home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Persyn, Jules

JULES PERSYN

  Bron: Gedenkboek 1928

Wachtebeke, 20 april 1878 – Broechem 10 oktober 1933

Criticus en essayist

Speelde vanaf 1907 tot 1924 een leidinggevende rol bij het tijdschrift Dietsche Warande en Belfort.

Belangrijke werken: Kritisch Kleingoed: Vlaanderen (1910); Dr. Schaepman, 3 dln., 1912-1916-1927; August Snieders en zijn tijd, 3 dln., 1925-1926; Gedenkdagen, 2 dln., 1927.

Pseudoniemen: De Wachtere Julius  (in Dietsche Warande en Belfort), D.W.- Dietsche Warande (in Dietsche Warande en Belfort, 1920-1928) voor details zie rubriek A-Z Pseudoniemen lexicon

 

BIOGRAFIE

20 april 1878: Jules Persyn werd te Wachtebeke (Oost-Vlaanderen)  geboren, als oudste zoon van een eerder bescheiden gezin dat vier kinderen zal tellen.

1884: Lagere school te Wachtebeke, vervolgens Grieks-Latijnse humaniora aan de colleges te Lokeren (1889) en te Eeklo (1891).

 • Hij blijkt een opmerkelijk godvruchtige, begaafde leerling te zijn geweest, zodat een priesterroeping in de lijn van de verwachtingen lag.
 • Hij wordt voor zijn priesteropleiding rechtstreeks naar Rome gestuurd.

1896-1898: Studeert filosofie aan het Collegio Belga te Rome. Na twee jaar theologische studie komt hij echter tot het inzicht dat zijn toekomst buiten het priesterschap ligt en keert terug naar België.

1898-1902: Studeert Germaanse filologie aan de Leuvense universiteit, waar hij bij onder andere Pieter P. Alberdingk Thijm, Lodewijk Scharpé en Mgr. Désiré Mercier college liep.

 • Promoveert summa cum laude in de Germaanse filologie op een proefschrift over ‘Ons Tooneel te Antwerpen van 1830 tot 1853’. Zijn promotor was Prof. L. Scharpé.
 • Te Leuven behoorde hij tot de generatie van studenten waaronder Jozef de Cock, Omer de Laey, Lodewijk Dosfel, Emiel Vliebergh.
 • . Zijn eerste pennevruchten – verzen -verschijnen in het studententijdschrift ‘Met Vlijt en Tijd’, maar ze oogsten zo weinig bijval, dat hij het dichten voorgoed afzweert.
 • Het is Paul Alberdingk Thijm die hem de raad gaf zich op literaire kritiek toe te leggen.
 • Als student publiceerde hij reeds literaire opstellen, o.a. in tijdschrift “Jong Dietschland”;

1902: Persyn wordt ambtenaar bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken in de afdeling Hoger Onderwijs.

GELEIDELIJK AAN WORDT HET ONDERWIJS VOOR PERSYN BELANGRIJKER DAN DE AMBTENARIJ.

1905: Wordt docent Nederlandse en vergelijkende letterkunde aan Elisabeth Belpairs “Extension Universitaire” van het  Franstalig “Institut Belpaire”, de Katholieke Hogeschool voor Vrouwen te Antwerpen.

 • Hij leert er zijn latere vrouw kennen, Juffr. Blocquaux.

1905: Redacteur van “Dietsche Warande en Belfort”

1906: Treedt in het huwelijk met Laura Blocquaux, die hem 15 kinderen zal schenken.

1907: Zijn eerste publicatie in boekvorm “Kiezen, smaken, schrijven” bevat Persyns theoretische opvattingen op het vlak van de esthetica. Het is een bundeling van drie voordrachten die hij eerder dat jaar had gehouden op de Vlaamse leergangen te Leuven.

1907-1924: Hij neemt als hoofdredacteur de leiding op zich van “Dietsche Warande en Belfort”, dat toen onder het patronaat stond van Marie-Elisabeth Belpaire.

 • Dietsche Warande en Belfort  –  een initiatief van priester August Cuppens – ontstond in 1900 uit een fusie van het Gentse tijdschrift “Belfort” en het Amsterdamse “Dietsche Warande”, en werd verwezenlijkt dank zij de inzet en de financiële steun van Maria E. Belpaire, met de medewerking van L. Scharpé en E. Vliebergh.
 • Omwille van haar positie als eigenares en financier voelde Belpaire zich gerechtigd om de beslissingsmacht ook op ideologisch en inhoudelijk vlak naar zich toe te trekken.

Zelf schrijft Persyn er talloze bijdragen in over  Nederlandstalig en anderstalig werk. Ook weet hij heel wat briljante medewerkers – blijvend of tijdelijk – aan te trekken, waardoor het tijdschrift uitgroeit tot een toonaangevende stem in het culturele leven in het katholieke deel van Vlaanderen.

In zijn studie De Vlaamsche letterkunde van 1870 tot heden (1953), schrijft R.F. Lissens dat hij zich opwerkte tot “de onbestreden literaire leermeester van de wederoplevende katholieke intelligentsia, die de vrijzinnige Vermeylen niet volgen kan en in Persyn haar gezaghebbende leider vindt”. (pp 138-139)

1909: Aangesteld als docent aan het Hoger Handelsinstituut te Antwerpen – einde van zijn loopbaan als ambtenaar.

1911: Docent aan de Hogere Handelsschool gehecht aan de Gentse universiteit.

1912: Toetreding tot de Koninklijke Vlaamse Academie als briefwisselend lid.

WERELDOORLOG I: ENGELAND, NEDERLAND EN ….

1914 – 1915: Tijdens de eerste wereldoorlog vestigt hij zich, na een kort verblijf in Nederland, in Engeland (Londen en Oxford).

 • Te Londen schrijft een brochure A glance at the soul of the Low Countries, (publicatie 1916) dat eveneens – in een ingekorte versie – in het Frans vertaald werd als ‘Coup d’oeil sur l’âme des Pays Bas’.
 • In 1936 zal R.F. Lissens het werkje naar het Nederlands vertalen: Over de ziel der Lage Landen. Het is een met warmte geschreven cultuur-historisch essay, geschreven met de bedoeling de Engelse lezer voor te lichten omtrent de oorsprong en de draagwijdte van de Vlaamse strijd. Het boekje biedt een verbluffende staalkaart van het kunst- en literaire leven in de Nederlanden.

1915: Keert terug naar Nederland waar hij werkt aan een biografie over de Nederlandse katholieke emancipator, schrijver, politicus en sociaal voorvechter  Dr. Schaepman.

 • Eerder reeds had het blad van de Nederlandse katholieke intelligentsia: Het Centrum hem als redacteur aangetrokken. In ‘Het Centrum’ zullen vele hoofdstukken van zijn magnum opus over Dr. Schaepman als feuilleton verschijnen.
 • Het thema hield hem tijdens zijn verblijf in Roma bezig. Een eerste deel was in 1912 verschenen, een tweede deel verscheen in 1916. Helaas zal het geheel nooit voltooid raken. Een laatste aflevering verschijnt nog in 1927.

…EEN FATALE VERGISSING MET GROTE GEVOLGEN

1916: Vrienden vragen hem een leerstoel te aanvaarden aan de pas vernederlandste universiteit van Gent. Impulsief aanvaardt hij de opdracht, maar komt er een aantal dagen later reeds terug op zijn aanvaarding nadat hij had vernomen dat er ook Duitse professoren waren benoemd.

1919: Omwille van de hardnekkige geruchten rond zijn aanvankelijke aanvaarding van de leerstoel,  wordt hij op langdurig onbezoldigd verlof gestuurd.

Begin jaren 1920: Om in het onderhoud van zijn groot gezin te kunnen voorzien wordt hij lesgever aan diverse Vlaamse en Nederlandse onderwijsinstellingen en geeft hij talloze voordrachten in Noord en Zuid.
Recensent voor dagblad “De Standaard”.

1924: Binnen de redactie van Dietsche Warande en Belfort ontstaat een pijnlijk conflict dat hem noopt ontslag te nemen als hoofdredacteur.

EERHERSTEL

 1925-1926: Mede door tussenkomst van de ministers Poullet, Van Cauwelaerts en Camille Huysmans, wordt hij opnieuw geïntegreerd in het docentenkorps van de hogere handelsscholen van Antwerpen en Gent.

In dezelfde periode verschijnen de twee delen van zijn tweede uitgebreide monografie: August Snieders en zijn tijd.

 •  Persyns opzet is een ‘défence et illustration’ te leveren van het strijdende katholieke flamingantisme in het Vlaanderen van de tweede helft van de negentiende eeuw.

1927: Aan de Rijksuniversiteit te Gent volgt hij August Vermeylen op als titularis van de cursus moderne letteren.

1928: Zware ziekte en toenemende neurasthenie onderbreken regelmatig – ook in de volgende jaren – zijn werkzaamheden.

1928: Ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag wordt hij te Antwerpen gevierd met een ontvangst op het stadhuis en een academische zitting in het Koninklijk Vlaamsch Conservatorium, waarna hem een feestmaaltijd werd aangeboden. De plecgtigheden vonden hun neerslag in een Huldeboek “Prof. Dr. Jules Persyn 1878-1928” dat een uitgebreide bibliografie van zijn literaire bezigheden bevat.

1928-1929: Een derde tweedelige monumentale monografie rolt van de persen. Ditmaal over Hendrik Ibsen, de grote Noorse controversiële toneelschrijver.

1929: Benoemd tot buitengewoon hoogleraar

Publicaties in boekvorm die na 1930 op de markt komen zijn voor een aanzienlijk deel herwerkingen of bundelingen van vroeger gemaakt werk.

1931: Ontvangt de vijfjaarlijkse Staatsprijs voor kritiek en essays

1932: Bevorderd tot gewoon hoogleraar.

 • De bezielde Persyn is het onrecht van zijn schorsing in het onderwijs nooit te boven gekomen, ook niet na het eerherstel. Hij werd een verbitterd man en kwam van de ene depressie in de andere terecht.

10 oktober 1933: Jules Persyn kwam op ongelukkige wijze om het leven te Broechem . Zijn lichaam werd gevonden in een regenput in de tuin van zijn woning.

Epiloog

Jules Persyn werd met grote eer en onder grote belangstelling begraven op het kerkhof te Broechem. Zijn collega’s Herman Teirlinck, Jozef Muls en August Van Cauwelaert spraken er de grafrede uit.

Hij werd begraven als een vorst en verdween dan in de vergetelheid en immense stilte.

1936: Drie jaar later werd er een gedenksteen op zijn graf onthuld.

  eigen foto

1937: Te Broechem wordt een Jules Persynpad in gebruik genomen waarlangs men, over een kilometer of zes, een wandeling door de fraaie omgeving kon maken totdat, jaren later , door de aanleg van de Boudewijnsnelweg, veel van het pastoraal fraais voorgoed onder het beton verdween.

In 2018 werd – op initiatief van de raad toerisme te Ranst – het pad heringericht en uitgebreid tot 7.5 km.

klik op afbeelding voor vergroting

 • Over zijn werk

In zijn boek “De vergeethoek” noemt Stefan Brijs deze auteur ‘de brave criticus’.

“Jules Persyn was een brave criticus en dat maakte hem populair bij zijn collega’s scribenten…Zijn motto had hij geleend bij de Britse dichter Swinburne: ‘’t is mij onbegrijpelijk waarom iemand aan kritiek zou doen tenzij om het genoegen zoveel mogelijk goeds te zeggen’….

 • Zijn invloed ?
  • Wat Persyn schreef was heilig. Hij bepaalde wat het katholieke Vlaanderen mocht en moest lezen.
  • Hij promootte de Nederlandstalige letteren in het buitenland – in Londen liet hij ‘A glance at the soul of the Low Countries’ verschijnen.
  • Tenslotte liet hij het Vlaamse volk kennis maken met de Scandinavische en Russische letteren.
 • Over zijn stijl schrijft Jeroen Brouwers in ‘Vlaamse Leeuwen’ p. 224 het volgende:

“Persyn schreef gemakkelijk en soepel; om de stijl ervan is zijn werk hier en daar nog altijd genietelijk, -maar hij was een weergaloze babbelkous, verslaafd aan vulgariseren, een genie in het zalven en een filosoof van de uitgeblazen kaars”

MEER OVER JULES PERSYN

 • Prof.Dr. Jules Persyn 1878-1928: Gedenkboek (1928);
 • Dietsche Warande & Belfort (april 1928), speciaal P.-nummer;
 • M. Boey, Dr. Jules Persyn, zijn leven, zijn werk (1939); N.V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen in de reeks Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding, jg. XXXVIII, Nr 7-8, verhandeling 374-375.
 • Jan Persyn, De wording van het tijdschrift `Dietsche Warande & Belfort’ en zijn ontwikkeling onder de redactie van E. Vliegbergh en Jules Persyn (1963);
 • Westerlinck, in: Wandelen al peinzend (1965);
 • J. Brouwers, De laatste deur (1983).

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Stefan Brijs, De vergeethoek. Uitgeverij Atlas 2003
 • Jeroen Brouwers, Vlaamse Leeuwen. Uitgeverij De Arbeiderspers 1994.
 • Karel Wauters, Persyn Jules, in: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, 1998

 

BIBLIOGRAFIE

Woord vooraf

 • Het bibliografisch overzicht is onder verdeeld in volgende rubrieken:
  • Werken uitgegeven in boekvorm
  • Werken uitgegeven in brochurevorm
  • Uitgaven bezorgd en ingeleid
  • Schooluitgaven
  • Bijdragen in tijdschriften.

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de belgique – Bruxelles.
 • M. Boey in: Dr. J. Persijn. Zijn leven-zijn werk. Verhandelingen van de Katholieke Hoogeschooluitbreiding nrs 374-375 Antwerpen 1939 pp. 102-104.
 • Huldeboek “Prof. Dr. Jules Persyn 1878-1928”,Gedenkboek der feestelijkheden ter gelegenheid zijner 50e verjaring te Antwerpen gehouden op 9 september 1928,  uitgegeven door ‘Het Uitvoerend Comiteit’.  1928. pp  77-97

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto

Chronologisch overzicht

Werken uitgegeven in boekvorm

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1901 Electra van Pérez Galdos. Gand: Drukkerij A. Siffer. -18p.

Overdruk uit : Dietsche Warande en Belfort
1901 Menschen en boeken.

Verspreide opstellen van Dr. H.-J.-A.-M. Schaepman.
Gand: Drukkerij A. Siffer. -34p.

Overdruk uit : Dietsche Warande en Belfort
1907 Kiezen, smaken, schrijven.

Drie lezingen gehouden op de Leuvensche vacantieleergangen in 1907
1907: 2de uitgave, Hoogstraeten: drukkerij L. Van Hoof-Roelans. , 132p.
1912: Derde druk. – Hoogstraten : Boekdrukkerij L. Van Hoof-Roelans -132p.

1926: Achtste uitgave, om- en bijgewerkt. Ibidem. 173p.
Hoogstraeten : Drukkerij L. Van Hoof-Roelans. -119p.

Reeks: Over letterkunde. Vol 1
Overdruk uit: Het gedenkboek der Leuvense Vacantieleergangen. Leuven, Vl. Drukkerij.
1909 Kiezen, smaken, schrijven.

3de uitgave vermeerderd met ‘Onze letterkunde in vogelvlucht’
4de uitgave, 1911 ibid.
5de uitgave, 1913 ibid.
6de uitgave, 1915 ibid.
7de uitgave, 1923 ibid.
8ste uitgave, 1926 om- en bijgewerkt ibid. 173p.
Hoogstraten : Drukkerij L. Van Hoof-Roelans. –

 
1910 Ons letterkundig jaar van October 1909 tot October 1910. Brugge : J. Houdmont-Carbonez. -61p.
1910 Kritisch kleingoed: Vlaanderen.

1919:  2de uitgave Ibid.
Hoogstraten : druk.-uitg. J. Haseldonckx. -303p.
1912 Dr. Schaepman. 1ste deel : Maart 1844-Juli 1870 Utrecht ; Amsterdam : drukk. “Het Centrum” ; Antwerpen : Ch. & H. Courtin. -544p.
1913 Ons tooneel te Antwerpen van 1830 tot 1853. Antwerpen: Buschmann. -16p.

Reeks: Overdruk uit: Dietsche Warande en Belfort. – 1(1913). – p. 543-558
1914 Kritisch kleingoed: Nederland. Hoogstraten : Drukkerij L. Van Hoof-Roelans (opvolger J. Haseldonckx. -303p.
1914 Kijkjes op de letterkunde van elders: Noorwegen. (letterkundige studie)

Geïllustreerd met talrijke zwart-wit foto’s, vignetten en kunstige sierletters.

Antwerpen: Boekhandel “Ons Volk” (Montignystraat, 76) / Turnhout : drukk. Joseph Splichal. -200p.

Afmetingen: 23 x 15.50 (ingenaaid – zachte kaft)

1916 Dr. Schaepman. 2de deel: Juli 1870-Juli 1880. Utrecht ; Amsterdam : drukk. “Het Centrum”. -739p.
1916 A glance at the soul of the Low Countries.

1919: Beknopte vertaling in het Frans door L. Gillet ‘Coup d’oeil sur l’âme des Pays Bas’. (Bruxelles: G. Van Oest & Cie; Paris, G. Crès et Cie Lille -, Librairie Tallandier)
1936:  Vertaling in het Nederlands door R.F. Lissens ‘Over de ziel der Lage Landen’ (Brussel, Drukkerij N.V. Periodica)
Afmetingen: 27 x 18.50 (ingenaaid – zachte kaft) -147p.
London : (Boekendienst van “De Stem uit België) R. & T. Washbourne, Publishers Booksellers, Paternoster Row  /  Leiden: De Vlaamsche Boekenhalle ;  N.V. Uitg. Mij “Futura”. -138p.

1919 Lodewijk Van Deyssel en Omaar K. De Laye. Hoogstraten : J. Haseldonckx, druk.-uitg ; Amsterdam : R.-K. Boekcentrale. – 81 + 75p.

Reeks: Over letterkunde vol 4
1925 Aestethische verantwoordingen. Antwerpen: N. V. “Leeslust”. -208p.

Reeks: Vlaamsche bijdragen I
1925 August Snieders (lezing)

 Rede gehouden in de Koninklijke Vlaamsche Academie , den 21sten april 1925, 100ste gedenkdag van Snieders’ geboorte.
Met portret van August Snieders door houtsnijder Ed. Pellens tegenover het titelblad.

Antwerpen: Inrichtingscomiteit “Feestviering August Snieders”, Huidevettersstraat, 21, Antwerpen. -45p.

Afmetingen: 20.20 x 13.50 (ingenaaid)
Drukkerij Buerbaum-Van der Goten, Oude Waag, 6, Antwerpen.

1925 August Snieders en zijn tijd, deel I

(1925-1926, delen I, II en III)
Persyn Jules 1 Antwerpen: N. V. Leeslust.  -201p.

Reeks: Vlaamsche bijdragen VIII
Afmetingen: 19.50 x 15 (ingenaaid)
Gedrukt op de persen van V. Van Dieren & Co te Antwerpen MCMXXV
1926 August Snieders en zijn tijd, deel II Antwerpen: N. V. Leeslust. – 259p.

Reeks: Vlaamsche bijdragen IX
Gedrukt op de persen van V. Van Dieren & Co te Antwerpen
1926 August Snieders en zijn tijd, deel III Antwerpen: N. V. Leeslust. -240p.

Reeks: Vlaamsche bijdragen X
Gedrukt op de persen van V. Van Dieren & Co te Antwerpen.
1927 Gedenkdagen I (bundel literaire essays)

Brussel: N.V.  Standaard Boekhandel.  -265p.

Afmetingen: 19.50 x 15.50 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)
Reeks: Vlaamsche bijdragen IV
1927 Gedenkdagen II (bundel literaire essays)

Brussel: N.V.  Standaard Boekhandel.   -271p.

Afmetingen: 19.50 x 15.50 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)
Reeks: Vlaamsche bijdragen V
1927 Dr. Schaepman.3de deel, (1880-1881) ’s Gravenhage: A.J. Roebert. -196p.
1928 Hendrik Ibsen 1ste deel  (literaire studie)

Met portrettekening van de jongere Ibsen tegenover het titelblad

Brussel/Antwerpen/Leuven: N. V. Standaard-Boekhandel N.V. -212p.

Afmetingen: 19.50 x 15.50 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)
Reeks: Vlaamsche bijdragen XVII
Gent: Drukkerij L. Vanmelle.
1928 Hendrik Ibsen 2de deel  (literaire studie)

Met portrettekening van de oudere Ibsen tegenover het titelblad

Brussel/Antwerpen/Leuven: N. V. Standaard-Boekhandel N.V. -322p.

Afmetingen: 19.50 x 15.50 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)
Reeks: Vlaamsche bijdragen XVIII
Gent: Drukkerij L. Vanmelle.

1931 Albertine Steenhoff-Smulders en Marie Koenen. (twee essays) Leuven: Uitgave “Davidsfonds”. -188p.

Afmetingen: 19.50 x 15.50 (ingenaaid – zachte kaft)
Reeks: Davidsfonds. Keurboeken nr 5
Vlaamsche bijdragen XI
1931 Studiën en Lezingen 1ste deel (essays)

inhoud

Brussel: Standaard Boekhandel N.V.   -196p.

Afmetingen: 19.50 x 15.50 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)
Reeks: Vlaamsche bijdragen VI
Drukkerij L. Vanmelle, N.V. (Priesterstraat, 13), Gent.
1932 Studiën en Lezingen 2de deel (essays)

inhoud

Brussel: Standaard Boekhandel N.V.   -194p.

Afmetingen: 19.50 x 15.50 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)
Reeks: Vlaamsche bijdragen VII
Studiën en Lezingen (de 2 delen in één luxe-band) Brussel: Standaard Boekhandel N.V. -196 + 194p.

Afmetingen: 19 x 15.50 (gebonden – harde linnen kaft met goudopdruk)
Reeks: Vlaamsche bijdragen VI +VII

 

Werken uitgegeven in brochurevorm

Jaar Titel Fotogalerij Uiutgeverij 1ste druk

zd
[1902]

De psychologie van het woord. Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel. -29p.

Reeks: Verhandelingen van de Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding. – Antwerpen, 1901 – 1908; vol. 47
1911 De Noorweegsche letterkunde. Antwerpen : Uitgeversmaatschappij Kiliaan. -61p.

Reeks: Verhandelingen van de Algemeene katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding, nr 137
1922 Dr. Schaepman ’s Hertogenbosch: Geert Groote Genootschap. -31p.

Reeks: nr 22 van het Geert Groote Genootschap
1925 August Snieders.

Feestrede gehouden in de Koninklijke Vlaamsche Academie, den 21e April 1925, 100e gedenkdag van Snieders’ geboorte / door Dr J. Persijn.
Antwerpen: Inrichtingscomiteit “Feestviering August Snieders”, Huidevettersstraat, 21, Antwerpen. -45p.

Afmetingen: 20.20 x 13.50 (ingenaaid)
Drukkerij Buerbaum-Van der Goten, Oude Waag, 6, Antwerpen.

1925 August Snieders.

Feestrede gehouden in de Koninklijke Vlaamsche Academie, den 21e April 1925, 100e gedenkdag van Snieders’ geboorte / door Dr J. Persijn.
Beknopte versie
’s Hertogenbosch: Geert Groote Genootschap. -27p.

Reeks nr 138 van het Geert Groote Genootschap
1928 Over de Divina Commedia ’s Hertogenbosch: Geert Groote Genootschap. -28p.

Reeks: nr 239 van het Geert Groote Genootschap
1928 Ibsen’s jeugd. Antwerpen: Secretariaat van de Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding : Druk. K. Dirix-Van Riet. -26p.

Reeks: Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding. Verhandeling, nr 262, 25e jaargang, nr 5, Mei 1928.

 

Uitgaven bezorgd en ingeleid

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1911 Het werk van Omer K. De Laey – deel 1 (1911)

Bezorgd door Emiel Vliebergh en Julius Persyn.
Leuven/Brussel: Keurboekerij. -372p.
1912 Het werk van Omer K. De Laey deel 2 (1912)

Bezorgd door Emiel Vliebergh en Julius Persyn.
Leuven/Brussel: Keurboekerij. -269p.
1917 Dr. Schaepman: een keur uit zijn verspreide gedichten. Leiden: N.V. Futura. -124p.
1925 Over tentoonstellingen / Werken van Dr. August Snieders ; Uit het “Handelsblad” saamgelezen door D. Jul Persyn. Antwerpen: Maatschappij “Voor God en ’t Volk” : druk. K. Dirix-Van Riet. -219p.
1927

1933
Verzameld werk van L. Dosfel, bijeengebracht door zijn vrouw onder toezicht van Dr Jul. Persijn

Uitgegeven in zeven delen onder leiding van Jules Persyn. Samenstelling: Angela Dosfeld-Tysmans

Thielt: Lannoo. 7 delen.

Afmetingen: 21.70 x 16 (ingenaaid – zachte kaft  gebonden uitgave met harde kaft)
Eerste, tweede en derde deel: 339p. ; 320p. en 312p.; portret
Vierde en vijfde deel: 298 p. ; 295 p : portr ;
Zesde en zevende deel: 329p. ; 135p. (geen portret)

1932 Mijn hart is niet hier. Uit het werk van Jeanne vande Putte, met een schets van haar leven en werk door Prof. Jul. Persyn

Inleiding door Prof. J. Persyn (na de 1ste druk door L. Reypens s.j.)

Antwerpen: Standaard Boekhandel. -120p.

Afmetingen: 23 x 15.25 (ingenaaid)
Colofon: Van dit werk werden gedrukt op de persen van de N.V. Drukkerij Erasmus te Ledeberg 1000 exemplaren  op gevergeerd Engelsch papier ; en 10 ex. op Japansch “Mitsumata ” papier, genum. van 1 tot 10

Schooluitgaven

1909 M E  Belpaire. Hoogstraten: Drukkerij L. Van Hoof-Roelans. -98p.

Reeks: Nederlandsche schrijvers voor het Middelbaar Onderwijs. Nr 13-14
1909 Dr. Schaepman: gedichten Hoogstraten: Drukkerij L. Van Hoof-Roelans. -211p.

Reeks: Nederlandsche schrijvers voor het Middelbaar Onderwijs. Nr 18-21
1912 Proza en Poëzie van en voor den Handel.Leerboek voor de Hoogere Handelsscholen.

Een bloemlezing voor de Handelsscholen.
Hoogstraten: Drukkerij L. Van Hoof-Roelans. -468p.
1912 Dierensprookjes voor schoolgebruik. /Omer K. de Laey

Herdrukken in 1923 en 1937
Leuven/Brussel: Keurboekerij. -57p.
1928 Uit het werk van Dr. J Persijn. Ten gebruike van het Middelbaar Onderwijs Antwerpen/Brussel/Leuven: N. V. Standaard Boekhandel. -149p.

 

Bijdragen in tijdschriften

1900-1910

1900 Justus vanMaurik. In: Jong Dietsland, pp 71-96.
1901 D. Van Haute: ‘Rijmdichten en Ark van Noë’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1901,I,  pp 310-312
1901 G. Springael: “Zoo zijn er veel” In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1901 I , pp 514-516
1901 Dr. Schaepman: ‘Menschen en Boeken’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1901 I,  pp 577-585
1901 Dr. Schaepman: ‘Menschen en Boeken’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1901 IV pp 79-88
1901 B. Perez-Galdos: ‘Electra’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1901 II pp 597-610
1902 De Hollandsche Modernen In: Jong Dietsland, dl. I pp 265-290
1902 G.D. en J. Minnaert: ‘Siddharta’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1902 I pp 62-69
1902 Verslag over de werkzaamheden van “Met Vlijt en Tijd” In: Annuaire de l’université cath. De Louvain, 1901-1902
1903 Dr. Schaepman. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1903 I pp 354-372 &  603-618.
1903 Dr. Schaepman In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1903 II pp 47-58 &  245-264.
1904 Virginie Loveling: ‘De twistappel’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1903 II pp 198-201
1904 In piam memoriam: Dr. Aug. Snieders In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1904 II pp 507-510
1904 Justus van Maurik In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1904 II pp 510-512
1905 Tolstoï. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1905 II pp 303-315
1905 Dr. J. ten Brink: ‘Geschiedenis der Noord-Nederlandsche Letteren in de XIXde eeuw’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1905  I  pp 579-283
1906 Voorwoord bij het Alberdingk-Thijm nummer In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1906 I pp 1-2
1906 Lodewijk van Deyssel In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1906 I pp 83-135
1906 Tolstoï (vervolg en slot) In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1906 I pp 300-316
1906 Letterkundige Kroniek I (o.a. over R. Stijns); Letterkundige Kroniek II (o.a. over Fogazzaro’s ‘il Santo, G. Fenssen, Steph. –Phillips, Em. Faguet); Letterkundige Kroniek III (o.a. over H. Bordeaux, Fred. Van Eeden’s Kleine Johannes, G. Clemenceau, J.M. Pereda.); Letterkundige Kroniek IV (o.a. over J. De Cock, Fr. van Eeden’s Kleine Johannes, G. Lechartier, AN Schönbach) In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1906 I pp 209-214 (LK I); 406-412 (LK II); 592-599 (LK III); II, 345-363 (LK IV)
1906 Alf. De Cock: ‘Spreekwoorden, Zegswijzen, afkomstig van oude gebruiken en volkszeden’. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1906 I  pp 429-430
1906 Al. Walgrave: ‘Stille Stonden’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1906 I pp 431-432.
1906 Hendrik Ibsen In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1906 II pp 28-52.
1906 Dr. Am. De Vos. In: De Vlaamse strijd, 1906 nr II
1906 Kamernieuws.

Nr 1: Furnémont, Debunne, Franck, Schollaert
Nr 2: Hymans
Nr 3: Janson, Beernaert, Vandevelde, Helleputte, de Lantsheere
Nr 5: Lorand, Woeste
 In: Hooger Leven, jg. 1, nr. 1 tot 5.
1907 Ibsen (vervolg) In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1907 :1 pp 345-363  &  II, pp 495-515.
1907 Godfried Hermans. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1907  II pp 213-222.
1907 Letterkundige Kroniek V – VI – VII In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1907 I  pp 93-103; I, pp 547-560; II, 286-312.
1907 Cyriel Buysse: ‘Bolleken’. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1907 I  pp 196-197.
1907 Fr. Erens: ‘Literaire wandelingen’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1907 I  pp 579-580.
1907 Stijn Streuvels: ‘Het Uitzicht der Dingen’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1907 I  pp 103-108.
1907 Herman Teirlinck: ‘Zon’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1907 I  pp 308-359.
1907 Ibsen. (slot) In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1907 II pp 495-515.
1907 Kamernieuws. In: Hooger Leven, jg. 2. nr. 4 tot 51.
1908 Letterkundige kroniek VIII

G. Van Hulzen, Heyermans, Emants, Fr. Van Eeden’s ‘Minnestral’, A. Reté
 In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1908 I pp 351-364
1908 Letterkundige kroniek IX (Cl. Viebig, Wilh. Holzamer +, Quida + Fr. Thompson ) In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1908  I pp 547-560
1908 Rensburg’s Divina Commedia-vertaling. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1908  I pp 172-173
1908 Fr. Van Eeden: ‘Brieven’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1908  I pp 82-84.
1908 Dr. Schaepman. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1908 II pp 417-544
1908 Het Schaepman-gedenkteken te Rijsenburg In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1908 II pp 169-176.
1908 Adema van Scheltema: De Grondslagen eener nieuwe Poëzie’. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1908 II pp 392-394
1908 J. De Meester: ‘Een huwelijk’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1908 II pp 180-181.
1908 Fr. Leonard: ‘Aan Lager Wal’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1908 II pp 87-89
1908 In Memoriam Min. De Trooz. In: Hooger Leven, jg. 3, nr. 1
1909 Dr. Schaepman. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1909 I pp 123-136; 219-264; 405-457; 528-578.
1909 Letterkundige Kroniek XI (C. Gezelle, K. Vande Woestijne, Fr. Van Cauwelaert)Letterkundige Kroniek XII (J.J. Jörgensen, Edm. De Amicis , Jonas Lie +, Erst v.d. Wildenbruch );  Letterkundige Kroniek XIII (G. Haspels, C. Eeckels, Ch. Swinburnde ) In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1909 I pp 39-53 & 369-387; II, pp 162-190.
1909 Aran Burfs: ‘Onze Dichters der Heimat’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1909 I pp 592-594
1909 H. Haenen: ‘Sonnetten en Gedichten’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1909 II pp 191-192.
1909 Vander Valk: Onze Letterkunde, dl. I, de Middeleeuwen In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1909 II pp 193-194.
1909 P. Halflants: ‘La Littérature Française au 19e s.’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1909 II pp 480-482.
1909 R. Casimir: ‘Lessen in Letterkunde’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1909 II pp 482-483.
1909 G.C.W. Görris: ‘Dr Nuyenes beschouwd in het licht van zijn tijd’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1909 II pp 84-86
1909 Ons letterkundig jaar. De toestand onzer literatuur.

Bevat: Al. Walgrave’s “Zingende Snaren”; Caesar Gezelle’s “Leliën van Dalen”, R. De Clercq’s “Toortsen”, J. Van Nijlen’s “Licht” , Aug. Van Cauwelaert’s “Verzen”, Gust De mey’s “Herfstbloemen”, Heruitgave van J. Dautzenberg, J. Van Mierlo’s ‘Hadewych’, Bloemlezing uit Pater Poirters, door P. Salsman, J. De Cock’s “Verloren uren”, J. Arras’ “Gekke Sprookjes”, P. Van Assche’s ‘Doode Land’, Eline Mare’s “Lieveke”, Ons Tooneel, Oorda’s A. Rodenbach.
In: Jaarboek van het Davidsfonds, 1909.
1910 Leopold II In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1910 I pp 1-4
1910 Om. K. De Laey In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1910 I pp 184-218 & 223-254.
1910 Letterkundige Kroniek XI: G. Meredith +, Nederlandsche Neo-Romanthiek, A. Van Schendel; Letterkundige Kroniek X: J. Arras, C. Gezelle “Leliën van Dalen”; Al. Walgrave “Zingende Snaren”, Ed. Brom’s “Verzen”;  Letterkundige Kroniek XV: Ed. Rod †.; Letterkundige Kroniek XVII: Melch. De Voguë +; P.A. Boele van Hensbroek: “Der Wereld Letterkunde”. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1910 I pp 78-90;612-628; 91-97; II, pp 100-02.
1910 Leo van Heemstede: ‘Paul Alb. Thijm, ein Lebensbild. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1910 I pp 93-95.
1910 Stijn Streuvels: ‘Stille Avonden’. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1910 I pp 95-97
1910 Poelhekke: ‘Woordkunst’. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1910 I pp 97-99
1910 P. Verschave: ‘La Hollande politique’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1910 I pp 100-102.
1910 Al. Walgrave’s “Zingende Snaren”, Ed .Brom’s ‘Verzen’. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1910 I pp 612-628
1910 V. De Meyeren: ‘Roode Schavak’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1910 I pp 318-319.
1910 Eline Mare: ‘Lieveke’. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1910 I pp 522-523
1910 H. Heyermans: Verzamelde Tooneelspelen en Opstellen 1ste deel. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1910 II pp 487-489
1910 Gezelle’s Loquela-woordenboek In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1910 II pp 98-100.
1910 K. Vanden Woestijne: ‘De gulden Schaduw’. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1910 II pp 481-187
1910 Fr. Van Eeden: ‘De Nachtbruid’. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1910 II pp 270-277
1910 Ons letterkundig jaar

Bevat bijdragen over:
Stijn Streuvels’ ‘Najaar’; C. Buysse’s ‘k Herinner mij’; H. teirlinck’s Mijnheer J.B. Serjanszoon’ en ‘ Het ivoren Aapje’, V. De Mayere’s ‘De roode Schavak’, Fr. Verschoren’s ‘Dompelaars’, Gust Van Roosbroek’s ‘Sproken van Droom en Dood’, Oorda’s ‘Uren Bewondering voor groote Kunstwerken’, K. Vande Woestijne’s ‘De gulden Schaduw’, Eug. Van Oye’s ‘Godelieve van Gistel’, Al. Walgrave’s ‘Spel van O.L.Vrouw of Maria’s Leven’, Om. K. De Laey .
 In: Jaarboek van het Davidsfonds, 1910.

1911-1920

1911 Maurits Sabbe: ‘De filosoof van ’t Sashuis’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1911 I pp 81-85
1911 Pater Bauwens: ‘Zuid en Noord’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1911 I pp 85-88
1911 E. De Bom: ‘William Morris’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1911 I pp 88-89
1911 Winkler Prins: ‘Geïllustreerde Encyclopedie’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1911:1 pp 188, 91, 393, 394
1911 Guido Gezelle: Verzamelde Dichtwerken in zes Deelen In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1911 I pp 191-193
1911 Brants en Van Hauwaert: ‘Nederl. Leesboek’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1911 I pp 194-196
1911 Vondel’s Lucifer en Jeftha’, Uitgave Moller en Koopman In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1911 I pp 147-149
1911 Van Looy’s ‘Wonderlijke Avonturen van Zebedeus’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1911 I pp 284-306
1911 De Cock’s ‘Spreekwoorden en Zegswijzen over de Vrouw, de Liefde en het Huwelijk’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1911 I pp 397-398
1911 Wolff en Deken: ‘Historie van den Heer Willem Leevend’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1911 I pp 398-399
1911 De Lepleer’s vertaling van Weber’s Dreizehnlinden In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1911 I pp 623-636
1911 H. Quack’: ‘Socialisten’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1911 I pp 626-628
1911 K. Van den Oever: ‘Godsvruchtige Maanrijmen’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1911 I pp 628-629
1911 Antonio Fogazzaro In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1911 I pp 313-328; 454-488; II, pp 24-49.
1911 Em. Verstraeten: ‘Zuiderkruis’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1911 II pp 219-224
1911 F. Wirth: ‘Der Untergang des niederländischen Volkslied’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1911 II pp 313-316
1911 J. Van Ruysbroeck’s Van den VII Trappen met Geert Grootes Latijnsche vertaling door D. Ph. Müller In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1911 II pp 316-319
1911 L. Couperus; ‘Antieke Verhalen. Van Goden en Keizers, van Dichters en Hetaeren’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1911 II pp 319-322
1911 Vict. Giraud: ‘Les Maîtres de l’Heure’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1911 II pp 323-326
1911 P.A.M. Boele van Hensbroeck: ‘Der Wereld Letterkunde’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1911 II pp 327-328
1911 Letterkundige kroniek XVIII (Mark Twain )Letterkundige kroniek XIX (Jean Moréas ) In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1911 I pp 507-515; II, pp 393-400.
1911 Aan ’t Getrouwe Maldeghem over Mevrouw Courtmans. In: Hooger Leven. Jg. 7, nr. 23
1911 Serafien Dequidt In: Hooger Leven. Jg. 7, nr. 27
1911 Rede op de kunstdag te Gent, 11 augustus 1911 In: Van onze tijd, 1911.
1911 Oorda’s ‘Passie’ In: Handelsblad van Antwerpen.
1912 Letterkundige Kroniek XX : Jean Moréas en het Symbolisme) Letterkundige Kroniek XXI (Nederland: Robbers, Jeanne Kloos-reyneke v. Stuwe, Ina Boudier-Bakker; Ac. Timmerman, C. en M. Acharten-Antink; C. Buysse; P. Boutens; P.N. Van Eyck; A. Ninnewiertz; Nieuwe biografieën en letterkundige Studiën.
Letterkundige Kroniek XXII (Spanje): Pio Baroja; Joaq. Costa; J.M. de Pereda: Menendes y Palayo; T.L.J. Olivares; J. Maragall ; P. Coloma.Letterkundige Kroniek XXIII (Portugal): D.D. Ramos; G.A. de Quertal; Th. Braja; G. Junqueiro; Franco; Ab. Botelho; F. dAlmeida, enz.
In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1912 I pp 71-84 & 880-926; II, pp 88-107 & 384-395.
1912 Kataloog der keurboekerij – Gids bij het Lezen. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1912 I pp 86-88
1912 Jul. Schürmann: Uit de Stilte’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1912 I pp 92-93
1912 ‘Handboeken voor Nederl. Uitspraak’: E. Verachtert en L. Scharpé In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1912 I pp 189-190
1912 S. Falkland: De roode Filibuster’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1912 I pp 279-288
1912 W. Pot: ‘Nieuwe Lectuur’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1912 I pp 284-285
1912 H.A. Guerber: ‘Mythen en Legenden uit de Middeleeuwen’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1912 I pp 285-288
1912 J.V. Toussaint van Boelaere: ‘Landelijk Minnespel’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1912 I pp 387-388
1912 R. Schrijvers: ‘Op den wandel met Taalgidsen’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1912 I pp 388-390
1912 E.J.B. Janssen: ‘Lacordaire’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1912 I pp 506-509
1912 Over Van Nylen-Van Den Dries en Bielen’s Gesch. Der Ned. Letterkunde. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1912 I pp 509-510
1912 V. Loveling: ‘Een Revolverschot’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1912 II pp 210-211
1912 Arie Sanden: ‘Een Wereldje’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1912 II pp 211-213
1912 A. Counson: ‘La Pensée Romanen’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1912 II pp 486-488
1912 A. Coussens: vertaling van Jörgensen’s ‘De Weg naar het Licht’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1912 II pp 488-491
1912 M. Sabbe: ‘Mozaiek’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1912 II pp 493-495
1912 Hendrik Conscience In: Gand-Exposition, 1912.
1912 Gentil Antheunis In: Ons Volk Ontwaakt, nr van17 augustus
1912 Polemiek met E.H.A.Geurts over het Mandement van 1868 In: De Tijd (Amsterdam)
1912 Virginie Loveling In: Ons Volk Ontwaakt, nr van 28 April.
1913 Ons toneel te Antwerpen van 1830 tot 1840 In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1913 I pp 543-558.
1913 Letterkundige Kroniek XXIV : Italië

Math. Serao; Grazia Deledda; G. Cena; Ada nedri; Vitt. Aganoor-Pompili; Giov. Pascoli; Fr. Chiesa; A. Graf; Gius. Giacosa: G.A. Traversi; E.A. Butti; R. Bracco; S. Benelli, G. Rovetta ; G. d’Annunzio.
In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1913 I pp 364-388.
1913 Lode Baekelmans: ‘Tille’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1913 I pp 87-88
1913 Diferée: Vondel’s Leven en Kunstontwikkeling In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1913 I pp 82-85
1913 Dr. Eymael’s uitgave van Huygens’ Tryntje Cornelis In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1913 I pp 83-85
1913 R. Levelt: ‘Katholiek leven in Frankrijk’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1913 I pp 489-490
1913 M. Sabbe: ‘De Nood der Bariseele’s’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1913 I pp 485-487
1913 Pieter van der Meer de Walscheren’s ‘Uit Italië: Reisindrukken’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1913 I pp 364-367
1913 Jef De Cock: ‘Uit de Reistesch’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1913 II pp 175-178
1913 J. Hammenecker: ‘Van Christus’ Apostelen’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1913 II pp 178-181
1913 Ons toneel te Antwerpen van 1840 tot 1853 In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1913 II pp 249-268; 312-334; 416-433.
1913 Oorda In: Hooger Leven. Jg. 8, nr. 32
1913 Het Nederlands toneelverbond. In: De toneelgids, 1913, jg. 5, nr 3.December
1913 Het studententype in de letterkunde. Verslagen en Mededeelingen der Kon. Academie (VMKVA), 1913
1913 Wekelijkse bijdrage over de Noorsche Letterkunde. In: Ons Volk Ontwaakt
1913 Wekelijkse bijdrage over ‘Schaepman’ In: Het Centrum, Utrecht.
1914 Het katholieke Nederland 1813-1913 In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1914 I pp 369-388
1914 Letterkundige Kroniek XXV: Frankrijk

H. De Regnier; Paul Fort; Comtesse de Noailles; Fr. Jammes; H. Bergson; Fr. Mistral; A. Beaunier; L. Bertrand; M. Barrès; A. France; R. Rolland; G. Riou; Ch. Maurras
In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1914 II, Augustus.
1914 René De Clercq: ‘Harmen Riels’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1914 I pp 384-393
1914 C. Eeckels: ‘Bloeitijd’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1914 I pp 89-95
1914 A. Kempeneers: ‘A. Van Veldeken en de Bronnen van zin ‘Servatius’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1914 I pp 497-498
1914 R. Kimpe: ‘Verzen’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1914 I pp 103-107
1914 J. Mennekens: ‘Zuivere Bronnen’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1914 I pp 100-102
1914 J. Muls: ‘Steden’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1914 I pp 493-495
1914 Dr. A. Roos: ‘Geschiedenis van de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1914 I pp 500-501
1914 Isidoor Teirlinck: ‘De Toponymie van den Reynaert’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1914 I pp 403-404
1914 August Van Cauwelaert: ‘Verzen, nieuwe reeks’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1914 I pp 96-100
1914 Carmen Sylva I –II en III In: De lelie, 1914, pp 165-169; 210-214; 314-319.
1914 De stichting van ons Nationaal Toneel te Antwerpen. VMKVA, 1914.
1915 Wekelijkse bijdrage “Dr.Schaepman” IIde deel. Het Centrum, Utrecht.
1916 Vertaling van enkele hoofdstukken uit ‘The Soul of the Low Countries’ In: Vrij België’
1916 Onder Vlamingen In: Het Algemeen Handelsblad (Amsterdam)
1916 Wekelijkse bijdrage “Dr.Schaepman” IIIde deel. Het Centrum, Utrecht.
1917 ‘Van alle Tijden’, onder de redactie van A. Gielen S.J. De Tijd (Amsterdam)
1917 Wekelijkse bijdrage “Dr.Schaepman” IIIde deel. Het Centrum, Utrecht.
1918 ‘Een Lichtbaak’, bespreking van ‘La Leçon d’ une Crise’ door L. Lambrechts Het Centrum, Utrecht.
1919 Dr. H.J.E. Endepols: ‘Die Hystorie van St-Patricius’ Vagevuur” In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1919 pp 181-187
1919 Een proefje voorgeschiedenis In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1919 pp 235-249
1919 A Walgrave: ’Gedichtengroei’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1919 pp 266-274
1919 H. Van Tichelen; ‘Van een kleine Wereld’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1919 pp 275-278
1919 Judith In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1919 pp 324-342.
1919 Leopold en Pik: Nederlandse Letterkunde; Schrijvers en Schrijfsters voor 1600. De Groot, Leopold en Rijkers; Nederl. Letterkunde, Schrijvers en Schrijfsters na 1600 In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1919 pp 375-382
1919 J. Hammeneckers; ‘Zoo zuiver als een ooge’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1919 pp 382-384
1919 Uit de geschiedenis van ons toneel te Antwerpen In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1919 pp 433-458.
1919 Alb. Steenhoff-Smulders. I – II- III en IV In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1919 pp 546-562; 633-645; 776-783; 852-870.
1919 Owen Feltham’s Observations at the Low Countries. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1919 pp 784-806
1919 Iets over Dante In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1919 pp 848-851
1919 Hoe Dr. Schaepman in de tweede kamer kwam. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1919 pp 888-934.
1920 Alb. Steenhoff-Smulders. V en VI In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1920 pp 47-55; 91-101.
1920 Em. Verhaeren. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1920 pp 102-127
1920 Vict. Jacobs: ‘Uit het Verleden der Antwerpsche Balie: de Confrerie van St-Ivo en haar Jaarfeest in 1674 In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1920 pp 286-292
1920 Eug. De Bock: ‘Hendrik Conscience en de Opkomst van de Vlaamsche Romantiek. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1920 pp 292-295
1920 Een Engels volkslied op de slag der Gulden Sporen. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1920 pp 3-17.
1920 Op Warande-Wandel I – II en III In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1920 pp 75-83; 175-188; 386-408.
1920 J. Ligthart: ‘In Zweden’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1920 pp 88-90
1920 Lod. Baekelmans: ‘Mijnheer Snepvangers’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1920 pp 294-297
1920 J. Alberdingk-Thijm en Vlaanderen. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1920 pp 85-156
1920 Multatuli en Thijm In: Het Vlaamse land, 1920.
1920 Vanaf augustus wekelijkse rubriek “Over Letterkunde”: over Marie Koenen’s romans, over F. Thompson’s gedichten, over Prosper van Langendonck’s verzameld werk enz In: De Standaard.

 

1921-1931

1921 De kleine Dante In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1921, I pp 64-83.
1921 Schaepman over Kuyper In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1921 I, pp 228-235.
1921 Op Warande-Wandel (oa over Dr. Kuyper +, Nobelprijzen, C. Spiteler)Op Warande-Wandel IV (oa over Fl. Prims en A. Carnoy)Op Warande-Wandel V : Over Querido, Mgr. Benson; C. Verschaeve; Prins Kropotkin.Op Warande-Wandel VI : o.a. over E. Handel-Mazetti, Dr. Kuypers .Op Warande-Wandel VII : o.a. over S. Eringo;’s ‘La Renaissance et le Rhetoriqueurs néerlandais, en over Huizinga’s Ren aissance –studiën.Op Warande-WandelVIII : Over Kubisme, Futurisme, Dadaisme, Expressionisme.Op Warande-Wandel IX : ‘Over Boeken van Wijsheid en Schoonheid’, Schopenhauer, Shakespeare, Böhme, Spinoza, Novalis, Goethe, Montaigne, Nietzsch, Hegel, Flaubert, Vinet, Andersen, Ruskin.

Op Warande-Wandel X: Over nieuwe Dante-boeken.

In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1921, I, pp 110-13; 236-245; 362-375; 484-510; 621-635; 738-754; II, 113-129; 248-260; 375-382; 507-517; 636-642.
1921 F. De Pillecijn en J. Simons: ‘Onder de Hiel’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1921 I, pp 246-250
1921 Wies Moens: ‘De Boodschap’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1921 I, pp 251-253
1921 Alice Nahon: ‘Vondelingskens’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1921 I, pp 253-254
1921 Ph. Van Isacker: ‘De Vervlaamsching van ons Hooger Onderwijs’ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1921 I, pp 375-379
1921 Vlamingen van Beteekenis, uitgave van De Sikkel. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1921 I, pp 376-379
1921 Noordling: ‘In t Gevang: Muurkrabbels’. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1921 I, pp 384-386
1921 Fr. Van Waeg: ‘Jazz Band’. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1921 I, pp 639-640
1921 Dr. G. Kalff: ‘Inleiding tot de Studie der Literatuurgeschiedenis’. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1921 II pp 130-132
1921 Jos. Lefèvre en Ed. Lombaerts: ‘Veuillot’. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1921 II, pp 132-134
1921 Wies Moens : ‘Celbrieven’. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1921 II, pp 135-138
1921 K. Kuyper: ‘De Ontwikkelingsgang der Griekse Letterkunde’. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1921 II, pp 261-262
1921 Dr. H.T. De Graaf: ‘Over het Hoogste Goed’. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1921 II, pp 262-263
1921 Dirk Coster: ‘Marginalia’. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1921 II, pp 265-266
1921 Paul Verbruggen: ‘Verzen’. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1921 II, pp 391-392
1921 Aug. Vermeylen: ‘Geschiedenis der Europeesche Schilderkunst in Middeleeuwen en Nieuwe Tijd’. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1921 II, pp 518-520
1921 H. Teirlinck; ‘De nieuwe Uilenspiegel’. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1921 II, pp 520-521
1921 Lod. De Raet: ‘Vlaanderen’s Economische Ontwikkeling’. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1921 II, pp 643-645
1921 Em. De Bom: ‘Heldere Gezichten’. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1921 II, pp 645-648
1921 Dante in de Nederlandse letterkunde In: Dantedag der K. Vl. Ac. , gehouden op 19 mei 1921. Gent, pp 27-65.
1921 Wekelijkse rubriek “Over Letterkunde”. In : De Standaard (Brussel)
1922 Op Warande-Wandel XI: o.a. over de nieuwste literaire en filosofische uitgaven; over Ruysbroeck; Vondel; Bosboom-Toussaint, Broere, Perk, Ary Prins enz. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1922 I, pp 118-121.
1922 Alb. Verwey: ‘Proza’ deel I en II. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1922 I pp 370-381
1922 The americanization of Edw. Bok. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1922 I, pp 371-373
1922 M. Sabbe: ‘’t Pastorke van Schaerdycke’. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1922 I pp 374-375
1922 M. Sabbe: ‘ ’t Kwartet der Jacobijnen’. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1922 I pp 576-577
1922 Elis. Mincof-Marriage’s ‘Souter Liedekens’. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1922 I pp 627-628
1922 Dr. D.F. Muyldermans: ‘Z.E. Kardinaal Goossens’. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1922 I pp 631-633
1922 Dr. J.F. Orbaan: ‘Rome ondr Clemens VII. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1922 I pp 751-752
1922 L. Simons: Het Drama en het toneel in hun ontwikkeling 1ste  en 2de deel’. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1922, I pp 752-753
1922 J. Van Oudshoorn: ‘Verhalen’. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1922 II pp 1134-1135
1922 M. Scharten –Antink: ‘In den vrijen Amerikaan’. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1922 II pp 1179-1180
1922 K. Van den Oever: ‘Het Roode Paard’. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1922, II pp 1180-1181
1922 Rob. Van Passen: Als de Lente bloeit’. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1922 II pp 1181-1182
1922 Urb. Van Der Voorde: ‘De Haard der Ziel’. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1922 II pp 1282-1283
1922 M.E. Belpaire. In: Ons Volk Ontwaakt nr van 6 augustus
1922 Wekelijkse rubriek “Over Letterkunde”. In : De Standaard (Brussel)
1923 Antwoord op het referendum over de huidige malaise in de Vlaamse letterkunde. In: Vlaamse Arbeid, 1923, pp 442-443
1923 Dr. J.H.J.M. Witlox: ‘De Katholieke Staatspartij in haar oorsprongen ontwikkeling geschetst’. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1923  I, pp 119-132
1923 Fr. Daels: ‘Voor mijn Volk in nood’. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1923 I, pp 123-124
1923 G. Blachon: ‘Pourquoi j’ aime la Flandre’. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1923 I, pp 125-126
1923 Prof. H. Van Hoonacker: ‘Grondbeginselen der Moraalfilosofie’. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1923 I, pp 241-242
1923 André Dumas: ‘Ma petite Yvette’. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1923 I, pp 243-245
1923 Het Geert Groote Genootschap. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1923 I, pp 357-362
1923 Op Warande –Wandel XII : Over Middeleeuwse Letterkunde, over Justus de Harduyn, Karel Broeckaert; Fr. Van Eeden; Van Dina’s ‘Cyr. Verschaeve’, Wies Moens, Urb. Van de Voorde, A.J. Mussche enz.Op Warande –Wandel XIII: Over Prof. G. Kalff’s ‘West-Europeesche Letterkunde’. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1923 I, pp 462-469; II, pp 826-836.
1923 Dr. Joz. Calbrecht: ‘De oorsprong der Ste. Peetermannen’. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1923  I, pp 470-471
1923 Marcel Proust I en II. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1923  I, pp 591-603; 631-667.
1923 P. Bourget: ‘ La Geôle’. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1923  I, pp 607-608
1923 P. Callewaert: ‘Ierland en het Iersche Volk’. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1923  II, pp 836-838
1923 Arth. Coussens: ‘ Pennetrekken uit Ierland’. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1923  II, pp 839-841
1923 Herm. Robbers: ‘ De Nederlandsche Literatuur na 1830. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1923  II, pp 842-843
1923 Aug. Vermeylen: ‘ Van Gezelle tot Timmermans’. ‘ In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1923  II, pp 843-844
1923 Multatuli en de Vlamingen I en II. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1923  II, pp 927-957; 1170-1187.
1923 R. P.J. Tutein Nolthenius: ‘ Democratisch Zwitserland’. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1923  II, pp 963-964
1923 L. Reypens: ‘Liederen van Moeder’. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1923  II, pp 964-965
1923 Jan Hammenecker: ‘Colloquia’. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1923, II, pp 1053-1054
1923 Joz. Simons: ‘Zoo ging een jaar’. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1923  II, pp 1055-1056
1923 Th. Van Tichelen: ‘St-Paulus’. In: Boekengids.
1923 Inleiding bij Zuster Maria Jozefa’s ‘Lichtsonnetten’.
1924 Inleiding bij de jubileum-uitgave van Aug. Snieders’ Verzamelde Werken door ‘Voor God en Volk’.
1924 Aan den Steenhoff van ”Het Centrum” en van “De Denne”. In: Het Centrum: Feestnummer, Utrecht
1924 Felix Timmermans: ‘De Pastoor van den bloeyende Wyngaert’. In: Boekengids
1925 Aug. Snieders. Zijn kinder- en jeugdjaren te Bladel en in Noord Brabant. In: Tijdschrift voor Taal en Letteren, 1925, pp 89-125.
1925 August Snieders, feestrede. Verslagen en Mededeelingen der Kon. Academie (VMKVA), 1925.
1925 Em. Vliebergh In: Het Centrum , Utrecht nr 28 januari 1925
1926 Bij het graf van Lodewijk Dosfel. In: Boekengids, jan. 1926.
1926 De nieuwste kunst. Bij de opening van Lod. Schelfhout’s tentoonstelling te Amsterdam. In: Onze jeugd, 1926
1926 Prof. Dr Jan te Winkel’s ‘Ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde’. In: Tijdschrift voor Taal en Letteren, 1926, pp 114-122.
1926 Uit Dr. Persijn’s kritische beschouwingen. In: Vlaamse Arbeid, 1926, pp 471-475.
1927 Prof. Dr. L. Scharpé, 25 jaar hoogleraar. In: Ons leven, april 1927.
1927 Zweden en de Nederlanden. Verslagen en Mededeelingen der Kon. Academie (VMKVA), 1927. -14p
1927 ‘Pol de Mont en Jef De Cock: ‘Wondervertelsels uit Vlaanderen, uit den volksmond opgeteekend’. In: De Boekzaal (Tilburg). –pp 171-176
1928 Schaepman’s reis naar Konstantinopel. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1928 pp 339-393.
1928 Ibsen te Rome. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1928 pp 566-581.
1928 Bij het graf van Mgr. Dr. Ariëns. In: Jong Dietsland, 1928, nr. 35
1929 Omer Wattez en zijn werk. In: Vlaamse Arbeid, 1929, pp 176-180.
1929 Gothenburg, een Nederlandse kolonie. In : Dietsche Warande en Belfort jg. 1929 afl. VII, VIII.
1929 Vondels Deense reizen. I. Eerste reis, zomer 1628. In: VMKVA., 1929 pp 539-548. Ook in: Hooger Leven, 3 februari 1929.
1929 De volksvijand. Fragment uit Hendrik Ibsen. In: Hooger Leven, 25 aug. 1929 p. 1076
1929 Ibsen’s dood. Slot van Hendrik Ibsen 2de deel. In: Hooger Leven, 13 oktober 1929 p 1302
1930 Hulde aan Vlaamse Arbeid. In: Vlaamse Arbeid, 1930 afl. 5-6 p. 517
1930 Literatuurgeschiedenis. In : Dietsche Warande en Belfort, maart 1930
1930 Vondel’s tweede Deense reis. In: Hooger Leven, 26 januari 1930 en 2 maart 1930.
1930 Guido Gezelle. In: Hooger Leven, 4 mei 1930
1930 De eerste hoogleraar in het Nederlands aan de Gentse Universiteit. In: Hooger Leven, 13 juni 1930 en 7 juli 1930.
1930 Onze letterkunde sinds 1900. In: Hooger Leven, 16 november 1930
1930 Rede bij het aanvaarden van het bestuurderschap van de Koninklijke Vlaamse Academie. In: VMKVA., 1930
1930 Lijkrede ten sterfhuize van E.H. Aloïs Walgrave. In: VMKVA., 1930
1931 Literatuurgeschiedenis. In : Dietsche Warande en Belfort, april 1931
1931 Stijn Streuvels. In : Dietsche Warande en Belfort, oktober 1931
1931 Onze letterkunde sinds 1900 (vervolg op de bijdrage van 1930 ) In: Hooger Leven, 11 januari 1931
1931 Rede bij het aftreden als bestuurder van de K. Vl. Ac. In: VMKVA., 1931