home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Verhaeren, Emile

Maakt deel uit van:

Emile VERHAEREN

Sint-Amands, 21 mei 1855 – Rouen, 25 november 1916

Emile Verhaeren schreef romans, toneelstukken en kortverhalen, was medewerker van verscheidene tijdschriften
maar is vooral bekend omwille van zijn poëzie.
Hij debuteert met de vrijmoedige bundel Les flamandes, later gevolgd door duister symbolisme.
In ander werk – zoals Les Campagnes hallucinés en Les Villes tentaculaires toont hij zijn maatschappelijke betrokkenheid.
Ook is er intimistische Verhaeren, met liefdespoëzie voor zijn vrouw Marthe.

In 1898 verhuist Verhaeren naar Parijs.Hij raakt er bevriend met Rodin, Maria Rilke en Stefan Zweig.
Literaire tournees voeren hem door Europa. Hij affirmeert zich als een belichaming van de Europese cultuur.
Dit belet hem niet om de reeks Toute la Flandre gewijd aan Vlaanderen te schrijven.

De Eerste Wereldoorlog slaat zijn kosmopolitisch wereldbeeld stuk.
Hij wordt een verontwaardigd patriot, vredesactivist en breekt met zijn Duitse vrienden.
Op 27 november 1916 komt hij in Rouen om het leven bij een treinongeval.

BIOGRAFIE

21 mei 1855: Geboren als Emile Adolphus Gustavus Verhaeren te Sint-Amands aan de Schelde.

 • Als zoon van een welstellende handelaarsfamilie, behoort hij tot de burgerij van het Scheldedorp. Niettegenstaande de voertaal in het gezin het Frans is, spreekt de jonge Verhaeren het dorpsdialect met zijn klasgenoten van de dorpsschool en de inwoners van Sint-Amands.

1866: Op elfjarige leeftijd wordt Verhaeren op internaat gestuurd. Hij doorloopt zijn middelbare studies aan het befaamde Sint-Barbaracollege te Gent. Ook Georges Rodenbach, de latere auteur van ‘Bruges, la morte’, loopt er school. De strenge Jezuïetenopleiding zorgt evenwel voor de volledige verfransing van de Scheldezoon.

Na zijn middelbare studies gaat Verhaeren rechten studeren aan de Leuvense Universiteit. Hij leidt er een studentikoos leven. Hij neemt deel aan diverse literaire activiteiten, publiceert zijn eerste pennenvruchten in verscheidene studentenbladen en komt in contact met gelijkgezinde studenten – de latere medewerkers van het revolutionaire tijdschrift ‘La Jeune Belgique ‘.

1881-1884: Stage aan de Brusselse balie bij Edmond Picard (1836-1924), een gerenommeerd strafpleiter, wiens literaire en politieke activiteiten hem tot spilfiguur van de avant-garde in de jaren 1880 tot 1890 maken.

 • Hij bracht Verhaeren in contact met schrijvers en kunstenaars van de avant-garde. De jonge advocaat wou echter een carrière als schrijver en na slechts twee rechtszaken gepleit te hebben, hing hij zijn toga aan de wilgen.
 • Daarop werkte Verhaeren als dichter en kunstcriticus mee aan verschillende Belgische en buitenlandse tijdschriften. Hij schreef onder meer voor “L’Art Moderne” en werd redacteur van het progressieve “La Jeune Belgique“.

1883: Publiceert zijn eerste dichtbundel ‘Les Flamandes’.

 • De sensuele en naturalistische geladenheid van de gedichten hadden succes bij de toenmalige avant-garde, maar verwekten schandaal in het bekrompen landelijke milieu.
 • Geholpen door de pastoor van Sint-Amands, trachtten zijn ouders de volledige oplage op te kopen en te vernietigen.
 • Ook ‘Les Moines’ (1886), werd niet overal goed onthaald.

1888: Deze ontgoochelingen, een geloofscrisis en de dood van zijn ouders in 1888 resulteren in een zware psychische depressie.

 • In deze periode verscheen de “Trilogie Noire”, waarin Verhaerens getormenteerde gedachten gepaard gaan met het fin de siècle-gevoel. (“Les Soirs” (1888), “Les Débâcles” (1888) en “Les Flambeaux noirs” (1891)).

Oktober 1889: De 34-jarige Emile Verhaeren ontmoet de vijf jaar jongere Marthe Massin, op wie hij smoorverliefd wortd. De getalenteerde Luikse kunstenares geeft tekenles aan de kinderen van de graaf de Marnix de Sainte-Aldegonde. Ze komt geregeld aan huis bij Verhaerens zus, van wie de man rentmeester van de graaf is.

24 augustus 1891: Huwelijk met Marthe Massin. Ze vestigen zich in Brussel.

 • Verhaeren beschrijft zijn huwelijksgeluk in drie bundels liefdespoëzie: ‘Les Heures Claires’ (1896), ‘Les Heures d’après-midi’ (1905) en ‘Les Heures du Soir’ (1911).
 • Maar niet alleen in zijn huwelijksgeluk vindt Verhaeren dichterlijke inspiratie. Ook zijn sociale bewogenheid wordt een thema. In de dichtbundels “Les Campagnes Hallucinées” (1893), “Les Villes Tentaculaires” (1895), “Les Villages Illusoires” (1895) – de zgn sociale trilogie- en zijn eerste theaterstuk “Les Aubes” (1898) , hekelt hij de sociale ongelijkheid en de teloorgang van het platteland als wrange vruchten van de industriële revolutie.
 • Zijn ‘sociale trilogie’ vindt, omwille van de ideologische inslag weerklank zowel in het Westelijke Europa als in het Rusland na de Oktoberrevolutie.

1899: Verhaeren verhuist naar Saint Cloud nabij Parijs.

 • De vijftigjarige dichter beleeft in het volgende decennium het toppunt van zijn roem. Hij wordt beschouwd als een van de boegbeelden van een nieuwe generatie schrijvers.
 • Zijn bundels worden vertaald in de meeste Europese talen. Hij geeft overal voordrachten in heel Europa, tot zelfs in Sint-Petersburg en Moskou. en wordt door koning Albert I gepromoveerd tot ‘Poète National’.
 • Overigens beletten zijn goede contacten met het Belgische vorstenhuis hem niet om lange tijd sympathie te koesteren voor het socialisme en het anarchisme.

Tot het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog keert de dichter jaarlijks terug naar Le Caillou-qui-Bique, zijn buitenverblijf in de buurt van Roisin aan de Frans-Belgische grens.

1911: Grijpt net naast de Nobelprijs voor Literatuur, die wordt toegekend aan zijn vriend Maurice Maeterlinck.

1914: Op het toppunt van zijn roem in Duitsland, breekt de Eerste Wereldoorlog uit. Verhaeren is ontredderd. Als strijdbare pacifist klaagt hij in vlammende en schrijnende verzen (‘La Belgique sanglante’, ‘Parmi les Cendres’ en ‘Les Ailes rouges de la Guerre’) de waanzin van de oorlog aan, publiceert gedichten in anti-Duitse geschriften en geeft voordrachten.

25 november 1916: Verhaeren geeft een voordracht te Rouen. De volgende ochtend probeert hij op de al rijdende trein naar Parijs te springen*. Dit werd hem fataal want hij kwam onder de wielen terecht waardoor zijn beide benen vermorzeld werden.

*Volgens de franstalige Wikipedia zou de schrijver door de dringende menigte onder de trein terecht gekomen zijn…

Epiloog

Rond het graf van Verhaeren

 • December 1916: Emile Verhaeren werd eerst begraven in Frankrijk, maar op aandringen van de familie en na tussenkomst van koning Albert I werd Verhaeren op 14 december 1916 ter aarde besteld te Adinkerke.
  • Het oorlogsgeweld dreigde evenwel het graf van de dichter te vernielen en veiligheidshalve werden zijn stoffelijke resten overgebracht naar Wulveringem (Veurne).
 • Oktober 1927: Uiteindelijk vond de dichter op 9 oktober 1927 de laatste rust in zijn praalgraf te Sint Amands aan de Schelde, naar ontwerp van Louis Van der Swaelmen en Henry Van de Velde. Het is één van de belangrijkste grafmonumenten in Vlaanderen.
 • 2007-2009: De stijgende waterspiegel bedreigde het graf en de hele omliggende site, waardoor een ophoging noodzakelijk was. Tegelijk is het oorspronkelijk landschap er omheen hersteld, om zo de band tussen Schelde, dorp en grafsite opnieuw te versterken. Het monument ligt nu weer als baken in de prachtige Scheldebocht.

Rond het museum Emile Verhaeren te Sint-Amands

 • 1955: Oprichting van het het museum door René Gevers, een achterneef van de dichter – in het Veerhuis aan de Kaai van Sint-Amands.
 • 1982: In 1982 werd het Antwerpse Provinciebestuur eigenaar van het gebouw en de collectie.
 • 1994: Naar aanleiding van een museumhervorming binnen de provinciale instellingen werd het museum in 1994 verzelfstandigd.
 • Sinds 1 januari 1995 is het Emile Verhaeren Genootschap vzw – met provinciale, gemeentelijke en private participatie – volledig verantwoordelijk.

 

Meer over E. Verhaeren:

 • Franz Hellens: Émile Verhaeren (1952). Franstalig werk
 • Grégoire le Roy: Les poètes gantois : fragments, in : Epîtres, fasc. 32 (1955), p. 85-97. Delen van een nooit gepubliceerde toespraak die als geheel wellicht Souvenirs littéraires gantois getiteld was
 • Frans Buyens: Émile Verhaeren : een schets van zijn persoonlijkheid (1962)
 • Jacques Marx: Verhaeren : biographie d’une œuvre (1966)
 • André Mabille de Poncheville: Vie de Verhaeren (1953)

Na de bibliografie vindt u een beknopt overzicht van de vele literaire en artistieke contacten die Verhaeren in de loop van zijn leven opbouwde: ‘Verhaeren en de literaire en artistieke avant-garde’. De tekst is schatplichtig aan het Provinciaal Museum Emile Verhaeren.

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

 

SMAAKMAKER

Uit: Verhaeren, Les Plaines (1911)

Emile Verhaeren, Les Plaines, 1911.

Mais je suis né, là-bas, dans les brumes de Flandre,
En un petit village où des murs goudronnés
Abritent des marins pauvres mais obstinés,
Sous des cieux d’ouragan, de fumée et de cendre.

Les marais noirs, les bois mornes, et les champs nus,
Et novembre grisâtre et ses cheveux de pluie,
Et les aurores d’encre et les couchants de suie,
Ma brève enfance, hélas ! les a trop bien connus.

Toujours l’énorme escaut roula dans ma pensée.
L’hiver, quand les glaçons où se miraient les astres
Craquaient et charriaient leurs blocs vers les désastres,
J’étais heureux et fort d’une joie angoissée.

L’été, les bateaux lourds qui trouaient les lointains
Vibraient moins de leurs mâts où flottaient des emblèmes,
Que mon cœur exalté ne vibrait en moi-même
Pour quelque lutte intense et quelque grand destin.

Les mobiles brouillards et les volants nuages,
De leurs gestes puissants m’ont ainsi baptisé,
Et mon corps tout entier s’est comme organisé
Pour vivre ardent, sous leur tumulte et leurs orages.

O vous, les pays d’or et de douce splendeur!
Si vos bois, vos vallons, vos plaines et vos grèves
Tentent parfois encor mes désirs et mes rêves,

C’est la Flandre pourtant qui retient tout mon cœur.

 

Vertaling: René Buckinx

Maar in Vlaanderen ben ik geboren, waar de nevelen domen,
In een klein dorp, waar achter de beteerde muren,
Onder stormende luchten, geladen met as van de rokende vuren,
Nog arme, maar koppige varenslui wonen.Mijn jeugd heeft ze gekend, helaas maar al te goed:
De donkere moerassen, de sombere bossen en naakte velden,
Grijze november die slierten van regen komt melden,
Zwart-ebben dageraden en avonden van roet.Aldoor woelde in mijn geest de geweldige Schelde!
Hoe was ik gelukkig en blij, en toch vol vrees die mij kwelde
Bij winter, wanneer de sterren glinsterden in de schollen,
Krakende bergen die naar onheilszeeën rollen.De masten die des zomers van de verre einders naderen
En aan wier toppen kleurige wimpels waaien,
Zij trilden minder als het kloppen in mijn aderen,
Een brand, die voor de strijd of voor mijn lot weer op wil laaien.De zwervende nevels en het wolkengeweld
Hielden mij sterk in hun grepen gekneld,
En mijn ganse wezen is zich zó gaan ontvouwen
Dat ik vurig mocht leven bij hun drukte en hun grauwen.O gouden landen met uw stralende luister,Mogen uw bossen, uw dalen, uw vlakten en strandenNog mijn dromen bekoren, mijn zinnen ontbranden…Naar mijn liefde voor Vlaanderen heeft mijn hart steeds
Geluisterd

 

 

De Schelde (Fragmenten)

Uit:   ‘Tout la Flandre – Les Heros’

Vertaling : René Verbeeck

Nu zacht, dan ruw, zijt gij, soms vredig of niet in te tomen
Noordse Schelde – bleke golven, groene zomen –
Van wind en zon de baan,
Waar steigert soms de zwarte hengst van den orkaan,
Waar wit de winter op uw scherpe schotsen ligt
En zomer glanst in ’t goud van ’t spranklend schitterlicht,
Dat d’armen van uw snelle stroming in beweging slaan…
 
De heerlijkste gedachten
Die ’t voorhoofd aan ’t gloeien brachten,
Heb ik van u gewonnen :
D’oneindigheid der ruimte, de diepe horizonnen,
Het ritme van de tijd en van zijn uren, wel gemeten
Aan uwer tijen gaan en komen,
Kwam ik in uwe grootheid toen te weten…
 
Uw golven hebben hunne ritmen door mijn vers gedreven,
Gij hebt mijn lijf gekneed, mijn ziel verheven ;
Uw stormen, winden, sterke stromen, vlammenbogen
Zijn door mijn vlees als door een zeef getogen.
Als staal gesmeed wordt, hebt gij mij gehard,
Mijn wezen hoort u toe,
En als mijn stem u noemt, grijpt mij naar ’t hart
Ontroering plots en hevig en snoert de keel mij toe…

 

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

 • Dit overzicht geeft enkel de werken weer die als zelfstandige uitgave verschenen zijn. De ontelbare artikels die Verhaeren schreef voor toonaangevende tijdschriften zijn in dit overzicht niet opgenomen. Ook de gedichten die als “pré-original” verschenen, werden evenmin opgenomen.
 • Verhaeren is vertaald in vele talen. Deze bibliografie beperkt zich tot vertalingen naar het Nederlands en vertalingen naar het Duits gemaakt door Stefan Zweig.
   • Eén uitzondering : in 1929 verscheen in Shanghai een Chinese vertaling van In de goede dood /A la bonne mort (Cinq récits). De vertaling is van Xu Xiacun (1907-1986) en is verlucht met houtsneden van Frans Masereel. Uitgever: Shanghai, Shuimo Bookstore, 1929. (19 x 13.10)
   • Het boek staat vermeld in de catalogus van “Roar China !” uitgegeven door het Museum van Schone Kunsten te Gent, n.a.v. de tentoonstelling “3x avant-garde “ (november 2009-februari 2010). Volgens de catalogus bevindt het daar tentoongestelde exemplaar zich te Lyon, Bibliothèque municipale, fonds chinois.
 • De bibliografie bestaat uit vier delen:
  • A. Chronologisch overzicht –
  • B. Enkele mooie bibliofiele uitgaven –
  • C. Nederlandse vertalingen
  • D. Vertalingen naar het Duits door Stefan Zweig.

De bibliografische gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles
 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 •  Bibliographie d’Émile Verhaeren de Jean-Marie Culot (Préface de Henri Liebrecht). -156p. 1954.
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent

A. Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1883 Les Flamandes: poésies. (poëzie)

Typographie Hochsteyn
Heruitgaven
1895 & 1922: Paris, Mercure de France
1927: Bruxelles, Editions du Nord
Verhaeren 33 Bruxelles: Lucien Hochsteyn, Éditeur. (8, Rue de la Paille) -122p.

Afmetingen: 17.50 x 11.50
Tirage spécial : 25 exemplaires sur papier de Hollande. 5Fr.

 

1884 Les Contes de Minuit (verhalen)

Met tekening van Théo van Rysselberghe
Bevat: Conte gras (pp 5-19); Noël Blanc (pp 21-34); A l’Eden (pp 37-48)
Heruitgaven
1921 : Drie verhalen in “Le Travailleur étrange et autres récits. Genève, Editions du Sablier.
Verhaeren 35 Bruxelles: J. Finck ed. (1, Passage de la Monnaie) -48p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid)
Reeks: Collection de La Jeune Belgique.
Imprimerie Ad. Mertens
Il a été tiré de cet ouvrage : 300 exemplaires dont dix sur grand papierde Hollande, numérotés.
1885 Joseph Heymans (kunstkritiek) Bruxelles: Ferdinand Larcier. –19p.

Afmetingen: 27 x 17.50
Overdruk uit: La société nouvelle
1886 Les Moines: poésies. (poëzie)

Heruitgaven
1895 & 1922: Paris, Mercure de France
Verhaeren 32 Paris: Alphonse Lemerre, Éditeur. (27-31, Passage Choiseul). – [IV] + 100 + [II]p.

Afmetingen: 19.x12
Imprimerie Émile Colinn à Saint-Germain
1887 Quelques notes sur l’œuvre de Fernand Khnopff, 1881-1887 (kunstkritiek)  Bruxelles: Imprimerie Vve Monnom. -28p.

Afmetingen : 19 x 12.50
Overdruk uit : L’Art Moderne, 5 en 12 september, 10 oktober 1886 en 24 april 1887.
1888 Les Soirs (poëzie)

Frontispice van Odilon Redon en 4 vignetten.
Heruitgaven :
1888 : Gedeeltelijk in de collectie « Anthologie contemporaine des écrivains français et belges », fascicule 29. Brussel, Librairie Nouvelle ; Paris, Librairie Universelle.
1896, 1906 en 1914 : Paris, Mercure de France
Bruxelles: Edmond Deman, édit. -80 + [I]p.

Afmetingen : 25 x 19
1888 Les Débâcles (poëzie)

Frontispice: Odilon Redon en 4 vignetten
Heruitgaven
1896, 1906, 1914 en 1926 : Paris, Mercure de France.
Bruxelles : Edmond Deman. -72p.

Afmetingen : 25.50 x 18.50
Druk : Gustave Fischlin
1890 Au Bord de la route (poëzie en proza) Luik: H. Vaillant-Carmanne. 32 + [I]p.

Afmetingen : 21 x 13
Overdruk uit La Wallonie, mei 1890. Kleine ooplage op ‘vergé de Hollande’ en ‘sur vélin’.
1891 Les Flambeaux noirs (poëzie)

Illustraties van F. Knopf of Odilon Redon ?
Bevat: Départ (p.7); Un Soir (p.11); Les Lois (p.13); La Révolte (p. 15) ; L’Ancien Amour p.19) ; La Dame en noir (p.25) ; Un Soir (p.33) ; Les Villes (p.37) ; Le Roc (p.43) ; Les Dieux (p.49) ; Les Nombres (p. 53) ; Un Soir (p. 59) ; Les Livres (p.63) ; Un soir (p.71) ; La Morte (p.75.).
Heruitgaven
1896, 1906 en 1914 : Paris, Mercure de France.
Verhaeren 36 Bruxelles: Edmond Deman. -79 + [II]p.

Afmetingen : 27.50 x 20 (ingenaaid)
Colofon : Imprimé à Bruxelles par Gustave Jischlin sous la direction de Pierre Jorton, Typographe, pour Edmond Deman, libraire. Et fut achevé le vingtième jour du mois de décembre de l’an mil huit cent quatre vingt dix.
Tirage unique à 100 exemplaires
N°s 1 à 5 – 5 sur Japon impérial
N°s 6 à 50 – 45 sur papier Hollande Van Gelder
N°s 51 à 100 – 50 sur papier de Hollande, sans le frontispice. Exemplaire N°…
1891 Les Apparus dans mes chemins (poëzie)

Heruitgaven
1899, 1907 en 1914 : Paris, Mercure de France
Verhaeren 34 Bruxelles: Paul Lacomblez, éditeur (31, rue des Paroissiens). -99p.

Afmetingen: 16.50 x 12.50 (ingenaaid)
Il a été tiré de ce livre :
5 exemplaires sur papier du Japon des Manufactures impériales, numérotés 1 à 5 ; 10 ex. sur papier de Hollande Van Gelder, numérotés 6 à 15 ; 385 ex. sur papier vélin.
1893 Les Campagnes Hallucinées (poëzie)

Omslag en versieringen door Théo Van Rysselberghe.
Heruitgaven
1904 en 1912 : Paris, Mercure de France
1926 : Paris, René Kieffer
1927 : Paris, Helleu et Sergent
1943 : Paris, Mercure de France/Bruxelles, Nouvelle Revue Belgique.
1945 : Paris, Edit. de l’Equipe
1949 : Paris, Mercure de France
Verhaeren 19 Bruxelles: Edmond Deman. . -85 + [I]p.

Afmetingen: 22.50 x 16.50
1895 Almanach. Cahiers de vers d’Emile Verhaeren. (poëzie)

Kleurversieringen, 4 illustraties over de gehele pagina, 11 vignettes en 6 sluitvignetten van Theo van Rysselberghe
Heruitgaven:
1908 en 1912: Paris, Mercure de France onder de titel ‘Les Douze mois’
1921 : Paris, d’Alignan onder de titel ‘Les Douze mois’
1951 : Paris, Société de Saint-Eloy, onder de titel Almanach. onder de titel ‘Les Douze mois. Cahier de vers’.
Verhaeren 38a
Verhaeren 38 Bruxelles: Editeurs Dietrich & Cie. / Paris : L’Estampe originale.

Afmetingen : 21.50 x 19.50
Les presses de Mme Vve Monnom 32, rue de l’Industrie, Bruxelles.
Colofon : Il a été tiré de cet Almanach 1050 exemplaires, dont 50 sur papier Japon, numérotés et paraphés par les auteurs – et 1000 sur papier Ingres ; ce dernier titage comporte 4 séries de 250 exemplaires chacune : une première avec couverturenet les lettrines en mauve, une seconde en orangé, une troisième en bleu et la quatrième en vert.
1895 Les Villages illusoires (poëzie)

Met 4 houtgravures van Georges Minne
Heruitgaven:
1899, 1907 en 1914:Paris, Mercure de France
1913 : Leipzig Insel Verlag
1929: Paris, Devambez
Bruxelles: Edmond Deman. -76p.

Reeks : Collection du « Réveil »
Afmetingen : 19 x 14
1895 Poèmes. Les Bords de la Route. Les Flamandes. Les Moines. Augmentés de plusieurs poèmes. (poëzie) Verhaeren 62 Paris: Société du Mercure de France. -282 + [I] p.

Afmetingen : 18.50 x 12
Il a été tiré de cet ouvrage : Trois exemplaires sur Japon Impérial, numérotés de 1 à 3, et douze exemplaires sur Hollande de 4 à 15.
Achevé d’imprimer le six décembre mil huit cent quatre-vingt quinze par L’imprimerie Vve Albouy pour lr Mercure de France.
1895 Les Villes tentaculaires (poëzie)

Kaft en versieringen: Théo van Rysselberghe
Heruitgaven:
1904 en 1912:Paris, Mercure de France
1919: Paris, Helleu et Sergent
1926 : Paris, René Kieffer
1943 : Paris, Mercure de France/Bruxelles, Nouvelle Revue Belgique.
1949 : Paris, Mercure de France
1950 : Paris, Le Jacquemart
Vertaling
2013 : Hallucinerend platteland & Tentakelsteden. Naar het Nederlands vertaald door Stefaan van den Bremt. Uitgave: Leuven Uitgeverij P. -120p.
Verhaeren 20 Bruxelles: Edmond Deman. -101 + [I] p.

Afmetingen : 22.50 x 16
1896 Poèmes (Nouvelle Série). Les Soirs. Les Débâcles. Les Flambeaux noirs. (poëzie)

Heruitgaven:
1906: Paris, Mercure de France
 Verhaeren 63 Paris: Société du Mercure de France. -214 + [I] p.

 Il a été tiré de cet ouvrage : Trois exemplaires sur Japon Impérial, numérotés de 1 à 3, et douze exemplaires sur Hollande de 4 à 15.
Achevé d’imprimer le vingt-neuf août mil huit cent quatre-vingt seize par L’imprimerie Vve Albouy pour lr Mercure de France.
1896 Les Heures claires (poëzie)

Kaftontwerp: Théo van Rysselberghe
Vignettes in de tekst door Juliette Wytsman
Heruitgaven:
1909:Paris, Mercure de France
1923: Paris, Helleu et Sergent
1930 : Paris, Mercure de France
1939 : Milano, Charles Signorelli
1942 : Paris, Mercure de France/Bruxelles, Nouvelle Revue Belgique.
1943 : Bruxelles, Editions du Nord.
Vertaling :
1996 :De heldere uren. Naar het Nederlands vertaald door Stefaan Van den Bremt. Antwerpen: A. Manteau. -79p.
Verhaeren 21 Bruxelles: Edmond Deman. -66 + [I]p.

Afmetingen : 20.50 x 14
1896 Emile Verhaeren 1883-1896. Pour les Amis du Poète (huldiging)

Met een portret door Théo van Rysselberghe.
Versieringen: Van Rysselberghe en F. Knopff
Bevat: I. Cuisson du Pain (p.5) ; II. Croquis du Cloître (p.7) ; III. Le Moulin (p.9) ; IV. Pieusement (p.11) ; IV. Départ (p.13) ; V. Départ (p.13) ; VI. Les Jardins (p.16) ; VII. Le Fléau (p.19) ; VIII. Le Passeur d’eau (p. 28) ; IX. La petit Vierge (p.32) ; X. Les Horloges (p. 35) ; XI. La Révolte (p.37) ; XII. Conseil (p.44).
Verhaeren 40 Bruxelles: Edmond Deman. -44 + 2p.

Afmetingen: 22.50 x 16 (ingenaaid)
Tiré à 525 exemplaires numérotés dont 150 hors commerce Exemplairen n°…
Colofon : Ce petit receuil , ornementé par Fernand Khnoff et Théo Van Rysselberghe et comprenant douze pièces, choisies chacune dans un cahier différent de l’œuvre de VERHAEREN , a été publié « pour les amis du Poête » par l’un des plus anciens d’entre eux.
Electronisch te lezen: Verhaeren – Émile Verhaeren, 1883-1896, 1896 – Wikisource
1898 Les Aubes (toneel)

Omslag en versieringen door Théo van Rysselberghe.
Heruitgaven:
1920: Paris, Mercure de France
Bruxelles: Edmond Deman. -160p.

Afmetingen: 23.50 x 17
Nota: Les Aubes werd in België of Frankrijk nooit opgevoerd. Inhoudelijk filosofisch – het idealistisch socialisme van Verhaeren op dat moment – valt het zeer moeilijk te ensceneren.
1920: opvoering in Sovjet Rusland (regie: Meyerhold) en Praag (regie: Hilar).
1899 Les visages de la vie (poëzie)

Kaftontwerp: Théo van Rysselberghe.
Heruitgaven:
1908 & 1912:Paris, Mercure de France
 Verhaeren 22 Bruxelles: Edmond Deman. -83 + [I]p.

Afmetingen: 21.50 x 14
1899 Poèmes (Troisième série): Les villages illusoires ; Les apparus dans mes chemins ; Les vignes de ma muraille. (poëzie)

Bevat: nieuwe bundel: Les vignes de ma muraille
Heruitgaven:
1907 & 1914: Paris, Mercure de France
 Verhaeren 64 Paris: ociété du Mercure de lFrance. -205p.

Afmetingen: 18.50 x 12
Il a été tiré de cet ouvrage : douze exemplaires sur Hollande, numérotés de 1 à 12.
1899 Espana negra / par Émile Verhaeren, et, Dario De Regoyos. (reisverslag)

Geïllustreerd kaft, 8 buiten tekst en 24 vignetten door , Dario De Regoyos.
Dario De Regoyas vertaalde de Franse tekst, die ongepubliceerd is gebleven.
Barcelona: Imprimerie Pedro Ortega. -76p.

Afmetingen: 28.50 x 18.76
1900 Le Cloître (toneel)

Omslag geïllustreerd door Théo Van Rysselberghe
Heruitgaven:
1919: Paris, Mercure de France
1920: Paris, La Connaissance
1926: Paris, Georges Crès
1927: Paris, Calmann-Lévy
Vertaling
1936: Het klooster. In het Nederlandsch nagedicht door Willem Gijssels. Uitgave: Antwerpen: Jos Janssens. -66p.
 Verhaeren 28 Bruxelles: Edmond Deman. -118p.

Afmetingen: 22.50 x 16
Il a été tiré : 10 exemplaires sur Japon Impérial numérotés de 1 à 10. 15 exemplaires sur Hollande numérotés de 11 à 25.
Imprimé à Bruxelles, par Alex. Berqueman, pour Edmond Deman, libraire. Et fut achevé le quizième jour du mois de novembre mil huit cent et autre vingt-dix neuf.
Nota: Voor het eerste opgevoerd op 20 Februari 1900 in de Parkschouwburg te Brussel. Het stuk behaalde een flink succes en in mei daaropvolgende ging het reeds in het “Théâtre de l’Oeuvre” te Parijs.
1900 Petites légendes (verhalende verzen)

Bevat : I. Le Pèlerin (p. 9) ; II. Les petits vieux (pp. 16-21) ; La Statuette (pp.22-26) ; IV. Notre-Dame au Manteau Froid (pp. 27-34) ; V. Le Valet de Cœur (pp. 35-40) ; VI. Jan Snul (pp.41-48) ; Le Saint-Pierre (pp.49-55) ; Le Ménétrier (pp 56-62) ; Kleudde (pp.63-69) ; La Sorcière (pp.70-76).
Heruitgaven
1916 & 1923: Paris, Société littéraire de France, onder de titel: Poèmes légendaires de Flandre et de Brabant.
1924 & 1939 : Paris, Mercure de France.
 Verhaeren 30 Bruxelles: Edmond Deman. -76 + [II]p.

Afmetingen: 24 x 16
Il a été tiré: 20 exemplaires sur papier Royal Van Gelder; 10 sur Japon Impérial.
Imprimé par A. Berqueman, pour Edmond Deman, Libraire ; et fut achevé le 15 du mois de Novembre 1900
1900 Images japonaises. (poëzie)

5 gedichten van Verhaeren.
Illustraties in kleur door Kwasson.
Gedrukt op een blad rijstpapier op zichzelf toegevouwen.
Verhaeren 37 Tokyo: T. Haségawa. -15 dubbele pagina’s.

Afmetingen: 20.50 x 28 (oblong)
Verhaeren 37b
1901 Philippe II: tragédie en 3 actes. (toneel)

Heruitgaven:
1909: Paris, Mercure de France
Verhaeren 29 Paris: Siciété du Mercure de la France. -107 + [I]p.

Afmetingen 24 x 17
Achevé d’imprimer le dix-huit mars mil neuf cent un par Deslis Frères pour le Mercure de France.
1901 Les petits vieux. (poëzie)

1 houtgravure, 13 lettrines en 1 sluitvignet van Lucien Pissaro. Ingekleurd door Lucien en Esther Pissarro.
Selectie uit : Petites Légendes
London: Hacon et Ricketts.- 18 feuillets imprimés sur une face : grav. coloriée hors texte.

Afmetingen : 12 x 16 (oblong)
1902 Les Forces tumultueuses. (poëzie)

Bevat : Sur la mer (p.5-12) ; L’Art (p 13-20) ; L’Amour (pp 21-32) ; Les Maîtres (pp.33-54) Les Femmes (pp. 55-72) ; Les Villes (p 73-80) ; La Conquête (p 81-86) ; La Science (p. 87-92) ; L’Erreur (p 93-100 ; La Folie (p 101-108) ; Les cultes (p 109-114) ; Les Baptêmes (p 115-122) ; Les Heures créatrices (p 123-128) : l’Utopie (p 129-136) ; Les Bagnes (p 137-142) ; Les Cris de ma Vie (p 143-172) ; Un soir (p. 173-178) ; Sur la Mer (p 179-184)).
Heruitgaven:
1922 : Paris, Georges Crès
1928:Paris, Mercure de France
1943 : Paris, Mercure de France/Bruxelles, Nouvelle Revue Belgique.
Verhaeren 31 Paris: Mercure de la France. -188 + [I]p.

Afmetingen : 18.50 x 12 (ingenaaid)
Il a été tiré de cet ouvrage : dix-neuf exemplaires sur papier de Hollande, numérotés de 1 à 19
Achevé d’imprimer le vingt janvier mil neuf cent deux par Blais et Roy à Poitiers pour la Mercure de France.
1904 Emile Verhaeren. (bloemlezing)

Bevat poëzie en proza uit diverse publicaties.
Heruitgaven:
1917: Bruxelles,Association des Ecrivains Belges et H. Lamertin.
Verhaeren 27 Bruxelles : Association des Ecrivains Belges (Société Coopérative) / Dechenne et Cie (Libraires-Dépositaires 20, Rue du Persil). 124p.

Afmetingen : 21 x 12.50
Reeks : Anthologie des écrivains belges de langue française.
Il a été fait un tirage de 20 exemplaires de luxe (papier de Hollande), aux frais et pour compte de M.E. Deman, libraire à Bruxelles.
1904 Toute la Flandre – Les Tendresses premières (poëzie)

Heruitgaven:
1920 & 1932: Paris, Mercure de France
1942: Paris : H. Piazza.- 105 p. : ill. H. Cassiers.
Met kleurenillustraties, en met een aparte suite met de zwart/witversie van de 25 tekeningen uit het boek. Oplage: 180 exemplaren.
1943: Paris, Mercure de France/Bruxelles, Nouvelle Revue Belgique.
1953: Paris, H. Piazza
Verhaeren 18 Bruxelles: Edmond Deman. -88 + [II]p.

Afmetingen : 23 x 16
1904 Rembrandt: biographie critique, illustrée de vingt-quatre reproductions hors texte. (monografie)

Met 24 reproducties van schilderijen buiten tekst.
 Verhaeren 68 Paris: Librairie Renouard et Laurens, éditeur. -128p.

Afmetingen : 21 x 15.50 (ingenaaid – harde kaft)
Reeks: Les grands artistes. – Paris; vol. 1904: 2
Druk : Corbeil.Imprimerie Ed. Crète.
1905 Les Heures d’après-midi. (poëzie)

Kaftontwerp: Théo van Rysselberghe.
Heruitgaven:
1909, 1921, 1930: Paris, Mercure de France
1923: Paris, Helleu et Sergent
1939: Milano, Signorelli
1942: Paris, Mercure de France/Bruxelles, Nouvelle Revue Belgique.
1943: Bruxelles, Editions du Nord.
Verhaeren 53 Bruxelles: Edmond Deman. -66 + [I]p.

Il a été tiré 35 exemplaires numérotés: 25 sur papier de Hollande Van Gelder et 10 sur Japon Impérial.
Imprimé pour Edmond Deman, libraire, par Alex. Berqueman ; et fut achevé le 15 Février 1905
1906 La Multiple splendeur: poèmes. (poëzie)

Heruitgaven:
1828: Paris, Mercure de France
 Verhaeren 55 Paris: Société du Mercure de la France. -168 + [I]p.

Afmetingen: 18.50 x 12
Il a été tiré de cet ouvrage : cinq exemplaires sur Japon impérial, numérotés de 1 à 5 . Vingt-et-un exemplaires sur Hollande, numérotés de 6 à 26
Achevé d’imprimer le vingt-huit septembre mil neuf cent six par Blais & Roy à Poitiers pour le Mercure de France.
1907 Toute la Flandre – La Guirlande des dunes. (poëzie)

Heruitgaven:
1920: Paris, Mercure de France.
1921: Bruxelles, Les Cinquantes.
1927: Paris, H. Piazza, (- 130 p. : 15 buiten tekst en 15 vignettes in kleur door H. Cassiers. Oplage: 1.100 exemplaren waarvan 900 exemplaren “ sur vélin de Rives ”. gesigneerd en gedateerd door H. Cassiers.)
1932: Paris, Mercure de France.
1943: Paris, Mercure de France /Bruxelles, Les Libertés belges.
1953 : gedeeltelijk bij Paris, H. Piazza
Vertaling
2007: Duinenkrans. Naar het Nederlands vertaald door Christina Guirlande (pseudoniem van G. Van den Eede-De Beule) Uitgave: Sint-Amands : Provinciaal Museum Emile Verhaeren. -103p.
 Verhaeren 51 Bruxelles: Edmond Deman. -98 + [III]p.

Afmetingen: 22.50 x 16
Il a été tire 35 exemplaires numérotes: 25 sur papier de Hollande Van Gelder; 10 sur Japon Impérial.
Imprimé pour Edmond Deman, libraire, par Alex. Berqueman ; et fut achevé le 30 mars 1907
1907 Lettres françaises de Belgique. (conferentie)Conférence éditée pour le Musée du livre à l’occasion de l’exposition du Livre Belge d’Art et de Littérature.

Conférence faite à l’Exposition de Liège, en 1905, et publiée dans l’ouvrage La Nation Belge 1830-1905. Liège, Desoer ; Bruxelles, Weissenbruch, 1906, pp. 240-163)
Verhaeren 50 Bruxelles: Henri Lamertin, éditeur. -44p.

Afmetingen: 23 x 16.50
Bruxelles: Imprimerie Veuve Monnom rue de l’Industrie, 32
1908 Toute la Flandre – Les Héros. (poëzie)

Illustraties van Théo van Rysselberghe
Heruitgaven:
1920, 1932: Paris, Mercure de France.
1943: Paris, Mercure de France /Bruxelles, Les Libertés belges.
Verhaeren 52a Bruxelles: Edmond Deman. –[I] + 98 + [III]p.

Afmetingen: 22.50 x 16
Il a été tire 35 exemplaires numerates: 25 sur papier de Hollande Van Gelder; 10 sur Japon Impérial.
Imprimé pour Edmond Deman, libraire, par Alex. Berqueman ; et fut achevé le 10 janvier 1908
1908 Les Visages de la vie. Les douze mois. (poëzie – heruitgave)

Zie : 1899 voor Visages de la vie & 1895 voor Les douze mois.
 Verhaeren 49 Paris : Mercure de France. 182 + [I]p.

Afmetingen : 18.50 x 12
1908 James Ensor. (monografie)

Met 35 gravures buiten tekst en 10 vignetten.
Frontispice: Portrait de James Ensor en 1875.
Verhaeren 67a
Verhaeren 67 Bruxelles: Van Oest & Cie. Librairie Nationale d’Art & d’Histoire. -[II] + 137p.

Afmetingen: 25 x 19.50 (geïllustreerde kaft)
Reeks: Collection des artistes belges contemporains. – Bruxelles; vol. 1908: 3
Druk : Imprimerie J.-E. Buschmann, Anvers.
Il a été tiré de ce livre 50 exemplaires de luxe, sur papier Impérial du Japon, à grands marges, texte réimposé, numérotés de 1 à 50. Ces exemplaires sont enrichis de deux eaux-fortes originales de James Ensor.
1909 Les Heures Claires: Les Heures claires, les Heures d’après-midi. (poëzie – twee eerder gepubliceerde bundels in één)

Heruitgaven:
1930:Paris, Mercure de France
1942 : Paris, Mercure de France/Bruxelles, Nouvelle Revue Belgique.
Paris: Société du Mercure de France. 259 + [I]p.

Afmetingen : 18.50 x 12
Il a été tire de cet ouvrage: Cinq exemplaires sur Japon impérial, numérotés de 1 à 5. Vingt-un exemplaires sur papier de Hollande, numérotés de 6 à 26.
Achevé d’imprimé le cinq février mil neuf cent neuf par Blais et Roy à Poitiers pour le Mercure de France.
1909 Deux Drames: Le Cloître, Philippe II. (toneel –omnibus)

Bevat : Le Cloître (pp. 5-110) ; Philippe II (pp. 111-207).
Heruitgaven:
1915: Paris, Mercure de France
Verhaeren 71  Paris: Société du Mercure de France. -207 + [III]p.

Afmetingen: 18.50 x 12
Pièces représentées sous la dir. de M. Reding, au Théâtre royal du parc à Bruxelles, et sous la dir. de M. Lugné-Poe, au Théâtre de l’oeuvre à Paris. – Achevé d’imprimé le six novembre mil neuf cent neuf par Blais et Roy à Poitiers pour le Mercure de France.
Il a été tiré de cet ouvrage : Cinq exemplaires sur Japon Impérial, numérotés de 1 à 5. Vingt-un exemplaires sur papier de Hollande numérotés de 6 à 26.
1910 Toute la Flandre – Les Villes à pignons. (poëzie)

Heruitgaven :
1920: Paris, Mercure de France.
1922: Paris : H. Piazza
1928: Genève : Albert Kundig
1933: Paris, Mercure de France.
1943: Paris, Mercure de France /Bruxelles, Les Libertés belges.
1946: Le Vésinet, V. Dancette
1953: gedeeltelijk Paris : H. Piazza
1971: Anavoizard, :Montceau-les-Mines : Cercle des Bibliophiles. litho’s Georges Laporte. – 162 p. Oplage: 250 exemplaren (1-198), naast 25 exemplaren (I-XXV) voor de medewerkers (“artisans du livre”).

 

Verhaeren 59 Bruxelles: Edmond Deman. –[I] + 132 + [II]p.

Afmetingen : 23.50 x 16
Il a été tiré 35 exemplaires numérotés : 25 sur papier de Hollande Van Gelder ; 10 sur Japon Impérial.
Imprimé pour Edmond Deman, libraire, par Alex. Berqueman ; et fut achevé le 31 Août 1909
1910 Les Rythmes souverains. (poëzie)

Heruitgaven:
1929: Paris, Mercure de France.
Vertaling
1912 : Die Hohen Rhytmen door Johannes Schlaf. Leipzig : Insel Verlag (22.50 x 14.50 – 85p.)
Paris: Mercure de la France. -165 + [II]p.

Afmetingen : 18.50 x 12
1910 Pierre-Paul Rubens. (monografie)

Heruitgaven:
1928: Georges Crès onder de titel ‘Sensations’.
Vertaling:
1913: Rubens, vertaald door STEFAN ZWEIG. Leipzig: Insel Verlag. (heruitgegeven in 1920 en 1922)
Bruxelles: Van Oest & Cie. -45 + [I]p.

Afmetingen: 22 x 16
1911 Verhaeren. (bloemlezing)

Bevat keuze uit diverse bundels.
Met een portret buiten tekst.
Gedrukt in januari 1911.
Liège : Revue des Poètes Belges. -45p.

Afmetingen : 25 x 16.50.
Enkele exemplaren op geschept Hollands papier.
1911 Toute la Flandre – Les Plaines. (poëzie)

Heruitgaven :
1920 en 1930: Paris, Mercure de France.
1934 : Paris : H. Piazza
1943: Paris, Mercure de France /Bruxelles, Les Libertés belges.
1953 : gedeeltelijk. Paris : H. Piazza
 Verhaeren 54 Bruxelles: Edmond Deman. –[I] + 190 + [III]p.

Afmetingen : 22.50 x 16
Il a été tiré 35 exemplaires numérotés: 25 sur papier de Hollande Van Gelder et 10 sur Japon Impérial.
Imprimé pour Edmond Deman, libraire, par Alex. Berqueman ; et fut achevé le 27 décembre 1910
1911 Les Heures du soir. (poëzie)

Kaftontwerp: Henry van de Velde
Heruitgaven:
1921, 1930: Paris, Mercure de France
1923: Paris, Helleu et Sergent
1928, 1939: Milano, Signorelli
1942: Paris, Mercure de France/Bruxelles, Nouvelle Revue Belgique.
1943: Bruxelles, Editions du Nord.
Verhaeren 42 Leipzig: Insel Verlag. -36 + [II]p.

Afmetingen: 26 x 19 (gebonden, – harde kaft)
Il a été tiré des “Heures du Soir” sur les presses de la maison Spamer à Leipzig 550 exemplaires numérotés dont les N° 1-50 sur papier de Japon.
1912 Les Blés mouvants. (poëzie)

Met portret buiten tekst en versieringen door P.-E. Vibert.
Heruitgaven:
1913, 1924 :Paris, Mercure de France
1918 : Paris : Les Cents Bibliophiles.
Paris: Georges Crès, Le Maîtres du Livre. -185 + [I]p.

Afmetingen : 18.50 x 12.50
1912 Hélène de Sparte. (toneel)

Heruitgave:
1920: Paris, Mercure de France
Vertaling :
1910 : Vertaald naar het Duits vanaf het manuscript door Stefan Zweig in : Drei Dramen: Helena’s Heimkehr. Philipp II. Das Kloster.Uitgave:Insel Verlag, Leipzig.
Verhaeren 44 Paris: éditions de la “Nouvelle revue française” : Marcel Rivière & Cie ; Bruges : The St Catherine Press. -133p.

Afmetingen: 19 x 13
Il a été tité à part 50 exemplaires sur vergé d’arches réimposés et numérot és à la presse.
Première: Paris, Théâtre du Châtelet, le 4 mai 1912
1915 Le Crime allemand. (essay)

Frontispice de Lobel-Riche
Verhaeren 12  Paris: Maison du livre.-VIIp.

Afmetingen : 33 x 25

Verhaeren 12a

 
1915 La Belgique sanglante. (poëzie)

Vertalingen :
1915: Belgium’s agony. Vertaling en inleiding Michael T.H. Stadler. London: Constable.
1917: Il Belgio sanguinante. Vertaling en inleiding Gerolamo Lazzeri. Lanciano: G. Carabba.
1915: Okrovavlennaja Belgija. Vertaling : N . Kontchevskoj. Moskou : A.A. Levenson. 149p.
Verhaeren 11 Paris: Ed. de la Nouvelle Revue Française. -152p.

Verhaeren 11a

1916 Parmi les Cendres. La Belgique dévastée. (poëzie)

Met frontispice van Huygens, dat het beschadigde stadhuis van Leuven toont.
Vertaling
1917: Belgiens Byer Vertaling naar het Deens door Kay Friis Møller. Uitgave V. Pios Boghandel Povl Branner, København.
Paris: Georges Cres & Cie, Editeurs. -85p.

Collection “Bellum”
Afmetingen: 15 x 10
Elektronisch beschikbaar via Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
1916 Villes meurtries de Belgique. Anvers, Malines et Lierre. (essay)

Kaft geïllustreerd door Charles-Michel.
Met 16 gravures buiten tekst.
Bevat: Anvers, Malines et Lierre (pp -33); Rubens -gedicht (pp 35-40); L’Escaut – gedicht (pp 42 – 48).
Bruxelles et Paris: Van Oest & Cie. -50p.

Afmetingen : 18.50 x 12.50 (ingenaaid)
Macon, Protat Frères, imprimeurs
1916 Les Ailes rouges de la guerre. (poëzie)

Vertaling :
1917: Le rossi Ali della Guerra. Trduzione e introduzione di Gerolamo Lazzeri. Uitgave: G. Carabba, Lanciano.
Verhaeren 16 Paris: Mercure de la France. -252p

Afmetingen : 18.50 x 12
1916 Poèmes légendaires de Flandre et de Brabant. (poëzie – bloemlezing)

Keuze uit de bundels Petites Légendes en Toute la Flandre en drie onuitgegeven gedichten.
Ornés de bois gravés par Raoul Dufy.
Heruitgave
1923: Paris: Société littéraire de France.
1945: Paris: Editions de la Centaine
Verhaeren 70  Paris : Société littéraire de France. -226 + [II]p.

Afmetingen : 16 x 12.50 (ingenaaid – harde geïllustreerde kaft)
Il a été tiré: Un exemplaire imprimé sur grand velin Blanc d’Arches, pour Sa Majesté le Roi des Belges; Dix exemplaires numérotés de 1 à 10, imprimés sur papier à la forme du Japon, et contenant une suite sur papier de Chine des bois gravés par Raoul Dufy ; Quarante exemplaires , numérotés de 11 à 50, imprimés sur papier de Japon (de Shidzuoka) ; Dix exemplaires, hors commerce, imprimés sur papier de Chine, marqués de A,B,C,D,E,F,G,H,I,J, et et contenant une suite également sur papier de Chine des bois gravés par Raoul Dufy ; Exemplaire N° ….
1916 Choix de poèmes. (poëzie – bloemlezing)

Met een portret buiten tekst
Inleiding en bibliografie door Albert Heumann.
Paris: Mercure de France. 248 + [I]p.

Afmetingen : 18.50 x 12

POSTUME PUBLICATIES

1917 An Aesthetic Interpretation of Belgium’s Past by Emile Verhaeren. Read by H.E. Paul Hymans, Belgian Minister (essay) Oxford University Press. -14p.

Overdruk uit: Proceedings of the British Academy ; 8
1917 Quinze poèmes d’Emile Verhaeren. (poëzie)

Illustrés de 57 Gravures sur bois, dessinées et gravées par Frans Masereel et suivis d’un souvenir à Verhaeren par Octave Uzanne.
7 houtsneden en 52 vignetten van Frans Masereel.
Bevat: Les vieux maîtres (Les Flamandes); La Vachère (Les Flamandes); Les Paysans (Les Flamandes); Soir Religieux (Les Moines); Crquis de Cloître (Les Moines) ; Les Mendiants (Les Campagnes hallucinées) ; Le Fléau (Les Campagnes hallucinées) ; Les Spectacles (Les Villes tentaculaires) ; Les Usines (Les Villes tentaculaires) ; Le Tribun (Les Forces tumultueuses) ; L’Arbre (La multiple Splendeur) ; L’Effort (La multiple Splendeur) Au bord du quai (Les visages de la Vie) ; Les Pauvres (Les douze Mois) ; Le Paradis (Les Rythmes souverains) ; Souvenir à Verhaeren.
Verhaeren 60Verhaeren 60b Paris: Editions Georges Crès & Cie, Boulevard Saint-Germain, 116 Paris. CIII + [I]p.

Afmetingen: 26 x 20
Il a été tire de cet ouvrage: 15 exemplaires sur papier Japon (dont 5 hors commerce), numérotés de 1 à 10 et de 11 à 15.
190 exemplaires sur papier Fabriano, numérotés de 16 à 205.
1350 exemplaires sur papier anglais (dont 50 hors commerce), numérotés de 206 à 1505 et de 1506 à 1555. N° …
Achevé d’ imprimer le 25 Mai 1917, sur les presses de « Sonor » S.A., à Genève sous la direction de Auguste Jordanis.
1917 Les Flammes hautes (poëzie)

Heruitgaven :
1929: Paris, Mercure de France
Paris: Mercure de la France. -194p.

Afmetingen : 18.50 x 12
1920 A ceux qui viennent – poème inédit de feu Emile Verhaeren avec un portrait par monsieur Georges Trihoud Paris: François Bernouard. -6p.

Afmetingen: 22 x 23
1921 La guirlande des dunes. (poëzie)

31 vignettes en 31 sluitvignetten op hout gesneden door Albert Delstanche.
Derde uitgave van 1907
Verhaeren 65d
 
Verhaeren 65
Verhaeren 65e
Bruxelles: Editions de la Société de Bibliophiles “Les cinquantes ». -97 + [III]p.

Afmetingen : 28.50 x 22 (losse katernen in omslag)
Justification du tirage : 55 exemplaires numérotés, tous sur papier impériale du Japon. N°s 1 à 50 pour les Membres de la Société. N°s I à V pour les collaborateurs et les ayants-droit. Exemplaire N° … pour …
Achevé d’imprimer le 16 avril 1921, sur les presses d’Oscar Lamberty avec les bois d’Albert Delstanche por « Les Cinquantes » sous la présidence et par les soins de M. Emile Coenen.
1923 Le Caillou qui bique, poèmes inédits de feu Emile Verhaeren orné d’un portrait inédit grave sur cuivre en 1901 par Georges Trihoud. (poëzie)

Bundeling van 17 gedichten. Enkele zijn onuitgegeven.
 
Verhaeren 41b
Verhaeren 41 Paris: François Bernouard. -33p.

Afmetingen: 28 x 19.50
Justification: il a été tire de cet ouvrage: 7 exemplaires sur Chine, letters & numerates ainsi: a1 rouge, b1 violet, c1 bleu, d1 jaune, e1 indigo, f1 vert, g1 orangé.
10 exemplaires sur papier Japon numérotés de 2 à 11.
150 exemplaires sur vergé d’Arches numérotés de 12 à161.
Exemplaire N°…
Achevé de composer & d’imprimer pour le prepière fois le cinquième jour de Juin 1923 dans les ateliers de François Bernouard, typographe et libraire 71 rue des Saints-Pères pres de la Seine à Paris.
1924 A la vie qui s’éloigne. (poëzie)

Poèmes suivis de Trois épîtres lyriques. Sept épitaphes. Au-delà. Feuilles tombées.
Paris: Mercure de la France. -204p.

Afmetingen : 18.50 x 12
1931 Belle Chair. Onze poèmes inédits d’Émile Verhaeren illustrés de trois bois originaux et de douze lithographies par Aristide Maillol. (poëzie)

Met 2 lithografieën buiten tekst en 10 in de tekst, een vignette, een lettrine en een sluitvignet op hout gesneden door ARISTIDE MAILLOL
Heruitgave:
1939: Paris, Mercure de France.
Verhaeren 43b
 Verhaeren 43a Paris: Helleu et Sergent. 34 + [II]p.

Afmetingen : 30 x 24
Cette édition princeps, ornée de bois et de lithographies originaux par Aristide Maillol, a été tirée à deux cent vingt-cinq exemplaires numérotés : de 1 à 5 sur vieux Japon Pelletan, de 6 à 25 sur Japon à la forme, de 26 à 75 sur Monval à la cuve, de 76 à 225 sur vergé de Hollande. Trente exemplaires de présent on été numérotés en chiffres romains. Labure a imprimé la typographie et les bois. E. Desjobert les lithographies.
1945 Poèmes légendaires de Flandre et de Brabant. (poëzie)  Verhaeren 1 Paris : Editions de la Centaine. -228 + [I]p.

Afmetingen : 16.60 x 12.50 (ingenaaid)
Colofon : La présente édition de Poèmes légendaires de Flandre et de Brabant, d’ Emile Verhaeren, a été tirée à huit cents exemplaires sur vélin blanc, numérotés de 1 à 800. Il a été tiré en outre quelques exemplaires hors commerce pour les collaborateurs, et marqués H.C.
Exemplaire nr …
Achevé d’imprimer le 30 mai 1945, sur les presses de l’Imprimerie Moderne à Gilly-Charleroi.

B. Enkele mooie bibliofiele uitgaven

Jaar Titel Fotografie Uitgeverij 1ste druk
1913 Les villages illusoires

Met 15 etsen van HENRI RAMAH
Leipzig: Insel Verlag. -15 pll. 3 ff. + 65 p. + 1 f ;

Afmetingen: 33 x 26
Oplage 230 exemplaren
1920 Le Cloître.

Met heliogravures van CONSTANT MONTALD
Paris: La Connaissance. -80p.

Afmetingen: 32 x 25
1920 Cinq récits, avec 28 bois dessinés et gravés par FRANS MASEREEL.

Met portret.
Genève: Editions du Sablier. -104p.

Afmetingen: 21.50 x 17
1927 Les Campagnes hallucinées.

Bois gravés et lithographies de FRANK BRANWYN
Paris: Helleu et Sergent éd. -118p.

Afmetingen: 29 x 23
1946 Les villes à pignons.

Met 34 originele aquatinten van  J. CELOS.
Le vesinet: Victor Dancette. 124 + [I]p.

Afmetingen : 32.50 x 25.50
Losbladige uitgave.
Oplage: 250 exemplaren.
1947 “Vingt poèmes”

Geïllustreerde kaft en 20 tekeningen van VALERIUS DE SAEDELEER door Roger Hebbelinck geëtst op aquatint.
Keuze van gedichten uit diverse bundels.
Bruxelles: Editions Terres Latines. -115 +[III]p.

Afmetingen : 33 x 25
Oplage: 200 exemplaren.

   C.   Nederlandse vertalingen

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1935 Gedichten / Emile Verhaeren; Deze verzen zijn voor Nederland en Vlaanderen verzameld en nagedicht door Martien Beversluis.

Portret op den omslag is geteekend door Willem van Schaik.
18 gedichten uit verschillende bundels en een nota van 2 pagina’s van de vertaalster.
Bevat: De Daadkracht (p.5 L’Effort uit La Multiple Splendeur); De Fabrieken (p.7, Les Usines, uit : Les Villes Tentaculaires); De Koortsen (p.11, Les Fièvres uit : Les Villes Tentaculaires); De Gevangenissen (p.16, Les Bagnes uit : Les Forces Tumultueuses); De Bedelaars (p.19, Les Mendiants, uit : Les Villes Tentaculaires); De Ziel van de stad (p.22, L’Âme de la vie, uit : Les Villes Tentaculaires); De Vlakte (p.27, La Plaine, uit : Les Villes Tentaculaires) ; De Dood (p.30, La Mort, uit : Les Villes Tentaculaires); De Molenaar (p.35, le Meunier, uit : Les Villages illusoires); De Klokkenluider (p.39, Le Sonneur, uit : Les villages illusionairs); De Veerman (p.43, Le Passeur d’eau, uit : Les villages illusionairs); De Boom (p.46, L’arbre, uit : La Multiple Splendeur); De Wind (p.49, le vent, uit : Les villages illusionairs); De Uittocht (p. 52, Le départ, uit : Les Villes Tentaculaire); De Bankier (p.57, Le Banquier, uit : Les Forces Tumultueuses); De Doodgraver (p.60, Le Fossoyeur, uit : Les Villages illusoires); Gebed (p. 65, La Prière, uit : Les Ailes rouges de la Guerre); De Opstand (p. 67, La Révolte, uit : Les Villes Tentaculaires); Nawoord (p.73).
Verhaeren 46 Hilversum: Boekenvrienden Solidariteit. -76 + [II]p.

Afmetingen: 20 x 13 (ingenaaid – geïllustreerde kartonnen kaft)
 
Verhaeren 46a
1936 Het klooster. (toneel)

In het Nederlandsch nagedicht door Willem Gijssels.
(Naar den veertiende druk in 1927 uitgegeven door de “Mercure de France”)
Oorspronkelijke titel: Le Cloître. (1900)
 Verhaeren 45 Antwerpen: Uitgeverij Jos Janssens. -66p.

Afmetingen: 20 x 15
Nota: « Het Klooster » werd opgevoerd door de K.N.S. te Antwerpen op 31 april 1927. De vertaling was van Willem Gijsels.
Ook in september 1935de Koninklijke Vlaamschen Schouwburg te Brussel in een regie van Gust Maes.
1937 De stad (gedicht)

Vertaald in Nederlandsche verzen door Martien Beversluis
In: ‘Menschen van de straat’ uitgave van Bosch & Keuning, Baarn, z.j. Ingenaaid, linnen band, bandtekening Piet Marée.-220p.
1940 Een bloemlezing uit gedichten.

Het betreft hier 33 gedichten gekozen uit diverse bundels. De achttien gedichten uit de uitgave van 1935 zijn hierin begrepen.
De uitgave werd verzorgd door het Coop. Uitgevers Bedrijf (C.U.B.) en gedrukt door de N.V. Elektrische Drukkerij “Luctor et Emergo” te ’s Gravenhage in het jaar 1940. De bandteekening werd ontworpen door Karel Hoekendijk.
Verhaeren 48 ‘s-Gravenhage: Luctor et Emergo. -126p.

Afmetingen: 24 x 15.50
Reeks: De nieuwe gids bibliotheek. -Vol. 4
Colophon: De Gedichten van den Belgischen dichter Emile Verhaeren werden door Martien Beverskuis vertaald en voor de microfoon te Hilversum en Brussel gebracht in de jaren 1930 en 1931. Een kleine keuze werd uitgegeven in 1931, bevattende de in hoofdzaak sociaal-getinte poëzie des dichters. Deze nieuwe bloemlezing, waarin ook het vorige vertaalde werd opgenomen, werd verzorgd en bijeengebracht in de jaren 1938-1939. Het gedicht “De Schelde” werd door den vertaler voorgedragen op de graftombe van den dichter te Saint-Amands ter gelegenheid van zijn herdenking.
 
1966 Gedichten / Emile Verhaeren (bloemlezing)

Een keuze uit zijn werken door Martien Beversluis.
Kaftontwerp: Roos van den Abeele
Avant-propos/Voorwoord van Paul Servaes
Verhaeren 4 Lier: De Bladen voor de Poëzie.  -79p.

Kapucijnenvest, 4 Lier; Jg. XIV nr. 3- 4.
Gedrukt op de persen van Drukkerij Sanderus te Oudenaarde
1974 Emile Verhaeren: De stad, het land, het geld.

Vertaald door Stefan VAN DEN BREMT.
Oorspronkelijke titel(s): keuze uit de gedichten.
Deeltitels: Het land (de vlakte, de spade, gekkenlied) – De Stad (de stad, de haven, de ziel van de stad, de steden, de machines) – Het geld (de bankier, de verovering, de beurs)
Verhaeren 58 Antwerpen: W. Soethoudt. -31p.

Reeks: Kijkgatpaperback nr 10
Afmetingen: 22 x 14 (ingenaaid)
Druk – typografie – verantwoordelijke uitgever: Walter Soethoudt, perenstraat 15, 2000 Antwerpen.
1981 Gedichten.

Vertalers: Julien De Mey, Nicole Janssens, Charlotte Pauwels, Patrick Stevens.
Omslagontwerp: Honoré Wils.
Deeltitels: I. Stemmingen uit het klooster (Croquis de Cloître); II. Sombere gepeinzen (Pensées noires). III. Uren van liefde (Heures d’amour); IV. Grillig landschap (Paysages hallucinants); V. Vlaanderen mijn land (La Flandre, mon pays)
Tweetalige uitgave.
Geïllustreerd met fotos van schilderijen van James Ensor, Romain Steppe, Romain De Saegher en Theo Van Rysselberghe.
Verhaeren 47 Sint-Amands : Gemeentebestuur -205p.

Afmetingen: (ingenaaid)
Colofon: Emile Verhaeren –Gedichten, gezet uit de Folio-Grotesk, werd in oktober 1981 gedrukt op 120 grs offset door de Drukkerij Ign. Wils, p.v.b.a. , te St-Amands, in opdracht ven het Gemeentebestuur Sint-Amands.
1989 Herberg De goede dood en andere verhalen.

Vertaald door Jan H. Mysjkin.
Oorspronkelijke titel: Contes de Minuit ; Cinq récits ; Le travailleur étrange et autres récits. (1884)
Nawoord van Jan Mysjkin
Omslag: Toni Mulder.
2019: Herziene uitgave onder de titel ‘Middernachtvertellingen’ bij uitgeverij De Wilde Tomaat Amsterdam
Mysjkin 40 Antwerpen: Dedalus. -103p.

Afmetingen: 21.90 x 14.10 (paperback)
1997 De heldere uren. (gedichten: Frans met Nederlandse vertaling)

Vertaald door Stefaan Van den Bremt.
Oorspronkelijke titel: Les heures claires (1896)
Inleiding: Prof. Dr. Vic Nachtergaele
Omslagontwerp: De witlofcompagnie
Verhaeren 2 Antwerpen: A. Manteau. -79p.

Afmetingen: 21.50 x 14 (gelijmd)
1999 Met Verhaeren op pad in Sint-Amands

Met gedichten vertaald door Julien De Mey; Charlotte Pauwels; Patrick Stevens, Jos De Smet
Tekst en samenstelling van de brochure: Simone De Mey-Lauwaert – culturele raad.
Foto’s: Jozef Delforge; Paul Servaes.
Verhaeren 9 Uitgave van het gemeentebestuur van Sint-Amands.-39p.
2005 Emile Verhaeren. Gedichten. (Bloemlezing – Vlaams Franstalige poëzie in vertaling)

Uit het Frans vertaald door verschillende vertalers
Omslagontwerp: Jeroen Op de Beeck
Met oorspronkelijke tekst op linkerbladzijde
Uit: Les Flamandes(1883); Les Moines (1886); Les Soirs (1888); Les Campgnes Hallucinés (1893); Almanach (1895); Les Bords de la Route (1895) ; Les Villages illusoires ‘1895) ; Les Villes Tentaculaires (1895) ; Les Heures claires (1896) ; Les Tendresses premières (1904) ; Les Heures d’après-midi (1905) ; La Multiple splendeur (1906) ; La Guilrlande des dunes (1907) ; Les Héros (1908) ; La Ville à pignons (1910) ; Les Heures du Soir (1911) ; Les Plaines (1911)
Verhaeren 5 Sint-Amands : Provinciaal Museum Emile Verhaeren. -130p.

Afmetingen: 20 x 11.80 (gebrocheerd)
2005 Met Verhaeren op pad in Sint-Amands: 4 wandelingen met gedichten. Bornem: Toerisme Klein Brabant. -35p.
2007 Duinenkrans. (vertaalde poëzie)

Vertaald door Christina Guirlande (pseudoniem van G. Van den Eede-De Beule)
Oorspronkelijke titel: La guirlande des dunes. (1907)
(Integrale vertaling in opdracht van het Provinciaal Museum Emile Verhaeren van La Guirlande des Dunes).
Guirlande 1 Sint-Amands : Provinciaal Museum Emile Verhaeren. -103p.

Afmetingen: 21 x 14.70 (gebonden – harde linnen kaft – stofomslag)
2009 Les villes tentaculaires / de tentakels van de steden.

Vertaald door Erwin Joos.
Afbeeldingen omslag: Recto: ‘De Zwerver’, 1894 pastel 23/27 E. Van Mieghem. Verso: ‘La fleur du Banlieue”, 1900 zwart krijt, 24/34. exp. La Libre Esthetique, Brussel, maart 1901, nr 458.
Illustraties: Eugeen Van Mieghem (1875-1930)
Verhaeren 3 Antwerpen: vzw Eugeen Van Mieghem, Beatrijslaan 8b. 6, 2050 Antwerpen -135p.

Afmetingen: 24.50 x 16 (gebonden in harde kartonnen kaft)
Colofon: Gedrukt bij drukkerij EPO Antwerpen in juni 2009 op 1000 met de hand genummerde exemplaren, inclusief Romeins genummerde boeken met een in het boek afgebeeld origineel werk van Eugeen Van Mieghem.
Dit boek is niet in de handel verkrijgbaar.
2009 Emile Verhaeren in woord en beeld.

Vertalingen: Julien De Mey
Voorwoord van Simone De Mey-Lauwaert
Samenstellers: Luc Rochtus en Simone De Mey-Lauwaert
© Prenten uit het archief Luc Rochtus
©Vertalingen en toelichtingen Simone De Mey-Lauwaert
Realisatie en druk The Image Factory, Lindestraat 9, 2880 Bornem.
Verhaeren 8 Bornem: The Image Factory. -240p.

Afmetingen: 29.50 x 20.70 (ingebonden – harde kaft met stofomslag)
2011 Het uur waarop wij wachten. Libertaire gedichten vertaald en verbeeld. (Vlaams Franstalige poëzie in vertaling)

Selectie van de gedichten en vertaling door Frans Boenders.
Palimpsesten: Willy van Eeckhout mmv de vertaler.
Woord vooraf: David Gullentops.
Vormgeving Patricia Rau.
Fotografie: Dries van den Brande.
Dit boekje kwam tot stand naar aanleiding van de tentoonstelling Verhaeren-Palimpsesten in het Provinciaal Museum Emile Verhaeren, van 26 februari tot 1 mei 2011.
Verhaeren 7 Sint-Amands : Provinciaal Museum Emile Verhaeren. -74p.

Afmetingen: 22.50 x 16.20 (ingenaaid  – kaft met flappen)
Colofon: De vertaling van de gedichten is van de hand van Frans Boenders, de palimpsesten zijn een creatie van Willy van Eeckhout met de medewerking van de vertaler. Het woord vooraf werd geschreven door David Gullentops. Vormgeefster Patricia Rau koos voor de Cambrialetter en Lessebopapier. Dries van de Brande verzorgde de fotografie. Het drukwerk werd verzorgd door de firma Unibook te Puurs.
‘Het uur waarop wij wachten’ is een initiatief van Rik Hemmerijckx, conservator van het Provinciaal Museum Emile Verhaeren te Sint-Amands.
2013 Hallucinerend platteland & Tentakelsteden. (Vlaams Franstalige poëzie in vertaling)

Vertaald door Stefaan van den Bremt
Oorspronkelijke titels: Les Campagnes Hallucinées (1893) & Les villes tentaculaires (1895)
Met een nawoord van Vic Nachtergale
Verhaeren 6 Leuven: Uitgeverij P. -120p.

Afmetingen: 24 x 19.80 (ingenaaid – kaft met flappen)
Gezet in Minion en Ottawa
Gedrukt door Drukkerij Acco, Herent
2015 Tuin van de liefde. Getijdenboek. (Vlaams Franstalige poëzie in vertaling)

Vertaald door Stefaan van den Bremt.
Oorspronkelijke titels: Verhaerens trilogie Les Heures – Les Heures claires . (1896); Les Heures d’après-midi (1905) ; Les Heures du soir. (1911)
Met een woord vooraf door Benno Barnard.
Nawoord van Vic Nachtergaele.
Tweetalige uitgave.
Van den Bremt 47 Leuven: Uitgeverij P. -111+VIIp.

Afmetingen: 24 x 17  (ingenaaid – kaft met flappen)
Gezet in Minion en Ottawa
Gedrukt door Drukkerij Acco, Herent
2016 Veerman. (vertaling en bloemlezing)

Vertaald door  Koen Stassijns.
Oorspronkelijke titels: Diverse bundels.
Inleiding: Dr. Rik Hemmerijckx, conservator Verhaerenmuseum.
De Veerman werd vertaald door Patrick Lateur.
Omslagontwerp, lay-out en zetwerk: Leen Depooter – Quod. voor de vorm.
Beelden: © Rudy Bogaerts.
Omslagbeeld: Emile Verhaeren door J. Kefer, Provinciaal Museum Emile Verhaeren, Sint Amands.
Stassijns 10 Tielt: Uitgeverij Lannoo nv. -364p.

Afmetingen: 24 x 16.80 (gebonden – hardkartonnen kaft met stofomslag)
2016 Les Villages illusoires / Dorpen van zinsbedrog. (Vlaams Franstalige poëzie in vertaling)

Vertaald door Stefaan van den Bremt.
Oorspronkelijke titel: Les Villages illusoires (1895)
Voorwoord van prof. David Gullentops.
Nawoord van prof. Lieven D’hulst.
Van den Bremt 48 Leuven: Uitgeverij P. -80p.

Afmetingen: 24 x 17  (ingenaaid – kaft met flappen)
De vijftien gravures van Henri Ramah komen uit de luxe-editie van Les Villages illusoires, uitgegeven bij Insel-Verlag, Leipzig 1913. Ze werden gedrukt op de persen van W. Drugulin
2017 De zwarte trilogie: Avonden; Aftochten; Zwarte fakkels. (Vlaams Franstalige poëzie in vertaling)

Vertaald door Stefaan van den Bremt.
Oorspronkelijke titels: Les Soirs (1887); Les débacles (1888); Les flambeaux noirs (1890).
Tweetalige uitgave
Met een nawoord van prof. Dr. Christian Berg.
Illustraties: Odilon Redon
 Van den Bremt 47 Verhaeren  Leuven: Uitgeverij P. -89p + VI

Afmetingen: 24 x 17  (ingenaaid – kaft met flappen)
Gezet in Minion en Ottawa.
Gedrukt door Drukkerij BestInGraphics, Vosselaar.
2019 Heerlijk lijf (poëzie – vertaling uit het Frans)

Oorspronkelijke auteur: EMILE VERHAEREN.
Oorspronkelijke titel: Belle Chair (1931)
Met aquarellen van Michael Bastow.
Er verschijnt tevens een BIBLIOFIELE EDITIE, uitgegeven door De Vrienden van De Zwarte Panter, met een originele aquarel van Michael Bastow en een door Patrick Lateur handgeschreven vertaald gedicht. Deze oplage bedraagt vijfentwintig exemplaren, door Michael Bastow en Patrick Lateur in het colofon gesigneerd, waarvan vijftien genummerd van 1/15 tot en met 15/15, en tien Romeins genummerd van I/X tot en met X/X

Sint-Amands: Emile Verhaerenmuseum / Leuven: Uitgeverij P. -63p.

Afmetingen: 24 x 18.50 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)
Colofon: Deze bundel, uitgegeven in mei 2019 op initiatief van het Emile Verhaerenmuseum en Uitgeverij P, werd gedrukt op Lessebo Design White 150 gr, op de persen van Cultura Wetteren in een oplage van 425 exemplaren. Het omslagontwerp en de vormgeving werden verzorgd door Griet van Haute.

2019 Prille liefdes. (Vlaams Franstalige poëzie in vertaling)

Oorspronkelijke auteur: EMILE VERHAEREN.
Oorspronkelijke titel: Les tendresses premières.
Vertaald door Stefaan van den Bremt.
Voorwoord: Stefaan van den Bremt pp 5-7
Foto’s Emile Verhaerenmuseum.

Leuven: Uitgeverij P.  -63p.

Afmetingen: 24 x 16.80 (ingelijmde katernen – kaft met flappen)
Gezet in Minion en Ottawa.
Gedrukt door drukkerij BestinGraphics, Vosselaar

2019 Middernachtvertellingen (vertaald proza)

Oorspronkelijke auteur: EMILE VERHAEREN
Oorspronkelijke titel: Contes de minuit ; Cinq récits ; Le travailleur étrange et autres récits. (1884)
Vertaald uit het Frans in het Nederlands door Jan H. Mysjkin.
Nawoord: Jan H. Mysjkin.
Frontispice : Théo Van Rijsselberghe

Amsterdam: uitgeverij De Wilde Tomaat – 110 p.

Afmetingen: 20 x 12,40
Herziene uitgave van ‘Herberg De Goede Dood’ uit 1989.

2022 Vlaamse meiden en muzen. (Vlaams Franstalige poëzie in vertaling)

Oorspronkelijke auteur: EMILE VERHAEREN.
Oorspronkelijke titel: Les Flamandes
Belgische Franstalige poëzie vertaald door Stefaan van den Bremt.
Tweetalige uitgave.
Voorwoord: Stefaan Van den Bremt  pp5-8

Leuven: Uitgeverij P.  -87p.

Afmetingen: 24 x 17 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Gezet in Minion en Ottawa.
Gedrukt door drukkerij BestinGraphics, Beerse.

 

VERTALINGEN DOOR  STEFAN ZWEIG

.

Over de speciale literaire vriendschap tussen deze twee reuzen van de literatuur – reden waarom we deze bijlage aan de bibliografie toevoegen – kunt u lezen in:

 • Stefan ZWEIG, Emile Verhaeren, Leipzig, Insel-Verlag 1910. Vertaald naar het Frans met als titel Emile Verhaeren. Sa vie, son œuvre, door P. MORISSE et H.CHERVET. Uitgave : Paris, Mercure de France 1910.
 • Stefan ZWEIG, Die Welt von Gestern; Bermann-Fischer Verlag Stockholm, 1942. Nederlandse vertaling door Willem van Toorn: De Wereld van gisteren. Herinneringen van een Europeaan. Uitgave: De Arbeiderspers, Privé-domein nr 168, 1990.
1904 Ausgewählte Gedichte. In Nachdichtung von Stefan Zweig.

Oorspronkelijke auteur: Emile VERHAEREN
Oorspronkelijke titel: Vertaling van 23 gedichten uit diverse bundels.
Vertaald door STEFAN ZWEIG
Portret, buiten tekst, naar Ch. Van der Stappen et versieringen door Théo Van Rysselbergh.
Heruitgaven:
1910: Leipzig, Insel Verlag (21 x 13 – [I] + 142 + [I]p.) Vermeerderd tot 51 gedichten.
1923: Leipzig, Insel Verlag (19 x 12.50 -175p.) Vermeerderde uitgave.
 Verhaeren 39 Berlin : Schuster und Löffler. 90 + [I]p.

Afmetingen: 25 x 17
Colofon: Diese Buch wiurde geschmuckt von Théo van Rysselberghe , sowie mit einemPorträt nach einer Büste Charles Van der Stappens. Es wurden gedruckt: dreihundertfünfzig handschriftlich numerierte Exemplare auf Holländischem Büttenpapier zum Preise von fünf Mark (davon die ertsen fünfzig nicht im Handel), sowie fünfundzwanzig handschriftlich numerierte Luxusexemplare auf Japan mit den Signaturen von Théo van Rysselberghe, Emile Verhaeren und Stefan Zweig zum Preise von zwanzig Mark (davon die ersten fünf nicht im Handel).
1909 Helena’s Heimkehr. Dem unveröffentlichen Manuskript nachgedichtet von Stefan Zweig.

Oorspronkelijke auteur: Emile VERHAEREN
Oorspronkelijke titel: Hélène de Sparte.

 

Leipzig: Insel Verlag. -72 +[I]p.

Afmetingen 25.50 x 16.50
Auflage: 300 Exemplare.
1910 Drei Dramen: Helena’s Heimkehr. Philipp II. Das Kloster. (toneel – vertaling)

Oorspronkelijke auteur: Emile VERHAEREN
Oorspronkelijke titel(s): Hélène de Sparte. Philippe II: tragédie en 3 actes. Le Cloître.
Vertaald door STEFAN ZWEIG
Heruitgegeven in 1914
 Verhaeren 69 Leipzig: Insel Verlag. –[II] + 192 + [I]p.

Afmetingen: 19.50 x 12.50 (gebonden – linnen band)
Gedruckt in der Offizin W. Drugulin in Leipzig. Einbandzeichnung von E.R.Weisz. Das Aufführungsrecht ist durch Felix Bloch Erben in Berlin NW zu erlangen.
1912 Hymnen an das Leben. (poëzie – vertaling)

Oorspronkelijke auteur: Emile VERHAEREN
Oorspronkelijke titel:Vertaling van 19 gedichten uit de bundels Forces tumultueuses en Toute la Flandre.
Vertaald door STEFAN ZWEIG
Heruitgaven:
1931: Leipzig: Insel Verlag. (18 x 12 – 60p.)
 Verhaeren 56 Leipzig: Insel Verlag. -60 + [I]p.

Afmetingen: 18 x 12 (ingenaaid – harde kaft)
Reeks: Insel Bücherei nr 5
Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
1912 Rembrandt. (monografie)

Oorspronkelijke auteur: Emile VERHAEREN
Oorspronkelijke titel: Rembrandt: biographie critique. (1904)
Übertragung von STEFAN ZWEIG.
Met 14 gravures buiten tekst. Tekst pp. 5-95 ; Erläuterndes Bildverzeichnis pp. 97-112. Met 80 Abbildungen.
Heruitgaven:
1918 & 1923: Leipzig: Insel Verlag.
Verhaeren 68 Leipzig: Insel Verlag. -112p.

Afmetingen: 22 x 15.50 (gebonden – harde kaft)
Spamerschen Buchdruckerei in Leipzig
Verhaeren 68a
1913 Rubens. (monografie)

Oorspronkelijke auteur: Emile VERHAEREN
Oorspronkelijke titel: Pierre-Paul Rubens (1910)
Übertragung von STEFAN ZWEIG.
Tekst pp. 5-72 ; Erläuterndes Bildverzeichnis pp. 73-84. Met 95 Abbildungen.
Heruitgegeven in 1920 en 1922
 Verhaeren 61 Leipzig: Insel Verlag. -84 + [II]p.

Afmetingen: 22 x 15 (gebonden – harde kaft)
Autotypien und deren Druck ven Sinsel & Co , Leipzig. Druck des Textes von der Spamerschen Buchdruckerei in Leipzig

Verhaeren en de literaire en artistieke avant garde

 

Bron: Provinciaal Museum Emile Verhaeren.

Dichter, kunstcriticus en medewerker van verscheidene tijdschriften, Verhaeren onderhield professionele en vriendschappelijke contacten met de letterkundigen, kunstenaars en uitgevers die de Fin-de-Siècle Kunst en Literatuur haar innoverende vorm zouden geven.

De kring rond ‘La Jeune Belgique

Tot deze vriendenkring behoorden onder meer Verhaerens studiegenoot Georges Rodenbach en de medewerkers van La Jeune Belgique waaronder Camille Lemonnier, Maurice Maeterlinck, Georges Eekhoud, Charles Van Lerberghe, Albert Giraud, André Fontainas, Iwan Gilkin en Jules Destrée. Hun letterkundig succes was mede te danken aan uitgevers als Edmond Deman.

De avant garde in Vlaanderen

Terwijl Verhaerens liefde voor Vlaanderen hem in vriendschappelijk contact bracht met verscheidene Vlaamse schrijvers als Cyriel Buysse, Stijn Streuvels, Karel Van de Woestijne, Pol De Mont en August Vermeylen, bracht zijn Europese gerichtheid hem er toe relaties met talrijke schrijvers en dichters in het buitenland te ontwikkelen. Zo onderhield de dichter in Nederland banden met onder meer Lodewijk van Deyssel, Frederik van Eeden, Albert Verwey en Jan Greshoff.

Parijse kringen

Tijdens zijn vele uitstappen naar Parijs leerde hij de Franse symbolistische intelligentsia als Stéphane Mallarmé, Jean Moréas, Gustave Kahn, Paul Adam, Villiers de l’Isle-Adam, Paul Valéry en René Ghil kennen. In de lichtstad raakte hij eveneens bevriend met André Gide, Stuart Meerill, Francis Vielé-Griffin, Henri de Régnier, en Alfred Vallette, het hoofd van de uitgeverij Mercure de France die de faam van Verhaeren in Frankrijk bestendigde.

Internationaal netwerk

Maar Verhaeren beperkte zich niet tot contacten met het Parijse intellectuele milieu. Hij streefde ernaar zijn literaire opgang ook verder te zetten in andere landen. Bij zijn bewonderaars treffen we naast Guillaume Apollinaire, Jules Romain en Georges Heym. Ook Rainer Maria Rilke, de Oostenrijkse schrijver en essayist Stefan Zweig en de futurist F.T. Marinetti. Tijdens zijn rondreis in Rusland in 1913 ontmoette Verhaeren onder andere de befaamde Russische dichter en filosoof Valeri Brjoesov, de componist Nicolai Myaskovsky, de schilder Leonid Pasternak en diens zoon Boris.

De avant garde kunstwereld – Le groupe des XX – impressionisten

Naast literaire duizendpoot, was Verhaeren ook een graag geziene kunstkenner die intieme vriendschappen onderhield met de meest progressieve artiesten van dat ogenblik. Onder meer de kunstenaars van Le groupe des XX – Willy Schlobach, Théo Van Rysselberghe, Fernand Khnopff, James Ensor, Dario de Regoyos, Constantin Meunier, Henry van de Velde, William Degouve de Nuncques, Georges Minne, Georges Lemmen en Constant Montald – behoorden tot Verhaerens vriendenkring. Deze kunstenaars wilden breken met de academische conventies en droomden ervan de kunstwereld te doen herleven en van Brussel het centrum van de avant-garde te maken. Daartoe organiseerden ze onder meer een jaarlijkse tentoonstelling van eigen werk en werk van buitenlandse kunstenaars met dezelfde esthetische opvattingen: Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne, Alfred Sisley, Camille Pissarro, Vincent Van Gogh, Paul Gauguin, Henri Matisse, Georges Seurat, Paul Signac, Maximilien Luce, Henri-Edmond Cross, Auguste Rodin, Henri de Toulouse-Lautrec, Odillon Redon, Jan Toorop en James Mc Neil Whistler.

Overtuigd dat deze kunstenaars een verandering in de naar zijn mening te academische en steriele kunstbeoefening tot stand konden brengen, schreef Verhaeren lovende artikels over hun tentoonstellingen en hun experimenten. Verhaerens kunstkritieken resulteerden later in kunstenaarsmonografieën over Rembrandt (1904), Ensor (1908) en Rubens (1910).