home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Demedts, André

Maakt deel uit van:

ANDRE DEMEDTS

Sint-Baafs-Vijve, 8 augustus 1906 – Oudenaarde, 4 november 1992

Dichter, romanschrijver en essayist.

Belangrijk voor Demedts is zijn onwankelbare trouw aan de christelijke levensopvatting, zijn sociale en volksnationale bewogenheid. Demedts was van oordeel dat de ontwikkeling van een volksgemeenschap zowel materiële voorwaarden als geestelijke ontplooiing impliceert.

Zijn activiteiten op diverse terreinen van het culturele leven in Vlaanderen, maken dat hij gerust beschouwd mag worden als een van zijn belangrijkste cultuurdragers.

Voor de Vlaamse Beweging ligt Demedts betekenis vooral op het vlak van zijn inspirerende kracht. Hoewel steeds voorzichtig in zijn optreden, was zijn streven naar Vlaamse zelfstandigheid steeds duidelijk aanwezig.

 

BIOGRAFIE

8 augustus 1906: André Demedts werd geboren te Sint-Baafs-Vijve (Waregem) in de streek van de Mandel en de Leie, op de afgelegen hoeve “Den Elsbos”, waar zijn voorvaderen onafgebroken sinds 1626 hadden gewoond. Het land is er stil en weids en “vlak als een tafel”. Herkomst en milieu zullen in zijn werk een grote rol spelen.

 • André is de oudste zoon van Maurits Demedts en is als kind zwak en ziekelijk. Regelmatig is hij op school afwezig.  Uit dertien bevallingen hield moeder Celesta Vandenhende slechts vier kinderen over: drie zonen en één dochter. Thuis vindt hij geen passende speelgenootjes, want zijn broers Paul (1914) en Michel (1922) komen door hun verschil in leeftijd hier niet voor in aanmerking.
 • Zijn zus, Gabrielle Demedts  (1909-2002), zou later ook als dichteres bekend worden. Zij is ook hoofdredactrice van ‘Handen‘.

1912-1918: Naar de lagere school in het naburige Wakken

1918-1919: Leerling in de voorbereidende afdeling van het Sint-Lievenscollege te Gent. (Hij woonde in Gentbrugge in bij zijn oom Dr. Leestmans).

1919-1921: Handelsafdeling van het Sint-Amandscollege te Kortrijk.

 • Op het college te Kortrijk is hij bevriend geraakt met Jozef Devroe, de latere Vlaams-nationalistische volksvertegenwoordiger en oorlogsburgemeester. Demedts wordt lid van het Algemeen Katholiek Vlaamsch Studentenverbond.
 • Hij publiceert zijn eerste stukjes in het studentenleesblad ‘Die Cnodse’. Aanvankelijk komt zijn betrokkenheid alleen tot uiting in bekend geworden gedichten als ‘Lof van mijn land ‘en vooral ‘Vlaanderen’, waarin hij de bereidheid vertolkt van de toenmalige jeugd om zich geheel in te zetten voor de Vlaamse zaak.

1921-1940: OP DE HOEVE – DICHTERSCHAP, EEN EERSTE ROMAN

1921: Kan – als oudste zoon uit een landbouwersgezin – zijn studies niet afmaken omdat hij mee op de ouderlijke boerderij Den Elsbos moet helpen, maar bekwaamt zich verder door zelfstudie.

1924: Zijn eerste gedichten verschijnen in 1924 in “Averbode’s Weekblad” en “Hooger Leven“. Naast het werk op de hoeve vindt hij nog de tijd, vaak ’s avonds en ’s nachts, om verzen en novellen te schrijven.

1926-1927: Legerdienst bij het Tweede linieregiment te Gent.

1927 tot 1937: Sluit zich aan bij de Katholieke Arbeidersjeugd (KAJ). Actief in de studiekringen van de plaatselijke en gewestelijke werking

 • Onder invloed van Cyriel Verschaeve, maar meer nog naar het voorbeeld van Hugo Verriest, is hij van oordeel dat de ontvoogding van een volk niet mogelijk is zonder geestelijke en culturele verheffing.

1929 tot 1931: Debuteert als dichter in 1929 onder invloed van het expressionisme Jasmijnen (1929), Geploegde aarde (1931) en evolueert naar een sober realisme: Vaarwel (1940), Verzamelde gedichten (1976) en De jaargetijden (1979).

 • In die periode is hij ook waarnemend voorzitter van de KAJ van het arrondissement Roeselare-Tielt.

1930 tot 1934: Behoort samen met Pieter Buckinx, René Verbeeck en Jan Vercammen tot de redactie van het expressionistische tijdschrift Tijdstroom.

1936: Publicatie van zijn eerste roman “Het leven drijft“.

1936 tot 1940: Redacteur van het tijdschrift Vormen de opvolger van Tijdstroom.

DE OORLOGSJAREN: LERAARSCHAP – LITERAIRE EN CULTURELE BEDRIJVIGHEID

1937: Via een bekwaamheidsproef voor een Examencommissie wordt hij in 1937 leraar aan de Vrije Hogere Technische Handelsschool te Waregem. Hij blijft dat tot in 1949.

17 augustus 1938: Treedt in het huwelijk met Germaine Ide en wordt vader van 4 kinderen: twee dochters (Mieke en Hilde) en twee zonen (Maurits en Dirk).

1939: Redactielid van Dietsche Warande en Belfort.

1940: Zijn poëzie evolueert naar een sober realisme: Vaarwel (1940), Verzamelde gedichten (1976) en De jaargetijden (1979).

Maar vrij snel grijpt hij naar het proza om zijn thema ‘opheldering van het levenslot’ open te trekken en uit te diepen.

 • In zijn eerste romans (Het leven drijft (1936), Afrekening (1938), Geen tweede maal (1941) en Het heeft geen belang (1944) zijn de hoofdpersonages allemaal intellectuelen voor wie het geluk problematisch is, om niet te zeggen onbereikbaar. Maar telkens blijft de hoop: zij leggen hun egoïsme ter zijde en gaan beseffen dat alleen zelfverloochening een vorm van bevrijding kan teweegbrengen.
 • In deze periode publiceert hij ook – onder de pseudoniem Koen Lisarde – een viertal boeken voor de jeugd: Ik wil een dappere kerel zijn (1943); Trouw aan hun volk (1944, 1962²); Alle vreugde is eindeloos. (1946, 1957²); Voorbij aan de nacht (1952)

Tijdens zijn leraarschap – ook tijdens de oorlogsjaren – zet hij zijn literaire en culturele bedrijvigheid voort:

 • Hij neemt deel aan Cultuurdagen,
 • Werkt mee aan bladen als Nieuw Vlaanderen en Volk en Kultuur, en werk van hem wordt in het Duits vertaald.

Dat bezorgt hem bij de bevrijding in 1944 enige moeilijkheden. Demedts wordt van 13 tot 24 oktober vastgehouden en nadien weer vrijgelaten.

NA DE OORLOG:  DEMEDTS’ STREVEN NAAR CULTURELE ONTVOOGDING

1946: Via het Stijn Streuvels-nummer van Dietsche Warande en Belfort (1946) komt hij in contact met de Frans-Vlaming Pierre Berteloot. Deze ontmoeting ligt aan de basis van zijn blijvende actie voor Frans-Vlaanderen: de Frans-Vlaamse Cultuurdagen. (André Demedts, ‘Tien jaar kontakten met de Franse NederlandenAndré Demedts’ In: De Franse Nederlanden / Les Pays-Bas Français. Jaargang 1976 (1976)

 •  25 juli 1948: onder zijn voorzitterschap vindt te Waregem op 25 juli 1948 de eerste ontmoetingsdag met Frans-Vlamingen plaats. Deze leidt tot de oprichting van de Frans-Vlaamse Cultuurdagen en van het Komitee voor Frans-Vlaanderen.

1947-1951: Publicatie van zijn romantrilogie Kringloop van het geluk – een eerste hoogtepunt in zijn werk – met als delen: Voor de avond valt (1947), In het morgenlicht (1949) en De ring is gesloten (1951).

 • Catharsis-romans, die – via drie generaties in het boerengeslacht Van Leyda -, leert dat het leven alleen maar draaglijk wordt, als het de grenzen en beperktheden van het bestaan erkent. Explicieter nog, dan in zijn vorige romans, ligt de oplossing in het metafysische vlak. Het berustend aanvaarden van Johannes Van Leyda is bij zijn kleinzoon Hugo veranderd in het inzicht dat het geluk ligt in de overgave aan zijn door God bepaalde menselijke bestemming.

1949 tot 1971: Op speciaal verzoek van directeur-generaal Jan Boon aanvaardt Demedts in december 1949 de benoeming tot diensthoofd van de gewestelijke omroep West-Vlaanderen van de toenmalige BRT (Belgische Radio en Televisie).

1952: Is medeoprichter van het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond, dat het tijdschrift West-Vlaanderen (thans Vlaanderen) uitgeeft.

1952-1969: Er volgen een reeks van afzonderlijke romans waarin priesterfiguren verschillende houdingen tegenover het geloof aannemen.

 • Allen worstelen ze met hun levensopdracht – net zo als in de vorige romans in de seculiere wereld het geval was – maar hier komt de auteur heel bewust tot de overtuiging dat de bestemming en de zin van het leven van metafysische aard is. Kardinale deugden als gehoorzaamheid in In uw handen (1954), trouw zoals in De levenden en de doden (1959), hoop in Nog lange tijd (1961), bereidheid tot het offer zoals in Alleen door vuur (1965), bieden de mens slaagkansen om aan zijn levensuitdaging te kunnen beantwoorden. Lukt dat allemaal niet dan blijft nog de genade van de liefde zoals in Je komen halen (1969).

1957: Medestichter van het Algemeen-Nederlands cultureel tijdschrift ‘Ons Erfdeel’ ,waarvan Jozef Deleu de hoofdredacteur is. Demedts is de inspirator en wordt beschouwd als de geestelijke vader ervan.

Door zijn beginselvastheid en zijn onpartijdigheid had hij zich intussen in de Vlaamse Beweging een groot moreel gezag verworven.

1959: In de maanden september – oktober – november maakt hij een reis in het toenmalige Belgisch Kongo.

1959: Lid van de Kultuurraad voor Vlaanderen.

 • In deze hoedanigheid zet hij zich onder meer in 1962 effectief in voor het behoud van de streek Komen-Moeskroen binnen het Vlaamse landsgedeelte. Wanneer de faciliteiten er later niet worden toegepast, is hij in 1971 de inspirator van het tijdschrift ‘Ons Kanton’.

1962: Lid van de Koninklijke Academie voor Taal en Letterkunde. In de traditie van Ernest Claes en Felix Timmermans bouwt hij een flinke reputatie op in het ‘voordracht-geven’.

 • Een niet te (onder)schatten invloed had Demedts met zijn meer dan drieduizend bezielende voordrachten (onder meer voor het Davidsfonds) over allerlei onderwerpen
 • Vertrouwde thema’s waren: zijn strijd voor het behoud van het Nederlands en de bijhorende cultuur in Frans-Vlaanderen. Als overtuigd Groot-Nederlander ijverde hij ervoor om Nederland, Vlaanderen, Frans-Vlaanderen en Zuid-Afrika als één cultuur te zien.
 • Hij hield voordrachten zowat overal in Vlaanderen, op culturele congressen in Nederland, Frans-Vlaanderen en Wallonië, in Rome en op rondreizen door het toenmalige Belgisch-Kongo en Zuid-Afrika. Wie hem eenmaal had gehoord weet met welke bezieling en emotionele bewogenheid hij steeds het woord voerde en welke charismatische impact hij op zijn toehoorders had.

1963: Van augustus tot november verbleef hij in Zuid-Afrika. Eveneens in 1963 werd hij lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en letterkunde.

1965: Lid van het IJzerbedevaartcomité.

1966: Schrijft in ‘Ons Erfdeel’  in verband met de splitsing van de Leuvense universiteit een zeer vrijmoedig artikel dat een directe invloed had op de verklaring die Mgr. Emiel de Smedt, bisschop van Brugge, daarna aflegde en die tot een spoedige oplossing zou leiden.

1970: Door de Marnixring Kortrijk-Broel wordt een André-Demedtsprijs in het leven geroepen, die jaarlijks wordt toegekend aan mensen of organisaties die zich in zijn geest hebben verdienstelijk gemaakt voor de Groot-Nederlandse cultuur.

1970: Reeds met Terug naar huis, een verhalenbundel met aandacht voor zijn eigen familiegeschiedenis , geeft Demedts een aanzet voor zijn vierdelige romancyclus “De eer van ons volk

1973-1978: Eén voor één verschijnen de vier delen van ‘De eer van ons volk’, een historische roman over de periode 1782-1815, rond de figuur van de door Demedts bewonderde haast mythische voorvader Karel Gillemijn. Tegen een Europese achtergrond waarin – vlak na de Napoleontische oorlogen – de basis wordt gelegd van de huidige sociaal-economische, intellectuele en godsdienstige verhoudingen wordt het dagelijkse leven in westelijk Vlaanderen getekend: De Belgische republiek (1973), Hooitijd (1974), Goede avond (1976) en Een houten kroon (1978).

 • Met deze romancyclus wou hij de opvatting propageren dat een volk dat zijn geschiedenis niet kent of geen geschiedenis meer maakt, geen volk meer zal blijven of uit de geschiedenis zal verdwijnen.
 • De oerversie van deze vier kloeke delen werd reeds gepubliceerd in 31 afleveringen tussen 17 mei en 13 december 1941 in de eerste jaargang van Volk en Kultuur , het ‘Weekblad voor volksche kunst en wetenschap’ . Volk en Kultuur werd uitgegeven door de vereniging Volk en Kunst die aanleunde bij het VNV en de DeVlag.

1981:Geluk voor iedereen’(1981), een roman over de jaren 1840-1848 in West- en Oost-Vlaanderen, “de jaren van onze diepste armoede en vernedering”. Hier herneemt hij zijn levenslange overtuiging en motivatie:‘De noodzaak van een zowel materiële als geestelijke ontvoogding voor de ontplooiing van een volksgemeenschap’

1983: Opening van de oude pastorie in zijn geboortedorp St-Baafs-Vijve als A. Demedtshuis: het is een museum, maar naar de wens van Demedts zelf in de eerste plaats een ontmoetingsruimte voor jong en oud en een cultureel centrum. André Demedtshuis – Leiestreek

1985: Publicatie van ‘Veertien-achttien’, een kroniek van de Eerste Wereldoorlog, met onder andere het ontstaan van het activisme en de Frontbeweging en de toenemende spanning tussen gematigden en radicalen. De dragende gedachte is “dat ieder volk recht op zelfbestuur heeft, van het ogenblik dat het in staat blijkt die verantwoordelijkheid te dragen”. Een gedachte die aansluit bij de toenmalige na-oorlogse Europese ontvoogdingsgedachte van de kleinere volken.

1986: Nog tijdens zijn leven wordt op initiatief van de VTB-VAB zijn borstbeeld onthuld.

1990: Toekenning van de Driejaarlijkse Staatsprijs ter bekroning van een schrijversloopbaan.

4 november 1992: André Demedts overlijdt te Oudenaarde.

Zijn schrijversloopbaan: een overzicht

 • Debuteerde als dichter in 1929 onder invloed van het expressionisme en evolueerde naar een sober realisme: Jasmijnen (1929), Geploegde aarde (1931), Vaarwel (1940), Verzamelde gedichten (1976) en De jaargetijden (1979).
 • Schreef jeugdverhalen onder de schuilnaam Koen Lisarde; verder essays, o.a. Stijn Streuvels. Een terugblik op leven en werk (1971) en een autobiografie, De dag voor gisteren (1966) die men als zijn ‘levensboek’ mag beschouwen.
 • Zijn literaire betekenis ligt vooral in de romans De ring is gesloten (1951) en In uw handen (1954). De levenden en de doden (1959) is een filosofische en tevens psychologische roman, een eerlijke maar niet altijd overtuigende poging om de na-oorlogse zuiveringsproblemen vanuit een ruim menselijk standpunt te beschouwen.
 • Volgens eigen verklaring schrijft Demedts voor gelijkdenkenden, nl. roomsgelovigen. Nog lange tijd (1961) is een sociale roman op grond van de hoofdthema’s in zijn hele werk: het onrecht op de wereld en het probleem van het lijden. Psychologisch geslaagd, wat vlak van stijl, maar met overtuiging geschreven. Later verschenen nog: Alleen door vuur (1965) en Je komen halen (1969).
 • Zijn belangrijkste werk is zijn vierdelige cyclus De eer van ons volk, een historische roman over de periode 1782-1815, gebaseerd op een familiegeschiedenis, waarin tegen een Europese achtergrond het dagelijks sociaal-economische, intellectuele en godsdienstige leven in westelijk Vlaanderen wordt getekend: De Belgische republiek (1973), Hooitijd (1974), Goede avond (1976) en Een houten kroon (1978).

Uit: G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)

 

BEKRONINGEN

 • 1946: de August Beernaertprijs voor de roman “Het heeft geen belang“,
 • 1956: de Joris Eeckhoutprijs voor het essay “Stijn Streuvels
 • 1962: Prijs voor Letterkunde van de Vlaamse Provincies voor De levenden en de doden.
 • 1976: Prijs voor Letterkunde van de Vlaamse Provincies voor zijn oeuvre
 • 1981: Emile Bernheimprijs voor “Geluk voor iedereen“.
 • 1990: Driejaarlijkse Staatsprijs voor zijn gehele oeuvre.

Meer over André Demedts

 • Perre, Rudolf van. 1986. André Demedts, een monografie. Leuven: Davidsfonds.
 • Spillebeen, Willy. 1974. ‘André Demedts’. In: Monografieën over Vlaamse Letterkunde. Antwerpen: Helios. nr. 46.
 • Vercammen, J. 1985. ‘André Demedts’. In: De Nederlandse en Vlaamse auteurs. Van middeleeuwen tot heden met inbegrip van de Friese auteurs. Ed. G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse. Weesp: De Haan.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referentie

 • Marc Holthof, Continuïteit in het oeuvre van André Demedts: De twee versies van ‘De eer van ons volk. In: L. De Vos; Y. T’Sjoen: L. Stynen (red.), Verbrande Schrijvers ‘culturele’ collaboratie in Vlaanderen 1933-1953. Academia Press Gent; p. 135-142.
 • Rudolf van de Perre, Demedts, André , in: M. Janssens e.a (red.). Geboekstaafd. Vlaamse prozaschrijvers na 1945 (1988), p. 106-109;

 

SMAAKMAKER

IN ’T GRAS

Verduldig gras, het grootste bed ter wereld,
waarin je ligt naast mij, altijd geneigd
als ’t zomer wordt, weg van mijn zij te schuiven,
opkijkend naar de hemelnacht, die zwijgt,
alsof er iets verkeerds zou zijn te vrezen,
omdat je, als ’t niet koud meer is, hier ligt
in al dat gras, alleen maar om te slapen,
te dicht bij mij, onder dat sterrelicht.
 
Is het dan zo beschikt dat wij niet samen
gelukkig mogen zijn ? wie zegt je dat
twee mensen van elkaar wel mogen houden,
maar nooit, zo hebben lief gehad,
dat een der twee, niet tot zijn lief kon klagen:
Als jij weg gaat, is ’t leven uit voor mij,
maar als ik ga, zul je nog kunnen slapen,
bloed ik mij dood, jouw hartstocht is voorbij.
 
Verduldig gras, dat horen moet en zwijgen,
waarom is liefde niet voor iedereen
gelijk ? Zoals ’t nu is, gaat elk zijn eigen
wegen – en alle wegen gaan uiteen.
Het gras weet niets, of ’t zal het mij niet zeggen,
het wil dat ik alleen de waarheid vind,
als wij ons zijn te zamen konden leggen
hoefde er geen liefde meer die ons verbindt.

Uit: verzamelde gedichten.

AARDWORMEN

Aardwormen, tettingen, pieren, gespuis,
dat kruipend ondergronds, het leven houdt,
nog weet ik niet waarom je maar geen zelf-
moord pleegt. ’t Is eeuwig eenzaam, zwart en koud,
waar je geboren werd, je voedt, bemint
en sterven gaat. Wat heb je dan verricht,
wat maakt zo’n leven toch de moeite waard ?
Hier bloeien rozen en, om me heen ligt
de wijde wereld, door de zon gestoofd,
vol kleur en geur, in weelde en overmoed.
beweging overal, want ieder kent
Zijn weg en doel, een werk dat voordeel doet
en zinrijk is. Zelfs een als ik blijft hier
alsnog, opdat er iemand zou bestaan,
die schrijft al wat hij ziet. ‘k ben ziek om jou,
klein volk, al gaat het mij noch af noch aan.
Mijn vraag is nauw gesteld, of ‘k buig beschaamd
mijn hoofd. Wat dwaasheid heb ik weer gezeid,
alsof ik alles weten kon van mijn
beperktheid uit. Mij treft ’t verdiend verwijt,
dat het bestaan van ’t ondergronds gediert,
mij weer eens klagen laat, slechts om een niet,
waar ‘k bij de rozen, oeverloos, van wat
de wereld geven mag, zo maar geniet.

Uit: de jaargetijden (1979)

 

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

 • Demedts was een veelzijdige persoonlijkheid en een ongemeen productief auteur: op zijn naam staan meer dan zeventig publicaties in boekvorm, naast honderden bijdragen in verzamelwerken, tijdschriften, periodieken en kranten.
 • Na het chronologisch overzicht volgt een overzicht gerangschikt per genre en alfabetisch op titel.

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent
 • V. Arickx, Bibliografie van André Demedts, in: Vlaanderen. Jaargang 25 (september/oktober 1976) nr 154, pp 292 – 296. Electronisch beschikbaar: klik hier

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

A. Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1929 Jasmijnen. (poëzie)

Deeltitels: De droom der jeugd- Voor Marc; Het donkere uur; Van hart tot hart – voor mijn kameraden; Jasmijnen.
Kortrijk: Uitgave Steenlandt. -53p.

Afmetingen:23 x 18.60 (ingenaaid)
Colofon: van dit boek werden 200 exemplaren gedrukt op vederlicht papier genummerd van 1 tot 200 en voltooid in Februarie 1929.
Titelpagina in tweekleuren druk: zwart – rood.
1931 Geploegde aarde. (poëzie)

Dit werk bestaat uit een ‘Eerste deel’ met 31 gedichten en een ‘Tweede deel’ met 14 gedichten
Kortrijk: Uitgave Steenlandt. -46p.

Afmetingen: 23.40 x 17.50 (ingenaaid)
Colofon: van dit boek werden 300 exemplaren gedrukt op getint editie-papier genummerd van 1 tot 300 en voltooid in Julie 1931.

 

1933 Mannen van de straat. (proza, novellen)

Omslag: Origineele teekening van Jozef Cantré.
Bevat 8 novellen: De dood van den dichter, Waar men niet tegen kan, Smokkelen, De losprijs, Soldaten, Liefde in Normandië, De laatste jacht, Mijn kameraad.
1944: tweede druk bij De Kinkhoorn te Brugge Afmetingen: 20 x 13 Reeks De Korenaren. De eerste zeven verhalen van deze uitgave komen voor in de uitgave van 1933. De drie volgende werden geschreven tussen 1938 en 1942.
1976: Het verhaal ‘De laatste jacht’ wordt opgenomen in de anthologie ‘Zes sociale verhalen’ uitgegeven in de reeks caleidoscoop der Nederlandse  letteren door Boekengilde De Clauwaert vzw te Leuven. 
Kortrijk:Uitgave  Steenlandt. -143p.

Afmetingen: 18.50 x 13.25 (ingenaaid)Vertalingen
Vertalingen:
1948:
Duitse vertaling onder de titel “Strassenvolk” bij Balduin Pick Verlag te Köln. Afmetingen: 19.50 x 12.50. 189p. Aus dem Flämischen von Hans Heinrich Reykers. Het betreft hier een vertaling van de 2de druk.
z j
[1936]
Het leven drijft. (roman)

[1943]: 2de druk z j bij Manteau, Brussel / Van Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam -338p.
1963: bij Desclé” De Brouwer, Brugge/Utrecht -209p. in de Romanreeks de Korenaren. Deze druk is een volledige omwerking van de vorige uitgaven van deze roman.

Rotterdam: Van Nijgh & Van Ditmar. -412p.

Afmetingen: 19.50 x 13.50 (gebonden in linnen kaft)
Vertaling
1939: Duitse vertaling bij Verlag Die Rabenpresse te Berlijn als ‘Das Leben treibt’ . Deutsche Übertragung von Albrecht Otto. Umschagentwurf von Martin Kausche.  -349p.
1937 Kleine keuze: gedichten. (poëzie)

Bevat de gedichten: Lof van mijn land; De paarden; Vergetelheid; In memoriam; Requiem voor Gerald Lytton; De Lentebeek; De Avondster.
Mechelen: Eenhoorn. –10p.

Reeks: De Bladen voor de poëzie ; jrg.1, nr.5 [eerste serie]
Afmetingen:22.50 x 14.30 (losse bladen in map)
Gedrukt op de persen van Henri Kamp te Mechelen.
1937 Edward Vermeulen, schrijver en boer. (monografie)

Bevat: Het leven van Edward Vermeulen (pp 9-95); Het werk van Edward Vermeulen (pp 97-184)
Met 6 documentaire foto’s achteraan.

Leuven: Davidsfonds. -184p.

Reeks: Davidsfonds. Volksboek nr 274.
Afmetingen: 20 x 16 (ingenaaid – zachte kaft)
Druk: Walleyndruk, Brugge
1938 Afrekening.(roman)

1941: Vertaling in het Duits met als titel  Abrechnung. uitgegeven bij Verlag Die Rabenpresse te Berlijn. Deutsche Übertragung von Albrecht Otto. Umschagszeichnung von Franz Katzer -264p.

Rotterdam: Nijgh &Van Ditmar. -346p.

Afmetingen: 19.50 x 13.50 (gebonden in linnen kaft)
Vertaling
 
1939 Voorbijgang. (verhalen)

Met een inleiding van René Verbeeck.
Dit boek bevat 11 ‘korte verhalen’ die tussen 1928 en 1938 werden geschreven.
1942: Duitse vertaling “Die Ruhelosen” München, Verlag Karl Alber(19.50 x 11.50) 236p. “Aus dem Fämischen von Heinz Graef. Twee novellen van de 11 werden in deze vertaling niet opgenomen.

Antwerpen: Boekengilde “Die Poorte”. -201p.

Reeks: Dit boek is het vierde van de Boekengilde “DIE POORTE” jaargang 1938-1939.
Afmetingen: 19 x 12 (ingenaaid – zachte kaft met stofomslag)
Het werd gedrukt op de persen der drukkerij P. Lombaerts te Schoten bij Antwerpen.
1939 Zijn kleine waan. (novelle) Amsterdam: Elsevier. -20p.

Overdruk uit: Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift1939,dec., p. 391-410.
1940 Vaarwel. (poëzie)

Verlucht met acht oorspronkelijke houtsneden van L. De Jaegher.
Op het omslag staat een negende houtsnede.
1943: Tweede oplage bij Oude God- Antwerpen: Boekengilde “Die Poorte”. 22.50 x 14.50 , 68p. Gedrukt in september 1943 “De tweede oplage bedraagt 300 exemplaren.” Deze bundel bestaat uit 24 gedichten, geschreven tussen 1931 en 1939, en verlucht met acht oorspronkelijke houtsneden van Lu De Jaeger”.
1959: Derde herziene druk bij Desclée De Brouwer, Brugge (16 x 12) 59p. Talrijke gedichtjes werden herwerkt. Ook de volgorde werd lichtjes gewijzigd.
1960: Vierde druk bij Desclée De Brouwer, Brugge (16 x 12) 59p. Deze druk is gelijk aan die van 1959.
1971: Vijfde druk bij Orion-Desclée De Brouwer, Brugge (25 x 22) 45p. Deze genummerde luxe-uitgave werd getrokken op 1000 exemplaren en uitgegeven n.a.v. de 65ste verjaardag van de auteur.
Antwerpen: Boekengilde “Die Poorte”. -71p.

Afmetingen: 21.70 x 15.40 (ingenaaid)
Colophon: Dit boek, gezet in de Egmont- letter van S.H. de Roos met initialen van Georges F. Trenholm, werd gedrukt voor het Uitgeversbedrijf “Die Poorte” op de persen der Drukkerij P. Lombaerts te Schoten. De oplage bedraagt 250 exemplaren, genummerd van 1 tot 250, plus 3 recensie-exemplaren genummerd van 251 tot 280.
Tweekleurendruk: zwart-rood
1941 De Vlaamse poëzie tussen 1918 en 1941. (bloemlezing in 2 delen)

Het bandontwerp is van Joris Minne.
De honderd eerste exemplaren, genummerd van 1 tot 100,  werden niet in de handel gebracht.
De inleidende studie (deel I) bevat de blz. 5-125; De ‘Bloemlezing’ (deel II), de blz. 127-327, en de registers de blz. 331-359.1945: 2de bijgewerkte en herziene uitgave van de eerste druk van 1941 eveneens bij PRO ARTE te Diest.
(zie aldaar)
Diest: Kunstuitgeverij Pro Arte P.V.B.A.  -364p.

Voor Nederland: Amsterdam: (Franse Boekhandel) Feikema, Caarelson & Co.
Afmetingen:27 x 20 (ingenaaid)
1941 Geen tweede maal. (roman)

Gelijktijdig met de uitgave te Brugge verscheen deze roman bij de uitgeverij Wereldbibliotheek te Amsterdam (20 x 13), 276p.
1943: Derde druk bij Uitgeverij “De Kinkhoorn”. Brugge. Identieke uitgave als 1ste druk.
1948: Duitse vertaling ‘Niemals wieder’ uitgegeven bij Verlag Karl Alber te München. -244p. Erste Auflage 1 bis 5 Tausend; Übertragung von  Heinz Graef. Einbandzeichnung von Ludwig Maria Beck
demedts 28 1941 01 Brugge/Brussel: Uitgeverij “De Kinkhoren”. (Desclée De Brouwer & Cie Brugge) -275p.

Reeks: De Korenaren nr 1
Afmetingen: 19.50 x 13 (gebonden in kartonnen kaft) Uitgave Wereldbibliotheek
 
1941 Nicolaas Beets, Anton Bergmann (Hildebrand-Tony). (bloemlezing)

Ingeleid en samengesteld door André Demedts .
Omslag ontwerp van Br. Max
Diest: Kunstuitgeverij “PRO ARTE” pvba. -83p.

Afmetingen:20 x 14 (ingenaaid – zachte kaft)
Reeks: Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde. – vol. 15
1942 De laatste tocht. (verhaal)

1942-bloei-a

1942-bloei In de verhalenbundel: „Bloei – Een en twintig verhalen van Vlaamsche schrijvers” pp 77-102.

Colofon: Dit boek verscheen in den herfst van 1942 bij de uitgeverij “PRO ARTE”” p.v.b.a. te Diest, onder leiding van Jos Philippen, beheerder-directeur. De omslagteekening werd ontworpen door Hilda Leynen en de druk verzorgd door N.V. Vonksteen te Langemark.
Afmetingen: 19 x 14 (ingenaaid – licht gekartonneerde kaft met flappen)
1943 Ik wil een dappere kerel zijn. (kinderverhaal)

Onder pseudoniem: KOEN LISARDE.
1944: 2de uitgave ibidem.
1964: 3de uitgave bij Desclée De Brouwer, Brugge-Utrecht 126p. Reeks: Troubadours. Omslagontwerp Françoise De Zeine.
1945: Franse vertaling Il n’y a qu’une route. Bij Librairie Saint-Charles , Bruges z.j. (1945) 253p. Vertaling door Paul Hoste. Omslagtekening door J. Coene.
Brugge/Brussel: Uitgeverij “De Kinkhoren”. -254p.

Reeks: Stroomlijnen. – Brugge; vol. 3.
Afmetingen: 19.50 x 13.50
1944 Het heeft geen belang. (roman)

Korte tijd na de uitgave werd de voorraad exemplaren van dit werd grotendeels vernield door een brand.
1945: D.A.P. Reinaert-Uitgave (18.50 x 12), 284p. Reinaertreeks nr 51. ‘Volledige tekst’.
1946:  Bekroond met de Beernaertprijs van Kon. Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde.

Brugge/Brussel: Uitgeverij “De Kinkhoren” (Desclée De Brouwer & Cie Brugge) -480p.

Reeks: Korenaren nr 5.
Toelatingsnummer 4996.
Afmetingen: 19.50 x 13 (gebonden in kartonnen kaft)
1944 Trouw aan hun volk. (kinderverhaal)

Onder pseudoniem: KOEN LISARDE
1962: Heruitgave  bij Horizon-Uitgaven,  z.j. Mariakerke (Gent).(22 x 16) -64p.
Brugge: Uitgeverij “De Kinkhoren”. -193p.

Reeks: Stroomlijnen. – Brugge; vol. 4
Afmetingen: 19.50 x 13.50

1945 Hugo Verriest, de levenswekker. (essay) Roeselare: Hernieuwen-Uitgaven. -192p.

Afmetingen: 21.50 x 15

1945 De Vlaamsche poëzie sinds 1918. (2 dln)

Het bandontwerp is van Joris Minne.
1e deel: Studie. 2e deel: Bloemlezing.
2de bijgewerkte uitgave van 1941.
1e deel: Studie -181p.
2e deel: Bloemlezing. -283p.
   Diest: Kunstuitgeverij Pro Arte P.V.B.A.  (Botermarkt 10)  -364p. .

Afmetingen:27 x 20 (ingenaaid – harde kartonnen kaft)
Colofon: De twee deelen van dit boek werden gedrukt in de zomermaanden van het jaar onzes Heeren MCMXLV. Het copyright hoort toe aan de Uitgeverij “Pro Arte” p.v.b.a. (Jos Philippen, beh.dir), te Diest

1946 Alle vreugde is eindeloos. (kinderverhaal)

Onder pseudoniem: KOEN LISARDE.
1957: Heruitgave bij uitgeverij Arbeiderspers te Brussel  in de reeks  Reinaert-junior nr 19. -229p. Omslagontwerp door Frans.
Brugge: Uitgeverij “De Kinkhoren”. -230p.

Reeks: Stroomlijnen. – Brugge; vol. 11
Afmetingen: 19.50 x 13.50

1946 Richard Minne. (essay – bloemlezing)

De studie over deze dichter beslaat de blz. 5-44, de bloemlezing loopt van 45-61.
  Inhoud

Antwerpen: Uitgeversmij N.V. Standaard-Boekhandel. -64p.

Afmetingen: 20 x 14 (ingenaaid – zachte kaft)
Reeks: Hedendaagse dichters.
Drukkerij L. F. De Vos & Cie (37, Stijfselrui, Antwerpen)

z j
[1946]
Leven en schoonheid (pedagogisch essay) Antwerpen: ’t Groeit -65p.

Reeks: Familieleven nr 39
Afmetingen: 17 x 12

1947 Voor de avond valt. (roman)

Deel I van de trilogie: Kringloop om het geluk.
Brussel/Amsterdam: Uitgeverij “De Kinkhoren”. (Desclée-De Brouwer Brugge). -360p.

Reeks: Romanreeks Korenaren
Afmetingen: 19.50 x 13.50 (gebonden met stofomslag – ook ingenaaid met slappe kaft)
Druk. St-Augustinus Mij., Desclée De Brouwer & Cie Brugge.
1948 De plaatsvervanger (verhaal)

Bandversiering van Renaat Demoen
Druk van Etablissementen Brepols, NV, Turnhout.
Zedelijke kwotering: IV-V
Bevat tevens: Gaston Duribreux: Toen keerde de wind…(pp. 65-104); Ernest vander Hallen: Vreemdelingenlegioen (pp. 105-142); Staf Weyts: Het leven is hard. (pp.143-197).
1948 Van elk een verhaal Uit de bundel: Van elk een verhaal pp. 5-64

Uitgever: Leuven : Davidsfonds; Volksreeks nr 365 (1948-8)
Afmetingen: 19.50 x 12.50 (gebonden in geïllustreerde kartonnen kaft)
1949 In het morgenlicht (proza)

Deel II van de trilogie: Kringloop om het geluk.
Vervolg op ‘Voor de avond valt’ (1947)
 Demedts 12 Brussel: Uitgeverij “De Kinkhoren”. -310p.

Reeks: Romanreeks Korenaren
Afmetingen: 19.50 x 13.50 (gebonden – harde kaft met stofomslag)
Druk. St-Augustinus Mij., Desclée De Brouwer & Cie Brugge.
1950 De graaf is weergekeerd. Drama in vijf bedrijven. (theatertekst)

Het stuk speelt te Rijsel in 1225. De hoofdrol is weggelegd voor “Boudewijn IX, graaf van Vlaanderen en Henegouwen, Keizer van de Grieken”.

Waregem: Uitgeverij Orion. -79p.

Afmetingen: 20.50 x 14.50 (ingenaaid – zachte kaft)

1951 De ring is gesloten. (roman)

Deel III van de trilogie: Kringloop om het geluk. Vervolg op ‘In het morgenlicht’. (1949)
1953: de trilogie wordt bekroond met de prijs van de Sciptores Catholici.
1957: Duitse vertaling: Die Herren von Schoendale, uitgever: Paul Pattloch Verlag, Asschenburg. (20 x 13) 410p. Übersetzung von Georg Hermanowski. Imschlagentwurf von Friedrich K. Sallwey.
-Ehe es abend wird’ (pp 5-154)
-‘Im Morgenlicht’ (pp 154-290)
De vertaling van het derde deel ‘De ring is gesloten’ begint op p 290, maar dat werd niet aangeduid door de vertaler.
Brugge: Orion – Desclée De Brouwer. -296p.

Reeks: Romanreeks Korenaren.
Afmetingen: 19.50 x 13.50 (gebonden met stofomslag)
Druk. St-Augustinus Mij., Desclée De Brouwer & Cie Brugge.

z  j
[1951]

De rechtvaardige keizer: toneelspel in vijf bedrijven. (toneel)

Het stuk speelt te Oudenaarde in Vlaanderen in 1539

Bussum: Ons Leekenspel. -134p.

Reeks: Spiegel der mensheid. – vol. 5
1952 Voorbij aan de nacht. (jeugdroman)

Onder pseudoniem: KOEN LISARDE.
Lisarde Demedts 1 Brugge: Desclée De Brouwer. -171p.

Reeks: Stroomlijnen. – Brugge; vol. 1952: 1
Afmetingen: 19.40 x 13.10 (ingenaaid)
Gedrukt op de persen van de Sint-Augustinus Drukkerij Desclée de Brouwer te Brugge op 12 mei 1952.
1952 Driekoningenavond. (hoorspel) Brussel : Belgisch Nationaal Instituut voor radio-omroep, Vlaamse Gesproken Uitzendingen. -37p
 z d
[1954]
In uw handen. (roman)

Omslagtekening van Jef Boudens.
Brugge: Desclée De Brouwer. -266p.

Afmetingen: 19.50 x 13.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Zonder aanduiding van ‘Romanreeks Korenaren’, waartoe dat werk behoort.
Gedrukt op de persen van de Sint Augustinusdrukkerij te Brugge.
1955 Stijn Streuvels. (essay – monografie)

Biografie, bibliografie en essay van het werk over zijn grote vriend.
Met portretfoto tegenover titelblad
Dit essay werd bekroond in 1956 met de Joris Eeckhoutprjs van de Kon. Vl. Academie voor Taal- en Letterkunde.

Brussel: Elsevier. -132p.

Afmetingen: 16.80 x 11.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Reeks: Prominenten nr 2
1956 De abdij van Vlaanderens Westhoek, de Onze-Lieve-Vrouwabdij van Sint-Sixtus te Westvleteren.

Het voorwoord ‘Ter verantwoording’ werd geschreven door Fr. M. Gerardus Deley, Abt van St.-Sixtus. De foto’s werden genomen door E.P. Longinus o.f.m.
1964: 2de uitgave bij Poperinge : Vansevenant -71p.
Izegem: Strobbe / St.-Sixtus: de Onze-Lieve-Vrouwabdij. -39p. + 12 p foto’s buiten de tekst.

Afmetingen: 24,5 × 17,5

1956 Gedachten van André Demedts. (bloemlezing)

Gebloemleesd door Hubert van Herreweghen (pp 15-78);
Ingeleid door Albert Westerlinck (pp 7-13)
Naschrift’, door Hubert van Herreweghen, (pp. 79-82).

demedts 29

Boven met onder zonder stofwikkel

demedts 29a

Bussum: Desclée de Brouwer. -83p.

Afmetingen: 16 x 12 (gebonden – slappe kaft met stofwikkel)
Colofon: Deze GEDACHTEN VAN ANDRÉ DEMEDTS werden, naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van de auteur, uitgegeven door Desclée de Brouwer & Co, Brugge-Bussum. Het werk werd gezet uit de Bemboletter en gedrukt op featherweightpapier met een oplage ven 2.500 exemplaren, waarvan 25 exemplaren niet in de handel, genummerd van 1 tot 25.
1957 Neerslag der dagen. (novellen)

Tekenwerk door de Grafische Dienst – Davidsfonds.
Dit werk bevat 12 novellen.
Leuven : Davidsfonds. –-239p.

Reeks: Gulden Reeks van het Davidsfonds nr 453.
Afmetingen: 19.25 x 12.50 (gebonden met stofomslag)
Druk van de Fabrieken Brepols, N.V. Turnhout.
1957 Alle vreugd is eindeloos. (jeugdroman)

Onder pseudoniem: KOEN LISARDE.
Heruitgave van 1946.
Brussel: Reinaert-junior. -229p.

Reeks: Reinaert-junior nr 19
1958 Vlaamse verhalen. (bloemlezing)

Verzameld en ingeleid door A. Demedts.
Bevat:  Een overzicht ter verantwoording (pp 7-12 – A. Demedts). Novellen van R. Brulez: Ultima Thule; C. Buysse: Grueten Broos; E. Claes: Het was lente; F. de Pillecyn: de aanwezigheid; Marcel Matthijs: Het Turks kromzwaard; M. Roelants: Het negerinnebeeld; S Streuvels: Kinderzieltje; F. Timmermans: Onze Lieve Heer en de koei; Karel van de Woestijne: De boer die sterft; G. Walschap: Genezing door asperine; M. Gijsen: Telemachus in het dorp; Herman Teirlinck: De twee vrienden.
Demedts 18_vlaamse_verhalen Utrecht/Antwerpen: Uitgeverij  Het spectrum. –215p.

Reeks: Prismaboeken – Utrecht; vol 335.
Afmetingen: 18.20 x 10.40 (pocket)
demedts-18 latere cover
1959 De levenden en de doden. (roman)

Omslagillustratie: Jeanne Mertens.
1970: Tweede druk bij  Brugge-Utrecht, Desclée de Brouwer (19 × 12,5) 376 p.  (Romanreeks: Korenaren).
1960: Duitse vertaling: Die Freiheit und das Recht. Roman. Aschaffenburg, Paul Pattloch Verlag, 1960, 8o, (19 × 13), 384 blz.
Aus dem Flämischen übertragen von Georg Hermanowski.
Umschlagentwurf Helmuth G. Vogel.
 Demedts 19 Brugge: Orion–Desclée De Brouwer. -375p.

Reeks: Romanreeks Korenaren.
Afmetingen: 23 x 15.50 (gebonden met stofomslag- ook ingenaaid zonder stofomslag)
1960 De Kerstmis van onze kapitein. (verhaal)

Verlucht door Jos Van den Abeele.
Demedts 21 Oudenaarde: Drukk.-Uitgeverij Sanderus. -30p.

Afmetingen: 20.75 x 13.50 (ingenaaid)
Colofon: “De Kerstmis van onze kapitein “ van André Demedts, verlucht door Jos Van den Abeele, werd gedrukt op de persen van Sanderus pvba te Oudenaarde, in de maand december 1960. Het werd als eindejaarsgeschenk aangeboden aan haar kliënteel en is niet in de handel verkrijgbaar.
1961 Moderne Vlaamse verhalen. (bloemlezing)

Verzameld en ingeleid door A. Demedts.
Bevat: Een overzicht ter verantwoording (pp 7-13 – A. Demedts). Novellen van Maurice Gilliams; Rose Gronon; Eugène Bosschaerts; Lode Zielens; Karel Jonckheere; L P Booen; Johan Daisne; Hubert Lampo; Ivo Michiels; Bernard Kemp; Ward Ruyslinck;
 demedts 28 Uitgeverij Het Spectrum NV.  -207p.

Reeks: Prisma boeken. – Utrecht; vol. 592.
Afmetingen: 18 x 10.80 (ingenaaid)
1961 Nog lange tijd. (roman)

Omslagontwerp: Michel Olyff.
Photo: Gianni Tortoli.
1962: Duitse vertaling: Eine Nuszschale vol Hoffnung. Roman.  München, Manz Verlag, z.j., 1962, 8o, (19 × 12,5), 224 blz.
Aus dem Flämischen übertragen von Georg Hermanowski. Umschlagentwurf: Hans und Maria Mannhart, Heidelberg.
Brugge: Orion–Desclée De Brouwer. -203p.

Reeks: Romanreeks Korenaren.
Gedrukt op de persen van de Sint Augustinusdrukkerij te Brugge in opdracht van uitgeverij Desclée De Brouwer.
Afmetingen: 19.50 x 13
1961 Ernest Claes. (monografie)

Bevat: Inleiding pp 5-20; Bloemlezing: pp 21-36 – 8 pagina’s doxumentaire foto’s.
Brussel: A. Manteau, voor het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur. -37p.

Afmetingen: 22.20 x 13.50 (ingenaaid – kartonnen kaft)
Reeks: Monografieën over Vlaamse letterkunde nr 26
1962 Trouw aan hun volk. (jeugdroman)

Onder pseudoniem KOEN LISARDE.
Heruitgave van 1944
Mariakerke; Gent : Horizon-Uitgaven. -64p.
1962 Johan Daisne. (monografie)

Studie over het werk van Johan Daisne.
Opgedragen aan Mevr. Augusta Thiery-De Taeye, moeder van Johan Daisne.

Brugge: Orion – Desclée De Brouwer. -76p.

Reeks: Ontmoetingen nr 41
Afmetingen: 19.50 x 13
1963 Abel Coetzee. (monografie)

Studie over het werk van deze Zuidafrikaanse letterkundige.

Brugge: Orion – Desclée De Brouwer. -61p.

Reeks: Ontmoetingen nr 44.
Afmetingen: 19.50 x 13
1963 De weg terug. (proza)

Familiegeschiedenis en jeugdherinneringen die van 1963 tot 1966 in het tijdschrift Biekorf – gesticht door Gezelle – jaarlijks in afzonderlijke deeltjes doorlopend gepagineerd, zijn verschenen.

Brugge: Biekorf.

Afmetingen: 24,5 × 16
De publicatie had een oplage van slechts 25 exemplaren en werd niet in de handel gebracht.
Deeltje 1 (1963) bevat de blz. 1-8, deeltje 2 (1964) de blz. 9-18, deeltje 3 (1965) de blz. 19-26 en deeltje 4 (1966) de blz. 29-53.

1963 Vlaamse verhalen van deze tijd. (bloemlezing)

Verzameld en ingeleid door A. Demedts.
Bevat: Frans van Isacker, In paradisum…(pp 15-25); Piet van Aken, Tobias sterft.(pp 26-40); Frans de Bruyn, De lederen handschoen (pp 41-49); Frank Liedel, Slagboom (pp 50-59); Jos Vandeloo, De tocht (pp 60-75); Libera Carlier, De kleine reder (pp 76-107); Bertien Buyl, Glanzend was mijn haarwrong (pp 108-158); Ward Ruyslinck , De slakken (pp 159-174); Bronvermelding p. 173
 Demedts 25 Uitgeverij Het Spectrum NV.  -172p.

Reeks: Prisma boeken. – Utrecht; vol. 888.
Afmetingen: 18 x 10.80 (ingenaaid)
1964 Kerstmis te Saloniki en andere verhalen. (verhalen)

Bevat: Kerstmis te Saloniki (pp. 5-40); Beloning en straf (pp. 41-54); Het gezin (pp. 55-78); Uit haar dienst (pp. 79-99); Voor het verlof (pp. 100-124); Rond een sterfbed (pp.125-143); Avontuur onderweg (pp. 144-160); De weg naar huis (pp. 161-185).
1987 : het verhaal ‘Het gezin’ werd eveneens opgenomen in de verhalenbundel “Voor de vrede uitbreekt. Vlaamse verhalen over de Tweede Wereldoorlog”, pp 83 – 102). Uitgeverij Hadewych, Schoten. Samenstelling: A.G. Christiaens.
Demedts 14 Hasselt: Uitgeverij Heideland. -186p.

Reeks: Vlaamse Pockets nr 131
Afmetingen: 18 x 10.75 (pocket)
 
 
1987 Voor de vrede uitbreekt Christiaens A.G.
1964 Levensverhaal van Antoon vander Plaetse. (studie + bloemlezing) In : ‘Huldeboek Antoon Vander Plaetse 60 jaar’ pp 25-61 (studie), op pp 63-77 (bloemlezing uit het poëtisch werk van Antoon vander Plaetse.

Zwevegem, Alg. Westvlaams Toneel. -94p.
Afmetingen: 20,5 × 13,5

1965 Alleen door vuur. (roman)

Omslag: Olyff.
 Demedts 23 Brugge-Utrecht: Uitgeverij Desclée De Brouwer. -206p.

Reeks: Romanreeks Korenaren.
Afmetingen: 19.50 x 12.50 (ingenaaid)
Gedrukt op de persen van de Sint Augustinusdrukkerij te Brugge in opdracht van Uitgeverij Desclée De Brouwer Brugge-Utrecht-Parijs-Bilbao-Buenos Aires – New York.
1965 Albrecht Rodenbach. De vedel aan de zijde.

Verzameld en ingeleid door André Demedts. Inleiding: ‘Albrecht Rodenbach door A.D.’ blz. 5-12.
Bloemlezing: blz. 13-76.
Bevat gedichten uit de bundels Eerste gedichten (1878); Al de gedichten van Albrecht Rodenbach  (1888); In tijdschriften verschenen of later uit de handschriften overgedrukt.

Hasselt: Uitgeverij Heideland. -79p.

Afmetingen: 18 × 10.80 (pocket)
Reeks: Poëtisch erfdeel der Nederlanden nr  35.

1966 De dag voor gisteren. (autobiografie)

Met talrijke zwart-wit foto’s.
Het handschrift van deze autobiografie werd afgesloten op 18 juli 1965.

Brugge: Desclée De Brouwer. -159p.

Reeks: Open Kaart nr 2.
Afmetingen: 19 x 11.80 (ingenaaid- harde kaft met stofomslag)
Gedrukt op de persen van de Sint Augustinusdrukkerij te Brugge in opdracht van uitgeverij Desclée De Brouwer.
1966 De boer in de literatuur. (essay) Leuven: Belgische Boerenbond, economaat. -40p.

Reeks: Publikaties van de Kultuurdienst van de Belgische Boerenbond nr 5.
Afmetingen: 21.50 x 13.50 (geniet)
1966 Vlaamse landschappen

Samenstelling : André Demedts.
Uitgegeven door de Kredietbank ter gelegenheid van haar tentoonstelling “Toeristisch schoon in eigen streek “
Brussel : Kredietbank. Zp.
1967 Poèmes.

Traduit par Henry Fagne.
Inleiding en vertaling door Henry Fagne. Deze bundel bevat de Franse vertaling van 8 gedichten uit ‘Vaarwel’ en de gedichten ‘Limbourg’, ‘Pour Hilde’ en ‘Novembre’, die op het ogenblik van deze uitgave, alleen in tijdschriften verschenen waren.
Bruxelles : Fagne Henry. -16p.

Reeks: Coll. Poètes Néerlandais.
Afmetingen : 17 x 13
1968 Uit ons eigen erfdeel. Met beelden van Herman Verbaere.

Dit werk omvat ‘een nuchtere bezinning over Frans-Vlaanderen en een poëtische beeldsuite van Herman Verbaere uit Vlaanderen beneden en boven de Belgisch-Franse taalgrens’.
De reprodukties van gewassen tekeningen van H. Verbaere zijn overgenomen uit het werk van Patricia Carson ‘The fair face of Flanders’ (1969). De Engelse onderschriften werden niet weggewerkt in dit werk. Alternatief komt in ‘Uit ons eigen erfdeel’ een beeld voor uit Frans-Vlaanderen en onze streken.

Gent-Leuven: Wetenschappelijk Uitgeverij E. Story-Scientia p.v.b.a.  -88p.

Afmetingen: 23 x 21 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)
Deze studie, gedrukt op 1500 ex., kwam niet in de handel en werd door de uitgever als kerst- en nieuwjaarsgeschenk verspreid bij zijn vrienden en bekenden.

1968 Daarna: gedichten. (poëzie)

Omslagontwerp: Michel Olyff.
Deze dichtbundel bevat 15 gedichten, geschreven tussen 1945 en 1967, op één na (Rijmoefening). Zij werden voordien al in tijdschriften of verzamelwerken gepubliceerd.
Brugge/Utrecht: Orion – Desclée De Brouwer. -31p.

Reeks: Gedachten en gedichten
Gedrukt op de persen van Drukkerij “De Windroos” te Beernem in opdracht van Uitgeverij Desclée De Brouwer.
1969 Karel Jonckheere. Micro onder het oorkussen (monografie)

De uitgave bevat een inleiding door André Demedts pp 1-3), een bloemlezing uit het werk van Jonckheere (pp 4-14), een bibliografie van en een literatuurlijst over Jonckheere. p. 15.
Brugge: VZW Vereniging van de Westvlaamse Schrijvers. -16p.

Reeks: VWS-Cahiers, Bibliotheek van de Westvlaamse Letteren nr 19 jrg IV nr 2/B
Afmetingen: 21.50 x 13.50
1969 Je komen halen. (roman) Demedts 15 Brugge/Utrecht: Orion–Desclée De Brouwer. -195p.

Reeks: Romanreeks Korenaren.
Afmetingen: 19.25 x 12.25 (gebonden – harde kaft met stofomslag & paperback)
Gedrukt op de persen van de Sint Augustinusdrukkerij te Brugge in opdracht van uitgeverij Desclée De Brouwer.
1969 ‘Ernest Claes’. (bijdragen)

Samengesteld door André Demedts.
Bevat diverse bijdragen van diverse auteurs – met een inleiding door Stephanie Claes-Vetter, een bibliografie van de afzonderlijk verschenen werken door Drs. Hilde van Assche.

In: Vlaanderen, tweemaandelijks tijdschrift voor kunst en cultuur; p. 277-332. / Roeselare: Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond; vol. 107. -55p.

Afmetingen: 28.50 x 22.20

1970 Terug naar huis. (verhalen)

Bevat: Op weg naar Oltendorf (pp 5-40); In mei (pp 41-91); Van mei tot april (pp 92-133); Een zomernacht (pp 134-156); Najaar (pp 157-176); Afscheid van Diana (pp 177-194).
1973: Het verhaal ‘Op weg naar Oltendorf’ werd apart heruitgegeven als eindejaarsgeschenk van Drukkerij Sanderus pvba te Oudenaarde.
Demedts 16 Leuven : Davidsfonds. -194p.

Reeks: Beiaardreeks nr. 566 – 1970, 3.
Afmetingen: 20.75 x 13 (paperback & gebonden -harde linnen kaft met stofomslag)

Antwerpen: Standaard Uitgeverij. -194p.

Reeks: Standaard Literatuur Vandaag
Afmetingen: 20.50 x 13 (paperback)
1970 Jean-Marie Gantois / Over mijn ouders heen. (monografie)

De uitgave bevat een inleiding door André Demedts (pp 1-3), een bloemlezing uit het werk van Gantois,(pp 4-14) een bibliografie van en een literatuurlijst over Gantois (p 15)
Koekelare, ‘De Rumberg’ / VZW Vereniging van de Westvlaamse Schrijvers. -16p.

Reeks: VWS-Cahiers, Bibliotheek van de Westvlaamse Letteren nr  24,  jg. V, 2/A, zomer 1970
Afmetingen: 21.50 x 13.50
1970 Claes Ernest / Samensteller : André Demedts. Zichem : J. Van Hemelryck : Huize Ernest Claes. -56p.
1971 Stijn Streuvels. Een terugblik op leven en werk. (studie)

Deze Streuvels-biografie is ‘Opgedragen aan Mevrouw Lateur-Staelens’ en bevat 20 Streuvels-portretten door 18 kunstschilders. In dit werk werd ook een bibliografie van Streuvels opgenomen.

Brugge: Uitgeverij Orion – N.V. Desclée De Brouwer. -387p.

Afmetingen : 21 x 12.70 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Gedrukt op de persen van de Sint-Augustinusdrukkerij te Brugge in opdracht van Uitgeverij Orion / NV Desclée De Brouwer.

1971 Het land van Streuvels. (essay)

Deze brochure over Streuvels en de gemeenten waar hij woonde, is opgedragen aan drs. Jozef van Overstraeten, alg. voorzitter V.T.B. – V.A.B. n.a.v. zijn 75e verjaardag.
Kaftontwerp: Frank Ivo Van Damme.
Geïllustreerd met vele foto’s

 

Antwerpen: Vlaamse toeristenbond. -32p.

Reeks: Vlaamse toeristische bibliotheek. – Antwerpen; vol. 135- 136. (Mei-Juni 1971)
Afmetingen: 18 x 12 (geniet)
Drukker : Het Volk, Forelstraat 22, 9000 Gent.
1972 Streuvels als psycholoog. (essay) Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitgeversmaatschappij. -10p.

Reeks: Mededelingen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: Afdeling Letterkunde: nieuwe reeks. – Amsterdam; vol. 35: 5
1972 Hugo Verriest. Ons volk moet herleven. (essay)

De uitgave bevat een inleiding door André Demedts (pp 1-3), een bloemlezing uit het werk van Hugo Verriest (pp 4-14), een bibliografie van en een literatuurlijst over Hugo Verriest (p 15).
Brugge:   VZW Vereniging van de Westvlaamse Schrijvers. -16p.

Reeks: VWS-Cahiers, Bibliotheek van de Westvlaamse Letteren nr  36, jg. VII, 2/A, zomer 1972.
Afmetingen: 21.50 x 13.50
1973 Op weg naar Oltendorf. (verhaal)

Eerste afzonderlijke druk. Verscheen eerder in ‘Terug naar huis’ (1970)
Kaftontwerp: Jos Van den Abeele.
Oudenaarde: Drukkerij-Uitgeverij Sanderus.  -41p.

Afmetingen: 21 x 13,50 (ingenaaid – kaft met flappen)
Colofon: “Op weg naar Oltendorf” van André Demedts werd met welwillende toestemming van de uitgever overgenomen uit “Terug naar Huis”, Davidsfonds Leuven 1970 – Het werd gedrukt in de maand november 1973 op de persen van de Drukkerij Sanderus pvba te Oudenaarde, die het als eindejaarsgeschenk aan haar klanten aanbiedt. Het is niet in de handel verkrijgbaar.

 

1973 Aan de Beneden-Mandel. (essay)

Omslagontwerp door Antoon Vermeulen.
Toeristische gids voor de geboortestreek van A. Demedts.

Antwerpen: Vlaamse Toeristenbond. -16p.

Reeks: Vlaamse Toeristische Biblioteek nr 160.
Afmetingen: 18 x 12
1973 Priester-dichter Cyriel Verschaeve; keuze uit zijn werk.

Ingeleid en samengesteld door A. Demedts.
Inleiding pp 7-18, gevolgd door negen stukken uit het werk van Verschaeve.
Brussel: D.A.P. Reinaert-Uitgaven -335p.

Afmetingen: 20,5 × 15,5

1973 De Belgische republiek. (historische roman)

Deel 1 van de tetralogie ‘De eer van ons volk’. Behandelt de periode 1789-1791.
1995:  Uitgave van de hele tetralogie in 4 delen plus de Verzamelde gedichten in een luxueuze uitgave door Davidsfonds/ Clauwaert te Leuven in een cassette.
 Demedts 24 Brugge: Orion–Desclée De Brouwer. -380p.

Reeks: Merkstenen nr 58
Afmetingen: 19.50 x 12.50 (ingenaaid)
Gedrukt op de persen van Scheerders van Kerchove te Sint Niklaas Waas in opdracht van Uitgeverij Orion/N.V. Desclée De Brouwer, Brugge.
1974 De esthetica van Hugo Verriest. (essay)

De typografische verzorging van deze luxe-uitgave is van Maurice Gilliams.

Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. -65p.

Reeks: Memorabilia-reeks.
Afmetingen: 26 x 20.50
Oplage van 500 genummerde exemplaren

 

1975 Hooitijd. (historische roman)

Deel 2 van de tetralogie ‘De eer van ons volk’, sluit aan bij ‘De Belgische republiek’ en loopt over de periode 1792-1794.
1995:  Uitgave van de hele tetralogie in 4 delen plus de Verzamelde gedichten in een luxueuze uitgave door Davidsfonds/ Clauwaert te Leuven in een cassette.
Brugge: Orion–Desclée De Brouwer. -409p.

Reeks: Merkstenen nr 65
Afmetingen: 19.50 x 12.50 (ingenaaid)
Gedrukt op de persen van N.V. Vonksteen te Langemark in opdracht van Uitgeverij Orion/N.V. Desclée De Brouwer, Brugge.
1976 Verzamelde gedichten. (poëzie)

Het omslag werd ontworpen door Johan Mahieu.
De foto op de omslag is van Joost Strosse.
Inleiding door Albert Westerlinck.In de ‘Verzamelde Gedichten’ werden uit de bundels ‘Jasmijnen’ (1929) en ‘Geploegde Aarde’ (1931) slechts elf gedichten overgenomen en die werden nog grondig herwerkt. Zij kregen nu de titel ‘Voortijds’ (pp. 13-27).
De bundel ‘Vaarwel’ (1940) werd integraal opgenomen, maar dan volgens de derde omgewerkte uitgave van 1959 (blz. 29-68). De bundel ‘Daarna’ (1967) werd hier ongewijzigd herdrukt (blz. 69-111) maar aangevuld met het gedicht ‘Bijna winter’ (blz. 97), en 12 nieuwe gedichten ‘Der maanden krans’ (blz. 100-111).
Onder de titel ‘Schemeravond’ worden 27 gedichten hier voor het eerst gepubliceerd (blz. 113-158).

Brugge: uitgeverij Orion. -162p.

Reeks: De Gulden Veder.
Afmetingen:21 x 12.70 (ingenaaid – zachte kaft met flappen & luxe versie: heringebonden in harde linnen kaft)
Colofon: De ‘Verzamelde gedichten’ van André Demedts, gezet uit de Garamond 10 pts., werden in het voorjaar van 1976 gedrukt op 90 grs editie op de persen van Drukkerij Sanderus te Oudenaarde, in opdracht van uitgeverij Orion te Brugge.
[Heringebonden met harde linnen kaft];
Naast de gewone uitgave werden honder exemplaren gedrukt op Simili Japon Van Gelder 100 grs., genummerde van een tot honderd, en door de auteur gesigneerd.
 
1976 Goede avond. (historische roman)

Deel 3 van de tetralogie ‘De eer van ons volk’.De roman behandelt de periode 1795-1798 met de boerenkrijg.
Omslag: Johan Mahieu.
1995:  Uitgave van de hele tetralogie in 4 delen plus de Verzamelde gedichten in een luxueuze uitgave door Davidsfonds/ Clauwaert te Leuven in een cassette.
Demedts 20 Brugge: Orion / Nijmegen: B. Gottmer. -360p.

Afmetingen: 19.50 x 12.50 (ingenaaid)
1976 Geluk in december (Het eerste jaar). (verhaal)

1980: Geluk in December (het tweede jaar verscheen in André Demedts Omnibus, Davidsfonds, Leuven.
 1976 sociale verhalen In: ‘Sociale verhalen’. (novellenbundel)

Uitgever Davidsfonds, Leuven. Romanreeks nr 600-1976-1. (pp. 77-120).
1976 De waarheid stelt niet teleur. (keuze van citaten uit zijn werk)

Ingeleid door Anton van Wilderode.
Deze uitgave verscheen ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van André Demedts.
Demedts 17 Brugge: Uitgeverij Orion / Nijmegen: Uitgeverii B. Gottmer. -96p.

Reeks: dwarsliggers.
Afmetingen:21 x 136.20 (paperback)
1976 Van Wiemkes gesproken. (kinderverhaal) In: Verhalen uit noord en zuid” verzameld door M. Heylen en G. Vander Heyden.
1976 Ik zal je dragen. (roman)

Omslagtekening: Reclame en adviesbureau Accent
 Demedts 13 Zele: D.A.P. Reinaert Uitgaven. -250p.

Afmetingen: 20.75 x 13.25 (ingenaaid)
Gedrukt op de persen van “Vooruitgang” Kuurne.
1977 Jan Vercammen. (monografie) Antwerpen: Uitgeverij De Nederlandsche Boekhandel. -44p.

Reeks: Monografieën over de Vlaamse letterkunde nr 59
1977 ’t Fonteintje. (essay) Gent: Provinciebestuur Oost-Vlaanderen.

Reeks: Oostvlaamse monografieën nr 10.
Overdruk uit: Kultureel jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen: bijdragen N.R. 3(1977)
1977 Stijn Streuvels. (monografie)

Geïllustreerd met talrijke documentaire zwart-wit foto’s

Brugge: Uitgeverij Orion / Nijmegen: Uitgeverij B.Gottmer.  -77p.

Afmetingen: 22.50 x 15.50 (gebrocheerd – zachte kartonnen kaft)
Reeks: Grote ontmoetingen: literaire monografieën; vol. 11
Colofon: Gedrukt op de persen van Drukkerij Sanderus te Oudenaarde in opdracht van uitgeverij Orion – NV Desclée De Brouwer
1977 Guido Gezelles wedergeboorte in 1877. (essay) Brugge: Provinciaal gouvernement van West-Vlaanderen. -12p.
1978 Een houten kroon. (historische roman)

Deel 4 van de tetralogie ‘De eer van ons volk’.
1995:  Uitgave van de hele tetralogie in 4 delen plus de Verzamelde gedichten in een luxueuze uitgave door Davidsfonds/ Clauwaert te Leuven in een cassette.
Brugge: Orion / Nijmegen: B. Gottmer. -522p.

Afmetingen: 19.50 x 12.50 (paperback)
1978 Valère Depauw. (monografie) Nijmegen: B. Gottmer. – 77p.

Afmetingen: 22.50 x 15.50 (gebrocheerd – zachte kartonnen kaft)
Reeks: Grote ontmoetingen: literaire monografieën; vol. 30
1978 Een wereld vol soldaten (verhaal) 1978 Dag kind Uit de bundel: Dag, kind. pp. 157-252.

Uitgever: Davidsfonds Leuven; romanreeks nr 612 ; 1978-1.
Afmetingen: 20.75 x 13 (paperback)
1979 De jaargetijden. (poëzie)

Tekening op omslag: Jos Van den Abeele.
Deeltitels: Lente; Zomer; Herfst; Winter.
Brugge: Orion-Colibrant. -94p.

Afmetingen:20.80 x 13.40 (gebrocheerd)
1979 Trouwen is houwen. (verhaal)

Omslagontwerp: Grafiekwinkel
1979 Anthologie In de bundel ‘ Mijn dorp is de wereld’ pp. 91-117.

Uitgever: Davidsfonds Leuven: romanreeks nr 618 1979-1.
Afmetingen: 21 x 13 (paperback – ook gebonden – heellinnen beige kaft – stofomslag)
1980 Omnibus. Verhalen. (proza)

Bevat: Geluk in december, (Het tweede jaar) (pp 7-48); Acht dagen in juli (pp 49-76); Loon naar werken (pp 77-94); , Eeuwige liefde (pp 95-116);  Rond een sterfbed (pp 117-140);  In uw handen (pp 141-409).
1976: Geluk in december (het eerste jaar verscheen in Sociale verhalen, Davidsfonds, Leuven, 1976  
Demedts 26 Leuven: Davidsfonds. -409p.

Reeks: Romanreeks Davidsfonds vol 624. (1980 – 1)
Afmetingen: 20.75 x 12.75 (gebonden  in harde kartonnen kaft met stofomslag & paperback)
1981 Valère Depauw. (monografie) Gent: Provinciebestuur Oost-Vlaanderen. -31p.

Reeks: Oostvlaamse monografieën, nr 18
Overdruk uit: Kultureel jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen: bijdragen: nieuwe reeks 14
1981 Geluk voor iedereen. (roman)

Illustratie: N. Van den Eeden (1856-1910) “De Hongerigen spijzen” fragment van: schilderij Provinciaal Hof, Brugge.
Nijmegen: Uitgeverij B. Gottmer / Beveren: Uitgeverij Orion.  -384p.

Afmetingen: 21 x 13.25 (ingenaaid – zachte kaft)
N.V. Drukkerij Erasmus Gent.
1982 Wintertijd, een drieluik. (roman)

Illustraties van Hugo Heyens.
Demedts 22 Beveren: Orbis en Orion / Nijmegen: B. Gottmer -160p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Colofon: ‘Wintertijd, een drieluik van André Demedts, werd in de maand juni 1982 gedrukt op editie 100gr door Drukkerij Sanderus pvba Oudenaarde en in linnen gebonden door Interbooks te Kontich. Deze feestelijke uitgave, in beperkte oplage van 1.000 exemplaren, verschijnt bij Orbis en Orion Uitgevers te Beveren, ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de auteur.
1983 De Leyda-trits. (proza)

Bevat: Voor de avond valt, In het morgenlicht, De ring is gesloten.
1984 Speel nu muziek. (verhaal) In: Zeven rond de toren, een collectieve bundel van zeven Kortrijkse auteurs. Jan Boschmans, Axel Bouts, André Demedts, Joris Denoo, Fred Germonprez, Jaak Stervelynck, Jacques Walschap.pp 69-118.

Uitgegeven door de Vlaamse Klub Leieland te Kortrijk. -290p. (ill.) Ter gelegenheid van hun derde  lustrum viering

1985 Veertien-achttien. (proza)

Omslagontwerp: Paul Moerman.
Gent: Reinaert Uitgaven – Het Volk. -189p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid)
1986 Na jaar en dag: gedichten. (poëzie) Demedts 7
Tielt: Lannoo. -63p.
 
Reeks: De golfbreker
Afmetingen:22.20 x 13.70 (gebrocheerd – kaft met flappen)
Gezet, gedrukt en gebonden bij Drukkerij Uitgeverij Lannoo bvba, Tielt.
POSTUUM UITGEGEVEN
1995 De eer van ons volk en Verzamelde gedichten

Luxe uitgave in 5 aparte delen in foedraal:
– Verzamelde gedichten -271p.
– De Belgische republiek ( 1973 roman -331 p.)
– Hooitijd (1975 roman -337 p.)
– Goede avond (1976 roman -319 p.)
– Een houten kroon (1978 roman -413 p.)
Voor de 5 boeken geldt:Vormgeving Gregie de Maeyer.
Omslagillustratie Karl Meersman.
Elk boek bevat aan een ‘Uitleiding door Rudolf van de Perre.
De verzamelde gedichten hebben als deeltitels: Voortijds; Vaarwel; Daarna; Jaargetijden; Der maanden krans; Schemeravond; De jaargetijden; Na jaar en dag; Uitleiding door Rudolf van de Perre
demedts 26 1995_1demedts 26 1995_2 Leuven: Davidsfonds/Clauwaert.

Afmetingen:24 x 16.30 (gebonden – harde kaft met stofomslag)
De 5 banden in een (met linnen bekleed) foedraal
Zijkant foedraal met de tekst ‘André Demedts’ in goudopdruk.
demedts_1995_6Gedrukt en gebonden bij Scheerders Van Kerchove N.V., Sint Niklaas;
demedts 26 1995_3  demedts 26 1995_4
demedts 26 1995_5
1996 De weg naar het einde. De latere levensjaren van Stijn Streuvels.

 

B. Werk volgens genre (alfabetisch per titel)

Poëzie

 • Daarna (1968)
 • De jaargetijden (1979)
 • Geploegde aarde (1931)
 • Jasmijnen (1929)
 • Kleine keuze (1937)
 • Na jaar en dag (1986)
 • Vaarwel (1940)
 • Verzamelde gedichten (1976)

Proza

 • Afrekening (1938)
 • Alleen door vuur (1965)
 • De dag voor gisteren (autobiografie) (1966)
 • De eer van ons volk: De Belgische republiek (1973)
 • De eer van ons volk: Hooitijd (1975)
 • De eer van ons volk: Goede avond (1976)
 • De eer van ons volk: Een houten kroon (1978)
 • De levenden en de doden (1959)
 • De ring is gesloten (1951)
 • Gedachten van André Demedts, gebloemleesd door Hubert van Herreweghen (1956)
 • Geen tweede maal (1942)
 • Geluk voor iedereen (1981)
 • Het heeft geen belang (1944)
 • Het leven drijft (1936)
 • Ik zal je dragen (1976)
 • In het morgenlicht (1949)
 • In uw handen (1954)
 • Je komen halen (1969)
 • Kerstmis te Saloniki en andere verhalen (1964)
 • Mannen van de straat (1933)
 • Neerslag der dagen (1957)
 • Nog lange tijd (1961)
 • Terug naar huis (1970)
 • Veertien-achttien (1985)
 • Voorbijgang (1939)
 • Voor de avond valt (1947)
 • Wintertijd; een drieluik (1982)
 • Zijn kleine waan (1939)

Voor de jeugd

 • Alle vreugd is eindeloos (1946) – heruitgave 1957
 • Ik wil een dappere kerel zijn (1942)
 • Trouw aan hun volk (1944) – heruitgave 1962
 • Van Wiemkes gesproken (1976)
 • Voorbij aan de nacht (1952)

Toneel

 • De graaf is weergekeerd (1950)
 • De rechtvaardige keizer (1949)

Essays

 • ’t Fonteintje (1977)
 • Abel Coetzee (1963)
 • De boer in de literatuur (1966)
 • De esthetica van H. Verriest (1974)
 • De Vlaamse poëzie tussen 1918 en 1941(2 delen) (1945)
 • Edward Vermeulen (1937)
 • Ernest Claes (1962)
 • Ernest Claes (1970)
 • Het land van Streuvels (1971)
 • Hugo Verriest, de levenwekker (1945)
 • Guido Gezelles wedergeboorte 1877 (1977)
 • Jan Vercammen (1977)
 • Johan Daisne (1962)
 • Leven en schoonheid (1951)
 • Nicolaas Beets, Anton Bergmann (1941)
 • Over de Beneden-Mandel (1973)
 • Richard Minne (1946)
 • Stijn Streuvels (1955)
 • Stijn Streuvels (1977)
 • Streuvels als psycholoog (1972)
 • Stijn Streuvels, een terugblik op leven en werk (1971)
 • Valère Depauw (1978)

Bloemlezingen:

 • Moderne Vlaamse verhalen (z.j.) – 1961
 • Vlaamse verhalen (z.j.) – 1958
 • Vlaamse verhalen van deze tijd (1963)