home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Belpaire, Maria Elisabeth

Maakt deel uit van:

MARIA ELISABETH BELPAIRE

Antwerpen, 31 januari 1853 –  Antwerpen, 9 juni 1948

Belpaire 0

Schrijfster en mecenas in het katholiek meisjesonderwijs.

Haar literaire oeuvre is als geheel te situeren in de geest van de Franse, Engelse en Duitse romantiek en omvat poëzie en sprookjes. Een belangrijk deel van haar werk bestaat verder uit studies (veelal over de romantische letterkunde),  biografieën  en autobiografieën. Tenslotte zijn er nog haar vertalingen van de Deense auteur Johannes Jörgensen.

Ze ligt mee aan de basis van het ontstaan van de ‘Dietsche Warande en Belfort’ (1900), leverde in De Panne tijdens de Eerste Wereldoorlog een opmerkelijke bijdrage in het instandhouden van het culturele leven in oorlogstijd.

Zette zich oa door het inrichten van scholen actief in de ontluikende sociale vrouwenbeweging

 

BIOGRAFIE

31 januari 1853: Geboren te Antwerpen als  jongste kind van Alphonse Belpaire (1817-1854) en Betsy Teichmann (1821-1900).

 • Haar vader, een musicus, dichter en wiskundige, stierf toen ze een paar maanden oud was.
 • Juffrouw Belpaire werd sterk beïnvloed door haar familie langs moederszijde: de familie Teichmann behoorde tot de Antwerpse high-society en had, via haar activiteit in de wapenindustrie, een aanzienlijk fortuin opgebouwd. Dit werd, samen met een oorspronkelijk Franstalige, ruime culturele bagage en een intensieve filantropische activiteit, langs de vrouwelijke lijn van de familie overgeleverd. Juffrouw Belpaires oom, Frédéric, stuurde de liberaal-katholieke familie omstreeks 1870 in ultra-montijnse richting.
 • In het huis van haar grootvader Theodoor Teichmann, gouverneur van de provincie Antwerpen, ontmoette ze verschillende belangrijke Vlaamse mensen. Zo werd heel vroeg haar belangstelling voor het Europese geestesleven gewekt, maar door Johan Alfried de Laet en Jan van Beers werd haar aandacht ook op de Vlaamse letteren gevestigd.
 • Via haar oom Frédéric werd Marie Belpaire voorzitster van het Anna Bijnsgenootschap, welke het voortgezet onderwijs voor meisjes vorm gaf.
 • Maar de jonge Juffrouw Belpaire legde zich bij voorkeur toe op letterkunde en verwierf een grote talenkennis.

1867: Belpaire behaalde enkel een getuigschrift van lager onderwijs, maar via privéonderwijs kreeg ze een voor meisjes atypisch brede opleiding, die veeleer aansloot bij de opvoeding van jongens uit de gegoede kringen.

 • Ze volgde de lessen trouwens vaak samen met haar broers Théodore (1848-1893) en Alphonse (1850-1935). Daarbij werd de nadruk gelegd op vreemde talen en schone kunsten. Belpaire verwierf aldus een passieve kennis van Duits, Engels, Zweeds en Italiaans en van de klassieke talen, en raakte vertrouwd met kunst in al haar vormen. In tegenstelling tot veel vrouwelijke generatiegenoten werd ze niet naar een nonnenklooster gestuurd.
 • De mondaine en religieus breeddenkende Teichmannfamilie vond een dergelijke omgeving te kunstmatig om meisjes voor te bereiden op het ‘echte’ leven. Belpaire zou later dezelfde bedenkingen formuleren ten opzichte van de katholieke meisjespensionaten. Hoewel ze zelf diep gelovig was en veel en graag samenwerkte met clerici, hadden de scholen die ze tijdens haar leven oprichtte nadrukkelijk een lekenkarakter

1874: Stichting van een Anna Bijnsgenootschap, waaruit een middelbare- en beroepsschool ‘Anna-Bijnssschool’ groeide, die zich ontwikkelde tot ‘Institut Belpaire’ Antwerpen;

1877: Hoewel van Franstalige huize werd ze door allerlei letterkundigen ( oa Jan de Laet en Jan van Beers) aangemoedigd om in het Nederlands te schrijven. Ook de invloed van Dr. Schaepman mag niet worden onderschat. Hij las haar teksten en corrigeerde ze. Haar eerste ‘officiële’ publicatie – Liedeken van Scheiden – verscheen trouwens in Schaepmans tijdschrift Onze Wachter.

1885: Het was haar kennismaking met Hilda Ram (schrijverspseudoniem voor Mathilde Ramboux) die bepalend werd voor haar introductie in de Vlaamse Beweging.

1887: Debuteerde ze met een bundel Vlaamse kortverhalen “Uit het leven“, waarin het beste van haar eerste schetsen en verzen verzameld is.

 • Ondertussen was ze onder invloed van Dr. Schaepman uitgegroeid tot een vlaamsgezinde vrouw en medewerkster geworden van “Dietsche Warande” en “Het Belfort”, later samengesmolten tot “Dietsche Warande en Belfort“. Mede onder haar impuls en ook door haar financiële steun werd dit “het” Vlaamse literaire tijdschrift.

Vanaf het begin van de jaren 1890 namen Belpaires publicatieactiviteiten in Vlaamse en Nederlandse tijdschriften stelselmatig toe.

 • Tussen 1894 en 1899 werden een 10-tal bijdragen (poëzie, proza, essays en recensies) opgenomen in Het Belfort, waaronder haar belangrijk essay Christen Ideaal.
 • In Dietsche Warande publiceerde ze van 1892 tot 1899 vooral poëzie en enkele recensies.

1894: Haar samenwerking met Hilda Ram leidde tot de uitgave van vijf reeksen van Wonderland, die tussen 1894 en 1899 verschenen. Hierin bundelden ze naast vertaalde sprookjes van Hans Christian Andersen, de gebroeders Grimm en anderen, ook oorspronkelijke vertellingen van Vlaamse schrijvers.

1896: Vanaf 1896 neemt ook een derde vrouw aan hun projecten deel:  Louisa Duyckers  (1869-1952).

1897: Het trio Belpaire –Ram – Duyckers stond aan de basis van de Extension universitaire pour les femmes: een hogere vorming voor vrouwen met een Vlaamse en sociale dimensie.

Dit was een uniek initiatief in België, omdat ze uitsluitend voor (en door) vrouwen was georganiseerd.

 • Vrouwen konden er wijsbegeerte, letterkunde, talen, hygiëne, kunstgeschiedenis en wetenschappen volgen
 • Het lesgeld was vrij hoog, waardoor er enkel gegoede vrouwen konden les volgen.
 • Levensbeschouwelijke verwijzingen werden bewuh-st vermeden, waardoor vrouwen van alle gezindten aanwezig waren.
 • Cursussen werden in het Frans gedoceerd, behalve de leergang Vlaamse literatuur die in het Nederlands werd gegeven. Hoewel –verre van een succes, bleef Belpaire erop staan dat deze cursus werd voortgezet.

1898: Ze werd medeoprichtster van de kring Eigen Leven (oa met priester August Cuppens). Vanuit deze kring zal in 1900 het ontstaan van het Vlaams katholieke tijdschrift ‘Dietsche Warande en Belfort’ voorbereid worden.

1899: In haar ‘Christen Ideaal’, nog gepubliceerd in het oude tijdschrift Het Belfort , formuleerde ze de eerste invloedrijke esthetica van het christelijk reveil in Vlaanderen.

 • Het essay, in feite een reeks kunstbeschouwingen geordend volgens de Bergrede, verdedigt de op de christelijk geïnspireerde romantiek gebaseerde stelling dat de hoogtepunten uit de wereldliteratuur (onder andere Homeros, Dante en Dickens) gericht zijn op de door Christus verkondigde Acht Zaligheden, dat kunst evenals heiligheid haar oorsprong vindt in de eeuwigheid, in God. Het gaat haar dus om de plaats van de ‘Christelijke zaligheid in de kunst’.
 • Het essay lokte bij zijn afzonderlijke publicatie (1904) een repliek uit van August Vermeylen in het tijdschrift ‘Vlaanderen’ (1905). Deze veroordeelde haar eenzijdige stelling en pleitte voor een kunstopvatting waarin de (religieuze of politieke) overtuiging van de kunstenaar van ondergeschikt belang is. Vermeylen weerlegt de rechtlijnige verbinding tussen grote kunst en christelijke kunst en stelt dat kunst de schoonheid van het ‘diep-menschelijke’ moet blootleggen.
 • Het meningsverschil gaf aanleiding tot een vrij bewogen polemiek, waarbij Karel van den Oever mej. Belpaire in De Groene Linde te hulp kwam om het primaat van de christelijke kunst te verdedigen.
 • Belpaire’s hele letterkundig werk is een hulde aan Christus en het Christendom, aan de kunst en de schoonheid;

1900: Versmelting van ‘Het Belfort’,  opgericht te Gent in 1885 (1e nr. 1886), en de ‘Dietsche Warande’, gesticht te Amsterdam in 1855 door J.A. Alberdingk Thijm en eenendertig jaar later overgegaan naar diens broer Paul, hoogleraar te Leuven, waarna het blad te Gent verscheen (1e nr. 1887) tot  ‘Dietsche Warande en Belfort’.

DWB

 • De fusie in januari 1900, was een initiatief van August Cuppens en werd verwezenlijkt dank zij de inzet en de financiële steun van Maria E. Belpaire, met de medewerking van L. Scharpé en E. Vliebergh. Het nieuwe blad, bedoeld als een breed informatief, algemeen cultureel tijdschrift naar het model van de Franse Revue des deux Mondes, was gegroeid uit de werking van ‘Eigen Leven’, een soort geheim genootschap dat was gesticht door mej. Belpaire en haar vriendin Mathilde Ramboux om alle ernstige Vlaamse ondernemingen en verenigingen nieuw leven in te blazen. De nieuwe Warande bleef tot 1914 eng verbonden met de kring van ‘Eigen Leven’ en ontwikkelde zich als een wapen tegen wat toen ‘de ontkerstening van de Vlaamse strijd’ genoemd werd.
 • Dankzij haar economisch kapitaal kon zij zich een positie ‘kopen’ in het tijdschrift Dietsche Warande en Belfort, waarvan zij bij de oprichting in 1900 eigenares werd. Omwille van haar positie als eigenares en financier van het tijdschrift voelde Belpaire zich gerechtigd om de beslissingsmacht ook op ideologisch en inhoudelijk vlak naar zich toe te trekken. Stootte ze daarbij aanvankelijk nog op tegenstand van de redactiesecretaris van het tijdschrift, dan slaagde ze er na enkele jaren toch in om Dietsche Warande en Belfort, dat vrijwel onmiddellijk na zijn oprichting was uitgegroeid tot één van de meest vooraanstaande literair-culturele tijdschriften in het (katholieke) Vlaamse literaire veld, door een doordachte keuze van haar medewerkers, volledig naar haar hand te zetten. De machtspositie die zij daardoor bekleedde was op dat moment vrij uniek voor een vrouw.

Belpaire heeft zich heel intensief en gemotiveerd ingezet voor de inrichting van een degelijke meisjesopleiding in Vlaanderen.

04 mei 1900: Eerste voorzitster van de federatie van vrouwenmutualiteiten “Mariakrans”;

1902: Richtte het  Franstalig “Institut Belpaire“, op (opgeheven in 1997)

Tussen 1902 en 1910 boorde zij een aanzienlijk deel van haar fortuin aan voor de uitbouw van het Belpaire-instituut aan de De Bomstraat. Het groeide uit tot een draaischijf in de ontwikkeling van een ‘algemene vrouwenactie’.

1906: Aanvaring met Kardinaal Mercier, omdat ze zich afzette tegen bisschoppelijke Instructions aux directeurs et aux professeurs des collèges libres d’humanités (1906) die het Nederlands als cultuur- en onderwijstaal miskenden.

 • Deze positiebepaling bezorgde haar de benaming “Moeder van de Vlaamse Beweging”. In het Vlaamse milieu werd Juffrouw Belpaire een kostbare relatie, niet in het minst door de financiële steun die ze kon bieden (bv. de oprichting van het Vlaams Kwartet aan het Antwerpse Muziekconservatorium in 1904).

15 november 1906: Voorzitster van het uitvoerend comité van de Landsbond van Maatschappelijke Werken voor Vrouwen;

1910: Stichtte de Vrouwenbond Constance Teichmann / Ligue Constance Teichmann (1910-1927)

1912: Stichting van de “Sint-Lutgardisschool” , bestemd voor de kinderen van Antwerpse Vlaamsgezinden en waar, met het Nederlands als voertaal (uitzonderlijk in die tijd) onderwijs werd gegeven.

 • Een Oudersbond van Antwerpse flaminganten verkreeg in 1912 dat Jufrouw Belpaire in het Franstalige Institut Belpaire de Nederlandstalige meisjesschool Sint-Lutgardis inrichtte

Zij stond ook achter de promotie van het vrouwenkiesrecht.

Tijdens WOI leverde ze een onschatbare bijdrage aan het culturele leven in oorlogstijd.

1914-1918:  Als zestiger verbleef ze, samen met Louisa Duykers in de (nu verdwenen) ‘villa Swiss Cottage’ in De Panne. Het adres groeide snel uit tot een ontmoetingsplaats van (katholieke) soldaten, brancardiers, priesters, studenten, politici, letterkundigen en kunstenaars die achter het front verbleven. ‘Un tourbillon de visites’, noemde Duykers het.

Ze ontplooide er en indrukwekkende waaier aan activiteiten, onder meer ten bate van de verpleegsters en atelierarbeidsters.

 • Heel wat Vlaamse intellectuelen als Frans en  August Van Cauwelaert, Cyriel Verschaeve, Adile De Beukelaer, Filip De Pillecyn, Jozef Simons, Frans Daels, e.a kwamen er op bezoek.
 • Ook Daan Boens had met deze kring aansluiting: op 22 maart 1918 bracht hij er zijn lezing ‘Moed in lijden’ en las er voor uit eigen werk.
 • Zij stichtte er de kunstkring Kunst aan den IJzer/L’Art au front’ en organiseerde er verschillende tentoonstellingen.

Journalistiek werk

De Belgische Standaard

 • 10 januari 1915: stond mee aan de wieg van het Vlaams –katholieke dagblad “De Belgische Standaard”De idee voor deze katholieke oorlogskrant werd bij haar bepleit door pater Ildefons (Gustaaf Peeters, 1886-1929). Als redactiesecretaris fungeerde Juul Filliaert. De krant kende tijdens de oorlog enorme oplagen. Haar verantwoordelijkheid voor deze krant is echter niet groot, ware het niet dat ze er niet minder dan 250 door haar ondertekende bijdragen aanleverde en ze volop haar netwerk in alle geledingen van de maatschappij volop ten dienste van de krant had gesteld.
 • Op literair vlak verzorgde ze de vertalingen van Johannes Jörgensen’s Klokke Roland (Klokke Roeland, 1916) en I det Yderste Belgien (In het laatste hoekje van België), die in afleveringen in ‘De Belgische Standaard’ werden gepubliceerd. Klokke Roeland verscheen tussen 12/13 maart en 25 april 1915, In het laatse hoekje van België, waarin Jörgensen verslag uitbracht van zijn verblijf aan het front in het voorjaar van 1916, verscheen tussen 11 oktober en 22 november 1916.

Omhoog en Aujourd’hui et Demain.

 • 28 oktober 1915 : Beslist werd om het blad ‘Omhoog’ dat voor de oorlog had gefungeerd als het orgaan van de Vrouwenbond Constance Teichmann, opnieuw op te richten. Vanaf midden 1916 rolde het opnieuw van de persen. Het doelpubliek waren de vrouwen die werkten in de militaire wasserijen en hospitalen. De redactie was voor het grootste deel in handen van Louisa Duykers. Ook de Franstalige pendant Aujourd’hui et Demain werd heropgestart. Zowel Belpaire als Duykers schreven bijdragen voor deze bladen, maar ook vele gevestigde namen leenden hun pen, zoo ok Fritz Francken, een dichter met wie ze begin 1916 kennismaakten.

15 augustus 1917: Koning Albert ontvangt Belpaire in zijn villa in De Panne, waar zij de Vlaamse wensen, waaronder de vernederlandsing van de Gentse universiteit, bespraken.

 • Belpaire lichtte Cyriel Verschaeve in over het onderhoud en vroeg hem om in zijn kringen bekend te maken dat de koning het goed voorhad met de Vlaamse eisen. Een formele verklaring van de koning of de regering zou er echter niet komen, waardoor het vertrouwen van de radicale Vlamingen klein bleef.
 • Belangrijk is op te merken dat Belpaire niet werd gezien als een rechtmatige vertegenwoordigster van de Vlaamse eisen. Zowel voor en tijdens de oorlog ha zij in haar artikels in De Belgische Standaard steeds haar trouw aan de Belgische Natie benadrukt. Voor het activisme en de Frontbeweging was ze heel afkering.

18 november 1918: Verlaat De Panne en keert terug naar Antwerpen, waar zij door de Vrouwenbond Constance Teichmann gevierd wordt. Op de huldeviering sprak Dirk Vansina namens de Vlaamse soldaten zijn ‘moederke’ toe. Vansina zou voor haar Dietsche Warande & Belfort weer op de sporen zetten.

1919: Richtte  –onder de auspiciën van de KUL – te Antwerpen de ‘Katholieke Vlaamse Hogeschool voor Vrouwen’ op.

1922: Juffrouw Belpaire werd in 1922 benoemd tot werkend lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal-en Letterkunde.

1937: Benoemd tot doctor honoris causa van de Universiteit van Leuven.

April 1938:  Vatte haar ‘magnum opus’ aan, Gestalten in ’t verleden’. Daarin beschreef ze dag na dag, maand na maand haar belevenissen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ze vulde er tot juni 1940 22 nummers van Dietsche Warande en Belfort mee. Het manuscript was voltooid in mei 1940, “tijdens den tweeden snooden Duitsche aanval” (Belpaire, Gestalten in ’t Verleden p. 377), en werd met enkele jaren vertraging in november 1947 in boekvorm uitgegeven.

1938: Trekt zich terug uit Dietsche Warande en Belfort die wordt omgevormd tot een vzw.

9 juni 1948: Overlijden te Antwerpen.

Het grafmonument voor Marie Belpaire bevindt zich te Deurne op het Sint Fredegandus kerkhof op perk G – 216.

Bij wijze van epiloog

1992: Bij De Carbolineum Pers te Wildert verschenen in een bibliofiele uitgave de 33 sprookjestekeningen die Felix Timmermans maakte voor de acht boeken “Wonderland, vertelsels van Maria Belpaire, Hilda Ram en Louisa Duykers” (Uitgeverij Leeslust te Antwerpen 1923-1926).

 • Soepel, verguld heelperkament met zeemleren linten en met zeemleren linten doorgehaalde rug (Handboekbinderij De Pers). Prospectus meegebonden. Met de hand gezet en gedrukt door Boris Rousseeuw op Zerkall in rood en zwart in een oplage van 35 exemplaren.

Meer over Marie-Elisabeth Belpaire

 • B. Roose. De wijze vrouw van Vlaanderen. Het leven van M.E. Belpaire (1948);
 • L. Helsen, ‘Maria Elisa Belpaire’, in: Twintig eeuwen Vlaanderen. Dl. 13: Vlaamse figuren 1 (1976), p. 395-398;
 • H. Schrooten. De sociale en politieke actie van Mej. M. Belpaire  tijdens de eerste wereldoorlog (1914-1918) (1978).

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Prof. Dr. M. Rutten; Prof. Dr. J. Weisgerber (red.): Van “Arm Vlaanderen” tot “De voorstad groeit” 1888-1946. Standaard Uitgeverij 1988.
 • Geraldine Reymenants, Marie Elisabeth Belpaire. Gender en macht in het literaire veld. Universitaire Pers Leuven. 2013. 277p.

 

BIBLIOGRAFIE

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel /Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.

Kleine notitie

 • Het literaire oeuvre van Maria Belpaire, als geheel te situeren in de geest van de Franse, Engelse en Duitse romantiek die haar opvoeding en smaak hebben bepaald.
 • In deze bibliografie vindt u het scheppend werk en haar vertalingen apart.  U vindt ook een overzicht per genre alfabetisch op titel.
 • Als toemaatje: een overzicht van haar publicaties in Dietsche Warande & Belfort voor de periode 1900-1914 en 1918-1940. (overgenomen uit: Geraldine Reymenants, Marie Elisabeth Belpaire. Gender en macht in het literaire veld. Universitaire Pers Leuven. 2013

A. Scheppend werk

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1873 Het kerkportaal (novelle)

Onder de naam MARIA-ELISA
1887: opgenomen in de bundel ‘Uit het leven.’
1902: opgenomen in de reeks Flandria novellen.
1912: opgenomen in de verzamelbundel  ‘Na veertig jaar.

Antwerpen: Drukkerij L. Dela Montagne. -22p.

Afmetingen : 21.30 x 13.70 (ingenaaid met een touwtje)
Verschenen in de « Vlaamsche Kunsthalle » , maandschrift voor Kunsten, Letteren en Wetenschappen onder redactie van A.J. Cosyn

1887 Uit het leven. (2 novellen – gedichten – geestelijke liederen)

Bevat: Het Kerkportaal (pp 3-24); Het liedeken van scheiden (pp 25-52): Het laatste rozeken (pp 53-82 – 11 gedichten); Rozekranskralen – Geestelijke liederen (pp 83-129)

Antwerpen: Drukkerij Vanos-Dewolf. -132p.

Afmetingen: 22.40 x 14.50 (ingenaaid)

1892 Liefderozen. Uit de legende der zoete H. Élisabeth. (poëzie)

1904: opgenomen in Christen ideaal gevolgd van Liefderozen geplukt in de legende der heilige Elizabeth.

Gent: Drukkerij A. Siffer. -32p.

Overdruk uit: Dietsche Warande.

1893 De Hoef ter Linde. (lang gedicht)

Gent: Drukkerij A. Siffer. -46p.

Overdruk uit: Dietsche Warande.

1894 Wonderland. Vertellingen / door M. E. Belpaire en Hilda Ram . 1ste reeks. Gent: Drukkerij A. Siffer. -164p.

Afmetingen: 19.50 x 12 (ingenaaid)

1895 Wonderland. Vertellingen / door M.-E. Belpaire en Hilda Ram . Tweede reeks. Gent: Drukkerij A. Siffer. -157p.
1895 Uit liefde. Gent: Drukkerij A. Siffer. -7p.

Overdruk uit: Het Belfort ; n° 5, mei 1895.

1896 Wonderland vertellingen / door M. E. Belpaire en Hilda Ram . Derde reeks. Gent: Drukkerij A. Siffer. -160p.
1897 Herfstrozen. (novellen en poëzie)

Deel I Proza (pp 1-156)
Deel II Poëzie (pp 157-311)

Antwerpen: Drukkerij Jan Boucherij, Hopland 22-30. -326p.

Afmetingen: 19.70 x 13.50 (ingenaaid)

1898 Wonderland. Vertellingen / door M. E. Belpaire, en, Hilda Ram. Vierde reeks. Gent: Drukkerij A. Siffer. -154p.
1899 Christen ideaal. (essay)

1904: opgenomen in Christen ideaal gevolgd van Liefderozen geplukt in de legende der heilige Elizabeth

Gent: Drukkerij A. Siffer. -62p.

Overdruk uit: Het Belfort.

1899 Wonderland: vertellingen . / door M. E. Belpaire, en, Hilda Ram. Vijfde reeks. Gent: Drukkerij A. Siffer. -161p.
1901 Een Vlaamsche meester: Peter Benoit. (essay)

1906: opgenomen in de essaybundel ‘Kunst en Levensbeelden.

Gent: Drukkerij A. Siffer. -13p.

Afmetingen: 22.80 x  14.60 (ingenaaid met touwtje)
Overdruk uit: Dietsche Warande. -“Een Vlaamsche meester”, (1901)4, 359-367
.

1902 Het landleven in de letterkunde der XIXe eeuw. (studie)

Bevat de acht artikels die vanaf 1900 tot 1902 in Dietsche Warande en Belfort verschenen.
1923: 2de editie in de reeks Regenboogreeks (1923:1) bij Het Vlaamsche Land te Antwerpe
n.

Antwerpen / Gent: De Nederlandsche Boekhandel. -233p.

Afmetingen: 18.80 x 13 (ingenaaid)
Druk: Drukkerij  J.-E. Buschmann.

1902 Het kerkportaal (novelle)

Samen met : Drie schetsjes. Door Emiel de Grave/Gent
1873: Eerste uitgave van ‘Het kerkportaal’
Amsterdam: J.F.A. Vlaanderen, Uitgever -pp 3-28.

Reeks: Flandria’s Novellen bibliotheek nr 25.
Afmetingen: 18.40 x 12 (geniet)

1903 Vrouweninvloed. (essay)

 

Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel. -27p.

Reeks: Verhandelingen van de Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding. – Antwerpen, 1901 – 1908; vol. 50.
Afmetingen: 19.50 x 13.20 (ingenaaid met touwtje)

1904 Christen ideaal gevolgd van Liefderozen geplukt in de legende der heilige Elizabeth.

Bevat: Christen ideaal (pp 3-84); Liefderozen (pp 87-119)
‘Christen ideaal’ is oorspronkelijk in 1899 in 5 afleveringen gepubliceerd in Het Belfort.
1911: 2de editie bij Buschmann te Antwerpen.
1921: 3de editie bij Het Vlaamsche Land te Antwerpen

Antwerpen: Drukkerij J.-E. Buschmann. -119p.

Afmetingen: 16.80 x 13.50
Buitentekst gravure van Elisabeth van Hongarije, rode omkadering.

1906 Kunst en levensbeelden. (bundeling van vroeger verschenen essays)

Bundeling van verschillende bijdragen die in Dietsche Warande en Belfort zijn verschenen.
1913: Tweede zeer vermeerderde druk bij zelfde uitgever -371p.
1919: Derde zeer vermeerderde druk bij zelfde uitgever.
Antwerpen: Drukkerij J.-E. Buschmann. –216p.

Afmetingen: 19 x 15 (ingenaaid)

1906 Uit wonderland: sprookjes en legenden.

Met Hilda Ram.
Deel I en II (135p. en 148p.) – 2de dru

Aalst : De Seyn-Verhougstraete.
1908 Wonderland. Vertellingen / door M. E. Belpaire en L. Duykers. Aalst : De Seyn-Verhougstraete. -135p.
1908 Constance Teichmann. (biografie)

Bundeling van haar bijdragen aan DW&B verschenen tussen 1904 en 1907.
Elk hoofdstuk is geïllustreerd met één of meerdere documentaire zwart-wit foto’s.
1904: Overdruk uit: Dietsche Warande en Belfort uitgegeven door De Nederlandsche Boekhandel Antwerpen.
1911: 2de editie bij L. Opdebeeck te Antwerpen.
1926: 3de editie bij Leeslust te Antwerpen
z.d. : Franstalige versie Louvain : Bibliothèque choisie, s.d. Anvers Buschmann. -288, [1] p.

Antwerpen : Drukkerij J.-E. Buschmann / Amsterdam: C.L. Van Langenhuyse.  -352p.

Afmetingen: 22 x 17 (ingenaaid)
Bevat: I. Constance Teichman pp 1-48; II. Het kindergasthuis “Luise Marie” pp 49-89; III. Artistiek leven en familieleven pp 90-145; IV. Peter Benoît pp 146-192; V. Heldhaftigheid pp 193-260; VI. Edgar Tinel en de hervorming der kerkmuziek pp 261-318; VII. De laatste jaren pp 319-352.

1911 Beethoven: een kunst- en levensbeeld. (essays)

Met eene teekening door P. De Mets
Bundeling van haar bijdragen aan DW&B verschenen tussen 1907 en 1910.
1921: 2de druk bij Het Vlaamsche Land -516p.
1933: 3de editie bij Van Dieren te Antwerpen. -469p. Ill.
1947: 4de editie bij “L’écran du monde” Bruxelles &  “Les deux sirènes”. Paris. -511p.(onder de titel: Beethoven)
Antwerpen: Lodewijk Opdebeek.- VIII, 476 p. : portr.

Afmetingen: 19 x 12.60 (ingenaaid)
 

1912 Na veertig jaar. (omnibus)

Bevat: I. Proza – Het Kerkportaal (pp 1-23); Het liedeken van scheiden (pp 24-51) ; Een glimlach (pp 52-65); Kerstliedje voor arme en rijke kinderen (pp 66-78); Engeltjes (pp 79-87); Bij de zusterkens der armen (pp 88-113); De vlinder (pp 114-117) – Peerlen (pp 118-120); De schaal (pp 121-123); In de stad (pp 124-137); Op den buiten (ppn138-140); Zonnezet (pp,140-146)

II. Poëzie

Antwerpen : Drukkerij J.-E. Buschmann. -[III] + 351p.

Afmetingen: 19.30 x 13 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)

1914 De strijd tegen de zedeloosheid. (essay) Antwerpen. –10p.

Overdruk uit: Dietsche Warande en Belfort ; (1914) 4, 309-318.
1919 Antwerpen voor 100 jaar: 1814. (familiekroniek)

Eerder verschenen in 2 afleveringen in 1914 in DW&B
De kroniek is gebaseerd op de brieven van Jenny Cooppal, de eerste echtgenote van Théodore Teichmann.
Met enkele zwart-wit foto’s

Antwerpen: Drukkerij J.-E. Buschmann. – 104 p.,  portr.

Afmetingen: 22,5 x 14,5 (ingenaaid)

1920 De vier wondere jaren. (memoires)

Bundeling van verschillende essays die in de loop van 1920 in DW&B waren verschenen en waarin Belpaire terugblikt op WO I en de personen die ze in De Panne had leren kennen.

Brasschaat: Drukkerij A. De Bievre. -140p.

Afmetingen: 22 x 14 (ingenaaid – zachte kaft)

1922 Alphonse Belpaire / door zijne dochter M.-E. Belpaire.

Met  portret van Alphonse Belpaire tussen p 8 en 9 en vele andere platen verspreid over het boekwerk.

Antwerpen: Drukkerij J.-E. Buschmann. -207p.

Afmetingen: 22 x 15 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)

1923 Wonderland. Vertellingen. (8 volumes)

Auteurs: Belpaire M.E. – Ram Hilda – Duykers L.
Illustraties: Felix Timmermans.
1923: 3de editie.
1926: 6de editie

Antwerpen : Leeslust, 1923 – 1926
1924 Na vijftig jaar. (2 dln). Omnibus

Deel I: Proza.
Deel II: Poëzie -222p.
Beide delen vormen een vermeerderde 2de druk van ‘Na veertig jaar” uitgegeven in 1912

Antwerpen: N.V. “Het Vlaamsche Land” en de “Centrale Boekhandel Neerlandia”

Afmetingen: 19.20 x 12.20 (ingenaaid)
Drukkerij Erasmus, Gent

1925 Aug. Cuppens. Zes en twintig jaar Vlaamsche vriendschap. (herineringen)

Bundeling van 4 essays verschenen tussen oktober 1924 en februari 1925 in DWB waarin ze herinneringen aanhaalt aan de in mei 1924 overleden priester, dichter August Cuppens en zijn rol in het totstandkomen van ‘Eigen Leven’ en ‘DW&B

Belpaire 1 Antwerpen: N. V. “Leeslust” . -126p.

Afmetingen: 19.50 x 15.50 (ingenaaid)
Gedrukt op de persen van V. Van Dieren en Co, Venusstraat 27, Antwerpen

1925 De families Teichmann en Belpaire. (familiekroniek)

Deel I : De tegenzang der liefde.
Geïllustreerd met documentaire zwart-wit foto’s

Antwerpen : Drukkerij  J.-E. Buschmann. – 141p.

Afmetingen: 22.20 x 14.10 (ingenaaid)

1926 Beethoven. (op kaft) Handboek van den Beethovenvereerder (op titelblad). (essay)

Geschreven ter gelegenheid van ‘de eerste eeuwverjaring van Beethovens afsterven’.
Bevat korte besprekingen van de klaviersonaten (pp 5-32); Kwartetten (pp 33-50); Trio’s (pp 51-53); Sonaten voor piano en viool (pp 54-57); Sonaten voor klavier en cello (pp 58-59).

Berchem : Pollaris & Albrecht, Wasstraat 72. -59p.

Afmetingen: 17 x 13.50 (ingenaaid)

1929 Charles Dickens. (studie)

Bundeling van een aantal essays over Dickens, gepubliceerd in DW&B tussen juni 1928 en februari 1929.

Antwerpen : N. V. Leeslust. – 152 p., portr.

Gedrukt op de persen van V. Van Dieren en Co  Venusstraat 27 – Antwerpen MCMXXIX
Afmetingen: 20 x 15.50 (ingenaaid – kaft met flappen)

1930 De families Teichmann en Belpaire. (familiekroniek)

Deel II : Een aardsch paradijs.
Geïllustreerd met documentaire zwart-wit foto’s

Antwerpen: Drukkerij J.-E. Buschmann. – 324 p : pll., portr.

Afmetingen: 24 x 15,5 (ingenaaid)

1930 De families Teichmann en Belpaire. (familiekroniek)

Deel III: De vier zusters

Antwerpen : Drukkerij  J.-E. Buschmann. -324p.

Afmetingen:22.20 x 14.10 (ingenaaid)

1932 Reukwerk. (essays)

Bevat: Reukwerk I (1930 pp  7-80);  Reukwerk II (1930 – pp 81-133); Reukwerk III 1921 – pp 134-158); Reukwerk IV (1931 – pp 159-175); Reukwerk V (1922 – pp 176-203)

Belpaire 2 Antwerpen: Uitgeverij De Warande. -203p.

Afmetingen: 16.40 x 13 (ingenaaid)

1947 Gestalten in ’t verleden. (memoires)

Woord vooraf: Brief van Mgr Honoré Van Waeyenbergh.
M.E. Belpaire en August  van Cauwelaert in Cannes in januari 1918.

Brugge: Desclée De Brouwer / Amsterdam: De Kinkhoren.-379p.

Afmetingen: 22 x 16 (ingenaaid & gebonden versie)
Colofon: De oorspronkelijke oplage van M.E. Belpaire’s “Gestalten in ’t verleden” bedraagt 2575 exemplaren onderverdeeld als volgt:  2500 ex. op gewoon papier en 75 op velin crème der Papeterie de Renage. Van deze 75 exemplaren worden er 25 genummerd van 1 tot 25. De 50 overige, buiten handel en gemerkt BH, worden gedrukt ten bate van het werk van den Artistenpenning.
Dit is nummer …
Gedrukt op de persen van de firma Desclée de Brouwer en Cie, Brugge, in november 1947

B. Vertalingen/bewerkingen

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1900 Levensleugen en levenswaarheid.

Oorspronkelijke titel: Livslögn og Livssandhed (1896)
Oorspronkelijke auteur: JOHANNES JÖRGENSEN
Uit het Deens vertaald door M. E. Belpaire
1911: 2de druk. UItgever Lodewijk Opdebeek, Antwerpen.
z.d. : 3de en 4de druk [1921] bij Uitgever Lodewijk Opdebeek, Antwerpe
n
  Gent: A. Siffer. -34p.

Overdruk uit: Dietsche Warande en Belfort“Levensleugen en Levenswaarheid door Johannes Jörgensen”, (1900)1, 9-22 (proza, vertaling)–“Levensleugen en Levenswaarheid door Johannes Jörgensen”, (1900)3, 357-373 (proza, vertaling)

1902 Synnöve Solbakken. (Uit het Noors vertaalde roman)

Oorspronkelijke auteur: BJÖRNSTJERNE BJÖRNSON
Oorspronkelijke titel: Synnöve Solbakken.
Uit het noorsch vertaald door M. E. Belpaire.
December 1919-maart 1920: heruitgave in als feuilleton in Het Vlaamsche Land, vanaf nr 35 (13 dec. 1919)tot en met nr 47 (6 maart 1920) telkens op pagina 6 en 7 in vier kolommen.
1920: 2de druk in boekvorm bij Uitgeverij “Het Vlaamsche land”, Antwerpen : MCMXX. -152p.
  Maldeghem: V. Delille. -175p.

Reeks: Duimpjesuitgave nr 32.
Afmetingen: 17.50 x 13.50 (ingenaaid)

[1902] De uiterste dag.

Oorspronkelijke auteur: JOHANNES JÖRGENSEN
Uit het Deens vertaald door M. E. Belpaire.
z.d. : Meerdere drukken: 3de druk & 4de druk bij L. Opdebeek telkens zonder vermelding jaar van uitgave. De 3de en 4de druk hebben als titel: De jongste dag.

Antwerpen: L. Opdebeek, z.d. -88p.

 

1916 Klokke Roeland.

Oorspronkelijke titel: Klokke Roland (1915)
Oorspronkelijke auteur: JOHANNES JÖRGENSEN
Uit het Deens vertaald door M. E. Belpaire.
Met 5 plate
n.
Bussum: Uitgevers-maatschappij v.h. Paul Brand. -202p.

Afmetingen: 18.70 x 13 (ingenaaid)
Druk: NV Drukkerij “De Mercuur”, Hilversum.

1919 Over Goethe.

Oorspronkelijke titel: Goethe-Bogen (1913)
Oorspronkelijke auteur: JOHANNES JÖRGENSEN
Uit het Deens vertaald door M. E. Belpaire.
Bevat: Wetzlar (pp 1-70); Sesenheim (pp 71-103); Weimar (pp 104-154
)
Bussum: Uitgevers-maatschappij v.h. Paul Brand. -154p.

Afmetingen: 21 x 15 (ingenaaid -zachte kaft)

 

Beknopt overzicht

Poëzie en sprookjes

Herfstrozen. (1887)
Liefderozen. Uit de legende der zoete H. Élisabeth. (1887)
Uit het leven. Gedichten (1887)
Wonderland, vertellingen in samenwerking met Hilda Ram en Louisa Duykers, (7 reeksen, 1894-1924)

Studies over de romantische letterkunde:

Het landleven in de letterkunde van de XIXe eeuw, (1902),
Beethoven (1911, Franse vertaling 1946)
Dickens (1929).

Biografieën:

Constance Teichmann, 1908;
August Cuppens, 1925;
De families Teichmann en Belpaire, 3 dln., 1925-1934)

Autobiografieën:

De vier wondere jaren (1920; over de oorlogsjaren)
Gestalten in ’t verleden (1947)

Vertalingen, vooral van de Deen Johannes Jörgensen.

 

Bijdragen van Marie Elisabeth Belpaire in Dietsche Warande en Belfort, 1900-1914 (67 bijdragen)

 

 • M.E. Belpaire, “Levensleugen en Levenswaarheid door Johannes Jörgensen”, 1(1900)1, 9-22 (proza, vertaling)
  —“Levensleugen en Levenswaarheid door Johannes Jörgensen”, 1(1900)3, 357-373 (proza, vertaling)
  —“Het landleven in de Letterkunde”, 1 (1900)5, 573-593 (essay)
  —“Het landleven in de Letterkunde”, 1 (1900)7, 22-48 (essay)
  —“Het landleven in de Letterkunde”, 1 (1900)10, 243-261 (essay)
  —“Het landleven in de Letterkunde”, 1 (1900)12, 427-450 (essay)
  —“Het landleven in de Letterkunde”, 2 (1901)3, 225-246 (essay)
  —“Een Vlaamsche meester”, 2(1901)4, 359-367 (essay)
  —“Het landleven in de Letterkunde”, 2 (1901)8, 115-147(essay)
  —“Het landleven in de Letterkunde”, 2 (1901)11, 437-454 (essay)
  —“Het landleven in de Letterkunde”, 3 (1902)1, 5-27 (essay)
  —“Een kunstjuweel. (Brugge)”, 4(1903)1, 1-7 (essay)
  —“Monseigneur Schaepman”, 4 (1903)2, 113-120 (essay)
  —“Constance Teichmann”, 5(1904) 3, 207-227 (essay)
  —”Modernen”, 5 (1904) 4, 341-357 (essay)
  —”Verval of dageraad”, 5 (1904) 7, 1-9 (essay)
  —”Constance Teichmann, Het kindergasthuis ‘Louise Marie’”, 5 (1904) 8-9, 103-126 (essay)
  —”Constance Teichmann, Artistiek leven”, 6 (1905) 1, 3-15 (essay)
  —”Verzamelde opstellen van August Vermeylen”, 6(1905) 1, 49-61 (recensie)
  —”Verzamelde opstellen van August Vermeylen”, 6(1905) 2, 97-109 (recensie)
  M.E.B., “Beschouwingen, door M.A.P.C. Poelhekke. Venlo – G. Mosmans Sr. -1904”, 6 (1905) 4, 385-386 (recensie)
  M.E. Belpaire, “Heimwee van Constant Eeckels”, 6(1905) 5, 437-441 (recensie)
  —, “Constance Teichmann en Peter Benoit”, 6 (1905) 6, 501-236 (essay)
  —, “Verzamelde opstellen van Aug. Vermeylen (tweede bundel)”, 6(1905) 8-9, 95-102 (recensie)
  —“Vaderlandsliefde en Rasgevoel”, 6 (1905)10, 193-206 (essay)
  M.E.B., “The Marriage of William Ashe, by Mrs Humphry Ward 2 Vol. Tauchnitz edition”, 6(1905)12, 477-478 (recensie)
  —“La Moglie di Sua Eccellenza romanzo di Gerolamo Rovetta Milano, Baldini, Castoldi 1904 ”  , 6(1905)12, 478 (recensie)
  M.E. Belpaire, « Poëzie », 7(1906 3, 251-266 (essay)
  —, “Constance Teichmann’s Heldhaftigheid ”, 7(1906) 7, 1-27 (essay)
  —, “Oproep ”, 7(1906) 8-9, 105-108 (essay)
  —,” Constance Teichmann’s Heldhaftigheid”, 7(1906)10, 218-240 (essay)
  —,”Nakreet”, 7(1906)11, 321-325 (essay)
  —, Zonnezet”, 7(1906)12, 454-457 (proza)
  —, “Het Zieleleven in Beethovens Muziek”, 8(1907)1, 1-9 (essay)
  —, “Constance Teichmann en Edgar Tinel”, 8(1907)5, 449-486 (essay)
  —, “Het Zieleleven in Beethovens Leven”, 9(1908)1, 20-49 (essay)
  M.E.B., “Een jong boek [Jan Hammenecker, Verzen]”, 9(1908)6, 543-546 (recensie)
  —, “Onze jonge krachten [Over Lodewijk De Vocht]”, 9(1908)7, 67-68 (essay)
  M.E. Belpaire, “Beethoven’s Levensgenooten”, 9(1908)11, 313-333 (essay)
  —, “Een Kunstavond: Een Beethoven-avond door Aug. Cuppens en Lodewijk De Vocht”. 10(1909)1, 81-84 (recensie)
  —,”Beethoven’s Gemoedsleven”, 10(1909)3, 197-216 (essay)
  —,”Beethoven’s Gemoedsleven (vervolg en slot)”, 10(1909) 4, 301-315 (essay)
  —“Vlaamsch in het Onderwijs”, 10(1909) 7, 1-4 (essay)
  —,“De kleine Kant van Beethoven’s Leven”, 10 (1909) 7, 7-49 (essay)
  —,”Beethoven’s Levensavond”, 10(1909) 12, 389-412 (essay)
  —,”Beethoven’s Levensavond (vervolg en slot)”, 11(1910) 1, 5-29 (essay)
  —,”’Adam in Ballingschap’ te Antwerpen, 2 januari “,11(1910) 1, 76-77 (recensie)
  —,”Beethoven’s Gemoed in zijne Kunst (1)” 11(1910) 2, 154-183 (essay)
  —,”In ‘Met Tijd en Vlijt’ op zijn 75e Verjaarfeest”, 11(1910) 12, 409-411 (recensie)
  —,”Dickens als Dichter”, 12(1911) 8-9, 121-146 (essay)
  —,”Den Gang, door Aagot Gjems Selmer”, 13(1912) 2, 152-160 (recensie)
  —,”Een Nieuwe Beethoven [Over Oorda-Zeemeeuwe]”, 13(1912) 3, 224-232 (recensie)
  —,”De Beide Mrs Wards”, 13(1912) 5, 415-426 (recensie)
  —,“Edouard Fuberti, 1818-1880”, 13(1912) 6, 517-543 (essay)
  —,”Naar ‘t Land van Fogazzarro”, 13(1912) 12, 433-453 (essay)
  —,”De Langzame Tempo’s in ’t Beethoven-werk”, 14(1913) 1, 27-38 (essay)
  —,”De Langzame Tempo’s in ’t Beethoven-werk (slot)”, 14(1913) 2, 155-164 (essay)
  —,”Kardinaal Newman”, 14(1913) 3, 229-244 (essay)
  —,”Frederic Ozanam”, 14(1913) 6, 493-520 (essay)
  —,”In Memoriam 26 November 1912 [Mevrouw de Gravin van Vlaanderen]”, 15(1914) 1, 1-6 (essay)
  —,”De Strijd tegen de Zedeloosheid”, 15(1914) 4, 309-318 (essay)
  —,”Antwerpen voor honderd jaar.1814”, 15(1914) 7, 1-28 (essay)
  —,” De Strijd tegen de Zedeloosheid II”, 15(1914) 7, 68-74 (essay)
  —,”Antwerpen voor honderd jaar.1814 (Vervolg)”, 15(1914) 8-9, 121-149 (essay)

 

Bijdragen van Marie Elisabeth Belpaire in Dietsche Warande en Belfort, 1918-1940 (117 bijdragen)

 

 • M.E. Belpaire, “Johannes Joergensen volgens eigen Getuigenis”, 19(1919) 2,103-134 (essay)
 • —,”Johannes Joergensen voor ’t Belgische Volk”, 19(1919) 9, 820-823 (essay/vertaling)
 • —,”Joergensen’s Jongste Werk”, 19(1919) 10, 883-887 (essay/vertaling)
 • —,”Peter Benoit. Een Kampioen der Nationale Gedachte [Herman Baccaert]”, 20(1920) 1, 32-34 (recensie)
 • [M.E.Belpaire], “De vier wondere jaren. Inleiding: avondmijmering” 20(1920) 3, 201-202 (essay)
 • —,”Le jardin sans soleil”, 20(1920) 3, 203-212 (essay)
 • M.E. Belpaire, « Ons Lief Vrouwtje van den Yzer » 20(1920) 3, 213-220 (recensie)
 • —,”Schemerstraal…”, 20(1920) 4, 322-329 (essay)
 • —,”Lente aan het Front”, 20(1920) 4, 330-336 (essay)
 • —,”De Vier Wondere Jaren. Een, ridder van het Recht”, 20(1920) 5, 419-426 (essay)
 • —,” De Vier Wondere Jaren. Nog Bloemen”, 20(1920) 5, 427-436 (essay)
 • —,”De Vier Wondere Jaren. De Zomer van 1915”, 20(1920) 6, 521-534 (essay)
 • —,”Joannes [sic] Joergensen in de Oorlogs-Dagen”, 20(1920) 7, 41-53 (essay)
 • —,”Er is eene bron ergens aan ’t borrelen…[Johannes Joergensen]” 21(1921) 1 86-90 (recensie)
 • —,”Een Edel Werk ‘Oorlogsblinden’. Een Album Schetsen”, 21(1921) 2, 225-227 (recensie)
 • —,”Bij het Eewfeest van Jan van Beers”, 21(1921) 3, 261-272 (essay)
 • —,”Daar achter woonde ‘tt Geluk…”, 21(1921) 5, 543-555 (essay)
 • —,”Johannes Joergensen: Danimarca”, 21(1921) 5, 636-639 (recensie)
 • —,”Godfried Kurth”, 21(1921) 11, 418-421 (essay)
 • —,” Schaepman en Kurth”, 21(1921) 12, 553-554 (essay)
 • —,”Het “Te Deum” eener Sinjorin”, 22(1922) 1, 32-34 (essay)
 • —,”Nieuwe ‘Gelijkenissen‘ van Johannes Joergensen”, 22(1922) 2, 129-134 (recensie/vertaling)
 • B., “Lettres de R.P. Lacordaire à deux jeunes Alsaciens-Lorrains. –De Gigords, Paris », 22(1922) 4, 501 (recensie).
 • M.E.B., « Fr. Martial Lekeux, franciscain, commandant d’artillerie : Mes cloîtres dans la tempête ? Paris. Plon », 22(1922) 6, 757 (recensie)
 • M.E. Belpaire, “Uit Italië”, 22(1922) 7, 791-799 (essay)
 • —,”Ten Hooge…”, 22(1922) 8-9, 998-1003 (recensie)
 • —,”Over Priesters-Dichters [Joris Eeckhout]”, 22(1922) 8-9, 1004-1005 (recensie)
 • —,”In Memoriam Dr. Margreet Baers”, 22(1922) 11, 1049 (essay)
 • —,”Vlaamschgezindheid”, 23(1923) 3, 249-252 (essay)
 • —,”Nog eens Vlaamschgezindheid”, 23(1923) 6, 613-620 (essay)
 • —,”Altijd Vlaamschgezindheid” 23(1923) 10, 987-993 (essay)
 • —,”In Memoriam Virginie Loveling”, 23(1923) 12, 1201 (essay)
 • —,”Al de Beethovensonaten door Angèle Simonart”, 24(1924) 1, 4-6 (recensie)
 • —,”Beethovens’s sonante voor klavier” 24(1924) 4, 324-340 (essay)
 • —“In Memoriam August Cuppens Priester-Dichter” 24(1924) 5, 386-387 (essay)
 • —,”J. Destrée over het talenvraagstuk in België”, 24(1924) 8-9, 673 (essay)
 • “In Memoriam: Paul Buschmann”, 24(1924) 5, 474-477 (recensie)
 • M.E. Belpaire, “Zes en Twintig Jaar Vlaamsche Vriendschap. Een Dichter uit de Kempen: August Cuppens”, 24(1924) 10, 769-795 (essay)
 • —,”Terug naar de eenheid”, 24(1924) 11, 865-869 (essay)
 • —,”“Zes en Twintig Jaar Vlaamsche Vriendschap. De Drijkoningen. –Naar Lourdes. Eén leidend tijdschrift. –Priester Gods. –Over fransche literatuur. –Binnewiertz. –Naar Loxbergen”, 24(1924) 11, 872-895 (essay)
 • —,”Zes en Twintig Jaar Vlaamsche Vriendschap”, 25(1925) 1, 8-25 (essay)
 • —,”26 Jaar Vlaamsche Vriendschap”, 25(1925) 2, 51-66 (essay)
 • —,”Christene Democratie”, 25(1925) 2, 81-83 (essay)
 • —,”Vlaamsche Innigheid”, 25(1925) 4, 368-370 (essay)
 • —,”Pater Lekeux ‘Maggy’”, 25(1925) 8-9, 702-703 (recensie)
 • —,”Naar Aanleiding van een Engelsch Boek”, 25(1925) 10-11, 769-773 (essay)
 • —,”In Memoriam Mevrouw Logeman-Van der Willigen”, 25(1925) 12, 949-950 (essay)
 • —,”Aan de Redactie”, 26(1926) 1, 7-9 (essay)
 • —,”Nabeschouwing op het Warande-Jubileum”, 26(1926) 2, 2-3 (essay)
 • —,”Over Geschiedeniswerken in den jongsten tijd”, 26(1926) 2, 50-54 (essay)
 • —,”Een Bekeeringsproces”, 27(1927) 2, 158-159 (essay)
 • —,”Beethoven’s Leefkracht”, 27(1927) 4, 527-261 (essay)
 • —,”Naar Nieuwe Middeleeuwen (Berdiaeff, Un Nouveau Moyen Age)”, 27(1927) 7-8, 465-469 (recensie)
 • —,”Naklank op de Beethovenfeesten”, 27(1927) 10, 683-691 (essay)
 • —,”Bij de 25ste verjaardag van Dr. Schaepmans Dood”, 28(1928) 1, 27-29 (essay)
 • —,”Dr. J. Persijn 50 jaar”, 28(1928) 4, 265 (essay)
 • —,”Charles Dickens”, 28(1928) 6, 433-446 (essay)
 • —,”Charles Dickens. II. Dickens’ Kinderbeelden”, 28(1928) 7-8, 541-562 (essay)
 • —,”Charles Dickens. III. De Dierenwereld in het Dickens-Werk”, 28(1928) 9, 643-665 (essay)
 • —,”Charles Dickens. IV. De kein-menschen in het Dickens-Werk”, 28(1928) 11, 827-846 (essay)
 • —,”Een boek over Beethoven”, 28(1928) 11, 827-846
 • M.E.B.,“Francisca Van Leer: Harte. Uitg. Standaard Boekhandel”, 28(1928) 11, 896 (recensie)
 • M.E.Belpaire, “Charles Dickens. V. Dickens ‘ poëzie en natuurgevoel », 28(1928) 12, 918-933 (essay)
 • M.E.B.,“G. Van Hoeck: Het Zaligende Lijden. –A.S.K.B. Cuylitstraat, 27 Antwerpen”, 28(1928) 12, 991 (recensie)
 • M.E.Belpaire, “Charles Dickens. VI. Dickens ‘philosophie en levensleer”, 29(1929) 1, 15-31 (essay)
 • —, « Charles Dickens. VII. Dickens’ Goedsdienstzin”, 29(1929) 2, 97-109 (essay)
 • —,”Deensche Muziek. Door Peter Gram. Vertaald door M. Belpaire”, 29(1929) 7-8, 623-627 (essay/vertaling)
 • —,”Twee Grooten uit West-Vlaanderen. [Guido Gezelle en Peter Benoit] ”, 29(1929) 10, 760-764 (essay)
 • —,”De Zedelijke likwidatie van den oorlog”, 29(1929) 12,926-930 (essay)
 • M.E.B.,”Mgr. Laveille: Margaretha Sinclair, uit het Fransch door E.H.M. van Voorst tot Voorst, S.J. Malmberg N.V. ‘s Hertogenbosch”, 30(1930) 1, 90 (recensie)
 • M.E. Belpaire,”Laccordaire”, 30(1930) 6, 497-508 (essay)
 • —, »Lacordaire (Slot) ”, 30(1930) 7-8, 591-601 (essay)
 • M.E.B.,”Floris Prims: De ‘Kapel van Burgondië’. Boekhandel ‘Veritas’”, 30(1930) 7-8, 643- (recensie)
 • M.E. Belpaire,”Reukwerk. Elizabeth Barrett-Browning”, 31(1931) 1, 29-41 (essay)
 • —,” Reukwerk. Elizabeth Barrett-Browning (Vervolg)”, 31(1931) 2, 114-139 (essay)
 • —,”Goethe-pelgrimage door Johannes Jörgensen. Sesenheim. Vertaald door M.E.Belpaire”, 32(1932) 5, 356-378 (vertaling)
 • M.E.B.,”A. O’Flanders: Iersche legenden. –St.-Norbertus-Boekhandel, Tongerloo (Antwerpen) ”, 32(1932) 12, 874 (recensie)
 • M.E.Belpaire,”In Memoriam [Andrée Carof] ”, 33(1933) 7-8, 558 (essay)
 • —“Een maar half-gekende Dichter: Fernand Severin”, 33(1933) 10, 382-685 (essay)
 • —,”Conscience hulde”, 33(1933) ”, 33(1933) 12, 856-857 (essay)
 • —,”De kroon is ons hoofd ontvallen…[Koning Albert]”, 34(1934) 3, 161-163 (essay)
 • —,”Peter Benoit’s leertijd. Honderd brieven aan zijn ouders uit de jaren 1851-1862. Uitgegeven en ingeleid door André M. Pols. 1934. Uitgeverij ‘De Sikkel’”, 34(1934) 9, 636 (recensie)
 • —,”Prof. Dr.P.Sobry: ‘Newman en zijn Idea of a University’”, 34(1934) 12, 851-853 (recensie)
 • —,”Het tragische van Newman’s roeping en bestaan”, 35(1935) 2, 81-86 (essay)
 • —,”Lead, Kindly Light…[Wilfrid Ward] ”, 35(1935) 5, 331-341 (recensie)
 • —,”De dichter Newman”, 35(1935) 7-8, 506-513 (essay)
 • —,”Democracy”, 35(1935) 11, 747-754 (essay)
 • —,” Engelsche denkers. [Hilaire Belloc] ”, 36(1936) 6, 401-405 (recensie)
 • —,”Kardinaal Wiseman”, 36(1936) 9, 591-596 (essay)
 • M.E.B.,”Sigrid Unset: Den trofaste Hustru. –Uitg. H. Aschehoug en C°, Oslo, 1936” 37(1937) 3, 237-238 (recensie)
 • M.E. Belpaire, “Onze Dynastie”, 37 (1937) 6, 401-407 (recensie)
 • —,”Gestalten in ’t verleden I, II”, 38(1938) 4, 267-285 (essay)
 • —,”Gestalten in ’t verleden III”, 38(1938) 6, 409-423 (essay)
 • —,”Gestalten in ’t verleden IV”, 38(1938) 7-8, 507-516 (essay)
 • —,”Gestalten in ’t verleden V”, 38(1938) 9, 583-590 (essay)
 • —,”Gestalten in ’t verleden VI”, 38(1938) 10, 666-673 (essay)
 • —,”Gestalten in ’t verleden VII, VIII”, 38(1938) 11, 732-743 (essay)
 • M.E.B.,”Maisie Ward: Insurrection versus Resurrection. (Sheed and Ward)”, 38(1938) 11, 799 (recensie)
 • M.E. Belpaire,”Gestalten in ’t verleden IX”, 38(1938) 12, 826-836 (essay)
 • —,”Gestalten in ’t verleden X”, 39(1939) 1, 21-27 (essay)
 • —,”Gestalten in ’t verleden XI”, 39(1939) 2, 135-143 (essay)
 • —,”Gestalten in ’t verleden XII”, 39(1939) 3, 188-204 (essay)
 • —,”Gestalten in ’t verleden XIII”, 39(1939) 4, 281-293 (essay)
 • M.E.B.,”Maisie Ward: The Wolfrid Wards and the Transition. I. –Sheed and Ward”, 39(1939) 4, 327-328 (recensie)
 • —,”Marie Gevers: Plaisir des Météores (Coll. Les livres de Nature) –Editions Stock. Paris. -18fr . », 39(1939) 4, 328 (recensie)
 • M.E. Belpaire, “Gestalten in ’t verleden XIV, XV”, 39(1939) 5, 349-362 (essay)
 • —,”Gestalten in ’t verleden XVI”, 39(1939) 6, 449-460 (essay)
 • —,”Gestalten in ’t verleden XVII”, 39(1939) 7-8, 524-532 (essay)
 • —,”Gestalten in ’t verleden XVII (Vervolg) XVIII”, 39(1939) 9, 621-632 (essay)
 • —,”Gestalten in ’t verleden XIX”, 39(1939) 10, 692-700 (essay)
 • —,”Louis Wilmet: Le Prince Baudouin, Frère aîné du Roi Albert. –Ed. Dupuis, Charleroi, Paris », 39(1939) 10, 728 (recensie)
 • —,”Gestalten in ’t verleden XX”, 39(1939) 11, 776-783 (essay)
 • —,”Gestalten in ’t verleden XXI”, 39(1939) 12, 854-863 (essay)
 • —,”Gestalten in ’t verleden XXII”, 40(1940) 3, 234-240 (essay)
 • —,”Gestalten in ’t verleden XXIII”, 40(1940) 4, 303-308 (essay)
 • —,”Gestalten in ’t verleden XXIV”, 40(1940) 5, 365-369 (essay)
 • —,”Gestalten in ’t verleden XXV”, 40(1940) 6-7, 478-482 (essay)