home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Stijns, Reimond

Maakt deel uit van:

REIMOND STIJNS

 Stijns Reimond 0

Mullem, 10 mei 1850 – Sint-Jans-Molenbeek, 12 december 1905

 Reimond Stijns schreef aanvankelijk samen met zijn schoonbroer Isidoor Teirlinck succesvolle realistische romans.

Vanaf 1884 evolueert hij onder eigen naam naar het naturalisme. Zijn roman ‘Hard labeur’ is een hoogtepunt in de Vlaamse romankunst.

 

BIOGRAFIE

10 mei 1850:  Geboren als oudste in een kroostrijk gezin (na hem volgden nog 7 kinderen) te Mullem, waar zijn vader, Henry Stijns (1819-1888) onderwijzer was. Zijn moeder was Orthantia De Coninck, dochter van een brandewijnstoker uit het nabijgelegen dorp Huise.

Net als zijn broers en zussen kreeg Reimond les van zijn vader. Eerst in de lagere klassen, nadien een vorm van middelbaar onderwijs dat hoofdzakelijk bestond uit zelfstudie onder de leiding van vader Henry.

1866-1869: Student aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas, waar ook zijn vader een twintigtal jaren voordien (1842-1843) schoolgelopen had, al ging het toen nog nadrukkelijk om een kosters én onderwijzersopleiding.

 • Aan zijn opleiding hield Reimond Stijns heel wat traumatische ervaringen over. De tucht was zeer streng en het leerprogramma dogmatisch. In zijn roman “Arm Vlaanderen’ noemt hij de school een “broeikas voor geestesslaven”, het leven van de normalisten “een plantenleven”.

2 oktober 1869: Hulponderwijzer aan de gemeenteschool te Bevere (Oudenaarde)

1 oktober 1871: Hulponderwijzer aan de gemeenteschool van zijn geboortedorp Mullem.

5 november 1872: Hulponderwijzer aan de Gemeenteschool nr 2 te Sint-Jans-Molenbeek.

Wellicht zullen zowel een betere salariëring als perspectieven op een literaire carrière meegespeeld hebben om de overstap naar het Brusselse te maken.

22 augustus 1874: Huwt met Marie van Nieuwenhove, een onderwijzeres huishoudkunde eveneens in Molenbeek. Het gezin zal drie dochters krijgen: Bertha (°17 oktober 1875), Irma (° 17 december 1878) en Elza (°25 september 1885). Elza overlijdt zeer vroeg op 8 juni 1886.

Het is in deze periode dat hij kennis maakt met Isidoor Teirlinck – afgestudeerd aan de Lierse Normaalschool –  die naast zijn dagtaak als leraar, medewerker ‘Letterkunde’ was aan het Brusselse weekblad ‘De Kerels’, het orgaan van de Brusselse Vlaams-liberale maatschappij De veldbloem. Stijns had hen zijn eerste literaire teksten toegestuurd, weliswaar onder de pseudoniem H.S. Reimke. Toen ze ontdekten dat ze allebei uit Zuid-Vlaanderen afkomstig waren was het ijs spoedig gebroken. Bovendien was Teirlinck op verliefd geworden op de jongere zus Josephine van Stijns echtgenote. In 1878 zouden ze trouwen.

1877-1884: Vrij snel begonnen ze samen novellen en toneelstukken te schrijven, in die mate zelfs dat ze al snel bekend werden als de literaire `firma Teirlinck-Stijns’ (zie verder)

1877: Bij de boek- en steendrukker Xavier Havermans, die tevens secretaris was van De Veldbloem, verschijnt hun eerste vrij korte roman Bertha van den schoolmeester. In de ondertitel beschrijven ze de roman zelf als een ‘romantische zedenroman’ en dat is inderdaad correct, het is een vrij nadrukkelijke navolging van Conscience.

Hun volgende korte romans, eveneens bij Xavier Havermans verschenen, Frans Steen (1878) en Baas Colder (1879), waarin resp. de ontaarde moederliefde en de gierigheid gehekeld worden, zijn grotendeel nog op dezelfde melodramatische en moraliserende leest geschoeid. Toch is een evolutie merkbaar en kan je in beide romans al enige bladzijden lezen die imponeren door hun waarheidsgehalte.

1879: Een harde onverkwikkelijke schoolstrijd doet de gemoederen in Vlaanderen hoog oplopen.

Zowel Stijns als Teirlinck, die beiden vrijzinnige Brusselse leraren waren, ervoeren dit van op de eerste lijn.

 • In 1878 winnen de radicaal-liberalen de verkiezingen. De toenmalig opgerichte regering Frère-Van Humbeeck (1878-1884) acht het moment gekomen om het idee van de lekenstaat uit te voeren. Om de invloed van de Kerk in de samenleving te neutraliseren willen ze het onderwijs volledig onder staatstoezicht brengen.
 • De radicaal-liberale schoolwetgeving heeft stand gehouden tot aan de volgende verkiezing in 1884, die opnieuw een katholieke regering op been brengt die op revanche uit was, wat rumoerige tegenmanifestaties van de liberalen uitlokte.

3 december 1881: Oprichting van het letterkundig genootschap De Distel – met als motto ‘stekelig, niet hekelig’ – een beetje als tegenhanger van La jeune Belgique, een Franstalig avant-gardistisch literair tijdschrift.

 • Beiden wilden ze neutraal, nieuw, vooruitstrevend en kritisch zijn. De ‘Stekels’ waren vooral liberaal en Vlaamsgezind.
 • Het was aanvankelijk een genootschap beperkt tot een kring van letterkundigen. Men las er voor uit eigen of andermans werk, waarna men het voorgelezene besprak en ontleedde.
 • Zowel Stijns als Teirlinck waren er lid van en ze ontmoetten er zowat iedereen die letterkundig actief was maar in het bijzonder twee andere Zuid-Vlamingen: Omer Wattez en Nestor de Tière.

1 maart 1884: Aangesteld tot studiemeester aan het Athénée Royale de Bruxelles, weliswaar aan een lager loon dan in Molenbeek, maar met betere toekomstperspectieven.

In hetzelfde jaar treden zowel Stijns als Teirlinck toe tot de loge ‘Les vrais amis de l’Union et du Progrès Réunis’.

1884: Richt samen met Jan Mathijs Brans het tijdschrift Onze vlag op, dat maar korte tijd bestaat. Slechts 5 afleveringen rolden van de pers.

1890: Wordt alsnog aangesteld als dienstdoend leraar aan het Koninklijk Atheneum te Brussel. Hij zal er in de lagere middelbare leerjaren les geven in geschiedenis, aardrijkskunde en Nederlands.

1899: Wordt definitief benoemd als leraar aan het Koninklijk Atheneum te Brussel.

De periode 1877-1884: De literaire `firma Teirlinck-Stijns’

Men ging van de literaire `firma Teirlinck-Stijns’ spreken toen zij samen, van 1877 tot 1884, een aantal novellen en toneelstukken en vooral de bekende naturalistische roman uit de tijd van de schoolstrijd Arm Vlaanderen (2 dln., 1883-1884) uitgaven.

1877: Hun debuutroman:  ‘Bertha van den schoolmeester, een romantische zedenschets’’

 • Staat nog sterk onder invloed van Hendrik Conscience.
 • Een tranerige en moraliserende geschiedenis van een vondelinge, die wegkwijnt omdat geld en sluwe berekening haar amoureuze aspiraties in de weg staan.
 • Geheel geschreven om aan de sentimentele verzuchtingen van weinig gecultiveerde lezers tegemoet te komen.

1879: Stijns en Isidoor Teirlinck publiceren Gedichten en Novellen. Eerste deel, Bladknoppen en Baas Colder.

 • In Uit het Normaalschoolleven – een schets die voorkomt in Novellen en gedichten klaagt Stijns de huichelarij en achterbaksheid aan binnen het besloten wereldje van een bisschoppelijk onderwijsinstelling. Een thema dat later in Arm Vlaanderen ruimschoots aan bod zal komen.
 • Lina Donders een drama in 5 bedrijven wordt opgevoerd.
 • Begin van de schoolstrijd.

1880:Aldenardiana

 • Deze bundel verhalen betekent een aanzienlijke stap voorwaarts in hun literaire ontwikkeling, omdat het concept ‘literatuur voor het volk’ moet wijken voor een objectieve uitbeelding van de werkelijkheid.
 • Beide vrijzinnige auteurs geven hier op assertieve wijze blijk van hun menselijk engagement.
 • Evenals bij Virginie Loveling is ook hun levensvisie pessimistisch: het edele moet in deze wereld capituleren voor de barbarij en het recht van de sterkste.

1882: ‘Uit het leven van het volk’

 • Inzake realisme wordt in deze bundel een stap terug gezet. Sentiment en melodrama steken opnieuw hun kop op. Alleen in de novelle ‘Een schoone jongen’ overtuigt het portret dat zij maken van een pronkerige boerenkerel zonder geweten.

Met het oog op het onderwijs stelden zij in het Frans en het Nederlands, een werkje over Kruidkunde (1882) samen.

1884:  ‘Arm Vlaanderen’

 • Memorabele tweedelige roman over de schoolstrijd. Een mijlpaal in het Vlaamse fictionele proza.
 • Het tendenskarakter van de roman is ongemeen fel, feller dan in vergelijkbare publicaties van Virginie Loveling. Immers de auteurs schrijven over een realiteit die hen als jonge onderwijzers persoonlijk raakt.
 • Het realisme van de roman ligt niet in de grotendeels zwart-wit geschetste karakters (uiteindelijk vinden we alle personages die niet deugen terug achter het klerikale vaandel), maar in een evocatie van een Vlaanderen waarin de armoedige en ongeletterde bewoners speelbal worden van allerlei dweepzucht en zo slaaf blijven van adel en geestelijkheid.

De periode  na 1884

Met de  publicatie van Arm Vlaanderen houdt de samenwerking tussen beide auteurs op. Ze gingen beslist niet als vijanden uit elkaar, maar waren – ieder voor zich – tot het inzicht gekomen dat zij over de maatschappelijke en sociale rol van de literatuur niet meer hetzelfde dachten. Het proza dat Isidoor Teirlinck nadien zal publiceren kan men beschrijven als gematigd realistisch, zonder zich aan uitersten te bezondigen.

Stijns daarentegen zal gaandeweg steeds onbevangener en zonder vrees voor taboes de werkelijkheid literair te lijf gaan. Toch zal het nog twintig jaar duren voor de eerste gave naturalistische roman “Hard labeur” (1904) tot stand kwam.

1886-1887:Schetsen en verhalen’

In deze twee bundels vindt men naast conventionele stukken, ook een paar verhalen die voor die tijd best gedurfd waren.

 • Schoone Melie’: een evocatie van de ontluikende seksualiteit bij een jonge vrouw. Ook Lodewijk Van Deyssels ‘Een liefde’ verscheen in 1886.
 • Gemeen volk’: een provocerend, op één restantje romantiek na, reeds naturalistisch beeld van het landelijke proletariaat. De zogenaamde zedeloosheid wordt hier bekeken in het licht van milieufactoren.
 • Broodnijd’: een kleine tragedie van afgunst en laster, waarbij de auteur zich in het voorwoord excuseert voor de afloop van het verhaal en de rol van het hoofdpersonage, maar dat hij de feiten weergeeft zoals ze zich hebben voorgedaan.

1887:Ruwe liefde’

 •  Is zoals ‘Arm Vlaanderen’ een amalgaam van nieuw en oud, hoewel de richting realistische prozakunst zich steeds duidelijker aftekent.
 • Centraal staat de liefdesgeschiedenis van het adoptiefkind Wanna Hagebeuk met de kleinzoon van de molenaar. Deze liefde loopt fataal af door enerzijds de verdorven aard en de geldzucht van de pleegouders en de grootvader, anderzijds door de benepen en hypocriete mentaliteit van de plaatselijke dorpsgemeenschap.
 • Milieufactoren spelen voor de auteur een steeds belangrijkere rol. Karaktertekeningen veelal zwart-wit, behoudens voor het mannelijk hoofdpersonage die met zichzelf in onmin leeft en als minnaar de dupe wordt van zijn halfslachtigheid.
 • Pluspunten: de vaak navrante sfeerschepping en de illusieloze slotbladzijden: het leven dat in al zijn banaliteit verdergaat.

1889:  ‘Sprokkelingen

 • Bevat hoofdzakelijk kortere, soms autobiografische schetsen uit vroeger jaren.
 • Verstrooide bladeren’: verdient een aparte vermelding, omdat in dit verhaal Stijns de overgang maakt van realisme naar naturalisme. Het centrale deel bestaat uit een zelfmoordgeschiedenis, die omraamd wordt door jeugdherinneringen van een luchtig-humoristische ik-verteller.

1891:In de ton’

 • Kan reeds naturalistisch genoemd worden.
 • Een jonge schwärmer met literaire ambities raakt hopeloos verliefd op een herbergprinses, huwt haar, maar blijkt niet opgewassen tegen de lange en pijnlijke ontnuchtering, zodat hij tenslotte zelfmoord pleegt.
 • Geen karakteriële zwart-wit tekening, maar mensen van vlees en bloed. Zowel de ongelukkige protagonist Willem Ghijsels, als de antagoniste Dina Corbeel worden getekend met hun gebreken en hun kwaliteiten, maar hun karakter en levensloop zijn wel bepaald door erfelijke antecedenten: Dina’s vader is een alcoholist en een oom van Willem pleegde eveneens zelfmoord.
 • Stijns toenemend meesterschap blijkt uit zijn geleidelijke weergave van Willems aftakeling in het tweede deel en ook door het raffinement waarmee de natuurtaferelen werden geschreven; Door hun stemmingskarakter suggereren ze de onverbrekelijke eenheid van natuur en mens.

1896:Driften

 • Heel wat minder naturalistisch dan de titel laat vermoeden.
 • Heel wat verhalen zijn moraliserend van aard en/of drager van een traditioneel Vlaamse reflex, zoals ‘Tout à l’instar de Paris’ waarin de auteur van leer trekt tegen de eigendunk van de ingeweken Fransen en de zedeloosheid van de café-chantants.
 • De belangrijkste novelle ‘Roode Phantasie’ waarin een driehoeksverhouding wordt uitgebeeld, die noodlottig afloopt, ligt geheel in de lijn van het Franse naturalisme. Het erfelijke determinisme is de grondslag van al het gebeuren “voor onze geboorte heeft het verleden reeds wetten bereid, waaraan we blindelings moeten gehoorzamen, en lieden, – aan ons door bloedbanden gehecht, – lieden, – lang ontslapen, eer we ’t levenslicht aanschouwden, – oefenen onweerstaanbaren invloed op ons uit” (Driften, p. 151).

1904:Hard labeur

 • Gaafste prestatie van de auteur.
 • Een van de hoogtepunten uit het Vlaamse naturalisme. Moet voor de toonaangevende werken van Cyriel Buysse geenszins onderdoen: de auteur legt een opmerkelijke stijlkracht aan de dag, strak en zelfs monumentaal in de weergave van het gewelddadige hoofdpersonage, uiterst verfijnd en subtiel bij de evocatie van de talloze natuurimpressies.
 • Verhaalt het huwelijksleven van een animale man, die in zijn drang naar geld en goed vrouw en kinderen brutaal onderdrukt en dwingt even slafelijk te werken als hijzelf. Voor een klein vergrijp slaat hij zijn jongste zoon dood. De misdaad blijft omwille van zijn ongemeen krachtige fysiek (symbolisch weergegeven door het dragen van de standaard in de jaarlijkse processie) ongestraft. Bij de eerste tekenen van zwakheid, echter, wordt hij door zijn revolterende oudste zonen dodelijk mishandeld, zodat al zijn hard labeur voor niets is geweest.
 • Enerzijds staat dit epos dus in het teken van de niets ontziende mannelijke instinct, anderzijds heeft de auteur eveneens de vrouwelijke leef- en gevoelswereld een plaats gegund. Het verblijf van het dochtertje in de kantwerkschool is daar een  voorbeeld van, overigens niet zonder tragiek en daardoor nauw verbonden met de hoofdhandeling.

Hard labeur werd op de BRT (1985) vertoond in de vorm een tv-feuilleton met in de hoofdrol Jo De Meyere waar hij het personage Speeltie vertolkte.

Opmerkelijk is ook dat Stijns in de loop van zijn ontwikkeling – naast zijn realistisch-naturalistische teksten – toch ook nog boekjes aflevert in de oude volksopvoedende trant. Het gaat dan om idealiserende verhalen, die mooi geïllustreerd en keurig zijn bezorgd door de Brusselse succesuitgever Lebègue. Ze zijn bestemd voor kinderen, aankomende jeugd of eventueel leesgierige jonge dames uit de burgerij.

Deze verhalen zijn inhoudelijk allerminst banaal, geschreven in een sobere stijl en getuigen van een grote humanistische levenshouding.

12 december 1905: Reimond Stijns overlijdt, 55 jaar oud, thuis te Sint-Jans-Molenbeek.

 • Overmatig drankgebruik heeft van Stijns een ernstige leverpatiënt gemaakt. De onverbiddelijke diagnose luidt: Levercirrose.
 • Begin december is het einde nabij. Een priester wordt  opgeroepen voor de laatste sacramenten maar hem wordt door enkele logebroeders – die naar aloud vrijmetselaarsgebruik de wacht optrekken aan de ingang van het sterfhuis – de toegang tot de woning ontzegd

15 december 1905: Stijns wordt burgerlijk begraven.

EPILOOG

1908: Op verzoek van de Kunstkring De Distel noemt de Molenbeekse gemeenteraad een straat naar Reimond Stijns.

1916: Publicatie van de vertaling Eine Laune, in Flämische Erzähler, Hrsg. Und verdeutscht von H. Brühl, Hamburg, pp. 81-96.

1918: ‘Alles verloren’, in Flandern. Ein Novellenbuch, hrsg von G. Goyert, München, 1918, pp.123-138

1920:Arme Menschen’

 •  Postuum verschenen korte roman over een edelmoedige vrouw die in alle opzichten het slachtoffer wordt van haar armoedige en miserabele omgeving.
 • Stilistisch verschilt dit boek door zijn eenvoudige, alledaagse stijl dermate van zijn vorig werk, dat men zich kan afvragen of het hier niet gaat om één van zijn vele populaire publicaties in volksopvoedende trant, die de auteur vooral tijdens zijn laatste periode om den brode geregeld schreef.
 • Misschien heeft Herman Teirlinck, die de tekst uitgaf en het voorwoord schreef, de literair historische draagwijdte verkeerd ingeschat.

1931: Bij uitgever L. Opdebeek te Antwerpen verschijnt van de hand van Lode Baekelmans een monografie ‘Reimond Stijns’.

1944 of ’45: Bij Drukkerij-uitgeverij Snoeck Ducaju en Zoon te Gent verschijnt een heruitgave (derde druk) van Hard Labeur

1984-1985: Niet minder dan vier uitgaven van ‘Hard Labeur’

 • 1984: Heruitgave door Uitgeverij Publiboek/Baart, Deurne in de reeks Vlaamse Volks- en Streekroman. (Redactie en vormgeving: Fanny Bruyninckx – Omslagtekening: Reint de Jonge – Fotografisch zetwerk: Heyselberghs, Wommelgem) – 272p.
 • 1984: Vlaams Boekenfonds te Aartselaar -252p.
 • Reeks: Vlaanderens glorie / met de medewerking van Jozef Van Overstraeten, Gaston Durnez, Tuur Wouters [&] Renaat Van der Linden ; redacteur Albert Rutgeerts
 • 1985: Heruitgave bij Uitgeverij De Keyser te Aartselaar ; [voorwoord : Albert Van Hageland ; inleiding : Nicole Verschoore ; illustraties : R. Van De Sande]-251p.
 • 1985: Uitgave van de Dienst Pers en Publikaties van de BRT. -269p.
  Redactie: Pieter Wouters – Grafische vormgeving: Leslien Dauw – Foto’s: Vic Meulemans (copyright BRT).
  Uitgave naar aanleiding van de gelijknamige TV-Serie Hard Labeur met stills uit de reeks.

20 oktober 1985: De televisieserie ‘Hard Labeur’ wordt door de BRT uitgezonden (7 afleveringen) met Chris Lomme en Jo de Meyere in de hoofdrollen.

 • De kroniek wordt in 2004 op TV1 heruitgezonden.

8 februari 1987 : Het stadsbestuur van Oudenaarde organiseert een Stijns-herdenking en sindsdien hangt er een bronzen gedenkplaat aan gevel van de gemeentschool van Mullem, waar Stijns 1 jaar les heeft gegeven.

29 mei 1988: Inwandeling van het Reimond Stijnspad.

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • WAUTERS, K., Het Vlaamse fictionele proza van Conscience tot Loveling. In: Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde in de 19de eeuw. Deel 1. pp. 280-287.
 • WAUTERS, K., Arm Vlaanderen een literair kruispunt, (pp 83-108), in: Verhalen voor Vlaanderen. Aspekten van het Vlaamse fictionele proza tot de Tweede Wereldoorlog, Kapellen, Uitgeverij Pelckmans. 1997, -308p.
 • DE PESSEMIER ’s GRAVENDRIES, Paul, Reimond Stijns, Van Arm Vlaanderen tot Hard Labeur. Een biografie. Uitgeverij C. de Vries-Brouwers, Antwerpen/Rotterdam. 2015. -267p.
 • SARENS Jozef, Reimond Stijns, in: Oostvlaamse literaire monografieën, deel IV pp 65-96, Kultureel jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen Bijdragen, Nieuwe reeks nr 14, Gent, 1981.

BIBLIOGRAFIE & FILMOGRAFIE

Woordje vooraf

Deze bibliografie geeft achtereenvolgens

 • Publicaties in boekvorm onder den namen Teirlinck-Stijns
 • Publicaties in boekvorm onder eigen naam
 • Publicaties in tijdschriften

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

A.  Te samen met Isidoor Teirlinck onder de namen Teirlinck-Stijns (1877-1886)

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1877 Bertha van den Schoolmeester, romantische zedenschets. (roman)

Nota: Een fragment van dit werk verscheen in de Vlaamsche Kunstbode, 1877, blz. 533-539, met als titel ‘Verijdelde hoop’.
 Stijns Reimond 29 Brussel: Boek- en Steendrukkerij van Xavier Havermans.-149p.

Afmetingen: 18.50 x 13 (ingenaaid)
1878 Frans Steen, zedenroman. (roman)  Stijns Reimond 23 Brussel: Boek- en Steendrukkerij van Xavier Havermans. -182p.

Afmetingen: 18.50 x 13 (ingenaaid)
1879 Gedichten en Novellen. Eerste deel, Bladknoppen.

Bevat: Liefdeliedjes I. ( pp 7-32);Verwoest geluk (schetsje) ( pp 23-32); Liefdeliedjes II. (pp 33-52); Uit het gepeupel (novelle) (pp 53-69); Mengelpoëzie I. (pp 71-96); Uit het Normaalschoolleven (herinnering) ( pp 97-114); Mengelpoëzie II. ( pp 115-142); Nelleken (schets) ( pp 145-159).
 Stijns Reimond 21 Gent: Boekhandel W. Rogghé (J. Vuylsteke).-162p.

Afmetingen: 18.50 x 13.50 (ingenaaid)
1879 Lina Donders, volksdrama in vijf bedrijven. (toneel)

1895: 2de uitgave bij L. Janssens en Zonen, drukkers-uitgevers te Antwerpen. -55 blz. (17.5 × 13.5). – Ingenaaid.
 Stijns Reimond 12 Brussel: J.-H. Dehou, drukker en uitgever (Groot-Eilandstraat, 6).   . -56p.

Reeks: Bibliotheek van geprimeerde tooneelwerken. Derde reeks, N° 13 eerste aflevering.
Afmetingen: 18.5 × 11.5 (ingenaaid).
1879  Baas Colder. (roman)

1883: Vertaald in het Frans door J. Elseny en P. Gueury-Dambois. Uitgave bij Bibliothèque Gillon te Verviers.
Stijns Reimond 20 Brussel: Boek- en steendrukkerij van Xavier Havermans . -156p.

Afmetingen: 18.60 x 13.40 (ingenaaid)
1880 Aldenardiana, Novellen uit het Zuiden van Oost-Vlaanderen. (novellen)

Bevat: Pintje-dek (pp 5-42); De Bloem van Eyckhem (pp 43-86); Fieskadee (pp 87-117); Twee kermisdagen (pp 118-153); Moederken (pp 154-223)
Enkele van deze novellen verschijnen tevens in Franse vertaling als Six Nouvelles.
 Teirlinck-Stijns 15 Brussel: Boek- en steendrukkerij van Xavier Havermans. -244p.

Afmetingen: 18.50 x 14 (ingenaaid)
1880 Six nouvelles traduites du flamand par J. Elseni & F. Gueury. (Ps van Jan Baptist Janmoulle)

Deze novellen zijn: ‘Bonheur détruit’(Croquis) (pp 7-14) ; ‘Scène de la vie du peuple’ (pp 15-28) ; ‘Un souvenir du temps de l’école normale’ (pp 29-42) en ‘Nelleken’ (pp 43-56) uit Gedichten en Novellen. ‘Superstition’ (pp 57-66) en ‘Deux jours de Kermesse’ (pp 67-93), verschenen in 1878/79, in de Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle. (Nota der vertalers, blz. 94). – ‘Bijgeloof’ , ‘Twee kermisdagen’ en ‘Verwoest geluk ‘zijn onder de naam van Reimond Stijns alleen verschenen.
 Stijns Reimond 22 Verviers: Bureau de la Bibliothèque Gilon (11, Pont St-Laurent). -94p.

Afmetingen : 18.50 x 11.50 (gekartonneerd)
1881 Lucia Staps, drama in vier bedrijven. (toneel) Stijns Reimond 14 Brussel: We J.-H. Dehou en Zoon, drukkers-uitgevers (Groot-Eilandstraat, 6). -46p.

Afmetingen: 17.50 x 11.50 (ingenaaid)
Reeks: Bibliotheek van geprimeerde Tooneelwerken.  Zesde reeks nr 35 Vijfde aflevering.
1882 Kruidkunde, een handboek voor onderwijzers en leerlingen-onderwijzers. (pedagogisch handboek)

Nota: een Franstalige versie van dit boek verscheen 1881 ‘Botanique à l’usage des normalistes…’ onder de naam van Isidoor Teirlinck. (zie aldaar)
Teirlinck-Stijns 14 Roeselare: De Seyn, Verhougstraete. –128p.

Afmetingen: 21.00 x 13.80 (ingenaaid)
1882 Bloemenleven. (gedichten, volksverhalen e d  rond het thema van bloemen en kruiden)

Bevat: Een woord als inleiding (pp I III); Het viooltje (pp 7-20); -Het leieken-uit-den-dale (pp 21-24); Het Adonisroosken (pp 25-28); Het leverbloempje (pp 29-31); Het sneeuwklokje (pp 32-36); De Keizerskroon (pp 37-39); Het windroosje (pp 40-42); De sleutelbloem (pp 43—48); De oogentrooste-sterremuur (pp 49-51); Het speenkruid (pp 52-53); De maagdenpalm (pp 54-58); Het senegroen (pp59-62); De madelief (pp 63-69); De vogel- of sterremuur (pp 70-71); De netel (pp 72-74); Het vlas (pp 75-81); De paterskap (pp 82-84); Der bloemen wraak (pp 85-89); Het buksboompje (pp 90-96); Eerenprijs (pp 97-99); Het korenbloempje (pp 100-110); De salie of selve (pp 111-114); Het vergeet-mij-niet (pp115-119); De waterleliën (pp 120-129); De klaverzuring (pp 130-133); De zonnedauw (pp 134-138); De ridderspoor (pp 139-140); De hage- en korenwinde (pp 141-145); De lelie (pp146-152); De winteraster (pp 153-155); De roos (pp156-169); Wetenschappelijke bladwijzer (pp173-201).
1884: 2e druk. Ibidem. -199p.
 Teirlinck-Stijns 12 Roeselare: De Seyn-Verhougstraete, uitgever, boekhandelaar. -201p.

Afmetingen: 18 x 11.50 (ingenaaid)
1882  Uit het leven van ons Volk, een novellenbundel.

Bevat: Een schoone Jongen (pp 5-60); Twee Levenswegen (61-128); De strooien Man (pp 129-140); Bijgeloof (pp 141-156); Een echte Broeder (pp 157-200); Een opbruisend Karakter (pp 201-252)
 Stijns Reimond 28 Roeselare: De Seyn-Verhougstraete, uitgever, boekhandelaar . -253p.

Afmetingen: 18 x 11.70 (ingenaaid)
1883  Baas Colder.

Traduction du neerlandais par J. Elseny & P. Gueury-Dambois. (Ps van Jan Baptist Janmoulle)
 Stijns Reimond 27 Verviers: Bureau de la Bibliothèque Gilon (11, Pont St-Laurent). -111p.

Afmetingen : 18.5 × 11.5 (gekartonneerd).
1883 Stella, lyrisch drama. (toneel)

et muziek van Waelput
Nooit in druk verschenen.

Wat echter in verband met Stella wel in druk verscheen, is het programma van de eerste opvoering (Brussel, 14 Maart 1881) bevattende een zeer breedvoerige ontleding van het stuk, in het Frans en in het Nederlands. Dit programma werd gedrukt te Brussel, bij Xavier Havermans en is thans uiterst zeldzaam geworden;
1883 Beersel bij Brussel eene monographie. (monografie)

Bevat: Grondbeschrijving des dorps (pp 3-48); Beschrijving des kasteels (pp 49-58); De heeren van Beersel (pp 60-147).
 Stijns Reimond 24 Roeselare: De Seyn-Verhougstraete, uitgever-boekhandelaar .–[VIII] + 147 + [IV]p.

Afmetingen: 18 x 11 (ingenaaid)
1883 Onverwacht: novelle. Teirlinck-Stijns 13 Antwerpen: Drukkerij L. dela Montagne Wijngaardstraat, 10. -11p.

Afmetingen: 22 x 14 (ingenaaid)
Overgedrukt uit DE VLAAMSCHE KUNSTBODE,
1883 Le programme des écoles normales. Sciences naturelles. I. Zoologie (1e année d’études) par Teirlinck-Stijns. (pedagogisch handboek)

Nota : Enig werk uit de reeks Le programme des écoles normales, dat verscheen onder de naam van Teirlinck-Stijns. Eveneens het 2de deel dat in 1884 uitkwam.
Roulers. De Seyn-Verhougstraete,éditeur-libraire. -35p.

Afmetingen: 20 x 14 (ingenaaid)
1884 Emanuel Geibel herdacht. Een bloementuiltje uit zijne ‘Jugendgedichte’, 1884 April-Mei, bijeengegaard door Teirlinck-Stijns.

Anthologie van deze Duitse in 1884 overleden dichter met’Een woord over den dichter (als inleiding) pp IX-XV. Door Teirlinck Stijns.
Teirlinck-Stijns 17 Roeselare: De Seyn-Verhougstraete, uitgever-boekhandelaar. –[XV] + 88p.

Afmetingen: 16 x 10 (ingenaaid)
Gedrukt op 375 genummerde exemplaren.
1884 Mirza-Schaffy’s liederen ten lof des wijns en der aardsche gelukzaligheid. (poëtische lofzang)

Oorspronkelijke auteur: FRIEDRICH VON BODENSTEDT.
Oorspronkelijke titel: Lieder des Mirza-Schaffy, uit zijn eerste bundel Genomeu.
Uit het Hoogduitsch in het Nederlandsch overgebracht door Teirlinck-Stijns
Teirlinck-Stijns 16 Antwerpen: Drukkerij L. dela Montagne Wijngaardstraat, 10. -11p.

Afmetingen: 21.20 x 13.60 (ingenaaid)
Overgedrukt uit DE VLAAMSCHE KUNSTBODE, Tijdschrift voor Letteren, Kunsten en Wetenschappen. jg. 14, blz. 497-505
1884 Le programme des écoles normales. Sciences naturelles. II. Zoologie (2e année d’études) par Teirlinck-Stijns. (pedagogisch handboek) Roulers. De Seyn-Verhougstraete,éditeur-libraire. -61p.

Afmetingen: 20 x 14 (ingenaaid)
1884 Arm Vlaanderen. (2 delen) (roman)

1891: 2de uitgave in twee volumes bij Vuylsteke te Gent.
1984: heruitgave door Vlaams Boekenfonds te Aartselaar met een verantwoording door Gaston Durnez ; met een naschrift door Albert Van Hageland in de reeks: Vlaanderens glorie. (2 vol.)
Roeselare: De Seyn-Verhougstraete, uitgever. Deel 1: -325p. Deel 2: 390p.

Afmetingen: 20 x 14 (ingenaaid)
Elektronisch beschikbaar via Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
1886 ’t Is uit liefde ! Blijspel met zang in één bedrijf door Teirlinck-Stijns. Muziek van K. Miry.

Het stukje speelt in het begin des jaars 1810, onder Napoleon I – Het tooneel verbeeldt eene zaal van een buitengoed.
Personen: Kapitein VALCKE, TOM, soldaat, JEF, soldaat, BERNARD, verliefde van Diana, FRITS jager van het kasteel, DIANA, dochter van de kapitein.
1895:Tweede uitgave bij L. Janssens en Zonen, drukkers-uitgevers te Antwerpen. -24 blz. (17.5 × 13.5). – Ingenaaid.
Teirlinck-Stijns 11 Brussel: Michiel de Hou. -32p.Afmetingen: 18 x 11.50 (ingenaaid)

Reeks: ‘Bibliotheek van geprimeerde tooneelwerken’. IXe reeks, Nr 54.
Teirlinck-Stijns 11a

Alfabetische bibliografie

 • Aldenardiana (novellen, 1880) (samen met Isidoor Teirlinck)
 • Arm Vlaanderen (roman, 1884) (samen met Isidoor Teirlinck) (deel I en deel II)
 • Baas Colder (1879) (samen met Isidoor Teirlinck)
 • Beersel bij Brussel (monografie, 1883) (samen met Isidoor Teirlinck)
 • Bertha van den schoolmeester (roman, 1877) (samen met Isidoor Teirlinck)
 • Bladknoppen (1879) (samen met Isidoor Teirlinck)
 • Bloemenleven (1882) (samen met Isidoor Teirlinck)
 • Emanuel Geibel herdacht (1884) (samen met Isidoor Teirlinck)
 • Frans Steen (roman, 1878) (samen met Isidoor Teirlinck)
 • Gedichten en novellen (1879) (samen met Isidoor Teirlinck)
 • Kruidkunde (schoolboek, 1882) (samen met Isidoor Teirlinck)
 • Lina Donders (toneel, 1879) (samen met Isidoor Teirlinck)
 • Lucia Staps (toneel, 1882) (samen met Isidoor Teirlinck – nooit in druk verschenen)
 • Mirza-Schaffy’s liederen ten lof des wijns en der aardsche gelukzaligheid. (poëtische lofzang) 1884 (samen met Isidoor Teirlinck)
 • Onverwacht: novelle. (1883) (samen met Isidoor Teirlinck)
 • Stella (toneel, 1883) (samen met Isidoor Teirlinck)
 • ’t Is uit liefde (zangspel, 1886) (samen met Isidoor Teirlinck)
 • Uit het leven van ons volk (novellen, 1882) (samen met Isidoor Teirlinck)

BIBLIOGRAFIE NA 1884.
Onder zijn eigen naam Reimond Stijns

Jaar   Titel  Fotogalerij  Uitgeverij 1ste druk
 1886  Schetsen en verhalen. (verhalenbundel)

Bevat: I. Schoone Melie ( pp 5-23); II. Muziek ( pp 24-42); III. Onverwacht ( pp 43-71); IV. Een Spreekwoord ( pp 72-79); V. Gemeen Volk ( pp 80-96); VI. Thuisblijven ( pp 97-116); Musschen ( pp 117-128); VIII. Miseries ( pp 129-136); IX. De Dorpsheld ( pp 137-186).
1976: Het verhaal ‘Miseries’ wordt opgenomen in de anthologie ‘Zes sociale verhalen’ uitgegeven in de reeks caleidoscoop der Nederlandse  letteren door Boekengilde De Clauwaert vzw te Leuven.
Stijns Reimond 2  Brugge: Drukkerij gebroeders Houdmont. -186p.

Afmetingen: 20 x 13.50 (ingenaaid)
Anthologie 1976
1887 Ruwe liefde. Dorpsverhaal. (roman)

1923: Heruitgave bij Gust Janssens, uitgever te Antwerpen in de reeks ‘De Schelde-Serie’, V-271p.
1943: Heruitgave bij Uitgeverij Steenlandt te Brussel. Reeks: De Volksreeks; 3. Omslagteekening: Leo Van Roey. -224p.
1984: Heruitgave door Uitgeverij Publiboek/Baarn/Deurne in de reeks’Vlaamse Volks- en Streekroman. (Redactie: Dick Uyt den Boogaard. Fotografisch zetwerk: Heyelberghs. Productie: Dirk Grandy. -269p. Afmetingen: 21 x 13.70 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)

Rotterdam: Handelsdrukkerij P.-J. Verlooij.  -321p.

Stijns Reimond 33uitgave 1984

 1888  Schetsen en verhalen II: Broodnijd.(verhalenbundel)

Bevat: I. Broodnijd (pp 1-44); II. Een Kijkje ( pp 45-51); Arme Mina ( pp 52-86); Op het Kraaienveld ( pp 87-122); Regina Coeli ( pp 123 -202).
1985: De novelle ‘Op het kraaienveld’ werd opgenomen in de anthologie ‘Tijden van beroering en andere naturalistische verhalen’ samengesteld door Romain Debbaut. Uitgeverij A. Manteau, Antwerpen. pp 51-74.
 Stijns Reimond 3  Rotterdam: handelsdrukkerij P.J. Verlooij. -203p.

Afmetingen: 20.20 x 13.50 ingenaaid)
 1888  Kindervreugden: De stekelbaars. (kinderverhaal)

Stijns Reimond 5b
Stijns Reimond 4  Rotterdam: Drukkerij P. J. Verlooij. -37p.

Afmetingen:19.50 x 14.30 (ingenaaid)
 1889  Sprokkelingen. (verhalenbundel)

Met vooraan een gedicht van Emanuel Hiel “Aan den braven vriend Dr. C. Hansen en zijne edelgoede FAMILIE, met het boek “Sprokkelingen”, van mijnen besten Vriend Reimond Stijns.
Bevat: I. Rouwkoop (pp 5-22); II. Gril ( pp 23-33); III. Piepoog ( pp 34-44); IV. De Dikzak ( pp 45-54); V. Fiere Elza ( pp 55-113); De Vreemdeling ( pp 114-121); VII. Ideale Liefde ( pp 122-162); VIII. De Geschiedenis van een jeugdigen Landverhuizer ( pp 163-184); IX. Verstrooide bladeren ( pp 185-213).
 Stijns Reimond 32  Rotterdam: Drukkerij P. J. Verlooij. -213p.

Afmetingen: 20.80 x 14 (ingenaaid)
1891 In de ton. (roman)

Met twee teekeningen door Franz Meerts.
Bevat: Een woordje vooraf (p7-8); I. Meibloesem en Lentesneeuw (pp 9-81); II. Een Worm in de Vrucht (pp 82-156); III. De Vrucht in het Slijk ( pp 1257-225); IV. Het Begin of het Einde ? ( pp 226-241); V. Waar het komen moest ( pp 242-331).
 Stijns Reimond 26 Rotterdam: handelsdrukkerij P.-J. Verlooij. -334p.

Afmetingen: 19 x 13 (ingenaaid)
1893 Klein leven, verhalen voor oud en jong. (kinderverhalen)

Met zeven-en-tachtig oorspronkelijke teekeningen, door Jan Heylemans.
Opgedragen aan Richard DE MARELLE, den overtuigden Vlaming, den onvermoeibaren Strijder voor TAAL EN VOLK.
Bevat: I. Peter-Joannes ( pp 5-48); II. Oomken (( pp 19-26); II. De vogelnesten ( pp 27-34); IV. Hartevreters ( pp 35-40); V. Een hartelijke Teug ( pp 41-46); VI. Een Dorpsoorlog ( pp 47-68); VII. De zwarte Hand ( pp 69-84); VIII. Zijn Zoon ( p 85-102).
1899: Vertaald naar het Frans door J. Verbeeck onder de titel ‘Simples histoires’.
Stijns Reimond 15  Gent:  Drukkerij  I. Vanderpoorten. -103p.

Afmetingen: 21.40 x 13.50 (ingenaaid)
Stijns Reimond 15a         Stijns Reimond 15b
 

1923: Het verhaal Peter Joannes wordt opgenomen in ‘Vijf Vlaamsche Novellen’ in de reeks Keurboeken voor Middelbaar en Normaalonderwijs nr 3. Uitgever: De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen. Bezorgd door C De Baere en J. Verboven.  Latere uitgaven: 1923 (2de druk); 1928 (4de druk); 1930 (5de uitgave); 1937, (8ste druk), 1939 (10de druk); 1942 (12de druk)

1894 Roode fantazij.

1896: Vertaald in het Frans als Fantaisie rouge door J. Verbeeck Bij J. Lebègue et Cie te Bruxelles (imprimerie J. Janssens) -70p.
Stijns Reimond 31 (2)
Gent : J. Vuylsteke, uitgever. -184p.

Uitgave van het Taalverbond nr 13
1896 Driften. (prozabundel)

Bevat: Aan de zee (pp 7-9); Peerken, den zwingelaar (pp 10-19); Tout à l’instar de Paris (pp 20-32); Tooverwoorden (pp 33-47); Vaders vrouw (pp48-78); Kermis (pp 79-110); Moeders zoon (pp 111-130); Roode phantasie (pp 131-184).
1985: De novelle ‘Peerken, den zwingelaar’ werd opgenomen in de anthologie ‘Tijden van beroering en andere naturalistische verhalen’ samengesteld door Romain Debbaut. Uitgeverij A. Manteau, Antwerpen. pp 75-82.
Stijns Reimond 25  Gent: J. Vuylsteke, uitgever.

Reeks: Uitgave van het Taalverbond nr 13
Afmetingen: 19.40 x 13 (ingenaaid)

1897 Nieuw leer- en leesboek / door Reimond Stijns, en, Felix De Meyer . Eerste deel (schoolboek– anthologie met teksten van Vlaamse en Hollandse schrijvers) Stijns Reimond 12 Gent: Drukkerij I. Vanderpoorten, Pollepelstraat 18. -239p.

Afmetingen: 24.50 x 15.5 (ingenaaid)
1899 Simples histoires. / par Raymond Stijns ; traduction de J. Verbeeck ; illustrations de J. Heylemans.

Vertaling van ‘Klein leven, verhalen voor oud en jong‘. (1893)
Bevat: Peter Joannes ( pp 3-18) ; Mononcle ( pp 19-28) ; Les Nids d’Oiseaux (pp 29-38) ; Ronge Cœur ( pp 39-46) ; Une Gorgée délicieuse ( pp 47-5554) ; Guerre rustique (pp 55-76) ; La Main noire ( pp 77-94) ; Son Fils (pp 95-113).
 Stijns Reimond 19 Gand: Imprimerie I. Vanderpoorten, Éditeur. -115p.

Afmetingen: 22.50 x 14.80 (ingenaaid)
Stijns Reimond 19a
1899 Kobus de zeekapitein : verhaal voor kinders (kinderverhaal)

Bevat: Kobus de zeekapitein (pp 7-68); Oud en versleten (pp 69-88)
Versierd met zes platen van G. Wijnincx
Stijns Reimond 23c
 Stijns Reimond 23 Brussel: J. Lebègue et Cie, uitgevers 46, Magdalenastraat.  -88p.

Afmetingen : 19 x 13 (ingenaaid)
Druk : Drukkerij van J. Janssens , 25, Harnasmakersstraat, Brussel.
1900 Waarom? Twintig dierensprookjes.

Bevat: Een woordje vooraf (pp5-6); De Aap (pp 7-10); De Beer (pp 11-16); De Distelvink (pp 17-19); De Ezel (pp 20-21); De Haas (pp22-26); De Honden ( pp 27-28); De Koekoek (pp 29-30); Het Koningsken (pp 31-36); De Mier (pp 37-38); De Pladijs (pp 39-43); Het Rendier ( pp 44-45); Het Roodborstje ( pp 46-47); De Schelvisch ( pp 48-49); De Uil (pp 50-51); De Vleermuis ( pp 52-54); De Vloo ( pp 55-56); De Sprinkhaan ( pp 57-59).
 Stijns Reimond 9 Gent: A. Siffer, Drukker. -61p.

Afmetingen: 18.50 x 13.50
1901 Dikke Miel. (kinderverhaal)

Met omslag en beeldletters van Herman TEIRLINCK.
Met portretfoto van Reimond Stijns vooraan
1911: 2de uitgave. Met beeldletters van H(erman) Teirlinck en Stan van Offel, ibidem
1916: 3de uitgave bij Gust Janssens, drukker-uitgever te Antwerpen 8 p : fig ; 42 x 31 Reeks: Onze leestafel nr 4.
 Stijns Reimond 7 Brussel: Lodewijk Opdebeek Nationale drukkerij. -132p.

Afmetingen: 17.60 x 13.50 (gebonden)
Stijns Reimond 7a
1901 De zwaluw. (kinderverhaal)

Met etsen van F. Gaillard
Bevat: Vlug als de wind ! (pp 7-16); De zwaluw (pp 17-20); De boerenzwaluw (pp 21-22); In de kroon (pp 23-54); De indringers ( pp 53-63); De vensterzwaluw ( pp 64-65); De roovers ( pp 66-80); Een uitstapje ( pp 81-91); De oeverzwaluw ( pp 92-93); De rotszwaluw ( pp 94); De gierzwaluwen ( pp 95); De zwarte gier- of steenzwaluw ( pp 96-100); Afreizen ( pp 101-103).
1914: Heruitgave ibidem
 Stijns Reimond 16 Brussel: J. Lebègue et Cie (Magdalenastraat 46) . -104p.

Afmetingen: 19 x 12.50 (gebonden – gekartonneerde kaft)
Brussel: Drukkerij J. Janssens 25, Harnasmakersstraat.
Stijns Reimond 16b
1901 Van honden. (kinderverhaal)

Met een ets van F. Gaillard en één van J. Malvaux.
Stijns Reimond 17a
Stijns Reimond 17 Brussel: J. Lebègue et Cie (Magdalenastraat 46) . -31p.

Afmetingen: 20.75 x 13.35 (gebonden – gekartonneerde kaft)
Brussel- Drukkerij J. Janssens 25, Harnasmakersstraat.
s.a. Willem de violist (en een edel hart) (verhalen)

Met pentekeningen van G. Wijnincx en Jean Malvaux.
Bevat: Willem de violist (pp 5-36); Een edel hart. ( pp 37-48).
Brussel: J. Lebègue et Cie (Magdalenastraat 46) . -48p.

Afmetingen: 18 x 10.50 (gebonden – gekartonneerde kaft)
Brussel- Drukkerij J. Janssens 25, Harnasmakersstraat.
1902 Nieuw leer- en leesboek / door Reimond Stijns, en, Felix De Meyer, professors aan het koninklijk athenaeum van Brussel (schoolboek)

Tweede uitgave, verbeterd.
 Gent: I. Vanderpoorten. -269p.
1903 Het paradijs. (novelle)

Stijns Reimond 21

Gent: Vennootschap “Plantyn” Korte Koestraat 3A. -40p.

Reeks: Flandria’s Novellen-Bibliotheek n° 36.
Afmetingen: 19.50 x 13 (geniet)
1903 ‘Vlug als de wind ‘(2de druk) samen met ‘Herinnering’ door Johan Lefèvre.

Bevat: Herinnering (pp 3-28); Vlug als de wind (pp 29-36)
‘Vlug als de wind ‘ verscheen eerder als verhaal in de bundel ‘De zwaluw’ (1901)
 Stijns Reimond 20 Gent: Vennootschap “Plantyn” Korte Koestraat 3A. -28p.

Reeks: Flandria’s novellen-bibliotheek n° 37
Afmetingen: 19.50 x 12.50 (geniet)
1904 Het paradijs en ander verhaaltjes.

Teekeningen van J. Heylemans.
Bevat: Het Paradijs ( pp 3-32); Leed van een Kind ( pp 33-40); Onze Jan ( pp 41-62); Een Kapitein ( pp 63-135).
Stijns Reimond 8a
Stijns Reimond 8 Gent: Boekdrukkerij I. Vanderpoorten, (Pollepelstraat, 18)  -135p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid)
1904 Hard labeur. (roman)

Bandversiering van HERMAN TEIRLINCK
In 2 boekdelen.
1904: Heruitgave bij M. Boogaerdt Jun (Rotterdam) & L.J.Kryn (Brussel). Bandversiering van Herman Teirlinck. Eerste en tweede deelen 227 p. en 235p.
1921: Heruitgave bij Janssens te Antwerpen. -274p.
1944: Heruitgave bij Snoeck Ducaju en Zoon te Gent. -231p.
1972: Opgenomen in: “Omnibus Vlaamse Parels 19e eeuw, 1972, DAP Reinaert Uitgaven pp. 145-158.
Stijns Reimond 1 Rotterdam : M. Boogaerdt Jr. / Brussel: De Vlaamsche Boekhandel (Leo. J. Krijn).

Deel I: 227p / Deel II: 235p
Afmetingen van beide delen: 20.50 x 14.50
Ingenaaid in twee delen/ Gebonden in 1 deel.
Stoomdrukkerij – H. Germs FHzn – Doesburg.

1984-1985: uitgaven Hard Labeur

1984: Heruitgave door Uitgeverij Publiboek/Baart, Deurne – 272p.
Reeks: Vlaamse Volks- en Streekroman. Redactie en vormgeving: Fanny Bruyninckx – Omslagtekening: Reint de Jonge – Fotografisch zetwerk: Heyselberghs, Wommelgem

Stijns Reimond 1a

1984: Vlaams Boekenfonds te Aartselaar -252p.
Reeks:
Vlaanderens glorie / met de medewerking van Jozef Van Overstraeten, Gaston Durnez, Tuur Wouters [&] Renaat Van der Linden ; redacteur Albert Rutgeerts
1985: Uitgeverij de Keyser te Aartselaar.
In een nieuwe Nederlandsche bewerking door A. van Hageland naar de oorspronkelijke uitgave van 1904.  -252p. (gebonden, harde linnenkaft met stofomslag).

[Voorwoord : Albert Van Hageland (pp 9-10) ; inleiding : Nicole Verschoore (pp 11-15); illustraties : R. Van De Sande]

1985: Uitgave van de Dienst Pers en Publikaties van de BRT. -269p.
Redactie: Pieter Wouters – Grafische vormgeving: Leslien Dauw – Foto’s: Vic Meulemans (copyright BRT).
Uitgave naar aanleiding van de gelijknamige TV-Serie Hard Labeur met stills uit de reeks.
Afmetingen: 21 x 15 (ingenaaid in harde geïllustreerde kartonnen kaft)

Stijns Reimond 1b

z.j. Twee boterbloempjes: verhalen voor kinders.

Bevat: Musschen (pp 5-22); Reisje naar de stad (pp 23-48).
Verlucht met pentekeningen van G. Wijninx.
‘Musschen’ werd tevens opgenomen in de verhalenbundel Schetsen en verhalen (1886)
 Stijns Reimond 13 Brussel: J. Lebègue et Cie (Magdalenastraat 46). -48p.

Afmetingen: 18 x 11.50 (ingenaaid)
z.j. Reisje naar de stad: verhalen voor kinders.

Zelfde uitgave als ‘Twee boterbloempjes’ maar met ander titelblad.
Bevat: Musschen (pp 5-22); Reisje naar de stad (pp 23-48).
Verlucht met pentekeningen van G. Wijninx.
‘Musschen’ werd tevens opgenomen in de verhalenbundel Schetsen en verhalen (1886)
 Stijns Reimond 11 Brussel: J. Lebègue et Cie. (Magdalenastraat 46). -51p.

Afmetingen: 18 x 11.50 (ingenaaid)
z.j. Musschen. (verhaal)

Aparte uitgave (versie prijsboek) in een licht herwerkte versie van de eerdere publicatie in ‘Twee boterbloempjes’.
‘Musschen’ verscheen voor het eerst in de verhalenbundel ‘Schetsen en verhalen’ (1886)
Stijns Reimond 30b
 Stijns Reimond 30 Brussel: J. Lebègue et Cie. (Magdalenastraat 46). -39p.

Afmetingen: 20.60 x 13 (ingenaaid)
Stijns Reimond 30a
z.j. Musschen. (verhaal)

Aparte ‘reguliere’ uitgave in een licht herwerkte versie van de eerdere publicatie in ‘Twee boterbloempjes’.

Brussel: J. Lebègue et Cie. (Magdalenastraat 46). -39p.

Afmetingen : 20.50 x 13 (ingenaaid)

z.j. Een droeve dag. (verhaal)

Met twee pentekeningen over de volledige bladzijde.
Stijns Reimond 18b
 Stijns Reimond 18 Brussel: J. Lebègue et Cie. (Magdalenastraat 46).  -39p.

Afmetingen : 20.50 x 13 (ingenaaid)
z.j. Geschiedenis van een jeudigen landverhuizer. (novelle)

Verlucht met 2 volle blad pentekeningen van F. Gaillard.
Verhaal uit de bundel ‘Sprokkelingen’ (1889)
Stijns Reimond 10a
 Stijns Reimond 10 Brussel: Office de Publicité. Vroeger: J. Lebègue et Cie. (Nieuwstaart 36).  -40p.

Afmetingen : 20.50 x 13 (ingenaaid)
z.j. Rouwkoop. (verhaal)

Verlucht met pentekeningen van Am. Lynen en F. Gaillard;
‘Rouwkoop’ werd tevens opgenomen in de verhalenbundel ‘Sprokkelingen ‘(1889)
Stijns Reimond 6b
 Stijns Reimond 6 Brussel: Office de Publicité Vroeger: J. Lebègue et Cie. (Nieuwstaart 36). -39p.

Afmetingen : 21.50 x 13.50 (ingenaaid)
Brussel- Drukkerij J. Janssens 25, Harnasmakersstraat.
z.j. De Stekelbaars. (verhaal)

Verlucht met drie pentekeningen van Jean Malvaux.
Brussel: J. Lebègue et Cie.  (Magdalenastraat 46) . -47p.

Afmetingen : 17.50 x 10.50 (ingenaaid)

POSTUUM VERSCHENEN

Jaar Titel Fotografie Uitgeverij 1ste druk
1928 Arme menschen. (roman) Amsterdam: Em. Querido/ Antwerpen: “De Sikkel”.-120p.

Afmetingen: 20 x 13.50 (ingenaaid)

FILMOGRAFIE

1985 Hard Labeur. TV Serie Naar de roman van Reimond Stijns

 • Regie: miniserie Vincent Rouffaer & Luc Segers
 • Scenario: Pierre Platteau
 • Cast: Chris Lomme (Mie), Ann Nelissen (Fine de Stoute-Blare), Nora Barten (Vrouw in boot), Roger Bolders (Nold Vercleijen), Sjarel Branckaerts (Boerie), Dirk Celis, Jo De Meyere (speeltie), Senne Rouffaer (Petrus), Loes van den Heuvel (Wieze-Marie), Lucas Vandervost (Bien de poelier), Oswald Versyp (Nand Bavijne), Mark Steemans, Man van de pachter), Ugo Prinsen (Kerkbaljuw), Els Olaerts (Lize), Dirk Roofthooft (Lowietje) e a
 • Productie: B 1985; 358’ (7 afleveringen)
 • Uitgezonden vanaf 20 oktober 1985. Hernomen op TV1 in 2004

 

Publicaties in tijdschriften

In samenwerking met Isidoor Teirlinck

 • Eene bijdrage tot de kennis van ons Bargoensch en Koeterwaals, in: Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle, 1882 pp. 223-228, 263-271, 381-392, 487-502, 530-546.
 • Mirza Schaffy’s Liederen tot lof des wijns en der aardsche gelukzaligheid, in: De Vlaamsche Kunstbode, 1884, pp. 497-505.

Door Reimond Stijns

 • Aan Frans Stockmans’ in: De Vlaamsche Kunstbode, 1885, pp. 576-577.
 • Lijkrede bij het graf van mevrouw de Tière op 4 januari 1896’, in: Vlaamsch en Vrij, 1896, pp. 47-48.
 • ‘Het rookt’, in: De Vlaamsche Kunstbode, 1899, pp. 101-108.
 • ‘Sprookjes naverteld door Reimond Stijns’, in: De Vlaamsche Kunstbode, 1901, pp. 315-321.
 • ‘Van Honden’, , in: De Vlaamsche Kunstbode, 1901
 • ‘Evolutie’, in: Vlaanderen, 1904, pp. 337-377.
 • ‘1870’, in: De Vlaamsche Gids’, 1905, pp. 134-147.
 • ‘Het onherstelbare’, in: Vlaanderen, 1905, pp;197-202.