home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Le Roy, Pol

Maakt deel uit van:

Pol Le Roy

Hingene, 1 maart 1905 – Bornem, 23 oktober 1983

Dichter, publicist, Vlaams Nationalistisch politicus betrokken bij de collaboratie, vertaler en poëzierecensent.

 

BIOGRAFIE

1 maart 1905: Geboren te Hingene als Leopold Jozef Maria Le Roy, nabij het domein van de graven d’Ursel, vlakbij de Schelde.

1908: Moeder overlijdt als hij nauwelijks 3 jaar oud is. Zijn vader hertrouwt met zijn streng godsdienstige tante.

 • Tijdens Wereldoorlog I vlucht de patriottische familie Le Roy voor de bezetter.

1917-1919: Volgt middelbaar onderwijs aan de Broederschool in Bornem.

1919-1925: Klein-Seminarie te Mechelen, waar hij zes jaar klassieke humaniora volgt.

 • Ontpopt er zich als een talentrijk redenaar met een sterke politieke interesse.
 • Toont zich een rebel met diepe verachting voor wat hij ‘de valse waarden van de bourgeoisie’ noemde.
 • Op het Klein-Seminarie wordt hij voorzitter van de Vlaamsgezinde studentenbond van Klein-Brabant ‘Leven is streven’.
 • Tijdens de prijsuitreiking van de retoricaleerlingen provoceerde hij de clerus van het seminarie in aanwezigheid van kardinaal Mercier: “Tijdens het spelen van de Brabançonne bleef ik met nog iemand op de eerste rij voor de rood aanlopende tronie van de Waalse Archéveque (sic) zitten. Onvergetelijk maar nooit vergeven”.
 • Als bekend wordt dat Le Roy de Frontpartij steunt, wordt hij ei zo na van school gestuurd.

Tijdens deze periode kwamen een heleboel literaire invloeden op hem af: Les fleurs du mal van Charles Baudelaire, Opgangen van Wies Moens, Les illuminations van Arthur Rimbaud en in 1925 Breton met zijn surrealistische manifesten.

1925-1927: Gaat aan de toen nog Franstalige Katholieke Universiteit van Leuven Handels- en consulaire wetenschappen studeren.

 • Zijn engagement groeit sterk:
  • Hij is actief in de studentenclub ‘Rupelgalm’ (1926-1927)
  • Voorzitter van de Antwerpse Gouwbond.
  • Redactiesecretaris van Ons Leven, het orgaan van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond. (waarin hij schrijft onder het pseudoniem Rex).
  • Bestuurslid van het KVHV en, daarmee verbonden, raadslid van het ‘Dietsch Studenten Verbond’.
 • Hij toont zich bij dit alles zelfs iets té betrokken, want gezondheidsproblemen en combinatie met een drukke betogingsagenda leiden ertoe dat hij in zijn tweede jaar zakt voor de examens.

1927-1928: Schrijft zich in als vrije student politieke en sociale wetenschappen aan de Katholieke Universiteit te Leuven, terwijl hij in zijn onderhoud voorziet door Latijn te geven aan de novicenafdeling van de paters conventionelen. Ook deze studie werd niet tot zijn einde gebracht.

1928: Publicatie van zijn debuutbundel ‘De zaalge roede

 • Zijn Leuvense jaren stonden sterk onder invloed van het expressionistische werk van Paul Van Ostaijen en Wies Moens. De bundel De zaalge roede is deel klassiek Baudelairiaans, deels humanitair expresssionistisch. Later zal de dichter dit werkje als jeugdzonde verwerpen.

1928-1930: Keert terug naar Hingene en werkt twee jaar als boekhouder.

1930 -1940: EEN POLITIEKE CARRIÈRE IN HET VERDINASO.

1930: Politiek blijft voorgaan.

 • Werkt nauw samen met Ward Hermans (die later de Algemeene SS-Vlaanderen zal stichten) en richt een aantal Vlaams Nationale Wachten op.
 • Wordt gewestsecretaris voor het arrondissement Oudenaarde-Ronse van het Vlaams Nationaal Vakverbond. Dit vakverbond, dat behalve in de streek van Aalst en Oudenaarde ook aanhang had in West-Vlaanderen, is de erfgenaam van de vroegere Daensistische syndicaten. Le Roy doet er administratief werk voor en schrijft artikelen in De Vlaamse Syndikalist.
 • Ondertussen tracht hij alle Vlaams-nationale groepen te bundelen in de oprichting van een Vlaamsch Nationaal Verweer, maar zonder succes.

1931: Als Joris Van Severen het Verbond van Dietsche Nationaal Socialisten (Verdinaso) sticht, treedt hij meteen toe.

Hij wordt ook algemeen secretaris van het door Juul de Clercq geleide Verbond van Nationale Arbeiders Syndicaten (NAS), de belangrijkste wervingsbasis van het Verdinaso.

Le Roy’s inzet voor het Verdinaso is compleet. Hij gaf enkele nummers uit van het gratis propagandablad, De Aanval, Dinasokampschrift.

1932-1939: Draagt de Verdinaso-ideeën uit via brochures als Wat is en wil het Verdinaso ? (1932); Alarm over het land (1936); Orde in België (1937) en Le Verdinaso et le problème de l’Ordre corporatif (1938)

1933: De overheid poogt het Verdinaso af te remmen door allerlei maatregelen. De zwaarste komt er eind 1933 wanneer minister van arbeid Van Isacker de werklozenkassen van NAS ontbindt. Werkloze Dinaso’s zijn van dan af verplicht zich aan te sluiten bij één van de officiële kassen.

Augustus 1934: Verdinaso richt het Verbond van Dinaso Corporaties (VDC) op. Pol Le Roy wordt verbondsleider van het VDC en komt in de leiding van het Verdinaso.

 • Het VDC wil per beroep de kernen organiseren om te komen tot een corporatieve en autoritaire staat. Haar ideeën haalt ze uit de Franse sociale school uit de 2de helft van de 19de eeuw met figuren als Charles La Tour du Pin en Frédéric Le Play evenals op gedachtengoed van o. m. Werner Sombart, Charles Maurras en Georges Sorel.

Volgt de politieke ontwikkelingen in Duitsland op de voet en neemt in 1933 en 1934 deel aan de partijdag te Nürnberg. Toch wendt het Verdinaso zich snel af van het nationaal-socialisme en voert vanaf 1934 een eigen Groot-Nederlandse koers, waar ook plaats is voor de Franstalige Belgen.

1935: Voorziet de VDC van een eigen blad: Orde! Maandbulletijn van het Verbond van Dinaso-Corporaties / Redactie : Pol Le Roy ; Beheer : Pol Van Herzeele

1939: Redactiesecretaris van Hier Dinaso ! dat de politieke lijn van het Verdinaso bepaalt. Wordt –in opvolging van Juul de Clercq – propagandaleider en vertegenwoordiger van het Verdinaso in het Studiecentrum tot Hervorming van de Staat.

Als Van Severen onverwacht ziek wordt, zal Le Roy optreden als gemachtigd secretaris in zijn plaats.

1939: Het plotse overlijden van zijn amper dertigjarige vrouw Laura grijpt hem zeer aan

 

Belijdenis
Wij hadden saam het leven lief
de stilten lief, de sterren en de late branden
wij hadden saam de nachten lief
de winters lief, de sneeuwen lichtwaranden
wij hadden saam de doden lief
ons liefde lief, de haat, de smart, de schande
wij hadden saam elkander lief…
Laat mij ’t gestorven lied van ons gebonden handen.

Uit: Modulaties

 

DE OORLOGSJAREN: politiek engagement in het Nationaal socialisme en opnieuw dichterschap

10 mei 1940: Aanhouding van Joris Van Severen door de Belgische staatsveiligheid.

12 mei 1940: Aanhouding van Pol le Roy. Hij wordt met de zgn. spooktreinen naar Frankrijk gevoerd.

Le Roy blijft gevangen in het kamp Saint Cyprien te Orléans tot begin juli 1940.

November 1940: Huwt Regina Lamoen, een jonge intellectuele uit een Antwerpse liberale familie.

Neemt weer plaats in de leiding van het Verdinaso. wordt een hevig voorstander van de Germaanse rijksgedachte, en kant zich tegen de officiële belgicistische koers van het Verdinaso.

Het is het begin van een lang conflict tussen het VNV en Verdinaso over de in te nemen houding tegenover het pas opgerichte Algemene SS-Vlaanderen.

Oktober 1940: De onderhandelingen met de SS-Vlaanderen leiden tot conflicten binnen de leiding van het Verdinaso, waardoor Le Roy samen met Jef François uit het Verdinaso wordt uitgesloten. De Dinaso Militanten Orde (DMO) verzet zich tegen deze gang van zaken wat een machtswissel tot gevolg heeft. Jef François wordt leider van de DMO en Pol Le Roy krijgt de redactie van Hier Dinaso ! opnieuw in handen.

Mei 1941: Verdinaso –onder druk van het militair bestuur- vormt samen met het VNV en Rex Vlaanderen  de Eenheidsbeweging-VNV.

Mei 1941-september 1941: Le Roy zetelt – als enige Dinaso- in de Raad van Leiding van de Eenheidsbeweging-VNV.

Die Eenheidsbeweging moest voor Le Roy dé nationaalsocialistische Eenheidsbeweging van Vlaanderen worden, maar daarin wordt hij al snel bedrogen.

Juni 1941: Het partijblad Hier Dinaso ! wordt vervangen door De Nationaal-socialist, een benaming die Le Roy doordrukte. Le Roy is hoofdredacteur.

September 1941: Le Roy stapt uit de Eenheidbeweging, die volgens hem veel te flamingantisch, democratisch, nauwelijks nationaalsocialistisch is en te weinig autoritair.

December 1941: Na een kort verblijf in Berlijn treedt hij toe tot de Deutsch Vlämische Arbeitsgemeinschaft (DeVlag) en wordt er propagandaleider.

Wordt ook lid van de Algemene SS-Vlaanderen, wat hij blijft tot in maart 1943.

1941: Publicatie van een tweede gedichtenbundel ‘Getuigenissen’.

 • Was zijn eerste bundel ‘De zaalge roede’ uit 1928 (!) eerder flamingantistisch geïnspireerd, dan bevat deze bundel vooral verzen waarin de dichter de plotse dood in 1939 van zijn vrouw Laura verwerkt. Ook bespeuren we surrealistische invloeden.
Droom
En gansch den nacht zag ik die sprakeloos elkaar aanschouwden
Twee bomen: één vol sterren, één vol duisternis
En gansch den nacht zag ik, die éénzaam om elkander rouwden
Twee handen parelstil van witte droefenis
In alle ramen riep de doodsangst uwer oogen
En vogels keerden rusteloos uit zichzelven weer
Toen heb ik u denkend gij lachtte vreemd en onbewogen
En aan uw vingren hing geen enklen morgen meer…

Eind 1943:  DeVlag gaat geleidelijk aan een steeds grotere politieke rol spelen, en de taak van propagandaleider wordt hem te zwaar. Le Roy wordt van zijn taak ontheven en wordt ere-propagandaleider. Hij krijgt een andere functie: hij zal de scholing van de beweging uitbouwen.

In de loop van 1943 verschijnen nog twee ander dichtbundels: Vuur zingt en Modulaties. Beiden zijn heidens van inslag. Invloeden van Breton’s surrealisme zijn waarneembaar. In de bundel Modulaties werd de beleving van de erotiek gezien als deel van een hogere kosmische werkelijkheid en daarmee toegang tot de eeuwigheid.

De oorlogskansen keren

1 september 1944: Le Roy vertrekt met zijn vrouw en dochtertje naar Duitsland, waar hij zijn gezin onderbrengt bij een familie in Lüneberg.

September 1944: Hijzelf vestigt zich als propagandaleider van de Vlaamse Landsleiding in Berlijn. Hij is dan als vertegenwoordiger verbonden aan het Europäische Propagandabüro (Europees Propaganda Bureau) en neemt deel aan besloten vergaderingen met SS-officieren. Maar de contacten met de Duitsers zijn vaak ontgoochelend voor Le Roy. Hun visie omtrent de inlijving bij Duitsland strookt niet steeds met de zijne.

Begin 1945: De bombardementen op Berlijn worden steeds heviger en  Le Roy keert terug naar zijn gezin in Lüneberg. Er wordt hem de mogelijkheid aangeboden naar Zwitserland te vluchten, maar hij weigert.

Mei 1945: Arrestatie door de Staatsveiligheid in Lüneburg

Acht dagen na zijn arrestatie in Lüneburg wordt hij overgebracht naar de gevangenis van Sint-Gillis te Brussel.

NA DE OORLOG: verdieping en uitbouw van een hoogstaand poëtisch oeuvre

16 oktober 1947: Wordt door de krijgsraad op grond van politieke collaboratie (art. 118bis) ter dood veroordeeld, en krijgt een boete van 1 miljoen frank.

1948: Acht maanden na het vonnis wordt hij door de liberale minister Lilar begenadigd en wordt de straf omgezet in levenslange hechtenis.

1950: Door tussenkomst van zijn vroegere Dinasovrienden Franz Van Dorpe en Willem Melis, die nu CVP’ers zijn geworden, wordt zijn straf tot 18 jaar herleid.

15 september 1951: Wordt voorlopig vrijgelaten en gaat hij met zijn vrouw in Sint-Jans-Molenbeek wonen. Zijn kinderen verblijven in een gastgezin. Hij komt aan de kost met het verkopen van boeken en het maken van vertalingen in opdracht oa van de “Koninklijke Automobilistenbond” en de CVP.

Van enige politieke activiteit houdt hij zich verre.

Maar als dichter treedt hij weer en volop in het daglicht. Tijdens zijn gevangenschap heeft hij heel wat geschreven, vaak bitter en hard, maar daarnaast heeft hij de draad opnieuw opgenomen van zijn vooroorlogse esoterische studie.

1952: Dat leidt tot de bundel Lucifer, die niet langer de gevallen engel is, maar de evenwaardige van God: gnostiek dus, meer bepaald van de Franse auteur René Guénon.

Nog in datzelfde jaar verschijnen Geboorte der Poëzie en Niet voor Bonifacius, met acht prozagedichten tegen de maatschappij van ‘valse vroomheid’, ‘wankle waarheid’, ‘loze liefde’, ‘namaakleven’ en ‘kalken onzin’.

Meer dichtbundels volgen.  ‘Lava’ (1957) en ‘Tellurisch’ (1963), telkens weer zal Le Roy het esoterische in een voor hem zo volmaakt mogelijke vorm tot uiting pogen te brengen, met een ongemeen rijke symbolentaal in een poging om toch iets te kunnen zeggen over het onzegbare.

1958-1970: Poëzierecensent van het maandblad De Periscoop.

Hij cultiveert een passie voor kunst en filosofie. Tot op het einde van zijn leven onderhoudt hij contacten met kunstenaars, filosofen en dichters.

1958: Ligt aan de basis – samen met Aubin Pasque, André van Wassenhove en Marc Eemans – van het Centre International d’Actualité Fantastique et Magique.

 • De beweging van Fantasmagie behoudt de drie hoofdbestanddelen van het surrealisme (vrijheid – liefde en vrouw – poëzie als uitdrukking van het beleefde), maar legt de nadruk op het esoterische en het universeel-religieuze.

1965: Bekroond voor de onuitgegeven bundel Va banque met de eerste Blanka Gijselenprijs; samen met zeven andere onuitgegeven bundels uit de periode 1946-1966 verschijnt deze bundel onder de titel Spel en spiegel (1967).

1 maart 1970: Huldiging in zijn geboortedorp Hingene.

23 oktober 1983: Overlijden te Bornem.

 

Eens als ik uitga in de duisternis
saam met het lamplicht over ’t laatste schrift
en in de stilte trilt het somber lis
nog na der felle drift
waarmee ik steeds de stroom bevoer
door god gejaagd naar god op jacht….
eens als de laatste morgen die ik droeg
is afgelegd en zielloos ligt mijn hand –
laat dan de laatste vragen doven
laat wensloos mij en zonder pijn
vergaan en opgaan in dit schoon geloven
dat er geen nutteloze sterren zijn…

Uit: Spel en spiegel, p. 68

 

Over zijn werk

Het is belangrijk hier even stil te staan bij de evolutie van Le Roy als dichter. Dat hij door critici al eens tot de grootste dichters uit Vlaanderen wordt genoemd, heeft zo zijn goede redenen.

 • Aanvankelijk is hij een aanhanger van het avant-gardistische en te situeren rond het tijdschrift Ruimte in de vroege jaren 20.
 • 1928: ‘De zaalge roede’ is nog eerder flamingantistisch geïnspireerd.
 • In de jaren 40 geven zijn bundels ‘Getuigenissen’ (1941), ‘Vuur zingt’ (1943) en ‘Modulaties’ (1943)  blijk van surrealistische invloeden ruim voor de revolutie van de Vijftigers.
 • Vanaf 1952 (een vijfde bundel ‘Geboorte der poëzie’ verschijnt), zal de esoterie geleidelijk de boventoon voeren in het werk van Le Roy. Zijn gedichten worden doordrongen door de ervaring van de eenheid van alles. Zijn godsgeloof groeit uit boven de loutere ‘konfessies en ideologieën’. De ontdekking van de diepere betekenis van de religieuze ervaring zal zijn werk blijvend inspireren. Dit komt vooral tot uiting in de bundels Lava (1957) en Tellurisch (1963).
 • Tot op hoge leeftijd zal Le Roy esoterische teksten bestuderen, zich interesseren voor het hindoeïsme en het boeddhisme en sterk in de ban komen van het taoïsme en het islam-soefisme en tenslotte ook het esoterische christendom dat hij leert kennen via het gnostische Thomas-evangelie.

De thema’s die men in zijn werk aantreft zijn dan ook:

 • Een intens existentiële zoektocht met een mystieke, doch open, kosmologische oriëntatie.
 • Een alles doordringende maar ook interpersoonlijke liefde waarbij de vrouw de weg is naar de eenheidservaring.

Le Roy poogde bewust om politiek en poëzie van mekaar gescheiden te houden.

 

BEKRONINGEN

1965: Bekroond voor de onuitgegeven bundel Va banque met de eerste Blanka Gijselenprijs;

1967: de Dr. Philipsenprijs voor Literatuur voor de bundel Spel en spiegel

Zijn gehele oeuvre werd eveneens bekroond door de Provincie Antwerpen.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Stijn Vanclooster. 2009. ‘Door wie ? Op welk gezag ? Het onrustige zoeken van Pol Le Roy’. L. De Vos, Y. T’sjoen, L. Stynen. Verbrande schrijvers. ‘Culturele’ collaboratie in Vlaanderen 1933-1953. p. 182-203.
 • Pol Le Roy, een vergeten dichter ? in: Tekos, teksten , kommentaren en studies nr 83/1996 pp. 41-53 ook electronisch beschikbaar:  Pol le Roy (1905-1983) – OverBlog

 

SMAAKMAKER

 

Gefluister naar de wachtenden

Uit: verzamelde gedichten (1980)

Gij zult zeer teder moeten zijn
en zeer verduldig met me spreken
zeer zacht met mijn verzwegen pijn
als iets dat al te licht kan breken
ik ben gehavend door veel leed
en haat en honger en afgrijzen
ik draag van ziekte en zeer de beet
en veel en bloedende bewijzen
‘k heb met de dood gewoond ‘k ben hard
geworden donker en verbeten
ik heb mijn geest verhuld mijn hart
verhoert om ’t leven te vergeten
ik weet niet meer wat mensen zijn
ik werd eenzelvig in mijn zinnen
leproos van lijf en brak van brein
gij moet zeer moederlijk beginnen…

 

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

Het poëtisch werk en de politieke geschriften van Pol Le Roy worden afzonderlijk weergegeven.

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht

Dichtbundels

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1928 De zaalge roede. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Het werk van den heer; De zang der verrijzenis.
St.-Amands-aan-de-Schelde: Drukkerij Wils. -68p.

Afmetingen:23 x 16.50 (ingenaaid)
1942 Getuigenissen. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Zonder kompas; Grensland.
Oude-God: Uitgeverij “Die Poorte”.   -76p.

Afmetingen:21 x 14.50 (ingenaaid)
Colofon: Dit boek werd in opdracht der uitgeverij “Die Poorte” te Oude-God-Antwerpen gedrukt op de persen der Drukkerij “Erasmus” te Ledeberg-Gent.
De eerste oplage, gedrukt in de maand Maart van het jaar 1942, bedroeg 500 exemplaren + 30 exemplaren genummerd van 1 tot 30, niet in den handel.
1943 Vuur zingt. (gedichtenbundel)

Inhoud:

Brussel: Uitgeverij “Steenlandt”.   -31p.

Afmetingen: 24 x 19 (ingenaaid)
Colophon: Deze bundel “Vuur zingt” werd door Pol Le Roy geschreven in den winter van 1941-1942; hij werd in het najaar van 1943 met de Hollandsche Mediaevaal gedrukt op de persen van Uitgeverij “Steenlandt” te Brussel in een oplage van 250 genummerde en door den auteur gesigneerde exemplaren.
Dit is nr …
Toelatingsnummer 6479

1943 Modulaties. (gedichtenbundel)

Inhoud:

Brussel: Uitgeverij “Steenlandt”.    -60p.

Afmetingen:20 x 13.50 (ingenaaid met harde kartonnen kaft)
Colophon: Deze bundel “Modulaties” bevat gedichten door Pol Le Roy geschreven in het voorjaar 1943; hij werd gedrukt uit de Weiss-antiqua letter op de persen van de Drukkerij “Steenlandt” te Brussel en verscheen in den herfst van hetzelfde jaar in een oplage van 250 genummerde en door den dichter gesigneerde exemplaren.
Dit is nr. …
Toelatingsnummer 6478

1952 Geboorte der poëzie. (poëzie – bibliofiele editie) Antwerpen: G. De Batist.
1952 Lucifer. (gedichtenbundel) Lier: Colibrant Uitgaven.   -58p.

Afmetingen: 16.10 x 11.50 (ingenaaid)
Colophon: Dit cyclisch poëem van Pol Le Roy, geschreven in het jaar 1950, werd, in opdracht van Colibrant Uitgaven te Lier, gedrukt door de drukkerij ‘Die Poorte’ te Antwerpen, in het voorjaar 1952, op houtvrij Velijn en in de Baskerville letter.
Zes exemplaren, genummerd I, II, III, IV, V, VI, werden voorzien van een afzonderlijke opdracht.
1952 Niet voor Bonifacius… (gedichtenbundel)

Opgeluisterd met 5 werken van Robert Geenens.
Bevat de cycli: Ten geleide; Inaugurale rede; Preludiën; Entrée des contrebasses; Stemmen uit den chaos; De juichende dageraad; Gesprek in de sterren; Waterval der eeuwigheid; Ik zing den mens.
Antwerpen: Drukkerij ‘De Berk’. -55p.

Afmetingen:20.80 x 15.10 (ingenaaid – met stofomslag)
Colofon: Deze bundel werd uitgegeven door de zorgen van enkele vrienden van den dichter; gezet in de Mediaeval 8 en 10 punt kumlien kursief en gedrukt op witte velin van haseldonckx bij de drukkerij “De Berk” te Antwerpen in de maand December 1952.
Deze oorspronkelijke uitgave bedraagt 150 genummerde en getekende exemplaren. Daarnaast werden 25 exemplaren genummerd van I tot XXV, ter beschikking van den dichter gesteld
1954 Regina. (gedichtenbundel) Lier: Colibrant Uitgaven.   -46p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)
Colofon: Regina werd in opdracht van Colibrant- Uitgaven te Lier gedrukt op de persen van de drukkerij ‘Die Poorte’ te Antwerpen en in de lente van het jaar 1954, op Antique-wove papier en van de Baskerville letter. De oplage bedroeg 250 genummerde exemplaren.
Dit is nummer…
1957 Lava. Prozagedichten. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Home, sweet home; Azuur van middernacht; De doorsteek; Het grote avontuur; Gewapend.
Drongen: Colibrant Uitgaven.   -86p.

Afmetingen: 19.80 x 15 (ingenaaid – zachte kaft)
Colofon: Deze eerste druk van Pol Le Roy’s ‘LAVA’ – een reeks prozagedichten – verscheen in december van het jaar 1957 bij de Colibrant Uitgaven te Drongen. De oplage bedraagt 250 exemplaren, genummerd van I tot XV , niet in de handel en van 16 tot 250.
De tekst werd gedrukt op de persen van Drukkerij Wils te Sint-Amands-aan-Schelde, op opdikkend papier van Huizingen en gezet uit de Egmont letter corps 10.
De omslag op zwart Tenierspapier, brengt een tekening in opliggende zeefdruk. Dit is nr ….
1962 Météorologiques. (Franstalige poëziebundel)

Gravures d’Aubin Pasque.
 

Paris: Librairie “La Proue “/ Paris : Librairie “Le Minotaure “.    -56p.

Reeks: Bibliothèque Phantomas nr 9.
Afmetingen : 16.20 x 12.50 (ingenaaid – zachte kaft)
Colofon : De ce recueil, le neuvième de la collection Bibliothèque Phantomas, il a été tiré 200 exemplaires sur Velin et 17 sur Hollande numérotés de 1 à 17.
1963 Tellurisch. (gedichtenbundel)

Opgeluisterd met 5 werken van Robert Geenens
Bevat de cycli: En vrac; Tellurisch; Edenisch; Breuk; Boogbrug; Kroning; Bruidsmars.
Lier:  Colibrant Uitgaven.   -60p.

Afmetingen: 24 x 18.50 (ingenaaid)
Colofon: Deze bundel van Pol Le Roy werd uitgegeven in de februarimaand van het jaar 1963, door de zorgen van Colibrant/Uitgaven/Drongen en gedrukt door  Erasmus /Ledeberg.
De Schilder-dichter Marc Eemans maakte de lay-out terwijl de Kunstschilder Robert Geenens vijf zijner doeken ter illustratie voor deze verzenbundel afstond.
De oplage bedroeg 250 ex. op houtvrij editiepapier; zij werd gezet in de French Round Face. Dit is nr …
1965 Een hand, een ster. (poëzie – bloemlezing)

Bevat gedichten uit de bundels: Getuigenissen; Vuur zingt; Modulaties; Geboorte der poëzie; Lucifer; Ogief; Niet voor Bonifacius; Regina; Silvio; Lava; Homo ludens; Bij ’t murmelen van de beek; Tellurisch; In de clausuren van de tijd.
Hasselt: Uitgeverij Heideland. -79p.

Reeks: Poëtisch erfdeel der Nederlanden nr 42
Afmetingen: 18 x 10.80 (pocket)
1967 Spel en spiegel 1946-1966. (poëzie – verzamelbundel van nog onuitgegeven bundels)

Bevat de cycli: Eerste deel – Boogbrug; Tweede deel – Lasso.
Het boek werd verlucht met 8 tekeningen van Renaat Saey en met twee reproducties respectievelijk van Robert Geenens en Aubin Pasque.

 

Brecht/Antwerpen: De Roerdomp. -355p.

Afmetingen: 24.30 x 20.50 (ingenaaid)
Colofon: Deze verzameling uit Pol Le Roy’s onuitgegeven werk, bevattende, naast twee afzonderlijke stukken, acht dichtbundels waaronder het met de eerste driejaarlijkse Blanka Ghijselen Prijs voor de poëzie bekroonde “Va Banque” werd uitgegeven in de julimaand van het jaar 1967, door de zorgen van de Roerdomp/Brecht en gedrukt op de persen van de drukkerijen C. Govaerts/ Deurne.
De oplage bedroeg 500 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren op houtvrij editiepapier en werd gezet in de Garamontletter.
Dertig exemplaren, genummerd van 21 tot 50, dragen een speciale vermelding voor de Vrienden van de dichter.
1970 Weergalm. Documentair. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Jongeren getuigen; Modulaties [een keuze] [1943]; God [voorjaar 1944]; Vuurvlinder [1946 – 49]; Bergwand; Cruciaal [1968]; Eruptief [1967 – 69]; Gesluierd [1968 – 69]; Een tekst [einde 1968].
Deze bundel, verlucht met een foto van de auteur en vier reproducties van Aubin Pasque, ingeleid met getuigenissen van zes jongeren – Gerd Segers, Leopold M Van den Brande, Neer Vantina, Lionel Deflo, Fred De Swert, Frans Depeuter – werd uitgegeven in de februarimaand van het jaar 1970, door de zorgen van het huldecomité Pol Le Roy, onder leiding van de HH. Frans Meyers, Leon Rochtus, Karel Segers en André Van Wassenhove, bij De Roerdomp Brecht.
Brecht/Antwerpen: De Roerdomp.   -198p.

Afmetingen: 21 x 23.70 (Oblong gebrocheerd – stofomslag)
Colofon: ‘Weergalm’ van Pol Le Roy, bevat, naast onuitgegeven werk, een suite, twee afzonderlijke stukken en drie dichtbundels, ook een ruime keuze uit “Modulaties” , welke bundel in 1943 is verschenen, maar wegens omstandigheden en een ‘frivole’ kritiek vrijwel niet is overgekomen.
Gedrukt op de persen van de Drukkerij Sanderus te Oudenaarde
De oplage bedroeg 500 genummerde exemplaren op houtvrij editiepapier en werd gezet in de Garamontletter.
1970 Fragmenten uit een wordend boek. (poëzie)

De publicatie bevat één gedicht – lang van 4 pagina’s – met als titel De Stroom’.

Brecht/Antwerpen: Uitgeverij De Roerdomp.   -4p.

Afmetingen: 28 x 20 (los in map)

1970 Prometheus geboeid. (hommage-boek)

Een veertigtal auteurs schrijven er een bijdrage in neer.

Brecht: Uitgeverij de Roerdomp.   -88p.

Afmetingen: 27 x 20 (ingenaaid – zachte kaft)
Colofon: Deze uitgave werd tot stand gebracht door de “Werkgroep Pol Le Roy” (Neer Vantina, Fred de Swert, Roger Loof) en werd verzorgd door de Uitgeverij De Roerdomp/Brecht, in het voorjaar van 1970. Het boek werd gezet in de Cloister Wide Bold letter en gedrukt op houtvrij editiepapier op de persen van Drukkerij De Brug/Merksem. De oplage bedroeg 300 exemplaren.

1971 De stroom. Een droomdoorweven kroniek, 1969-1970.

Het boek werd verlucht met zes tekeningen van Benny Blommaert.

 

Brecht/Antwerpen: Uitgeverij De Roerdomp.  -99p.

Afmetingen: 25.70 x 18.50 (gebrocheerd)
Colofon: ‘De stroom’ van Pol Le Roy werd uitgegeven in de maand december van het jaar 1971, door de zorgen van De Roerdomp Brecht en gedrukt op de persen van Drukkerij Sanderus te Oudenaarde.
1972 Nous dénudant, nos iris. (Franstalige poëziebundel)

Illustratie: Aubin Pasque
Brussel: Zenit 74.
1973 Evenwicht. (gedichtenbundel)

Illustraties: zes originele tekeningen van Raf van Cauwenberghe.
Bevat de cycli: Herfstgarve; Evenwicht; Rustig deinend.

 

Brecht/Antwerpen: Uitgeverij De Roerdomp.  -103p.

Afmetingen:25.40 x 18.40 (ingenaaid)
Colofon: ‘Evenwicht’ van Pol Le Roy werd uitgegeven in het najaar van 1973 door De Roerdomp Brecht en gedrukt op de persen van Drukkerij Sanderus te Oudenaarde, in de garamontletter op houtvrij editiepapier, verlucht met zes originele tekeningen van Raf van Cauwenberghe.
1976 Bergkristal, 1972-1975. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Tryptiek; Magische velden; Onderweg; Bladerend in mijn dromen; Nachtzaad; Sacrum.
Brecht/Antwerpen: Uitgeverij De Roerdomp.  -246p.

Afmetingen: 21.30 x 13.50 (ingenaaid)
Colofon: ‘Bergkristal’ van Pol Le Roy, bevattende zes bundels, werd uitgegeven in de maand juni 1976, door de zorgen van De Roerdomp Brecht en gedrukt op de persen van Drukkerij Sanderus te Oudenaarde, in de garamondletter op houtvrij editiepapier 110 gram.
Er verschenen tevens 50 exemplaren Grand Luxe, bevattende een beknopte bloemlezing uit ‘Bergkristal’, geïllustreerd door Roland Monteyne.
1979 De wakende.  (gedichtenbundel)

Met zeven tekeningen van Roland Monteyne.
Bevat de cycli: Randgebieden; Bucolisch; Bivak.
Naast de handelseditie werd in een bibliofiele uitgave voorzien (zie colofon)

 

Tielt: Lannoo. -138p.

Afmetingen: 29 x 23.10 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Colofon: Deze uitgave ‘De Wakende’ , een gedichtenbundel van Pol le Roy, met illustraties van Roland Monteyne, verscheen in het najaar 1979.  Ze werd uitgegeven door de Drukkerij-Uitgeverij Lannoo Tielt, in opdracht van de Marnixring Antwerpen-Violier.
Gelijktijdig verscheen een bibliofiele uitgave met een selectie uit deze gedichten en geïllustreerd met zeven originele gehandtekende litho’s van Roland Monteyne. Alle exemplaren zijn genummerd.
1980 Verzamelde gedichten. (poëzie – verzamelbundel)

Bevat: Lucifer; Zand waait op; Regina; Silvio; Ogief; Homo ludens; Dieptezon; Prozagedichten; Tellurisch; Va banque; De naamloze; Normandische suite; De stroom; Zwervend… En wervend; Droomwereld; Werkelijke wereld; Bivak; Patrouille.
Het omslag werd ontworpen door Johan Mahieu
De foto op het omslag is van Armand Vandeghinste.

 

Brugge: Orion – Colibrant. -351p.

Reeks: De gulden veder.
Afmetingen: 20.40 x 13 (ingenaaid)
Colofon: de ‘Verzamelde Gedichten’ van Pol Le Roy, gezet uit de Garamond 10 punts, werden in het najaar 1980 gedrukt op 100 grs editie op de persen van de Drukkerij Sanderus te Oudenaarde, in opdracht van de uitgeverij Orion-Colibrant.
Naast de gewone uitgave werden vijftig ex. gedrukt op Simili-Japon van Van Gelder 100 grs, genummerd van een tot vijftig en door de auteur gesigneerd.
1984 Late zwaluwen. Nagelaten gedichten. (gedichtenbundel)

Nagelaten gedichten met tien tekeningen van Francine Urbin Choffray.
Bevat de cycli: Vingeroefeningen; Memoriaal; Post-scriptum; Trappen naar het licht; Godslamp.
Tielt: Veys. -157p.

Afmetingen:22 x 15.80 (gebrocheerd)-
Op verzoek van enkele vrienden van de auteur werden veertig lukse-exemplaren op zwaarder papier gedrukt. Bij elk van dezen, gemerkt van I tot XXXX, werden twee originele etsen gevoegd van Francine Urbin Choffray, die de bundel met 10 onuitgegeven tekeningen verluchtte.

 

Overzicht – alfabetisch op titel – van het poëtisch werk

 • Bergkristal, 1972-1975. (1976), Brecht/Antwerpen: De Roerdomp. -246p.
 • De stroom. Een droomdoorweven kroniek, 1969-1970. (1971), Brecht/Antwerpen: De Roerdomp. -99p.
 • De wakende. (1979), Tielt: Lannoo. -138p.
 • De zaalge roede. (1928), St.-Amands-aan-de-Schelde: Drukkerij Wils. -68p.
 • Een hand, een ster. (1965, bloemlezing), Hasselt: Heideland. -79p.
 • Evenwicht. (1973), Brecht/Antwerpen: De Roerdomp. -103p.
 • Fragmenten uit een wordend boek. (1970), Brecht/Antwerpen: De Roerdomp. -4p in map.
 • Geboorte der poëzie. (1952), Antwerpen: G. De Batist.
 • Getuigenissen. (1941), Oude-God: Die Poorte. -76p.
 • Late zwaluwen. Nagelaten gedichten. (1984), Tielt: Veys Uitgaven. -157p.
 • Lava. Prozagedichten. (1957), Drongen: Colibrant Uitgaven,. -86p.
 • Lucifer. (1952), Lier: Colibrant uitgaven. -58p.
 • Météorologiques. (1962), Bruxelles : Libr. “La Proue “/ Paris : Libr. “Le Minotaure ” -56p.
 • Modulaties. (1943), Brussel: Steenlandt. -60p.
 • Niet voor Bonifacius… (1952), Antwerpen: Drukkerij ‘De Berk’. -55p.
 • Nous dénudant, nos iris. (1972, Franstalige poëziebundel), Brussel: Zenit 74.
 • Regina. (1954), Lier: Colibrant Uitgaven . -46p.
 • Spel en spiegel.1946-1966. (1967 – verzamelbundel van nog onuitgegeven werk), Brecht/Antwerpen: De Roerdomp. -355p.
 • Tellurisch. (1963), Lier: Colibrant Uitgaven. -60p.
 • Verzamelde gedichten. (1980 – verzamelbundel), Brugge: Orion. -341p.
 • Vuur zingt. (1943), Brussel: Steenlandt. -31p.
 • Weergalm. Documentair. (1970), Brecht/Antwerpen: De Roerdomp. -198p.

 

Politieke geschriften

1932 Wat is en wat wil het Dinaso? Een eerste antwoord. (politieke brochure) Iseghem: Verantwoordelijke Uitgever Jer. Lauwers. -43p.

Afmetingen: 16.50 x 12.70 (geniet – zachte kaft)

1935 Alarm over het land. (politieke brochure) Gent: François. -16p.
1937 Orde in België. (politieke brochure)

Rede te Antw. op 3 Juli 1938 uitgesproken.
Verantwoordelijke uitgever: P. Persyn, Charlottelei 23, Antwerpen.
Gent: Verbond van Dinaso-Corporaties. -48p.

Afmetingen: 17 x 13.30 (geniet – zachte kaft)
Reeks: De Corporatie Bladen.
1938 Le Verdinaso et le Problème de l’Ordre corporatif.

Artikels in :

 • Ons Leven (1926-1928)
 • De Vlaamsche Syndicalist (1929-1931)
 • De West-Vlaming (1931-1932)
 • De Dinaso-Student (1935-1938)
 • Hier Dinaso ! (1932-1941)
 • Orde (1935-1938)
 • De Nationaal Socialist (1941)
 • De SS-Man (1942)
 • DeVlag-Scholingsbrieven I-X (1943-1944)