home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Ledeganck, Karel Lodewijk

Maakt deel uit van:

Karel Lodewijk Ledeganck

Eeklo 9 november 1805 – Gent, 19 maart 1847

Dichter, jurist en vrederechter, politicus

Hij werd wel eens ‘Veldmaarschalk van de Vlaamse Beweging’ genoemd.

 

BIOGRAFIE

9 november 1805: Geboren te Eeklo in een betrekkelijk arme familie met elf kinderen. Zijn vader tracht de kost te winnen als privé-onderwijzer en herbergier. Zijn moeder was een muzikaal begaafde vrouw.

1817: Eenmaal 12 geworden, gaat hij aan de slag als spoeler in een linnenweverij. Hij wordt opgemerkt – dankzij zijn eerste rijmpogingen- door de dichter C.A. Vervier, die hem als hulpklerk in de administratie van Eeklo opneemt.

1827: Werkt mee aan tijdschriften als ‘Belgische muzenalmanak’ van J.J.F. Wap uit Gent, aan de ‘Vriend des Vaderlands’ en aan de ‘Almanak voor Blygeestigen’  te Brussel.

 • Mengt zich in het Eeklose artistieke en literaire leven en gaat zich bekwamen in de oude  rederijkerstraditie.  Met zeker succes want de volgende jaren wint hij ere-metalen in wedstrijden met opgelegde onderwerpen en/of versmaten of voorgeschreven aantal regels, zo bv. te Deinze op 15 juli 1827 met ‘Heil en onheil der tooneeloefening’, te Brugge op 17 juni 1828 met ‘Lof der schilderkunst’ en te Tielt op 31 mei 1830 met Linnenmakerij, Vlaandersn Welvaren‘.
  • Veel had dit niet om het lijf: in gekunstelde verzen, met opgelegde geestdrift en veel hulpgeroep tot de goden van de Olympus om hem als dichter in rijmnood bij te staan. Toch werd hij als beste gekozen.

1832: Klerk te Oudenaarde.

1832-1834: Griffier ad interim te Kaprijke.

1834: Belangrijk jaar waarin zowel zijn literaire werk, als zijn ambtelijke carrière een beslissende wending neemt.

 • Wordt benoemd tot plaatsvervangend vrederechter te Kaprijke (1834-1836).
 • Schrijft zich in aan de rechtenfaculteit van de Gentse universiteit.
 • Publiceert in het ‘Nederduitsch Letterkundig Jaarboekje’.
 • 21 juni 1834: wint ’s lands meest prestigieuze poëzieprijs met ‘Zegeprael van ’s lands onafhankelykheid: lotsbestemming des vaderlands” in de wedstrijd uitgeschreven door Charles Rogier, minister van binnenlandse zaken met een jury onder voorzitterschap van J.F. Willems.

10 augustus 1835: Behaalt met grote onderscheiding het diploma van doctor in de rechten.

1836-1842: Wordt bevorderd van plaatsvervangend vrederechter te Kaprijke tot vrederechter te Zomergem.

1837 -1845 : Wordt verkozen als onafhankelijk lid van de Oost-Vlaamse Provincieraad, waar hij samen met de ingeweken Limburger en romancier Pieter Ecrevisse op de zitting van 17 juli 1840, de eerste Nederlandse redevoering houdt na 1830 en een bescheiden tweetaligheid in de administratie bewerkstelligt.

Hieraan gaat een hele evolutie vooraf

 • 1834: In de Zegeprael van ’s lands onafhankelykheid blijft Ledeganck nog enigszins op de vlakte. Een onvervalste ode aan de nieuwe staat België is het niet.
 • 1839: In De Vrede gaat de dichter een stap verder. De voormalige orangist is Belgicist geworden. Ledeganck schrijft dit gedicht uit eigen beweging na de ondertekening van het ‘Verdrag der XXIV artikelen’. Koning Leopold I heeft het alvast naar waarde geschat. De vorst stuurt een vleiende brief naar Ledeganck begeleid door een financieel toemaatje. In de wandelgangen wordt al snel niet meer over De Vrede gesproken, maar over het ‘Vierhonderd-franken-lied’.
 • 1840: In die periode helde Ledeganck hoe langer hoe meer over naar de verfranste bourgeoisie. Hij hield wel als eerste een Nederlandse redevoering in de Oost-Vlaamse Provincieraad, maar pas nadat Jan Frans Willems en Ferdinand Augustijn Snellaert lang op hem hadden ingepraat.

1938: Literaire doorbraak met de bundel Bloemen mijner lente.

 • Dit werk staat onder de invloed van de Engelse en Franse romantiek, meer bepaald van Byron en Lamartine. Van beide dichters maakte hij trouwens vertalingen o.a.  De Gevangene van Chillon van Byron, 1841. Van Lamartine vinden we in Bloemen mijner liefde de gedichten ‘De Wijsheid‘, ‘Lofzang van het kind bij zijne ontwaking’ en ‘De Kluizenaar‘ uit de bundels Méditations en Harmonies waar ze de titel dragen La Sagesse’, ‘Hymne de l’enfant à son réveil’ en ‘Le Solitaire’.
 • In deze bundel wordt ook ‘Zegepraal’ opgenomen.
 • Ledeganck ontpopt er zich tot natuurdichter en bezingt er met zuivere elegieën het graf van vader en moeder.
 • De inleiding is wel bijzonder: “De Letterkunde is by my niets anders dan eene verpoozing van ernstiger bezigheden; en niets anders moet of mag zy zyn voor al die jegens Maetschappy en Gezin dadelyke pligten te vervullen heeft.”
  • Pieter Frans van Kerckhoven reageerde in De Noordstar als volgt: “De heer L. denkt zeker dat het eene grootere en edelere taek is boerenkrakeelen en geschillen te beoordeelen, dan zich aan de heilige kunst toe te wijden ? Gelukkig dat Tasso, Byron, Schiller, Goethe, Lamartine, Helmers en Vondel geene vrederegters geweest zijn ! ….De wereld zou hun geene meesterwerken te danken hebben”.

1840: Publicatie van ‘Het burgslot van Zomergem’, een somber en griezelig episch gedicht, opgedragen aan Ledeganck’s schoonvader, de dichter J.F. Hoon.

 • Het burgslot behandelt een oude geschiedenis uit ca. 1200 over een kerker in een slot.

4  februari 1840: Huwt met Virginie De Hoon uit Kaprijke. Uit het huwelijk kwamen 3 kinderen: Herman (2 februari 1842), die een diplomatieke carrière uitbouwde, Casimir (20 april 1843), die arts en letterkundige werd en Clara (16 augustus 1845) die eveneens letterkundige werd.

1841: Ondanks zijn drukke agenda slaagt hij erin grote delen van de Code civil op bekwame wijze in het Nederlands ‘Het burgerlyk wetboek’ te vertalen, waarmee hij baanbrekend werk leverde op het gebied van de Nederlandse rechtstaal in België.

 • De vertaling kende meerdere herdrukken en duizenden exemplaren werden ervan verkocht.

1842: Publicatie van ‘De zinnelooze’, eveneens een somber en griezelig episch gedicht, opgedragen ditmaal aan de Gentse neuroloog dr. Guislain. Het thema is de behandeling van krankzinnigheid bij een patiënte, en haar droeve lot in psychiatrische instellingen.

1842: Als de eerste organieke wet op het lager onderwijs wordt goedgekeurd, solliciteert de vrederechter met succes naar de  betrekking van provinciaal inspecteur voor het lager onderwijs.

1842-1847: Zijn taak als provinciaal inspecteur bestaat  er in om de in 1842 aangenomen wet op het Lager Onderwijs te doen toepassen in Oost-Vlaanderen. Een zware en ondankbare opdracht gezien het lage peil van het onderwijs, de grote armoede, de schrijnende schoolbehoeften, de grote schoolbevolking en de tegenwerking van de lokale besturen.

1845: Wordt hoogleraar aan de toen nog Franstalige Universiteit Gent. De huidige campus lerarenopleiding van de Hogeschool Gent wordt trouwens naar hem genoemd.

Uit zijn pen vloeien een drietal gedichten: Boekweit, de Bedelaar , de Laster.

1846: Samen met Prudens van Duyse groeit hij uit tot hij één van de belangrijkste dichters van de Vlaamse Beweging.

 • Zijn trilogie De drie zustersteden (1846) over Antwerpen, Brugge en Gent werd in zijn tijd beschouwd als het hoogtepunt van de poëzie van de Vlaamse Beweging en werd door Rooses omschreven als ‘het dichterlijk evangelie van de Vlaamse Beweging’ en vergeleek haar qua impact, in haar ernst en mannelijkheid, in haar kracht en ritme, met Hendrik ConsciencesLeeuw van Vlaenderen’.
 • Daarmee schrijft Ledeganck zich in bij de galerij der voorvechters van de taalstrijd van het eerste uur. De romantische taal komt ons in de eenentwintigste eeuw enigszins gezwollen en pathetisch over, maar dat was kenmerkend voor die periode.

Hij werd ‘de veldmaarschalk van de Vlaamse Beweging.’ genoemd

In zijn verzen verkondigde hij:

Wees Vlaamsch van hart
en Vlaamsch van aard!
Wees Vlaamsch in uwe spraak,
en Vlaamsch in uwe zeden!

19 maart 1847: Overlijdt te Gent aan de gevolgen van een hardnekkige tuberculosekwaal.

Epiloog

Hij werd begraven op de St. Amandsberg bij Gent, waar een jaar te voren Willems uitgeluid was.

 • 1848: Nadat hij in 1847 eerst werd begraven op het nu verdwenen Dampoortkerkhof in de Wasstraat (Sint-Amandsberg), werd zijn stoffelijk overschot het jaar daarop overgebracht naar het Campo Santo (Park B, kelder 1, tegen de zijmuur van de kapel) in dezelfde gemeente.
 • 1849: In 1849 werd daar, onder grote belangstelling, een praalgraf met gedenkteken onthuld (later werd nog een stenen plaat aangebracht met de woorden “Den Zanger der drie Zustersteden”).
 • Van een ingehouden ontroering getuigt ook het vers dat prijkt op Ledegancks praalgraf, later vervangen door een gedenksteen in de muur van de kapel, op het Santo Campo te Sint-Amandsberg:
“Zyn stof rust hier; zyn naem leeft voort in Vlaamsche zangen”
 • 1897: In 1897 onthulde Prins Albert zijn standbeeld te Eeklo met een Vlaamse rede; de burgemeesters der drie Zustersteden hielden een voordracht; Jan Bouchery dichtte een cantate; Peter Benoit schreef de muziek er bij; Julius Lagae maakte het standbeeld; vele duizenden Flaminganten uit heel het land waren opgekomen. Lodewijk Opdebeek schreef bij die gelegenheid een Levensschets; die van Heremans was reeds in 1856 en ’89 verschenen.
 • 1947:  Ledeganck-herdenking te Gent ‘onder de hoge bescherming van het Stadsbestuur.’

In Gent is de Karel Lodewijk Ledeganckstraat naar hem vernoemd. Op wandelafstand van het Station Gent-Sint-Pieters ligt in deze straat de faculteit Wetenschappen van de universiteit Gent en de plantentuin van de universiteit.

In Eeklo staat het standbeeld van Karel Lodewijk Ledeganck op het naar hem genoemde plein.

 

Meer over K.L. Ledeganck:

 • Jef Crick: Karel Lodewijk Ledeganck 1805-1847 (1944). St.-Amandsberg: A. de Paepe. 67 p.
 • De Ledeganck-hulde, in: Cultureel jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen, jrg. 1(1947)  nr. 1, p. 39-228
 • Paul van de Woestijne en Hugo Notteboom: Een dichter bij ons : Karel Lodewijk Ledeganck 1805-1847 (1997)
 • Marcel de Smedt: Karel Lodewijk Ledeganck 1805-1847, in: Wetenschappelijke tijdingen, jrg. 56 (1997) nr. 4, p. 227-243
 • Piet Couttenier: Van Nederlandse naar Vlaamse poëzie : de terechtwijzing van Ledeganck in 1840, in: Nederlandse letterkunde, jrg. 4 (1999) nr. 2, p. 178-190
 • Documentatiemap in de Stedelijke Openbare Bibliotheek en in het Poëziecentrum
 • Karel Lodewijk Ledeganck, zie internet: http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=lede003
 • Vercammen, J. 1985. ‘Karel Lodewijk Ledeganck’. In: G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse (red.). De Nederlandse en Vlaamse auteurs. Van middeleeuwen tot heden met inbegrip van de Friese auteurs. Weesp: De Haan.

 

SMAAKMAKER

De drie zustersteden

Een trilogie over Gent, Brugge en Antwerpen, geschreven met een krachtig ritme en rijke beelden, met meeslepende monumentaliteit, bezield en met een sterk gevoel voor het nationale verleden, vertegenwoordigd door Gent en Brugge, en tevens een frisse hoop op heden en toekomst geïnspireerd door Antwerpen.

Veel daaruit, vooral de beginstrofen zijn in het geheugen blijven hangen

Over Gent

Gy zyt niet meer,
Gelyk weleer,
De trotse wereldstad, die koningen deed beven;
Gy zyt niet meer dat leeuwennest,
dat werd geducht gemeenebest,
Dat tot de volkren sprak, het hoofd fier opgeheven;
Niet meer de bakermat van Vlaanderens heldenmoed;
Niet meer de zetelplaets van weelde en overvloed.
Uw heerschappy
Is lang voorby

‘Aen Brugge’

Wie ooit een doode maged zag,
Den eersten droeven stervensdag,
Eer nog de vinger der vernieling
 
De lynen heeft gekrenkt van schoonheid en bezieling.

Of over Antwerpen

O Koningin der Schelde
Wat overschoone dag,
Toen ik u laetsmael zag !

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Website

Referenties

 • Ada Deprez, ‘Bouwstenen voor een geschiedenis van de 19de eeuwse Vlaamse poëziebeoefening (Van Willems tot De Mont)’ in: Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde in de 19de eeuw. Deel 3., p. 153-158

 

BIBLIOGRAFIE

De bibliografische gegevens werden onder meer negakeken bij

 • Koninklijke Bibliotheek van België -Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen

Om de foto in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto

A. Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1827 ‘Heil en onheil der tooneeloefening’.

 Bekroond met de gouden erepenning van de Maatschappij van Rhetorica uit Deinze op 15 juli 1827.

In: Bloemen myner lente. 1839 pp 19-23.

Om te lezen: klik hier

1828 ‘Lof der schilderkunst’.

 Bekroond met de eerste prijs van de Koninklijke Maatschappij van Rhetorica uit Brugge op 17 juni 1828.

Eecloo: Drukkerij A.B. Van Han & Zoon. -4p.

Om te lezen: klik hier

1830 ‘Linnenmakerij, Vlaanderens Welvaren’

Bekroond met de Gouden Eereprijs van de Maatschappij van Rhetorica te Tielt op 31 mei 1830

In: Bloemen myner lente. 1839 pp 19-23.

Om te lezen: klik hier

1834 Zegeprael van ’s lands onafhankelykheid: lotsbestemming des vaderlands.

Met eenparigheid van stemmen bekroond met den eersten eereprys in den wedstryd, uitgeschreven by besluit van den heer Minister van Binnenlandsche Zaken, de dato 21 juny 1834.

Eecloo: Drukkery van A.B. Van Han en Zoon, op de merkt. -10p.

Afmetingen: 25 x 20.50

1836 Het klavier. In Rens’ Letterkundig Jaerboek 4de jg.1838.
1838 Bloemen myner lente. (poëzie verzameld werk en nieuw)

Bevat: Prijsverzen (pp 1-26); Het graf mijns vaders (pp 27-28); Boudewyn van Konstantinopel (pp 39-60);  Romancen (pp 61-96); Mengeldichten (waaronder De vrede, De laatste zwaluw, Het klavier, Aen mijne lier) (pp 97-156).

Gent: D.J. Vanderhaeghen – Hulin. -156p.

Afmetingen: 24 x 15 (ingenaaid)

1839 De vrede. (lierdicht) Gent: s. n.  -9p.

Afmetingen: 27.20 x 22

1839 Al de dichtwerken. (verzamelbundel)

Latere uitgaven:
Z j [1873]: 2de vermeerderde uitgave bij L. De Cort te Antwerpen (zie aldaar)
1909: 3de uitgave

Antwerpen: Laurens De Cort
1840 Het burgslot van Zomergem. (episch gedicht)

1844: Heruitgave bij Buschmann te Antwerpen -94p. . Illustraties: Zeven houtsneden volgens tekeningen van  L. De Taeye. Reeks: Nederduitsche kunstbibliotheek voor lezende huisgezinnen. – Antwerpen; vol. 1844: 2. Afmetingen: 17 x 13 (ingenaaid)

 Gent: H. Hoste. Algemeenen Boekhandelaer. -81p.

Afmetingen:15.70 x 10.50 (ingenaaid)
Drukkerij van L. Hebbelynck, Spanjaerds-Kasteel, te Gent

 

1841 De zinnelooze. (episch gedicht)

Religieus gedicht opgedragen aan de vermaarde Gentse professor Jozef Guislain, de vernieuwer van de psychiatrische gezondheidszorg in de negentiende eeuw.
Bevat: Voorberigt (pp 5-12); Aan den heer Joseph Guislain (pp 13-19); De zinnelooze (pp 21-68)
Gent: by den uitgever Ivo Tytgat. / Rotterdam: W. Messchert. -68p.

Afmetingen: 22.60 x 14.50 (ingenaaid)

1841 Het Burgelyk wetboek / Uit het Fransch vertaeld, en beknoptelyk uitgelegd, met byvoeging der aen hetzelve toegebragte wyzigingen voor België, door C. Ledeganck. Gent: By den Uitgever H. Hoste. Algemeenen Boekhandelaar;, Marjoleynstraet nr 24.  – VIII, 399p.
1844 De boekweit. (natuurgedicht) In Rens’ Letterkundig Jaerboek 1845. Getekend 1844
1845 De Drie Zustersteden en andere gedichten met levensschets des dichters: mengel-poëzij.

Bevat: Levensschets van K.L. Ledeganck (pp 3-11); De drie zustersteden (pp 12-29); Mengeldichten (pp 30-64)
Mengeldichten: De vrede (pp 30-35); Het graf mijns vaders. I. Aan den dichter F. Blieck  II. Aan den dichter F. Rens (pp 36-43); Het graf mijner moeder. I. Aan Virginie (pp 44-46); Aan mijn broeders en zusters (pp 47-49); Het klavier (pp 50-52); De boekweit (pp 53-64);
Gent: Uitgevers- en Boekdrukkershuis, v/h Ad. Hoste. -64p.

Reeks: Letterkundige en wetenschappelijke lezingen.
Afmetingen: 20.70 x 14 (ingenaaid)

1846 De Drie Zustersteden: vaderlandsche trilogie.

Eerste afzonderlijke uitgave.
1864:
Vertaald in het Frans door Auguste Louwage als Les trois soeurs flamandes : Gand, Bruges, Anvers : trilogie nationale.
Uitgegeven bij Imprimerie et lithographie de F. et E. Gyselinck,  Gent.
1944: Vertaald in het Duits door Bruno Gerhard Orlick als  ‘Die Drei Schwesterstädte. Gent/Brügge/Antwerpen’ . Uitgever: Brüssel, Deutscher Verlag: Die Osterlingen. Zachte kaft , 23x18cm. 50p. Mit 3 zeitgenössigen Zeichnugen

Gent: Uitgevers- en Boekdrukkershuis, v/h H. Hoste. / Amsterdam: Sybrandi. -38p.

Gedrukt bij de Drukkerij van C. Annoot-Braeckman  te Gent.
Nota: de uitgave kostte fr. 1,00. en bevatte noch voorrede noch nota’s.
POSTUME HERUITGAVEN
1852 Verspreide en nagelaten gedichten. Amsterdam: Van Kesteren. -139p.

Gelijktijdig ook bij Antwerpen : Hendrik Peeters, Gent : Hoste, 1852

1852 Verspreide en nagelaten gedichten.

Met een inleidend woordje – Voorbericht van den verzamelaar- van J.F.J. Heremans.

Antwerpen: Nederduitsche boekhandel van Hendrik Peeters, uitgever, Koepoortbrug N° 2034 -139p.

Afmetingen: 17.70 x 13 (ingenaaid)

1856 Gedichten, met eene levensschets des dichters door J.F.J. Heremans, met portret en platen.

1872: Volksuitgave ? bij H. Hoste en W. Rogghé te Gent
1883: 2de editie bij H. Hoste te Gent. -256p.
1887: 3de editie ibidem.
1868: 2de volksuitgave. Bij Gent : Algemeene Boekhandel Ad. Hoste. -268p.
1907: 3de volksuitgave. Bij Gent : Algemeene Boekhandel Ad. Hoste. -268p.
Gent: Van Dooselaere. -XX+443. / Amsterdam: Van Kesteren.
1867 De Drie Zustersteden. Vaderlandsche trilogie, gevolgd van eenige andere gedichten / door K.L. Ledeganck, ten gebruike der gestichten van middelbaar onderwijs.

1870: Heruitgave met opname van ‘Eene levensbeschrijving van K L Ledeganck door Dr. J.F.J.  Heremans
1878: Tweede uitgaaf
Gent: H. Hoste, Boekhandelaar, Veldstraat . -82p.

Gedrukt bij de Drukkerij van C. Annoot-Braeckman  te Gent.

z j
[1873]

Al de Dichtwerken van K. Ledeganck.

=2de uitgave van 1839. In een nota onderaan p 190 vermeldt de uitgever: “De nota’s , bij de verspreide en nagelaten gedichten gevoegd, zijn van Dr J.F.J. Heremans, die, in 1852, deze verzameling uitgaf”
1909: 3de uitgave. Antwerpen, Gebroeders Janssens. Ingenaaid, 21x16cm. 208 p. Janssens’ reklaam 30 cents-editie. Met fraai paars omslag van Severin. Afbeelding van Ledeganck op frontispice.

Antwerpen: Laurens De Cort. -190p.

Afmetingen:  20.50 x 13.50 (ingenaaid)
Drukkerij van L. De Cort, Hovenierstraat, 30, Antwerpen.
Bevat: Bloemen mijner lente (pp 1-66) ; Het burgslot van Zomergem (pp 67-90) ; De zinnelooze (pp 91-112) ; De drie zustersteden (pp 113-124); Verspreide en nagelaten gedichten (pp 125-1988)

1873 Dierenverstand. Antwerpen: L. De Cort. -11p.

Overdruk uit De Toekomst. – (1873)
1878 Dichtwerken. Volledige uitgave / van K. L. Ledeganck. Gent: Van Doosselaere : lib. E. Todt. -347p.
1878 De drie zustersteden, de vrede, de boekweit en andere gedichten.d.

1883: heruitgave bij Julius Vuylsteke te Gent
Gent: Van Doosselaere : lib. E. Todt. -74p.
1883 De drie zustersteden, de vrede, de boekweit / en andere gedichten van K.L. Ledeganck

1878: Eerdere uitgave bij Van Dooselaere te Gent

Gent: Boekhandel J. Vuylsteke. -74p.
1883 Dichtwerken van K.L. Ledeganck

Bevat: Bloemen mijner lente (pp 1-88) ; Het burgslot van Zomergem (pp 89-120) ; De zinnelooze (pp 121-149) ; De drie zustersteden (pp 150-165); Verspreide en nagelaten gedichten (pp 165-246)

1897: heruitgave ibidem

Gent: Boekhandel J. Vuylsteke -251p.

Afmetingen: 19.50 x 13 (ingenaaid)
Druk: Drukkerij I.S. Van Dooselaere, Gent.

1886 Volledige dichtwerken in chronologische orde verzameld, vermeerderd met eenige onuitgegeven of in vroegere uitgaven niet opgenomen gedichten.

1889: 2de uitgave, ibidem. Uitgegeven in drie uitvoeringen: ingenaaid, gebonden en op Va Gelder papier, ingenaaid en met overgeplooiden omslag (zie aldaar).
1904: 3de uitgave De Seyn-Verhougstraete te Aalst.

Roeselaere: De Seyn Verhougstraete. -307p.
1886 Het graf mijner moeder / door K.L. Ledeganck, en Edipus’ vloek, door W. Bilderdijk. Roeselaere: De Seyn Verhougstraete. -15p.
1889 Volledige dichtwerken in chronologische orde verzameld.

Tweede uitgave van 1886 verzorgd door H. de Seyn-Verhougstraete, Roeselare.
Vermeerderd met eenige onuitgegeven of in vroegere uitgaven niet opgenomen gedichten. Voorzien van aanteekeningen, levensbericht en opgave van varianten en versierd met drie verschillende portretten en een handschrift des dichters.
Uitgegeven in drie uitvoeringen: ingenaaid, gebonden en op Van Gelder papier, ingenaaid en met overgeplooiden omslag.

Roeselare : De Seyn-Verhougstraete, Uitgever, Boekhandelaar van Z.K.H. Mgr. Den Graaf van Vlaanderen. VIII + 307 + [I] p.

Afmetingen: 24.40 x 16
Druk van P.A. Geurts te Nijmegen.
Kleine sierinitialen, De drie portretten van Ledeganck – op 25, 30 en 35 jarigen leeftijd.- zijn gereproduceerd tegenover het titelblad, p. 1 (het dodenmasker), p. 50, p. 196.

 

1889 De Drie Zustersteden en het Burgslot van Zomergem ; met eene levensschets van den dichter. Ninove: Weduwe Prosper Jacobs en zonen.-40p.

Reeks: Onze nationale Letterkunde ; 3
1891 Volledige Werken van K. L. Ledeganck.

Titel varieert: Volledige werken.
Deel 1 bevat: Bloemen mijner lente (pp 5-82); Het burgslot van Zomergem (pp 83-109)
Antwerpen: Lodewijk Janssens, Drukker-Uitgever, Carnotstraat, 128. 2 volumes.

Afmetingen: 17.90 x  11.50 (geniet)
Reeks: Goedkoope volksbibliotheek. – Antwerpen; vol. 7 & 8
1897 Onuitgegeven en weinig bekende gedichten van Karel-Lodewijk Ledeganck, medegedeeld door Frans De Potter Gent: A. Siffer. -21p.

Overdruk uit : Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1897 pp 606-622

1897 Dichtwerken van K.L. Ledeganck.

Bevat: Bloemen mijner lente ; Het burgslot van Zomergem ; De zinnelooze ; De drie zustersteden ; Verspreide en nagelaten gedichten.

Gent: Boekhandel J.  Vuylsteke. -248p.
1900 De Drie Zustersteden en andere gedichten. Gent: Ad. Hoste.-64p.

Reeks: Bibliotheek van Nederlandsche letteren onder bestuur van Pol De Mont. Nummers 19 en 20

1913 Onuitgegeven brieven van K.L. Ledeganck. Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel N.V..

Afmetingen: 25 x 17
Overdruk uit : De Vlaamsche Gids ; november 1913. pp. 511-553 .

1909 Al de gedichten.

Afbeelding van Ledeganck op frontispice.
3de uitgave van 1873.

Antwerpen: Gebroeders Janssens. -208p.

Afmetingen: 21 x 16 (ingenaaid – met fraai paars omslag van Severin )
Reeks: Janssens’ reklaam 30 cents-editie.

1921 Volledige dichtwerken van K.-L. Ledeganck. In chronologische orde verzameld, vermeerderd met vele onuitgegeven of in vroegere uitgaven niet opgenomen gedichten.

Derde uitgave van 1886 verzorgd door H. de Seyn-Verhougstraete, Roeselare.
[De 2de druk in 1889]

Brussel: Naamlooze Vennootschap “De Standaard”, 127, Em. Jacqmainlaan.  -343p.

Afmetingen: 23.20 x 15.40 (ingenaaid – zachte kaft)
Van deze uitgave zijn gedrukt twintig exemplaren op fijn velijn papier. Prijs fr. 7,00.

1941 De Drie Zustersteden. Vaderlandsche trilogie. (poëzie – bibliofiel uitgegeven)

Nelly Degouy graveerde de titelplaat en de versiering van ‘Aen Brugge’ ; D. Acket maakte de houtsneden van ‘Aen Gent’ ; en L. De Jaegher graveerde de illustratie van ‘Aen Antwerpen’.De tekst volgens de eerste uitgave van 1846, werd gezet uit de Bodoni 14 p. Dit is n° 32’ (= 1ste ex.; n° 182 = 2de ex.;niet gen. = 3de ex.) Titel in rood en zwart; de drie ondertitels en de sierinitialen in rood. De titelprent is van Nelly Degouy en een extra groot uitgeversmerk op de laatste pagina is van L De Jaegher.

‘Aen Antwerpen’

Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel N.V.. -58 + [VI]p.

Afmetingen: 29 x 21 ((ingenaaid – lichtgrijze kartonnen kaft)
Colophon: ‘Deze weelde-uitgave der Drie Zustersteden werd op 200 genummerde exemplaren gedrukt in de maand december 1941 op de persen van V. van Dieren en C° te Antwerpen. er werden bovendien zeven exemplaren getrokken op Arches, gemerkt van I tot VII.
1942 Keurgedichten. (bloemlezing)

Ingeleid en toegelicht door Prof. Dr Paul De Smaele
 ledeganck_klassieke_galerij_12 Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel N.V..  -95p.

Reeks: Klassieke Galerij ; 12
1964 De drie zustersteden. Feestuitgave gebaseerd op de oorspronkelijke uitgave van 1846.

Uitgegeven ter gelegenheid van het vijftienjarige bestaan van de Reinaert Uitgaven.
Brussel: D.A.P. Reinaert Uitgaven. -48p. (in oblong)
1996 Karel Lodewijk Ledeganck. Leven en werk. (monografie – verzamelbundel)

Bevat: Inleiding door Marc Van Hulle (pp 9-71); Verzamelde gedichten (pp 72-380)

Eeklo: Uitgeverij Taptoe. -380p.

Afmetingen: 17 x 11 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Drukkerij: Pauwels Eeklo.

2017 Karel Lodewijk Ledeganck (1805-1847) (bloemlezing)

Bevat de gedichten: Lindor (p. 15); Stancen (p. 16); De laatste zwaluw (p.17); Aan mijne lier §p. 18); De bloemen en de sterren (p. 19); Ware liefde (p. 20); Aan Lize (p. 21); Aan Geertruide (p. 22); Aan mijn eega (p. 22); Aan een meisje (p. 23); Aan Lina (p. 23); Op het doodsbeeldje van tweelingszusters (p. 23); Snedigheid (p. 24); Twee oosterse zinnebeelden (p. 24); Het verschilde slechts een letter (p. 25); De grondregels (p. 26); De Vlaming heeft geen taal (p. 27); Aan sommige afgevaardigden (p. 28); De woekeraar (p. 28).

In: Tien van Negentien. Vlaamse  poëzie uit de negentiende eeuw.  pp. 15-21.

Samengesteld en ingeleid door Dirk Christiaens. Afmetingen: 21 x 14.50 (paperback)
Omslagontwerp: Danni Elskens / Koloriet.
Uitgave: Garant Uitgevers, Antwerpen, 2017.

 

B. Publicaties van Ledeganck in tijdschriften

Deze zijn gemakkelijk te consulteren op DBNL. DBNL auteur – Karel Lodewijk Ledeganck www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=lede003

 

1837 ‘Aen de Maetschappy van Vlaemsche Letterkunde Yver en Broedermin, te Brugge, my derzelfder lidmaetschap aangeboden hebbende. In: Belgisch museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands. Deel 1 (1837)
1838 De dageraed onzer verlichting. In: Belgisch museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands. Deel 2 (1838)
1838 Het heerken van Maldegem. In: Belgisch museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands. Deel 2 (1838)
1839 Beslissing der Koninglyke Commissie wegens de geschilpunten in het schryven der Nederduitsche tael. In: Belgisch museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands. Deel 3 (1839)