home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Mussche, Achilles

Maakt deel uit van:

ACHILLES MUSSCHE

Gent, 12 augustus 1896 – Gent, 30 augustus 1974

Socialistisch geëngageerde dichter, schrijver en essayist

Kind uit een arbeidersgezin; werd onderwijzer, leraar en later inspecteur bij het onderwijs.

Literair sluit zijn werk aan bij het humanitair expressionisme.

Pseudoniemen:  A’Muza, J.   (in: Vlaams Leven); Volksman, Achilles J.   (in: Vlaams Leven) voor details zie rubriek A-Z Pseudoniemen lexicon

BIOGRAFIE

12 augustus 1896: Achilles Mussche wordt geboren te Gent in een arbeidersgezin. Vader is huisschilder, moeder spinster in een fabriek. De 19de eeuwse armoede heeft hij aan den lijve ondervonden. Zijn volledige latere werk zal hierdoor beïnvloed worden en het is niet te verwonderen dat hij heel zijn leven overtuigd socialist is gebleven.

1910: Op school behaalt hij uitstekende resultaten, maar op zijn veertiende jaar moet hij aan de slag als jongste bediende in het exportbedrijf De Baerdemaecker in het Gentse havengebied. Arbeiderskinderen moesten toen bijdragen aan het gezinsbudget.

Hij weet zijn ouders er desondanks van te overtuigen om hem verder te laten studeren en slaagt in een toelatingsexamen voor de lagere normaalschool.

1911: Studeert aan de Gentse Normaalschool voor onderwijzer.

1913: Met zijn studiegenoten, o.m. Raymond Herreman, Karel Leroux en Maurice Roelants, geeft hij er het letterkundig studententijdschrift Moderne Kunst uit, een volledig met de hand geschreven blad. Mussche publiceert er onder het pseudoniem ‘Blauwvoet’ beschouwende stukjes over literatuur en kunst.

WERELDOORLOG I

1914-1918: Publiceert onder het pseudoniem A.J. Volkeman gedichten in Het Zondagsblad, een bijlage van de Gentse socialistische krant Vooruit.

1915: Behaalt het diploma van onderwijzer en kan nagenoeg onmiddellijk aan de slag in het onderwijs.

 • Tijdens zijn studieperiode raakt hij gefascineerd door de literatuur, niet alleen de Nederlandse maar ook de Duitse, Franse en Engelse, alsmede door het boeddhisme.

1918: Behaalt diploma van regent.

 • Tijdens de Eerste Wereldoorlog blijft hij aan de slag leraar aan een stadsschool.
 • Mussche ziet de taalstrijd eerder als een sociaal verzet tegen de franskiljonse bourgeoisie. Gedreven door dit gevoel voor sociale rechtvaardigheid en ook door zijn Vlaamsgezindheid, verzeilt hij in activistisch geïnspireerde kringen. Na de oorlog wordt hem activisme aangewreven: zijn regentendiploma wordt nietig verklaard en bovendien wordt hij ontslagen als onderwijzer.

Met zijn vroegere klasgenoten werkt hij ook mee aan het tijdschrift Regenboog waarvan echter maar één nummer verscheen in het voorjaar van 1918.

INTERBELLUM

1919-1921: Lid van de redactie van Ons Vaderland, het blad van de links-gerichte Frontpartij, samen met zijn studievriend Herreman.

In de vroege jaren 20 raakt hij bevriend met Joris van Severen, met wie hij het literaire en politieke tijdschrift Ter Waarheid opricht, waarin hij een lang gedicht publiceert.

1922: Krijgt amnestie en wordt leraar aan de gemeentelijke lagere school te Ledeberg.

1923: Wanneer Van Severen de Frontpartij een fascistische richting uitstuurt, verlaat hij de partij én de redactie van Ter Waarheid.

1927:  Debuteert met de dichtbundel, De twee vaderlanden,. zijn “vaderlanden”  waren het aardse (het sociale dat hem zou blijven bewegen) en het  hemelse (religieuze).

 • De bundel wordt in 1928 met de August Beernaertprijs bekroond, en in 1929 nogmaals met de Staatsprijs voor Poëzie.
 • Met de poëzie in De twee vaderlanden, -lange , hymnische verzen die soms in ritmisch proza overgaan, wordt voor een laatste keer in de Vlaamse letterkunde op volwaardige wijze aan het idealisme en het pathos van het humanitair expressionisme gestalte gegeven.
 • In de bundel is het uit 1924 daterende gedicht ’De twee vaderlanden van mijn hart

Ik ben maar een straatkind van een dag en nacht ronkende fabrieksstad
en ik heb als kind gesjouwd in ’t orkaan van donderende dokken
[…]
Ik ben maar een sjofel kind van grommende fabrieken en dokken.
Ik ben maar een kind van veel honger en een beetje vreemde teerheid en oneindige opstandige liefde.

1928 – 1948: Leraar aan de Rijksnormaalschool in de Ledeganckstraat te Gent.

 • In 1948 volgt een benoeming tot inspecteur Germaanse talen in het Normaalonderwijs, een functie die hij tot aan zijn pensionering in 1956 zal bekleden.
 • Als leraar en inspecteur ontpopt hij zich tot een verdediger van de Nederlandse taal, wat blijkt uit zijn herhaaldelijk herdrukte leerboeken zoals Nederlandse woordenschat (drie delen, 1929-1927 – vanaf 1950 herziene edities onder de titel Woordenschat en stijlstudie); Nederlands leesboek (1931); Handleiding voor de praktijk van het algemeen beschaafd (1941) en Nederlandse poëtica (1948).

1928-1940: Tegelijk werkzaam voor het Gentse dagblad Vooruit, waar hij de veertiendaagse ‘Kroniek der Letteren’ verzorgt.

1928: Behoort tot de oprichters van de ‘Liga voor Vrijheid en Democratie’, waarvan hij het secretariaat waarnam.

1935: Schrijft het inleidende hoofdstuk van wat later zal uitgroeien tot een sociaal fresco van het Gentse arbeidersmilieu:  Aan de voet van het Belfort

Het boek kende een lange genesis

 • 1945: Voltooit het manuscript tijdens de laatste maanden van de Tweede wereldoorlog – ondergedoken voor de Duitse Gestapo in het preventorium voor tuberculozen te Astene
 • 1948: Een eerste gepubliceerde versie verschijnt vanaf 19 juni 1948 als een wekelijkse feuilleton in het socialistische blad De Werker.
 • 1950: verschijning in boekvorm

1940-1944: Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt hij lid van de leiding van het Gentse verzet. Op het nippertje ontsnapt hij aan de Gestapo, door in 1944 onder te duiken in het preventorium te Astene (waar hij werkte aan zijn later werk, Aan de voet van het Belfort).

1945: Na het overlijden van August Vermeylen op 10 januari 1945, wordt hij hij één van de medestichters van het August Vermeylenfonds (waarvan hij tot 1966 voorzitter was).

1946 – 1971: Redactielid van het Nieuw Vlaams tijdschrift.

1948: Benoeming tot rijksinspecteur normaalonderwijs voor de Germaanse talen.

1950: Mussche’s  meesterwerk, zijn “opus magnus” Aan de voet van het Belfort rolt van de persen.

 • Het is een indrukwekkend, met hartstocht geschreven sociaal fresco van het in heel Europa onmenselijk uitgebuite textielproletariaat, van de Middeleeuwen tot in de 19de eeuw. De Vlaamse, en in het bijzonder de Gentse wevers staan in dit boek symbool voor de kapitalistische uitbuiting van de loonslaven. Het verzet tegen die sociale ellende werd eeuwenlang neergeslagen tot het opkomende socialisme, “gelouterd met bloed” en als “een rode klomp van hartstocht en durf” de strijd organiseerde. Mussche wist waarover hij schreef: in zijn jeugd had hij de armoede, de verpaupering van het werkvolk in de steegjes en de beluiken aan den lijve ondervonden – en hij had de geschiedenis van het proletariaat jarenlang bestudeerd. Hij droeg dit boek op aan zijn moeder (spinster, “ ’t laagste van ’t laagste in de rangorde van het textielwerk”) en aan Edward Anseele (die hem ooit stimuleerde om dit boek te schrijven).

1954: Publicatie van zijn belangrijkste toneelstuk, een door het Elisabethaanse toneel geïnspireerd stuk: Christoffel Marlowe of er is een duivel te veel.

 • De figuur van Christoffel Marlowe wordt hier met die van Shakespeare gecontrasteerd: terwijl Shakespeare de beredeneerde, beheerste denker voorstelt, symboliseert Marlowe de genieter, de romantische vagebond die erop los leeft en in wezen een atheïst is, vandaar ‘de duivel’, de Faust die in Marlowe zelf huist. Mussche beklemtoonde dat zijn stuk geen historisch drama is; de figuur van Marlowe, voor wie hij uiteindelijk partij lijkt te kiezen, vertoont bepaalde karaktertrekken van Mussche zelf.
 • Dit toneelstuk leverde hem in 1956 de Nestor De Tièreprijs op.

Thans doet zijn werk enigszins ouderwets aan; het gebruik van vrij vers draagt zeker bij tot het feit dat zijn Marlowe niet meer opgevoerd wordt.

1961: Met ‘Gedenksteen voor Rosa [Luxemburg] publiceert hij een eerbetoon aan de invloedrijke, in 1919 vermoorde vertegenwoordigster van het internationale socialisme en het revolutionair sociale activisme.

1966 : Lid van de toenmalige Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde én voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen.

1968: Aan de voet van het Belfort wordt door Michel van Vlaenderen – een Gentse theatermaker en drijvende kracht achter verschillende massaspelen – bewerkt voor toneel met zeven acteurs. Zijn zoon Rudi regisseert en het Reizend Arbeiderstheater, dat leden van verschillende socialistische amateurgezelschappen samenbracht, brengt het op de bühne. Het spektakel met zang, muziek en tekst ging op 2 februari 1968 in première in de Edward Anseelezaal van het socialistische volkshuis Ons Huis op de Vrijdagmarkt in Gent.

Op 5 februari kopt de Vooruit: REIZEND ARBEIDERSTHEATER BRENGT ONVERGETELIJKE EVOCATIE

Schrijver en recensent Rick Lanckrock schrijft:

“Aan de voet van het Belfort toont ons welke weg er werd afgelegd, het confronteert ons (en dit is voor de jeugd van uitzonderlijke betekenis) met een wereld waarin het kapitalisme en de conservatieve machthebbers de plak zwaaiden, doch het leert ons tevens dat wij uiterst waakzaam dienen te blijven omdat wij aldoor bedreigd  worden door allerhande krachten die geniepig op de loer liggen om de sociale vooruitgang te dwarsbomen of de klok op een geraffineerde manier achteruit te zetten.”

Het stuk wordt de jaren daarna herhaaldelijk opgevoerd in diverse steden, o m in Aalst, Brugge, Hoboken, Oostende, Wenduine, Sint-Niklaas en Ronse.

1971: Neemt ontslag uit de redactie van het Nieuw Vlaams tijdschrift uit protest tegen het opnemen van Jef Geeraerts’ Zevende brief rondom liefde en dood waarin de 1 mei-stoet fascistoïde wordt genoemd en waarin repressietoestanden worden verdraaid.

30 augustus 1974: Overlijdt te Gent.

MEER OVER A. MUSSCHE

 • Jan Schepens: Achilles Mussche [1946]
 • Frans Buyens: Beschouwingen rondom het werk van Achilles Mussche (1952)
 • Florquin, Joos: Achilles Mussche, in: Ten huize van…, dl. 2 (1964), p. 91-131. Interview
 • Raymond Herreman: Achilles Mussche (1966)
 • Jan Emiel Daele: Een beeld van Achilles Mussche, 75 jaar, in: Pan : Oostvlaams bulletin voor letteren en kunst, jrg. 19 (1972), nr. 1. Speciaal nummer van het tijdschrift
 • Hubert Lampo: Achilles Mussche, of het engagement van het geweten, in: Achilles Mussche: Aan de voet van het Belfort (1975). Inleiding bij de Mercator-luxe-editie, met houtsneden van Frans Masereel en een pentekening van Jozef Cantré
 • Achilles Mussche : leven en werk (1984). Uitgegeven n.a.v. de Achilles Mussche-herdenking. Met teksten van Rik Lanckrock, Emile Parez, Lisette de Backer, Johan Notte en met een bibliografie van en over de auteur.

BEKRONINGEN

 • 1927: Bekroond met de Driejaarlijkse Staatsprijs voor Poëzie en de August Beemaertprijs van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde voor de dichtbundel De twee vaderlanden.
 • 1956: Ontvangt de Nestor de Tièreprijs voor zijn toneelstuk Christoffel Marlowe of er is een duivel te veel; twee jaar later werd dit stuk nogmaals bekroond, met de Interprovinciale Prijs voor Letterkunde.

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Jeroen Cornilly, Aan de voet van het Belfort. Een socialistische bestseller. in: Zuurvrij. Berichten uit het Letterenhuis nr 36 juni 2019 pp 6-14.

SMAAKMAKER

Ik ben maar een straatkind

Ik ben maar een straatkind van een dag en nacht ronkende fabrieksstad
en ik heb als kind gesjouwd in ’t orkaan van donderende dokken,
ik heb gespeeld met het stof en de modder van greppels zo teer als met witte bloemen
en de vuile schotels van mijn moederken gewassen als blinkende sieraden;
’s avonds kroop ik naar bed op mijn zolder bij de muizen die mij kenden en speelden met mij
toen stond telkens opnieuw de drift om de kimmen te zien in mij op
en ‘k wrong mij door het dakvenster: dan tuurde mijn ziel over de wereld
een panorama van rooie daken – maar de vleermuizen scheerden langs mijn hoofd
en zij brachten mij het eerste teken van uw eeuwig geheimenis, o God.
Ik ben maar een sjofel kind van grommende fabrieken en dokken,
Ik ben maar een kind van veel honger en een beetje vreemde teerheid en oneindige opstandige    liefde,
Ik ben maar een arme bloem van de straat.
Nu spant gij, o God, de hymnen van uw leeuweriken boven mijn hoofd
maar in mijn bloed speelt onstilbaar de muziek van machines en kranen
En mijn hart onderhoudt de herinnering aan al het donker van weleer.
O gij verre vogelaar van de metafysische kimmen,
die mij zo vleiend zoet lokt op de fluiten der winden,
neen neen ! ik kan niet uitvliegen naar u alleen
en mij voor eeuwig gevangen geven aan de zaligheid uwer liefde alleen,
ik kan niet gelukkig zijn, en ik heb zo’n wroeging, o mijn broeders
wijl gij zwoegt en hongert daarbeneên.
Ik moet mijn deel hebben van onrust en pijn,
ik moet mijn eind weegs gaan doorheen de woestijn,
omdat ik o moederken, de erfenis draag
van al uw strijd en offervaardigheid.
Mijn hart is op zoek naar een heroïsch liefdelied
om het ’s nachts aan de zoldervenstertjes van jochies en weesjes
te joedelen als een vooizeken van de meie;
mijn hart, met al de honger van zijn kussen,
met al de loutering zijner tranen,
is op zoek naar de apotheose van God
in de bevende vuile handen van een besje;
mijn hart is van kimme tot kimme van afgrond tot afgrond,
zoekend het pad naar gans God en gans de mens
in één en dezelfde liefde.

 

Nog altijd

Uit: onvoltooide symfonie. (1971)

Vreemd te moede,
alleen in de schemerlaan
kijk ik, stilstaand,
nog een keer om mij heen.
Achter dat hoekje daar,
nog enkele passen maar,
is het voorgoed
met mijn drift gedaan.
Waarom dan
ben ik zo onvoldaan
en sta hier, arme stakker ?
Ik heb toch veel gekregen
van het leven,
ik heb toch veel gegeven
in mijn leven;
soms, in een hoge vreugde,
liep ik begenadigd –
en toch, en toch,
zo dicht bij ’t eind,
ben ik nog altijd
onverzadigd.
 
DE VLAAMSE HEL
Er is nergens een lamp, er is nergens een pitje van een licht langs de weg. Wat is er dan, wachter, van de wereld, in ’t putje van de winter, ’s ochtends om een uur of vier ? Duisternis, zwarte duisternis, niets dan duisternis om en om, wij zien hier geen hand voor onze ogen. Maar wij horen de klompen op de plaveien, de haastige klompen, meer dravend dan stappend om er bijtijds te zijn en om de voeten wat te verwarmen, en als wij ze niet meer horen, dan zakken zij weg, tot over hun enkels, in de poelen van modder en dras. Want het regent, het regent sedert gisteren al, het regent radeloos en bandeloos in een echt hondeweer. Of liever neen, de honden blijven binnen, die vinden altijd wel een hok of een hoek om in weg te kruipen en weg te schuilen; dit is voorzeker geen hondeweer, dit is alleen een weer voor de kinders van de vlasfabrieken. Of de wereld is koud en hard als ijs, het vriest dat het kraakt en een scherpe wind bijt en snijdt tot op het blote lijf, zij hebben niets anders dan een plunje van lorren en lompen aan. De meisjes mogen in het midden lopen, zij zijn daar een beetje beschermd, dicht tegen elkaar gedrukt, in kleine hoopjes schaduw, ineengedoken, en de jongetjes gaan op de hoek, als mannen, de vuisten diep in de zakken gestoken en de pet tot over de oren getrokken, met de drinkpul en de eetzak over de arm. Zij zijn allen doorweekt, of zij zijn allen stijf van de koude, maar zij mopperen niet, zij klagen niet; zij weten wel, al zijn zij nog kinders: dit is het leven, dit is hun lot. En daar, wat loopt er daar, heel alleen, zo tenger en klein, in de zwarte nacht, door de zwarte weiden en over de zwarte sloten heen als een dier dat wordt opgejaagd ? Het is niets, het is niets dan een meisje uit ons dorp en zij moet het maar weten dat zij zich heeft overslapen en nu holt zij hijgend dwars door de weiden en zij springt weer over een brede sloot en zij tuimelt erin en zij komt eruit gekropen, druipend nat tot op het lijfje en haar kleren bemodderd van top tot teen, maar zij rent alweer verder, de duisternis in, één hoopje schrik om te laat te zijn.
 
Uit: Aan de voet van het Belfort, 1950.

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

De bibliografie heeft drie afdelingen

 1. Chronologisch overzicht van literair werk.
 2. Chronologisch overzicht van de leerboeken voor middelbaar onderwijs
 3. Beknopt overzicht per genre alfabetisch op titel

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Koninklijke Bibliotheek van België -Brussel/ Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • POËZIECENTRUM VZW – Gent

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht literair werk

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1927 De twee vaderlanden. (gedichtenbundel) Antwerpen: Uitgeverij De Sikkel. -114p. / Arnhem : Van Loghum Slaterus.

Afmetingen: 25.70 x 19.30 (ingenaaid)

1929 Cyriel Buysse. Studie. (studie)

Met portret en bandversiering door FRANS MASEREEL

Gent : Van Rysselberghe en Rombaut : N. V.. –[II] +100 + [IV]p.

Afmetingen: 25.6 x 20 (gebrocheerd – oorspronkelijke blauwe omslag)
Colofon: Van dit werk werden gedrukt, met nieuwe Garamond letter, op de persen van de N.V. Drukkerij Erasmus tien exemplaren op Japansch papier, genummerd van I tot X, en duizend exemplaren op Excelsior featherweight antique wove, genummerd van 1 tot 1000. Nr …

1932 Conflicten en meditaties. (bundel essays)

Omslagteekening JOZEF CANTRÉ.

Kortrijk: Uitgave “Steenlandt”. -101p.

Afmetingen: 19 x 14 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)

1936 Gent en zijn etser-teekenaar De Bruycker. (essay) Oude-God/Antwerpen: Die Poorte. -35p.

Reeks: Boekengilde Die Poorte. vol. 3: 4

1937 ‘Synthetisch beeld van Poesjkien’  (essay)

De uitgave bevat tevens

Van de hand van dr. HERMAN THIERY (= Johan Daisne):  ‘Woord vooraf’ (pp 3-7); het opstel ‘Aljeksàndr Sergéjevietsj Poésjkien. De zon der Russische poëzie’  en de metrische vertaling uit het Russisch van ‘De bronzen ruiter Een Peterburgsche vertelling door A.S. Poesjkien’. (pp 37-50);  ‘Kleine ruiker uit Poesjkien’s lyriek met drie gedichten op den dood van de dichter, metrisch vertaald uit het Russisch door dr. Herman Thiery. (pp 51-62)
Van de hand van F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE: ‘Poesjkien als Prozaschrijver’ (pp 25-31)

In: Poesjkien 1837-1937. Bescheiden bloem bij de mooie kroon door Vlaanderen gelegd op het hulde altaar van een Universeel genie. pp 32-36.

Uitgave: Brugge: De Garve. – Achilles Van Acker, Eiermarkt 4, Brugge.
Afmetingen: 21.60 x 12 (ingenaaid – zachte kaft)

1938 Koraal van den dood. (gedichtenbundel)

Omslagontwerp en houtsneden zijn van JOZEF CANTRÉ.

1953: 2de herziene druk bij Elsevier te Brussel .

Gent: Stedelijke Jongensberoepschool.  -61p.

Afmetingen: 25 x 16.50 (ingenaaid – zachte kaft)
Twee kleurendruk zwart-rood.
Colophon: Dit ‘Koraal van den dood’ werd uit de fijne Egmont-letter op simili-Japansch papier in 1938 gedrukt in de werkplaatsen van de Stedelijke Jongensberoepsschool te Gent met de medewerking van Jozef Cantré, die het omslag ontwierp en de houtsneden maakte.
Er werden 300 genummerde exemplaren getrokken, waarvan 60 voor de ‘Vrienden van het Vlaamsche Boek ‘ te Gent.

1946 Herman Gorter, de weinig bekende. (essay) Antwerpen: Uitgeverij S.M. Ontwikkeling.   -111p.
1949 De broeder van Hamlet. Drie nieuwe monologen. (theatertekst) Antwerpen: Uitgeverij S.M. Ontwikkeling.   -63p.
1950 Aan de voet van het Belfort. (proza : historische herbeelding)

Geïllustreerd door JOZEF CANTRÉ.
1954: 2de herziene druk bij De Sikkel, Antwerpen. Omslagtekening van Eug. Hermans. (zie daar)
1966: 3de druk in de reeks Vlaamse Pockets nr 200 bij Uitgeverij Heideland, Hasselt. (1967²)
1975: 4de druk bij Mercatorfonds, Antwerpen. -225p + ill.  Inleiding ‘Achilles Mussche, of het engagement van het geweten’ door Hubert Lampo; verlucht met 23 originele houtsneden en twee reprodukties van grote platen door Frans MASEREEL en een pentekening door Jozef CANTRÉ.
1977: Uitgave bij Uitgeverij Beckers te Kalmthout/Antwerpen met een inleiding door Willem M Roggeman. (243p.)

Antwerpen: Uitgeverij De Sikkel.   -217p.

Afmetingen: 20.75 x 15 (gebonden – bruinlinnen kaft met stofomslag)
Colofon: van dit boek werden gedrukt 60 exx. op van Gelder, genummerd van 1 tot 60, met de handtekening van de schrijver en de illustrator.

1968: Theaterbewerking op een scenario geschreven door Michel van Vlaenderen. Het stuk werd in 1968 opgevoerd in Ons Huis in Gent door het Reizend Arbeiderstheater in een regie van Rudi van Vlaenderen.

1952 Inleiding tot G. Gezelle. (essay) ‘s-Gravenhage: Van Goor.   -140p.
1954 Christoffel Marlowe of Er is een duivel te veel. (theatertekst)

1955:  Tweede, herziene druk.
1957:  Derde druk, met inleiding en aantekeningen door Paul van Keymeulen.

Antwerpen: Uitgeverij S.M. Ontwikkeling.   -110p.

Overdruk uit: Nieuw Vlaams tijdschrift. – 7:10(1953/54)

1954 Aan de voet van het Belfort. (proza – sociaal fresco)

Omslagtekening van Eug. Hermans
=Tweede herziene druk van 1950 (zie daar)

Antwerpen: Uitgeverij De Sikkel.   -217p.

Afmetingen: 27.50 x 13.50 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)
Drukkerij Lombaerts N.V. , Schoten.

1961 Gedenksteen voor Rosa. (roman)

Omslag en bandontwerp: John Trouillard
Foto omslag: Filip Tas
Technische uitvoering: Pierre van den Broeck.
1973: Tweede, herziene druk Brussel, Masereelfonds;
1981: Derde druk, met de ondertitel Rosa Luxemburgs levensverhaal, Gent, Masereelfonds.

Antwerpen: Uitgeverij S.M. Ontwikkeling.   -305p.

Reeks: Ontwikkeling nr 173
Afmetingen: 21.25 x 13 (gebonden – harde lichtgroen linnen kaft met goudopdruk – stofomslag)
Druk en uitvoering: Excelsior Antwerpen

1962 Langzaam adieu. (gedichtenbundel)

Bevat 5 titelloze cycli.

‘s-Gravenhage:  A.A.M. Stols / J.- P. Barth.   -71p.

Afmetingen: 17.50 x 12 (gebonden – harde kaft met stofomslag)
Colofon: Achilles Mussche ‘Langzaam adieu’ werd gezet uit de Palatino en gedrukt op de persen van Drukkerij L. Freriks & Zn. te ’s Gravenhage.
Het omslagontwerp is van Th. De Haan
Het bindwerk werd verzorgd door boekbinderij Spiegelenberg.

1964 Reinaert de Vos, uit het Middelnederlands zo getrouw mogelijk in modern proza overgebracht door Achilles Mussche. (hertaling)

Prozavertaling van Reynaert I.
Verlucht met zeven houtsneden plus één op het stofomslag om de linnen band.
De houtsneden zijn van Godefroid Ballain en Jehan de Gourmont uit de Plantijndruk van 1566 (ten onrechte wordt 1564 in het colofon vermeld).

Mussche 8 Amsterdam: J.M. Meulenhoff.   -109p.

Afmetingen: 22.4 x 14.8 (gebonden in een linnen band met stofomslag)
Colofon: Reinaert de Vos, uit het Middelnederlands zo getrouw mogelijk in modern proza overgebracht. door Achilles Mussche werd naar typografische aanwijzingen van Jan Vermeulen gezet uit de letter Poliphilus, gedrukt door N.V. Drukkerij G.J. Thieme te Nijmegen en verlucht met houtsneden [zeven plus één op het stofomslag om de linnen band] uit Le Renard, verschenen bij Christoffel Plantijn, Antwerpen 1564’.

1967 Dat arm beetje mens. (verhalenbundel)

  inhoud

Amsterdam: J.M. Meulenhoff.   -127p.

Afmetingen: 19.75 x 11.50 (gebonden harde grijslinnen kaft met stofomslag)

1971 Onvoltooide symfonie. (poëzie – bloemlezing)

Bevat gedichten uit de bundels: De twee vaderlanden (1927); Koraal van de dood (1938); Langzaam adieu (1962); Ongebundelde gedichten.

Hasselt: Uitgeverij Heideland-Orbis nv. -79p.

Reeks: Poëtisch Erfdeel der Nederlanden nr 75
Afmetingen: 18 x 10.70 (ingenaaid)

Handboeken voor Middelbaar onderwijs

1926

1929
Nederlandsche woordenschat. 3 dln.  Schoolboek)

Vanaf 1950 herziene edities onder de titel Woordenschat en stijlstudie.

Brussel: Uitgeversmaatschappij A. De Boeck.
1931 Nederlandsch leesboek, ten dienste van vierde graden en inrichtingen voor middelbaar onderwijs. Gent: Van Rysselberghe & Rombaut.
1941 Handleiding voor de Practijk van het Algemeen Beschaafd. Brussel: Uitgeversmaatschappij A. De Boeck.
1948 Nederlandse poëtica. (leerboek) Mussche 9 Brussel: Uitgeversmaatschappij A. De Boeck.  -195p.

Afmetingen: 22,50 x 15,50 (ingenaaid – zachte kaft)
1950 Taalstudie en stijloefening. Een leergang tot stijlvorming voor normaalscholen en middelbaar onderwijs (hogere cyclus).  (schoolboek)

Auteurs: Achilles Mussche en Willem Kramer.
Herziene editie van ‘Nederlandsche woordenschat’, (1926-1929)

Groningen: J.B. Wolters.

Overzicht per genre alfabetisch op titel

Poëzie

 • De twee vaderlanden. (1927) Antwerpen: De Sikkel. / Arnhem : Van Loghum Slaterus.
 • Koraal van den dood. (1938) Gent : Stedelijke Jongensberoepschool.
 • Langzaam adieu. (1962) s-Gravenhage: A.A.M. Stols, J.- P. Barth.
 • Onvoltooide symfonie. (1971), Hasselt : Uitgeverij Heideland-Orbis.

Proza

 • Aan de voet van het belfort.(1950) Antwerpen: De Sikkel.
 • Dat arm beetje mens. (1967) Amsterdam: Meulenhoff.
 • Gedenksteen voor Rosa. (1961) Antwerpen: S.M. Ontwikkeling.
 • Reinaert de Vos, uit het Middelnederlands zo getrouw mogelijk in modern proza overgebracht. (1964) Amsterdam : J.M. Meulenhoff

Toneel

 • Christoffel Marlowe of Er is een duivel te veel. (1954) Antwerpen: S.M. Ontwikkeling.
 • De broeder van Hamlet, Drie nieuwe monologen. (1959) Antwerpen: S.M. Ontwikkeling.

Essay

 • Conflicten en meditaties. (1934) Kortrijk: Steenlandt.
 • Cyriel Buysse. (1929) Gent : Van Rysselberghe en Rombaut; (Ill. Masereel)
 • Gent en zijn etser-teekenaar De Bruycker. (1936) Oude-God, Antwerpen:  Die Poorte.
 • Herman Gorter, de weinig bekende.  (1946) Antwerpen: S.M. Ontwikkeling.
 • Inleiding tot G. Gezelle. (1952) ‘s-Gravenhage : Van Goor.
 • Synthetisch beeld van Poesjkien. (1937) In : Poesjkien 1837-1937. Brugge, De Garve

Handboeken voor Middelbaar onderwijs

 • 1926-1927: Nederlandsche woordenschat. 3 dln. Brussel, A. de Boeck, Schoolboek, (vanaf 1950 herziene edities onder de titel Woordenschat en stijlstudie)
 • 1931: Nederlandsch leesboek, ten dienste van vierde graden en inrichtingen voor middelbaar onderwijs. Gent, Van Rysselberghe & Rombaut.
 • 1941: Handleiding voor de Practijk van het Algemeen Beschaafd. Brussel, A. de Boeck.
 • 1948: Nederlandse poëtica. Brussel 1948, A. de Boeck.
 • 1950: Achilles Mussche en Willem Kramer, Taalstudie en stijloefening. Een leergang tot stijlvorming voor normaalscholen en middelbaar onderwijs (hogere cyclus). Groningen J.B. Wolters, Schoolboek