home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Geiregat, Pieter

Maakt deel uit van:

Pieter Geiregat

Gent, 25 februari 1828 – Gent, februari 1902

Autodidact, die zich van kaarsenmaker opwerkte tot boekhandelaar-uitgever, journalist en letterkundige.

Schrijver van zedenromans, volksverhalen, toneelstukken en educatieve historische verhalen voor de jeugd

Is sterk auteur in het verhalengenre. In zijn tijd populair als toneelschrijver.

 BIOGRAFIE

25 Februari 1828:  Geboren te Gent als oudste zoon van Charles Jean Geiregat een waskaarsenmaker. Zijn moeder houdt een kruidenierswinkel open.

 • Lager onderwijs in een vrije stadsschool
 • Zoals gebruikelijk in die tijd moest hij van jongs af aan een ambacht leren en zijn vader bijstaan in diens handwerk.

MAAR DE LITERATUUR LONKT

1848: Debuteert met ‘Ridder Geeraerd’ voorgesteld als een historische roman spelend in de middeleeuwen, maar in feite onvervalste gruwelromantiek, met duidelijke invloeden van Hendrik Conscience en Eugeen Zetternam.

Inhoud: Een laat wreekt zich op zijn demonische kasteelheer, die zijn verloofde verkracht en haar moeder als heks heeft laten verbranden.

1850: Publiceert een aantal dichterlijke zangen in Het Taelverbond. Jaargang 6 o a  ‘Arme Joanna! ;  ‘De bede des lotelings,  ‘Aen de zee. 

1850: Algauw wordt de wereld van de arbeiders en kleine middenstanders het onderwerp van zijn boeken. Aanvankelijk blijft de moraliteit en sentimentaliteit doorspelen zoals in de ‘Gentsche vertelling’ Het volksmeisje waar het hoofdpersonage slachtoffer wordt van een ‘ryke wulpschaerd’, maar die laatste zich na berouw en bekering een toonbeeld van christelijke liefdadigheid toont.

Het verhaal zal in 1861 herwerkt worden en als “blijspel met zang”  in de Minardschouwburg worden opgevoerd.

1853: Met de roman “Freê-altyd-wys” komt zijn werk in meer realistisch vaarwater, met sterk belerende en praktisch educatieve elementen: een (model)arbeider die zich door zelfstudie en opofferingen van zijn ouders opwerkt tot inspiratie voor baas en medearbeiders.

In de marge: de jaren 1845-1850 waren jaren van hoge sociale gisting. Men denke aan de Februari-revolutie te Parijs in 1848, de uitgave van het Communistisch Manifest eveneens 1848. Ook in België bestonden heel wat ‘geheime’ revolutionaire genootschappen, maar de acties van de regering zorgden ervoor dat alles relatief rustig bleef.

Op literair niveau wijzen we op het werk van die andere Gentenaar Eugeen Zetternam, die hetzelfde thema behandelde: Voor twee centen minder (1847);  Mijnheer Luchtervelde (1848) e a.

Van 1853 tot 1857 oefent hij nog het beroep uit van kaarsenfabrikant, daarna wordt hij boekhandelaar en uitgever – met matig succes, hij geeft o a een eigen boek uit: de verhalenbundel Verhalen uit den ouden tyd (1854) en tenslotte komt hij in de journalistiek terecht als medewerker van Willem Rogghé aan de Gazette van Gent.

 • Hij werkt ook mee aan een tiental tijdschriften en periodieken, o.a. Nederduytsch Letterkundig Jaarboekje, Jaarboeken van het Willemsfonds (waarin hij talrijke verhalen kon publiceren en op latere leeftijd onder de titel Maatschappelijke Vraagstukken sociologische denkbeelden groepeerde die hij had ontleend aan E. Bellamy, E. de Laveleye, Ch. Richet, Bebel en Richter, 1896). Andere tijdschriften waar hij aan meewerkte: Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle, Leesmuseum en Het Taelverbond.

1855: Medewerker en later hoofdredacteur van de officieel neutrale maar in liberaal Vlaamsgezinde richting evoluerende Gazette van Gent.

SCHRIJVER VAN VERHALEN

Maar het is niet de roman, maar het verhalengenre dat hem op het lijf is geschreven.

 • Er zijn maar weinig auteurs in het midden van de negentiende eeuw die zoals hij de kunst verstaan om met een paar eenvoudige maar goed gekozen elementen vorm te geven aan een type personage, een voorval of een zedenles. Hij bezit een opvallend gevoel voor wat jongere lezers in een verhaal zoeken en kan als geen ander historisch materiaal vulgariseren.
  • Zowel zijn Verhalen voor kinderen (1853), Verhalen voor jonge lieden (1854), Verhalen uit den ouden tyd (1854) als zijn verhalen uit de vaderlandse geschiedenis (Onze voorouders, 1863) werden graag gelezen en kenden vele herdrukken.
 • Opmerkelijk zijn de volksverhalen, die hij over een periode van meer dan dertig jaar in krant, almanak en tijdschrift publiceert. Ze zijn vanuit progressief-liberale optiek geschreven met het doel de lagere klassen van hun onwetendheid te bevrijden.
 • Het huisgezin van eenen fabriekswerker’ (novelle 1853) is een aanklacht tegen kinderarbeid en een pleidooi voor verplicht volksonderwijs. Als situatieschets is de novelle onovertroffen, hoewel nog erg gevoelsgeladen.

Stilaan zal dit subjectief-emotioneel element wijken voor  meer objectiviteit, voor  een consequenter realisme en een diepere psychologische tekening van de personages. Deze ontwikkeling is goed te volgen in de omvangrijke keuze die Geiregat zelf op latere leeftijd uitgaf (Volksverhalen 1882 verschenen in één band en daarnaast in acht afzonderlijke delen, met nog een viertal aanvullingen in 1890).

SUCCESVOL THEATERAUTEUR

Vanaf 1860 schrijft Geiregat overwegend toneelstukken en historische romans.

 • Op zijn best is hij wanneer hij volksmensen ten tonele voert zoals in de blijspelen: De bolders (1861), De Fliep (1860), De slaapmuts (1865), of Het strijkijzer (1896).
 • In andere toneelgenres verviel hij snel in tranerigheid en emotioneel melodrama. Meer dan eens neemt hij een loopje met wat verhaaltechnisch aanvaardbaar is om de stukjes op elkaar te laten passen: De geldziekte (1864), De hovenier van Laeken (1864), Prael en pracht (1867)
 • In De geldziekte waarschuwt hij als gedreven moralist ervoor hoe winstbejag de mens verderft en blind maakt voor nobele gevoelens. De dialogen zijn verschrikkelijk declamatorisch, de hogere standen zijn uiterst karikaturaal geschetst. Toch won dit stuk in 1864 ooit de tweede prijs.

SOCIAAL ENGAGEMENT

1861: Actief in het in 1861 te Gent opgerichte Vlaamsch Verbond.

1862: Hij was dertien jaar lang bestuurslid, en in 1862 toegevoegd secretaris, van het Willemsfonds. Deze vereniging publiceerde van hem in haar jaarboeken verhalen en studies over maatschappelijke vraagstukken.

1866: Wijdt  “ter gelegenheid van het eerste bezoek van HH.MM. Leopold II en Maria Hendrika als Koning en Koningin der Belgen en hun verblijf te Gent, den 9 en 10 juli 1866” naast een Inhuldiging-tekst ook twee toneelspelen aan het gebeuren: De hovenier van Laken en Leve de Koning! Dit laatste geschrift typeerde hij als “bijdrage tot de Gentsche feesten”.

1877: Bestuurslid van de Gentse afdeling van het Nederlandsch Tooneelverbond en lid van de stedelijke toneelcommissie Gent (in 1877 en opnieuw bij de heroprichting in 1897).

1887: Kandidaat briefwisselend lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde.

Februari 1902: Overlijdt te Gent

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Karel Wauters, Het Vlaamse fictionele proza van Conscience tot Loveling. In: Ada Deprez: Walter Gobbers; Karel Wauters (red.): Hoofdstukken uit de Vlaamse letterkunde in de 19de eeuw. Deel 1. KANTL Gent 1999 pp. 237-240.
 • Frank Peeters, “Te zijn of niet te zijn”. Toneelletterkunde en theaterpraktijk als manifestatie van burgerlijke beschaving. In: Ada Deprez: Walter Gobbers; Karel Wauters (red.): Hoofdstukken uit de Vlaamse letterkunde in de 19de eeuw. Deel 3. KANTL Gent 2003 pp. 295-296.

 

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

De bibliografie bevat volgende rubrieken…

 1. Chronologisch overzicht
 2. Beknopt overzicht gerangschikt per genre en alfabetisch op titel.
 3. Pieter Geiregat in vertaling

… en werd onder meer nagekeken bij

 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience  – Antwerpen.
 • Universiteitsbibliotheek – Katholieke Universiteit Leuven.

Om de foto’s uit de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

A. Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1848 Het Volksmeisje, Gentsche vertelling. Gent: J.M. Bauwens.-81p.
1848 Ridder Geeraerd, roman uit de Middeleeuwen, en het Hellefeest, fantazy. (roman) Gent : Wwe Gysdaele. -240p.
1849 Het werkmansleven, een zedentafereel. (novelle) Gent: Wwe Gysdaele. -106p.
1853 Verhalen voor kinderen. (verhalen)

1857: 2de uitgave bij Van Dooselaere te gent. Uitgaven van het Willemsfonds vol. 27.
1875: 3de uitgave bij G. Rogghé (E. Todt, successeur) te Gent (imp. I. S. Van Doosselaere)
1879: 4de druk.
1885: 5de druk

 

Gent: H. Hoste, Boekhandelaer, Veldstraet. -104p.

Reeks: Uitgaven van het Willems-fonds ; n° 7
Afmetingen: 19.50 x 13
Boek- en Steendr. L. Hebbelinck, Kammerstr. 6.

1853 Stad en Dorp.

Bekroond met den Gouden eerpenning.
Antwerpen: Gebroeders Peeters. -40p.

Overdruk uit: Het taelverbond. Tijdschrift voor Geschiedenis, Tael, Oudheid en Letterkunde. jg. 1853 pp 66-104

1853 Freê-altyd-wys. (roman)

Bekroond met het gouden eermetael, in den wedstrijd voor den zedenroman, uitgescreven door de letteroefende maetschappij: Voor Moedertael en Vaderland, binnen de stad Deinze.
Met eene teekening van J(ean) De Vriendt.
Gent: H. Hoste, Boekhandelaer, Veldstraat, 13.  -176p.

Afmetingen: 17.50 x 13 (ingenaaid)

1854  Nuttige almanak voor 1854. (verhalen)  Gent
1854  Verhalen uit den ouden tyd.(verhalen)

Bevat: Ludwina: aloude zedenschets (pp 1-34); De eerste forestier van Vlaenderen (pp 35-62); Fernand van Portugael pp 63-103); Drie tafereelen van menschenliefde (pp 104-112); Godfried in de wieg (pp 113-116); Keizer Karels doopdag (pp 117-128).

Gent: P. Geiregat, Boekhandelaer, Drapstraat 24. -128p.

Afmetingen: 19.50 x 12.50 (ingenaaid)
Drukkerij van I.S. van Dooselaere.

1854 Verhalen voor jongelieden. (verhalen)

1868: Tweede herziene en vermeerderde druk bij Rogghé te Gent Uitgave Willemfonds nr 56 (zie aldaar)
1875: 3de uitgave bij G. Rogghé (E. Todt, successeur) te Gent (imp. I. S. Van Doosselaere) -212p.
1882: 4de druk. bij J. Vuylsteke, Eerste reeks, viii –
118 p.. — Tweede reeks. Ibid , 1882, 120p. (Uitgave van het Willems- Fonds.)
Gent: P. Geiregat, Boekhandelaer, Drapstraat 24 en  H. Hoste, Veldstraet -137p.

Reeks: Uitgaven van het Willemsfonds n° 11
1853 De Duivenmelkers, zedenschets. (novelle)

Bevat tevens de novelle  Leelyke Trees pp 91-132

Gent : H. Hoste, Boekhandelaer, Veldstraat, 13   -132p.

Afmetingen: 16.50 x 11
Drukkerij van L.S. Van Doosselaere, Kleine Botermarkt, 4, Gent.

1856 Volkslied ter gelegenheid van de XXVe verjaring der inhuldiging van Z.M. Leopold I. Gent
1856 De Lotelingen onder Napoleon. (roman)

Met eene tekening van J.B. Lammens.
Als feuilleton voorgepubliceerd in De Gazette van Gent.

Gent: W. Rogghé, Boekhandelaer, Kalanderberg 8.  -126p.

Afmetingen: 17.50 x 13.50

1857 Eene openbare aanbesteding. (novelle)

Gent:  Boek- en steendrukkery van  I.S. van Doosselaere. -45p.

Afmetingen: 18 x 12 (ingenaaid)
Overgedrukt uit het tydschrift : Het Leesmuseum.

1860 Volksverhalen. (verhalen) Gent
1860 Frans Hals en van Dijck, blijspel in twee bedrijven. (theatertekst) Roeselaere
1860 De Graven van Egmont en Hoorne, geschiedkundig drama in vier bedryven. (theatertekst) Roeselaere
1861 De Eer der Vrouw. Drama in vijf bedrijven. (theatertekst)

Gent: Boekhandel van  C. Vyt, Uitgever (Nederscheldestraat, 24). -92p.

Afmetingen: 17 x 12 (ingenaaid)

1861 De Fliep. Blyspel in éen bedryf. (theatertekst) Gent: I.S. van Doosselaere, Drukker-Uitgever (Kleine Botermarkt, 4). -32p.

Reeks: Tooneelbibliotheek nr 62
Afmetingen: 15.50 x 10.50
1861 De Bolders. Blyspel met zang in éen bedryf. (theatertekst)

Vertoond voor de eerste mael op Minards-Schouwburg, den 10 February 1861, door de koninglyke maatschappy: De Fonteinisten, te Gent.
Gent: I.S. van Doosselaere Drukker-Uitgever (Kleine Botermarkt, 4). -32p.

Reeks: Tooneelbibliotheek nr 71.
Afmetingen: 15.50 x 10.50
1862 Ware Geschiedenissen. Een leesboek voor de jeugd. (verhalen)

Versierd met 13 prenten

Gent: Drukkery, G. Crombez, Doorgangstraat, 42. -159p.

Afmetingen: 18 x 11.50

1862 Goede raed aen moeders, over de lichamelyke opvoeding der kinderen / Hufeland, Christ. W.;

met de aenteekeningen van L. W. Mauthner von Mautstein ; vertaeld naer de achtste hoogduitsche uitg. door P. Geiregat.
Gent: Boek- en steendrukkerij van I.S. van Doosselaere. -190p.

Reeks: Uitgaven van het Willemsfonds nr 41
1862 Leelyke Trees, volksverhael.(novelle)

Zie ook 1853 bijgevoegd bij De Duivenmelkers, zedenschets.
Afzonderlijke uitgave

Gent: Uitgave van het Zondagsblad. -48p.
1863  Vuer onder de Assche. Blyspel met zang in éen bedryf. (theatertekst)

Vertoond voor de eerste mael door de koninklyke Maetschappy DE FONTEINISTEN te Gent den 7 december 1862.

Gent: I.S. van Doosselaere. -32p.

Reeks: Vlaemsche Tooneelbibliotheek nr 86
Afmetingen: 15.50 x 10.50
1863 Maximiliaen van Oostenryk en andere verhalen uit de Vaderlandsche Geschiedenis. (verhalen)

Antwerpen: Drukkerij van J.P. Van Dieren en Comp. Uitgevers. -189p.

Afmetingen: 16.50 x 10 (ingenaaid)
Nota: de laatste 12 hoofdstukjes worden in 1876 apart terug uitgegeven onder de titel De Dood van Agneesens en andere verhalen uit de Vaderlandsche Geschiedenis.

1863 Onze Voorouders, Verhalen uit de Vaderlandsche Geschiedenis. (verhalen) Antwerpen: Van Dieren.
1864 Twee Kruideniers. Eene Geschiedenis onzer dagen. (roman) Gent: Boekhandel W. Rogghé. -136p.

Afmetingen: 17 x 12 (ingenaaid)
Druk. Eug. Vanderhaeghe

1864 Geschiedenis van eenen timmermansbaas. (jeugdverhaal) Gent: I.– S. Van Doosselaere. -48p.
1864 De Geldziekte. Tooneelspel in vier bedrijven. (theatertekst)

Gent: Boekhandel van W. Rogghé. -93p.

Afmetingen: 17.50 x 11.50 (ingenaaid)
Drukkerij Eug. Vanderhaeghen

1865 De gerechtigheid van Boudewijn Hapkin, Historisch tafereel, zonder vrouwenrol. (theatertekst) Gent
1865 De Slaapmuts, blijspel met zang in één bedrijf. (theatertekst)

Voor de eerste maal vertoond door de Koninklijke Maatschappij De Fonteinisten  op Minard’s Schouwburg, te Gent; den 26 Februari 1865.
1887: Uitgave bij Lodewijk Janssen- Drukker-Uitgever te Antwerpen. -30p. Afmetingen: 17.20 x 11

Antwerpen: Drukkerij van  Ed. Donné, H.-Geestrstr. 18.  -35p.

Reeks: Bibliotheek van oorspronkelijke Tooneelstukken, 1e jg., 4e afl.
Afmetingen: 17 x 11 (ingenaaid)

1865 Eene Studentenliefde, tooneelspel in één bedrijf. (theatertekst)

Voor de eerste maal vertoond door de Koninklijke Maatschappij De Fonteinisten  op Minards Schouwburg, te Gent; den 8 october 1865.

Gent: Boekhandel van W. Rogghé, Kalanderberg, 8. -32p.

Afmetingen: 18.30 x 12

1865 De Vriend van den Vader, tooneelspel in drie bedrijven. (theatertekst)

Voor de eerste maal vertoond door de Koninklijke Maatschappij De Fonteinisten  op Minards Schouwburg, te Gent; den 3 December 1865.

Gent: Drukkerij Aug. Vandeweghe, korte Dagsteeg, 18. -42p.

Afmetingen: 21.50 x 14.50 (ingenaaid)

1866 De Vleiers, blijspel in één bedrijf. (theatertekst) Gent: Drukkerij Aug. Vandeweghe. -44p.
1866 Leve de Koning! Gelegenheidsstuk in één bedrijf. (theatertekst)

Bijdrage tot de Gentsche feesten ter gelegenheid van het eerste bezoek van HH. MM. Leopold II en Maria-Hendrika, als Koning en Koningin der Belgen en van hun verblijf te Gent, den 9 en 10 juli 1866
Gent: Boekhandel van W. Rogghé. -31p.

Afmetingen: 18.50 x 11.50 (katern met touwtje vastgebonden)
Voor de eerste maal vertoond door de koninklijke Maatschappij De Fonteinisten op Minards-Schouwburg, te Gent, den 8 juli 1866.
Gedrukt bij Aug. Vanderhaeghen.

1866 De Hovenier van Laken, tooneelspel met zang in éen bedrijf. (theatertekst)

Bijdrage tot de Gentsche feesten ter gelegenheid van het eerste bezoek van HH. MM. Leopold II en Maria-Hendrika, als Koning en Koningin der Belgen en van hun verblijf te Gent, den 9 en 10 juli 1866
 Gent: Boekhandel W. Rogghé. z.d. [1866]. -31p.

Voor de eerste maal vertoond door de koninklijke Maatschappij De Fonteinisten op Minards-Schouwburg, te Gent, den 8 juli 1866.
Gedrukt bij Aug. Vanderhaeghen.

z d
[1867]
De Speelbank van Spa. Drama in één bedrijf. (theatertekst)

Bij koninklijk besluit van 4 maart 1967, is aan het stuk: De Speelbank van Spa, het voordeel der gouvernementspremien toegekend.

Gent: Drukkerij Aug. Vandeweghe. Z.d. [1867] -20p.

Afmetingen: 20 x 13.50 (ingenaaid)
Voor de eerste maal vertoond door het Nationaal Toneel van Oost-Vlaanderen, op Minard’s Schouwburg, te Gent; den 15 april 1867.

1867 Praal en Pracht. Tooneelspel in één bedrijf. (theatertekst)

Bij koninklijk besluit van 18 november 1967, is het tooneelstuk: Praal en  Pracht , voor de gouvernementspremien toegekend.

Gent : Boekhandel van  W. Rogghé, Kalanderberg 8. -82p.

Afmetingen: 16 x 10.50 (ingenaaid)

1868 Brutus en Cesar. Zangspel in één bedrijf. (theatertekst)

Muziek: Karel Miry.
 Gent: Drukkerij Aug. Vandeweghe. Z.d. [1868] -24p.
z d
[1868]
Zonder liefde geen leven. Blijspel met zang in één bedrijf. (theatertekst)

Bij koninklijk besluit van 30 november 1868, is het blijspel Zonder liefde geen leven, voor de staatspremien goedgekeurd.

Gent: Boekhandel W. Rogghé. Z.d. [1868] -32p.

Afmetingen: 16.50 x 10.50 (ingenaaid)

1868 Verhalen voor jongelieden. (verhalenbundel)

Tweede herziene en vermeerderde druk.
Uitgave zonder de illustraties van de 1ste druk (1854) met toevoeging van drie verhalen.
Gent: W. Rogghé Boekhandelaar van het Willem-Fonds. -210p.

Uitgave Willemfonds nr 56
Afmetingen: 18 x 12 (ingenaaid)
Gent, Drukk. Van E. en S. Gyselynck
1869 Een Engel op Wacht. Zangspel in één bedrijf. (theatertekst)

Muziek: Karel Miry.
Antwerpen: J.W. Marchand en Cie. -26p.

Reeks: Bibliotheek van oorspronkelijke tooneelstukken. 5:5
1869 Het Strijkijzer.  Tooneelspel in vijf bedrijven. (theatertekst)

1887: Uitgave bij Lodewijk Janssens, Drukker-Uitgever te Antwerpen. 54p. Afmetingen: 17.20 x 11

Antwerpen: Marchand en Legros. /Amsterdam : Schalekamp, Van De Grampel en Bakker. -56p.

Reeks: Bibliotheek van oorspronkelijke tooneelstukken. 5e jg., 10e afl.
1872 Sofia. Geschiedenis van een meisje uit de volksklas. (novelle) Antwerpen: L. De Cort, uitgever -64p.

Reeks: Bibliotheek van fraaie letteren nr 2.
Afmetingen: 20.20 x 13.50 (ingenaaid)
Druk Drukkerij L. De Cort, Hovenierstraat, 30 te Antwerpen

1873 Van Minnen en Trouwen, volksverhalen. (verhalen) Antwerpen: L. De Cort, uitgever. -64p.
1874 Antoon van Eenaeme.(rede)

Korte monografie over de beeldhouwer ter gelegenheid van de onthulling van het grafmonument ter zijner ere.

Gent: Drukkerij Eug. Vanderhaeghe. -8p.

Afmetingen: 18.50 x 12.50 (met touwtje vastgebonden)

1876 Karel de Stoute en andere verhalen uit de vaderlandsche Geschiedenis. (geschiedenisboek voor de jeugd)

1885: Herdruk bij J. Vuylsteke, Uitgever, Koestraat, 15. -76p. Titel: Onze voorouders.  Karel de Stoute en andere verhalen uit de vaderlandsche Geschiedenis. Afmetingen: 16.50 x 12.50 (ingenaaid)

Gent: Gent: Boekhandel van  E. Todt, -93p.

Drukkerij. C. Annoot-Braeckman.

Voorpagina uitgave 1885

1876 De Slag van Woeringen en andere verhalen uit de vaderlandsche Geschiedenis. (geschiedenisboek voor de jeugd)

1885: herdruk bij J. Vuylsteke, Uitgever, Koestraat, 15. -76p. Titel: Onze voorouders.  De Slag van Woeringen en andere verhalen uit de vaderlandsche Geschiedenis. Afmetingen: 16.50 x 12.50 (ingenaaid)
Gent: Boekhandel van  E. Todt, -88p.
1876 De Dood van Agneesens en andere verhalen uit de Vaderlandsche Geschiedenis. (jeugdverhalen)

Bevat: I.  De dood van Agneesens (pp 5-11); II. Maria-Theresia (pp 12-18); III. Het fransche Schrikbewind (pp 19-26); IV. Keizer Napoleon (pp 27-34); V. Het hof van Lodewijk XVIII te Gent (pp 35-40); VI. De regeering van Willem I (pp 41-47); VII. Leopold I, koning der Belgen (pp 48-56); VIII. De eerste koningin der Belgen (pp 57-63); IX. Leopold II (pp 64-73); X. De abt P.J. Triest (pp 74-80); XI. De beschaving in ons land (pp 81-89); XII. Het tegenwoordig België (pp 90-96).

1885: herdruk bij J. Vuylsteke, Uitgever, Koestraat, 15. -76p. Titel: Onze voorouders.  De Dood van Agneesens en andere verhalen uit de vaderlandsche Geschiedenis. Afmetingen: 16.50 x 12.50 (ingenaaid). Zelfde inhoud zonder de afdeling XII. Het tegenwoordige België.

Gent: Boekhandel van  E. Todt, opvolger van W. Rogghé (Kalanderberg, 15). -96p.

Afmetingen: 18.50 x 13 (ingenaaid)
Gent, drukk. C. Annoot-Braeckman.

Nota: De teksten van dit boek komen ook voor in “Maximiliaan van Oostenrijk en andere verhalen uit de Vaderlandsche Geschiedenis”.(1863)

Voorpagina uitgave 1885

1876 De twee Zusters. Groot kindertooneel met declamatie en soli. (theatertekst) Gent: I. Vanderpoorten, s.d. s.p.

In: Mélodies enfantines, 6de reeks
1876 De slavernij. (proza- essay)

Plaats van uitgave niet gekend : uitgever niet gekend. -25p.

Overdruk uit: Jaarboek van het Willems-Fonds 1876.
Afmetingen: 19.50 x 13.50 (ingenaaid).

1877 Het Driekoningsfeest. Zangspel in éen bedrijf. (theatertekst)

Muziek: Karel Miry
Gent: Drukkerij Eug. Vanderhaeghe.  -35p.

Afmetingen: 17.80 x 12.20 (ingenaaid)

1877 Onnoozele Kinderendag. Tooneelspel in éen bedrijf. (theatertekst)

Gent: Drukkerij Eug. Vanderhaeghe, Veldstraat, 66.  -35p.

Afmetingen: 18 x 11.50 (ingenaaid)

1879 Moeder Rosa. Tooneelspel in éen bedrijf en in verzen. (theatertekst)

Bij koninklijk besluit van 28 februari 1879 zijn aan Moeder Roza, tooneelspel in één bedrijf en in verzen, door Pieter Geiregat, de gouvernements-premiën toegekend.

Gent: Algemeene boekhandel van Ad. Hoste, uitgever (Veldstraat 43). -26p.

Afmetingen: 21 x 13.70 (katern met touwtje vastgebonden)

 

1881 Vergeet mij nietjes / Vier vertellingen door Pieter Geiregat. (verhalen)

Bevat: De zwaluwen (pp 5-18). – De waterhond (pp 19-38). – Rozemondeken (pp 39-57). – De kerstboom (pp 58-72).
1885: 2de druk bij Gent : J. Vuylsteke, Uitgever, Koestraat, 15. Afm: 17.50 x 12.50 (ingenaaid)
1885: Vertaald in het Frans als Myosotis. Quatre contes. Vert. door J. Elseny  Uitgever: Imp. A.-N. Lebègue et Cie : lib. Office de publicité.  (Collection nationale: n° 15).   -113p. Meermaals herdrukt (zie rubriek Geiregat in Vertaling)
Gent: J. Vuylsteke, Uitgever, Kalanderberg, 11. -72p.

Afmetingen: 18 x 14
Brugge: Drukkerij  Houdmont, gebr. , Steenhouwersdijk, 2.

Voorplat 2de druk

1881 Het begin en einde onzer eeuw. Kindertooneelen.

Muziek van K. Miry.
Gent: I.-S. Van Doosselaere. -64p.

In: Schoolfeest, ingericht door de menschlievenden kring: de Zondernaam, niet zonder hart, ter gelegenheid zijner vijfentwintigstjarige stichting 1856-1881.
Afmetingen: 16.50 x 10.50
1882

1888

Volksverhalen. Vol 1 tot 12. (verhalen)

 1. Het huisgezin van eenen fabriekwerker. – Voorheen en nu. – Twee goede kameraden. – De herberg. – De vastenavondzotte. (1882 -79p.)
 2. De kanarievogels. – Het pennelekken. – Verandering is niet altijd verbetering. – Geschiedenis van een vijffrankstuk, – O! wat is de liefde. – De speldewerkster. (1882 -79p.)
 3. Een werkmanskind. – Het trouwkleed. (1882 – 92p.)
 4. Stad en dorp. – De oorlog. (1882 – 90p.)
 5. Leelijke Trees. – Onnoozele-Kinderendag. (1882 – 85p.)
 6. De armmeester. – Mismaakt zijn. – Te laat beklaagd. (1882 – 74p.)
 7. Bazen en werkgasten. – Het gestolen geld. – Een wreedaard. – Tien duizend frank. (1882 -87p.)
 8. De familie Wolkammer. – De keus eener vrouw. – De schoonste dag uit Haydn’s leven. (1882-89p.)
 9. De duivenmelkers. (1888 – 84p.)
 10. De lotelingen onder Napoleon. (1888 – 88p.)
 11. Een zonderting huwelijk. – De strijd om het bestaan. (1888 – 71p.)
 12. Te veel aan het geld gehecht. – De slavernij. – De gazette. (1888 – 71p.)
Gent : J. Vuylsteke.  +/- 78p. elk

Drukkerij van I.S. Van Dooselaere, Gent

1887 Gestolen Geld. Tooneelspel in drie bedrijven. (theatertekst)

Antwerpen : Lodewijk Janssens – Drukker- uitgever. -45p.

Reeks: Vlaamsche Tooneelverzameling van Lodewijk Janssens, Reeks voor gemengde rollen Nr 2, eerste jaargang.
Afmetingen: 16.50 x 40 (ingenaaid)

1887  St-Thomasdag. Blijspel in een bedrijf. (theatertekst)

Tekst: P. Geiregat & J. Verschueren.

Gent: Boekdrukkerij L. De Busscher, Savaanstraat,32. -34p.

Afmetingen: 17 x 11.40 ingenaaid)

1887 De Hollandsche Schilderkunst / door Henry Havard ; Uit het Fransch vertaald door Pieter Geiregat.

Met 91 afbeeldingen.
Oorspronkelijke titel: Histoire de la peinture hollandaise (1881)
Nota: De uitgave bestaat in feite uit 2 volumes waarvan het eerste volume ‘De Vlaamsche Schilderkunst Door A.-J. Wauters, Professor van kunstgeschiedenis aan de School voor decoratieve kunsten, te Brussel’ uit het Frans werd vertaald door Julius Sabbe.
Gent : imp. Van Doosselaere : lib. J. Vuylsteke. VI-232 p.

Reeks: uitgave van het Willemfonds nr 115
1893 Maatschappelijke vraagstukken. Gedachten, ontleend aan Edw. Bellamy, Em. de Laveleye en Ch. Richet.

Bevat: Een woord vooraf (pp V); In het jaar 2000, door Bellamy (pp 1-12); In de een en twintigste eeuw (pp 13-63); Bellamy door Em De Lavaley beoordeeld (pp 64-77); Binnenhonderd jaar (pp 78-138).

Gent : J. Vuylsteke. – VIII-139p.

Reeks: Uitgave van het Willemsfonds n° 131.
Afmetingen: 18.50 x 12.50
Gent, Drukkerij F. Meyer-Van Loo, Vlaanderenstraat, 66
1894 Fortuinzoekers. Tooneelstuk in vier bedrijven. (theatertekst)

Bij koninklijk besluit van 2 juni 1894 is het tooneelspel Fortuinzoekers voor de staatspremien goedgekeurd.

Gent: Drukkerij V. Roegiers-Van Schoorisse (Kalanderberg 12). -54p.

Afmetingen: 18 x 12 (katern met touwtje vastgebonden)
Fortuinzoekers werd den 18 maart 1894 voor de eerste maal vertoond door het Nederlandsch Tooneel van Gent, op Minardschouwburg aldaar.

1895 Maatschappelijke vraagstukken. Gedachten ontleend aan Bebel en Richter.

Bevat:  Het socialisme in Duitsland. Bebels boek over de vrouw (= beknopte bewerking van Bebels De Vrouw en het Socialisme) en Eugen Richters vlugschrift Tafereelen uit de sociaal-democratische toekomst (o.t. Sozialdemokratische Zukunftsbilder)

Gand : J. Vuylsteke : (imprimerie V. Van Doosselaere). -198p.

Reeks: Uitgave van het Willemsfonds n° 138.
Afmetingen: 18.50 x 12.50
Gent, Drukkerij V. Van Doosselaere

 

B. Overzicht per genre alfabetisch per titel

Roman

 • De Lotelingen onder Napoleon. (1856)
 • Eene openbare aanbesteding. (1857)
 • Freê-altyd-wys. (1853)
 • Ridder Geeraerd, roman uit de Middeleeuwen, en het Hellefeest, fantazy. (1848)
 • Twee Kruideniers. Eene Geschiedenis onzer dagen. (1864)

 

Verhalen

 • De Dood van Agneesens en andere verhalen uit de Vaderlandsche Geschiedenis. (1876)
 • De Duivenmelkers, zedenschets. (1855)
 • De Slag van Woeringen en andere verhalen uit de vaderlandsche Geschiedenis. (1876)
 • Het werkmansleven, een zedentafereel. (1849)
 • Geschiedenis van eenen timmermansbaas. (1864)
 • Het Volksmeisje, Gentsche vertelling. (1848)
 • Karel de Stoute en andere verhalen uit de vaderlandsche Geschiedenis. (1876)
 • Leelyke Trees, volksverhael. (1862)
 • Maximiliaen van Oostenryk en andere verhalen uit de Vaderlandsche Geschiedenis. (1863)
 • Nuttige almanak voor 1854.(1854)
 • Onze Voorouders, Verhalen uit de Vaderlandsche Geschiedenis. (1863)
 • Onze voorouders. (1885)
 • Sofia. Geschiedenis van een meisje uit de volksklas. (1872)
 • Stad en Dorp. (1853)
 • Van Minnen en Trouwen, volksverhalen. (1873)
 • Vergeet mij nietjes / Vier vertellingen door Pieter Geiregat.(1881)
 • Verhalen uit den ouden tyd.(1854)
 • Verhalen voor jongelieden. (1854, 1868²)
 • Verhalen voor kinderen. (1853)
 • Volksverhalen. (1860)
 • Volksverhalen. Vol 1 tot 12. (1882-1888)
 • Ware Geschiedenissen. Een leesboek voor de jeugd. (1862)

Essays

 • Antoon van Eenaeme. (1874)
 • Goede raed aen moeders, over de lichamelyke opvoeding der kinderen / Hufeland, Christ. W.; met de aenteekeningen van L. W. Mauthner von Mautstein ; vertaeld naer de achtste hoogduitsche uitg. door P. Geiregat.
 • Maatschappelijke vraagstukken. Gedachten ontleend aan Bebel en Richter. (1895)
 • Maatschappelijke vraagstukken. Gedachten, ontleend aan Edw. Bellamy, Em. de Laveleye en Ch. Richet. (1893)
 • De Hollandsche Schilderkunst / door Henry Havard ; Uit het Fransch vertaald door Pieter Geiregat. (1887)
 • De slavernij. (1876)
 • Volkslied ter gelegenheid van de XXVe verjaring der inhuldiging van Z.M. Leopold I. (1856)

Toneel

 • Brutus en Cesar, zangspel in één bedrijf. (1868)
 • De Bolders, blyspel met zang in éen bedryf. (1861)
 • De Eer der Vrouw, drama. (1861)
 • De Fliep, blyspel in éen bedryf. (1861)
 • De Geldziekte, tooneelspel in één bedrijf. (1864)
 • De Gerechtigheid van Boudewijn Hapkin, Historisch tafereel, zonder vrouwenrol. (1865)
 • De Graven van Egmont en Hoorne, geschiedkundig drama in vier bedryven. (1860)
 • De Hovenier van Laken, tooneelspel in éen bedrijf. ((1866)
 • De Slaapmuts, blijspel in één bedrijf. (1865)
 • De Speelbank van Spa, drama in één bedrijf. (1867)
 • De twee Zusters, zangspel in éen bedrijf. (1876)
 • De Vleiers, blijspel in één bedrijf. (1866)
 • De Vriend van den Vader, tooneelspel in éen bedrijf. (1865)
 • Een Engel op Wacht, zangspel in één bedrijf. (1869)
 • Eene Studentenliefde, tooneelspel in één bedrijf. (1865)
 • Fortuinzoekers: tooneelstuk in vier bedrijven.(1894)
 • Frans Hals en van Dijck, blijspel in twee bedrijven. (1860)
 • Gestolen Geld, tooneelspel in drie bedrijven.(1887)
 • Het Driekoningsfeest, zangspel in éen bedrijf. (1877)
 • Het Strijkijzer, tooneelspel in vijf bedrijven. (1869)
 • Leve de Koning! Gelegenheidsstuk in één bedrijf. (1866)
 • Moeder Rosa, tooneelspel in éen bedrijf en in verzen. (1879)
 • Onnoozele Kinderendag, tooneelspel in éen bedrijf. (1877)
 • Praal en Pracht, tooneelspel in één bedrijf. (1867)
 • St-Thomasdag: blijspel in een bedrijf.(1887)
 • Vuer onder de Assche, blyspel in éen bedryf. (1863)
 • Zonder liefde geen leven, blijspel in één bedrijf. (1868)

 

PIETER GEIREGAT IN VERTALING

FRANS

1882:  RÉCITS GANTOIS.  Trad. par Jan Leysemuer. Verviers. Uitgever: 23, Pont St-Laurent, Verviers [z d] Coll. Bibliothèque Gilon nr 79. -96 + [III]p.

 • Bevat: Bibliographie; Petit Bouche Rose. Oorspronkelijke titel: Rozemondeken uit: Vergeet-mij-nietjes (1881) eerder verschenen in Nederlandsch Museum 1877, II, p. 136-151; Le jour des innocents (O. t. : Onnoozele kinderdag. Uit: Nederlandsch Museum 1876, I, p. 68 – 92); L’argent volé (O.t. Het gestolen geld. Uit: Jaarboek van het Willemsfonds van 1870).
1882: DOULEURS ET JOIES DU PEUPLE  Trad par J. Elseny en François Gueury. Uitgever: 23, Pont St-Laurent, Verviers [z d] Coll. Bibliothèque Gilon nr 84.  -107 + [V]p.

 • Bevat: Bibliographie; L’argent de la honte.( O.t. Tien duizend frank. Uit: Jaarboek van het Willemsfonds van 1880); Être difforme ! (O.t. Mismaakt zijn. Uit: Jaarboek van het Willemsfonds van 1874) ; Une Adjudication publique (O.t. Een openbare aanbesteding  Gent: : I.S. van Doosselaere 1857 (overdruk uit Nederlandsch Museum)

 

1884: OÙ GÎT LE BONHEUR. Traduction du néerlandais par  J. Elseny en F. Gueury-Dambois   Uitgever: Gilon, 11, Pont St-Laurent, Verviers [z d ] Coll. Bibliothèque Gilon nr 137.   -94 + [II]p.

 • Bevat: Bibliographies; I. La famille Wolkammer. O.t. De familie Wolkammer. Uit: Jaarboek van het Willemsfonds van 1874); II. La guerre. O.t. De oorlog. Uit: Jaarboek van het Willemsfonds van 1873); III. Le maître des pauvres. O.t. De armenmeester Uit: Jaarboek van het Willemsfonds van 1881)
1885: TROIS RÉCITS DE GRAND’PÈRE. Traduit du flamand par J. Elseny  Uitgever: Librairie Classique de A. – N. Lebègue & Cie. 46, Rue de la Madeleine, Bruxelles.[ z d ] (Collection nationale belge n° 14). -107p.

 • Bevat: Les villages de Dwazegem et Slimbeke; Le singe du capitaine de navire; Un bourreau. (O.t. Een wreedaard. Uit: Jaarboek van het Willemsfonds van 1879).
1885: MYOSOTIS. Quatre contes. Illustrés de nombreuses gravures. Traduit du flamand par J. Elseny  Uitgever: Librairie Classique de A. – N. Lebègue & Cie. 46 Rue de la Madeleine, Bruxelles.[ z d ] (Collection nationale belge n° 15).   -113p.

Bevat:  Les hirondelles; Le barbet; Rosemonde;  L’arbre de Noël (O.ts. Vergeet mij nietjes / Vier vertellingen: De zwaluwen. – De waterhond. – Rozemondeken. – De kerstboom. Brugge: imp. Houdmont ; Gent : lib. J. Vuylsteke 1881.

Verdere uitgaven:

 • 1899: 2de uitgave bij A.N. Lebègue  et Cie, Bruxelles. -119p.
 • 1899/1906²: LES HIRONDELLES ET AUTRES CONTES. Uitgever: A.N. Lebègue et Cie, Bruxelles. -87p. Bevat enkel Les hirondelles; Le barbet;  L’arbre de Noël
 • 1925: Quatre contes. Illustrés de nombreuses gravures. Vert. door J. Elseny Uitgever Uitgever: OFFICE DE PUBLICITÉ Ancien Établiss. J. Lebègue et Cie. Éditeurs Société coopérative 36, Rue Neuve Bruxelles.

             uitgave 1925

2de uitgave

1899: CONTES VRAIS POUR LES ENFANTS. Ouvrage orné de 9 illustrations. Uitgever: OFFICE DE PUBLICITÉ Ancien Établiss. J. Lebègue et Cie. Éditeurs Société coopérative 36, Rue Neuve Bruxelles.  -79p.

DUITS

1890: Die familie Wollkammer. Autorisierte Übersetzung aus dem Flämischen von N Warker. Uitgever: Buchdruckerei B. Willems, Aarlen. -48p.