home | Inloggen
Aantal schrijvers: 556 | Aantal boeken:

16059

 

Vermeulen, Edward

EDWARD VERMEULEN (WARDEN OOM)

Beselare, 19 april 1861 – Hooglede, 6 juli 1934

Vermeulen 0

Volksschrijver die, uit het boerenvolk gegroeid, over dat volk wil getuigen.

Hij staat bekend onder het pseudoniem Warden Oom.  Zijn werken vertonen een dialectische gekleurde taal en beschrijven de tijdgeest van een bevolkingsgroep. Vaak waren het sociaal-geëngageerde verhalen geput uit het West-Vlaamse boerenleven.

Zijn werken blijven daarom belangrijk als sociologische en historische documenten.

 

BIOGRAFIE

19 april 1861: Edward Vermeulen werd geboren in een landbouwersgezin op de hofstede “De Navingeer” te Beselare, een dorp ergens tussen Ieper en Menen als zoon van August Vermeulen en Maria-Theresia Spruytte. Vijfde van negen kinderen.

1864: Zijn ouders verhuisden naar Hooglede, waar hij de lagere school volgde.

1874-1877:  Middelbaar onderwijs aan het Klein Seminarie van Roeselare (hij kreeg er les van o.a. Hugo Verriest), waar hij op 28 juli 1875 de ‘Groote Stooringe’ meemaakte. Wegens ziekte moest hij aan zijn priesterroeping verzaken.

Vervolgens werkte hij tot zijn 38ste jaar op de ouderlijke boerderij.

1899: Werd onder impuls van de burgemeester Omer Karel De Laey, gemeenteontvanger te Hooglede.

Het was in deze periode dat Warden Oom rijpte tot volksschrijver.

1904: Vermeulen werd een belangrijk medewerker en later voorzitter van “Het Werk der Vlamingen”, dat gesticht was door pastoor Denijs en geestelijke steun gaf aan de talrijke Vlaamse arbeiders in Noord-Frankrijk. Reeds in het blad van “Het werk der Vlamingen” schreef hij onder het pseudoniem Warden Oom.

1906: Na de dood van zijn moeder zend hij een bundel verzen naar Hugo Verriest ter inzage en ontvangt een gunstige beoordeling.

1908-: Verzen van hem verschijnen in de tijdschriften “Biekorf”, “Onze koningen” en “Nieuwe wegen”;

1909: Geeft “Polke” een roman in verzen te lezen aan Omer-Karel De Laey, die hem aanraadt proza te schrijven.

 • Polke (ongeveer 2500 versregels) zal in 1923 als vervolgverhaal verschijnen in het weekblad ‘De Wegwijzer’ (21 afleveringen) Gebr. Decarne te Stavele, maar werd nooit in boekvorm uitgegeven

1911: Pas op zijn vijftigste debuteert hij officieel – op aandringen van de burgemeester van Hooglede en schrijver Omer-Karel De Laey – met Herwording. De publicatie wordt door de Vlaamse en Nederlandse bladen meteen opgemerkt en positief besproken.

Het is het startschot voor een succescarrière. Meteen mag hij meewerken aan goedverkopende series als de ‘Duimpjesuitgave’ van Victor de Lille en vooral, aan de “Volksreeks” van het Davidsfonds.

 • In “Trimards” (1912) thematiseert hij de problematiek van de Vlaamse gastarbeiders in Frankrijk.
 • In ”De dieperik” (1913) behandelt hij de noodlottige neiging van moderne landbouwers om hun geluk op de financiële beurs te beproeven.
 • In “Pee Vlaminck” (1925) vertolkte hij bovendien op ontroerende wijze de strijd van het Vlaamse volk voor gelijkheid en gerechtigheid.
 • Met  de familieroman “De Blieckaerts” (1926) schreef hij zijn beste werk, een epos over de ondergang en verwording van een boerengeslacht. Deze roman werd door Emiel Serroen herwerkt tot een veelbekeken toneelstuk.
 • In “Stadhuisratten” (1927) hekelt hij het nepotisme en de corruptie die de gemeentepolitiek van het interbellum teisteren

Oktober 1914: Wordt door de Duitsers opgepakt en ontsnapt op het nippertje aan een terechtstelling.

Hij blijft te Hooglede zijn ambt uitoefenen tot het dorp in 1917 ontruimd werd en hij naar Balen-Neet moest uitwijken.

1918: In de zomer van 1918 komt Vermeulen in de gevangenis van Turnhout terecht op verdenking dat hij een oorlogsdagboek zou bijhouden dat anti-Duits was. Even voordat het Duitse leger zich verzwakt terugtrekt, komt hij terug op vrije voeten.

In zijn essay in Zacht Lawijd jrg.14, nr 3 van juli/augustus/september 1915, wijst Bram Lambrecht erop dat ‘achter het beeld dat de literatuurgeschiedenissen van Warden Oom bieden een veel complexere historisch verhaal schuilgaat’ (Lambrechts p.27)

 • Hij wijst op de discussie die vanaf 1905 in vooral katholieke middens ontstaat over de nood aan zoiets als ‘volksliteratuur’. Schrijvers als Aloïs Walgrave en August Cuppens geven daarover lezingen, uitgevers als Victor de Lille (de Duimpjesuitgaven) en het Davidsfonds brengen goedkope literaire reeksen uit. De discussie vindt zijn weerklank en schrijvers als Gerard Walschap, Lode Monteyne, Gustaaf Segers e a verbreden de discussie.
 • In die zoektocht naar lectuur voor het volk komt Warden Oom als geroepen. Laten we Lambrechts citeren (p.17):

Volgens vele krantenartikelen en recensies over de auteur publiceert hij immers doelbewust voor een breed, niet intellectueel en vooral landelijk (of kleinsteeds) publiek, dat meestal de naam ‘volk’ krijgt toegedicht. Warden Oom vervult de rol van ‘groote schrijver […] voor de breede massa van het Vlaamsche volk’ en lenigt in die hoedanigheid de ‘geestelijke nood’ van ‘de breede lagen van ons volk’. 36 Deze ‘bescheiden volksschrijver’ is er , in Walschaps woorden, als enige in geslaags ‘overheen alle intellectueelen, de breedste en verste geledingen van het volk’ te bereiken 37. Liefhebbers beschouwen Vermeulen evenwel niet zomaar als slechts een van de vele volksschrijvers die Vlaanderen rijk is, maar kennen hem een uitzonderlijke positie toe. Zo vermoedt een recensent van Het Vlaamsche Land in 1924 dat er niemand is ‘die niet weet, dat Vermeulen onze knapste volksverteller heeten moet’, betitelt het blad De Week van 15 juli 1934 Vermeulen na diens dood als ‘een onzer beste volksschrijvers’ en noemt Filip de Pillecyn hem ‘de onbetwiste meester van onze volksliteratuur uit de laatste twintig jaar’.38

 Gedreven door zijn diep godsdienstige, sociale en flamingantische overtuiging zag hij zichzelf als volksopvoeder, een schrijver die zich bewust tot een grote schare lezers richtte om hen moreel en intellectueel op te voeden. Hierdoor vervalt hij nogal eens in commentaren die enigszins het tekstverloop hinderen en het evenwicht van het verhaal verstoren. Het is echter vooral zijn spontane en ongekunstelde verteltrant die hem een groot lezerspubliek bezorgden.( bron: “Van Arm Vlaanderen” tot “De voorstad groeit” p. 191)

Vermeulen was tevens mede-uitgever van Het manneke uit de Mane, de Vlaamse volksalmanak waarvan af en toe uittreksels te lezen zijn op kalenders als de Druivelaar. Vooral onder Vermeulens impuls werd er na de eerste Wereldoorlog opnieuw gestart met het uitgeven van ‘het Manneke’.

1928: De eerste tekenen van ziekte laten zich voelen en op 30 augustus moet hij geopereerd worden in de St-Jozefkliniek te Brugge.

Nog verschijnen een aantal boeken van zijn hand, maar in 1930 moet hij opnieuw onder het mes in de kliniek te Izegem

18 oktober 1931: Er wordt ter zijner ere een grootse officiële hulde gepland. De kanselrede wordt gehouden door Pater Leonce Reypens, de feestrede door Cyriel Verschaeve. Aan de feesttafel doet Stijn Streuvels dienst als sasmeester om de tafelreden in goede orde te laten verlopen. Tal van lofredes werden afgestoken oa van Prof. Lodewijk Scarpé, Dr. Jan Grauls, Achiel Denijs, Ernest Claes…

1933: Zijn laatste boek Aardige rent, een jeugdboek, is gewijd aan de Vlaamse gedachte.

Hij heeft ook nog geschreven onder het pseudoniem “G. Otelaere

6 juli 1934: Edward Vermeulen sterft te Hooglede.

Epiloog

1937: André Demedts brengt een monografie Edward Vermeulen, schrijver en boer (Leuven Davidsfonds).

1939: De Duitse uitgever Herder, Freiburg im Breisgau brengt een vertaling van Trimards op de markt onder de titel ‘Remi Braem der Frankreichgänger : Roman’ in een vertaling van Karl Jacobs.

1944: De uitgeverij Pro Arte te Diest publiceert een selectie uit zijn oeuvre in de reeks ‘Keurbladzijden uit de Nederlandse Letterkunde’.

In dezelfde periode verschijnen Verstervend ras (1930) en De Blieckaerts in afleveringen in de Vlaams-nationalistische krant Volk en Staat.

Er volgen nog een paar herdrukken maar dan is het afgelopen met de brede interesse in het werk van Warden Oom.

Lokaal blijft de herinnering erg levendig.

1954: De gemeente Hooglede organiseert de Warden Oom feesten met o m de opening van de Warden Oom-straat, een toneelopvoering van de Trimards en lezingen door André Demedts en auteur F.R. Boschvogel.

Jaren 1960: Zijn neef Marcel Vermeulen verzamelt ‘Spreuken van Warden Oom’ voor het regionale blad Weekbode Roeselare.

1961: Zijn geboortedorp Beselare viert het eeuwfeest van de auteur, met o m een academische zitting, een tentoonstelling en de publicatie van een gedenkboek in 1962 (Aandenken aan de Warden-Oom-hulde te Beselare 1861-1961 Langemark, 1962 geïllustreerd met verslag over de feestelijkheden, stamboom van de familie Vermeulen, en bijdragen over “Beselaarse volkstypen uit Warden Ooms werken”)

2011: herdenkingsjaar te Beselare: zo’n 30 verenigingen, scholen en de gemeente Beselare zelf plannen (onder impuls van vzw De Wratte) een reeks activiteiten rond Warden Oom, het ganse jaar door.

MEER OVER EDWARD VERMEULEN

 • 1944. Edward Vermeulen (Warden Oom). Ingeleid en samengesteld door L. Carelsen. Diest: Pro Arte. 119p.

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • André Demedts, VERMEULEN, Edward (1861-1934), letterkundige in het Nationaal Biografisch Woordenboek III, 896
 • Marcel Vermeulen, Edward Vermeulen (uit ons volk – voor ons volk), VWS – Cahiers jrg. 12, nr 3/B Herfst 1977 (Cahier nr 68) – Vereniging van Westvlaamse Schrijvers vzw.
 • Prof. Dr. M. Rutten & Prof. Dr. J. Weisgerber, “Van Arm Vlaanderen” tot “De voorstad groeit”1888-1946, Standaard uitgeverij , Antwerpen, 1988.
 • Bram Lambrechts, ‘Wie is onze grootste romanschrijver ? Edward Vermeulen’ Warden Oom tussen traditie en moderniteit. In: Zacht Lawijd, jrg. 14 nr 3, juli/augustus/september 2015, pp 4-30

 BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

 • Na het chronologische overzicht volgt een overzicht alfabetisch per titel met aanduiding van het jaar van publicatie

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience –Antwerpen.
 • Universiteitsbibliotheek – Katholieke Universiteit Leuven
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klik op de foto

A.   Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1911 Herwording. (roman)

Eerder als mengelwerk in De Landbouwer te Rousselaere gedrukt.
Bekroond met den eerste prijs van Brabant.
1914: 2de uitgaaf: Brugge ; Leuven ; Leiden : Sint Michiel en Vlaamsche Boekenhalle, s. a
1920: 3de druk
1951: 4de druk bij Lannoo te Tielt
Roeselare: Boekdrukkerij A. Gallet. –VI+147p

Afmetingen: 21.50 x 13 (ingenaaid)
Oplage 500 exemplaren
1912 Trimards. (roman)

1922: 2de uitgaaf bij Thielt : druk. Lannoo-Maes.
1926: Toneelbewerking door Berten Dejonghe als “Trimard”. Sociaal drama uit het leven van een volk in nood. Drama in drie bedrijven; Vrij bewerkt naar den grond van Edw Vermeulen, “Trimard” roman. Uitgegeven bij L. J. Janssens en Zonen, Antwerpen -80p. Reeks: Toneelfonds Jos. Janssens nr 509.
1936: 3de druk Lannoo Tielt in De volledige werken van Edward Vermeulen vol 2
1939:
Vertaald in het Duits door Karl Jacobs als ‘Remi Braem der Frankreichgänger : Roman’ uitgegeven bij Herder, Freiburg im Breisgau. -205p.
Oostende: drukk. Robert Verhelst & Co. III + 188 + VI p.

Afmetingen: 22.50 x 14.50  (ingenaaid)
1913 Cain’s zonde. (roman)

1920: Toneelbewerking door Karel Van Wynendaele als “Caïn’s zonde. Drama in 5 bedrijven”. Naar den roman van Edward Vermeulen. Uitgever: De Vlaamsche Boekenhalle, Brugge; Gent; Leuven; Leiden. -84p.
1942: 3de druk De volledige werken van Edward Vermeulen ; 3
Brugge: Uitgeverij Davidsfonds.  -215p.

Reeks: Davidsfonds nr 187
Afmetingen: 22.25 x 15 (ingenaaid)
Gedrukt Te Brugge bij  J. Houdmont-Carbonez Filips de Goede laan, 4 .
Verkrijgbaar te Leuven bij V.Van Laer Minderbroederstraat 10
1913 De dieperik. (roman)

Uit ons volk Voor ons volk.
Met tekeningen van Joe English
1931: Lannoo, Tielt 2de druk De volledige werken van Edward Vermeulen ; 4
Brugge: Sint Michiel. / Leiden: Futura. -261p.

Afmetingen: 21 x 15.25 (ingenaaid)
1914 Zantingen ten bate der Vlaamsche jeugd in het werk van E. Vermeulen.  (Bloemlezing uit de werken). Brugge: Sint Michiel. -180p.

Afmetingen: 19 x 12 (ingenaaid)
Gedrukt bij  Desclée De Brouwer & C°, Brugge.
1919 De zwarte pokken. (roman)

Uit ons volk Door ons volk.
1920: 2de druk Brugge ; Gent ; Leuven ; Leiden : Sint-Michiel en Vlaamsche Boekenhalle.
1929: 3de druk in Volledige werken / Vermeulen, Edward. – Lannoo te Tielt; vol. 5.
1944: 4de druk bij – Lannoo te Tielt
1960: 5de druk Uitgeverij Heideland, Hasselt in de reeks Vlaamse Pockets nr 15
Brugge: Sint Michiel N.V.  / Leiden: “Futura”. -223p.

Afmetingen: 21.50 x 15.50 (ingenaaid)
Vermeulen 7  VP uitgave NR 15
1921 De pauwenschreeuw Ego! Ego!. (roman)

Uit ons volk Voor ons volk.
1938: 2de druk herwerkt druk in Volledige werken / Vermeulen, Edward. – Lannoo te Tielt; vol. 6
Leuven; Gent; Mechelen; Leiden: Samenwerkende Vennootschap De Vlaamsche Boekenhalle; -248p.

Afmetingen 20 x 14 (ingenaaid)
Colofon: Dit boek werd gedrukt met de letter en op de persen der Drukkerij “Excelsior” (Ach. Geerardij-Strubbe) Sint Trudostraat, Nr 21 te Brugge ten jare 1921.
1922 Grepen uit het dierenleven I. (verhalen)

Uit ons volk Voor ons volk
Brugge: Druk. “Excelsior” St-Trudostraat 21. -274p.

Afmetingen: 19 x 13.50 (ingenaaid)
1922 Grepen uit een aardig menschenleven door Warden Oom. (verhalen)

Uit ons volk Voor ons volk

Omslagteekening van Edg. Ernalsteen

 

Gent: Uitgeversfirma “Tspyker” . -218p.

Reeks: Het boek voor den haard.
Afmetingen: 19 x 12.25 (ingenaaid)
Drukkerij: Erasmus Gent
1923 Grepen uit het dierenleven II. (verhalen)

Uit ons volk Voor ons volk
Stavele: Gebroeders De Carne. -231p.

Afmetingen: 19 x 14 (ingenaaid)
Gedrukt bij de Gebr. De Carne te Stavele ten jare MDCDXXIII
1923 Piot. (roman)Uit ons volk Voor ons volk Leuven, Gent, Mechelen:  S.V. De Vlaamsche Boekenhalle. -352p.

Afmetingen: 20 x 13.50 (ingenaaid)
1924 De boer en al zijn volk.
1924 Voor neven en nichtjes van Warden oom.
1925 Pee Vlaminck (roman) 2 delen.

Deel I: Pee Vlaminck in ’t ouderlijk nest.
Deel II: Pee Vlaminck, wijf en jongens.
1945: 2de druk

Leuven, Gent, Mechelen, Veurne: S.V. Vlaamsche boekenhalle. -174p.

Afmetingen: 18.50 x 13 (ingenaaid & gebonden – linnen kaft)
1926 De Blieckaerts. (roman)

Uit ons volk Voor ons volk.
1929: 2de druk in Volledige werken / Vermeulen, Edward. – Lannoo te Tielt; vol. 10.
1930: Toneelbewerking door Emiel Serroen als “De Blieckaerts /; Drama met voorspel ofwel proloog en vier bedrijven naar den bereemden zedenroman ” De Blieckaerts ” van Edward Vermeulen Warden Oom, en met een voorwoord van denzelfden schrijver” Uitgever: Drukk. A. Deraedt-Verhoye, Rousselare. –84p. Reeks: Deraedt’s Tooneelbibliotheek.
1943: 2de druk Uitgeverij Lannoo, Tielt.
1949: 3de druk Tielt : J. Lannoo ; Antwerpen : Standaard-Boekhandel.
1967: Heruitgave bij uitgeverij Heideland te Hasselt in de reeks Vlaamse Pockets nr 223.
Brussel: Standaard-Boekhandel. -293p.

Afmetingen: 20.50 x 16
Colofon: Uitgegeven bij de N.V. Standaard Boekhandel – Brussel.
Vermeulen 5
1926 Korte levensschets van Warden Oom. (autobiografie)

Met een 10-tal foto’s
Vermeulen 3 Leuven: S.V. Vlaamsche Boekenhalle (Naamsche Straat, 87). -32p.

Afmetingen: 19 x 13.50 (ingenaaid)

 

1927 Mietje Mandemakers en Cie. (humoristische zedenroman)

1937: Lannoo te Tielt in: De volledige werken van Edward Vermeulen Warden Oom ; 13
Brussel: NV Standaard-Boekhandel. -219p.

Afmetingen: 21.50 x 17 (ingenaaid)
1927 Stadhuisratten !!! van Warden Oom. (roman)

Uit ons volk Voor ons volk.
1944: 2de uitgave
Poperinghe: Drukkerij  Sansen-Vanneste. (Gasthuisstraat 16) -260p.

Afmetingen: 21 x 14.50 (ingenaaid)
1928 De zotte van ‘t Abeelenhof. (roman)

Uit ons volk Voor ons volk
Omslagteekening van Jos Speybrouck
Thielt: Uitgave J. Lannoo (Iepersche straat). -250p.

Reeks: Volledige Werken Deel 16
Afmetingen: 21.50 x 15.50
1928 De vracht. (roman)

Omslagteekening van Jos Speybrouck.
1944: 2de druk Tielt : J. Lannoo
Thielt: Uitgave J. Lannoo. -269p.

Reeks: Volledige Werken Deel 15
Afmetingen: 21.50 x 15.50 (ingenaaid)
1929 Het betooverd hof. (roman)

Omslagteekening van Jos Speybrouck.
1942: 2de druk
Thielt: Uitgave J. Lannoo. -269p.

Reeks Volledige Werken Deel 17
Afmetingen: 21.550 x 15.50
1930 Boerenleven. (verhalen)

Uit ons volk Voor ons volk
(Omslagteekening van Jos Speybrouck
Thielt: Uitgave J. Lannoo. -153p.

Reeks: Volledige Werken Deel 18
Afmetingen: 21.50 x 15.50
1930 Verstervend ras. (roman)

Omslagteekening van Jos Speybrouck.
1966: 2de druk bij Boekhandel Roeland te Roeselare.
Thielt: Uitgave J. Lannoo. -231p.

Reeks: Volledige Werken Deel 19
Afmetingen: 21.50 x 15.50
1930 De reis door het leven. (verhalen)

Omslagteekening van Jos Speybrouck
Thielt: Uitgave J. Lannoo. -270p.

Reeks: Volledige Werken  Deel 20
Afmetingen: 19.75 x 14.75
1931 Tegen sterren en wind (roman)

Met een Feestrede gehouden op de Waren Oom-hulde te Roeselare den 18 october 1931 door Cyriel Verschaeve.
1932: Deel 22 van de Volledige Werken.
Afmetingen: 21.50 x 15.50 (ingenaaid) -255p.
1984: Uitgave bij Publiboek.Baart te Deurne -272p.
Thielt: J. Lannoo. 267p.

Afmetingen: 24.50 (24) (21.25) x 19 (15.50) (18.50) (Gebonden Luxe uitgave)
pp. 269-279 Vieringsverslag / pp. 280-287 Bestuur Inteekenlijst
Colofon: Op verzoek van het komiteit ter huldiging van Warden Oom werden van deze uitgave driehonderd en vijftig exemplaren getrollen op Hollandsch papier der firma Pannekoek.
1933 Aardige rent. (roman)

Omslagteekening van Jos Speybrouck
Thielt: Uitgave J. Lannoo. -226p.

Reeks: Volledige Werken Deel 23
Afmetingen: 21.50 x 15.50 (ingenaaid)
1934 Dagboek van een banneling. (oorlogsdagboek)

Omslagteekening van Jos Speybrouck
Eerste deel Dagboek van Warden Oom (Edward Vermeulen)) p. 7 – 133
Tweede deel Dagboek van een Bloedverwant (Jules Vermeulen) (afgeschreven van de liber memorialis van Nieuwpoort) p. 137-275
Thielt: uitgave J. Lannoo. -275p.

Reeks: Volledige Werken Deel 21
Afmetingen: 21.50 x 15.50 (ingenaaid)
 
POSTUME PUBLICATIES
1944 Edward Vermeulen (Warden Oom).

Ingeleid en samengesteld door L. Carelsen.
Omslag-ontwerp van Broeder Max
Diest: Pro Arte. -119p.

Reeks: Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde nr 24
1964 Nalatenschap. (oorlogsdagboek)

Ingeleid door A. Demedts.
Roeselare: Roeland. -194p.
1966 Spreuken van Warden Oom. Verzameld door Marcel Vermeulen.

1964: Eerder verschenen in het 4de jaarboek van het Geschied- en oudheidkundig Genootschap van Roeselare en Ommeland.
Roeselare: Roularta. -77p.
1973 Volkse verzen. (poëzie)

Met voorin een foto van de auteur terwijl hij kaartspel van zijn dorpsgenoten volgt.
Keuze uit de 146 verzamelde gedichten door Marcel Vermeulen.
Langemark: Drukkerij NV Vonksteen. -105p.

Afmetingen: 22 x 14.90 (ingenaaid)

 

B.    Overzicht alfabetisch op titel.

 • Aardige Rent (1932)
 • Boerenleven (1931)
 • Caïn’s zonde (1913)
 • Dagboek van een Banneling (1934)
 • De Blieckaerts (1926)
 • De Dieperik (1913)
 • De Pauwenschreeuw Ego! Ego! (1921)
 • De Reis door het leven (1930)
 • De Zwarte Pokken (1919)
 • De Vracht (1928)
 • De Zotte van ’t Abeelenhof (1928)
 • Grepen uit aardige Menschenleven (1922)
 • Grepen uit het Dierenleven (1922)
 • Grepen uit Dierenleven II (1923)
 • Herwording (1911)
 • Het betooverd Hof (1926)
 • Korte Levenschets van Warden Oom (1926)
 • Mietje Mandemakers en Cie (1927)
 • Nalatenschap (1964)
 • Oorlogstijd (1932)
 • Pee Vlaminck (1925)
 • Piot (1923)
 • Stadhuisratten (1927)
 • Tegen Sterren en Wind (1932)
 • Trimards (1912)
 • Verstervend Ras (1928)