home | Inloggen
Aantal schrijvers: 556 | Aantal boeken:

16059

 

Buckinx, Pieter G.

Maakt deel uit van:

Pieter Buckinx

Kortessem, 6 februari 1903 – Jette, 21 januari 1987

Bron: 100 schrijvers van onze eeuw 1954

Eig. Pieter Geert,  dichter en essayist. Schreef ook onder pseudoniem Piet de Beuk.

Hij wordt samen met o.a. René Verbeeck en André Demedts gerekend tot de postexpressionisten.

Buckinx voor een poëzie die zich afzette tegen de kunst als vertolker van politieke, sociale of esthetische opvattingen. In een programmatische verklaring schreef hij in 1930: ‘Poëzie moet niets dan poëzie zijn, klaar als de klare diepte van het meer en toch zo ondoorgrondelijk duister als de diepe bodem van het meer.’

Dichten is voor P.G. Buckinx niet alleen een creatief spel met de taal, maar ook het resultaat van een diepe existentiële bekommernis. P.G. Buckinx’ poëzie beweegt zich tussen de verbondenheid met de aarde en de onthechting ervan. Aan de basis van dit dualisme ligt het verhaal van de mens die verdreven werd uit het paradijs en steeds weer naar die toestand van geluk verlangt.

Woorden zijn overbodig
Nu we langzaam verstenen
In dit koninkrijk van de herfst
Uit: Blijdschap is een boom (1967)

BIOGRAFIE

6 februari 1903: Geboren te Kortessem als Pieter Geert Buckinx  in een gezin met 5 kinderen.

 • Zijn vader Bonaventure (Thurio) Buckinx schreef volkse gedichten in ‘Het Limburgs Jaarboek’, waarvan hij één van de medestichters was.  Moeder: Celestina Stas.

Hij volgt middelbaar onderwijs aan het Onze Lieve Vrouw-college te Tongeren.

1918: Lid van ‘De Toekomst’.

1922: Begint  een loopbaan in de rijksadministratie in Brussel, waar hij opklimt tot topambtenaar bij het Vast Wervingssecretariaat.

 • Eerste gedichten verschijnen in krant ‘De Schelde’ (hoofdredacteur Paul De Mont).
 • Hij geeft het toneelstuk ‘Kerels. Spel van verdrukking in één bedrijf’ uit onder het pseudoniem Piet de Beuk.

1923: Pieter Geert wordt spelend lid van het reizend Toneelgezelschap ‘Gudrun’.

 • Schrijft toneelkronieken in ‘Averbodes Weekblad’ en ‘De Kunstgids’, evenals in ‘Toneelgids’.

1922-1926: Vooral actief als schrijver van toneelstukken (Kerels, Ina, Gebroken droom en de tredmolen).

 • Nadien legt hij zich toe op poëzie. Zijn eerste twee bundels ‘De Doortocht’ (1927) en ‘Wachtvuren’ (1929) sloten aan bij het humanitaire expressionisme.

1927: Debuteert met een eerste dichtbundel ‘De Doortocht’.

Ontmoeting met Paul van Ostaijen.

1928: Eerste contacten met André Demedts.

 • Huwt Charlotte Oosterlinck (geboren te Heverlee op 15 oktober 1905).

1929: Publicatie van zijn tweede bundel ‘Wachtvuren’.

 • Buckinx kiest voor een strengere versbouw, maar blijft  modernistisch in zijn verjongde beeldspraak en het afzweren van het decadente ivoren-toren individualisme.
 • Hij schrijft een klassieke prosodie, die hijzelf ‘aristocratische dichtkunst’ zal noemen.

Zijn poëtische opvattingen blijven dicht bij die van Van Ostayen.

1930: Richt samen met Jan Vercammen, René Verbeeck en André Demedts het tijdschrift De Tijdstroom. (oktober 1930- december 1934) op.

 • Dit ‘Maandschrift voor Kunst en Letteren’ had een tweede ondertitel ‘Orgaan der Katholieke Vlaamse Jongeren’ dat het vanaf zijn tweede jaargang wegliet. Het haalde vier volledige jaargangen en werd na drie afleveringen van de vijfde jaargang opgeheven.
 • Credo: eerder esthetisch dan ethisch georiënteerd, meer persoonlijk dan communautair: ‘de kunst [is] de kristallisering van het leven van de kunstenaar, en haar graad van schoonheid wordt bepaald door de hevigheid van het beleven en de mogelikheid deze bewogenheid te verstoffelikken in de enige passende vorm’. (‘Verantwoording’, artikel van de redactie 1ste jg., nr 1, blz. 3)
 • Deze spanning tussen gemeenschapszin – in de 30’er jaren steeds dominanter in hert Vlaams nationalisme, doorgaans met katholieke accenten – en esthetisch georiënteerd individualisme, leidde uiteindelijk tot de stopzetting van het tijdschrift.
 • Het tijdschrift splitst in enerzijds ‘Volk, Maandschrift voor Dietsche kunst en letterkunde’ , dat meer volkse, nationalistische, romantisch-traditionele gedichten en liederen zal opnemen en ‘Vormen, Tweemaandelijksch Letterkundig Tijdschrift’.

1936: Onder leiding van Buckinx, René Verbeeck en Paul De Vree wordt het tijdschrift Vormen, Tweemaandelijksch Letterkundig Tijdschrift. (april 1936-maart 1940) opgericht.

 • Vanaf de tweede jaargang voegen zich hierbij: André Demedts en R.F. Lissens.
 • Credo: het gaat hier om ‘de vernieuwende, vormgevende kracht die den levensinhoud ordent en transformeert en hem zijn diepere beteekenis geeft’. De titel ‘Vormen’ verwijst naar: ‘de veelvuldigheid van dezen vorm [die] zoo differentieerend inlicht nopens de waarde der menschelijkheid die erin vervat is.’ ‘Vormen’ verschuift het ‘zwaartepunt van gemeenschapszin naar algemene menschelijkheid’.

1936: Publicatie van ‘De dans der kristallen’.

 • René Verbeeck schrijft hierover in zijn monografie: ‘Toen ontstonden de gedichten waaruit alle godsdienstige en politieke inslag geweerd was, en die geen zichtbaar verband meer toonden met de feiten van het dagelijks leven. De levenservaringen werden in zijn poëzie ontdaan van alle anekdotiek en lokalisatie; hij tracht alleen nog de reagerende huivering van de ziel in de melodie en het ritme van de worden op te vangen. (p.6)

1939: Redacteur van ‘Dietsche Warande & Belfort’.

1945: Medestichter het genootschap ‘De Tribune’.

1954: Reist verscheidene weken door toenmalig Belgisch Kongo.

Voor de Belgische Nationale Radio- omroep recenseerde hij het toneelleven.

Hij doceerde ook toneelletterkunde aan het instituut voor Journalisten te Brussel.

1958: Publicatie van de bundel  ‘De oevers van de stroom’

 • Bevat de neerslag van een Kongoreis, tegelijk een verruiming van het verbeeldingsvermogen.
 • De suite ‘De twaalf negerliederen’ zijn geslaagde staaltjes van objectieve lyriek.
VERLANGEN NAAR SNEEUW
 
Vrieswind, ijsgang en sneeuw,
ik ijl u achterna,
alleen in de nacht van de boot,
in het donker van Kigoma.
 
Soms schrik ik op voor de kreet
van een dier in de koorts van de slaap,
voor het scheurend gesis van de slang,
voor de puntige naald van haar beet.
 
Soms schrik ik op voor die stem
in mij, voor de dood wit als ivoor,
voor de koude gil van de negervrouw,
voor de messen blind van fosfoor.
 
Soms schrik ik op voor het brandend wier
in de luide schuimval van de rivier,
voor het schot, voor de buit, voor het morgenrood,
voor de sneeuw, voor het ijs, voor de slaap:
het koele kristal van de dood.
 

1961: Publicatie van de bundel ‘De zevende dag’

 • In zijn bundel ‘De zevende dag’ (1961) heeft zijn poëzie een definitieve gedaante gekregen.
 • “Het innerlijke dualisme is overbrugd, de onthechting heeft tot berusting geleid. Het kille bergland en het bloedwarme dal zijn geen antipoden meer, maar vullen elkaar aan en ontmoeten elkaar in de zachte ‘bergwei’ …” schrijft René Verbeeck in ‘P.G. Buckinx’ in de reeks Monografiëen over Vlaamse Letterkunde.

1969: Wordt lid van de Koninklijke Vlaamse Academie.

1983: Krijgt de Driejaarlijkse Staatsprijs voor Poëzie voor heel zijn oeuvre toegekend.

21 januari 1987: Overlijdt te Jette.

Vele van zijn teksten werden door componisten als Arthur Meulemans en Willem Kersters op muziek gezet.

BEKRONINGEN

 • 1939: Prijs van Brabant voor poëzie
 • 1940: Hendrik vande Veldekeprijs
 • 1946: Driejaarlijkse Interprovinciale Prijs van Vlaanderen voor poëzie voor ‘De vleugelen van Icarus’
 • 1947: Prijs Scriptores Catholici
 • 1858: Laureaat Referendum Vlaamse Letterkundigen (Boekenweek Antwerpen).
 • 1962: Laureaat Referendum Vlaamse Letterkundigen (Boekenweek Antwerpen).
 • 1964: Karel van de Woestijneprijs van Sabam.
 • 1983: kreeg de Driejaarlijkse Staatsprijs voor Poëzie voor heel zijn oeuvre toegekend.

 

MEER OVER PIETER GEERT BUCKINX

 • Brackmann, Christine & Friesendorp, Marijke (red.). 1996. Oosthoek Lexicon Nederlandse en Vlaamse Literatuur. Utrecht/Antwerpen: Kosmos-Z&K Uitgevers.
 • Bousset, H. 1985. ‘Pieter Buckinx’. In: De Nederlandse en Vlaamse auteurs. Van middeleeuwen tot heden met inbegrip van de Friese auteurs. Ed. G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse. Weesp: De Haan.
 • Voorjaar te Dilbeek: een huldeboek naar aanleiding van de honderdste geboortedag van Pieter G. Buckinx ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de Cultureel-Sociale Vereniging C.S.V. vzw. Tienen: Aqua Fortis, 99p.
 • Bibliografie van Pieter Geert Buckinx / Linda Saenen, Nadia Vissers ; ingeleid door Raphaël de Smedt. Uitg: Koninklijke Bibliotheek van België – Linda Saenen – Nadia Vissers. Ingeleid door Raphaël DE SMEDT, 2003 -251p.

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Prof. Dr. M. Rutten, Prof. Dr. J. Weisgerber, Van ‘Arm Vlaanderen’ tot ‘De voorstad groeit’ 1888-1946. Standaard Uitgeverij 1988, p. 417-419.

 

SMAAKMAKER

 

De zevende dag
in de bergboswei
vond ik de wortels van de bron.
Het water herkende mij.
 
De steen die de bron
sinds eeuwen hield verborgen
blonk in de witte aders
van de morgen.
 
De vlinders vonden de dauw
in de doodstille anemonen.
De witgloeiende vogelveder
waarin de ziel mag wonen
blonk in het doodstille blauw.
 
Uit het oerland van de dromen
zong ik het oeroude lied,
maar de wereld
hoorde de boodschap niet.

(uit: ‘De zevende dag’ 1961)

 

Bijna aan de grens van de weg gekomen
kijk ik nog even om.
In de dorpskom, onder de bomen bij de kerkhofmuur,
zit een knaap in de najaarszon.
Hij speelt met de eikels en hazelnoten
die tussen de tepels van zijn vingers glijden
als parels waarin het herfstgoud vlamt.
Of hij draaft op een paard met wilde manen
door de brandgeur van aardappelloof
langs de weerbarstige wilgen naar het bruiloftsbed,
het prinsenbos op de einder, in de toverval
van de najaarszon.
Hier is het dat eenmaal alles begon
en eeuwig herbeginnen zal.

(uit: ‘Bijna aan de grens’ 1975)

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

 • Na het chronologisch overzicht volgt een overzicht per genre alfabetisch op titel.

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent
  • Naast de Poëzieshop biedt het Poëziecentrum voor liefhebbers van antiquarische kleinoden ook een uitgebreid aanbod modern antiquariaat aan. Recentelijk werd het aanbod uitgebreid tot meer dan 3500 titels èn werden alle prijzen geherwaardeerd. Je vindt een overzicht van al de antiquarische titels op Antiqbook.

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1922 Ina. Spel in twee bedrijven. (toneel) Tongeren: Drukker-uitgever G. Michiels. -32p.
1922 Kerels. Spel van verdrukking in één bedrijf. (toneel)

Onder pseudoniem van PIETER DE BEUK.
Waereghem: Tooneelfonds T. Palmer Putman.
1925 Gebroken droom. Dramatiese schets in één bedrijf. (toneel) Rousselare: Drukkerij A. Deraedt-Verhoye. -20p.

Deraedt’s Tooneelbibliotheek nr. 106.
1926 De tredmolen: gerythmeerde verbeeldingen. (luisterspel)

[Met een Voorwoord door de schrijver].
Antwerpen: Uitgeverij Regenboog. -62p.
1927 De doortocht: verzen. (poëzie) Brussel: Uitgave ‘Zon’ (Leopold I straat, 28, Brussel II.) -40p.

Afmetingen: 24.50 x 16 (ingenaaid)
Colofon: Dit boek DE DOORTOCHT, een bundel verzen werd op beperkte oplaag gedrukt op de persen van de Moderne Drukkerij, Gebroeders Laurent, te Mechelen, voor de uitgeversfirma ZON te Brussel, in de Winter van het jaar negentien honderd zes en twintig.
1929 Wachtvuren. (poëzie) Kortrijk: Uitgeverij “Steenlandt”. -52p.
1929 Staf Bruggen. (essay)

Met 3 portretfoto’s van Staf Bruggen, Dr. De Gruyter en Johan de Meester jr.
Kortrijk: Uitgeverij “Steenlandt”. -54p.
1936 De dans der kristallen. (poëzie)

Bevat de cycli: Sterren en steden; Het bergland; De dans der kristallen; Voorbij de grenzen.
Mechelen: Eenhoorn. -47p.

Afmetingen:24.70 x 16.50 (ingenaaid)
Tweede druk. De Bladen voor de Poëzie, Mechelen, Juli 1939, 48 blz.
1940 Droomvuur: kleine ode aan het leven en de dood. (poëzie)

Bevat de cycli: Kleine ode aan het leven; Droomvuur; Kleine ode aan de dood.
Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel. -34p. +[II]p.

Afmetingen:20.60 x 12.00 (ingenaaid)
Colofon: van dit boek werden gedrukt 500 exemplaren, genummerd van 1 tot 500 en door de dichter gesigneerd.
1944 De vleugelen van Icarus. (poëzie)

Bevat de cycli: De geestelijke bruiloft; In memoriam matris; De getijden der ziel; Don Juan; En noem mij Oidipoes.
Bekroond met de driejaarlijkse Interprovinciale Prijs van Vlaanderen voor poëzie.
Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel. -47p.

Afmetingen:20.60 x 14.50 (ingenaaid)
Colofon: Deze bundel werd uitgegeven door De Nederlandsche Boekhandel, te Antwerpen, gezet uit de Estienne letter 12 punt en gedrukt bij de Drukkerij De Vos – Van Kleef, Antwerpen P.C. 275, in Mei 1944, op 300 exemplaren, genummerd van 1 tot 300 en door den dichter gesigneerd.
1950 ‘Het vierde lustrum van mijn generatie’. (essay) In: De Vlaamse Gids. jrg. 34, p. 694-702
1950 De verzoeking der armoede. (poëzie)

Bevat de cycli: Mijn kroongebied; Drie rozeknoppen; Vuur en as; De verzoeking der armoede.
Amsterdam/Brussel: Elsevier. -46p.

Afmetingen:21.40 x 15.25 (gebrocheerd)
Colofon: DE VERZOEKING DER ARMOEDE door Pieter G. Buckinx werd gezet uit de Georgian letter en gedrukt bij de firma Dirix en Van Hoye te Antwerpen in 1950.
De oplaag bedraagt 400 exemplaren, genummerd van 1 tot en met 400.
1953 Een venster naar de zon. (luisterspel) Nationaal Instituut voor Radio-omroep. -64p. [gecyclostyleerd]. Luisterspelwedstrijd 1952.
1954 ‘De moeder van Guido Gezelle’. (essay) In: Dietsche Warande & Belfort. p. 544-548.
1955 ‘De dichter Anthonie Donker’. (essay) In: Dietsche Warande & Belfort. p. 61-64.
1955 Het vonnis van de zee. (vertaling)

Oorspronkelijke auteur: GERTRUD VON LE FORT.
Oorspronkelijke titel: Das Gericht des Meeres.
Uit het Duits vertaald door Pieter G. Buckinx.
Met een essay over Gertrud von le Fort door Urbain van de Voorde. [Met omslagtekening door G. Schatteman].
Tielt: Drukkerij-uitgeverij Lannoo. -64p

Reeks: Humanitas-boekje nr 16.
1956 De moderne Vlaamse poëzie. (essay)

Met een naschrift van R.F. Lissens
Buckinx 17 Antwerpen: Standaard-boekhandel. -48p.

Afmetingen: 19 x 11,50 (ingenaaid)
Reeks: Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding, jaargang L, nr. 1, verhandeling 444
1958 De kikker, het meisje en de leeuw. Mijn Poes. (kinderboek)

Illustraties: Maria Heylen.
Borgerhout-Antwerpen : Uitgeverij “Het Fonteintje” -n. gepag. [16]p.

Reeks: Jonge hartjes vol 2
Afmetingen: 22 x 17(geniet)
Drukkerij Sanderus, Oudenaarde

1958 De oevers van de stroom. (poëzie)

Bevat de cycli: Midden oerwoud en savanne; Twaalf negerliederen.
Drongen: Colibrant. -45p.

Afmetingen:20.70 x 12.40 (ingenaaid)
Colofon: De oevers van de stroom, door Pieter G. Buckinx, werd gedrukt in opdracht van Colibrant-uitgaven (Drongen) op de persen van de Drukkerij Erasmus te Ledeberg/Gent op houtvrij papier en in de Horley letter, corps 12.
De eerste oplage verscheen in de maand april 1958, op 300 genummerde exemplaren, waarvan de eerste twintig gedrukt werden op getint VAN GELDER papier en door de auteur werden gehandtekend. Een tweede oplage verscheen in de herfst van het jaar 1958. Zij kreeg dezelfde typografische verzorging als de eerste druk en omvat eveneens 300 exx.
1959 De koningen uit het kaartspel. (kinderboek) Borgerhout: Uitgeverij Het Fonteintje.
1959 Ik zing de ganse dag. (kinderboek)

Illustraties: Maria Heylen.
Borgerhout: Uitgeverij Het Fonteintje. -24p.
1960 Maurice Cantens. (essay)
1961 Astrid, de geliefde koningin (met Cyriel Verleyen). Antwerpen: Uitgeverij De Sikkel. -32p.

Reeks: Historische verhalen.
1961 De zevende dag. (poëzie)

Bevat de cycli: De zevende dag; Binnen mijn bereik; De tralies breken; Brandhout voor de kou.
Drongen: Colibrant. -46p.

Afmetingen:18.40 x 11 (ingenaaid)
Colophon: De eerste druk, DE ZEVENDE DAG, door Pieter G. Buckinx, kwam in de zomer van het jaar 1961 van de persen der drukker Erasmus Ledeberg, in opdracht van Colibrant-uitgaven Drongen. Deze oplage verscheen op houtvrij editiepapier en werd gezet uit de Garamond 10 punt letter. 26 exemplaren, gedrukt op houtvrij Van Gelder papieren gebonden in wit simili-leder werden gemerkt van A tot Z en door de auteur gehandtekend.
1961 Paul De Mont, 1895-1950. (monografie)

Met bloemlezing.
Brussel: A. Manteau. -37p.

Reeks: Monografieën over Vlaamse letterkunde, nr. 27
1963 Brandhout voor de kou. Bloemlezing uit het werk van Pieter G. Buckinx. (poëzie – bloemlezing)

Deze bundel bevat een keuze uit de bundels “ De dans der kristallen (1936); Droomvuur (1940); De vleugelen van Icarus (1944); De verzoeking der armoede (1950); De oevers van de stroom (1958) en De zevende dag (1961). De keuze werd door de dichter zelf gedaan.
De lay out voor deze uitgave werd verzorgd door de dichter Marcel Obiak en de etsen die erin voorkomen zijn het werk van Joris Mommen.
Met een inleidend essay door René Felix Lissens.
1972: vertaald in het Frans door Jeanne Buytaert onder de titel ‘Au fil des jours’. Uitgegeven door La Renaissance du Livre, Bruxelles.
Drongen: Colibrant. -71p.

Afmetingen: 21.30 x 16.50 (gebrocheerd)
Colofon: Zij verscheen naar aanleiding van zijn zestigste verjaardag en werd gezet uit de Garamond letter, en gedrukt op de persen van drukkerij Erasmus te Ledeberg voor de COLIBRANT –UITGAVEN Drongen in de maand februari 1963.
De eerste druk bestond uit 26 luxe exx. , gedrukt op houtvrij Van Gelder papier, gebonden in linnen band, gemerkt van A tot Z en gesigneerd door de dichter, en uit 474 gewone exx., genummerd van 27 tot 500, op houtvrij editiepapier.
1963 Zeven gedichten. Een Limburgse suite. (poëzie) Hasselt: De Tijdspiegel ; jaarg. XVIII, 1963, nr 3, maart
1964 Pieter G. Buckinx. (essay + bloemlezing)

Ingeleid en samengesteld door René Verbeeck.
verbeeck-rene-17 Antwerpen: Uitgeverij Helios. -47p.

Reeks: Monografieën over Vlaamse letterkunde nr 29 uitgegeven door het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur.
Afmetingen: 22.50 x 13.50 (ingenaaid – geïllustreerde kartonnen kaft)
1965 Voorbij de grenzen. (poëzie – bloemlezing)

Bevat gedichten uit: De dans der kristallen; Droomvuur; De vleugelen van Icarus; De verzoeking der armoede; De oevers van de stroom; De zevende dag; Nieuwe gedichten.
Hasselt: Uitgeverij Heideland. -79p.

Reeks: Poëtisch Erfdeel der Nederlanden; Nr 37
Afmetingen: .18 x 10.50 (pocket)
1967 Blijdschap is een boom. (poëzie)

Bevat de cycli: Als in een spiegel; Opdrachten; Blijdschap is een boom.
Deurle: Orion-Colibrant. -44p.

Afmetingen:18.75 x 13.25 (ingenaaid)
Colofon: Deze gedichtenbundel Blijdschap is een boom, kwam van de pers in de lente van het jaar 1967, in opdracht van de Colibrant-uitgaven Deurle. Hij werd gezet uit de Memphis medium letter 10 punt en gedrukt te Ledeberg door de Drukkerij Erasmus.
1967 Arnold Sauwen. (monografie) Antwerpen: Helios. -47p.

Reeks: Monografieën over Vlaamse letterkunde, nr. 43.
1969 Het ligt voor de hand. (autobiografie)

Geïllustreerd met tal van zwart-wit foto’s

Brugge/Utrecht: Desclée de Brouwer. -119p.

Reeks: Open kaart
Afmetingen: 19 x 12 (gebonden flexikaft met stofwikkel)
Colofon: Gedrukt op de persen van de Sint-Augustinusdrukkerij te Brugge in opdracht van Uitgeverij Desclée De Brouwer.
1971 Schouder aan schouder: speurtocht in de poëzie van dichters van ‘t Fonteintje: de dichter Edward Hoornik. (essay) Gent: Koninklijke Vlaamse Academie voor taal- en letterkunde. p. 267-286.
1971 Herdenking van Ernest Claes. (essay) Gent: Koninklijke Vlaamse Academie voor taal- en letterkunde. p. 89-92.

Overdruk uit: Jaarboek van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. – (1971).
1971 De poëzie van Jan van Nijlen getoetst aan zijn jeugdervaringen. (essay) Gent: Koninklijke Vlaamse Academie voor taal- en letterkunde. -10p.

Overdruk uit: Jaarboek van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. – (1971).
1972 Mijn kleine prins Joepie. (kinderboek) Hasselt: uitgeverij Heideland. -20p.

Reeks: Uitgaven voor de jeugd Het Fonteintje.
1972 Au fil des jours. (bloemlezing uit het werk – vertaald naar het Frans)

Oorspronkelijke titel: Brandhout voor de kou. (1963)
Vertaling: Jeanne Buytaert.
Voorwoord: Pierre Bourgeois.
Bevat zowel de Nederlandse tekst als de Franse vertaling

Brussel: La Renaissance du Livre. -119p.

Afmetingen: 19.50 x 13.50 (ingenaaid)
Colophon: Ce recueil a paru en édition unilingue néerlandaise chez “Colibrant-Uitgaven”, sous le titre “Brandhout voor de kou”. Certains poèmes repris dans ce volume ont été édités également par “Uitgeverij Heideland” dans la collection “Poëtisch Erfdeel der Nederlanden”. Il s’agissait du fascicule nr 37, “Voorbij de Grenzen”. Les eaux-fortes qui illustraient l’ouvrage édité par “Colibrant-Uitgaven” sont reprises dans ce volume. Elles valurent à leur auteur, Joris Mommen, le prix que la Province du Limbourg décerna pour une série de gravures inspirées par la poésie de P. G. Buckinx.  Le service culturel de la Province du Limbourg en a très obligeamment prêté les clichés. Le dessin  reproduisant le portrait de l’auteur est l’ oeuvre de son ami, le peintre Félix De Boeck.

1973 Luc de Decker. (essay)

Met Arsène Sorel.
Aalst: Gemini. -94p.
1975 Bijna aan de grens. (poëzie)

Bevat de cycli: Bijna aan de grens; Denkend aan Spanje; Dierbaar verbond; Nachtwake.
Deurle: Orion. / Lier: Colibrant. -52p.

Afmetingen:19.60 x 13.60 (ingenaaid)
1979 Paul Lebeau. (monografie) Antwerpen: De Nederlandsche boekhandel. -41p.

Reeks: Monografieën over Vlaamse letterkunde. Vol 60
1982 Verzamelde gedichten. (poëzie – verzamelbundel)

Inleiding : Rudolf Van de Perre
De omslag is van Johan Mahieu.

Bevat: De dans der kristallen; Droomvuur; De vleugelen van icarus; De verzoeking der armoede; De oevers van de stroom; Blijdschap is een boom; Bijna aan de grens; Voorjaar aan zee; De zevende dag.

 
Beveren: Orion-Colibrant. -295p.

Reeks: De gulden veder.
Afmetingen:20.60 x 12.25 (gebonden)
Colofon: de VERZAMELDE GEDICHTEN van Pieter G. Buckinx, gezet uit de Garamond 10 pts., werden in het najaar 1982 gedrukt op 100 grs editie, op de persen van Drukkerij Sanderus te Oudenaarde, in opdracht van uitgeverij Orion te Beveren.
Naast de gewone uitgave werden vijftig exemplaren gedrukt op Simili-Japon van Van Gelder 100 grs genummerd van één tot vijftig en door de auteur gesigneerd.
POSTUUM UITGEGEVEN
1988 Late gedichten. (poëzie) Kortessem : Pieter Geert Buckinx. -57p.

Afmetingen:24 x 15 (gebrocheerd)
Deze bundel “Late gedichten” van Pieter G Buckinx werd in het najaar 1988 gedrukt op de persen van de Drukkerij Paessen B.V.B.A. te Opglabbeek.
Dot gebeurde in opdracht van het Pieter G Bunckinx-genootschap uit piëteit voor de dichter die deze bundel zelf samenstelde en persklaar maakte.
De bundel werd gedrukt op 400 exemplaren.
1989 Spaanse gedichten. Nagelaten gedichten van Pieter G. Buckinx . (poëzie)

Geïllustreerd met foto’s
Inleiding van Flor Van Vinkenroye
Ninove : Point. Zp. -[32]p.

Afmetingen: 21 x 14.40 (gelijmd)
Reeks: Point jrg.4, nr.17.
1997 Bloesems van mijn droom : de beste gedichten.(poëzie – bloemlezing)

Samengesteld door Rudolf Van de Perre
Bevat gedichten uit de bundels: De dans der kristallen; Droomvuur; De vleugelen van Icarus; De verzoeking der armoede; De oevers van de stroom; Blijdschap is een boom; Bijna aan de grens; Voorjaar aan zee; De zevende dag; Late gedichten; Spaanse gedichten.
Tielt: Lannoo. -79p.

Afmetingen:21.50 x 14 ( gebonden – linnen harde kaft – stofomslag)
Colofon: Bloesems van mijn droom werd, in een typografische vormgeving en met een omslagontwerp van Antoon de Vylder, gezet uit de DTL Vanden Keere door de Diamant Pers nv te Zandhoven en belicht en gedrukt door Drukkerij Lannoo nv te Tielt in september 1997
Dit boek verschijnt in samenwerking met de Pieter Geert Buckinx stichting vzw
2003 De wijzers van het uurwerk.(roman)

Uitgave van een roman die in de nalatenschap werd aangetroffen.
Kortessem : Buckinx [Pieter Geert]-Stichting. -87p.
2003 Voorjaar te Dilbeek: een huldeboek naar aanleiding van de honderdste geboortedag van Pieter G. Buckinx ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de Cultureel-Sociale Vereniging C.S.V. vzw Tienen: Aqua Fortis. -91p. ill.
2003 Bibliografie van Pieter Geert Buckinx.

Samenstellers: Linda Saenen, Nadia Vissers. Ingeleid door Raphaël de Smedt.
Uitg: Koninklijke Bibliotheek van België – 251p.
2009 Sneeuw en vuur. (poëzie – bloemlezing)

Samensteller Dirk Christiaens.
Met een inleiding van Rudolf van de Perre.

Bevat gedichten uit: De dans der kristallen; Droomvuur; De vleugelen van Icarus; De verzoeking der armoede; De oevers van de stroom; De zevende dag; Blijdschap is een boom; Bijna aan de grens; Voorjaar aan de zee; Late gedichten; Spaanse gedichten.

 
Leuven: Uitgeverij P. -64p.

Reeks: Parnassus Retroreeks nr 3
Afmetingen:16 x 12 pocket)
Colofon: Sneeuw en vuur, een selectie van P.G. Buckinx, verscheen begin januari als 3de deel in de Parnassus Retroreeks – een initiatief van Dirk Christiaens waarin haast vergeten, maar toch belangrijke Vlaamse dichters van de twintigste eeuw gebloemleesd worden.
Dit boek kreeg een oplage van 300 ex.
Gezet uit Bembo. Gedrukt op Rives 120 gr. Door Drukkerij Peeters, Herent.

 

GEDICHTENBUNDELS

 • Bijna aan de grens (1975)
 • Blijdschap is een boom 1967)
 • Bloesems van mijn droom (1997)
 • De dans der kristallen. (1936)
 • De doortocht (1926-29)
 • De oevers van de stroom (1958)
 • De verzoeking der armoede (1950)
 • De vleugelen van Icarus (1944)
 • De zevende dag (1961)
 • Droomvuur (1940)
 • Late gedichten (1988)
 • Marie Louise Buckinx (1992)
 • Spaanse gedichten (1989)
 • Voorbij de grenzen. (1965)
 • Voorjaar aan zee (1955-80)
 • Wachtvuren. (1929)

Monografieën

 • Staf Bruggen (1929)
 • Maurice Cantens (1960)
 • Paul de Mont (1961)
 • Paul Lebeau (1979)
 • Arnold Sauwen (1967)

Luisterspelen

 • De Brusselse vigilantkoetsiers
 • De tredmolen. (1926)
 • De venster naar de zon. (1953)

Kinderboeken

 • De kikker, het musje en de leeuw. (1958)
 • Ik zing de ganse dag. (1959)
 • Mijn kleine prins Joepie. (1972)

Toneel

 • De tredmolen (1926)
 • Gebroken droom (1925)
 • Ina (1922)
 • Kerels (1922)

Essays

 • De dichter Anthonie Donker’ (1955)
 • De moderne Vlaamse poëzie (1956)
 • De moeder van Guido Gezelle’ (1954)
 • De poëzie van Jan van Nijlen getoetst aan zijn jeugdervaringen. (1971)
 • Het ligt voor de hand (1969 – autobiografie)
 • ‘Het vierde lustrum van mijn generatie’ (1950)
 • Herdenking van Ernest Claes. (1971)
 • Schouder aan schouder: speurtocht in de poëzie van dichters van ‘t Fonteintje: de dichter Edward Hoornik. (1971)