home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Buckinx, Pieter G.

Maakt deel uit van:

Pieter Buckinx

Kortessem, 6 februari 1903 – Jette, 21 januari 1987

Bron: 100 schrijvers van onze eeuw 1954

Eig. Pieter Geert,  dichter en essayist.

 Schreef ook onder pseudoniem Piet de Beuk (toneel) en Piet Geeraard (eerste gedichten en wat proza in De Schelde 1922-1923).

Hij wordt samen met o.a. René Verbeeck en André Demedts gerekend tot de postexpressionisten.

Buckinx voor een poëzie die zich afzette tegen de kunst als vertolker van politieke, sociale of esthetische opvattingen. In een programmatische verklaring schreef hij in 1930: ‘Poëzie moet niets dan poëzie zijn, klaar als de klare diepte van het meer en toch zo ondoorgrondelijk duister als de diepe bodem van het meer.’

Dichten is voor P.G. Buckinx niet alleen een creatief spel met de taal, maar ook het resultaat van een diepe existentiële bekommernis. P.G. Buckinx’ poëzie beweegt zich tussen de verbondenheid met de aarde en de onthechting ervan. Aan de basis van dit dualisme ligt het verhaal van de mens die verdreven werd uit het paradijs en steeds weer naar die toestand van geluk verlangt.

Woorden zijn overbodig
Nu we langzaam verstenen
In dit koninkrijk van de herfst
Uit: Blijdschap is een boom (1967)

BIOGRAFIE

6 februari 1903: Geboren te Kortessem van Maria Petrus Clement Jan Gerard Buckinx, zoon van Jan-Marie-Bonaventuur Buckinx (1868-1936), notarisklerk en gemeentesecretaris, en van Celestina Stas (1876-1942). Hij was het derde kind in een gezin van zes

 • Zijn vader Bonaventure (Thurio) Buckinx schreef volkse gedichten in ‘Het Limburgs Jaarboek’, waarvan hij één van de medestichters was.

1915: Volgt middelbaar onderwijs aan het Onze Lieve Vrouw-college te Tongeren.

1918: Lid van ‘De Toekomst’.

1919: Schrijft toneelstuk Kerels. Spel van verdrukking in één bedrijf, in 1922 gepubliceerd onder de pseudoniem Piet de Beuk.

1922: Begint  een loopbaan in de rijksadministratie in Brussel, waar hij opklimt tot topambtenaar bij het Vast Wervingssecretariaat.

 • Eerste gedichten verschijnen in het letterkundig bijblad van de krant ‘De Schelde’ (hoofdredacteur Pol De Mont) onder pseudoniem Piet Geeraard.
 • Het toneelspel Ina. Spel in twee bedrijven.
 • Hij geeft het toneelstuk ‘Kerels. Spel van verdrukking in één bedrijf’ uit onder het pseudoniem Piet de Beuk.

1923: Pieter Geert wordt spelend lid van het reizend Toneelgezelschap ‘Gudrun’.

 • Schrijft toneelkronieken in ‘Averbodes Weekblad’ en ‘De Kunstgids’, evenals in ‘Toneelgids’.

1922-1926: Vooral actief als schrijver van toneelstukken (Kerels, Ina, Gebroken droom en De tredmolen).

Nadien legt hij zich toe op poëzie.

1927: Debuteert met een eerste dichtbundel ‘De Doortocht’ met gedichten die aansluiten bij het humanitaire expressionisme van Wies Moens, Marnix Gijsen e a .

Ontmoeting met Paul van Ostaijen.

1928: Eerste contacten met André Demedts.

Huwt Charlotte Oosterlinck (geboren te Heverlee op 15 oktober 1905).

1929: Publicatie van zijn tweede bundel ‘Wachtvuren’.

 • Buckinx kiest voor een strengere versbouw, maar blijft  modernistisch in zijn verjongde beeldspraak en het afzweren van het decadente ivoren-toren individualisme.
 • Hij schrijft een klassieke prosodie, die hijzelf ‘aristocratische dichtkunst’ zal noemen.

Zijn poëtische opvattingen blijven dicht bij die van Van Ostayen.

1930: Richt samen met Jan Vercammen, René Verbeeck en André Demedts het tijdschrift De Tijdstroom. (oktober 1930- december 1934) op.

 • Dit ‘Maandschrift voor Kunst en Letteren’ had een tweede ondertitel ‘Orgaan der Katholieke Vlaamse Jongeren’ dat het vanaf zijn tweede jaargang wegliet. Het haalde vier volledige jaargangen en werd na drie afleveringen van de vijfde jaargang opgeheven.
 • Credo: eerder esthetisch dan ethisch georiënteerd, meer persoonlijk dan communautair: ‘de kunst [is] de kristallisering van het leven van de kunstenaar, en haar graad van schoonheid wordt bepaald door de hevigheid van het beleven en de mogelikheid deze bewogenheid te verstoffelikken in de enige passende vorm’. (‘Verantwoording’, artikel van de redactie 1ste jg., nr 1, blz. 3)
 • Deze spanning tussen gemeenschapszin – in de 30’er jaren steeds dominanter in het Vlaams nationalisme, doorgaans met katholieke accenten – en esthetisch georiënteerd individualisme, leidde uiteindelijk tot de stopzetting van het tijdschrift.
 • Het tijdschrift splitst in enerzijds ‘Volk, Maandschrift voor Dietsche kunst en letterkunde’ , dat meer volkse, nationalistische, romantisch-traditionele gedichten en liederen zal opnemen en ‘Vormen, Tweemaandelijksch Letterkundig Tijdschrift’.

1936: Onder leiding van Buckinx, René Verbeeck en Paul De Vree wordt het tijdschrift Vormen, Tweemaandelijksch Letterkundig Tijdschrift. (april 1936-maart 1940) opgericht.

 • Vanaf de tweede jaargang voegen zich hierbij: André Demedts en R.F. Lissens, later nog René Berghen.
 • Credo: het gaat hier om ‘de vernieuwende, vormgevende kracht die den levensinhoud ordent en transformeert en hem zijn diepere beteekenis geeft’. De titel ‘Vormen’ verwijst naar: ‘de veelvuldigheid van dezen vorm [die] zoo differentieerend inlicht nopens de waarde der menschelijkheid die erin vervat is.’ ‘Vormen’ verschuift het ‘zwaartepunt van gemeenschapszin naar algemene menschelijkheid’.

1936: Publicatie van ‘De dans der kristallen’, een bundeling gedichten die hij schreef tussen 1929 en 1935, met als thema o a de onvruchtbaarheid, het kinderloos blijven.

 • René Verbeeck schrijft hierover in zijn monografie: ‘Toen ontstonden de gedichten waaruit alle godsdienstige en politieke inslag geweerd was, en die geen zichtbaar verband meer toonden met de feiten van het dagelijks leven. De levenservaringen werden in zijn poëzie ontdaan van alle anekdotiek en lokalisatie; hij tracht alleen nog de reagerende huivering van de ziel in de melodie en het ritme van de worden op te vangen. (p.6)
 • Krijgt voor deze bundel in 1938 de Prijs van de Provincie Brabant.

1939: Redacteur van ‘Dietsche Warande & Belfort’.

1940: Publicatie van de bundel Droomvuur. Kleine ode aan het leven en de dood, met onder andere het paradijsmotief.

1942: Eerste Hendrik van Veldekeprijs voor Droomvuur.

1944: De vleugelen van Icarus, met o a de  in memoriam gedichten.

1945: Medestichter het genootschap ‘De Tribune’.

1946: Prijs voor Letterkunde van de Vlaamse Provincies voor De vleugelen van Icarus.

1949: Prijs der Scriptores Catholici voor De vleugelen van Icarus.

1950: De verzoeking der armoede.

Vooral in de jaren 50 recenseert hij Vlaamse literatuur voor Nederland, onder andere in de NRC en in Critisch Bulletin.

Voor de Belgische Nationale Radio- omroep schrijft hij een aantal luisterspelen:

 • 1952: Een venster naar de zon. Luisterspel. [Brussel], [Nationaal Instituut voor Radio-omroepen, 1952. -32p.
 • 1955: Van een schamel moedertje. Naar de gelijknamige novelle van Ernest Claes. Vrij als luisterspel bewerkt door Pieter G. Buckinx. [Brussel], [Nationaal Instituut voor Radio-omroepen] -35p. Vlaams gesproken uitzendingen. Uitzending op 26 oktober1955.

1954: Reist verscheidene weken door toenmalig Belgisch Kongo.

1955: Wordt docent toneelletterkunde aan het instituut voor Journalisten te Brussel.

1958: Publicatie van de bundel  ‘De oevers van de stroom’

 • Bevat de neerslag van een Kongoreis, tegelijk een verruiming van het verbeeldingsvermogen.
 • De suite ‘De twaalf negerliederen’ zijn geslaagde staaltjes van objectieve lyriek.
VERLANGEN NAAR SNEEUW
 
Vrieswind, ijsgang en sneeuw,
ik ijl u achterna,
alleen in de nacht van de boot,
in het donker van Kigoma.
 
Soms schrik ik op voor de kreet
van een dier in de koorts van de slaap,
voor het scheurend gesis van de slang,
voor de puntige naald van haar beet.
 
Soms schrik ik op voor die stem
in mij, voor de dood wit als ivoor,
voor de koude gil van de negervrouw,
voor de messen blind van fosfoor.
 
Soms schrik ik op voor het brandend wier
in de luide schuimval van de rivier,
voor het schot, voor de buit, voor het morgenrood,
voor de sneeuw, voor het ijs, voor de slaap:
het koele kristal van de dood.
 

1961: Publicatie van de bundel ‘De zevende dag’

 • In zijn bundel ‘De zevende dag’ (1961) – met als thema’s de doodsgedachte, de weemoed en het verdriet om vergankelijkheid en onbestendigheid, het ouder worden en de eenzaamheid – heeft zijn poëzie een definitieve gedaante gekregen.
 • “Het innerlijke dualisme is overbrugd, de onthechting heeft tot berusting geleid. Het kille bergland en het bloedwarme dal zijn geen antipoden meer, maar vullen elkaar aan en ontmoeten elkaar in de zachte ‘bergwei’ …” schrijft René Verbeeck in ‘P.G. Buckinx’ in de reeks Monografiëen over Vlaamse Letterkunde.

1963: Reisbeurs naar Spanje. Brandhout voor de kou, bloemlezing. Sabamprijs voor Letterkunde voor Brandhout voor de kou

 1969: Met pensioen als topambtenaar bij het Vast Wervingssecretariaat

 • In hetzelfde jaar verscheen in de bekende reeks “Open kaart” een autobiografie onder de titel ‘Het ligt voor de hand’.

23 februari 1969: Tot lid verkozen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde (KANTL), in opvolging van Ernest Claes..

1978: Voorzitter KANTL. Huldiging ter gelegenheid van 75ste verjaardag, op het Kasteel-Gemeentehuis te Dilbeek op 17 februari en in de Vlaamse Club te Brussel op 27 februari.

1982: Buckinx’ verzamelde gedichten verschijnen bij Uitgeverij Orion in de reeks “De gulden veder”, tevens een huldebetoon bij zijn tachtigste verjaardag.

1983: Driejaarlijkse Staatsprijs voor Poëzie voor de periode 1980-1982, toegekend voor Voorjaar aan zee.

 • De jury die de staatsprijs toekende stond onder het voorzitterschap van Anton van Wilderode met als gewone leden, Lionel De Flo, Bert De Corte, René Lissens “n Nicole Verschoote.

21 januari 1987: Overlijdt te Jette.

Epiloog

23 oktober 1987: Stichtingsvergadering van de Buckinx-Stichting in het Cultureel Centrum te Kortessem.

10 augustus 1988: Overlijden van Charlotte Oosterlinck

1989: publicatie van de bundel  Spaanse gedichten. Nagelaten gedichten van Pieter G. Buckinx .

 1997: Publicatie van een ruime keuze uit zijn oeuvre onder de titel Bloesems van mijn droom : de beste gedichten. Samengesteld door Rudolf Van de Perre

2003: Uitgave van een roman De wijzers van het uurwerk die in de nalatenschap werd aangetroffen.

2009: Uitgeverij P te Leuven publiceert  als nr 3 in de reeks: Parnassus Retroreeks een selectie van gedichten uit het oeuvre van P.G Buckinx onder de titel Sneeuw en vuur. Samensteller Dirk Christiaens

Vele van zijn teksten werden door componisten als Arthur Meulemans en Willem Kersters op muziek gezet.

BEKRONINGEN

 • 1938: Prijs van de Provincie Brabant voor De dans der kristallen
 • 1942: Eerste Hendrik van Veldekeprijs voor Droomvuur
 • 1946: Driejaarlijkse Interprovinciale Prijs van Vlaanderen voor poëzie voor ‘De vleugelen van Icarus’
 • 1948: Prijs der Scriptores Catholici voor De vleugelen van Icarus.
 • 1858: Laureaat Referendum Vlaamse Letterkundigen (Boekenweek Antwerpen).
 • 1962: Laureaat Referendum Vlaamse Letterkundigen (Boekenweek Antwerpen).
 • 1963: Sabamprijs voor Letterkunde voor Brandhout voor de kou
 • 1983:Driejaarlijkse Staatsprijs voor Poëzie voor de periode 1980-1982, toegekend voor Voorjaar aan zee.

P.G. Buckinx was onder meer

 •  Lid van de Commissie ter advies voor de bevordering  van de Nederlandse literatuur
 • Bestuurslid van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen
 • Bestuurslid van Scriptores Catholici
 • Voorzitter van de Vlaamse Poëziedagen
 • Redacteur van de Monografieën over Vlaamse Letterkunde
 • Toneelrecensent
 • Docent toneelletterkunde aan het Instituut van Journalistiek te Brussel
 • 30 jaar kroniek ‘Het toneelleven te Brussel’ voor de Belgische Nationale Radio-omroep
 • Lid van de Commissie voor advies van ‘Het Toneel’ (Amsterdam.

MEER OVER PIETER GEERT BUCKINX

 • Bousset, H. 1985. ‘Pieter Buckinx’. In: De Nederlandse en Vlaamse auteurs. Van middeleeuwen tot heden met inbegrip van de Friese auteurs. Ed. G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse. Weesp: De Haan.
 • Voorjaar te Dilbeek: een huldeboek naar aanleiding van de honderdste geboortedag van Pieter G. Buckinx ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de Cultureel-Sociale Vereniging C.S.V. vzw. Tienen: Aqua Fortis, 99p.

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Prof. Dr. M. Rutten, Prof. Dr. J. Weisgerber, Van ‘Arm Vlaanderen’ tot ‘De voorstad groeit’ 1888-1946. Standaard Uitgeverij 1988, p. 417-419.
 • Linda Fonteyne, Pieter Geert Buckinx (1903-1987). Catalogus samengesteld door Linda Fonteyne. Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, 2003. Cahier 23 van de Pieter Geert Bukinx Stichting. 55p. + 11 Foto’s. (Tentoonstelling, Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Nassaukapel, 20 september tot 18 oktober 2003).
 • Linda Saenen, Nadia Vissers, Bibliografie van Pieter Geert Buckinx, ingeleid door Raphaël de Smedt. Uitg: Koninklijke Bibliotheek Albert I, 2003 -251p. Bibliotheca Regia Belgica – Series bibliographica.

 

SMAAKMAKER

De zevende dag
in de bergboswei
vond ik de wortels van de bron.
Het water herkende mij.
 
De steen die de bron
sinds eeuwen hield verborgen
blonk in de witte aders
van de morgen.
 
De vlinders vonden de dauw
in de doodstille anemonen.
De witgloeiende vogelveder
waarin de ziel mag wonen
blonk in het doodstille blauw.
 
Uit het oerland van de dromen
zong ik het oeroude lied,
maar de wereld
hoorde de boodschap niet.

(uit: ‘De zevende dag’ 1961)

Bijna aan de grens van de weg gekomen
kijk ik nog even om.
In de dorpskom, onder de bomen bij de kerkhofmuur,
zit een knaap in de najaarszon.
Hij speelt met de eikels en hazelnoten
die tussen de tepels van zijn vingers glijden
als parels waarin het herfstgoud vlamt.
Of hij draaft op een paard met wilde manen
door de brandgeur van aardappelloof
langs de weerbarstige wilgen naar het bruiloftsbed,
het prinsenbos op de einder, in de toverval
van de najaarszon.
Hier is het dat eenmaal alles begon
en eeuwig herbeginnen zal.

(uit: ‘Bijna aan de grens’ 1975)

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

 • Na het chronologisch overzicht volgt een overzicht van de teksten die op muziek zijn gezet en een overzicht per genre alfabetisch op titel.

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent.

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
[1922] Ina. Spel in twee bedrijven. (theatertekst) Tongeren: Drukker-uitgever G. Michiels. -32p.
1922 Kerels. Spel van verdrukking in één bedrijf. (theatertekst)

Onder pseudoniem van PIETER DE BEUK.
Tekst ingeleid door een gedicht van René De Clercq

Waereghem: Tooneelfonds T. Palmer Putman. -16p.
1925 Gebroken droom. Dramatiese schets in één bedrijf. (theatertekst) Rousselare: Drukkerij A. Deraedt-Verhoye. -20p.

Deraedt’s Tooneelbibliotheek nr. 106

[1926] De tredmolen: gerythmeerde verbeeldingen. Drie bedrijven. (luisterspel)

[Met een Voorwoord door de schrijver]

Antwerpen: Uitgeverij Regenboog. -62p.
1937 De doortocht. Verzen. (gedichtenbundel) Brussel: Uitgave ‘Zon’ (Leopold I straat, 28, Brussel II.) -40p.

Afmetingen: 24.50 x 16 (ingenaaid)
Colofon: Dit boek DE DOORTOCHT, een bundel verzen werd op beperkte oplaag gedrukt op de persen van de Moderne Drukkerij, Gebroeders Laurent, te Mechelen, voor de uitgeversfirma ZON te Brussel, in de Winter van het jaar negentien honderd zes en twintig.

1929 Wachtvuren. (gedichtenbundel) Kortrijk: Uitgeverij “Steenlandt”. -52p.

Colofon: Van dit boek werden honderdvijftig exemplaren gedrukt genummerd van 1 tot 150 en voltooid Paasavond 1929. Dit is nummer …

[1929] Staf Bruggen. (essay)

Met 3 portretfoto’s van Staf Bruggen, Dr. De Gruyter en Johan de Meester jr.
Kortrijk: Uitgeverij “Steenlandt”.-54p.

 

1936 De dans der kristallen. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Sterren en steden; Het bergland; De dans der kristallen; Voorbij de grenzen.
1939: Tweede druk. De Bladen voor de Poëzie, Mechelen, Juli 1939, 48 blz.
Colofon: “Dit is de tweede druk van ‘DE DANS DER KRISTALLEN’, gedichten door van Pieter G. Bunckinx, geschreven in de jaren 1929-1935 en voor de eerste maal gebundeld in 1936. – Deze tweede druk is gelijk aan de eerste en kwam klaar in Julie 1939
’.

Mechelen: Uitgeverij Eenhoorn. -47p.

Afmetingen: 24.70 x 16.50 (ingenaaid)
Colofon: Dit boek DE DANS DER KRISTALLEN, bevat gedichten van Pieter G. Buckinx, geschreven in de jaren 1929-1935. Het werd in opdracht van de uitgeverij EENHOORN, Mechelen, gedrukt op de persen van EUG. VAN  BECKHOVEN te Mol, in een genummerde oplage van 200 exemplaren op Featherweight vergé, en kwam klaar in de maand Februarie, negentien honderd zes en dertig. Dit is nummer ….

1940 Droomvuur. Kleine ode aan het leven en de dood. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Kleine ode aan het leven; Droomvuur; Kleine ode aan de dood.

Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel.  -34p. +[II]p.

Afmetingen: 20.60 x 12.00 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)
Colofon: Van dit boek werden gedrukt vijfhonderd exemplaren, genummerd van 1 tot 500 en door de dichter gesigneerd.

1944 De vleugelen van Icarus. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: De geestelijke bruiloft; In memoriam matris; De getijden der ziel; Don Juan; En noem mij Oidipoes.
Bekroond met de driejaarlijkse Interprovinciale Prijs van Vlaanderen voor poëzie.

Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel. -47p.

Afmetingen: 20.60 x 14.50 (ingenaaid)
Colofon: Deze bundel werd uitgegeven door De Nederlandsche Boekhandel, te Antwerpen, gezet uit de Estienneletter 12 punt en gedrukt bij de Drukkerij De Vos – Van Kleef, Antwerpen P.C. 275, in Mei 1944, op 300 exemplaren, genummerd van 1 tot 300 en door den dichter gesigneerd.

1950 ‘Het vierde lustrum van mijn generatie’. (essay) In: De Vlaamse Gids. jrg. 34, p. 694-702.
1950 De verzoeking der armoede. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Mijn kroongebied; Drie rozeknoppen; Vuur en as; De verzoeking der armoede.
1951: tweede ongewijzigde druk

Amsterdam/Brussel: Elsevier. -46p.

Afmetingen: 21.40 x 15.25 (gebrocheerd)
Colofon: DE VERZOEKING DER ARMOEDE door Pieter G. Buckinx werd gezet uit de Georgian letter en gedrukt bij de firma Dirix en Van Hoye te Antwerpen in 1950. De oplaag bedraagt 400 exemplaren, genummerd van 1 tot en met 400.

1953 Een venster naar de zon. (luisterspel) Nationaal Instituut voor Radio-omroep. (NIR) -64p. [gecyclostyleerd].

Luisterspelwedstrijd 1952.

1954 ‘De moeder van Guido Gezelle’. (essay) In: Dietsche Warande & Belfort. p. 544-548.
1955 ‘De dichter Anthonie Donker’ (essay) In: Dietsche Warande & Belfort. p. 61-64.
1955 Het vonnis van de zee. (vertaling)

Oorspronkelijke auteur: GERTRUD VON LE FORT.
Oorspronkelijke titel: Das Gericht des Meeres.
Uit het Duits vertaald door Pieter G. Buckinx.
Met een essay over Gertrud von le Fort door Urbain van de Voorde. [Met omslagtekening door G. Schatteman]

Tielt: Drukkerij-uitgeverij Lannoo. -64p

Reeks: Humanitas-boekje nr 16.
Verscheen eerder in Dietsche Warande en Belfort, 50ste jg. Nr.10 1950, p. 79-93

1956 De moderne Vlaamse poëzie. (essay)

Met een naschrift van R.F. Lissens.

Buckinx 17 Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven:  Standaard-boekhandel. -48p.

Afmetingen: 19 x 11.50 (ingenaaid – zachte kaft)
Reeks: Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding, jaargang L, nr. 1, verhandeling 444.

1958 De kikker, het meisje en de leeuw. Mijn Poes. (kinderboek)

Omslag en illustraties van Maria Heylen.

Borgerhout-Antwerpen: Uitgeverij “Het Fonteintje” -n. gepag. [16]p.

Reeks: Jonge hartjes vol 2
Afmetingen: 22 x 17 (geniet)
Drukkerij Sanderus, Oudenaarde.

1958 De oevers van de stroom. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Midden oerwoud en savanne; Twaalf negerliederen.
1958: Een tweede oplage verscheen in de herfst van het jaar 1958. Zij kreeg dezelfde typografische verzorging als de eerste druk en omvat eveneens 300 ex

Drongen: Colibrant-Uitgaven.   -45p.

Afmetingen: 20.70 x 12.40 (ingenaaid)
Colofon: De oevers van de stroom, door Pieter G. Buckinx, werd gedrukt in opdracht van Colibrant-uitgaven (Drongen) op de persen van de Drukkerij Erasmus te Ledeberg/Gent op houtvrij papier en in de Horley letter, corps 12. De eerste oplage verscheen in de maand april 1958, op 300 genummerde exemplaren, waarvan de eerste twintig gedrukt werden op getint VAN GELDER papier en door de auteur werden gehandtekend.

1959 De koningen uit het kaartspel. (kinderboek)

Omslag en illustratie van Maria Heylen.

Borgerhout: Uitgeverij Het Fonteintje. –[15]p.

Reeks: Jonge hartjes vol 7
Afmetingen: 22 x 17 (geniet)
Drukkerij Sanderus, Oudenaarde

1959 Ik zing de ganse dag. (kinderboek)

Omslag en illustraties van Maria Heylen.
1968: 4de druk

Borgerhout-Antwerpen: Uitgeverij Het Fonteintje. -24p.

Afmetingen: 21.80 x 17 (ingenaaid – zachte geïllustreerde kaft)
Colofon: “Ik zing de ganse dag” van Pieter G. Buckinx, met illustraties van Maria Heylen, werd uitgegeven door “Het Fonteintje”, Borgerhout-Antwerpen, en gedrukt op de persen van de Drukkerij Sanderus te Oudenaarde, in de maand december 1959

1960 Maurice Cantens (essay)
1961 Astrid, de geliefde koningin. (historisch verhaal)

Auteurs: Pieter G. Buckinx & Cyriel Verleyen.

Antwerpen: Uitgeverij De Sikkel. -32p.

Reeks: Historische verhalen voor de jeugd VIII, nr 1.

1961 De zevende dag. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: De zevende dag; Binnen mijn bereik; De tralies breken; Brandhout voor de kou.

Drongen: Colibrant-uitgaven.   -46p.

Afmetingen: 18.40 x 11 (ingenaaid)
Colophon: De eerste druk, DE ZEVENDE DAG, door Pieter G. Buckinx, kwam in de zomer van het jaar 1961 van de persen der drukker Erasmus Ledeberg, in opdracht van Colibrant-uitgaven Drongen. Deze oplage verscheen op houtvrij editiepapier en werd gezet uit de Garamond 10 punt letter. 26 exemplaren, gedrukt op houtvrij Van Gelder papier en gebonden in wit simili-leder, werden gemerkt van A tot Z en door de auteur gehandtekend.

z d
[1961]
Paul De Mont, 1895-1950. (monografie)

Bevat: Een getuigenis door P.G. Buckinx (pp 5-18) – bloemlezing uit het werk van Paul De Mont en 8 pagina’s documentaire zwart-wit foto’s.
Op het omslag: Portret van Paul de Mont door Luc De Decker.

Brussel: A. Manteau NV uitgegeven voor het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur.  -37p.

Reeks: Monografieën over Vlaamse Letterkunde, nr. 27
Afmetingen: 22.50 x 13.50 (ingenaaid – geïllustreerde kartonnen kaft)

1963 Brandhout voor de kou. Bloemlezing uit het werk van Pieter G. Buckinx. (poëzie – bloemlezing)

Met een inleidend essay door René Felix Lissens.
Deze bundel bevat een keuze uit de bundels “ De dans der kristallen (1936); Droomvuur (1940); De vleugelen van Icarus (1944); De verzoeking der armoede (1950); De oevers van de stroom (1958) en De zevende dag (1961). De keuze werd door de dichter zelf gedaan.
De lay out voor deze uitgave werd verzorgd door de dichter Marcel Obiak en de etsen die erin voorkomen zijn het werk van Joris Mommen die met deze tekeningen bekroond werd in de door de provincie Limburg uitgeschreven prijsvraag voor een reeks gravuren geïnspireerd op de poëzie van P.G. Buckinx. Deze bekroonde etsen werden met goedkeuring van de Culturele Dienst van de provincie Limburg voor deze publicatie bereidwillig afgestaan.

Drongen: Colibrant-uitgaven.   -71p.

Afmetingen: 21.30 x 16.50 (gebrocheerd)
Colofon: Zij verscheen naar aanleiding van zijn zestigste verjaardag en werd gezet uit de Garamond letter, en gedrukt op de persen van drukkerij Erasmus te Ledeberg voor de COLIBRANT –UITGAVEN Drongen in de maand februari 1963. De eerste druk bestond uit 26 luxe exx. , gedrukt op houtvrij Van Gelder papier, gebonden in linnen band, gemerkt van A tot Z en gesigneerd door de dichter, en uit 474 gewone exx., genummerd van 27 tot 500, op houtvrij editiepapier.
1972: vertaald in het Frans door Jeanne Buytaert onder de titel ‘Au fil des jours’. Uitgegeven door La Renaissance du Livre, Bruxelles.

[1963] Zeven gedichten. Een Limburgse suite. (gedichtenbundel)

Door de Provincie Limburg werd in 1962 een wedstrijd uitgeschreven voor boekillustraties op gedichten van Pieter G. Buckinx. De jury bekroonde het werk van Joris Mommen, maar had ook speciale waardering voor de inzending van Rik Hoydonckx en Jan Boelen. De illustratie van deze bundel is samengesteld uit een keuze van hun werk.

Hasselt: [Hasselt, A. Dusart], [1963], [24]p.

De Tijdspiegel. Cultureel maandblad voor Limburg,  jaarg. XVIII, 1963, nr 3, maart 1963.

Colofon: “Deze poëziebundel is een speciale uitgave van DE TIJDSPIEGEL, cultureel maandblad voor Limburg, en moet worden beschouwd als aflevering 3 van 1963.

1964 Pieter G. Buckinx. (essay + bloemlezing)

Ingeleid en samengesteld door RENÉ VERBEECK
verbeeck-rene-17 Antwerpen: Uitgeverij Helios. -47p.

Reeks: Monografieën over Vlaamse letterkunde nr 29 uitgegeven door het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur.
Afmetingen: 22.50 x 13.50 (ingenaaid – geïllustreerde kartonnen kaft)
1965 Voorbij de grenzen. (poëzie – bloemlezing)

Bevat gedichten uit: De dans der kristallen; Droomvuur; De vleugelen van Icarus; De verzoeking der armoede; De oevers van de stroom; De zevende dag; Nieuwe gedichten.
Hasselt: Uitgeverij Heideland. -79p.

Reeks: Poëtisch Erfdeel der Nederlanden; Nr 37
Afmetingen: 18 x 10.50 (pocket)
1967 Blijdschap is een boom. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Als in een spiegel; Opdrachten; Blijdschap is een boom.
Deurle: Orion-Colibrant. -44p.

Afmetingen:18.75 x 13.25 (ingenaaid)
Colofon: Deze gedichtenbundel Blijdschap is een boom, kwam van de pers in de lente van het jaar 1967, in opdracht van de Colibrant-uitgaven Deurle. Hij werd gezet uit de Memphis medium letter 10 punt en gedrukt te Ledeberg door de Drukkerij Erasmus.
[1967] Arnold Sauwen. (monografie) Antwerpen: Uitgeverij Helios. -47p.

Reeks: Monografieën over Vlaamse letterkunde, nr. 43,  uitgegeven door het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur.
Afmetingen: 22.50 x 13.50 (ingenaaid – geïllustreerde kartonnen kaft)
1968 Raymond Herreman. Zoals een meer. (monografie)

Bevat: Inleiding door Pieter G. Buckinx, bloemlezing en bibliografie van de schrijver Herreman.

Brugge: Vereniging van Westvlaamse Schrijvers VZW. -16p.

Reeks: VWS-Cahiers jg. III nr 2-B zomer 1968.

[1969] Het ligt voor de hand. (autobiografie)

Geïllustreerd met tal van zwart-wit foto’s

Brugge/Utrecht: Desclée de Brouwer. -119p.

Reeks: Open kaart. Autobiografieën van Nederlandse en Vlaamse auteurs
Afmetingen: 19 x 12 (gebonden flexikaft met stofwikkel)
Colofon: Gedrukt op de persen van de Sint-Augustinusdrukkerij te Brugge in opdracht van Uitgeverij Desclée De Brouwer
1971 Schouder aan schouder: speurtocht in de poëzie van dichters van ‘t Fonteintje: de dichter Edward Hoornik. (essay) Gent: Koninklijke Vlaamse Academie voor taal- en letterkunde. p. 267-286.
1971 Herdenking van Ernest Claes. (essay) Gent: Koninklijke Vlaamse Academie voor taal- en letterkunde. p. 89-92.

Overdruk uit: Jaarboek van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. – (1971)
1971 De poëzie van Jan van Nijlen getoetst aan zijn jeugdervaringen. (essay) Gent: Koninklijke Vlaamse Academie voor taal- en letterkunde. -10p.

Overdruk uit: Jaarboek van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. – (1971
1972 Mijn kleine prins Joepie. (kinderboek)

Omslag en illustraties van Ida Moors.

Hasselt: Uitgeverij Heideland-Orbis n.v.  -20p.

Reeks: Uitgaven voor de jeugd Het Fonteintje.
1972 Au fil des jours. (bloemlezing uit het werk – vertaald naar het Frans)

Oorspronkelijke titel: Brandhout voor de kou. (1963)
Vertaling: Jeanne Buytaert.
Voorwoord: Pierre Bourgeois.
Bevat zowel de Nederlandse tekst als de Franse vertaling

Brussel: La Renaissance du Livre. -119p.

Afmetingen: 19.50 x 13.50 (ingenaaid – zachte kaft)
Colophon: Ce recueil a paru en édition unilingue néerlandaise chez “Colibrant-Uitgaven”, sous le titre “Brandhout voor de kou”. Certains poèmes repris dans ce volume ont été édités également par “Uitgeverij Heideland” dans la collection “Poëtisch Erfdeel der Nederlanden”. Il s’agissait du fascicule nr 37, “Voorbij de Grenzen”. Les eaux-fortes qui illustraient l’ouvrage édité par “Colibrant-Uitgaven” sont reprises dans ce volume. Elles valurent à leur auteur, Joris Mommen, le prix que la Province du Limbourg décerna pour une série de gravures inspirées par la poésie de P. G. Buckinx.  Le service culturel de la Province du Limbourg en a très obligeamment prêté les clichés. Le dessin  reproduisant le portrait de l’auteur est l’ oeuvre de son ami, le peintre Félix De Boeck.

1973 Luc de Decker. (essay)

Met Arsène Sorel.
Aalst: Gemini. -94p.
1975 Bijna aan de grens. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Bijna aan de grens; Denkend aan Spanje; Dierbaar verbond; Nachtwake.
Deurle:  Colibrant. -52p.

Afmetingen:19.60 x 13.60 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)
1979 Paul Lebeau. (monografie) Antwerpen/Amsterdam:  De Nederlandsche boekhandel. -41p.

Reeks: Monografieën over Vlaamse letterkunde. Vol 60
1982 Verzamelde gedichten. (poëzie – verzamelbundel)

Inleiding: Rudolf Van de Perre
De omslag is van Johan Mahieu.
Bevat: De dans der kristallen; Droomvuur; De vleugelen van Icarus; De verzoeking der armoede; De oevers van de stroom; Blijdschap is een boom; Bijna aan de grens; Voorjaar aan zee; De zevende dag
Beveren: Orion-Colibrant. -295p.

Reeks: De gulden veder.
Afmetingen:20.60 x 12.25 (gebonden)
Colofon: de VERZAMELDE GEDICHTEN van Pieter G. Buckinx, gezet uit de Garamond 10 pts., werden in het najaar 1982 gedrukt op 100 grs editie, op de persen van Drukkerij Sanderus te Oudenaarde, in opdracht van uitgeverij Orion te Beveren.
Naast de gewone uitgave werden vijftig exemplaren gedrukt op Simili-Japon van Van Gelder 100 grs genummerd van één tot vijftig en door de auteur gesigneerd.

POSTUME UITGAVEN

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
[1988] Late gedichten. (gedichtenbundel) Kortessem : Pieter Geert Buckinx – Genootschap. -57p.

Afmetingen:24 x 15 (gebrocheerd)
Deze bundel “Late gedichten” van Pieter G Buckinx werd in het najaar 1988 gedrukt op de persen van de Drukkerij Paessen B.V.B.A. te Opglabbeek.
Dit gebeurde in opdracht van het Pieter G. Bunckinx-Genootschap uit piëteit voor de dichter die deze bundel zelf samenstelde en persklaar maakte. De bundel werd gedrukt op 400 exemplaren.
Dit is nummer …

1989 Spaanse gedichten. Nagelaten gedichten van Pieter G. Buckinx . (gedichtenbundel)

Geïllustreerd met foto’s.
Inleiding van Flor Van Vinkenroye.
Samengesteld door Frans Cornelis.
Met grafisch werk door Jo Deblieck.

Meerbeke – Ninove : Point. Zp.  –[32]p.

Afmetingen: 21 x 14.40 (gelijmd)
Reeks: Point jrg.4, nr.17.

1997 Bloesems van mijn droom : de beste gedichten. (poëzie – bloemlezing)

Samengesteld en ingeleid door Rudolf Van de Perre.
Bevat: De dans der kristallen; Droomvuur; De vleugelen van Icarus; De verzoeking der armoede; De oevers van de stroom; Blijdschap is een boom; Bijna aan de grens; Voorjaar aan zee; De zevende dag; Late gedichten; Spaanse gedichten.

Tielt: Uitgeverij Lannoo. -79p.

Afmetingen:21.50 x 14 ( gebonden – linnen harde kaft – stofomslag)
Colofon: Bloesems van mijn droom werd, in een typografische vormgeving  en met een omslagontwerp van Antoon de Vylder, gezet uit de DTL Vanden Keere door de Diamant Pers nv te Zandhoven en belicht en gedrukt door Drukkerij Lannoo nv te Tielt in september 1997.
Dit boek verschijnt in samenwerking met de Pieter Geert Buckinx stichting vzw

2003 De wijzers van het uurwerk. (roman)

Uitgave van een roman die in de nalatenschap werd aangetroffen.
Fragmenten van de roman verschenen eerder in De Meridiaan, 1ste jg. November-december 1951, p. 97-102.
De Tijdspiegel, 10de jg. Nr 8, oktober 1955, p. 254-256.

Kortessem : Buckinx [Pieter Geert]-Stichting. -87p.
2003 Voorjaar te Dilbeek: een huldeboek naar aanleiding van de honderdste geboortedag van Pieter G. Buckinx ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de Cultureel-Sociale Vereniging C.S.V. vzw. Tienen: Aqua Fortis. -91p. ill.
2009 Sneeuw en vuur. (poëzie – bloemlezing)

Keuze uit de bundels: De dans der kristallen; Droomvuur; De vleugelen van Icarus; De verzoeking der armoede; De oevers van de stroom; De zevende dag; Blijdschap is een boom; Bijna aan de grens; Voorjaar aan de zee; Late gedichten; Spaanse gedichten.
Samensteller Dirk Christiaens.
Met een inleiding van Rudolf van de Perre.

Leuven: Uitgeverij P. -64p.

Reeks: Parnassus Retroreeks nr 3.
Afmetingen: 16 x 12 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Colofon: Sneeuw en vuur, een selectie van P.G. Buckinx, verscheen begin januari als 3de deel in de Parnassus Retroreeks – een initiatief van Dirk Christiaens waarin haast vergeten, maar toch belangrijke Vlaamse dichters van de twintigste eeuw gebloemleesd worden.
Dit boek kreeg een oplage van 300 ex.
Gezet uit Bembo. Gedrukt op Rives 120 gr. Door Drukkerij Peeters, Herent.

 

Vele van zijn teksten werden door Vlaamse componisten (oa Arthur Meulemans, Willem Kersters) op muziek gezet

1949

Wen de dagen lengen, uit de “Van Veldeke” Cantate, 1927. Tekst van Pieter Geert Buckinx. Muziek van Arthur Meulemans. Brussel, “De Hukst”-uitgave (1949), 7p. (Singhet scone 1948-1949, 9 en 10).

1956

Goede nacht, Gedicht van P.G. Buckinx. Muziek van Theo van Doren, opus 25, nr 1. Antwerpen, uitgave Metropolis (1956) [4]p.

Mijn kleine droomwereld: negen liederen voor de jeugd. Muziek van Theo van Doren, opus 26. Gedichten van P.G. Buckinx en Maria de Lannoy. Antwerpen, uitgave Metropolis (1956), 15p.

1958

Lentebloesems: negen liederen voor de jeugd. Muziek van Theo van Doren, opus 27. Gedichten van P.G. Buckinx. Antwerpen, uitgave Metropolis (1958), 25p.

1963

Christofoor, voor lage stem en piano. Muziek: Ivo Ceulemans. Gedichten van P.G. Buckinx. Brussel, J. Maurer (1963), 4p.

1964

Cirkus-capriolen, een suite voor de jeugd met kinderkoor, hobo, klarinet, trompet, kleine trom en piano. Tekst: P.G. Buckinx. Muziek: Willem Kersters. Opus 15. Brussel, J. Maurer (1964), 20p.

1982

De vlinderdans. Muziek: Ivo Ceulemans. Tekst: P.G. Buckinx. Algemeen Nederlands Zangverbond, 1982.  (ANZ-koorblad. Edactie, Vic Nees; vol. 40)

1989

De dans der kristallen, voor middenstem en piano. Tekst: P.G. Buckinx. Muziek: Willem Kersters. Opus 80. Brussel, Cebedem, 1989, 20p.

 • Bloei (uit de Dans der kristallen p. 31)
 • Cap Ferrat (ibid. p. 32)
 • Bruilofstslied (ibid. p. 33)
 • De dans der kristallen (ibid. p. 34)
 • Zeg mij nog niet vaarwel (ibid. p. 35)

 Overzicht per genre alfabetisch op titel.

GEDICHTENBUNDELS

 • Bijna aan de grens (1975)
 • Blijdschap is een boom 1967)
 • Bloesems van mijn droom (1997)
 • De dans der kristallen. (1936)
 • De doortocht (1926-29)
 • De oevers van de stroom (1958)
 • De verzoeking der armoede (1950)
 • De vleugelen van Icarus (1944)
 • De zevende dag (1961)
 • Droomvuur (1940)
 • Late gedichten (1988)
 • Marie Louise Buckinx (1992)
 • Spaanse gedichten (1989)
 • Voorbij de grenzen. (1965)
 • Voorjaar aan zee (1955-80)
 • Wachtvuren. (1929)

Monografieën

 • Staf Bruggen (1929)
 • Maurice Cantens (1960)
 • Paul de Mont (1961)
 • Paul Lebeau (1979)
 • Arnold Sauwen (1967)

Luisterspelen

 • De venster naar de zon. (1953)
 • Van een schamel moedertje. (1955)

Kinderboeken

 • De kikker, het musje en de leeuw. (1958)
 • Ik zing de ganse dag. (1959)
 • Mijn kleine prins Joepie. (1972)

Toneel

 • De tredmolen (1926)
 • Gebroken droom (1925)
 • Ina (1922)
 • Kerels (1922)

Essays

 • De dichter Anthonie Donker (1955)
 • De moderne Vlaamse poëzie (1956)
 • De moeder van Guido Gezelle’ (1954)
 • De poëzie van Jan van Nijlen getoetst aan zijn jeugdervaringen. (1971)
 • Het ligt voor de hand (1969 – autobiografie)
 • ‘Het vierde lustrum van mijn generatie’ (1950)
 • Herdenking van Ernest Claes. (1971)
 • Schouder aan schouder: speurtocht in de poëzie van dichters van ‘t Fonteintje: de dichter Edward Hoornik. (1971)