met hem kan uit zijn en gedaan?
Wij zien het dag aan dag en ieder stond gebeuren
den dood die komt het valsch gordijn van ’t leven scheuren
en in den bloedigen reet zijn grijnzend doodshoofd stelt
en een van ons daar voor zijn voeten nedervelt.
Wij leven almaardoor als zouden we eeuwig leven
Wij gaan, den stroom gelijk, en onbaatzuchtig geven
aan ’t groen op onzen boord het leven onvergeld,
gaan, stervend zelf, voorbij en haastig heengesneld
en drijven breed en statig door de onzekere dagen,
gelijk de bergstroom vlak en blinkend voortgedragen
tot op den steilen rand van ’t diepe waterdal
en storten dan al huilend en wanhopig in den val.

 

Gebed.

Heer verhoor mijn schaamle bede
geef me ’t heil der wereld niet
geef alleen mij uwen vrede
en voor kruisen spaar mij niet!
‘k Weet hoe ik voor hen vervaard ben,
hoe dat ik hun last ontzie,
maar ‘k weet ook als ik gespaard ben
dat mijn welzijn ik onvlie.
Moet uw arm dan nederkomen
over mij, genadig Heer,
laat Uw hulpe mij vervromen
eerst en dan, dan kom’ hij neer!
Liever duizendmaal te lijden
om U rampe en rooi, verdriet,
dan met dezen te verblijden
die uw oog niet geren ziet.
Liever hier een spanne boeten
liever hier den korten druk
en met u den glans te groeten
van het eindeloos geluk.
 

BIBLIOGRAFIE

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • Universiteitsbibliotheek – Katholieke Universiteit Leuven.
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent
  • Naast de Poëzieshop biedt het Poëziecentrum voor liefhebbers van antiquarische kleinoden ook een uitgebreid aanbod modern antiquariaat aan. Recentelijk werd het aanbod uitgebreid tot meer dan 3500 titels èn werden alle prijzen geherwaardeerd. Je vindt een overzicht van al de antiquarische titels op Antiqbook.

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1902 Verzen. (poëzie – plaquette) Kortrijk: eigen beheer. -35p.
1903 Leyelied. (poëzie – plaquette) Harelbeke: eigen beheer. -7p.
1903 Primula veris. (poëzie) Gezelle Cesar 2 Bussum : C. A. J. Van Dishoeck / Antwerpen, Gent : De Nederlandsche Boekhandel.  -93 +[IV]p.

Afmetingen:19.50 x 13.60 (ingenaaid)
Imprimatur Brugis, 28 Septembris 1903 H. Lahousse Can. Libr. Censor.
1903
-1910
Guido Gezelles Duikalmanak. Vlaamsche duikalmanak, ofte plukalmanak, voor ’t jaar Ons Heeren 19..

Aangepaste heruitgaven voor de jaren 1903 tot en met 1907
1903-1907:  Den Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen.1908: J Vermaut, Kortrijk.1909-1910: Maldeghem : V. Delille. -365p.

Reeks: Nr 79 der Duimpjesuitgave
1905 Verhalen der geheims en der verbeelding.

Oorspronkelijke auteur: Edgar A. Poe
Vertaling: Caesar Gezelle
Maldeghem : V. Delille. -161p.

Reeks: Nr 52 van de Duimpjesuitgave. De buitenlandsche schrijvers voor Vlaanderen.
1906 Kerkhofblommen van Guido Gezelle (voorwoord)

Door Caesar Gezelle bewerkte schooluitgave die vanaf 1906 door verschillende uitgevers 23 maal gepubliceerd werd.
 Antwerpen : De nederlandsche boekhandel. -175p.
1907 Uit het leven der dieren. Intermezzo’s. (proza)

2de druk: 1908
3de druk: 1911
4de druk: 1921
Gezelle Cesar 4  Kortrijk : J. Vermaut. -V-167p.
1909 Leliën van dalen. (poëzie) Gezelle Cesar 1 Kortrijk : J. Vermaut. -108p.

Afmetingen:16 x 12.50 (gebonden – harde kaft)
Titelpagina in rood en zwart; ieder gedicht beginnend met een initiaal.
1910 Engelendale : vier sprookjes over aardsche en hemelsche Engelen.

Oorspronkelijke auteur: FATHER FABER
Vertaler: Caesar Gezelle. Het eerste van de vier sprookjes werd gedeeltelijk door Guido Gezelle vertaald.
 Brugge : Houdmont-Carbonez. -88p.
1911 De Wellevendheid. Een handboekje voor de christen jeugd, door den bestuurder van een opvoedingsgesticht / Inleiding door Caesar Gezelle. Kortrijk : J. Vermaut. -111p.
1913 Goedheid. (vertaald proza)

Oorspronkelijke auteur: J. GUIBERT
2de druk, vermeerderd in 1919
 Kortrijk: J.Vermaut. -148p.
1916 De dood van Yper. (oorlogsdagboek)

In 1926 bekroond met de Carton-de-Wiart-Prijs.
Bevat talrijke z/w foto’s van Ieper
 Gezelle Cesar 6  Amsterdam : L. J. Veen / De R.K. Boek-Centrale Uitgevers. -233p.

Afmetingen: 20.25 x 15.50 (gebonden in linnen kaft)
1918 Guido Gezelle 1830-1899. (biografie) Amsterdam : L.-J. Veen. -XII-280p.
1923 Vlaamsche verhalen. (verhalenbundel)

Bevat: Makereel. Een ondergang. Het Olmenhof. Pietje Wardamme. Wrakken I,II
In Nederland uitgegeven door L.J. Veen onder de titel Pietje Wardamme.
 Brussel : De Standaard. -167p.
1923 Pietje Wardamme. (verhalenbundel)

Nederlandse editie van ‘Vlaamsche verhalen’.
Bevat: Makereel. Een ondergang. Het Olmenhof. Pietje Wardamme. Wrakken I,II
Amsterdam : L. J. Veen. -167p.

Afmetingen: 17.20 x 10.20 (gebonden, linnen kaft)
1923 Voor onze misprezen moedertaal. Honig uit den Westvlaamschen biekorf. (essays) Amsterdam : L.-J. Veen. -167p.
1923 Zantekoorn. nagelaten voltooid-of onvoltooide rapelingen van Guido Gezelle’s dichtveld ; Bijeengebracht door Caesar Gezelle. Brugge : Druk.-Uitg. “Excelsior”. -228p.
1923 Vier lessen over Nederlandsche letterkundige geschiedenis, ten dienste van leeraars en leerlingen van het middelbaar onderwijs / Caesar Gezelle. Brugge : Druk.-Uitg. “Excelsior”. -165p.
1923 Herbloei. (poëzie) Gezelle Cesar 3 Amsterdam: L.-J. Veen. -120p.

Afmetingen: 16.80 x 10.30 (ingebonden – zachte linnen kaft)
Boek- en handelsdrukkerij DANTE ALIGHIERE, Castricum.
1924 De kruisweg. (poëzie – plaquette) Brugge: Druk.-Uitg. “Excelsior”. -29p.

Afmetingen: 19 x 14 (gebrocheerd)
1924 Keurgedichten van Guido Gezelle. Verklaard en toegelicht door Caesar Gezelle. 2 delen. (poëzie) Amsterdam: L. J. Veen, uitg ; Brugge : S. V. de Centr. Boekh.  2 boekdln,  -287p. & 340p.

Harde beige linnen kaft met goudversiering, portret auteur.
1927 Solitudo of acht dagen bij de Trappisten. (dagboek)

Dagboek bijgehouden tijdens een zelfgekozen periode van afzondering in de Sint Sixtusabdij van Westvleteren.
Kortrijk: Jos. Vermaut. -221p.
1928 Uit ’t land en ’t leven van Guido Gezelle. Amsterdam : Van Munster’s Uitg.-Maatschappij. -244p.
1930 Guido Gezelle. (gelegenheidsgeschrift) Antwerpen : Het tooneel. 31p.
1931 Yper oud en nieuw : oud Yper en ommeland. Kortrijk: J. Vermaut. -124p.
1931 Gethsemane. (proza) Kortrijk: J. Vermaut. -375p.
1933 Verzen. (poëzie) Kortrijk: J. Vermaut. -178p.
1934 Nonkel Guido en Edgar Tinel. Brugge: Desclée De Brouwer en Co. -16p.

Overdruk uit “Musica Sacra”, Mechelen, 1934, p. 8-23

POSTUUM

2009 Mijmeringen. (losse prozateksten, herinneringen, standpunten en reflecties)

Editie en commentaar door Johan van Iseghem.
Gent: Koninklijke Academie KANTL. -240p.

Reeks: Literaire tekstedities en bibliografieën’. Nr 15

 

Overzicht per genre

Dichtbundels

 • 1902 Verzen. (poëzie-plaquette) Kortrijk: eigen beheer -35p.
 • 1903 Leyelied. (poëzie-plaquette) Harelbeke: eigen beheer -7p.
 • 1903 Primula veris. (poëzie) Bussum : C. A. J. Van Dishoeck ; Antwerpen ; Gent : De nederlandsche boekhandel. -IV-93p.
 • 1923 Herbloei. (poëzie) Amsterdam: L.-J. Veen. -120p.
 • 1924 De kruisweg. (poëzie – plaquette) Brugge: Druk.-Uitg. “Excelsior”. -29p.
 • 1933 Verzen. Kortrijk: J. Vermaut. -178p.

 

Scheppend proza

 • 1907 Uit het leven der dieren. Intermezzo’s. (proza) Kortrijk: Uitgever J. Vermaut. (Langesteenstraat 28) -167p.
 • 1916 De dood van Yper. (oorlogsdagboek)  Amsterdam : L. J. Veen. De R.K. Boek-Centrale Uitgevers. -233p.
 • 1923 Vlaamsche verhalen.
  • In Nederland uitgegeven door L.J. Veen onder de titel Pietje Wardamme. Brussel : De Standaard. -167p.
 • 1927  Solitudo of acht dagen bij de Trappisten. (dagboek) Kortrijk: Jos. Vermaut. -221p
 • 1931 Yper oud en nieuw: oud Yper en ommeland. Kortrijk: J. Vermaut. -124p.
 • 1931 Gethsemane. (proza) Kortrijk: J. Vermaut. -375p.

Posthuum

 • 2009 Mijmeringen. (losse prozateksten, herinneringen, standpunten en reflecties)

 

Gezelliana

 • 1906 Kerkhofblommen van Guido Gezelle (voorwoord) Antwerpen : De nederlandsche boekhandel. -175p.
 • 1903-1910 Guido Gezelles Duikalmanak. Vlaamsche duikalmanak, ofte plukalmanak, voor ’t jaar Ons Heeren 19..
 • Aangepaste heruitgaven voor de jaren 1903 tot en met 1907 1903-1907: Den Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen.
  1908: J Vermaut, Kortrijk.
  1909-1910: Maldeghem : V. Delille. -365p.  Reeks: Nr 79 der Duimpjesuitgave
 • 1918 Guido Gezelle 1830-1899. (biografie)  Amsterdam : L.-J. Veen. -XII-280p.
 • 1923 Zantekoorn. nagelaten voltooid-of onvoltooide rapelingen van Guido Gezelle’s dichtveld ; Bijeengebracht door Caesar Gezelle Brugge : Druk.-Uitg. “Excelsior”. -228p.
 • 1923 Voor onze misprezen moedertaal. Honig uit den Westvlaamschen biekorf. (essays) Castricum: N.V. Drukkerij en Uitgeversmaatschappij Dante Alighieri – Castricum. -167p.
 • 1924 Keurgedichten van Guido Gezelle. Verklaard en toegelicht door Caesar Gezelle. 2 delen. (poëzie) Amsterdam: L. J. Veen, uitg ; Brugge : S. V. de Centr. Boekh.- 287p. & 340p.
 • 1928 Uit ’t land en ’t leven van Guido Gezelle. Amsterdam : Van Munster’s Uitg.-Maatschappij. -244p.
 • 1930 Guido Gezelle. (gelegenheidspublicatie) Antwerpen : Het tooneel. 31p.
 • 1934 Nonkel Guido en Edgar Tinel. Brugge: Desclée De Brouwer en Co. -16p. Overdruk uit “Musica Sacra”, Mechelen, 1934, p. 8-23

 

Vertalingen

 • 1905 Verhalen der geheims en der verbeelding (Edgar A. Poe, vertaling door C. Gezelle) Maldeghem : V. Delille. -161p.
  • Reeks: Nr 52 van de Duimpjesuitgave. De buitenlandsche schrijvers voor Vlaanderen
 • 1910 Engelendale : vier sprookjes over aardsche en hemelsche Engelen / Uit de werken van Father Faber ; vert.: I door Guido Gezelle, II /IV door Caesar Gezelle. Brugge : Houdmont-Carbonez. -88p.
 • 1913 Goedheid (vertaald proza) Oorspronkelijke auteur: J. Guibert  Kortrijk : J. Vermaut. -143p.

Varia

 • 1911 De Wellevendheid. Een handboekje voor de christen jeugd, door den bestuurder van een opvoedingsgesticht / Inleiding door Caesar Gezelle Kortrijk : J. Vermaut. -111p.
 • 1923 Vier lessen over Nederlandsche letterkundige geschiedenis, ten dienste van leeraars en leerlingen van het middelbaar onderwijs / Caesar Gezelle Brugge : Druk.-Uitg. “Excelsior”. -165p.