home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Helderenberg, Gery

Maakt deel uit van:

GERY HELDERENBERG

Nieuwkerken-Waas, 18 januari 1891 – Lede, 9 december 1979

Ps. van Hubert Buyle, Priester-dichter.

Heeft een lange poëtische carrière gehad.

Zijn religieus geïnspireerde poëzie is pas laat tot bloei gekomen, omdat zijn creativiteit door invloeden van de Tachtigers en van het humanitair expressionisme belemmerd werd.

Zijn werk getuigt van een grote bijbeleruditie, maar dit staat nergens een vlot verstaan van zijn poëzie in de weg. Hij slaagt er steeds in om de ingewikkelde bijbelse symboliek in een sobere vorm voor ‘leken’ verstaanbaar te maken.

Werd in de jaren 1930 veel aangezocht voor het schrijven van spreekkoren en koorspelen. Verscheidene van zijn teksten zijn op muziek gezet.

Pseudoniemen: Karel van de Vijver en Lucien van der Meeren.

Was rector van de Zwartzusters en de O.L. Vrouwekliniek te Aalst.

In 1975 bekroond met de Driejaarlijkse Staatsprijs.

BIOGRAFIE

18 januari 1891: Werd als Hubert Buyle geboren te Nieuwkerken-Waas bij Sint-Niklaas.

 • Zoon van de plattelandsdokter Alfons Buyle (1863-1948) en Leonie Buytaert (1856-1898).
 • Hubert is de jongste van drie kinderen . Hij heeft twee zussen.
 • Hubert ontdekt zijn pseudoniem op een monument in de kathedraal van Gent. Het is de naam van een 17de eeuwse schilder.

1898: Overlijden van zijn moeder.

Volgt de lagere school in Nieuwkerken-Waas, bij de Zusters van de H. Vincentius a Paulo van Gijzegem

1902-1908: Grieks-Latijnse humaniora als intern in het Sint Jozefcollege te Aalst bij de paters Jezuïeten.

1908-1914: Priesteropleiding aan het Grootseminarie te Gent en aan het Sint-Jozef Kleinseminarie te Sint-Niklaas.

 • Zijn literair talent wordt voor het eerst opgemerkt in de Grieks-Latijnse afdeling van het Jezuïeten college te Gent. Het zijn vooral Emiel Fleerackers (zelf een gewaardeerd dichter en prozaschrijver) en Desiderius Stracke (geëngageerd in de Vlaamse Beweging) die hem in zijn literaire ambitie steunen.
  Via Fleerackers (die van hem geen leraar was) leert hij de ‘Modernen’ in de literatuur kennen. Gorters Mei en Van Eedens ‘Ellen. Een lied van smart’. Ook de gedichten van de Tachtigers,  Guido Gezelle en Prosper van Langendonck.

1908: Leert Joris Eeckhout kennen, priester-criticus en kenner van het werk van Van de Woestijne, die zijn verzen leest en er met Karel Van de Woestijne over spreekt.

Wordt lid van de Wase Kunstkring, waar heel wat jong talent over de vloer kwam: orgelist Roel Steppe, schilders Jef De Pauw, Jan Van Puyenbroeck en vele anderen.

Ontmoet er Karel Van den Oever, wat dan weer leidt tot publicatie in diens tijdschrift Vlaamsche Arbeid (1910-1911)

Debuteert in diverse tijdschriften onder verschillende pseudoniemen zoals Karel Van de Vijver of Lucien Van der Meeren oa. in  Vlaamsche Arbeid (1910-1911); Pogen (1923-1925); Dietsche Warande en Belfort; De Pelgrim (1929-1931); en in Volk (1935-1941) met religieuze gedichten.

Immers seminaristen die actief literatuur wilden bedrijven, werden daarin niet gesteund door hun oversten. Bij hen bestond de vrees dat ze teveel met zichzelf zouden bezig zijn, teveel aardse verwachtingen zouden koesteren, in plaats van zich te concentreren op hun priesterroeping.

1913: Debuteert met de gedichtenbundel Poëmata. Het is belijdenispoëzie in de stijl van Karel van de Woestijne.

1914 – 1918: Na zijn priesteropleiding is hij een tijdlang brancardier achter de frontlinie.

3 april 1915: Wordt te Boulogne –a/Zee (tijdens WO I) tot priester gewijd.

Zijn eerste werkterrein is een militair hospitaal te Calais. Daar schrijft hij zijn enige frontgedicht: ‘Fides Flandriae

4 juni 1919: Onderpastoor te Zarlardingen..

19 december 1921: Onderpastoor te Herdersem

20 januari 1925: Onderpastoor te Lede

1926: Publicatie van  Lente-hemel, gevolgd door Smeltkroes (1931) en Het aanbeeld (1932), poëzie die in het teken staat van het humanitair expressionisme.

 • Lid van De Pelgrim, een beweging die, in het spoor van een spiritueel en religieus renouveau in West-Europa, kunstenaars ertoe bewoog om hun katholieke levensbeschouwing in een soort gemeenschapskunst uit te drukken.
 • Werkte mee aan het gelijknamige tijdschrift De Pelgrim (1929-1931) waarin o m zijn vertaling verscheen van de Liederen van de H. Hildegard 1098-1179
 • Zette de idealen van de Pelgrimbeweging om in een hele reeks spreekkoren en koorspelen waarvan er in de jaren dertig meer dan twintig verschenen.

1930: Publicatie van de ‘overdichting’ van de Liederen van de H. Hildegard 1098-1179 in het Nederlands.  In 1970 doet hij dat nog eens over met Reidans der deugden van Hildegard von Bingen.

11 februari 1937: Aalmoezenier van het ziekenhuis van de congregatie der Zwarte Zusters te Geraardsbergen.

1937-1938: De bundels Dodendans (1937) en Het gasthuis (1938) vertonen een opmerkelijke evolutie ten opzichte van zijn vroegere werk. Zijn gedichten steunen meer op anekdoten uit de eigen levenssfeer, waardoor ze concreter worden en soberder. Deze versobering leidt tot een gedisciplineerde klassieke vorm. Ook middeleeuwse kunst en literatuur spelen een rol in deze gedichten.

10 februari 1939: Verhuist naar Aalst om er algemeen directeur van de congregatie der Zwarte Zusters te worden, tevens aalmoezenier van het aan de orde verbonden Onze-Lieve-Vrouw-ziekenhuis te Aalst.

1941: Wordt docent aan het met het ziekenhuis verbonden instituut voor verpleegkunde.

1947: In De goddelijke harpenaar belijdt Helderenberg meer en meer zijn geloofsleer, soms grenzend aan de middeleeuwse mystieke minnepoëzie.

In de laatste fase van zijn leven verbreedt zijn poëzie zich tot de problematiek van erfzonde en verlossing. De ijdelheid van elk menselijk streven in het licht van de dood is dan een van de kernthema’s: Omdat ik U bemin (1951) en Triomf van de dood (1955).

1953:Emblematica biblica’ is ondanks de grote bijbeleruditie nergens pedant of prekerig.

Helderenberg bezit de gave om de ingewikkelde bijbelse symboliek, het subtiele spel van verwijzingen en symbolische verdichtingen ook voor ‘leken’ verstaanbaar te maken.

Emblematica biblica is op dezelfde wijze opgebouwd als de reeksen ‘Paramenten en altaarlinnen’, en ‘Goudwerk en juwelen’ uit zijn omvangrijker ‘Omdat ik U bemin’ uit 1951. Daar schreef hij over priestergewaden, altaarkleden en voorwerpen van de eredienst; in Emblematica biblica werkt hij met muziekinstrumenten uit de bijbel, telkens in twee strofige gedichten.

1956: Bekroning met de provinciale prijs voor de letterkunde van Oost-Vlaanderen voor zijn bundel Triomf van de dood

1961: De dichter is 70 geworden en geniet, binnen het beperkte circuit waarin zijn bundels verschijnen, steeds meer erkenning. Naar aanleiding van deze verjaardag verscheen bij Colibrant in Drongen de bloemlezing Liefde en dood, samengesteld en ingeleid door Piet Thomas.

Op basis van deze keuze uit de gedichten wordt hem in hetzelfde jaar de prijs van de Scriptores Catholici 1961 toegekend. Voor het gedicht Pars autumnalis ontvangt hij de prijs van de Vlaamse Poëziedagen in Wemmel

1 juli 1966: Gaat met pensioen en verhuist naar het idyllisch gelegen Huize Ronkenburg te Lede, het refugium of rustoord van de Zwarte Zusters van Aalst. Het is gelegen binnen het domein van een vroeger kasteel met enkele bewaard gebleven vijvers.

1968: Anton van Wilderode maakt een uitzending voor het TV programma ‘Poëzie in 625 lijnen’ over Gery Helderenberg dat wordt uitgezonden op 25 januari 1968.

1970: Herdichting van de Reidans der deugden van Hildegard von Bingen.

1978: Verschenen zijn Verzamelde gedichten, maar in feite is dat een bloemlezing uit zijn poëzie.

In het colofon lezen we  echter het volgende:  “De  ‘Verzamelde gedichten‘ van Gery Helderenberg werden voor deze uitgave gekozen en ingeleid door Piet Thomas. Hierbij werd tegemoet gekomen aan de wens van de auteur, met deze uitgave een definitieve teksteditie te zien ontstaan.”

9 december 1979: Gery Helderenberg overlijdt in Huize Ronkenburg te Lede. De uitvaartplechtigheid vond plaats op 15 december, in aanwezigheid van talrijke vrienden en bewonderaars in de dekanale kerk van Lede. Piet Thomas hield de homilie. Het stoffelijk overschot werd bijgezet in de familieelderin Nieuwkerken-Waas.

Epiloog

1980: Het Archief  Gery Helderenberg berust in de bibliotheek K.U. Leuven Campus Kortrijk. Het werd er in 1980 gedeponeerd op initiatief van Prof. PIET THOMAS en bevat  een exemplaar van iedere publicatie, manuscripten en typoscripten, correspondentie, krantenknipsels en studies over het werk van de auteur enz.

1991: Naar aanleiding van de 100ste verjaardag van de geboorte van Gery Helderenberg wordt het gedenkboek ‘Versmaat en vergezicht’  uitgegeven.

2002: Onder de titel Een boog in de wolken verscheen opnieuw een bloemlezing, verzameld en ingeleid door Piet Thomas.

2003: Oprichting – op initiatief van Piet Thomas – van het ‘Gery Helderenberggenootschap’

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Rudolf van de Perre. Gery Helderenberg , Oostvlaamse Literaire Monografieën 61, in: Cultureel jaarboek Oost-Vlaanderen Nieuwe reeks nr 39 (1996), pp 107-171.
 • Piet Thomas, Een boog in de wolken. Uitgeverij Lannoo Tielt. 2002

BEKRONINGEN

 • 1932: August Beernaert-prijs van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde voor Smeltkroes.
 • 1956: Provinciale prijs voor letterkunde (poëzie) van Oost-Vlaanderen voor Triomf van de dood.
 • 1961: Prijs van de Scriptores Catholici voor Liefde en dood en voor zijn gehele oeuvre
 • 1961: Prijs van de Vlaamse Poëziedagen in Wemmel voor het gedicht Pars autumnalis.
 • 1962: Guido Gezelleprijs (1957-1961) van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde voor Legende der heiligen.
 • 1972: Guido Gezelleprijs (1967-1971) van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde voor Pentaphonium.
 • 1975: Driejaarlijkse Staatsprijs ter bekroning van een schrijversloopbaan.

MEER OVER HELDERENBERG

 • M. Kersten, ‘Gery Helderenberg’, in: Kunstenaars van heden IV (1960), p. 5-20;
 • Gery Helderenberg-nummer van Nieuwe Stemmen 17 (1961) 5;
 • K. Vangenechten. Priesterlijke poëzie. Een verklarend commentaar bij Gery Helderenberg ‘Doxologia pro Christo meo’ (1968);
 • R. van de Perre, ‘De distel, de vis, de fluit. Lof van de emblemata’, in: De gekleurde wereld (1979), p. 51-61;
 • P. Thomas (red.). Versmaat en vergezicht, een gedenkboek naar aanleiding van de 100ste verjaardag van de geboorte van Gery Helderenberg 1891-1979. Aalst: Dirk Martenscomité, 1991; -71p.
 • R. van de Perre, ‘De geestelijk-literaire nalatenschap van Gery Helderenberg (1891-1972)’, in: Verslagen en Mededelingen van de Kon. Academie voor Ned. Taal- en letterkunde (1991) 1, p. 27-43;
 • C. Coppens. De dichter Gery Helderenberg bibliofiel? (1992);
 • P. Thomas, ‘Gery Helderenberg (1891-1979). Een pelgrim tussen zijn tijdgenoten’, in: Trajecta 8 (1999) 4, p. 383-392.

 

SMAAKMAKER

Zomeravond-meditatie.

De zomeravond: kalm en vroom misterie
in kleine tuin. Hebt gij geluisterd, kind?
Straks zal Gods gouden vogel kwinkeleeren:
Uw hart zingt meê dat zijn geluk hervindt.
 
Een tros van rozen bloeit aan open venster
van heilge liefde o geheim symbool…
Elk droomt en zwijgt, aanschouwt de bloem, en wenscht er
de vroegste star voor ziel op verren dool…
 
Weer sterft een dag! Waar bleef ons vreugde dralen?…
O wisheid van verloren uren: witte zand
door moede vingren glijdt. (De roode stralen
van doode zon heel lauw over uw hand…)
 
De zomeravond, waar we mediteeren
in kleine tuin. Hebt gij geluisterd, kind?
Van vreemde lied o kalm en vroom misterie
waar ook uw hart zijn jong geluk hervindt…
 

In: Dietsche Warande en Belfort 1924

Sneeuw-landschap.

L’homme ne sait à quel rang se mettre. Il est visiblement égaré et tombé de son vrai lieu sans le pouvoir retrouver. Il le cherche partout avec inquiétude….
Pascal.

I.
 
De schoone dageraad van witte oneindigheden
gaat wassen aan verloren kim:
eerste genade-sneeuw o! grenzenloos verleden
met ongerepte vreugde-glim…
 
En heel de wereld tooit een zilverreine deken
van fraai geluk dees winterdag!
Straks rijst een zon geluidloos aan Gods hemelstreken:
bloeit aan Uw lip een lieve lach.
 
O effen heerlijkheid van eeuwge horizonnen:
geen meet dees glinstrend paradijs!
Hebt gij zoo schoon mirakel als een troost verzonnen
voor ons, op smarten-rijke reis?
 
We weten ’t wel: de sierlijkheid van Uw genade
heeft over ons gesneeuwd! Het bleek
een morgen puur als nooit een menschenkind kon raden
een plein waar alle schaûw ontweek.
 
Polairen weelde-feest van eindelooze landen…
(We staan voor ’t venster: droomen aan
een gracie-vol geheim heel wit… ons oogen branden
waar ieder wischt een zouten traan…)
 
Genade-sneeuw der eerste dagen: o verleden
met ongerepte vreugde-glim!
Toen wies een dageraad van witte oneindigheden
aan eeuwig droef-verloren kim…
 

In: Dietsche Warande en Belfort 1924

Parelhoen (1978)

Gebocheld, zilvergrijs, niet elegant
springt kort het parelhoentje door vers gras.
De vloot van Tarsis zette het aan land
bij koning Salomon die de Kronieken las.
 
Daar loopt het tuinen en paleizen rond
De page hoort de dissonante kreet,
het heimwee naar de mulle  Spaanse grond,
de rotsmuur en de bronwel uit de spleet.
 
 

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

De bibliografie werd in drie delen opgesplitst

 • Chronologisch overzicht van zijn scheppend werk: gedichtenbundels, proza en vertalingen
 • Chronologisch overzicht van de spreekkoren en koorspelen
 • Alfabetisch overzicht gerangschikt per genre en op titel

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Piet Thomas, Een boog in de wolken. Uitgeverij Lannoo Tielt. 2002. Bibliografie pp. 118 -135

POËZIECENTRUM vzw – Gent

Naast de Poëzieshop biedt het Poëziecentrum voor liefhebbers van antiquarische kleinoden ook een uitgebreid aanbod modern antiquariaat aan. Recentelijk werd het aanbod uitgebreid tot meer dan 3500 titels èn werden alle prijzen geherwaardeerd. Je vindt een overzicht van al de antiquarische titels op Antiqbook.

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1913 Poemata. (poëzie) Gent: Drukkerij Florimond Schelstraete. -17 + [III]

Afmetingen:21.60 x 14.20
Colofon: Anno post incarnationem Domini MCMXIII haec Poëmata concinnavit Gery Helderenberg. Ora pro eo.
1924 Van een ruzie tussen Sint Pieter en Onze Lieve Vrouw en wat er op volgde: mysteriespel.

Onder eigen naam: HUBERT BUYLE
Oorspronkelijke auteurs:
ALICE ROLLAND, & SUZANNE ROLLAND
Oorspronkelijke titel: D’un débat que le grand saint Pierre eut avec la vierge Marie et ce qu’il en advint, mystère en 1 acte. (1924)
Geautoriseerde vertaling van Hubert Buyle. Met inleiding van Al. De Maeyer.
Tongerloo: Eucharistisch Bureau Norbertijner Abdij. -81 + [III] p.

Reeks:Christelijk volkstooneel, nr 2
Afmetingen: 20 x 16.30
1926 Lente-Hemel. (poëzie) Kortrijk: J. Vermaut. -99 + [I] p.

Afmetingen:26.8 x 17.80
1928 Bernardus van Menthon: wonderbare legende van den jongen Bernard van Menthon. Drama in drie dagen met voor en naspel door Henri Ghéon, naar een mysteriespel uit de XVde eeuw, in met verzen afwisselend proza, herschreven ter gelegenheid van de duizendsten verjaardag van Sint Bernardus in Savoie.

Onder eigen naam: HUBERT BUYLE
Oorspronkelijke auteur:
HENRI GHÉON
Oorspronkelijke titel: La Merveilleuse Histoire du jeune Bernard de Menthon. En trois journées et un épilogue (1924)
V
ertaald, de verzen door Hubert Buyle, het proza door Herman van Overbeke.
Kortrijk: J. Vermaut. -217 + [VI] p.

Afmetingen:18.50 x 11.6
1930 Liederen van de H. Hildegard, 1098-1179. In ’t Nederlandsch overgedicht. (vertaling)

Oorspronkelijke auteur: HILDEGARDE VAN BINGEN
Kortrijk: Uitg. Steenlandt. -48 + [IV] p.

Afmetingen: 26 x 19.90
Colofon: Van dit boek werden 65 exemplaren gedrukt op ‘Ossekop’ getint gevergeerd Van Gelder genummerd van 1 tot 65 en 75 op getint editie-papier genummerd van 66 tot 150 en voltooid Beloken-Paschen 1930
1931 Smeltkroes. (poëzie) Brussel: Drukk. H. Wellens : W. Godenne & Cie. -36 + [IV] p.

Afmetingen:26.80 x 19.90
Colofon: Gezet in moderne futura letter. Papier houtvrij ant. De luxe. Gedrukt op 15 october 1931 op de persen van H. Wellens, W. Godenne & Cie te Brussel.
1931 Morgenzang voor de hostie. (poëzie)

Met omslagtekening van Kallist Fimmers.
Tongerloo: St. Norbertus Drukkerij. –[VIII] p.

Afmetingen: 31.20 x 23.30
1932 Het aanbeeld. (poëzie) Kortrijk: Uitg. Steenlandt. -31 + [V] p.

Afmetingen:26 x 20
Tweekleuren druk: zwart – rood
1937 Kerstmis 1937. (poëzie) S.l.:s.n. : [VIII] p.

Afmetingen: 14.10 x 10.10
1937 Doodendans. (poëzie) Antwerpen: De Sikkel -27 + [V] p.

Afmetingen: 21 x 15.40 (ingenaaid)
1938 Het gasthuis. (poëzie)

Deeltitels: De nonnen; De zwerver; De Magnolia; Nachten; IJlkoorts; De jonge Communist; Najaar; aatste Communie; Liederen van dood en dageraad; Het heilig oliesel; Doodenhuisje.

Antwerpen: De Sikkel. -64p. + erratum.

Afmetingen:21.50 x 15.50 (ingenaaid)
Colofon: Van dit boek werden 200 exemplaren gedrukt op Featherweight van Spalding en Hodge, genummerd van 1 tot 200.
Dit is nummer …
1938 Gasthuisnonnen. Een roeping voor dezen tijd. (proza)

Onder eigen naam: HUBERT BUYLE
Brugge: Karel Beyaert. -14 + [II] p.

Afmetingen: 20.10 x 14.60
1938 Goede Vrijdag 1938. (poëzie) Geeraardsbergen: Drukk. R. de Schuyteneer-Mahauden. –[IV] p.

Afmetingen: 14.50 x 10.50
1938 Paaschklokken 1938 (poëzie) Geeraardsbergen: Drukk. R. de Schuyteneer-Mahauden. –[VIII] p.

Afmetingen: 14.50 x 10.50
1938 Pinksteren 1938 (poëzie) Geeraardsbergen: Drukk. R. de Schuyteneer-Mahauden. –[VIII] p.

Afmetingen: 14.50 x 10.50
1941 Polyptiek. (poëzie)

Deeltitels: De eeuwige priester; Het heilig bloed; De kroon der VII zwaarden; Kleine barok; Losse paneelen.
Antwerpen: De Sikkel. -95 + [I] p.

Afmetingen:22 x 14.40 (ingenaaid)
Colofon: Van dit boek werden 18 exx. Gedrukt op Pannekoek, genummerd van I tot XVIII, en 200 exx. Op Medevia A.W. van Spalding en Hodge, genummerd van 19 tot 218.
1942 Pro defunctis (poëzie) S.l.:s.n. : [23 + [I] p.

Afmetingen: 18.70 x 12.50
1944 Tobias. (poëzie)

Met illustraties van D. Acket.
Brugge: De Kinkhoren. -68 + [IV] p.

Afmetingen:25.50 x 19.20 ingenaaid)
Colofon: Deze oorspronkelijke uitgave van Gery Helderenberg’s ‘Tobias’ gezet uit de Garamond letter verscheen in het voorjaar van 1944. Ze werd gedrukt op ‘Chiffon de Bruges’ met een oplage van 450 exemplaren.
1947 De goddelijke harpenaar. (poëzie)

Deeltitels: De goddelijke harpenaar; Mysterium fidei; Sacrificium vespertinum.
Antwerpen: De Sikkel. -47 + [I] p.

Afmetingen:19 x 17.20 (ingenaaid)
Colofon: van dit boek werden 200 exemplaren gedrukt, genummerd van 1 tot 200.
1950 In memoriam patris. (poëzie)

Met een voorwoord van Alb. Van Driessche.
Aalst: Drukk. A. van de Putte-Gheysens. -22 + [II] p.

Afmetingen: 24.20 x 15.80
1950 Nieuwe kerstleisen (poëzie) Aalst: Drukk. A. van de Putte-Gheysens. -15 + [I] p.

Afmetingen:23.30 x 15.50 (geniet)
1951 Omdat ik U bemin. (poëzie)

Deeltitels: Omdat ik u bemin; Actus tragicus; Het Marialeven; Paramenten en altaarlinten; Goudwerk en juwelen; Bruidsgezangen.
De bandtekening is van Dom Placidus Rosseel O.S.B.
Helderenberg 16 Dendermonde: St. Pieters- en Paulusabdij. -125 + [VII] p.

Afmetingen:23 x 15 (gebrocheerd)
Colofon: Op het feest van Sint Gregorius Nazianzenus, 9 mei 1951, verscheen deze dichtbundel. Hij werd gezet in de ‘Belwe-Antiqua’ en gedrukt op de persen der Sint Pieter en Paulus’ Abdij te Dendermonde. De bandtekening is van Dom Placidus Rosseel O.S.B. Er werden 220 exemplaren gedrukt wqaarvan 20 op Simili Japans papier en 200 op Extra La Hulpe.
1953 Emblematica Biblica. (poëzie)

De illustraties zijn van Sander Wijnants.
Dendermonde: St. Pieters- en Paulusabdij. -51 + [VII] p.

Afmetingen:20.80 x 15.10
Colofon: Deze dichtbundel verscheen op ’t feest van de H. Teresia van Avila, 156 october 1953. De tekst werd gezet van de ‘Cancelleresca Bastarda’ en gedrukt op de persen der Sint Pieter en Paulus’ Abdij te Dendermonde. De illustraties zijn van Sander Wijnants. Er werden 20 ex. gedrukt op ‘Oud Hollands Van Gelder Zonen’ en 130 ex. op ‘Imitatie Japan Banzay’.
1954 Theotokos.(poëzie) Helderenberg 20 Dendermonde: St.-Pieters en Paulusabdij. -23 + [V] p.

Afmetingen: 21.80x 13.80 (ingenaaid)
Colofon: Deze dichtbundel verscheen op het feest van de H. Catharina van Soiena, 30 april van het Maria-jaar 1954. De tekst werd gezet uit de ‘Romulus’ en gedrukt op de persen der Sint Pieter en Paulus’ Abdij te Dendermonde. Buiten de gewone uitgave werden er 10 exemplaren gedrukt op ‘Imitatie Japan Banzay’. Deze luxe-exemplaren werden genummerd van 1 tot 10 en zijn niet in de handel.
1955 Triomf van de dood. (poëzie) Dendermonde: St.-Pieters en Paulusabdij.. -44 + [IV] p. + erratum.

Afmetingen:22.50 x 15.20
Colofon: Deze dichtbundel ‘Triomf van de dood’ verscheen op de feestdag van St. Johannes, 27 december 1955. De tekst werd gezet uit de ‘Romulus’ en gedrukt op de persen der Sint Pieter en Paulus’ Abdij te Dendermonde, de illustratie is genomen uit ‘Bilder des Todes’ van Hans Holbein. Buiten de gewone oplage werden er 25 exemplaren gedrukt op ‘imitatie Japanpapier’, deze exemplaren worden getekend door de auteur en zijn niet in den handel.
1956 Sacramentarium. (poëzie)

Titel in rood en zwart; titel van de zeven sacramenten in rood. Niet gebrocheerd; samengehouden met een wit zijden snoer, in getinte omslag met herhaling van de titel op de voorzijde.

Dendermonde: St.-Pieters en Paulusabdij. -21 + [VII] p.

Afmetingen: 29.80 x 19 (niet gebrocheerd – samengehouden met wit snoer)
Colofon: ‘Sacramentariuim’ verscheen op het feest van Maria’s Moederschap’ , 11 october 1956. De tekst werd gezet van de ‘Cancelleresca Bastarda’ en gedrukt op de persen der Sint Pieter en Paulus’ Abdij te Dendermonde. Deze uitgave op ‘Papier d’Arches’ is niet in de handel, elk exemplaar is genummerd en getekend door de auteur.
1958 Legende der heiligen. (poëzie)

De illustratie werd verzorgd door André van Laere, s.j.
1959: De tweede druk verscheen op het zomerfeest van St.-Benedictus, 11 juli 1959. De illustratie werd verzorgd door André van Laere, s.j.  De tekst werd gezet uit de ‘Romulus’ en gedrukt op de persen der Sint Pieter en Paulus’ Abdij te Dendermonde.
Dendermonde: St.-Pieters en Paulusabdij. -66 + [VI] p.

Afmetingen: 24.90 x 14.30
Colofon: Deze dichtbundel ‘Legende der Heiligen’ verscheen op het feest van St. Ignatius van Antiochië, 1 februari van het Lourdes-jaar 1958. De illustratie werd verzorgd door André van Laere, s.j. De tekst werd gezet uit de ‘Romulus’ en gedrukt op de persen der Sint Pieter en Paulus’ Abdij te Dendermonde. Buiten de gewone oplage werden 25 genummerde eksemplaren gedrukt op Banzay Japan, die niet in de handel zijn; ze werden getekend door de auteur en de illustrator.
1958 Bernadette vertelt. (poëzie)

De omslagtekening is van André van Laere s.j.
1979: De tweede druk van deze dichtbundel ‘Bernadette vertelt’ kwam klaar op 2 februari van het ‘Bernadette-jaar’ 1979. De tekst werd gezet in de ‘Helvetica’ en gedrukt op de persen der Sint Pieter en Paulus’ Abdij te Dendermonde.
De omslag-illustratie werd gemaakt door André van Laere s.j.
[niet gebrocheerd: samengehouden met een wit snoer]
Dendermonde: St.-Pieters en Paulusabdij. -25 + [III] p.

Afmetingen: 24.80 x 14.40
Colofon: Deze dichtbundel ‘Bernadette vertelt’ verscheen op 2 juli, feestdag van Onze-Lieve-Vrouw-Visitatie, van het Lourdes-jaar 1958. De tekst werd gezet in de ‘Belwe-Antiqua’ en gedrukt op de persen der Sint Pieter en Paulus’ Abdij te Dendermonde. De omslagtekening is van Andr van Laere s.j. Buiten de gewone oplage werden 25 exemplaren gedrukt op ‘Papier d’Arches’; welke door de auteur getekend zijn en niet verkocht worden.
1960 Jonge Bloesem (proza)

Met illustraties van André van Laere s.j.
Anoniem verschenen.
Aalst: Zwarte Zusters van Aalst. -20p.

Afmetingen: 24.50 x 15.30
Colofon: ‘Jonge bloesem’ uitgegeven door de Zwarte zusters van Aalst, kwam klaar op het feest van Ste-Agnes van het jaar des Heren 1960, het 485ste sinds hun stichting te Aalst.
De tekst werd gezet van de ‘Romulus’ en gedrukt op de persen der Sint Pieter en Paulus’ Abdij te Dendermonde.
1961 Liefde en dood. (bloemlezing poëzie)

Bloemlezing uit het werk van Gery Helderenberg.
Verzameld en ingeleid door Piet Thomas.
Publicatie naar aanleiding van de 70ste verjaardag van de dichter.
Met in front een foto van de auteur.
Deeltitels: Het gasthuis; Polyptiek; Omdat ik u bemin; Emblemata biblica; Triomf van de dood; Legende der heiligen; Ongebundeld.
Helderenberg 7 Drongen: Colibrant. -83p+ [V] p.

Afmetingen:18.20 x 10.60 (ingenaaid – licht kartonnen kaft met flappen)
Colofon: Deze eerste druk van Liefde en dood, door Gery Helderenberg, kwam in de winter van het jaar 1961 van de persen der drukkerij Erasmus/Ledeberg, in opdracht van de Colibrant-Uitgaven/Drongen. Dit naar aanleiding van de 70ste verjaardag van de dichter. Deze uitgave verscheen op houtvrij editiepapier en werd gezet uit de Garamond 10-punt letter. 50 exx. Verschenen op Van Gelder papier; zij werden door de dichter van zijn handteken voorzien.
1962 Het brevier. (poëzie)

Deeltitels: Pars hiemalis; pars verna; pars aestiva; pars autumnalis.
 Helderenberg 5 Brugge/Utrecht: Desclée De Brouwer. -57+ [III] p.

Afmetingen:16.80 x 11.00 (gebrocheerd – licht kartonnen kaft met flappen)
1962 Solitudo Trunchiniensis (poëzie) Dendermonde: St.-Pieters en Paulusabdij. – 13 + [III] p.

Afmetingen: 9.70 x 12.20[niet gebrocheerd: samengehouden met een wit snoer]
Colofon: ‘Solitudo Trunchiniensis’ kwam klaar op het feest van Maria’s Moederschap, 11 october 1962, toen Vaticanum II geopend werd. De tekst werd gezet van de ‘Cancelleresca Bastarda’ en gedrukt op de persen der Sint Pieter en Paulus’ Abdij te Dendermonde. Deze uitgave op ‘Papier d’Arches’ is niet in de handel, elk exemplaar is genummerd en getekend door de auteur.
1963 De zegeningen. (poëzie) Helderenberg 11 Drongen: Colibrant. -47 + [I] p.

Afmetingen:21.70 x 15 (ingenaaid)
Colofon: Deze bundel van Gery Helderenberg ‘De zegeningen’ kwam in de lente van het jaar 1963 van de persen der drukkerij Erasmus/Ledeberg, in opdracht van Colibrant-Uitgaven/Drongen. De oplage bedroeg 300 genummerde exemplaren, waarvan 26 exemplaren gedrukt werden op Van Gelder papier en gemerkt van A tot Z. Deze exemplaren werden door de auteur gehandtekend. De andere exemplaren, werden eveneens gedrukt uit de Georgian-Victorian letter, op houtvrij editiepapier.
1964 Zes gedichten, zes linosneden. (poëzie)

Zes gedichten/Gery Helderenberg; Zes linosneden/Paul van den Abeele.
Bevat volgende gedichten: De kapêlaan (Triomf van de dood); Teresa van Jezus (Legende der heiligen); De tamboer (Triomf van de dood); Orgelkast (Polyptiek); Abraham (Polyptiek); Dodenhuisje (Het gasthuis).
 Dendermonde: St.-Pieters-en Paulusabdij.- [XX] bl.

Afmetingen: 32.80 x 24.80. (20 osse vellen (keerzijde niet bedrukt) in en grijs mapje)
Colofon: Deze keuze gedichten van Gery Helderenberg, verscheen op 2 maart 1964, feestdag van de Zalige Karel de Goede, graaf van Vlaanderen. De tekst, gezet uit de vette Nobel, werd gedrukt op ‘Tosca-Bütten’ in de St. Pieters- & Paulusabdij te Dendermonde.
De :lino’s werden gesneden en op de handpers afgedrukt op ‘Papier d’Arches’ door Paul Van den Abeele. Elk eksemplaar is genummerd en gehandtekend door de dichter. Elke lino is genummerd, gedateerd (1963) en gesigneerd door Paul Van den Abeele.
Oplage : 100 exemplaren.
1965 Nieuwe kerkliederen: dichtproeven.

Met pentekeningen van A. van Laere.
Antwerpen: Patmos -47 + [I] p.

Afmetingen: 17.70 x 11.70
1968 Doxologia pro Christo meo. (poëzie)

De fotomontages zijn van Paul van den Abeele
Dendermonde: St.-Pieters-en Paulusabdij.- [XXXII] p.

Afmetingen:19.50 x 26.50 (niet gebrocheerd – samengehouden met een rood snoer)
Colofon: Op Sakramentsdag, 13 juni 1968 kwam ‘Doxologia pro Christo meo’ klaar. De tekst werd gezet in de ‘Roos’ en gedrukt in de Sint-Pieters- en Paulusabdij te Dendermonde. De uitgave bestaat uit 150 eksemplaren ‘Ossekop-Van Gelder’ en 3 eksemplaren A, B, & C op ‘Vélin d’Arches’. Alle eksemplaren zijn genummerd en gehandtekend door de auteur.
1969 Neerhof op Ronkenburg. (poëzie)

1972: De tweede druk gezet in de ‘Roos’ en gedrukt in de Sint-Pieters- en Paulusabdij te Dendermonde, kwam klaar op 6 mei 1972, feestdag van St.-Jan-in-de-Olie. De houtsneden werden genomen uit ‘Der dieren paleys’(sic) – Antwerpen 1520 – waarvoor de Koninklijke Bibliotheek Albert I te Brussel de welwillende toelating gaf. (niet gebrocheerd: samengehouden door wit snoer)
 
2de druk wit snoer
 
 
Dendermonde: St.-Pieters-en Paulusabdij.-27 + [I] p.

Afmetingen: 21.80 x 16.30 (niet gebrocheerd: samengehouden door wijnrood snoer)
Colofon: ‘Neerhof op Ronkenburg’ gezet in de ‘Roos’ en gedrukt in de Sint-Pieters- en Paulusabdij te Dendermonde, kwam klaar op 11 juli 1969, zomerfeest van St. Benedictus. De houtsneden werden genomen uit ‘Der dieren palleys’ – Antwerpen 1520 – waarvoor de Koninklijke Bibliotheek Albert I te Brussel de welwillende toelating gaf. Buiten de gewone uitgave werden 15 eksemplaren gedrukt op ‘Ossekop Van Gelder & Zonen’. Deze werden genummerd en gehandtekend door de auteur en zijn niet in de handel.
1969 Kerstbrevier (poëzie – bibliofiele uitgave)

Verzen genomen uit de bundel ‘Het brevier’ (1962)
De illustraties zijn houtsneden van de vroegste boekdrukkunst: ‘Bereitung zu dem heiligen Sakrament’ Basel, Michael Furter, ( fig. blz. 5, 8, 10, 11, 13); ‘Montevilla’, Strassburg, Barth, Kistler, (fig. blz. 6-7)
Vaalbeek: Pro Arte Christiana. –[XX] p.

Afmetingen: 18.30 x 13.90 vijf losse velletjes, gevouwen in een mapje)
Colofon: Deze gedichten en houtsneden warden door ‘Pro Arte Christiana’ voor U gekozen en samengebracht in de verzenbundel ‘Kerstbrevier’ gedrukt op gevergeerd luxe papier ‘Cleopatra’ in de maand December van het jaar 1969.
Met onze beste wensen voor 1970. P. Geroen De Bruycker, P. Rik Van Schil, het bestuur van Pro Arte Christiana.
1970 Reidans der deugden. (vertaling)

In ’t Nederlands overgedicht door Gery Helderenberg;
Ingeleid door Anselm Hoste.
Oorspronkelijke auteur: HILDEGARDE VAN BINGEN
Oorspronkelijke titel: Ordo virtutum.
Steenbrugge: Sint-Pietersabdij. -37 + [III] p.

Afmetingen: 22.50 x 13.50
Colofon: De ‘Reidans der deugden’ verscheen op Benedictus’ Zomerfeest, 11 juli 1970. Het werd gezet in de Aldus-letter, en op 500 exemplaren gedrukt op de persen van ‘De Windroos’ te Beernem.
1970 De vijvers: gedichten uit water & zon. (poëzie)

1972: 2de druk,  Dendermonde: St.-Pieters-en Paulusabdij
1991: 3de druk Lede Zusters Augustinessen bij gelegenheid van het eeuwfeest van de geboorte van Gery Helderenberg op 18 januari 1891.
Afmetingen: 19.80 x 16.70 (niet gebrocheerd – samengehouden met een wit snoer)
Dendermonde: St.-Pieters-en Paulusabdij.-29 + [III] p.

Afmetingen:19.80 x 17.20 (niet gebrocheerd – samengehouden met een wit snoer)
Colofon: Op 24 juni 1970, geboortefeest van Sint Jan die doopte in de Jordaan, is deze dichtbundel ‘De Vijvers’ verschenen. De teskt werd gezet in ‘De Roos’ en gedrukt op 150 eksemplaren in de Sint-Pieters- & Paulusabdij te Dendermonde. De illustraties zijn van André van Laere
 1971 Pentaphonium. (poëzie)

Illustraties André van Laere.
Deeltitels: Tantum ergo sacramentum; Augustinus en het hart; De nieuwe tabernakelen; Priester 2000; In fractione panis.
1973: De 2de druk kwam klaar op 16 november 1973, feestdag van Ste Geertrui van Helfta
Helderenberg 6 Dendermonde: St.-Pieters-en Paulusabdij. -81 + [III] p. + erratum

Afmetingen:20 x 25.80 (oblong) gebrocheerd
Colofon: ‘Pentaphonium’ verscheen op 3 april 1971, in het 80ste levensjaar van de dichter en op de 65ste verjaardag van zijn priesterwijding. Gezet in de’ Helvetica’ en gedrukt in de Sint-Pieters- & Paulusabdij te Dendermonde. 200 exemplaren op ‘Tradex’ zijn genummerd van 1 tot 200, en 8 eksemplaren op ‘Ossekop – Van Gelder & Zonen’ zijn gemerkt van A tot H met de handtekening van de auteur.
1971 Ante terminum. (poëzie – bloemlezing)

Bevat gedichten uit : Het gasthuis; Polyptiek; Omdat ik u bemin; Emblemata biblica; Triomf van de dood; Zegeningen; Legende der heiligen; Het brevier; Neerhof op Ronkenburg; De vijvers; Pentaphonium; Verspreide gedichten.
Helderenberg 4 Hasselt: Uitgeverij Heideland-Orbis . -77 + [III] p.

Reeks: Poëtisch Erfdeel der Nederlanden nr 73
Afmetingen: 18 x 10.80 (pocket)
1972 Bomen op Ronkenburg. (poëzie)

De houtsneden zijn genomen uit ‘Den Grooten Herbarium’ – Antwerpen 1514, bij Claes de Graeve – waarvoor de Koninkliljke Bibliotheek Albert I de welwillende toelating gaf.
 
Dendermonde: Sint-Pieters & Paulusabdij -37 + [III] p.

Afmetingen: 22.40 x 15.80 (Niet gebrocheerd: samengehouden met een wit snoer)
Colofon: ‘Bomen op Ronkenburg’ gezet in de ‘Roos’ en gedrukt in de Sint-Pieters- en Paulusabdij te Dendermonde, kwam klaar op 29 juli 1972, feestdag van de Zalige Beatrijs van Nazareth.
Buiten de gewone uitgave, werden 25 eksemplaren gedrukt op ‘Ossekop Van Gelder’. Deze eksemplaren zijn niet in de handel en genummerd en gehandtekend door de auteur.
1973 Nacht der symbolen. Contrapuntische variaties. (poëzie)

De illustraties zijn van André van Laere
1974: De 2de uitgave verscheen op 9 september 1974, feestdag van Sint Omaar.
De illustraties zijn van André van Laere
 Helderenberg 3 Dendermonde: St.-Pieters- & Paulusabdij. -77 + [III] p.

Afmetingen:17.80 x 16.70 (gebrocheerd)
Colofon: ‘Nacht der symbolen – Contrapuntische variaties’ verscheen op 16 juni, feestdag van de H. Lutgard, schutsvrouwe van Vlaanderen, in het ‘Dirk Martensjaar’ 1973. De tekst werd gezet in de ‘Helvetica’ en gedrukt in de Sint-Pieters- en Paulusabdij te Dendermonde.
1974 Horologium perpetuum : XXIV glasramen voor een verrijzeniskerk. (poëzie)

Illustraties André van Laere.
1976: De 2de druk.
Colofon: De 2de druk van Horologium Perpetuum, geschreven in 1972,  kwam klaar op 16 juli 1976, feestdag van d H. Renildis, in het vijfentachtigste levensjaar van de auteur. – De tekst werd gezet in “Garamond” en gedrukt in de de Sint-Pieters- en Paulusabdij te Dendermonde. De illustraties zijn van André van Laere
Dendermonde: St. Pieters- & Paulusabdij. -42 + [VI] p.

Afmetingen: 20.00 x 23.50
Colofon: ‘Horlogium Perpetuum’ geschreven in 1972, gezet in ‘de Roos’ en gedrukt in de Sint-Pieters- en Paulusabdij te Dendermonde, kwam klaar op 4 november 1974, feestdag van de Heilige Carolus Borromeus. De illustraties zijn van André van Laere.
1975 Antiquariaat. (poëzie)

De illustraties zijn van André van Laere.
1976:2de druk bij St. Pieters- & Paulusabdij, Dendermonde. 49 + [III] p.
Colofon: De tweede druk kwam klaar op 2 december 1976, feestdag van de Zalige Jan van Ruusbroeck, in het vijfentachtigste levensjaar van de auteur. De tekst werd gezet in ‘de Roos’ en gedrukt in de Sint-Pieters- en Paulusabdij te Dendermonde. De illustraties zijn van André van Laere
Dendermonde: St. Pieters- & Paulusabdij. -49 + [III] p.

Afmetingen: 19.30 x 17.10
Colofon: ‘Antiquariaat’ kwam gereed op 12 augustus 1975, feestdag van Sint Gorik, in het zestigste jaar van het priesterschap van de auteur. De tekst werd gezet in ‘de Roos’ en gedrukt in de Sint-Pieters- en Paulusabdij te Dendermonde.
1976 Dit uur tussen U en mij (poëzie) Dendermonde: St. Pieters- & Paulusabdij. – 34 + [II] p.

Afmetingen: 24 x 17.20
Colofon: Deze bundel ‘Dit uur tussen U en mij’ kwam klaar op 16 juni 1976, feestdag van de H. Lutgard, schutsvrouwe van Vlaanderen, in het 85ste levensjaar van de auteur.
De tekst werd gezet in ‘de Roos’ en gedrukt in de Sint-Pieters- en Paulusabdij te Dendermonde.
1978 Itinerarium. (poëzie) Dendermonde: St. Pieters- & Paulusabdij. – 38 + [II] p.

Afmetingen: 19.60 x 24
Colofon: Deze bundel ‘Itinerarium’ kwam klaar op 6 maart 1978, feestdag van de Heilige Coleta, in het 87ste levensjaar van de auteur.
De tekst werd gezet in de ‘Garamond’ en gedrukt in de Sint-Pieters- en Paulusabdij te Dendermonde.
1978 Verzamelde gedichten. (bloemlezing poëzie)

Keuze en inleiding door Piet Thomas.
Bevat: Het aanbeeld; Dodendans; Het gasthuis; Polyptiek; Omdat ik u bemin; Emblemata biblica; Triomf van de dood; Legende der heiligen; De zegeningen; Het brevier; Nieuwe kerkliederen; Doxologia pro christo meo; De vijvers; Pentaphonium; Neerhof op Ronkenburg; Bomen op Ronkenburg; Nacht der symbolen/contrapuntische variaties; Horlogium perpetuum; Antiquariaat; Dit uur tussen u en mij; Verspreide gedichten.
Het omslag werd ontworpen door Johan Mahieu.
[Heringebonden met harde linnen kaft];
Naast de gewone uitgave werden vijftig exemplaren gedrukt op Simili Japon Van Gelder 100 grs., genummerde van één tot vijftig.
Helderenberg 13

Brugge: Uitgeverij Orion/Nijmegen: uitgeverij B. Gottmer. -301p.

Reeks: De gulden veder. – Brugge; vol. 1978:
Afmetingen: 21 x 12..50 (ngenaaid – zachte kaft met flappen & luxe versie: heringebonden in harde linnen kaft))
Colofon: De Verzamelde gedichten van Gery Helderenberg werden voor deze uitgave gekozen en ingeleid door Piet Thomas. Hierbij werd tegemoet gekomen aan de wens van de auteur, met deze uitgave een definitieve teksteditie te zien ontstaan. De bundel werd gezet uit de Garamond 10 pts en gedrukt in juni 1978 op 90 grs editie op de persen van Drukkerij Sanderus te Oudenaarde, in opdracht van Uitgeverij Orion te Brugge.

POSTUUM

1991 Versmaat en vergezicht. Een gedenkboek naar aanleiding van de 100ste verjaardag van de geboorte van Gery Helderenberg, 1891-1979.

Samengesteld door Piet Thomas
Inleiding: Rudolf van de Perre
Bibliografie van Jozef Vandemaele
Thomas Piet 31  Aalst: Dirk Martenscomité. -71p.

Afmetingen: 29.80 x 20.80 (geniet)
Versmaat en vergezicht werd gedrukt in de zomer van 1991 in opdracht van het Dirk Martenscomité te Aalst.
2002 Een boog in de wolken : de mooiste religieuze poëzie. (bloemlezing poëzie)

Verzameld en ingeleid door Piet Thomas.
Bevat: Pelgrim tussen tijdgenoten; In gods huis; Natura speculum dei; Bijbelse tijden; Tochtgenoten; Triomf van de dood.
Helderenberg 1 Tielt: Lannoo. -137p.

Afmetingen:21.50 x 13.90 (gebonden – harde kaft met stofomslag)
Colofon: ‘Een boog in de wolken’ werd, in een typografische vormgeving en met een omslagontwerp van Antoon de Vylder gezet uit de DTL Vanden Keere door de Diamantpers NV te Herentals en belicht en gedrukt door Drukkerij Lannoo NV te Tielt in augustus 2002.

Spreekkoren en koorspelen

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1925 Christus Eucharisticus: koorgedicht. Averbode: Secretariaat E.K. Abdij -4p.

Afmetingen: 17 x 11.50
1930 Spel van het Lam Gods

Koormuziek voor dit spel schreef toondichter Albert Hansen.
Kortrijk: Uitg. Steenlandt. – [XXIV] p.

Afmetingen: 21 x 15.80
1932 Dageraad: een spreekkoor voor katholieke meisjes.

2de en 3de druk Kortrijk Steenlandt (1933) Muziek ter begeleiding van dit spreekkoor, door Albert Hansen.
Kortrijk: Uitg. Steenlandt. -24 + [IV] p.

Afmetingen: 25.80 x 19.70
1933 De Oogst van God. Een klein spreekkoor voor kajotsters. Kortrijk: Uitg. Steenlandt. -14 + [II] p.

Afmetingen: 25.90 x 18.80
1933 Zonnebloem: een zomerfantasie. Kortrijk: Uitg. Steenlandt. -20+ [II] p.

Afmetingen: 25.80 x 18.70
1933 Rorate Coeli: een adventkoor. Roeselare: Hernieuwen-Uitgaven -21 + [III] p.

Reeks: Hernieuwen Uitgaven , Reeks D: Zang-tooneel, nr 2
Afmetingen: 19.x 12.50
1934 Mysterium Crucis. Antwerpen: De Oogst. -56p.

Afmetingen: 21.20 x 14.80
1934 Als de ziel ontwaakt: spreekkoor voor jonge arbeidsters. S.l.: s.n. -15 + [I] p.

Afmetingen: 22 x 16.40
1934 Veldbloemen: koorgedicht. Leuven : Uitgave van den Boerinnenbond. –[VIII] p.

Afmetingen:19.80 x 13.30
1935 Glorie van den arbeid. Spreekkoor. Kortrijk: Uitg. Steenlandt. -23 + [I] p.

Afmetingen: 20 x 15.40
1935 Drieluik: koorgedichten voor BJB: morgenwijding, middagvuur, avondgebed. Leuven : Uitgave van den Boerinnenbond. –[XVI] p.

Afmetingen: 19.60 x 13.20
1935 Het festijn der kinderen: fantasie voor witte meisjes en zilveren engelen.

Geïllustreerd met 5 foto’s.
Antwerpen: Drukkerij Van Wesenbeek. –[XX] p.

Afmetingen: 27.30 x 21.90
1936 Jubelcantate.

Zilveren jubileum van den eerw. Heer E. Kestens, 25 jaar pastoor te Exaarde, 10 mei 1936.
Woorden: H. Buyle; Muziek O. Van Puyvelde.
Exaarde: Drukk. A. de Maesschalck & Zoon. –[IV] p.

Afmetingen: 21 x 11.50
1936 Pastorale voor Maria: koorgedicht voor BJB meisjes. Leuven : Uitgave van den Boerinnenbond. –[XVI] p.

Afmetingen: 20.20 x 13.60
1937 Landelijke kerstmis: koorspel voor BJB meisjes.

2de uitgave voor alle B.J.B.-afdelingen door de schrijver bewerkt en aangepast in 1953.
Leuven : Uitgave van den Boerinnenbond. -21 + [III] p.

Afmetingen: 20.20 x 13.40
1937 Kinderen van licht: koorgedicht voor V.K.S.J. Maldegem: Drukk. P. Standaert-van Steene -[XVI] p.

Afmetingen:21.10 x 13.80 (geniet)
1937 Sint Jan Bosco: koorgedicht. St. Denijs Westrem: Drukk. Don Bosco -16p.

Afmetingen: 21 x 17
1938 Moederschap: koorgedicht. Leuven : Uitgave van den Boerinnenbond. -15 + [I] p.

Afmetingen: 20.40 x 13.60
1938 De zeven vlammen: koorgedicht voor Pinksterkinderen. Geeraardsbergen: Helderenberg. -10 + [II] p.

Afmetingen:22.50 x 14 (geniet)
1938 Zondagweelde: koorspel voor B.J.B.-meisjes. Leuven : Uitgave van den Boerinnenbond. -29 + [III] p.

Afmetingen: 20.40 x 13.60
1940 Stemmen van logen en licht: radiopoëem.

Enkel de vetgedrukte tekstdeelen van dit radiopoeem werden getoondicht door meester Arthur Meulemans.
S.l.: s.n.: -[XX] p. (De keerzijde der bladen is niet bedrukt)

Afmetingen: 27.40 x 17.10
1941 Godsvertrouwen en boerinnenmoed: koorgedicht voor het Vlaamsche boerenvolk in mobilisatietijd. S.l.: s.n.: -[IV] p.

Afmetingen: 24.10 x 18
1941 Gebed tot de hemelsche moeder: koorgedicht. S.l.: s.n.: -[IV] p.

Afmetingen: 21.20 x 16.60
1942 Oogstfeest: koorspel voor B.J.B.-meisjes. S.l.: s.n.: -12 p.

Afmetingen: 21.30 x 13.20

 

Overzicht gerangschikt per genre alfabetisch op titel

Poëziebundels

 • Ante terminum. (1971)
 • Antiquariaat. (1975)
 • Bernadette vertelt. (1958)
 • Bomen op Ronkenburg. (1972)
 • De goddelijke harpenaar. (1947)
 • De vijvers: gedichten uit water & zon. (1970)
 • De zegeningen. (1963)
 • Dit uur tussen U en mij (1976)
 • Doodendans. (1937)
 • Doxologia pro Christo meo. (1968)
 • Emblematica Biblica. (1953)
 • Het aanbeeld (1932)
 • Het brevier. (1962)
 • Het gasthuis. (1938)
 • Goede Vrijdag 1938
 • Horologium perpetuum : XXIV glasramen voor een verrijzeniskerk. (1974)
 • In memoriam Patris. (1950)
 • Itinerarium (1978)
 • Kerstbrevier (1969)
 • Kerstmis 1937
 • Legende der heiligen. (1958)
 • Lentehemel.(1926)
 • Liefde en dood (1961)
 • Morgenzang voor de hostie. (1931)
 • Nacht der symbolen. Contrapuntische variaties. (1973)
 • Neerhof op Ronkenburg. (1968)
 • Nieuwe kerstleisen (1950)
 • Nieuwe kerstliederen: dichtproeven (1965)
 • Omdat ik U bemin.(1951)
 • Paaschklokken 1938
 • Pentaphonium. (1971)
 • Pinksteren 1938
 • Poemata.(1913)
 • Polyptiek.(1941)
 • Pro defunctis. (1942)
 • Sacramentarium. (1956)
 • Smeltkroes (o. eigen naam). (1931)
 • Solitudo Trunchiniensis (1962)
 • Tobias. (1944)
 • Theotokos. (1954)
 • Triomf van de dood. (1955)
 • Zes gedichten, zes linosneden (1964)

Spreekkoren en koorspelen

 • Als de ziel ontwaakt: spreekkoor voor jo,ge arbeidsters. (1934)
 • Christus Eucharisticus: koorgedicht. (1925)
 • Dageraad: een spreekkoor voor katholieke meisjes. (1932)
 • De oogst van God. Klein spreekkoor voor kajotsters. (1933)
 • De zeven vlammen. Koorgedicht voor Pinksterkinderen. (1938)
 • Drieluik. Koorgedichten voor B.J.B. (1935)
 • Gebed tot de hemelsche moeder. (1941)
 • Glorie van den arbeid. Spreekkoor in 1 deel. (1935)
 • Godsvertrouwen en boerinnenmoed. (1940)
 • Het festijn der kinderen. Fantasie voor witte meisjes en zilveren engelen. (1935)
 • Jubelcantate (1936)
 • Kinderen van licht. (1937)
 • Landelijke kerstmis (1937)
 • Moederschap. Koorgedicht in 1 deel. (1938)
 • Mysterium crucis. Koorspel. (1934)
 • Oogstfeest: koorspel voor B.J.B.-meisjes (1942)
 • Pastorale voor Maria. Koorgedicht vooor B.J.B. meisjes. (1936)
 • Sint Jan Bosco (1937)
 • Spel van het Lam Gods. (1930)
 • Stemmen van logen en licht: radiopoeem (1940)
 • Veldbloemen. (1934)
 • Zondagweelde. (koorspel voor B.J.B.-meisjes). (1938)
 • Zonnebloem. (1933)

Proza

 • Gasthuisnonnen. Een roeping voor dezen tijd. Onder eigen naam (1938)
 • Jonge bloesem. Anoniem (1960)

Vertalingen

 • Henri Ghéon, / Bernardus van Menthon: wonderbare legende van den jongen Bernard van Menthon. (1928)
 • Liederen van de H. Hildegard, 1098-1179. In ’t Nederlandsch overgedicht. (1930)
 • Reidans der deugden / In ’t Nederlands overgedicht door Gery Helderenberg (1970)
 • Rolland, Alice & Rolland, Suzanne / Van een ruzie tussen Sint Pieter en Onze Lieve Vrouw en wat er op volgde: mysteriespel. (1924)

Uitgaven en bloemlezingen

 • Een boog in de wolken : de mooiste religieuze poëzie . (2002)
 • Liefde en dood. (1961)
 • Versmaat en vergezicht : een gedenkboek naar aanleiding van de 100ste verjaardag van de geboorte van Gery Helderenberg, 1891-1979 . (1991)
 • Verzamelde gedichten. (1978)