home | Inloggen
Aantal schrijvers: 556 | Aantal boeken:

16059

 

Vercnocke, Ferdinand

Maakt deel uit van: ,

Ferdinand Vercnocke

Oostende, 14 december 1906 – Duffel, 12 mei 1989

Ferdinand Vercnocke : de dichter en de Zwinstreek

Advokaat, polemist, dichter, proza- en toneelschrijver. Tevens graficus en schilder.

BIOGRAFIE

14 december 1906: Geboren te Oostende uit een geslacht van vissers, loodsen en kapiteins.

 • Als kind is het strand zijn speelterrein . Ook het harde leven op zee leert hij vlug kennen door de vele verhalen van zijn vader en grootvader. Bij stormweer moesten de kinderen met hun moeder bidden voor de behouden terugkeer van de mannelijke familieleden.

1914: Bij het uitbreken van W.O.I vlucht het gezin Vercnocke naar Engeland.

 • Zijn vader heeft er werk gevonden als bediende in een fabriek te Aylesbury. De baan verschilt echter zo veel van zijn vroeger werk als zeeloods dat hij terugkeert naar België en zich aanbiedt als vrijwilliger in het Belgisch leger.
 • Ondertussen gaat Ferdinand in Engeland naar de Grammar School.
  • De opvoeding staat er vooral in het teken : ‘Rule Britannia, Britannia rules the waves’. De liefde voor zee en avontuur – onmisbare scholing voor een jeugd wier moederland een wereldrijk was – doortrekt en bezielt de hele schooltijd van de laagste klassen af. ‘Hearts of oak are our ships…’- ik zong dapper mee…
  • Een keurig uitgegeven jeugdbibliotheek stond er de jongens en meisjes ter beschikking : verhalen van zeetochten, schipbreuken en landname, sprookjes en sagen die de verbeelding voedden van de jonge mens. Al vroeg werden de leerlingen ingewijd in de Keltische Arthurcyclus, de sagen van de Westgemaanse volkeren die Engeland in bezit hadden genomen …” .

1919: Het gezin Vercnocke is terug in Oostende.

 • Ferdinand Vercnocke vervolgt zijn studies aan het O.-L.-Vrouwecollege. De ouderwetse pedagogische opvattingen contrasteren fel met de vrije mentaliteit die hij in Aylesbury heeft gekend.

“Hier was alles anders : het leek wel of de klok er werd achteruit-gezet. Bleef aan de overkant van het Kanaal het leerplan berekend op de wereld van de jongelui, (ik had er bv. leren knutselen !) hier leek mij de gehele dag gevat in een streng rigorisme” .

Reeds vanaf zijn collegejaren neemt hij actief deel aan het studentenleven. Hij wordt voorzitter van de Sint-Pietersgilde die de stuwende kracht is achter de studentenbeweging te Oostende.

1925: Na het beëindigen van zijn humaniorastudies laat Ferdinand Vercnocke zich inschrijven voor de eerste kandidatuur Germaanse filologie aan de K.U.Leuven. Zijn ouders zijn het helemaal niet eens met deze keuze, zodat hij tenslotte overstapt naar de faculteit rechten.

Het spreekt vanzelf dat hij ook in Leuven actief deelneemt aan het studentenleven.

1927-1929: Voorzitter Algemeen Katholiek Studentenverbond.

1929-1930: Praeses van het Katholiek Vlaamse Hoogstudentenverbond en wat later ook van Amicitia.

 • Deze kring, die nog in 1911 te Leuven gesticht werd door Firmin Deprez, had als doel het studentenleven een hoger cultureel niveau en een zekere voornaamheid te geven.

1929: Vercnocke die eveneens de schilderkunst beoefent, neemt  deel aan een studenten-tentoonstelling in de Dirk Bouts-zaal, gelegen boven de Standaard-boekhandel in de Naamsestraat. 

1933: Na zijn studies en zijn legerdienst vestigt Vercnocke zich vanaf 1933 in Oostende en laat zich inschrijven aan de balie van Brugge als advocaat-stagiair. Dit bleef hij lange tijd want pas in 1940 wordt hij tot het tableau toegelaten.

1934: Publiceert zijn eerste bundel : “Zeeland” die als een veelbelovend debuut onthaald werd.

1935: Sluit zich aan bij “de kunstenaars, die zich schaarden rond het tijdschrift ‘Volk’, dat verscheen van 1935 tot 1940.

 • “De redactie van ‘Volk’ bestaat aanvankelijk uit Filip de Pillecijn, E. van der Hallen (redactie-secretaris), Anton van de Velde en Dirk Vansina; ze wordt aangevuld met Victor Leemans, Karel Vertommen en Ferdinand Vercnocke.
 • Het tijdschrift had de ‘geestelijke reconstructie van het jonge Dietschland in katholieken zin‘ tot doel, wilde het contact tussen kunstenaar en gemeenschap herstellen, de nadruk leggen op de eenheid van kunst en leven en de strijd aanbinden tegen estheticisme, individualisme en dilettantisme…
 • Bij het begin van de vijfde jaargang, in november 1940, wordt een akkoord met het tijdschrift ‘Dietbrand’ bekend gemaakt. ‘Volk‘ zou zich nog uitsluitend bezighouden met het artistieke leven, terwijl ‘Dietbrand‘ zich met de ‘nationaal-politieke en geestelijke opvoeding van het volk’ zou inlaten. Vercnocke wordt redacteur bij Dietbrand.
 • Wies Moens en Felix Timmermans vervangen Victor Leemans en Ferdinand Vercnocke in de redactie. Na januari 1941 krijgt Volk van de bezettende overheid geen toestemming meer om te verschijnen, omdat het te Diets georiënteerd is. “

1935: Schrijft geregeld spreekkoren en strijdgedichten voor de landdagen van het VNV, voor de IJzerbedevaarten en voor de Vlaams Nationale Zangfeesten.

1938: Wordt lid van het IJzerbedevaartcomité. Ook tijdens de oorlogsbedevaarten (1940-1944) zal hij daar een rol spelen.

28 augustus 1939 :  Wordt gemobiliseerd in het Belgisch Leger als onderluitenant en diende tot de capitulatie na de Achttiendaagse Veldtocht in mei 1940, waarna hij werd krijgsgevangen. Na drie weken werd hij vrijgelaten. Ondertussen woonden zijn ouders in Gistel, omdat het huis in Oostende beschadigd was door de Duitse bombardementen.

WERELDOORLOG II: nauwe samenwerking met Nazi-Duitsland op cultureel vlak binnen het nationaalsocialistische gedachtengoed

1940: Vindt aansluiting bij het VNV van Staf de Clercq.

Maart 1941: Medewerker bij Zender Brussel, een radio-instituut dat tijdens de oorlog fungeert als een propagandakanaal voor het nationaalsocialistische gedachtengoed. Hij heeft er de leiding op de onderafdeling ‘Politiek en Gemeenschap’.

Intussen heeft hij zich al een tijdje geëngageerd als vrij medewerker aan het blad ‘Volk en Staat.’

Op de cultuurbladzijden van Volk en Staat publiceert Vercnocke een aantal programmatische essays, waarin hij tegelijk de principes van een volksverbonden kunst, in overeenstemming met de Duitse voorschriften, op radicale wijze verkondigt én die richtlijnen praktisch toepast bij de kritische beoordeling van het eigen literaire verleden en de actuele literaire productie.

“Dit moest gebeuren. Het volksch inzicht is immers uit het wezen zelf van onze Dietsche letterkunde gegroeid. En er is geen groei zonder organische verbondenheid.[…] Wie uit een bepaald volk, een bepaald bloed geboren is, moet, wil hij geheel zichzelf worden, wil hij geheel worden wat hij in vermogen is, zijn leven richten naar de ongeschreven grondwet van dat volk. […] Hij zal peilen in de diepten van ’t verleden, hij zal naar oorsprong en vorm van zijn wezen vorschen, de ontwikkeling van de aangeboren mogelijkheden volgen, het eigene van het oneigene schiften, het eigene verzorgen en bevorderen, het verwordene wegsnijden. […] Studie van het ras ligt aan den wortel van alle gezonde leven. […] Aanhoort het bloed: het spreekt waarheid, taal uit oerreine verten; het leert de eerste roerselen van ons bestaan, het wijst den weg naar de toekomst. […] En dat bloed roept ‘Vlaamsch’, volksch, d.w.z. deze tot één-geheel gegroeide loot van den grooten Germaanschen stam, gevestigd in de Lage Landen bij de zee. (21.9.1940)”

In een notedop worden hier een groot aantal aspecten van het vanuit Duitsland overgewaaide maatschappij- en cultuur-ideaal gesynthetiseerd.

7 december 1940:  Neemt deel aan een reis van kunstenaars naar Duitsland, georganiseerd door de DeVlag onder leiding van kunstschilder Albert Servaes, waarvan een ontvangst door Joseph Goebbels het hoogtepunt was.

Oktober 1941: Als enige Vlaming neemt hij deel aan een drieweekse reis doorheen Duitsland “Dichterfahrt durch deutsches land 1941” van de ESV (“Europäischen Schrifsteller-Vereinigung”) die uitmondde in het “Weimar Dichtertreffen”  In Weimar sloten ook  Filip De Pillecyn, Felix Timmermans en Ernest Claes aan.

1941: Publicatie van de dichtbundels ‘Heervaart’ en ‘Koning Skjold’.

 • Evenals Wies Moens bediende hij zich van een radicaal romantisch discours dat in belangrijke mate schatplichtig was aan de ‘Blut und Boden’ ideologie en vooral aandacht had voor de organisch gegroeide volksgemeenschap en de mythe van het zuivere volk.
 • In het voorwoord van ‘Heervaart’ stelt Vercnocke de dichter aan als leider van zijn volk, een volk dat geen voeling meer heeft met zijn wezen.
 • Vercnockes volk heet een ‘Dietsch wezen’; zijn volk bewoont de ‘Nederlanden bij de zee’.
  • De term ‘Dietsch’ werd tijdens de Eerste wereldoorlog gebruikt door de voorstanders van een politieke en culturele éénwording van de Nederlandstalige gemeenschap, zowel door democratische als extreem-rechtse organisaties. Het gebruik ervan werd verboden door de Duitse bezetter.

“Aan de rustelooze bewegingen van het Noorden zijn wij ontsproten. Saksen voeren Westwaarts langs de duinen, en namen land aan de grenzen van het groote Friesche rijk; Franken verlieten hun voorouderlijke wouden over den Rijn, voor de rijke Scheldevlakten bij de zee. En van deze drie stammen uit het Noorden, zeevolk, volk van vrije boeren, vereend door eeuwen gemeenzame geschiedenis, erfden wij ons Noordsche bloed, onze Nederlandsche taal, ons Dietsche wezen. Wij zijn een volk. Een volk onder de volkeren.” (Heervaart Inleiding p. 11)

Tevens verschijnen in DeVlag zijn gedichten ‘Aan Hitler’ en ‘Groot-Germanje’

Aan Adolf Hitler

Kunstenaar-staatsman, ziener, man der daad,
veldheer en held, mensch méér dan mensch,
stichter van een Rijk, dat op het puin
groeit van een wereld, en tot wereld wordt,
denk om mijn volk, dat uw hartstochtelijken wil
doorstond in vuur en bloed, ’t manhaftig bloed
van ’t Noorden, dat een ander volk, ùw volk
doorstroomt, en beider aangezicht, nabij verwant,
bootst tot een gelijkenis, verscheiden, maar
één stam ontsproten. Zie in dit gelaat een blik
donker van nood en rouw, de eeuwen door,
volk, schoon in zijn smart, want ’t stond te weer,
en wierp den Waal, den landvraat van zijn grens,
bruggenhoofd en bolwerk van den Rijn, alleen.
 
Ons hebt gij niet verwonnen, doch bevrijd
want wij, gekluisterd in den kerker van een staat,
vijand van onzen stam, wij stonden op de bres,
Germanen, broeders in den bloed, ten dood gedoemd.
 
Nu waakt, ten voorpost, dien wij trouw behoedden,
wij voor ’t Rijk, spannend zijn dubblen wiek
ten sprong, zinbeeld van adel en gestrenge macht
die op den bergtop woont, en vergezichten peilt,
de adelaar o Held op land en zee, held in de lucht,
die armoede, rijkdom, roof en geil verderf,
die heerschappij van ’t schuim, die landvraatzucht
brandt uit de wereld, wreker en roede Gods,
erken ons heldenmoedig volk, erken zijn oorsprong,
sla van ons lijf de laatste ketens stuk,
maak deze landen rein als op den eersten dag,
bouwmeester van het Rijk, grond hier een volk,
één naar het bloed, bestemming en geschiedenis,
in broederschap en liefde tot den landaard één:
volk naar uw voorbeeld. Gij die met des arends oog
de dalen meet, neem ons vertrouwen, neem ons hart:
ziener, vormt gij dit laagland tot een gaaf geheel
op gave vesten, duurzaam, tegen tijd bestand, verraad
en plundering, toonbeeld van uw staatsmanskunst,
volk met eigen plaats in ’t roemvol Rijk, hoeksteen
der wereld, geliefde kind, dat ook de moeder mint,
doch staande op eigen voet, mondig, begaafd en groeit
moeder ter eere. Nog ligt dit laagland bij de zee,
en hoort haar meer dan menschelijk geluid,
weergalm van uw stem, die spreekt van eeuwigheid,
drang en levenswet van ’t Noorden, ’t ééne vaderland.
Levend is dit volk, mijn volk, en ’t roept in dezen tijd
om grooter leven, arbeid, brood, en heiliger dan brood:
om kunst, beeld, klank en kleur, en boventijdlijk
bouwwerk, heldenroem der ziel, die nooit vergaat.
 
Man van ’t zwaard, man van de kunst, volkomen held,
als Alvader eens, des Noordens meest geduchte god,
maak mijn volk tot volk: als ’t weefsel in uw huis
van marmer, werk mijner vaadren, siert dit volk
 
uw Rijk.

Ferdinand Vercnocke

1942: Publicatie van zijn dichtbundel “Ask en Embla”.

 • Trekt zich terug uit ‘Volk en Staat’ omwille van een voor hem onaanvaardbare recensie over zijn werk «Ask en Embla». Later werkt hij terug mee aan het dagblad, op voorwaarde dat hij volledige vrijheid krijgt.

1943: Wanneer de algemene leiding van Zender Brussel wordt overgedragen aan een SS’er, raakt Vercnocke meer en meer verwikkeld in discussies en pesterijen. Zijn pro-Vlaamse houding blijkt niet altijd te stroken met de nieuwe pro-Duitse lijn. Tenslotte dient hij zijn ontslag in.

Nog in 1943 reist hij voor “Volk en Staat” naar het massagraf van het toen nog door Duitsland bezette Katyn (Rusland, Oekraine) in het gezelschap van enkele andere leden van de ESV en schreef hierover een verslag .

1944: De propagandafilm “Vlaanderen te weer” , op basis van een scenario van Vercnocke wordt een aantal malen vertoond.

15 september 1944: Na de bevrijding werd Vercnocke aangehouden. Ook werd hij van het  tableau van de Brugse balie geschrapt.

NA DE OORLOG

9 januari 1945: In de context van het proces rond ‘Volk en Staat’ luidt de beschuldiging dat hij zijn poëzie in dienst had gesteld van de bezetter en zich had bezondigd aan het schrijven van pro-Duitse artikels in ‘Volk en Staat’.  Wordt veroordeeld tot 12 jaar hechtenis en twee miljoen frank schadevergoeding, maar komt in 1949 al vrij.

Tijdens zijn gevangenschap schijft hij poëzie, die later verschijnt in twee bundels: “Het Eiland Antilia” (1951), en “De Gouden Helm” (1951).

1949: Ferdinand Vercnocke leert Simonne Wolfs (1919-2015) kennen, die al lang een grote bewondering koestert voor zijn werk. Ook zij heeft een dichtbundel op haar naam staan, nl. “De dagtocht”.

29 september 1951: Treedt met haar in het huwelijk. Ze vestigen zich in hun huis te Weerde. In die periode werkt hij nog een korte tijd mee aan “De Nieuwe Linie” en “De Standaard”.  Hij schrijft ook opnieuw spreekkoren voor de IJzerbedevaarten en de Vlaamse Nationale Zangfeesten.

Augustus 1955: Opvoering van het massaspel in openlucht “Godelieve van Gistel” waarvoor hij de tekst schreef in een regie van Remy Van Duyn

Daarna had hij – tot zijn pensionering – een vaste baan als supervisor in het Brussels filmlaboratorium Meuter-Titra.

 • De laatste jaren heeft de dichter zich vooral aan zijn gezin gewijd, aan zijn schilderkunst maar ook aan zijn poëzie. Gezwegen heeft hij nooit. Al heeft hij zijn Vlaamse idealen bewaard, hij heeft ze ook gerelativeerd.
 • Heel wat van zijn vrije tijd gaat naar de studie van godsdienstige en filosofische werken. Vlaanderen blijft het land dat vecht voor een eigenheid, maar zijn kijk op de wereld wordt breder. Dat uit zich in zijn recent poëtisch werk dat gekenmerkt wordt door een sterk oecumenisch gevoel. De mens gaat nu niet meer alleen op zoek naar zijn plaats in de wereld, maar vraagt zich ook af waar zich te situeren in de kosmos.

De hele mythologie die in het nationaal-socialisme zijn volle ontplooiing heeft gekregen, de terugkeer naar de oud-germaanse zeden, vindt men bij Vercnocke, Rodenbach en Verschaeve terug.

1964:  Vercnocke krijgt eerherstel.

21 maart 1987:  Gehuldigd ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag in de Abdij van Grimbergen, waar zijn laatste bundel “De Aardse Staat” gepresenteerd wordt. De laudatio wordt uitgesproken door Anton van Wilderode.  Ook van zijn schilderwerk (zo’n 300 schilderijen) is een overzichtstentoonstelling georganiseerd.

12 mei 1989: Overlijdt te Duffel op 82-jarige leeftijd.

18 mei 1989: Wordt in zijn geboortestad Oostende (begraafplaat Paster Pype) begraven.

 

MEER OVER FERDINAND VERCNOCKE

 • Beyen, M. ‘Vercnocke, Ferdinand’. In: De Schryver, R. (red.), Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Tielt, Lannoo 1998, p.3215-3216.
 • Brems, E., ‘De verkondiger van het bloed. De literaire opvattingen vann Ferdinand Vercnocke in Volk en Staat (juni 1940-juni 1941)’. In: Driemaandelijks Tijdschrift van de Auschwitz-Stichting, nr 50 (januari-maart 1996), p. 5-22.
 • De Geest, Dirk, ‘Twee uit elkaar gegroeide loten eener eenwortelige literatuur’? De perceptie van de Nederlandse literatuur in Vlaanderen tijdens de Tweede Wereldoorlog. In: Nederlandse Letterkunde, jg 4 p. 116-135.
 • Moens, W., Nederlandsche letterkunde van volksch standpunt gezien. Rotterdam/Antwerpen, De Dietsche Boekhandel (Volksuniversiteit Herman avn den Reeck VII, 31).
 • Simek, R. Dictionary of Northen Mythology, Cambridge, D.S. Brewer 1996.
 • Thibaut, R.-J., Dictionnaire de Mythologie et de Symbolique Nordique et Germanique. Paris, Editions Dervy 1997.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

De gegevens voor deze bijdrage zijn voor het overgrote deel ontleend aan L. De Keyser “Ferdinand Verknocke: de dichter en de zwinstreek. Aangevuld door analyses van Eveline Vanfraussen.

Websites

Referenties

 • Vanfraussen, Eveline, ‘Ferdinand Vercnockes dragers van het volkse beginsel’. In: Verbrande schrijvers. Culturele collaboratie in Vlaanderen 1933-1945. L. De Vos; Y. T’Sjoen en L. Stynen (red.). Gent, Academia Press 2009 p. 93-114.

 

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

 • Na de bibliografie vindt u een korte bespreking van het werk van F. Vercnocke. De tekst is gebaseerd op L. DeKeyser “Ferdinand Verknocke: de dichter van de Zwinstreek”
 • Een verrassend addendum sluit de tekst af

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klik op de foto

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1934 René De Clercq / door Dr Marcel R. Breyne, o. C., Dr Jozef De Cock, Dr Anton Jacob, Wies Moens, Dr R. P. Oszwald, Liesbet Van Thillo, Reimond Tollenaere, Ferdinand Vercnocke. Edegem: H. Hellemans. -32p.

Overdruk uit Gudrun ; 1934, n° 10
1934 Zeeland ; beelden en zangen. (poëzie)

Tweede druk 1935
Colophon: De tweede druk van ‘Zeeland, beelden en zangen’ door Ferdinand Vercnocke, kwam rond midden augustus 1935 van de persen der drukkerij “Steenlandt” te Kortrijk.

 

Kortrijk: Uitgeverij Steenlandt. -87p.
1935 Als Roeland luidt. Spel van nationalen kamp in vijf bedrijven en een proloog. Oostende : Uitg. S. V. Dietschland. -68p.
1935 Koning Skjold. Een gedicht. (poëzie)

1941: Heruitgave bij  H. Cayman-Seynave/Cultura te Brugge onder de titel: Koning Skjold, een Noordzeesage.

Kortrijk: Uitgeverij Steenlandt. -93p.

Afmetingen: 21 x 15.90 (ingenaaid)
Colophon: “Koning Skjold” , een gedicht van Ferdinand Vercnocke, werd rond midden augustus 1935 gedrukt op de persen der drukkerij “Steenlandt” te Kortrijk. Er werden getrokken 250 genummerde exemplaren. Dit is nummer 52.

 

1936 De Geesel Gods : bundel. (poëzie)

Bandontwerp en alle teekeningen van den schrijver zelf.
Deeltitels: De geesel gods; De gedoemde; Godenschemering; Dietsche portretten; De gothiek; Vlaanderen: Het grensland; Het beloofde land.
 
Brugge: H. Cayman-Seynave/Cultura. -67p.

Afmetingen:24.40 x 18.40 (ingenaaid)
Colophoon: De bundel “De geesel Gods’ wordt, in het najaar 1936voor het eerst uitgegeven door den boekhandel Cultura, H. Caeyman-Seynave te Brugge en in zijn opdracht en naar zijn ontwerp gedrukt op de persen van de drukkerij E. Vercruysse-Van Hove aldaar.
Van dit boek werden gedrukt: vijf exemplaren op Keizerlijk Japansch super-paarlemoer papier, geteekend van A tot E en zes exemplaren op Hollandsch Pannekoek, genummerd van I tot VI. Zij bevatten een fac-similé van het handschrift van Vercnocke’s gedicht “Kameraad” en, los in map bijgevoegd, de zeven buitentekstteekeningen op het papier van de uitgave. De exemplaren op Keizerlijk Japansch super-paarlemoer papier zijn bovendien verrijkt met een oorspronkelijke teekening van den dichter, als sluitstuk voor het Colophoon. Al deze exemplaren dragen de handteekening van den schrijver. Zij vormen de oorspronkelijke uitgave van het boek.
1936 Ochtend-appèl. (poëzie)

Eenige nieuwe gedichten / van jonge Dietschers : S. Barends, …, Wies Moens, Marcel Van de Velde, Ferdinand Vercnocke.
Amsterdam: De Amsterdamsche Keurkamer. -31p.
1937 Liebaerts. Sagen voor de Dietsche jeugd.

Teekeningen van den auteur.
Leuven : Davidsfonds. -85p.

Reeks: Davidsfonds. Jeugdboek ; 22
Afmetingen: 19.80 x 15.50 (ingenaaid)

 

 

 

1938 Kolga ; een gedicht van de zee. (poëzie)

Alternatieve titel omslag: Kolga: een zeegedicht.
Prijs: 25 fr.
Brugge: H. Cayman-Seynave/Cultura. -39p.

Afmetingen: 25 x 17.20 (ingenaaid)
Colophon: “Kolga” wordt, in het najaar 1938 voor de eerste maal uitgegeven door den boekhandel Cultura, H. Caeyman-Seynave te Brugge. Er werden, in het geheel, driehonderd exemplaren gedrukt.

 

1939 Drei Dietsche Barden: Stijn Streuvels, René De Clercq, Cyriel Verschaeve. In: H. Schütt, Flandern-Niederdeutschland. Ein Gemeinschaftswerk von Flamen und Niederdeutschen, Hamburg. pp. 78-88
1940 Dampiere. Een Groeningespel in vijf bedrijven. Antwerpen : P. Truyts. -95p.
1941 Heervaart. Verzen. (poëzie)

Deeltitels: Inleiding; Wodan; Oud dagboek; Noordzee-nachten; Volk; Het lied; De arbeid; Germanje.
Bandontwerp en teekeningen door Ferdinand Vercnocke
Prijs: 50 fr.

 

Brugge: H. Cayman-Seynave/Cultura. -115p.

Afmetingen: 23.50 x 18.40 (ingenaaid)
Colophon: Deze eerste uitgave van den dichtbundel ‘Heervaart’ van Ferdinand Vercnocke wed in de maand Juni van het oorlogsjaar 1941 uitgegeven door uitgeverij Cultura, H. Caeyman-Seynave, te Brugge en in haar opdracht en naar haar ontwerp gedrukt op de persen van de drukkerij E. Vercruysse-Van Hove aldaar. Van dit boek werden
820 exemplaren .gedrukt op gevergeerd Featherweight ” antique laid “, genummerd van 1 tot 820 ; Tien exemplaren werden gedrukt op Hollandsch Pannekoek en genummerd van I tot X ; Twee exemplaren werden gedrukt op Keizerlijk Japansch super-paarlemoer papier, geteekend A en B. De exemplaren op Pannekoek en op Keizerlijk Japansch papier bevatten elk een losse afdruk, op het papier van de uitgave, van twee van Vercnocke’s penteekeningen die den bundel illustreeren nl. ‘Bruidsnacht’ en ‘Eere den arbeid’ Deze exemplaren dragen de handteekening van den schrijver. Zij vormen de oorspronkelijke uitgave van het boek. Dit is nummer 463.

 

1941 Koning Skjold, een Noordzeesage. (poëzie)

Met illustraties door de auteur.
Heruitgave van 1935 bij UItgeverij Steenlandt.
 
Brugge: H. Cayman-Seynave/Cultura. -79p.

 Colophon: 400 ex. op Featherweight ” antique wove “, 10 ex. op Hollandsch pannekoek en genum. van I tot X, bevattende een afdruk op het papier van de uitgave, van de 14 lino’s die het boek versieren en dragen tevens de handteekening van den dichter.

1941 Arbeiders, mijn kameraden! Ons geleidt de nieuwe tijd. (politiek pamflet)

Auteur: Delvo Edgard; medewerker: F. Vercnocke
Brussel: -32p.
1941 ‘Aan Adolf Hitler’ (gedicht) In: DeVlag, 3 (1941) 6 (januari), p. 273-274
1941 ‘Groot Germanije’ (gedicht) In: DeVlag, 3 (1941) 5 (december), p. 237
1942 Ask en Embla (poëzie)

Penteekeningen: Ferdinand Vercnocke. Prijs: 37 fr.
Brugge: H. Cayman-Seynave/Cultura. -53p.

Afmetingen: 22 x 13.90 (ingenaaid)
Colophon: Deze eerste uitgave van Ferdinand Vercnocke’s dichtbundel ‘Ask en Embla’, door den dichter zelf met elf kleine penteekeningen verlucht, werd in de maand November van het oorlogsjaar 1942 door de uitgeverij Cultura, H. Caeyman-Seynave, te Brugge uitgegeven en, in haar opdracht en naar haar ontwerp en aanduidingen, aldaar gedrukt op de persen van de Sint-Augustinus-Drukkerij. Er werden in het geheel vierhonderd exemplaren op featherweight gedrukt, genummerd van 1 tot 400. Dit is nummer: [onleesbaar]
Druk: Drukkerij Sint-Augustinus, Brugge.

 

1942 Onze adelbrieven.

Deel 1 van “Vlaanderen: trilogie”.
Tegenover het titelblad kondigt uitgeverij Steenlandt nog twee titels aan:“Op dit deeltje, volgen, in dezelfde reeks en van de hand van denzelfde schrijver, nog twee gelijkaardige werkjes, getiteld:
Vlaanderen in Nood; Een Volk treedt aan”.
Nvdr: Vlaanderen in Nood verschijnt nog in 1942. Het derde deel is – behoudens vergissing – nooit verschenen.
Brussel: Uitgeverij Steenlandt. -44p.

Afmetingen: 23.70 x 19 (gebonden – harde kartonnen kaft met stofomslag)
Gedrukt bij “Steenlandt” p.v.b.a.

1942 Vlaanderen in Nood.

Deel 2 van: “Vlaanderen: trilogie”.
Brussel: Uitgeverij Steenlandt. -44p.

Afmetingen: 23.70 x 19 (gebonden – harde kartonnen kaft met stofomslag)
Gedrukt bij “Steenlandt” p.v.b.a.

1943 Hansa: Verzen door Ferdinand Vercnocke.

Deeltitels: Hansa; De Bestendige; Aarde; Sibbe; De gouden Penning; Avondland.
Typografisch ontwerp: Cultura/ H. Cayman-Seynave, Brugge.
Penteekeningen: Ferdinand Vercnocke.
Prijs: 50 fr.

 

 Vercnocke 17 Brugge: Cultura. H. Cayman-Seynave. -63p.

Colofon: ‘Hansa’” van Ferdinand Vercnocke werd in de maand Oktober van het oorlogsjaar 1943 uitgegeven door de uitgeverij Cultura, H. Cayman-Seynave te Brugge en in haar opdracht en naar haar ontwerp gedrukt op de persen van de Drukkerij D. Walleyn aldaar, in een oplage van vier honderd genummerde exemplaren, door den dichter zelf met enkele penteekeningen verlucht. Dit is nummer 331.
Druk: drukkerij D. Walleyn, Brugge.
1951 Het eiland Antilia. Verzen over de zee. (poëzie)

Deeltitels: Antilia; Diepzee; Lof van het schip; Ophir; Thule; Karakorum; Zipangu; Kaap Hoorn; Oceaan.
De illlustratie werd eveneens door de dichter bezorgd

 

Tielt: Drukkerij – Uitgeverij  J. Lannoo. -89p.

Afmetingen: 24.50 x 15.70 (ingenaaid)
“Deze verzen, door het zee- en reismotief ingegeven, werden gekozen uit het werk ontstaan tussen 1944 en 1947. De bundeling romdom bepaalde kernen geschiedde – hoeft het gezegd ? – post factum.” F.V.

 

1951 De gouden helm. Verzen. (poëzie)

Deeltitels: Wanen; Passie vierluik; Het stervend jaar; Wade; Gebroken snaren; Het rad van diamant; Na den nacht; Wederzien.
Langemark : Uitgaven Vonksteen. -80p.

Afmetingen: 26.40 x 19(ingenaaid)
Colofon: “De gouden helm” , een verzenbundel van Ferdinand Vercnocke, ontstaan in de periode 1944-1949 werd in de herfst van 1951 uit de garamondletter gezet en op vederlicht papier gedrukt op de persen van NV Vonksteen te Langemark op een beperkte en genummerde oplage.

 

1954 Zee in het westen. (poêzie)

Deeltitels: Zee – water en dijk; Kusten; De bruid; Het kind; Colchis; Voortrekker; Mythe; Volk in het Westen.
Antwerpen: Die Poorte. -71p.

Afmetingen: 22.60 x 14.50 (ingenaaid)
Colofon: Deze dichtbundel werd in de lentemaand 1954 gezet uit de Baskerville en gedrukt op de persen van de drukkerij Die Poorte te Antwerpen. De oplage bedraagt 220 exemplaren, genummerd van 1 tot 220. Dit is nummer X224 (sic)
Tweekleurendruk zwart-bruin.

 

1956 Drie volkse spelen. Als Roeland luidt. Dampière. De Rode Kaproenen. Langemark : Druk. Vonksteen. -232p.
1960 Kapitein Kruyt. (roman) Brussel: Reinaert Uitgaven. -352p.

Reeks: Reinaert-reeks. Romans voor volwassenen vol. 112.
Afmetingen:18 x 11 (gebonden – harde kartonnen kaft met stofomslag)
Druk: S.M. “Lux” Drukkerij Nationalestraat 109, Antwerpen
Copyright 1960 by S.V. De Arbeiderspers Brussel
1961 Land aan het Zwin. Verzen. (poëzie)

Deeltitels: Lamsoor; Gouden Hoorn; Bakens; Polderhoeve; Scheldemonding.
Bandontwerp en tekeningen door de dichter bezotgd

 

Langemark : Drukk. ” Vonksteen ” ; Weerde : De Kogge. -55p.

Afmetingen: 26.50 x 19 (ingenaaid)
1964 De stad in zee: verzen. (poëzie)

Deeltitels: Zee; Stad; De andere stad; Kinderstee; Toekomststad; Hoofdstad.
Antwerpen: Die Poorte. -64p.

Afmetingen: 20.50 x 12.50 (ingenaaid – geplastifieerde kaft met flappen)
Colofon: Gedrukt van de Baskerville op de persen van Die Poorte te Antwerpen in maart 1964. De eerste oplage bedraagt 300 exemplaren, genummerd van 1 tot en met 300. Dit is nummer 57.

 

1967 Moederzee. Verzen. (poëzie)

Deeltitels: Water; Homo sapiens; Yggdrasil; De zeven zeeën; Gemeenschap; Wereldnacht; Icaria – commentaar bij een ruimteballet.
Weerde: De Kogge. -84p.

Afmetingen: 20.40 x 13.60 (ingenaaid)
1973 Deltaland. (poëzie)

Bevat gedichten uit: Zeeland; Koning Skjold; De gesel gods; Kolga; Heervaart; Ask en Embla; Hansa; Het eiland Antilia; De gouden helm; Zee in het westen; Land aan het Zwin; De stad in zee; Moederzee.
Hasselt: Uitgeverij ” Heideland-Orbis “. -79p.

Reeks: Poëtisch erfdeel der Nederlanden; nr 79
Afmetingen: 18 x 11 (pocket)
1975 De Geuzenpenning: verzen. (poëzie)

Deeltitels: De balling; Bestek; Inzet; Regio; Delta; Volks Europa; Heraldisch.
Weerde: [Ferdinand Vercnocke]. -62p.

Afmetingen: 20.90 x 13.40 (ingenaaid licht kartonnen kaft met flappen)
Colofon: ‘De Geuzenpenning’ van Ferdinand Vercnocke werd gedrukt op de persen van de drukkerij Sanderus te Oudenaarde in opdracht van de auteur, in de maand februari 1975.

 

1976 De zeven zeeën : balladen en gedichten van de zee. Een bloemlezing uit eigen werk door Ferdinand Vercnocke (poëzie – bloemlezing)

Bevat: Lyriek; Epiek; Balladen; De zeven zeeën.
Weerde: [Ferdinand Vercnocke]. -116p.
1987 De aardse staat: verzen. (poëzie)

Omslagontwerp: Albert Middendorp
Foto’s: Luchtfoto aan De Kogge, Vogelenzang 21, Weerde
Publicatie t.g.v. de tachtigste verjaardag van de dichter.
Hilversum/Hulshout: De Koofschep v.z.w. -71p.

Reeks: Corsendonkreeks nr 3
Afmetingen: 21 x 13.50 (paperback)
Colofon: De verzenbundel ” De aardse staat” van Ferdinand Vercnocke verscheen als nummer 3 van de corsendonk-reeks in opdracht van “De Schoofschep v.z.w. ” ilversum/Hulshout. Hij werd gezet in de letter Rockwell light 10 punts, en gedrukt op de persen van Drukkerij Caers te Oud-Turnhout (België)

 

Nawoord

Hoe zag Vercnocke zijn taak als dichter ?

Bij iemand als Ferdinand Vercnocke staan we mijlenver verwijderd van de leuze van de tachtigers : poëzie is de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie. Volgens Vercnocke is een kunst beoefenen die alleen voor een elite toegankelijk is, verkeerd. Hij wil enkel en alleen schrijven voor het volk.

Enkele citaten

 • “‘Volk’ omsluit hier alle volksgenooten, alle standen” (F. Vercnocke, Volksche letteren, Volk,Maandschrift voor Dietse kunst en kultuur, IV, 1938, p. 39.)).
 • Een eerste taak van de dichter is dan zijn volk bewust te maken. “In de verre jeugd der Dietsche landen, zijn de dichters dus in de eerste plaats de nationale barden, de zangers, die den levenden de daden van het voorgeslacht openbaren, opdat de grootheid van het verleden de toekomst zou openbaren. Aldus is de Dietsche dichter oorspronkelijk de hoeder van het nationaal bezit…” (F. Vercnocke, Volksche letteren, Volk,Maandschrift voor Dietse kunst en kultuur, IV, 1938, p. 39.)).
 • Vandaar dat Vercnocke zich zo dikwijls geïnspireerd heeft op de Germaanse mythologie. En zoals in de Germaanse tijd, moet ook nu de Vlaamse dichter zijn verantwoordelijkheid opnemen. “En wanneer hij spreekt, zal zijn kunst in de volheid van haar volkomenheid, het gehele volk verwonderen, en in zijn woord zal de gemeenschap haar spiegelbeeld herkennen. En mocht, tenslotte dat volk in zijn gemeenschappelijk erfbezit, zijn vrijheid, worden getroffen, dan zal hij, de dichter, het allereerst opstaan en het heimwee van het volk uitzingen, en vergezichten van grootheid en roem verkondigen. Wij gelooven in het leiderschap van den dichter. Wij zeggen het met geheel ons hart dan hartstochtelijken Shelley na: ‘Poets are trumpets that sing to battle; poets are the unacknowledged legislators of the world’  (F. Vercnocke, Volksche letteren, Volk,Maandschrift voor Dietse kunst en kultuur, IV, 1938, p. 39.).

 

Een situering van Vercnockes werk in de Nederlandse letterkunde in het Zuiden en de receptie van zijn werk.

 

Dichter van politieke en volksgebonden poëzie

 • Vercnocke moet gesitueerd worden na “de generatie van de expressionisten Wies Moens, Marnix Gijsen, Paul van Ostaijen, Gaston Burssens e.a. die tijdens en onmiddellijk na de verscheurdheid van de wereldoorlog de humanitaire broederschap verkondigden, alsmede na de post-expressionisten (Jan Vercammen, Pieter G. Buckinx, André Demedts, René Verbeek, Paul Devree e.a.) die aanvankelijk in de “Tijdstroom”, nadien in “Vormen” tegen hun tien jaar oudere confraters reageerden” (J. Haest, Ferdinand Vercnocke, Antwerpen, 1980, p. 12.).
 • Toen Vercnocke op het literaire toneel verscheen, wou hij ijveren voor een hernieuwde aandacht voor land en volk. In de literatuurgeschiedenis wordt hij ondergebracht bij de dichters van politieke en volksgebonden poëzie. Hij wordt dan ook beschouwd als één van de meest romantische dichters van deze groep.

In de lijn van de West-Vlaamse school

 • Dr. H.W.E. Moller situeert hem bij de jongste generatie katholieke dichters die de lijn van de Westvlaamse school verder zetten (H.W.E. Moller, Geschiedenis van de Nederlandse Letterkunde, Heemstede, 1939, p. 409.).
 • Ook André Demedts benadrukt de invloeden van de Westvlaamse partikularisten op Vercnocke. “Willems, Conscience, Ledeganck, Gezelle, Verriest, Rodenbach en De Clercq vormen een ononderbroken ketting, die met Moens en Vercnocke verder gaat en verlengd zal worden zoo lang als de zorgelijke politieke toestanden voor ons volk zouden blijven voortbestaan (A. Demedts, De Vlaamsche poëzie tusschen 1918 en 1941, Diest, 1941, p. 116.)”.
 • In dit kader vermeldt men ook zijn medewerking aan het tijdschrift “Volk”. Lieven Rens noemt “Ferdinand Vercnocke met zijn Germaanse verbeeldingen de markantste figuur van deze groep” (L. Rens, Acht eeuwen Nederlandse letteren – van Van Veldeke tot vandaag, Antwerpen, 1971, p. 128.).

Commentaren op Vercnocke’s poëzie

 • Alhoewel Vercnocke zich soms wel eens bezondigd heeft aan lichte pathetiek, heeft men altijd de kracht van zijn verzen en de bondige verwoordingen bewonderd. “Het werk van Vercnocke munt niet uit door fijne zegging of een keurig versierde vorm. Zoals hij het wenscht, lijkt het krachtig en beslist als de heldenfiguren uit de geschiedenis over wie het meermalen handelt, ruig en eentonig als het land en de zee van Vlaanderen die hij in rauwe rhythmen bezingt.” (A. Demedts, o.c.)
 • Ondanks deze themata geven zijn verzen toch een doorleefde indruk : “… dat hij anderzijds een vers weet te schrijven dat zich voortbeweegt op een rijken gevoelsstroom, getuigt voor zijn groeiende en geschakeerde persoonlijkheid.” (O. Van der Hallen, Vijftig jaar katholieke in Vlaanderen (1885-1937), 1938, p. 99.)
 • Wat men hem wel vaak verwijt is het feit dat zijn Vlaams-nationalistische boodschap het poëtische vaak overheerst en verdringt. “Het gevaarlijke bij dezen dichter is, dat zijn overtuiging hem vaak tot schrijven noopt, wanneer hij er niet innerlijk toe aangedreven wordt. Dan ligt er te weinig bezieling en waarachtigheid in zijn vers. Het slaat tot een theoretisch brallen over, dat met de Geuzenliederen wel de luide stem gemeen heeft, maar al te weinig van hun onvergetelijke levensechtheid bezit. (A. Demedts, o.c.)
 • Ook L. Sourie oppert hetzelfde bezwaar : “en al kan het jammer heten dat hij in zijn laatste bundels commentaren opdist die niets met kunst te maken hebben, in zijn beste gedichten bewees hij een oorspronkelijk en krachtig karakter”. (L. Sourie, Vlaams letterkundig lexicon, Komen, 1951.)

Proeve van conclusie

 • Een hoofdfiguur uit de Nederlandse letterkunde is Vercnocke niet geweest. Toch mogen we zijn belang voor onze letteren zeker niet onderschatten. In de jaren voor en tijdens W.O.II was hij een veel gelezen dichter.
 • Hij heeft, wel wat extreem, weergegeven wat onder de Vlaamse bevolking leefde. Hij is hoe dan ook een schakel geweest in de evolutie van de Vlaamse beweging, van Conscience tot nu. We moeten er ook rekening mee houden dat Vercnocke door het anti-flamingantisme van na de tweede wereldoorlog een beetje in de vergeetput werd geduwd. Vandaar dat de meeste auteurs van de literatuurgeschiedenis alleen oog hebben voor zijn Vlaams-nationalistisch werk. Over de werken waar andere themata behandeld worden, wordt meestal niets gezegd en dit beeld klopt toch niet helemaal met de realiteit…

 

Addendum

Ferdinand Vercnocke werd tevens door Laïs (her)ontdekt: zij zingen van hem “Bruidsnacht”, een tekst qua thematiek sterk doet denken aan “De Vondeling van Ameland” van Freek de Jonge (op muziek gezet door Boudewijn de Groot). Oordeel zelf:

Zij is naar ’t duin gegaan
Haar bruidskleed had zij aan
Baren gaan heen en weer
Sterren staan klaar
 
Eenzaam in doods gebied
Ontwaakt hij en hoort haar lied
Baren gaan heen en weer
Donker is ’t tij
 
Hij kwam uit zee naar ’t strand
Hij nam haar bij de hand
Baren gaan heen en weer
Sterren staan klaar
 
Donker duin
 
Donker duin
Sterren staan helder klaar
Zij rusten eeuwig
Bij elkaar
 
Toen in dat geurend kruid
Werd zij ’n gekroonde bruid
Baren gaan heen en weer
Donker is ’t tij
 
Hij nam haar met zich mee
Terug naar de brandende zee
Baren gaan heen en weer
Sterren staan klaar
 
Donker duin
 
Donker duin
 
Sterren staan helder klaar
Zij rusten eeuwig
Bij elkaar
Donker duin
 
Donker duin
Sterren staan helder klaar
Zij rusten eeuwig
Bij elkaar