home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Pynenburg, Geert

Maakt deel uit van:

GEERT PYNENBURG (soms ook Pijnenburg)

Turnhout, 24 augustus 1896 – Kapellen, 12 juli 1980

Geert Pynenburg , pseudoniem Geert Grub

Dichter, schrijver en activist.
Fervent naturist, overtuigd anarchist, anti-fascist, seksueel voorlichter en propangandist van het vrije huwelijk.

“Iemand die op de barricaden staat, en daar blijft, zijn hele leven lang, is een hoge uitzondering. De moed waarmee Geert Grub nu zijn leven lang tegen de bestaande orde en bestaande maatschappij gevochten heeft en blijft vechten is een fenomeen in ons land. Daarvoor alleen mogen wij ons hoedje -figuurlijk gesproken – aflangen. Een decoratie zal hij niet krijgen, een straat zal nooit naar hem genoemd. Daarvoor past hij niet in het kadertje van dit kleine en belachelijke land.

Maar ik decoreer hem vanavond […] met de zwaarden en de lauwerkrans van de Opstandige.”

Geschreven door Louis Paul Boon 14 november 1970. Uitgesproken door Adolf Merckx.

Pseudoniemen: GRUB Geert  (in Staatsgevaarlik & in De Akker & De Doedelzak & Het Overzicht) ook verschillende publicaties; X (in Staatsgevaarlik) voor details zie rubriek A-Z Pseudoniemen lexicon

BIOGRAFIE

24 augustus 1896: Geboren te Turnhout als Gerardus Pynenburg.

 • Zijn vader Antonius (geb. 1872) was suikerbakker en koopman en afkomstig uit Baarle-Hertog. Zijn moeder Francisca Kiemenij (geb. 1867) was eveneens afkomstig van de Belgische enclave.

1905: De familie verhuist naar Duffel. Geert zet zijn lager onderwijs voort als intern aan het Klein Seminarie te Hoogstraten.

1907: Blijkt niet voor pastoor in de wieg gelegd en moest ‘op stiel gaan’, eerst als smidshulpje in Duffel, later als leerjongen bij bakkers in Duffel en Borgerhout.

1914-1918 WERELDOORLOG I

1914: Vlucht bij het uitbreken van WO I naar Baarle-Hertog, maar keert in oktober reeds terug.

 • Poogt zich clandestien aan te sluiten bij het Belgische leger, wat mislukt.

Zomer 1915: Wordt door de bezetter opgepakt en veroordeeld tot 3 maanden cel.

 • Komt in contact met het activisme en August Borms
 • Borms zet hem aan lid te worden van de Vlaamsgezinde jongerenvereniging Groeningerwacht.  Borms bezorgt hem ook een job bij het Vlaams Propagandabureel in de Prinsesstraat. Zal zijn hele leven lang een grote loyauteit en bewondering voor Borms behouden.

16 september 1917: Neemt deel aan de activistische betoging tegen kardinaal Mercier aan de Sint-Joriskerk in Antwerpen.

 • Wordt samen met Paul van Ostaijen, die hij toen niet persoonlijk kende, en drie andere betogers opgepakt. De twee jonge schrijvers ontmoeten elkaar later bij advocaat Erniel Wildiers, die hen zou verdedigen.

17 januari 1918:  de vijf beklaagden worden schuldig bevonden aan smaad aan de kardinaal en veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 maanden, een geldboete van 26 frank en 1/6 van de proceskosten. Pynenburg krijgt een extra boete van 26 frank en een tweede zesde van de proceskosten wegens ‘te hebben medegewerkt tot het uitgeven en verspreiden van druksels, waarbij de echte aanwijzing van de naam en de woonstede des schrijvers of des drukkers niet was vermeld.”

 • Alle veroordeelden gaan in beroep.

9 februari 1919: in ‘Ons Land’ een activistisch weekblad verschijnt het gedicht ‘Goed heil U, O Vlaanderen. Bij ’t vonnis geveld in zake ’t geval Mercier’ gesigneerd: ‘G. Pijnenburg, 1ste veroordeelde.’

28 maart  1919: het Hof van Beroep te Brussel bevestigt het vonnis.

1918: Verschijnen van een christelijk geïnspireerde dichtbundel “Zelfvervloeking”.

 • Het woord vooraf besluit de schrijver met de woorden: “Een nedrig steentje bij te dragen tot hechter grondslag voor Heerliker-Toekomst die Vlaanderen wacht, wil ik; vooral nu Vlaandren zelfstandig een Staat is voor wie de redenen tot oorlog der Belgiese regering niet bestaan, het volk vrede wil; en de Vrede voor Vlaanderen de poorten opent voor bloei en vooruitgang – met deze.”
 • Maakt in deze periode vele vrienden onder de Vlaamsgezinde jongeren: Firmin Mortier (journalist), Oscar Leemans (redacteur van ‘De Schelde’ en goede vriend van Victor J. Brunclair), Jef Horemans (toneelschrijver), Maria de Lannoy (dichteres) en Jan de Roover (bediende bij De Nederlandsche Boekhandel)

INTERBELLUM : BETROKKEN BIJ DE TIJDSCHRIFTEN ‘STAATSGEVAARLIK’ EN ‘HET OVERZICHT’

September 1919: Geïnspireerd door de Clarté-beweging publiceert hij samen met Mark edo Tralbaut het eerste nummer van het tijdschriftje “Staatsgevaarlik”

 • Pynenburg publiceert in Staatsgevaarlik onder het pseudoniem Hopst. Herman van de Reeck (die een jaar later de dood zou vinden tijdens de verboden 11 juli-optocht schreef onder het pseudoniem Krilenko en Victor J. Brunclair noemde zich G. Bardemeyer).
 • Na vier  nummers (25 oktober 1919) hield het tijdschrift op te bestaan.

1920: Slaagt er uiteindelijk in om geregeld gedichten gepubliceerd te krijgen in het dagblad “De Schelde”.

In mei 1919 schrijft hoofdredacteur Pol de Mont hem nog:

Er schijnt wel aanleg in u te bestaan maar ge zult het alleen dan tot iets brengen, indien gij
1ste uw taal veel beter leert
2de den dichtvorm veel, veel beter bemeestert,
3de alle uwe proeven 0, 20 desnoods 100 maal hermaakt ! Ja, zoolang tot het goed wordt !
 

Wanneer Alice Nahon in de winter van 1920 voor een paar weken naar Antwerpen komt, worden hun vroegere vriendschapsbanden weer stevig aangehaald, om stand te houden tot aan haar dood in mei 1933.

Juni 1921: Begint samen met Fernand Berckelaers (Michel Seuphor) het later zeer beroemd geworden tijdschrift “Het Overzicht” (15 juni 1921 – februari 1925), dat ze “strijdend Vlaams” en “internationalistisch” noemden. De eerste jaren staat het blad vol met pseudo-filosofisch gewauwel. Pas wanneer Berckelaers met Jozef Peeters (september 1922) in zee gaat, wordt het een geapprecieerd avant-gardistisch tijdschrift.

 • Het eerste nummer bevat (kan het anders ?) Nahons ‘Mizerie Menschen’
 • Het nummer van augustus 1921 bevat Nahons  enigszins pikante gedicht ‘Verlangen’. Vlak ernaast staat dan zijn eigen openlijk erotische ‘Dankgebed’.
 • Het tijdschrift plaatst paginagrote advertenties voor de aan de Meir gevestigde delikatessenzaak San Antonio Store ofte ‘Huis Michielsen-De Vos’. Dit had alles te maken met de relatie die Pynenburg had aangeknoopt met de uitbaatster Rosine Michielsen. Toen de liaison begon was Rosine, of ‘Rozeke’ zoals Pijnenburg haar noemde, op papier nog getrouwd. Pas in augustus 1923 wordt de echtscheiding uitgesproken, maar op 13 januari van datzelfde jaar was de toen al 42-jarige Rosine al bevallen van een zoontje Gérard genaamd. Het kind, waarvan Geert Pijnenburg ongetwijfeld de vader was, overlijdt op 23 mei. De relatie hield zeker stand tot 1926, al was Pijnenburg absoluut niet monogaam.

INTERBELLUM (2) : TWAALF STIELEN EN DERTIEN ONGELUKKEN

1925: Vertegenwoordiger in ‘Modern parket oxolith’. Woonde aan het De Coninckplein.

1928: Handelaar in granen, voeder en meststoffen, gevestigd op de Grote Markt.

 • Politiek actief in de Algemeen Groot-Nederlandse bond en als secretaris van de Vlaams Nationale Partij bij de Bormsverkiezing van 1928.

30 november 1929: Huwt met de in het Duitse Schwerin geboren lerares Gertrude Flint.

INTERBELLUM (3) : EEN BESCHEIDEN HORECA-ACTIVITEIT ANNEX SEKSUEEL VOORLICHTER EN VOORVECHTER VAN HET VRIJE HUWELIJK

1930: Faillissement van zijn handelszaak. Bouwt met afbraakmateriaal van de wereldtentoonstelling een ‘woonkeet’ in Heide-Kalmthout, een dorp zo’n 15 km ten noorden van Antwerpen.

 • De plek, toen ‘in the middle of nowhere’ nu de residentiële Geusenbacklaan, was zeer idyllisch gelegen.
 • In 1933 wordt Henri van Straten zijn buurman.
 • Geleidelijk aan wordt het huisje van Pynenburg als vanzelf een café (later annex hotelletje): ’t Melkhuisje’.
 • Het Melkhuisje wordt voor Pynenburg een belangrijke bron van inkomsten. Eind jaren 30 verhuurt hij kamers en tijdens WOII kunnen grote groepen bezoekers er een boterham met kaas (15 frank), een omelet (25 frank) of een volledig diner ‘van alles naar goesting’ (75 frank) nuttigen.

Jaren 30: Maakt naam als fervent voorvechter van seksuele ontvoogding. Hij acht het vooral van belang dat jongeren op tijd goed voorgelicht worden, iedereen gemakkelijk aan voorbehoedsmiddelen kan komen en de abortus (onder voorwaarden) gelegaliseerd zou worden.

 • Reeds in 1919 heeft Pynenburg onder het pseudoniem Hopst in het tweede nummer van ‘Roeland’ een pleidooi gehouden voor vrije liefde en ‘vrij-huwelik’ en hij zou zijn hele leven lang een voorvechter blijven van een vrijere seksuele moraal.
 • 1933: publiceert bij uitgeverij De korenaar te Aalst ‘Voor geboorteregeling. Het vraagstuk der vruchtafdrijving en wat er onder Sociologies, Zedelik, Hygiënies en wetenschappelik opzicht bij kijken komst’.
 • Jaren 1930: richtte de Vlaamse Stichting voor Sexuele Wetenschappen, Onderzoek en Voorlichting (S.W.O.V.) op en publiceerde onder zijn pseudoniem Geert Grub diverse brochures:
  • Voor geboorteregeling. Het vraagstuk der vruchtafdrijving en wat er onder Sociologies, Zedelik, Hygiënies en wetenschappelik opzicht bij kijken komst. (1933)
  • Physiologie der geslachtsorganen. (1936)
  • Beïnvloeding der bevruchting. Middelen en methodes. (1936)
  • De twee bovengenoemde titels werden in 1937 met tien andere gebundeld in ‘Sexuele Voorlichting en Levensleer’.

1936: Richt samen met enkele oude kompanen uit de activistenstrijd (oa Victor J. Brunclair en Karel Ruys) het tijdschrift ‘Getuigenis’ op. Volgens het ‘inteekenbulletijn’: ‘een linksch tijdschrift voor Kunst, Wetenschap, Politiek en Kultuur’, dat het tegen de dominante katholieke pers moest opnemen.

 • Het tijdschrift houdt het twee nummers uit.
 • Onder het pseudoniem Grub besteedt Pynenburg in dit blad veel aandacht aan de gevaren van het fascisme en militarisme. Evenmin is hij blind voor de fascistische trekjes van de Sowjetstaat.

1940-1945: WERELDOORLOG II. TOCH TROUW AAN BORMS

1940-1945: Ondanks zijn anti-fascistische houding, kan of wou hij zich niet onttrekken aan zijn loyauteit voor Borms.

 • Stuurt als eerste (21 november 1940) een felicitatiebrief ter gelegenheid van Borms  bekroning met de ‘Prijs der Stede Hamburg’.
  • Dixit Pijnenburg: een belangrijke eer ‘daar ze van het Grote Duitsland komt, dat ons volk zijn verdienstevolle zonen ontdekt waar het eigenland ze miskende en vervolgde’.
 • Op 10 december schrijft hij aan Borms: dat de Vlaamse beweging ‘het oude parool: “onverduitst en onverfranst” niet weer liet horen’ is  ‘niet enkel een taktiese, maar ook een politieke fout’.
 • De Bormscommissie kent hem een fikse schadevergoeding toe voor het leed dat de Belgische staat hem wegens zijn activisme tijdens de vorige oorlog had aangedaan. Hiervoor stuurt hij een bedankbrief.
 • 1943: publiceert in het Nieuwe Orde-weekblad Volk en Kultuur een tamelijk onschuldig herdenkingsartikel over Alice Nahon.

1945: Moet de schadevergoeding van de Bormscommissie terugbetalen en verliest zijn burgerrechten. Hierdoor kan hij nooit meer aanspraak maken op een vergoeding voor de geleden oorlogsschade aan zijn huis te Heide (door een inslag van een V2), ook niet nadat zijn naam in 1947 gezuiverd was.

1946: Pynenburg heeft tijdens de oorlog heel wat geschreven (drie toneelstukken, twee romans en enkele essays). Ze worden allemaal aangekondigd als ‘persklaar’ of ‘in voorbereiding’ maar het enige boek dat daadwerkelijk verschijnt is de roman ‘Lode Tondelle’

 • Hierin komen zowat alle thema’s die Pynenburg nauw aan het hart lagen, aan bod: onrechtvaardige verdeling van de rijkdom, klassenrechtspraak, seksuele voorlichting (en de gevolgen van onwetendheid), naturisme, belang van goed onderwijs enz.

1946: Publicatie van een essay ‘Ethiek redt beschaving’ en een pamflet omtrent de koningskwestie ‘Misbruik van een koning’ waarin de auteur opriep tot redelijkheid en vooral het belang van de zaak niet te overschatten.

Daarna zal er 10 jaar lang niets van Pynenburg/Grub verschijnen.

1956: In een beperkte oplage van 150 exemplaren wordt ‘Dichtwerk’ gepubliceerd.

WERELDVERBETERAAR

1960: Voor de laatste keer betrokken bij de oprichting van een tijdschrift. Samen met Jack Feenstra, Els Ceesinck en Frans Pointl werd hij redacteur van  ‘Dimdom, algemeen kultureel periodiek’.

Jaren 60 en 70: Is vooral bezig met ‘wereldverbeteren’.

 • Hij wordt lid van Amnesty International en is zeer actief in de briefschrijfacties.
 • Stuurt lange epistels over allerlei dingen die hem niet zinden de hele wereld rond: naar programmatoren van de BRT, premier Paul van den Boeynants, Mobutu, Ceauscescu, Koning Boudewijn enz.
 • Zijn pamfletten – ‘Een moraal voor allen’(1964); ‘Er is slechter dan seks’ (1965) en ‘Ethiek is kultuur’(1970) -, stuurt hij genummerd en gesigneerd naar ‘Z.H. de paus, Z.M. de koning, de U.N.O. en andere organisaties die bij machte zijn “het te beteren”.

Publiceert nog regelmatig meestal onder de pseudoniem Geert Grub, gedichten, essays en verhalen in het literaire tijdschrift ‘Kruispunt’ (opgericht door Mark Braet en Georges van Acker in 1959)

23 augustus 1976: Voor zijn tachtigste verjaardag werd hem, op initiatief van Ludo Simons, een cheque van 60.000 frank overhandigd, som die was bijeengebracht door zijn vrienden, onder wie Ger Schmook, Emiel Willekens en Marnix Gijsen.

1979: Op zijn 83ste verscheen zijn laatste boek Karlien Ter Hoge. Antwerpse tragedie.

12 juli 1980: Overlijdt te Kapellen.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Manu van der Aa, Geert Pynenburg in: Zacht Lawijd, 2010, 9-2 pag. 33-55 Rubriek: De kleine garnaal.

SMAAKMAKER

Groet aan Rusland

Uit: Alkaloïden. Lieve en stoute verzen. (1935)

Ik ben een kind van het oude Europa
en mijn hart groet het Jonge Rusland.
 
Ik ben geboren in het paradijs der kapitalisten,
maar om te wensen het nieuwe Rijk,
dat een paradijs zal zijn zonder kapitalisme,
een paradijs van Mensen!
Daarom groet ik Jong Rusland.
 
Mijn bloed roept om liefde en schoonheid,
want kunst en roem vullen het verleden van mijn stam
– een stam vol adel in oud Europa.
Adel is er in mij: edelheid van gevoelens,
edele smaak, edel streven.
Daarom, bewoners van de Nieuwe Wereld
die alleen onze ondeugden geërfd hebt en niets weet van adel en trots,
vrijheidsliefde en idealisme, rekenen wij niet op U voor morgen.
Wij zien de dageraad uit het Oosten komen,
waar Jong Rusland in de barensweeën ligt van de Nieuwe Tijd
lang door onze denkers en dichters, gedroomd en voorspeld.
 
Mijn vaderland is het paradijs der kapitalisten.
Het verdrukt mijn volk dat verhongert,
dat vergaat, ontmand en onmondig
Het is mijn vaderland niet, want ik ben er niet vrij, niet gelijk,
word er niet geacht maar bespot en bespogen,
 
Ik word er gedrild en bevolen,
tot koeliewerk gedoemd en tot verraad gedwongen
als ik omhoog wil komen.
Het is mijn vaderland niet, want het vermoordt mijn volk.
 
Zoals ik zonder vaderland geraakt ben,
kwam ik zonder god, toen ik Hem, in de personen der kerkelike prinsen
aan de zijde zag staan van machtsmisbruik, verdrukking en uitbuiting.
En in oud Europa, nu door de Nieuwe Wereld, onze ontdekking,
gekoloniseerd en in gouden ketens geklonken,
sta ik, met alle verlaten mensen een verlatene,
met alle armen een arme,
naast alle misbruikten, bedrogenen en geplunderden
in de koude nacht van een liefdeloze tijd,
en zie naar U, Jong Rusland, zie naar U,
en groet U.
 
En als ik nog bidden kon dan deed ik ’t opdat g’ uw strijd
zoudt winnen.
Maar meer dan een gebed, helpt U en ons een Daad.
Dus sla ‘k de sikkel in het onkruid,
voorpostvechter in Uw strijd,
 
en groet U, Jong Rusland, dat de Mens bevrijdt!

 

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

 • Het grootste deel van zijn publicaties zijn in eigen beheer uitgegeven. Vanaf 1935 is het vooral de uitgeverij met de programmatorische benaming “Dienen” die vrijwel alle boeken van ¨Pynenburg/Grub’ zou publiceren en waarachter hij uiteraard zelf schuilging.

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience  – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • POËZIECENTRUM VZW – Gent

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1918 Zelf-vervloeking: gedicht in zes delen en een voorvers, en enkele verzen voor vrede (poëzie) Antwerpen: Boekhandel Flandria van Ernest Siems. -32p.

Pynenburg spreekt zelf van Uitgave in eigen beheer.
1922 Maja. (poëzie) Pijnenburg 3 Antwerpen: Imprint Het Overzicht. -67p.

Afmetingen: 17.20 x 15 (ingenaaid)
druk. W. Foets
1923 Ik weet nog…  Gedicht van Geert Pynenburg,

Muziek: Jos. Watelet
Berchem: De Ring nr 38. -3p.
1924 Apostel. Verzen aan en over Dr. Aug. Borms. (poëzie)

Onder eigen naam: Geert PIJNENBURG.
Omslagtekening van Lode Seghers.
Pijnenburg 2b
Pijnenburg 2 Antwerpen: eigen beheer. -30p.

Afmetingen: 18.70 x 14 (ingenaaid)
Colofon: Uitgegeven voor ’n deel ten voordele van het Martelaarsfonds en de Amnestiewerking en voleindigd te drukken op 22 december 1924.
Dendermonde : drukkerij Heugebaert.
1926 Haver, Kernen. (aforismen) Antwerpen: eigen beheer. -112p.

Afmetingen: 18.25 x 13.50 (ingenaaid)
Dendermonde : drukkerij Heugebaert.
1931 Jong is m’n lust! (lied)

Onder eigen naam: Geert Pynenburg.
Muziek: Robert Vantomme.
Berchem :De Ring. -3p.
1933 Mensen in strijd. (Haver, kleine vertelsels) (verhalen)

Voorafgaan door een programmatisch ‘Manifest 1926’
Met portret door Edm. Van Dooren
Aalst: De Korenaar. (Albert Lienartstr, 28) -254p.

Afmetingen: 18 x 13.50 (ingenaaid)
Druk. –Internacia – (E. Ilegems) Coebergerstraat, 29 Antwerpen.
1933 Voor geboorteregeling. Het vraagstuk der vruchtafdrijvingen wat er onder sociologisch, Zedelik, Hygienies en Wetenschappelijk opzicht bij kijken komt uiteengezet door Geert Grub (essay)

Verantwoordelik: Geert Pijnenburg Paleisstraat 136 Antwerpen.
Aalst: De Korenaar. -70p.

Afmetingen: 18 x 12.50 (ingenaaid)
Drukkerij Th. Van Mol 10, Hoogkeers, Antwerpen.
1935 Alkaloïden. Lieve en stoute verzen. (poëzie)

Onder pseudoniem Geert Grub.
Heide: Uitgave Dienen. -48p.
1936-38 Voor sexuele voorlichting en levensleer. (12 essays uitgegeven door de Vlaamse Stichting voor sexuele wetenschappen, onderzoek en voorlichting).

1. Sexuele voorlichting. (1936)
2. Ouders en kinderen. (1936)
3. Sexologie en levensleer. Met verklarende illustraties. (-32p.)
4. Voortplanting en ontstaan van het leven. Met verklarende afbeeldingen. –-31p.
5. Het geslachtsleven van man en vrouw in liefde en huwelijk. (essay) –-40p.
6. De beïnvloeding der bevruchtiging
7. Mekanisme der potentie
8. Chemisme der sexualiteit
9. Sexuele inversies en perversies. De geslachtspersoonlijkheid, een konstitutiegevolg. Proeven die bewijzen zijn. Sexuele varianten en abnormalen. Hermaphrodieten, androgynen, metatropen, transvestieten, homo- en bi-sexualiteit, infantillisme, fetichisme, exhibitionisme enz. Verdraagzaamheid en recht door begrip en kennis.
10. Geslachtsziekten, prostitutie en erfelijkheid–-33p.
11. Het gerecht en de zedenzaken-30p.
12. Uit de raadgevingspraktijk: de sexuele nood van jeugdigen en gehuwden.
Antwerpen : Vlaamse Stichting voor sexuele wetenschappen, onderzoek en voorlichting ; Heide : Uitgaven Dienen.

Reeks: Sexuele voorlichting en levensleer.
Afmetingen: 22.50 x 14.50 (gebonden)
1938 Een dag ’n heel leven. Proletariese novelle. (novelle)

Onder pseudoniem Geert Grub.
Verantwoordelik: Geert Pijnenburg Paleisstr. 98 Antwerpen.
Met reproductie van het portret van den schrijver naar de schilderij van kunstschilder Karel de Posson
Heide: Uitgave Dienen. -134p.

Afmetingen: 15.75 x 12.50 (gebonden – kartonnen kaft)
1939 Gerecht en recht : kritiese bemerkingen op onze rechts- en strafpleging, en bijdrage om tot een betere wijze van recht-doen te komen. (essay)

Verantwoordelik: Geert Pijnenburg Paleisstr. 98 Antwerpen.
Heide: Uitgave Dienen. / Amsterdam : ” De Ploeger “-198p.

Afmetingen: 20.50 x 15 (gebonden – kartonnen kaft)
1945 De Atoom Kracht, begin der beschaving of einde der wereld? (essay)

Onder pseudoniem GEERT GRUB.
Heide: Uitgave Dienen. -24p.

Afmetingen: 17.50 x 13.50 (geniet)
Drukkerij “De Schelde” F. Brat – Volkstraat, 15 Antwerpen.
1945 Geslacht en leven. Sexuele voorlichting en levensleer. Een populariserende studie tot bestrijding van de sexuele nood naar de werken van de HH. Proff. en artsen Felix Abraham, Magnus Hirschfeld, Max Hodann von Krafft-Ebing, Ern. Schertel, Ralf Spinner, Wilhelm Stockel, H. Th. Van de Velde enz., enz / Geert Grub ;

Vertaald bewerkt en aangevuld door Geert Grub.
Heide ; Kalmthout : Uitgeverij Dienen. -160p.
1946 Misbruik met den koning. (pamflet)

Onder pseudoniem GEERT GRUB.
Heide: Uitgeverij Dienen. -32p. ill.

Afmetingen: 17.75 x 13.25 (geniet)
1946 Echec au roi… . (pamflet)

Onder pseudoniem GEERT GRUB.
Heide: Uitgeverij Dienen. -32p. ill.
1946 Lode Tondelle. (roman)

Onder pseudoniem GEERT GRUB.
Omslagtekening van Leo Sebregts.
Heide-Kalmthout: Uitgeverij Dienen. -312p.

Afmetingen: 16.75 x 12 (gebonden – kartonnen kaft)
Colofon: van dit werk, gedrukt op de persen van de firma Dirix & Van Hove, Apostelstraat 8-10, Antwerpen werden 7 ex. getrokken op echte featherweight, door de schrijver getekend en genummerd A tot G (Antwerpen, Juli 1946)
1946 Ethiek redt beschaving ! Tijdsgedachten over Onze Beschaving Zedelikheid Is Vast Punt Fasjistiese Smetten Mensch of Maatschappij ? Nood aan Ethiek Overtuiging vormen – Demokratie Pro, niet anti zijn ! Humaniteit Een werkend Wereldgeweten Tegen de Doodstrafuitvoering, vrede door echt – Mensch zijn ! (pamflet)

Onder pseudoniem GEERT GRUB.
Heide-Kalmthout: Uitgeverij Dienen. -32p.

Afmetingen: 22 x 13.50 (geniet)
Drukkerij “De Schelde” F. Brat – Volkstraat, 15 Antwerpen.
1956 Dichtwerk. (poëzie)

Onder eigen naam: G. PIJNENBURG.
Deeltitels: rijm en onrijm; Gelegenheidsgedichten; Celzuchten
Pijnenburg 1 Heide: Uitgave Dienen. -45p.

Afmetingen: 24.40 x 17.30 (ingenaaid)
Colofon: Van ‘Dichtwerk’ werden in april 1956 bij L. Van Uffelen te Antwerpen 150 exemplaren op houtbrij papier gedrukt, met omslagontwerp van Marc Claus.
De genummerde en gesigneerde exemplaren vormen de originele editie.
1958 Van gisteren tot morgen: drie verbeeldingen in dialoogvorm en een tractaat. Heide: Uitgeverij Dienen. -79p.

Afmetingen: 24.50 x 16 (gebonden – linnen kaft)
Drukkerij “Excelsior”, N.V. Somerstraat 22. Antwerpen
Colofon: Van dit werk, gedrukt op de persen van de Drukkerij Excelsior, te Antwerpen werden 400 ex. getrokken waarvan 50 op houtvrij papier de inschrijvers voorbehouden.
1963 De Gave Gods (hoorspel)

Onder de naam Geert Pijnenburg
Lees meer: Hoorspeltitels Vlaamse openbare omroep 1963 – Hoorspelen.eu
Uitgevoerd op BRT 1 op dinsdag 25-06-1963
1964 Een moraal voor allen: een manifest aan de “Wereld Vereniging” voor kultuur te Venetië gezonden, en verder bestemd voor de leiders van volkeren en menschen. (essay)

De verantwoordelijke uitgever G Pijnenburg
Heide Kalmthout -24p.

Afmetingen: 25 x 13 (geniet)
Gedrukt op de persen van Drukkerij Anvers-Bourse. Van dit schriftje werden 6 exemplaren getrokken op Drie Kronenpapier en gemerkt van A tot F.
1965 Er is slechter dan seks. (essay)

Onder pseudoniem GEERT GRUB.
De verantwoordelijke uitgever G Pijnenburg
Heide Kalmthout -34p.

Afmetingen: 20.75 x 13.75 (geniet)
Gedrukt op de persen van Drukkerij Anvers-Bourse. Van dit schriftje werden 6 exemplaren getrokken op Drie Kronenpapier en gemerkt van A tot F.
1968 De wereld en zijn (onder)mensen.

Onder pseudoniem GEERT GRUB.
Uitgever: Geert Grub Heide. -48p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (geniet)
Colofon: Van dit schrift werden 6 ex. op houtvrij papier getrokken en bestemd voor Z. H. Paus Paulus VI, Z.M. Koning Boudewijn, de UNO, Het Min. Van Vl. Kultuur en een voor wie mildst steunt.
1969 Etiek is kultuur. (essay)

Onder pseudoniem GEERT GRUB.
Uitgever: s.n. s.l. -54p.

Afmetingen: 21.50 x 13.50 (geniet)
Gedrukt op de persen van Drukkerij Opdebeeck Tweemondstraat 278 Deurne.
Colofon: Hiervan werden 7 eks. Getrokken op houtvrij papier, genummerd en door de auteur getekend en oa bestemd voor Z.H. De Paus, Z.M. De Koning, de Uno en andere organisaties die bij machte zijn “het te beteren”.
1970 Over de ondervraging.

Auteur: Seuphor
Vertaler: Geert Pynenburg
St Amandsberg: Argo: Literair en artistiek bulletin. Vol 20 BIS
1975 De grote verrader was een kleine garnaal (Rond en over Dr. Aug. Borms. (essay)

Onder pseudoniem GEERT GRUB.
De verantwoordelijke uitgever G Pijnenburg
Pijnenburg 4 Heide Kalmthout: eigen beheer – Geert Pijnenburg.  -86p.

Afmetingen: 21 x 15 (ingenaaid – zachte kaft)
Gedrukt op de persen van Drukkerij Lode Opdebeeck Deurne.
Er bestaan ook andere voorkaften.
1977 Haver-kernen : aforismen en ideeën. 2 Kalmhout : Eigen beheer G. Pijnenburg. -40p.

Afmetingen: 20.50 x 14.25 (gelijmd)
Colofon: Deze verzameling, aforismen en uitspraken van Geert GRUB, “Haver/Kernen” werd in 1977 op 350 genummerde eksemplaren gedrukt op de pers van Alfons Hereman Frans Vandersteenstraat 12 te Lennik.
1979 Karlien Ter Hoge. Antwerpse Tragedie Gedenksteen voor een martelares der bekrompenheid. (novelle)

Onder pseudoniem GEERT GRUB.
Heide-Kalmthout: Sabam en G. Pijnenburg -40p.

Afmetingen: 20.25 x 14.25 (gelijmd)
Colofon: Van deze eerste uitgave werden 500 eks. Gedrukt op de persen van Drukkerij Grafa (P. en H. Vermeulen) Herentalsebaan 638, 2220 Wommelgem.