home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Claes, Ernest

Maakt deel uit van:

Ernest Claes

Zichem, 24 oktober 1885 – Brussel, 2 september 1968

Schrijver van novellen, romans en verhalen.

Schreef in de jaren 1946-1947 vier novellen onder het pseudoniem G. van Hasselt.

BIOGRAFIE

24 oktober 1885: Andreas Josephus Ernestus Claes werd geboren te Zichem. Hij werd als zevende kind ingeschreven in het trouwboekje van Josephus Claes en Anne Maria Theresia Lemmens. Het was een groot maar niet onbemiddeld landbouwersgezin met negen kinderen. Vader Claes – die ook wat bijverdiende als boomkweker en hovenier – bezat een bescheiden woning, een kleine veestapel en eigen landerijen.

 • De ouderlijke hoeve, gelegen op “de Worp”, aan de rand van het Hageland en de Kempense heide, fungeerde ook als herberg en pleisterplaats voor rondzwervende en voorbijtrekkende lieden die de vreemdste fantastische verhalen vertelden aan het haardvuur en een bron van inspiratie waren. Zijn geboortestreek zal hij later in enkele van zijn boeken met liefde beschrijven.

Claes ernest 0a

1892-1895: Volgde de kleuterklassen bij de Zusters Annonciaden en kwam in de dorpsschool terecht. Hij zat er 2 jaar in ‘de kleine school’ bij ondermeester Staf van Antoon en 2 jaar in ‘de grote school’ bij meester Bakelants (1855-1939).

 • In het 2de studiejaar werd Claes geplaagd door een ernstige oorkwaal en werd hij zelfs met blindheid bedreigd.
 • In deze periode maakte hij voor het eerst kennis met de literatuur. Tijdens de middagpauzes zat hij stiekem allerlei boeken te lezen, soms gecamoufleerd in een omslag van de Gewijde Geschiedenis.

22 februari 1895: Vader Claes sterft en het gezin krijgt het moeilijker.

Maart 1895: Ernest Claes doet zijn eerste communie en blijft daarna thuis om te werken op het landbouwbedrijf.

 • Zijn voornaamste taak was de zorg voor het vee in de weiden langs de Letsgracht, sporadisch afgewisseld met clandestiene strooptochten, hengelen met Wannes Raps, Victalis van Gille, jagen met de brouwer Adolf De Vos.
 • Hij werd ook tamboer van de fanfare “De St.-Jansvrienden”.

Oktober/November 1897: Kwam in de drukkerij van de Abdij van Averbode in dienst als drukkershulp.

 • Daar knoopte hij vriendschap aan met redacteur Lodewijk Drijvers en pater Thomas Schoenaerts.
 • Pater Schoenaerts gaf hem tijdens de middagpauzes zangles, Frans en Latijn en bezorgde hem interessante lectuur.

1898 – 1905: Door toedoen van pater Schoenaers en monseigneur Crets kon hij zijn humaniorastudies aanvangen aan het Sint-Jozefscollege in Herentals. (‘Collège patronné de Herenthals’)

 • Het middelbaar onderwijs, door de diocesane geestelijkheid verstrekt, werd toen nog volledig in het Frans gegeven.
 • Zeven jaar lang logeerde hij met andere leerlingen in de Bovenrij, bij de modiste en winkelierster Josefina Janssens, het “Studentenkosthuis van Juffrouw Jos. Janssens, Bovenrij, Herentals”, dat hij in o.a. Studentenkosthuis ‘Bij Fien Janssens’ (1950) vereeuwigde.
 • Tijdens zijn collegejaren stond hij bekend als een ijverig en weetgierig leerling. Hij werd een groot bewonderaar van Albrecht Rodenbach en een aanhanger van de Vlaamse Beweging. In het laatste collegejaar woonde hij tijdens de vakanties streng verboden vergaderingen van “Vlaamse studentenbonden” bij. Op school overtrad hij regelmatig het schoolreglement dat hem verplichtte om met de medestudenten Frans te spreken, wat hem regelmatig een reprimande of erger bezorgde.

1905: Hij moet “loten” voor de militaire dienst en is “erin”, hij moet 2 à 3 jaar soldaat worden”., maar zijn dienst wordt met een jaar uitgesteld.

 • Pater Franken neemt hem opnieuw in dienst op de abdij, ditmaal als “redacteur bij de opstelraad van de abdij”.

Winter 1905/1906: Schrijft “Wroetersleven”, het verhaal van een arme werkman, dat duidelijk de invloed van Streuvels verraadt. Pater Franken vindt het verhaal goed, maar niet in de geest van ‘De Bode’. Het zal begin 1907 in ‘Dietsche Warande en Belfort’ worden opgenomen.

1906: Bij De Seyn-Verhougstraete in Aalst verschijnt van Claes ‘Twee vertellingen’ een bewerking voor de jeugd van kerstverhalen van Ch. Dickens’. Hij ontvangt zijn eerste honorarium: 40 frs.

1906-1910: Student “philologie germanique” aan de Leuvense universiteit. Doet als student zijn legerdienst.

 • Eind november 1906 werd hij ingelijfd bij de “Compagnie Universitaire” van het l0de Linieregiment te Leuven. In deze compagnie is de militaire dienst tamelijk licht om de soldaten toe te laten de lessen aan de universiteit te volgen.
 • Wegens Vlaams-Waalse vechtpartijen in uniform had hij meermaals kamerarrest.
 • In die periode (1906-1907) ontstaat de vriendenkring”De violier” waar Gust van Cauwelaert – die een levenslange vriend blijft – hem aanraadt om de verhalen over de “Witte” die Claes tussen pot en pint vertelt op te schrijven. Zo ontstonden de eerste hoofdstukken van “De Witte”, die hij op de wekelijkse vergaderingen van “De violier” met succes voordroeg.
 • 1908 werd gekazerneerd aan de Tiensestraat te Leuven

Vanaf zijn eerste dag te Leuven is hij actief betrokken bij het studentenleven. Jef vanden Eynde, toen bekend studentenleider, neemt Claes op in de redactie van het studentenblad ‘Ons Leven’.

Academiejaar 1909-1910: Volgt Constant Serneels op als hoofdredacteur van “Ons Leven”.

 • Niet alleen in zijn memoires, maar ook in het tweede deel van de roman ‘Het leven van Herman Coene’ heeft hij het Leuvense studentenleven uit de ‘belle époque’ beschreven en er, met humor en met iets te veel goedmoedigheid, kritiek op uitgeoefend. Figuren van professoren en medestudenten heeft hij opgeroepen en dikwijls zeer raak geportretteerd en altijd ziet men hem zelf, zonder enige aanmatiging of pretentie, met die figuren meeleven.

Februari 1910: In het tijdschrift “Ons Leven” verschijnt een artikel De Ukaze door Silex, waarin de academische overheid scherp wordt aangevallen.

 • Claes krijgt het “consilium abeundi” omdat hij als hoofdredacteur voor alle publicaties in “Ons leven” verantwoordelijk is. Het consilium abeundi wordt echter door de rectorale raad niet bevestigd, vooral omdat de decaan Prof. Bang, Claes verdedigt.

In zijn laatste jaar te Leuven wordt Claes aangesteld als voorzitter van het ‘Algemeen Katholiek Studentenverbond’

Augustus 1910: Te Averbode wordt n.a.v de “Kroning van Onze Lieve-Vrouw van het H. Hart”een indrukwekkende feestweek georganiseerd. Van 26 tot 28 augustus vond er tevens het “Eerste Nederlands Mariacongres” plaats. Tijdens deze bijeenkomst ontmoet hij voor het eerst Stephanie Vetter, die er op 26 augustus een lezing houdt over “Maria-Vereering en drankbestrijding in Holland”. In september zal hij haar opnieuw ontmoeten en een tijd later zijn ze verloofd.

Oktober 1910: Slaagt voor zijn examens, maar moest zijn verhandeling over de “Novellen van Potgieter” nog afwerken. Pas in oktober 1912 behaalt hij de graad van Doctor in de Letteren en Wijsbegeerte.

Blijft tot 1940 lid van de Oudhoogstudentenbond van Brabant.

1910 tot 1913: Krijgt de leiding van het “Katholiek Vlaamsch Secretariaat” te Antwerpen. Het KVS is de uitvoerende orgaan van het “Katholieke Vlaamsche landsbond” een initiatief van de vijf “Katholieke Vlaamsche oudhoogstudentenbonden”, om de Vlaamse krachten binnen de Vlaamse Beweging te bundelen.

 • In deze periode is Claes zeer actief op allerlei vlakken. Binnen de KVS redigeert hij het mededelingenblad ‘Tijdingen’, verzorgt brochures en pamfletten, geeft vele voordrachten op allerlei fora. Maar ook daarbuiten is hij present oa als voorzitter van de ‘Groeningerwacht”, bestuurslid van het Davidsfonds, propagandist en voordrachtgever.

Oktober 1912: Promoveert tot doctor in Letteren en Wijsbegeerte op een proefschrift getiteld Het proza van Potgieter.

29 oktober 1912: Huwt met Stephanie Vetter (1885-1974) uit Zutphen, de latere schrijfster van onder meer ‘Stil leven‘ (1926) en ‘Als de dagen lengen‘ (1940).

5 oktober 1913: Wordt opgenomen in de redactie van “Vlaamsche Arbeid”. In de 8ste jg. verschijnt het 5de Witte hoofdstuk.

8 oktober 1913: Geboorte van zijn zoon Eric (Kiki)

26 november 1913: Krijgt een vertalersfunctie “rédacteur-adjoint aux services flamands” bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

 • Zijn kandidatuur is gesteund door oa Frans van Cauwelaert, Dr. Alfons Van de Perre en monseigneur Crets.
 • Bij zijn benoeming hoort de administratieve eis dat hij in Brussel woont.

Juni 1914: Het gezin Claes wordt officieel in Sint-Joost-ten-Node ingeschreven en woont er in de Poststraat 58

 • Ernest Claes zal de rest van zijn leven in Brussel blijven wonen, maar de stad zal in tegenstelling tot zijn geboortestreek geen rol spelen in zijn werk.

Augustus 1914: Bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog, wordt hij gemobiliseerd en ingezet ter verdediging van de Maasforten.

 • Hij raakt ernstig gewond aan de linkerschouder (3 kogels en schrapnelscherf) en wordt als krijgsgevangene naar Duitsland (Erfurt) getransporteerd.
 • Op 24 januari 1915 wordt hij bij een uitwisseling ‘der Roode Kruismannen’ vrijgelaten en bereikt hij via Zwitserland Le Havre.
 • Hij zal tot het eind van de oorlog in Frankrijk blijven. Hij werkt o.a. als correspondent van verschillende tijdschriften en krijgt sympathie voor het activisme.

Tijdens WO I gaat het hem journalistiek en literair voor de wind.

 • Werkt mee aan het te Londen uitgegeven weekblad “De Stem uit België’
 • Op 9 februari 1916 wordt hij definitief vrijgesteld van militaire verplichtingen en vindt hij werk op het officieel Belgisch Comiteit van Hulpbetoon aan Vluchtelingen. Hier verdient hij een volle maandwedde die het mogelijk maakt dat Stéphanie en de kleine Eric uit Nederland kunnen overkomen.
 • Vanaf 1916 zendt hij bijdragen naar “Vrij België” een door Frans van Cauwelaert en Julius Hoste in Den Haag uitgegeven periodiek
 • Wordt correspondent van “Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië
 • Sticht in Le Havre een “Vlaamsche Kring” .

November 1918: Hervat zijn taak in het parlement.

Van 1919 tot 1940 zal Claes gemiddeld elk jaar een werk uitgegeven.  Van zijn functie bij het parlement kan hij behoorlijk leven en ze laat hem ook voldoende vrije tijd om aan zijn literaire productie te kunnen doorwerken.

De onderwerpen van zijn boeken zijn zeer verscheiden:

 • Herinneringen aan oorlog en gevangenschap is een ruim thema:  ‘Namen 1914 ‘(1919) en ‘Bei uns in Deutschland’ (1919) beschrijven de eerste oorlogsdagen, zijn gevangenneming, zijn krijgsgevangenschap en zijn vrijlating om gezondheidsredenen. De oorlog inspireerde hem eveneens zijn ‘Oorlogsnovellen’ (1919), maar het belangrijkste boek dat hem door de eerste wereldoorlog werd ingegeven vond zijn stof niet in de loopgraven of krijgsgevangenkampen, maar wel in het gore bedrijf van de oorlogswoekeraar. ‘Charelke Dop’ van Ernest Claes hoeft in cynische berekening niet onder te doen voor Willem Elsschots Boorman uit Lijmen.
 • Verder ook landelijke humoristische voorvallen, kwajongensstreken, de strijd tussen zich vrij werkende boeren en vervallende adel, leven en gedragingen van een hond, verhalen met folkloristische inslag, pastoorslevens, reizen en autobiografie.
 • Met het autobiografische verhaal Jeugd trouwens zal hij wat men de eerste periode van zijn schrijverschap zou kunnen noemen afsluiten. Het werk mocht hij de staatsprijs voor verhalend proza ontvangen

1920: De publicatie van de roman ‘De Witte’ – gepubliceerd in de reeks Vlaamsche Bibliotheek o l v Emmanuel De Bom, in samenwerking met Wereldbibliotheek-uitgever Leo Simons – brengt Claes definitief schrijversbekendheid, zowel in eigen land als in het buitenland.

 • Ondanks de negatieve beoordelingen door twee belangrijke Nederlandse katholieke opiniebladen en de nogal onverschillige houding van de Vlaamse kritiek is de eerste oplage op minder dan een jaar uitverkocht.
 • Hierna volgt de ene editie na de andere, evenals de ene vertaling na de andere: De witte verschijnt o.a. in het Duits (Flachskopf), Engels (Whitey), Frans (Filasse), Afrikaans, Deens, Esperanto, Hebreeuws, Sloveens, Spaans, Tsjechisch, Turks en Russisch.

1927: Verhuist naar Ukkel, Stallestraat 90 (“Huize Terstalle).

Tijdens het interbellum is hij medewerker aan verschillende kranten en tijdschriften, geeft hij op verzoek van culturele organisaties talrijke voordrachten en maakt zelfs literaire tournées in Duitsland.

Politiek – zo blijkt uit talrijke artikels – is hij in die periode een aanhanger van de pacifistische idealen van de Fronters, kant zich herhaaldelijk tegen het socialisme. Hij blijkt sterk gehecht aan de Belgische dynastie, maar is tevens voorstander van een brede samenwerking met Nederland.

1933: Wordt officieel benoemd tot directeur van het Beknopt Verslag van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

1934: Wordt verkozen tot lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde.

Januari-Augustus 1934: Verfilming van “De Witte” met producer Jan Vanderheyden en scenarioschrijfster Edith Kiel.

11 november 1934: Op zijn initiatief vindt te Herentals de stichtingsvergadering van de ‘Vereniging van Kempische Schrijvers’ plaats.

1935: Schrijft – op vraag van Jan Vanderheyden – een draaiboek voor de film “Uilenspiegel leeft nog”. De film beleeft in september zijn première in Brugge, Antwerpen en Rotterdam.

1936: Koopt een auto: een “Ford-grand Tourisme, voiture de luxe”.

1938: Krijgt gezondheidsproblemen. Hij lijdt aan angina pectoris.

1940-1944: Tijdens de tweede wereldoorlog zijn de literaire activiteiten al bij al beperkt. Zijn houding tegenover de bezetter en collaboratie is eerder ambigue.

Hem wordt na de oorlog ten laste gelegd:

 • ‘met opzet’ de plannen van de vijand te hebben gediend
 • Lidmaatschap van onder meer het Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV)
 • Interviews in ‘Het Laatste Nieuws’ en de ‘Brüsseler Zeitung’
 • Adviseurschap van de onder Duitse Verwaltung staande Agence Dechenne
 • Reis naar Duitsland in gezelschap van Timmermans
 • Lidmaatschap van het erecomité van de August Borms-hulde
 • Aanwezigheid bij de begrafenis van de VNV voorman Staf de Clercq
 • Aanwezigheid bij de uitreiking van de Rembrandt-prijs aan Timmermans
 • Aanwezigheid bij de première van de Duitse film naar Stijn Streuvels’ De vlasschaard.

1940: In mei 1940 verschijnt bij ‘Wereldbibliotheek ‘Jeugd’ en in december ‘Clementine’. Beide boeken waren eind 1939/begin 1940 al in productie.

15 januari 1941: Aanstelling van Claes als “kultureller Berater’ bij Agence Dechenne. Claes was er samen met zijn vrouw redacteur voor de uitgave van een reeks volksboeken. Het Agence Dechenne behoorde tot het Duitse propaganda apparaat.

Oktober 1941: Lezing te Berlijn voor het Fichte-Gesellschaft.

 • Claes schrijft hierover: “Een detail: voor onze lezing te Berlijn kregen wij als honoraar: de Fré eine Wurst en ik slechts twee sigaren.”( ‘Met Timmermans in Duitsland.)’
 • Ze woonden er tevens de Terra Film-Tagung bij, waar ze zich zouden verdiepen in de mogelijkheden voor hun eigen werk. Volgens Durnez –in zijn biografie over Timmermans- gingen ze er vooral op aandringen van Claes.
 • Anderzijds schijnt hij daar opzien te hebben gebaard door te weigeren de Hitlergroet te brengen omdat hij geen staatsman wilde begroeten die zijn vaderland bezette.
 • Waren beiden aanwezig op de in Weimar gehouden Dichtertagung. Het moet vermeld dat noch Claes , noch Timmermans behoorden tot de medeoprichters van het bij die gelegenheid geïnaugureerde Europäische Schriftsteller Vereinigung.

1942: Sticht met Herman Teirlinck, Felix Timmermans en Gerard Walschap bij Snoeck-Ducaju de reeks ‘De Blauwe Snoeckjes’. Het eerste nummer ‘Herodes’ heeft als auteur Ernest Claes.

 • Tijdens de oorlog werkt hij voor de Standaard Boekhandel aan ‘Wit en Zwart’ het vervolg op ‘De vulgaire geschiedenis van Charelke Dop’ (1923). De publicatie wordt door Han Teske van de Propaganda-Abteilung te Brussel verboden.
 • Het boek zal pas in 1950 verschijnen onder de titel ‘Daar is een mens verdronken’.

1943: Ontvangt de Driejaarlijkse Staatsprijs voor Vlaamse Literatuur.

1943: Lid van de door Bert Peleman opgerichte Kunstenaarsgroep De Meyvisch.

1944: Claes heeft ook contacten met openlijk collaborerende uitgeverijen.

 • Contract met Uitgeverij De lage Landen voor : ‘Jeroom en Benzamien’. Uiteindelijk zal het boek pas begin 1947 verschijnen bij de Standaard Boekhandel.
 • Bij ‘De Regenboog’ worden in de reeks ‘kleine Volksbibliotheek’ twee novellenbundels uitgegeven met eerder gepubliceerd werk. (‘Stegger, de strooper en Nolle Janus’ en ‘Ernest Claes vertelt’). Een deel van de oplage is bestemd voor de Vlaamse arbeiders in Duitsland.

Duitse uitgaven van zijn werk.

 • Dat het werk van onder meer Claes in Duitsland populair was is bekend. Hieruit mag niet zonder meer sympathie voor het nationaal socialisme worden afgeleid.
 • Het zijn -ondanks de papierschaarste- hoge oplagen. Zijn Duitse uitgevers waren Insel Verlag te Leipzig; Reclam te Leipzig eveneens; Pustet & Kösel (München); Buchgemeinde (Bonn);
 • Opmerkelijk zijn de boeken die tussen 1942 en 1944 zowel door Insel als Reclam in oplagen van tientallen duizenden exemplaren werden uitgegeven als zgn. Feldpost-uitgaven, bestemd voor Duitse soldaten te velde. Ze waren te koop in de Frontbuchhandlungen die overal in Europa –ook in Antwerpen, Brugge en Brussel- waren gevestigd.
 • Deze Feldpostuitgaven zijn niet noodzakelijk te beschouwen als nationaal-socialistische propaganda. Ook werk van Walschap, Timmermans en Streuvels werden op die manier uitgegeven.

1944: Blijkt dat een beambte van zijn eigen dienst, Guillaume Dumouleyn, een anti-Claesdossier aan het gerecht heeft overgemaakt.

 • Reeds van voor de oorlog moet de verstandhouding tussen beiden zoek zijn geweest: Claes had al voor de oorlog een lage dunk van die man en Dumouleyn had een kille haat opgevat tegen zijn chef. De hele oorlog lang knipte Dumouleyn elk krantenartikel met Claes’ naam uit en plakte het op papier. Bij de bevrijding stapte hij met zijn qua omvang indrukwekkende ‘dossier’ naar het gerecht. Zo was de notoir Vlaamsgezinde Claes in september 1944 verdacht.

Er is nogal wat gesold met Claes door de autoriteiten.

 • September 1944: Aanhouding, ondervraging en huiszoeking.
 • 21 september 1944-30 december 1944: Opsluiting in de gevangenis van Sint-Gillis.
 • Begin 1945: Op aanraden van zijn advokaat schrijft hij een verweerschrift.
 • Mei 1945: In de woelige sfeer van die tijd werd ook zijn woning door de volkswoede vernield en geplunderd, min of meer onder het toeziend oog van de politie.
 • 1946-1950: In de periode dat hij geen inkomen had (1946-50) gaf hij voordrachten in heel Vlaanderen om in zijn onderhoud en dat van zijn familie te voorzien.
 • Juli 1946: Nieuwe ondervragingen en opnieuw huiszoeking.
 • 30 december 1947: Levenslang ontzet uit zijn burgerlijke en politieke rechten.
 • Maart 1948: Nieuwe ondervragingen.
 • 22 tot 24 november 1948: De krijgsraad spreekt hem vrij van het ten laste gelegde, maar sprak hem vermanend toe over zijn slappe houding. Aanklager tekent beroep aan.
 • De spanningen leidden in 1948 tot een hartcrisis en extreme zwaarmoedigheid.
 • Eind 1949: Definitieve vrijspraak.

1946: Onder de schuilnaam G. Van Hasselt levert Ernest Claes bijdragen aan het satirisch anti-repressieweekblad Rommelpot . Het weekblad werd op 26 december 1945 boven de doopvont gehouden en hield op te bestaan op 24 december 1949.

 • In het blad zelf zijn enkel korte stukjes uit Cel 269 verschenen, maar Daniel Merlevede, de initiatiefnemer van het blad, heeft drie langere repressieverhalen en één korte tekst van acht bladzijden apart laten uitgeven, in de vorm van kleine brochures die de abonnees van zijn blad cadeau kregen, en die ook in de handel verkrijgbaar waren.
 • Zo verschenen Gebed van een gevangene (1946), De oude moeder (1946) en Kerstnacht in de gevangenis.(1946), Gerechtelijke dwaling (1947).

Voorjaar 1947: Standaard Boekhandel publiceert de roman Jeroom en Benzamien, maar de verkoop is zeer matig

Herfst 1947: De oude klok verschijnt en het boek slaat heel wat beter aan dan Jeroom en Benzamien.

1948: Na de vrijspraak komen er vanuit heel Vlaanderen aanvragen voor lezingen. Na enig aarzelen gaat Ernest Claes samen met voordrachtkunstenaar Ast Fonteyne met succes op een uitgebreide tournee doorheen Vlaanderen.

1949:  Een bundel novellen onder de titel Die schone tijd  rolt van de persen.

September 1949: Het KVHV van de universiteit van Leuven organiseert een grootse Ernest Claes hulde. Claes herovert zonder veel moeite zijn plaats in het culturele leven.

1950: Kreeg zijn politieke en burgerrechten terug. Deze vrijspraak bracht mee dat hij als ambtenaar in eer werd hersteld en ook zijn rechten op een rijkspensioen kon doen gelden.

Hij engageerde zich opnieuw ten volle in de Vlaamse culturele wereld.

 • Op een bepaald ogenblik was hij zelfs lid, voorzitter of erevoorzitter van liefst 54 organisaties.

1951: Gaat met pensioen.

1958: Ontvangt voor zijn hele oeuvre de Prijs der Vlaamse provincies.

1962: In Zichem, op het marktplein, staat een beeld van Ernest Claes met op zijn schouders “De Witte van Zichem” naar aanleiding van de honderdste druk van “De Witte” . Het beeld is van de hand van Albert Poels.

1965: Zijn gezondheid gaat sterk achteruit. Op 4 januari van dat jaar krijgt hij een zware hartaanval.

1966: Het Ernest Claes genootschap verwerft het ouderlijk huis van Claes op een openbare verkoping in herberg Swinckels in Averbode, voor de niet geringe som van 607.000 frank.

1967: Zijn geboortehuis te Zichem wordt ingericht als museum. Het Museum Huize Ernest Claes bevindt zich aan de Ernest Claesstraat 152 te Scherpenheuvel-Zichem. Huize Ernest Claes – Zichem | UiT in Vlaanderen

2 september 1968: Ernest Claes overlijdt in het Fond Roy-ziekenhuis te Ukkel om 19 u. 30.

5 september 1968: Het stoffelijk overschot wordt naar Averbode overgebracht en opgebaard in de prelatuur van de abdij.

6 september 1968: Plechtige rouwdienst in de abdijkerk te Averbode, gevolgd door de teraardebestelling in de schaduw van de abdijkerk.

Epiloog.

2006: Ernest Claes krijgt een monument in Averbode. Een beeld van een jonge Ernest als tamboer, vervaardigd door beeldhouwer René Huybrechts.

 

BEKRONINGEN

 • 1920: August Beernaertprijs voor ‘Bei uns in Deutschland
 • 1923: Provinciale Prijs voor Letterkunde van de Provincie Brabant voor het manuscript van “Het leven van Herman Coene”
 • 1932: Literaire Prijs van de gemeente Ukkel voor “De heiligen van Sichem” en “De geschiedenis van Black”
 • 1943: Driejaarlijkse Staatsprijs voor Vlaams verhalend proza , tijdvak 1939-1940 voor “Jeugd”.
 • 1959: Uitreiking van de aula van de Gentse universiteit van de ‘Prijs voor Letterkunde van de Vlaamse provincies 1958’ voor zijn gezamenlijk oeuvre.
 • 1959: Ereburger van Averbode en ere-tamboer van de fanfare De Sint-Jansvrienden.
 • 1962: N.a.v. de jubileumuitgave van De Witte wordt te Zichem, onder enorme belangstelling, het Witte-monument onthuld. Het is in opdracht van de Vlaamse Toeristenbond door Albert Poels vervaardigd. Zichem maakt Claes ereburger.

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Website

Referenties

 • Over de problematiek rond ‘Ernest Claes en de culturele collaboratie’ werd geput uit ‘Verbrande schrijvers – culturele collaboratie in Vlaanderen 1933-1945’ L. De Vos: Y. T’Sjoen; L. Stynen (red.). Gent, Academia Press, 2009, 207pp. Hierin: Sjoerd Van Faasen: ‘Ernest Claes en de culturele collaboratie’ pp.41-69.
 • Ernest Claes 1885-1985. Publikatie naar aanleiding van de tentoonstelling “Omkijken naar Ernest Claes” met bijdragen van Prof. Dr. Marcel Janssens, Jozef De Cuyper, Carry Verbeek en Stefaan Evenepoel. Faculteit van de Letteren en de Wijsbegeerte K.U. Leuven. 1985. 80p.
  • De publicatie bevat – naast ruime keuze van fotomateriaal – een uitstekende chronologie van een het leven van Ernest Claes. Auteurs: Jozef De Cuyper en Carry Verbeek.
 •  Bert Govaerts, Ernest Claes. De biografie van een heer uit Zichem. Antwerpen: Uitgeverij Houtekiet. 2016. -457/508pp.
 • André Demedts (samensteller), Ernest Claes In: Vlaanderen, tweemaandelijks tijdschrift voor kunst en cultuur; p. 277-332. / Roeselare: Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond; vol. 107. Bevat diverse bijdragen van diverse auteurs, met een inleiding door Stephanie Claes-Vetter en een bibliografie van afzonderlijk geschreven werken door Drs. Hilde van Assche.,

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

Ernest Claes publiceerde ongeveer 60 werken.

 • Zijn werk werd in ettelijke talen vertaald, tot het in het Turks en Hebreeuws toe.
  • In het Nero album “Magelaan 2” (1971) verklaart Meneer Pheip dat hij liever naar de televisiereeks “Messieurs de Zichem” wil kijken dan naar een documentaire over Magelaan.
  • In het Nero album “Zongo in de Kongo” (1971) blijkt Zongo, de Masaitoverdokter, midden in de jungle een televisie te hebben. In strook 54-55 zegt hij dat hij eerst naar “Wij Heren van Zichem” wil kijken.
 • De bibliografie bevat een paar extra delen:
  • Een overzicht van de publicaties in Omnibussen
  • Een audiografie (mogelijk onvolledig)
  • Een filmografie
  • De publicaties 1940-1944 (zowel in Vlaanderen als in het buitenland)
  • Tot slot vindt U een overzicht van alle titels alfabetisch gerangschikt, met vermelding van het publicatiejaar.

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

Om de foto’s uit de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto

A. Chronologisch overzicht

1906

zj
[1906]
Uit mijn dorpken. (schetsen)

Gent: Drukkerij Plantijn (Naamlooze Vennootschap) Korte Koestraat 3a. [z .j. 1906] -40 p.

Reeks: Flandria’s Novellen Bibliotheek, Nr. 74
Afmetingen: 18.75 x 12.25 (geniet)
Inhoud: Een moeilijk ding (pp. 3-12); Een ongeluk (pp. 13-28); Naar ’t kasteel geweest (pp. 28-34);  Zwemmen (pp. 35-40).
Gedateerd: Sichem, Meimaand 1906
Voorpublicaties:
‘Naar ’t kasteel geweest‘(= Jefken), in: De groene Linde, Tijdschrift voor Fraaie Letteren jrg. 1 (1905) nr 3 pp. 158-162.
‘Zwemmen’, in: idem jrg. 1 nr 4 pp. 245-249
’n Ongelukkige dag, in: idem jrg. 1, nr 6 pp. 364-370
Een ongeluk, in: idem jrg. 2 (1906) nr 2, pp. 91-101.
1921: Opgenomen in ‘Sichemse novellen’ .
Claes ernest 38
z d [1906] Twee vertellingen. (vertaling/bewerking)

Aalst: De Seyn-Verhougstraete,[ z.j.  1906] -[IV] + 125 + [III] p.

Afmetingen: 21.8 × 12.9

Oorspronkelijke auteur: CHARLES DICKENS

Naar het Engelsch voor de jeugd bewerkt door E. CLAES,
Inhoud: De kerstboom, pp. 1-31; -Drij kerstmisverschijningen, pp. 32-125
1907 Wroetersleven. (verhaal)

Overdruk uit “Dietsche Warande en Belfort”, ontstaan in de winter van 1905-1906, 21 pp., 22,5 x 14 cm.

1908 Het schoone Italië. Reisvertelling.

Borgerhout: Drukkerij A. de Witte. -120 p.

Afmetingen: 20,9 × 13,1 cm
Op het omslag: Lucerne, Vierwoudstedenmeer, Sinte Godard, Milaan, Genua, Rome, Napels, Pompeië, Capri, Florentië, Venetië en Lugano
1925: Aangevuld herdrukt onder de titel: Een klassieke reis in het ‘Schoone Italië’.
z j
[1908]
Langs harde paden. Naar het Duitsch van A.V. door ERNEST CLAES,

Aalst: De Seyn-Verhougstraete, [z.j. 1908], -128 p.

Afmetingen: 21.8 × 12.9.
Oorspronkelijke auteur: A.V. = A. Veldenz, pseudoniem voor Auguste Weissmüller (1850-1900), Duitse auteur van ‘Postlagernd’ (met de novelle, ‘Wie ich Maler wurde’, door Ernest Claes vertaald als ‘Langs harde Paden’).
1924: 2de druk Brussel, Naaml. Venn. De Standaard, 148 pp., 22,5 x 15 cm.
1912 Het proza van Potgieter. (proefschrift)
1917 Uit mijn soldatentijd. (verhalen)

Havre: Vlaamsche Boekhandel. 5, Rue-Bernardin-de-Saint-Pierre Havre. -44 pp.

Reeks: Vlaamsche Boekenschat, N° 1
Afmetingen: 17 x 10.75 (geniet)
Bevat: Saelens (pp 3-25; Van een schamel moederke (pp 26-38); – Op patrouille (pp. 39-44).
1919: De drie verhalen – Saelens onder de titel ‘Een held’ – worden opgenomen in de bundel Oorlogsnovellen.
1942: Opgenomen in ‘De moeder en de drie soldaten’.
1976: Het verhaal ‘Van een schamel moedertje’ werd opgenomen in ‘Omnibus Vlaamse Parels 2 1900/1940’ D.A.P. Reinaert Uitgaven – Brussel  pp 251-268
Claes ernest 27
1919 Bei uns in Deutschland. (oorlogsroman)

Brussel: N.V. De Standaard. -[IV] + 332 p.

Afmetingen: 20.50 x 13 (ingenaaid)
Herdrukken:
2de t/m 4de druk bij N.V. De Standaard, met houtsneden van Henri Van Straeten. 281p.  21.50 x 18 cm
5de druk Co-uitgave van N.V. De Standaard en Wereldbibliotheek NV, Amsterdam zonder houtsneden
1951: 6de druk bij Heideland, Hasselt.
1971: Vlaamse Pocket nr 251 bij Heideland, Hasselt
claes-ernest-61
1999: Ernest Claesgenootschap/ Lannoo, Met tekeningen van Jan de Maesschalck en een uitleiding van Prof. em. Dr. August Keersmaekers. 1750 genummerde exemplaren.
1919 Uit den oorlog, Namen 1914. (oorlogsverhalen)

Antwerpen: Uitgave van L. Opdebeek, [z.j. 1919], -172 + [II] p / Laren: Uitgave van het IJzerfront. -172p.

Afmetingen: 19.50 x 13.25 (ingenaaid)
Herdrukken:
z.d. : 2de t/m 4de druk bij S.V. De Vlaamsche Boekenhalle, Leuven.
1932: 5de druk als ‘Namen 1914’ bij N.V. Standaard-Boekhandel, Brussel.
1962: als Vlaamse Pocket nr 54 bij uitgeverij Heideland, Hasselt
vp-54-ernest-claes
 
1919 Oorlogsnovellen.

Leiden: Uitgave van de Vlaamsche Boekenhalle. -101 + [III] p.

Afmetingen: 17 x 12 (ingenaaid)
Met een voorwoord van J. de Cock
Bevat: Aan mijn moeder, pp. 9-14; -Een held, pp. 15-43 [= Saelens, uit : Uit mijn soldatentijd, 1917]; -Van een schamel moedertje, pp. 51-67 [Uit : Uit mijn soldatentijd]; -Op patrouille, PP. 69-76 [Uit: Uit mijn soldatentijd]; -‘Mammy’ – een kijkje op ‘l’ âme de la France’, pp, 77-95; -Vadertje Musset, pp. 97-102
1920 De Witte. (roman)

Amsterdam: Uitgegeven door de Maatschappij voor goede en goedkoope Lectuur. -212 p.

Reeks: Vlaamsche Bibliotheek onder leiding van Emmanuel de Bom. N° 5 (Vl. B.5)
Afmetingen: 18.25 x 12 12 (gebonden met stofomslag)
Door een vergissing werd de illustratie op pagina 140 verkeerd geplaatst, om haar goed te zien draaie men de figuur een kwart lag naar rechts.
Met 12 penteekeningen van J. Leonard
Gedateerd: Sichem, 1920
Enkele speciale herdrukken:
1929: 11de druk bedoeld als feestuitgave want het 25ste (eigenlijk 26ste ) duizendtal, op groot formaat en met pentekeningen van Felix Timmermans, in een co-uitgave van uitgeverij De Standaard, Brussel en de Wereldbibliotheek te Amsterdam.
1950: 65ste druk. Luxe editie ‘met silhouetten, bandversiering en typografische vormgeving van H.D.Voss’.
1964: 100ste druk speciale editie met illustraties van Jan Batterman.

Sindsdien nog meer dan 25 drukken.
2020: Jubileumuitgave – 100 jaar ‘De Witte’ , 128ste druk bij de oorspronkelijke uitgever, Wereldbibliotheek, hardcover, 192 p. Met pentekeningen van Felix Timmermans en een voorwoord van Peter Theunynck.

Speciale bewerking

Ca. 1950: Een speciale uitgave vormt de door Ernest Claes zelf ingekorte uitgave als prentenboek. Tekenaars waren N. Degouy & D. Acket. Wereldbibliotheek Amsterdam.
In 1980 verscheen van deze uitgave een facsimile door het E Claesgenootschap.

      

1921 Sichemsche novellen.

Leuven, Leiden: De Vlaamsche Boekenhalle, [z.j., 1921], -210 + [II] p.

Afmetingen: 16.50 x 12 (ingenaaid)
Gedrukt door Vromant & C° te Brussel
 
Bevat: 1. Strijdzang voor de Borgerlijke Wagten van Sichem, pp, 5-6;   2. Onze Wannesoome, pp. 7-26; 3. Jefke, pp. 27-32: 4. Stegger, pp. 33-59; 5. Een ongeluk, pp. 60-72 [Uit: Uit mijn dorpken, 1906]; 6. Burgemeester van Zwimmel, pp. 73-92; 7. Soldaten in ’t dorp, pp, 93-105.; 8. Zwemmen, pp. 106-110 [Uit: Uit mijn dorpken, 1906]; 9. Wroeter, pp. 111-142.; 10. Het spook, pp. 143-153.; 11. Pastoor Munte, pp. 154-178.; 12. Een moeilijk ding, pp. 179-186 [Uit: Uit mijn dorpken, 1906]; 13. Naar de kazerne, pp, 187-193.; 14. De mambers van ’t konsèl, pp. 194-209.
Vanaf de tweede druk (1930) werden slechts opgenomen: 1, 2, 4. 6, 7, 10, 11, 14 en de novelle: Janneke de Kleermaker en Fiel Ekster
Herdrukken:
1930: 2de druk bij De Vlaamsche Boekenhalle, identiek aan 1ste.
1938: 3de druk bij NV Standaard Boekhandel (de Uit mijn Dorpke, schetsen, ‘Naar de kazerne’ en ‘wroeter’ werden weggelaten. De novelle ‘Janneke de Kleermaker en Fiel Ekster’ werd toegevoegd.)

4de druk: identiek
1923 De vulgaire geschiedenis van Charelke Dop. (roman)

Blaricum: Uitgevers Maatschappij ‘De Waelburgh’. -127 + [I] p.

Afmetingen: 20.25 x 15 (gebonden in linnen kaft)
Vanaf de achtste druk (1950) luidt de titel: Charelke Dop.
Herdrukken:
6de druk in de reeks “De Feniks” bij NV Het Kompas – Antwerpen.
1950: 8ste druk. Samen met de 2de druk van Gerechtelijke dwaling in één boekdeel. Vanaf deze druk luidt de titel: Charelke Dop.
1960: 10de druk bij Nijgh & Van Ditmar, ’s Gravenhage als paperback nr 80
1923 B. Van Hollebeke, Nieuwe leeslessen met prentjes.

Namur: Maison d’Editions Ad. Wesmael-Charlier (Soc. an)  -[IV] + 381 + [I] p.

Afmetingen: 17,5 × 12,1
Herzien door Dr. Ern. Claes Hoogere Afdeeling. 30e duizendtal,
1924 De Fanfare De Sint-Jansvrienden. (verhalen)

Edam: De Klyne Librye, [z.j. 1924] -65 + [III] p.

Afmetingen: 16 x 12.50 (ingenaaid)
Omslag: Joan C.
Herdrukken:
2de t/m 4de druk bij De Klyne Librye
1938: 5de druk bij NV Standaard Boekhandel
1941: 6de t/m 10de druk deels in co-uitgave met Wereldbibliotheek Amsterdam
Sommige van de Standaard-drukken zijn geïllustreerd door Martha van Coppenolle.
1965: 11de druk als Vlaamse Pocket nr 177, Heideland, Hasselt. Met eveneens opgenomen: vier teksten uit Sichemse Novellen (Pastoor Munte, Wannesoome, ‘Janneke de Kleermaker en Fiel Ekster’, De mambers van ’t konsèl), Het kerkboekske van Dictus-Ome en Het land en het volk.
Claes ernest 52
1996: Heruitgave bij, Ernest Claesgenootschap vzw, Winksele kaft: geïllustreerd karton, 71+1p.Genummerde oplage van 1000 exemplaren: 500 voor de Fanfare en 500 voor het Ernest Claesgenootschap vzw.
1925 Kiki. (verhaal)

Brussel: Naamlooze Vennootschap Standaard Boekhandel. -135 + [I] p.

Reeks: Guldensporen Reeks 2
Afmetingen: 19.75 x 15 (ingenaaid – zachte kaft)
Drukkerij N.V. Lovi – Turnhout.
Meerdere herdrukken bij de Standaard soms in co-uitgave met Wereldbibliotheek Amsterdam.
Herdrukken:
1932: 3de druk
1940: 5de druk, A’dam/Brussel, Wereldbibliotheek / Standaard.
1942: Voor leden van de WB Vereeniging. Gebonden.
1951: 10de druk
1962: bij De geïllustreerde Pers NV, Amsterdam in de reeks Margriet Pocket-Serie met ‘De Nieuwe Ambtenaar’ als titelverhaal (pp. 5-60) samen met Kiki (pp. 63-154) en Floere het Fluwijn (pp. 157-191).
1925 Het leven van Herman Coene. Eerste deel: Het Kind. (roman)

Brussel: Naamlooze Vennootschap Standaard-Boekhandel. -255 + [V] p.

Afmetingen: 21 x 17
Nederland: P.N. Van Kampen & Zoon, Amsterdam (gebonden in linnen kaft)
Met bandversiering door Herman TEIRLINCK
Herdrukken:
1926: 2de druk Brussel: Naaml. Venn. Standaard-Boekhandel
2000: Ernest Claes Genootschap – Lannoo, , 211 .pp, hard cover, 28 x 24 cm. Oplage 1500 ex.
1926 Wannes Raps (verhaal)

Brussel/Antwerpen/leuven: N.V. Standaard-Boekhandel. -120p.

Afmetingen: 22.50 x 15 (ingenaaid)
Kolofon : Van dit werk. het eerste der Eksteraserie. in het teeken van de Ekster, zwart en wit, werden, onder leiding van Dr. M. Cordemans, vijftien exemplaren gedrukt in vleugelformaat op geschept Hollandsch Van Gelder, genummerd I-X en A-E. De tien eerste bevatten elk een der oorspronkelijke etsen door den kunstenaar met de hand gekleurd en met zijn naam onderteekend. De exemplaren A-E komen niet in den handel. Verder werden twee duizend exemplaren gedrukt op engelsch featherweight. Zij maken de oorspronkelijke editie uit van het werk.
Met tien penteekeningen van Felix Timmermans.
Gedateerd: Averbode 1926
Latere uitgaven:
1927: 2de druk: ibidem (met 10 penteekeningen F. Timmermans)
1933: 3de druk ibidem (met 10 penteekeningen F. Timmermans)
1941: 4de druk  Ibidem & Wereldbibliotheek, Amsterdam (met 10 penteekeningen F. Timmermans)
1964: Opgenomen in Claes-omnibus 2, Standaard-Boekhandel n.v., Antwerpen.
1971:  Het verhaal ‘Wannes Raps’ werd opgenomen in de bundel ’54 Vlaamse verhalen‘, deel 1,  samengesteld door Karel Jonckheere en Marnix Gijsen, Uitgeverij Paris-Manteau, Antwerpen pp 121-141
1926 Uit mijn werk. (verhalenbundel)

Brussel: N.V. Standaard-Boekhandel. -102 + [VI] p.

Afmetingen: 21.50 x 17 (ingenaaid – zachte kaft)
Ontwerp omslag: Karel Rosseeuw
Bevat: Onze Wannesoome, pp. 5-19 (Uit : Sichemsche Novellen, 1921 ); -Van een schamel moedertje, pp. 20-32 (Uit: Oorlogsnovellen, 1919); -Gewonden, p.33-34, (uit: Namen 1914); -De Witte kriigt een nieuwe klak, pp. 44-55 (Uit: De Witte, 1920); -God schept de dag en De Witte vliegt er door, pp. 56-57 (Idem); -Koortsvizioenen, pp. 68-84 (Uit: ‘Bei uns in Deutschland’, 1919); -Winter, pp. 85-91 (Uit: Het leven van Herman Coene, 1925); -Kiki, pp. 92-102 (Uit: Kiki, 1925)
1928 Onze smid. (verhalen)

Brussel: N.V. Standaard Boekhandel. -[II] + 104 + [II] p.

Afmetingen: 19.50 x 13 (ingenaaid)
Inhoud : Onze smid, pp. 5-67; – Nolle Janus, pp. 69-104
1935: 2de druk Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven: Standaard Boekhandel.
1942: 3de druk, Wereldbibliotheek, Amsterdam.
1943: 5de druk bij Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven: Standaard Boekhandel.Ill.: Luc de Jaegher. Met een frontispice van Luc De Jaegher.
1930 Het leven van Herman Coene. Tweede deel: Groei. (roman)

Antwerpen: N.V. Standaard Boekhandel. -282, + [II] p.

Afmetingen: 21 x 17
Herdrukken:
1939: 2 delen. Antwerpen, 445 p. Genaaid. 20 x 17 cm. 1ste deel derde druk, 2de deel tweede druk.
1943: Herman Coene 4de druk bij Standaard-Boekhandel, Antwerpen
1965: Herman Coene. 5de druk Vlaamse pocket nr 2 Heideland, Hasselt
1970: 11de editie Heideland, Hasselt.
2001: Deel 2 Groei bij Ernest Claes Genootschap – Lannoo, 262p, 24 x 28cm
1931 De heiligen van Sichem. (verhalen)

Amsterdam: Wereldbibliotheek. -[II] + 62 + [IV] p.

Reeks: W.B.-Verhalen, nr 6
Afmetingen: 16.50 x 12 (gebonden in geïllustreerde kartonnen kaft)
Drukkerij en binderij De Wereldbibliotheek.
Met vier houtsneden van Edgard Tijtgat
Gedateerd: Sichem, op Halfoogstdag, 1930.
Herdrukken:
1932: 2de druk bij Wereldbibliotheek te Amsterdam.
1943: 3de druk bij Standaard-Boekhandel, Antwerpen. Ill.: Luc de Jaegher. Met frontispice door Luc.de Jaegher.
1931 Twee verhalen. (schooluitgave)

Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel. -59p.

Reeks: Keurboeken voor Middelbaar en Normaal Onderwijs, N 8
Aantekeningen en verklarende woordenlijst van Dr C. De Baere en DR. J. Verboven.
Bevat: Inleiding (pp. 3-4); Pastoor Munte (pp. 5-26); Een held (pp. 27-49); Woordenlijst pp 51-59.
Herdrukken:
1934: 2de druk.
1932 De geschiedenis van Black. (verhalen)

Brussel/Antwerpen/leuven: N.V. Standaard Boekhandel. / Amsterdam: De Spieghel. -169 + [III] p.

Afmetingen: 19.25 x 15.25  (gebonden – harde kaft met stofomslag)
Drukkerij A. Hessens, Warmoesberg, 73 Brussel.
Met teekeningen van Fred Bogaerts
Herdrukken:
1942: 2de druk bij Standaard boekhandel, Antwerpen. Met tekstillustraties van Martha van Coppenolle en omslagillustratie van Roger De Ruyck, 160 pp., 20 x 14 cm
1944: 3de druk ibidem.
1933 Toen Ons-Lieve-Vrouwke heuren beeweg deed. (verhalen)

Brussel & Maastricht: Uitgave A.A.M. Stols. – [VI] + 108 + [VI] p.

Afmetingen: 25.50 x 19.50 (gebonden in linnen kaft)
Colofon : Gezet uit de letter van Bodoni en gedrukt bij Vromant & Co, te Brussel, in het voorjaar van 1933. De houtsneden werden in 1932 gebruikt in ‘Ex Voto’ van Thomas Braun, uitgave Vromant & Co. Van dit boek werden 30 genummerde en door den schrijver geteekende exemplaren op geschept papier gedrukt, waarvan er 20 in den handel gebracht werden.
Houtsneden van Maurice Brocas.
Herdrukken:
1944: 2de druk onder de titel ‘De wonderbare tocht’ bij NV Standaard Boekhandel, Brussel Pentekeningen Nelly Degouy.
1933 Kobeke (verhalen over Kobeken)

Amsterdam-Sloterdijk: N.V. Wereldbibliotheek,. -291 + [V] p.

Afmetingen: 18 x 11.50 (gebonden in linnen kaft)
Drukkerij en Binderij van de Wereldbibliotheek.
Bandontwerp en teekeningen van Jozef Cantré.
Herdrukken:
1958: 14de druk bij Amsterdam, Wereldbibliotheek
1970: 22ste druk bij D.A.P.Reinaert.  Omslag C.Haubrechts.
1935 Pastoor Campens zaliger. (roman)

Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven: N.V. Standaard-Boekhandel. [z.j. 1935], -215 + [I] p.

Nederland: Amsterdam: N.V. Wereldbibliotheek.
Afmetingen: 19.25 x 13 (beide uitgaven gebonden in linnen kaft)
Nota: Van de uitgave Standaard Boekhandel bestaat ook een ‘zeldzame’ versie in slappe kaft. (hier in beeld) Gedrukt op de persen van V. Van Dieren & C° Venusstraat 27, Antwerpen.
Geïllustreerd door C. Korosmezey.
Herdrukken:
1941: 2de druk bij Standaard Boekhandel in de reeks De Vlaamsche Volksbibliotheek nr 1
1942: 3de druk (61ste -62ste duizend) Wereldbibliotheek, Amsterdam.
1954: 7de druk met illustraties van Lutgart De Meyer
1965: 9de druk als Vlaamse Pocket nr 176
Nota: Pastoor Campens Zaliger heeft een lange ontstaansgeschiedenis.

 • 1929 : In Het Vlaamsche Kerstboek 1929 verschijnt een tekst onder de titel: Pastoor Campens Zaliger, (pp 93-125) Als voetnota wordt vermeld: Fragment uit “Het blijde leven van Pastoor Campens zaliger”
 • 1930: Een ander fragment onder de titel “Uit het blijde leven van Pastoor Campens”, verschijnt in  Winterboek 1930-1931, pp. 5-14, een uitgave van de Wereldbibliotheek Amsterdam.
z j
[1937]
Van den os en den ezel. (verhalen)

Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven: N.V. Standaard-Boekhandel.  [z.j. 1937], -181 + [VII] p.

Exploitatie voor Nederland: Wereldbibliotheek. N.V. , Amsterdam
Afmetingen: 20 x 13.75 (ingenaaid)
Gedrukt op de persen van V. Van Dieren & C° Venusstraat 27, Antwerpen. MCMXXXVII
Inhoud: Van den os en den ezel (pp. 7-26); Het kerkboekske van Dictus-Oome (pp. 29-46); De nachtelijke tocht (pp. 49-72); De moeder (pp. 75-84); Het land en het volk (pp. 87-108); Dit is het spel van ‘De Profundis’ (pp.111-181).
Nota: Het verhaal – hier en daar wat ingekort verschijnt ook in Het Vlaamsche Kerstboek 1937, (pp 5-18) een uitgave van Ons Volk Ontwaakt, Brussel.
Herdrukken:
1942: 2de druk, deels co-uitgave met de Wereldbibliotheek.
1939: bibliofiele uitgave

Etsen van Dis Naeyaert, Brussel, De Vrienden van het Boek, 1939, 50 + [XII]p., 31 x 20.70 cm
Colophon: Deze uitgave van het verhaal ‘Van den os en den ezel’ door Ernest Claes, werd bezorgd door ‘De Vrienden van het Boek’ te Brussel, in het jaar 1939. De vijf etsen, de initiaal en het sluitstuk zijn van de hand van Dis Naeyaert. De uitgave stond onder de leiding van Frantz Alofs.
Het boek is met de hand gezet uit de Egmont-letter corps 16 van de etabl. Plantin, Brussel, bij de firma Jos. Verheyen, te Boechout. De platen komen van de persen van de kunstdrukkerij A. Van Campenhout, te Brussel.
De oplage bedraagt 100 exemplaren op geschept parcheminé Annam in omslag gesatineerd Rives à la cuve, genummerd van 1 tot 100, en 5 exemplaren gemerkt A-E, niet in den handel, met een toegevoegde reeks afdrukken van de etsen. Al de exemplaren zijn voorzien van de handteekening van den schrijver; de illustrator onderteekende al de platen. Dit exemplaar is Nr ..’

1938 Reisverhaal met allerhande afwijkende bespiegelingen over menschen en dingen, water en politiek, aardrijkskunde en liefde. Beschreven en verteld door ERNEST CLAES.Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven: N.V. Standaard-Boekhandel. [z.j. 1938], -217 + [VII] p.

Afmetingen: 19.30 x 12.90 (gebonden met simililederen kaft en geïllustreerde stofwikkel)
Gedrukt op de persen van V. Van Dieren & C° Venusstraat 27, Antwerpen MCMXXXVIII
Nederland: Wereldbibliotheek. N.V. , Amsterdam.
Afmetingen: 20 x 14 (Nederlandse uitgave: gebonden in linnen kaft)
1939 De moeder en de drie soldaten. Kerstverhaal.

Amsterdam: Uitg. Roman Boek- en Kunsthandel H. Nelissen. [z.j. 1939],  -30 p.

Afmetingen: 15 x 11.50 (geniet)
Latere uitgaven:
1942: heruitgave met andere novellen bij Wereldbibliotheek NV. Amsterdam & N.V. Standaard-Boekhandel te Antwerpen -147p.
1969: Heruitgave met weer andere novellen in Vlaamse Pockets als nr 239 door Heideland, Hasselt.
1979: Fonoplaat Pokotino PL0001 ingesproken door Lili De Schrijver.
1994: Opgenomen in de anthologie De Grote Oorlog Novellen over 14-18, samengesteld door A.G. Christiaens en uitgegeven door het Davidsfonds, Leuven. (pp 103-128)
1940 Clementine. (roman)

Amsterdam: Wereldbibliotheek-Vereeniging, -[V] + 103 + [V] p.

Afmetingen: 16 x 11.75 (gebonden in kartonnen kaft)
Colofon : De houtsneden zijn van Henri van Straten. Het werk werd gedrukt van de Pastonchi-letter op de persen der Wereldbibliotheek, als Kerstpremie 1940 voor de leden der Wereldbibliotheek-Vereniging. Vijfenzestig genummerde exemplaren werden gedrukt op Oud-Hollandsch papier en gebonden in Sundour linnen.
De houtsneden zijn van Henri van Straten.
 
Claes Ernest 23a
Latere uitgaven:
1943: 2de druk in co-uitgave met De Standaard-Boekhandel (Frontispice van Luc de Jaegher)
1954: 3de druk: in de reeks ‘Wereldboog’ nr 45 van de Wereldbibliotheek in een bundeling van 2 boekjes (Clementine 3e druk – De Heiligen van Zichem 4e druk)
4de druk: met houtsneden van E. Tytgat
1940 Jeugd. (autobiografische verhalen)

Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven: N.V. Standaard-Boekhandel. / Amsterdam: Wereldbibliotheek N.V. -299p.

Afmetingen: 19.25 x 12.75 (ingenaaid of gebonden met stofomslag)
Drukkerij en binderij van de Wereldbibliotheek N.V.
Bandontwerp, schutbladversiering en frontispice van M. van Coppenolle.
Latere uitgaven:
1942: 6de druk & 7de druk
1944: 8ste en 9de druk
1952: 11de druk bij Wereldbibliotheek Amsterdam
13de druk in de Reinaert Reeks, nr 81
1965: uitgave van hoofdstuk 19 uit Jeugd :De gevolgen van ‘De Leeuw van Vlaanderen’. Bij Sanderus te Oudenaarde (zie aldaar)
1979: als nr 85 in de reeks ‘Bulkboek’ (Uitgave Patty en Theo Knippenberg, Nederland)
Claes ernest 54
1942 Herodes. (novelle)

Gent: Snoeck Ducaju en Zoon. -[II] + 97 + [V] p.

Reeks: De Blauwe Snoeckjes nr 1
Afmetingen: 19 x 13.50 (gebonden in kartonnen kaft)
Colofon : Dees Blauw Snoeckje nummer 1 van de reeks werd naar een typografisch ontwerp van de Nationale Hoogere School voor Bouwkunst en Sierkunsten te Brussel door de firma Van Melle te Gent gezet, op de persen van Snoeck-Ducaju en Zoon te Gent in een oplage van vijftien duizend exemplaren gedrukt, en met houtsneden opgeluisterd door Fernand Baudin, boekverluchter te Brussel, Anno MCMXLII.
Houtsneden van Fernand Baudin.
Bevat: De koning (pp 7-16); De nieuwe koning (pp 17-41); Vox populi (pp 42-68); Yussub zoon van Dismas (pp 69-96)
z.j.: Gedeeltelijke herdrukt als Drie koningen uit het oosten.
1941/2 Drie koningen uit het oosten. (novelle)

Uden: Missiehuis St.Willibrord z.j. [1941 of 1942] -48p.

Afmetingen: 19 x 15 (ingenaaid in slappe kaft – geillustreerd.)
Illustrator: Anton Pieck.
Gelegenheidsuitgave waarbij de tekst van ‘Herodes’ uit 1942 wordt hernomen minus hoofdstuk III-Vox populi.
Bevat de opdracht: “Een zalig kerstmis en Nieuwjaar wensschen U de missionarissen van het goddelijk woord”
 
Nota: Deze versie (zonder het derde hoofdstuk – Vox Populi, verscheen reeds in 1941 in ‘Het Vlaamsche Kerstboek’  van 1941. Uitgave Van Ditmar NV, Antwerpen pp 33-67. Met tekeningen van Anton Pieck.
1942 De moeder en de drie soldaten. (verhalen)

Amsterdam: Wereldbibliotheek NV. / Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven: N.V. Standaard-Boekhandel. -147p.

Afmetingen: 20 x 13.75 (ingenaaid)
Drukkerij: N.V. Periodica Em. Jacquemainlaan 127, Brussel
Met lino’s van broeder Maximinus. (Victor Van Meerbeek 1903-1973)
Bevat: De Moeder en de drie soldaten (pp 7-72); Een held (pp 73-106); Van een schamel moedertje (pp 107-126); Toen ik uit Duitsland kwam (pp 127-146).
Nota: De moeder en de drie soldaten werd oorspronkelijk uitgegeven in 1939 als kerstverhaal door Roman Boek- en Kunsthandel H. Nelissen. ‘Een held’ en ‘Van een schamel moedertje’ werden oorspronkelijke gepubliceerd in de verhalenbundel ‘Uit mijn soldatentijd’ (1917) en in ‘Oorlogsnovellen’ (1919)
Latere uitgaven:
1969: Heruitgave in Vlaamse Pockets als nr 239 door Heideland, Hasselt.
Bevat: De Moeder en de drie soldaten (pp 7-38); Van een schamel moedertje (pp 39-52); Zo bad Jan Vervloet te Scherpenheuvel (pp 53-60); Pater Cellier (pp 61-108); Het proces van de Sus en de Charel (pp 109-126); De ouden van ons dorp (pp 127-152); De historie van de mislukte hovenier (pp 153-176); De nieuwe parochie (pp 177-191).
Claes ernest 56
1943 Vertelsels voor Janneke en Mieke. (verhalen voor kinderen)

Gent: Snoeck – Ducaju. -113p.

Reeks: Blauwe Snoekjes reeks.
Bevat:
“De ketellappers van Zeveneik” door Herman Teirlinck, ill. Elisabeth Ivanowsky (pp 7-32)
“Vertelsel van de acht gebroers” door Gerard Walschap, ill. Hélène van Coppenolle (pp 33-58)
“De dag der dieren” door Felix Timmermans, ill. Tonet Timmermans (pp 59-84)
“Tist Plu” door Ernest Claes, ill. Hélène Van Raemdonck. (pp. 87-113)
1944 “Van nu en straks” en daarna. (essay)

Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal en Letterkunde.  -16p.

Afmetingen: 23,50 x 16 (gebrocheerd – papieren omslag)
Reeks: Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, Reeks X nr 1
Drukker: NV Erasmus, Gent

1944 De Wonderbare Tocht (verhalen)

Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven: Uitgeversmij. N.V. Standaard-Boekhandel. -121p.

Afmetingen: 18 x 13.25 (gebonden in kartonnen kaft)
Colofon: Dit werk werd verlucht met penteekeningen van Nelly Degouy, en gezet in Garamond letter, werd in opdracht van de Uitgeversmij. N.V. Standaard-Boekhandel, op de persen van de firma Vromant, N.V. te Brussel, gedrukt in September MCMXLIV, 1000 genummerde ex. werden gedrukt op wit velijn.
2de druk van ‘Toen Ons-Lieve-Vrouwke heuren beeweg deed’ uit 1933.
Penteekeningen: Nelly Degouy.
1980: ‘De wonderbare tocht’ verschijnt als verhaal bij uitgeverij Beckers te Kalmthout – samen met Broederke Valentijn (1956) – in de 36-delige reeks ‘Vlaamse auteurs’ in kunstlederen band met goudopdruk met een inleiding van Albert van Hageland

1944 Stegger, de strooper en Nolle Janus.

Antwerpen: Uitgeverij De Regenboog. -32 p.

Reeks: ‘De Kleine Volksbibliotheek’ nr 1
Afmetingen: 19,6 × 12,3
Bevat: Stegger, de strooper, pp. 3-19 (uit : Sichemsche novellen, 1921); Nolle Janus, pp. 20-31 (Uit: Onze smid, 1928)
Claes ernest 43
1944 Ernest Claes vertelt. (bloemlezing)

Antwerpen: Uitgeverij Regenboog. -197 + [III] p.

Afmetingen: 19.50 x 13.25 (ingenaaid)
Met een Ter inleiding door Frans Demers.
Omslagteekening van Hélène van Raemdonck.
Bevat: Mijn vader, pp. 11-20 (Uit: Jeugd, 1940); -Meester Bakelants, pp. 21-34 (Idem); -De bedelaars, pp. 35-42 (Uit : Pastoor Campens Zaliger, 1935); -Janneke de Kleermaker en Fiel Ekster, pp. 43-70 (Uit: Sichemsche novellen, tweede ,druk, 1930); -Het kerkboekske van Dictus-Oome, pp. 71-85 (Uit: Van den os en den ezel, 1937); -Naar Scherpenheuvel, pp. 87-97 (Uit: Toen Ons-Lieve-Vrouwke heuren beeweg deed, 1933); -De student en de kraai, pp. 99-109 (Uit: Het leven van Herman Coene, 1930); -Geboorte en doop van Kobeke, pp. 111-133 (Uit: Kobeke, 1933); -Als Sinter-Klaas komt, pp, 135-142 (Uit: Kiki, 1925); -Van een schamel moedertje, pp. 143-155 (Uit: Uit mijn soldatentijd, 1917) ; -De vrome kanten van De Witte, pp. 157-172 (Uit: De Witte, 1920); -Sep en Marieke, pp, 173-183 (Uit : Het leven van Herman Coene, 1930); -De schoone vaart, pp. 185-197 (Uit : Reisverhaal…, 1938)
1945 Floere het fluwijn. (bibliofiele uitgave)

Brussel, E.N.S.A.A.D.

10 gegraveerde platen vervaardigd in droge naald op zink door F. Wauters, , 1945.
Afmetingen: 25 x 18.50
Van dit werk werden slechts 7 exemplaren gedrukt.
Zonder tekst van het verhaal.
  

1946 Gebed van een gevangene. (verhaal)

Antwerpen: N.V. Ontspanningslectuur,  Jan van Lierstraat, 7, Antwerpen. z.j. -8 p.

Afmetingen: 18.50 x 12.50 (los)
Verschenen onder het pseudoniem : G. VAN HASSELT
1952: Opgenomen als hoofdstuk 13 in Cel 269.pp. 92-94
1946 De oude moeder. (verhaal)

Antwerpen: N.V. Ontspanningslectuur Jan van Lierstraat, 7, Antwerpen.. -46 + [II] p.

Afmetingen: 18 x 12 (ingenaaid)
Colofon: Van dit verhaal werden 200 exemplaren gedrukt in luxe-editie. Deze exemplaren zijn van de handtekening van de schrijver voorzien
Verlucht door Lorke Door.
Verschenen onder het pseudoniem : G. VAN HASSELT
1955: Opgenomen in de novellenbundel ‘De oude moeder’ uitgegeven door De Standaard-Boekhandel, Brussel.
1946 Kerstnacht in de gevangenis. (verhaal)

Antwerpen: N.V. Ontspanningslectuur Jan van Lierstraat, 7, Antwerpen. -46 + [II] p.

Afmetingen:18 x 12 (ingenaaid – zachte kaft)
Drukkerij P. Lombaerts – Schoten.
Verlucht door Jo Seven
Verschenen onder het pseudoniem : G. VAN HASSELT
1952: Opgenomen als hoofdstuk 19 in Cel 269.
1947 Jeroom en Benzamien, zijnde het waarachtig verhaal van twee door hoovaardij misleide en door de liefde geredde beenhouwers. (roman)

Antwerpen: N.V. Standaard Boekhandel / Amsterdam: Wereldbibliotheek. -179 + [V] p.

Afmetingen: 19.25 x 13.25 (gebonden in kartonnen kaft)
F. Proost & C° Drukkers, Boekbinders en Uitgevers – Turnhout.
Latere uitgaven:
1955: 2de druk bij  N.V. Standaard Boekhandel, Antwerpen.  Luxe uitgave t.g.v. de 70ste verjaardag van Ernest Claes. Illustraties Nelly Degouy. 2500 ex. op Engels Featherweight genummerd van 1 tot 2500 en 60 op handgeschept Millbourne, gesigneerd door Ernest Claes en Nelly Degouy.
Claes ernest 59a
1980: 8ste druk bij Standaard Uitgeverij te Antwerpen. Ill.: Robert Nix, Typografie: Alje Olthof. Twee verhalen: Jeroom en Benzamien (8ste druk) en Het was lente (5de druk) .
1997: Heruitgave bij Lannoo, Tielt / Ernest Claesgenootschap. Met tekeningen van Leo Fabri. 1750 genummerde exemplaren.
Claes ernest 59
1947 Gerechtelijke dwaling. (verhaal)

Antwerpen: N.V. Ontspanningslectuur Jan van Lierstraat, 7, Antwerpen. -64 p.

Afmetingen: 18 x 12 (ingenaaid – zachte kaft)
Drukkerij P. Lombaerts – Schoten.
Verschenen onder het pseudoniem : G. VAN HASSELT
1950: Opgenomen in de 8ste druk in één boekdeel onder de titel: Charelke Dop.
1947 De oude klok. [Jeugdherinneringen].

Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven: N.V. Standaard Boekhandel. / Amsterdam: Wereldbibliotheek. -242 + [II] p.

Afmetingen: 19.25 x 13.25 (gebonden – harde geÏllustreerde kaft)
Drukkerij en Boekbinderij Wereldbibliotheek N.V. Amsterdam.
Band- en schutbladontwerp Desiré Acket.
Gedateerd: 24 Oct. 1945
Latere uitgaven:
1965: 2de druk in Claes Omnibus 1.
z j
[1947]
Sinterklaas in den hemel en op aarde. (kinderverhaal)

Utrecht: Uitgeverij De Fontein, [z.j. 1947],  -47 + [I] p.

Afmetingen: 19.50 x 13.50 (ingenaaid – harde geïllustreerde kartonnen kaft)
Met plaatjes van M[ariette] Folders-Stoops.
Eerst gepubliceerd (eveneens 1947) in het tijdschrift Edelweis pp 145-159 met plaatjes van M. Folders-Stoops, Mechelen, Gutenberg, z.j. [1947], 27,5 x 22 cm, met commentaar van Armand Boni
Heruitgaven:
1957: 2de uitgave bij Uitgeverij Altiora NV, Averbode, met omslagtekening en illustraties van Renaat Demoen (2 drukken)
1978: 3de uitgave door het Ernest Claesgenootschap en Huize Ernest Claes vzw, met illustraties van Nelly Degouy (oplage: 1005 ex.)
1980: Vertaald in het Pools als “Święty Mikołaj w Niebie i na ziemi” (ook met de illustraties van Nelly Degouy)
1949 Die schone tijd. Novellen.

Antwerpen: N. V. Standaard Boekhandel. / Amsterdam: Wereldbibliotheek. -187 + [V] p.

Afmetingen: 21.50 x 14.50 (ingenaaid)
Gedrukt op de persen van V. Van Dieren & C° Venusstraat 27, Antwerpen.
Omslagillustratie: Lutgart De Meyer.
Inhoud: Pater Cellier (pp, 9-66); Waarom ik Ernestus heet (pp. 69-80); De ouden van ons dorp (pp. 83-111); De historie van de mislukte hovenier (pp. 115-141); De nieuwe parochie (pp. 145-161); Tist Plu (pp. 165-177); Het sneeuwmannetje (pp. 181-187).
Herdrukken:
1950: 2de druk (zonder vermelding 2de druk). Ook exemplaren met dubbele uitgeversnaam: Wereldbibliotheek en Standaard-Boekhandel.
1950 Daar is een mens verdronken. (roman)

Leuven: Boekengilde De Clauwaert – V.Z.W. -275 + [III] p.

Reeks: Tweede boek van de Jaarreeks 1950.
Afmetingen: 20 x 13.50 (gebonden met stofomslag)
Gedrukt op de persen van Omega n.v. te Antwerpen.
Bandontwerp van A. Boschmans
Herdrukken:
1951: 2de druk bij De Clauwaert
1951: druk voor Nederland bij Uitgeverij Winants, Heerlen (in de Boekenwagenserie 1951) met band en omslag van Huib. Levigne.
1959-1978: Zeven drukken als Vlaamse Pocket nr 3 bij Heideland, Hasselt.
vp-3-e-claes
1985: 9e druk bij Ernest Claes Genootschap/De Clauwaert, Winksele/Leuven. Jubileum-uitgave. Oplage 1000 genummerde exemplaren. Met tekeningen van Leo Fabri.
1950 Studentenkosthuis `bij Fien Janssens’. (verhalen)

Leuven: Davidsfonds. -212 + [II] p.

Gulden Reeks van het Davidsfonds. Nr 378 (1950-1)
Afmetingen: 19.25 x 12.25 (gebonden in kaft van similileer –groen)
Druk van de Etablissementen Brepols, NV, Turnhout.
Band- en tekstversiering van Pil. [Joseph ‘Joe’ Meulepas (1915-2007)]
Reeks van het Davidsfonds bij zijn 75-jarig Jubileum
Herdrukken:
1952: 2de druk bij NV Standaard-Boekhandel en bij Wereldbibliotheek Amsterdam. Omslagillustratie van Lutgart De Meyer (1924-), tekstillustraties van Pil (Joseph ‘Joe’ Meulepas 1915-2007), 206 + [II] pp., 21,5 x 14,5 cm.
Claes Ernest 26
1950 Floere, het Fluwijn. (verhaal)

Amsterdam, Antwerpen: Wereldbibliotheek-Vereniging. -64 + [IV] p.

Afmetingen: 19.75 x 14.50 (ingenaaid)
Colofon: Nan Platvoet verzorgde omslagontwerp en typografie van deze uitgave, die in December 1950 voor de leden van de W.B. Vereniging werd gereedgemaakt in de werkplaatsen van de Wereldbibliotheek N.V.
Illustraties van Elisabeth Ivanowsky.
Nan Platvoet verzorgde omslagontwerp en typografie.
Nota: Er werden tevens 50 exemplaren op fraai houtvrij papier gedrukt en genummerd 1-50. Bovendien werden 10 exemplaren op Oud-Hollands papier Pannekoek gedrukt en genummerd I-X. Gebonden in perkamenten band en foedraal.
Herdrukken:
Meerdere herdrukken, zowel gewone als schooluitgaven.
1955: Floere, het Fluwijn, dierenverhaal met aantekeningen door Lic. Frans Verbiest. Uitgeverij Ontwikkeling, Antwerpen. Meerdere heruitgaven.
1962: Herdruk in ‘De Nieuwe Ambtenaar’ samen met Kiki in dereeks Margriet Pocket-Serie.

1971: 6de druk bij Wereldbibliotheek, Amsterdam/Antwerpen.
2008: Heruitgave bij Ernest Claesgenootschap, Winksele & Davidsfonds, Leuven.187 p. Met tekeningen van Kris Wollants.

z j
[1950]
Peter en Polly. (kinderverhaal)

Averbode: Uitgeverij Goede Pers – N.V. Altiora, [z.j. 1950],  -37 + [III] p.

Afmetingen: 21.50 x 15.50 (ingenaaid)
Omslag en illustratie van R. Demoen.
Bevat: Wie Polly en wie Peter is (pp 5-10); Peter haalt Polly van school (pp 11-16); En wat Polly dan vertelt aan Peter (pp 17-24); In het huis van Oma en Peter (pp 25-32); Hoe Peter voor Polly bidt (pp 33-36)
z j
[1950]
Maria Gevers, En zie, de sterre bleef staan. Naverteld door E. CLAES.

Brugge: Desclée de Brouwer, [z.j. 1950], -66 + [II] p.

Illustraties van Nelly Degouy
Bevat: De Ster (pp.7-17); Het Kind en de Dahlia (pp.17-26); De Kerstnacht van Eugène Van Damme (pp. 27-34); De Kerstnacht van de Dieren (pp.35-49); De Weg naar het Paradijs (pp.50-63).
Oorspronkelijke titel: Le Chemin du Paradis. Illustré par Nelly Degouy, Brugge, Descleé De Brouwer, 1950, 62 + [II] pp., 30,3 x 22 cm
Herdrukken:
1963: 2de druk bij Desclée De Brouwer.
1951 Het leven en de dood van Victalis van Gille. (novelle)

Leuven: Boekengilde De Clauwaert – V.Z.W. -63 + [I] p.

Reeks: Uitgegeven voor de leden van de Clauwaert-Vereniging, Kerstmis 1951 – Nr. 1
Afmetingen: 20.50 x 13.50 (ingenaaid)
Drukkerij en binderij Scheerders van Kerchove N.V. St. Niklaas.
Herdrukken:
1961: Schooluitgave met aantekeningen van lic. Frans A.R. Verbiest. Boekengilde De Clauwaert, Leuven. Reeks: Caleidoscope der Nederlandse Letteren’ 91p. + boekje met verklaringen.
1976: Opgenomen in de novellenbundel ‘Sociale Verhalen’ (pp.7-50); Uitgever Davidsfonds Leuven Romanreeks nr 600-1976-1.
1951 De Witte  /  Filasse (prentenalbum)

Antwerpen, Chocolaterie Meurisse.  -15p.

Met 244 prentjes van Nelly Degouy en Désiré Acket
Afmetingen: 30 x 24,5 (geniet)
Deze uitgave bestaat in een Nederlandstalige (‘De Witte’) en een Franstalige versie (‘Filasse’)
1980: De uitgave met ingekleefde Chocolaterie Meurisse prentjes uit 1951 werd in 1980 fotografisch herdrukt door het Ernest claesgenootschap

z j
[1952]
Cel 269. (verhaal)

Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven: N.V. Standaard Boekhandel. [z.j. 1952], -[II]+ 187 + [III] p.

Afmetingen: 20.50 x 14 (gebonden – harde kaft met stofomslag)
Gedrukt op de persen van V. Van Dieren & C° Venusstraat 27, Antwerpen.
Omslagillustratie: Lutgart De Meyer
Latere uitgaven:
1952: 2de druk
1956: 3de druk
z.d.: 4de druk in de reeks Standaard Pockets nr 8
1967 e v: Herdruk als Vlaamse Pocket nr 220 bij Heideland, Hasselt.
Claes Ernest 10a
1990: Heruitgave bij Lannoo te Tielt als Jaarboek van het Ernest Claesgenootschap.

Claes Ernest 10b
Standaard Pocket nr 8

1952 Voor de open poort. (roman)

Leuven: Boekengilde De Clauwaert – V.Z.W. -263 + [V] p.

Reeks: Tweede boek van de Jaarreeks 1952.
Afmetingen: 20 x 14 (gebonden – harde kaft met stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij Scheerders van Kerchove N.V. St. Niklaas – Waas.
Bandontwerp A. Boschmans.
Herdrukken:
1955: 2de druk bij Uitgeversmaatschappij N.V. Standaard-Boekhandel, Brussel. Omslagillustratie van Lutgart De Meyer (1924-), 263 + [II] pp., 21,5 x 14,5 cm.
Claes ernest 55
1952 Over reizen en reizigers met allerhande beschouwingen die er niets mee te maken hebben. (reisverhalen)

Borgerhout: Het Fonteintje, Spillemansstraat 9). -158 + [II] p.

Afmetingen: 20 x 13.50 (gebonden met stofomslag)
Drukkerij Lombaerts N.V. Ste Cordulastraat, 24-26 Schoten (Antwerpen)
Herdrukken:
1955: Gedeeltelijk herdrukt in ‘De oude moeder’ (NV Standaard-Boekhandel)
1972: Herdrukt als Vlaamse Pocket nr 258 bij Heideland, Hasselt. 
 

1953 De nieuwe ambtenaar. (novelle)

Leuven: Boekengilde De Clauwaert – V.Z.W. -93 + [III] p.

Reeks: Uitgegeven voor de leden van de Clauwaert-Vereniging, Nr. 3
Afmetingen: 20.50 x 13.25 (ingenaaid)
Drukkerij en binderij Scheerders van Kerchove N.V. St. Niklaas.
Illustraties: Pil. [Joseph ‘Joe’ Meulepas (1915-2007)]
Herdrukken:
1962: Herdruk bij De geïllustreerde Pers NV, Amsterdam in de reeks Margriet Pocket-Serie met ‘De Nieuwe Ambtenaar’ als titelverhaal (pp. 5-60) samen met Kiki (pp. 63-154) en Floere het Fluwijn (pp. 157-191).
1953 Het was lente en andere verhalen. (novellen)

Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven: N.V. Standaard Boekhandel. -195 + [V] p.

Afmetingen: 20 x 14 (gebonden met stofomslag)
Gedrukt op de persen van V. Van Dieren & C° Venusstraat 27, Antwerpen.
Omslagillustratie: Lutgart De Meyer
Bevat: Het was lente, pp. 9-36; -De kerstnacht van Sarelewie, pp. 39-61; -Van de os en de ezel, pp. 65-84 (herdruk, eerste druk: 1937); -De moeder en de drie soldaten, pp. 87-122 (herdruk, eerste druk: 1939); -Toen ik uit Duitsland kwam, pp. 125-142; -Het levenen de dood van Victalis van Gille, pp. 145-195 (herdruk, eerste druk: 1951)
Latere uitgaven:
1990: ‘Het was lente’ werd opgenomen in ‘De beste Vlaamse oorlogsverhalen’ pp 133-156, samengesteld door Dirk Christiaens. Uitgeverij Manteau
1955 De oude moeder. (novellen – omnibus)

Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven: N.V. Standaard Boekhandel. -203 + [V] p.

Afmetingen: 20.50 x 14 (gebonden met stofomslag)
Gedrukt op de persen van V. Van Dieren & C° Venusstraat 27, Antwerpen.
Omslagillustratie: Lutgart De Meyer
Inhoud: De oude moeder, pp. 9-33 (herdruk, eerste druk: 1946); -De nieuwe ambtenaar, pp. 37-117 (herdruk, eerste druk: 1953); -Herodes, pp. 121-174 (herdruk, eerste druk. 1942); -Schetsen uit Montecatini, pp. 177-203 (Uit: Over reizen en reizigers…, 1952)
+ handschrift voor zijn moeder in een bundel gedichten “Oorlogspoëzie”, 1916.
1955 Ik en mijn lezers. (novelle)

Borgerhout: Drukkerij Roels, [z.j. 1955],  -52 + [IV] p.

Afmetingen: 24.25 x 16.25 (gebonden met stofomslag)
Colofon: Van deze novelle werden slechts 500 exemplaren gedrukt op eigen persen, en als geschenk aangeboden aan onze vrienden, ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van de Drukkerij Roels
Illustraties F. Van Immerseel.
1956 Dit is de sproke van Broederke Valentijn. (verhalen)

Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven: N.V. Standaard Boekhandel. -121 + [VII] p.

Afmetingen: 21 x 14 (ingenaaid met stofomslag)
Drukkerij V. Van Dieren & C° Antwerpen.
Omslagtekening : Lutgart de Meyer. – Tekstillustraties: Martha van Coppenolle.
Inhoud : De sproke van Broederke Valentijn (pp., 7-108); Zo bad Jan Vervloet te Scherpenheuvel (pp. 111-119).
Herdrukken:
1980:Broederke Valentijn’ verschijnt als verhaal bij uitgeverij Beckers te Kalmthout – samen met De wonderbare tocht’ (1944) – in de 36-delige reeks ‘Vlaamse auteurs’ in kunstlederen band met goudopdruk met een inleiding van Albert van Hageland.
1988: Heruitgave door Ernest Claesgenootschap – Tielt, Lannoo. Bezorgd en gecommentarieerd door Dr. Peter Nissen en Prof. Dr. August Keersmaekers. Oplage: 2500 genummerde exemplaren . Jaarboek van het Ernest Claesgenootschap 1988. Illustraties Koen de Frenne.
1956 Twistgesprek tussen Demer en Schelde zijnde een academische verhandeling over meisjes, bier, heiligen, sexuele, culturele en agronomische aangelegenheden door Ernest Claes en Filip de Pillecijn. (proza)

Leuven: De Clauwaert-Vereniging – V.Z.W. -35 + [I] pp.

Reeks: Uitgegeven voor de leden van De Clauwaert-Vereniging, november 1956 – Nr. 10
Aandeel van Ernest Claes, pp. 7-17
Afmetingen: 20.50 x 1.50 (ingenaaid – slappe kaft)
Pentekeningen van Willy Mertens.
Grafische verzorging: A. Boschmans
Herdrukken:
1985: heruitgave in facsimilé
1957 Ik was student. (verhalen)

Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven: N.V. Standaard Boekhandel. -237 + [III] p.

Afmetingen: 20.50 x 13.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Gedrukt op de persen van V. Van Dieren & C° te Antwerpen.
Omslagtekening : Lutgart de Meyer.
Voorpublicatie: een fragment in Dietsche Warande & Belfort, jrg. 57, 1957, pp. 10-35. Drie fragmenten , verschenen in ons zondagsblad (Het Volk) (z.d./z.nr. ong. 1955)
Claes ernest 39
1957 Sinter-Klaas in de hemel en op aarde (kinderboek)

Averbode: Altiora n.v.   – 45 p.

Afmetingen: 26,5 x 19,5  – illustraties van Renaat Demoen.
2de druk van uitgave in 1947

1958 Leuven O dagen, schone dagen ! (verhalen)

Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven: N.V. Standaard Boekhandel. -173 + [III] p.

Afmetingen: 21.50 x 15 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Gedrukt op de persen van V. Van Dieren & C° Venusstraat 27, Antwerpen.
Voorpublicaties fragmenten:
1.Dietsche Warande & Belfort, jrg. 58, pp. 3-12 en 68-84.
2. Ons Leven, Jrg. 68, nr 27 (22 mei 1957), pp. 10-12
1959 De mannen van toen. (novelle)

Leuven: Boekengilde De Clauwaert, V.Z.W.-61 + [III] p.

Reeks: Uitgegeven voor de leden van de Clauwaert-Vereniging. Kerstmis 1959 Nr.16
Afmetingen: 19.50 x 12 (ingenaaid)
Omslagontwerp : Pil [Joseph ‘Joe’ Meulepas (1915-2007)]
Bevat: De eerste fiets en de eerste automobiel (pp. 5-20); Charel van Gelder en zijn automobiel (pp. 21-34); Het proces van de Sus en de Sjarel (pp. 35-61).
1960 Ik en de Witte. (verhalen)

Antwerpen-Amsterdam: N.V. Standaard Boekhandel. -216 + [VIII] p.

Afmetingen: 19.75 x 12 (gebonden in geplastificeerde zachte kaft)
Colofon: Ik en de Witte werd bij gelegenheid van de vijfenzeventigste verjaardag van de schrijver op 24 oktober 1960, uitgegeven door de N.V. Standaard-Boekhandel te Antwerpen-Amsterdam en gedrukt op vijfduizend genummerde exemplaren. De nummers 1 tot 30, gebonden in lederen luxeband, zijn niet in de handel.
Herdrukken:
1961: 2de druk bij N.V. Standaard-Boekhandel , Antwerpen-Amsterdam.
1962: 4de druk
Claes ernest 58
1962 Voordrachtgevers zijn avonturiers. (verhalen)

Antwerpen Amsterdam: N.V. Standaard Boekhandel, [z.j. 1962], -179 + [I] p.

Afmetingen: 19.75 x 11.75 (gebonden)
Omslagontwerp : Hilde Maes.
1965 ERNEST CLAES en STEPHANIE CLAES-VETTER vertellen. (novellen)

Brussel / Amsterdam: D.A.P. Reinaert Uitgaven. -223 + [I] p.

Afmetingen: 17.50 x 11.75 (gebonden – harde simili leren kaft met stofwikkel)
Omslagfoto: C. Ferguson / Hilversum
Inhoud :ERNEST CLAES, Mijnheer Albert, pp. 9-79 / STEPHANIE CLAES-VETTER, Martine, pp. 83-186; Een ontgoocheling, pp. 189-220
Claes Vetter 1
1965 De gevolgen van ‘De Leeuw van Vlaanderen’.

Oudenaarde: Drukkerij Uitgeverij Sanderus.[ z.j. 1965],  -28 + [IV] p.

Colofon: Dit fragment uit ‘Jeugd’ werd met welwillende toestemming van de auteur overgenomen uit ‘Ernest Claes Omnibus’ blzn. 335-347, een uitgave van de Wereldbibliotheek N.V. Amsterdam-Antwerpen. Het werd, gedrukt in de maand december 1965 met band en illustraties van Jos van den Abeele op de persen van de drukkerij Sanderus pvba, Oudenaarde, die het als eindejaarsgeschenk aan haar klanten aanbiedt. Het is niet in de handel verkrijgbaar.
Illustraties van Jos van den Abeele.
1967 Kleine Ernest Claes Omnibus.

Brussel: D.A.P. Reinaert Uitgaven. [z.j. 1967],  -223 + [I] p.

Bevat :De klanten van Pastoor Campens Zaliger, pp. 7-120 (tekst van het televisiespel); -Daske, pp. 121-174; -Schone herinneringen, pp. 175-223
Herdrukken:
1969: 2de druk
1971: 3de druk
Dit is het laatste werk van Ernest Claes.

POSTUME UITGAVEN

z j In het kamp van Beverlo….vroeger. (verhaal)

Uitgever: s.l. s.n. –8 eenzijdig bedrukte, ongenummerde pagina’s.
Naar aanleiding van de 150ste verjaardag.
Afmetingen: 29.25 x 20.25 (gelijmd)
Recto gedrukt.
Afzonderlijke uitgave van een fragment uit “Ik was student” (1957). Gelegenheidsuitgave in een kleine oplage met voorin een afbeelding waarop o.a. Ernest Claes tussen mede-soldaten in 1907.

1976 Groeten uit ’t Belgiekske (kroniek van een free-lance journalist)

Zele: D.A.P. Reinaert Uitgaven. -384p.

Afmetingen: 21 x 13.25 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Gedrukt op de persen van “Vooruitgang”, Kuurne
Reportages verzameld en ingeleid door Albert Hageland
Omslag: Reclame adviesbureau ACCENT
Foto’s: Persagentschap Van Parys – Familiearchief E. Claes.
Claes ernest 57
1977 Toen de Witte werd verfilmd en andere verhalen. Onuitgegeven werk (journalistiek)

Zele: D.A.P. Reinaert Uitgaven. -327p.

Afmetingen: 20.75 x 13 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Gedrukt op de persen van “Vooruitgang”, Kuurne
Reportages verzameld door Albert Hageland
Omslag: Reclame adviesbureau ACCENT
Foto’s: Familiearchief E. Claes, Archief Nand Buyl, ‘De witte’ – film van Jan Vander Heyden, C.G.T., Koninklijke Museum voor Midden-Afrika, Agentschap Belga, A.C.I. Brussel.
Claes ernest 62
1978 Bij ons in Vlaanderen. (oorlogsverhalen)

Zele: D.A.P. Reinaert Uitgaven. -286p.

Afmetingen: 20.75 x 13 (gebonden – harde linnen kaft met goudopdruk – geïllustreerde stofomslag)
Omslag: Reclame adviesbureau ACCENT

Claes ernest 51
1980 Broederke Valentijn / De wonderbare tocht. (twee novellen)

Antwerpen: NV Uitgeverij Beckers. -256p.

Inleiding: Ernest Claes, Apostel van de goedheid door A. van Hageland.
Bevat :De sproke van Broederke Valentijn (pp 49-154 uit 1956); De wonderbare tocht (pp 155-256 uit 1944)
Reeks: Vlaamse auteurs.
Afmetingen: 17.50 x 11 (gebonden – kunstlederen band met goudopdruk –  met leeslint)
Verantwoordelijke uitgever R. Peeters Tanghoflaan 5 Kontich

1980 Omnibus vijf-in-één. (omnibus)

Amsterdam: Wereldbibliotheek. / Antwerpen: Uitgeverij Pelckmans   -434p.

Bevat: De Witte . Floere het fluwijn . Jeugd . De heiligen van Zichem . Clementine.
Afmetingen: 21.50 x 13 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)

1981 Uit de dagboeken van Ernest Claes.

Leuven: Uitgeverij Davidsfonds. -249p. ill.

Reeks: Keurreeks nr 149 (1981-1)
Afmetingen: 20.75 x 12.75 (paperback of gebonden in harde linnen kaft met stofomslag)
Woord vooraf van A. Hageland
Omslag: Stefan Loeckx
Geïllustreerd met familiefoto’s van de auteur.
Claes ernest 53
1983 Uit de dagboeken van Ernest Claes. Het Afscheid.

Leuven: Uitgeverij Davidsfonds. -253p. ill.

Reeks: Romanreeks nr 644 (1983-4)
Afmetingen: 20.75 x 12.75 (paperback of gebonden in harde linnen kaft met stofomslag)
Claes ernest 29
1987 De Twaalf. Een vredesvisioen.

Tielt: Lannoo & Ernest Claesgenootschap. – 61 p.

Afmetingen: 27,5 x 23,50. (harde kaft)
Beperkte en genummerde oplage van 2000 ex.
Bezorgd en gecommentarieerd door Carry Verbeek, Jozef de Cuyper en Anton van Wilderode.
Illustraties door Leo Fabri

OMNIBUSSEN

 1963

Ernest Claes omnibus.

Bevat: De Witte, Floere Het fluwijn, Jeugd, De Heiligen Van Zichem, Clementine, De Oude Klok.
Amsterdam, Wereldbibliotheek. -583p.
Afmetingen: 21.50 x 13 Linnen gebonden met omslag.
Band en Omslag:B.J.Aalbers. Met tekeningen van o.a.: Felix Timmermans / El. Ivanovsky / M. van Coppenolle/Edgard Tijtgat /H. van Straten en D. Acket .

 1965

Ernest Claes Omnibus een.

Bevat: Floere Het fluwijn, Jeugd, De Heiligen Van Zichem, Clementine, De Oude Klok.
Brussel: D.A.P. Reinaert Uitgaven. -580p.
Afmetingen: 21.50 x 13
Uitgave voor België bestemd.

 1965

Ernest Claes Omnibus twee.

Bevat: Wannes Raps, Pastoor Campens Zaliger, Black, De Fanfare ‘De St. Jans Vrienden’, Het leven en de dood van Vitalis van Gille, Bei uns in Deutschland.
Co-uitgave NV Standaard-Boekhandel en D.A.P. Reinaert Uitgaven. -468p.
Afmetingen: 21.50 x 13

 1966

Ernest Claes Omnibus drie

Bevat: Jeroom en Bezamien – Ik en de Witte – Ik was student – Kiki
Antwerpen/Utrecht, Standaard Uitgeverij. -467p.
Afmetingen: 21.50 x 13 (gekartonneerde omslag met stofwikkel)

1970

Ernest Claes Omnibus vier

Bevat: De oude moeder, Het was lente, De moeder en de drie soldaten, Voor de open poort, Leuven, O schone dagen.
Antwerpen/Utrecht, Standaard Uitgeverij en Leuven: Davidsfonds (identieke uitgaven) -398p.
Afmetingen: 21.50 x 13

 1975

Ernest Claes Omnibus vijf

Bevat : Pastoor Munte, Onze Smid, Stegger, Wannes Oome, De mambers van ‘t Consèl, Daske, Meneer Albert, Daar is een mens verdronken.
Brussel: D.A.PP. Reinaert Uitgaven. -415p.
Afmetingen: 21.60 x 14

Na 1975

Ernest Claes Omnibus vijf-in-één

Bevat: De Witte, Floere Het fluwijn, Jeugd, De Heiligen Van Zichem, Clementine.
Amsterdam: De Wereldbibliotheek. -434p.
Afmetingen: 20.50 x 13
1977: 2de druk / 1980 3de druk

AUDIO

1965

Het werk van Ernest Claes. De Fanfare der St. Jansvrienden. De Moeder en de Drie Soldaten.

DECCA., 1965. Langspeelplaat 133 262. . doorsnede 26 cms, 33 t/p.m. Met de stemmen van Ernest Claes met De Moeder… en Jo van Eetvelde, met De Fanfare… muzikale onderlijning van Harry Frekin en Piet Hengelmolen.
 

1970

Wij, Heren van Zichem. originele soundtrack. ELPEE M.F.P. Stereo 5471.99

Brussels., MFP EMI., 1970. DUBBEL-ELPEE. Diameter; 32 cms, 33 t/p.m. 2 platen. In originele hoes met geringe sleet aan de randen. Soundtrack van de teeveereeks ” Wij, heren van Zichem “. 1970 = bij benadering.

1979

De Moeder en de drie soldaten

Kortverhaal door Ernest Claes, verteld door Lili De Schrijver, illustratie door Gerard Baksteen, Winksele, Ernest Claesgenootschap.
POKETINO PL 0001- Vinyl LP album.
Klankopname: Paul Leponce – Persing: Teldec Hamburg – Hoesontwerp en vormgeving: Hugo Depaepe – Gedrukt door Druco Halle België. Bewerking, productie en regie: Jo van Eetvelde
 

1978

De Leeuw van Vlaanderen

EMI mfp (music for pleasure) nummer 4M024-23728
Foto’ met dank aan NEW STAR Film;
LP Stereo
Bewerking, productie en regie: Jo van Eetvelde.
claes ernest LP_de_leeuw_van_1 claes ernest LP_de_leeuw_van_2

1980

VERTELLINGEN VOOR DE JEUGD
DE “LEEUW VAN VLAANDEREN” EN IK – De kulturele en opvoedkundige gevolgen van “De Leeuw” uit “Jeugd” door E. Claes.

Label: De Nederlandse pocketplaat, NPP 5015.
Format:Vinyl, LP, Album.
Brussel : Nederlandse Pocketplaat,  Reeks: Vertellingen voor de jeugd. – Brussel; vol. [ 1]

2007

De Fanfare de Sint-Jansvrienden

Uitgever : [Kobbegem], HKM Literatuur, Audio-CD (60 minuten)
Voorgelezen door Karel Vingerhoets
 

FILMOGRAFIE

“De Witte” werd tweemaal verfilmd. Andere werken (“Pastoor Campens”, “Jeroom en Benzamien”, “De moeder en de drie soldaten”, “Daar is een mens verdronken”, “De vulgaire geschiedenis van Charelke Dop”) werden bewerkt voor televisie. “Wij, heren van Zichem”, een compilatie van verschillende verhalen, kende op de Vlaamse TV een gigantisch succes

1934

De Witte. Naar de roman uit 1920.

Regie: Jan Vanderheyden, Willem Benoy.  Scenario:  Edith Kiel
Cast: Jef Bruyninckx (Witte); Magda Janssens (Moeder);
 

1959

Pastoor Campens Zaliger. Naar de gelijknamige roman van E. Claes uit 1935.

Regie: Maurits Balfoort
Scenario: Paul Hardy
Cast: Remy Angenot, Tine Balder, Jeanne De Coen, Jos Gevers, Luc Philips, Jebby van Santvoort e a
Release date: 11 september 1959. Zwart wit. Geluid: Mono.

1966

Jeroom en Benzamien. Naar de gelijknamige roman van E. Claes uit 1946.

Regie:
Scenario:
Cast: Robert Marcel (Jeroom); Luc Philips (Benzamien); Jenny Tanghe (Mère Supérieure); Vic Moeremans (Rosseels) ; Greta Lens (Madame Hollebeck) ; Ivo Pauwels (slagersjongen) ; Jeannine Scevernels (Zuster Alphonsine); Dora van der Groen (Floranske) e a

1969-1972

Wij, Heren van Zichem. (TV serie op basis van verschillende werken van E. Claes.)

Regie: Maurits Balfoort
Cast: Luc Philips (Pastoor Munte); Jenny Tanghe (Moeder Cent); Fons Exelmans (Lewie De Witte); Jo De Meyere (Herman Coene); Dora Van der Groen (Vrouw Coene); Ann Pertersen (Fien Janssen) ea
 

1973

De moeder en de drie soldaten. Naar de gelijknamige novelle van E. Claes uit 1939.

Regie: Emile Degelin;  Scenario: Theresa van Marcke
Cast: Gella Allaert (Moeder); Lydia Billiet (Corduul); Herman Coertjens (Gust); Johan Gerits (boer); Tessy Moerenhout (Mone); Jan Moonen (dokter); Roland Ramaekers (man); Cecile Rigolle (Julie); Roger Thoelen (Corneel); Rudy Vandendaele (Veyt); Herman Verbeek (Laurens); John Willaert (Carl).
Release Date: 24 December 1979 – Kleur – Geluid Mono

1980

De Witte van Sichem. (gebaseerd op De Witte & Jeugd & Ik en de Witte)

Regie: Robbe de Hert.
Scenario: Fernand Auwera; Louis Paul Boon
Cast: Eric Clerckx (De Witte); Willy Vandermeulen (Vader); Blanka Heirman (Moeder); Jos Verbist (Heinke); ea
 

1983

‘Daar is een Mens Verdronken’  (Driedelige TV-film naar de gelijknamige roman van E. Claes uit 1950).

Regie: Dré Poppe.
Scenario: Pierre Platteau.
Cast: Hugo Van den Berghe (Dore Maersschack), Els Olaerts (Jeanne), Horst Mentzel (Bennecke), Warre Borgmans (Otto Heimier), Chris Boni (Melanie), Dries Wieme (dorpsonderwijzer), Roger Bolders (pastoor), Daniel De Cock (Lampaert), Willy Van Heesvelde (Grootjans), Alex Wilequet (Van Malderen), Jacob Beks (Feelke), Nolle Versyp (Nonkel Jan), Nora Tilley (Julie), Marcel Cremer (Frenzl), Helmuth Breuer (Friedrich), Jef Burm (mandenvlechter) , Daniël Muyllaert (onderpastoor Verbruggen) e.a.
 

1985

De vulgaire geschiedenis van Charelke Dop. (Tweedelige TV-serie naar de gelijknamige roman van Ernest Claes uit 1923.

Regie: Dré Poppe.
Scenario: Pierre Platteau.
Cast : Jef Burm (Charelke Dop); Bert André (Gille); Marc Bober (Jan Tamboer); Roger Bolder (Gust van Opbergen); Ludo Busschots (soldaat); Anton Cogen (pastoor); Walter Cornelis (boer); Lea Couzin (revuezangeres); Gilda de Bal (Boeboeske) ; Denise De Weerdt (Sefie) ; Katrien Devos (Nette Gordijn); Anton Peeters (Bidoul); Ugo Prinsen (Jan Kweddel); Dora Van der Groen (Eufrazie) ; Greta Van Langendonck (revuezangeres); Oswald Versyp (gemeentesecretaris) e a
Camera: Jos van Schoor.
Release date: 25 december 1985. Duur: 163 minuten. Geluid: Mono.
 

2004

 Floere. Naar de novelle Floere het fluwijn van E. Claes uit 1950.

Regie: Rob Van Eyck
Scenario: Rob Van Eyck

 

Primaire bibliografie 1940-1945.

Nederlandstalige en Duitstalige uitgaven

 Overgenomen uit:

 • Verbrande schrijvers – culturele collaboratie in Vlaanderen 1933-1945’ L. De Vos: Y. T’Sjoen; L. Stynen (red.). Gent, Academia Press, 2009, 207pp.
 • Hierin: Sjoerd Van Faasen: ‘Ernest Claes en de culturele collaboratie’ pp.65-67

Bij de Nederlandse publicaties zijn alleen de eerste drukken vermeld; van de vertalingen zijn alle uitgaven opgenomen. Bij opeenvolgende drukken weerkerende elementen zoals de naam van de vertaler, de reeks of de oorspronkelijke titel zijn beknopheidshalve weggelaten.

1940

 • Clementine. Amsterdam: Wereldbibliotheek-Vereeniging.
Kerstpremie 1940 voor de leden van de Wereldbibliotheek-Vereeniging.
 • Donkelhof und Wasinghaus. Leipzig: Insel Verlag. Tweede druk (Eerste druk 1939)
Oorspronkelijk titel: Het leven van Herman Coene. (1925)
Vertaler: Bruno Loets
 • Die Dorfmusik. Leipzig: Reclam. Derde druk. (Eerste druk 1939)
Oorspronkelijk titel: De fanfare ‘De Sint Jans-vrienden.(1924)
Vertaler: Peter Mertens
 • Die Dorfmusik. Leipzig: Reclam. Vierde druk.
 • Flachskopf. Leipzig: Insel Verlag. Vijfde druk. (Eerste druk 1930)
Oorspronkelijk titel: De Witte. (1920)
Vertaler: Peter Mertens.
 • Die Heiligen von Sichem. Leipzig: Insel Verlag. Reeks: Insel-Bücherei nr 483. Tweede druk (Eerste druk 1936)
Oorspronkelijk titel: De heiligen van Sichem (1931)
Vertaler: Edith ter Meer.
 • Jeugd. Amsterdam: Wereldbibliotheek-Vereeniging.
 • Der Pfarrer aus dem Kempenland. München: Kösel & Pustet. Derde druk. (Eerste druk 1939)
Oorspronkelijk titel: Pastoor Campens Zaliger (1935)
Vertaler: Peter Mertens.
 • La vie joyeuse et vertueuse du curé Campens. Bruxelles: Office du Publicité
Oorspronkelijk titel: Pastoor Campens Zaliger (1935)
Vertaler: Yves Lenoir.

1941

 • Donkelhof und Wasinghaus. Leipzig: Insel Verlag. Derde druk
 • Die Dorfmusik. Leipzig: Reclam. Vijfde druk.
 • Die Dorfmusik. Leipzig: Reclam. zesde druk.
 • Die Dorfmusik. Leipzig: Reclam. Zevende druk. Feldpostuitgave.
 • Flachskopf. Leipzig: Insel Verlag. Zesde druk
 • Hannes Raps. Eine Landsstreicher-Geschichte. Leipzig: Insel Verlag. Reeks: Insel-Bücherei nr 429. Vierde druk – Druck des 11-20.Tausend bei Saag-Drugulin AG in Leipzig. (Eerste druk 1932)
Mit bilder von Felix Timmermans
Oorspronkelijk titel: Wannes Raps (1926)
Vertaler: Peter Mertens.
 • Der Pfarrer aus dem Kempenland. München: Kösel & Pustet. Vierde druk.
 • Der Pfarrer aus dem Kempenland. Bonn: Buchgemeinde. (Licentieuitgave).
 • Unser Schmied. Graz: Steierische Verlagsanstalt. Eerste druk
Oorspronkelijk titel: Onze smid (1928); Nolle Jans (1921)
Vertaler: K. Jacobs
 • Veseli ob cané sichemsti. Praha: Sfinx, Bohumil Janda.
Oorspronkelijk titel: De Witte (1920) en Pastoor Campens Zaliger (1935)
Vertaler: Lida Faltova
 • Zivot Hermana Coena. Praha: Evropsky literarni Klub
Oorspronkelijk titel: Het leven van Herman Coene. (1925)
Vertaler: Lida Faltova

1942

 • Die Dorfmusik. Leipzig: Reclam. Achtste druk.
 • Die Dorfmusik. Leipzig: Reclam. Negende druk. Feldpostuitgave.
 • Flachskopf. Leipzig: Insel Verlag. Zevende druk
 • Hannes Raps. Eine Landsstreicher-Geschichte. Leipzig: Insel Verlag. Vijfde druk. Feldpostuitgave.
 • Herodes. (novelle). Gent: Snoeck-Ducaju. Reeks: De Blauwe Snoeckjes nr 1
 • Jeunesse. Bruxelles: Office du Publicité. Collection Traducta
Oorspronkelijk titel: Jeugd (1940)
Vertaler: Noël Noriac
 • Jugend. Leipzig: Insel Verlag. Eerste druk
Oorspronkelijk titel: Jeugd (1940)
Vertaler: Bruno Loets.
 • De moeder en de drie soldaten. Amsterdam: Wereldbibliotheek-Vereeniging. / Antwerpen: Standaard Boekhandel.
 • Bruder Jacobus. Leipzig: Insel Verlag. Derde druk. (Eerste druk 1935)
Oorspronkelijk titel: Kobeke (1933)
Vertaler: Peter Mertens

1943

 • Die Heiligen von Sichem. Leipzig: Insel Verlag. Derde druk.
 • Jugend. Leipzig: Insel Verlag. Tweede druk.
 • Vertelsels voor Janneke en Mieke door Ernest Claes, Herman Teirlinck, Felix Timmermans en Gerard Walschap. Gent: Snoeck-Ducaju. Reeks: De Blauwe Snoeckjes. Extra nummer

1944

 • Stegger, de strooper en Nolle Janus. Antwerpen: De Regenboog. Reeks: De kleine Volksbibliotheek nr 1.
 • Ernest Claes vertelt. Antwerpen: De Regenboog. Reeks: De kleine Volksbibliotheek
Samengesteld door Frans Demers.
 • Flachskopf. Leipzig: Insel Verlag. Achtste druk. Feldpostausgabe.

 

ALFABETISCH OVERZICHT Met vermelding van publikatiejaar

Bei uns in Deutschland. (1919)
Cel 269. (1952)
Clementine. (1940)
CH. DICKENS, Twee vertellingen.(1906)
Daar is een mens verdronken. (1950)
De Fanfare De Sint-Jansvrienden. (1924)
De geschiedenis van Black (1932)
De gevolgen van ‘De Leeuw van Vlaanderen’. (1965)
De heiligen van Sichem. (1931)
De mannen van toen. (1959)
De moeder en de drie soldaten. Kerstverhaal (1939)
De nieuwe ambtenaar. (1953)
De oude klok.[Jeugdherinnerlngen]. (1947)
De oude moeder. (ps. Van Hasselt) (1946)
De oude moeder. (1955)
De vulgaire geschiedenis van Charelke Dop.(1923)
De Witte. (1920)
Die schone tijd. Novellen (1949)
Dit is de sproke van Broederke Valentijn. (1956)
ERNEST CLAES en STEPHANIE CLAES-VETTER vertellen (1965)
Ernest Claes vertelt. (1944)
Floere, het Fluwijn. (1950)
Gebed van een gevangene. (1947)
Gerechtelijke dwaling. (ps. Van Hasselt) (1947)
Herodes. (1942)
Het leven en de dood van Victalis van Gille. (1951)
Het leven van Herman Coene. (1925 & 1930)
Het proza van Potgieter (1912)
Het was lente. (1953)
Ik en de Witte. (1960)
Ik en mijn lezers. (1955)
Ik was student. (1957)
Jeroom en Benzamien. (1946)
Jeugd. (1940)
Kerstnacht in de gevangenis. (ps. Van Hasselt) (1946)
Kiki.(1925)
Kleine Ernest Claes Omnibus. (1967)
Kobeken (1933)
Leuven O dagen, schone dagen ! (1958)
Maria Gevers, En zie, de sterre bleef staan. Naverteld door E. CLAES. (1950)
Namen 1914. (1919)
Onze smid. (1928)
Oorlogsnovellen (1919)
Over reizen en reizigers met allerhande beschouwingen… (1952)
Pastoor Campens zaliger. (1935)
Peter en Polly. (1950)
Reisverhaal met allerhande afwijkende bespiegelingen… (1938)
Sichemsche novellen. (1921)
Sinterklaas in den hemel en op aarde. (1947)
Stegger, de strooper en Nolle Janus. (1944)
Studentenkosthuis `bij Fien Janssens’. (1950)
Toen Ons-Lieve-Vrouwke heuren beeweg deed. (1933)
Twistgesprek tussen Demer en Schelde (1956)
Uit mijn dorpken. (1906)
Uit mijn soldatentijd. (1917)
Uit mijn werk. (1926)
Van den Os en den ezel. (1937)
Voor de open poort. (1952)
Voordrachtgevers zijn avonturiers. (1962)
Wannes Raps (1926)