home | Inloggen
Aantal schrijvers: 591 | Aantal boeken:

16526

 

 

Vermeulen, Edward

EDWARD VERMEULEN (WARDEN OOM)

Beselare, 19 april 1861 – Hooglede, 6 juli 1934

Volksschrijver die, uit het boerenvolk gegroeid, over dat volk wil getuigen.

Hij staat bekend onder het pseudoniem Warden Oom.

Zijn volksromans en verhalenbundels, geschreven  in een dialectisch gekleurde taal, schetsen ons een levendig, sociaal bewogen beeld van de West-Vlaamse plattelandsbevolking en de grensarbeid in Noord Frankrijk.
Zijn werken blijven daarom belangrijk als sociologische en historische documenten.

Hij schreef ook nog onder het pseudoniem “G. Otelaere”.

BIOGRAFIE

19 april 1861: Edward Vermeulen is een zoon uit het landbouwersgezin van August Vermeulen en Maria-Theresia Spruytte. Hij wordt geboren op de hofstede “De Navingeer” te Beselare, een dorp ergens tussen Ieper en Menen als vijfde van negen kinderen.

Oktober 1865: Zijn ouders verhuizen naar Hooglede, waar hij de lagere school volgt.

GEFNUIKTE PRIESTERAMBITIES  – BLAUWVOETERIE – LANDBOUWER

1874-1877: Voor zijn middelbare studies trekt hij naar het Klein Seminarie van Roeselare waar hij in contact komt met de Blauwvoetbeweging.Hij maakt er op 28 juli 1875 de ‘Groote Stooringe’ mee.

 • Hij krijgt er les van Alfons Van Hee – stichter van ‘Het manneke uit de Mane’ – die zijn prille schrijverstalent ontdekte en aanmoedigde. Ook  Hugo Verriest – van hem kreeg hij les in de zesde Latijnse – heeft op de jonge Vermeulen een blijvende invloed gehad.

Vermeulen dacht eraan priester te worden, maar toen hij zestien was, onderbreekt een ziekte zijn studies. Hij moet een tijdlang thuis herstellen en daarna blijft hij op de ouderlijke hoeve werken.

EEN GEMEENTELIJKE CARRIÈRE –  EERSTE PENNEVRUCHTEN

1898:  Op voorstel van de Hoogleedse burgemeester Omer Karel De Laey wordt hij gemeenteontvanger en ontvanger bij het “bureel van weldadigheid”.

In deze periode rijpt Warden Oom  tot volksschrijver.

1904: Vermeulen engageert zich in de katholiek sociale beweging “Het Werk der Vlamingen” – met als oprichter en drijvende kracht pastoor Denijs  (Filip de Pillecijn schrijft er boekje over) – die geestelijke maar ook materiële steun gaf aan de talrijke Vlaamse seizoenarbeiders in Noord-Frankrijk en Wallonië.

Hij schrijft in hun blad, De Stem uit het Vaderland, onder de hem door de arbeiders gegeven naam Warden Oom.

Hij is ook mede-uitgever van  ’t Manneke uit de Mane, de Vlaamse volksalmanak waarvan af en toe uittreksels te lezen zijn op kalenders als de Druivelaar. Vooral onder Vermeulens impuls werd er na de eerste Wereldoorlog opnieuw gestart met het uitgeven van ‘het Manneke’.

1906: Na de dood van zijn moeder zendt hij een bundel verzen naar Hugo Verriest ter inzage en ontvangt een gunstige beoordeling.

1908:  Verzen van hem verschijnen in de tijdschriften  “Biekorf“, “Onze koningen” en “Nieuwe wegen”;

1909: Geeft “Polke” een roman in verzen te lezen aan Omer-Karel De Laey, die hem aanraadt proza te schrijven.

 • Polke (ongeveer 2500 versregels) zal in 1923 als vervolgverhaal verschijnen in het weekblad ‘De Wegwijzer’ (21 afleveringen) uitgegeven bij Gebr. Decarne te Stavele, maar werd nooit in boekvorm uitgegeven

SUCCESVOL SCHRIJVERSCHAP

1911: Pas op zijn vijftigste debuteert hij officieel – weer onder impuls van de burgemeester /  schrijver Omer-Karel De Laey –  met de roman Herwording. De publicatie wordt door de Vlaamse en Nederlandse bladen meteen opgemerkt en positief besproken.

Het is het startschot voor een succescarrière. Meteen kan hij meewerken aan goedverkopende series als de ‘Duimpjesuitgave’ van Victor de Lille en vooral, aan de “Volksreeks” van het Davidsfonds.

Wat volgt is een reeks volksromans en verhalenbundels  in een dialectisch gekleurde taal, die ons een levendig, sociaal bewogen beeld schetsen van de West-Vlaamse plattelandsbevolking en de grensarbeid in Noord Frankrijk.

 • In “De Trimards” (1912) thematiseert hij de problematiek van de Vlaamse gastarbeiders in Frankrijk.
 • In ”De dieperik” (1913)behandelt hij de noodlottige neiging van moderne landbouwers om hun geluk op de financiële beurs te beproeven.
 • In “Pee Vlaminck” (1925) vertolkt hij bovendien op ontroerende wijze de strijd van het Vlaamse volk voor gelijkheid en gerechtigheid.
 • Met  de familieroman “De Blieckaerts” (1926) schrijft hij zijn beste werk, een epos over de ondergang en verwording van een boerengeslacht. Deze roman werd door Emiel Serroen herwerkt tot een veelbekeken toneelstuk.
 • In “Stadhuisratten”  (1927) hekelt hij het nepotisme en de corruptie die de gemeentepolitiek van het interbellum teisteren

Excursie

In zijn essay in Zacht Lawijd jrg.14, nr 3 van juli/augustus/september 2015, wijst Bram Lambrecht erop dat ‘achter het beeld dat de literatuurgeschiedenissen van Warden Oom, een veel complexere historisch verhaal schuilgaat’ (Lambrechts p.27)

 • Reeds vanaf 1905 ontstaat in vooral katholieke middens een discussie over de nood aan zoiets als ‘volksliteratuur’. Schrijvers als Aloïs Walgrave en August Cuppens geven daarover lezingen, uitgevers als Victor de Lille (de Duimpjesuitgaven) en het Davidsfonds brengen goedkope literaire reeksen uit. De discussie vindt zijn weerklank en schrijvers als Gerard Walschap, Lode Monteyne, Gustaaf Segers e a verbreden de discussie.
 • In die zoektocht naar lectuur voor het volk komt Warden Oom als geroepen. Laten we Lambrechts citeren (p.17):

Volgens vele krantenartikelen en recensies over de auteur publiceert hij immers doelbewust voor een breed, niet intellectueel en vooral landelijk (of kleinsteeds) publiek, dat meestal de naam ‘volk’ krijgt toegedicht. Warden Oom vervult de rol van ‘groote schrijver […] voor de breede massa van het Vlaamsche volk’ en lenigt in die hoedanigheid de ‘geestelijke nood’ van ‘de breede lagen van ons volk’. Deze ‘bescheiden volksschrijver’ is er , in Walschaps woorden, als enige in geslaagd ‘overheen alle intellectueelen, de breedste en verste geledingen van het volk’ te bereiken. Liefhebbers beschouwen Vermeulen evenwel niet zomaar als slechts een van de vele volksschrijvers die Vlaanderen rijk is, maar kennen hem een uitzonderlijke positie toe. Zo vermoedt een recensent van Het Vlaamsche Land in 1924 dat er niemand is ‘die niet weet, dat Vermeulen onze knapste volksverteller heeten moet’, betitelt het blad De Week van 15 juli 1934 Vermeulen na diens dood als ‘een onzer beste volksschrijvers’ en noemt Filip de Pillecyn hem ‘de onbetwiste meester van onze volksliteratuur uit de laatste twintig jaar’

WERELDOORLOG I

Oktober 1914: Wordt door de Duitsers opgepakt en ontsnapt op het nippertje aan een terechtstelling.

Hij blijft tijdens de oorlog te Hooglede zijn ambt uitoefenen tot het dorp in 1917 ontruimd wordt en hij naar Balen-Neet moet uitwijken.

1918: In de zomer van 1918 wordt Vermeulen door de bezetter opnieuw gearresteerd, op verdenking van anti-Duitse activiteiten en in de gevangenis van Turnhout opgesloten. Aanleiding blijkt zijn oorlogsdagboek dat anti-Duits getint was en aanleiding gaf tot anti-Duitse propaganda. Even voordat het Duitse leger verzwakt, is hij terug op vrije voeten.

NAOORLOGSE PERIODE – BEKENDE VLAMING

Na de oorlog kiest Vermeulen de kant van hen die omwille van hun Vlaamsgezind optreden tijdens de eerste wereldoorlog in zijn ogen onrechtvaardig worden vervolgd.

1924: Ondertekent als een der eersten het manifest van het Katholiek Vlaamsch Nationaal Verbond.

 • In hart en ziel was hij een ‘Fronter’, maar een actief politiek optreden paste niet bij zijn temperament en zijn katholieke opvattingen. Hij weigerde een decoratie te dragen of een ereambt te aanvaarden zolang de Vlaamse rechten niet werden erkend. Een lidmaatschap van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde wees hij af omdat zij de idealist Lodewijk Dosfel had uitgestoten. Zijn overtuiging kwam tot uiting in verscheidene romans, die hem bij een hulde op zijn zeventigste verjaardag door Jozef Muls de erenaam van “Conscience van de twintigste eeuw” opleverden. Zijn sterk West-Vlaams getint werk, dat wel eens invloed van zijn vriend Stijn Streuvels verraadde en dat een grote verspreiding genoot, gaf hij het motto mee: “Uit ons volk, voor ons volk”. Vermeulen beschouwde zijn geschriften als een deel van zijn priesterlijk geïnspireerd apostolaat. (Bron: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Het lemma electronisch, klik op Vermeulen, Edward – NEVB Online )

1928: De eerste  ziektesymptomen laten zich voelen en op 30 augustus wordt hij geopereerd in de St-Jozefkliniek te Brugge.

Nog verschijnen een aantal boeken van zijn hand, maar in 1930 moet hij opnieuw onder het mes in de kliniek te Izegem

18 oktober 1931: Ter zijner ere wordt een grootse officiële hulde georganiseerd. De kanselrede wordt gehouden door Pater Leonce Reypens, de feestrede door Cyriel Verschaeve. Aan de feesttafel doet Stijn Streuvels dienst als sasmeester om de tafelreden in goede orde te laten verlopen. Tal van lofredes werden afgestoken oa van Prof. Lodewik Scarpé, Dr. Jan Grauls, Achiel Denijs, Ernest Claes…

1931: In Tegen sterren en wind  gaat zijn bekommernis naar de toekomst van Vlaanderen. In het voorwoord schrijft hij ; ‘Opdat het Vlaamse volk eerst en vooral katholiek zij, indien het ook Vlaams wil blijven… overtuigd dat dit mijn laatste boek zal zijn”.

1933: Zijn laatste boek Aardige rent, een jeugdboek, is gewijd aan de  Vlaamse gedachte.

6 juli 1934: Edward Vermeulen sterft te Hooglede.

EPILOOG

1937: André Demedts brengt een monografie Edward Vermeulen, schrijver en boer (Leuven Davidsfonds).

1939: De Duitse uitgever Herder, Freiburg im Breisgau brengt een vertaling van Trimards op de markt onder de titel ‘Remi Braem der Frankreichgänger : Roman’ in een vertaling van Karl Jacobs.

1944: De uitgeverij Pro Arte te Diest publiceert een selectie uit zijn oeuvre in de reeks ‘Keurbladzijden uit de Nederlandse Letterkunde’.

In dezelfde periode verschijnen Verstervend ras uit 1930 en De Blieckaerts uit 1926 in afleveringen in de Vlaams-nationalistische krant Volk en Staat.

Er volgen nog een paar herdrukken maar dan is het afgelopen met de brede interesse in het werk van Warden Oom.

Lokaal blijft de herinnering erg levendig:

1954: De gemeente Hooglede organiseert de Warden Oom feesten met o m de opening van de Warden Oom-straat, een toneelopvoering van de Trimards en lezingen door André Demedts en auteur F.R. Boschvogel.

Jaren 1960: Zijn neef Marcel Vermeulen verzamelt ‘Spreuken van Warden Oom’ voor het regionale blad Weekbode Roeselare.

1961: Zijn geboortedorp Beselare viert het eeuwfeest van de auteur, met o m een academische zitting, een tentoonstelling en de publicatie van een gedenkboek in 1962 (Aandenken aan de Warden-Oom-hulde te Beselare 1861-1961 Langemark, 1962 geïllustreerd met verslag over de feestelijkheden, stamboom van de familie Vermeulen, en bijdragen over “Beselaarse volkstypen uit Warden Ooms werken”)

2011: herdenkingsjaar te Beselare: zo’n 30 verenigingen, scholen en de gemeente Beselare zelf plannen (onder impuls van vzw De Wratte) een reeks activiteiten rond Warden Oom, het ganse jaar door.

MEER OVER EDWARD VERMEULEN

 • 1944. Edward Vermeulen (Warden Oom). Ingeleid en samengesteld door L. Carelsen. Diest: Pro Arte. 119p.

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • André Demedts, VERMEULEN, Edward (1861-1934), letterkundige in het Nationaal Biografisch Woordenboek III, 896
 • Marcel Vermeulen, Edward Vermeulen (uit ons volk – voor ons volk), VWS – Cahiers jrg. 12, nr 3/B Herfst 1977 (Cahier nr 68) – Vereniging van Westvlaamse Schrijvers vzw.
 • Prof. Dr. M. Rutten & Prof. Dr. J. Weisgerber, “Van Arm Vlaanderen” tot “De voorstad groeit”1888-1946, Standaard uitgeverij , Antwerpen, 1988.
 • Bram Lambrechts, ‘Wie is onze grootste romanschrijver ? Edward Vermeulen’ Warden Oom tussen traditie en moderniteit. In: Zacht Lawijd, jrg. 14 nr 3, juli/augustus/september 2015, pp 4-30

 BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

 • Na het chronologische overzicht volgt een overzicht alfabetisch per titel met aanduiding van het jaar van publicatie

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience –Antwerpen.
 • Universiteitsbibliotheek – Katholieke Universiteit Leuven
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klik op de foto

A.   Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1911 Herwording. (roman)

Eerder als mengelwerk in De Landbouwer te Rousselaere gedrukt.
Bekroond met den eerste prijs van Brabant.
1914: 2de uitgaaf: Brugge ; Leuven ; Leiden : Sint Michiel en Vlaamsche Boekenhalle, z j.-152p. Vooromslag vermeldt: “Tweede druk”. “Bekroond met den eersten prijs van Brabant”. Omslag: Joe English
1920: 3de druk
1951: 4de druk bij Lannoo te Tielt
Roeselare: Boekdrukkerij A. Gallet. –VI+147p

Afmetingen: 21.50 x 13 (ingenaaid)
Oplage 500 exemplaren
1912 Trimards. (roman)

1922: 2de uitgaaf bij Thielt : druk. Lannoo-Maes.
1926: Toneelbewerking door Berten Dejonghe als “Trimard”. Sociaal drama uit het leven van een volk in nood. Drama in drie bedrijven; Vrij bewerkt naar den grond van Edw Vermeulen, “Trimard” roman. Uitgegeven bij L. J. Janssens en Zonen, Antwerpen -80p. Reeks: Toneelfonds Jos. Janssens nr 509.
1936: 3de druk Lannoo Tielt in De volledige werken van Edward Vermeulen vol 2
1939:
Vertaald in het Duits door Karl Jacobs als ‘Remi Braem der Frankreichgänger : Roman’ uitgegeven bij Herder, Freiburg im Breisgau. -205p.
Oostende: drukk. Robert Verhelst & Co. III + 188 + VI p.

Afmetingen: 22.50 x 14.50  (ingenaaid)
1913 Cain’s zonde. (roman)

1920: Toneelbewerking door Karel Van Wynendaele als “Caïn’s zonde. Drama in 5 bedrijven”. Naar den roman van Edward Vermeulen. Uitgever: De Vlaamsche Boekenhalle, Brugge; Gent; Leuven; Leiden. -84p.
1942: 3de druk De volledige werken van Edward Vermeulen ; 3
Brugge: Uitgeverij Davidsfonds.  -215p.

Reeks: Davidsfonds nr 187
Afmetingen: 22.25 x 15 (ingenaaid)
Gedrukt Te Brugge bij  J. Houdmont-Carbonez Filips de Goede laan, 4 .
Verkrijgbaar te Leuven bij V.Van Laer Minderbroederstraat 10
1913 De dieperik. (roman)

Uit ons volk Voor ons volk.
Met omslag en vollebladsillustraties van Joe English.
1931: Lannoo, Tielt 2de druk De volledige werken van Edward Vermeulen ; 4
Brugge: Sint Michiel. / Leiden: Futura. -261p.

Afmetingen: 21 x 15.25 (ingenaaid)
1914 Zantingen ten bate der Vlaamsche jeugd in het werk van E. Vermeulen.  (Bloemlezing uit de werken). Brugge: Sint Michiel. -180p.

Afmetingen: 19 x 12 (ingenaaid)
Gedrukt bij  Desclée De Brouwer & C°, Brugge.
1919 De zwarte pokken. (roman)

Uit ons volk Door ons volk.
1920: 2de druk Brugge ; Gent ; Leuven ; Leiden : Sint-Michiel en Vlaamsche Boekenhalle.
1929: 3de druk in Volledige werken / Vermeulen, Edward. – Lannoo te Tielt; vol. 5.
1944: 4de druk bij – Lannoo te Tielt
1960: 5de druk Uitgeverij Heideland, Hasselt in de reeks Vlaamse Pockets nr 15
Brugge: Sint Michiel N.V.  / Leiden: “Futura”. -223p.

Afmetingen: 21.50 x 15.50 (ingenaaid)
Vermeulen 7  VP uitgave NR 15
1921 De pauwenschreeuw Ego! Ego!. (roman)

Uit ons volk Voor ons volk.
1938: 2de druk herwerkt druk in Volledige werken / Vermeulen, Edward. – Lannoo te Tielt; vol. 6
Leuven; Gent; Mechelen; Leiden: Samenwerkende Vennootschap De Vlaamsche Boekenhalle; -248p.

Afmetingen 20 x 14 (ingenaaid)
Colofon: Dit boek werd gedrukt met de letter en op de persen der Drukkerij “Excelsior” (Ach. Geerardij-Strubbe) Sint Trudostraat, Nr 21 te Brugge ten jare 1921.
1922 Grepen uit het dierenleven I. (verhalen)

Uit ons volk Voor ons volk
Brugge: Druk. “Excelsior” St-Trudostraat 21. -274p.

Afmetingen: 19 x 13.50 (ingenaaid)
1922 Grepen uit een aardig menschenleven door Warden Oom. (verhalen)

Uit ons volk Voor ons volk

Omslagteekening van Edg. Ernalsteen.
1931: Heruitgave door Lannoo te Thielt als deel 9  in de reeks Volledige Werken.Noteer dat Lannoo gewoon een nieuwe kaft conform het algemene ontwerp van de reeks Volledige Werken rond de oorspronkelijke Tspyker kaft heeft aangebracht. Omslagteekening van Edg. Ernalsteen
Gent: Uitgeversfirma “Tspyker” . -218p.

Reeks: Het boek voor den haard.
Afmetingen: 19 x 12.25 (ingenaaid)
Drukkerij: Erasmus Gent.
uitgave 1931
1923 Grepen uit het dierenleven II. (verhalen)

Uit ons volk Voor ons volk
Stavele: Gebroeders De Carne. -231p.

Afmetingen: 19 x 14 (ingenaaid)
Gedrukt bij de Gebr. De Carne te Stavele ten jare MDCDXXIII
1923 Piot. (roman)

Uit ons volk Voor ons volk

Leuven, Gent, Mechelen:  S.V. De Vlaamsche Boekenhalle. -352p.

Afmetingen: 20 x 13.50 (ingenaaid)
1924 De boer en al zijn volk.
1924 Voor neven en nichtjes van Warden oom.
1925 Pee Vlaminck (roman) 2 delen.

Deel I: Pee Vlaminck in ’t ouderlijk nest.
Deel II: Pee Vlaminck, wijf en jongens.
1945: 2de druk

Leuven, Gent, Mechelen, Veurne: S.V. Vlaamsche Boekenhalle. -174p.

Afmetingen: 18.50 x 13 (ingenaaid & gebonden – linnen kaft)
1926 De Blieckaerts. (roman)

Uit ons volk Voor ons volk.
1929: 2de druk in Volledige werken / Vermeulen, Edward. – Lannoo te Tielt; vol. 12. ‘Op titelblad: ‘Uitgegeven in het jaar 1926 bij N.V. Standaard Uitgeverij – Brussel.’
1930: Toneelbewerking door Emiel Serroen als “De Blieckaerts /; Drama met voorspel ofwel proloog en vier bedrijven naar den bereemden zedenroman ” De Blieckaerts ” van Edward Vermeulen Warden Oom, en met een voorwoord van denzelfden schrijver” Uitgever: Drukk. A. Deraedt-Verhoye, Rousselare. –84p. Reeks: Deraedt’s Tooneelbibliotheek.
1943: 2de druk bij Uitgeverij Lannoo, Tielt.
1949: 3de druk Tielt : J. Lannoo ; Antwerpen : Standaard-Boekhandel.
1967: Heruitgave bij uitgeverij Heideland te Hasselt in de reeks Vlaamse Pockets nr 223.
Brussel: N.V. Standaard-Boekhandel. -293p.

Afmetingen: 20.50 x 16 
Colofon: Uitgegeven bij de N.V. Standaard Boekhandel – Brussel.2de druk 1929
 
Vermeulen 5VP nr 223
1926 Korte levensschets van Warden Oom. (autobiografie)

Met een 10-tal foto’s
Vermeulen 3 Leuven: S.V. Vlaamsche Boekenhalle (Naamsche Straat, 87). -32p.

Afmetingen: 19 x 13.50 (ingenaaid)

 

1927 Mietje Mandemakers en Cie. (humoristische zedenroman)

1937: Lannoo te Tielt in: De volledige werken van Edward Vermeulen Warden Oom ; 13
Brussel: NV Standaard-Boekhandel. -219p.

Afmetingen: 21.50 x 17 (ingenaaid)
1927 Stadhuisratten !!! van Warden Oom. (roman)

Uit ons volk Voor ons volk.
1944: 2de uitgave
Poperinghe: Drukkerij  Sansen-Vanneste. (Gasthuisstraat 16) -260p.

Afmetingen: 21 x 14.50 (ingenaaid)
1928 De zotte van ‘t Abeelenhof. (roman)

Uit ons volk Voor ons volk
Omslagteekening van Jos Speybrouck
Thielt: Uitgave J. Lannoo (Iepersche straat). -250p.

Reeks: Volledige Werken Deel 16
Afmetingen: 21.50 x 15.50 (ingenaaid – zachte kaft)
1928 De vracht. (roman)

Omslagteekening van Jos Speybrouck.
1944: 2de druk Tielt : J. Lannoo
Thielt: Uitgave J. Lannoo. -269p.

Reeks: Volledige Werken Deel 15
Afmetingen: 21.50 x 15.50 (ingenaaid – zachte kaft)
1929 Het betooverd hof. (roman)

Omslagteekening van Jos Speybrouck.
1942: 2de druk Uitgave Lannoo, Tielt
Thielt: Uitgave J. Lannoo. -269p.

Reeks Volledige Werken Deel 17
Afmetingen: 21.50 x 15.50 (ingenaaid – zachte kaft)
1930 Boerenleven. (verhalen)

Uit ons volk Voor ons volk
Omslagtekeningen voor en achterplat van Jos Speybrouck.
‘Deze jaarkranzen verschenen als eerste pennevruchten van Warden Oom in “Nieuwe Wegen” (1911-1914)’
Thielt: Uitgave J. Lannoo. -153p.

Reeks: Volledige Werken Deel 18
Afmetingen: 21.50 x 15.50 (ingenaaid – zachte kaft)
1930 Verstervend ras. (roman)

Omslagteekening van Jos Speybrouck.
1966: 2de druk bij Boekhandel Roeland te Roeselare.
Thielt: Uitgave J. Lannoo. -231p.

Reeks: Volledige Werken Deel 19
Afmetingen: 21.50 x 15.50 (ingenaaid – zachte kaft)
1930 De reis door het leven. (verhalen)

Omslagteekening van Jos Speybrouck.
Bevat: Voorwoord (pp 5-8); Van een tot zeventien (pp 8-70); Na mijn studietijd tot de verhuizing naar de dorpsplaats (pp 71-132); Dorpsleven (pp 133-223); Naoorlogstijd (pp 225-270).
Thielt: Uitgave J. Lannoo. -270p.

Reeks: Volledige Werken  Deel 20
Afmetingen: 19.75 x 14.75 (ingenaaid – zachte kaft)
1931 Tegen sterren en wind (roman)

Met een Feestrede gehouden op de Warden Oom-hulde te Roeselare den 18 october 1931 door Cyriel Verschaeve.
1932: Uitgave bij Lannote Thielt als deel 22 van de Volledige Werken.
Afmetingen: 21.50 x 15.50 (ingenaaid) -255p.
1984: Uitgave bij Publiboek.Baart te Deurne. Gebonden met stofomslag -272p.
Thielt: J. Lannoo. 267p.

Afmetingen: 24.50 (24) (21.25) x 19 (15.50) (18.50) (gebonden Luxe uitgave)
pp. 269-279 Vieringsverslag / pp. 280-287 Bestuur Inteekenlijst
Colofon: Op verzoek van het komiteit ter huldiging van Warden Oom werden van deze uitgave driehonderd en vijftig exemplaren getrokken op Hollandsch papier der firma Pannekoek.
1933 Aardige rent. (roman)

Omslagteekening van Jos Speybrouck
Thielt: Uitgave J. Lannoo. -226p.

Reeks: Volledige Werken Deel 23
Afmetingen: 21.50 x 15.50 (ingenaaid)
1934 Dagboek van een banneling. (oorlogsdagboek)

Omslagteekening van Jos Speybrouck
Eerste deel Dagboek van Warden Oom (Edward Vermeulen)) p. 7 – 133
Tweede deel Dagboek van een Bloedverwant (Jules Vermeulen) (afgeschreven van de liber memorialis van Nieuwpoort) p. 137-275
Thielt: uitgave J. Lannoo. -275p.

Reeks: Volledige Werken Deel 21
Afmetingen: 21.50 x 15.50 (ingenaaid)
 
POSTUME PUBLICATIES
1944 Edward Vermeulen (Warden Oom).

Ingeleid en samengesteld door L. Carelsen.
Omslag-ontwerp van Broeder Max
Diest: Pro Arte. -119p.

Reeks: Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde nr 24
1964 Nalatenschap. (oorlogsdagboek)

Ingeleid door A. Demedts.
Roeselare: Roeland. -194p.

Afmetingen: 22.50 x 16 (gebonden)

1966 Spreuken van Warden Oom. Verzameld door Marcel Vermeulen.

1964: Eerder verschenen in het 4de jaarboek van het Geschied- en oudheidkundig Genootschap van Roeselare en Ommeland.
Roeselare: Roularta. -77p.
1973 Volkse verzen. (poëzie)

Met voorin een foto van de auteur terwijl hij kaartspel van zijn dorpsgenoten volgt.
Keuze uit de 146 verzamelde gedichten door Marcel Vermeulen.
Langemark: Drukkerij NV Vonksteen. -105p.

Afmetingen: 22 x 14.90 (ingenaaid)

 

B.    Overzicht alfabetisch op titel.

 • Aardige Rent (1932)
 • Boerenleven (1931)
 • Caïn’s zonde (1913)
 • Dagboek van een Banneling (1934)
 • De Blieckaerts (1926)
 • De Dieperik (1913)
 • De Pauwenschreeuw Ego! Ego! (1921)
 • De Reis door het leven (1930)
 • De Zwarte Pokken (1919)
 • De Vracht (1928)
 • De Zotte van ’t Abeelenhof (1928)
 • Grepen uit aardige Menschenleven (1922)
 • Grepen uit het Dierenleven (1922)
 • Grepen uit Dierenleven II (1923)
 • Herwording (1911)
 • Het betooverd Hof (1926)
 • Korte Levenschets van Warden Oom (1926)
 • Mietje Mandemakers en Cie (1927)
 • Nalatenschap (1964)
 • Oorlogstijd (1932)
 • Pee Vlaminck (1925)
 • Piot (1923)
 • Stadhuisratten (1927)
 • Tegen Sterren en Wind (1932)
 • Trimards (1912)
 • Verstervend Ras (1928)