home | Inloggen
Aantal schrijvers: 559 | Aantal boeken:

16059

 

Hiel, Emmanuel

Maakt deel uit van:

EMANUEL HIEL

Sint-Gillis-Dendermonde, 31 mei 1834 – Schaarbeek, 27 augustus 1899


Eig. Emmanuel Hiel; pseud.: G. Hendrikssone.

Dichter en flamingant tussen Dender en Zenne  (scripsit Emiel Willekens)

Volks, uitbundig en enthousiast dichter die zich inzette voor het liberale en sociaal-democratische gedachtengoed.

Hiel verwierf grote faam als librettist van componist Peter Benoit, voor wie hij oratoria, cantates (Jan Borluut 1875) en liedteksten schreef. (o.a. de oratoria “Lucifer” 1866 en “De Schelde” 1867).

BIOGRAFIE

30 mei 1834: Emmanuel Hiel werd geboren te Sint-Gillis-Dendermonde als zoon van Henricus Hiel en van Isabella De Clerck.

 • Zijn vader was tuinman; hij bracht zijn jeugd door in Dendermonde. Hij volgde er aan de gemeenteschool enkel het lagere onderwijs (tot 1845).
 • Startte zijn loopbaan met enkele bescheiden betrekkingen als hulponderwijzer, steenhouwer, klerk in een touwslagerij en boekhandelaar.
 • Debuteerde in ‘De Gazette van Dendermonde’.

21 april 1855: Huwde met Johanna Van Damme.

 • Reeds op 15 mei werd een dochtertje geboren.

1856: Opende een Nederlandstalig boekenwinkeltje, een hele onderneming in die tijd. Na een vlug faillissement werd hij op voorspraak van Prudens Van Duyse octrooibeambte te Brussel, waarheen hij met zijn gezin verhuisde in 1857.

1857: Vestigde zich definitief te Brussel, waar hij zijn leven lang in liberale en Vlaamsgezinde kringen zou vertoeven.
Hij knoopte vriendschappelijke betrekkingen aan met o.a. Charles De Coster, Peter Benoit en Hendrik Conscience en ontpopte zich ten volle als liberaal deze flamingant.

Willekens noteert: “Op het einde van de vijftiger jaren breekt het flamingantisme zich baan binnenin de liberale ideologie. Vrijzinnigheid, antiklerikalisme en progressiviteit gaan bij de Vlaamse liberalen gepaard met een zich afzetten tegen de doctrinaire franskiljonse vleugel van de partij.” (Emanuel Hiel, Dichter en flamingant tussen Dender en Zenne 1834-1899. Willemsfonds, Brussel 1984, p.21.)

1859: Kreeg een betrekking op een afdeling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, belast met het behartigen van de specifieke Vlaamse culturele aangelegenheden (het ‘Vlaamsch Bureau’).

1859: Publiceerde zijn eerste dichtbundel Looverkens bij onze stambroeders de Hoogduitschers geplukt onder pseudoniem G. Hendrikssone. Het waren overwegend vertalingen van Duitse dichters, met een twintigtal oorspronkelijke stukjes.

 • De opbrengst van deze bundel schonk hij aan stakende Gentse wevers ter demonstratie van zijn democratisch ideaal.
 • Diezelfde bundel verhult ook nauwelijks zijn Germaanse sympathieën.

1863:  In zijn vierde bundel Gedichten treffen we het mooie Denderliedeken’ aan, dat in 1867 door Peter Benoit op muziek zal worden gezet.

Lustig loopt door ’t Denderdal
’s zomers, zonder groot geschal,
’t groene Denderwater;
’t Golft langs veld en weiden heen,
kust de bloemen en lekt den steen,
’t groene Denderwater.

Aan de boorden beeft het riet,
Neurt een droef en heimlik lied,
’s winters aan het water;
al de vogels vliegen heen!…
’t Stolt tot ijs met bang geween,
’t groene Denderwater.

‘k Dwale droomend aan den kant,…
Hadde ik ’t liefje bij der hand,
aan het groene water,
zomer wierde ’t om mij heen!
’t Wordt nu winter, ‘k zing alleen
bij het groene water.

 1864: De poëzie diende om gezongen te worden; – dat was het slagwoord van Hiel.

Hiel wist Benoit daarvan te overtuigen en hij schreef voor hem zijn oratorio Lucifer, dat in 1869 met succes te Antwerpen werd uitgevoerd. Op Lucifer volgde De Schelde, waarvan het succes niet minder groot was.

1867: Leraar declamatie aan het Koninklijk Conservatorium; (Officieel: leeraar van Nederlandsche uitgalming)

1867/1868: Hoofdredacteur van het Nederduitsch Tijdschrift (1867-1868), waarvan hij mede-oprichter was.

1868: Trad toe tot de vrijmetselaarsloge Les amis philantropiques.

1869: Benoemd tot secretaris bij de bibliotheek van van het Koninklijk Nijverheidsmuseum.

1870:  Verschijnt een nieuwe bundel: De Liefde in het Leven.

In 1870 komen grauwe wolken aan den hemel. De oorlog breekt uit tussen Duitsland en Frankrijk. Hiel verbergt zijn Duitsgezindheid niet.
Hiel schrijf t huldeverzen aan de Duitsers nadat ze de Fransen verslagen hadden (1870-1871).

 • Zijn Duits-Germaanse sympathieën brachten hem er ook toe on in 1870 Klaus Groth te vertalen, in 1894 een “Ode aan Bismarck” te dichten en in 1883 de onthulling van het Germania-monument bij Koblenz bij te wonen.

1873: Was één van de stichters van de Brusselse Willemsfondsafdeling.

 • Lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden.

1874: Bij Brockhaus, uitgever te Leipzig, verschijnt een bundel met de titel Gedichten van Emanuel Hiel.

 • De deeltitels zijn: ‘Uit Vlaanderens lijden en strijden’, ‘Vlaanderens heden’, ‘Aan Duitschland’, ‘De Liefde in ’t leven’, ‘Boerenliederen’, ‘Weideliederen’ en ‘Natuurgezichten’. Het boek eindigt met het lyrisch dramatisch gedicht ‘Helga’.

1877: Na het overlijden van zijn eerste vrouw, trad E. Hiel in 1877 voor de tweede maal in het huwelijk met Mathilde Vernieuw.

1879 – 1884: Liberaal gemeenteraadslid te Schaarbeek.

1884: Een nieuwe dichtbundel: Historische Zangen en Vaderlandsche Liederen.

1886: Hoogtepunt van zijn loopbaan door  benoeming tot werkend lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde.

1893: Acht jaar na Historische Zangen en Vaderlandsche Liederen rolt zijn volgende bundel van de persen: Monodramen en andere gedichten. (1893.)

1894:  De bundel Symphonieën en andere gezangen, en eindelijk, in 1896, Liederen voor groote en kleine kinderen.

27 augustus 1899: Overlijden te Schaarbeek.

Epiloog

1907: Kreeg een standbeeld op het Poggeplein in Schaarbeek. Dat standbeeld kwam er door spontane vrije giften wat Hiel’s populariteit in brede kringen van de bevolking aantoont.

1984: Herdenking van 150ste verjaardag van zijn geboorte.

 • Publicatie van een monografie door Emiel Willekens Emanuel Hiel: dichter en flamingant tussen Dender en Zenne, en van een catalogus bij een tentoonstelling in zijn geboortestad Dendermonde.
 • Indrukwekkende herdenking op het stadhuis te Schaarbeek, waarbij het radicale Franstalige FDF die dreigde een tegenbetoging te houden. Het stadhuis leek er die dag eerder op een versterkte burcht !

Hiels Vlaamsgezindheid was inderdaad legendarisch.

 • Hij weigerde in het openbaar en het gezelligheidsleven iets anders dan Nederlands te spreken of te verstaan en werd daarin aangemoedigd door flaminganten als Michiel van de Voort en Alfons Willems, die hem introduceerden in de vereniging ‘Vlamingen Vooruit,’ waar hij zijn goede vriend Emiel Moyson leerde kennen.
 • Andere Vlaamsgezinde bewegingen waarin Hiel actief was: het Willemsfonds, De Distel, het Kunstgenootschap van Brussel, Geen Taal Geen Vrijheid, De Vlaamsche Wacht.
 • Hij werkte mee aan tijdschriften als Het Nederduitsch Maandschrift, De Zweep, Flandria, “De Vlaamsche School”, en Het Laatste Nieuws en was secretaris van het 15de Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres (1876) en lid van de commissie van Nederlandstalige straatnamen in Brussel.
 • Zijn radicaal flamingantisme uitte zich verder in tal van Vaderlandse strijdliederen (bvb het bekende “Waar Maas en Schelde vloeien” uit Benoits oratorium De Schelde 1867).

Na zijn dood ging zijn dichterlijke faam flink achteruit.

 • Vermeylen in ‘Vlaamse letteren van Gezelle tot heden, wijdt nog vijf regels aan hem: “…die er zo vaak maar op los rijmde, heeft nu en dan toch een innige eenvoud, iets dat vanzelf uit het hart zingt, een soort van elementaire kracht, zwellend van gezonde zinnelijkheid” (p. 26)
 • De conclusie van Willekens in 1984 is er misschien nog het dichtste bij: “dichter, flamingant, een som die veel groter is dan de optelling der delen”.

MEER OVER EMANUEL HIEL

 • Baccaert, Herman. 1909. Emanuel Hiel, zijn leven en zijn werk. Antwerpen: De Nederlandsche boekhandel.
 • J. Laporte en H. Sprangers, ‘Emanuel Hiel, Vlaams dichter (1834-1899)’, in: Vlaamse Stam 20 (1984) 12, p. 505-522;
 • A. Stroobants (red.). Emmanuel Hiel 1834-1899: tentoonstelling 13 tot 23 oktober 1984 stadhuis (1984).
 • Bork, Gerrit Jan van en Verkruijsse, P.J. (red.) 1985. De Nederlandse en Vlaamse auteurs van de middeleeuwen tot heden. De Haan: Weesp.
 • Luyckx, H., Barnard, B. en Lissens, R.F. (red.) 1986. Winkler Prins Lexicon van de Nederlandse Letterkunde: auteurs, anonieme werken, periodieken. Amsterdam: Elsevier.
 • 1998. Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Tielt: Lannoo.
 • Willekens, Emiel. 1984. Emanuel Hiel: dichter en flamingant tussen Dender en Zenne. Brussel: Willemsfonds.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Ada Deprez, Bouwstenen voor een geschiedenis van de 19de eeuwse Vlaamse poëziebeoefening (Van Willems tot De Mont). in:Ada Deprez: Walter Gobbers; Karel Wauters (red.): Hoofdstukken uit de Vlaamse letterkunde in de 19de eeuw. Deel 3. KANTL Gent 2003, p189-191.

SMAAKMAKER

Een van zijn kernachtigste stemmingsbeelden is het tafereel van de zee, sluimerend onder de manestralen, waarmee Koning Helgo aanvangt.

Wat schoone nacht!
De lentewinden waaien
en blazen weidegeuren over zee;
De baren bobblen, buitlen, draaien.
De mane schemert zacht
rein is haar glans als verschgevallen snee;
Ze drijft door ’t wolkloos ruim, gelijk een beeld van vree,
en lacht
met blijde tintelingen op zee….
Wat schoone nacht!
Des hemels grijs gewelf,
met starrenpracht
besprankeld,
schijnt ’t kille water zelf,
waarin het spiegelbeeld des eilands wankelt,
tot minnelust te lokken….
En Helgoland, met lichte nevels overtrokken,
door ’t gul geklots der golf in slaap gesust,
rust
als een bruid die sluimrend d’ega wacht….
Wat schoone nacht!

 

Hoe zachtjes wiegt

Hoe zachtjes wiegt mij in zijn armen
De sterrenrijke zomernacht;
Zij die het lot mij heeft gebracht,
Heeft als de nacht met mij erbarmen.
Ze noopt mij aan haar hart te rusten,
Het hart, dat mij zo vurig mint,
Terwijl haar wezen glimt van lusten.
Als ‘t sterrenlicht zo puur en lind.
 
Zij heeft me nog van niets gesproken.
Klaar lacht me toe vol liefdegloed,
En wat haar harte lijden moet,
Dat houdt ze stil voor mij verdoken.
Ach, engel, laat me biddend knielen,
Ik ben zo slecht, ‘k ben u niet waard!…
Zij : Wilt ge mijn geluk vernielen?
Wat min ik boven u op aard?
 
..Ja, ‘k zal u lieven zonder ende,
Wat geeft het, dat gij andren mint,
Ik ben zo lichtjes welgezind;
Zult gij de blik van mij niet wenden?…
” O, trouwe! ‘k ben door u verslagen,
Gij brengt mij nieuwe zielekracht,
Neen, nimmer moet het voor mij dagen…
Wat is hij schoon, de zomernacht’.
Meer op Emanuel Hiel – Gedichten.nl

BIBLIOGRAFIE

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Poëziecentrum vzw – Gent.

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

A. Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
s.d. Durmeliederen. Rotterdam: Nijgh en Van Ditmar. -19p.

Overdruk uit: Humoristisch Album.
1859 Looverkens bij onze stambroeders de Hoogduitschers geplukt.

Onder pseudoniem G. HENDRIKSSONE.
Brussel: Drukk. Van Korn Verbruggen. -71p.
1860 Herinnering aan Prudens Van Duyse.

Onder pseudoniem G. HENDRIKSSONE.
Sint-Joost-ten-Oode: Van Korn Verbruggen. -9p.
1861 Nieuwe liedekens.

Onder pseudoniem G. HENDRIKSSONE.
Gent: I. S. Van Doosselaere. -120p.
1863 Gedichten: 1861-62.

Deeltitels: Liefde; Uit den vreemde; Minnekrans; Vreugde; Volk en Land; De Vlaamsche Beweging.
Gent: Hoste – Boekhandelaar Rogghé Boekhandelaar. / Brussel: F. Claassen. -228p.

Druk:  Gent : drukkerij van I.-S. Van Dooselaere.
Electronisch te lezen bij Emmanuel Hiel, Gedichten 1861-62 · dbnl
1864 Hedwig. Lustspel / Emanuel Hiel.

Naar het Hoogduitsch van Wolfgang Müller von Koenigswinter
Gent: I. S. Van Doosselaere. -60p.
1864 De Kwijtbrief van Dries, of de Pachter van Baasrode / Tooneelspel in twee bedrijven naer het Fransch van Louis Van Laethem, door Emanuel Hiel Gent: I. S. Van Doosselaere.-77p.

Reeks: Tooneelbibliotheek. – Gent; vol. 93
1864 De Wind (cantate)

Door het Staatsbestuur bekroond.
Brussel: Vander Ghinste. 1 partituur. (muziek van L. Van Gheluwe)
1865 Ella: lustspel in één bedrijf.

Muziek van E. Cortebeeck
Antwerpen: Donné. -57p.
1865 Lucifer: oratorio.

Muziek van P. Benoit.
Brussel: Schott. -61p.
1866 De Schelde. Historisch oratorio / Emanuel Hiel ;

Muziek van Pierre Benoit
Brussel: Druk. J. Nijs. -35p.
1867 Fornarina / Emanuel Hiel ; Monodrama naar het Hoogduitsch van Franz Kugler Dendermonde: Druk. Ducaju zoon. -29p.
1867 Isa. Drama in drie bedrijven / Emanuel Hiel ;

Muziek van Peter Benoit
Antwerpen: Boekhandel J. Marchand. -52p.

Bibliotheek van oorspronkelijke tooneelstukken ; III, 1
1868 Gedichten Arnhem: Thieme. -157p.

Reeks: Guldens-editie vol. 6
1868 Prometheus / Oratorium van Pierre Benoit Dendermonde: Druk. E. Ducaju zoon. -24p.
1870 De liefde in het leven: een liederkrans. Antwerpen: Marchand en Legros. III, -124p
1870 Psalmen, zangen en oratoria Antwerpen: Marchand en Legros. -114p.
1873 Dora. Naar het Engelsch van Tennyson Antwerpen: Druk. A. Fontaine. -8p.
1874 Een laatste zonnestraal: lyrisch oratorio = Un dernier rayon de soleil, oratorio.

Componist: Huberti, Gustave.
Brussel: Dehol. -31p.
1874 Gedichten.

Deeltitels: ‘Uit Vlaanderens lijden en strijden’, ‘Vlaanderens heden’, ‘Aan Duitschland’, ‘De Liefde in ’t leven’, ‘Boerenliederen’, ‘Weideliederen’ en ‘Natuurgezichten’. Het boek eindigt met het lyrisch dramatisch gedicht ‘Helga’.
Leipzig: Brockhaus./ Brussel Muquardt, -288p.

Reeks: Nederlandsche Bibliotheek ; I
1875 Krankzinnig
1875 Breidel en De Coninck: 1302

Libretto: Emmanuel Hiel
Muziek: Peter Benoit.
Antwerpen: Buschmann.-31p.
1875 Jan Borluut. (libretto voor cantate van Peter Benoit)
1876 Handleiding tot het onderwijs der aanvankelijke muziekleer bij middel der liedersolfège. Brugge: Verbeke. -52p.
1877 Bloemardinne: lyrisch dramatisch gedicht. Gent : Hoste. -16p.
1878 Bloemeken. Een liederkrans. Leipzig: F.A. Brockhaus. / Brussel: C. Muquardt / Utrecht: W. F. Dannenfelser. -83p.
1879 Aan Ledeganck. Gent: A. Siffer. -10p.
1879 Gedichten en gezangen. Antwerpen: Dela Montagne. -112p.
1879 Hiel’s liederen voor groote en kleine kinderen. Antwerpen: Dela Montagne. -112, VIIp.
1879 Liederen en gezangen voor groote en kleine kinderen. Eerste leesboek. Brussel: Lebègue en Cie. -148p.

Afmetingen : 19 x 12.50
1879 Held Zannekin Gent: A. Hoste. -8p.
1879 Liefde. Gent: A. Hoste. -10p.

Overdruk uit: Nederlandsch Museum. – (1878). – p. 114-123
1880 Jacoba van Beieren Antwerpen: Fontaine. -16p.

Overdruk uit: De Vlaemsche School. – (1876)
1882 Limburgse schetsen. Roeselare: De Seyn-Verhougstraete. XV, -175p.
1882 Het volk van Gent.

Componist: Gevaert, François Auguste.
Gent: Hoste. -9p.

Overdruk uit: Nederlandsch Museum. – (1882). – p. 227-235.
1883
-87
Werkmansliederen, soldatenliederen, zeemansliederen
1885 Historische gezangen en vaderlandsche liederen. Roeselare: de Seyn-Verhougstraete. VIII, -206p.
1886 Flandria. Liederen voor ons volk Gent: Vanderpoorten.
1887 Twee lofzangen: Stichting van het gemeentehuis te Schaerbeek en Breidel en de Coninc. Gent: Leliaert, Siffer en Cie.

Overdruk uit: Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie. – (1887). – p. 56-73.
1888 Dendermonde: symphonisch gedicht. Brussel: Van Doorslaer-Verbeken. -24p.
1889 Agnès Bernauer de engel van Augsburg. Gent: A. Siffer. -19p.
1889 De laatste. Gent: Leliaert en Cie. -12p.

Overdruk uit: Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie. – (1889). – p. 121-126
1889 De vorster. Gent: A. Siffer. -38p.
1889 Hymnus aan het menschdom. Antwerpen: Dela Montagne. -19p
1890 Anna Boleyn: lyrisch monodrama. Antwerpen: Dela Montagne. -15p.
1890 Heil den Koning! Feestzang ter gelegenheid van de 25ste verjaring der troonbeklimming Z. M. Leopold II, koning der Belgen, met beider toestemming opgedragen aan Z.M. den Koning en hare K. en K. Hoogheid de Koninginne Maria Hendrika. Gent: A. Siffer. -11p.

Overdruk uit: Dietsche Warande. – (1890). – p. 557-567.
1890 Mathilda van Denemark. Gent: A. Siffer. -20p.
1891 Charlotte Corday. Lyrisch monodrama. Gent: A. Siffer. -32p.
1891 Rijkhilde’s vizioen. Lyrisch monodrama. Gent: A. Siffer. -24p.
1892 Prudens van Duyse: feestzang. Gent: Siffer. -22p.
1892 Zang aan meester Peter Benoit. Gent: A. Siffer. -14p.
1892 Wintersymphonie. Dendermonde: De Schepper-Philips. -47p.
1893 Meester Frans-August Gevaert. Gent: A. Siffer. -30p.
1893 Monodramen en andere gedichten Gent: Siffer. -185p.
1893 Vlaamsche herberg. Gent: A. Siffer. -12p.
1893 Liederen en gezangen voor groote en kleine kinderen. Eerste boek.

Nota: het 2de boek verschijnt in 1896 bij A. Siffer te Gent.
Brussel: J. Lebègue en Co. -148p.
1894 O Vlaanderland, welk angstgekerm… 1382. Gent: A. Siffer. -12p.
1894 Rollier. Gent: A. Siffer. -18p.
1894 Symphonieën en andere gezangen. Gent: Siffer. -247p.
1895 Arme moeder, blijde moeder. Gent: A. Siffer. -13p.
1895 Arme moeder, milde moeder Gent: A. Siffer. -10p.

Overdruk uit: Verslagen en Mededelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie. – (1895). – p. 373-376
1895 Arme moeder, zalige moeder. (dichtbundel) Gent: A. Siffer. -14p.
1895 Droomerijen. Gent. A. Siffer. -14p.
1895 Meester-zangers. Gent: A. Siffer. -9p.
1895 Twee dichters: Isidoor Teirlinck en Reimond Styns. Gent: A. Siffer. -12p.

Overdruk uit: Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. – (1894). – p. 423-428
1895 Wilm de Lantsheere. Tafereelen uit den ‘beloken tijd’ 1798. Gent: A. Siffer. -31p.

Overdruk uit: Dietsche Warande. – (1895), p. 448-463, p. 557-566
1895 Achttien eenstemmige volksliederen voor huis en school.

Muziek van Joost de Mol. Eerste bundel. [voor de lagere klassen]
 Brussel: D. Windels. -41p.
1896 De wekkerin des levens. Gent: A. Siffer. -11p.

Overdruk uit: Dietsche Warande. – (1895). – p. 375-381.
1896 Liederen en gezangen voor groote en kleine kinderen. Tweede boek. Gent: A. Siffer. -204p.

Afmetingen: 20 x 12.50
1896 Opdracht. Gedicht. Gent: A. Siffer. -13p.
1897 Aan Ledeganck / door Emanuel Hiel, werkend lid der koninklijke vlaamsche Academie. Gent : A. Siffer. -10p.
1899 Boekerij van wijlen dichter E. Hiel: openbare verkoop op 3, 4, 6 en 7 november 1899,…, in de zaal Bluff = Bibliothèque de feu le poète E. Hiel: vente publique les 3, 4, 6 et 7 novembre 1899,…, en la salle Bluff.

Titel varieert: Bibliotheek van dichter Em. Hiel.
Brussel: Verteneuil & Desmet. -64p.
1899 De Schelde. Gent: Hemelsoet. -18p.

POSTUME UITGAVEN

1911 Gedichten van Emanuel Hiel. (bloemlezing)

Samengesteld door Isidoor Teirlinck, Nestor De Tière, W. Gysels
Bevat: Looverkens; Nieuwe liedekens; Gedichten 1861-1863; Gedichten 1863-1868; Psalmen, gezangen en oratorio’s; Een laatste zonnestraal; De liefde in het leven; Gedichten verschenen bij Brockhaus, Leipzig; De waarheid in het leven.
Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel. -388p.
1933
-1934
Volledige werken van dichter Emanuel Hiel. (in 6 delen)

Verzameld door Laura Hiel; met medewerking van Maria-Hendrika Hiel; Louis en Hedwig de Veen-Hiel; Herman en Willem Hiel.
Deel 1: Liederen;
Deel 2: Kinderliederen;
Deel 3: De liefde in het leven;
Deel 4: De waarheid in het leven;
Deel 5: Oratorio’s – cantates;
Deel 6: Historische zangen.
Brussel: Hessens. (6delen)
1933 Liederen (verzamelbundel)

Deel I van Verzamelde werken in 6 delen
Verzameld door Laura Hiel; met medewerking van Maria-Hendrika Hiel; Louis en Hedwig de Veen-Hiel; Herman en Willem Hiel.
Bevat: Strijdliederen, flamingantenliederen, vaderlandsche liederen; Werkmansliederen; Boerenliederen; Soldatenliederen; Zeemansliederen;Llangs duin en zee; Scheldeliederen; Denderliederen; Durmeliederen; Leieliederen; Heideliederen; Weideliederen; Studentenliederen; Drinkliederen; Dansliederen.
Brussel: Hessens. -408p.
1933 Kinderliederen (verzamelbundel

Deel II van Verzamelde werken in 6 delen
Bevat: Kinderliederen; kindercantaten; wiegeliederen; fabelen; kerstliederen; natuurgezichten
Brussel: Hessens. -276p.
1933 De liefde in het leven. (verzamelbundel)

Deel III van Verzamelde werken in 6 delen
Bevat: Bloemeken, een liederkrans; aan johanna’s nagedachtenis; aan de nagedachtenis van sibylla (asli); herinnering aan jane; lichtsprankels; anakreontika; stille klachten; zielelevens eens dichters; vreugdvol en leedvol, liederen van minne
Brussel: Hessens. -369p.
1933 De waarheid in het leven. (verzamelbundel)

Deel IV van Verzamelde werken in 6 delen.
Brussel: Hessens.
1934 Oratorio’s – cantates. (verzamelbundel)

Deel V van de Verzamelde werken in 6 delen.
Bevat: Cantaten – oratorio’s; symphonien – hymnen; feestzangen; feestliederen; bruiloftsliederen; rouwzangen
Brussel: Hessens. -428p.
1934 Historische zangen. (verzamelbundel)

Deel VI van de Verzamelde werken in 6 delen.
Bevat: Historische zangen; monodramen – declamatorium – balladen
Brussel: Hessens. -440p.

 

B. Vertalingen/bewerkingen

  • Goethe, Johann Wolfgang
   1876. La Chanson de Mignon, mélodie pour voix de soprano. Bergen: F. Henderickx-Roos. (muziek van G. Huberti)
   1878. Meilied. Gent: Ed. Todt. (muziek van G. Huberti)
  • Heine, Heinrich
   1887. Gij bemint mij niet. Gent: J. Vuylsteke. (muziek van G. Huberti)
  • Hiemer, T.K.
   1869. Aboe-Hassan. Gent: Rogghé. -23p.
  • Joly, Victor
   1869. De bannelingen: drama in drie bedrijven. Antwerpen: Marchand. -78p. (muziek van Willem de Mol) Bibliotheek van oorspronkelijke tooneelstukken. – Antwerpen; vol. 5: 7
  • Laethem, Louis van
   1864. De kwijtbrief van Dries of de pachter van Baasrode. Gent: van Doosselaere.

 

c. Teksten op muziek

 • s.d. Kinderlust en -leed: symphonisch gedicht voor kinderstemmen en orkest. Brussel: Breitkopf en Härtel. 62p. (muziek van G. Huberti)
 • s.d. Molen, wind en graan. Antwerpen: Muziekfonds. 32p. (muziek van G. Paul)
 • s.d. Slapedoe. Rotterdam: Lichtenauer. 3p. (muziek van A. H. Fagel)
 • s.d. Twee liederen: voor eene zangstem met begeleiding van pianoforte. Amsterdam: Roothaan. 7p. (muziek van E. de Hartog)
 • 1865. Ella: lustspel in één bedrijf. Antwerpen. 57p. (muziek van E. Gortebeeck)
 • 1867. Isa: drama in 3 bedrijven. Antwerpen. (muziek van P. Benoit)
 • 1869. De Schelde: historisch oratorio. Antwerpen: Marchand. 16p. (muziek van P. Benoit)
 • 1876. De toekomst, volkslied. Gent: Ed. Todt. (muziek van J. Vanden Eeden)
 • 1878. Denderliedeken. Gent: Ed. Todt. (muziek van P. Benoit)
 • 1878. Gebroken hart verlangt de Rust. Gent: Ed. Todt. (muziek van P. Benoit)
 • 1878. Mijn hart is vol verlangen. Gent: Ed. Todt. (muziek van P. Benoit)
 • 1880. Een vrouwken gezwind te spinnen zat. Brussel: ‘De Standaard’. 2p. (muziek van M. Schoemaker)
 • 1882. Gij zijt ons lief. Gent: V. Gevaert. (muziek van P. Benoit)
 • 1884. Welkomgroet aan de Transvalers. Gent: I. Vanderpoorten. (muziek van K. Miry)
 • 1886. Kindertooneelen. Eerste reeks. Gent: I. Vanderpoorten. 61p. (muziek van K. Miry)
 • 1888. Gent. Gent: J. Vuylsteke. (muziek van L. van Gheluwe)
 • 1889. Avondbede. Gent: J. Vuylsteke. (muziek van G. Antheunis)
 • 1895. De wind: cantate. Brussel: Vander Ghinste. 1 partituur. (muziek van L. Van Gheluwe)