home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Teirlinck, Isidoor

Maakt deel uit van:

Isidoor Teirlinck

Zegelsem-Oudenaarde, 2 januari 1851 – Vorst-Brussel,  27 juni 1934

Prozaschrijver, filoloog en folklorist.

Debuteerde in tweemanschap met zijn schoonbroer Reimond Stijns tussen 1877 en 1884 in een overgangstijd van romantiek naar meer nuchter realisme. Beiden waren vrijzinnige leraren te Brussel. Vanaf 1885 wordt het team Stijns-Teirlinck ontbonden en gaan beiden huns weegs. Stijns ging verder op de naturalistische weg, Teirlinck concentreerde zich meer op de studie van de folklore.

Isidoor Teirlinck was tevens de vader van Herman Teirlinck.

Kan gerekend worden tot de hoofdfiguren van de tweede realistische generatie te samen met  Tony Bergmann, Virginie Loveling, Wazenaar, en Reimond Stijns .

 

BIOGRAFIE 

2 januari 1851: Geboren te Zegelsem als zoon van een dorpssmid.

 • Hij was gehuwd met Josephina van Nieuwenhove en vader van Herman Teirlinck.
 • Behaalde het onderwijzerdiploma aan de normaalschool van Lier, waar hij o a Domien Sleeckx als leraar had.
 • Hij was achtereenvolgens onderwijzer te Cherscamp, Droogenbosch, St.-Joost-ten-Oode.

1875: Leraar in de wis- en natuurkunde aan de Brusselse stedelijke normaalschool Karel Buls.

Isidoor Teirlinck was naast zijn dagtaak als leraar, medewerker ‘Letterkunde’ was aan het Brusselse weekblad ‘De Kerels’, het orgaan van de Brusselse Vlaams-liberale maatschappij De veldbloem. Het is in deze periode dat hij kennis maakt met Reimond Stijns, die zijn eerste literaire teksten aan dit tijdschriftje had toegestuurd, weliswaar onder de pseudoniem H.S.  Reimke. Toen ze ontdekten dat ze allebei uit Zuid-Vlaanderen afkomstig waren was het ijs spoedig gebroken.

Bovendien was Teirlinck op verliefd geworden op Josephine van Nieuwenhove, de jongere zus van Stijns echtgenote. In 1878 zouden ze trouwen.

24 februari 1879: Geboorte van hun enige zoon Herman Teirlinck te St.-Jans-Molenbeek.

DE PERIODE 1877-1884: DE LITERAIRE `FIRMA TEIRLINCK-STIJNS’

Men ging van de literaire `firma Teirlinck-Stijns’ spreken toen zij samen, met succes, van 1877 tot 1884, een aantal novellen, romans en toneelstukken schreven, een samenwerking die culmineerde in de bekende realistische roman uit de tijd van de schoolstrijd Arm Vlaanderen (2 dln., 1883-1884).

1877: Hun debuutroman:  ‘Bertha van den schoolmeester’

 • Bij de boek- en steendrukker Xavier Havermans, die tevens secretaris was van De Veldbloem, verschijnt hun eerste vrij korte roman Bertha van den schoolmeester.In de ondertitel beschrijven ze de roman zelf als een ‘romantische zedenroman’ en dat is inderdaad correct, het is een vrij nadrukkelijke navolging van Hendrik Conscience.
 • Een tranerige en moraliserende geschiedenis van en vondelinge, die wegkwijnt omdat geld en sluwe berekening haar amoureuze aspiraties in de weg staan.
 • Geheel geschreven om aan de sentimentele verzuchtingen van weinig gecultiveerde lezers tegemoet te komen.

Hun volgende korte romans, eveneens bij Xavier Havermans verschenen, Frans Steen (1878) en Baas Colder (1879), waarin resp. de ontaarde moederliefde ende gierigheid gehekeld worden, zijn grotendeel nog op dezelfde melodramatische en moraliserende leest geschoeid. Toch is er evolutie waar te nemen en kan je in beide romans al enige bladzijden lezen die imponeren door hun waarheidsgehalte

1879: Een harde onverkwikkelijke schoolstrijd doet de gemoederen in Vlaanderen hoog oplopen. Zowel Stijns als Teirlinck, die beiden vrijzinnige Brusselse leraren waren, ervoeren dit van op de eerste lijn.

 • In 1878 winnen de radicaal-liberalen de verkiezingen. De toenmalig opgerichte regering Frère-Van Humbeeck (1878-1884) acht het moment gekomen om het idee van de lekenstaat uit te voeren. Om elke invloed van de Kerk op de samenleving te neutraliseren willen zij het onderwijs volledig onder staatstoezicht brengen.
 • De radicaal-liberale schoolwetgeving heeft stand gehouden tot aan de volgende verkiezing in 1884, die een opnieuw een katholieke regering op been brengt die op revanche uit was, wat rumoerige tegenmanifestaties van de liberalen uitlokte.

Bron:  Prof. dr. Theo Luyckx. Politieke geschiedenis van België.1969 p.170

1880:Aldenardiana

 • Deze bundel verhalen betekent een aanzienlijke stap voorwaarts in hun literaire ontwikkeling, omdat het concept ‘literatuur voor het volk’ moet wijken voor een objectieve uitbeelding van de werkelijkheid.
 • Beide vrijzinnige auteurs geven hier op assertieve wijze blijk van hun menselijk engagement.
 • Evenals bij Virginie Loveling (‘In onze Vlaamsche gewesten’ (1877) tot ‘Sophie’ (1885)) is ook hun levensvisie pessimistisch: het edele moet in deze wereld capituleren voor de barbarij en het recht van de sterkste.

3 december 1881: Oprichting van het letterkundig genootschap De Distel – met als motto ‘stekelig, niet hekelig’ – een beetje als tegenhanger van La jeune Belgique, een Franstalig avant-gardistisch literair tijdschrift.  Beiden maten zich aan neutraal, nieuw, vooruitstrevend en kritisch te zijn. De ‘Stekels’ waren vooral liberaal en Vlaamsgezind.

 • Het was aanvankelijk een genootschap beperkt tot een kring van letterkundigen. Men las er voor uit eigen of andermans werk, waarna men het voorgelezene besprak en ontleedde.
 • Zowel Stijns als Teirlinck waren er lid van en ze ontmoetten er zowat iedereen die letterkundig actief was maar in het bijzonder twee andere Zuid-Vlamingen: Omer Wattez en Nestor de Tière.

1882: ‘Uit het leven van het volk’

 • Inzake realisme wordt in deze bundel een stap terug gezet. Sentiment en melodrama steken opnieuw hun kop op. Alleen in de novelle ‘Een schoone jongen’ overtuigt het portret dat zij maken van een pronkerige boerenkerel zonder geweten.

Met het oog op het onderwijs stelde Teirlinck in het Frans en het Nederlands, o.a. met zijn zwager Reimond Stijns, een werkje over Kruidkunde (1882) samen.

1884:  ‘Arm Vlaanderen’

 • Memorabele tweedelige roman over de schoolstrijd. Een mijlpaal in het Vlaamse fictionele proza.
 • Het tendenskarakter van de roman is ongemeen fel, feller dan in vergelijkbare publicaties van Virginie Loveling. Immers de auteurs schrijven over een realiteit die hen als jonge onderwijzers persoonlijk raakt.
 • Het realisme van de roman ligt niet in de grotendeels zwart-wit geschetste karakters (uiteindelijk vinden we alle personages die niet deugen terug achter het klerikale vaandel), maar in een evocatie van een Vlaanderen waarin de armoedige en ongeletterde bewoners speelbal worden van allerlei dweepzucht en zo slaaf blijven van adel en geestelijkheid.
 • Electronisch beschikbaar in DBNL – Arm Vlaanderen

1884:  Zowel Stijns als Isidoor Teirlinck treden toe tot de loge ‘Les vrais amis de l’Union et du Progrès Réunis’, wellicht om op die wijze sterker te staan tegenover de katholieke bezwaren tegen hun roman.

De periode  na 1884

Met de  publicatie van Arm Vlaanderen houdt de samenwerking tussen beide auteurs op. Ze gingen beslist niet als vijanden uit elkaar, maar waren – ieder voor zich – eerder tot het inzicht gekomen dat zij over de maatschappelijke en sociale rol van de literatuur niet meer hetzelfde dachten. Het proza dat Isidoor Teirlinck nadien zal publiceren kan men beschrijven als gematigd realistisch, zonder zich aan uitersten te bezondigen.

Stijns daarentegen zal gaandeweg steeds onbevangener en zonder vrees voor taboes de werkelijkheid literair te lijf gaan. Toch zal het nog twintig jaar duren voor de eerste gave naturalistische roman “Hard labeur” (1904) tot stand kwam.

Na nog enkele aardige verhaaltjes, die hij ‘novellen’ noemde en waarin een duidelijke voorkeur voor planten, bloemen, dieren en ook kinderpsychologie valt op te merken, wendt Isidoor Teirlinck de boeg in de richting van de folklore, in het bijzonder die in verband met de plantenwereld (Plantlore, 1892; Plantenkultus, 1894-1912; Flora diabolica, 1924; Flora magica, 1930), zonder daarbij die van het kinderspel, de sage, de Zuidoostvlaamse dialectologie en de Reinaertstudie te vergeten. In Alfons de Cock (1850-1921) vond hij, op sommige van deze gebieden, een nieuwe trouwe medewerker.

Dat Isidoor Teirlinck de beslissende stap naar het naturalisme niet durfde of wenste te zetten, had mogelijk ook te maken met de invloedrijke figuur van Domien Sleeckx, die aan de staatsnormaalschool te Lier zijn leraar was geweest.

1886: ’Blozende kriekske’

 • Hoewel deze bundel als geheel met zijn melodrama en humor eerder naar het verleden verwijst dan naar de toekomst, geeft de auteur toch blijk van een grote menselijke en sociale bewogenheid.
 • Het verhaal ‘Peetje Sloddervos’ tekent leven en dood van een zielige marginaal die alles verliest waar hij werkelijk van houdt. Toch is het cultuurhistorisch niet zonder belang. Het titelpersonage put al zijn wijsheid en ontspanning uit Poirters ‘Het masker van de wereldt afghetrocken’ het enige boek dat hij bezit. Wanneer zijn geborneerde en kribbige schoondochter deze culturele schat wegens het zgn. onzedig karakter van de ‘beeldekens’ in de kachel stopt, wordt er iets vitaals in hem gebroken.

1888: ‘Cilia’

 • Deze evocatie van het landelijke leven bevindt zich weer o het niveau van de eerste realistische generatie: het verhaal is duidelijk moraliserend bedoeld –boontje komt om zijn loontje- en is gelardeerd met melodramatische passages.
 • Opmerkelijk is, zeker in tegenstelling tot ‘Arm Vlaanderen’, de uitgesproken positieve rol van de dorpspastoor. Die brengt de booswicht tot inkeer en bezorgt met de hulp van een gefortuneerde vrijzinnige vriend Cilia een menswaardig bestaan.

1889: ‘Molleke’

 • Moralisatie vormt hier ook de boventoon in een verhaal geschreven om het volkse bijgeloof te bestrijden waarvan nuttige dieren als mol, vleermuis en egel het slachtoffer zijn.

1894:Naar het land van belofte’

 • Laatste roman van Isidoor Teirlinck.
 • Geschreven in de geest van ‘Arm Vlaanderen’ maar dan over de hopeloze situatie van vele Vlaamse boeren, die de steeds hogere pachtgelden niet langer kunnen betalen en zich genoodzaakt zien om uit te wijken naar, in dit geval Argentinië.
 • Teirlinck geeft in deze roman aan dat de precaire toestand van de boeren ook te maken heeft met het feit dat gronden en kastelen steeds vaker in handen komen van gewetenloze nieuwe rijken, die meer nog dan de traditionele adel hun onderhorigen brutaal uitbuiten.
 • Thematisch loopt de roman enigszins vooruit op Cyriel Buysses toneelwerk ‘Het gezin van Paemel’.
 • De bladzijden waarin de auteur beschrijft hoe boer Penninck de morgen van zijn vertrek naar de boot voor het laatst zijn rondgang doet langs hoeve en landerijen, verdienen door hun soberheid en ingehouden ontroering een plaats in een bloemlezing uit de 19de eeuwse Vlaamse letteren.

1899:Van drie oudjes’

 • Teirlincks laatste verhalenbundel bevestigt enkel het gematigde, maar sterk sociaal bewogen realisme van zijn vorig werk.
 • Het verhaal ‘Blesse!’, waarin het deerniswekkende leven van een arme landelijke man zonder geluk wordt uitgebeeld is een bescheiden prelude op ‘Langs de wegen’ (1901) van Stijn Streuvels.

1909: Wegens ziekte voortijdig met pensioen.

 • Schrijft tijdens deze periode baanbrekende studies over de botanie in de folklore, de godsdienst en de magie.
 • Samen met Alfons de Cock gaf hij acht delen Kinderspel en kinderlust in Zuid-Nederland (1902-1908) en Brabantsch sagenboek (1909-1912) uit.
 • Als dialectoloog had hij grote verdiensten door zijn Zuid-Oostvlaandersch idioticon (4 dln., 1908-1924) en de Klank- en vormleer van het Zuid-Oostvlaandersch dialect (1924).
 • Ook zijn Woordenboek van het Bargoensch (1886) en De toponymie van den Reinaert (1910-1912) bleven bekend.

1931: Doctor honoris causa van de Université Libre de Bruxelles.

In 1931 verscheen eveneens het huldeboek  Isidoor Teirlinck Album. Verzamelde opstellen opgedragen aan Isidoor Teirlinck ter gelegenheid van zijn tachtigsten verjaardag 2 januari 1931 (Leuven, De Vlaamsche Drukkerij, 1931, 388 p.) Dat boek opent met “Een beeld van Isidoor Teirlinck” (3 pagina’s) van de hand van F.V. Toussaint Van Boelaere.

Teirlinck isidoor 35      Teirlinck isidoor 35a

27 juni 1934: Overleden te Vorst-Brussel

 

MEER OVER ISIDOOR TEIRLINCK

 • C. Debaive, `Bibliographie der werken van Dr. I.T.’, in Versl. en Meded. Kon. Vl. Acad. I.T.-album (1931);
 • O. Wattez, `Leven en werk van I.T.’, in Versl. en Meded. Kon. Vl. Acad. (1935);
 • F. Baur, `I.T., de kunstenaar’, in Jaarb. Kon. Vl. Acad. (1949-1951);
 • M. Poll, in Biographie nationale, 34 (1968);
 • H. de Meersman, I.T. als kunstenaar (1972);
 • M. Hoebeke, `Toespraak’, in Versl. en Meded. voor Nederl. taal- en letterk. (1980).

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 •  WAUTERS, K., Het Vlaamse fictionele proza van Conscience tot Loveling. In: Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde in de 19de eeuw. Deel 1 pp. 280-287.
 • WAUTERS, K., Arm Vlaanderen een literair kruispunt, (pp 83-108), in: Verhalen voor Vlaanderen. Aspekten van het Vlaamse fictionele proza tot de Tweede Wereldoorlog, Kapellen, Uitgeverij Pelckmans. 1997, -308p.
 • Prof. Dr. M. Rutten; Prof. Dr. J. Weisgerber (red.): Van “Arm Vlaanderen” tot “De voorstad groeit” 1888-1946. Standaard Uitgeverij 1988 pp.20-22

BIBLIOGRAFIE (Isidoor Teirlinck)

Woordje vooraf

 • Het chronologisch overzicht heeft drie afdelingen:
  • de werken onder eigen naam.
  • Werken geschreven in samenwerking met Reimond Stijns.
  • Werken geschreven in samenwerking met Alfons De Cock.
 • Tenslotte volgen twee overzichten gerangschikt per genre alfabetisch op titel: ééntje voor Isidoor Teirlinck en ééntje voor de ‘firma Teirlinck-Stijns’.

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Universiteitsbibliotheek – Katholieke Universiteit Leuven.
 • Bibliographie der werken van Dr. Is. Teirlinck , werkend lid der Academie , herzien, bijgewerkt en van een systematische tafel voorzien, alsook van enkele voorafgaande aanteekeningen Door Dr. C. Debaive. In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1931. Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, Gent 1931. pp. 1107-1164.

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht

A.   Werken geschreven onder de naam Isidoor Teirlinck.

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1 ste druk
1873 Die niet hooren wil moet voelen: alleenspraak voor jongens. (jeugdtoneel)

Bekroond met den tweeden prijs in den tooneelkampstrijd door de redactie der Vereeniging uitgeschreven in 1873.
1874: 2de druk bij Gent. I. van der Poorten.
In: Verzameling van vier tooneelstukjes bekroond in den wedstrijd door het tijdschrift ‘de Vereeniging’, in 1873 uitgeschreven.
 Teirlinck isidoor 14 Gent: Op het bureel van de VEREENIGING.  -8p.

Drukkerij van I.S. Van Doosselaere, Gent.
1881 Botanique à l’usage des normalistes et des membres du corps enseignant par Is. Teirlinck, professeur aux écoles normales de Bruxelles. (pedagogisch handboek)

1882 : een Nederlandstalige versie van dit handboek met als titel ‘Kruidkunde, een handboek voor…’ verscheen bij De Seyn, Verhougstraete te Roeselare met als auteurs Teirlinck –Stijns.
 Teirlinck isidoor 5a Bruxelles: Imprimerie et Lithographie de Xavier Havermans. -[IV] + 161p.

Afmetingen: 21 × 14.5 (ingenaaid).
1885 Le programme des écoles normales. Physique (Natuurkunde). Ire année d’études. (pedagogisch handboek) Bruxelles. Imp. Xavier Havermans. -72p.

Afmetingen: 19.50 × 13 (ingenaaid)
1885 Bloeiende reuzen.  (feiten en verhalen rond verschillende soorten bomen).

Werk opgedragen ‘Aan den taalminnaar Jan Van Droogenbroeck.’
 Teirlinck isidoor 11 Roeselare: imp. et lib. De Seyn-Verhougstraete. –[IV] +132p.

Afmetingen: 18 × 11.5 (ingenaaide en gekartonneerde exemplaren)
Colofon: Van dit boek zijn gedrukt: 45 exemplaren op Van Gelder papier. Deze zijn genummerd van 1 tot 45 en kosten frs. 2.75 ieder. (voor Nederland f 4.50).
1886  Blozende kriekske. Drij novellen. (verhalenbundel)

Bevat: Peetje Slodderbroek (pp 5-48); Blozende Kriekske (pp 49-92); De Kastanjelaar ( pp 93-119)
Teirlinck isidoor 10 Roeselare: imp. et lib. De Seyn-Verhougstraete. -120p.

Afmetingen: 17.50 × 11.5 (ingenaaide en gekartonneerde exemplaren)
1886  Le programme des écoles normales. Minéralogie. (pedagogisch handboek) Bruxelles. Imp. Xavier Havermans. -55p.

Afmetingen: 19.50 × 13 (ingenaaid)
1886 Woordenboek van Bargoensch. (dieventaal)

Bevat:Voorwoord (pp VII-VIII); Inleiding (pp XI- XLVI); Lijst der voornaamste bronnen (XLVI – xLVIII); Woordenboek (pp 1-76); Bijvoegsel (77-80)
1890: Verscheen een bijvoegsel: Het Bargoensch van Roeselare door H. De Seyn-Verhougstraete, (Roeselare, 1890). 19p. (Dit werk is eveneens gedrukt op 300 exemplaren).
Typ.-P.A. Geurts – Nijmegen
 Teirlinck isidoor 7Teirlinck isidoor 8 Roeselare: imp. et lib. De Seyn, Verhougstraete. -[XLVIII] + 81p.

Afmetingen: 23 × 15 (ingenaaid)
Gedrukt op 300 exemplaren.
Teirlinck isidoor 7a
1887 Molleke! (novelle)

1889: opgenomen in de verhalenbundel Molleke ! Drij novellen uitgegeven bij Drukkerij P.J. Verlooij. Te Rotterdam.
Teirlinck isidoor 13 Antwerpen: drukkerij J. Boucherij. -47p.

Afmetingen: 24.80 x 16.50 (ingenaaid)
1888 Le programme des écoles normales. Botanique. (pedagogisch handboek) Bruxelles. Imp. Xavier Havermans. -80p.

Afmetingen: 19.50 × 13 (ingenaaid)
1888 Cilia. (roman)

Werk opgedragen ‘Aan Dichter Emanuel Hiel!’.
 Teirlinck isidoor 15 Gent: Algemeene boekhandel van Ad. Hoste, uitgever . 2delen

Deel I: [IV] + 177p.; Deel II: pp. 183 tot 326.
Afmetingen: 20 × 13 (ingenaaid)
1889 Molleke! Drij novellen. (verhalenbundel)

Bevat: Molleke (pp 9-81; Arme vleermuis (pp 85-114); Van Stekelke en Stekelinneke (pp 117-165).
Nota: ‘Molleke!’ is eerder verschenen in De Vlaamsche Kunstbode, 1887, blz. 145-165 en 193-215 en gedateerd: ‘Brussel-Molenbeek, 1886’; ‘Arme Vleermuis’, haast gelijktijdig verschenen in Holland-Vlaanderen, 1889, blz. 144-164, en gedateerd: ‘Molenbeek-Brussel, 1888’. en ‘Van Stekelke en Stekelinneke’.
 Teirlinck isidoor 12 Rotterdam: Drukkerij P.J. Verlooij. -167p.

Afmetingen: 17 × 12 (ingenaaid)
1891 Onze beste vrienden.

Met omtrent 200 oorspronkelijke teekeningen van Jean Heylemans.
Bevat: Voorwoord (pp 5-8); Trouwhart (pp 9-40); Minnepoes (pp 41-75); Konijneschrik (pp 77-96); Harddraver (pp 97-122); Langoor (pp 123-143); Melkmoeder (pp 145-167); Kapelaan Belijn en Vrouwe Hawi (pp 169-183); Grillige Belle (pp 185-201); Moddergast ( pp 203-219); Meester Huppelpoot (pp 221-235).
 
 Teirlinck isidoor 4 Gent: Drukkerij I. Vanderpoorten. -243p.

Afmetingen: 24 × 16 (ingenaaid)
Hetzelfde werk is ook bij dezelfde uitgever verschenen in twee bundels (123 en 115 blz.) en in zes brochures.
Teirlinck isidoor 4a
1892 Plantlore. Een eerste hoofdstuk: De plant een levend, bezield, handelend wezen. Gent : J. Vuylsteke. – [XX] + 180p.

Reeks: Uitgave van het Taalverbond ; nr. 8
Afmetingen: 21 × 13.6 (ingenaaid)
1894 Naar het land van belofte! (roman)  Teirlinck isidoor 6 Amsterdam : Uitgevers-Maatschappij ‘Elsevier’. – [IV] + 292p.

Afmetingen: 22.50 x 14.50 (ingenaaid)
Typ. Zuidholl. Boek- en Handelsmdrukkerij. ‘s Gravenhage.
1895 Folklore flamand: Le Folklore mythologique. (typologische studie)

Dit is het 1ste deel van ‘Folklore flamand’; het tweede heeft als titel ‘Contes flamands’.
 Teirlinck isidoor 17 Bruxelles: Charles Rozez, libraire-éditeur. -165p.

Reeks: Bibliothèque belge des connaissances modernes, n° 42
Afmetingen : 18.50 x 11.70 (ingenaaid)
1895 Folklore flamand: Contes flamands. (typologische studie)

Dit is het 2e deel van ‘Folklore flamand’; het eerste had als titel ‘Folklore mythologique’.
 Teirlinck isidoor 18 Bruxelles : Charles Rozez, libraire-éditeur -141p.

Reeks: Bibliothèque belge des connaissances modernes, n° 46
Afmetingen : 18.50 x 11.70 (ingenaaid)
1898 Hulsterloe in Reinaert de Vos. (Reinaertstudie – topologie)

“Dit artikel is een gedeelte eener studie, die uitsluitend over de plaatsnamen van den Reinaert handelt en voor titel heeft: Fr Toponymie van den Reinaert.” (p. 1)
1977: heruitgave door Hulst : Antiquariaat Merlijn
Teirlinck isidoor 25 Gent : A. Siffer. Drukker der Koninklijke Vlaamsche Academie -21p.

Afmetingen: 22.70 x 14.30 (ingenaaid)
Overdruk uit: Dietsche Warande.
1898 Lastige kerels en brave gasten! (verhalenbundel)

Geïllustreerd ‘met teekeningen van Herman Teirlinck’.
Uit de inleiding: In de volgende bladzijden willen wij onze inlandsche wilde zoogdieren bekend maken, hunne daden, hunne zeden, hunne gevoelens nagaan en volumesonderzoeken, historische en folkloristische wetenswaardigheden aangaande deze wezens bijeengaren.
Vele dezer dieren – “de brave gasten!” verdienen onze bescherming en vriendschap, eenige onze achting en waardering, alle – zelfs de “lastige Kerels” – onze aandacht en opmerkzaamheid
Dit is de volledige uitgave van dit werk, bestaande uit 17 verschillende stukken.
 Teirlinck isidoor 16Teirlinck isidoor 16d Gent: Drukkerij I. Vanderpoorten. -2 volumes .

Afmetingen: 24 x 16 (ingenaaid).
Deel I (-134p.) bevat: Inleiding (pp 5-18); Roovers (pp 19-20); Sluwe Reinaard (pp 21-40); Isegrin ( pp 41-60); Vogelschrik (pp 64) De Slanke (pp 65-82); Eremijt Grimbert (pp 83-90); Insecteneters (91-92); Avondzoete (pp 93-108); Stekebol en Fijnsnuitjes (pp 109-118); Des Gaardes Waker (pp 118-120); Fluwelen Wroetelaar (pp 121-134).
Deel II (110p) bevat: Knagelijntjes en Kruipelijntjes (pp 7-32); Cuwaart de Haas (pp 33-44); Pluimstaart (pp 45-54); De Boscschrik (pp 55-68); Der Wouden Sier (pp 69-87); Otter de Visscher (pp 85-93); Zwemmers (pp 94-110).
Hetzelfde jaar 1898, maar zonder gedrukte datum, gaf de firma Vanderpoorten een verkorte versie van dit werk uit, onder de titel: Lastige kerels en brave gasten. Knagelijntjes, kruipelijntjes, door Is. Teirlinck. (47 blz.)
In 1901, bezorgde de firma Vanderpoorten een 2en druk van dit werk in de vorm van 5 afzonderlijke brochures, plus een boekdeel van 111 blz., maar zonder gedrukte datum, noch vermelding van de uitgave,De titels van elk dezer brochures zijn, naast de hoofdtitel, die dezelfde is als voor de uitgave 1898: I. De Boschschrik (34 blz.): II. De Slanke (71 blz.); III. Knagelijntjes, Kruipelijntjes (48 blz.); IV. Otter de Visscher (31 blz.); V. Sluwe Reinaert (48 blz.).
1899 Van drie oudjes. (verhalenbundel)

Bevat: Naardje drinkt! (pp 7-32); Blesse ! (pp 33-56); De Droom van Meester Ignatius Sonneblomme (pp 57-78).
De teekening op het titelblad is van Herman Teirlinck.
Nota: ‘Naardje drinkt!’, verscheen eerder in de Vlaamsche Kunstbode, 1899, blz. 53-61;
‘Blesse!’, verscheen eerder in het Jaarboek van het Taalverbond, 1889, blz. 141-163 en in De Vlaamschen Kunstbode, 1899, blz. 149-165;
‘De Droom van Meester Ignatius Sonneblomme’, verscheen eerder in De Vlaamsche Kunstbode, 1891, blz. 5-21. Deze laatste novelle is daar gedateerd: ‘Brussel, 1890’.
 Teirlinck isidoor 9 Antwerpen: Drukkerij Jan Boucherij. -81p.

Afmetingen: 19.50 x 12.50 (ingenaaid)
1899 Vrijheid-Licht! Lyrisch gedicht van I. Teirlinck.

Muziek van A. Lemaire.
Cantate gedicht en uitgevoerd ter gelegenheid van het 25-jarig jubelfeest (1899) van de Stedelijke Normaalschool voor Onderwijzers te Brussel.
[Brussel]. Z.n. -30p.

Afmetingen: 27.50 x 18.50 (ingenaaid)
Cantate gedicht en uitgevoerd ter gelegenheid van het 25-jarig jubelfeest (1899) van de Stedelijke Normaalschool voor Onderwijzers te Brussel.
1901 Kriekeputte in Reinaert. / door Is. Teirlinck, briefwisselend lid der koninklijke vlaamsche Academie. (Reinaertstudie – topologie) Teirlinck isidoor 24 Gent : A. Siffer. Drukker der Koninklijke Vlaamsche Academie -30p.

Afmetingen: 21.50 x 13.60 (ingenaaid)
Reeks: Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie ; jg. 1901
1905 Zuid-Oostvlaandersch idioticon. (taalkunde – dialectologie)

Eerste deel. Eerste aflevering. A.-Azulk.
Door de Koninklijke Vlaamsche Academie met goud bekroond.
Motto: Niets en klenkt zoetere
As de tale va’ moedere
Teirlinck isidoor 33a
 Teirlinck isidoor 33 Gent: A. Siffer. -[IV] + 220p.

Afmetingen: 26 x 17.50 (ingenaaid)
Reeks: Uitgave der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. VIe reeks, bekroonde werken, nr 36. – Dit werk werd bekroond in Juni 1903.
Deze druk met doorlopende regels werd, omwille van de te hoog oplopende uitgavekosten, na de letter A stopgezet en vervangen door een anderen druk op twee kolommen (1908-1922)
1906 De droom van meester Ignatius Sonneblomme. (verhalenbundel)

Bevat ook: Beiaardindrukken van de auteur Pieter Tack.
Deze novelle is eerder verschenen in de Vlaamsche Kunstbode. 1891, pp. 5-21 en ook in de bundel Van drie Oudjes, 1899.
Gent: Uitgeversmaatschappij “Plantyn”. -36p.

Reeks: Flandria’s Novellen Bibliotheek nr 66
Afmetingen: 19 x 12 (ingenaaid)
1908

1910
Zuid-Oostvlaandersch idioticon.Eerste deel A – G (taalkunde – dialectologie)

Door de Koninklijke Vlaamsche Academie met goud bekroond.
Motto: Niets en klenkt zoetere
As de tale va’ moedere
 Teirlinck isidoor 31  Gent: A. Siffer. Drukker der Koninklijke Vlaamsche Academie. -248p.

Reeks: Uitgave der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. VIe reeks, bekroonde werken, nr 37.
Afmetingen: 26 x 17.50 (ingenaaid)
Het volledig eigenlijk Idioticon bestaat uit 3 boekdelen of 6 afleveringen; daarbij komt dan nog de Klank- en Vormleer (1 bd.).

 • Deel I, Aflevering 1 (A-Azulk.) verscheen in 1905) aflevering 2 (Dain.-Guzze.)  verscheen in 1910;
 • Deel II, aflevering 1 (H-Los) in 1913 en aflevering 2 (Los.-Quotient.) in 1921;
 • Deel III, aflevering 1 (R-Uitstellen.) in 1921 en aflevering 2 (Uitstemmen.-Einde.) in 1922.
 • De Klank-en Vormleer (deel IV) verscheen in 1924.

Voor elk deel van het Idioticon werd een algemeen titelblad gedrukt:

 • Eerste deel: A.-G. (1908-1910).
 • Tweede deel: H.-Q. (1910-1921).
 • Derde deel: R-Einde. (1921-1922).

Bij elke aflevering was een los blad roze papier gevoegd met opmerkingen over de uitspraak, de fonetische weergave er van, enz., alsook met de verklaring van enige afkortingen; dit alles werd in de Klank- en Vormleer (IVe deel van het Idioticon) verwerkt.

1910 Folklore. Exposition, Bruxelles, Palais du Cinquantenaire. Tentoonstelling, Brussel, Jubelparkhalle. (catalogus)

Het titelblad is versierd – tussen de tekst en het jaartal -, met een ‘titelplaat van het volksboek Thiel Ulenspiegel (naar het enig bekende exemplaar c. 1512, berustende in de Koninklijke Bibliotheek te Kopenhagen)’. – Op blz. [1] staat o.m. te lezen: ‘Ce catalogue a été rédigé par M. Is. Teirlinck, secrétaire de la Section de Folklore national’. – Op blz. [72] onderaan staat te lezen: ‘Gedrukt door mij, Corné-Germon, op de Parkmarkt, onder de Kongreskolom, Brussel’. (Ook in het Fransch ernaast).
Teirlinck isidoor 26 [Brussel. Drukkerij Corné-Germon.] -72p.

Afmetingen: 21.50 x 17.50 (ingenaaid)
Teirlinck isidoor 26a
1910

1912
Zuid-Oostvlaandersch idioticon. Tweede deel H-Q.(taalkunde – dialectologie)

Motto: Niets en klenkt zoetere
As de tale va’ moedere
 Teirlinck isidoor 29 Gent: A. Siffer. Drukker der Koninklijke Vlaamsche Academie.–.523p.

Reeks: Uitgave der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, VIe reeks, bekroonde werken, nr 37.
Afmetingen: 26 x 17.50 (ingenaaid)
 1912 Plantenkultus: Een tweede hoofdstuk van de plantlore.

Datering op het omslag: 1904-1912.
Nota: Dit werk is eerst in zijn geheel verschenen in de Vlaamsche Kunstbode, 1903-1912. (84, 86, 89, 92, 93, 95, 98 en 116). – Fragmenten eruit verschenen ook in Volkskunde 1894, 95, 96 en in Ons Volksleven, 1896 en 99.
 Teirlinck isidoor 20 Antwerpen: Boek- en steendrukkerij Jan Boucherij,  Hopland, 22. -475p.

Afmetingen: 24 x 16 (ingenaaid)
Bevat
De Plant – een God (pp 7-10)
Plantvereering buiten het Christendom, (pp 10-125)
Plantvereering in het Christedom (pp 125-441)
Plantgoden en –godinnen (pp 422-460)
1912 De toponymie van den Reinaert. (1910-1912) (topologische Reinaert studie)

Door Is. Teirlinck, werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.
Met tekeningen, plannen, platen en kaarten en fac-similé-bladzijden buiten tekst.
 Teirlinck isidoor 21  Gent: W. Siffer. Drukker der Koninklijke Vlaamsche Academie.  – [LXXIX] + 292p.

Reeks: Koninklijke Vlaamsche Academie voor taal en letterkunde, 111e reeks, nr 19
Afmetingen: 25.50 x 17 (ingenaaid)
1919  Den grooten en den nieuwen Reinaert de Vos, een nieuw handschriftelijk Reinaert-document. (Reinaertstudie– tekstuitgave)

1930: Heruitgave bij Gent: Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. in de reeks: Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde: reeks 3: Middelnederlandsche uitgaven. – -; vol. 24
 Teirlinck isidoor 27  Gent: W. Siffer. Drukker der Koninklijke Vlaamsche Academie.  -29p.

Reeks: Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie ; jg. 1919
1921

1922
Zuid-Oostvlaandersch idioticon. Derde deel R tot Einde.(taalkunde – dialectologie)

Motto: Niets en klenkt zoetere
As de tale va’ moedere

Teirlinck isidoor 32 Gent: W. Siffer. –pp. 221-423

Reeks: Uitgave der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, VIe reeks, bekroonde werken, nr 37.
Afmetingen: 25 x 17 (ingenaaid)
1924 Klank- en vormleer van het Zuid-Oostvlaandersch dialect. (taalkunde – dialectologie)

4de en laatste deel van het Zuid-Oostvlaandersch Idioticon.
Door de Koninklijke Vlaamsche Academie met goud bekroond.

Motto: Niets en klenkt zoetere
As de tale va’ moedere
Teirlinck isidoor 34 Gent: W. Siffer. Drukker der Koninklijke Vlaamsche Academie -220p.

Reeks: Uitgave der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, VIe reeks, bekroonde werken, nr 37.
Afmetingen: 25 × 17 (ingenaaid)
1924 Flora diabolica. De plant in de demonologie. (Taal- en volkskunde)

3de deel van Is. Teirlincks plantloristische Studiën: het 1ste deel is “De Plant – een levend, bezield, handelend Wezen; 2de deel: Plantenkultus; 3de deel Flora diabolica.
Het 4de deel zal in 1930 verschijnen: Flora magica.

Teirlinck isidoor 19 Antwerpen: “De Sikkel” / Santpoort : C. A. Mees. -322p.

Afmetingen: 24 x 16.50 (ingenaaid)

1927 Berkoos. (dialectologische studie)

Door Is. Teirlinck, werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.
Nota: een berkoos is een groentenkweker en –verkoper (Brussels)

Teirlinck isidoor 23 Gent: Samenwerkende Maatschappij “Volksdrukkerij”. Drukker der Koninklijke Vlaamsche Academie.  -12p.

Afmetingen:21.60 x 14 (geniet)
Reeks: Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie ; jg. 1927

1930 Flora magica, de plant in de tooverwereld. (taal-en volkskunde)

4de deel van Is. Teirlincks plantloristische Studiën: het 1ste deel is “De Plant – een levend, bezield, handelend Wezen; 2de deel: Plantenkultus; 3de deel Flora diabolica.
Bevat:
Magische planten, 7-280

 1. Heksenwoonsten, Heksenvergaderingen, 9-34
 2. Heksenvoedsel, 35-43
 3. Echte heksenplanten, 45-106
 4. Planten met bekende heksen of Toovenaars in verband, 107-136
 5. Speciale schadelijke Heksenwerken in verband met Plantlore, 137-160
 6. Andere meestal onschadelijke Heksenwerken, in verband met Plantlore, 161-249
 7. Heksenschepsels, 251-255
 8. Botanomancie, 247-280

Antimagische planten, 283-358

Teirlinck isidoor 22 Antwerpen : “De Sikkel”. -388p.

Afmetingen: 23.50 x 15.50 (ingenaaid)
Gedrukt bij druk. Scheerders-Van Kerchove’s te St. Niklaas-Waas
 

 

B.   Met zijn schoonbroer Reimond Stijns schreef hij onder de namen Teirlinck-Stijns.

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1877 Bertha van den Schoolmeester, romantische zedenschets. (roman)

Nota: Een fragment van dit werk verscheen in de Vlaamsche Kunstbode, 1877, blz. 533-539, met als titel ‘Verijdelde hoop’.
Stijns Reimond 29 Brussel: Boek- en Steendrukkerij van Xavier Havermans.-149p.

Afmetingen: 18.50 x 13 (ingenaaid)
1878  Frans Steen, zedenroman. (roman) Stijns Reimond 23 Brussel: Boek- en Steendrukkerij van Xavier Havermans. -182p.

Afmetingen: 18.50 x 13 (ingenaaid)
1879  Gedichten en Novellen. Eerste deel, Bladknoppen.

Bevat: Liefdeliedjes I. ( pp 7-32);Verwoest geluk (schetsje) ( pp 23-32); Liefdeliedjes II. (pp 33-52); Uit het gepeupel (novelle) (pp 53-69); Mengelpoëzie I. (pp 71-96); Uit het Normaalschoolleven (herinnering) ( pp 97-114); Mengelpoëzie II. ( pp 115-142); Nelleken (schets) ( pp 145-159).
Stijns Reimond 21 Gent: Boekhandel W. Rogghé (J. Vuylsteke). -162p.

Afmetingen: 18.50 x 13.50 (ingenaaid)
1879 Lina Donders, volksdrama in vijf bedrijven. (toneel)

1895: 2de uitgave bij L. Janssens en Zonen, drukkers-uitgevers te Antwerpen. -55 blz. (17.5 × 13.5). – Ingenaaid.
 Stijns Reimond 12 Brussel: J.-H. Dehou, drukker en uitgever (Groot-Eilandstraat, 6).   -56p.

Reeks: Bibliotheek van geprimeerde tooneelwerken. Derde reeks, N° 13 eerste aflevering.
Afmetingen: 18.5 × 11.5 (ingenaaid).
1879 Baas Colder.

1883: Vertaald naar het Frans door J. Elseny & P. Gueury-Dambois. UItgave:  Bibliothèque Gilon te Verviers. -111p. 
Stijns Reimond 20 Brussel: Boek- en steendrukkerij van Xavier Havermans . -156p.

Afmetingen: 18.60 x 13.40 (ingenaaid)
1880 Six nouvelles traduites du flamand par J. Elseni & F. Gueury.

Deze novellen zijn: ‘Bonheur détruit’ (Croquis) (pp 7-14) ; ‘Scène de la vie du peuple’ (pp 15-28) ; ‘Un souvenir du temps de l’école normale’ (pp 29-42) en ‘Nelleken’ (pp 43-56) uit Gedichten en Novellen. ‘Superstition’ (pp 57-66) en ‘Deux jours de Kermesse’(pp 67-93), verschenen in 1878/79, in de Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle. (Nota der vertalers, blz. 94). – ‘Bijgeloof’ , ‘Twee kermisdagen’ en ‘Verwoest geluk ‘zijn onder de naam van Reimond Stijns alleen verschenen.
Stijns Reimond 22 Verviers: Bureau de la Bibliothèque Gilon (11, Pont St-Laurent). -94p.

Afmetingen : 18.50 x 11.50 (gekartonneerd)
1880 Aldenardiana. Novellen uit het Zuiden van Oost-Vlaanderen. (novellen)

Bevat: Pintje-dek (pp 5-42); De Bloem van Eyckhem (pp 43-86); Fieskadee (pp 87-117); Twee kermisdagen (pp 118-153); Moederken (pp 154-223)
Enkele van deze novellen verschijnen tevens in Franse vertaling als Six nouvelles.
Teirlinck-Stijns 15 Brussel: Boek- en steendrukkerij van Xavier Havermans. -244p.

Afmetingen: 18.50 x 14 (ingenaaid)
1880 Six nouvelles traduites du flamand par J. Elseni & F. Gueury. (Ps van Jan Baptist Janmoulle)

Bevat: Deze novellen zijn: ‘Bonheur détruit’(Croquis) (pp 7-14) ; ‘Scène de la vie du peuple’ (pp 15-28) ; ‘Un souvenir du temps de l’école normale’(pp 29-42) en ‘Nelleke’(pp 43-56) uit Gedichten en Novellen. ‘Superstition’ (pp 57-66) en ‘Deux jours de Kermesse’(pp 67-93), verschenen in 1878/79, in de Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle. (Nota der vertalers, blz. 94). – ‘Bijgeloof’ , ‘Twee kermisdagen’ en ‘Verwoest geluk ‘zijn onder de naam van Reimond Stijns alleen verschenen.

 

Verviers : Bureau de la Bibliothèque Gilon (11, Pont St-Laurent). -94p.

Afmetingen: 18.50 x 11.50 (gekartonneerd)
1881  Lucia Staps, drama in vier bedrijven. (toneel) Stijns Reimond 14 Brussel: We J.-H. Dehou en Zoon, drukkers-uitgevers. (Groot-Eilandstraat, 6). -46p.

Afmetingen: 17.50 x 11.50 (ingenaaid)
Reeks: Bibliotheek van geprimeerde Tooneelwerken Zesde reeks nr 35 Vijfde aflevering.
1882  Kruidkunde, een handboek voor onderwijzers en leerlingen-onderwijzers. (pedagogisch handboek)

Nota: een Franstalige versie van dit boek verscheen 1881 ‘Botanique à l’usage des normalistes…’ onder de naam van Isidoor Teirlinck. (zie aldaar)
Teirlinck-Stijns 14 Roeselare: De Seyn-Verhougstraete. –128p.

Afmetingen: 21.00 x 13.80 (ingenaaid)
1882 Bloemenleven. (verhalen, gedichten rond het thema van de bloem)

Bevat: Een woord als inleiding (pp I III); Het viooltje (pp 7-20); -Het leieken-uit-den-dale (pp 21-24); Het Adonisroosken (pp 25-28); Het leverbloempje (pp 29-31); Het sneeuwklokje (pp 32-36); De Keizerskroon (pp 37-39); Het windroosje (pp 40-42); De sleutelbloem (pp 43—48); De oogentrooste-sterremuur (pp 49-51); Het speenkruid (pp 52-53); De maagdenpalm (pp 54-58); Het senegroen (pp 59-62); De madelief (pp 63-69); De vogel- of sterremuur (pp 70-71); De netel (pp 72-74); Het vlas (pp 75-81); De paterskap (pp 82-84); Der bloemen wraak (pp 85-89); Het buksboompje (pp 90-96); Eerenprijs (pp 97-99); Het korenbloempje (pp 100-110); De salie of selve (pp 111-114); Het vergeet-mij-niet (pp115-119); De waterleliën (pp 120-129); De klaverzuring (pp 130-133); De zonnedauw (pp 134-138); De ridderspoor (pp 139-140); De hage- en korenwinde (pp 141-145); De lelie (pp146-152); De winteraster (pp 153-155); De roos (pp156-169); Wetenschappelijke bladwijzer (pp173-201).
1884: 2e druk. Ibidem. -199p. 
Teirlinck-Stijns 12 Roeselare: De Seyn-Verhougstraete, uitgever, boekhandelaar. -201p.

Afmetingen: 18 x 11.50 (ingenaaid)
1882 Uit het leven van ons Volk, een novellenbundel.

Bevat: Een schoone Jongen (pp 5-60); Twee Levenswegen (61-128); De strooien Man (pp 129-140); Bijgeloof (pp 141-156); Een echte Broeder (pp 157-200); Een opbruisend Karakter (pp 201-252).
Stijns Reimond 28 Roeselare: De Seyn-Verhougstraete, uitgever, boekhandelaar . -253p.

Afmetingen: 18 x 11.70 (ingenaaid)
1883 Baas Colder.

Traduction du neerlandais par J. Elseny & P. Gueury-Dambois. (Ps van Jan Baptist Janmoulle).
 Stijns Reimond 27 Verviers: Bureau de la Bibliothèque Gilon (11, Pont St-Laurent). -111p.

Afmetingen : 18.5 × 11.5 (gekartonneerd).
1883 Stella, lyrisch drama. (toneel)

Muziek van Waelput
Nooit in druk verschenen.

Wat echter in verband met Stella wel in druk verscheen, is het programma van de eerste opvoering (Brussel, 14 Maart 1881) bevattende een zeer breedvoerige ontleding van het stuk, in het Frans en in het Nederlands. Dit programma werd gedrukt te Brussel, bij Xavier Havermans en is thans uiterst zeldzaam geworden;
1883 Beersel bij Brussel eene monographie. (monografie)

Bevat: Grondbeschrijving des dorps (pp 3-48); Beschrijving des kasteels (pp 49-58); De heeren van Beersel (pp 60-147).
Stijns Reimond 24 Roeselare: De Seyn-Verhougstraete, uitgever-boekhandelaar .–[VIII] + 147 + [IV]p.

Afmetingen: 18 x 11 (ingenaaid)
1883 Le programme des écoles normales. Sciences naturelles. I. Zoologie (1e année d’études) par Teirlinck-Stijns. (pedagogisch handboek) Roulers. De Seyn-Verhougstraete,éditeur-libraire. -35p.

Afmetingen: 20 x 14 (ingenaaid)
1883 Onverwacht: novelle. Teirlinck-Stijns 13 Antwerpen: Drukkerij L. dela Montagne Wijngaardstraat, 10. -11p.

Afmetingen: 22 x 14 (ingenaaid)
Overgedrukt uit DE VLAAMSCHE KUNSTBODE,
1884  Emanuel Geibel herdacht. Een bloementuiltje uit zijne ‘Jugendgedichte’, 1884 April-Mei, bijeengegaard door Teirlinck-Stijns.

Anthologie van deze Duitse in 1884 overleden dichter met ’Een woord over den dichter (als inleiding) pp IX-XV. Door Teirlinck Stijns.
Teirlinck-Stijns 17 Roeselare:   De Seyn-Verhougstraete, uitgever-boekhandelaar. –[XV] + 88p.

Afmetingen: 16 x 10 (ingenaaid)
Gedrukt op 375 genummerde exemplaren.
1884 Mirza-Schaffy’s liederen ten lof des wijns en der aardsche gelukzaligheid. (poëtische lofzang)

Oorspronkelijke auteur: FRIEDRICH VON BODENSTEDT.
Oorspronkelijke titel: Lieder des Mirza-Schaffy, uit zijn eerste bundel Genomeu.
Uit het Hoogduitsch in het Nederlandsch overgebracht door Terilinck-Stijns
Teirlinck-Stijns 16 Antwerpen: Drukkerij L. dela Montagne Wijngaardstraat, 10. -11p.

Afmetingen: 21.20 x 13.60 (ingenaaid)
Overgedrukt uit DE VLAAMSCHE KUNSTBODE, Tijdschrift voor Letteren, Kunsten en Wetenschappen. jg. 14, blz. 497-505
1884 Le programme des écoles normales. Sciences naturelles. II. Zoologie (2e année d’études) par Teirlinck-Stijns. (pedagogisch handboek) Roulers. De Seyn-Verhougstraete,éditeur-libraire. -61p.

Afmetingen: 20 x 14 (ingenaaid)
1884 Arm Vlaanderen. (2 delen) (roman)

1891: 2de uitgave in twee volumes bij Vuylsteke te Gent.
1984: heruitgave door Vlaams Boekenfonds te Aartselaar met een verantwoording door Gaston Durnez ; met een naschrift door Albert Van Hageland in de reeks: Vlaanderens glorie. (2 vol.)
Roeselare: De Seyn-Verhougstraete, uitgever. Deel 1: -325p. Deel 2: 390p.

Afmetingen: 20 x 14 (ingenaaid)
Electronisch beschikbaar bij Elektronisch beschikbaar via Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
1886 ’t Is uit liefde ! Blijspel met zang in één bedrijf door Teirlinck-Stijns. Muziek van K. Miry.

Het stukje speelt in het begin des jaars 1810, onder Napoleon I – Het tooneel verbeeldt eene zaal van een buitengoed.
Personen: Kapitein VALCKE, TOM, soldaat, JEF, soldaat, BERNARD, verliefde van Diana, FRITS jager van het kasteel, DIANA, dochter van de kapitein.
1895:
Tweede uitgave bij L. Janssens en Zonen, drukkers-uitgevers te Antwerpen. -24 blz. (17.5 × 13.5). – Ingenaaid.
 Teirlinck-Stijns 11 Brussel: Michiel de Hou. -32p.

Afmetingen: 18 x 11.50 (ingenaaid)
Reeks: ‘Bibliotheek van geprimeerde tooneelwerken’. IXe reeks, Nr 54. –
Teirlinck-Stijns 11a

C. Alfons de Cock en Isidoor Teirlinck.

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1902

1908
Kind Kinderspel en kinderlust in Zuid-Nederland / door A. De Cock, en, Is. Teirlinck ; met schema’s en teekeningen van Herman Teirlinck .

Bekroond door de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde.
• Eerste deel : Inleiding . I : Loopspelen . II : Springspelen
• Tweede deel. III : Dansspelen.
• Derde deel . IV : Werpspelen . V : Vlinger, hand- en vuistspelletjes. Dansspelen.
• Vierde deel . VI : Ambachtsspelen . VII : Raadspelen . VIII : Schommelspelen.
• Vijfde deel. IX : Marbelspelen. X : Topspelen. XI: Kinderspeeltuig.
• Zesde deel : XII : Kind en natuur.
• Zevende deel . XIII : Kind en kalender . XIV : Kind en school . XV : Kind en muziek.
• Achtste deel : XVI. Tergspelletjes ; XVII. Voor- en naspel ; XVIII. Varia.
1994: heruitgave bij Antwerpen-Borgerhout : Genootschap voor Geschiedenis en Volkskunde. 8 v. in 4 bdn
 Teirlinck De Cock 4Teirlinck De Cock 4a Gent: A. Siffer. Drukker der Koninklijke Vlaamsche Academie.

Reeks: Uitgave van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde.
Het volledige werk bestaat uit 8 delen.
Deel II in 1903 -389 blz. (25.5 × 17). – Ingenaaid.
Deel III in 1904; –284 blz. (25.5 × 17). – Ingenaaid.
deel IV, in 1904; -360 blz. (25.5 × 17). – Ingenaaid.
Deel V, in 1905; -284 blz. (25.5 × 17). – Ingenaaid.
Deel VI, in 1906; -284 blz. (25.5 × 17). – Ingenaaid.
Deel VII, in 1907 -308 blz. (25.5 × 17). – Ingenaaid.
Deel VIII in 1908. -366p. (25.5 × 17). Met twee platen buiten tekst.
1909 Brabantsch Sagenboek. Eerste Deel: Mythologische Sagen, Duivelsagen.

Met een gekleurde kaart, buiten tekst, der provincie Brabant (België).
Bevat:
Mythologische Sagen (pp 7-226)

 1. Sagen uit de tooverwereld
 2. Sagen uit de geestenwereld
 3. Wondersagen van dieren, planten, bronnen
 4. Oude-godensagen

Duivelssagen (pp 227-295)

Teirlinck De Cock 2 Gent: A. Siffer. -[XXXII] + 307p.

Reeks: Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde.
Afmetingen: 20.50 x 13.25 (gebonden kartonnen kaft)
Teirlinck De Cock 2a
1911 Brabantsch Sagenboek. Tweede deel: Legenden of echt Christelijke Sagen.

Bevat:
Ons-Heerelegenden (pp 7-63)
Maria legenden (pp 64-165)
Heiligenlegenden (pp 166-35)
Teirlinck De Cock 3 Gent: A. Siffer. -356p.

Reeks: Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde.
Afmetingen: 20.50 x 13.25 (gebonden kartonnen kaft)
1912 Brabantsch Sagenboek. Derde deel: Historische Sagen.

Bevat:
Persoonssagen (pp 7-120)
Plaatssagen (pp 121-247)
Eenige aanvullingen (pp 248-255)
Gent: A. Siffer. -303p.

Reeks: Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde.
Afmetingen: 20.50 x 13.25 (ingenaaid – zachte kaft)

 

BEKNOPT OVERZICHT PER GENRE ALFABETISCH OP TITEL

A.    Bibliografie alfabetisch (Teirlinck-Stijns)

 • Arm Vlaanderen (roman, 1884) (samen met Reimond Stijns) (deel I en deel II).
 • Aldenardiana (novellen, 1880) (samen met Reimond Stijns)
 • Baas Colder (1879) (samen met Reimond Stijns)
 • Beersel bij Brussel (monografie, 1883) (samen met Reimond Stijns)
 • Bertha van den schoolmeester (roman, 1877) (samen met Reimond Stijns)
 • Bladknoppen (1879) (samen met Reimond Stijns)
 • Bloemenleven (1882) (samen met Reimond Stijns)
 • Emanuel Geibel herdacht (1884) (samen met Reimond Stijns)
 • Frans Steen (roman, 1878) (samen met Reimond Stijns)
 • Gedichten en novellen (1879) (samen met Reimond Stijns)
 • Kruidkunde (schoolboek, 1882) (samen met Reimond Stijns)
 • Lina Donders (toneel, 1879) (samen met Reimond Stijns)
 • Lucia Staps (toneel, 1882) (samen met Reimond Stijns)
 • Mirza-Schaffy’s liederen ten lof des wijns en der aardsche gelukzaligheid. (poëtische lofzang, 1884)
 • Onverwacht: novelle. (1883)
 • Stella (toneel, 1883) (samen met Reimond Stijns – nooit gepubliceerd)
 • ’t Is uit liefde (zangspel, 1886) (samen met Reimond Stijns)
 • Uit het leven van ons volk (novellen, 1882) (samen met Reimond Stijns)

B.     Bibliografie Isidoor Teirlinck per genre alfabetisch op titel

Literair werk

 • Bloeiende reuzen. (poëzie en volksverhalen rond bomen) 1885
 • Blozende kriekske. Drij novellen. 1886
 • Cilia. (roman) 1888
 • De droom van meester Ignatius Sonneblomme. (novelle) 1891 & 1906
 • Die niet hooren wil moet voelen: alleenspraak voor jongens. (jeugdtoneel) 1873
 • Lastige kerels en brave gasten deel 1. 1898
 • Lastige kerels en brave gasten deel 2 . 1901
 • Molleke! 1887
 • Molleke! Drij novellen. 1889
 • Naar het land van belofte! (roman) 1894
 • Van drie oudjes. (novellen) 1899

Niet literair werk

Taalkundig werk

 • Klank- en vormleer van het Zuid-Oostvlaandersch dialect. 1924
 • Woordenboek van Bargoensch. (dieventaal) 1886
 • Zuid-Oostvlaandersch idioticon (4 dln., 1908-1924). 1908-1924

 Folklore

 • Brabantsch sagenboek. (drie delen) 1909-1912/ door Alfons De Cock en Isidoor Teirlinck.
 • Folklore flamand: Le Folklore mythologique. 1895
 • Folklore flamand: Contes flamands1895
 •  Flora diabolica. De plant in de demonologie. 1924
 • Flora magica, de plant in de tooverwereld. 1930 
 • Onze beste vrienden. 1891
 • Plantlore. De plant een levend, bezield, handelend wezen. 1892
 • Plantenkultus. 1904
 • Kinderspel en kinderlust in Zuid-Nederland (8 deeltjes) 1902-1908 / door Alfons De Cock en Isidoor Teirlinck.

 Reinaertstudie

 • Den grooten en den nieuwen Reinaert de Vos, een nieuw handschriftelijk Reinaert-document. 1919
 • De toponymie van den Reinaert. 1910-1912
 • Hulsterloe in Reinaert de Vos. 1898
 • Kriekeputte in Reinaert / door Isidoor Teirlinck, briefwisselend lid der koninklijke vlaamsche Academie. 1901

Vertalingen

 • Mirza-Schaffy’s liederen ten love des wijns.