home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Hiel, Emmanuel

Maakt deel uit van:

EMANUEL HIEL

Sint-Gillis-Dendermonde, 31 mei 1834 – Schaarbeek, 27 augustus 1899


Eig. Emmanuel Hiel; pseud.: G. Hendrikssone.

Dichter en flamingant tussen Dender en Zenne  (scripsit Emiel Willekens)

Volks, uitbundig en enthousiast dichter die zich inzette voor het liberale en sociaal-democratische gedachtengoed.

Hiel verwierf grote faam als librettist van componist Peter Benoit, voor wie hij oratoria, cantates (Jan Borluut 1875) en liedteksten schreef. (o.a. de oratoria “Lucifer” 1866 en “De Schelde” 1867).

BIOGRAFIE

30 mei 1834: Emmanuel Hiel wordt geboren te Sint-Gillis-Dendermonde als zoon van Henricus Hiel (tuinman van beroep) en van Isabella De Clerck.

 • Brengt zijn jeugd door in Dendermonde. Hij volgt er aan de gemeenteschool enkel het lagere onderwijs (tot 1845).
 • Nadien begint hij met enkele bescheiden betrekkingen als hulponderwijzer, steenhouwer, klerk in een touwslagerij (1853) en boekhandelaar (1856).

1855: Debuteert in ‘De Gazette van Dendermonde’  met een ultra-romantische roversnovelle ‘Wie ’t zwaard trekt, zal door het zwaerd vergaen” en verder vertalingen uit het Duits en enkele gelegenheidsverzen. Zijn stadgenoot Prudens van Duyse, bij wiens oom, dr. Van Duyse, vader Hiel een tijdlang tuinier was, moedigt hem aan  om het literaire pad verder te verkennen. .

21 april 1855:  Huwt met Johanna Van Damme. Reeds op 15 mei wordt een dochtertje geboren.

1856:  Opent een Nederlandstalig boekenwinkeltje, een hele onderneming in die tijd. Na een vlug faillissement wordt hij op voorspraak van Prudens Van Duyse octrooibeambte te Brussel.

1857: Vestigt zich met zijn gezin definitief te Brussel, waar hij al snel wordt verwelkomd in liberale en Vlaamsgezinde kringen.

 • Hij leert er o m Charles De Coster, Peter Benoit en Hendrik Conscience kennen en ontpopt zich ten volle als liberaal en flamingant.
 • Willekens noteert: “Op het einde van de vijftiger jaren breekt het flamingantisme zich baan binnenin de liberale ideologie. Vrijzinnigheid, antiklerikalisme en progressiviteit gaan bij de Vlaamse liberalen gepaard met een zich afzetten tegen de doctrinaire franskiljonse vleugel van de partij.” (Emanuel Hiel, Dichter en flamingant tussen Dender en Zenne 1834-1899. Willemsfonds, Brussel 1984, p.21.)

1859: Krijgt een betrekking op het zgn. ‘Vlaamsch Bureau’, een afdeling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, belast met het behartigen van de specifieke Vlaamse culturele aangelegenheden.

 • In de Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging lezen we :  “Te Brussel maakte hij kennis met flaminganten als Michiel van der Voort en de latere hoogleraar Alfons Willems, die hem van lectuur voorzag en hem vermoedelijk introduceerde in de vereniging Vlamingen Vooruit, in wier jaarboekje voor 1859 de dichter Hiel reeds vertegenwoordigd is (naast onder meer Julius de Geyter, Geeraard-Jan Dodd en Emiel Moyson)”.

1859: Publiceert zijn eerste dichtbundel Looverkens bij onze stambroeders de Hoogduitschers geplukt onder pseudoniem G. Hendrikssone. Het waren meest vertalingen van Duitse dichters, met een twintigtal oorspronkelijke stukjes.

 • De opbrengst van deze bundel schenkt hij aan stakende Gentse wevers ter demonstratie van zijn democratisch ideaal: “Uitgegeven ten voordeele van de gezinnen der een en zeventig onlangs te Gent veroordeelde fabriekswerkers”, laat hij in de bundel optekenen.
 • Diezelfde bundel met vertalingen van Duitse dichters  Bodenstedt, Düringsfeld, Geibel, Heine, Lenau en Uhland verhult ook nauwelijks zijn Germaanse sympathieën. Die Germaanse oriëntatie komt ook tot uiting in zijn latere lofliederen als Hoe zullen wij u danken, o Duitsche broederschaar en Ode aan Bismarck (1894)

1863:  In zijn vierde bundel  gedichten’ treffen we het mooie Denderliedeken’ aan, dat in 1867 door Peter Benoit op muziek zal worden gezet.

Lustig loopt door ’t Denderdal
’s zomers, zonder groot geschal,
’t groene Denderwater;
’t Golft langs veld en weiden heen,
kust de bloemen en lekt den steen,
’t groene Denderwater.

Aan de boorden beeft het riet,
Neurt een droef en heimlik lied,
’s winters aan het water;
al de vogels vliegen heen!…
’t Stolt tot ijs met bang geween,
’t groene Denderwater.

‘k Dwale droomend aan den kant,…
Hadde ik ’t liefje bij der hand,
aan het groene water,
zomer wierde ’t om mij heen!
’t Wordt nu winter, ‘k zing alleen
bij het groene water.

1864: KEERPUNT IN DE CARRIERE VAN HIEL

1864: De poëzie dient om gezongen te worden; – zo luidt het slagwoord van Hiel.

 • De terugkeer van componist Peter Benoit uit Parijs in 1864 is dan ook van doorslaggevend in de carrière van Hiel.
 • Net als Hiel was Benoit diepgaand beïnvloed door het radicale en in het volk wortelende flamingantisme , gepaard aan een ondogmatische vrijzinnigheid.
 • Hiel werd Benoits tekstdichter: de oratoriums Lucifer (1865) en De Schelde (1867) en een groot aantal liederen, waartoe ook populair geworden fragmenten als Het Lied der Vlamingen (Waar Maas en Schelde vloeien, uit De Schelde) gerekend moeten worden.

1864: Hiels cantate ‘De wind’ wordt bekroond in de muziekprijskamp van Rome, wat hem nationale bekendheid geeft.

1865 tot 1886 : DRUK SOCIAAL ENGAGEMENT – HOGE LITERAIRE PRODUCTIE

1866:Hiel schrijft voor Benoit zijn oratorio Lucifer, dat in 1869 met succes te Antwerpen werd uitgevoerd. Op Lucifer volgde De Schelde (1867), waarvan het succes niet minder groot was.

1867: Leraar declamatie aan het Koninklijk Conservatorium; (Officieel: leeraar van Nederlandsche uitgalming)

1867/1868: Medeoprichter en hoofdredacteur van het Nederduitsch Tijdschrift (1867-1868).

 • Aanvankelijk luidt de titel Nederduitsch Maandschrift (1862-1863). Vanaf 1864 verschijnt het blad vier keer per jaar en met als titel Nederduitsch Tijdschrift (1864-1867). In 1868 wordt een naamsverandering doorgevoerd en verschijnt het als Nederlandsch tijdschrift (1868). Tot eind 1866 bestond de redactie uit Frans de Cort, Johan M. Dautzenberg, Désiré Delcroix, Geeraard-Jan Dodd en Emanuel Hiel. Daarna wordt enkel nog Hiel als redacteur vermeld.

Psalmen, zangen, oratoria, liederenkransen… ze vloeien probleemloos uit zijn pen. (zie bibliografie)

1868: Treedt toe tot de vrijmetselaarsloge Les amis philantropiques.

1869: Benoemd tot secretaris-bibliothecaris bij de bibliotheek van het Koninklijk Nijverheidsmuseum. In hetzelfde jaar wordt hij ook lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden.

1870:  Er komen grauwe wolken aanzetten. De oorlog breekt uit tussen Duitsland en Frankrijk. Hiel verbergt zijn duitsgezindheid niet.

Hiel schrijft huldeverzen aan de Duitsers nadat ze de Fransen verslagen hadden (1870-1871).

 • Zijn Duits-Germaanse sympathieën brachten hem er ook toe on in 1870 Klaus Groth te vertalen, in 1894 een “Ode aan Bismarck” te dichten en in 1883 de onthulling van het Germania-monument bij Koblenz bij te wonen.

1873: Is één van de stichters van de Brusselse Willemsfondsafdeling.

1874: Bij Brockhaus, uitgever te Leipzig, verschijnt een verzamelbundel met de titel Gedichten van Emanuel Hiel.

 • De deeltitels zijn: ‘Uit Vlaanderens lijden en strijden’, ‘Vlaanderens heden’, ‘Aan Duitschland’, ‘De Liefde in ’t leven’, ‘Boerenliederen’, ‘Weideliederen’ en ‘Natuurgezichten’. Het boek eindigt met het lyrisch dramatisch gedicht ‘Helga’.

1877: Na het overlijden van zijn eerste vrouw, treedt E. Hiel in 1877 voor de tweede maal in het huwelijk met Mathilde Vernieuw.

1879 – 1884: Liberaal gemeenteraadslid te Schaarbeek.

1879: Hiel bundelt zijn kinderliederen onder de titel Liederen voor groote en kleine kinderen. De uitgave wordt verzorgt door de Antwerpse drukker/uitgever L De la Montagne. Het is een eerste deel van 125 gedichten – oud en nieuw. De Brusselse uitgever Lebègue & Co zal er in 1893 een vermeerderde uitgave van op de markt brengen. Pas in 1896 komt dan het tweede deel, een uitgave bij Adolf Siffer te Gent.

1885: Bij De Seyn-Verhougstraete te Roeselare verschijnt een fraai uitgegeven bundeling: Historische Zangen en Vaderlandsche Liederen.

1886: BENOEMD TOT WERKENDLID VAN DE KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE VOOR TAAL-  EN LETTERKUNDE;

1886: Hoogtepunt van zijn loopbaan door  benoeming tot werkend lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde.

 • Hiel zal in de volgende jaren 1886-1893 abundant publiceren in de ‘Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie’. Zijn teksten worden als brochure op de markt gebracht door drukker Alfons Siffer, drukker van de Koninklijke Vlaamse Academie.

1893: Een derde verzamelbundel brengt zijn  Monodramen en andere gedichten samen.

1894:  De laatste verzamelbundel Symphonieën en andere gezangen, en eindelijk, in 1896, het tweede deel van zijn  Liederen voor groote en kleine kinderen.

27 augustus 1899: Overlijdt te Schaarbeek aan een leverziekte.

Aan zijn graf worden lijkredes uitgesproken door onder meer Nestor de Tière, Juliaan de Vriendt, Prosper van Langendonck (1862-1920), Willem Gijssels, K. Bogaerd, Frans Reinhard.

Epiloog

1907: Krijgt een standbeeld op het Poggeplein in Schaarbeek. Dat standbeeld komt er door spontane vrije giften wat Hiel’s populariteit in brede kringen van de bevolking aantoont.

1933/1934: In zes kloeke delen wordt het verzameld werk van Emanuel Hiel door de Brusselse uitgever Hessens op de markt gebracht. Voor de redactie stonden: Laura Hiel; met medewerking van Maria-Hendrika Hiel; Louis en Hedwig de Veen-Hiel; Herman en Willem Hiel. Voor de samenstelling grepen ze terug op de tijdens zijn leven gepubliceerde verzamelbundels, maar vervolledigden de publicaties: ook namen ze tal van niet eerder in boekvorm  maar in tijdschriften gepubliceerde bijdragen op.

 • De oogst werd verdeeld over zes thema’s, één per boekdeel: Deel 1: Liederen; Deel 2: Kinderliederen; Deel 3: De liefde in het leven; Deel 4: De waarheid in het leven; Deel 5: Oratorio’s – cantates; Deel 6: Historische zangen.

1984: Herdenking van 150ste verjaardag van zijn geboorte.

 • Publicatie van een monografie door Emiel Willekens Emanuel Hiel: dichter en flamingant tussen Dender en Zenne, en van een catalogus bij een tentoonstelling in zijn geboortestad Dendermonde.
 • Indrukwekkende herdenking op het stadhuis te Schaarbeek, waarbij het radicale Franstalige FDF  dreigt om  een tegenbetoging te houden. Het stadhuis leek er die dag eerder op een versterkte burcht !

Hiels Vlaamsgezindheid was inderdaad legendarisch.

 • Hij weigerde in het openbaar en het gezelligheidsleven iets anders dan Nederlands te spreken of te verstaan wat hem al snel een introductie bezorgde in de vereniging ‘Vlamingen Vooruit,’ waar hij zijn goede vriend Emiel Moyson leerde kennen.
 • Ook in andere Vlaamsgezinde bewegingen is Hiel actief: het Willemsfonds, De Distel, het Kunstgenootschap van Brussel, Geen Taal Geen Vrijheid, De Vlaamsche Wacht.
 • Hij werkt mee aan tijdschriften als Het Nederduitsch Maandschrift, De Zweep, Flandria, “De Vlaamsche School”, en Het Laatste Nieuws en was secretaris van het 15de Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres (1876) en lid van de commissie van Nederlandstalige straatnamen in Brussel.
 • Zijn radicaal flamingantisme uitte zich verder in tal van Vaderlandse strijdliederen (bvb het bekende “Waar Maas en Schelde vloeien” uit Benoits oratorium De Schelde 1867).

Na zijn dood ging zijn dichterlijke faam flink achteruit.

 • August Vermeylen in ‘Vlaamse letteren van Gezelle tot heden, wijdt nog vijf regels aan hem: “…die er zo vaak maar op los rijmde, heeft nu en dan toch een innige eenvoud, iets dat vanzelf uit het hart zingt, een soort van elementaire kracht, zwellend van gezonde zinnelijkheid” (p. 26)
 • De conclusie van Willekens in 1984 is er misschien nog het dichtste bij: “dichter, flamingant, een som die veel groter is dan de optelling der delen”.

MEER OVER EMANUEL HIEL

 • J. Laporte en H. Sprangers, ‘Emanuel Hiel, Vlaams dichter (1834-1899)’, in: Vlaamse Stam 20 (1984) 12, p. 505-522;
 • A. Stroobants (red.). Emmanuel Hiel 1834-1899: tentoonstelling 13 tot 23 oktober 1984 stadhuis (1984).
 • Bork, Gerrit Jan van en Verkruijsse, P.J. (red.) 1985. De Nederlandse en Vlaamse auteurs van de middeleeuwen tot heden. De Haan: Weesp.
 • Luyckx, H., Barnard, B. en Lissens, R.F. (red.) 1986. Winkler Prins Lexicon van de Nederlandse Letterkunde: auteurs, anonieme werken, periodieken. Amsterdam: Elsevier.
 • Willekens, Emiel. 1984. Emanuel Hiel: dichter en flamingant tussen Dender en Zenne. Brussel: Willemsfonds.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Ada Deprez, Bouwstenen voor een geschiedenis van de 19de eeuwse Vlaamse poëziebeoefening (Van Willems tot De Mont). in:Ada Deprez: Walter Gobbers; Karel Wauters (red.): Hoofdstukken uit de Vlaamse letterkunde in de 19de eeuw. Deel 3. KANTL Gent 2003, p 189-191.
 • Baccaert, Herman. 1909. Emanuel Hiel, zijn leven en zijn werk. Antwerpen: De Nederlandsche boekhandel.
 • Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Tielt: Lannoo: Hiel, Emanuel (eigenlijk Emmanuel) – NEVB Online

SMAAKMAKER

Een van zijn kernachtigste stemmingsbeelden is het tafereel van de zee, sluimerend onder de manestralen, waarmee Koning Helgo aanvangt.

Wat schoone nacht!
De lentewinden waaien
en blazen weidegeuren over zee;
De baren bobblen, buitlen, draaien.
De mane schemert zacht
rein is haar glans als verschgevallen snee;
Ze drijft door ’t wolkloos ruim, gelijk een beeld van vree,
en lacht
met blijde tintelingen op zee….
Wat schoone nacht!
Des hemels grijs gewelf,
met starrenpracht
besprankeld,
schijnt ’t kille water zelf,
waarin het spiegelbeeld des eilands wankelt,
tot minnelust te lokken….
En Helgoland, met lichte nevels overtrokken,
door ’t gul geklots der golf in slaap gesust,
rust
als een bruid die sluimrend d’ega wacht….
Wat schoone nacht!

 

Hoe zachtjes wiegt

Hoe zachtjes wiegt mij in zijn armen
De sterrenrijke zomernacht;
Zij die het lot mij heeft gebracht,
Heeft als de nacht met mij erbarmen.
Ze noopt mij aan haar hart te rusten,
Het hart, dat mij zo vurig mint,
Terwijl haar wezen glimt van lusten.
Als ‘t sterrenlicht zo puur en lind.
 
Zij heeft me nog van niets gesproken.
Klaar lacht me toe vol liefdegloed,
En wat haar harte lijden moet,
Dat houdt ze stil voor mij verdoken.
Ach, engel, laat me biddend knielen,
Ik ben zo slecht, ‘k ben u niet waard!…
Zij : Wilt ge mijn geluk vernielen?
Wat min ik boven u op aard?
 
..Ja, ‘k zal u lieven zonder ende,
Wat geeft het, dat gij andren mint,
Ik ben zo lichtjes welgezind;
Zult gij de blik van mij niet wenden?…
” O, trouwe! ‘k ben door u verslagen,
Gij brengt mij nieuwe zielekracht,
Neen, nimmer moet het voor mij dagen…
Wat is hij schoon, de zomernacht’.
 

BIBLIOGRAFIE

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Poëziecentrum vzw – Gent.

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

A. Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1856 Eenige galmen bij de vijf-en-twintigste verjaring van ’s Konings krooning. Dendermonde: Em. Ducaju zoon.
1859 Looverkens bij onze stambroeders de Hoogduitschers geplukt.

Onder pseudoniem G. HENDRIKSSONE.
Bevat: [Duitse gedichten] pp 5-41 – Oorspronkelijk pp 43-76 – inhoud pp 77-79
 
Brussel: Drukk. Van Korn Verbruggen. -71p.

Afmetingen: 17.70 x 13 (ingenaaid)
Uitgegeven ten voordeele van de gezinnen der een en zeventig onlangs te Gent veroordeelde fabriekswerkers.

1860 Herinnering aan Prudens Van Duyse.

Onder pseudoniem G. HENDRIKSSONE.
Sint-Joost-ten-Oode: Van Korn Verbruggen. -9p.

Afmetingen: 19.20 x 14.40 (ingenaaid)

1861 Nieuwe liedekens.

Onder pseudoniem G. HENDRIKSSONE.
Gent: I. S. Van Doosselaere. -120p.
1863 Gedichten: 1861-62.

Onder EIGEN NAAM
Deeltitels: Liefde; Uit den vreemde; Minnekrans; Vreugde; Vier liedekens van Sybilla; Volk en Land; De Vlaamsche Beweging.
Met vier platen door Jan Verhas [JV].

Gent: Hoste – Boekhandelaar Rogghé Boekhandelaar. / Brussel: F. Claassen. -228p.

Druk:  Gent : drukkerij van I.-S. Van Dooselaere.
Afmetingen: 14 x 11
Electronisch te lezen bij Emmanuel Hiel, Gedichten 1861-62 · dbnl
1864 Hedwig. Lustspel.

Naar het Hoogduitsch van Wolfgang Müller von Koenigswinter.
Op het einde van het stuk maakt Hiel de volgende aantekekening:
 
Gent: I. S. Van Doosselaere, drukker-uitgever. -60p.

Afmetingen: 19 x 12.50 (ingenaaid)
Reeks: Tooneelbibliotheek -Achtste jaar- nr 92

1864 De Kwijtbrief van Dries, of de Pachter van Baasrode / Tooneelspel in twee bedrijven naer het Fransch van Louis Van Laethem, door Emanuel Hiel Gent: I. S. Van Doosselaere, drukker-uitgever. -77p.

Afmetingen: 19 x 12.50 (ingenaaid)
Reeks: Tooneelbibliotheek -Achtste jaar-  nr. 93
1864 De Wind (cantate)

Door het Staatsbestuur bekroond.
Brussel: Vander Ghinste. 1 partituur. (muziek van L. Van Gheluwe)
1865 Ella: lustspel in één bedrijf. (theatertekst)

Muziek van E. Cortebeeck
Antwerpen: Drukkerij van Ed. Donné (H Geeststraat 12 en 18). -57p.

Afmetingen: 17.20 x 12.50 (ingenaaid – blauwgoene papieren omslag)

1866 Lucifer: oratorio.

Gedicht van Em. Hiel en muziek van P. Benoit.
In verschillende talen vertaald
1962: Lucifer: gala-concert 28 januari 1962; Georganiseerd door BRT Nederlandse uitzendingen en de Kultuurrad voor Vlaanderen. -32p.
Brussel : Sneldrukpers van J. Nijs. -20p.

Afmetingen: 20.70 x 13.50 (ingenaaid)
Muziekuitgave: Brussel, Gebr. Schott; Mainz, B. Schott Söhne; London, Schott & Co; Parijs, Schott. -61p.

1867 De Schelde. Historisch oratorio.

Gedicht van Em. Hiel en muziek van P. Benoit.
Enkele latere drukken:
1870: in ‘Psalmen , zangen en oratorio’s’  pp 45-71 uitgever Marchand, Antwerpen.
1892: Buschmann, Antwerpen.
1902: Brabo, Antwerpen (Nederlandse en Franse tekst)
1907: Antwerpen : Drukkerij Janssens-Anthonis met als titel: De Schelde : historisch-romantisch zanggedicht, in drie deelen.
1946: Antwerpen : Van Tilborg en Kenens.
1951: Brussel : Belgisch Nationaal Instituut voor Radio-Omroep met als titel: De Schelde: romantisch-historisch oratorium in drie delen voor soli, gemengd koor, orgel, harpen en orkest, getoonzet in 1867-1868. -15p.
Brussel: Sneldrukpers van J. Nijs. -35p.

Reeks: Benoit-concerten: programma’s en tekstboekjes. – Antwerpen; vol. [ 3]

1867 Fornarina / Emanuel Hiel ; Monodrama naar het Hoogduitsch van Franz Kügler.

Bevat een inleiding door Emanuel Hiel (pp 5-11) en de tekst van het monodrama (pp 13 – 29)

 

Dendermonde: Snelperdruk. Emil Ducaju zoon. -29p.

Afmetingen: 16 x 12.20 (ingenaaid)

1867 Isa. Drama in drie bedrijven.

Gedicht van Em. Hiel en muziek van P. Benoit.
Antwerpen: Boekhandel J. Marchand. / Gent W. Rogghé. -52p.

Afmetingen: 16.50 x 12.50
Reeks:Bibliotheek van oorspronkelijke tooneelstukken ; III, 1
1868 Gedichten.

Bevat de cycli: I. O Moedertaal ; II. Denderliedekens; III. Brave lieden; IV. Twaalfliederen van Shakespeare; V. Allerlei; VI. Gezonkene starren; VII. Lichtsprankels; VII. Aan de Vlaamsche vrouwen; IX. Aan de Vlaamsche mannen; X. Aan de Vlaamsche jonkheid

Arnhem: D.A.Thieme. -157p.

Gent en Antwerpen: W. Rogghé en J.W. Marchand & Comp.
Afmetingen: 16 x 12.50 (ingenaaid)
Reeks: Guldens-editie vol. 6.

1868 Prometheus / Oratorium

Tekst van Em. Hiel en muziek van P. Benoit. Bevat een inleiding (pp 1-19) van de hand van E Hiel en een recitatief (pp 21-24)
1870: opgenomen in de verzamelbundel ‘Psalmen, zangen en oratoria.’ (pp 119-125)

Dendermonde: Snelpersdruk. E. Ducaju zoon. -24p.

Afmetingen: 20 x 12.50

1868 VI Psalmen. Vrij omgewerkt door Emanuel Hiel.

Uniforme titel: Biblia VT. Libri didactici. Psalmi
Bevat: Psalm 19: Godes grootheid en gerechtigheid; Psalm 49: Nietigheid der aardsche goederen; Psalm 62 Gerustheid in God; Psalm 146: Godes goedheid en gerechtigheid; Psalm 42: Wanhoop en troost; Psalm 148: Looft allen den Heer

Dendermonde, E. Ducaju Zoon (Kerkstraat). -19p.

Afmetingen: 19 x 12.70 (ingenaaid)

1869 Aboe Hassan. Gedicht van Hiemer, voor het tooneel omgewerkt.

Muziek van Carl Maria von Weber

Gent, Boekhandel van Willem Rogghé / Antwerpen: Marchand en Legros. -23p

Afmetingen: 16.80 x 11 (ingenaaid)
Druk: Gent, sneldruk Eug. Vanderhaeghen.

1869 De bannelingen: drama in drie bedrijven. (libretto, theatertekst)

Muziek van Willem de Mol.
Oorspronkelijke auteur: Victor Joly.
Uit het Fransch in het Nederlandsch overgebracht door E. Hiel.

 

Antwerpen: Marchand en Legros, uitgevers. -78p.

Reeks: Bibliotheek van oorspronkelijke tooneelstukken. – Antwerpen; vol. 5: 7

1870 De liefde in het leven: een liederkrans. Antwerpen: Marchand en Legros, uitgevers. -[III] + 124p.

Afmetingen: 18 x 13.50 (ingenaaid)

1870 Psalmen, zangen en oratoria.

Bevat: I. Boek: Psalmen (12 psalmen)  – II. Boek: Oratorio’s en zangen [met daarin] De Schelde; Droom in de duinen; Prometheus; Een laatste zonnestraal; Koning Helgo; Levenstijden.

Antwerpen: Marchand en Legros, uitgevers.-[III] +114p.

Afmetingen:18 x 13.50

1873 Dora. Naar het Engelsch van Tennyson Antwerpen: Druk. A. Fontaine. -8p.

Overdruk uit De Vlaemsche School jg. 9 (1873) pp 1-3. (tekst in  DBNL)

1874 Een laatste zonnestraal: lyrisch oratorio = Un dernier rayon de soleil, oratorio.

Componist: Huberti, Gustave.
Tweetalige uitgave Nederlandse tekst op de linkse bladzijde, de Franse tekst op de rechtse.
Brussel: Dehol. -31p.

Afmetingen: 20 x 12.80

1874 Gedichten.

Deeltitels zijn:
Boek 1: Vlaanderens lijden en strijden, uit het verleden.
Boek 2: Vlaanderens lijden en strijden, uit het heden.
Boek 3: Aan Duitschland; Aan Frankrijk. Boek 4: De liefde in het leven.
Boek 5: De Liefde in ’t leven
Boek 6: Anakreontika; Uit de Indische Wijsheid; Boerenliederen’, ‘Weideliederen’ en ‘Natuurgezichten’
Boek 7: Allerlei.
Boek 8: Van God en de wereld vergeten. Boek 9:  Helga (het lyrisch dramatisch gedicht)
Leipzig: Brockhaus./ Brussel Muquardt, -288p.

Reeks: Nederlandsche Bibliotheek ; I
Afmetingen: 18.50 x 11.80  (ingenaaid)
1875 Krankzinnig
1875 Liedersolfège door L. van Gheluwe – Bestuurder der muziekschool van Brugge op gedichten van Em. Hiel.

Studieboek voor muziekleer op basis van op toon gezette gedichten van Emanuel Hiel

Brugge:  Boek en steendr. Edw. Gaillard & Co -139p.

Afmetingen: 20.50 x 12

1875 Breidel en De Coninck: 1302 Declamatorium.

Libretto: Emmanuel Hiel
Muziek: Peter Benoit.
Latere drukken:
1885: opgenomen in de verzamelbundel Historische gezangen en Vaderlandsche liederen pp 47-78
1887: Opgenomen in: Twee lofgezangen pp pp 13-20.

Titelblad

Antwerpen: Drukkerij J.-E. Buschmann.-31p.

Afmetingen: 23 x 15.50 (ingenaaid – gele papieren kaft zwart gedrukt)
Reeks: Historische koren en liederen

1875 Jan Borluut. (libretto voor cantate van Peter Benoit)

1885: opgenomen in ‘Historische gezangen en vaderlandsche liederen’ pp 43-46

1876 Handleiding tot het onderwijs der aanvankelijke muziekleer bij middel der liedersolfège. Brugge: Verbeke. -52p.
1876 Jacoba van Beieren.

Getoondicht door Jan Van den Eeden.
1880: uitgave door Dela Montagne, Antwerpen. Overdruk uit: Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle. (1879-1880). – p. 209-222.

Antwerpen: Drukkerij  A.  Fontaine (Kleinen Dries, 28). -16p.

Afmetingen: 23.20 x 16.50 (ingenaaid)
Overdruk uit: De Vlaemsche School. – (1876 p 1-3)
Reeks: Historische koren en liederen

1877 Bloemardinne: lyrisch dramatisch gedicht. Gent : Algemeene Boekhandel van Ad. Hoste, uitgever (Veldstraat, 43). -16p.

Afmetingen: 21.50 x 13.50

1878 Bloemeken. Een liederkrans.

   

Leipzig: F.A. Brockhaus. / Brussel: C. Muquardt / Utrecht: W. F. Dannenfelser. -83p.

Afmetingen: 14.90 x 10 (ingenaaid)
Stoomdruk – J. van Boekhoven – Utrecht

1879 Aan Ledeganck. Gent: A. Siffer. -10p.
1879 Hiel’s liederen voor groote en kleine kinderen.

Bevat 125 gedichten
1893: Vermeerderde uitgave bij J. Lebègue & Co te Brussel.
NOTA: het 2de boek met nieuwe gedichten verschijnt in 1896 bij A. Siffer te Gent.

Antwerpen: L De la Montagne./  Amsterdam: J. Noordentop. -112 + [VII]p.

Afmetingen: 19 x 12.50 (ingenaaid).

1879 Held Zannekin.

Bevat Eerste zang: Wibert, Jolandes lied, Kerelslied.

Gent: Algemeene Boekhandel van Ad. Hoste, uitgever (Veldstraat, 43). -8p.

Afmetingen: 22 x 13.80 (ingenaaid)

1879 Liefde. (gedicht) Gent: Algemeene Boekhandel van Ed. Hoste, uitgever (Veldstraat, 43). -10p.

Overdruk uit: Nederlandsch Museum. – (1878). – p. 114-123.
Afmetingen: 24 x 13

 z d [1882] Durmeliederen. (poëzie)

Bevat 14 gedichten met de rivier de Durme als thema.

Rotterdam: Nijgh en Van Ditmar. -19p.

Afmetingen: 18.80 x 12 (ingenaaid)
Overdruk uit:” Humoristisch Album”, uitgave van Nijgh & Van Ditmar, te Rotterdam.

1882 Het Volk van Gent. Declamatorium.

Mijnen hooggeachten vriende hoogleeraar Dr J.F.J. Heremans opgedragen.
Getoondicht door F.A. Gevaert.

1885: opgenomen in de verzamelbundel Historische gezangen en vaderlandsche liederen pp 166-175
Gent: Afgemeene Boekhandel Ad. Hoste, uitgever (Veldstraat, 49). -9p.

Overdruk uit: Nederlandsch Museum. – (1882). – p. 227-235.
Afmetingen: 21.30 x 15
Drukkerij C. Annoot-Braeckman

1883 Verlichting, cantate. Antwerpen: Jos. Roeder & Co
1883
-87
Werkmansliederen, soldatenliederen, zeemansliederen
1885 Historische gezangen en vaderlandsche liederen.(verzamelbundel – bibliofiel uitgegeven)

Roeselare: de Seyn-Verhougstraete.  -[VIII] +206p.

Afmetingen: 19 x 12.50 (ingenaaid)
Druk van Minkman & Co, Arnhem

1886 Flandria. Liederen voor ons volk.

Het betreft hier een verzameling liederen waarvoor Hiel de tekst schreef. De muziek is ontleend aan o a Mozart (Annemieke), volksliederen of diverse componisten.
Elk lied is tevens apart uitgegeven telkens met herneming van de fraaie omslag gedrukt door  I. Vanderpoorten

Gent: Boek- en Steendr. I. Vanderpoorten.

Afmetingen: 26.50 x 18

1887 Twee lofgezangen: Stichting van het gemeentehuis te Schaerbeek en Breidel en de Coninc.

Bevat: Stichting van het gemeentehuis te Schaerbeek (symfonisch gedicht) pp 3-12; Breidel en De Coninck 1302 pp 13-20.

Gent: Drukkerij S. Leliaert, A. Siffer en Cie.  -20p.

Afmetingen: 21.60 x 14 (ingenaaid)
Overdruk uit: Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie. – (1887). – p. 56-73.

1888 Dendermonde: symphonisch gedicht.

Rond het thema van het beleg van Dendermonde door Louis XIV in 1667.

Brussel: Drukkerij van “Flandria” D. Van Doorslaer-Verbeken. -24p.

Afmetingen: 18.50 x 12.60 (ingenaaid)

1888 Van Maerlant.

Lezingen gehouden in zitting der Koninklijke Academie voor taal- &  letterkunde

Gent: Drukkerij S.  Leliaert, A. Siffer & co.-12p.

Afmetingen: 21.80 x 14
Overdruk uit: Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie. – (1887). – p. 309-311.

1889 Agnès Bernauer de engel van Augsburg. Lyrisch monodrama. Gent: A. Siffer. Drukker der Koninklijke Vlaamsche Academie.  -19p.

Afmetingen: 21.50 x 14 (geniet)

1889 De laatste. (gedicht) Gent: Drukkerij S. Leliaert, A. Siffer en Cie.  -12p.

Afmetingen: 23.90 x 14 (ingenaaid)
Overdruk uit: Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie. – (1889). – p. 121-126

1889 De vorster. Gent: A. Siffer. -38p.
1889 Hymnus aan het menschdom. Antwerpen: Drukkerij L. Dela Montagne (Wijngaartstraat 10). -19p.

Afmetingen: 24.50x 15.50 (ingenaaid)

1890 Anna Boleyn: lyrisch monodrama. Antwerpen: Drukkerij L. Dela Montagne (Wijngaartstraat 10) -15p.

Afmetingen: 24.50x 15.50 (ingenaaid)

1890 Heil den Koning! Feestzang ter gelegenheid van de 25ste verjaring der troonbeklimming Z. M. Leopold II, koning der Belgen, met beider toestemming opgedragen aan Z.M. den Koning en hare K. en K. Hoogheid de Koninginne Maria Hendrika.

Feestzang, getoondicht door Franz Andelhoff, uitgevoerd te Turnhout en te Antwerpen.

  1. Het is of lieve vleugelkens
  2. Laat wuiven, palmen, bloemen.
  3. Frisch op stap
Gent: A. Siffer. Drukker der Koninklijke Vlaamsche Academie. -11p.

Overdruk uit: Dietsche Warande. – (1890). – p. 557-563.
1890 Mathilda van Denemark. Lyrisch monodrama. Gent: A. Siffer Drukker der Koninklijke Vlaamsche Academie. (Hoogpoort, 52 & 54).  -20p.

Afmetingen: 21.50 x 13.80 (ingenaaid)
Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- & Letterkunde.

1891 Charlotte Corday. Lyrisch monodrama. Gent: A. Siffer Drukker der Koninklijke Vlaamsche Academie. (Hoogpoort, 52 & 54).  -32p.

Afmetingen: 21.50 x 13.80 (ingenaaid)
Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- & Letterkunde.

1891 Rijkhilde’s vizioen. Lyrisch monodrama. Gent: A. Siffer. Drukker der Koninklijke Vlaamsche Academie. -24p.

Afmetingen: 22.70 x 14.30 (ingenaaid)

1892 Prudens van Duyse: feestzang. Gent: A. Siffer Drukker der Koninklijke Vlaamsche Academie. (Hoogpoort, 52 & 54).  -22p.

Afmetingen: 21.50 x 13.80 (ingenaaid)
Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- & Letterkunde.

1892 Zang aan meester Peter Benoit. Gent: A. Siffer Drukker der Koninklijke Vlaamsche Academie. (Hoogpoort, 52 & 54).  -14p.

Afmetingen: 21.50 x 13.80 (ingenaaid)
Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- & Letterkunde.

1892 Wintersymphonie.

Ie Vertoog. Wees gegroet, gegroet, gij woeste winter.
IIe Vertoog: In de klare lucht zwemt niet een wolkje.
IIIe Vertoog. We schaatsen wijder

Dendermonde: Snelpersdruk Aug. De Schepper-Philips. -47p.

Afmetingen: 21.50 x 13.80 (ingenaaid)

1893 Lady Macbeth. Lyrisch dramatisch gedicht uit het Fransch. Brussel: F. Hayez
1893 Meester Frans-August Gevaert. Gent: A. Siffer Drukker der Koninklijke Vlaamsche Academie. (Hoogpoort, 52 & 54).  -30p.

Afmetingen: 21.50 x 13.80 (ingenaaid)
Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- & Letterkunde.

1893 Monodramen en andere gedichten. (verzamelbundel)

Nota: De tekst Vlaamsche Herberg in deze verzamelbundel is een andere tekst dan die van de afzonderlijke uitgave dd  1893

Gent: Drukkerij A. Siffer. -185p.

Afmetingen: 19.50 x12.50 (ingenaaid)
  

1893 Vlaamsche herberg. (humoreske)

Gent: A. Siffer. Drukker der Koninklijke Vlaamsche Academie. -12p.

Afmetingen: 21.30 x 14 (ingenaaid)
Overdruk uit: Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie. – (1893). – p. 305-301

1893 Liederen en gezangen voor groote en kleine kinderen. Eerste boek.

2de Vermeerderde uitgave van 1879
Nota: het 2de boek verschijnt in 1896 bij A. Siffer te Gent.

Brussel : Boekhandel J. Lebègue en Co. -148p.

Afmetingen: 19.70 x 13 (ingenaaid)
Brussel: Drukkerij van J. Lebègue & Co

1894 O Vlaanderland, welk angstgekerm… 1382. Gent: A. Siffer. Drukker der Koninklijke Vlaamsche Academie.  -12p.

Overdruk uit: Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie. – (1894). – p. 36-41

1894 Rollier. (historische lofzang)

Gent: A. Siffer. Drukker der Koninklijke Vlaamsche Academie.  -18p.

Afmetingen: 21.50  x 13.80 ( ingenaaid)
Overdruk uit: Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie. – (1894). – p. 291-302

1894 Symphonieën en andere gezangen. (verzamelbundel) Gent: Drukkerij  A. Siffer. -247p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (ingenaaid)

1895 Arme moeder, blijde moeder. Gent: A. Siffer. -13p.
1895 Arme moeder, milde moeder Gent: A. Siffer. Drukker der Koninklijke Vlaamsche Academie.  -10p.

Afmetingen: 21.30 x 13.80
Overdruk uit: Verslagen en Mededelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie. – (1895). – p. 373-376.

1895 Arme moeder, zalige moeder. Gent: A. Siffer. Drukker der Koninklijke Vlaamsche Academie. -14p.

Verslagen en Mededelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie. – (1895). – p. 437-444

1895 Droomerijen. Gent. A. Siffer. -14p.
1895 Meester-zangers. Gent: A. Siffer. -9p.
1895 Twee dichters: Isidoor Teirlinck en Reimond Styns.

Opdracht: mijnen edelen vrienden den dichters  Isidoor Teirlinc en Reimond Styns.

Gent: A. Siffer. -12p.

Afmetingen: 20 x 13.50 (geniet)
Overdruk uit: Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. – (1894). – p. 423-428
1895 Wilm de Lantsheere. Tafereelen uit den ‘beloken tijd’ 1798.

Gent: A. Siffer. Drukker der Koninklijke Vlaamsche Academie.  -31p.

Afmetingen: 22.80 x 14
Overdruk uit: Dietsche Warande. – (1895), p. 448-463, p. 557-566

1895 Achttien eenstemmige volksliederen voor huis en school.

Muziek van Joost de Mol. Eerste bundel. [voor de lagere klassen]
 Brussel: D. Windels. -41p.
1895 Callirhoë. Uit het Fransch van L. Solvay. Brussel: F. Hayez
1895 Struensee. Drama in vijf bedrijven, naar het Fransch van J. Guillaume, metrisch vertolkt door E. Hiel
1896 Alvar. Drama in drie bedrijven, metrisch vertolkt uit het Fransch van E. Béde: muziek van P. Gilson.
1896 De wekkerin des levens.

Gent: A. Siffer. Drukker der Koninklijke Vlaamsche Academie.  -11p.

Afmetingen: 22.80 x 14 (geniet)

 

Overdruk uit: Dietsche Warande. – (1895). – p. 375-381.

1896 Liederen en gezangen voor groote en kleine kinderen. Tweede boek.

Bevat 124 gedichten

Gent: A. Siffer. -204p.

Afmetingen: 20 x 12.50
1896 Opdracht. Gedicht.

Gent: A. Siffer. Drukker der Koninklijke Vlaamsche Academie.  -13p.

Afmetingen: 21.70 x 14 (ingenaaid)
Overdruk uit: Verslagen en Mededeelingen de Koninklijke Vlaamsche Academie. – (1896). – p. 376-384.

1897 Aan Ledeganck / door Emanuel Hiel, werkend lid der koninklijke vlaamsche Academie. Gent : A. Siffer. Drukker der Koninklijke Vlaamsche Academie. -10p.
1899 Boekerij van wijlen dichter E. Hiel: openbare verkoop op 3, 4, 6 en 7 november 1899,…, in de zaal Bluff = Bibliothèque de feu le poète E. Hiel: vente publique les 3, 4, 6 et 7 novembre 1899,…, en la salle Bluff.

Titel varieert: Bibliotheek van dichter Em. Hiel.
Brussel: Verteneuil & Desmet. -64p.
1899 De Schelde. (historisch oratorium)

Gedicht van E Hiel, muziek van H. Benoit. Eerste uitvoering in den Nederlandschen Schouwburg op zaterdag 18 december 1999.

Gent: G. B. D. Hemelsoet (St-Jansstraat 22). -18p.

POSTUME UITGAVEN

1911 Gedichten van Emanuel Hiel. (bloemlezing)

Samengesteld door Isidoor Teirlinck, Nestor De Tière, W. Gysels
Bevat: Looverkens; Nieuwe liedekens; Gedichten 1861-1863; Gedichten 1863-1868; Psalmen, gezangen en oratorio’s; Een laatste zonnestraal; De liefde in het leven; Gedichten verschenen bij Brockhaus, Leipzig; De waarheid in het leven.

titelblad

Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel. -388p.

Op titelblad: Gent, Drukkerij Gebroeders F. & R Buyck, Steendam, 59.
Afmetingen: 21.50 x 17

1933
-1934
Volledige werken van dichter Emanuel Hiel. (in 6 delen)

Verzameld door Laura Hiel; met medewerking van Maria-Hendrika Hiel; Louis en Hedwig de Veen-Hiel; Herman en Willem Hiel.
Deel 1: Liederen;
Deel 2: Kinderliederen;
Deel 3: De liefde in het leven;
Deel 4: De waarheid in het leven;
Deel 5: Oratorio’s – cantates;
Deel 6: Historische zangen.
Brussel: Drukkerij A. Hessens (Komediantenstraat, 12) . (6 delen)

Afmetingen: 22 x 14 (ingenaaid).

1933 Liederen (verzamelbundel)

Deel I van Verzamelde werken in 6 delen
Verzameld door Laura Hiel; met medewerking van Maria-Hendrika Hiel; Louis en Hedwig de Veen-Hiel; Herman en Willem Hiel.
Bevat: Strijdliederen, flamingantenliederen, vaderlandsche liederen; Werkmansliederen; Boerenliederen; Soldatenliederen; Zeemansliederen;Llangs duin en zee; Scheldeliederen; Denderliederen; Durmeliederen; Leieliederen; Heideliederen; Weideliederen; Studentenliederen; Drinkliederen; Dansliederen.
Brussel: Drukkerij A. Hessens (Komediantenstraat, 12).   -408p.

Afmetingen: 22 x 14 (ingenaaid – zachte kaft)

1933 Kinderliederen (verzamelbundel)

Deel II van Verzamelde werken in 6 delen.
Verzameld door Laura Hiel; met medewerking van Maria-Hendrika Hiel; Louis en Hedwig de Veen-Hiel; Herman en Willem Hiel.
Bevat: Kinderliederen; kindercantaten; wiegeliederen; fabelen; kerstliederen; natuurgezichten
Brussel: Drukkerij A. Hessens (Komediantenstraat, 12).   -276p.

Afmetingen: 22 x 14 (ingenaaid- zachte kaft)

1933 De liefde in het leven. (verzamelbundel)

Deel III van Verzamelde werken in 6 delen.
Verzameld door Laura Hiel; met medewerking van Maria-Hendrika Hiel; Louis en Hedwig de Veen-Hiel; Herman en Willem Hiel.
Bevat: Bloemeken, een liederkrans; aan johanna’s nagedachtenis; aan de nagedachtenis van sibylla (asli); herinnering aan jane; lichtsprankels; anakreontika; stille klachten; zielelevens eens dichters; vreugdvol en leedvol, liederen van minne
Brussel: Drukkerij A. Hessens (Komediantenstraat, 12).   -369p.

Afmetingen: 22 x 14 (ingenaaid- zachte kaft)

1933 De waarheid in het leven. (verzamelbundel)

Deel IV van Verzamelde werken in 6 delen.
Verzameld door Laura Hiel; met medewerking van Maria-Hendrika Hiel; Louis en Hedwig de Veen-Hiel; Herman en Willem Hiel.
Bevat: De waarheid in het leven; Gezonkene starren; Brave lieden; Van God en wereld vergeten; Psalm in gezangen;  Leekenbrevier van Leopold Schefer; Spreuken;
Brussel: Drukkerij A. Hessens (Komediantenstraat, 12).   -408p.

Afmetingen: 22 x 14 (ingenaaid- zachte kaft)

1934 Oratorio’s – cantates. (verzamelbundel)

Deel V van de Verzamelde werken in 6 delen.
Verzameld door Laura Hiel; met medewerking van Maria-Hendrika Hiel; Louis en Hedwig de Veen-Hiel; Herman en Willem Hiel.
Bevat: Cantaten – oratorio’s; symphonien – hymnen; feestzangen; feestliederen; bruiloftsliederen; rouwzangen
Brussel: Drukkerij A. Hessens (Komediantenstraat, 12).   -428p.

Afmetingen: 22 x 14 (ingenaaid- zachte kaft)

1934 Historische zangen. (verzamelbundel)

Deel VI van de Verzamelde werken in 6 delen.
Verzameld door Laura Hiel; met medewerking van Maria-Hendrika Hiel; Louis en Hedwig de Veen-Hiel; Herman en Willem Hiel.
Bevat: Historische zangen; monodramen – declamatorium – balladen
Brussel: Drukkerij A. Hessens (Komediantenstraat, 12).   -440p.

Afmetingen: 22 x 14 (ingenaaid– zachte kaft)

 

Vertalingen/bewerkingen

  • Kervyn de Lettenhove
   Geschiedenis van Vlaenderen onder zyne graven vertaling van E Hiel
  • Kervyn de Lettenhove
   Geschiedenis van Vlaenderen onder het huis van Burgon dië Vertaling van E Hiel
  • Goethe, Johann Wolfgang
   1876. La Chanson de Mignon, mélodie pour voix de soprano. Bergen: F. Henderickx-Roos. (muziek van G. Huberti)
   1878. Meilied. Gent: Ed. Todt. (muziek van G. Huberti)
  • Heine, Heinrich
   1887. Gij bemint mij niet. Gent: J. Vuylsteke. (muziek van G. Huberti)
  • Hiemer, T.K.
   1869. Aboe-Hassan. Gent: Rogghé. -23p.
  • Joly, Victor
   1869. De bannelingen: drama in drie bedrijven. Antwerpen: Marchand. -78p. (muziek van Willem de Mol) Bibliotheek van oorspronkelijke tooneelstukken. – Antwerpen; vol. 5: 7
  • Laethem, Louis van
   1864. De kwijtbrief van Dries of de pachter van Baasrode. Gent: van Doosselaere.

BEKNOPT OVERZICHT

DICHTWERKEN, ORATORIO’S, CANTATES …

 • 1859: Loverkens. Brussel, Drukkerij van K Verbruggen
 • 1860: Herinnering aan Prudens van Duyse. Brussel
 • 1861: Nieuwe Liedekens. Gent, J.S. Van Dooselaere
 • 1863: Gedichten 1891-1862. Gent, Hoste, Rogghé; Bryussel, F. Claessens
 • 1865: Lucifer Oratorio. Muziek van Peter Benoit. Brussel, Gebr. Schott; Mainz, B. Schott Söhne; London, Schott & Co; Parijs, Schott.
 • 1865: De wind. Bekroonde cantate. Brussel, J. Nijs
 • 1867, De Schelde. Brussel, J. Nijs
 • 1868: Gedichten. Arnhem: D.A.Thieme. Gent en Antwerpen: W. Rogghé en J.W. Marchand & Comp.
 • 1868: VI Psalmen. Dendermonde, E. Ducaju Zoon
 • 1868: Prometheus. Oratorio. Dendermonde, E. Ducaju Zoon
 • 1870: Psalmen, gezangen en oratorio’s. Antwerpen, Marchand en Legros
 • 1870: De liefde in het leven. Antwerpen, Marchand en Legros
 • 1873: Dora. Naar het Engelsch van Tennyson. Antwerpen – A. Fontaine
 • 1874: Gedichten. Leipzig: Brockhaus. / Brussel Muquardt,
 • 1875: Liedersolfège met L. van Gheluwe. Brugge, Gaillard & Co
 • 1876: Breydel en De Coninck, Declamatorium. Antwerpen:: J.E. Buschmann
 • 1877: Bloemardine. Lyrisch dramatisch gedicht. Gent, Ad. Hoste
 • 1879: Liederen voor groote en kleine kinderen. Antwerpen, L de la Montagne; Amsterdam: J. Noordentop. (Vermeerderde uitgave in 1893, bij J. Lebègue & Co te Brussel)
 • 1879: Bloemeken. Utrecht, W. F. Dannenfelser
 • 1882: Durmeliederen. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar
 • 1883: Verlichting, cantate. Antwerpen: Jos. Roeder & Co
 • 1885: Historische zangen en vaderlandsche liederen. Roeselaere, De Seyn-Verhougstrate
 • 1889: Hymnus aan het Menschdom. Antwerpen: L de la Montagne
 • 1889: Vrijheidshymne. Amsterdam
 • 1892: Winter-Symphonie. Dendermonde, Aug. De Schepper-Philips
 • 1893: Lady Macbeth. Lyrisch dramatisch gedicht uit het Fransch. Brussel: F. Hayez
 • 1893: Monodramen en andere gedichten. Gent, A. Siffer
 • 1894: Symphonieën en andere gedichten. Gent, A. Siffer
 • 1895: Callirhoë. Uit het Fransch van L. Solvay. Brussel: F. Hayez
 • 1896: Liederen voor groote en kleine kinderen. (tweede boek). Gent: A. Siffer
 • 1896: Heidebloempjes. Kinderliederen, muziek van F. Andelhof. Amsterdam: Brix van Walbergh; Brussel, Nationale Drukkerij.
 • 1897, Comala, muziek van P. Gilson. Brussel: F. Hayez
 • 1897: Achttien eenstemmige Volksliederen. Muziek van Joost de Mol. Brussel, D. Windels
 • 1898: Vijf soldatenliederen. Muziek van Peter Benoit. Antwerpen: Thibaut
 • 1900: Van Maerlantszang. Muziek van G. Huberti. Brussel, Gebroeders Schott.

TONEEL

 • 1864:  Hedwig. Lustspel. Gent: I. S. Van Doosselaere, drukker-uitgever
 • 1864: De Kwijtbrief van Dries, of de Pachter van Baasrode. Gent: I. S. Van Doosselaere drukker-uitgever.
 • 1865: Ella. Lustspel. Muziek van Edward Gortebeeck. Antwerpen: Ed. Donné
 • 1867: Isa. Drama. Muziek van Peter Benoit. Antwerpen: Ed. Donné
 • 1867: De eedverbondenen. Drama
 • 1867: Fornarina. Monodrama. Naar het Hoogduitsch van Franz Kügler. Dendermonde: E. Ducaju, zoon
 • 1869: De bannelingen. Drama, naar het Fransch van Victor Joly.Muziek van Willem de Mol. Antwerpen: Marchand en Legros
 • 1869: Aboe Hassan. Gedicht van Hiemer, voor het tooneel omgewerkt. Gent, W. Rogghé; Antwerpen: Marchand en Legros
 • 1890: Mathilde van Denemark. Lyrisch monodrama. Gent: A. Siffer
 • 1890: Charlotte Corday. Lyrisch monodrama. Gent: A. Siffer
 • 1891: Agnes Bernauer Lyrisch monodrama. Gent: A. Siffer
 • 1892: Rijkhildes visioen Lyrisch monodrama. Gent: A. Siffer
 • 1892: Anna Boleyn Lyrisch monodrama. Gent: A. Siffer
 • 1895: Struensee. Drama, naar het Fransch van J. Guillaume
 • 1896: Alvar. Drama, metrisch vertolkt uit het Fransch van E. Béde: muziek van P. Gilson.

Teksten op muziek

 • s.d. Kinderlust en -leed: symphonisch gedicht voor kinderstemmen en orkest. Brussel: Breitkopf en Härtel. 62p. (muziek van G. Huberti)
 • s.d. Molen, wind en graan. Antwerpen: Muziekfonds. 32p. (muziek van G. Paul)
 • s.d. Slapedoe. Rotterdam: Lichtenauer. 3p. (muziek van A. H. Fagel)
 • s.d. Twee liederen: voor eene zangstem met begeleiding van pianoforte. Amsterdam: Roothaan. 7p. (muziek van E. de Hartog)
 • 1865. Ella: lustspel in één bedrijf. Antwerpen. 57p. (muziek van E. Gortebeeck)
 • 1867. Isa: drama in 3 bedrijven. Antwerpen. (muziek van P. Benoit)
 • 1869. De Schelde: historisch oratorio. Antwerpen: Marchand. 16p. (muziek van P. Benoit)
 • 1876. De toekomst, volkslied. Gent: Ed. Todt. (muziek van J. Vanden Eeden)
 • 1878. Denderliedeken. Gent: Ed. Todt. (muziek van P. Benoit)
 • 1878. Gebroken hart verlangt de Rust. Gent: Ed. Todt. (muziek van P. Benoit)
 • 1878. Mijn hart is vol verlangen. Gent: Ed. Todt. (muziek van P. Benoit)
 • 1880. Een vrouwken gezwind te spinnen zat. Brussel: ‘De Standaard’. 2p. (muziek van M. Schoemaker)
 • 1882. Gij zijt ons lief. Gent: V. Gevaert. (muziek van P. Benoit)
 • 1884. Welkomgroet aan de Transvalers. Gent: I. Vanderpoorten. (muziek van K. Miry)
 • 1886. Kindertooneelen. Eerste reeks. Gent: I. Vanderpoorten. 61p. (muziek van K. Miry)
 • 1888. Gent. Gent: J. Vuylsteke. (muziek van L. van Gheluwe)
 • 1889. Avondbede. Gent: J. Vuylsteke. (muziek van G. Antheunis)
 • 1895. De wind: cantate. Brussel: Vander Ghinste. 1 partituur. (muziek van L. Van Gheluwe)