home | Inloggen
Aantal schrijvers: 590 | Aantal boeken:

16526

 

 

Streuvels, Stijn

Maakt deel uit van:

STIJN STREUVELS

Heule, 3 oktober 1871 – Ingooigem, 15 augustus 1969

Eig. Franciscus, Petrus, Maria Lateur, prozaschrijver (Ps. Pijm) .

BIOGRAFIE

3 oktober 1871: Geboren te Heule als tweede kind in het gezin Lateur-Gezelle. Later kwamen er nog twee kinderen, waaronder Karel Lateur, die een verdienstelijk beeldhouwer zou worden.

 • Franks vader Camiel Lateur was kleermaker. In 1865 huwde hij in het Noord-Franse Roubaix met Louise Gezelle, een zuster van de dichter Guido Gezelle. Onder bedreiging van de Duits-Franse oorlog vluchtte het paar in april van 1871 naar het voorouderlijke Heule. Camiel vestigde zich er als kleermaker.
 • Hij liep school in Heule en Avelgem. Hij aardde echter niet op school en ging als leerling-bakker de stiel leren eerst in Avelgem en later in Kortrijk en Brugge. Hij leerde op eigen kracht Engels, Duits, Deens en Russisch en ontdekte op die manier als selfmade-man de wereldliteratuur.

1883: Op twaalfjarige leeftijd werd Frank te Avelgem op school geplaatst in het ‘Pensionnat du Bienheureux Jean Berchmans’. Het studeren ging hem echter niet goed af en na drie schooljaren stopte hij zijn studies. Toch had een attente leraar zijn literair talent opgemerkt. Nog te jong werd hij tegen het reglement in toegelaten tot de literaire kring, de ‘Cercle littéraire’ van het instituut.

1886: Verlaat de school om bakkerjongen te worden. De stiel zou hij leren bij Jantje Verdure. In de gelijknamige novelle beschrijft hij deze periode met toewijding. De geur van het verse brood komt uit de tekst aangewaaid. Verdere studie te Kortrijk en de ‘fijne stiel van het banketbakken’ te Brugge.

Begin 1887: Vader Lateur neemt in Avelgem de voorouderlijke bakkerij over van twee ooms. Op 11 mei 1887 vestigt de familie zich in de bakkerij. In de jaren die volgen maakt Frank een hele evolutie door: van bakker tot schrijver.

 • Frank neemt deel aan de culturele bedrijvigheid van het dorp: hij wordt spelend lid van de toneelkring “Hoop in de toekomst” en bij muziekuitvoeringen kon je zijn felle baritonstem beluisteren.
 • Tijdens deze periode ontstaat zijn belangstelling voor literatuur. Hij heeft een abonnement op ‘Le Magasin littéraire’ (uitgegeven door boekhandel Siffer te Gent en merkt tot zijn verbazing dat Vondel, Dante en Milton allemaal over hel, vagevuur en paradijs geschreven hadden. Hij ontdekt ook in de goedkope Reklam Bibliothek de wereldliteratuur voor 10 pfennig het stuk en begint Duits te studeren. Met de Penny-Editions legt hij zich toe op het Engels. En wanneer hij Björnson leest en kennis krijgt van de Scandinavische en Russische literatuur opent zich voor hem een andere wereld.
 • We kunnen ons voorstellen hoe de jonge Streuvels ’s avonds, na volbrachte dagtaak, alleen onder de schijn van de lamp zat, en opgenomen werd in een voor hem geheimzinnige wereld die buiten het leven van elke dag lag.

1895: Debuut in De Jonge Vlaming, (Brussel 1894-1895) één van de talrijke jongerentijdschriften in een aangolvende culturele en maatschappelijke vernieuwingsbeweging.

 • ‘November-Idylle’ geschreven in november 1894 is de eerste novelle die Stijn Streuvels publiceerde op 7 april 1895 in ‘De Jonge Vlaming’ onder schuilnaam Pijm.
 • Zij werd in maart 1897 herdrukt in Biekorf onder haar definitieve titel ‘In den voorwinter’ en aldus in 1899 opgenomen in zijn eerste bundel ‘Lenteleven‘, gepubliceerd te Maldegem bij Victor Delille in de Duimpjesuitgaven. Zie ook de gelegenheidsuitgave van de Provinciale overheid van West-Vlaanderen in 1970.

‘De Jonge Vlaming’ ging echter vrij vlug ter ziele. Streuvels stuurde daarna zijn proza naar “Vlaams en Vrij” een Antwerps blad, dat zijn bijdragen gretig afnam.

1896: Door de groep rond Van Nu en Straks ontdekt. Op zekere dag krijgt hij een brief van Karel van de Woestijne. Ze hadden de bijdragen in “Vlaams en Vrij” gelezen: “ge schijnt ons daar een lelie midden onkruid op een mesthoop”.

Kort daarop ontmoet Streuvels van de Woestijne en Emmanuel De Bom te Gent. Bij het afscheid aan de trein vraagt De Bom hem wat hij zoal uitricht in het dorp. Het antwoord: ‘Ik ben bakker, mijnheer’ doet een aangedane De Bom de trein nakijken.

De eerste bijdragen in het tijdschrift Van Nu en Straks ‘Een ongeluk’ en ‘Het einde’ zijn geheel in de geest en de stijl van het tijdschrift geconcipieerd: korte realistisch-naturalistische schetsen.

Zware druk vanuit de conservatieve, puriteins katholieke omgeving – voornamelijk via zijn oom Guido Gezelle – om zijn medewerking aan het goddeloze, anarchistische blad te staken, haalt niets uit. De schrijver Stijn Streuvels blijft koppig op de ingeslagen weg voortgaan.

1897: Verdere publicaties in Van Nu en Straks: ‘Slenteren’, ‘Wit leven’ en ‘Op den dool’

1899: Publicatie van zijn eerste verhalenbundel “Lenteleven”, jaarlijks gevolgd door nieuw werk.

 • De benaming ‘realist’ die uitgever De Lillle in zijn nawoord aan de auteur had gegeven, blijkt een steen des aanstoots te zijn voor de katholieke kritiek in Vlaanderen. In het gezaghebbende tijdschrift ‘Belfort’ slingeren J. Jacobs en Fr. Drijvers hun banvloek van pornograaf over Streuvels en plaatsen hem aldus op de zwarte lijst ‘der te mijden auteurs’.
 • Streuvels verbittering over zoveel dogmatische kortzichtigheid wordt getemperd door de openlijke steun van de priesters August Cuppens en Hugo Verriest in 1900 in de tijdschriften Dietsche Warande en Belfort en De Nieuwe Tijd. Ook Pol de Mont en Lode Baekelmans blijken enthousiast. Hegenscheidt schrijft een uitvoerig en scherpzinnig essay dat door de Noordnederlandse uitgever L.J. Veen afzonderlijk wordt uitgegeven om Lenteleven in Nederland te verspreiden.

1900: De novelle “De Oogst”,  zal de naam van Streuvels voorgoed vestigen. De novelle wordt ook opgenomen in zijn derde publicatie “Zonnetij”.

Met “De Oogst” hebben we een eerste glanspunt in het oeuvre van Streuvels. Streuvels beschrijft het meesterschap van de grond en haar verwante de zon over de mens. Voor het eerst vindt hij zijn eigen taal om de tragiek van de dwingende aarde te beschrijven.

1902: Een eerste roman: “Langs de wegen”: een mijlpaal in zijn werk. Voor het eerst slaagt hij erin om het grote thema van zijn werk – de grote eenheid mens-aarde als een kosmisch geheel – weer te geven.

1903: Wordt redacteur bij het tijdschrift “Vlaanderen“, wat hem in staat stelt om het beroep van bakker vaarwel te zeggen.

1904: Bouw van het Lijsternest.

1905: Huwt en neemt zijn intrek in het Lijsternest te Ingooigem, waar hij de meer dan 60 jaar heeft geleefd en gewerkt.

1906: Ontvangt de Vijfjaarlijkse Staatsprijs voor de periode 1900-1904.

1907: Publicatie van “De Vlaschaard”: een hoogtepunt in het oeuvre van Streuvels, een mijlpaal in de Vlaamse letterkunde.

 • Met het generatieconflict tussen vader en zoon als uitgangspunt ontleedt Streuvels de menselijke machtsverhoudingen. Het kon een Griekse tragedie zijn: de machtsdrift van de vader maakt diens zoon tot slachtoffer; het neervallen van de zoon veroorzaakt de val van de vader. Typerend voor Streuvels is dat hij dit psychologisch conflict voorstelt als een natuurverschijnsel binnen de natuurlijke loop der dingen in hun onverstoorbare orde.

Na “De Vlaschaard” verlegt Streuvels enigszins zijn werkterrein. Er komt een bewerking van ‘Reinaert de Vos’, wat verhalenbundels, maar Streuvels aandacht gaat meer uit naar kinderen.

1911: Verschijnt “Het Kerstekind”. Er zullen er nog verschillende volgen: ‘De Morgenstond’ (1912), ‘Prutske’ (1922).

Wordt lid van de Koninklijke Vlaamse Academie en maakt samen met zijn vrouw een reis door Frankrijk.

Krijgt voor een tweede keer de Vijfjaarlijkse Staatsprijs voor de periode 1905-1909.

1914-1918: Net voor het uitbreken van WO I publiceert Streuvels nog “Dorpslucht”. Ook hieruit blijkt hoe Streuvels er naar streeft om zijn werk te vernieuwen. Een hele reeks nieuwe personages komen het boek stofferen: pastoor en onderpastoor, een dokter, een rentenier enz.

Gedurende de oorlog komt er geen nieuw literair werk. Wel publiceert hij een soort dagboek, dat loopt van augustus tot en met december 1914: “In Oorlogstijd”.

 • Het veroorzaakt enige commotie en de Duitse overheden verbieden de verkoop.

Hij vertaalt de ‘Vlaamse Vertelsels’ van Charles De Coster en wijdt zich aan het samenstellen van “Genoveva van Brabant” dat na de oorlog verschijnt.

1926: De bundel ‘Werkmenschen’ bevat een nieuw verhaal dat meteen een derde hoogtepunt is in het werk van Streuvels: “Het leven en de dood in de Ast”.

Het werk laat ons Streuvels grote scheppende kracht zien en biedt ons een inzicht in zijn eigen schrijversnatuur: over ‘De Oogst’, ‘Langs de wegen’, ‘De Vlaschaard’ naar ‘Het leven en dood in de Ast’ zien we de miserie van de dompelaar van de aarde evolueren naar de tot gewoonte verworden slavernij van de arbeider.

1927:De Teleurgang van de Waterhoek”. Streuvels’ Scheldeboek. Het verhaal van een hechte volkse gemeenschap die zich verzet tegen de aanleg van een steenweg en het bouwen van een brug en die strijd verliest. Tegen deze achtergrond ontspint zich een liefdesgeschiedenis tussen het sensuele dorpsmeisje Mira en de jonge ingenieur Maurice.

Het blijft opvallen dat in de 2de herziene druk (1939) talrijke passages zijn geschrapt, vooral die passages die tamelijk essentieel zijn voor de relatie Mira-Maurice.

…”Dan maar liever zitten denken, van den wellust genieten – zondigen door begeerte. Hij kon er niet buiten, onderging het als heete koorts: het aanvoelen van hare plooibare, taaimalsche vormen, de verzoeking die van heel hare vrouwelijke gestalte uitging, was hem eene behoefte als eten en ademen. Zijn wil bleef machteloos tegen zijn vleesch, – hij had ervan genoten en moest er weer van genieten – hij zocht de bedwelming zijner zinnen, gelijk de dronkaard die aan alcohol verslaafd is.” (p.263 1ste druk – pp.242-243 Manteau 1999)

 • Verfilmd in 1971 in een regie van Fons Rademakers op een scenario van Hugo Claus. Het scenario werd gepubliceerd in Jaarboek IV van het Streuvelsgenootschap 1998 – De huid van Mira – Uitgave Lannoo, Tielt pp 121-314)
 • In 1999 bracht de uitgeverij Manteau een tekstkritische editie van de 1ste druk op de markt verzorgd door Marcel De Smedt en Edward Van Houtte.

1930: In de jaren dertig reist hij o.a. naar Palestina (Jeruzalem, Bethlehem), Egypte en Duitsland. Verder bezoekt hij ook nog Napels en Arles, waar hij de Provençaalse dichter Mistral ontmoet.

 • 1935: in Het Vlaamsche Kerstboek 1935 vindt men een met foto’s geïllustreerd reisverslag van zijn bezoek aan Bethlehem. (Bethlehem, door Stijn Streuvels, in: Het Vlaamsche Kerstboek 1935 pp 5-31)

1935: Ontvangt de grote Staatsprijs voor Letterkunde voor zijn gezamenlijk werk.

1936: Krijgt in Hamburg de Rembrandtprijs toegekend.

1938: Is als eregast op het PEN-congres te Praag.

1940-1944

 • In ‘Als een oude Germaanse eik’ noemde Hedwig Speliers Streuvels nu eens een ‘passieve collaborateur’, dan weer een ‘afgeleide fascist’. Toch kan de auteur deze beweringen in laatste instantie niet onweerlegbaar hard maken.
 • Veel van de discussie rond de relatie van Streuvels met de bezettende mogendheid heeft te maken met het omstreden Duitse filmproject van zijn roman De Vlaschaard.
 • Streuvels was een voltijds schrijver, die van zijn boeken moest leven. Een zekere pragmatische houding bleek hem in deze niet vreemd te zijn.

1941: Gaat in op de Duitse vraag naar een verfilming van zijn meesterwerk uit 1907: De Vlaschaard.

1942: In en rond Kortrijk worden opnames gemaakt voor Wenn die Sonne wieder scheint. De regie is in handen van Boleslaw Barlog, Alle belangrijke rollen worden vertolkt door Duitse acteurs. Voor de couleur locale wordt een beroep gedaan op Vlaamse figuranten. Terwijl de binnenopnamen in Duitse studio’s werden gedraaid, filmde men de buitenopnamen in Vlaanderen, dit op uitdrukkelijke wens van Stijn Streuvels, die nauw met regisseur Barlog samenwerkt. Streuvels’ medewerking aan deze film was en is controversieel, aangezien de film tijdens de Duitse bezetting werd gerealiseerd

1943: Wanneer de film in 1943 in première gaat is de kritiek over het algemeen lovend, zowel in Vlaanderen als in Duitsland. Alleen SS-bladen vinden dat er te weinig bodem en bloed inzit en teveel focus op het individuele.

 • De geïnteresseerde kijker kan voor zichzelf een oordeel vormen, want de film werd heruitgegeven op dvd in 2007. CINEMATEK – Shop – Catalogus – De Vlaschaard 1943
 • Na de oorlog werd Streuvels wegens het in volle oorlog laten verfilmen van zijn Vlaschaard van collaboratie beticht. Hij redde zich door te verklaren, daarbij gesteund door Torie Mulders die in zijn boek Honderd jaar dorpskroniek van Tieghem Streuvels’ uitleg bevestigde, dat de afspraak reeds van voor de oorlog dateerde. (Zie Het Stijn Streuvels genootschap)
 • In hun boek De Vlaschaard 1943 geven Roel Vande Winkel en Ine van Linthout aan hoe dun de lijn wel is die Streuvels loopt. Hij weet dat de Nazi’s met hem dwepen, dat zijn werk gebruikt wordt voor propagandadoeleinden, hij laat zich eerbewijzen en eredoctoraten welgevallen, maar gaat ze niet in ontvangst nemen. Wanneer een een hoge academische delegatie van de universiteit van Münster hem in 1941 in het Lijsternest opzoekt om hem zijn universitaire eredoctoraat te overhandigen, geeft hij niet thuis.
 • Een interessante studie in dit verband is ook: Ine Van Linthout, Ik voel mij zoo behagelijk ‘zu Hause’ Stijn Streuvels, het Derde Rijk en het historische belang van brieven.in: VERSLAGEN & MEDEDELINGEN van de KANTL, vol. 121, nr. 3, 2011; 345-357.

1950: Ontvangt de Prijs Scriptores Catholici.

1962: Voor zijn hele oeuvre wordt hem de Prijs der Nederlandse Letteren toegekend

Hij wordt doctor honoris causa aan de universiteit van Leuven, Münster en Pretoria.

15 augustus 1969: Overlijden te Ingooigem

Epiloog

2018: Als gevolg van de afschaffing van de cultuurbevoegdheden van de provincies, brengt de Vlaamse overheid zowat 20 strekkende meter archiefstukken en documenten over van Brugge naar het Letterenhuis te Antwerpen, dat al een deel van het archief in beheer had.  Ook de enorme fotocollectie van Streuvels, die een verwoed fotograaf was, wordt ondergebracht in het Letterenhuis. Het gaat om ongeveer 1000 glasplaten, duizenden foto-afdrukken en albums. Ook het beheer van Streuvels’ omvangrijke bibliotheek en de openstelling van zijn huis Het Lijsternest in Ingooigem komen in handen van het Letterenhuis.

Op 3 oktober 2018 wordt het werk en archief van Streuvels in de kijker gezet. Het Letterenhuis, de Erfgoedbibliotheek, het Stijn Streuvelsgenootschap en de Koning Boudewijnstichting organiseren dan een publieksmoment.

Zijn werk in vogelvlucht:

In de loop van de jaren verschenen meer dan 50 werken van zijn hand.

 • Zijn eerste periode, tot ongeveer 1902, kenmerkt zich door zijn bewondering voor de natuur, die hij impressionistisch beschreef in “Zomerland” en “Zonnetij” uit 1900.
 • De novelle “De Oogst” is hierin een eerste veelbelovend glanspunt.
 • Dit mondt uit in een eerste roman “Langs de Wegen” (1902) waarin hij er voor het eerst in slaagt om het grote thema van zijn werk – de eenheid mens-aarde als een kosmisch geheel- weer te geven.
 • Hierna werd hij een allesziend waarnemer van eenvoudige mensen, zo o.a. in “Minnehandel” (1903) en “Dorpsgeheimen” (1904).
 • De Vlaschaard” (1907) is een volgend hoogtepunt waar hij de klemtoon legt op de verbondenheid van mens en natuur.
 • In “Prutske” (1922) en “Alma met de vlassen haren” (1931) gaat zijn aandacht dan weer uit naar de psyche van het kind.
 • Zijn meesterwerk is “Leven en dood in den ast“, verschenen in de bundel “Werkmenschen” uit 1926. Hierin wordt het probleem van de zin van het leven op magistrale wijze benaderd.
 • In zijn laatste periode hield hij zich voornamelijk bezig met het schrijven van memoires.

 

Meer over Streuvels

 • Deprez, A. 1985. ‘Stijn Streuvels’. In: G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse (red.). De Nederlandse en Vlaamse auteurs. Van middeleeuwen tot heden met inbegrip van de Friese auteurs. Weesp: De Haan.
 • Speliers, Hedwig. 1994. ‘Dag Streuvels. ‘Ik ken den weg alleen’. Leuven: Kritak.
 • Speliers, Hedwig. 1999. Als een oude Germaanse eik. Stijn Streuvels en Duitsland. Antwerpen: Manteau.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

 • NEDWEB/Literatuur in context – Streuvels, Stijn
 • www.streuvels.nl/
 • Provinciaal Museum Stijn Streuvels ‘Het Lijsternest’
 • Het Stijn Streuvels genootschap

Referenties

 • Filip de Pillecijn, Stijn Streuvels, In: Ontmoetingen nr 6. Uitgeverij Desclée de Brouwer 1968, 43p.
 • Prof. Dr. L. Vervliet Van Nu en Straks. In: Prof. Dr. M. Rutten; Prof. Dr. J. Weisgerber (red.): Van “Arm Vlaanderen” tot “De voorstad groeit” 1888-1946. Standaard Uitgeverij 1988 pp.139-149.

 

SMAAKMAKER

Vaak begint Streuvels zijn romans met een onvergetelijke natuurbeschrijving.

Uit ‘De Vlaschaard’ (1907)

De zware, grijze luct bleef wegen over de wereld. Eendikte, opgestapelde mist, van beneden tot in de opperste luchtlagen, drukte die grove last als een onverroerbaar weedom, eene treurnis zonder einde of uitzicht. Dagenlang bleef alles dof en donker. Dan kwam de wind, onverwachts losgelaten, en zweepte wolken regenstof die rakelings over den grond schoeren en de velden begispten en begeeselden. Het vlakke land lag er afgebakend in zijn nauwen einder, overwaterd met mist, onnutig, zoppenat, eenzaam, onmeedoogend aan de wreede elementen overgelaten, als eene woestenij in den aanvang van den jongsten dag.

[…]

De lucht was vol nattigheid; mist en waterstof, ’t zweefde in slunsen en drendels voor den wind weg en daarin draaiden en wentewiekten de kraaien als doodzonden zoo zwart en ze schreeuwden de eenbaarlijke triestigheid in wilde kreten over ’t land.

Uit: Onze Streek’ (1910)

Hoog in de lucht, over grondelooze diepten en onmetelijke verten vol duisternis, in de doodsstilte van tijd- en ruimteloozen nacht – over een onvolschapen, vernietigd of vergane wereld- in het schrikwekkend vreemde zonder begin of einde, wordt elken morgen het licht geboren. Als een felle, onversaagde ridder uitgerust ten kampstrijde, als een heir in slagorde, daagt de macht op en rukt het leger met gevelde spietsen de oosterpoorten uit. Dan vangt de worsteling aan en straks spuwen de vuurmonden hun roode adem over het onmetelijk krijgsveld. De vijand wijkt – het licht overwint de duisternis en zegepralend heft de zon haar gulden hoofd ten Oosten boven de heuvelkimmen. De dag is daar !

Uit: ‘De Teleurgang van den Waterhoek’ (1926)

Over de uitgestrekte meerschvlakte spreidt het zonlicht en de stilte, één geworden in het tijdlooze van den zomermidddag. Door de ruimte hoog en wijd – tusschen ’t blauwe hemelveld en ’t groen van den bodem – wiebelt de aamlooze lucht als de deining van groot water, en op de zonnesnaren gonst het leven als een verre droomzang. Alle dingen blijven aan hun zelf overgelaten, in zware rust, broeiend in ’t stoken der felle hitte.

Uit: De maanden. (1941)

Augustus

Nu zitten we midden in den zomer – op het keerpunt van het jaar. De lente gelijk al een eeuwigheid geleden – ’t jonge groen, de pracht der bloemen, ’t heerlijk ontwaken van als wat groeitv te lande en in de hoven, – lang voorbij. Nu heeft de natuur haar vast gedaagd uitzicht gekregen. De blaren aan de bomen zijn bronsgroen, de zomerscheuten echter hebben nog het teedere, lichtgetinte kleurenspel van pas ontloken loovertjes. Tusschen de takken hangt het ooft te blozen, gestoofd door de zon.

Over akkers en kouters zijn de vruchte rijp geworden: de rogge staat wit gedroogd, de tarwe goudgeel in haar stroo, met zware halmen die wiegelen op de asem van den warmen wind: de klaver bloeit, over de beeten- en chicoreivelden lijmt de blank van weelderig groen loof; de aardappelgroeze ligt zwaar verstrengeld, bronskleurig met witte of roze bloemen gevlekt.

Over dien rijkdom van gewassen die allenthenen op de deining der landerijen als een bont tapijt openspreiden, herneemt de zon elken vroegen morgen weer haar zegetocht – het schitterend zonnewiel dat opstijgt in de lucht, er zijn cirkelomtrek beschrijft en er hangt te gloren in ’t opperste van het rein-blauwe hemelgewelf, de einders overstralend omheen de vier gewesten….

 

BIBLIOGRAFIE & FILMOGRAFIE

Woordje vooraf

De bibliografie bevat

A.  chronologisch overzicht;
B. een overzicht van de Reinaert de Vos bewerkingen van Stijn Streuvels;
C.  een overzicht per genre alfabetisch per titel;
D. een filmografie.

Op het net zijn er een aantal bibliografieën te vinden die ‘Schrijversgewijs‘ consulteerde

Een paar goede bibliografieën in boekvorm zijn

 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • Rob. Roemans, Hilda Van Assche, Bibliografie van Stijn Streuvels. Uitgeverij De Nederlandsche Boekhandel Antwerpen Utrecht, 1972, 248pp.

Waar Piet Devos zich beperkt tot de eerste drukken en deze extensief beschrijft, biedt het werk van Roemans en Van Assche tevens een helder overzicht van de opeenvolgende drukken. Tevens worden de vertalingen en werken in bloemlezing behandeld. Bovendien wordt verantwoording gegeven met betrekking tot de gegevens van elk boek.

Voor een bibliografie van de Duitse vertalingen (97 vertaaltitels, 462 indien men alle drukken en verschillende uitgaven meetelt) zie: H. Van Uffelen, Bibliographie de moderne niederländische Literatuur in Deutscher Übersetzung 1830-1990. Münster: Lit. 1993 pp 83-131 nrs. 519-980.

A. Chronologisch overzicht

HET VROEGE WERK 1899 -1918

1899

Lenteleven. (verhalen)

Met een foto van Stijn Streuvels;
Maldegem: Druk.Victor Delille. -297 + [VII]p.
Reeks: Duimpjesuitgave nr.12 (maart 1899)
Afmetingen: 17.8 x 13.4 (ingenaaid)

Bevat: De witte zandweg – In den voorwinter – Kerstavond – Slenteren – Op den dool – Van ongroei – Lente – In de vlage – Een pijpe of geen pijpe – ’s Zondags – Een ongeluk – Wit leven – Het einde.

Nota: 6 van deze 13 verhalen verschenen eerder in het tijdschrift “Van Nu en Straks”. Een ongeluk en Het einde. Nieuwe reeks 1ste jg (1896). Kerstavond – Slenteren- Wit leven – en – Op den dool  Nieuwe reeks 2de  jg (1897)
1899: Het verhaal LENTE komt ook voor in de anthologie ‘Werk’, uitgegeven door Juul de Praetere bij Drukkery J E  Buschmann te Antwerpen, 1899.  Inhoudstafel: Lente door Styn Streuvels – Gunlaug en Helga van Victor De Meyere – Kronos door Karel van de Woestyne, Fragment. Oplage beperkt tot 150 ex.
1911: Het verhaal DE WITTE ZANDWEG verschijnt afzonderlijk bij L.J. Veen te Amsterdam.
1976: Het verhaal ‘HET EINDE’ wordt opgenomen in de anthologie ‘Zes sociale verhalen’ uitgegeven in de reeks caleidoscoop der Nederlandse  letteren door Boekengilde De Clauwaert vzw te Leuven.

Lenteleven. (verhalen – bibliofiel uitgegeven)

Gent: Juul de Praetere. – [VIII] . 234 + [VI] p.
Afmetingen: 17.80 x 15.40
Colofon: Dit, het eerste boek van myne pers komende, werd op honderd afdruksels getrokken te Gent. April 1899.
Versierd & op de handpers gedrvkt door Jvlivs de Praetere, Gent.  Eerste en laatste blad tegen de binnenzijden van de band geplakt.

 Eerste latere uitgaven:
z.j. [1901]: 2de druk bij L.J. Veen, Amsterdam “tweede uitgaaf op 150 exemplaren in Maart 1901”
z.j. [1903]: 3de druk bij De Nederlandsche Boekhandel te Get, Antwerpen  op 25 prachtexemplaren.

1900

Zomerland. (verhalen)

Amsterdam: L.J. Veen. -[VI] + 187 + [I] p. [z.j.]
Afmetingen: 20.50 x 15.50 (gebonden – linnen kaft)
Druk: Boek-, Courant- en steendrukkerij G.J. Thieme, Nijmegen.
Bevat: Groeikracht – Zomerland – Meimorgen – Het woud.

1901:
2de druk. Amsterdam, L.J. Veen, z.j. [1901]
1908: 3de druk. Amsterdam, L.J. Veen, z.j. [1908]
1919: 4de druk. Amsterdam, L.J. Veen, z.j. [1919]. Stijn Streuvels’ Werken
1950: 5de druk. In: Stijn Streuvels’ Volledige Werken. Deel I, Kortrijk, ’t Leieschip, z.j. [1950], pp. 199-346.
Zonnetij. (verhalen)

Amsterdam: L.J. Veen. – [VIII] + 210 + [II]p. [z.j.]
Afmetingen: 20.50 x 15.50 (gebonden – linnen kaft)
Druk: Boek-, Courant- en steendrukkerij G.J. Thieme, Nijmegen.
Bevat: De oogst – In ’t water – Zomerzondag – Avondrust.

1901: 2de druk. Amsterdam, L.J. Veen, z.j. [1901]
1908: 3de druk. Amsterdam, L.J. Veen, z.j. [1908]
1920: 3de (=4de) druk. Amsterdam, L.J. Veen, z.j. [1920]. Stijn Streuvels’ Werken.
1950: 5de druk. In: Stijn Streuvels’ Volledige Werken. Deel I, Kortrijk, ’t Leieschip, z.j. [1950]. pp. 347-537

1901

Doodendans. (verhalen)

Amsterdam: L.J. Veen. -[VIII] + 197 + [III]p.  [z.j.]

Afmetingen: 20.50 x 15.50 (gebonden – linnen kaft)
Druk: Boek-, Courant- en steendrukkerij G.J. Thieme, Nijmegen.

Bevat: Doodendans – Jongenstijd (in latere drukken : Kindertijd) – In de wijde wereld – Een speeldag – In de weide – Noorsche liederen – Honden – Doodendans 2

 
(2e dr-1903 en nog een 2e dr-1920 ; 3e dr -1946 ; 6e dr uit 1971.)

1901

De oogst. (novelle)

Maldegem: Bij Victor Delille. -136 + [VIII]p.
Reeks: Duimpjesuitgave nr. 27 (november 1901)
Met een foto van Stijn Streuvels
1ste afzonderlijke druk. Verscheen eerder in ‘Zonnetij’ (1900)

1902

Vertellingen van Tolstoï. Bewerkt door Stijn Streuvels.

Maldegem: Victor Delille. -219 + [III]p.
Reeks: Duimpjesuitgave 30ste Boekdeel.
Afmetingen: 17.30 x 13.20 (ingenaaid)
Bevat 13 vertellingen van Tolstoï, door Streuvels uit het Duits vertaald.
Langs de wegen. (roman)

Amsterdam: L.J. Veen. -290 p. [z j ]
Afmetingen: 20.50 x 15.50 (gebonden – linnen kaft)
Druk: Boek-, Courant- en steendrukkerij G.J. Thieme, Nijmegen.
Band: Julius De Praetere (dP)
In Vlaanderen werden exemplaren op de markt gebracht door De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen-Gent (vermeld op de titelpagina) maar in een band van L.J. Veen.
2021: Heruitgave (16de druk) bij Lannoo te Tielt tgv het herdenkingsjaar Streuvels 150.
Dagen. (verhalen)

Amsterdam: L.J. Veen. – [VIII] + 246 + [II] p. [z j ]
Afmetingen: 20.50 x 16.30 (gebonden – linnen kaft)
Druk: Boek-, Courant- en steendrukkerij G.J. Thieme, Nijmegen.
Band: Julius De Praetere (dP)
Bevat: De kalfkoe – Naar buiten – Sint-Jan – Sint-Josef – Vrede – Verovering.

1903

Minnehandel.(verhalen)

Amsterdam: L.J. Veen (in één en in twee delen) Deel 1: -[VIII] + 213 + [III] p. / Deel 2: -[VIII] + 288p.  [z.j.]
Afmetingen beide delen: 20.50 x 15.50 Twee delen in 1 band: gebonden – linnen kaft.
Druk: Boek-, Courant- en steendrukkerij G.J. Thieme, Nijmegen.
Ondertitel: Dat is het abele verloop der vrije jongenschap met al de landelijke leute van ’t lustige jonge leven.
Band: Julius De Praetere (dP)
Bevat: Joel – Maagdekensminne – Het zomerlief – De wondertijd – Het levensbedrijf – In de wonnegaarde

Geluk in het huishouden. (vertaalde roman)

Maldegem: V. Delille. -188 + [IV] p.
Reeks: Duimpjesuitgave 40ste Boekdeel. De buitenlandsche schrijvers voor Vlaanderen.
Afmetingen: 17.80 x 13.30
Roman van Leo Tolstoï, vertaald uit het Duits.
1926: 2e herziene uitgaaf.

Duimpjesbundel. (bloemlezing)

Maldeghem: Victor Delille. (Uitgave en druk). – 269 + [VII] p.
Reeks: Duimpjesuitgave nr 36

Afmetingen: 17.30 x 13.30 (ingenaaid)

1904

Dorpsgeheimen Eerste boek. (verhalen) [ z j ]

Bevat: De lawine – Bertken en de moordenaars alle twaalf (Vanaf de tweede druk – 1921 –  vervangen door : Een beroerde maandag) – Jantje Verdure (afzonderlijk uitgegeven in 1943)

Dorpsgeheimen Tweede boek. (verhalen)

Bevat: Kinderzieltje – Martje Maertens en de misdadige grafmaker – Op het kasteel
Amsterdam: L.J. Veen, [1904] – dl. 1: [VIII] + 216 + [III] p., dl. 2: [VIII] + 191 + [I] p.
Afmetingen beide delen: 20.50 x 15.50 ( gebonden – linnen kaft).
Druk: Boek-, Courant- en steendrukkerij G.J. Thieme, Nijmegen.
Soldatenbloed. Een dramatisch bedrijf. (toneelstuk)

Maldegem: V. Delille. -58 + [II] p.
Duimpjesuitgave nr. 44
Afmetingen: 17.90 x 13.90 (ingenaaid)

1905

Openlucht. (verhalen)

Rotterdam: Meindert Bogaerdt Jun. /  Brussel, De Vlaamsche Boekhandel Leo Krijn. – [VIII] + 162 + [II]p.
Afmetingen: 19.50 x 13.50 (gebonden – linnen kaft)
Druk: Boek-, Courant- en steendrukkerij G.J. Thieme, Nijmegen.
Bevat: Zonder dak – Grootmoederken (ook apart uitgegeven in hetzelfde jaar) – Een nieuw hoedje – Het duivelstuig – Jeugd.

Stille avonden. (verhalen)

Rotterdam: Meindert Bogaerdt Jun. .- [VIII] + 178+ [II]p.
Afmetingen: 19.50 x 13.50 (gebonden – linnen kaft)
Nota: Er bestaan ook exemplaren met een dubbel uitgeversadres: Rotterdam: Meindert Bogaerdt Jun..- Brussel, De Vlaamsche Boekhandel Leo Krijn.
Bevat: Een lustige begraving – Horieneke – Zomerdagen op het vlakke land – Zonneblommen – Ingoyghem

1909: 2de druk, Amsterdam: L.J. Veen, z.j. [1909]
1920: 3de druk, Amsterdam, L.J. Veen, z.j. [1920]
1943: 4de druk, Tielt, Drukkerij-Uitgeverij J. Lannoo /Antwerpen, N.V. Standaard Boekhandel, z.j. [1943] – De Lijsternestreeks, nummer X.
1952: 5de druk. In: Stijn Streuvels’ Volledige Werken. Deel V, Kortrijk, ’t Leieschip, z.j. [1952], pp. 328-449.
1978: Het verhaal ‘Zonneblommen’ wordt opgenomen in ‘Vlaamse dorpsverhalen uit vroeger tijd pp 100-119, samenstelling dr. Tjaard W.R. de Haan, in de reeks Prisma nr 1850, Uitg. Het Spectrum, Utrecht.
Grootmoederken. Een St. Nicolaasschets. (novelle)

Haarlem: H.J. van Munnik. / Kampen: H.J. Kok. 31 + [I] p.
Reeks: Oranje-Serie, N° 2.
Afmetingen: 16 x 12.25
Met een nawoord, Stijn Streuvels, door De Redactie en met een foto van Stijn Streuvels.
1ste afzonderlijke druk. Verscheen eerder in ‘Openlucht’ (1905).
1961: 2de afzonderlijke druk. Oudenaarde, Drukkerij-Uitgeverij Sanderus, z.j. [1961] als kerst- en nieuwjaarsgeschenk aan haar klienteel.

1906

Het uitzicht der dingen. (verhalen)

Amsterdam: L.J. Veen/ R.K. Boekcentrale.-[VIII] + 195 + [I] p.  [z j ]
Afmetingen: 20.75 x 15.50 (gebonden – linnen kaft)
Druk: Boek-, Courant- en steendrukkerij G.J. Thieme, Nijmegen.
Band: Julius De Praetere (dP)
Bevat: De kwade dagen – De veeprijskamp – De ommegang

1921: 2de druk, Amsterdam, L.J. Veen, z.j. [1921] – Stijn Streuvels’ Werken.
1951: 3de druk. In: Stijn Streuvels’ Volledige Werken. Deel IV, Kortrijk, ’t Leieschip, z.j. [1951], pp. 213-354.
1962: 4de druk. In: Het uitzicht der dingen. Het glorierijke licht. Hasselt, Heideland, z.j. [1962]
Bloemlezing uit de werken van Stijn Streuvels. (bloemlezing)

Amsterdam: L.J. Veen.. – [VIII] + 278 + [II] p.
Afmetingen: 21.40 x 16.50
Nota: In Vlaanderen op de markt gebracht door De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen.. De verantwoording van J. Aleida Nijland werd vervangen door een Voorwoord (p. VIII) van Prosper van Langendonck.
Met het portret van Stijn Streuvels door De Praetere (1902)
Met verantwoording door J. Aleida Nijland (samenstelster)

1907

Reinaert de Vos. Boek I & II

Amsterdam: G. Schreurders voor de Uitgeversmaatschappij voor goede en goedkoope lectuur. -219p. + IX p.  [z.j.]

Afmetingen: 18.40 x 12.30
Reeks: Nederlandsche Bibliotheek onder leiding van L. Simons Nos. XI-XII.

Naar de handschriften van het middeleeuwsche epos herwrocht door Stijn Streuvels.
De gedetailleerde Reinaert bibliografie vindt u na het chronologisch overzicht.
Eerste bewerking met verschillende herdrukken:
[1910]: 2de herziene druk.
1918: 3de druk.
1926: fragment in de houtsnee-letterproefuitgave van de firma Joh. Enschede & Zonen.
1956: 4de druk in de Reinaert uitgaven, Brussel.
1973: 5de druk in Omnibus Schelmenromans D.A.P. Reinaert Uitgaven, Brussel.

Streuvels 32_1907
De vlaschaard. (roman)

Amsterdam: L.J. Veen. [z.j.]

In één of twee delen  –  dl. 1: [IV] + 144, dl. 2: p. 145-332.
Eén volume: 332 p. (gebonden – linnen kaft).
Afmetingen: 20.50 x 15.50
Druk: Boek-, Courant- en steendrukkerij G.J. Thieme, Nijmegen.
Colofon: Van deze uitgave werden tevens 250 exemplaren luxe, alleen gebonden, met boekversiering van den kunstenaar Emmanuel Viérin, formaat 25 x 19 cm.
Band: Julius De Praetere (dP)
1944: Bibliofiele uitgave De vlaschaard. Vijftiende druk, Tielt, Drukkerij Uitgeverij J. Lannoo – Antwerpen, N.V. Stadaard-Boekhandel, 1944, 235 +[V]p. Afmetingen: 38.50 x 28.50,  geïllustreerd met vier aquarellen van Albert Saverijs.
2021: Heruitgave bij Lannoo te Tielt tgv het herdenkingsjaar Streuvels 150.

1908

Tolstoï.   Twee vertellingen.

Maldegem: Victor Delille. – [II] + 98p.
Reeks: Duimpjesuitgave nr. 67. De buitenlandsche schrijvers voor Vlaanderen.
Afmetingen: 21.20 x 17 (ingenaaid)
Bevat: De gevangene (pp. 1 – 36); Meester en knecht (pp. 37-98)

Tieghem : het Vlaamse lustoord. Beschreven door Stijn Streuvels. (verhalen)

Gent: Boek- en Steendrukkerij Fr. Vercauteren. -148 + [II] p. [ z.j.]
Nota: Tegelijkertijd kwam bij dezelfde uitgever ook een uitgave op de markt met maar 51 + [I] pagina’s.
Afmetingen van beide edities: 17.50 x 11.50 (genaaid in een grijs omslag)
Bevat: De Streek – Sint Aernout – Het oude Tieghem – Het Lustoord – Eene wandeling.

1932: 2de bijgewerkte uitgave. Tielt, Drukkerij-Uitgeverij J. Lannoo, z.j. [1932] -175 +[I]p.

1909

Najaar I  /  De blijde dag.

Amsterdam: L.J. Veen./ Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel/ R.K. Boekcentrale.-[VIII] + 205 + [III]p.  [z.j.]
Afmetingen: 20.75 x 15.
Boek-, Courant- en steendrukkerij G.J. Thieme, Nijmegen.
Band: Julius De Praetere (dP)
(Bevat: Najaar – De blijde dag) (“Najaar” werd later opgenomen in Najaar II; vanaf dan werd Najaar I “De blijde dag”)
1921: 2de gewijzigde druk. Titel: De blijde dag. Amsterdam, L.J. Veen, z.j. [1921] – Stijn Streuvels’ Werken.
1944: 3de druk. Tielt, Drukkerij-Uitgeverij J. Lannoo /Antwerpen, N.V. Standaard Boekhandel, z.j. [1944] – De Lijsternestreeks, nummer XIV.
1953: 4de druk. In: Stijn Streuvels’ Volledige Werken. Deel VII, Kortrijk, ’t Leieschip, z.j. [1953], pp. 7-158.

1970: 5de druk. Brugge-Utrecht, Desclée De Brouwer, z.j. [1970].
2021: Heruitgave bij Lannoo te Tielt tgv het herdenkingsjaar Streuvels 150.
Najaar II. Tweede boek

Amsterdam: L.J. Veen./ Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel/ R.K. Boekcentrale. -[VIII] + 177+ [III]p.
Afmetingen: 20.75 x 15
Druk: Boek-, Courant- en steendrukkerij G.J. Thieme, Nijmegen.
Band: Julius De Praetere (dP)
(Bevat: De bomen – Jacht – De aanslag) (Na opname van “Najaar” werd Najaar II “Najaar”).

1921: 2de [gewijzigde druk]. Amsterdam, L.J. Veen, z.j. [1921] – Stijn Streuvels’ Werken.
1951: 3de druk. In: Stijn Streuvels’ Volledige Werken. Deel III, Kortrijk, ’t Leieschip, z.j. [1951], pp. 351-485.
Reinaert de Vos voor de Vierschaar van Koning Nobel den leeuw.Een nuttig en vermakelijk verhaal voor groote en kleine kinderen.

Naverteld en uitgegeven door Stijn Streuvels.
Opgeluisterd met teekeningen door Gustaaf Van de Woestijne.
Maldegem: V. Delille. -124 + [IV] p.

Reeks: Duimpjesuitgave nr. 72.
Afmetingen: 18.50 x 14 (ingenaaid)
Colofon: Dit boek is gedrukt bij Victor Delille te Maldeghem, in de eerste maand van ’t jaar O.H. 1909.

Tweede bewerking van het Reinaertverhaal door Stijn Streuvels. Prozavertelling van de Reinaert, vooral naar eigen fantasie, maar verder voornamelijk naar Reinaert II.
Herdrukken:
1926: 2de druk  in een nieuw zetsel maar met dezelfde illustraties uitgegeven bij Van Rysselberghe & Rombaut te Gent.
1933: 3de druk ibidem

Het Duivelstuig; Jeugd. (verhalen)

1ste afzonderlijke druk. Verscheen eerder in ‘Openlucht’ (1905)
Met een portret van Stijn Streuvels voorin en een aantekening over Streuvels op p.3.
Gent: Drukkerij “Plantyn” (Naamlooze Vennootschap) Korte Koestraat 3A . -67 + [I] p.
Reeks: Flandria’s Novellen Bibliotheek nr 109

Afmetingen: 18.75 x 13.25 (geniet)

1910

Reinaert de Vos. Uyt het Middelnederlandsch in verstaanbaar Vlaamsch herschreven door Stijn Streuvels.

Derde Reinaert bewerking door Streuvels
Leuven: Davidsfonds. -200p.
Afmetingen: 27.50 x 21.50
Gedrukt te Brugge (België) bij J. Houdmont-Carbonez, Filips de Goede laan, Nr 4.
Deze uitgave bevat enkel het eerste boek van de Reinaert. “Opgeluisterd met teekeningen door Gustaaf van de Woestijne” en met voorin (p. 7-12) een “Verantwoording” door Stijn Streuvels, z.p. 1910: 2de  dr.= De luxe uitgave met illustraties van B.W. Wierink.  Amsterdam, L.J. Veen, [1910], [IV] + 28 + 184 + [II] p. Deze uitgave bevat enkel het eerste boek van de Reinaert.
1911: 3de druk Amsterdam, L. J. Veen, [1911], 200 p. Deze uitgave bevat enkel het eerste boek van de Reinaert en is verder identiek aan de uitgave van 1910 bij het Davidsfonds.
Kleine verhalen. (Bjørnson, Bjørnstjerne)

Uit het Noors vertaald door Stijn Streuvels.
Met acht verhalen van BJÖRNSTJERNE BJÖRSON.
Maldegem: V. Delille. – [XII] + 142 + [II] p.

Reeks: Duimpjesuitgave nr. 80. De buitenlandsche schrijvers voor Vlaanderen.
Afmetingen: 21 x 17 (ingenaaid)
Nota: Er bestaan ook exemplaren met uitgeversadres [z.j.] Amsterdam: L.J. Veen.
Bevat: Thrond; De vader; Het adelaarsnest; Getrouwheid; De berenjager; Een gevaarlijke vrijerij; Uit de hooge bergen; Een vroolijke knaap.
Brentano’s vertelsel van Gokkel en Hinkel.

Amsterdam: L.J. Veen.– [IV] + 163 + [I] p.  [z.j.]
Afmetingen: 26.50 x 19.80
Oorspronkelijke auteur: CLEMENS BRENTANO.
Oorspronkelijke titel: Das Märchen von Gockel, Hinkel .
Uit het Duitsch vertaald door Stijn Streuvels.
Met teekeningen van Jules Fonteyne
1951: 2de druk. Kortrijk, ’t Leieschip, z.j. [1951] -157 + [III]p.

De Mourlons. Roman uit het Walenland.

Amsterdam: L.J. Veen. [IV] + 272, p. [z.j.]
Afmetingen:21 x 15.50 (gebonden – linnen kaft)
Bewerkt naar het Fransch van Fernand Bouché door Stijn Streuvels.
Oorspronkelijke titel: Les Mourlons.

Streuvels 6

1911

Het kerstekind. (verhaal)

Amsterdam: L.J. Veen. -93 + [III] p.  [z.j.]
Afmetingen: 27.50 x 21.50 (gebonden – linnen kaft)
Colofon: Gedrukt te Brugge bij Jozef Houdmont-Carbonez en uitgegeven door L.J. Veen te Amsterdam.
Verlucht met teekeningen door Jules Fonteyne.

1914: 2de druk. Amsterdam, L.J. Veen z.j. [1914]; Ill. Jules Fonteyne
1920: 3de druk. Amsterdam, L.J. Veen z.j. [1920]; Ill. Jules Fonteyne
1922: 4de uitgaaf. Tielt: J. Lannoo z.j. [1922]; Ill. Jules Fonteyne
1937: 5de uitgaaf. Amsterdam, L.J. Veen z.j. [1937]; Ill. Jeanne Hebbelinck
1941: 6de uitgaaf. Antwerpen, NV Standaard Boekhandel, z.j. [1941] Ill. Martha van Compenolle.
1942: 7de uitgaaf. Antwerpen, NV Standaard Boekhandel, z.j. [1941] Ill. Martha van Compenolle.
1947: zesde (=8ste) uitgave. Brussel-Amsterdam, De Kinkhoorn, z.j. [1947]; Ill. Jeanne Hebbelinck.

1954: 9de druk. In: Stijn Streuvels’ Volledige Werken. Deel X, Kortrijk, ’t Leieschip, z.j. [1954], pp. 9-63.
1955: 20ste (=10de) druk. Kortrijk, ’t Leieschip. Ill. Jules Fonteyne
1962: 21ste (=11de) druk, Brugge-Utrecht Desclée De Brouwer, z.j. [1962] Ill. Arno Brys.
1976: Opgenomen in ‘Omnibus Vlaamse Parels 2 1900/1940’ D.A.P. Reinaert Uitgaven – Brussel  pp 197-250
Over vrouwe Courtmans. (tekst van een lezing)

Maldegem: Victor Delille. -[II] + XXIII+ [I] p.
Reeks: Duimpjesuitgave nr 91 (toemaatje)
Afmetingen: 21 x 17 (ingenaaid)
Met een portret van Vrouwe Courtmans ingeplakt voorin.

Het bruidslied.

Maldegem: Victor Delille. -71 + [I]p.
Reeks: Duimpjesuitgave nr. 89. De buitenlandsche schrijvers voor Vlaanderen.
Afmetingen: 21 x 17 (ingenaaid)
Uit het Noorsch vertaald door Stijn Streuvels.
Originele titel: Brudeslaaten.
Oorspronkelijke auteur: BJÖRNSTJERNE BJÖRSON.
1932: 2de vermeerderde druk. Tielt, J. Lannoo.

De Witte Zandweg. (verhaal)

Amsterdam: L.J. Veen – Uitgever. -31p. [z.j.]
Afmetingen: 19.50 x 13.00 (ingenaaid)
Met verklaring en vertaling der moeilijke en gewestelijke woorden door Mevrouw M.C.B.
1ste afzonderlijke druk. Eerder verschenen in ‘Lenteleven’ (1899).
Bijzondere uitgave voor taalonderwijs door Mevr. M.V.B., Leerares.

1912

Het glorierijke licht. (novelle)

Amsterdam: L.J. Veen. – [II] + 30 [IV] p.
Afmetingen: 21.80 x 16 (ingenaaid)
Colofon: Van dit boekje werden gedrukt 50 ex. op Japansch papier, genummerd 1 tot 50; 100 ex. op Hollandsch papier, genummerd van 51 -150 en 300 ex. op zwaar Engelsch papier, genummerd van 151 -450 en voltooid ter drukkerij der firma Ipenburg en Van Seldam, te Amsterdam in mei 1912.
Met een portret van Stijn Streuvels door Jules Fonteyne.

1919: 2de druk Amsterdam: L.J. Veen z.j. [1919]
1934: 3de druk. In: Stijn Streuvels, Proza, Mechelen, Het Kompas N.V., 1934 pp. 153-179.
1944: 4de druk Tielt, J. Lannoo – Antwerpen, N.V. Standaard Boekhandel.
1951: 5de druk In: Stijn Streuvels’ Volledige Werken. Deel IV, Kortrijk, ’t Leieschip, z.j. [1951] pp. 355-374

1962: 6de druk. In Stijn Streuvels, Het uitzicht der dingen. Het glorierijke licht. Hasselt Uitgeverij Heideland z.j. [1962] pp. 161-182.
Nota bij de 4de druk HET GLORIERIJKE LICHT Uitgave 1944

 Uitgever: J. Lannoo, Tielt / N.V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen. -27p. + [V]
Afmetingen: 24.80 x 17.80 (ingenaaid)
Colofon: In Nieuwjaarsmaand van ‘t jaar negentien honderd vier & veertig werd deze weeldeuitgave van DE BOOMEN gedrukt, volgens maquette van Jos. Leonard, op de persen van Joris Lannoo te Tielt, die ze samen met de N.V. Standaard Boekhandel uitgeeft. Voor 100 ex. genummerd van 1 tot 100 en door den schrijver eigenhandig onderteekend werd geschept Hollandsch papier Van Gelder en Zonen en voor 400 ex. genummerd van 101 tot 500 werd Munster velum papier gebruikt. De teekening tegenover de titelplaat, is van de hand van den Mechelschen kunstenaar G. C. de Bruyne. De tekst werd gezet uit de Egmont letter 14 punt.
Dit is nummer
Toelatingsnummer 6116
Morgenstond. (novelle)

Amsterdam: L.J. Veen. -[II] + 32 + [II] p.
Afmetingen: 21 x 15.50 (ingenaaid)
Colofon: Van dit boekje werden gedrukt 500 ex. op zwaar Engelsch papier genummerd van 1 – 500; 100 ex. op Oud Engelsch papier gebonden in wit soepel bandje N° 500-600 en 50 ex. op Oud Engelsch papier gebonden in perkamenten band N° 601-650 en voltooid ter Boek-, Courant- en Steendrukkerij G.J. Thieme te Nijmegen, November 1912.
Met een tekening van Jules Fonteyne.

1919: 2de druk  Amsterdam: L.J. Veen.
1944: 3de druk  Tielt, J. Lannoo – Antwerpen, N.V. Standaard Boekhandel
1953: 4de druk In: Stijn Streuvels Volledige Werken. Deel VII, Kortrijk, ’t Leieschip, z.j. [1953] pp. 159-178
Nota bij de 3de druk MORGENSTOND Uitgave 1944 Uitgever: J. Lannoo, Tielt / N.V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen. -25p. + [VII]

Afmetingen: 24.80 x 17.80 (ingenaaid)
Colofon: In Nieuwjaarsmaand van ‘t jaar negentien honderd vier&veertig werd deze weeldeuitgave van DE BOOMEN gedrukt, volgens maquette van Jos. Leonard, op de persen van Joris Lannoo te Tielt, die ze samen met de N.V. Standaard Boekhandel uitgeeft. Voor 100 ex. genummerd van 1 tot 100 en door den schrijver eigenhandig onderteekend werd geschept Hollandsch papier Van Gelder en Zonen en voor 400 ex. genummerd van 101 tot 500 werd Munster velum papier gebruikt. De teekening tegenover de titelplaat, is van de hand van den Mechelschen kunstenaar G. C. de Bruyne. De tekst werd gezet uit de Egmont letter 14 punt.
Dit is nummer
Toelatingsnummer 6116
Streuvels 23

1913

De werkman. (novelle)

Amsterdam: L.J. Veen. -152 + [VIII] p.  [z.j.]
Reeks: Veen’s Gele Bibliotheek
Afmetingen: 15.50 x 10.50 (gebonden –harde linnen kaft)
1916: 2de druk. Amsterdam, L.J. Veen z.j. [1916] -Veen’s Gele Bibliotheek
1926: opgenomen in “Werkmenschen”
1965: 3de afzonderlijke druk. Amsterdam, L.J. Veen’s Uitgeversmij. z.j. [1965] – Amstel Literair Vierkant 2.
2021: Bibliofiele uitgave bij De Carbolinium Press te Kalmthout
De landsche woning in Vlaanderen. (studie)

Amsterdam: L.J. Veen – Uitgever. [IV] + 63 + [I] p.  [z.j.]
Met tal van illustraties.
Afmetingen: 17.50 x 13.75 (gebonden – linnen kaft)
Druk: Boek-, Courant- en Steendrukkerij G.J. Thieme te Nijmegen.
In 1923 bewerkt en opgenomen in “Land en leven in Vlaanderen”.

1914

Een beroerde maandag. (verhalen)

Amsterdam, L.J. Veen, [z.j., 1914]. -186 + [IV] p.
Reeks: Veens’ Gele Bibliotheek nr 9.
Afmetingen: 15.50 x 10.50 (gebonden –harde linnen kaft)
Typ Zuid-Holl. Boek- en Handelsdrukkerij.
Bevat: Een beroerde maandag pp3-99 (eerder in Elsevier’s Geïllustreerd Maandblad, XXII, 1912, dl. 43, pp. 79-97) – De lawine pp 103-186 (eerder in Vlaanderen, I, 1903, pp. 337-366 en Dorpsgeheimen I, 1904)
Tweede druk = [Eerste druk]
Dorpslucht. (verhalen – 2 volumes)

Amsterdam: L.J. Veen.  [z.j.] In twee volumes: dl. 1: [IV] + 332 p., dl. 2: [IV] + 544 p.
Afmetingen beide delen:20.50 x 15.50 (gebonden – simililederen kaft)
Colofon: Er werden tevens 100 genummerde exemplaren gedrukt op Oud-Hollandsch papier.
Omslag: Julius De Praetere (dP)
In 1948 in verkorte versie verschenen als “Beroering over het dorp” in de Volledige Werken.
Uit Streuvels werken. Schoonste stukken bijeengebracht door Joz. Geurts. [drie delen] (bloemlezingen)

Amsterdam: L.J. Veen.
Deel I: Gevoel en leven door Stijn Streuvels: [VIII] + 175 + [I] p.
Deel II: Gevoel en leven door Stijn Streuvels: [VIII] + 156 p.
Deel III: Natuur door Stijn Streuvels: [VIII] + 176p.
Druk: Brugge, Sint-Michiel.

1915

Mijn rijwiel. [Gevolgd door] Hoe men schrijver wordt. (verhalen)

Amsterdam: L.J. Veen, -187 + [V] p.  [z.j.]
Reeks: Veen’s Gele Bibliotheek nr 13.
Afmetingen: 15.50 x 10.50 (gebonden –harde linnen kaft)
Druk: Typ Zuid-Holl. Boek- en Handelsdrukkerij.
Bevat: Mijn rijwiel – Hoe men schrijver wordt.Voorpublicatie van Mijn rijwiel in: De Kampioen, 27(1910) 14 oktober t/m 18 november, p. 825-827, 845-846, 865,864, 885-887, 925-927.Voorpublicatie van Hoe men schrijver wordt, in: De Tijdspiegel, 68 (1911) 1; januari p. 51-79. Ook in Overdruk, 29 = [III]p.
Streuvels 2

1915-1916

In oorlogstijd. Uit het dagboek van Stijn Streuvels.Reeks van 5 afleveringen in zes volumes.

Amsterdam: L.J. Veen.
Afmetingen (alle zes delen): 22 x 16 (ingenaaid)
Druk: Boek-, Courant- en Steendrukkerij G.J. Thieme te Nijmegen

 • Deel 1: Augustus 1914 – [VIII] + 64p.
 • Deel 2: September 1914 – [IV] + 79 + [I] p.
 • Deel 3: October 1914 — [IV] +85 + [III] p.
 • Deel 4: November 1914 – 54p.
 • Deel 5: December 1914-I – 64 + [II] p.
 • Deel 6: December 1914- Slot -65-127 + [I] p.

2015: heruitgave onder de titel In oorlogstijd Deel I 1914 door Uitgeverij Lannoo, Tielt -464p.
2017: in deel 2 zal de rest, van 1915 tot 1919 worden gebundeld samen met teruggevonden voorheen onbekende tekstfragmenten.

Streuvels 13

1917

De aanslag. (verhaal)

Amsterdam: L.J. Veen. -190 + [II] p.  [z.j.]
Reeks: Veen’s Gele Bibliotheek, nr. XVIII
Afmetingen: 15.50 x 10.50 (gebonden –harde linnen kaft)
1ste afzonderlijke druk.
Verscheen eerder in de verhalenbundel  “Najaar II” (1909)
1971: Opgenomen in  Volledig Werk, Deel II,  [Brugge-Utrecht], Orion-Desclée De Brouwer, 1971, p. 1033-1105.

1918

Charles de Coster’s Vlaamsche vertelsels.

Amsterdam: L.J. Veen. -191p.  [z.j.]
Reeks: Uren van ontspanning nr 6.
Afmetingen: 16.40 x 10.50 (gebonden – stofomslag)
Druk: Boek-, Courant- en Steendrukkerij G.J. Thieme te Nijmegen
Uit het Fransch in het Vlaamsch overgezet door Stijn Streuvels.
Originele editie: Legendes Flamandes. (1858)
Stofomslag: Jan Toorop
Bevat: De mannen van Smeerop – Blanca, Clara en Candida – Heere Halewijn – Smedje Smee.
Streuvels 9

INTERBELLUM : 1919 -1939

1919

Sint-Jan. (verhaal)

Amsterdam: L.J. Veen. -32p.  [z.j.]
Afmetingen: 23 x 16.50 (ingenaaid )
1ste afzonderlijke druk. – Eerder verschenen in “Dagen”( 1902)
Met een tekening door Jules Fonteyne voorin.
1944: 2de druk  Tielt, J. Lannoo – Antwerpen, N.V. Standaard Boekhandel
Streuvels 5
Nota bij de 2de druk SINT JAN Uitgave 1944

 Uitgever: J. Lannoo, Tielt / N.V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen. -29p. + [III]
Afmetingen: 24.80 x 17.80 (ingenaaid)
Colofon: In Nieuwjaarsmaand van ‘t jaar negentien honderd vier&veertig werd deze weeldeuitgave van ST. JAN gedrukt, volgens maquette van Jos. Leonard, op de persen van Joris Lannoo te Tielt, die ze samen met de N.V. Standaard Boekhandel uitgeeft. Voor 100 ex. genummerd van 1 tot 100 en door den schrijver eigenhandig onderteekend werd geschept Hollandsch papier Van Gelder en Zonen en voor 400 ex. genummerd van 101 tot 500 werd Munster velum papier gebruikt. De teekening tegenover de titelplaat, is van de hand van den Mechelschen kunstenaar G. C. de Bruyne. De tekst werd gezet uit de Egmont letter 14 punt.
Dit is nummer …
Toelatingsnummer 6116
De boomen. (verhaal)

Amsterdam: Uitgave  L.J. Veen. -32p. [z.j.]
Afmetingen: 23 x 16.50 (ingenaaid – zachte kaft, handgeschept papier)
Met een illustratie voorin.
1ste afzonderlijke druk. – Eerder verschenen in 1909 in het tijdschrift De Nieuwe Gids en in de bundel  “Najaar II” (1909)
1944: 2de druk Tielt, J. Lannoo – Antwerpen, N.V. Standaard Boekhandel
1971: Opgenomen in Volledig Werk, Deel II, [Brugge-Utrecht], Orion-Desclée De Brouwer, 1971, p. 1001-1016.
Nota bij 2de druk BOOMEN Uitgave 1944

 Uitgever: J. Lannoo, Tielt / N.V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen. -27p. + [V]  [z.j.]
Afmetingen: 24.80 x 17.70 (ingenaaid)
Colofon: In Nieuwjaarsmaand van ‘t jaar negentien honderd vier&veertig werd deze weeldeuitgave van DE BOOMEN gedrukt, volgens maquette van Jos. Leonard, op de persen van Joris Lannoo te Tielt, die ze samen met de N.V. Standaard Boekhandel uitgeeft. Voor 100 ex. genummerd van 1 tot 100 en door den schrijver eigenhandig onderteekend werd geschept Hollandsch papier Van Gelder en Zonen en voor 400 ex. genummerd van 101 tot 500 werd Munster velum papier gebruikt. De teekening tegenover de titelplaat, is van de hand van den Mechelschen kunstenaar G. C. de Bruyne. De tekst werd gezet uit de Egmont letter 14 punt.
Dit is nummer …
Toelatingsnummer 6116
Genoveva van Brabant. Eerste Deel.

Amsterdam: L.J. Veen – Uitgever. -[VIII] + 261 + [III] p.  [z.j.]
Afmetingen: 21 x 17 (gebonden – linnen kaft)
Met een ingang van Jozef Görres, p. VII.

1920

Genoveva van Brabant. Tweede deel.

Amsterdam: L.J. Veen – Uitgever. -[IV] + 216 p. [z.j.]
Afmetingen: 21 x 17 (gebonden – linnen kaft)
Druk: Boek-, Courant- en Steendrukkerij G.J. Thieme te Nijmegen.

Een vroolijke knaap. (verhaal – vertaling)

Zaltbommel: Nutsuitgeverij. -99 + [I] p.
Reeks: Volksboekerij onder de redactie van de Nutscommissie voor Volkslectuur, Nr 7.
Afmetingen: 19.30 x 13.40
Uit het Noorsch vertaald door Stijn Streuvels.
Oorspronkelijke auteur: BJÖRNSTJERNE BJÖRSON
Eerste afzonderlijke uitgave. In 1910 gepubliceerd in ‘Kleine verhalen’
Met een voorwoord van J.H.G.

1921

Reinaert de Vos. Uyt het Middelnederlandsch herschreven door Stijn Streuvels. Opgeluisterd met tekeningen door Gustaaf van de Woestijne, Amsterdam, L.J. Veen, in ’t jaar O.H. M.C.M.XXI,

Dit is de vierde bewerking van het Reinaert verhaal door Stijn Streuvels.
Het is een herwerkte versie
van 1910, 1911 die directer bij de middelnederlandse tekst aansluit.
Amsterdam: L.J. Veen. -170 + [II] p.

Afmetingen: 28 x 22 (verschillende uitvoeringen)


Herdrukken en gerelateerde uitgaven.
1928: aparte uitgave van enkel drie hoofdstukken van de prozabewerking 1921.-16p. Drukkerij Vada, Wageningen.
1969: 2de druk  Brugge-Utrecht, Desclée De Brouwer147 + [V]p. integrale versie

 Streuvels 30

Streuvels 30a

De blijde dag. (novelle)

1ste druk onder deze titel van ‘Najaar I’ (1909)
Amsterdam: L.J. Veen. /Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel. –[IV] + 178 + [II] p.

Reeks: Stijn Streuvels Werken.
Afmetingen: 17 x 11 (gebonden – linnen kaft)
Boek-, Courant- en Steendrukkerij G.J. Thieme te Nijmegen
Genoveva van Brabant (legende)

Alternatieve titel op het titelblad: De schoone en stichtelijke historie van Genoveva van Brabant.

(=kortere versie van het werk uit 1919)
Vlaamse uitgave: Leuven, Leiden, Mechelen en Gent : De Vlaamsche Boekenhalle. – 95 + [I] p.
Uitgave voor Nederland: Amsterdam L.J. Veen, z.j. [1921]

Reeks: Streuvels’ Volksboeken
Afmetingen: 22.25 x 17.50 (ingenaaid)
Van de persen der drukkerij Erasmus te Gent.

Met teekeningen versierd door Jules Fonteyne.

1951: 2de druk. Kortrijk, ’t Leieschip, z.j. [1951]. Met tekeningen van F. Vercnocke
1956: 3de druk. Brugge, Desclée De Brouwer, z.j. [1956] tekeningen van Mia van de Brand.

1922

Grootmoedertje. Een spel van Sinterklaas voor meisjes in drie taferelen. (toneel)

Toneelversie van “Grootmoederken” uit “Open lucht” (1905)
Wareghem: Tooneelfonds Palmer Putman. -31 + [II]p.  [z.j.]

Afmetingen: 19 x 13.3

1933: 2de druk. Wenduyne, z.j. [1933]. Toneelfonds Palmer Putman.

Prutske. (roman).

Amsterdam: L.J. Veen. -231 + [III] p.  [z.j.]
Afmetingen: 20.50 x 15.75 (gebonden – linnen kaft)
Druk: Boek-, Courant- en Steendrukkerij G.J. Thieme te Nijmegen.
Colofon: Van deze uitgaaf werden 25 ex. gedrukt op Hollandsch papier en genummerd van 1 tot 25.1930: 2de druk. Amsterdam: L.J. Veen z.j. [1930] + bibliofiele uitgave bij bij H. Cayman Seynaeve te Brugge. (zie 1930)
1941: 3de druk. In: Streuvels’ Werken. Deel II, Kortrijk, Zonnewende N.V., z.j. [1941], pp.349-649.
1945: 4de druk. Tielt, J. Lannoo /Antwerpen, Standaard Boekhandel N.V.
1948: 5de druk. In: Streuvels’ Verzamelde Werken. Deel II Kortrijk, Zonnewende N.V., z.j. [1948], pp.263-487.

Zesde druk
1953: 7de druk In: Streuvels Volledige Werken. Deel VII, Kortrijk ’t Leieschip, z.j. [1953], pp. 179-429
1957: 8ste druk. Brugge, Desclée De Brouwer. z.j. [1957]
1961: 9de druk. Brugge, Desclée De Brouwer. z.j. [1961]
1962: 10de druk. Brugge, Desclée De Brouwer. z.j. [1962]
1966: 11de druk. Brugge, Desclée De Brouwer. z.j. [1966]
1967: 12de druk. Brugge, Desclée De Brouwer. z.j. [1967]
Streuvels 10
Vertelsels van het jaar nul, ten tijde dat de uilen praken. (kinderverhalen)

Omvattende 29 verhaaltjes.
Thielt: J. Lannoo. -92 + [IV] p.
Voor Nederland: Amsterdam: L.J. Veen.
Reeks: Streuvels volksboeken.
Afmetingen: 20.50 x 16 (gebonden – kartonnen kaft)
Colofon: Dit boek is gedrukt bij J. Lannoo te Thielt (Vlaanderen). De prentjes werden geteekend door Jules Fonteyne.
1951: 2de druk. Kortrijk, ’t Leieschip. – Streuvels’ Volksboeken.

1923

Land en leven in Vlaanderen. (sociologische studie)

Amsterdam: L.J. Veen. -359 + [I] p.  [z.j.]
Afmetingen: 22.50 x 17.75 (gebonden – linnen kaft)
Druk: Boek-, Courant- en Steendrukkerij G.J. Thieme te Nijmegen.
Nota: Er bestaan ook exemplaren met op de omslag: Brugge, N.V. De Centrale Boekhandel – Amsterdam L.J. Veen.
Met tal van illustraties.
Bevat: Het uitzicht – De landsche dorpen – De landsche woningen – De landsche bevolking.
Herwerkte studie van ‘De landsche woning in Vlaanderen’ (1913)

1924

Herinneringen uit het verleden. (verhalen)

Thielt: Drukkerij-Uitgeverij J. Lannoo.-280+ [VIII] p.
Voor Nederland: L.J. Veen – Amsterdam
Afmetingen: 21.75 x 15.50 (ingenaaid – stofomslag)
Colofon: De omslagteekening is van Alb. Saverys. Van deze uitgave werden 25 exemplaren getrokken op Hollandsch papier genummerd van 1 tot 25.
Bevat : Onze streek – Damme – Veurne-Ambacht – Volkslectuur (= bewerkte en uitgebreide versie van “Over vrouwe Courtmans”) – Schoonheid – De schoonste deugd – Kinderlectuur – Mijn schooltijd – Het lied van den weemoed – Mijn loopbaan op de planken – Voor den oorlog – Mijn fiets in oorlogstijd – Na den oorlog – Na vijf en twintig jaren.
1972: Het verhaal ‘Onze streek’ werd in een bibliofiele uitgave in handschrift facsimile uitgegeven door J. Lannoo Uitgever te Tielt.
1994: Het verhaal ‘Onze fiets in oorlogstijd’ werd opgenomen in de anthologie ‘De Grote Oorlog Novellen over 14-18’, samengesteld door A.G. Christiaens en uitgegeven door het Davidsfonds, Leuven. (pp 259-292)

Tristan en Isolde. Naar het oude volksboek herschreven door Stijn Streuvels.

Amsterdam: J.M. Meulenhoff. -261 + [VIII] p.
Reeks: De Elfenrij. Bibliotheek voor sage en sprook, 6.
Afmetingen: 15.40 x 10.70
Bandversiering is van P.A. Hofman.

Het lied van den weemoed (verhaal)

Overdruk uit De Beiaard, [1924], IX(1924)2, p. 180-189
(uit: Herinneringen uit het verleden (1924))

1925

Op de Vlaamsche binnenwateren. (reisverslag))

Thielt: J. Lannoo. -168p.  [z.j.]
In Nederland werden gelijktijdig exemplaren op de markt gebracht door L.J. Veen, Amsterdam.
Afmetingen: 20 x 14.70 (ingenaaid)
Colophon: Van deze uitgave werden 50 exemplaren getrokken op Simili Japon Papier genummerd van 1 – 50. Band- en boekversiering van Karel Noppe.
Band- en boekversiering van Karel Noppe.
Bevat: ’t Haantje – Dinsdag – Woensdag – Donderdag – Vrijdag – Zaterdag – Zondag.
Met tal van illustraties.
1951: 2de druk. Kortrijk, uitgeverij ’t Leieschip pvba.
Waarom ik Vlaanderen liefheb.

Thielt: Drukkerij J. Lannoo. -159 + [I] p. [z.j.]
Afmetingen: 21.10 x 15.30
[In Nederland werden exemplaren verspreid door L.J. Veen, Amsterdam – vermeld op de titelpagina terwijl op het blad daartegenover vermeld is: Drukkerij J. Lannoo Thielt]
Oorspronkelijke auteur:  BLACHON G.
Oorspronkelijke titel: Pourquoi j’aime la Flandre.
Uit het Fransch vertaald door Stijn Streuvels.

1926

Werkmenschen. (verhalen)

Amsterdam: L.J. Veen – Uitgever. -219 + [II] p.  [z.j.]
Afmetingen: 21 x 17 (gebonden – linnen kaft)
Colofon: Van deze uitgaaf werden vijftien exemplaren gedrukt op Oud-Hollandsch papier, genummerd van I – XV, ter drukkerij van Veenman & Zonen te Wageningen.
Bandteekening van Rich. Acke te Kortrijk.
Bevat: De werkman (ook afzonderlijk verschenen in 1913) – Kerstmis in niemandsland – Het leven en den dood in den ast.
1927: 2de druk. Brugge, Uitgave Excelsior, z.j. [1927]
1930: 2de druk (=3de druk) Amsterdam, L.J. Veen, z.j. [1930]

1927

De teleurgang van den Waterhoek. (roman)

Brugge: Uitgave “Excelsior”.  -297 + [VII] p.
Afmetingen: 22 x 16.50 (ingenaaid- zachte kaft – ook gebonden in beige linnen band)
Omslagtekening (brug in zwart rechthoekig omlijnd): Paul Lateur.
Op titelplaat: een zwart-witfoto van een door Jozef De Coene geschilderd portret van Stijn Streuvels
Colofon: Deze uitgave werd gezet uit de Garamond letter , Corps 12 en gedrukt op de persen ter drukkerij “Excelsior” te Brugge, den 1en November van ’t jaar 1927. P, genummerd van 1 tot 30, Paul Lateur teekende den omslag. Er werden 30 exemplaren gedrukt op Hollandsch Van Gelder papier; 14 ex. op Van Gelder “Antique” genummerd van I tot XIV en 6 ex. op Van Gelder “Ossekop” genummerd A tot F.
Nota 1: Er bestaan ook exemplaren met uitgeversadres : Amsterdam: L.J. Veen – Uitgever (Nieuwsblad voor den Boekhandel, 29 november 1927). Ze bevatten hetzelfde colofon; het portret van Stijn Streuvels ontbreekt. Alle exemplaren bevatten een blad met ‘zinstorend miszetsel’.
Nota 2: De tekst van de roman verscheen eerst in zeven opeenvolgende afleveringen in  het tijdschrift ‘De Gids’ tussen januari en juli 1927.

‘1939: 2de herziene (ingekorte) druk. Antwerpen, N.V. Standaard Boekhandel. Alle volgende drukken t e m de druk in Volledig Werk in 1972 volgen deze ingekorte versie.
1942: 3de druk. Tielt, Drukkerij-uitgeverij J. Lannoo / Antwerpen, N.V. Standaard Boekhandel. – De lijsternestreeks nr XXI.
1944: 4de druk. Tielt, Drukkerij-uitgeverij J. Lannoo / Antwerpen, N.V. Standaard Boekhandel. z.j. [1944]
1955: 5de druk. In Stijn Streuvels’ Volledige Werken. Deel XII, Kortrijk, ’t Leieschip, z.j. [1955], pp. 7-300.
1964: 6de druk. Brugge-Utrecht, Desclée De Brouwer, z.j. [1964]
1970: 7de druk. Brugge-Utrecht, Desclée De Brouwer, z.j. [1970]
1971: 8ste druk. Brugge, Uitgeverij Orion/Desclée De Brouwer, z.j. [1971] – met stills uit de film van Fons Rademakers.
1972: 9de druk in Volledig Werk Deel III? Brugge: uitgeverij Orion.
1999: 14de druk. Tekstkritische editie van de volledige 1ste druk uit 1927 door Marcel De Smedt en Edward Vanhoutte. Uitgeverij Manteau.
2021: Heruitgave (17de druk) bij Lannoo te Tielt tgv het herdenkingsjaar Streuvels 150.
De Drie Koningen aan de kust. (novelle)

Antwerpen: L. Opdebeek Uitgever. -54 + [II] p.
Afmetingen: 21.70 x 17.40
Verlucht door Jules Fonteyne.
Colophon: Deze uitgave van ‘De Drie Koningen aan de kust’ werd gezet uit de Garamond type Corps 16 op de pers van den Eikelaar ter kunstwerkstede de gebroeders De Coene te Kortrijk – verzorgd door den meester drukker Lins en voltooid in de maand December van ’t jaar 1927 – De oplage bestaat uit twintig ex. op getint Vergé Van Gelder genummerd van 1 tot 20 – vijftig ex. op Pannekoek “Antique” genummerd van 21 tot 70 – Vijftig ex. op Velijn Van Gelder genummerd van 71 tot 120 – tweehonderd ex. op Velijn Pannekoek genummerd van 121 tot 320 – Duizend ex. op getint Editie-papier.
Uitgave voor Nederland: L.J. Veen.
1982: Heruitgave ter gelegenheid van de kinder- en jeugdboekenweek van Standaard Boekhandel in november 1982 samen met Kerstvertelsel.

De tijd der kollebloemen. (vertaling)

Amsterdam: J.M. Meulenhoff.  -184 + IVp.
Afmetingen: 19.40 x 12.20 (gebonden + ingenaaid)
Colofon: Dit boek werd den tienden der maand December van het jaar 1927 afgedrukt in de werkhuizen van Floch te Mayenne, voor de Uitgaven der ‘Monde nouveau’, 42, Boulevard Raspail, te Parijs.
Uit het Frans overgezet door Stijn Streuvels.
Oorspronkelijke titel: Le temps des coquelicots.
Oorspronkelijke auteur; D.-J. D’ORBAIX

1928

Levenswijsheid uit China. Drie Chineesche novellen. Vertaald uit het Duitsch door Stijn Streuvels.

Kortrijk: J. Vermaut. -134 + [X] p.
Afmetingen: 22 x 17.80
Met tekeningen van Karel Maes.
Colofon: Van deze uitgaaf werden vijftig exemplaren getrokken en genummerd op Hallandsch gevergeerd papier.
Nota: De luxe-exemplaren zijn verschenen zonder vermelding van plaats, naam van de uitgever, jaartal. Achterin, p. II, is wel vermeld: Gedrukt bij Jos Vermaut, Kortrijk (België)
Gewone uitgave voor Nederland: Amsterdam, L.J. Veen [z.j.]
Oorspronkelijke titel: Chinesische Meisternovellen aus dem chinesischen Urtext übertragen von Franz Kuhn. Originele editie: Menglong, Feng, Xiuxiang Dong Zhou Lieguo Zhi (fragment); twee verhalen uit “Jin gu qiguan”.

Vader en dochter. Tolstoi’s briefwisseling met zijne dochter Marie. Vertaald uit het duitsch door Stijn Streuvels.

Amsterdam: L.J. Veen. -198p. [z.j.]
Afmetingen: 21.60 x 15.70
Bevat tevens een uitslaand blad van 36.30 x 24.10 cm: Leo Tolstoi’s geslachtsboom vanaf de grootouders tot de kleinkinderen.
Oorspronkelijke titel: Vater und Tochter. Tolstois Briefwechsel mit seiner Tochter Marie; Herausgegeben von Paul Birukoff. Überzetzung von Sophie Lorié.

Reinaert de Vos. Uit het Middelnederlandsch herschreven door Stijn Streuvels. Fragment.

Bevat 3 hoofdstukken uit de prozabewerking van Reinaert I van 1921 (pp 105-121).
Gedrukt bij drukkerij Vada te Wageningen.
Afmetngen: 23.80 x 15.70
Colofon: Dit werkje is gezet op de linotype uit de Garamond letter, een gemoderniseerde navolging van één der lettertypen ontworpen door Claude Garamond (zestiende eeuw). Het is gedrukt op linweave text, een Amerikaansche papiersoort, afgestaan door Bührmann’s Papier Groothandel, op de persen van de N.V. Drukkerij ‘Vada’ te Wageningen. De typografische verzorging is van R. Zomer.
Kerstwake. (novelle)

Antwerpen: L. Opdebeek Uitgever. -68 + [IV] p.
Afmetingen: 22 x 17.50 (ingenaaid)
Met houtsneden van Frans Masereel.
Colofon: Deze oorspronkelijke uitgaaf van Kerstwake bestaat uit eene oplaag van 200 exemplaren op Velin Van Gelder genummerd van 1 tot 200. Gedrukt op de pers van den Eikelaar te Kortrijk en voltooid in de maand November van ’t jaar 1928.
Z d [1929]: Uitgave voor Nederland bij L.J. Veen te Amsterdam, met dezelfde colofon en dezelfde druk  als de Vlaamse uitgave -gebrocheerd; oorspronkelijke lichtgrijze omslag met herhaling van het titelblad op de voorzijde.
2003: In een bijlage van het jaarboek VIII van het Stijn Streuvelsgenootschap gaf uitgeverij Lannoo deze novelle uit op CD, verteld door Francis  Verdoodt.
Streuvels 36

1929

Kerstvertelsel. (verhaal)

Mechelen: Het Kompas. -45 + [III] p.
Afmetingen: 22 x 17.50 (ingenaaid)
Met pentekeningen
Colofon: Van deze uitgaaf – gedrukt op de pers van den Eikelaar te Kortrijk en voltooid in de maand November van ’t jaar 1929 – werden 175 ex. getrokken op Velin Van Gelder en genummerd van 1 tot 175.
Nota: De uitgave voor Nederland – Amsterdam L.J. Veen – bevat dezelfde colofon als de Vlaamse uitgave.
Voorpublicatie: Elsevier’s Geïllustreerd maandschrift, XXXIX, 1929, dl. 78, p. 391-404 (december).
1930: [Eerste druk], Amsterdam, L.J. Veen.
1938: 2de druk verschenen als “De vreemde verteller”. [2de druk Kerstvertelsel] bij uitg. Roman-, Boek-, en Kunsthandel H. Nelissen te Amsterdam, z.j. [1938]32 p. (omslag inbegrepen), 14,8 x 11 cm.
1939: 3de druk in: Kerstvertellingen. Brugge, Uitgave ‘Wiek op’, pp. 65-87.
1954: 4de druk In: Kerstvertellingen, in: Stijn Streuvels’ Volledige Werken. Deel X, Kortrijk ’t Leieschip, z.j. [1954] p. 130-154.
1982: ter gelegenheid van de kinder- en jeugdboekenweek van Standaard Boekhandel in november 1982 samen met De Drie Koningen aan de Kust.

1930

Prutske (roman 2de druk – bibliofiel uitgegeven)

Brugge: H. Caeyman Seynaeve. -268 + [IV]p.
Afmetingen: 35.50 x 26

Colofon: ‘Dit is de afdoende uitgaaf van ‘Prutske’. Gezet in de letter van Garamont corps 16 uit de lettergieterij ‘plantijn’ te Brussel. Van deze uitgaaf werden getrokken: duizend exemplaren op mat couché papier genummerd van 1 tot 500 voor de N.V. L. J. Veen’s Uitgevers-maatschappij, te Amsterdam. En van I. tot D. voor de uitgever van ‘Cultura’ H. Cayman te Brugge.
Er werden 10 exemplaren getrokken op Japansch papier. Geteekend van A. tot J. elk met een oorspronkelijke aquarel van Albert Saverys. Waarvan A. met al de oorspronkelijke teekeningen en de exemplaren B. C. en D. geheel eigenhandig geÏllustreerd door Albert Saverys. Dit boek werd gedrukt op de pers van den ‘Eikelaar’ te Kortrijk en verzorgd door den drukker Antoine Lins. Voltooid in den zomer van het jaar negentien honderd dertig. Dit is nummer…

1931

Alma met de vlassen haren. (roman)

Leuven: Davidsfonds. -228p.
Reeks: Romanreeks nr 234.
Afmetingen: 20.50 x 13.50 (ingenaaid)
Colofon: Dit boek is het tweede van de Volksreeks 1931 van het Davidsfonds en werd gedrukt op zeventigduizend exemplaren.
Penteekeningen van Frans Nackaert.
1931: 2de druk. Hilversum, Paul Brand’s Uitgeversbedrijf, z.j. [1931]
1955: 3de druk. in: Stijn Streuvels’ Volledige Werken. Deel XI, Kortrijk ’t Leieschip, z.j. [1954]

Streuvels 20
Dr. Lauwers schriften.   (tekst van een lezing gehouden op 17 juni 1931)

Onder de naam Frank LATEUR
Overdruk: Gent, Drukkerij Erasmus, drukker der Koninklijke Vlaamse Academie, 14 + [I] p.

Afmetingen: 20.50 x 13
De oude wiking. Vertaald uit het Frans.

Hilversum: N.V. Paul Brand’s Uitgeversbedrijf. -40 p.
Afmetingen: 24.50 x 19 (ingenaaid)
Houtsneden van Jozef Cantré.
Oorspronkelijke titel: Le vieux Stoerkonder, in Ch. Guyot & E. Wegener, Le livre des Vikings, Paris, L’Edition D’Art H. Piazza, p. 175-199.

 
Streuvels 11

1932

Drie Russische novellen: Michael Prischwin, S. Sergejew-Zenskij; Maxim Gorki

Antwerpen: De Regenboog. -[IV] + 179 + [I] p.  [z.j.]
Afmetingen: 19.80 x 15
Voor Nederland: 1933. Er is geen uitgever vermeld op de titelpag. Op de rug van het stofomslag staat: L. J. Veen’s Uitg. Mij NV; de ex. tellen 177 + [III] pp; De afmetingen zijn 20.60 x 16.
Bevat: Michael Prischwin, De zwarte Arabier;S. Sergejew-Zenskij De koekoek;

1933

De rampzalige kaproen. Een nageschreven middeleeuwse boerenroman van Wernher de Tuinder.

Utrecht: De Gemeenschap. -73 + [VII] p.
Afmetingen: 26.20 x 19.40

Bewerkt uit het Duits.
Geïllustreerd door Charles Eyck
Oorspronkelijke titel: Wernher der Gartenaere, Meier Helmbrecht.

Colofon:’De rampzalige kaproen’ een middeleeuwse boerenroman van Werner de Tuinder, nageschreven door Stijn Streuvels en geïllustreerd door Charles Eyck, werd in opdracht van ‘De Gemeenschap’, uitgeverij te Utrecht, in het voorjaar van 1933 voor het eerst gedrukt op de persen van Lumax te Utrecht. De eerste oplage omvat, behalve de gewone uitgave, veertig exemplaren, gemerkt E.P. en 25 door schrijver en illustrator geteekende exemplaren op Savoy D.E. Antique, gemerkt 1-25.

Nota: er bestaat ook een Vlaamse uitgave uitgegeven door Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel NV, z.j. [1933] -73 + [VIII] p. met licht gewijzigd colofon.
1957: 2de druk. Amsterdam-Antwerpen, Wereld-bibliotheek-Vereniging.
IJslandsche godensagen. Bewerkt door Stijn Streuvels.

Omvattende 18 verhalen. Geïllustreerd door Hilda v.d. Stok.
Amsterdam: L.J. Veen’s Uitgeversmaatschappij. – 173 + [III] p.  [z.j.]

Afmetingen: 23 x 16.50
Colofon: De oorspronkelijke uitgave van ‘IJslandsche godensagen’ bestaat uit honderd exemplaren gedrukt op Hollandsch papier Van Gelder met handteekeniung van den auteur en genummerd van 1 tot 100

1934

Proza. (bloemlezing)

Mechelen: N.V. Het Kompas. -179 + [I] p.
Afmetingen: 18.20 x 11.20 (ingenaaid – zachte kaft)
Colofon: Dit is het derde boek in de tweede letterkundige reeks ‘De Feniks’.
Voor Nederland: L. J. Veen’s Uitg. Mij z.j. [1934]
Bevat: “Lente” (pp 11-94) uit Lenteleven (1899) -“De veeprijskamp” (pp 95-154) uit Het uitzicht der dingen  (1906) -“Het glorierijke licht” (1912) (pp 155-179).

Sagen uit het hooge noorden.

Omvattende 38 sagen uit: Denemarken, Zweden en IJsland.
Den Haag: Uitgeverij Pax. / Brussel: Nederlandsche boekenclub ,, ’t Gildeboek”. -216 p.  [z.j.]

Afmetingen: 19.80 x 13.60

De omslag van deze uitgave is afgedrukt naar eene teekening van L.C. Emmerik.

Zeelieden en zeevisscherij.

Brugge: Desclée de Brouwer & Cie. (Houtkaai 22). -63 + [I] p.
Afmetingen: 22 x 22 (gebonden – kartonnen kaft)
Gedrukt bij Desclée de Brouwer & Co, Brugge.
Bewerkt uit het Frans naar het boek van René de Pauw: ‘Gens de mer et pêche maritime’.
Verluchtingen van René De Pauw.
Vouwblaadje, Tien buiten tekst platen in kleuren bandversiering en cul de lampe

Vijf kerstvertellingen. (jeugdliteratuur)

Brugge: Desclée De Brouwer en C°. -77 + [I] p.  [z.j.]
Afmetingen: 23.30 x 22.50 (ingenaaid – harde kartonnen geïllustreerde kaft)
Naar het Fransch van CAMILLE MELLOY.
Oorspronkelijke titel: Cinq contes de Noël.
Verluchtingen in kleuren van JEANNE HEBBELYNCK.
Gedrukt bij St.-Augustinus Maatschappij, Desclée De Brouwer en Cie, Brugge.

1935

Prutske’s vertelselboek. (jeugdverhalen)

Brugge: Desclée De Brouwer.-78 + [II] p.  [z.j.]
Afmetingen: 27.25 x 19.50 (gebonden – kartonnen kaft)
Prenten van Gerard Baksteen.
Gedrukt bij Desclée de Brouwer & Co, Brugge.
Bevat: Platteboone, p. 7-14; -Mijnheere de Mane, p. 15-24; -Van één graantje drie, p. 25-27 ; -Pier met zijn zwijn, p. 28-32 ; -De opperdief, p. 33-44; -Vuiltje-vaagt-den-oven, p. 45-52 ; -Van ’t visschertje in de Roode Zee, p. 53-57 ; -Duimke, p. 58-68 ; -Smetje Viole met al zijn alaam, p. 69-78.

1937

Levensbloesem. (roman)

Amsterdam: L.J. Veen Uitgevers Maatschappij N.V.  -334 + [II] p. [z.j.]
Afmetingen: 20.25 x 15 (gebonden – stofomslag)
Colofon: Van dit boek zijn twintig exemplaren gedrukt op Hollandsch Van Gelder, waarvan tien niet in den handel komen genummerd van 1 – 10 en I tot X.
Er bestaan ook exemplaren met uitgeversadres: Antwerpen, Brussel, Gent, Leuven, Standaard-Boekhandel, z.j.
1937: 2de druk. Amsterdam, L.J. Veen Uitgevers Maatschappij N.V, z.j.
1942: 3de druk. Amsterdam, L.J. Veen Uitgevers Maatschappij N.V, z.j.
1943: 2de (=4de) herwerkte druk, Tielt, Drukkerij-uitgeverij J. Lannoo / Antwerpen, N.V. Standaard Boekhandel. z.j. [1943] – Lijsternestreeks nr XXIII.
1955: 5de druk. in: Stijn Streuvels’ Volledige Werken. Deel XI, Kortrijk ’t Leieschip, z.j. [1954]
1966: 4de (=6de) druk. Brussel, D.A.P. Reinaert-Uitgaven, z.j; [1966]

1938

De vreemde verteller. Kerstverhaal. (gelegenheidsuitgave)

1ste druk onder deze titel (= hoofdstuk uit Kerstvertelsel uit 1929)
Amsterdam: Roman – Boek en Kunsthandel H. Nelissen. -32 p. (kaft inbegrepen).

Afmetingen: 23 x 15.50 (samengebonden met koordje)
Colofon: Vreugdevol Kerstfeest Gezegend Nieuwjaar toegewenscht door:Uitg. Roman – Boek en Kunsthandel H. Nelissen.

1939

Kerstvertellingen. (bloemlezing)

Brugge: Uitgeverij “Wiek op” -147 + [V] p.
Afmetingen: 23 x 15.50 (ingenaaid)
Walleyndruk, Brugge.
Houtsneden van Désiré Acket.
Bevat: Grootmoederken – Kerstmis in Niemandsland – Kerstvertelsel – Drie Koningen aan de kust – Kerstwake.

Streuvels 15
Paradijssprookjes. Uit den volksmond opgeteekend in Oostenrijk en naverteld door Stijn Streuvels.

Brugge: Uitgeverij Wiek op. – 49 + [III] p.  [z.j.]
Uitgegeven met de steun van het Commissariaat-Generaal der Belgische Regeering bij de Internationale Tentoonstelling van New York 1939.
Verluchtingen door Elisabeth Ivanovsky.
Oorspronkelijke auteur: MAX MELL.
Oorspronkelijk titel: Paradiesmärchen davon einige dem Volksmund nacherzählt.

DE OORLOGJAREN EN ERNA 1940 – 1969

1940

De terechtstelling van een onschuldige. (novelle)

Maastricht/Vroenhoeven: uitgevers – Mij Ernest van Aelst.-49 + [III] p.
Afmetingen: 16 x 11.50 (ingenaaid)
Met een portrettekening van Stijn Streuvels en 6 illustraties.
Colofon: ‘De terechtstelling van een onschuldige’ werd geschreven in Augustus 1935 door Stijn Streuvels in het Lijsternest te Ingooighem. Het werkje werd in April 1940 in tien punt Candida letter en gedrukt op houtvrij offsetpapier door Ernest Van Aelst te Maastricht (Ned.) en Vroenhove (B.) 10 April 1940.

Streuvels 1

1941

Stijn Streuvels’ werken.

Kortijk: Zonnewende.
Voor Nederland: Amsterdam, L.J. Veen
Afmetingen: 18.30 x 11.90
Deel I : Minnehandel – Langs de wegen – Het leven en de dood in de ast. -733 + [III] p. Met een foto van Stijn Streuvels.
Deel II : De vlasschaard – Prutske – Kinderzieltje – Kerstwake. -755 + [V] p. Met een foto van Stijn Streuvels.

De maanden. (verhalen)

Kortrijk: Zonnewende. -193 + [VII] p.  [z.j.]
Afmetingen: 20 x 15.25 (gebonden – zachte kaft met stofomslag)
Met penteekeningen van Elisabeth Ivanovsky.
In Nederland verschenen bij L.J. Veen als “Een gang door het jaar” in een gebonden versie met harde kaft.
1942: 2de druk. Tielt, Drukkerij-uitgeverij J. Lannoo / Antwerpen, N.V. Standaard Boekhandel. z.j. [1942]
1953: in: Stijn Streuvels’ Volledige Werken. Deel VI, Kortrijk ’t Leieschip, z.j. [1953]
Streuvels 8

1942

De Grauwe Ruiter (roman)

Oude-God/Antwerpen: Boekengilde ‘Die Poorte’. -222 + [II] p.
Vertaald uit het Duits.
Oorspronkelijke titel: Der Graue Reiter.
Oorspronkelijke auteur: HERBERT VAN HOERNER
Omslagteekening door L. de Jaegher.
Afmetingen: 20.10 x 13.30 (ingenaaid – kaft met flappen)
Colofon: Dit boek is het eerste deel van de Boekengilde ‘Die Poorte’ jaargang 1942. Het werd gedrukt op de persen der drukkerij P. Lombaerts te Schoten-Antwerpen. P.C. 1970.
Streuvels 34
Heule. (verhaal)

Met een oude gekeurde prent van Heule en 20 zwart-wit foto’s.
Kortrijk: N.V. Zonnewende. -394 + [VI] p.

Afmetingen: 20.25 x 12.50 (gebonden)
Colofon: Van deze oorspronkelijke Uitgave van Stijn Streuvels “Heule” gezet uit de Egmont Medium Letter werden er vijf ex. gedrukt op Hollandsch geschept papier Van Gelder, genummerd van 1 tot 5 en 10 ex. op geschept papier Ingres, genummerd van I tot X. Gedrukt op de persen van de Groeninghe Drukkerij te Kortrijk en voltooid in de maand October van het jaar 1942.

Exemplaren voor Nederland met uitgeversadres Amsterdam: L.J. Veens Uitg. Mij Amsterdam 1942.
Streuvels 16
Smedje Smee. In het Nederlandsch vertaald door Stijn Streuvels.

Eerste afz. druk. Eerder verschenen in Vlaamsche vertelsels van Ch. de Coster (1917).
Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel.-107 + [III] p.

Afmetingen: 17.50 x 11.00 (ingenaaid – harde kaft)
In de reeks ‘De Seizoenen’ (nr. 27).
Exemplaren voor Nederland met uitgeversadres Amsterdam: A.J.G. Strengholt’s Uitgev. Mij
Streuvels 14

1943

Jantje Verdure. (novelle)

1ste afzonderlijke druk. Eerder verschenen in “Dorpsgeheimen I” (1904)
Met teekeningen opgeluisterd door Hélène van Coppenolle.
Gent: Snoeck-Ducaju en zoon. -132 + [IV] p.

Reeks: De blauwe Snoeckjes (Nieuwe reeks) nr. I.
Afmetingen: 20 x 13.50 (ingenaaid)
Colofon: Dees Blauw Snoeckje nummer 1 van de tweede reeks, werd naar een typografisch ontwerp van De Nationale Hoogere School voor Bouwkunde en Sierkunde te Brussel, op de persen van Snoeck-Ducaju en Zoon te Gent gedrukt en met teekeningen opgeluisterd door Hélène Van Coppenolle. Anno MCMXLIII.         P.C. 83757 P.A. 4764
Streuvels 7

1944

Het leven en de dood in den ast. (novelle)

1ste afzonderlijke druk.
Verscheen eerder in “Werkmenschen” (1926)
Met Lavisteekeningen van Albert Saverijs, uitgevoerd in koperdiepdruk.
Tielt: J. Lannoo. / Antwerpen: N.V. Standaard.-101+ [VII] p.  [z.j.]
Afmetingen: 28.50 x 19 (ingenaaid – lichtgele omslag met titel en vignet in blauw en zwart)
Colofon: In Nieuwjaarmaand van ’t jaar O.H. 1944 werd deze weelde-uitgave van Het leven en de dood in den ast gedrukt volgens maquette van Jos. Leonard, op de persen van Joris Lannoo te Tielt, die ze samen met de N.V. Standaard-Boekhandel uitgeeft. Voor 400 genummerde ex. werd Munster Velumpapier en voor 100 genummerde en gehandteekende werd Hollandsch Van Gelder gebruikt. De lavisteekeningen van Albert Saverijs werden uitgevoerd in koperdiepdruk. De tekst werd gezet uit de zware Medieval letter 14 punt. Toelatingsnr. 6117.
1971: Streuvels bewerkte deze novelle voor toneel als ‘Het zinnespel van droom en dood’. De tekst is opgenomen in het speciale oktober-novembernummer van Dietsche Warande en Belfort 1971, uitgegeven in boekvorm onder de titel: Een eeuw Streuvels / red : Dietsche Warande & Belfort / Standaard Uitgeverij / 1971 / Paperback /194p (i.e. pp.561-754)
2021: Heruitgave ( 40ste druk) bij Lannoo te Tielt tgv het herdenkingsjaar Streuvels 150.

1946

Jeugd. (herinneringen)

(Uit “Open lucht”, 1905)
Tielt: J. Lannoo. / Antwerpen: N.V. Standaard.- [IV] + 38 + [VI] p.
Afmetingen: 28.60 x 19.30
Colofon: Dit platsoentje uit ’s schrijvers lentetuin werd door hem zelf, en met de beste penne herschreven ter gelegenheid van zijn 75ste verjaren, – ter herinnering aan dien schoonen jongen tijd, – en vrienden en kennissen goedjonstig aangeboden.
Daarvan werden 200 afdruksels getrokken op Hollandsch Van Gelder papier, waarvan 100 niet in den handel. De eerste 100 zijn genummerd van 1 tot 100; de tweede 100 van I tot C.
Deze facsimile-editie van Jeugd, werd gedrukt in de maand September 1946, op de persen van V. Van Dieren en C°, te Antwerpen, voor rekening van de uitgevers J. Lannoo te Tielt en N.V. Standaard-Boekhandel te Antwerpen.

 
Avelghem. (herinneringen)

Met een foto van Stijn Streuvels
Er bestaan ook luxe-exemplaren in een witte simili-lederen band en een stofomslag met een foto van Stijn Streuvels.
Tielt: Drukkkerij Uitgeverij J. Lannoo. / Antwerpen: N.V. Standaard.-356 + [IV] p. [z.j.]
Reeks: De Lijsternestreeks Nummer XXVII
Afmetingen: 20.50 x 15.50 (gebonden – stofomslag)
Colofon: “Avelghem” het tweede deel van ’s schrijvers levensverhaal, verschijnt bij zijn 75 ste verjaren -1871 – 3 october 1946 – en het 50ste verjaren zijner eerste verhalen – deze uitgave werd gezet uit de Hollandsche Medieval Letter 14 punt en gedrukt op de persen van Joris Lannoo te Tielt – Van deze uitgave werden 20 genummerde ex. getrokken op zwaar getint Munster Velum Papier voorzien van ’s schrijvers handteekening.

1948

Beroering over het dorp. (roman)

Sterk ingekorte herwerking van “Dorpslucht” uit 1914. Van de sensueel-erotische beschrijvingen van het hoofdpersonage uit het oorspronkelijk werk blijft nagenoeg niets overeind.
Kortrijk: N.V. Zonnewende (voor Vlaanderen). -332 + [IV]p. [z.j.]
Voor Nederland met uitgeversadres: Nijmegen: De Koepel.
Afmetingen: 20 x 13.75 (gebonden – stofomslag)
Bandontwerp en omslag: Eug. Goethals.
Colofon: Van deze oorspronkelijke uitgave werden gedrukt op de persen van de N.V. Vonksteen te Langemark, 50 exemplaren op Oud-Hollandsch papier Van Gelder Zonen, genummerd van 1 tot 25 en I tot XXV (deze laatste niet in den handel).
1955: 2de druk. in: Stijn Streuvels’ Volledige Werken. Deel XII, Kortrijk ’t Leieschip, z.j. [1955]
Stijn Streuvels’ Verzamelde Werken.

Kortrijk: Zonnewende. (Deel I: 525 + [III] p. – Deel II: 525 + [V] p.)
Afmetingen: 20.2 x 13.40.
Deel I : Lente (uit Lenteleven) – Minnehandel – Werkmenschen
Deel II : De vlasschaard – Prutske – Het duivelstuig (uit Openlucht)

Colofon (In deel II): Deze uitgave werd in het jaar 1948 – voor de N.V. ‘Zonnewende’ te Kortrijk – gezet uit de Hollandsche Mediaeval-type 10 punt en gedrukt door S.V. ‘Vooruitgang’ te Kortrijk. Daarvan werden 50 exemplaren getrokken op Simili-Japon, genummerd van 1 tot 50 en voorzien van de handteekening van den schrijver.

1950

Stijn Streuvels’ Volledige Werken. Deel I

Kortrijk: ’t Leieschip, 1950-1955.
Bevat: Lenteleven, Zomerland, Zonnetij.

Stijn Streuvels’ Volledige Werken. Deel II

Bevat: (Doodendans, Dagen, Openlucht.

1951

Ingooigem (Deel I, 1904-1914).

Kortrijk: ’t Leieschip.  -83 + [I] p. [z.j.]
Afmetingen: 20 x 13
S.V. Groeninghe Drukkerij Kortrijk.
Heruitgaven:
1971: in Volledig Werk. Deel IV. Ingooigem I (1951) pp 1269-1331; Ingooigem II (1957) pp 1333-1503; Brugge: uitgeverij Orion. / Nijmegen.
1980: heruitgave Ingooighem I & II in één band. Brugge: uitgeverij Orion. / Nijmegen: B. Gottmer.
2021: heruitgave in de reeks Privé-domein nr 317. Uitg. De Arbeiderspers

Streuvels 17
Stijn Streuvels’ Volledige Werken. Deel III

Bevat: Dorpsgeheimen I en II, Najaar.

Stijn Streuvels’ Volledige Werken. Deel IV

Bevat: Langs de wegen, Het uitzicht der dingen, Het glorierijke licht.
Kortrijk: ’t Leieschip, 1950-1955.  [Z;J;]
Afmetingen: 20.3 x 13.40
Colofon: Dit … deel der Volledige Werken werd gezet uit de Horley-type corps elf, en gedrukt bij de N.V. Drukkerij Erasmus te Ledeberg-Gent. Van deze uitgave werden 100 exemplaren getrokken op Hollandsch papier Van Gelder en zonen en genummerd van 1 tot 100. – Verder 10 exemplaren op mat Japansch genummerd van I tot X en voorzien van de handteekening van den schrijver.

1952

Stijn Streuvels’ Volledige Werken. Deel V

Bevat: Minnehandel, Stille avonden.

Stijn Streuvels’ Volledige Werken. Deel VIII

Bevat: Genoveva van Brabant I en II.
Kortrijk: ’t Leieschip, 1950-1955.  [Z;J;]

1953

Stijn Streuvels’ Volledige Werken. Deel VI

Bevat: De vlasschaard, De maanden.

Stijn Streuvels’ Volledige Werken. Deel VII

Bevat: De blijde dag, Morgenstond, Prutske.
Kortrijk: ’t Leieschip, 1950-1955. [z.j.]

1954

Stijn Streuvels’ Volledige Werken. Deel IX.

Bevat: Herinneringen, Land en leven in Vlaanderen.

Stijn Streuvels’ Volledige Werken. Deel X.

Bevat: Kerstvertellingen, Werkmenschen.
Kortrijk: ’t Leieschip, 1950-1955. [z.j.]

1955

Stijn Streuvels’ Volledige Werken. Deel XI.

Bevat: Alma met de vlassen haren, Levensbloesem.

Stijn Streuvels’ Volledige Werken. Deel XII.

Bevat: De teleurgang van de Waterhoek, Beroering over het dorp.
Kortrijk: ’t Leieschip, 1950-1955. [z.j.]

1956

Reinaert de Vos. Herwrocht door Stijn Streuvels.

(= versie uit 1907)
Zele: Reinaert Uitgave D.A.P. -228p.   [z.j.]

Afmetingen: 18 x 11.20 (ingenaaid – harde kaft)
Streuvels 33_1956

1957

Ingooigem (Deel II, 1914-1940) (herinneringen)

Brugge: Desclee de Brouwer. -206 + [II] p.  [z.j.]
Afmetingen: 20 x 13 (ingenaaid)
Sint-Augustinusdrukkerij, Brugge V.E.C. Desclée De Brouwer.
Heruitgaven:
1971: in Volledig Werk. Deel IV. Ingooigem I (1951) pp 1269-1331; Ingooigem II (1957) pp 1333-1503; Brugge: uitgeverij Orion. / Nijmegen.
1980: heruitgave Ingooighem I & II in één band. Brugge: uitgeverij Orion. / Nijmegen: B. Gottmer.
2021: heruitgave in de reeks Privé-domein nr 317. Uitg. De Arbeiderspers

Wat vertelt ons Stijn Streuvels?

Gedrukt door het Gemeentekrediet van België Bankstraat, 13 – Brussel. -8p.
Het portret van Stijn Streuvels op het voorplat werd getekend door A. TAHON
Tekst in handschrift gedateerd augustus 1957
Afmetingen: 23.60 x 16.60 (geniet)

1960

Kroniek van de familie Gezelle.

Brugge: Desclee de Brouwer. -157p.
Afmetingen: 20 x 13 (gebonden – stofomslag)
Colofon: Dit is de oorspronkelijke uitgave van de “Kroniek van de familie Gezelle” door Stijn Streuvels. Dit boek werd uitgegeven in de maand september van het jaar 1960 door de uitgeverij Desclée De Brouwer, gezet uit de bembo corpus 12 en gedrukt op vederlicht papier. 25 exemplaren genummerd van I tot XXV zijn voorbehouden aan de schrijver, 500 exemplaren genummerd van 1 tot 500 vormen de gewone editie en 25 ongenummerde exemplaren zijn niet in de handel.

1961

Grootmoederken. (verhaal)

Oudenaarde: Drukkerij-uitgeverij Sanderus. -30p. + [II].   [z.j.]
Afmetingen: 20.70 x 13.40 (genaaid gebrocheerd)
Colofon: “Grootmoederken” , een verhaal van Stijn Streuvels, met omslag en illustraties van Jos. Van den Abeele, werd gedrukt op de persen vandrukkerij Sanderus pvba te Oudenaarde in de maand december 1961.
Het werd als kerst- en nieuwjaarsgeschenk aangeboden aan haar klienteel en is niet in de handel verkrijgbaar.
1905: Oorspronkelijk uitgeven in de verhalenbundel Openlucht bij Rotterdam: Meindert Bogaerdt Jun..- Brussel, De Vlaamsche Boekhandel Leo Krijn. – [VIII] + 162 + [II]p.
1905: Eerste afzonderlijke uitgave als novelle bij Haarlem: H.J. van Munnik. / Kampen: H.J. Kok -31 + [I] p.

 Streuvels 28

1962

Verhalen. (bloemlezing)

Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum. -187 + [V] p.   [z.j.]
Afmetingen: 18 x 10.80 (pocket)
Reeks: prisma boeken nr 798
Bevat: Een speeldag (uit Doodendans, 1901) -Kinderzieltje (uit Dorpsgeheimen II, 1904) – Lente (uit Lenteleven, 1899) – In ’t water (uit Zonnetij, 1900) – Het einde (uit Lenteleven, 1899) – Avondrust (uit Zonnetij, 1900).
Stijn Streuvels. (verhalen)

Hasselt: Uitgeverij Heideland. -182p.
Reeks: Vlaamse Pockets nr 80.
Afmetingen: 18 x 11 (pocket)
Bevat: Het uitzicht der dingen – Het glorierijke licht.
VP 80 Streuvels

1964

Hugo Verriest. (monografie)

Antwerpen: Helios. -52p.
Afmetingen: 22.20 x 14 (gebonden – harde kartonnen geïllustreerde kaft)
Reeks: Monografieën over Vlaamse Letterkunde nr 22.
Reeks samengesteld door het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur.

Streuvels 35

1966

In levende lijve. (bloemlezing)

Brugge/Utrecht: Desclée de Brouwer. -156 + [IV] p.

Reeks: Open kaart
Afmetingen: 19 x 12 (ingenaaid – stofomslag)
Met tal van foto’s;
Met bewerking van sommige teksten – uit “Heule”, “Avelghem”; “Ingooigem I en II”, “Kroniek van de familie Gezelle”, “Herinneringen uit het verleden”.
Gedrukt op de Sint-Augustinusdrukkerij te Brugge in opdracht van uitgeverij Desclée De Brouwer.

1969

Reinaert de Vos. Uit het Middelnederlands herschreven door Stijn Streuvels, “Opgeluisterd met tekeningen door Gustaaf van de Woestijne”.

Met voorin (p. 9-12) een ‘Verantwoording’ door Stijn Streuvels d.d. 1 juli 1909 en twee aanvullende notities d.d. oktober 1920 en juli 1969, z. p.
Deze uitgave bevat enkel het eerste boek van de Reinaert naar de versie van 1921.
Brugge/Utrecht: Desclee de Brouwer. -147 + [V]p.
Afmetingen: 30 x 26,50 (Gebonden in harde linnen kaft met stofomslag)
Colofon: Deze vierde uitgave van REINAERT DE VOS geïllustreerd met de oorspronkelijke tekeningen van Gustaaf van de Woestijne en gezet in de Bembo-letter, werd in de nazomer van 1969 op houtvrij climatic gedrukt op de persen van de Sint-Augustinusdrukkerij te Brugge in opdracht van de uitgeverij Desclée de Brouwer, in een oplage van 1000 exemplaren Dit is nummer…
Streuvels 31

 POSTUME UITGAVEN

1970

In den voorwinter. (novelle uit “Lenteleven”)

Brugge: Gelegenheidsuitgave van de Provinciale overheid van West-Vlaanderen.-[VIII] p.
Afmetingen: 19.30 x 10.50
Colofon: ‘In den voorwinter’ geschreven in november 1894, is de eerste novelle die Stijn Streuvels publiceerde op 7 april 1895 in ‘De Jonge Vlaming’ onder de schuilnaam Pijm, met als titel November-idylle. Zij werd in maart 1897 herdrukt in ‘Biekorf ‘ onder haar definitieve titel In den voorwinter en aldus in 1899 opgenomen in zijn eerste bundel ‘Lenteleven’ , gepubliceerd te Maldeghem bij Victor Delille in de Duimpjesuitgaven.
Tot de huidige gelegenheidsuitgave werd toelating verleend door de Uitgeverij Desclée De Brouwer te Brugge. Zij geeft de oorspronkelijke tekst.
De uitgave werd verzorgd door Walleyndruk, Brugge, op Bijbelpapier en gezet uit de Times letter.

1971

Het zinnespel van droom en dood. (toneelversie van “Het leven en de dood in den ast” uit 1944)

In: het oktober-novembernummer van Dietsche Warande en Belfort 1971.

Hoe ik Brugge gezien en beleefd heb.

Inleiding van zijn kleindochter: Jo Gisekin.
Uitgave van V.Z.W. Vereniging van Westvlaamse Schrijvers -20p.
Reeks: VWS-Cahiers nr 32
Afmetingen: 21.80 x 13.80
Bevat de integrale tekst van de lezing, die Streuvels hield op 16 mei 1954 op de Plechtige Openbare Vergadering van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde.
Volledig Werk. Deel I.

Brugge/Utrecht:Orion-Desclée De Brouwer, -1640 + IVp
Afmetingen: 17.40 x 10.60 (gebonden – harde linnen kaft met goudopdruk – stofomslag)
Bevat: Inleiding door Gerard Knuvelder pp 9-131; Lenteleven (1899) pp 135-301 , Zomerland (1900) pp 303-423; Zonnetij (1900) pp 425-585; Dodendans (1901) pp 587-709;  Langs de wegen (1902) pp 711-887;  Dagen (1903) pp 889-1043; Minnehandel (1903) pp 1045-1313; Dorpsgeheimen I (1904) pp 1315-1477; Dorpsgeheimen II (1904) pp 1479-1599; Soldatenbloed (1904) pp 1601- 1635; Bibliografie.
Gedrukt op de persen van de Sint-Augustinusdrukkerij te Brugge in opdracht van Uitgeverij Orion – N.V. Desclée De Brouwer.

1972

Volledig Werk. Deel II.

Brugge/Utrecht:Orion-Desclée De Brouwer. -1812p + Vp.
Afmetingen: 17.40 x 10.60 (gebonden – harde linnen kaft met goudopdruk – stofomslag)
Bevat: Inleiding door Prof. Dr. M. Janssens pp 7-159; Openlucht (1905) pp 161-261; Stille avonden (1905) pp 263-369; Het uitzicht der dingen (1906) pp 371-493; De vlaschaard (1907) pp 495-741; Tieghem (1908) pp 743-865; De blijde dag (1909) pp 867-993; Najaar (1909) pp 995-1105; , Het glorierijke licht (1912) pp 1107-1123; Morgenstond (1912) pp 1125-1142; In oorlogstijd (1915-1916) pp 1144-1479; Herinneringen (1910-1940) pp 1481-1800; Bibliografie.
Gedrukt op de persen van de Sinte-Katharinadrukkerij te Brugge in opdracht van Uitgeverij Orion – N.V. Desclée De Brouwer.
Volledig Werk. Deel III.

Brugge/Utrecht:Orion-Desclée De Brouwer. -1509p. + Vp.
Afmetingen: 17.40 x 10.60 (gebonden – harde linnen kaft met goudopdruk – stofomslag)
Bevat: Inleiding door Prof. Dr. J. Weisgerber pp 7-125; Prutske (1922) pp 127-337; Land en leven in Vlaanderen (1923) pp 339-519; Op de Vlaamse binnenwateren (1925) pp 521-625; Werkmensen (1926) pp 627-795; De teleurgang van de Waterhoek (1927) pp 797-1055; Alma met de vlassen haren (1931) pp 1057-1233; Levensbloesem (1937) pp 1235-1497; Bibliografie.
Gedrukt op de persen van de Sinte-Katharinadrukkerij te Brugge in opdracht van Uitgeverij Orion – N.V. Desclée De Brouwer.
Onze streek.

(= deel van “Herinneringen uit het verleden” in handschrift facsimile)
Tielt: J. Lannoo Uitgever
Streuvels 12

1973

Volledig Werk. Deel IV.

Brugge/Utrecht:Orion-Desclée De Brouwer –1666p.
Afmetingen: 17.40 x 10.60 (gebonden – harde linnen kaft met goudopdruk – stofomslag)
Bevat: Inleiding door Prof. Dr. G. Stuiveling pp 7-165; Kerstvertellingen (1911-1949) pp 167-351; De maanden (1941) pp 353-485; Beroering over het dorp (1948) pp 487-721; Heule (1941) pp 723-997; Avelgem (1946) pp 999-1267; Ingooigem I (1951) pp 1269-1331; Ingooigem II (1957) pp 1333-1503; Kroniek van de familie Gezelle (1960) pp 1505-1630; Naschrift bij de woordverklaring pp 1631-1638; Bibliografie.
Gedrukt op de persen van Drukkerij Brepols N.V., Turnhout in opdracht van Uitgeverij Orion – N.V. Desclée De Brouwer.
Tien van Streuvels. (selectie verhalen)

Leuven: Davidsfonds.-370 + [II] p.
Reeks: Beiaardreeks Nr. 582 – 1973 -1
Afmetingen: 20.80 x 12.70 (paperback)
Bevat: De bomen (pp. 7-22); Zonnebloemen uit “Stille avonden (pp. 23-48), Groeikracht (pp. 49-84); Meimorgen uit “Zomerland”(pp. 85-110); Het woud (pp. 111-144); In ’t water, (pp. 145-172); Avondrust uit “Zonnetij “(pp. 173-192); Jantje Verdure (pp. 193-286); Kinderzieltje uit “Dorpsgeheimen II” (pp. 287-326): Martje Maertens en de misdadige grafmaker uit “Dorpsgeheimen” II 1e druk”(pp. 327-370).

Streuvels 29

1979

In oorlogstijd. Het volledige dagboek van de Eerste Wereldoorlog.

Brugge: uitgeverij Orion. / Nijmegen: B. Gottmer. -700p
Met nieuwe teksten aangevulde herdruk van het werk uit 1915-16.

1980

Ingooigem.

Brugge: uitgeverij Orion. / Nijmegen: B. Gottmer -237 + [III] p.
Bevat Ingooighem I & II in één band.

1982

Uit lust-met-de-penne.

Beveren: Orbis en Orion. / Nijmegen: B. Gottmer. -460 + [IV] p.
Niet gebundelde opstellen., open brieven, boekbesprekingen, huldegroeten, enz.
Verzameld en ingeleid door Luc Schepens.
Bevat o a ‘Tolstoi’ voorgepubliceerd in De Stem, 8(1928)2, p. 799-800; “Wild-een muilpere…of een appel ? voorgepubliceerd in Biekorf, 34 (1928) 2, p. 61-62; ‘Spraakveerdigheid’ ? voorgepubliceerd in Biekorf, 32 (1926) 11, p. 261-264; Boekenwereld voorgepubliceerd in De Boekenkast 1 (1929) 1, p. 1-2.; Voor Willem Kloos, voorgepubliceerd in De nieuwe Gids, 44 (1929) 1, p. 574-576; De aestetiek van Adhemar Zoetemond in: De Vlaamsche Bakkerij (1930), nrs. 27-28-29 enz.

1986

De aanslag.

Antwerpen: Standaard uitgeverij.-216 p.
Bevat: De aanslag – De werkman – Het leven en de dood in de ast

1989

Nulla dies sine linea. (uit het dagboek van Stijn Streuvels)

Zandhoven: De Diamantpers.-25 + [VII] p.

1994

Stijn Streuvels fotograaf.

Brussel: Gemeentekrediet -183 + [II]p.
Reeks: Monografieën over Vlaamse kunst.
Auteurs: Jan Coppens, Karel Van Deuren, Piet Thomas.
Samen met een tentoonstelling Stijn Streuvels fotograaf in het provinciaal Museum voor Fotografie te Antwerpen, 27 oktober 1994-4 december 1994.

1998

De ogen en het raam.

Antwerpen: Manteau. -271 + [I] p.
Reeks: Klassieken uit Vlaanderen deel 4.
Afmetingen: 21.50 x 13.40 (paperback)
Samengesteld en uitgeleid door Piet Thomas.
Ingeleid door Walter Van den Broeck.
Omslagontwerp: Amber/Dirk Gijsels.
Bevat: 4 Verhalen & 8 autobiografische stukken.

2008

De eerste fiets. (verhaal – bibliofiele uitgave)

Kalmthout: De Carbolineumpers. [II] + 21 + [I] p.
Met een vierkleurenlino van Henk Blokhuis, gedrukt op Van Gelder Hollands Register papier.
60 genummerde exemplaren, ingenaaid, met stofomslag, in schuifdoosje.
Geïllustreerd met een lino van Henk Blokhuis.
De eerste fiets verscheen in de Sportwereld-Het Algemeen Nieuws van 21 maart 1937.
Streuvels schreef “De eerste fiets” voor de vijfentwintigste verjaardag van het blad. Hij haalt er herinneringen in op aan de eerste fietsen, treinen en auto’s in zijn geboortestreek, en de rol van de fiets in de ontspanning. Het artikel werd nooit herdrukt of gebundeld en verschijnt in deze editie voor de eerste maal.
Streuvels fietslino

2013

Onze Vlaamsche drukkers. (artikel – bibliofiele uitgave)

Kalmthout : De Carbolineum Pers, 2013. -[Z.p.] : ill.
Oplage: 55 genummerde exemplaren, ingenaaid, in foedraaltje.
Bezorgd en met een uitvoerig nawoord door Streuvelskenner Paul Thiers
In december 1930 spuwde Stijn Streuvels in het Nederlandse vakblad Drukkersweekblad zijn gal over het gebrek aan professionaliteit van de Vlaamse drukkers. Hij putte voor zijn klaagzang uit zijn eigen slechte ervaringen met onder meer de uitgeverijen Lannoo en Excelsior. Deze geestige jeremiade is nooit herdrukt en verschijnt bij De Carbolineum Pers voor het eerst in boekvorm.
De tekst is met de hand gezet uit de Cochin en met de handpers gedrukt op geschept Hahnemuhle Kanzler papier, 46p., 20 cm., met handgekleurde initialen en tien foto’s en andere buitentekstillustraties.
 Streuvels drukker

2014

Parijs (verhaal – bibliofiele uitgave)

Kalmthout : De Carbolinium Press. -90p.
In oktober 1903 reist de 32-jarige Stijn Streuvels impulsief en alleen naar Parijs. De kunstliefhebber die hij is, geniet dagenlang van de schatten van het Louvre, maar de “verdwaalde landman” voelt zich ontheemd in de losbandigheid en uitbundigheid van de Lichtstad.
Het reisverhaal Parijs dat Streuvels hierover in 1904 publiceerde in “Boon’s Geïllustreerd Magazijn”, heeft hij nooit gebundeld en is ook na zijn dood nooit herdrukt.

Volledig met de hand gezet uit de Perpetua en met veertien oorspronkelijke houtsneden van Bram Malisse.
Oplage: 75 exemplaren.
Gedrukt op geschept Zerkall, ingenaaid (65 exemplaren), gebonden in kalfsperkament en alle illustraties en initialen handgekleurd (10 genummerde exemplaren)

2019

Bertken (verhaal – bibliofiele uitgave)

Kalmthout : De Carbolineum Pers. -72p.
In 1904 publiceerde Stijn Streuvels het griezelverhaal Bertken in de bundel Dorpsgeheimen. Nadien werd het nooit meer herdrukt. Deze bibliofiele heruitgave verschijnt in het vijftigste sterfjaar van Streuvels.
Inleiding: Toon Breës
Illustraties: Isabelle Vandenabeele heeft bij Bertken 13 houtsneden gemaakt, plus een sierletter in lino voor het begin van elk van de 13 hoofdstukken.

Met de hand gezet uit de Goudy Old Style en met de handpers gedrukt op geschept Zerkall papier. 23 cm.
Oplage: 60 exemplaren: I – X gebonden in kalfsperkament (300 euro) en 1-50 gewoon gebonden (150 euro).

2021

De werkman. (novelle – bibliofiele uitgave)

Kalmthout : De Carbolineum Pers.
Ter gelegenheid van de 150ste geboortedag van Stijn Streuvels.
De illustraties zijn van Jan-Frans Cantré gemaakt voor een Franse vertaling in afleveringen in het linkse weekblad ‘Monde’  van 4 augustus 1928 e.v.

De tekst werd herzet uit de Baskerville Old Face.
Tekst en tekeningen zijn digitaal geprint op gevergeerd Conqueror papier, en met de hand gebonden in mosterdgeel Clairefontaine papier, met een schuifdoosje van bruin Fabriano karton.
De oplage bestaat uit 50 genummerde exemplaren, waarvan die van de intekenaars op naam gedrukt zijn.

1913: Eerste uitgave van de novelle bij L.J. Veen z.j. te Amsterdam (2de druk 1916 ibidem)
1926: opgenomen in de verhalenbundel  “Werkmenschen”

Ingooigem. Herinneringen uit het Lijsternest. (memoires)

Bezorgd en van een toelichting voorzien door Jeroen Cornilly en Leentje Vandenmeulebroecke.
Omslagontwerp: Nico Richter.
Basisontwerp: Kees Kelfkens.
Omslagillustratie: Stijn Streuvels. Het Lijsternest.
Typografie: Perfect Service.
Deze uitgave bevat de boeken Ingooigem 1904-1914 (1951), Ingooigem 1914-1940 (1957) en een ruime selectie uit Streuvels’ nagelaten
schrift ‘Heule – Avelghem – Ingooigem’.
Voorwoord: ‘Waartoe dient het, of moet het dienen?’ Stijn Streuvels en zijn herinneringen – Jeroen Cornilly.
Nawoord: Leentje Vandenmeulebroecke.
Het boek is geïllustreerd met foto’s die Stijn Sreuvels zelf maakte.

 

B. Overzicht van de uitgaven van de bewerkingen van Reinaert de Vos door Stijn Streuvels

Bron: Erwin Verzandvoort: Reinaertbibliografie van Stijn Streuvels in: De vos en het lijsternest Jaarboek 2 van het Stijn Streuvelsgenootschap 1996 onder redactie van Piet Thomas en Rik van Daele. pp 281-308.

Stijn Streuvels heeft het epos van Reinaert de Vos 4 maal bewerkt (1907 – 1909 – 1910 en 1921). Sommige van deze eerste uitgaven (soms ook de herdrukken) kenden verschillende uitvoeringen. De uitgaven kenden elk verschillende herdrukken.

1 – [1907]

REINAERT DE VOS. /  NAAR DE HANDSCHRIFTEN VAN / HET MIDDELEEUWSCHE EPOS / *** HERWROCHT DOOR : STIJN STREUVELS / [ Gevleugeld vignet: Elk ’t Beste ],

[bovenaan] XX WERELBIBLIOTHEEK XX / ONDER* LEIDIN*VAN*J*SIMONS/
[onderaan] UITGEGEVEN*VOOR* DE / MIJ*VOOR * GOEDE * EN * GOED / KOOPE LECTUUR * DOOR / G.* SCHREURDERS * AMSTERDAM
[tegenover pagina] N.V. ‘DE MERCUUR’, V/H NON-HEBEL & CO, HILVERSUM

[Franse titelpagina] REINAERT DE VOS

219 + [IX] p  Afmetingen: 185 x 120 mm

Deze uitgave bevat de twee boeken van de Reinaert

Drukken van de [1907] bewerking:

 • 1907: 1ste druk
 • [1910]: 2de herziene druk
 • 1918: 3de druk
 • 1926: fragment in de houtsnee-letterproefuitgave van de firma Joh. Enschede & Zonen.
 • 1956: 4de druk in de Reinaert uitgaven, Brussel [II] + 228 + [VI] p.
 • 1973: 5de druk in Omnibus SchelmenromansA.P. Reinaert Uitgaven, Brussel.

2 – 1909

REINAERT / DE VOS / voor de vierschaar van / KONING NOBEL / DEN LEEUW. Een nuttig en vermakelijk / verhaal voor groote en kleine / kinderen. / “Naverteld en uitgegeven door  /STIJN STREUVELS. [ vignet: Vossenkop] Opgeluisterd met teekeningen / door Gustaaf van de Woestijne”, /

[op pagina 126 ] DIT BOEK IS GEDRUKT / BIJ VICTOR DE LILLE, / TE MALDEGHEM, / IN DE EERSTE MAAND / VAN ’T JAAR O.H.
[op de achterkant van de papieren omslag staat] Ditis  num’ 72 van de Duimpjesuitgave, 1908, gerukt bij Victor Delille te Maldeghem..

124 + [IV] p.  Afmetingen: 185 x 140 mm

Deze voor kinderen bestemde uitgave bevat enkel het eerste boek van de Reinaert.

Deze versie werd later – in 1926 (2de druk) en 1933 (3de druk) –  in een nieuw zetsel maar met dezelfde illustraties uitgegeven bij Van Rysselberghe & Rombaut te Gent.

3- 1910

BESCHRIJVING

[zw] REINAERT /[r] DE VOS. Uyt het Middelnederlandsch  / in verstaanbaar Vlaamsch / herschreven door  [r] STIJN STREUVELS / [zw] en uitgegeven door het /[r] DAVIDSFONDS / [zw.] in ’t jaar O.H. M.CM.X. / [vignet: vossekop]  “Opgeluisterd met teekeningen  /  [r] door Gustaaf van de Woestijne”

[tegenover titelpagina]: Vignet: Leeuw met in de voorpoten en banier, waarop: Davidsfonds, Godsdienst, Taal, Vaderland.
[onderaan die pagina]: Gedrukt te Brugge (België) / bij J. Houdemont-Carbonez, Filips de Goede laan, Nr 4, /

De titelpagina is ook afgedrukt op het voorplat. Daarbij wordt bovenaan vermeld: [links] Prijs: 4 fr. [rechts:] Nr 167

[Franse titelpagina] REINAERT DE VOS

[rug van onder naar boven:] [zw.] DAVIDSFONDS [r] REINAERT DE VOS [r]– [zw.] 1910

200p; Afmetingen : 280 x 220 mm papieren omslag
Prozabewerking van Reinaert I

Met voorin (p. 7-12) een “Verantwoording” door Stijn Streuvels, z.p.,Davidsfonds, 1910, 200 p. Deze uitgave bevat enkel het eerste boek van de Reinaert.

De integrale tekst van deze versie is opgenomen in Jaarboek V van het Stijn Streuvelsgenootschap (p. 211-298). Bij dit jaarboek is een audio-cd gevoegd met de gesproken tekst.

Latere uitgaven van de 1910 bewerking

3.2 – [1910]
REINAERT DE VOS. Naar verschillende uitgaven van het middeleeuwsche epos herwrocht door Stijn Streuvels. Band en boekillustratie van B.W. Wierink,met voorin (p. 5-28) een inleiding  door J.W. Muller, Amsterdam, L.J. Veen, [1910], [IV] + 28 + 184 + [II] p. Deze uitgave bevat enkel het eerste boek van de Reinaert.

3.3 -1911
Reinaert de Vos. Uyt het Middelnederlandsch herschreven door Stijn Streuvels. “Opgeluisterd met teekeningen door Gustaaf van de Woestijne” en met voorin (p. 7-12) een “Verantwoording” door Stijn Streuvels, Amsterdam, L. J. Veen, 1911, 200 p. Deze uitgave bevat enkel het eerste boek van de Reinaert en is verder identiek aan de uitgave van 1910 bij het Davidsfonds.

4 – 1921

BESCHRIJVING

[zw.] REINAERT / [r.] DE VOS. / [zw.] Uyt het Middelnederlandsch / herschreven door / [r.] STIJN STREUVELS / [zw.] en uitgegeven door  / L. J. VEEN te AMSTERDAM / in ’t jaar O.H.  M.C.M. XXI / DERDE UITGAVE / [ Vignet: Vossenkop] / Opgeluisterd met teekeningen / [r.] door Gustaaf van de Woestijne /

[tegenover titelpagina:] Gedrukt te Brugge (België) / bij J. Houdemont-Carbonez, Filips de Goede laan, Nr 4, /

[Franse titelpagina:] REINAERT DE VOS

[Rug van boven naar onder:] STIJN STREUVELS – REINAERT DE VOS

170 + [II] p. Afmetingen: 28 x 22 (verschillende uitvoeringen)

Mogelijke uitvoeringen

 • Gebonden in groen linnen met opdruk in zwart, opgeplakt: de hofdagscène zoals te vinden op pag. [14]
 • Gebonden in rood linnen met opdruk in zwart, opgeplakt: de hofdagscène zoals te vinden op pag. [14]
 • Gebonden in half-linnen met karton met opdruk in blauw. Deze opdruk is identiek met deze van B.W. Wierink, uitgave L.J. Veen 1910.
 • Gebonden in oker vollinnen uitvoering met de Wierink illustraties in bruin
 • Ingenaaid, rode opdruk op ecru papier. Voorplat als op titelpagina, behoudens “L.J. VEEN te AMSTERDAM’ is vervangen door ‘L.J. VEEN UITGEVERSMIJ. N.V.’ en ‘in’tjaar O.H. M.C.M. XXI’ wordt : ‘in’tjaar O.H. MCMXXI’. De rug van deze uitgave is zonder opdruk.

Met voorin (p. 7-12) een herwerkte “Verantwoording” door Stijn Streuvels. Deze uitgave bevat een herwerkte versie van enkel het eerste boek van de Reinaert zoals dit in de uitgave van 1911 is opgenomen. In 1928 verscheen een aparte uitgave van enkel drie van de hoofdstukken. In 1969 werd in een nieuw zetsel en onder geactualiseerde titel, de integrale versie heruitgeven.

Latere heruitgaven van de 1921 bewerking

4.2 – 1928
Reinaert de Vos. Uit het Middelnederlandsch herschreven door Stijn Streuvels (fragment), Wageningen, Drukkerij Vada, 1928, 16 p. Deze uitgave bevat drie hoofdstukken uit de versie die in 1921 verscheen.

4.3- 1969 

Reinaert de Vos. Uit het Middelnederlands herschreven door Stijn Streuvels, “Opgeluisterd met tekeningen door Gustaaf van de Woestijne”. Met voorin (p. 9-12) een ‘Verantwoording’ door Stijn Streuvels d.d. 1 juli 1909 en twee aanvullende notities d.d. oktober 1920 en juli 1969, z. p., Desclée de Brouwer, 1969, 147 + [V] p. Deze uitgave bevat enkel het eerste boek van de Reinaert naar de versie van 1921.
Afmetingen: 30 x 26,50 (Gebonden in harde linnen kaft met stofomslag)

 • Colofon: Deze vierde uitgave van REINAERT DE VOS geïllustreerd met de oorspronkelijke tekeningen van Gustaaf van de Woestijne en gezet in de Bembo-letter, werd in de nazomer van 1969 op houtvrij climatic gedrukt op de persen van de Sint-Augustinusdrukkerij te Brugge in opdracht van de uitgeverij Desclée de Brouwer, in een oplage van 1000 exemplaren Dit is nummer…

 C.  Overzicht per genre alfabetisch op titel

Verhalen – Novellen.

 • Dagen. (verhalen) 1902
 • De aanslag. 1917
 • De blijde dag. (novelle Dit is de titel van de 2de druk van ‘Najaar Eerste boek’ uit 1909) 1921
 • De boomen. (verhaal) 1919, 1944
 • De Drie Koningen aan de kust. (novelle) 1927
 • De oude wiking. 1931
 • De maanden. 1941
 • De oogst. (novelle) 1901
 • De terechtstelling van een onschuldige. (novelle) 1940
 • De vreemde verteller. Kerstverhaal. 1938
 • De werkman. (novelle) 1913
 • De Witte Zandweg. (verhaal) 1911
 • Doodendans. (verhalen)1901
 • Dorpsgeheimen Eerste boek. (verhalen) 1904
 • Dorpsgeheimen Tweede boek. (verhalen) 1904
 • Dorpslucht Eerste deel & Dorpslucht Tweede deel. (verhalen) 1914
 • Een beroerde maandag. (verhalen) 1913
 • Grootmoederken Een St. Nicolaasschets. (novelle) 1905
 • Jantje Verdure. (novelle) 1943
 • Herinneringen uit het verleden. (verhalen) 1924
 • Het glorierijke licht. (novelle) 1912
 • Het kerstekind. (verhaal) 1911
 • Het leven en de dood in den ast. (novelle) 1944
 • Het uitzicht der dingen. (verhalen) 1906
 • Heule. (verhaal) 1942
 • Kerstvertelsel. (verhaal) 1929
 • Kerstwake. (novelle) 1928
 • Lenteleven. (verhalen) 1899
 • Mijn rijwiel. (novelle) 1915
 • Minnehandel.(verhalen) 1903
 • Morgenstond. (novelle) 1912
 • Najaar I & II 1909
 • Openlucht. (verhalen) 1905
 • Prutske’s vertelselboek. (jeugdverhalen) 1935
 • Sint-Jan. (verhaal) 1919
 • Stille avonden. (verhalen) 1905
 • Tieghem : het Vlaamse lustoord 1908
 • Vertelsels van het jaar nul, ten tijde dat de uilen nog praken. (kinderverhalen) 1923
 • Werkmenschen. (verhalen) 1926
 • Zomerland. (verhalen) 1900
 • Zonnetij. (verhalen) 1900

Romans

 • Alma met de vlassen haren. (roman) 1931
 • Beroering over het dorp. (roman) 1948
 • De schone en stichtende historie van Genoveva van Brabant. (in 1 band) 1921
 • De teleurgang van den Waterhoek. (roman) 1927
 • De vlaschaard. (roman) 1907
 • Genoveva van Brabant. Eerste deel. (roman) 1919
 • Genoveva van Brabant. Tweede deel. (roman) 1920
 • Langs de wegen. (roman) 1902
 • Levensbloesem. (roman) 1937
 • Prutske. (roman) 1922

Memoires

 • 1915-16 In oorlogstijd. Uit het dagboek van Stijn Streuvels. 1915
 • Avelghem. (herinneringen) 1946
 • Ingooigem 1904-1914. 1951
 • Ingooigem II, 1914-1940. (herinneringen) 1957
 • In oorlogstijd December 1915 – Slot. Uit het dagboek van Stijn Streuvels. 1916
 • Jeugd. (herinneringen) 1946
 • Kroniek van de familie Gezelle. 1960
 • Op de Vlaamsche binnenwateren. (reisverslag) 1924

Toneel

 • Grootmoedertje. Een spel van Sinterklaas. (toneelversie van “Grootmoederken” uit “Open lucht”) 1922
 • Soldatenbloed. Een dramatisch bedrijf. (toneelstuk) 1904
 • Zinnespel van droom en dood. 1971 (toneelversie van ‘Het leven en de dood in den ast’ uit 1944)

Vertalingen

 • Bjørnson, Bjørnstjerne Kleine verhalen. 1910
 • Bjørnson, Bjørnstjerne, Het bruidslied. 1911
 • Bjørnson, Bjørnstjerne Een vroolijke knaap. 1920
 • Blachon, Waarom ik Vlaanderen liefheb. 1925
 • Bouché. De Mourlons. Roman uit het Walenland. 1910
 • Brentano’s vertelsel van Gokkel en Hinkel. 1910
 • Charles de Coster’s Vlaamsche vertelsels. 1917
 • De grauwe ruiter. (vertaald verhaal) 1942
 • D’Orbaix. De tijd der kollebloemen 1927
 • Drie Russische novellen: De zwarte Arabier; De koekoek; Malwa. 1932
 • Geluk in het huishouden. (vertaalde roman) 1903
 • Levenswijsheid uit China. Drie Chineesche novellen. 1928
 • Melloy, Vijf kerstvertellingen (1934)
 • Smedje Smee. In het Nederlandsch vertaald door Stijn Streuvels. 1942
 • Tolstoï, twee vertellingen. 1908
 • Vader en dochter. Tolstoi’s briefwisseling met zijne dochter Marie. 1928
 • Vertellingen van Tolstoï 1902

Bewerkingen

 • De rampzalige kaproen. Een nageschreven middeleeuwse boerenroman van Wernher de Tuinder. 1933
 • IJslandsche godensagen. Bewerkt door Stijn Streuvels. 1933
 • Paradijssprookjes. Uit den volksmond opgeteekend in Oostenrijk en naverteld door Stijn Streuvels. 1939
 • Sagen uit het hooge noorden. 1934
 • Tristan en Isolde. Naar het oude volksboek herschreven door Stijn Streuvels. 1924
 • Zeelieden en zeevisscherij. 1934

Essays, lezingen, diversen

 • Over Vrouwe Courtmans (essay) 1911
 • Dr Lauwers’ schriften (lezing) 1931
 • Hugo Verriest (monografie) 1964
 • De landsche woning in Vlaanderen. (studie) 1913
 • Land en leven in Vlaanderen. (sociologische studie) 1923
 • Op de Vlaamsche binnenwateren. (reisverslag) 1925

Bloemlezing

 • Bloemlezing uit de werken van Stijn Streuvels. (1906)
 • Bloemlezing uit Stijn Streuvels’ Oorlogsboeken door Droogstoppel. 1915
 • Duimpjesbundel. (bloemlezing) 1903
 • Het Duivelstuig en Jeugd (bloemlezing)) 1909
 • Het uitzicht der dingen. Het glorierijke licht. Vlaamse pocket 80. 1962
 • In den voorwinter (gelegenheidsdruk) 1970
 • In levende lijve. (bloemlezing) 1966
 • Kerstvertellingen (bloemlezing) 1939
 • Proza. (bloemlezing) 1934
 • Uit Stijn Streuvels Werken. Schoonste stukken bijeengebracht door Joz. Geurts (1914)
 • Verhalen (bloemlezing) 1962

 

Filmografie

Jaar Titel – Regie- Cast
1943 Wenn die Sonne wieder scheint – De vlaschaard (1943)

 • Verfilmd door de Duitse filmmaatschappij Terra-film.
 • Regie: B. Barlog.
 • Cast: Paul Wegener (boer Vermeulen); Maria Koppenhöfer (Barbele); Bruni Löbel (Schellebelle); Paul Klinger (Louis Vermeulen).
 • De Duitse versie Wenn die Sonne wieder scheint werd in het Nederlands gedubd met de stem van onder anderen Antoon vander Plaetse, Jet Naessen en Helene van Herck.
1962/63 Leven en dood op het land. ( Tweeluik: De boer die sterft –K. Van de Woestijne & In het water – Stijn Steuvels).

 • Regie: Emile Degelin.
 • Cast: Dolf Tilleman (Nand); Alice De Groeve (Moeder); Mathilde Van Mol (Wanne); Veerle Van Laere (Jonge Wanne) e a
1971 MIRA (naar het boek ‘De teleurgang van de Waterhoek’ uit 1927)

 • Regie: Fons Rademakers
 • Scenario & dialogen: Hugo Claus. (gepubliceerd in Jaarboek IV van het Streuvelsgenootschap 1998 – De huid van Mira – Uitgave Lannoo, Tielt pp 121-314)
 • Cast: Willeke van Ammelrooy (Mira), Jan Decleir (Lander), Carlos van Lanckere (Broeke), Luc Ponette (Maurice Rondeau), Roger Bolders (Sieper), Mart(he) Gevers (Manse), Freek de Jonge (Treute), Charles Janssens (Snoek), Josephine van Gasteren (Maurice’s moeder), Fons Rademakers (dorpsnotaris), Romain Deconinck (landmeter), Ann Petersen (hospita), Ward de Ravet (rijkswachter), Lo Gevers, Marc André, Bob Bernaerd, François Bernard, Marc Bober, Willy de Bruyne, Roel D’Haese, Camille D’Have, Frans Denturck, Lo van Hensbergen, André van den Heuvel, Helen Pink, Willy de Swaef, Marc Willems
1980 “De blijde Dag’:  naar een novelle van Stijn Streuvels

 • Regisseur: Bram Van Erkel.
 • Scenario: Libera Carlier.
 • Acteurs: Mieke Bouve, Martine Jonckheere en anderen.
1983 De vlaschaard.

 • Een tweede keer verfilmd, deze keer in opdracht van het filmhuis Kunst en Kino
 • Regie: Jan Gruyaert.
 • Cast: Vic Moereman (Boer Vermeulen); Dora Van der Groen (Barbele); René van Sambeek (Louis); Gusta Gerritsen (Schellebelle); ea