home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Walschap, Gerard

Gerard Walschap

Londerzeel, 9 juli 1898 – Antwerpen, 25 oktober 1989

Schrijver van toneelstukken, essays, kinderverhalen.
Had een levendige belangstelling voor het poppenspel

Na zijn Congoreis in 1951 schreef hij een niet onbelangrijke roman ’Oproer in Kongo’ die onderdeel uitmaakt van corpus van de Vlaamse koloniale literatuur

Historisch bekeken ligt de betekenis van Walschaps oeuvre vooral in zijn  vooroorlogse productie: kenmerkend zijn het vitalisme dat zijn romans doordrenkt, de zoektocht naar ‘natuurlijke waarden’ die genezing geluk moeten mogelijk maken, ‘natuurlijke waarden’ die hij aanvankelijk zoekt in het christendom, maar dan een christendom dat van de ballast van cultuur en klerikalisme vrij zou zijn. Het bracht hem al snel in conflict met het katholieke Vlaanderen.

 

BIOGRAFIE

9 juli 1898: Geboren te Londerzeel, St.-Jozefstraat 1 (= Temse Steenweg 35) als tweede kind van de herbergier Florent Jozef Walschap, veertig jaar oud, en diens vrouw, de winkelierster Anna Maria Peeters, vijfentwintig jaar oud. Er volgen nog zeven kinderen. In het register van de burgerlijke stand ingeschreven als Jacob Lodewijk Gerard Walschap.

1904-1909: Volgt het lager onderwijs in de gemeenteschool te Londerzeel.

April 1909: Gaat naar het Klein Seminarie te Hoogstraten, waar hij tot het einde van het schooljaar het voorbereidend jaar volgt, en daarna het zesde.

September 1910: Gaat naar het Onze-Lieve-Vrouwcollege van Boom.

September 1911: Wordt leerling aan het college van de Missionarissen van het Heilig Hart te Asse, waar hij in 1917 de Grieks-Latijnse humaniora beëindigt.

20 Augustus 1917: Naar het Scholasticaat van de Missionarissen van het Heilig Hart te Heverlee-Leuven, waar hij, na een jaar noviciaat, twee jaar filosofie en een jaar theologie studeert. Hij heeft de bedoeling om priester te worden.

1918: Legt de tijdelijke geloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid af.

Begin 1921: Doet een aanvraag voor zijn eeuwige geloften. Wijdingen en kruinschering zijn gepland voor 18 december 1921.

“Op 21 november 1921 schrijft pater Antoon Schellinckx, superior te Heverlee, naar pater Hendrik Van de Lemmer, provinciaal overste, dat hij hem moet inlichten over “treurige feiten” die zich hebben voorgedaan. Op 19 november heeft een Spaanse frater (zijn naam wordt niet vernoemd) bij hem zijn beklag gedaan over frater Gerard. Die zou met hem “(tot 0 maal toe) grote daden van onzedelijkheid” hebben gesteld, waarbij frater Gerard actief zou zijn opgetreden en de Spaanse frater passief zou zijn gebleven. Frater Gerard zou de Spaanse frater hierover gerustgesteld hebben door te zeggen dat zulks in vriendschap geoorloofd was. Vandaar de aarzeling van de Spaanse frater om de superior in te lichten. Nu, in vriendschap is alles geoorloofd , schrijft de superior , behalve “aanraking van één deel des lichaams”. De Spaanse frater zou na enige tijd enige verwijdering hebben nagestreefd hebben, maar toch zouden zich daarna nog “feiten van lichteren aard, zoals elkander kussen, omarmen” voorgedaan hebben, en “aanrakingen boven de kleren”. (Jos Borré, Gerard Walschap,. Een biografie, De Bezige Bij.)

1921: Vlak voor zijn eerste priesterwijding bij de Missionarissen van het H. Hart te Leuven, stopt hij op eigen initiatief met deze opleiding omdat hij zich niet met het celibaat kon verzoenen. Tevens had men hem duidelijk gemaakt dat hij hoogstens tot een lagere orde kon gewijd worden en dus nooit priester kon worden.

12 december 1921: Komt terug naar Londerzeel.

1922: Vervult enkele interim leeropdrachten aan privé-instellingen, o a te Buggenhout en te Sint-Niklaas.

WALSCHAP’S LITERAIRE CARRIERE NEEMT EEN AANVANG

1923 – 1925: Door tussenkomst van E.H. Jan Hammenecker krijgt hij een baan bij de bestelboekhandel en uitgeverij ‘Het Vlaamsche Land’.

 • In ‘Het Boek in Vlaanderen’ van 1965 geeft hij zijn herinneringen weer aan deze periode. (‘Overwegingen van een bestelboekhandelaar’ pp 13-17)

1923-1928: Werd redactiesecretaris van het weekblad Het Vlaamsche Land hem het wekelijks hoofdartikel werd toevertrouwd onder de titel Op de uitkijk

 • Het Vlaamsche land (uitgeverij, boekhandel en weekblad) was in 1919 opgericht door o m August van Cauwelaert. In 1922 trok van Cauwelaert zich terug en werd Frans Delbeke hoofdredacteur en in 1923 Gerard Walschap redactiesecretaris. Samen bepaalde zij de koers van het blad. Het weekblad was een fervente aanhanger was van het minimumprogramma van Van Cauwelaert en gericht op een verzoenende Vlaamse politiek met België. Toen Delbeke in 1926 de rubriek Vrije Tribuun openstelde aan Lodewijk  Dosfel – onder pseudoniem Thomas van der Schelden – werd het blad Vlaams-nationalistisch.

1923 is tevens het begin van zijn literaire carrière met de uitgave van een bundel poëzie Liederen van leed (1923), maar haast tegelijkertijd toont hij zijn interesse voor toneel – samen met Frans Delbeke, een aantal toneelstukken: Flirt (1924), Dies Irae (1924), Lente (1924) en De vuurproef (1925) en kinderverhalen, twee genre’s waar hij later nog zal naar teruggrijpen, zij het wat toneel betreft tevens in de vorm van het poppenspel.

1923-1939: Neemt samen met August van Cauwelaert de redactie waar van “Dietsche Warande en Belfort” .

10 maart 1924: Zijn medewerking aan dit blad en aan Het Vlaamsche land deed hem naar Antwerpen verhuizen, waar hij zich vestigt aan de Lijnwaadmarkt nr 7. Hij zal in Antwerpen tot aan zijn dood blijven wonen.

Juni 1924: Medestichter, als een van de 12 kernpelgrims, van de katholieke kunstenaarsvereniging De Pelgrim.

5 juli 1925: Trouwde te Maaseik, na een briefwisseling van twee jaar, die ruim 450 brieven omvat, met de dichteres ‘Ninette’ (Marie-Antoinette) Theunissen (1901-1979). Samen kregen ze vier zonen en een dochter (Carla Walschap) kreeg.

26 april 1926: Bij de geboorte van zijn eerste zoon Hugo was de dichteres Alice Nahon kraamverzorgster. Zij schreef het gedicht ‘Aan Hugo’s fijne stemmeke’.

1926: Lange bijdragen van Lodewijk Dosfel in Het Vlaamsche Land geven aan het weekblad een groeiende Vlaams-nationalistische tendens. Ook anoniem gepubliceerde bijdragen van vooraanstaande Vlaamsgezinde priesters-theologen die de argumenten van de kerkelijke autoriteiten onderuit haalden, brachten het bisdom Mechelen ertoe om in 1926 alle priesters te verplichten om hun abonnement op te zeggen. Het betekent de doodsteek voor het blad.

1927 – 1939: Stichter (samen met pater Emiel Valvekens) en redacteur van het weekblad Hooger Leven dat door de Norbertijnen in Averbode werd uitgegeven.

 • Hierin reageerde hij heftig tegen ‘het Vlaams folklorisme, het regionalisme en het literatureluren. [Hij] spaarde daarbij niemand […]’. (eigen woorden, geciteerd uit Bernard-Frans van Vlierden, 1963, Gerard Walschap, p. 6)

1927: Deelname Pelgrimtentoonstelling; Opvoering van zijn toneelspel ‘Maskaroen

21 september 1927: Geboorte van een zoon, Guido.

1928: Debuteert als romanschrijver met Waldo, nog eerder expressionistisch van stijl, lyrisch en bij wijlen wat breedsprakig.

 • Waldo is op zoek naar het ‘waarachtige Leven’, dat hij ontbeert in de wetenschap of in het op materialisme gebaseerde leven, maar dat hij vindt in de ootmoed en de erkenning van zijn eigen beperktheid.

Met Adelaïde (1929) – en verder met de verhalenbundels Volk (1930) en De dood in het dorp (1930) wordt een reeks ingezet die een opmerkelijke eenheid vormen. Zij zijn de kern van Walschaps oeuvre.: Adelaïde (1929), Eric (1931) en Carla (1933) – ze zullen als trilogie De familie Roothooft (1939) gebundeld worden; voorts Trouwen (1933), Celibaat (1934), Een Mensch van goeden Wil (1936), Het Kind (1939) en Houtekiet (1939).

Deze romans zijn doordrenkt van een vitalisme, van een zoektocht naar ‘natuurlijke waarden’ die genezing geluk moeten mogelijk maken, ‘natuurlijke waarden’ die door Walschap aanvankelijk gezocht werden in het christendom, maar dan een christendom dat van de ballast van cultuur en klerikalisme vrij zou zijn. Het zou hem al snel in conflict brengen met het katholieke Vlaanderen.

1 maart 1929: Het gezin verhuist naar de Lemméstraat 12, Antwerpen, waar het redactiesecretariaat van Hooger Leven gevestigd wordt.

BREUK MET DE KATHOLIEKE ZIJDE 1929-1940

1929: Wanneer Adelaïde in 1929 verschijnt, verwacht Walschap alle lof van de — hoofdzakelijk katholieke — Vlaamse pers. Veiligheidshalve had hij het manuscript vooraf aan een bevriend priester (‘Pelgrim’ Jan Hallez, priester en letterkundige) te lezen gegeven, die hem had gerustgesteld. Tot zijn grote verbazing kreeg hij het gehele katholieke Vlaanderen over zich heen, hij werd gebrandmerkt als afvallige, uitgescholden voor pornograaf, gechanteerd met censuur — het Algemeen Secretariaat van de Katholieke Boekhandel (ASKB) controleerde meer dan 80% der bibliotheken — en meedogenloos gebroodroofd. Zijn boeken kwamen op de beruchte index librorum prohibitorum.

Zijn jeugdvriend en pastoor Jan Hammenecker stelt het in een brief als volgt: “Beste Gerard, hebt Gij dit geschreven? Gij? Zoon van Uw Vader en Moeder? En uw kinderen, als ze dat later lezen: Vader was nondedju ‘ne smeerlap, of hoe zullen ze vloeken?”

  Collectie Erfgoedbibliotheek (klik op foto voor vergroting)

1 mei 1930: Geboorte van een zoon, Lieven.

1930: De roman Adelaïde wordt, ondanks alle protest, bekroond met de August Beernaertprijs van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde én de Prijs voor Letterkunde van de Provincie Antwerpen.

1931: Vanuit de Pelgrimbeweging komt kritiek op haar lid G. Walschap omwille van diens uitspraken m.b.t. de katholieke Kerk; De kritiek wordt gekanaliseerd via rubriek in tijdschrift “De Pelgrim”, nr. 3;

Het speciale nr. van “De Pelgrim”, gewijd aan Gerard Walschap, dat reeds in het vooruitzicht was gesteld, kwam er nooit.

1931: Ontvangt de Eeuwfeestprijs krijgt voor de roman Eric

December 1931: Verkozen tot bestuurslid van de Vlaamsche Vereeniging van Letterkundigen, en blijft dit tot het einde van de oorlog.

1932 – 1935: Vormt met Maurice Roelants, Marnix Gijsen en Reimond Herreman de Vlaamse redactie van het tijdschrift Forum tot aan de opheffing ervan in 1935.

7 maart 1932: Overlijden van vader Walschap.

10 september 1932: Het gezin verhuist naar de Nerviërsstraat 31, Antwerpen.

20 december 1932: Geboorte van een dochter, Caroline (= Carla).

1933: Krijgt voor Trouwen de Prijs van de Provincie Brabant.

1935: Redactie van het Nederlandse tijdschrift De Vrije Bladen.

1936: Krijgt de Driejaarlijkse Prijs voor de Nederlandse Letterkunde (periode 1933-1935) voor zijn roman “Trouwen”;

15 juni 1936: Verkozen tot briefwisselend lid van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal en Letterkunde.

17 september 1938: Geboorte van een zoon, Bruno.

8 oktober 1938: Overlijden van moeder Walschap.

1938: Prijs voor Letterkunde van de provincie Antwerpen, beste kinderboek voor De vierde koning.

31 mei 1939: Verkozen tot werkend lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde (erelid vanaf 1970).

1939: Einde van zowel zijn medewerking aan Dietsche Warande en Belfort als aan Hooger Leven.

 • M.E. Belpaire bedankt hem na publicatie van zijn roman Sibylle voor bewezen diensten aan DWB.
 • Steeds groter wordende meningsverschillen met mede-oprichter pater Emiel Valvekens zorgden ervoor dat Hooger Leven in 1939 werd stopgezet.

1940: Publicatie van ‘Vaarwel dan’, een pamflet waarin hij op nogal luidruchtige wijze, breekt met het katholicisme.

Walschap heeft het moeilijk gehad om met het christendom af te rekenen. Immers, tegenover cultuur en in het bijzonder het geloof is zijn houding dubbelzinnig:

 • Hij is een geboren vitalist: zijn vurig temperament en verteltechniek tonen dit aan.
  • Daarom stelt hij een levensbeschouwing voorop waarbij culturele waarden – zoals bij Jean-Jacques Rousseau –uit den boze zijn indien zij niet rechtstreeks kunnen worden verbonden aan het elementaire nl. de natuur.
  • Anderzijds laat Walschap het christendom tot zijn recht komen wanneer het erop aan komt de grondwaarden te bepalen die zelfs een natuurmens in acht moet nemen, wil hij een gezond en evenwichtig geluk bereiken.
 • Het probleem van de geloofsverzaking vindt men – voorafgaand aan Vaarwel dan – bij Walschap terug in meerdere werken: Sybille (1938), Bejegening van Christus (1940)
 • In het verlengde van deze romans, moeten we Zuster Virgilia (1951) citeren, de roman over broer en zus waarbij de een ongelovig is en de andere een begenadigde non. Ook Denise (1942) en later De Française (1957) zitten in diezelfde sfeer.

DE OORLOGSPERIKELEN

September 1940: Werd voorzitter (‘Leider’) van de onder druk van Duitsgezinden opgerichte Antwerpse kamer van Letterkundigen. Lode Baekelmans was erevoorzitter en Paul de Vree secretaris.

 • De Antwerpse Kamer van Letterkundigen was een onderdeel van de ‘Federatie der Vlaamsche Kunstenaars’. Deze federatie was een corporatistisch vehikel, opgericht om het ‘kunstleven’ in Vlaanderen te ‘ordenen’. De Kamer vormde daarbinnen een soort belangenorganisatie, maar wel een die (via de statuten van de overkoepelde Antwerpse ‘Gilde van Vlaamsche Kunstenaars’) Joden en vrijmetselaars uitsloot. Haast iedereen die literair actief was, was – haast noodgedwongen – lid, van Marie Gevers tot Lode Zielens, van Emmanuel De Bom tot Leen Van Marcke , van Ger Schmook tot Maurice Gilliams. De Kamer met haar 56 leden kon echter moeilijk als collaboratievehikel worden aanzien
 • In het jaarverslag van de overkoepelde Gilde voor 1942 werd trouwens letterlijk gesteld dat de Kamer van Letterkundigen in tegenstelling tot andere kamers “ondanks herhaald aandringen afzijdig bleef staan”.
 • In Antwerpen waren er tot 1942 geregeld vergaderingen. Daarna vielen de werkzaamheden zo goed als stil. De VVL bleef ook losstaan van de Kamer voor Letterkundigen van het Kunstenaarsgilde
 • Vanaf 1943 namen invloed en ledenaantal van het gilde trouwens sterk af.

Vanaf 1940 doen zich op literair gebied wijzigingen voor:

 1. Hij gaat meer belang hechten aan de actualiteit: Zwart en wit (1948) is aan de oorlog gewijd. Oproer in Congo (1953) beschrijft de situatie in de voormalige kolonie; Nieuw Deps –in zekere zin een vervolg op Houtekiet – behandelt de moderne geïndustrialiseerde maatschappij.
 2. Meer en meer schakelt Walschap over van een dieptepsychologie naar een bewustzijnspsychologie à la Roelants. Voorbeelden zijn Ons geluk (1946), De consul (1943)
 3. Hij waagt zich aan een licht modernistische benadering van de roman in Het gastmaal (1967) en Het avondmaal (1968). Toch blijft Walschap zweren bij ‘het verhaal’.
 4. Tegen de avant-garde gaat hij nogal fel tekeer in De culturele repressie (1969) en ‘De ontoereikendheid van het verhaal’ (1971)

24 oktober 1940- 1963: Aangesteld tot inspecteur Openbare Bibliotheken van de provincie Oost-Vlaanderen..

1944: Na de bevrijding volgt de automatische schorsing zonder wedde als inspecteur van Openbare Bibliotheken omdat de aanstelling tijdens de bezetting gebeurde.

1945: Wordt door de onderzoekscommissie van het ministerie van Openbaar Onderwijs, door de Ereraad van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde en door de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen van elke blaam gezuiverd.

 • Wordt opnieuw benoemd als inspecteur van Openbare Bibliotheken.

DE NA-OORLOGSE CARRIÈRE

1946: Redactielid van het Nieuw Vlaams Tijdschrift met Herman Teirlinck als hoofdredacteur en Hubert Lampo als redactiesecretaris.

1947: Lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden.

Van maart tot juli 1951: Reist met een reisbeurs van het Ministerie van Koloniën door Congo waar hij ook een aantal lezingen houdt.

 • Naar eigen zeggen was het voor hem de mooiste reis van zijn leven die bovendien voor een vernieuwing in zijn schrijverschap zorgde.
 • Zijn rondreis door de voormalige Belgische kolonie vormt de aanleiding voor zijn roman Oproer in Congo die als een hoogtepunt binnen de Vlaamse koloniale literatuur wordt gezien.

1951-1970: Voorzitter van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. Biedt in 1970 zijn ontslag aan als werkend lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde om de noodzakelijke verjonging van het corps in de hand te werken en wordt tot erelid benoemd.

1954: Ontvangt de Driejaarlijkse Staatsprijs voor koloniale letterkunde en de prijs van het Koninklijk Belgisch Instituut voor zijn roman Oproer in Congo. Ontvangt de Driejaarlijkse Staatsprijs voor de roman voor Zuster Virgilia. Wordt benoemd tot Commandeur in de Kroonorde. Reis naar Peru.

1955: Publiceert het geruchtmakend essay Salut en merci, een pleidooi voor welbegrepen humanisme. Het jeugdverhaal Janneke en Mieke in de oorlog verschijnt. Publiceert de roman De Française. Zijn poppenspel Faust wordt opgevoerd in Antwerpen.

1 maart 1957: Het gezin verhuist naar de Mechelse Steenweg 243, Antwerpen.

1957: Schreef een scenario voor de toen razend populaire TV-serie Schipper naast Mathilde (Schipper naast Mathilde – Wikipedia) met als titel De koloniale loterij. Twee jaar later (1959) zou het verhaal opgenomen worden in een bundeling van uitgeschreven scenario’s onder de titel Schipper naast Mathilde.

1958: In dezelfde periode schreef Walschap met Om Godelieve een origineel televisiespel dat samen met zijn 2 andere televisiespelen De kermis van Potosi en De Van Gogh wordt uitgezonden.

1959: Reis naar de Chinese Volksrepubliek.

1960: Maakt deel uit van het leescomité voor televisiespelen van de omroep

1963: Pensionering als inspecteur Openbare Bibliotheken van de provincie Oost-Vlaanderen.

1963: Ontvangt de Prijs voor Letterkunde van de Vlaamse Provincies voor zijn gezamenlijk oeuvre.

1965: Vijfjaarlijkse staatsprijs ter bekroning van zijn schrijversloopbaan;

Tussen 1967 en 1976 wordt hij meermaals voorgedragen als kandidaat voor de Nobelprijs voor literatuur.

9 juli 1968: Gehuldigd in het Huis Osterrieth n.a.v. zijn 70ste verjaardag.

September 1968: Toekenning van de Prijs der Nederlandse Letteren.

4 oktober 1968: Uitreiking van de Prijs der Nederlandse Letteren door H.M. Koningin Juliana in de ridderzaal te Amsterdam door H.M. Koningin Juliana in de ridderzaal te Amsterdam.

1974: Televisieverfilming van Een mens van goede wil. De serie wordt ook in Engeland uitgezonden.

1978: Zijn 80ste verjaardag wordt officieel gevierd op het kasteel van Ham, waar hij het Grootkruis in de Orde van Leopold II krijgt opgespeld door de minister van Cultuur. Hij krijgt tevens de erepenning van de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap.

1979: Op 25 april overlijdt zijn vrouw Ninette Walschap-Theunissen ingevolge een hartstilstand in hun appartement aan de Mechelsesteenweg nr. 243 te Antwerpen.

1980: Het Mechels Miniatuurtheater brengt een bewerking van de roman Zwart en wit.

1981: Wordt lid van de Académie Européenne des Sciences, des Arts et des Lettres. De BRT zendt de novelle De consul uit, in een televisiebewerking van Libera Carlier.

1982: Wordt ereburger van zijn geboortedorp Londerzeel.

1986: De NOS laat een televisieportret maken van hem door Jef Rademakers, in de reeks Markant. Het Album Gerard Walschap wordt uitgegeven door Manteau. Wordt op de Boekenbeurs verkozen tot ‘schoonste auteur boven de 70‘. (Johan Anthierens laureaat ‘boven de 40′ en Tom Lanoye jonger dan 30‘)

1987: De Vrije Universiteit Brussel kent hem een eredoctoraat toe ‘voor zijn letterkundig oeuvre en voor zijn beginselvaste vrijzinnige levenshouding’. Dezelfde dag publiceert zijn biograaf Jos Borré zijn kleine monografie Gerard Walschap.

1988: Hij reist naar Stockholm waar zijn zoon Hugo ambassadeur is. Het eerste deel van zijn Verzameld Werk verschijnt bij Manteau, ingeleid door Jos Borré.

1989: Publiceert zijn laatste roman Autobiografie van mijn vader. In oktober verschijnt het tweede deel van zijn Verzameld werk, ingeleid door Anne Marie Musschoot. Walschap krijgt het niet meer in handen.

25 oktober 1989: Gerard Walschap overlijdt rond 1 uur ’s nachts in zijn appartement te Antwerpen in het bijzijn van zijn zoon en arts Guido Walschap.

EPILOOG

Kort voor zijn dood zei hij:

(..) Ik leef nu in de zoete overtuiging dat ik mijn van jongsaf aangebonden strijd over geheel de lijn gewonnen heb. De vuile hetze die tegen mij eerst werd gevoerd, zwijgt beschaamd; de morele vrijheid die ik voor de Vlaamse schrijvers heb opgeëist, wordt zelfs door katholieke schrijvers als vanzelfsprekend gebruikt, de grapjasserij en de literatureluurderij zijn verzwonden, onze letterkunde bloeit tot in de jongste generatie. Het is schoon daartoe te hebben bijgedragen. Ik ben trots op mijn werk, want ik heb mijn ambitie verwezenlijkt. Ik heb grootse dingen gedaan en volkeren bekeerd, zij het niet diegene, die ik als kind voor ogen had, maar ik heb mijn voorgenomen martelaarschap en heldhaftigheid waargemaakt: ik heb alles gezegd wat ik te zeggen had, op een mooie manier, en daarvoor op mijn kop gekregen, vijftig jaar lang (..).

1989: Na de dood van de schrijver, stelde Hendrik Seghers – die ook te Londerzeel woonde en die eerder voor de rehabilitatie van de schrijver had geijverd – samen met de gemeente Londerzeel de Seghers-Literatuurprijs Gerard Walschap-Londerzeel in te zijner nagedachtenis.

1998: Honderd jaar na de geboorte van Gerard Walschap werd het Gerard Walschap genootschap v.z.w. opgericht onder de auspiciën van de – Universiteit Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen.  Het genootschap stelt zich tot doel Walschaps oeuvre levendig te houden door wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en evenementen te organiseren.

Zijn graf bevindt zich op het erepark van de begraafplaats Schoonselhof (klik voor  foto).

 

MEER OVER GERARD WALSCHAP

 

BEKRONINGEN

 • 1930: Krijgt voor Adelaïde, ondanks alle protest, de August Beernaertprijs van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde en de Prijs voor Letterkunde van de Provincie Antwerpen.
 • 1931: Ontvangt de Eeuwfeestprijs krijgt voor de roman Eric
 • 1933: Krijgt voor Trouwen de Prijs van de Provincie Brabant.
 • 1936: Krijgt de Driejaarlijkse Staatsprijs voor de roman voor Trouwen.
 • 1938: Prijs voor Letterkunde van de provincie Antwerpen voor De vierde koning.
 • 1939: Wordt Ridder in de Leopoldsorde.
 • 1954: Ontvangt de Driejaarlijkse Staatsprijs voor koloniale letterkunde en de prijs van het Koninklijk Belgisch Instituut voor zijn roman Oproer in Congo. Ontvangt de Driejaarlijkse Staatsprijs voor de roman voor Zuster Virgilia. Wordt benoemd tot Commandeur in de Kroonorde.
 • 1961: Benoemd tot Grootofficier in de Kroonorde.
 • 1963: Ontvangt de Prijs voor Letterkunde van de Vlaamse Provincies voor zijn gezamenlijk oeuvre.
 • 1965: vijfjaarlijkse staatsprijs ter bekroning van zijn schrijversloopbaan;
 • 1966: Wordt Grootofficier in de Leopoldsorde. Wordt erelid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden.
 • 1968: Ontvangt uit de handen van de Nederlandse koningin de Prijs der Nederlandse Letteren;
 • 1972: Huldiging in zijn geboortedorp Londerzeel met onthulling van een borstbeeld door Leopold Van Esbroeck.
 • 1975: Wordt door koning Boudewijn in de erfelijke adelstand verheven met de persoonlijke titel van baron.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Prof. Dr. M. Rutten; Prof. Dr. J. Weisgerber (red.): Van “Arm Vlaanderen” tot “De voorstad groeit” 1888-1946. Standaard Uitgeverij 1988.
 • Jos Borré, Gerard Walschap. Een biografie. De Bezige Bij, Antwerpen. 751p.
 • Drs. Hilda van Assche, Bibliografie van Gerard Walschap. Hasselt, Uitgeverij Heideland-Orbis N.V.,1974. 315pp.

 

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

 • Dit overzicht bevat enkel werken uitgegeven in boekvorm. Walschap’s oeuvre werd opgedeeld volgens volgende genre’s: Poëzie – Proza – Toneel –Essays – Vertalingen.
  • Een proeve van filmografie over Walschap’s oeuvre sluit ons bibliografisch overzicht af.
  • Tot slot voegen we een rubriek “Walschap in vertaling” toe.
 • Wie geïnteresseerd is in Walschap’s medewerking aan verzamelwerken, opname in bloemlezingen, bijdragen aan periodieken of een bibliografie over Walschap, verwijzen wij naar:  Hilda van Assche en Rob. Roemans, met de medewerking van Richard Baeyens, Bibliografie van en over Gerard Walschap, Hasselt, Uitgeverij Heideland-Orbis 1974. 315p.

Schuilnamen

In de collectie van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience vonden we 3 publicaties onder schuilnaam

 • Adams C.J.M., De pacificatiepartij (1946) Antwerpen: ’t Lantaarntje.
 • Ickx, zero, Gesprekken met Jeremias (1939-1940) knipsel
 • Jan De Caluwé, Herkend. Radioschetsje naar een novelle van O’Henry, door Jan De Caluwe (typoscript).

Voor deze bibliografie werden de  gegevens onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience –Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • Van Assche Hilda drs., Bibliografie van Gerard Walschap. Hasselt, Heideland-Orbis, 1974.   -315 pp.

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klik op de foto

Chronologisch overzicht

I. POËZIE

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1923 Liederen van leed. (dichtbundel)

Met een inleiding van Jan Hammenecker
Kortrijk: Uitgever Jos. Vermaut. -86+[II]p.

Afmetingen: 21.40 x 15.90
1925 De loutering. (dichtbundel)

Bevat de cycli: Introductio; Herinnering; De bewogen uren; Kreten in den nacht; Nocturnen; Inkeer; De uiterste dagreis; De verklaarde tocht.
Leuven: S.V. De Vlaamsche Boekenhalle. 80p.

Afmetingen: 21.40 x 15.90

II. PROZA

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1927 Slimke. Een boekje voor kinderen. (kinderverhaal)

Met een woordje vooraf door Gerard Walschap en illustraties van Fred.
Latere uitgaven:
1942: Tweede herwerkte en vermeerderde druk onder de titel: Slimke Gazelle om te vertellen aan kleine gezellen. Met tekeningen van BUS (ps van Aloïs van den Bussche). Antwerpen, Van Tilborg & Kenens.
1953: Derde druk. Slimke Gazelle om te vertellen aan kleine gezellen [met tekeningen van Bus]
1982: heruitgave Standaard Uitgeverij, Antwerpen Bussum Slimke Gazelle  om te vertellen aan kleine gezellen [omslag en illustraties van Ingrid Godon – 123p.]
Lier, Van In,. Ill. softcover 119+[I] pp. Eindhoven: N.V. Lecturis / Antwerpen: N.V. Leeslust. -103+[I]p.

Reeks: Kinderland nr 1
Afmetingen: 19 x 15  uitgave 1982

Vroegere uitgaven van Slimke in het tijdschrift Het Vlaamsche Land:

1924: De looze streken van Slimke de Gazelle. (kinderverhaal, anoniem verschenen) in: Het Vlaamsche Land

1. Lompe de Luipaard leert palmwijn trekken, nummer van 11 oktober
2. Slimke leert Lompe vissen, nummer van, 12 (=18) oktober
3. Slimke is sterker dan Kolos de Olifant en Lange de Krokodil., nummer van 25 oktober
4. Slimke is slim tegen slim. Zij spant aan met den toovenaar Loer de Jakhals, nummers van 1 en 8 november
5. De jacht van Slimke, Kronkel, Bol en Lompe. Ongeluk en ramp. Nummer van 6 december
6. De list van Lompe en hoe hij er mee uitmeet, nr van 20 november
1925: De looze streken van Slimke de Gazelle. (kinderverhaal, anoniem verschenen) in: Het Vlaamsche Land

7. Lompe de Luipaard, de verworpeling, nr van 24 januari
8. Een slimme trek van Slimke’s nichtje, nr van 31 januari
9. De looze streken van Slimke de Gazelle, nrs van 7 en 8 maart en 2 mei.
1928 Waldo. (roman)

Titel op titelblad: De Ziel en de Wegen van Waldo

Antwerpen: N.V. Leeslust. -320 + [IV] p.

Afmetingen: 16.50 x 12.50 (ingenaaid)
Gedrukt op de persen van V. Van Dieren & Cie Venusstraat 27 Antwerpen MCMXXVIII
1929 Adelaïde. (roman)

1929: voorpublicatie in Elsevier’s Geïlustreerd Maandblad. Later dat jaar in boekvorm
1930:
Bekroond met de A. Beernaertprijs van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde.
1931: 2de druk ibidem
1939: 3de druk in de trilogie ‘De familie Roothooft’ pp 5-151, samen met Eric (1933) en Carla (1933)
1943: 4de druk in De familie Roothooft (2de druk) pp 5-141.
1948: 5de druk bij Antwerpen, Uitgave Papegaai [XII] + 148 +[IV] p.
1977: opgenomen in Omnibus Vlaamse Parels 3. Romanvernieuwing rond 1930, uitgegeven bij DAP Reinaert Uitgaven te Zele pp 59-166
1999: Afzonderlijk als 2de boek in de reeks ‘Vlaamse Bibliotheek’ van uitgeverij Houtekiet/De Prom te Antwerpen/Baarn.
Rotterdam: N.V. Nijgh & Van Ditmar’s Uitgevers-Maatschappij. -179 + [I] p.

Afmetingen: 19.25 x 13.50 (gebonden linnen)
Vertalingen: Adelaïde – al dan niet samen met de andere delen van de trilogie De familie Roothooft – werd vertaald in het Duits (1933), Tsjechisch (1947) en Italiaans (1950). Voor details zie rubriek ‘Walschap in vertaling)
1930 Volk. (verhalen)

Bevat: Leven van den grafmaker (5-30) – Teugels’ Gust (pp 31-68) – De goddeloosheid van Soo Kommer ( pp 69-100)– Peutrus (pp 101-136).
Met een houtsnede ‘De grafmaker’  van Jan Frans Cantré op het voorplat.
1941: 2de uitgave. Antwerpen, NV De Nederlandsche Boekhandel in de reeks ‘De Seizoenen’ nr 12.
1942: 2de druk van 2de uitgave Antwerpen, NV De Nederlandsche Boekhandel. In de reeks: De Seizoenen nr 12.  Met stofomslag met foto van Walschap op het voorplat.
1942:  3de uitgave  ’s Gravenhage. Uitgeverij ‘ De Delta’, z.j., 141+[III]p.
1962: 4de uitgave. Antwerpen, s.m. Ontwikkeling nr 200.
1987:
5de uitgave  bij Hadewych te Schoten.
Walschap 10 Mechelen: Het Kompas. / Amsterdam: De Spieghel. -136 + [IV] p.

Afmetingen: 20.25 x 13.50 (ingenaaid)
Colofon: Van dit boek werden 12 exemplaren op Pannekoek papier gedrukt, ze zijn genummerd van I – IV -deze komen niet in de handel – en van 5 tot 12, ze werden door den schrijver geteekend.
Vertalingen:
Volk werd vertaald in het Frans (1931); Duits (1939, 1941²). Voor details: zie rubriek Walschap in vertaling.
1930 De dood in het dorp. (verhalen)

Bevat: De neutrale pastoor – Leven van Soo Moereman – Het verlangen van Stieneke – J. De Soete, barbier, estaminet – De meester – Huybrechs-Bergé – Soo De Kommer – De Mops – Het onnozel leven van Gielen – Het droevig leven van Rozeke – Leven van Zjeppen – Die van Cuypers
1941: Tweede gewijzigde druk. Antwerpen, NV De Nederlandsche Boekhandel, (Met een omslagtekening van D. Acket)
1964: 4de druk Antwerpen, s.m. Ontwikkeling. (Omslagontwerp John Trouillard)
Mechelen: Het Kompas. Amsterdam: De Spieghel. -126 + [II] p.

Afmetingen: 20 x 14
1933: Vertaald naar het Duits. Voor details: zie rubriek Walschap in vertaling.
1931 Eric. (roman)

1939: 2de druk in De familie Roothooft pp 153-289
1967: Herdruk (5de druk) , Rotterdam, Ad. Doncker – Antwerpen, Ontwikkeling (Bandontwerp: Eug. Milans)
Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar. -162p + [II]. (MCM XXXI)

Afmetingen: 19 x 13.25
1933 Carla. (roman)

1939: 2de druk in ‘De familie Roothooft’ pp 291-483.
1943: 3de druk in ‘De familie Roothooft’ [2de druk, 1943] pp 269-445
1959: 4de druk in ‘De familie Roothooft’ [3de druk, 1959] pp 257-412.
1967: 5de druk aparte herdruk, Rotterdam, Ad. Doncker – Antwerpen, Ontwikkeling (Bandontwerp: Eug. Milans)
1972: 6de druk in ‘De familie Roothooft’ [4de druk] pp 203-334.
 Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar. -227p + [I]. (MCM XXX III)

Afmetingen: 19 x 13.25 (gebonden – harde zwartlinnen kaft met goudopdruk)
1933 Trouwen. (roman)

Bandontwerp: Henk De Rouw
In hetzelfde jaar stonden er voorpublicaties in Forum (hfdst 1 & 2) en in Dietsche Warande en Belfort (hfdtst 3)
1935: 2de druk ibidem
1939: 3de druk ibidem
1942: 4de druk, Brussel A. Manteau – Rotterdam Nijgh & Van Ditmar. Goudgestempelde kaft, geen stofomslag.
1961: 5de druk, Antwerpen, Uitg. Ontwikkeling (Nederlandse ex. Met uitgeversadres: Rotterdam Ad. Donckers)
1968: 6de druk Antwerpen Ontwikkeling
Bekroond met de driejaarlijkse staatsprijs voor de roman.
1980: Gepubliceerd als BulkBoek nr 89 (8ste  jg.), een uitgave van Knippenberg’s Uitgeverij, Utrecht
Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar N.V. -182p + [II]. (MCM XXX III)

Afmetingen: 19.50 x 13.50 (ingebonden – linnen)
Vertalingen:
Trouwen werd vertaald in het Duits (1934, 1943², 1956³) ; Frans (1944); Engels (1963): Pools (1971); Voor details: zie rubriek Walschap in vertaling.
1934 Celibaat. (roman)

Bandontwerp en teekeningen van Jozef Cantré.
1936: 2de druk ibidem
1942: 4de druk (= 3de druk), Brussel A. Manteau – Rotterdam , Nijgh & Van Ditmar
1947: 4de druk, Amsterdam, P.N. Van Kampen en Zoon, z.j.
1962: 5de druk. Antwerpen, Uitg. S.M. Ontwikkeling
1968: 6de druk Antwerpen, Ontwikkeling (Nederlandse ex. Met uitgeversadres: Rotterdam Ad. Donckers)
1972: 9de druk Antwerpen, Ontwikkeling (Nederlandse ex. Met uitgeversadres: Rotterdam Ad. Donckers)
Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar N.V.   -198p. + [II] (MCMXXXIV)

Afmetingen: 19.25 x 13.50 (ingenaaid)
Druk: Nijgh & Van Ditmar N.V. Drukkers. Rotterdam.
Vertalingen:
Celibaat werd vertaald naar het Frans (1968), Pools (1974) en Engels (1978). Voor details: zie rubriek Walschap in vertaling.
1935 De Vierde Koning. Een vertelsel voor mijn kinderen. (verhaal)

Met teekeningen van Edgar Tijtgat.
1941: 2de druk, Antwerpen, Van Tilborg & Kenens
1953: 3de druk, Lier, Uitgave J. Van In en C° 88p.
1969: 4de druk Hasselt Heideland-Orbis, 143p. (Omslag Kothuis Art-Team)
1981: Heruitgave door Standaard Boekhandel, Antwerpen tgv SB-Kinderboekenweek 1981.(Omslag: Lieve Baeten)
Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar N.V. -107 + [I] p. + 4 illustraties buiten de tekst.

Afmetingen: 22 x 17 (ingebonden – linnen)
walschap 28 heruitgave 1981
1944: Vertaald naar het Frans. Voor details: zie rubriek Walschap in vertaling.
1936 Een mens van goede wil. (roman)

1941: 2de druk ibidem, z.j. 221 + [III]p.
1941: 2de (=3de) druk, ibidem samen met Sybille, Het kind, Houtekiet in één cassette met het Nimmer Dralend vignet in de handel gebracht.
1943: 3de (=4de )druk, Brussel A. MAnteau – Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, z.j.
1954: 5de druk. Utrecht, Bruna & Zoon, z.j.
1963: 3de (= 6de) druk. Antwerpen, Uitg. S.M. Ontwikkeling
1968: 4de (=7de) druk Antwerpen, UItg. Ontwikkeling. Bandontwerp: Eug. Milans (Nederlandse ex. Met uitgeversadres: Rotterdam Ad. Donckers)
1972: 5de (= 8ste) druk. Antwerpen, Ontwikkeling. (Bandontwerp en ill.: Eppo Doeve)
Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar N.V. -348p + [IV]. (MCM XXX VI)

Afmetingen: 19.50 x 13.75 Vertalingen:
Een mens van goede wil werd vertaald naar het Deens (1941); Duits (1938, 1939²);  Zweeds (1939). Voor details: zie rubriek Walschap in vertaling.
1938 Sybille. (roman)

1941: 2de druk, ibidem. Samen met Een mensch van goeden wil, , Het kind, Houtekiet in één cassette met het Nimmer Dralend vignet in de handel gebracht.
1943: 3de druk. Brussel A. Manteau – Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, z.j.
1967: 4de druk. Hasselt, Heideland (Omslagontwerp: Studio H.B.M.) Voor Nederland met uitgeversadres: Amsterdam, J.M. Meulenhoff.
1972: 5de druk. DAP Reinaert uitgave.
Walschap 16 Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar. -234p. + [II] (MCMXXXVIII)

Afmetingen: 20 x 13.70
1939 Het kind. (roman)

Met een omslagtekening van Jozef Cantré
1941: 2de druk. Ibidem. Samen met Een mensch van goeden wil, , Sybille, Houtekiet in één cassette met het Nimmer Dralend vignet in de handel gebracht
1942: 3de druk. Ibidem, z.j. , Omslagtekening: Tonet Timmermans.
1943: 4de druk. . Brussel A. Manteau – Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, z.j.
1959: 5de druk. Amsterdam, J.M.Meulenhoff Meulenhoff Pockets nr 6
1967: 6de druk. Hasselt, Heideland Vlaamse pockets nr 205
1970: 7de druk. Hasselt, Heideland Vlaamse pockets nr 205.
1980: 8ste druk Elsevier Manteau, Brussel/Amsterdam in de reeks Grote Marnixpockets nr 201 Omslagontwerp: Jan Vanriet.
Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar N.V. -235 + [I[p.

Reeks: Nimmer Dralende Reeks
Afmetingen: 20 x 12.50 (Gebonden met stofomslag) 
walschap 29 editie VP nr6 1959
Vertalingen:
Het kind werd vertaald naar het Duits (1939) en het Tsjechisch (1947). Voor details: zie rubriek Walschap in vertaling.
1939 De familie Roothooft. (Adelaïde-Eric-Carla trilogie)

Inhoud: Adelaïde [derde druk], pp 5-151
Eric [tweede druk], pp 153-289
Carla [tweede druk], pp 291-483

z.j. [1943]: 2de druk Brussel, Uitg.Mij A. Manteau N.V. / Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar. 444p. + [II]pp. 21.50 x 15.50 (ingenaaid met slappe kaft & gebonden – gebonden – harde linnen kaft met goudopdruk)
Adelaïde [vierde druk], pp 5-141.
 Eric [derde druk], pp 143-267.
 Carla [derde  druk], pp 269-445.
1959: 3de druk Uitgeverij s.m. Ontwikkeling, Antwerpen. Omslagontwerp: Ludo Onzea.
1972: 9de  = 4de druk. Antwerpen: Uitg. Ontwikkeling. Omslag: Ary Langbroek. Heeft voor Nederland uitgeversadres Amsterdam, Querido.

 Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar N.V. -483 + [I]p.

Reeks: Nimmer Dralende Reeks
Afmetingen: 20.50 x 12.50
 
 
  2de druk zachte kaft
 
  2de druk hardcover
1939 Houtekiet. (roman)

1939: Voorgepubliceerd in afleveringen in het Nederlands tijdschrift De Gids.
1941 – 1984: Achttien herdrukken.
1989: Opgenomen in deel II van het Verzameld werk.
Vertalingen:
Vertaald naar het Duits (1941, 1943 & 1951); Frans (1941, 1942, 1963), Servo-Kroatisch (1956), Pools (1964). Voor details: zie rubriek Walschap in vertaling.
Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar N.V. -345 + [III] p.

Reeks: Nimmer Dralende Reeks
Afmetingen: 19.50 x 13  18de druk GMP 212
1940 Bejegening van Christus. (roman)

1935: Vertaald naar het Duits vanuit het manuscript. Voor details: zie rubriek Walschap in vertaling.
1953: 2de druk. ’s Gravenhage, A.A.M. Stols Uitgever.
1967: 2de (=3de) druk, Brugge-Utrecht Desclée De Brouwer (Romanreeks)
Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar N.V. -150 + [II]p.

Reeks: Nimmer Dralende Reeks
Afmetingen: 20.25 x 12.25 (gebonden met stofomslag)
1941 De wereld van Soo Moereman. (novelle)

De houtsneden zijn van Broeder Max
Bandontwerp en typografische verzorging zijn van Tine Baanders
1941: 2de druk. . Brussel A. Manteau – Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar.
1942: 3de druk. . Brussel A. Manteau – Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar.
1960: 4de druk Hasselt, Heideland Vlaamse pockets nr 16
1962 & 1964: resp. 5de en 6de druk. Hasselt, Heideland Vlaamse pockets nr 16.
vp-16-gerard-walschap VP nr 16
1967: 8ste druk. Herdruk Vlaamse Pocket bij Meulenhoff z.j. als Meulenhoff pockets nr 171.
Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar. -116p.

Reeks: Nimmer Dralende Reeks
Afmetingen: 24 x 16 (gebonden met stofomslag)
Colofon: Deze uitgave “DE WERELD VAN SOO MOEREMAN” door Gerard Walschap werd gezet uit de Bodoni. De oplage bedraagt 585 exemplaren, waarvan 60 (genummerd van I tot LX en door de auteur gesigneerd) op Oud-Hollandsch papier n° 32 van Van Gelder en 525 op houtvrij romanstof.
1941 ‘Wedergeboorte van Jezus-Christus op aarde’ (verhaal)

Geïllustreerd door Rein van Looy

In: Het Vlaamsche Kerstboek.  pp 21-32

Uitgave van uitgeverij Ditmar NV, Antwerpen (copyright H. Gottmer & Co – Haarlem.
Toelatingsnummer P.A. 6920 – P.C. 906

1941 Zotje Petotje : vertelsel voor Bruno en andere kapoentjes. (kinderverhaal)

Met teekeningen van Bus. (ps van Aloïs van den Bussche)
1944: Vertaald naar het Frans. Voor details: zie rubriek Walschap in vertaling.
 
Walschap 40 Antwerpen: Van Tilborg & Kenens Uitgevers.  -102 + [II]p.

Afmetingen: 22 x 16.50 (ingenaaid)
Drukkerij VTK, Antwerpen.
Heruitgaven van Zotje Petotje:

1953: 2de druk. Lier, NV J van In & C°. Met tekeningen van Bus (ps van Aloïs van den Bussche)
1962: 3de druk. Lier, NV J van In & C°. Met tekeningen van Bus (ps van Aloïs van den Bussche) Afmetingen: 26,50 x 19,50 (ingenaaid zachte kaft) Heruitgave in twee deeltjes
a. Zotje Petotje thuis weg. Vertelsel voor Bruno en andere kapoentjes. Torentjes Reeks. -51p.
Walschap 41
b. Zotje Petotje weer thuis. vertelsel voor Bruno en andere kapoentjes. Torentjes Reeks.
1967: 4de druk. Lier, NV J van In & C°.  Met tekeningen van Bus
a. Zotje Petotje thuis weg. Vertelsel voor Bruno en andere kapoentjes. Torentjes Reeks
b. Zotje Petotje weer thuis. vertelsel voor Bruno en andere kapoentjes. Torentjes Reeks.
1942 Gansje Kwak, dat thuis opstak. (kinderverhaal)

Met teekeningen van Bus. (ps van Aloïs van den Bussche)
1942: Vertaald in het Frans als Jargonette Oison door André Dumont. Eveneens uitgegeven bij Van Tilborg en Kenens te Antwerpen met tekeningen van Bus. Voor details: zie rubriek Walschap in vertaling.
Walschap 24a
Walschap 24 Antwerpen: Van Tilborg & Kenens Uitgevers. -108p.

Afmetingen: 22 x 16.50 (ingenaaid)
Drukkerij VTK Coebergstraat – Antwerpen
 Heruitgaven van Gansje Kwak:

1953: 2de druk. Lier, NV J van In & C°. Met tekeningen van Bus. (ps van Aloïs van den Bussche)
1967: 3de druk. Lier, NV J van In & C°. Illustraties Bus. Omslag: Staf (= Stef) Vanstiphout.
a. Gansje Kwak . Illustraties Bus. Omslag: Stef (= Stef) Vanstiphout. Torentjesreeks.
b. Gansje Kwak zoekt Carry. Met tekeningen van Bus. Omslag: Stef Vanstiphout.
1942 Denise. (roman)

1942: 2de druk (van 11e tot 15e duizend), ibidem.
1946: 3de druk. Amsterdam, P.N. van Kampen en Zoon, z.j. , 221+[III]p.
1964: 3de (= 4de ) druk. Antwerpen, uitgeverij s.m. Ontwikkeling. (omslag- en bandontwerp: John Trouillard)
Antwerpen: Van Tilborg & Kenens-Uitgevers. -341 + [III]p.

Afmetingen: 19 x 13.50 (ingenaaid in slappe kaft)
Drukkerij VTK
Vertalingen:
Denise werd vertaald naar het Frans (1944) en het Duits (1949). Voor details: zie rubriek Walschap in vertaling.
1942 Slimke Gazelle om te vertellen aan kleine gezellen. (kinderverhaal)

Met teekeningen van Bus (ps van Aloïs van den Bussche).
Oorspronkelijke uitgave 1927
1942; Vertaald in het Frans als Futée Gazelle  Histoire pour le petit monde, en aventures féconde. Vertaald door André Dumont Uitgegeven bij Van Tilborg en Kenens te Antwerpen met tekeningen van Bus.
Vertaling naar de tweede herwerkte en vermeerderde druk van 1942.
 Antwerpen: Van Tilborg & Kenens z.j. [1942] .-120 +[I]p.

Afmetingen: 22 x 16.50 (ingenaaid)
Drukkerij VTK Coebergstraat – Antwerpen

Walschap 34

1943 De consul. (roman)

Teekeningen van René De Pauw.
1966: 2de druk. Hasselt Heideland (omslagontwerp: Studio H.B.M.) Voor Nederland met uitgeversadres: Amsterdam, J.M. Meulenhoff
Walschap 2 Gent: Snoeck Ducaju. -130 + [VI] p.

Reeks: Blauwe Snoeckjes nr 5
Afmetingen: 19 x 13.50 (gebonden – met stofomslag)
Colofon: Dees Blauw Snoeckje nummer 5 van de reeks, werd naar een typografisch ontwerp van de Nationale Hoogere School voor Bouwkunst en Sierkunsten te Brussel door de firma van Melle te Gent gezet, op de persen van Snoeck-Ducaju & Zoon te Gent gedrukt en met teekeningen opgeluisterd door René De Pauw. ANNO MCMXLII
1943 Genezing door aspirine. (verhaal)

Ontwerp en ill. van René De Pauw.
1947: 2de druk. Amsterdam, P.N.van Kampen en Zoon. Z.j. [1947]
Vertaling
1943: Vertaald in het Engels door Marnix Gijsen. Voor details: zie rubriek Walschap in vertaling.
1953: Vertaald in het Frans door Willem Elsschot. Voor details: zie rubriek Walschap in vertaling.
Gent: Snoeck Ducaju. – [II] + 44 + [II] p.

Afmetingen: 27.50 x 20
Colofon: Dit werk van den Heer Gerard Walschap werd gedrukt op de persen van Snoeck-Ducaju en Zoon te Gent en met teekeningen opgeluisterd door René De Pauw Maart 1943
Toelatingsnummer 1200
1943 Tor. (roman)

Verluchtingen van André Billen.
1966: 2de druk. Hasselt Heideland (Omslagontwerp: Studio H.B.M.) Voor Nederland met uitgeversadres: Amsterdam, J.M. Meulenhoff.
Walschap 19 Gent: Snoeck Ducaju. -157 + [III] p.

Reeks: De Blauwe Snoeckjes: nieuwe reeks; vol. 2.
Afmetingen: 19.50 x 13.50 (ingenaaid)
Colofon: Dees Blauw Snoeckje nummer 2 van de tweede reeks, werd naar een typographisch ontwerp van de Nationale Hoogere School voor Bouwkunst en Sierkunsten te Brussel, op de persen van Snoeck-Ducaju en Zoon te Gent gedrukt en opgeluisterd door André Billen ANNO MCMXLIII
P.C.137334 P.A.974
1945 Wing en Wong. Met prachtige kleurteekeningen door A. Van den Busche. (jeugdverhaal)

1949: 2de gewijzigde druk – Nederlandse bewerking. Amsterdam, N.V. Internationale uitgevers- en Handelsmaatschappij.
1963: 3de druk. Lier, Jozef van In & C°. Kleine Belfort-reeks. Afmetingen: 26.50 x 19.50  (zachte kaft).
Walschap 42
1978: als tweede verhaal in een uitgave onder de titel ‘De slimme rechter’ (1966) uitgever: Van In, Lier.
Walschap 11 Antwerpen: De Pen N.V. uitgeversmaatschappij, z.j. [1945] –[IV] + 79 + [I] p. + 8 illustraties buiten de tekst.

Afmetingen: 26.50 x 19.50 (gebonden – geïllustreerde harde kaft)
Vertalingen: Wing en Wong werd vertaald naar het Frans 1946. Voor details: zie rubriek Walschap in vertaling.
1945 De goede smokkelaar. (verhaal)

Geïllustreerd door Gerard Walschap zelf
1969: 2de druk. Hasselt, Uitgeverij Heideland-Orbis (omslagontwerp: Kothuis Art-team). Afmetingen: 23,50 x 18 (ingenaaid – kaft met flappen)
Illustraties van Gerard Walschap (als in 1ste druk)
2de druk 1969
1976: Opgenomen in de novellenbundel ‘Sociale verhalen’, Davidsfonds, Leuven. Romanreeks nr 600-1976-1. (pp.121-152)
Walschap 22 Antwerpen: Uitgeversmaatschappij N.V. De Pen. -75 + [V] p.

Reeks: Hellas. – Antwerpen; vol. 1.
Afmetingen: 23 x 18 (ingenaaid)
Colofon: Dit verhaal van den goeden smokkelaar werd door den schrijver zelf geïllustreerd en voor de Uitgeversmaatschappij N.V. De Pen, Coebergerstraat, 35, Antwerpen, als eerste boek van de reeks Hellas in het jaar 1945 door de drukkers H. Wellens en W. Godenne in de Atlasletter gezet en op 1000 exemplaren voor liefhebbers gedrukt op smokkelaarspapier.
1946 Ons geluk. (roman)

1967: 2de druk. Hasselt, Heideland. Voor Nederland ex. met uitgeversadres: Amsterdam, J.M. Meulenhoff – Meulenhoff Editie No. E 137.
1970: 3de druk. Hasselt, Heideland-Orbis NV.
Amsterdam: P.N. Van Kampen & Zoon N.V. -247 + [V] p.

Afmetingen: 20 x 15 (gebonden met stofomslag)
Gedrukt op de persen van Snoeck-Ducaju en Zoon – Gent
1948 Zwart en wit. (roman)

1949: 2de druk. Amsterdam: P.N. Van Kampen & Zoon N.V
1969: 3de druk. Hasselt , Heideland-Orbis NV. Omslagontwerp: Kothuis Art-team.
1990: De 6de  druk, voor het eerst in de authentieke versie, verschijnt in het Verzameld werk. Deel 3 bij uitgeverij Manteau. Bij de redactie van het Verzameld Werk werd immers vastgesteld dat Uitgeverij Van Kampen ingrijpende tekstingrepen had gedaan, die het Walschapidioom tekort deden, maar in alle volgende drukken waren gehandhaafd.
Walschap 1 Amsterdam: P.N. Van Kampen & Zoon N.V., z.j. [1948] -225 + [III] p.

Afmetingen 21.25 x 14.25 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
1950 Moeder. (roman)

Tekeningen en bandontwerp zijn van de hand van Jozef Geerts
1966: 2de druk. Brugge-Utrecht, Desclée De Brouwer. Romanreeks: Korenaren.
1970: 3de druk. . Brugge-Utrecht, Desclée De Brouwer. Romanreeks: Korenaren.
VertalingenMoeder werd vertaald in het Duits (1950) en het Italiaans (1955). Voor details: zie rubriek Walschap in vertaling.
Walschap 15 Antwerpen: Uitgeverij P. Vink (Vlaamse Kunstlaan 66). -150 + [X] p.

Reeks: Tweede reeks Boekenclub Felix Timmermans
Afmetingen: 21.25 x 13.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Colofon: Moeder van Gerard Walschap werd in opdracht van de N.V. Uitgeverij P. Vink te Antwerpen als vierde boek voor de boekenclub Felix Timmermans gedrukt op de persen der drukkerij Faut te Aalter. De eerste druk verscheen januari 1950.
1951 Zuster Virgilia. (roman)

Bekroond met de driejaarlijkse staatsprijs voor de roman
1951: 3de (=2de) uitgave. Antwerpen-Amsterdam, P. Vink
1958: 2de (=3de) druk. Antwerpen, Ontwikkeling (Stofwikkel: E. Vuylsteke)
1964: 3de (=4de) druk. Antwerpen, Ontwikkeling. (Band & Omslag: J. Trouillard.
1969, 1971: In ‘Omnibus’
1972: 6de (-=7de) druk. Antwerpen, Ontwikkeling (Band en Omslag: Ary Langbroek)
VertalingenZuster Virgilia werd vertaald naar het Duits (1951-) en het Frans (1953). Voor details: zie rubriek Walschap in vertaling.
Antwerpen/Amsterdam: Uitgeverij P. Vink. -308 + [IV] p.

Afmetingen: 21 x 15 (gebonden met stofomslag)
Colofon: Gerard Walschap “ZUSTER VIRGILIA” werd in opdracht van de Uitgeverij P. Vink, Antwerpen-Amsterdam gedrukt in het voorjaar 1951 op de persen van Drukkerij FAUT te Aalter. Buiten de gewone oplage werden een voorafdruk van 100 recensie-exemplaren, genummerd van 1 tot 100 en een luxe-uitgave van 100 exemplaren, genummerd van A tot E en van 6 tot 100 afzonderlijk gebonden en door de auteur gesigneerd.
1953 Oproer in Congo. (koloniale roman)

Geïnspireerd was op diverse gesprekken die Walschap voerde met paters-missionarissen tijdens zijn reis naar Congo in 1951.
Bekroond met de driejaarlijkse prijs voor de koloniale roman.
1953: 2de druk. Amsterdam-Brussel: Elsevier. (Colofon uit de eerste druk werd behouden)
1969: 3de druk. Hasselt, Heideland-Orbis NV Omslagontwerp: Kothuis- Art-team.
1980: 4de druk bij uitgeverij Beckers te Kalmthout in de 36-delige reeks ‘Vlaamse auteurs’ in kunstlederen band met goudopdruk met een voorwoord van André Demedts: ‘Gerald Walschap of Het vertrouwen in de mens van goede wil’.
1990: 5de druk in de reeks Grote  Marnix Pockets nr 400. Antwerpen, Uitgeverij Manteau.
Walschap 4 Amsterdam-Brussel: Elsevier. -253 + [III] p.

Afmetingen: 21 x 14.25 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Colofon: Gezet uit de Baskerville en gedrukt door Joh. Enschedé en Zonen te Haarlem op “Potgieter” papier.
Gedrukt in Nederland door Joh. Enschdé en Zonen, Haarlem.
De stofomslag werd ontworpen door Frans Lammers, de band door S.L. Harz.
Vertalingen: Oproer in Congo werd vertaald in het Duits (1956) en het Frans (1956). Voor details: zie rubriek Walschap in vertaling.
1953 De graaf. (verhaal)

Omslagontwerp: Joris van Osselaer
Walschap 18 Leuven : Boekengilde De Clauwaert V.Z.W.  -55 + [III] p.

Reeks: De Clauwaert-Vereniging ; nr 4
Afmetingen: 20.50 x 13 (ingenaaid)
Colofon: Uitgegeven voor de leden van De Clauwaert-Vereniging December 1953 nr 4
DE GRAAF van Gerard Walschap werd gedrukt op de persen van Scheerders-van Kerchove N.V. Sint Niklaas.
1953 Het kleine meisje en ik. (verhalen)

Frontispice van Erica Moesman-Visser
Omslag van Gerard Douwe
Bevat: Moord op het konijntje(pp. 5-23); Corruptie bij een schildpad (pp 24-44); – De twee katjes (pp 45-57); – De rashond (pp 58-94); – Speelgoed van Sint-Niklaas (pp 95-110); – Het vosken (pp 111-147); – De boodschappen voor het consulaat (pp 148-161).
1958: 2de  uitgave bij Desclée De Brouwer, Brugge in de reeks Korenaren.
1966: 3de druk ibidem.
1970: 4de druk ibidem.
walschap 33 Utrecht : A.W. Bruna & Zoon. -163 + [I] p.

Afmetingen: 20 x 13.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
1971: Het verhaal ‘’Het Vosken’  werd opgenomen in de bundel ‘54 Vlaamse verhalen‘ Deel 3, samengesteld door Karel Jonckheere en Marnix Gijsen, Uitgeverij Paris-Manteau, Antwerpen pp 171-185.
1954 Manneke Maan: een verhaal voor jong en oud. (kinderverhaal)

Illustraties: Willem Dolphijn. – Omslag; G. Douwe
1966: 2de druk Hasselt, Heideland pvba. Omslagontwerp: Boudewijn Delaere.
Hasselt: Heideland P.V.B.A. -160p.

Ook exemplaren met dubbel uitgeversadres: Hasselt: Heideland P.V.B.A. / Utrecht: Bruna.
Afmetingen: 20 x 13.50 (gebonden met stofomslag)
1955 Janneke en Mieke in de oorlog. (kinderverhaal)

Binnenillustraties: Willem Dolphijn.
Kaft: J. van den Bergh
Lier: Uitgave N.V. Jozef van In en C° . -67 + [I] p.

Afmetingen: 22.50 x 17.60
1957 De Française. (roman)

Ontwerp stofomslag en band : Piet Serneels.
1964: 2de druk. Hasselt, Heideland. Omslagontwerp: Boudewijn Delaere.
1965: 3de druk . Hasselt, Heideland. Omslagontwerp: Boudewijn Delaere
1967: 4de druk. Hasselt, Heideland. Voor Nederland ex. met uitgeversadres: Amsterdam, Meulenhoff
1968: 5de druk. Hasselt, Heideland. Omslagontwerp: studio H.B.M.
1969: 6de druk. Hasselt, Heideland. Omslagontwerp: studio H.B.M.
1974: 7de druk Uitgeverij Ontwikkeling.
1992: 8ste druk Uitgeverij Manteau reeks Grote Marnixpockets nr 424 . Omslagontwerp: Rikkes Voss.
Amsterdam/Brussel: Elsevier. -154 + [II] p

Afmetingen: 21 x 14 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Colofon: Dit boek gedrukt op haar eigen persen voor de N.V. Uitgeverij en Grafische Kunstinrichting Elsevier, te Brussel, werd gezet uit de Baskervilleletter Corps 12 en gedrukt op houtvrij papier. Het stofomslag en de band werden ontworpen door P. Serneels. Het boek werd gebonden door Proost en Brandt te Amsterdam.
  8ste druk
1958 De verloren zoon. (roman)

1981: Uitgave bij A. Manteau, Brussel in de reeks Grote Marnixpockets  nr 217

Walschap 8 Antwerpen: S.M. Uitgeverij De Ontwikkeling / Rotterdam: Ad. Donker. -165 + [III] p.

Reeks: Uitgeverij Ontwikkeling. – Antwerpen; vol. 115
Afmetingen: 21.50 x 13.25 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Copyright 1958 bij de Uitgeverij S.M. Ontwikkeling Antwerpen
Gedrukt op de persen van de Moderne Boek- en Handelsdrukkerij Excelsior Antwerpen
1960 De ongelooflijke avonturen van Tilman Armenaas. (roman)

Met pentekeningen van Jacques de Waloncapelle (= Gerard Walschap).
Omslag- en bandtekening: Friso Henstra
Lay-out: Johan H. van Eikeren
1962: 2de druk. Amsterdam/Antwerpen: De Wereld-Bibliotheek
Amsterdam/Antwerpen: De Wereld-Bibliotheek. -260 + [IV] p.

Afmetingen: 24.50 x 17 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
1961 Nieuw Deps. (roman)

Uitgave Ontwikkeling:
Band en omslagontwerp: J. Trouillard
Technische uitvoering: P. van den Broeck
Portret op de achterzijde: G. Walschap schrijvend aan “Nieuw Deps” (juni 1960)
Foto: Dis van Cauwenbergh naar een schilderij van Lieven Walschap.
Uitgave Ad Donker: andere omslag.
Mei 1961: 2de druk. Ibidem
Februari 1963: Antwerpen, Ontwikkeling. Band en omslagontwerp: J. Trouillard.
1976: 4de druk bij Uitg. Querido, Amsterdam paperback
1988: 5de editie bij Manteau, Antwerpen in de reeks GMP nr 335
walschap-31awalschap-31 Antwerpen: S.M. Uitgeverij De Ontwikkeling./ Rotterdam: Ad. Donker. -285 + [III]p.

Reeks: Uitgeverij S.M. De Ontwikkeling nr 170
Afmetingen: 21.50 x 13 (gebonden met stofomslag)
Copyright 1961 bij S.M. De Ontwikkeling
Gedrukt op de persen van de Moderne Boek- en Handelsdrukkerij Excelsior Antwerpen
1964 Alter ego. (roman)

Omslag en bandontwerp: John Trouillard
Typografie en druk: Excelsior Antwerpen
Walschap 20 Antwerpen: S.M. Uitgeverij De Ontwikkeling.-190 + [II] p.

Reeks: Uitgeverij De Ontwikkeling nr 290
Afmetingen: 21 x 13.25 (gebonden met stofomslag)
1964 Slimke Gazelle en de gazellen-eter. (kinderverhaal)

Met tekeningen van Bus. (ps van Aloïs van den Bussche)
Walschap 23 Lier : J. van In & Co. -50p.

Reeks: Torentjesreeks.
Afmetingen: 26.50 x 19.50 (ingenaaid & gebonden met harde geïllustreerde kaft)
1964 Slimke Gazelle maakt grappen. (kinderverhaal)

Met tekeningen van Bus. (ps van Aloïs van den Bussche)
Walschap 13 Lier : J. van In & Co. -51p.

Reeks: Torentjesreeks
Afmetingen: 26.50 x 19.50 (ingenaaid & gebonden met harde geïllustreerde kaft)
1964 Gansje Kwak. (kinderverhaal) Walschap 12 Lier : J. van In & Co. -51p.

Reeks: Torentjesreeks.
Afmetingen: 26.50 x 19.50
1966 Het gastmaal. (roman)

Omslagontwerp: Studio H.B.M.
Walschap 39 Hasselt: Uitgeverij Heideland. -136p.

Voor Nederland: Amsterdam: Meulenhoff Nederland bv.
Afmetingen: 20.50 x 12.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
1966 De kaartridder van Heppeneert, verteld door Soo Moereman en opgeschreven door Gerard Walschap. (verhaal)

Omslagontwerp: Studio H.B.M.
Hasselt: Heideland. -149 + [III] p.

Voor Nederland exemplaren met uitgeversadres: Amsterdam: Meulenhoff
Afmetingen: 20.25 x 12.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
1966 Kinderverhalen in “Rippedepik”.

-De slimme rechter pp 18-20;
-Twee broers en hun kat pp 26-28.
– De deugniet en de arme vrouw pp  45-46;
– Een ezel als getuige pp73-75;
– De arme rickshawloper  pp 93-95;
– De oneerlijke stovenmaker pp 107-108;
– Het beursje met de gouden dollars pp 114-115 .
Nota: Het verhaal ‘De slimme rechter’ werd eveneens opgenomen in de bundel Verjaardagsomnibus (1978) en apart uitgegeven onder dezelfde titel met ‘Wing en Wong in Amerika’ (1945, 1949, 1963)  als tweede verhaal door uitgeverij Van In 1978.
In: Rippedepik: sprookjes en vertelsels. -118p + IIp.

Uitgever: Van In, Lier
Afmetingen: 25.60 x 19.50
Auteurs: F. de Schrijver, Gaston Durnez, M. Huybrechts, Cyriel Verleyen, Gerard Walschap, Staf Weyts.
Illustrators: Aloïs van den Bussche, Gommaar Timmermans, Stef van Stiphout.
1967 Omnibus voor de jeugd. (kinderverhalen)

Bevat: Zotje Petotje thuis weg, pp 3-51; Slimke Gazelle maakt grappen, pp 53-101; Gansje Kwak pp 103-147.
Tekeningen: BUS (ps van Aloïs van den Bussche)
Omslag: Stef. Vanstiphout.
Lier: Van In. – [II] + 148 + [II] p.

Afmetingen: 27 x 19.80
1967 Tweede Walschap omnibus voor de jeugd. (kinderverhalen)

Bevat: Zotje ¨Petotje weer thuis pp 3-48; – Slimke Gazelle en de gazelleneter, pp 49-96; – Gansje Kwak zoekt Carry, pp 97-146.
Tekeningen: BUS (ps van Aloïs van den Bussche)
Omslag: Stef Vanstiphout.
Lier: Van In. –[II] + 147 + [III] p.

Afmetingen: 27 x 19.80
1968 Het avondmaal. (roman)

Omslagontwerp: Wout van Vliet.
Walschap 36_1968 Hasselt: Uitgeverij Heideland.  -176p.

Voor Nederland exemplaren met uitgeversadres: Amsterdam: Meulenhoff
Afmetingen: 21 x 13.20 (gebonden – harde roodlinnen kaft met stofomslag)
1969 Omnibus.

Titel varieert: Gerard Walschap omnibus: Houtekiet, Zuster Virgilia, Celibaat.
Bevat: Houtekiet (10de druk) pp 5-172; – Zuster Virgilia (5de druk) pp 173-338) – Celibaat (7de druk) pp 339-426.
Andere drukken:

1969: Er zijn van deze omnibus twee licentie-uitgaven:
a. I. Houtekiet, II. Zuster Virgilia, III. Celibaat, Den Haag-Antwerpen, Nederlandse Boekenclub, z.j. [1969], 426+[II]p. Afm.:24.40 x 15.50; Bandontwerp: Eppo Doeve. Een deel van
de NBC-Selectie.
b. Houtekiet, Zuster Virgilia, Celibaat. Romans, Amsterdam, De Bezige Bij, 1969, 426 + [II] p. Afm.: 21.20 x 15.70 Omslagontwerp: Karel Beunis. (Op de rug: Omnibus)
1971: 2de druk. Antwerpen, Ontwikkeling, 426 + [II] p. Afm.: 21.10 x 14.70
Antwerpen: S.M. Uitgeverij De Ontwikkeling. -426 + [II] p.

Afmetingen: 20.50 x 14.60 (gebonden – harde kaft met stofomslag)
1973 Van een olifant die struikrover werd. (kinderverhaal)

Verlucht met pentekeningen – tekenaar niet gekend
walschap-32 Lier:  N.V. Jozef Van In.  -61p.

Afmetingen: 26.30 x 19 (ingenaaid – in harde geïllustreerde kartonnen kaft)
Een VTB Boek
1974 Vijf van Walschap. (bloemlezing)

Bevat: Genezing door aspirine – De graaf – Het voske – De kaartridder van Herpeneert  – De consul.
walschap 26 Leuven: Davidsfonds. -303p.

Afmetingen: 20.70 x 12.70 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Reeks: Beiaardreeks vol. 588 -1974-1
Ook tegelijk uitgegeven in paperback.
1975 Het Oramproject. (roman) Antwerpen: S.M. Uitgeverij De Ontwikkeling. / Amsterdam: Querido. -187p.

Afmetingen: 18 x 11
1977 Omnibus.

Bevat: Trouwen – Het kind – Moeder
Zele: Reinaert. -335p.
1978 Verjaardagsomnibus. (jeugdomnibus)

Bevat: Vertelsel van de 8 broers (pp I-5 tot I-28). Van een olifant die struikrover werd (pp II-3 tot II-59). Wing en Wong in Amerika (pp III-2 tot III-32). De slimme rechter (pp IV-2 tot IV-38).
Met pentekeningen geïllustreerd. Tekenaar niet gekend.
 Walschap 37_1978  Lier: N.V. J. Van In. -157p.

Afmetingen: 24.8 x 17 (ingenaaid – harde geïllustreerde kaft)
1978 Vertelsel van de acht broers. (verhalen voor de jeugd)

Bevat: Vertelsel van de 8 broers; Van een olifant die struikrover werd.
Met pentekeningen geïllustreerd. Tekenaar niet gekend. (zelfde cover als ‘Verjaardagsomnibus)

Lier: N.V. J. Van In -niet gepagineerd.

Afmetingen: 24 x 16 (garenloos gebrocheerd – zacht kartonnen kaft)

1978 De slimme rechter. (kinderverhalen)

Twee verhalen in één band.
Bevat:  ‘De slimme rechter’ en ‘Wing en Wong in Amerika’)
 
Walschap 45_1978 Lier: N.V. J. Van In.

Afmetingen: 24 x 16 (ingenaaid, halfkartonnen kaft)
1979 Sprookjes van Gerard Walschap. (verhalen voor de jeugd)

Bevat: Vertelsel van de 8 broers (pp 5 – 34). Van een olifant die struikrover werd (pp 37 – 89). Wing en Wong in Amerika (pp 93 – 123). De slimme rechter (pp 127-157).
Geïllustreerd met 8 pentekeningen over de hele bladzijde. Tekenaar niet gekend.

Lier: N.V. J. Van In / s.l. (Soest): Uitgeverij Baart. -157p.

Afmetingen: 24 – 16.50 (ingenaaid – witte harde kartonnen kaft met geïllustreerde stofomslag)

1979 De heilige Jan Mus. (roman)

Omslagillustratie van Jan Vanriet en Alje Olthof.
Walschap 38 Brussel: Manteau / .Amsterdam: Elsevier. -295p.

Reeks: Grote Marnixpocket nr 190
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk. Smits Wommelgem-Antwerpen
1988

1993
Verzameld werk.(6 dln)

Redactioneel begeleid door Veerle Daelman, Prof.Dr. Paul Haderman, Prof. Dr. Anne Marie Musschoot, Prof. Dr. Jean Weisgerber, Dr. Emiel Willekens. Coördinerend redacteur Roger Binnemans.
Stofomslag en bandontwerp Driesign en foto voorplat van Peter Meyvis.
Uitgave mede tot stand gekomen met de steun van het Nederlands Literair Productie en vertalingenfonds.
Antwerpen/Amsterdam: Manteau.
1988 Verzameld Werk. Deel 1

Bevat: Waldo – Adelaïde – Eric – Carla – Volk – De dood in het dorp – Nooit meer oorlog – Trouwen – Celibaat
Antwerpen/Amsterdam: Manteau.

POSTUME UITGAVEN

1989 Autobiografie van mijn vader. (roman)

Omslagillustratie: Jan Vanriet naar een schilderij van Henri de Braekeleer.
Omslagtypografie: Herbert Binneweg
Antwerpen-Baarn: HouteKiet. -157p.

Afmetingen: 21 x 13 (paperback)
1989 Verzameld Werk. Deel 2

Bevat: De vierde koning – Een mens van goede wil – Sybille – Het kind – Houtekiet – Bejegening van Christus – Vaarwel dan – De wereld van Soo Moereman
 Antwerpen/Amsterdam: Manteau
1990 Verzameld Werk. Deel 3

Bevat: Denise – Voorpostgevechten – De consul – Tor – Genezing door aspirine – De goede smokkelaar – Ons geluk – De pacificatiepartij – Beeld van de humanist – Voor geestelijke vrijheid – Zwart en wit
 Antwerpen/Amsterdam: Manteau.
1991 Verzameld Werk. Deel 4

Bevat: Moeder – Zuster Virgilia – Oproer in Congo – Het kleine meisje en ik – De graaf – Manneke Maan – Salut en merci – De Française
  Antwerpen/Amsterdam: Manteau.
1992 Verzameld Werk. Deel 5

Bevat: De verloren zoon – August Van Cauwelaert – De ongelooflijke avonturen van Tilman Armenaas – Nieuw Deps – Celibaat – Muziek voor twee stemmen
 Antwerpen/Amsterdam: Manteau.
1993 Verzameld Werk. Deel 6

Bevat: Alter ego – De kaartridder van Heppeneert – Het gastmaal – Het avondmaal – Ernest Claes of De kunstenaar en zijn volk – De culturele repressie – Het Oramproject – De heilige Jan Mus – Autobiografie van mijn vader
 Antwerpen/Amsterdam: Manteau.
1996 Het heilig uilke. (verhaal)

Boekverzorging: Tessa van de Waals/Suzan Beijer
Nawoord: Jos Borré
Eerder verscheen een embryonale versie van Het heilig Uilke in De Nieuwe Stem, XII, 1957, pp. 299-311.
Walschap 21 Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar / Antwerpen: Dedalus. -93p.

Afmetingen: 20 x 11.50 (gebrocheerd)
1998 Losgetrokken en in de wereld geworpen. (bloemlezing)

Bevat: Trouwen – De graaf – Vier verhalen uit “De dood in het dorp” – Voorpostgevechten
1998 Brieven I, 1921-1950. Verzameld en toegelicht door Carla Walschap en Bruno Walschap, met medewerking van Harold Polis.

Band en stofomslag Harry Sierman en typografie van Jaap Meijer.
Foto’s archief Walschap. Uitgave tot stand gekomen dankzij de Vlaamse Gemeenschap.
 Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar. -1.462p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)

2002 Brieven 1951-1965 en Brieven 1966-1989.

Verzameld en toegelicht door Harold Polis, Bruno Walschap† en Carla Walschap. Band en stofomslag Harry Sierman en typografie van Jaap Meijer. Foto’s archief Walschap. Uitgave mede tot stand gekomen dankzij een subsidie van het Nederlands Literair Productie en Vertalingenfonds en met productiesteun van het Vlaams Fonds voor de Letteren

 Amsterdam/Antwerpen: Nijgh & Van Ditmar.  -1027p. + 899p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)

2006 Twintig stappen van elkaar: de correspondentie tussen Gerard Walschap en Willem Elsschot.

Verzorgd door Jos Borré.
 Kalmthout: Willem Elsschot Genootschap [Antwerpen]

Reeks: W.E.G. cahier nr 3
2006 Kritisch Werk 1922-1926.

Verzameld, ingeleid en geannoteerd door Manu van der Aa
Gent : Koninklijke academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. -594p.

Reeks: Literaire tekstedities en bibliografiën 12
2012 Metten Marten. (schelmenroman)

Voorwoord van Walter van den Broeck.
Met een nawoord van Jos Borré
Omslag: Stan Van Steendam
Vormgeving binnenwerk: theSWitch, Antwerpen
Walschap 17 Antwerpen: Uitgeverij Vrijdag. -240p.

Afmetingen: 20 x 12.25 (gebonden – harde kaft – stofomslag)

 

III. TONEEL

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1924 Dies irae. Spel in één bedrijf. (theatertekst)

Geschreven in samenwerking met FRANS DELBEKE.
Eerst verschenen in: Het Vlaamsche Land 1923, nrs van 15, 22 en 29 december.
Leuven – Gent – Mechelen: S.V. De Vlaamsche Boekenhalle. -28 + [IV] p.

Reeks: Tooneelfonds Het Masker. – Leuven; vol. 1924: 4
Afmetingen: 18.70 x 14.20 (ingenaaid – zachte kaft)

1924 Flirt. Spel in drie bedrijven. (theatertekst)

Geschreven in samenwerking met FRANS DELBEKE.
Eerst verschenen in: Het Vlaamsche Land 1924, nrs van 9 en 16 februari.
Leuven – Gent – Mechelen: S.V. De Vlaamsche Boekenhalle. -101p.

Reeks: Tooneelfonds Het Masker. – Leuven; vol. 1924: 2
Afmetingen: 18.70 x 14.20 (ingenaaid – zachte kaft)

1924 Levens’ vier seizoenen. Lente. Spel in drie bedrijven. (theatertekst)

Geschreven in samenwerking met FRANS DELBEKE.
Eerst verschenen in: Het Vlaamsche Land 1924, nrs van 26 april, 3, 10, 17, 24 en 31 mei, 7 en 14 juni.
Tevens werd in het weekblad Ons Volk Ontwaakt op 12 april 1925 het begin van het derde bedrijf gepubliceerd.
Leuven – Gent – Mechelen – Antwerpen: S.V. De Vlaamsche Boekenhalle.  -83 + [I] p.

Reeks:  Tooneelfonds Het Masker. – Leuven; vol. 1924: 3
Afmetingen: 18.70 x 14.20 (ingenaaid – zachte kaft)

1925 De vuurproef. Spel van wroeging in drie bedrijven. (theatertekst)

Titel varieert: Zomer der quadrilogie “Levens’ vier seizoenen”
Geschreven in samenwerking met FRANS DELBEKE.
Eerst verschenen in:  Het Vlaamsche Land 1925, oktober-november en december.
1926: Vertaald naar het Frans. Voor details: zie rubriek Walschap in vertaling.
Première: 8 februari 1926 in Brugge door Katholieke Vlaamsch Volkstheater. Regie: Herman van Overbeke
Leuven – Gent – Mechelen: S.V. De Vlaamsche Boekenhalle. -94 + [II] p.

Afmetingen: 21.50 x 13.50 (ingenaaid – harde kaft)
Met expressionistisch omslagontwerp door een (vooralsnog) onbekende kunstenaar.
Drukkerij D. De Vos-Van Kleef, Antwerpen.

1929 Maskaroen. Een spel van verlossing gespeeld in zes taferelen. (theatertekst)

Première bij de opening van de Pelgrimtentoonstelling van 1927, opvoering door VVT;
In: Dietsche Warande en Belfort, XXIX, 1929, pp. 825-849; 905-925.
z j
[1937]
De Spaansche gebroeders. (theatertekst)

Met omslagtekening door Broeder Max.
Ook verschenen in Dietsche Warande en Belfort, XXXVII 1937, pp. 641-663, 721-747; 819-846.
Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel. Z.j. [1937] -199 + [I] p.

Afmetingen: 19.50 x 13 (ingenaaid – zachte kaft)
1939 De revolver. (eenakter) In: Dietsche Warande en Belfort, XXXIX, 1939, pp. 670-690, 759-774.
1949 Het poppenspel van Doctor Faust. (poppenspel) Mechelen: L. Contryn. -58p.

Afmetingen: 21.50 x 13.80 (geniet in papieren omslag)
Reeks: Het poppenspel. – Jg. 1 nr 1
Tijdschrift (1949-1976) o.l.v. Louis Contryn uitgegeven te Mechelen.

1953 Janneman en de heks. Poppenspel in en schuifje. (poppenspel)

Bevat ook nog : Het nut van het poppenspel voor de kinderpsychiatrie / door H.S. Bryan
Mechelen : L. Contryn. -32p.

Afmetingen: 21.50 x 13.80 (geniet in papieren omslag)
Reeks: Het Poppenspel. 5e jaarg., 1953 ; nr 1 pp. 11-24.
Tijdschrift (1949-1976) o.l.v. Louis Contryn uitgegeven te Mechelen.

1954 Reynaert de Vos. Poppenspel in vier schuifjes. (poppenspel)

Omslagtekening van O. Landuyt.

Mechelen: L. Contryn. -36p.

Afmetingen: 21.50 x 13.80 (geniet in papieren omslag)
Reeks: Het poppenspel. Jg. 6, nr 2, 1954
Tijdschrift (1949-1976) o.l.v. Louis Contryn uitgegeven te Mechelen.

1956 Piet met de houten kop. Poppenspel geschreven voor Jozef Contryn.

Gekreëerd op 12 oktober 1957 voor de Vlaamse televisie en op 20 september 1958 opgevoerd als slotnummer van een gala-avond op de Wereldtentoonstelling te Brussel door het poppentheater “HOPLA”.

Mechelen: L. Contryn. -31p.

Afmetingen: 21.50 x 13.80 (geniet in papieren omslag)
Reeks: Het poppenspel. Jg. 8 nr 2 pp. 1-9
Tijdschrift (1949-1976) o.l.v. Louis Contryn uitgegeven te Mechelen.

1956 Paul komt thuis: luisterspel. Brussel: N.I.R. -57p.
1958 De kermis te Pontosi. Televisiespel. Band XVII, 1958, nr 12, pp. 25-41.
1959 De koloniale loterij. (televisiespel)

In: Schipper naast Mathilde. pp 9-34.
walschap_1959_2
walschap_1959_1 Amsterdam-Brussel: Elsevier. -158+ [II]p.

Afmetingen: 18.20 x 11.50
Reeks: Elsevier Pocket E31

 

IV. ESSAYS

 

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1930 Uitingen in de moderne wereldletterkunde. (essay) walschap 27 Brussel: N.V. Standaard-Boekhandel,. -38p.

Reeks: Katholieke Vlaamse Hoogeschooluitbreiding, jg. XXIX, nr. 6, verhandeling 283.
Afmetingen: 20 x 13.50 (ingenaaid)
1931 Nooit meer oorlog. (pamflet)

1931: 2de druk. Ibidem
1932: 2de en 3de druk. Ibidem
1933: 4de druk. Ibidem
Walschap 43 Antwerpen: Hooger Leven Lemméstraat 12, Antwerpen. -112p.

Afmetingen: 20 x 15 (ingenaaid)
Drukkerij N.V. Drukk. Erasmus, Ledeberg-Gent
1932 Jan Frans Cantré. (monografie)

Met een foto van Jan Frans Cantré en met 17 illustraties.
Mechelen: Het Kompas. / Amsterdam: De Spieghel. -63p.

Reeks: De vrije bladen. – Amsterdam, 1924 – 1949;
Dit is schrift 3 van jg. 9 der Vrije Bladen.
Afmetingen: 23.30 x 15.30
Colofon: Van dit schrift werden 15 exemplaren zeer zorgvuldig gedrukt op geschept papier ‘Pannekoek’. Zij zijn genummerd van 1-15.
1940 Vaarwel dan ! (pamflet)

[10 april] 1940: 2de druk. Ibidem
[17 april] 1940: 3de druk. Ibidem
1966: 4de druk. In: Dossier Walschap.
Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar N.V. – 39 + [I] p.

Afmetingen: 24 x 15.75 (ingenaaid)
1943 Voorpostgevechten. (essay)

Bevat: Inleiding, p.3; eerste deel: Voorpostgevechten, pp5-104; tweede deel: Wat is letterkunde, pp. 105-148.
1966: 2de druk Voorpostgevechten in Dossier Walschap, pp.7-59
Walschap 9 Gent: Uitgevershuis Snoeck Ducaju & Zoon . –[II] + 148 + [IV]p.

Afmetingen: 20 x 14 (gebonden in kartonnen kaft)
Colofon: Dit werk van den Heer Gerard Walschap kwam in Maart 1943 van de persen van het Uitgevershuis Snoeck-Ducaju & Zoon, Begijnhoflaan, 76 te Gent
1946 De pacificatiepartij. (essay)

Onder pseudoniem: ADAMS C.J.M.
Antwerpen: Uitgeverij ’t Lantaarntje. -135p.

Afmetingen: 20 x 15 (ingenaaid)
Dit boek werd voltooid op den Nationalen Feestdag van België, den 21 juli 1945 en door de firma P. Lombaerts te Schoten voor de uitgeverij “’t Lantaarntje” De Bomstraat 59, Antwerpen, in de Mediaeval-letter gezet en gedrukt in het jaar 1946.
1947 Beeld van de humanist. (brochure)

1948: 2de druk onder de titel  ‘Voor geestelijke vrijheid’, Bond der oud-leden van ’t Zal wel gaan en het T.S.G. (= Taalminnend Stdentengenootschap) ’t Zal wel gaan.
[Utrecht]: uitgeverij Humanistisch Verbond., z.j. [1947] -16p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (geniet)
De in dit boekje afgedrukte rede van Gerard Walschap werd in zijn geheel uitgesproken in Maart 1947 ter gelegenheid van het jaarlijks congres van het Humanistisch verbond, terwijl een uittreksel uit de rede werd uitgezonden door de VARA op 13 juli 1947
1950 De poppenkast van meester Petrus: musicale en scenische adaptatie van een tafereel uit Don Quichotte de la Mancha van Miguel de Cervantes Saavedra, door Manuel de Falla.

Vertaling: Gerard Walschap.
Mechelen: -32p.

Reeks: Het poppenspel. – Mechelen, 1949 – 1976; vol. 2: 2 pp 1-10
1952 Lof der academie . Hulde aan Dr. J. Lindemans . Hulde aan Stijn Streuvels bij zijn 80e verjaardag. De toekomst van de letterkunde. (4 essays)

De vier titels worden op het omslag vermeld.
Gent: Drukkerij Erasmus. –

Overdruk uit: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde (1952). pp.: resp. 45-51; 113-14; 115-117 en 137-151.
1955 Salut en merci. (pamflet)

1966: 2de druk in Dossier Walschap, pp. 145-210
Antwerpen: S.M. Uitgeverij De Ontwikkeling.-102p.

Reeks: Uitgeverij Ontwikkeling. – Antwerpen; vol. 62
Afmetingen: 20.50 x 13 (gebonden – harde linnen kaft met stofwikkel)
Gedrukt op de persen van de Moderne Boek- en Handelsdrukkerij Excelsior-Antwerpen
Colofon: Van deze uitgave werden 3000 exemplaren gedrukt op editiepapier en 26 luxe-emplaren op gevergeerd editiepapier met watermerk, niet in de handel, gemerkt van A tot Z
1959 August Van Cauwelaert. (essay)

Omslag: Portret van August Van Cauwelaert door Albert Van Dyck.
Met acht foto’s van de besproken auteur binnenin.
 walschap 30 Brussel: A. Manteau N.V. -37 + [I] p.

Reeks: Monografieën over Vlaamse letterkunde vol. 11
Afmetingen: 22.60 x 13.80 (ingenaaid – geïllustreerde kartonnen kaft)
1963 Muziek voor twee stemmen of wereld en ongeloof. (essay)

Ondertitel: Een ontwerp van stilzwijgende overeenkomst tussen wetenschap en religie.
Typografie en druk: Excelsior Antwerpen
Omslag en bandontwerp: John Trouillard
Technische uitvoering: Eug Milans – Foto omslag: Raoul Van Den Boom
1964: 2de druk. Ibidem.
Antwerpen: S.M. Uitgeverij De Ontwikkeling.- 240p.

Reeks: Uitgeverij S.M. De Ontwikkeling nr 260
Afmetingen: 21 x 13.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
1966 Julien Kuypers. (essay) Brussel: Uitgeverij Helios. -48 + [VIII]p.

Reeks: Monografieën over Vlaamse Letterkunde vol 37
Afmetingen: 22.70 x 13.80
1966 Dossier Walschap. (bloemlezing van de pamfletten)

Bevat: Vaarwel dan – Voorpostgevechten – Salut en merci – Weten en geloven in Vlaanderen = hoofdstuk 8 van “Muziek voor twee stemmen”)
Eerste globale uitgave is 2de druk
Antwerpen: S.M. Uitgeverij De Ontwikkeling.-244p.

Afmetingen: 20.50 x 12 (paperback)
Druk Excelsior Antwerpen
1967 De kunstenaar en zijn volk. (essay) Leuven: Davidsfonds, -54 + [II]p.

Reeks: Horizont reeks van het Davidsfonds nr. 6. (1967:3)
Afmetingen: 18.75 x 12.50 (ingenaaid)
1968 Het poppenspel in de kunst. (lezing 29 maart 1941)

Lay-out: Instituut voor Kunstambachten, Mechelen
1949: gepubliceerd in Het Poppenspel jg. I, nr 4 pp 1-11
1963: in Het Poppenspel jg. XV nr 1-2 pp 19-26.
Mechelen: Het Poppenspel (Auwegemvaart 87, Mechelen). –ongepagineerd, z.j. [1968]

Reeks: Keurboekjes van het poppenspel o.l.v. Louis en Jef Contryn
Afmetingen: 21 x 13.50 (geniet)
1969 De culturele repressie. (essay)

Omslagontwerp: Kothuis Art-team
Hasselt: Heideland-Orbis N.V. -85 + [III] p.

Afmetingen: 23.25 x 18 (ingenaaid)

V. VERTALINGEN

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1923 De gelukzalige Kleine Theresia van het kindje Jezus. Haar zending vanwege de Voorzienigheid.

Uit het Fransch vertaald door G.W.
Oorspronkelijke auteur: F. Louis de Ste Thérèse, T.O.S.D. (= Louis van den Bossche)
Oorspronkelijke titel: La bienheureuse Petite Thérèse. Sa mission providentielle.
Brussel: N.V. Standaard boekhandel,. -38p.

Reeks: Katholieke Vlaamse Hoogeschooluitbreiding, jg. XXIX, nr. 6, verhandeling 283.
Afmetingen: 20 x 13.50
1923 CHAO. Lyrisch Drama in vier bedrijven. Muziek van D. Vincente Arregui.

Uit het Spaansch vertaald door Gerard Walschap.
Averbode: Abdij van averbode, Secretariaat E.K. -59 + [I] p.

Afmetingen: 17.30 x 11.20

z j
[1925]

Het koude hart. Een sprookje.

Uit het Duitsch vertaald door Gerard  Walschap.
Oorspronkelijk auteur: W. HAUFF.
Oorspronkelijke titel: Das kalte Herz
Leuven, Gent, Mechelen, Veurne: S.V. De Vlaamsche Boekenhalle, z.j. [1925] –[II] + 82 + [II] p.

Afmetingen: 20.80 x 16.50 (ingenaaid)

 

FILMOGRAFIE

1973  Een mens van goede wil. (TV Serie)

Regie: John van de Rest.
Cast: Ann Petersen; Johan Bral; Jo De Meyere; Hugo Metsers (Thys Glorieus);

1981 De Konsul (TV Film)

Regie: Paul Cammermans. Scenario: Libera Carlier.
Cast: Steph Baeyens; Lieve Berens; Camilia Blereau; Guido De Belder; Harry De Peuter; Luc Philips en Cecile Rigolle.

1995 Ons Geluk.

Regie: Frank van Mechelen; Serge Leurs.
door Paul Koeck als feuilleton bewerkt voor de Vlaamse commerciële zender VTM.
Cast: Nand Buyl, Tom Van Bauwel, Mathias Sercu, Koen de Bouw en Axel Daeseleire.
De serie werd samengesteld naar diverse romans van de bekende Vlaamse auteur Gerald Walschap.
 

GERARD WALSCHAP IN VERTALING

Kort chronologisch overzicht per titel

 • 1925: De vuurproef : Frans (1926)
 • 1929: Adelaïde : Duits (1933), Tsjechisch (1947); Italiaans (1950)
 • 1930: De dood in het dorp : Duits (1933)
 • 1930: Volk : Frans (1931); Duits (1939, 1941²)
 • 1933: Trouwen : Duits (1934, 1943², 1956³) ; Frans (1944); Engels (1963): Pools (1971);
 • 1934: Celibaat: Frans (1968); Pools (1971); Engels (1978) ;
 • 1935: De vierde koning : Frans (1944)
 • 1936: Mens van goede : Deens (1941); Duits (1938, 1939²); Zweeds (1939);  Tsjechisch : Frans 1944); Engels (1975);
 • 1939: Het Kind : Duits (1939): Tsjechisch (1947)
 • 1940: Bejegening van Christus : Duits (1935 vanaf het manuscript)
 • 1941: Zotje Petotje : Frans (1944)
 • 1941: Houtekiet : Duits (1941, 1943, 1951); Frans (1941, 1942², 1966 ³); Servo-kroatisch (1956); Pools (1964)
 • 1942: Denise : Frans (1944); Duits (1949)
 • 1942: Gansje Kwak: Frans (1942)
 • 1943: Genezing door aspirine : Engels (1943); Frans (1953)
 • 1945: Wing en Wong : Frans (1946)
 • 1950: Moeder : Duits (1950); Italiaans (1955)
 • 1951: Zuster Virgilia : Duits (1951); Frans (1953)
 • 1953: Oproer in Kongo: Duits (1956); Frans (1956)

Uitgebreid beschrijvend overzicht per taal

DEENS

 • 1941: Et menneske der vil det gode. Deens / vert. uit het Nederlands door Clara Hammerich. Uitgever: Forlaget Fremad, København. Fictie, met een omslagtekening van Marle Brande. Vert. van Een mensch van goeden wil. Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1936.

DUITS

 • 1933: Die Sünde der Adelaide Berechtigte Uebertragung aus dem Flämischen von Elisabeth Augustin und Felix Augustin. Uitgever: Jakob Hegner, Leipzig.  Fictie, gebonden. Vert. van Adelaïde. Rotterdam Nijgh & Van Ditmar, 1929. Bevat: Erstes Buch: Adelaïde, pp 9-13; Zweites Buch: Erich, pp 131-243; Drittes Buch: Karla pp 245-405.
 • 1933: . Himmelfahrten Berechtigte Uebertragung aus dem Flämischen von Elisabeth Augustin und Felix Augustin. Uitgever: Jakob Hegner, Leipzig. Fictie, Vert. van De dood in het dorp. Antwerpen: Het Kompas, 1930. Tweede druk 1943.

 • 1934: Heirat  Aus dem Flämischen uebertragen von Elisabeth und Felix Augustin. Uitgever: Insel-Verlag, Leipzig. Fictie, gebonden. Vert. van Trouwen. Rotterdam Nijgh & Van Ditmar, 1933. Tweede uitgave in 1943. Derde uitgave 1956, Paul List Verlag, München.
 • 1935: Begegnung mit Christus Duits / vert. uit het Nederlands door Martha Hechtle. Uitgever: Jakob Hegner, Leipzig.  Fictie, Vert. van Bejegening van Christus. Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1940. Vertaling van het manuscript.
 • 1938: Der Mann der das Gute wollte Duits / vert. uit het Nederlands door Bruno Loets. Uitgever: Insel-Verlag, Leipzig. Fictie, gebonden. Vert. van Een mensch van goeden wil. Rotterdam Nijgh & Van Ditmar, 1936. 1939² ibidem.
 • 1939: Das Kind Duits / vert. uit het Nederlands door Martha Hechtle. Uitgever: Eugen Diederichs Verlag, Jena. Fictie, gebonden. Vert. van Het kind. Rotterdam Nijgh & Van Ditmar, 1939. (Vertaling naar het handschrift. De Nederlandse uitgave verscheen 4 maand na de Duitse.
 • 1939: Flandrische Erde Duits / vert. uit het Nederlands door H. Boonkamp. Uitgever: Eugen Diederichs Verlag, Jena (Deutsche Reihe; 92). Fictie, gebonden. Vert. van Amsterdam De Spieghel, 1930. Vertaling bevat: Petrus pp 5-34; Sas Leben des Totengräbers, pp 35-53: Teugels Gust pp 54-84; Tweede druk 1941 (11. Bis 20. Tausend).
 • 1941: Jan Houtekiet Duits / vert. uit het Nederlands door Martha Hechtle. Uitgever: Eugen Diederichs Verlag, Jena. (1943 2de druk). Fictie, gebonden. Vert. van Rotterdam Nijgh & Van Ditmar, 1939.
  • 1951: Jan Houtekiet Uebertragen von Dr. Mrtha Baerlecken  [= Martha Hechtle] Uitgever: Eugen Diederichs Verlag, Düsseldorf-Köln in de reeks Bibliotheca Flandrica. Herausgegeben unter Förderung der Koninklijke Academie vor [sic] Taal- en Letterkunde in Brüssel.
 • 1948: Flandrische Erde Duits / vert. uit het Nederlands. Uitgever: Pallas, Baden Baden. Fictie, gebonden. Vert. van Amsterdam De Spieghel, 1930.
 • 1949: Denise. Vert. uit het Nederlands door Martha Hechtle. Uitgever: Eugen Diederichs Verlag, Düsseldorf. Roman, gebonden. Vert. van Antwerpen: Van Tilborg & Kenens-Uitgevers. 1942.
 • 1950: Mutter. uit het Nederlands door Wolfgang Frieben. Tekeningen van Jozef. Geerts. Uitgever: Verlag P. Vink, Bonn. Roman. Vert. van Moeder. Antwerpen/Amsterdam: Uitgeverij P. Vink. 1950.
 • 1951: Schwester Virgilia. V uit het Nederlands door Elisabeth Augustin. Uitgever: Verlag P. Vink, Antwerpen etc.. Roman, gebonden. Vert. van Zuster Virgilia. Antwerpen/Amsterdam: Uitgeverij P. Vink. 1951.
 • 1956: Aufruhr im Kongo. Vert. uit het Nederlands door Elisabeth Augustin. Uitgever: Paul Neff Verlag, Wien; Berlin; Stuttgart. Omslagontwerp: Rudolf Korunka. Roman, gebonden. Vert. van Oproer in Congo. Amsterdam: Elsevier, 1953.

ENGELS

 • 1943: Cure through aspirine. Vert. uit het Nederlands door Marnix Gijsen. In de anthologie Heart of Europe. An Anthology of Creative Writing in Europe 1920-1940. Edited by Klaus Mann and Hermann Kesten. With an introduction by Dorotyhy Canfield. Uitgever: L.B. Fischer, New York. Pp 787-799. Vert. van Genezing door aspirine. Gent: Snoeck, 1943.
  • Herdrukt in 1945 onder de titel The Best of Modern European Literature (Heart of Europe) Philadelphia, The Blakeston Company.
 • 1963: Marriage; Ordeal . Vert. uit het Nederlands door Alex Brotherton. Uitgever: Sijthoff, Leiden – Londion, Heinemann (Bibliotheca Neerlandica; 11). Illustratie op de omslag: De minnaars, Gust de Smet.;  Fictie, gebonden. Vert. van Trouwen & Celibaat. Rotterdam Nijgh & Van Ditmar, 1934. Bevat Marriage pp 5-114; Ordeal pp 115-234.
 • 1975: The man who meant well . Vert. uit het Nederlands door Adrienne Dixon. Uitgever; Granada Publishing,  London (Panther Books). Fictie, paperback. Vert. van Een mensch van goeden wil. Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1936.
 • 1978: Ordeal   uit het Nederlands door Alex Brotherton. Uitgever: Arnold Heinemann, New Delhi  (The Literature of the Netherlands). Fictie, gebonden. Vert. van Celibaat. Rotterdam Nijgh & Van Ditmar, 1934.

FRANS

 • 1926: L’épreuve du feu. Pièce en trois actes. Vertaling en voorwoord van L. van den Bossche. Uitgever: Librairie “Veritas”, Antwerpen. Theatertekst. Vert. van De vuurproef , Leuven: S.V. De Vlaamsche Boekenhalle. 1925.
 • 1931: Un vaincu de la vie (Teugels Gust). Traduit du flamand par Roger Kervyn de Marcke ten Driessche. Uitgever: Rex, Leuven-Paris-Rome-Zug (Suisse) Série des chefs-d’oeuvre flamands illustrés par Felix Timmermans. Vert. van Volk Amsterdam De Spieghel, 1930.
 • 1941: Houtekiet, traduction de Roger Verheyen. Introduction de Guido Eeckels Uitgever: Editions de la Toison d’Or. Lettrines de Godefroid et Deroeck. Vert. van Houtekiet Rotterdam Nijgh & Van Ditmar, 1939.
  • 1942: 2de uitgave ibidem met 12 originele houtsneden van A. Linglet in een genummerde oplage van 1000 exemplaren.
  • 1966: 3de uitgave bij Editions Wellprint SPRL te Brussel in de reeks: Collection Zenith vol. 10.
 • 1943: Cure d’aspirine.   uit het Nederlands door Willem Elsschot. Typografie en illustraties door René de Pauw. Uitgever: Snoeck Ducaju en zn,, Gent. Vert. van Genezing door aspirine. Gent: Snoeck Ducaju et Fils, 1943.
 • [1944]: Jargonette oison. uit het Nederlands door André Dumont. Met tekeningen van BUS. Uitgever: Van Tilborg & Kenens, Antwerpen. Jeugdliteratuur, Vert. van Gansje Kwak Antwerpen Van Tilborg & Kenens, 1942.

 • 1944: . Denise. Vert. uit het Nederlands door Robert de Vroylande. Uitgever: Éditions de la Toison d’Or, Bruxelles; Paris. Fictie, paperback. Vert. van Antwerpen: Van Tilborg & Kenens. 1942
 • [1944]: Follet Poucet. Conte pour Bruno et autres bambins. uit het Nederlands door André Dumont. Met tekeningen van BUS. Uitgever: Van Tilborg & Kenens, Antwerpen. Jeugdliteratuur, Vert. van Zotje Petotje. Antwerpen Van Tilborg & Kenens, 1941.

 • [1944]: Futée Gazelle. Histoire pour le petit monde, et en aventures,féconde. uit het Nederlands door André Dumont. Uitgever: Antwerpen, Van Tilburg & Kenens. Illustraties: BUS. Vert. van Slimke Gazelle naar de 2de herwerkte en vermeerderde versie 1942.

 • 1944: Homme et Femme Traduit du flamand par Roger Verheyen. Uitgever: Editions des Ecrits, Bruxelles-Paris. Inleiding: Roger Verheyen. Vert. van Trouwen Rotterdam Nijgh & Van Ditmar, 1933.
 • 1944: Le quatrième roi. Une histoire pour mes enfants. Traduit du flamand par Jean Vossen. Uitgever: Van Tilborg & Kenens, Antwerpen . Avec dessins d’Edgard Tijtgat. Vert. van De vierde koning, Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar N.V. 1935
 • 1944: L’Homme qui voulait le bien. Roman. Vertaler niet gekend. Uitgever: Espes, Bruxelles. Op slechts 10 exemplaren getrokken genummerd van I tot X.
 • 1946: Wing et Wong. Vert. uit het Nederlands door André Dumont. Uitgever:Société Anonyme d’Edition De Pen, Antwerpen. Met 8 illustraties in kleur door A. van den Bussche. Vert. van Wing en Wong Antwerpen: De Pen N.V. 1945
 • 1956: Soeur Virgilia. Vertaald door Pierre Chambard. Uitgever: La Colombe, [Paris]. Vert . van Zuster Virgilia Antwerpen/Amsterdam: Uitgeverij P. Vink. 1951
 • 1956: Insurrection au Congo. Vertaald uit het Nederlands door Flora Popelier en François de Cacamp. Uitgever: Elsevier, Brussel. Collection Flandre. van Oproer in Congo. Amsterdam: Elsevier, 1953.
 • 1968: Célibat Frans / vert. uit het Nederlands door Guido Eeckels. Uitgever: Éditions Universitaires, Paris (collection Pays-Bas/Flandre). Fictie, paperback. Vert. van Celibaat. Rotterdam Nijgh & Van Ditmar, 1934.

ITALIAANS

 • 1950: Il peccato di Adelaide. Romanzo. Vertaald uit het Nederlands door O. Nenni & H. Furst, Uitgever: Longanesi & C., Milano Reeks La Gaja Scienza vol. 56. Vert. van Adelaïde. Rotterdam Nijgh & Van Ditmar, 1929.
 • 1955: Il grande peccato. Vertaald uit het Frans door Henry Furst en Orsola Nenni. Uitgever: Longanesi & C., Milano Reeks La Gaja Scienza vol. 106. Vert. van Moeder Antwerpen/Amsterdam: Uitgeverij P. Vink.

POOLS

 • 1964: Jan Houtekiet. Vertaald door Edyta Sicinska. Uitgeverij: Pánstwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa. Met een nawoord van Lisetta Stembord. Omslagontwerp: EwA Frysztak-Witowska. van Houtekiet Rotterdam Nijgh & Van Ditmar, 1939.
 • 1971: Celibat Vertaald door Jadwiga Oledska. Uitgever: Pánstwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa. (Wspólczesna Proza) Bevat: Malzenstwo pp 5-111; Celibat pp 113-227. Vert. van Trouwen & Celibaat. Rotterdam Nijgh & Van Ditmar, 1934.

SERVO-KROATISCH

 • 1956: Hautekiet. Vertaald door Simonid Kocic & Alexandar Misic. Uitgever: Izdawatsjko Predoezjenje ‘Bratstvo Jedinstvo’, Novi Sad in de reeks Mali Romani 1. Met een voorwoord van Bert Decorte. Vert. van Houtekiet Rotterdam Nijgh & Van Ditmar, 1939.

TSJECHISCH

 • 1940: Človek dobré vůle. Roman. Vertaald door Lída Faltová . Uitgever: Evropsky Literární klub, [Praha]. Stofomslag ontworpen door Karel Svolinsky – Nawoord ‘De auteur van het milieu’ door M.D. Vert. van Een mensch van goeden wil. Rotterdam Nijgh & Van Ditmar, 1936.
 • 1941: Díte. Román. uit het Nederlands door Václav Renč. Uitgever: Literární a umelecky klub, [Praha]. Stofomslag en band van Vlastimil Rada. Vert. van Het Kind Rotterdam Nijgh & Van Ditmar, 1939.
 • 1947: Adelaidin Hrích. Vertaald door Arno Kraus. Uitgever: Nakladatelství A. Varhaníková. Stofomslag ontworpen door Václav Bedrich. Vert. van Vert. van Adelaïde. Rotterdam Nijgh & Van Ditmar, 1929.

ZWEEDS

 • 1939: Mannen som ville det goda. uit het Nederlands door Ingrid Rääf. Uitgever: Nordisk Rotogravyr, Stockholm. Vert. van Een mensch van goeden wil. Rotterdam Nijgh & Van Ditmar, 1936.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1951

Zuster Virgilia. (roman)

Bekroond met de driejaarlijkse staatsprijs voor de roman

1951: 3de (=2de) uitgave. Antwerpen-Amsterdam, P. Vink

1958: 2de (=3de) druk. Antwerpen, Ontwikkeling (Stofwikkel: E. Vuylsteke)

1964: 3de (=4de) druk. Antwerpen, Ontwikkeling. (Band & Omslag: J. Trouillard.

1969, 1971: In ‘Omnibus’

1972: 6de (-=7de) druk. Antwerpen, Ontwikkeling ((Band en Omslag: Ary Langbroek.

Antwerpen/Amsterdam: Uitgeverij P. Vink. -308 + [IV] p.

Afmetingen: 21 x 15 (gebonden met stofomslag)

Colofon: Gerard Walschap “ZUSTER VIRGINIA” werd in opdracht van de Uitgeverij P. Vink, Antwerpen-Amsterdam gedrukt in het voorjaar 1951 op de persen van Drukkerij FAUT te Aalter. Buiten de gewone oplage werden een voorafdruk van 100 recensie-exemplaren, genummerd van 1 tot 100 en een luxe-uitgave van 100 exemplaren, genummerd van A tot E en van 6 tot 100 afzonderlijk gebonden en door de auteur gesigneerd.

1953

Oproer in Kongo. (koloniale roman)

Geïnspireerd was op diverse gesprekken die Walschap voerde met paters-missionarissen tijdens zijn reis naar Congo in 1951.

Bekroond met de driejaarlijkse prijs voor de koloniale roman.

1953: 2de druk. Amsterdam-Brussel: Elsevier. (Colofon uit de eerste druk werd behouden)

1969: 3de druk. Hasselt, Heideland-Orbis NV Omslagontwerp: Kothuis- Art-team.

F

1ste druk

Amsterdam-Brussel: Elsevier. -253 + [III] p.


Afmetingen: 21 x 14.25 (gebonden met stofomslag)

Colofon: Gezet uit de Baskerville en gedrukt door Joh. Enschedé en Zonen te Haarlem op “Potgieter” papier.

Gedrukt in Nederland door Joh. Enschdé en Zonen, Haarlem.

De stofomslag werd ontworpen door Frans Lammers, de band door S.L. Harz.

1953

De graaf. (verhaal)
Omslagontwerp: Joris van Osselaer

F

1ste druk

Leuven : Boekengilde De Clauwaert V.Z.W.  -55 + [III] p.

Reeks: De Clauwaert-Vereniging ; nr 4

Afmetingen: 20.50 x 13

Colofon: Uitgegeven voor de leden van De Clauwaert-Vereniging December 1953 nr 4

DE GRAAF van Gerard Walschap werd gedrukt op de persen van Scheerders-van Kerckhove N.V. Sint Niklaas.

1953

Het kleine meisje en ik. (verhalen)

Frontispice van Erica Moesman-Visser

Omslag van Gerard Douwe

Bevat: Moord op het konijntje – Corruptie bij een schildpad – De twee katjes – De rashond – Speelgoed van Sint-Niklaas – Het vosken – De boodschappen voor het consulaat.

Utrecht : A.W. Bruna & Zoon. -163 + [I] p.
Afmetingen: 20 x 13.50 (gebonden met stofomslag)

Heruitgegeven door Desclée De Brouwer te Brugge in 1958 (2de uitgave), 1966 (3de druk) en 1970 (4de druk) in de reeks Korenaren-romanreeks.

1953

Gansje Kwak dat thuis opstak. (kinderverhaal)

Met tekeningen van Bus. (Frédéric du Bus de Warnaffe )

Heruitgave van 1942

Lier : J. Van In & Co. -108p.

1954

Manneke Maan: een verhaal voor jong en oud. (kinderverhaal)

Illustraties: Willem Dolphijn.  – Omslag; G. Douwe

1966: 2de druk Hasselt, Heideland pvba. Omslagontwzerp: Boudewijn Delaere.

Hasselt: Heideland P.V.B.A. -160p.

Ook exemplaren met dubbel uitgeversadres: Hasselt: Heideland P.V.B.A. / Utrecht: Bruna.
Afmetingen: 20 x 13.50 (gebonden met stofomslag)

1955

Janneke en Mieke in de oorlog. (kinderverhaal)

Binnenillustraties: Willem Dolphijn.

Kaft: J. van den Bergh.

Lier: Uitgave N.V. Jozef van In en C° . -67 + [I] p.

Afmetingen: 22.50 x 17.60

1956

Zotje Petotje huis weg. (kinderverhaal)

Lier : J. van In & Co. -51p.
Reeks: Torentjesreeks

Afmetingen: 26.50 x 19.50

1957

De Française. (roman)

Ontwerp stofomslag en band : P. Serneels.

1964: 2de druk. Hasselt, Heideland.Omslagontwerp: Boudewijn Delaere.

1965: 3de druk . Hasselt, Heideland.Omslagontwerp: Boudewijn Delaere

1967: 4de druk. Hasselt, Heideland. Voor Nederland ex. met uitgeversadres: Amsterdam, Meulenhoff

1968: 5de druk. Hasselt, Heideland.Omslagontwerp: studio H.B.M.

1969: 6de druk. Hasselt, Heideland.Omslagontwerp: studio H.B.M.

Amsterdam/Brussel: Elsevier. -154 + [II] p.

Afmetingen: 21 x 14 (gebonden met stofomslag)

Colofon: Dit boek gedrukt op haar eigen persen voor de N.V. Uitgeverij en Grafische Kunstinrichting Elsevier, te Brussel, werd gezet uit de Baskervilleletter Corps 12 en gedrukt op houtvrijpapier. Het stofomslag en de band werden ontworpen door P. Serneels. Het boek werd gebonden door Proost en Brandt te Amsterdam.

1958

De verloren zoon. (roman)

F

1ste druk

Antwerpen: S.M. Uitgeverij De Ontwikkeling / Rotttedam: Ad. Donker. -165 + [III] p.


Reeks: Uitgeverij Ontwikkeling. – Antwerpen; vol. 115

Afmetingen: 21.50 x 13.25 (gebonden met stofomslag)

Copyright 1958 bij de Uitgeverij S.M. Ontwikkeling Antwerpen

Gedrukt op de persen van de Moderne Boek- en Handelsdrukkerij Excelsior Antwerpen

1960

De ongelooflijke avonturen van Tilman Armenaas. (roman)

Met pentekeningen van Jacques de Walloncapelle (= Gerard Walschap).

Omslag- en bandtekening: Friso Henstra

Lay-out: Johan H. van Eikeren

1962: 2de druk. Amsterdam/Antwerpen: De Wereld-Bibliotheek

Amsterdam/Antwerpen: De Wereld-Bibliotheek. -260 + [IV] p.

Afmetingen: 24.50 x 17 (gebonden met stofomslag)