home | Inloggen
Aantal schrijvers: 559 | Aantal boeken:

16059

 

Verschaeve, Cyriel

Maakt deel uit van: ,

Cyriel Verschaeve

Ardooie, 30 april 1874 – Solbad Hall, 8 november 1949

De storremronkende.

Vlaams-nationalistisch priester, dichter, essayist, kunstcriticus en collaborateur tijdens de Tweede Wereldoorlog.

BIOGRAFIE

30 april 1874: Geboorte van Cyriel Charles Marie Joseph Verschaeve te Ardooie (West-Vlaanderen), in een rooms-katholiek gezin.

 • Zijn vader, François, is blauwverver in een eigen kleine nijverheidsonderneming waar linnen uit de streek gebleekt en geverfd wordt. Zijn moeder Melanie Delforche is een zorgzame edelmoedige vrouw.
 • Cyriels broer wordt Procureur des Konings te Kortrijk.
 • Als kind en opgroeiende knaap lijdt Cyriel aan een aangeboren zwaarmoedigheid. Op de lagere school te Ardooie is hij in zichzelf gekeerd, weetgierig met een drang om veel te lezen, vooral de heldenromans van Hendrik Conscience.

1884: Heeft duidelijk aanleg voor beeldhouwkunst. Boetseren leert hij bij Henri Boncquet te Ardooie. Dit doet hij zijn hele verdere leven, vooral afbeeldingen van Christus, Moeder Maria en Griekse mythologische figuren.

1886 tot 1892: Middelbare studies in het Klein Seminarie te Roeselare.

 • Daar is op dat ogenblik de herinnering aan Guido Gezelle, Hugo Verriest en Albrecht Rodenbach nog levendig. Hij komt er in contact met de Vlaamse studentenbeweging en dweept met Albrecht Rodenbach en de blauwvoeterij.
 • Zijn eerste teksten verschijnen in De Vlaamsche Vlagge en Jong Dietschland onder de pseudoniemen ” I. Oorda” en “Zeemeeuwe”. Het is belijdenislyriek en theoretische essays, gekenmerkt door een heroïsche visie op de dichtkunst.
 • 1891: Laureaat in het Frans welsprekendheidstornooi, waaraan alle retoricastudenten van de West-Vlaamse colleges konden deelnemen.
 • De figuur van Rodenbach zou Verschaeves leven en streven blijvend beïnvloeden.

1892: Wordt student in de wijsbegeerte aan het klein seminarie te  Roeselare.

1893 – 1896: Studeert theologie aan het Grootseminarie te Brugge.

 • Inhoudelijk kan de studie hem maar matig boeien.  Zijn smaak gaat eerder naar de lectuur van Augustinus, Blaise Pascal en de middeleeuwse mystici. Vrienden brengen hem in contact met de grote Duitse romantici en op qie wijze tot een verdiept Vlaams nationalisme.
 • Maakt kennis met Delfien Vanhaute, Robrecht De Smet en Caesar Gezelle.

1894: Schrijft verzen, waarvan “Noordzee” en “Lentenachten” verschijnen in “De Vlaamsche Vlagge”.

30 Mei 1896: Tot subdiaken gewijd.

12 juni 1897: Wordt door Mgr.Waffelaert tot priester gewijd.

1896 – 1911: Leraar aan de poësis het St.-Jozefscollege te Tielt. Oud-leerlingen herinneren hem als een uitstekend en onvermoeibaar leraar, vriendelijk maar eerder spaarzaam met woorden als hij in gezelschap komt.

In zijn leraarstijd krijgt hij de kans om twee vakantiecursussen te volgen in Duitsland. Hij krijgt één van de acht studiebeurzen die de regering ter beschikking stelt aan taalleraren (4 voor colleges, 4 voor athenea).

1898: Volgt aan de Universiteit van Jena een semester de colleges filosofie van Nobelprijs-winnaar Rudolf Eucken.

 • De cultuurschok moet groot geweest zijn. De moderne, niet-scholastieke theorieën waren voor hem een openbaring. Het contrast met het gesloten en bekrompen West-Vlaanderen was enorm.
 • Aldaar bewonderde hij de degelijkheid van de Duitse wetenschap en de rijkdom van de Duitse cultuur. Hier kwam hij tot het inzicht dat hij, door een bloedband verbonden, tot de Germaanse wereld behoorde en niet tot de Latijnse. De Latijn zoekt zijn werkelijkheid te beheersen, de Germaan geeft er zich aan over. Deze vaststelling is de sleutel van Verschaeve’s kunst en die ons tezelfdertijd tot zijn levenshouding leidt.
 • Met sympathie voor de Afrikaners volgt hij op afstand de Boerenoorlog (1899-1902) tussen het Verenigd Koninkrijk en de Zuid-Afrikaanse Boerenrepublieken. Voortaan zullen de Zuid-Afrikaanse Boeren, Afrikaners, Verschaeve in het bijzonder dierbaar worden.

1901: Volgt te Marburg de vakantieleergangen van de wijsgeer Paul Natorp, medegrondlegger van de Marburger Schule.

1902: Schrijft “De bergen” het eerste gedicht voor “Zeesymfonieën”.

1904: Mgr. Waffelaer verbiedt A.B.N. in de colleges van het bisdom Brugge.

1906-1907: Begint vele werken te publiceren en bijdragen te leveren in katholieke Vlaamsgezinde tijdschriften zoals Ons Leven, Dietsche Warande en Belfort en Jong Dietsland (niet te verwarren met het gelijknamige tijdschrift van Lodewijk Dosfel).

 • Omstreeks 1906 ontstaat een vloedgolf aan publicaties, onder meer zijn bekende serie Uren bewondering voor grote kunstwerken, waarmee hij tot aan het begin van de Eerste Wereldoorlog een van de steunpilaren van het tijdschrift Jong Dietschland van Lodewijk Dosfel wordt.
 • Opmerkelijk is dat hij de aansluiting met de Vlaamse christen-democratie mist.
 • Na 15 jaar leraarschap vroeg hij aan de bisschop zijn ontslag en een aanstelling als kapelaan in een rustig Vlaams dorp om meer tijd te kunnen besteden aan zijn letterkundige activiteiten.
 • Hij verdedigt al in een opstel uit 1908 (dat pas in 1918 onder pseudoniem zou verschijnen) de cultuurpolitieke eenheid van Vlaanderen, Nederland en Zuid-Afrika. Daaraan koppelt hij een uitgesproken anti-belgicistische houding aan, die door niemand in de toenmalige Vlaamse Beweging werd gedeeld. Zijn radicalisme aangaande de Vlaamse zaak zou hij nooit opgeven.

28 november 1908: Voltooit de studie “1830-1908”.

 • Het is een synthese van zijn politieke opvattingen, waarmee hij een eigen plaats inneemt in de geschiedenis van de Vlaamse Beweging.
 • De studie zal pas op 18 februari 1918  worden uitgegeven door toedoen van Lodewijk Dosfel, onder het pseudoniem Willem van Saeftinge.

4 november 1911: Wordt onderpastoor in Alveringem, een plaatsje dat tijdens de Eerste  Wereldoorlog vlak achter het IJzerfront lag.

 • De priester-dichter kwam er onder de indruk van het weidse landschap, een gestolde zee onder een eindeloze hemel en vond er vanzelf ongedwongen de weg naar het gemoed van de zwijgzame mensen uit de streek.
 • In Alveringem kweet hij zich van zijn taak als priester, studeerde, en schreef er het overgrote deel van zijn oeuvre bijeen: ontelbare artikelen over allerlei culturele onderwerpen, bombastisch dichtwerken van aanzienlijke omvang, zwaar aangezette drama’s in verzen en Vlaamse schot- en strijdschriften.
 • In 1911 publiceert hij, in het tijdschrift Jong Dietschland “Zeesymphoniën” , waarin zijn symbolische gedachtenlyriek, nl. de spanning tussen het aardse en het oneindige eeuwige en waartussen de mens krampachtig zijn weg zoekt, tot uiting komt.
 • Datzelfde jaar schrijft hij het romantische toneelstuk “Jacob van Artevelde“, gevolgd door “Ferdinand Verbiest” in 1912 en “Philips van Artevelde” in 1913. Van datzelfde jaar dateert het prozawerk “Passieverhaal“. Hij verdedigt een cultuurpolitieke eenheid van Vlaanderen, Nederland en Zuid-Afrika.
 • In 1917 publiceert hij ‘Judas’ waaruit volgend stukje:
Dat brullen van die Wilde-beestenbende,
Door mij ook tegen Hem gedreven. ‘k hoor het
Voor altijd in mijn oren storremronken.
Mijn ooren blijven vaten vol gehuils:
“Aan ’t kruis! Aan ’t kruis!” dat bruist en ruischt en giert
Steeds, nooit kan ’t luwen, nooit meer zwijgen, nooit,
Zoolang ik leven zal.

Judas wordt in 1917 bekroond met de met de Driejaarlijkse Staatsprijs voor Toneelletterkunde.

Vanaf 1911 stuurt hij de katholieke Vlaamse studentenbeweging in nationalistische richting.

1914-1918: Verschaeve wordt tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) de geestelijke raadsman van de Frontbeweging.

 • Deze beweging ontstaat in 1916 uit onvrede met de aanstoot gevende behandeling van de Vlaamse soldaten aan het front, grotendeels onder bevel van eentalig Franssprekende officieren. Andere leiders van de Frontbeweging waren:  Filip De PillecijnHendrik Borginon en Adiel Debeuckelaere.
 • Alveringem bevindt zich achter de frontlijn en zijn kapelanij wordt de ontmoetingsplaats bij uitstek van Vlaamsgezinde soldaten.
 • Hij stelt in 1917 aan koning Albert I gerichte “Frontbrieven” op met de verzuchtingen van de Vlaamse frontsoldaten. Koning Albert I had immers bij de Duitse inval van 4 augustus 1914 de Vlamingen gelijkheid in rechte en in feite beloofd als zij gevolg gaven aan zijn oproep om zich te melden bij het Belgisch leger om zich in het avontuur van “De Grooten Oorlog” te storten.
 • Naast deze Frontbeweging groeit in het bezette deel van het land het activisme, dat gebruik maakt van de ‘Flamenpolitik’ van de Duitse bezetter om de Vlaamse onafhankelijkheid te bevorderen. Op 22 december 1917 roept de Duitse bezetter de Vlaamse onafhankelijkheid uit.

Na de oorlog verdedigt Verschaeve verder zijn radicale anti-Belgische standpunten in redevoeringen en publicaties en steunt hij de Frontpartij bij meerdere verkiezingen ondanks de afkeuring van de kerkelijke overheid. Zijn extremisme vindt in ruime mate gehoor in Vlaamsgezinde katholieke kringen.

 • In 1925 heette het in een brief: ´Ik zal er voor zorgen dat België mij na mijn dood verafschuwe.´ (Gecit. in Vanlandschoot 1998, 3281).

1928: Legt  de eerste steen van de eerste IJzertoren te Diksmuide, die in 1930 ingehuldigd wordt. Verschaeve dicht ook het bekende vers “Hier liggen hun lijken als zaden in het zand, hoop op den oogst O Vlaanderland” dat op de eerste IJzertoren voorkwam.

In de daaropvolgende jaren distantieert Verschaeve zich van de IJzerbedevaart.

 • Hij verzaakt aan het principiële pacifisme van de oudstrijders. Hij zoekt aansluiting bij Joris Van Severen, de leider van het Verbond van Dietsche Nationaal-Solidaristen, maar wanneer dit Verdinaso in 1934 een ommezwaai maakt in belgicistische richting, keert hij ook hem de rug toe.

Ook keert hij zich af van de Belgische politiek en de democratie omdat aan de Vlaamse grieven en verzuchtingen (taalgelijkschakeling in het leger en gerecht, vernederlandsing van het hoger onderwijs) te weinig en te traag gevolg wordt gegeven.

1934: Verschaeve wordt 60 jaar en Jozef en Maria Lootens (1884-1970) en Martha Van de Walle (1902-1980) bieden hem de oprichting van de Vlaamsgezinde en Groot-Nederlandse Uitgeverij Zeemeeuw aan als verjaardagsgeschenk.

 • De eerste uitgave van deze uitgeverij, die zich uitsluitend op het werk van Verschaeve zou toeleggen, was zijn Verzameld Werk in 10 delen (1934-1940).
 • Bij besluit van de Minister van Landsverdediging van 20 november 1944 worden de werkzaamheden van de uitgeverij gestopt. Martha Van de Walle – gevlucht naar Zuid-Afrika – wordt in 1947 buiten vervolging gesteld en komt naar Vlaanderen terug.
 • Een tweede uitgave van het Verzameld Werk – onder hetzelfde vroegere imprint Zeemeeuw – verschijnt in 8 delen tussen 1954 en 1961.

1936: Ontvangt -samen met Streuvels en René De Clercq- de Rembrandtprijs van de universiteit van Hamburg.

1937: Ontvangt naast Maria Elisa Belpaire, Stijn Streuvels en Anton van Duinkerken het eredoctoraat in de Letteren en Wijsbegeerte van de Katholieke Universiteit Leuven.

April 1939: Wordt eervol ontslagen als kapelaan (onderpastoor) van Alveringem.

Periode 1940-1949

In 1940 verschijnt zijn monumentale “Jezus“.

Met het uitbreken van Wereldoorlog II dacht Verschaeve dat “het” ogenblik voor Vlaanderen aangebroken was. Hij hoopte met de hulp van de Duitsers zijn ideaal, nl. de eenheid van de Nederlanden in een geest van een Germaans christendom, te kunnen verwezenlijken.

Zomer van 1940: Verschaeve schrijft Het Uur van Vlaanderen waarin hij zijn sympathie voor het Derde Rijk uiteenzet.

6 november 1940:  Wordt door het Duitse Militaire Bestuur aan het hoofd van de Vlaamse Cultuurraad gezet (met Jef van de Wiele van DeVlag als secretaris). De Belgische bisschoppen en diocesane clerus volgen zijn collaboratie met argusogen, maar grijpen desondanks uit angst voor represailles niet in.

December 1940: Verklaart bij zijn ambtsaanvaarding in een toespraak: “Duitschland, ’t allerrijkste kultuurland, reikt ons de hand tot samenwerking. Waarom zouden wij het wantrouwen? Waarom zou Duitschland verkiezen met knechten dan met vrienden samen te werken?“.

Zomer van 1941: Tijdens de Duitse Operatie Barbarossa levert hij zijn volle steun aan het Vlaams Legioen en bewierookt hij de Oostfronters.

(“Deze oorlog is heilig, omdat hij gestreden wordt voor iets heiligs: het leven en al wat het voor schoonheid inhoudt.“).

 • Bij de verantwoording van zijn gedrag toont Verschaeve zich de gevangene van zijn eigen idealen: nooit ontrouw wordend aan zijn zelfgekozen levensethos, zijn verlangen naar grootsheid, zijn bewondering voor historische heldenfiguren.
 • Verschaeve koos in de tweestrijd tussen het VNV en het nazistische DeVlag steeds meer partij voor DeVlag.
 • Tevens drukt hij zich steeds meer vol bewondering en verheerlijking van het Duitse Rijk uit. Het valt daarbij op dat Verschaeve vele politieke gebeurtenissen in de oostelijke bezette gebieden en ook de ideologische conflicten met Engeland niet weet te plaatsen.
 • Uit zijn geschriften kan men niet afleiden dat Verschaeve notie heeft wat de Vlaamse joden aangedaan werd door de door hem verheerlijkte Duitsers. Eerder leest men een wereldvreemde romanticus die Nazi-Duitsland verwart met het cultuur-Duitsland van Richard Wagner en Johann Wolfgang von Goethe.

1944: De zeventigjarige Verschaeve wordt door de nazi’s tot doctor honoris causa aan de Universiteit van Keulen en Jena benoemd.

Juli 1944: Ontmoeting met Heinrich Himmler waarbij Verschaeve poogde om de eigenheid van het Vlaamse volk tegenover de Reichsführer-SS te verdedigen. Deze ontmoeting leidde, mede door het verloop van de oorlogsgebeurtenissen, niet tot enig resultaat. Bovendien botste Verschaeve’s christelijk en Vlaams referentiekader met de nieuw-heidense en Groot-Germaanse idealen van Himmler.

Eind augustus 1944: Wordt hij door een SS-eenheid naar Duitsland geëvacueerd, waar hij adviseur wordt van de “Vlaamse Regering in Ballingschap” onder leiding van Jef van de Wiele.

April 1945: De vluchtende Verschaeve komt uiteindelijk in Oostenrijks Tirol terecht, dat tot 8 mei – het einde van de oorlog in Europa – in handen van de Wehrmacht blijft. Hij vindt als politiek vluchteling een onderkomen in de pastorie van Solbad Hall nabij Innsbrück in Tirol.

11 december 1946: Wordt in Brugge wegens collaboratie bij verstek tot de doodstraf door het vuurpeloton veroordeeld.

12 november 1947: Bij vonnis geveld door de Krijgsraad te Brugge krachtens art. 1 van het Burgerlijk Wetboek van 6 mei 1944 wordt Verschaeve’s Belgische nationaliteit vervallen verklaard.

8 november 1949: Overlijdt te Solbad Hall. Op zijn sterfbed spreekt hij tot zijn vriend Dirk Vansina : “Ik vraag gerechtigheid.” Vansina antwoordt: “Ik zal voor u de gerechtigheid der liefde vragen.”

Het stoffelijk overschot werd drie dagen later bijgezet in een speciale grafkapel op het kerkhof van Solbad Hall, waar nog andere priesters uit het plaatsje rustten.

Epiloog
11 juli 1960: Oprichting van het Jozef Lootensfonds vzw met als doel: ‘de voortzetting van het levenswerk van Jozef Lootens, nl. het verzamelen, ordenen, bewaren, bekend maken van alle bescheiden van of in verband met Cyriel Verschaeve, zijn werk, zijn vrienden en tijdgenoten’.

 • Deze thans ontbonden v.z.w. bezorgde tussen 1970 en 1993 17 delen van de wetenschappelijke uitgave Verschaeviana.

19 juni 1973: Tijdens ‘Operatie Brevier’ in 1973 groef een commando van de Vlaamse Militanten Orde (VMO) onder leiding van Bert Erikson zijn stoffelijk overschot op en smokkelde het terug naar Vlaanderen.

Na politiek overleg werd besloten tot teraardebestelling in Verschaeve’s geliefde Alveringem

23 juni 1973: Voorlopige begrafenis van Verschaeve in Alveringem.

24 juni 1973: Verschaeve werd opnieuw opgegraven en door het parket van Veurne naar het Academisch Ziekenhuis van Gent getransporteerd, waar een politiearts een autopsie uitvoerde en Verschaeve voor echt verklaarde. Na de lijkschouwing werd de kist verzegeld, teruggebracht naar Alveringem en opnieuw in de ‘wachtkelder’ begraven.

1 juli 1973: IJzerbedevaart. Uitdeling door Vlaamse militanten van 70.000 feuilles volantes met daarop Verschaeves ‘Laatste groet aan de Vlaamse Oostfrontsoldaten’.

4 augustus 1973: Begraving van Verschaeve.

Gazet van Antwerpen geeft een gedetailleerde beschrijving:

De kist werd om 6u.05 met polderaarde bestrooid door de aanwezigen, de betonmolen had om 6u.10 “met ronkend geluid” de eerste betonlaag in de houten bekisting gestort, vier mannen hadden Verschaeve om 6u.20 in zijn graf laten zinken, een 40cm dikke betonlaag was om 6u.25 “uitgegoten en met stalen staven versterkt”…

Hierna had een kamerlid van de nationalistische partij een bedroefde en kwade toespraak geïmproviseerd – de naam van deze volksvertegenwoordiger luidde: Van Steenkiste

1974: In Alveringem werd de oude kapelanie door de v.z.w. Verschaeve-Komitee aangekocht en ingericht als Verschaeve-Museum.

1999: Het Verschaeve-archief dat tot eind 1999 in de Abdij van Steenbrugge te Brugge berustte, wordt overgebracht naar Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams Nationalisme (ADNV), Minderbroedersstraat 24, 2000 Antwerpen. Dit in uitvoering van de overdracht die reeds in 1995 beslist was.

2008: Wegens gebrek aan bezoekers werd het Verschaeve Museum gesloten. De VRT (Vlaamse Radio en Televisie)  zond daar deze kleine documentaire over uit [externe link naar Youtube].

2013: Het gemeentebestuur van Alveringem besliste om het Verschaevemuseum in het kader van de grote ’14-’18-herdenking opnieuw te openen, met een nieuwe, hedendaagse museale invulling.

 • Bij de museale invulling staat de historische correctheid centraal. Er gelden geen taboes. Het foute parcours dat Cyriel Verschaeve na de Eerste Wereldoorlog heeft bewandeld, zal niet verdonkermaand worden. Het verhaal van de extreme radicalisering van Verschaeve en zijn collaboratie met nazi-Duitsland illustreert op welke manier een radicaal nationalisme kan ontsporen.
 • Het belevingscentrum opent zijn deuren in de loop van 2014.

Verschaeve 0b pastorij 2018 Eigen foto 2018

 

MEER OVER CYRIEL VERSCHAEVE

 • Vanlandschoot, Roman. 1998. ´Verschaeve, Cyriel.´ In: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Tielt: Lannoo, p. 3277-3283.
 • Vanlandschoot, Romain. 1998. Kapelaan Verschaeve. Biografie. Tielt: Lannoo.
 • Dirk Vansina, Verschaeve getuigt, uitg. Zeemeeuw Brugge
 • Luc Vilsen, Cyriel Verschaeve, Desclee De Brouwer 1962
 • Jos Vinks, Cyriel Verschaeve, de vlaming, Brecht-Antwerpen 1977
 • Cyriel Verschaeve, waterdrager in dienst van het Derde Rijk. Verzet.org (auteur: Hugo Van Minnebruggen)
 • Herman van de Vijver. België in de Tweede Wereldoorlog. Deel 8: Het cultureel leven tijdens de bezetting. DNB/Uitgeverij Peckmans, Kapellen 1990
 • Televisie-documentaire: Cyriel Verschaeve. De ziener van Alveringem. 1874-1949. Uit onze zwarte vijvers-reeks nr. 1. Canvas, Brussel, 2000. 55 minuten. Video in Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Benno Barnard, Cyriel Verschaeve (1874-1949), de storremronkende. ‘Heil Strijd! Heil Dood! Heil Bloed dat vliedt’ in De Morgen – Café des Arts, 23 augustus 1996, blz. 21-22.
 • Antoon Vander Plaetse, Cyriel Verschaeve, zoals ik hem heb gekend, Rozengaard Deerlijk 1964

 

BIBLIOGRAFIE

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles
 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience –Antwerpen.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klik op de foto

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1909 De dichter Albrecht Rodenbach. (esssay)

Onder pseudoniem I. OORDA
Inhoud: I. Zijn ziel en de aard van haar dichterlijke opvatting (pp 1-8); II. Zijn werk (pp 9-30); III. De epische Rodenbach (pp 31-51); Gudrun (pp 52-74)
Brecht: Drukker L. Braeckmans. -74p.

Uitgave van de kunstkamer “Kerlinga” Brugge.
Afmetingen: 23.20 x 15.50 (ingenaaid)
Dit opstel verscheen in de Oogstaflevering 1909 van Jong Dietschland pp193-266.

1910 Vondel’s “Adam in ballingschap”: eene letterkundige studie.

Onder pseudoniem I. Oorda.
Dendermonde: Bureel van Jong Dietschland. -96p.
1911 Delfien van Haute als dichter. (essay) Antwerpen : Uitgeversmaatschappij “Kiliaan” -35p.

Reeks: Verhandelingen van de Algemeene Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding. – Antwerpen, 1908 – 1924; vol. 140
1911 Zeesymfonieën. (poëzie)

Onder pseudoniem I. OORDA.
1918: in boekvorm verschenen bij De Vlaamsche Boekenhalle, Leiden.
Zie 1918 voor latere uitgaven
In: Jong Dietschland, XIVe jg. nr 2-3, Kerstdag 1911, pp 57-135.
1911 Jacob Van Artevelde. (toneel)

Eerste deel van een diptiek die in 1913 samen zullen verschijnen.
1913: heruitgave bij Kerlinga Brugge.
1930: 3de editie bij Excelsior Brugge.
1938: heruitgave bij Brugge: Uitgave ” Zeemeeuw.
1949: Heruitgave onder de reekstitel ‘Verschaeve’s Drama’s’ – Uitgeverij “Zeemeeuw” – Brugge.
Vertaling
1939: In het Duits vertaald als ‘Jacob van Artevelde : Trauerspiel in fünf Aufzügen’ door D.J. Decroos. Uitgave: Franz Westphal Verlag, Wolfshagen-Scharbeutz

Brugge : Druk. “Excelsior” ; Brussel : Gudrun, s. a -137p.

 Verschaeve 8 uitgave 1949

1912 Ferdinand Verbiest. (toneel) Brugge: Kerlinga.-154p.

Drukk. A. Van Mullem, MCMXIII
1913 Passie van O. H. Jesus-Christus verhaald

Jesus van Nazareth, Koning der Joden: Passieverhaal.
Omslag, titelblad en initiaalletter naar een tekening van Joe English.
1914: 2de druk bij Brussel: Ons Vaderland.
Brugge: Kerlinga.  -71p. Ill.

Afmetingen: 23.50 x 16.50
Drukk. Adolf Van Mullem, MCMXIII
Colofon: Van dit werkje werden gedrukt 50 exemplaren op Japansch papier, genummerd van 1 tot 50; 200 exemplaren op zwaar Hollandsch papier, genummerd van 51 tot 250; 300 exemplaren op gewoon handpapier genummerd 251 tot 550
 
1913 De Van Artevelden. 2 afzonderlijke delen

I. Jacob Van Artevelde, 167 bladz ;
II. Philips Van Artevelde, 163 bladz
Gelijktijdig uitgegeven in Leiden “De Vlaamsche Boekhandel”

Brugge: Kerlinga.

Afmetingen: 22 x 15.50 (ingenaaid)
Colofon: Dit werk werd gezet en gedrukt bij A; Van Mullem, 3-5, Geerolfstraat, te Brugge. Er werden getrokken 15 met de hand genummerde exemplaren op geschept.

 

1913 De Van Artevelden. 2 delen  (theatertekst)

Bevat : I. Jacob Van Artevelde, 167 bladz ;  II. Philips  Van Artevelde, 163 bladz

 Onder het colofon is een vignet geplakt met als tekst: “De oorlog kwam; en vooraleer onze hoogbegaafde teekenaar, Joe English, den tijd had gevonden om de illustraties af te maken, moest hij optrekken met ransel en geweer; en hij kwam niet terug.”

Leuven-Leiden: De Vlaamsche Boekenhalle / Brugge: “Sint-Michiel”.
Op het titelblad:  Brugge: Kerlinga. MCMXIII

Colofon wijkt af van de Kerlinga-uitgave.
Colofon: Dit werk werd gezet en gedrukt bij A; Van Mullem, 3-5, Geerolfstraat, te Brugge. Er werden getrokken 10 met de hand genummerde exemplaren op geschept. Dit is het tweede duizend. Illustraties en band volgens teekening van Joe English.

1913 De schoonheid in het evangelie. Brugge : Drukk. “Excelsior”, s. a -32p
1913 Aan de Vlaamsche vrouwen. (Redevoering)

Feestrede uitgesproken door E H. Cyriel Verschaeve op den Eersten Landdag der christene Vlaamsche meisjes te Oostacker, op 16 September 1913
1939: gebundeld in ‘Lente in Vlaanderen’ Uitgave Zeemeeuw Brugge.
Thielt : drukker-uitgever Jozef Lannoo-Macs. -30p.
1914 Constance Teichmann: voordracht gehouden te Antwerpen op 16 juni 1914. Antwerpen: Buschmann. -15p.
1914 De kunst in het evangelie. (essay) Antwerpen: Uitgeversmaatschappij Kiliaan. -29p.

Reeks: Vrouwenbond Constance Teichmann, reeks 1914, nr 10
Gedrukt bij drukk. Jac. Lamoen te Berchem.
1917 Christiaan de Wet: een jaar na de begrafenis. Eeghem: Verhaeghe. -16p.

Thielt : Drukk. Lannoo, s. a -16p.
Uittreksel uit Gudrun. 4de jg, n° 4
1917 Judas, drama in vijf bedrijven. (Bijbels toneeldrama)

Bekroond met de Driejaarlijkse Staatsprijs voor Toneelletterkunde
Leiden: De Vlaamsche Boekenhalle. -144p.
1918 1830-1908. (politieke studie)

Met voorwoord en eenige aanteekeningen uitgegeven door L. Dosfel.
Onder pseudoniem: WILLEM VAN SAEFTINGE.

 

Gent: St-Michielsdrukkerij -48p.

Afmetingen: 22,5 x 14,5 (geniet – zachte kaft)

1918 Zeesymphonieën. (poëzie)

1911: verschenen in Jong Dietschland onder de pseudoniem I. OORDA.
1916: Een oorlogseditie bij De Vlaamsche Boekenhalle te Leiden.
1923, 1925, 1928: 2de , 3de en 4de editie bij Excelsior te Brugge -152p.
1936: Uitgave bij De Zeemeeuw te Brugge. -133p.
1942: 9de editie bij De Zeemeeuw te Brugge. -133p
Leiden: De Vlaamsche Boekenhalle. -106p.
1919 Keurgedichten / Albrecht Rodenbach’s; Ingeleid met eene studie door Cyriel Verschaeve Brugge ; Leuven ; Leiden : Sint Michiel & Vlaamsche Boekenhalle. -144p.
1920 Lucifer. Brussel: Ons Vaderland. -142p.

Reeks: Uren bewondering voor kunstwerken / Verschaeve, Cyriel. – Brussel, 1920; vol. 1
1920 Adam in ballingschap. Brussel: Ons Vaderland. -126p.

Reeks: Uren bewondering voor kunstwerken / Verschaeve, Cyriel. – Brussel, 1920; vol. 2
1920 Rubens. Bruxelles: G. Van Oest & Cie. / Paris : Georges Crés & Cie / Lille : Tallandier. -60p.

Reeks: Les Cahiers de l’Amitié de France et de Flandre
Drukker: Bruges,  “L’Imprimerie Sainte Catherine
1920 Twee Vlaamsche voordrachten. gehouden op den Gouwdag der W-Vl. Meisjes te Ghistel en op den Gouwdag der Limburgsche studenten te Hasselt (Groot verlof 1920).

1939: gebundeld in ‘Lente in Vlaanderen’ Uitgave Zeemeeuw Brugge.
Thielt : druk. Lannoo-Maes. -22p.
1920 Uit het werk van Joe Englisch. Leuven ; Gent ; Leiden : De Vlaamsche Boekenhalle. -15p.
1920
-1922
Uren bewondering voor groote kunstwerken. 6 delen. (essays)

I : Lucifer (1920) -143p.
II : Adam in ballingschap (1920) -126p.
III : Vondel’s Noah (1920) -176p.
IV : Rome. Keulen. Florentië. (1921) -103p.
V. Memlinc, J. Ruysdael, Rubens, Rembrandt (1921) -159p.
VI : Bach. Benoît. Beethoven. Wagner -199p.
1935: De drie eerste deeltjes werden in 1935 gebundeld heruitgegeven onder de titel Uren bewondering voor groote kunstwerken: ‘Vondels trilogie’
1941: Heruitgave van de bundel onder de titel ‘Vondels trilogie’ bij Uitgeverij Zeemeeuw te Brugge.
 verschaeve_leiden Brussel : N. V. “Ons Vaderland” ; Brugge : Drukkerij Sint-Michiel, 1920; Brugge : Drukkerij-Uitgeverij “Excelsior”, 1921.
In Nederland werden de uitgaven bezorgd door De Vlaamsche Boekenhalle te Leiden.

Het zijn herdrukken van studies vroeger verschenen in ‘Jong Dietschland’. Verschaeve zelf leert ons hoe we zijn boekjes lezen moeten: ‘De lezer gelieve dit boek te lezen in ’t licht van zijn titel: Uren van bewondering. Studie of critiek geeft het niet maar bewondering, getoetste bewondering, die studie en critiek gebruikt, doch enkel en alleen uit het verlangen om veiliger, veel, zooveel mogelijk verder te kunnen bewonderen’. (Inleiding).
1921 Het mysterie. Brugge: Uitgave “Excelsior”. -31p.
1922 De poësie der psalmen. (essay)

Detail: op voorplat staat ‘poësie’, op titelpagina staat ‘poëzie’.
Een interessante nota opent het boek:
Verschaeve 11a 1922

Heruitgaven:
1938: Heruitgave in de bundel essays Schoonheid en christendom deel I.
Ook in Vol VIII van het Verzameld Werk, 1938 Uitgave “Zeemeeuw”.
 Verschaeve 11 1922 Brugge: Drukkerij- Uitgeverij “Excelsior”. -68p.

Afmetingen: 18.40 x 14 (ingenaaid)

1940: Heruitgave als inleidende studie tot de vertaling van de Psalmen uit het Hebreeuwsch door E.H. De Smet (waar de tekst aanvankelijk voor bedoeld was).  Een uitgave door het  Liturgisch Volksapostolaat Sint-Pietersabdij, Steenbrugge.
Verschaeve 11a    Verschaeve 11b
1924 Word wat ge zijt en andere Vlaamsche voordrachten. (redevoering) Veurne: West-Vlaamschen Gouwbond der K. Vl. Meisjes. -67p.
1924 Michelangelo’s Profeten.

Geillustreerd met zw/w platen. Zijdepapier op platen.
z.j. : 2de uitgave, bij Excelsior te Brugge, ingenaaid, omslag met 38 pp + 12 platen los, ingevouwen in achterplat.

Brugge: Uitgave “Excelsior”. -72p.

Afmetingen: 25 x 21 (kartonnen omslag – zilverdruk op omslag)

1925 Christus in de Passie en zijn voorstelling in de kunst. (essay) Brugge: Uitgave “Excelsior”. -31p.
1926 De dichter Joannes a Cruce. (essay)

Raar maar waar
Op de rugzijde van de titelpagina staat:
Verschaeve 13a_1926 - kopie
Als je alle groter gedrukte letters leest als Romeinse cijfers en de som maakt (1 +1 +5 +100 + 5 + 1 + 1 + 500 + 1 + 100 + 5 + 1000 + 1 + 100 + 5 + 100) bekom je de uitgavedatum 1926
 Verschaeve 13_1926 Brugge: Uitgave “Excelsior” / Gent : Karmelietenklooster, Burgstraat 50.  -56p.

Afmetingen: 24.8 x 20 (ingenaaid –  voorplat tweekleuren-hoogdruk)
1926 Rafaëls Disputa en Van Eycks Lam Gods. (essay) Thielt: J. Lannoo. -32p.
1926 Uit mijn werk Brussel: N.V. Standaard Boekhandel. -128p.

Afmetingen: 21.50 x 17
1928 Maria-Magdalena. (toneel)

In première opgevoerd door het Katholieke Gild te Sint-Niklaas, op 24 Maart 1929

Brugge: Uitgave “Excelsior”. -168p.
1929 De kruisboom. Ik ben een kruis. Ik worde een kruis. Ik blijf een kruis. (voordracht)

Drie geestelijke voordrachten, gehouden voor het St.-Thomasgenootschap der Vlaamsche Hoogstudenten van Gent.
Bevat: Ik ben een kruis (pp 5-18); Ik wordt een kruis (pp 19-32); Ik blijf een kruis (pp 33-45)

Gent: Drukkerij “Veritas”. -48p.

Afmetingen: 23 x 14,5 (ingenaaid – zachte kaft).

1934 Ferdinand Verbiest. (monografie)

Omslagillustratie: H. Molenaar.
Brugge: Uitgave Zeemeeuw. -107p.

Colofon: Dit boek werd gedrukt op de persen van Vonksteen te Langemark ten jare negentien honderd vier en dertig.
Druk: Vonksteen, Langemark. Prijs: 18 fr.

 

1934
-1937
Verzameld werk. 7de editie Brugge : Uitgave Zeemeeuw. 4 delen.
1935 Uren bewondering voor groote kunstwerken. (essays)

Alternatieve titel omslag: Vondel’s Trilogie: Lucifer, Adam in ballingschap, Noah.
1920-22: oorspronkelijk afzonderlijk uitgegeven bij N. V. “Ons Vaderland” te Brussel.
1941: Heruitgave van de bundel onder de titel ‘Vondels trilogie’ bij Uitgeverij Zeemeeuw te Brugge.
Brugge: Uitgave Zeemeeuw.  -3 vol. in 1 bd., 363 p.

Colofon: Dit boek werd gedrukt op de persen van Vonksteen te Langemark ten jare negentien honderd vijf en dertig

 

1936 Aischulos’ Oresteia. Een studie door Cyr. Verschaeve.

Bevat: Agamemnoon (pp 5-23);  Choephoren (pp 24-44); Eumeniden (pp 45-73).
1943: 2de uitgave onder de titel ‘Aischulos Oresteia’. Uitgeverij Zeemeeuw, Brugge. -57p. Walleyndruk Brugge. Toelatingsnummer: 694.

Brugge: Uitgave “Zeemeeuw”. -76p.

Afmetingen: 21.50 x 14.50 (ingenaaid)
Druk: Walleyndruk, Lange Rei 51, Brugge.
uitgave 1943
1936 Elijah. (Bijbels toneeldrama)

Bekroond met de grote prijs voor toneelwerk.
 
Nota: er bestaat ook een uitgave door “De Ambachten” Kunstkringuitgaven te Brugge. 1936, genummerd …/1000. Afmetingen: 22.50 x 16.50 (ingenaaid – harde kaft, roodlinnen band met goudopdruk op voorplat en rug).- 82p.
 Verschaeve 18 Brugge: Uitgave ” Zeemeeuw “. -87p .

Afmetingen: 22 x 15.90 (gebonden- harde rode linnen kaft met goudopdruk)
C
olofon: Dit boek, met de hand gezet uit de Erasmusletter van S.H. de Roos, werd in het najaar 1936 gedrukt op de persen van de N.V. Vonksteen te Langemark. De oplage bestaat uit 1000 genummerde ex. op vederlicht papier, en 26 ex. op Antiek Hollandsch “Ossekop” van Van Gelder, gemerkt van A tot Z en door den schrijver geteekend. Dit is nummer …
Druk: N.V. Vonksteen, Langemark.
1936 Geboorte van Christus. (verhalen)

Maquette en typografie: J.W. Veltman, Maastricht.
Titelvignet en illustraties van C.B. Teewisse (Amsterdam)

 

Brugge: Uitgave “Zeemeeuw”. -58p.

Afmetingen: 20.25 x 13 (ingebonden)
Colofon: Dit kerstverhaal werd door Cyriel Verschaeve geschreven voor den declamator Albert Vogel, die het ook voordroeg. Het werd uitgegeven door De Zeemeeuw – Vereeniging te Brugge in het vroege voorjaar van 1936;
Het titelvignet en de illustraties werden ontworpen door C.B. Teewisse te Amsterdam. De maquette en de typografie in de Egmont-letter van S.H. Roos werden verzorgd door den drukker J.W. Veltman te Maastricht, de oplage bleef beperkt tot 125 genummerde exemplaren op wit Pannekoekpapier.
1936
-1940
Verzameld werk. 10 delen. * voor detail zie na de chronologische bibliografie. Langemark: Zeemeeuw.
1936 Uren bewondering voor groote kunstwerken. (essays) Brugge: Uitgave ” Zeemeeuw “. -80p.

Prijs: 18 fr.
1936 Uren bewondering voor groote kunstwerken. (essays) Brugge: Uitgave ” Zeemeeuw “. -121p.

Prijs: 20 fr.
1936 Nocturnen.

Heruitgegeven in 1943.
Brugge: Uitgave ” Zeemeeuw “. -31p.

Druk: drukkerij N.V. Vonksteen, Langemark. Prijs: 10 fr.
1936 Uren bewondering voor groote kunstwerken. (essays) Brugge: Uitgave ” Zeemeeuw “. -160p.

Prijs: 18 fr.
1936 Zeesymphonieën. (gedichten)

Bevat: De meeuw; Avonddroom voor de zee;
Eerste symphonie: Lux Aeterna (pp 21-38); Tweede symphonie: ΑΦΡΟΔΙΤΗ (Afrodite) (pp 39-58); Derde symphonie: Irrequietum (pp 59-80); Vierde symphonie: ΑΝΑΓΚΗ ΣΤΗΝΑΙ (Anangke Sthinai) (pp 83-115); Vijfde symphonie: In te speravi (pp 117-127)
Eerste druk: 1911 in Jong Dietschland
1918: eerste druk in boekvorm
 verschaeve-10 Brugge: Uitgave ” Zeemeeuw “. -137p.

Afmetingen; 22.70 x 16.50 (ingenaaid)
Druk: drukkerij N.V. Vonksteen, Langemark
1937 Albrecht Rodenbach, de dichter. (essay) Brugge: Uitgave ” Zeemeeuw “. -87p.

Druk: drukkerij N.V. Vonksteen Langemark. Prijs: 15 fr.
1937 Dichtkunst: Koning Dante, Molière, De Romantiek. (essays)

Alternatieve titel omslag: Dichtkunst.
Brugge: Uitgave ” Zeemeeuw “. -99p.

Druk: drukkerij N.V. Vonksteen Langemark.
1937 Antigone: levensproblemen in het drama en met name in Antigone van Sophokles. (essay)

Lezing gehouden voor de Kath. Hoogeschooluitbreiding te Kortrijk op 18 oktober 1925
Brugge: Uitgave ” Zeemeeuw “. -28p.

Afmetingen: 22.50 x 16.60 (ingenaaid)
Druk: drukkerij N.V. Vonksteen, Langemark. Prijs: 8 fr.
1937 Italië , studies over kunst. (essay)

Alternatieve titel omslag: Italië.
Brugge: Uitgave ” Zeemeeuw “. 119p., Ill.

Druk: drukkerij N.V. Vonksteen, Langemark. Prijs: 25 fr.

 

1937 Dietsche dichters: Albrecht Rodenbach, Delfien van Haute, Guido Gezelle, Henriëtte Roland Holst, Louis Leipoldt (essays)

Nota: de tekst over Albrecht Rodenbach is een heruitgave van de tekst uit 1909, gepubliceerd onder de pseudoniem I. OORDA.1943: 2de druk (zie aldaar).
Brugge: Uitgave ” Zeemeeuw “. -209p.

Afmetingen: 22.50 x 16.50 (ingenaaid – zachte kaft)
Druk: drukkerij N.V. Vonksteen Langemark.

 

1937 De Passie van  Onzen Heer Jezus Christus. Brugge: Uitgave “Zeemeeuw”. -53p.

Druk: drukkerij N.V. Vonksteen Langemark. Prijs: 10 fr.
1938 Madonna’s van Vlaamsche primitieven: tien gekleurde reproducties. (essay) Amsterdam: Van Ditmar. / Antwerpen: Standaard-Boekhandel. -15p.
1938 Memlinc’s Madonna’s te Brugge. (essay)

Ook in Engelse en Franse vertaling afzonderlijk  uitgegeven:
Les vierges de Memlinc à Bruges.
Memlinc’s madonnas at Bruges. (Vertaling: Maude Swepstone)

 

Brugge: Uitgave ” Zeemeeuw “. -26p.
1938 Voortrekkerspad. (bundel essays over Z-Afrika)

Alternatieve titel omslag: Voortrekkerspad: moeilijk naar mogelijk.
Met voorwoord van Dr Elizabeth J. M. Conradie ; en een biographische nota over Cyriel Verschaeve van Dr P. J. Nienaber.
1941: 2de vermeerderde druk

 

Brugge: Uitgave ” Zeemeeuw “. -144p.

Druk: Walleyndruk, Brugge. Prijs: 30 fr.
1938. Schoonheid en christendom.  ( essays)

I. Beschouwingen.
Bevat: Het mysterie; De poëzie der psalmen; De schoonheid in het Evangelie.

 

Brugge: Uitgave ” Zeemeeuw “. -89p.

Druk: drukkerij N.V. Vonksteen Langemark. Prijs: 18 fr.
1938 Schoonheid en christendom.  ( essays)

II: Heiligengestalten (1938) -153p.
Bevat: Thomas van Aquino de dichter; De dichter Johannes A. Cruce; Franciscus van Assisië; Het eeuwig leven van Augustinus.

 

Brugge: Uitgave ” Zeemeeuw “. -153p.

Druk: drukkerij N.V. Vonksteen Langemark. Prijs: 18 fr.
1938 Schoonheid en christendom.  ( essays)

III: Kanselrede.
Bevat: De kruisboom; Over Christus’ priesterschap; De Benedictijner-vrede.

 

Brugge: Uitgave ” Zeemeeuw “. -63p.

Druk: drukkerij N.V. Vonksteen Langemark. Prijs: 12 fr.

 

1938 Jacob van Artevelde. (theatertekst)

Omslagillustratie: Herman Verbaere
Brugge: Uitgave ” Zeemeeuw “. -152p.

Druk: Walleyndruk, Lange Rei 51, Brugge. . Prijs: 18 fr
Afmetingen: 24.50 x 18.30 (ingenaaid)

 

 

1938 Rubens, Vlaanderen’s spectrum.  (essays)
Alternatieve titel omslag: Rubens.

 • Van de vijf deelen die dit boek uitmaken, verschenen de hoofdstukken 2-3-4 in het “Verzameld Werk” van Cyriel Verschaeve, Uitgave “Zeemeeuw” Brugge. – Het eerste en het laatste hoofdstuk “In Rubens’ Geest” en “De Vlaamsche Overvloedshoorn” die hier voor het eerst gepubliceerd worden, zijn lezingen resp. in Aken en Hamburg gehouden, en werden door den auteur in het Duitsch geschreven.
 • Hoofdstukken: 1. In Rubens’ Geest; 2. Het alomvattende Genie; 3. De godsdienstige Mensch; 4. De Voleinder der Renaissance; 5. De Vlaamsche Overvloedshoorn.
Brugge: Uitgave ” Zeemeeuw “. -160p.

Afmetingen: 24.50 x 18.50 (ingenaaid)

Van dit boek, gezet uit de Egmont-letter van S.H. De Roos, werden gedrukt: 10 exemplaren op Antiek “Ossekoop” Van Gelder, genummerd van I tot X en door den schrijver geteekend. Achthonderd exemplaren op simili Perkament, genummerd van 1 tot 800. Zij vormen de oorspronkelijke uitgave van het boek. Dit is nummer …

Druk: Walleyndruk, Lange Rei 51, Brugge.

 

1939 Dietsche gedenkdagen: Vlaanderen, Noord-Nederland, Zuid-Afrika. Brugge: Uitgave ” Zeemeeuw “. -151p.

Druk: N.V. Vonksteen, Langemark. Prijs: 18 fr.
1939 Lente in Vlaanderen. Lentedroom, lentebloei, lentezege.

Bundeling van drie redevoeringen:
LENTEDROOM: Rede uitgesproken op den landdag van de Vlaamsche Meisjes te Oostakker 16 april 1913.
LENTEBLOEI: Rede uitgesproken op den landdag van de Vlaamsche Meisjes te Gent 11 Oogst 1919.
LENTEZEGE:Rede uitgesproken op den gouwdag van de West-Vlaamsche Meisjes te Gistel 16 oogst 1920.
 Verschaeve 14_1939 Brugge: Uitgave ” Zeemeeuw “. -39p.

Afmetingen:22.50 x 16.40 (ingenaaid)
Drukkerij N.V. Vonksteen, Langemark.
1939 Aan de Vlaamsche jeugd. Verzamelde toespraken.

Alternatieve titel omslag: Aan de Vlaamsche jeugd.
Brugge: Uitgave ” Zeemeeuw “. -109p.

Druk: N.V. Vonksteen, Langemark. Prijs: 15 fr.
1939 In Rubens’ Geest. (essay) Brugge: Uitgave ” Zeemeeuw “. -24p.
1939 Drie Vlaamsche zangers : Jef Van Hoof, Julius Van Nuffel, August De Boeck.

2e editie,
Brugge: Uitgave ” Zeemeeuw “. -30p.
1939 De glimlach van het kerstkindeke. (verhaal) 1939 - Het Vlaamsche Kerstboek In: Het Vlaamsche Kerstboek 1939 pp 5-8, een kerstuitgave van Ons Volk Ontwaakt, Brussel. 153pp.

Afmetingen:28 x 21.80 (ingenaaid)
Drukkerij NV Periodica, Brussel.
1940 Schoonheid en christendom.  ( essays)

IV:Zoeklichten.
Bevat: De wending in de kunst. Deze voordracht werd gehouden op de Deutsche  kath. Akademiker-Tagung van 1932 te Stuttgart, als de voorlaatste in de reeks “Die katholische Kirche in der Wende der Zeit”.  Zie Deel X van het Verzameld Werk, Zeemeeuw, Brugge 1940.
Vlaamse mystiek. [D]eze voordracht werd gehouden op 11 juni 1934 [Aken]; zie: Verzameld Werk, Deel X, Zeemeeuw, Brugge.
Brugge: Uitgave ” Zeemeeuw “. -53p.

Druk: Walleyndruk, Lange rei 51, Brugge.
1940 Jezus. (geromantiseerde biografie)

Voorzien van enkele aanteekeningen en een schets van de de tempel van Herodes en een kaart van Samaria.
1941: 2de druk.

Brugge: Uitgeverij Zeemeeuw. / s’ Hertogenbosch: Teullings Uitgevers-Mij.. -572p.

Afmetingen: 24.50 x 19 (luxeuitgave: gebonden – linnen kaft met goudopdruk; volksuitgave: ingenaaid – geïllustreerde kaft)
Druk: Walleyndruk, Lange Rei, 51, Brugge.
Prijs: ingenaaid 80 frs; gebonden 100 frs (omslag).
1940 Die Wende in der Kunst. (essay) Brugge: Uitgave ” Zeemeeuw “. -23p.

Druk: drukkerij N.V. Vonksteen, Langemark.
1941 De dichter Albrecht Rodenbach.

4de druk.
Brugge: Uitgave ” Zeemeeuw “. -120p.

Afmetingen: 22 x 15
Druk: Walleyndruk, Lange Rei, 51, Brugge.

 

1941 Goethe en Shakespeare. Brugge: Uitgave ” Zeemeeuw “. -55p.

Druk: drukkerij N.V. Vonksteen, Langemark.
1941 Rodenbach’s droom.

Rede uitgesproken te Gent, op 2 April 1941, voor de Rodenbach-Herdenking, tijdens het Dietsch Studentencongres
Brugge: Uitgave ” Zeemeeuw “. -30p.

Afmetingen: 20.80 x 15.40 (ingenaaid)
Druk: Walleyndruk, Lange Rei, 51,, Brugge

 

1941 Vondel’s trilogie: Lucifer, Adam in ballingschap, Noah. (beschouwingen)

Bevat: Ter inleiding (pp 5-6); Lucifer (pp 7-108); Adam in ballingschap (pp 109-198); Noach (pp 199-250); Vondel’s drama tegenover het drama in ‘t algemeen (pp 251-310).
1920-22: Oorspronkelijk afzonderlijk uitgegeven bij N. V. “Ons Vaderland” te Brussel.
1935: Gebundeld heruitgegeven onder de titel Uren bewondering voor groote kunstwerken: ‘Vondels trilogie’ bij Uitgeverij De Zeemeeuw te Brugge.
 Verschaeve 9 Brugge: Uitgave ” Zeemeeuw “. -311p.

Afmetingen: 24 x 16 (ingenaaid)
1941 Reichtum und Weltort der vlämischen Kunst: Vortrag zur Eröffnung der Ausstellung “Vlämische Kunst der Gegenwart” am 17.Mai 1941 in Berlin.

Duitse tekst met vertaling: Over den Rijkdom der Vlaamsche Kunst en haar Plaats in de Wereld.
Verlucht met 4 zwart-wit afbeeldingen.

Brugge: Uitgave ” Zeemeeuw “. -32p. Ill.

Afmetingen: 27.50 x 18.80 (gebrocheerd)
Druk: WG [Wellens & Godenne]. Prijs: 15 fr.

 

1942 Oud-Vlaamsche meesters. (essays) Brugge: Uitgave ” Zeemeeuw “. -80p.

Druk: Walleyndruk, Brugge. Prijs: 68 fr.
1943 De grootheid van onze cultuur: rede uitgesproken op de eerste Nationale Cultuurdagen voor Vlaanderen te Mechelen, 13-6-1943. Brugge: Uitgave ” Zeemeeuw “. -29p.

Afmetingen: 27.50 x 18.50 (ingenaaid)
Colofon: Deze rede werd gezet uit de Erasmus van S.H. de Roos en uitgegeven door “Zeemeeuw” Brugge. Naast de gewone oplage werden 40 ex. gedrukt op geschept Hollandsch van Gelder, genummerd van 1 tot 40 en door den schrijver gehandteekend.
P.C. 585. Toelatingsnummer 4688.  Prijs 18 fr.
1943 Nocturnen (poëzie)

Bevat de cycli: De vragende; De zwijgende; Intermezzo.
Zie ook 1ste druk:  1936
Brugge: Uitgave “Zeemeeuw”. -27p.

Afmetingen: 21.80 x 16.50 (ingenaaid)
Druk: Walleyndruk, Lange Rei, 51,, Brugge
Toelatingsnr 3881
1943 Dietsche dichters.  (essays)

Over: Albrecht Rodenbach; Delfien van Haute; Guido Gezelle; Henriette Roland Holst; Louis Leipoldt.
Deze essays en lezingen stammen resp. uit 1909; 1911; 1930;1924; 1925.
Eerste druk 1937. Dit is de 2de druk.
Brugge, Uitgave ‘Zeemeeuw’ -201+3p.

Afmetingen: 21 x 16 (gebonden – halflinnen kaft met omslag)
Toelatingsnummer P.A. 695.
Druk: drukkerij N.V. Vonksteen, Langemark. Prijs: 48 fr.

 

1943 Aischulos Oresteia. (studie)

Bevat: Agamemnoon (pp 7-20);  De Choephoren (pp 21-35); De Eumeniden (pp 36-57).
1936: Eerste uitgave onder de titel ‘Aischulos’. Oresteia. Een studie door Cyr. Verschaeve. Uitgeverij Zeemeeuw, Brugge. -76p

Brugge: Uitgave ” Zeemeeuw “. -59p.

Afmetingen: 21.30 x 15.40 (ingenaaid – zachte kaft)
Druk:  Walleyndruk  Brugge.
Toelatingsnummer: 694.

 

1944 Vlaenderen, dagh en nacht denc ic aen u. De schoonheid van het land tusschen Noordzee en Maas, in beeld en woord, met een studie.

Nota: Het tekstgedeelte bedraagt 73p. – Geïllustreerd met 160 zwart wit foto’s begeleid door gedichten van verschillende Vlaamse dichters)

Brugge: Uitgave ” Zeemeeuw “. -240p.

Afmetingen: 28.80 x 22.70 (gebonden – in blauwe harde linnen kaft met goudopdruk – er bestaat ook een luxe-uitgave gebonden in rode linnen kaft met goudopdruk)
Colofon: Bij gelegenheid van den zeventigsten verjaardag van Cyriel Verschaeve werd dit boek samengesteld en in het licht gegeven, tot een stille maar zinvolle hulde aan hem die als geen ander, zijn Volk en Land in het hart draagt.
Druk. H. Wellens & W. Godenne,  Roemeniëstraat 45, Brussel.
Toelatingsnummer 9710
1944 Eeuwige gestalten: bij vijf gedenkdagen: Michelangelo, Hölderlin, Leopardi, Mozart, Dante. (essays en lezingen)

Alternatieve titel omslag: Eeuwige gestalten: bij vijf gedenkdagen.
Hulde-uitgave bij gelegenheid van den 70n verjaardag van den schrijver

 

 

Brugge: Uitgave ” Zeemeeuw “. -95p.

Titelpagina gedrukt in rood en zwart.
Druk. H. Wellens & W. Godenne, Roemeniëstraat, 45,  Brussel
P.A. 9712
Afmetingen: 24.50 x 15.80 (ingenaaid – harde kaft)
Inhoud:
Dante’s eeuwfeest: Lezing gehouden voor Zender-Brussel b.g. der 675e verjaring van Dante’s geboorte
Mozart herdenking in Vlaanderen: Openingstoespraak gehouden in de senaatszaal te Brussel, 3 Mei 1942, b.g. der 150e verjaring van Mozart’s sterfdag.
Mozart, zingende waarheid: Voorwoord in het feestnummer van “De Vlag” April-Mei 1942
Leopardi: Fransche lezing gehouden in de Casa d’Italia te Brussel, 20 November 1942
Hölderlin: Lezing gehouden in de studio van Zender-Brussel b.g. der 100e verjaring van Hölderlin’s dood, 23 Juni 1943
Michelangelo, Het leven van een Titan: Inleiding gesproken bij de vertooning van de gelijnamige fiilm van Kurt Oertel, in het Paleis voor Schoone Kunsten te Brussel, 18 Februari 1941, b.g. van de verjaring van Michelangelo’s sterfdag. 12 Februari 1941.
1944 Klein Verschaeve Brevier.

Samenstelling en inleiding door Wies Moens.
Uitgegeven bij gelegenheid van den zeventigsten verjaardag van Cyriel Verschaeve, 30 April 1944
Verschaeve 1 Brugge: Uitgave ” Zeemeeuw “. -131p.

Afmetingen: 17 x 12 (gebonden – harde kartonnen geïllustreerde kaft)
Wallleyndruk Brugge – Toelating P.A nr.3184
Colofon: Van dit boekje dat verscheen bij “Zeemeeuw”, Brugge bij gelegenheid van ’s meesters zeventigsten verjaardag op 30 april 1944, werden zes exemplaren gedrukt op Hollandsch geschept pannekoek papier en genummerd van I tot VI. Deze exemplaren zijn niet in den handel.
POSTUME PUBLICATIES
1950 In ’t verre land vreeselijk alleen…  (essays) Antwerpen: N.V. Uitgeverij Luctor. -128p.

Afmetingen: 20.75 x 15 (gebonden in linnen)
N.V. Drukkerij “De Berk”, Fr. Van Egmontstraat, 41, Antwerpen
Verantw. uitgever: Ceuppens Ant. Van Dijckstraat, 72 Antwerpen
IN ‘T VERRE LAND VREESELIJK ALLEEN werd gezet in de Hollandsche Mediaeval-letter en gedrukt bij de drukkerij “De Berk” te Antwerpen in Mei 1950. Buiten de gewone uitgave op featherweight papier, werden er 100 exemplaren op Vergé gedrukt. Deze luxe-exemplaren werden genummerd van 1 tot 100.
1950 Opstellen in ballingschap (essays)

Ingeleid door Jos Dierickx.
Bevat: Inleiding Jos Dierickx ( pp I-V); Inleiding Jan Eyck (pp 5-8); Willem van Saeftinge (pp 9-14); Laatste groet (pp 15-24); Germanië in den spiegel der kunst : I. Rodenbach’s ‘Ter Waarheid’ (pp 25-36) II. “Der Taucher” (pp 37-48); III. “Der Handschuh” (pp 49-59); An die Deutsche Sprache (pp 60-70); Kleist’s “Hermannschlacht” (pp 71-80); Der Rubensdeutsche ( pp 81-99).
1985: 2de druk ibidem
Verschaeve 15 Merksem: Were Di. (Landelijke Vereniging van Vlaams-nationale ouders en opvoeders v.z.w.  -99p.

Afmetingen: 21 x 14 (ingenaaid – zachte kaft)
 
Verschaeve 15_ 2de druk 1985 2de druk
1955
-1961
Verzameld werk. 8 delen.

8 delen: Deel 1: Verschaeve getuigt, 863pp./ Deel 2: Toneelwerken, 805pp./ Deel 3: Poëzie, 861pp./ Deel 4: Uren van bewondering voor grote kunstwerken – Plastische kunst, 797pp./ Deel 5: Uren van bewondering voor grote kunstwerken – Letterkunde, 1007pp./ Deel 6: Religieus werk, 987pp./ Deel 7: Voor Vlaanderen, 774pp./ Deel 8: Voor Vlaanderen, 879pp.
Brugge: Uitgave ” Zeemeeuw “.

Afmetingen: 14x22cm, blauwe kunstlederen band.
1966 Woord en gedachte. (bloemlezing)

Samengesteld en ingeleid door Clemens Vansteenkiste op. Professor aan de Pauselijke Universiteit van de H. Thomas te Rome.
Bevat: Inleiding (pp 5-12); Wat ik met mijn werk bedoeld heb (1937) (pp 13-20); Uit het lyrisch werk (pp 21-31); Uit het dramatisch werk (pp 33-78); Uit de verhandeligen en redevoeringen (pp 79-182).
 Verschaeve 12 Hasselt: Uitgeverij Heideland. -184p.

Reeks: Vlaamse pockets. – Hasselt; vol. 175
Afmetingen 18 x 10.80 (pocket)
1973 Cyriel Verschaeve, priester-dichter, Keuze uit zijn werk

Verzameld en ingeleid door André Demedts.
De bloemlezing bevat naast een inleiding door de auteur uittreksels uit zijn gedichten Zeesymfonieën; Nocturnen I en II), de Passie van onzen Heer Jezus-Christus, Judas, Schoonheid en Christendom (het eeuwig leven van Augustinus; Vlaamse Mystiek), Kunstbeschouwing (Rubens, de kosmische kunstenaar; De wending in de kunst; Shakespeare’s eigen tragedie) en Vlaamse Beweging (Word wat ge zijt).
 Verschaeve 7 Brugge: Uitgave “Zeemeeuw “ / Brussel: Reinaert, DAP. – 335 p.

Copyright: Brugge: Uitgave “Zeemeeuw “ /
Afmetingen: 20.80 x 13.40 (paperback)
Gedrukt op de persen van “Vooruitgang”, Kuurne
1996 Cyriel Verschaeve. Oorlogsindrukken. (gebundelde teksten)

Ingeleid door Daniël Vanacker.
Geannoteerd door Daniël Vanacker en Romain Vanlandschoot
Gent: Vanacker. Eigen beheer.  -568p., ill.

 

Verzameld werk (10 delen, 1936-1940)

 • Deel I : Lyrisch werk :  Zeesymphoniën, Nocturnen, Prometheus, Johannes De Dooper, Passie van O.H. Jezus-Christus, Geboorte van Christus, Zeegedichten, Liederen, Gelegenheidsgedichten
 • Deel II : Jacob van Artevelde, Philips van Artevelde, Ferdinand Verbiest
 • Deel III : Judas, Maria Magdalena, De Judasstof, Is Maria Magdalena menschelijk mogelijk, De diptiek Judas en Maria-Magdalena
 • Deel IV : Uren bewondering voor groote kunstwerken : Hoe Verschaeve Vondel bewondert, Lucifer, Adam in ballingschap, Noah, Vondel’s drama, Vondel’s Samson, Vondel’s Jozef in Dothan
 • Deel V : Uren bewondering voor groote kunstwerken : Steden, Schilderkunst, Toonkunst
 • Deel VI : Studies over kunst : Italië, Algemeene beschouwingen, Rubens, Hedendaagsche Vlaamsche kunst
 • Deel VII : Dichtkunst : Albrecht Rodenbach, Delfien Van Haute, Guido Gezelle, Henriette Roland Holst, Louis Leipoldt, Antigone, Aan koning Dante, Over Molière, De romantiek in de Fransche en Duitsche opvatting, Seizoenen van de kunst
 • Deel VIII : Schoonheid en christendom : Beschouwingen, Heiligengestalten, Kanselreden, Bijdragen
 • Deel IX : Dietsch gedenkboek : Aan de Vlaamsche jeugd, Gedenkdagen, Bijdragen, Aanhangsel – Gedichten
 • Deel X : Voordrachten, opstellen, bijdragen : Kunst en cultuur, Toonkunst, Letterkunde, Over eigen werk, Varia

.

Verschaeviana via de publicaties van het Jozef Lootensfonds.

In 1995 werd het omvangrijke Cyriel Verschaeve-archief, vanaf 1960 en tot dan toe beheerd door het Jozef Lootensfonds te Brugge, overgedragen aan het Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams Nationalisme. of het ADVN.

De historiografisch belangrijke overdracht omvat het eigenlijke archief omtrent Cyriel Verschaeve, zijn vrienden en tijdgenoten (voornamelijk brieven en manuscripten); het bevat bibliotheekwerken, audiovisuele voorwerpen, tijdschriften. Het fonds verzorgde ook de uitgave van Verschaeviana, het jaarboek dat het wetenschappelijk onderzoek omtrent leven en werken van Cyriel Verschaeve en zijn tijdgenoten wilde bevorderen.

Het fonds was tot 1995 een deskundig bewaarder van het archief én tegelijkertijd promotor van een wetenschappelijk serene historiografie rondom de priester-dichter. De Verschaeviana Jaarboeken verschenen in principe jaarlijks van 1970 tot 1994. Zij bevatten artikels, notities, bronnencommentaren omtrent één of meerdere aspecten van het leven en het werk van de auteur. Sommige jaarboeken zijn colloqiumnummers en fungeren als verslagboek van de zeven colloquiua die het Jozef Lootensfonds omtrent een bepaald thema organiseerde.

Verschaeviana Jaarboeken

 • Eerste deel, Aflevering 1, 1970
 • Eerste deel, Aflevering 2, 1972
 • Eerste deel, Aflevering 3, 1973
 • Eerste deel, Aflevering 4, 1974
 • Eerste deel, Aflevering 5, 1975
 • Tweede deel, Aflevering 1, 1976
 • Tweede deel, Aflevering 2, 1977
 • Tweede deel, Aflevering 3, 1978
 • Jaarboek 1979 – Verschaeve en de Barok (colloquiumnummer), 1979
 • Jaarboek 1981 – Verschaeve en Rodenbach (colloquiumnummer) 1981
 • Jaarboek 1982
 • Jaarboek 1983 – Verschaeve en de Vlaamse meisjesbeweging (colloquiumnummer), 1983
 • Jaarboek 1984 – Cyriel Verschaeve te Berlijn in mei 1941 / Arthur de Bruyne; Toon van Moerbeke; Renaat de Deygere e.a., 1984
 • Jaarboek 1985 – Cyriel Verschaeve in zijn religieuze werk (colloquiumnummer), 1985
 • Jaarboek 1986
 • Jaarboek 1987 – Cyriel Verschaeve en de Tweede Wereldoorlog (colloquiumnummer), 1987
 • Jaarboek 1988-1989 – Oorlogsgedenkschriften Cyriel Verschaeve 1944–1946 / Romain Vanlandschoot; Wim Meyers; Renaat De Deygere, 1990
 • Jaarboek 1990-1991 – Literaire en esthetische receptie omtrent Verschaeve (colloquiumnummer), 1992
 • Jaarboek 1993 – Mythevorming omtrent Verschaeve (colloquiumnummer), 1994

IN TIJDSCHRIFTEN VERSCHENEN TUSSEN 1894 EN 1919

 (Bron: L. Dosfel, Cyriel Verschaeve in Verzameld Werk deel II pp 182-187)

Lyrische gedichten

 • NOORDZEE, in “De Vlaamsche Vlagge” , 21e jg (1894-1895), 1e afl. pp 14-15
 • MAARTSCHE BUIEN, in “De Vlaamsche Vlagge” , 21e jg (1894-1895), 2e afl. p 55
 • SCHOONHEID-I, in “De Vlaamsche Vlagge” , 21e jg (1894-1895), 3e afl. p 75-77
 • KERSTNACHT, in “De Vlaamsche Vlagge” , 22e jg (1895-1896), 1e afl. pp 2-3
 • GEMOETEN VAN St LODEWIJKS COLLEGE, in “De Vlaamsche Vlagge” , 22e jg (1895-1896), 2e afl. pp57-58
 • LENTENACHTEN, in “De Vlaamsche Vlagge” , 22e jg (1895-1896), 2e afl.  pp71-74
 • SCHOONHEID-II, in “De Vlaamsche Vlagge” , 22e jg (1895-1896), 3e afl. pp 141-144
 • DE DICHTER EN HET LIED, in “De Vlaamsche Vlagge” , 23e jg (1896-1897), 2ee afl. pp 63-64
 • AAN MIJNEN VRIEND, in “De Vlaamsche Vlagge” , 23e jg (1896-1897), pp 122-123
 • UIT LYRISCHE GEDICHTEN OVER DE LIEFDE, in “Dietsche Warande en Belfort”, 1908, 1e halfjaar, pp 155 ev
 • ZEESYMFONIEEN, in “Jong Dietschland”, XIVe jg. nr 2-3, Kerstdag 1911, pp 57-135

DRAMA’S

 • UIT HERRED, in “De Vlaamsche Vlagge” , 23e jg (1896-1897), 1e afl. pp 37-39
 • DE ARTEVELDEN, in “Jong Dietschland”, 15e jg. Kerstdag 1912
  1. Jacob van Artevelde, pp 91-170
  2. Filips van Artevelde, pp 171-249

KRITISCH PROZA

 • NA ’T LEZEN VAN PROMETHEUS, in “De Vlaamsche Vlagge” , 21e jg (1894-1895), 3e afl. pp 95-99
 • DRIFTEN IN HET SCHOUWSPEL, in “De Vlaamsche Vlagge” , 22e jg (1895-1896), 1e afl. pp 8-13
 • ’T ONEINDIGE DOEL DER KUNST, in “De Vlaamsche Vlagge” , 22e jg (1895-1896), 2e afl. pp 90-95
 • EENHEID, in “De Vlaamsche Vlagge” , 22e jg (1895-1896), 3e afl. pp 126-132
 • LEVEN, in “De Vlaamsche Vlagge” , 23e jg (1896-1897), 1e afl. pp 25-32
 • ZEEMEEUWE AAN GODFRIED HERMANS, in “Jong Dietschland”, 10e jg. (1908-1909) Oogst, 1e afl. pp 28-31 (bevat gedicht “De Schelde bij Dendermonde)
 • UREN BEWONDERING VOOR GROOTE KUNSTWERKEN
  1. Voor St.-Pieters koepel, in: “Jong Dietschland”, 10e jg. nr 3 Paschen 1908, pp 82-85
  2. In de Sistine-kapel, in: “Jong Dietschland”, 10e jg. nr 3 Paschen 1908, pp , 85-89
  3. Mozes, in: “Jong Dietschland”, 10e jg. nr 3 Paschen 1908, pp 89-93
  4. Sint-Pieters Zuilengang, in: “Jong Dietschland”, 10e jg. nr 3 Paschen 1908, pp 93-95
  5. Onze Lieve Vrouw te Brugge, in O.-L.-Vrouwkerk en St.-Jans-hospitaal, in: “Jong Dietschland”, 10e jg. nr 4 Oogst 1908, pp 146-152
  6. De Domkerk te Keulen, in: “Jong Dietschland”, 11e jg. nr 1 September 1908, pp 15-21
  7. – Bach’s Mattheuspassion, in: “Jong Dietschland”, 11e jg. nr 1 September 1908, pp 22-30
  8. De Schelde van Peter Benoit, in: “Jong Dietschland”, 11e jg. nr 2 Kerstdag 1908, pp 72-83
  9. Jacob Ruysdael, in: “Jong Dietschland”, 11e jg. nr 3 Paschen 1909, pp 131-141
  10. Vondel’s  Samson, , in: “Jong Dietschland”, 11e jg. nr 4 Oogst 1909, pp 193-266
  11. St.-Pieterskerk en ’t Vatikaansch museum, in: “Jong Dietschland”, 12e jg. nr 2 Kerstdag 1909, pp 67-86
  12. Adam in Ballingschap, in: “Jong Dietschland”, 12e jg. nr 3-4 Passchen 1910, pp 125-220
  13.  – Lucifer, in: “Jong Dietschland”, 13e jg. nr 1-2,  September 1910, pp 1-102
  14. Bach’s Magnificat en Beethoven’s IXe Symfonie, in: “Jong Dietschland”, 13e jg. nr 3,  Kerstdag 1910, pp 155-172
  15.  – Florentie’s straten en ’t klooster San Marco, in: “Jong Dietschland”, 13e jg. nr 4,  Paschen 1911, pp 209-228
  16. Rubens, in: “Jong Dietschland”, 14e jg. nr 1,  September 1911, pp 1-36
  17.  – Wagner’s Parsifal, in: “Jong Dietschland”, 14e jg. nr 4,  Passchen1912, pp 161-198
  18.  – Wagner’s Meistersänger te München, in: “Jong Dietschland”, 16e jg. nr 1,  September 1913, pp 2-39
  19.  – Vondel’s drama tegenover het drama in ’t algemeen. (Slot der Uren Bewondering voor Vondel’s trilogie: Lucifer, Adam, Noah), in: “Jong Dietschland”, 16e jg. nr 2-3,  Kerstdag 1913, pp 69-126
  20. – Beethoven’s Missa Solemnis, in: “Jong Dietschland”, 16e jg. nr 4,  Passchen 1914, pp 165-185
 • DE DICHTER ALBRECHT RODENBACH, in: “Jong Dietschland”, 11e jg. nr 4,  Oogst 1909, pp 193-266. Afzonderlijk uitgegeven door Kerlinga, Brugge (1909)
 • VONDELS NOAH, in: “Jong Dietschland”, 15e jg. nr 1,  September 1912, pp 1-53
 • Bijdrage in het CONSCIENCE-BOEK, door het Conscience-Komiteit, te Antwerpen, in 1913, uitgegeven
 • EEN GEDICHT VAN GABRIELE D’ANNUNZIO, in “Dietsche Warande en Belfort”, 1913,eerste halfjaar, 4de afl., pp 360-363

SPOTPROZA

 • IMA SUMMIS, in “De Vlaamsche Vlagge”, 22e jg. (1895-1896), 2e afl. pp 62-64

ALLERLEI

 • KERELSKINDEREN, in “De Vlaamsche Vlagge”, 21e jg. (1894-1895), 2e afl. pp 71-73
 • GEDACHTEN, in “De Vlaamsche Vlagge”, 21e jg. (1894-1895), 2e afl. pp 75-77
 • DE VLAAMSCHE VLAGGE STAAT WEER OP, in “De Vlaamsche Vlagge”, 41e jg., 1e afl. (1919) pp 2-6

TOESPRAKEN EN REDEVOERINGEN

 • SLOTREDE DER VOORDRACHT VAN I. OORDA, op het Thietsch Studentengilde, 2 september 1912. (verschenen als inleiding tot Dosfel’s “Vlaamsch Gewetenonderzoek” bij Lannoo-Maes te Thielt, pp 2-6)
 • FEESTREDE, ter gelegenheid van de inhuldiging van het vaandel van den katholieken Oostvlaamschen Studentenbond, 1 april 1913, -29p. Gedrukt te Hamme (Oost)Vlaanderen bij L. De Pillecijn
 • AAN DE VLAAMSCHE VROUWEN. Rede te Oostakker uitgesproken, den 16 September 1913. Verschenen bij Lannoo-Maes, te Thielt. -30p.
 • CONSTANCE TEICHMANN, 16 Juni 1914, in “Dietsche Warande en Belfort”, 1914, nr 8-9 pp 106-120
 • REDE OP DEN LANDDAG DER MEISJES, te Gent, op 11 Augustus 1919 (Verschenen in “Gudrun”, 1e jg. 2e afl. pp 51-58)
 • REDE OP DE RODENBACHSFEESTEN, 13 september 1919. (Verslag in “Ons Vaderland”, 15 september 1919.)