home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Dosfel, Lodewijk

Maakt deel uit van:

LODEWIJK DOSFEL

Dendermonde, 15 maart 1881- Dendermonde, 27 december 1925

 

Lodewijk Dosfel publiceerde poëzie en essays, toneelwerken, briljant advocaat.

Was een intieme vriend en bewonderaar van Verschaeve, ontwikkelde zich als jurist tot een van de meest invloedrijke theoretici van de Vlaamse Beweging, en, tijdens Wereldoorlog I, tot gematigd activist.

Aanvaardt tijdens WO I een benoeming tot hoogleraar aan de rechtsfaculteit van de vernederlandste Universiteit van Gent. In zijn ogen was de vernederlandsing een geval van rechtsherstel en bijgevolg volstrekt wettelijk.

Hij schreef na WO I talloze bijdragen ten dienste van de Vlaams-nationalistische doctrine, waaronder ook redevoeringen die een belangrijke rol speelden in de katholieke studentenbeweging.

Pseudoniemen:  L. Boeykens, Siegfried Kersten, Thomas van der Schelden, Hermans Godfried (in: Jong Dietschland & Vlaamsche Arbeid); W (in: Jong Dietschland) voor details zie rubriek A-Z Pseudoniemen lexicon

BIOGRAFIE

15 maart 1881: Lodewijk Dosfel werd geboren te Dendermonde.

 • Hij deed humaniorastudies aan het Onze Lieve Vrouwe college van Dendermonde en behaalde zijn middelbaar diploma op zijn vijftiende.
 • Via de bladen De Vlaamsche Vlagge en De Student kwam hij in aanraking met de studentenbeweging; zelf stichtte hij de bond ‘Jong maar Moedig’.

1896: Na zijn humaniora ging hij een jaar wijsbegeerte studeren aan het Collège Notre-Dame de la Paix te Namen; vervolgens schreef hij zich in te Leuven als student in de rechten, op zijn zestiende.

 • Sinds zijn collegetijd was hij Vlaamsgezind en actief in de Vlaamse studentenbeweging. Hij dweepte met de dichters Albrecht Rodenbach en Cyriel Verschaeve
 • Dosfel verkoos de bezieling van Rodenbach boven het individualisme van Guido Gezelle. Hij noemde zich ‘een leenman van Rodenbach’ en wierp zich op tot de zuiverste voortzetter van de traditie der Blauwvoeterij. Evenals Verschaeve , die later een goede vriend werd, kende hij aan het dichterschap een profetische rol toe.

1898: Medeoprichter van het culturele tijdschrift Jong Dietschland (1898-1914), waarvan hij tevens de bezieler (niet te verwarren met het na zijn dood opgerichte Jong Dietschland (1927-1934) van Cyriel Verschaeve.

Onder het pseudoniem Godfried Hermans, dat hij voor al zijn scheppend werk gebruikte, publiceerde er een aantal gedichten en essays.

1900: In het schooljaar 1900/’01 is hij hoofdredacteur van het studentenblad Ons Leven.

Debuteerde hij op letterkundig gebied met “Gedichten“. Deze stroeve, maar meestal door grootse en verheven onderwerpen geïnspireerde bundel genoot in eigen tijd veel bijval.

Na zijn studies vestigde hij zich als advocaat te Dendermonde. Spoedig verwierf hij groot aanzien in de Vlaamse Beweging.

1901-1910: Publiceerde een aantal belangrijke juridische studies in het Nederlands, iets waar Vlaanderen grote behoefte aan had: Schets van het Belgisch Handelsrecht (1901), Kern van het Burgerlijk Wetboek (1903), De Belgische Wetten op het Gebruik der Nederlandsche Taal (1910)

1907: Hij werd lid van de Tweede Hogeschoolcommissie (1907), gooide zich in de strijd voor de gedeeltelijke vernederlandsing van de Gentse Rijksuniversiteit en pleitte met Dr. Van de Perre op het Katholiek Congres te Mechelen voor de vernederlandsing van het onderwijs in Vlaanderen.

Zijn Verzamelde opstellen en gedichten (1907), waarin een vroeger opstel over ‘Zeemeeuwe’ was opgenomen, bracht hem nader tot Verschaeve, die hij als geestverwant en vriend kon winnen voor Jong Dietschland en aan wie hij later een korte maar zeer gewaardeerde studie zou wijden (1920).

1907: Publicatie van een geestdriftig ontvangen dramatische schets Wereldeinde.

 • Zijn literair-kritische essays worden niet meer uitsluitend geplaatst in Jong Dietschland maar, sedert het redacteurschap van Jules Persyn (1907), ook in Dietsche Warande en Belfort.

1908 – 1909: Publicatie van enkele toneelstukken, o.m. het dikwijls opgevoerde ‘Kerst- en Driekoningenspel’ Joas, het treurspel Ten Aanval (beide uit 1908) en een Passiespel (1909).

1910: Minister Helleputte benoemde hem tot juridisch adviseur bij het Ministerie van Spoorwegen.

De Eerste Wereldoorlog betekent een breuk in zijn literaire productie. Slechts sporadisch zullen nog nieuwe gedichten het licht zien. Na de oorlog is hij vooral productief als publicist en katholiek theoreticus van het Vlaams-nationalisme.

1 juli 1914: Werd corresponderend lid van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. (tot 26 februari 1919)

7 oktober 1916: Na lang aarzelen aanvaardt Dosfel een benoeming tot hoogleraar aan de rechtsfaculteit van de vernederlandste Universiteit van Gent. In zijn ogen was de vernederlandsing een geval van rechtsherstel en bijgevolg volstrekt wettelijk; verder dan zijn professoraat en zijn engagement voor de vernederlandsing ging zijn activistische betrokkenheid echter niet. Hij keerde zich zelfs tegen de Raad van Vlaanderen: hoewel principieel voorstander van de administratieve scheiding der taalgebieden, aanvaardde hij niet dat deze door een bezettende mogendheid werd doorgevoerd. Zijn houding t.o.v. het activisme zette hij uiteen in zijn Katholiek Activistisch Verweerschrift (februari 1918).

1918: Na de wapenstilstand nam hij de volledige verantwoordelijkheid voor zijn daden en ging zich te Dendermonde bij de gerechtelijke instanties aangeven. Hij zat achtereenvolgens in de gevangenissen van Dendermonde, Gent, Brugge, Vorst en opnieuw Dendermonde, waar hij in mei 1919 in afwachting van zijn proces voor het Assisenhof van Oost-Vlaanderen in voorlopige vrijheid werd gesteld. Ondertussen verdedigde hij in Ons Vaderland de legitimiteit van de vernederlandsing van de RUG.

Juni 1920: Werd veroordeeld door het Assisenhof van Gent tot 10 jaar hechtenis. Hij werd verdedigd door Frans van Cauwelaert en Hendrik Borginon en bleef zelf het standpunt verdedigen dat de vernederlandsing van de Gentse universiteit wettelijk was.

December 1920: Dank zij de gebroeders Van de Perre en Frans Daels, werd hij wegens ziekte in voorlopige vrijheid gesteld.

Na de oorlogsgebeurtenissen liet hij opnieuw enkele gedichten verschijnen, waarbij de door de omstandigheden gelouterde Celgedachten.

Zijn laatste levensjaren heeft hij vooral invloed als katholiek theoreticus van het Vlaams-nationalisme.

Hij begon weer te publiceren, onder het pseudoniem Thomas Van der Schelden, in De Standaard, De Tijd (Nederland), Tooneelgids, Boekengids, Averbode’s Weekblad en vooral Het Vlaamsche Land.

 • Hoewel hij mee schrijft aan het programma van de Frontpartij, sluit zich er zich niet bij aan, omdat hij als overtuigd katholiek, de godsvredegedachte met de vrijzinnigen niet kan aanvaarden.
 • Ook het minimumprogramma dat de Katholiek Partij voorstond en dat ook in socialistische middens werd verdedigd (Camille Huysmans) vond in zijn ogen geen genade.

Na 1921 vond hij weerklank voor zijn flamingantische en Groot-Nederlandse opvattingen in diverse dag- en weekbladen in Noord en Zuid.

1922: Huwde jeugdleidster Angela Tysmans uit Hemiksem. Het paar kreeg een dochter, maar Dosfel overleed nog voor het kind een jaar oud was.

 • Mevr. Tysmans (°1890) studeerde wijsbegeerte en letteren aan de Hogeschool voor Vrouwen te Antwerpen; was leidster van de Vlaamse Vrouwen en Meisjesbeweging. Ze schreef samen met Dosfel een historisch overzicht: De Katholieke Vlaamsche Meisjesbeweging; De weduwe van Dosfel behoort tot de stichters van het Vlaams Blok.

27 december 1925: Lodewijk Dosfel overleed te Dendermonde in zijn woning aan de Veemarkt.

Epiloog

1926-1933: Zijn verzameld werk werd uitgegeven in zeven delen onder leiding van Jules Persyn (1926-1933).

De studiedienst van de Vlaams-nationalistische partij Volksunie werd het Dosfel-instituut genoemd.

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Prof. Dr. M. Rutten; Prof. Dr. J. Weisgerber (red.): Van “Arm Vlaanderen” tot “De voorstad groeit” 1888-1946. Standaard Uitgeverij 1988.

 

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

 • Zijn scheppend werk (poëzie, toneel) werd gepubliceerd onder het pseudoniem Godfried Hermans. Het dateert in hoofdzaak uit zijn jeugdjaren:
  • Gedichten. 1900 (poëzie)
  • Vriendschap (1902)
  • Verzamelde gedichten en opstellen 1907 (poëzie en essays)
  • Joas: een Kerst- en Driekoningenspel met voorspel. en drie bedrijven. 1908
  • Kruis- en Mariabeelden. 1908
  • Wereldeinde: dramatisch gedicht. (poëzie) 1908

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Universiteitsbibliotheek Katholieke Universiteit Leuven.

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht

 Jaar  Titel Fotogalerij   Uitgeverij 1ste druk
 1900  Gedichten. (poëzie)

Onder pseudoniem GODFRIED HERMANS.
 Dendermonde: Van Lantschoot. -162p.
 1901  Schets van het Belgisch Handelsrecht (juridische studie)

Samen met Willem van Eeckhout
 Dendermonde: Van Lantschoot. -249p.
1902 De overeenkomsten (juridische studie) Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel. -20p.

Reeks: Verzameling der voordrachten uitgegeven door de Hoogstudentenafdeeling der Gilde Eigen Taal, Eigen Zeden van Antwerpen / Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding. – Antwerpen, 1900 – 1901; vol. 26

1902  Vriendschap. (novelle)

Onder pseudoniem GODFRIED HERMANS.
1922: 2de druk bij Lannoo, Tielt
1927-1933: Verzameld werk deel II, pp.  5-22
Dendermonde: Van Lantschoot-Moens. -16p.

Overdruk uit: Jong Dietschland
1902 Vlaamsche beweging: uitgave van den Oost-Vlaamschen Studentenbond. Dendermonde: Van Lantschoot-Moens. -16p.
1905 Kern van het Burgerlijk Wetboek. Eene poging tot verspreiding des Nederlandsche rechtstaal. (juridische studie) Gent : Drukkerij A. Siffer. -376p.

Reeks: Uitgave van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde . Reeks VII . Van de Ven-Heremansfonds ; nr. 1
1905 De belgische ongevallenwet met aanteekeningen aan de voorbereidende werkzaamheden en de beraadslagingen in de beide kamers ontleend / door Willem Van Eeckhout, advocaat te Kortrijk, en Lodewijk Dosfel, advocaat te Dendermonde. (juridische studie)

1906: Tweede vermeerderde Uitgaaf bij Dendermonde : drukkerij J. Van Lantschoot-Moens. Overdruk uit Rechtskundig tijdschrift. -144p
Dendermonde: J. Van Lantschoot-Moens.  -144p.
1907  Verzamelde gedichten en opstellen (poëzie en essays)

Onder pseudoniem GODFRIED HERMANS. 
 Brussel: De Vlaamsche Boekhandel. -114p.
1908 De Belgische wetten op het gebruik der Nederlandsche taal voor het volk toegelicht. (juridische studie)

1. Voorwoord, inleiding, de grondwet, wetten over rechtszaken, wet van 22 mei 1878 (algemeen deel)
 Brussel: De Vlaamsche Boekhandel. -242p.
1908 Joas: een Kerst- en Driekoningenspel met voorspel. en drie bedrijven. (toneel)

Onder pseudoniem GODFRIED HERMANS.
1920: 2de herwerkte druk bij Uitgeverij Lannoo Maes te Thielt  –31 p ; (18 x 12,5) eveneens onder peudoniem Godfried Hermans.
1927-1933: Verzameld werk deel I, pp.  255-286
 Brussel: De Vlaamsche Boekhandel. -33p.
1908 Kruis- en Mariabeelden. (kunstmonografie)

Onder pseudoniem GODFRIED HERMANS.
1927-1933: Verzameld werk deel VII, pp.  46-56
1908 Wereldeinde: dramatisch gedicht in 2 bedrijven met een slottooneel. (poëzie)

Onder pseudoniem GODFRIED HERMANS.
1927-1933: Verzameld werk deel I, pp.  183-226
 Brussel: De Vlaamsche Boekhandel. -52p.
1908 Levensgrootheid. Voordracht op verscheidene studentenvergaderingen gehouden.

1927-1933: Verzameld werk deel II, pp.  203-222

Leuven: De vlaamsche drukkerij. -24p.

Overdruk uit: Vlaamsche vlagge ; Kerstnummer 1908
1908 Over Alfred de Vigny. (essay)

Bevat bibliografie van De Vigny.
1927-1933: Verzameld werk deel II, pp. 75-146

Antwerpen: Buschmann. -65p.

Overdruk uit: Dietsche Warande en Belfort, 1908:1 en 1908:2

1909 Passiespel. (toneel)

Onder pseudoniem GODFRIED HERMANS.
1912: 2de editie bij Van Lantschoot-Moens te Dendermonde.- componist Mauritz Henderick -19p. “Uitgegeven ter gelegenheid van de eerste uitvoering als oratorio, op 29 september 1912, op het feest van het tienjarig bestaan van den Katholieken Oud-Hoogstudentenbond van Oost-Vlaanderen”.
1927-1933: Verzameld werk deel I, pp.  227-254
 Dendermonde: Grootjans-Willems. -24p.
1909 11 juli: voordracht gehouden in juli 1909 voor het Algemeen Nederlandsch Verbond te Gent.

1927-1933: Verzameld werk deel II, pp.  189-202.

Thielt:Drukkerij-Uitgeverij  Lannoo-Maes. – 22p.
1910 Ten aanval: treurspel in één bedrijf met voorspel en slottooneel uit den tijd der kruisvaarten (toneel)

Onder pseudoniem GODFRIED HERMANS.
1912: 2de druk  . Thielt: drukk. Lannoo-Maes. -23p.
1924: 3de druk ibidem -30p.
1927-1933: Verzameld werk deel I, pp.  287-309
Thielt: drukk. Lannoo-Maes. -23p.
1910 De Belgische wetten op het gebruik der Nederlandsche taal voor het volk toegelicht door Mr. L. Dosfel. (juridische studie)  Dosfel Lode 1 Brugge: Houdmont-Carbonez. -440p.

Reeks: Davidsfonds / Davidsfonds. – Leuven; vol. 168.
Afmetingen: 23,5 x 15.2 (ingenaaid)
1911 De Vlaamsche Beweging. october 1910 tot october 1911.

1927-1933: Verzameld werk deel II, pp.  245-284

Brugge: J. Houdmont-Carbonez. -38p.
1913 Vlaamsch Gewetensonderzoek. Feestrede tot de leden van het Thieltsch studentengild ter gelegenheid van zijn tienjarig bestaan (2 sept. 1912)

1920: 2de uitgave ibidem.
1927-1933: Verzameld werk deel II, pp.  203-222
Thielt: Uitgever J. Lannoo. -32p.

Afmetingen: 18.50 x 13.50 (geniet – brochure)
Met de slotrede van I. Oorda (= Cyriel Verschaeve), op ’t zelfde feest gehouden als inleiding.

1916 De vervlaamsching der Gentsche hoogeschool beschouwd met het oog op de plichten der Vlamingen jegens vorst en land. (Rede)

Voordracht gehouden op de Katholieke studentenvergadering den 15n october 1916 in het Atheneum te Antwerpen bij .
1918: heruitgave bij De Raymaeker en Peremans te Jette-Brussel. -16p.
1927-1933: Verzameld werk deel III, pp.  97-122
 Antwerpen: Vanderdonck. -16p.
1916 Die flämische Studentenbewegung. Eine Skizze ihrer Geschichte. München Gladbach: Sekretariat Sozialer Studentenarbeit. -78p.

Reeks: Studenten-Bibliothek nr 23
1918 Katholiek activistisch verweerschrift.

1918: Vertaald door Prof Dr Beyerle, als Katholische Verteidigungsschrift des flämischen Aktivismus Paderborn, Uitgeverij Ferdinand Schöningh  -81p.
1923: 2de uitgave bij Tielt, Lannoo, -116p.
1927-1933: Verzameld werk deel II, pp.  123-204.
1976: Heruitgave in brochure ‘Brieven aan een Dode – Katholiek Aktivistisch Verweerschrift’. Uitgave: Dendermonde, Wed. L. Dosfel.
2000: Heruitgave bij Gent : Geschiedkundige Heruitgeverij. -66p.
Gent: St-Michielsdrukkerij -50p.

Afmetingen: 24.60 x 15.60 (geniet)

1919 Over “Het Belgische Vaderland” van Dr A. Fierens. Eene bijdrage tot de wijsbegeerte der Vlaamsche beweging.

Onder pseudoniem: THOMAS VAN DER SCHELDEN.
1927-1933: Verzameld werk deel III, pp. 5-44

Brussel : Ons Vaderland. -32p.
1920 Cyriel Verschaeve (essay)

1934: 2de druk uitgave wed. L Dosfel, Dendermonde.
1927-1933: Verzameld werk deel II, pp.  163-188.
Antwerpen: De Sikkel. -24p.

Reeks: Vlamingen van beteekenis; vol. 2
1921 Aanvankelijke rechtsbegrippen ten behoeve van het huishoudelijk landbouwonderwijs. (juridische studie)

Onder pseudoniem  L. BOEYKENS.
 Leuven: Vlaamsche Boekenhalle. -91p
1922 Bloemlezing uit vroeger verschenen gedichtenbundels. Gedichten, 1900. Verzamelde opstellen en gedichten, 1907. Thielt: Drukkerij-uitgeverij Lannoo-Maes -99p.

Afmetingen: 18 x 13,5

1922 Het licht. Toneelstuk voor Meisjes. (toneel)

1927-1933: Verzameld werk deel I, pp.  321-339

Thielt: Drukkerij-uitgeverij Lannoo-Maes. -30p.

Afmetingen: 20 x 14,5
1922 Vriendschap.(novelle)

3de druk.
1902: in Jong Dietschland (met overdruk bij Van Lantschoot-Moens te Dendermonde.
1907: opgenomen in de verzamelbundel Verzamelde Opstellen en Gedichten.
1922: Heruitgave bij Tielt Lannoo. -27p.
1927-1933: Verzameld werk deel II, pp.  7-22
Thielt: Drukkerij-uitgeverij Lannoo-Maes. -27p.

Afmetingen: 21 x 15
1922 Gevlucht. Dramatische tweespraak.

1927-1933: Verzameld werk deel I, pp.  310-320

Thielt:Drukkerij-uitgeverij J. Lannoo. -13p.

Overdruk uit Dietsche Warande en Belfort.
Afmetingen: 18 x 13,5
1923 Katholicisme en nationalisme: antwoord van Thomas Van der Schelden op de vragenlijst rondgestuurd door het Fransch tijdschrift Les lettres te Parijs verschenen in het octobernummer van dit tijdschrift.

Pseudoniem THOMAS VAN DER SCHELDEN.
1927-1933: Verzameld werk deel III, pp.  205-222
 Thielt: Drukkerij-uitgeverij J. Lannoo. -20p.
1923 De Naaste maal. Een verhaal uit het jaar 1848. (vertaling)

Oorspronkelijke auteur: L. WALSH
Met ’s schrijvers toelating uit het Engelsch vertaald door Lodewijk en Angela Dosfel-Tysmans.
Thielt: Drukkerij-uitgeverij J. Lannoo. -156p.
1923 Verkeerd beoordeeld. (vertaling)

Oorspronkelijke auteur: FLORENCE MONTGOMERY
Oorspronkelijke titel: Misunderstood (1896 Richard Bentley ed. , London)
Met toelating van de schrijfster uit het Engelsch vertaald door L. Dosfel en A. Dosfel-Tysmans
Dendermonde: Angela Dosfel.   -167p.

Afmetingen: 20 x 15
1924 Schets van een Geschiedenis der Vlaamsche Studentenbeweging. (studie)

Boekverluchting door Edg. Ernalsteen.
1927-1933: Verzameld werk deel V, pp. 213-334.
2004: facsimile-herdruk van : Gent : Tspyker, 1924 bij Geschiedkundige Heruitgeverij te Gent.
 Gent: Tspyker. -119p.
1924 Het vraagstuk van het Vlaams Nationalisme. (essay)

Pseudoniem THOMAS VAN DER SCHELDEN.
Antwoord op Dr. Rubbens’ Boekje “Het Gevaar van het Nationalisme.
1927-1933: Verzameld werk deel III, pp.  223- 264
Leuven: Vlaamsche Boekenhalle. -48p.
1925 Van ziel tot ziel. Brieven aan goede menschen. (vertaling)

Naar den zevenden tot elfden druk uit het duitsch.
Oorspronkelijke auteur: S.J. LIPPERT Peter
Oorspronkelijke titel: Von Seele zu Seele Briefe an gute Menschen (1924 Herder verlag )
Uit het Duits vertaald door Lodewijk Dosfel
1941: 2de druk bij De Vlaamsche Drukkerij te Leuven. -292p.
1948: 3de druk ibidem
Leuven-Mechelen-Gent : Vlaamsche Boekenhalle. -286p.

Afmetingen: 16,5 x 12
1925 De zielebrieven van Pater Lippert. (essay)

1927-1933: Verzameld werk deel II, pp.  285-308

Antwerpen : Secretariaat van de Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding.  -30p.

Drukkerij K. Dirix-Van Riet.
Afmetingen: 20 x 13,5
Reeks: Verhandelingen van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding. – nr 229, nr 2 van den 22n jaargang 1925
1925 De honden van Banba. Verhalen uit den Ierschen strijd. (vertaalde roman)

Oorspronkelijke auteur: DANIEL CORKERY.
Oorspronkelijke titel: The Hounds of Banba, Talbot Press, Dublin, T. Fisher Unwin, London, 1921
Vertaald door Lodewijk en Angela Dosfel-Tysmans. 
Thielt: Drukkerij-uitgeverij J. Lannoo.  -193p.
1926 Mijmeringen bij Schemertijd. Iersche schetsen uit Gortnanan.

Oorspronkelijke auteur: L. WALSH
Vertaald door L. & A. Dosfel-Tysmans.
Thielt: Drukkerij-uitgeverij J. Lannoo. -72p.

Afmetingen: 21,5×15,5 (genaaid in een stevige papieren band)
1927
-1933
Verzameld werk van L. Dosfel, bijeengebracht door zijn vrouw onder toezicht van Dr Jul. Persijn

Uitgegeven in zeven delen onder leiding van Jules Persyn.
Samenstelling: Angela Dosfeld-Tysmans
 Thielt: Lannoo. 7 delen.

Afmetingen: 21.70 x 16 (ingenaaid – zachte kaft  –  gebonden uitgave met harde kaft)
Eerste, tweede en derde deel: 339p. ; 320p. en 312p.; portret.
Vierde en vijfde deel: 298 p. ; 295 p : portret.
Zesde en zevende deel: 329p. ; 135p. (geen portret)

POSTUME UITGAVEN

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1933 Brieven van een doode.

1939: 2de druk ibidem.
1976: brochure samen met Katoliek Aktivistisch verweerschrift.
1977: 4de uitgave titel: Brieven aan een dode (E.H. Poppe) Katoliek aktivistisch verweerschrift Uitg. Wed. L. Dosfel, Dendermonde, 1977, 128 p.; 24,4 x 16 cm;
softcover met stofomslag; ingenaaid;
Gent: Wed. Dosfel. -76p.
1949 Ter waarheid! Parelen uit zijn werken. (bloemlezing)

Bevat: inleiding: Terug naar Dosfel (pp 5-14); Uit de dichterlijke ziel (pp 15-22); Alles voor Vlaanderen (pp 23-84); Vlaanderen voor Christus (pp 85-98): Tot de jeugd bij voorkeur gaande (pp 99-136); Verwijlen bij grote Denkers (pp 137-165).

 Tielt: Drukkerij-Uitgeverij Lannoo. -167p.

Afmetingen: 16.80 x 11.30 (ingenaaid – zachte kaft met stofomslag)

1976 Brieven aan een Dode – Katoliek Aktivistisch Verweerschrift.

Bevat: Inleiding door A. Dosfel; Brieven aan een dode (E.H. Poppe) (pp 9-60); Katoliek aktivistisch verweerschrift (pp 61-124)

Dendermonde: Wed. L. Dosfel – 128p.

Afmetingen: 24.40 x 15.80 (garenloos gebrocheerd – groenblauwe papieren kaft, zwart geletterd met stofomslag)

Colofon: De derde druk van Brieven aan een dode en Katoliek Aktivistisch Verweerschrift, kwam klaar op 27 december 1976, feestdag van de H. Apostel Johannes.  –  De tekst werd gezet in de ‘Sabon’ en gedrukt in de Sint-Pieters- en Paulusabdij te Dendermonde.