home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Herreman, Raymond

Maakt deel uit van:

RAYMOND HERREMAN

Menen, 21 augustus 1896 – Elsene, 6 maart 1971

Dichter, essayist, journalist en criticus.

Medeoprichter van het tijdschrift “’t Fonteintje”.

Hij won tweemaal de driejaarlijkse Belgische Staatsprijs voor Poëzie, in 1931 voor De roos van Jericho en in 1938 voor Het helder gelaat.

Pseudoniemen: Vere, Ray  (in: Vlaamse Leven), Raymond Vere  (jeugdwerk i s m anderen) voor details zie rubriek A-Z Pseudoniemen lexicon

 

BIOGRAFIE

21 augustus 1896: Raymond Herreman wordt geboren te Menen. Zijn vader is kantoorbediende.

 • Hij is het oudste kind van het gezin dat bovendien nog bestond uit een jongen en drie meisjes, waarvan er twee resp. met de schrijvers Daan Boens en Joris Vriamont in het huwelijk zouden treden.
 • Op tienjarige leeftijd, verhuist hij met de familie naar Gent. Hier bezoekt hij de Normaalschool, samen met Karel Leroux, Maurice Roelants en Achilles Mussche, met wie hij bevriend wordt voor het  leven. Met hen geeft hij op school reeds een blaadje uit, met als titel “Moderne Kunst“.

1914: Onder de schuilnaam Raymond Vere publiceert hij samen met Maurice Minne (pseudoniem van Maurice Roelants) het bundeltje verzen “Eros“.

 • Tijdens WO I werkt Herreman korte tijd als onderwijzer te Brussel, doch hij geeft deze baan vlug op en wordt medewerker van  o.m. “Het Laatste Nieuws“, “Le Peuple“, “De Volksgazet” en “Vooruit”.

1918: Huwt met Yvonne Ligot, met wie hij twee dochters krijgt.

1921: Samen met Karel Leroux, Maurice Roelants en Richard Minne richt hij het tijdschrift “’t Fonteintje” (1921-1924) op als reactie tegen het expressionisme. (Zie contextueel op deze site en ook  tijdschrift] Fonteintje, ’t · dbnl ; t Fonteintje – Literair Gent )

de-vier-van-t-fonteintje

De vier van ’t Fonteintje v.l.n.r. Richard Minne, Karel Leroux, Maurice Roelants en Raymond Herreman

 • Opvallend is dat in het eerste nummer geen enkele beginselverklaring staat; alleen in een bijvoegsel, op een los blaadje, preciseert de redactie: “Wij onthouden ons van alle lyrische proclamatie’s en beloften”. Tegenover het pathos, het kosmische ideaal en de ‘hogeborstzetterij’ van het humanitair expressionisme stelde ’t Fonteintje zijn zin voor het betrekkelijke, zijn ironie, zijn aardse begrensdheid en zijn bescheidenheid. Dat zijn dan stuk voor stuk wezenstrekken die de vier redacteuren eigen waren, doch de dosering van die ingrediënten verschilde vanzelfsprekend van individu tot individu.
 • Die van ‘t Fonteintje zijn van mening dat ‘litteraire schoonheid op zich zelf verdienste heeft’ en dat ‘litteraire schoonheid te geven (…) de eerste en zelfs eenige vereischte (is), die aan de literatuur kan gesteld worden’ (Herreman, Officieele en private Vlaamsche Critiek, in ’t Fonteintje, 3de jg. Nr.1, p.39 en 41).
 • August Vermeylen zei over de Fonteniers: ‘Ze hebben alle soort van pathos afgewezen, nemen geen houdingen aan, doen niet gewichtig. Soms neuriën ze zo maar wat, uit vrees het gevoel te onderstrepen.’ (Brouwers, Vlaamse Leeuwen p.233)

1924: Kanteljaar in Herremans kunstenaarschap.

 • Schrijft zijn “dramatische fantasie” Pimpels de Zon (bekroond met de Prijs van de provincie Brabant maar nooit gepubliceerd).
 • Vervolgens verschijnt in dat jaar in Nederland de bloemlezing De dichters van ’t Fonteintje (met een inleiding van Jan van Nijlen) waarna Herreman, Maurice Roelants, Richard Minne en Karel Leroux toegang krijgen tot Nederlandse tijdschriften, o.m. Forum (hét belangrijkste literaire blad tijdens het interbellum; Herreman wordt er redactielid van), De vrije bladen, Helikon, De Gids, Groot Nederland en andere.

1929: Publiceert in het socialistisch dagblad Vooruit bijna dagelijks (tot 1970 – enkel onderbroken tijdens de oorlogsjaren 1940-1944) een ‘Boek-Uil’-tje  waarin hij zijn gedachten neerschrijft over een boek of een geestelijke aangelegenheid die hem geboeid heeft.

 • Een eerste bloemlezing van ‘boekuiltjes’ verschijnen tussen 1929 en 1940 wordt in 1944 door F. Closset bezorgd.
 • Een tweede door Bert Ranke samengestelde en ingeleide bloemlezing verschijnt in 1960 onder de titel: Boekuiltjes. Over het letterkundig leven in Vlaanderen van 1944 tot 1948.

Samen met Achilles Mussche en Richard Minne redigeert hij er ‘Het Geestesleven’, een rubriek waarin hij ook de jonge Louis Paul Boon mogelijkheden tot publicatie bood.

1930: Herreman wordt ambtenaar, eerst als redacteur van het Beknopt verslag van de Belgische Senaat. Na 1945 tot aan zijn pensionering verwerft hij er de graad van directeur.

1931: Publiceert zijn belangrijkste verzenbundel “De roos van Jericho“.

 • De roos… bevat vooral poëzie uit de periode van ’t Fonteintje. Voor het manuscript (toen nog getiteld Tussen wolken en aarde) krijgt hij in 1928 de Prijs van Brabant; na de publicatie onder de definitieve titel, wordt de bundel bekroond met de Driejaarlijkse staatsprijs voor poëzie én met de Letterkundige prijs van de gemeente Ukkel.
 • De ‘Roos van Jericho’ bestaat uit drie cyclussen die elke een voor de schrijver belangrijk ervaringsgebied weergeven: zijn privé-leven, de problemen van het bestaan en het zoeken naar een welbepaalde levensregel.
 • Tussen poëzie en bestaan ziet Herreman trouwens een nauw verband.  ‘Leven en werk zijn bij hem niet te scheiden’, schrijft François Closset. Vandaar dat Herreman leert te leven en zijn poëzie leest als het relaas van zijn ervaringen in dit proces. De laatste cyclus van Roos van Jericho’ heeft de titel: Leven, de moeilijke deugd. Steeds scherper en consequenter zien wij Herreman in de opeenvolgende verzenbundels naar de aarde toeneigen, de liefde tot een vrouw en het steeds hernieuwde minnespel als enige waarden erkennen:
Want om een vrouw verlaat een elk den God
Der simple jeugd, den onbezorgden spot
Om ’t leven, ’t ijdel spannen naar de wolken.

Zijn essayistisch werk is een mengeling van epicurisme en moralisme.

 • Herreman ziet het als zijn taak om zijn lezers met literatuur in contact te brengen en de opvoedkundige waarde ervan over te dragen, een pedagogisch-moralistische opvatting die ook de essays kenmerkt, die hij schrijft en bundelt in Zeg mij hoe gij leest (1941) en Vergeet niet te leven. Klein handboek van het geluk (1943). Die houding heeft ook de dagboekachtige bundel Album 1944 bepaald, die Herreman samen met Minne samenstelt. Ook daarin is sprake van een pleidooi voor geestelijke ontplooiïng in het kader van volksverheffing.
 • Meer dan een decennium later zou een tv-programma van de toenmalige openbare omroep N.I.R. naar deze bundel genoemd worden: “Vergeet niet te lezen”.

1932-1935: Redacteur van literaire tijdschrift “Forum“.

1937: Publicatie van Het helder gelaat, waarin hij het scepticisme als levensregel prijst.

1938: Ontvangt de Driejaarlijkse Staatsprijs voor poëzie voor de dichtbundel Het helder  gelaat.

1942: Publicatie van zijn laatste dichtbundel: ‘De Minnaars gevolgd door Het Wit Papier, Art Poétique’.

 • Hierna zal hij nog slechts gedichten publiceren in tijdschriften o.m. in het Nieuw Vlaams Tijdschrift..

1944: Na de oorlog zet hij zijn taak als journalist voort, en herneemt zijn dagelijkse boekuiltjes.

 • Iedere dag bezorgt hij in het Gentse dagblad Vooruit (onder het pseudoniem Boekuil) een literaire kroniek die hij ’s avonds na zijn drukke bezigheden schrijft in de stilte van zijn werkkamer. Herreman heeft over alles en nog wat geschreven: over de klassieken van het verleden en van vandaag, over de meeste jongeren (onder meer over Herwig Hensen en Hugo Claus, twee schrijvers die hij lanceerde), maar ook over de gedichten en verhalen die zijn lezers aan zijn oordeel onderwerpen. Hij wou de kritiek dienstbaar maken aan de voorlichting van het grote publiek (Bert Ranke: Boekuiltjes. Over het letterkundig leven in Vlaanderen van 1944 tot 1948: Hasselt : Uitgeverij ” Heideland “, 1960).

1945: Tot aan zijn pensioen in 1964  directeur van het Beknopt verslag van de Belgische Senaat. .

1946: Medestichter en redacteur van het Nieuw Vlaams Tijdschrift.

1947: Lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

6 maart 1971: Raymond Herreman overlijdt te Elsene.

 

BEKRONINGEN

 • 1928: De Prijs van Brabant voor het manuscript toen nog getiteld Tussen wolken en aard. (in 1931 gepubliceerd onder de titel ‘De roos van Jericho’)
 • 1931: Driejaarlijkse Staatsprijs voor poëzie voor de dichtbundel ‘De roos van Jericho’.
 • 1931: Letterkundige prijs van de gemeente Ukkel.
 • 1938: Driejaarlijkse Staatsprijs voor poëzie voor de dichtbundel Het helder  gelaat.

 

MEER OVER HERREMAN

De meeste werken over Raymond Herreman werden geschreven door François Closset, hoogleraar Germaanse talen aan de Universiteit van Luik en echtgenoot van uitgeefster Angèle Manteau. Hij schreef de volgende werken:

 • François Closset, Over den dichter Raymond Herreman, Luik-Brussel, 1942
 • François Closset, Raymond Herreman, dichter en criticus, Brussel-Rotterdam 1944
 • François Closset, Die van ’t Fonteintje, Brussel 1948
 • François Closset, Raymond Herreman, Brussel 1961
 • Dina van Berlaer-Hellemans: De poëzie van Richard Minne in het licht van de ironie (1975)
 • Yves T’Sjoen: De woorden van de vreugde leren : Raymond Herreman, vergeten evenwichtskunstenaar, in: Poëziekrant, jrg. 21 (1997), afl. 1, p. 18-20
 • Yves T’Sjoen: Literatuur en leven in een wankelbaar evenwicht : Raymond Herreman, (1896-1971) en het grote vergeten, in: Kreatief, jrg. 33 (1999), afl. 2, p. 46-66.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Prof. Dr. M. Rutten; Prof. Dr. J. Weisgerber (red.): Van “Arm Vlaanderen” tot “De voorstad groeit” 1888-1946. Standaard Uitgeverij 1988.

 

SMAAKMAKER

Aan een terras

Uit: De roos van Jericho (1931)

Zij zaten samen voor een gouden glas,
vroeg in den ochtend, aan een koel terras.
 
Zij dronken niet; tenzij elkanders oogen,
met blikken die – zoo bitter jong – niet logen,
 
en spraken niet; de taal der liefde was
hun vreemd of geen van beide boeken las.
 
Zij keken mijn kant uit en zagen niet
hoe spot in mij worstelde met verdriet.

 

De moeilijke vreugde

Uit Het helder gelaat (1935)

De wereld om ons heen breekt open in kwetsuren,
aan alle hoeken wachten krijgers op een sein,
de schreeuw uit duizend kelen voedt onze eigen pijn:
wij zullen altijd morgen naar de sterren turen.
 
Bij elk blij uur zijn wij als vreemdeling te gast,
en keren snel terug naar zwaarden en naar wonden;
de geest blijft aan wat dagelijkse zorg gebonden,
en ’t lichaam wordt tot stof eer het zijn doem ontwast.
 
Wij moeten nog de woorden van de vreugde leren,
de stem verheffen boven ’t somber avontuur:
de liefde en God verijzen uit ieder uur,
en wie hen tegenlacht kan ’t leven niet bezeren.
 
Leer weren uit uw hart de ondermaanse angst,
die ons de dag verdonkert en de dood doet vrezen:
al wat deze aarde biedt zij jubelend geprezen,
en de eeuwigheid meteen, als onze rijkste vangst.

 

Alles vloeit

Uit: Wie zijn dag niet mint zal ten onder gaan (1940)

Wij zijn het, en wij zijn het niet,
wij zijn nog nauwelijks geboren,
of reeds verzinkt in ’t grondloos niet
de nacht waaruit onze ogen boren.
Zo gaat ons dag en nacht verloren.
Ons roept bhet onbereikbaar land,
en iedre tocht voert ons naar ’t strand
waar nieuwe tochten wer beginnen.
Waar zijt gij, vaste rust, te winnen?
Wordt onze hoop nooit overmand ?
O prinselijk gebaar der hand
die door de vingeren als zand
laat vlieten wat waard was te minnen.
Maar waar vind ik de overkant ?
Waar zijt gij, vaste rust, te winnen ?

 

BIBLIOGRAFIE & FILMOGRAFIE

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgever 1ste druk
1914 Eros. (poëzie) i.s.m. Maurice Roelants.

Onder de pseudoniemen Raymond Vere (= M. Herreman) en Maurice Minne (= M. Roelants)
Van Maurice Minne: Kwade droomen. Mijn lijden, de zonde die zoet was. Mijn hopen, dat zoeter is dan de zonde
Van Raymond Vere: Van liefde die heenging… Het onvoldane verlangen. Troost
Gent: Drukkerij Plantijn. -110p.

Afmetingen: 17 x 13.80 (ingenaaid)

 

1916 Verwachtingen. (toneel)  i.s.m. Maurice Roelants.

(Drie eenakters: Ymé, Liefde en De stervende.)

Onder de pseudoniemen Raymond Vere (= M. Herreman) en Maurice Minne (= M. Roelants)
Van Ray Vere : Ymé. Liefde. De Stervende.
Van Maurice Minne : De bange verwachting.

Koekelberg: drukk. P. De Troyer. -132p.
1931 Vlaamsche arbeiderspoëzie. (essay)

Een bloemlezing van gedichten van arbeiders met een inleiding van Reimond Herreman.
Extra nummer van Helicon.
Maastricht/Brussel: A. A. M. Stols. –XVIp.
1931 De roos van Jericho. (poëzie)

Onder de naam: REIMOND HERREMAN
Driejaarlijkse Staatsprijs voor Poëzie, 1931.
Bevat de cycli: Serenade; Schoon ongeloof; Tusschen wolken en aarde.
Brussel / Maastricht: A.A.M. Stols. -138p.

Afmetingen: 22.50 x 16.20 (ingenaaid)
Colofon: In opdracht van de uitgever A.A.M. Stols gedrukt bij de NV Scheerders – Van Kerckhove te Sint-Niklaas-Waes, in de maand Mei 1931.
Van deze uitgave werden 25 exemplaren genummerd van 1 tot 25 op Hollandsch papier gedrukt.
1931 La Flandre littéraire 1931. (essay) Uitgave Vlaamsche P.E.N. Clubs. -29p.
1934 Vlaamsche verzen van dezen tijd. (bloemlezing)

Verzameld en ingeleid door Marnix Gijsen.en R. Herreman.
Bij de Vlaamse uitgave is de aanduiding van de Nederlandse uitgever met een vignet overplakt. Op het vignet: “Het Getij” Herman Oosterwijk – Antwerpen-Mortsel.
Antwerpen / Mortsel: Het Getij / Amsterdam : Bigot en van Rossum. –79p.

Reeks: De Uilenreeks nr 5
Afmetingen: 18 x 11.75 (gebonden met harde kaft)
1935 De hedendaagsche Vlaamsche letterkunde. (essay)

Deze publicatie werd tegelijkertijd eveneens in het Frans uitgegeven onder de titel: La littérature flamande contemporaine. 

Brussel: Drukkerij Sopel (67, Lombardstraat).   -16p.

Afmetingen: 22.20 x 14.60 (geniet – zachte kaft)
Reeks: Wereldtentoonstelling te Brussel 1935. Salon der Letterkunde
1935 Het helder gelaat. (poëzie)

Typografisch verzorgd door Hélène Denis-Bohy en uitgevoerd in het ‘Atelier van het Boek’ van het Hooger Instituut voor Sierkunsten.
1937 Handelseditie en 2de druk bij Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam
Brussel: Hooger Instituut voor Sierkunsten. -29p.

Oplage: 35 exemplaren – niet in de handel gebracht.

 

1937 Het helder gelaat. (gedichtenbundel)

Driejaarlijkse Staatsprijs voor Poëzie, 1938.
Bevat de cycli: Het stomme verlangen; de onverhoedsche luister; het helder gelaat.
Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar NV. -33p.

Afmetingen:21 x 15.40 (ingenaaid)
1937 Arbeiders dichten. (bloemlezing)

Verzameld en voorgesteld door Raymond Herreman
Brugge: De Garve: Uitgave Ach. Van Acker. -63p.

Afmetingen: 21.40 x 11.90 (ingenaaid)
Reeks: De Garve Eerste reeks, nr. 5.

 

1940 Wie de dag niet mint zal ten onder gaan. (gedichtenbundel) Rotterdam: Nijgh en Van Ditmar N.V.   -58p.

Afmetingen: 21 x 15.30 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)
1941 Zeg mij hoe gij leest. Overwegingen, critiek, propoosten, aphorismen en buitelingen bij de dagelijksche lectuur. Brussel: Uitgeversmij A. Manteau N.V. -95p.

Reeks: Basis-reeks nr 12
Afmetingen: 22.5 x 14 (ingenaaid)
Druk: Drukkerij A. Hessens Brussel.
1941 Charles Leplae.

Uit het Fransch vertaald door Raymond Herreman.
Oorspronkelijke auteur: PAUL FIERENS.
Brussel: A. Manteau. -12p.
1942 De Minnaars, gevolgd door Het Wit Papier en Art Poétique. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: De minnaars; Het wit papier; Art poétique.
Brussel: Uitgeversmaatschapij A. Manteau N.V. / Rotterdam : Nijgh en Van Ditmar N.V.   -119p.

Afmetingen:21.10 x 14.80 (ingenaaid – licht kartonnen kaft met flappen)
Colofon: ‘De minnaars, gevolgd door Het Wit Papier en Art Poétique’, van R. Herreman werd in September 1942 gedrukt op de persen van de Firma Erasmus te Ledeberg bij Gent in een oplage van vijfhonderd exemplaren.
1943 Vergeet niet te leven. Klein handboek van het geluk. I: Van de lichamelijke genietingen. (essay)

Na dit eerste deel zijn geen volgende delen verschenen.
1945: 2de licht gewijzigde druk.
Brussel: Uitgeversmij A. Manteau N.V. -191p.

Colofon: Deze eerste druk van het eerste deel ‘Vergeet niet te leven’ van Raymond Herreman, werd in Augustus 1943 gedrukt op de persen van de drukkerij V. Van Dieren, te Antwerpen, in opdracht van de Uitg. Mij. A. Manteau N.V. Brussel, in een oplage van 1000 genummerde exemplaren.
Toelatingsnummer 1478
1943 De geheimzinnige Mijnheer Courtois.

Vertaald door Raymond Herreman.
Oorspronkelijke auteur: HENRY SOUMAGNE.
Oorspronkelijke titel: L’Étrange Monsieur Courtois,(1943)
Brussel: Maison Larcier. -326p.

Reeks: De Reeks der groote processen.
1944 Album 1944. (kritieken en overwegingen)

Auteurs: Raymond Herreman en Richard Minne.
Brussel: Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. -189 + IV p.

Afmetingen: 19.50 x 13 (ingenaaid – harde kaft zonder stofwikkel)
Colofon: Deze eerste druk van het Album 1944 van Raymond Herreman en Richard Minne, werd in maart 1944 gedrukt op de persen van de N.V. Drukkerij Anneessens te Ninove, in opdracht van de Uitg. Mij. A. Manteau, N.V. te Brussel.
T. Nr 5566

1944 ” Lied van den Kapitein ” (gedicht)

In: Vier gedichten. Raymond Herreman, Johan Daisne, Bert Decorte en Herwig Hensen.
Brussel: A. Manteau. -5p.

Losbladige uitgave: 5 losse bladen in een mapje; tweekleurendruk: zwart-rood; In een oplage van 550 genummerde exemplaren.
1945 Vlaanderen, let op uw zaak. Een gemoedelijke aanbeveling tot redelijk civisme. (essay) Gent: S.M. Het Licht (64, Sint Pietersnieuwstraat). -40p.

Reeks: Germinal-Reeks. 12e jaarg ; nr 4. Augustus 1945.
Afmetingen: 21 x 13.80 (geniet)
1945 Drie gedichten. Raymond Herreman, Maurice Roelants en Karel Leroux. (poëzie)

klik op foto voor vergroting

Brussel: Uitgeversmij A. Manteau N.V.. -4p.

Afmetingen:21.70 x 14 (losse bladen in mapje; tweekleuren druk: zwart-blauw)
Colofon : Deze gedichten werden in de Egmont 12 punt gezet en in twee kleuren gedrukt in December 1944 op de persen van A. Hellinckx te Brussel. Vijftig exemplaren werden op simili Japansch papier gedrukt en gemerkt van I tot L. Duizend exemplaren werden op houtvrij papier gedrukt en genummerd van 1 tot 1000.
Dit is nummer …
1948 Standpunten in de literatuur / Door Raymond Herreman, Richard Minne, Hubert Lampo, Rick De Vos ;

Bandontwerp door Jozef Cantré
Gent: Uitgave Boekuil. -99p.

Reeks: Leesclub Boekuil
1953 Pan: klein herderspel, bij wijze van lever de rideau. (toneel in verzen) Brussel: Atelier du Livre. -10p.

Oplage: 25 exemplaren

1956 Gedichten. (poëzie-bloemlezing)

Keuze samengesteld en ingeleid door François Closset.
Bevat gedichten uit de bundels: De Roos van Jericho; Het Helder Gelaat; Wie zijn dag niet mint, zal ten onder gaan; De Minnaars gevolgd door Het Wit Papier en Art Poétique; Vergeet niet te leven en enkele gedichten uit het tijdschrift Nieuw Vlaams Tijdschrift.
Herreman 6 Brussel: Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. -58p.

Afmetingen:20 x 11.40 (ingenaaid)
Colophon: Deze keuze uit de gedichten van R. Herreman werd, ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van de dichter, in oktober 1956 gedrukt op de persen van N.V. Boek- en Steendrukkerij De IJsel v/h R. Borst & Cote Deventer, in opdracht van  A. Manteau N.V. te Brussel.
1960 Boekuiltjes. Over het letterkundig leven in Vlaanderen van 1944 tot 1948. (verzameling literaire kronieken)

Een keuze samengesteld en ingeleid door Bert Ranke pseud. v. Frans E.M. van der Auwera.
De foto op de achterzijde van het omslag werd genomen door M. De Backer, Gent
Hasselt: Uitgeverij Heideland. -189p.

Reeks: Vlaamse Pockets nr 11
Afmetingen: 18 x 11 (pocket)
1966 Achilles Mussche. Essay met bloemlezing. (monografie) Antwerpen: Helios. -48p.

Reeks: Monografieën over Vlaamse letterkunde nr 39
1967 Wankelbaar evenwicht. (bloemlezing)

Bevat gedichten uit de bundels: Eros; De roos van Jericho; Het helder gelaat; Wie zijn dag niet mint, zal ten onder gaan; De minnaars gevolgd door het wit papier en art poetique; Album 1944; Vergeet niet te leven; Ongebundeld of niet gedrukt.
Hasselt: Uitgeverij Heideland. -79p.

Reeks: Poëtisch Erfdeel der Nederlanden nr 52
Afmetingen: 18 x 11 (ingenaaid)
1968 Raymond Herreman.  Zoals een meer. (monografie)

Bevat: Inleiding door Pieter G. Buckinx, bloemlezing en bibliografie van de schrijver Herreman.

Brugge: Vereniging van Westvlaamse Schrijvers VZW. -16p.

Reeks: VWS-Cahiers jg. III nr 2-B zomer 1968

 

Raymond Herreman schreef voor de BRT

Essays

 • Goethe (30p.)
 • Anthologie Richard Minne (23p.)

Luisterspelen

 • De ontmoeting (vertaling uit het Frans van Charles Bertin 66p.)
 • Nathan en Tabileth (vertaling uit het Engels van Barry Bermange -37p.)
 • Het somber slot (vertaling uit het Engels van Louis MacNeice. – 60p. oorspronkelijke titel The Dark Tower and other radio scripts 1947)

Overdrukken uit de Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie

 • De dichteres Christine D’Haen (1951  pp 195-205)
 • Begroeting van Herman Thiery (1967 pp 662-666)

Varia – bijdragen – inleidingen… (selectie)

1921-25 ’t Fonteintje.

Onder leiding van Reimond Herreman, Karel Leroux, Richard Minne, Maurice Roelants, Verschijnt om de drie maand met letterkundige bijdragen.
Brussel: Prudent Bolslaan, 49.  (Twee delen).
1938 De Steen der Wijzen / Frans Buyle.

2e, vermeerderde uitgave ; met een woord vooraf van Reimond Herreman.
Antwerpen: Uitgeverij “De Sikkel”. 125p.
1945 Vier jaar onder den hiel… / Jean Dratz ;

Voorwoord van R. Herreman
De omslag draagt bij vergissing : Voorwoord van Marcel Antoine.
Mechelen/Brussel : L. Van den Bossche; -24p.
1948 Peilingen doorheen het moderne Franse geestesleven / Richard Declerck ;

Met inleiding van Raymond Herreman
Gent: Bij de ” Vissende Kat. -198p.
1952 Willem Elsschot pseud. van Alfons De Ridder. Feestreden uitgesproken ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag op de plechtige zitting in de Feestzaal van de Stedelijke Middelbare en Hogere Technische School voor handel en administratie te Antwerpen, op Zondag 11 Mei 1952 / door Frans Smit, Albert Westerlinck pseud. van José J.M. Aerts, Raymond Herreman en Martinus Nijhoff Amsterdam: P.N. Van Kampen & Zoon. -31p.
1963 Dag aan dag / Louis Paul Boon ;

Met een inleidend woord van Raymond Herreman op p. 5-6 en proloogtekst door de auteur op p.7
Omslag: Kees Kelfkens
Amsterdam: De Arbeiderspers. -139p.

Reeks: Grote ABC nr 2
Afmetingen: 21 x 13 (paperback)
1965 Roman van het tijdschrift Forum, of, Les liaisons dangereuses.

Documenten bijeengebracht en van wat commentaar voorzien door Maurice Roelants ; Met een verzameling brieven van Menno ter Braak en Maurice Roelants, alsmede enkele epistels van Marnix Gijsen pseud. v. Jan-Albert Goris, Raymond Herreman, Gerard Walschap en Doeke Zijlstra ; Enkele wederzijdse rechtzettingen door Victor E. van Vriesland en Maurice Roelants en twistappel van Victor Varangot : Virginia
‘s-Gravenhage ; Rotterdam : Uitgeverij Nijgh & van Ditmar. -233p.

Reeks: Nieuwe Nijgh Boeken nr 21

 

FILMOGRAFIE

1968 Al wie omziet…  (TV Film)

 • Regie: Luc Philips    scenario: Raymond Herreman/H.J. Haecker
 • Cast: Gella Allaert (Rebekka); Joris Collet (Tibor); Helene Van Herck (Mirjam);
1960 Ten Huize van….

Episode van 18 maart 1960.