home | Inloggen
Aantal schrijvers: 548 | Aantal boeken:

15793

De Cock, Jozef

JOZEF DE COCK

Herdersem, 23 januari 1877 – Roosendaal, 31 mei 1944

Priester, schrijver van verhalen en essays

 

BIOGRAFIE

23 januari 1877: Jozef De Cock werd geboren te Herdersem (Aalst).

Hij volgde de lessen aan het college te Aalst en werd priester gewijd te Gent. Hij studeerde verder aan de Leuvense universiteit, promoveerde er tot doctor in de Germaanse filologie en werd er hoogleraar.

Hij ondernam meerdere reizen naar Duitsland en bezocht er verschillende hogescholen, o.a. die te Berlijn.

1907: Publicatie van Ons leven een raamvertelling waarin we “eenige tooneelen uit het studentenleven, onderling met elkaar verbonden door de schachten-figuur van Pol Wilmans” kunnen meemaken.

‘Pol Wilmans woont in het Justus Lipsius College. Lang duurt het niet of de 1e schrijver van “Met Tijd & Vlijt” komt hem uitnoodigen een lezing te houden in zijn genootschap. Pol, de bloode schacht, durft niet weigeren en heeft dan ook succes.

Daar moest natuurlijk eens op gedronken worden en samen met zijn makkers trekt hij naar “Hertog Jan” waar ze hem zoolang bezighouden dat het uur verstreken is, en dat hij voor de gesloten deur komt van den “Just”. Te vergeefs geklopt, hij is en blijft buiten en tot overmaat van ongeluk, ook de Hertog Jan is toe. Er blijft hem nu niets meer over dan in de stad een beetje rond te loopen en we ondergaan al de indrukken van een armen buitengesloten schacht. Afgemat raakt hij ’s morgens toch in zijn bed, en krijgt ten slotte nog eene goede vermaning van den President om zijn “delogeeren”.

‘T was daar niet het eenige gevolg van zijn lezing. Een verslag was ook verschenen in den XXe Siècle en dit haalt hem 2 brieven op den nek: één van zijn zuster, die hem in moeders naam aanmaant toch zijn studiën niet te verwaarloozen voor bijkomende zaken, en een anderen van zijn oud-professor. In het antwoord op dezen laatsten neemt hij de gelegenheid waar om een goed loopje te nemen met al het Grieksch dat men hem in ’t college inpompte.

Alles loopt goed af tot in den 3en trimester. Dan is ’t blokkenstijd; toch vindt Pol den tijd om in een artikel voor “Hooger Leven” al zijn gal tegen de examens uit te braken, een studentenfeest bij te wonen te Vlierbeek, en ook al eens naar een lof te gaan op den Coesarsberg.

‘T examen is daar, Pol legt het met onderscheiding af en loopt spoedig naar het telegraaf-kantoor een telegram zenden.’

Hier is het dagboek uit.

Ons Leven is en blijft een brok gezonde literatuur, vol tintelenden levenslust, die ons dubbel aangenaam aandoet; ten eerste omdat het een blijde toon is in de andere soms zoo sombere letterkunde onzer dagen, ten tweede omdat het voor de oud-studentenjeugd een zalige herinnering is aan dat gezelligjoelige Leuvensche Universiteitsleven.

C.D.B.

Bron: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1908. J.E. Buschmann, Antwerpen 1908

 

1911: Bij de Vlaamsche Kunstkamer Kerlinga verschijnt een verhalenbundel Bloemenhoedjes.

In Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1911. J.E. Buschmann, Antwerpen 1911 werd de publicatie als volgt besproken:

In zijn diepe godsvrucht tot O.L. Vrouw heeft hij thans ter Harer eer een kroon gevlochten, zijne Bloemenhoedjes.
O, zoo warm en oprecht-teeder-minzaam gloeit en zingt de liefde tot Gods Moeder door al die mooie Maria-legenden; zoo volksch en vol reinen eenvoud, al zweemt het dan ook hier en daar naar té-romantiek.
Den inhoud der vier eerste schetsen mochten we reeds vroeger genieten in Verloren Uren; doch, in dezen ruiker hier, dienden ze bijgebonden, naast die andere Maria-bloempjes.
De Cock offerde een mooien tuil die aangenaam de zinnen streelt, al zit er dan ook dat onkruid in dier ‘tusschenrede’.

Bloemenhoedjes bevat tevens een hertaling van de middeleeuwse Beatrijs-legende.

1914: Bij het begin van Wereldoorlog I trok hij naar Roosendaal (Nederland), waar hij les gaf aan het katholieke lyceum.

Jozef De Cock schreef gemoedelijke, zeer persoonlijke verhalen en reisindrukken, gekenmerkt door rake typeringen van mensen en toestanden.

31 mei 1944: Hij overleed te Roosendaal.

 

SMAAKMAKER

Uit: ’t vizioen Van pater Koenraad pp. 62-63:

‘Hij zag weer op en, op zijn uitgestrekte armen, legde Gods Moeder haar lieven Zoon, die schoon is boven de kinderen der menschen. Koenraad voelde het verrukkelijk kindje wegen op zijn armen, hij voelde de warmte van zijn poezel lichaampje, hij verloor zijn blik in de verlokkende diepte van die blauwe kijkertjes, hij zag dat blanke voorhoofdje, die blonde krullen, die ronde wangen, die roode lippen… O, die verleidelijke roode lipjes! Die éénmaal zoenen! Zou hij durven?… Koenraad aarzelde, huiverde, duizelde… Hij kon ’t niet laten: hij neigde het hoofd en deed het… Een golf van zaligheid overspoelde zijn ziel en zinnen, verdronk zijn bewustzijn, zoog hem mee in bodemlooze zeeën …

Uit: de sproke Bloemenhoedjes pp. 7-8:

‘Gewekt door ’t stralengestreel, wreven enkele bloemen den winter uit de oogen en keken welgezind naar de leeuwerikken die ginder hoog op den helderblauwen luchtkiosk hun jonkheidsliederen uitfanfaarden. In hoeken en kanten kroop al hondsdraf rond, geelde er speenkruid, botten de sleutelbloemen, blauwde een schuchter viooltje, om niet te spreken van de tallooze madelieven die als zilverstukskens blankten in den groenen schoot van ’t nieuwe gras’

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

 

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

  • DBNL (zie geraadpleegde bronnen) stelt heel wat teksten van deze auteur elektronisch ter beschikking. (o.a Bloemenhoedjes, Esopet en enkele verspreide teksten in tijdschriften)

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

  • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
  • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles
  • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007

 

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1903 Mevrouw Ida Hahn-Hahn: haar beteekenis in de Duitsche letterkunde.

Overdruk uit: Leuvensche bijdragen (1903-1904)
Lier: Van In. -163p.
1906 Uit de reistesch I (verhalen)

2de vermeerderde druk (s.a. ca 1923) Uit de Reistesch -140p. Uitg. Leuven Keurboekerij Groote Markt, 17 / Amsterdam E. Van der Vecht Marnixstraat 372 Afmetingen: 18 x 13.50
Leuven: Drukkerij Bomans en Vanbrusselen Parijsstraat, 81.

Afmetingen: 18 x 13.50 (ingenaaid)
1906 De “Alte Zöll” Studenten. (novellen) Gent: Vennootschap “Plantyn” Korte Koestraat 3A. -32p.

Reeks : Flandria Novellen-Bibliotheek nr nr 64
Afmetingen: 19.50 x 12.50 (geniet)
1906 Esopet. (tekstuitgave) Leuven: H. Bomans en Vanbrusselen. -97p.

Reeks: Leuvense Studieën en Tekstuitgaven / onder leiding van L. Scharpé, A. Boon, J. Van Mierlo … [et al.] ; 1
1907 De oude historie (novelle)

Het 2de deel van deze uitgave (nr 80) bevat het verhaal ‘Willem’ door Jan Boucherij.
De Cock Jozef 2
 De Cock Jozef 3 Gent: Drukkerij “Plantyn” (Naamloze Vennootschap) Korte Koestraat 3A. -32p.

Reeks : Flandria Novellen-Bibliotheek nr 79 en nr 80 pp. 33-54
Afmetingen: 19.50 x 12.50 (geniet)
1907 Van drie santen. (verhalen) Leuven Keurboekerij Groote Markt, 17 / Amsterdam E. Van der Vecht Marnixstraat 372. -72p.

Afmetingen: 23.50 x 15.25 (ingenaaid)
Druk: De Vlaamsche Drukkerij (Samenw. Venn. , Parijsstraat, 81, Leuven.
1907 Ons leven. (Bladzijde uit het leven van een schacht) (verhaal)

Ingeleid, uitgegeven en aangeteekend door Jozef de Cock
Boekversiering door G. Van de Woestijne
Gedrukt in de Vlaamsche Drukkerij Leuven
Leuven: Keurboekerij / Amsterdam Van Der Vecht. -115p.

Afmetingen: 18.50 x 14 (ingenaaid)
1908 Over het jongste streven in de Duitsche katholieke letterkunde. (essay) Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel. -25p.

Reeks: Verhandelingen van de Algemeene Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding. – Antwerpen, 1908 – 1924; vol. 109
1909 Verloren uren. (verhalen) Leuven: Vlaamsche Drukkerij – Bestuurder H. Bomans, Minderbroedersstraat, 46, Leuven. -137p.

Afmetingen: 18.50 x 14 (ingenaaid)
1911 Bloemenhoedjes : Een krans van Mariasproken in oud-Nederlands gaard geplukt. (verhalen)

Bevat:
I. Bloemenhoedjes. – II. Van een ridder, die arm werd. -III. Van twee broeders.
IV. Van een monnik, die te stille zong. -V. Van zuster Bertken en den ‘korporaal’. -VI. Van de pikkende broeders. -VII. Van Pater Koenraad. -VIII. Van een wonderen tap. -IX. Van Bertus en den duivel. -X. Het zoet avontuur van broeder Alexis. -XI. Van de danslustige Flora. -XII. De kaars uit het vizioen. -Tusschenrede -Van een non die Beatrijs heette.
  Uitgave van de Vlaamsche Kunstkamer Kerlinga. -144p.

Afmetingen: 30 x 23 (ingenaaid)
Gedrukt te Brugge bij A. Van Mullem in de Geerolfstraat, 3
1911 Pianogeschiedenissen. In: De Lelie: maandelijksch Katholiek dames-tijdschrift voor Noord- en Zuid-Nederland ; jrg. 2 ( nr. 6 (februari 1911). – P. 168-171)

Speciaal nummer van het tijdschrift.
1912 Over het geluk. / Thomas van Aquino

Vertaling door Jozef De Cock
 Brugge: Uitgave Kerlinga
1913 Uit de Reistesch II. Prentbrieven uit Holland. (verhalen) Antwerpen: “Veritas” Ch. & H. Courtin 26, Kipdorp. -132p.

Afmetingen: 18.25 x 12.75 (ingenaaid)
s.a.
1916
Een Vlaming in de oorlogsklem – Oorlogspeizen – Een Abel Spel – Gewetensonderzoek – Lang is de Weg – De Verdere Weg – Een Houvast (verhalen)

Omslag: (A.C. Berlage)
Amsterdam: De Maatschappij voor Goede en Goedkope Lectuur. z.j. [1916]. -67p.

Reeks: Handboekjes Elck ’T Beste
Afmetingen: 16.75 x 11 (ingenaaid)
s.a.
1930
Doovenetels tot een bosje samengelezen.  (verhalen) Kortrijk: Uitgeverij Steenlandt. z.j. [1930]-67p.

Afmetingen: 21.50 x 16 (ingenaaid)