home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Van Droogenbroeck Jan (Jan Ferguut)

JAN VAN DROOGENBROECK

alias Jan Ferguut

 Sint-Amands, 17 januari 1835 – Schaarbeek, 27 mei 1902

Dichter, lexicograaf en vertaler

Zijn poëzie, die in de vergeethoek raakte, werd door de tijdgenoten als “taalvuurwerk” bestempeld en inspireerde andere dichters.

Hij was eveneens onderwijzer, muziekleraar en later ambtenaar op het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Hij publiceerde ook onder het pseudoniem “Jan Ferguut”.

BIOGRAFIE

17 januari 1835: Jan Amandus Van Droogenbroeck werd geboren te Sint-Amands.

31 maart 1854:
Behaalt  het onderwijzersdiploma aan de Rijksnormaalschool van Lier, waar hij les  kreeg van o m Jan Van Beers

EEN CARRIERE IN HET ONDERWIJS 1855-1877

1854-1877: Van Droogenbroeck was achtereenvolgens onderwijzer te Leest, Schoten, Breendonk (1855-1857), Sint-Gillis-Brussel en Schaarbeek.

 • Als onderwijzer was hij betrokken bij de oprichting van de Onderwijzersbond (Mechelen 1857) en de Ligue de l’Enseignement (Brussel 1864).
 • In de hoofdstad was hij actief in de Vlaamse ontvoogdingsstrijd. Hij werd in 1861 lid van Vlamingen Vooruit en sprak op de meetings die ten tijde van de zaak-Jacob Karsman (1863-1864) de wantoestanden op taalgebied hekelden.

Bron: Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging

Maar de talenten van Van Droogenbroeck tonen zich niet enkel in het onderwijs. Hij is een veelzijdig schrijver van poëzie, muziekteksten, verhandelingen over technische aspecten van de dichtkunst, cantates, woordenboeken, schoolboeken, enz… .

Talrijk zijn zijn publicaties in tijdschriften (zie rubriek 3 van de bibliografie):  De Toekomst (1860-1891),  Noord en Zuid, de Vlaamsche Kunstbode, de Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle, De Vlaamsche School en De Zweep.

 • Noteer dat hij eveneens belangstelling had voor de Plat-Dietse poëten. Het oeuvre van sommigen van deze Noord-Duitse dichters hertaalde hij in het Nederlands. (Zie: FERGUUT, “Platduitsche gedichtjes, medegedeeld en vertaald door J. Ferguut”, in Noord en Zuid, III. (1864), p. 764.)
 • Van Droogenbroeck had een bijzondere interesse voor de techniciteit van de verskunst. Niet alleen bieden zijn eigen dichtwerken daar een staalkaart van, ook schreef hij daarover talrijke studies in tijdschriften als De Toekomst
  • (JAN FERGUUT, “Over de bouw des hexameters in het Nederlandsch”, in: De Toekomst, 3de reeks, IV (1870) pp. 195-198)
  • A. VAN DROOGENBROECK, “Over het Dietsche vers”, in: De Toekomst, 4de reeks, IV (1875) pp. 363-365

en De Vlaamsche Kunstbode

  • VAN DROOGENBROECK, “Algemeen Overzicht der in ’t Nederlandsch mogelijke versmaten”, in: De Vlaamsche Kunstbode, IV (1874), p. 462-500, 549
   Ook uitgegeven in boekvorm door dela Montagne te Antwerpen.

Een interesse die hij overigens deelde met de Limburgse dichter en vriend J.M. Dautzenberg (1808-1869).

1866:
Geeft onder het pseudoniem Jan Ferguut de dichtbundel Makamen en Ghazelen uit.

 • Een makame betekende oorspronkelijk in het Arabisch, een plaats waar men tezamen komt om te vertellen; daarvan afgeleid, een berijmd prozagesprek afgewisseld met versjes.
 • Een ghazele is een Perzische dichtvorm, bestaande uit tweeregelige strophen. Ze zijn van lyrische aard, veelal aan wijn en liefde gewijd. In de rubriek smaakmaker vindt u zo’n voorbeeld.

3 oktober 1868: Huwt met Hermina Elisabeth Asselberghs uit Merksem. Het huwelijk blijft kinderloos.

1870: Muziekleraar te Sint-Joost-ten-Node en te Schaarbeek. Hij blijft dit tot in 1899. Blijkbaar geeft deze functie hem meer voldoening dan het onderwijzersambt dat hij reeds in 1877 inwisselde voor een betrekking als staatsambtenaar.

Dat Van Droogenbroeck zeer gepassioneerd was door zang blijkt ook uit de vele publicaties van zowel recensies van allerlei publicaties over de zangkunst als door de vele liedjes die hij liet publiceren met muziek van bekende namen als Karel Miry, Jan Blockx of Huberti. Af en toe waagt hij zelf een deuntje te schrijven.

1873: Zeer populair in het lager onderwijs in België waren zijn onder eigen naam verschenen kindergedichten Dit zijn zonnestralen. Ook hier zijn talrijke liedjes van muziek voorzien. Ze werden herhaaldelijk herdrukt tot in 1907 toe.

Nota: Steller dezes herinnert zich nog steeds levendig dat hij in 1956 op het einde van het eerste leerjaar het gedicht ‘De haan’ (zie smaakmaker) op het podium van de plaatselijke parochiezaal voor de verzamelde dorpsgenoten moest debiteren. Quelle horreur !!

1873: Torquato Tasso’s dood (zangstuk)

1874 : Publiceert bij de Antwerpse uitgever dela Montagne zijn studie Algemeen Overzicht der in ’t Nederlandsch mogelijke versmaten.

EEN CARRIERE ALS AMBTENAAR 1877-1902

14 april 1877: Jan Van Droogenbroeck wordt ‘commis de seconde classe’ bij het ‘Bureau des Affaires flamandes’ van het Algemeen Bestuur van Letteren, Wetenschappen en Schone Kunsten, dat onder het ministerie van binnenlandse zaken ressorteerde.

Plichtsbewust maakt hij er snel carrière:

 • In 1886 wordt hij afdelingschef (‘Chef de bureau’’) aan het Ministerie van Onderwijs.
 • In 1898 volgt een benoeming tot ‘Directeur effectif’ van het Algemeen Bestuur van Letteren, Wetenschappen en Schone Kunsten bij het Ministerie van Openbaar Onderwijs.

1879: Camõens (zangstuk)

1882:  Friedrich Rückert, eene letterkundige levensschets

Friedrich Rückert is een Duitse dichter, vertaler en taalwetenschapper (1788-1866), die tijdens zijn studententijd een passie had opgevat voor de Perzische literatuur. Dit resulteerde in een vertaling van de gedichten van de Perzische dichter Hafiz naar het Duits in zijn bundel Östliche Rosen (1822): wijn, liefde en levensgenot vormen de ingrediënten van deze dichtbundel.
Van Droogenbroeck refereert naar Rückert als de inspiratiebron voor zijn eigen interesse voor oosterse versvormen.

1884: Geeft een rijmwoordenboek uit: Algemeen Nederlandsch rijmwoordenboek

1886: Publiceert een essay over enkele technische aspecten van de dichtkunst:  Over de toepassing van het Grieksch en Latijnsch metrum op de Nederlandsche poëzij  essay door de Vlaamsche Academie in hetzelfde jaar wordt bekroond.

In hetzelfde jaar 1886 wordt hij lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde (KVATL)

1887: De morgen (zangstuk).

 • VAN DROOGENBROECK, “De Morgen”, in: Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle, X (1888, p. 439. In boekvorm uitgegeven bij Gent, S. Leliaert – A. Siffer en Cie.
  Eveneens verschenen in de Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde (1887), 2de aflevering, pp. 193-194.

1891: De bundel Spreuken en Sproken (1891) bevat oosterse wijsheden en beeldrijke verhalen. Het boek zelf is fraai en geheel in de oosterse stijl uitgegeven.

Augustus 1893: Was samen met Hendrik Claeys, Emmanuel Hiel (1834-1899) en Pol de Mont aanwezig bij de onthulling van het standbeeld van Prudens van Duyse (1804-1859) te Dendermonde.

Rond de eeuwwisseling (19de/20ste eeuw) woont hij af en toe Nederlandse taalcongressen bij als vertegenwoordiger van de Belgische regering.

Van Droogenbroeck was lid van verschillende toneel- en letterkundige genootschappen

 • vanaf 1887 lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden
 • van de Brusselse Vlaamsgezinde toneelvereigingen De Wijngaerd en De Morgenstar.
 • Hij was secretaris van het Leescomiteit tot aanmoediging van de Nederlandse tooneelletterkunde (1878-1902)
 • lid van de jury van de ‘Vijfjaarlijkschen Wedstrijd voor Nederlandsche Letterkunde (1880-1884)’.
 • In 1902 was hij gedurende korte tijd ondervoorzitter van de KVATL.

17 januari 1902: Bereikt de pensioengerechtigde leeftijd van 67 jaar. Zijn ontslag ging gepaard met een aanstelling als Ere-bestuurder der Letteren, Wetenschappen en Schone Kunsten.

19 april 1902: De dood van zijn vrouw – drie maanden na zijn op pensioenstelling – grijpt hem heel erg aan.

27 mei 1902: Jan Van Droogenbroeck overlijdt te Schaarbeek.

Bij zijn begraving werden redevoeringen uitgesproken door de burgemeester van Schaarbeek, door Th. Coopman namens de Koninklijke Vlaamse Academie en door Herman Teirlinck namens de maatschappij “De Distel”.

MEER OVER JAN A VAN DROOGENBROECK

 • Daems, S., ‘J.A. van Droogenbroeck (Jan Ferguut)’, Winkler-Prinzlexicon (1887).
 • Wittebols, J., ‘Over dichter Jan van Droogenbroeck en mijn oude bloemlezingen’, Tijdingen Beatrijsgezelschap 14 (1978-1979) nr. 4, p. 20-29.

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Muyldermans, J., ‘Levensschets van Jan van Droogenbroeck’, Jaarboek der Koninklijke Vlaamse Academie 22 (1908). Siffer.

SMAAKMAKER

De Haan

Ziet gij hem op den mesthoop staan
Den fieren haan ?
Zijn staart, – hij schittert als een vlam;
En rood als bloed, – zoo is zijn kam.
De lange sporen

Zijn scherper dan een doren;
Zijne oogen branden in den kop,
Hij zet een krop,
Als wou hij zeggen: “Pas hier op,
Of: klop !”

Uit : Dit zijn Zonnestralen, 3e vermeerderde druk, Gebr. Callewaert, Brussel.

 

Wijn! breng hier!

Wijn, o Schenker! dat hemelsche goed,                        breng hier!
Die vloeiende vlammen, dien vlammenden vloed,     breng hier!

Wijn, die het hert verheugt en den geest verrukt,
Die alle wee vergeten, belachen doet,                            breng hier!

Wijn, die vonkelt en flonkert, gelijk de dauw
In den kelke der bloemen bij morgengloed,                 breng hier!

Ik ben eene bie; men geve mij bloemen – glazen,
Dat ik er slurpe den honig zoet,                                     breng hier!

Daar springt de kurk, daar klokkelt de flesch;
Hij speelt, hij spartelt… met spoed,                              breng hier!

Ha, du mijne wonne, hoe lachs du mij toe, mijne zonne,
Mijne vreugd, mijn geneucht, wees gegroet,               breng hier!

Dat rilt mij door de aderen, dat warmt mij de borst,
Dat geeft mij kracht en leeuwenmoed,                         breng hier!

Schijn ik een dronkene reeds? – Haastig, nog meer;
De leeuw heeft geproefd der druiven bloed,                breng hier!

Een, twee lekkere flesschen! ik wil niet
Gelijken den nuchteren menschengebroed’,              breng hier!

Tweede ghazele uit Makamen en ghazelen. Proeven Oosterscher Poëzie 1866

 

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

Deze bibliografie bevat 4 rubrieken

 1. Chronologisch overzicht van in boek- of brochurevorm gepubliceerde werken
 2. Van Droogenbroeck’s bijdragen in Callewaert’s Nederlandsch-Fransch Woordenboek
 3. Door Van Droogenbroeck vertaald naar het Nederlands
 4. Bijdragen in tijdschriften

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience –Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent
 • Lic. van den Bossche, Monique, ‘Bibliografie van en over J.A. van Droogenbroeck, alias Jan Ferguut‘, in: Heemkundig Jaarboek Klein-Brabant (1971) 43-64.

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klik op de foto

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1862 Een Bundel splinternieuwe Toneelstukken voor kinderen, en die grooten ook nuttige lezingen zullen verschaffen.

Auteurs: Blockhuys Joz. &  Van Droogenbroeck J. A.

Brussel: Vromant
1866 Makamen en ghazelen. Proeven Oosterscher Poëzie

Onder pseudoniem JAN FERGUUT
1877: 2de uitgave bij Roeselare : Den Graaf,-131p.
1887: 2de verbeterde druk met het portret van den dichter bij De Seyn-Verhougstraete, Roeselaere, 1887. – XLII, 131 p.
1894: Derde vermeerderde druk, [met het portret van den dichter] bij De Seyn-Verhougstraete te Aalst.  163p.- de aanvullingen betreffen uitsluitend de inleidingen en essays over de rijm en ritmes van de Makamen en Ghazelen.

Gent: W. Rogghé, Uitgever / Amsterdam: J. Noorderdorp, Boekhandelaar. -123p. + IV.

Afmetingen: 23.7 x 15
Druk: snelpersdruk Emil Ducaju Zoon, Dendermonde.

3de vermeerderde druk 1894

1869 Het lezenleeren den kinderen aangenaam en gemakkelijk gemaakt. Eerste stukje. (didactiek)

1879: Nieuwe leesmethode. Leerwijze om den kinderen het lezenleren gemakkelijk en aangenaam te maken. Drie stukjes. Brussel: B. Landrien.

Brussel: Huis B. Landrien, Drukker en Uitgever (Groote-Hospice straat, 2b). -3 vol.

Afmetingen: 14.70 x 9.20

1873 Dit zijn Zonnestralen. Gedichten voor Onze Vlaamsche jeugd. (kindergedichten, waarvan enkele met muziek)

Onder eigen naam J. A. van Droogenbroeck.
[1874]. Tweede druk, bij Callewaert frères, Bruxelles, 130 p.
1874:Derde vermeerderde druk. Goedkope uitgave: Brussel Gebroeders Callewaert.
1875: Uitgave bij J.B. Wolters, Groningen. 116 p. ‘Kindergedichten’. (vierde druk)
1879: Vijfde druk bij Callewaert te Brussel
1884: Zesde druk bij Callewaert te Brussel
1890: Zevende druk bij Callewaert te Brussel
1894: Achtste zeer veel vermeerderde druk bij  De Seyn-Verhougstraete,  Aalst. 120 p.
[1907]: Negende druk, met als ondertitel ‘Gedichten voor onze jeugd’ bij De Seyn-Verhougstraete, Aalst, 144 p.

Brussel: Drukkerij van de Wed. Nys, Moeshofstraat. -104p.

Afmetingen: 22 x 15.50

Integraal op DBNL: http://www.dbnl.org/tekst/droo002ditz01_01/

1873 Torquato Tasso’s dood. (cantate) In: Bulletin de l’Académie Royale des Sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique. 1873 Tome 36 2e série.
1874 Algemeen overzicht der in ’t Nederlandsch mogelijke versmaten. (studie) Antwerpen: Drukkerij J. Dela Montagne (Wijngaardstraat 10)
1879 Camoëns. Nacht voor zijne afreis naar Afrika met het leger van Juan III. Camoëns.  La nuit avant son départ pour l’Afrique avec l’armée de don Juan III.

1879: Franse vertaling door J. Guilliaume als Camoens : la nuit avant son départ pour l’Afrique avec l’armée de don Juan III. Bij Hayez te Brussel.

Bruxelles: F. Hayez. -11p.

Afmetingen: 20.80 x 13.50

Extrait du bulletin de l’Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, 2e série, t. 48, pp 324-336.

1882 Friedrich Rückert: eene letterkundige levensschets. (biografie) Antwerpen: Drukkerij J. Dela Montagne (Wijngaardstraat 10) -33p.

Afmetingen: 24.70 x 16 (ingenaaid)
Overdruk uit: Nederlandsche Dicht en Kunsthalle. 82, 223-230, 266-277, 323-329,365-373 (1881).

1883 Algemeen Nederlandsch rijmwoordenboek.

Inleiding, pp. I-XVI: over Rhytmus en Rijm.

Mechelen: Boekhandel E.F. Van Velsen, drukker-uitgever. -379p.

Afmetingen: 17.50 x 12

1884 Zes koralen van J.S. Bach, voor gemengde stemmen geschikt door J. Mertens. (libretto) Brussel: Schott
1886 Verhandeling over de Toepassing van Grieksch en Latijnsch metrum op de Nederlandsche Poëzij. (studie)

Onder auteursnaam: J M A Van Droogenbroeck-Asselberghs

Antwerpen: Jan Boucherij / Brussel: F. Hayez / Roeselare: De Seyn-Verhougstraete. -112p.

Afmetingen:21 x  13.50
Uittreksel uit het XXXVIIe boekdeel der bekroonde Memoriën en andere Gedenkschriften door de Koninklijke Academie van België uitgegeven.

1887 De morgen. (cantate)

Lezing gehouden in zitting van 7 september 1887.

Gent : Drukkerij S. Leliaert. – A. Siffer & Cie.  -8p.

Afmetingen: 24.50 x 14 (samengehouden met touwtje)

Overdruk uit verslagen en mededeelingen der koninklijke vlaamsche academie voor taal- en letterkunde 4de aflevering. – December 1887, pp 193-196.

1892 Spreuken en sproken. Gedichten en gedachten den zangers en kloosterlingen der Oosterlingen afgeluisterd en nagefluisterd.

Onder pseudoniem JAN FERGUUT.
1894: 2de druk Seyn-Verhougstraete, Roeselaere, 1894. -66 p.

Roeselaere:  De Seyn-Verhougstraete, Uitgever. Boekhandelaar van Z.K.H. den Graaf van Vlaanderen. . -102p.

Afmetingen: 27 x 18 (gebonden)

POSTUME UITGAVEN

1893 Jan van Droogenbroeck. Liederen en Gedichten (bloemlezing).

 Bloemlezing uit de gedichten van Jan van Droogenbroeck.

Gent: A. Hoste -32p.

Reeks: Bibliotheek van Nederlandsche Letteren onder bestuur van Pol de Mont nr. 5.

1894 Gedichten. (verzamelbundel)

Bevat: Makamen en Ghazelen (pp 1-163); Spreuken en sproken (pp1-63 + II); Dit zijn Zonnestralen (pp 1-120).

Aalst: De Seyn-Verhougstraete, Uitgever. Boekhandelaar van Z.K.H. den Graaf van Vlaanderen. -163 + 63 + 120p.

Afmetingen: 22 x 14.50

 

VAN DROOGENBROECK’S BIJDRAGEN IN CALLEWAERT’S NEDERLANDSCH-FRANSCH WOORDENBOEK

1874

Callewaert’s Nederlandsch-Fransch Woordenboek, inhoudende alle gebruikelijke woorden der gewone taal, eene rijke keus van woorden uit natuurkunde, heelkunde, scheikunst, ontleedkunde, zeevaart, natuurlijke historie, sterrekunde, krijgskunst, rechtsgeleerdheid, koophandel, alle ambachten, enz. enz. bewerkt naar de nieuwe woordenlijst van Dr. M. De Vries en Dr. L.A. Te Winkel, door J.A. VAN DROOGENBROECK, lid der Zuid-Nederlandsche Maatschappij van Taalkunde.
Vierde uitgaaf
Door het Staatsbestuur aangenomen voor atheneums, normaalscholen en middelbare scholen. Brussel, Gebroeders Callewaert

1877

Nouveau Dictionnaire Français-Néerlandais des frères Callewaert, renfernant tous les mots du langage usuel et un grand nombre de termes de littérature, de rhétorique, de grammaire, de philosophie; d’histoire, de géographie, d’astronomie, de physique, de chemie, d’ histoire naturelle, de botanique, d’ anatomie, de chirurgie, de médecine, de jurisprudence, de commerce, de marine et tous les métiers, etc. etc., mis d’accord avec la nouvelle orthographie néerlandaise ; adoptée par le gouvernement belge de linguistique néerlandaise, contenant en outre une liste complète de noms d’hommes et de femmes et un tableau général des verbes irréguliers de la langue française.
Quatrième édition
Bruxelles: Callewaert frères.

1877

Callewaert’s Nederlandsch-Fransch Zakwoordenboek, inhoudende alle gebruikelijke woorden der gewone taal, bewerkt naar Callewaert’s Woordenboek door J.A.VAN DROOGENBROECK, lid der Zuid-Nederlandsche Maatschappij van Taalkunde. Door het Staatsbestuur aangenomen.
Brussel, Gebroeders Callewaert.

1877

Nouveau dictionnaire de poche français-néerlandais, renfernant tous les mots du langage usuel d’ après le dictionnaire des frères Callewaert, par J.A.VAN DROOGENBROECK.  Bruxelles: Calewaert frères

1899

Callewaert’s Nieuw Nederlandsch-Fransch Zakwoordenboek, inhoudende al de woorden der gewone taal naar Callewaert’s Woordenboek. Geheel omgewerkte Uitgave vermeerderd met een groot aantal uitdrukkingen, die niet letterlijk vertaald worden, alsook met verscheidene lijsten en tafels tot het vergemakkelijken der opzoekingen en voorafgegaan door eene inleiding over het gebruik der woordenboeken bij het onderwijs en de studie der talen, door M. J.A. VAN DROOGENBROECK. Brussel, Gebroeders Callewaert.
Amsterdam, Schalekamp, Van de Grampel en Bakker. 1899.

1899

Nouveau Dictionnaire de poche Français-Néerlandais, refernant tous les mots du langage usuel d’ après le Dictionnaire Callewaert. Ouvrage entièrement refondu. Augmenté d’ un grand nombre d’expressions dont la traduction littérale n’est pas possible et de différentes listes et tableaux propres à faciliter les recherches et précédé d’une introduction sur la matière de se servir des dictionnaires dans l’enseignement et l’étude des langues, par M.J.A. VAN DROOGENBROECK.
Bruxelles, Callewaert frères, 1899
Amsterdam, Schalekamp, Van de Grampel et Bakker. 1899.

DOOR VAN DROOGENBROECK VERTAALD

1867 Ondine. Tooveropera in vier bedrijven (vertaald libretto)

Oorspronkelijke auteur: Albert Lortzing.
Oorspronkelijke titel: Undine romantische Zauberoper in 4 Akten.
Metrisch vertaald door FERGUUT

Brussel: J. Van Gompel en X. Havermans. -90p.

Voor de eerste maal in Brussel, Cirkschouwburg, opgevoerd den 12 december 1867.

1873 De Vlaamsche Verteller. Nr 2

Oorspronkelijke auteur: Victor LEFEVRE, afdeelingsoverste op het stadhuis te Brussel.
Vrij vertaald door J.A. VAN DROOGENBROECK
1880: 2de uitgave ibidem

Brussel: Gebroeders Callewaert.
1877 De Vlaamsche Verteller. Nr 1

Oorspronkelijke auteur: Victor LEFEVRE.
Vrij vertaald door J.A. VAN DROOGENBROECK

Brussel: Gebroeders Callewaert.
1877 Tweede speelreisje in de Ardennen.

Vertaald uit het Fransch van Victor Lefever door J.A. VAN DROOGENBROECK
1887: 2de uitgave ibidem

Brussel: Gebroeders Callewaert.
1878 Beknopte inhoud der verhandeling over het perspectief van F. BOSSUET, schilder en professor aan de Koninklijke Academie van schoone kunsten te Brussel.

Uit het Fransch overgezet door J.A. VAN DROOGENBROECK

Gent: Drukkerij C. Annoot-Braeckman. -80p.

Afmetingen: 27.50 x 18.20

1895 Afrika. Drama in vijf bedrijven en in verzen, door Ridder EDWARD DESCAMPS

Bekroond in de internationalen letterkundigen prijskamp voor het beste werk over de slavernij in Afrika. Voor het Nederlandsch Toneel overgedicht door M.J.A. VAN DROOGENBROECK der Koninklijke Vlaamsche Academie

Gent: A. Siffer Drukker der Koninklijke Vlaamsche Academie. -135p.

Afmetingen: 22.20 x 14
Afrika werd voor de eerste maal opgevoerd in den Koninklijken Vlaamschen Schouwburg van Brussel den 6e Januari 1895.
Muziek van M. De Boeck.

1897 Verbetering van den toestand des werkmans en des kleinen landelijken eigenaars, door den Baron H. DE ROYER DE DOUR, Arrondissementscommissaris van Brussel.

Uit het Fransch vertaald onder toezicht van M.J.A. VAN DROOGENBROECK, lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

Brussel: Belgische Boekhandelmaatschappij.

Bovendien zijn er nog enkele werken die door Van Droogenbroeck zijn vertaald maar waarbij zijn naam niet vermeld wordt

1872

Kort begrip der Geschiedenis van België, door L. GENONCEAUX. Brussel: Gebroeders Callewaert.

1881-1882

Leesboek, met talrijke houtsneden, versierd, ten gebruike van Lagere en Middelbare scholle en van andere onderwijsgestichten voor jongens en meisjes.

  • 1ste deel (Aanschouwingslessen. Huiselijke zedenleer. Blik op de natuur). Brugge, J. Cuypers. 1881
  • 2de deel (Doelmatige lessen over de drie rijken der natuur en de bezigheden des menschen. Zedelijke verhalen en raadgevingen. Kleine fabels en gedichten). Brugge, J. Cuypers, 1881
  • 3de deel (I. Keus van lichte stukken uit de beste schrijvers. II. Eenvoudige lezingen over wetenschappen en nuttige kennis). Brugge, J. Cuypers, 1882

 

BIJDRAGEN IN TIJDSCHRIFTEN EN JAARBOEKEN

1855

 • FERGUUT, “Vaerwel, O Schelde !”, in: De Vlaamsche School, I. (1855), p. 160

1856

 • FERGUUT, “Moedeloosheid” (Kiklepiadisch bewerkt). In: De Vlaamsche School, II. (1856), p. 55

1857

 • FERGUUT, “Meizang” In: De Vlaamsche School, III. (1857), p. 94

1862

 • VAN DROOGENBROECK, “Wat was zij schoon” in De Toekomst,1ste reeks, V (1862)
 • A. VAN DROOGENBROECK, “De vogel, de Muis en de Visch” in: De Toekomst,2de reeks, I  (1862-’63), p. 29 (gewijzigd opgenomen in ‘Dit zijn zonnestralen’ (1873) onder de titel ‘De vogel, de Muis, de Visch, de Mus en de Spinne)
 • A. VAN DROOGENBROECK, “De Scholier (in malayische vorm)” in: De Toekomst 2de reeks, I (1862-’63) p. 205 (eveneens opgenomen in “Dit zijn zonnestralen (1873).
 • A. VAN DROOGENBROECK, “Trioletten: 1. Leerzaamheid; 2.  Luyaardij; 3. Orde; 4. Goede noten; 5. Lanterfant”, in: De Toekomst 2de reeks, I (1862-’63) p. 383-384 (eveneens opgenomen in “Dit zijn zonnestralen (1873).

1863

 • J(an) F(ERGUUT), “Brief aan Vriend Rein” , in: Reinaert de Vos, een zondagsvriend voor verstandige lieden, IV, nr. 26 (28.5.1863)
 • JAN FERGUUT, “Arm Zanneken’s Mijmering”, in: Noord en Zuid, II. (1863), pp. 140-141.
 • JAN FERGUUT, ‘De baan der kunst (Gazelle)” , in: Noord en Zuid, II. (1863), pp. 234-236.
 • J(an) F(ERGUUT), “Gedichten door Emanuel HIEL, boekdeel van 228 blz., met vier platen door J. Verhas. Gent, H. Hoste, Brussel, F. Claasen”. In: Noord en Zuid, II. (1863), pp. 518-523.
 • A. VAN DROOGENBROECK, “De Molen”, in: De Toekomst, 2de reeks, II (1863-’64) p. 125. (eveneens opgenomen in “Dit zijn zonnestralen (1873).
 • JAN FERGUUT, “De Schoolmeester van Hims”, in: De Toekomst, 2de reeks, II (1863-’64) p. 74 en p. 102. (eveneens opgenomen in “Makamen en Ghazelen” (1866).
 • JAN FERGUUT, “Half en half (naar Fr. Rückert)”, in; De Toekomst, 2de reeks, II (1863-’64) p. 184
 • JAN FERGUUT, “Naald en kam (Makame)” in: De Toekomst, 2de reeks, II (1863-’64) p.225 (opgenomen in “Makamen en Ghazelen” (1866).
 • JAN FERGUUT, “Trioletten: 1. Zorg veur de kleederen; 2. Opletten; 3. Zindelykheid; 4. De School begint”, in; De Toekomst, 2de reeks, II (1863-’64) p. 367 (opgenomen in “Dit zijn zonnestralen (1873).

1864

 • JAN FERGUUT, “De Morgenrust (Makame)”, in: De Toekomst, 2de reeks, III (1864) p. 55 (eveneens opgenomen in “Makamen en Ghazelen” (1866).
 • VAN DROOGENBROECK, “Practische leerwijze der Nederlandsche spraakleer door J. van Beers: A. Handleiding tot het onderrigt in de grondregels der Nederlandsche spraakleer ten gebruike des onderwijzers; B. Grondregels der Nederlandsche spraakleer; C. Oefeningen op de grondregels, ten gebruike der leerlingen. Brussel, gebroeders Callewaert”. In: De Toekomst, 2de reeks, III (1864) p. 155-161 en 271-277.
 • VAN DROOGENBROECK, “Het muziek-onderwijs (naar aanleiding van het verschijnen van Méthode simplfiée pour l’enseignement populaire de la musique vocale, par L. Denel, chevalier de la légion d’honneur, vice président de la commission de patronage et de surveillance de l’ académie imperiale de musique de Lille etc. etc.)”, in: : De Toekomst, 2de reeks, III (1864) p. 407-415
 • VAN DROOGENBROECK, “Trioletten: 1. De klas is uit; 2. Goed gedrag; 3. Piet schrijft snel; 4. Jan schrijft traag”, in: De Toekomst, 2de reeks, III (1864) p. 425-426 (opgenomen in “Dit zijn zonnestralen (1873).
 • JAN FERGUUT, “De Grafrede (Makame)”, in Noord en Zuid, III. (1864), pp. 52 (opgenomen in “Makamen en Ghazelen” (1866).
 • JAN FERGUUT, “Ons Dietsch (twee ghazelen)”, in Noord en Zuid, III. (1864), pp. 382 (opgenomen in “Makamen en Ghazelen” (1866).
 • FERGUUT, “Platduitsche gedichtjes, medegedeeld en vertaald door J. Ferguut”, in Noord en Zuid, III. (1864), p. 764.
 • FERGUUT, “De Zoen (glyconische versmaat)”, in: Het Nederduitsch Tijdschrift, II, 2de deel (1864), p. 146
 • FERGUUT, “Ten Leste (Eene Ghazele)”, in: Het Nederduitsch Tijdschrift, II, 2de deel (1864), p. 150 (opgenomen in “Makamen en Ghazelen” (1866).
 • FERGUUT, “De Nonne” (Makame)”, in: Het Nederduitsch Tijdschrift, II, 2de deel (1864), p. 325 (opgenomen in “Makamen en Ghazelen” (1866).

1865

 • VAN DROOGENBROECK, “Taalstudie”, De Toekomst, 2de reeks, IV (1865) p. 165
 • VAN DROOGENBROECK, “Avondlied”, in De Toekomst, 2de reeks, IV (1865) p.363
 • JAN FERGUUT, “Vriendschap (gedicht naar S. Hammer)”, in Noord en Zuid, IV. (1865), p. 753.
 • JAN FERGUUT, “De Herschepping, dichttaferelen uit de Limburgsche Kempen, door Désiré Claes. Thienen, 1964”. in: Het Nederduitsch Tijdschrift, III, 1ste deel (1865), pp. 314-316
 • VAN DROOGENBROECK, “De slag der Gulden Sporen”, in: Het Nederduitsch Tijdschrift, III, 2de deel (1865), pp.270-273. Samen met “De Wind” (E. HIEL) enn “De Nacht (K. VERSNAYEN) verscheen “De sleg der Gulden Sporen” in een apart boekdeeltje onder de titel De Cantatenprijskamp van 1865. Brussel, J. Nys, 1865 (overdruk uit Het Nederduitsch Tijdschrift)
 • JAN FERGUUT, “Waterloo”, in: Het Nederduitsch Tijdschrift, III, 2de deel (1865), pp 274-276.
 • JAN FERGUUT, “Liefde ontluiken (Pherekratische versmaat)”, in: Het Nederduitsch Letterkundig jaarboekje voor 1864, XXXI (Gent, 1865), p. 123

1866

 • JAN FERGUUT, “Spreuken veur onderwijzers”, in De Toekomst, 2de reeks, V (1866) p.27
 • VAN DROOGENBROECK, “Trioletten: 1. Ik kan niet; 2. Ik kan wel; 3. Piet vergeet zijn gerief; 4. Jan heeft al zijn gerief”, in: De Toekomst, 2de reeks, V (1866) p.63 (opgenomen in “Dit zijn zonnestralen (1873).
 • VAN DROOGENBROECK, “Elements de la grammaire flamande par M. Rooses”, in: De Toekomst, 2de reeks, V (1866) p.174
 • VAN DROOGENBROECK, “Zinsontleding, door P.H. Van Dale”, in: De Toekomst, 2de reeks, V (1866) p.338
 • JAN FERGUUT, “Hoogmoed”, in: De Toekomst, 2de reeks, V (1866) p.348
 • VAN DROOGENBROECK, “Vacantie”, in: De Toekomst, 2de reeks, V (1866) p.375
 • JAN FERGUUT, “Het Korenveld (Gedicht naar J. Hammer), in: Noord en Zuid, V. (1866), pp. 110-111.
 • JAN FERGUUT, “Bestemming” (gedicht naar Anastasius Grün)”, in: Noord en Zuid, V. (1866), pp. 111.
 • JAN FERGUUT, “De laatste muziekprijskamp”, in: Het Nederduitsch Tijdschrift, IV, 1ste deel (1866), pp 137-140
 • JAN FERGUUT, “Nederduitsch letterkundig jaarboekje”. In; Het Nederduitsch Tijdschrift, IV, 2de deel (1866), pp 157
 • JAN FERGUUT, “Uit der Makame-Voorrede der Makamen en Ghazelen”, in: Het Nederduitsch Letterkundig jaarboekje voor 1865, XXXII (Gent, 1866), p. 138 (opgenomen in “Makamen en Ghazelen” (1866).

1867

 • JAN FERGUUT, “Zucht naar kennis”, in: De Toekomst, 3de reeks, I (1867) p.31
 • JAN VAN DROOGENBROECK, “Honderd opstellen ter verbetering voor de hoogste klasse der volksschool, door J.H. van Dale, hoofdonderwijzer te Sluis. (Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1866-)”. In: De Toekomst, 3de reeks, I (1867) p.39-41
 • JAN VAN DROOGENBROECK,
  • “Oefeningen in de redekundige samenstelling en ontleding, door J. Berben-Struyf, privaat-onderwijzer te Antwerpen. Eerste deel (Antwerpen, Van der Wielen, 1866)”.
  • “Aanvankelijk onderwijs in de moedertaal, kunnende dienen als voorbereiding tot Professor Jan van Beers’ onderricht in de grondregels der Nederlandsche spraakleer, door G. Haegens, hoofdonderwijzer te Antwerpen. Handboek des leerlings (Brussel, gebroeders Callewaert, 1866)”
  • “Beknopte Nederlandsche spraakleer. Een leerboekje voor de hoogste klassen der scholen voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs, door J.H. van Dale, hoofdonderwijzer te Sluis. Tweede verbeterde druk (Schoonhoven, S.E. van Nooten)” in: De Toekomst, 3de  reeks, I (1867) pp.74-77
 • JAN VAN DROOGENBROECK, “Zoet en zuur, door Victor de Veen (Gent, Willem Rogghé, 1866)”, in: De Toekomst, 3de reeks, I (1867) pp.131-133
 • JAN FERGUUT, “De wereld is zo wild en woud. (Ghazele)”, in: Het Nederduitsch Letterkundig jaarboekje voor 1866, XXXIII (Gent, 1867), p. 124 (opgenomen in “Makamen en Ghazelen” (1866).

1868

 • A. VAN DROOGENBROECK, “Tweestemmig liederboek voor jong en oud, door A. De Vletter (Schoonhoven, S.E. Van Nooten 1867)” in: De Toekomst, 3de  reeks, II (1868) p.142
 • JAN FERGUUT, “Ritornellen”, In: Het Nederduitsch Letterkundig jaarboekje voor 1867, XXXIV (Gent, 1868), p. 94-95

1869

 • A. VAN DROOGENBROECK, “Zangboekjes: verzameling van oefeningen en liedjes in geleidelijke volgorde voor het zangonderwijs in de lagere school en voor zangscholen. Wenken voor den onderwijzer bij het gebruik der zangboekjes, door J. Worp (Groningen, J.B. Wolters)”, in: De Toekomst, 3de reeks, III (1869) p.140
 • A. VAN DROOGENBROECK, “Catechismus der zangkunst, door Ferdinand Sieber”, in: De Toekomst, 3de reeks, III (1869) p.175

1870

 • A. VAN DROOGENBROECK, “Vragen en opmerkingen”, in: De Toekomst, 3de reeks, IV (1870) p.108
 • A. VAN DROOGENBROECK, “Tegenspraak (naar aanleiding van Prof. H. Kerns opstel over de ‘Belangrijkheid der tongvallen’, in: De Toekomst, 3de reeks, IV (1870) pp.170-172) & De Toekomst, 3de  reeks, IV (1870) pp. 208-209
 • A. VAN DROOGENBROECK, “Morgenzang” , in: De Toekomst, 3de reeks, IV (1870), p. 271
 • A. VAN DROOGENBROECK, “Leerboekje met eenlettergrepige woorden, door D.W. Hinse, hoofdonderwijzer te Amsterdam (Amsterdam, C.L. Brinkman 1869)”; “Zangbloesems. Bundel met twee- en driestemmige zangstukjes, door P.J. Andriessens (Amsterdam, schalekamp, van de Grampel en Bakker, 1869)”, in: De Toekomst, 3de reeks, IV (1870) pp. 280-281
 • JAN FERGUUT, “Over de bouw des hexameters in het Nederlandsch”, in: De Toekomst, 3de reeks, IV (1870) pp. 195-198. (naar aanleiding van het verschijnen van J. Fr. Willems “Heiland” geschreven).

1871

 • FERGUUT, “Vlinderlied”, in: De Toekomst, 3de reeks, V (1871) p. 277 (opgenomen in “Dit zijn zonnestralen (1873).
 • FERGUUT, “ t is Mei” in: De Toekomst, 3de reeks, V (1871) p. 334 (opgenomen in “Dit zijn zonnestralen’  (1873) onder de titel ‘Meilied’.
 • FERGUUT, “Waterloo”, Beurtzang. Muziek van Peter Benoit”, in : De Zweep, III, nr 4 (22.1.1871), p. 4
 • FERGUUT, “Wie kan u ooit vergeten?” Koorlied. Muziek van E. Richter, in : De Zweep, III, nr 13 (26.3.1871), p. 4 (opgenomen in Spreuken en sproken  1891)
 • FERGUUT, “De Vlaamsche Volksvoordrachten”, in : De Zweep, III, nr 18 (30.4.1871), p. 3-4; De Zweep, III, nr 21 (21.5.1871), p.2
 • FERGUUT, “Een man, een man, een woord, een woord”. Koorlied. Muziek van Wilhem. In : De Zweep, III, nr 19 (7.5.1871), p.1 (opnieuw opgenomen in: De Zweep, V, nr 30 (27.7.1873), p.1) Ook opgenomen in Spreuken en sproken 1891.
 • FERGUUT, “Drinklied”, Rondgezang. Muziek van Ferguut. In : De Zweep, III, nr 20 (14.5.1871), p.1. – Opgenomen in Spreuken en sproken 1891.
 • FERGUUT, “Des meisjes Meimorgenlied”. Oudvlaamsche melodie. In : De Zweep, III, nr 25 (18.6.1871), p.1.
 • JAN FERGUUT, “Houdt U fier !”, in : De Zweep, III, nr 25 (18.6.1871), p.4.
 • JAN FERGUUT, “Het Vlaamsche Vaderland”. Koorlied. Muziek van Dôrjen. In : De Zweep, III, nr 26 (25.6.1871), p.1.
 • JAN FERGUUT, “’t is Mei !”. Muziek van Ferguut. In : De Zweep, III, nr 31 (30.6.1871), p.1. Opgenomen in Spreuken en sproken
 • JAN FERGUUT, “Houdt U fier !”, Muziek van Huberti. In : De Zweep, III, nr 46 (12.11.1871), p.1
 • JAN FERGUUT, “Dat moet buiten”. Muziek van Berner. In : De Zweep, III, nr 49 (3.12.1871), p.1
 • JAN FERGUUT, ”Dierbaar Vlaanderen !”. Muziek van Karel Miry. In : De Zweep, III, nr 51 (17.12.1871), p.1

1872

 • JAN FERGUUT, “Vlaamsch en Vrij”, Koor van Ferguut, . In : De Zweep, IV, nr 8 (25.2.1872), p.1
 • FERGUUT, “Concert van Pieter Benoit, gegeven in het hertogelijk paleis, den zondag 18 februari 1872”, in : De Zweep, IV, nr 10 (10.3.1872), p.31 & De Zweep, IV, nr 12 (24.3.1872), p.1
 • FERGUUT, “Rondgezang”. Muziek van Karel Miry. In : De Zweep, IV nr 12 (24.3..1872), p.1
 • FERGUUT, “Nachtgezang” Volksmelodie in drie stemmen gezet door Ferguut, in : De Zweep, IV, nr 15 (14.4.1872), p.1
 • FERGUUT, “Jan Gerstegraan, naar Burns”, volksmelodie (piano ad libitum), in : De Zweep, IV, nr 14 (7.4.1872), p.1 (opgenomen in Dit zijn Zonnestralen 1873)
 • FERGUUT, “De Spinster, aan Albert De Vriendt”. Muziek van Ferguut. In : De Zweep, IV, nr 20 (19.5.1872), p.1
 • A. VAN DROOGENBROECK, ”Wandellied (Duitsche melodie)”, in: De Toekomst, 4de reeks, I (1872) p. 144 (opgenomen in Dit zijn Zonnestralen 1873)
 • A. VAN DROOGENBROECK, “Notenblaadje, door C.P. Haarman (Groningen, Noordhoff)” “Zangbundeltje voor het jonge volkje in school en huis, worden van P. Louwerse (Schoonhoven, Van Nooten)” in: De Toekomst, 4de reeks, I (1872) pp. 547-548

1873

 • JAN FERGUUT, “Een man, een man, een woord, een woord”. Koorlied. Muziek van Wilhem. In : De Zweep, V, nr 30 (27.7.1871), p.1
 • JAN FERGUUT, “De Dichterkamp, drie fragmenten: 1. Uit de inleiding; 2. In de woestijn; 3. Ontmoeting (Makame)”, in: De Vlaamsche Kunstbode, III, (1873), pp. 126-128.
  Een vierde fragment: “Begin van den kamp” werd slechts in handschrift bewaard.
 • JAN FERGUUT, “Eene liefdesbekentenis”, in: De Toekomst, 4de reeks, II (1873), p. 15
 • JAN FERGUUT, “Leeuwerikenlied (muziek van Ferguut)”, in: De Toekomst, 4de reeks, II (1873) p. 144 (opgenomen in Dit zijn Zonnestralen 1873 onder de titel ‘Het lied van den leeuwerik’)
 • A. VAN DROOGENBROECK, “Smidslied (muziek van J.A. van Droogenbroeck)”, in: De Toekomst, 4de reeks, II (1873) p. 588

1874

 • VAN DROOGENBROECK, “Twee Kindergedichtjes uit: Dit zijn Zonnestralen”: 1. De Molen; 2. Het zieke Broerken’, in: De Vlaamsche Kunstbode, IV (1874), p. 71 (verschenen in ‘Dit zijn Zonnestralen’ 1873)
 • VAN DROOGENBROECK, “Algemeen Overzicht der in ’t Nederlandsch mogelijke versmaten”, in: De Vlaamsche Kunstbode, IV (1874), p. 462-500, 549
  Ook uitgegeven in boekvorm door dela Montagne te Antwerpen
 • A. VAN DROOGENBROECK, “De Koekoek”, in: De Toekomst, 4de reeks, III (1874) p. 228 (verschenen in ‘Dit zijn Zonnestralen’ 1873)
 • A. VAN DROOGENBROECK, “De Kerselaar”, in: De Toekomst, 4de reeks, III (1874) p. 225 (verschenen in ‘Dit zijn Zonnestralen’ 1873)
 • A. VAN DROOGENBROECK, ”Indische spreuken: 1. Ware vrienden; 2. De klasse der menschen; 3. Volhouden; 4. Luiheid en werkzaamheid; 5. Stilzwijgen”. In: De Vlaamsche School (1874), p. 82 (Opgenomen in Spreuken en sproken 1891).

1875

 • A. VAN DROOGENBROECK, “Treurzang. Ter nagedachtenis van den toondichter Willem Demol”. In: De Zweep, VII, nr 3 (17.1.1875), p. 1
 • V(AN) D(ROOGENBROECK), “Jaarboekje van Zetternamskring voor 1875. Uitgave ten voordele van het standbeeld van Breydel en De Coninck (Gent, Todt)” In: De Zweep, VII, nr 17 (25.4.1875), p. 3
 • JAN A. VAN DROOGENBROECK, “Ritornellen: 1. Hij; 2. Zij”, In: De Vlaamsche Kunstbode V (1875), pp. 26-27
 • JAN A. VAN DROOGENBROECK, “Ritornellenkransje”, In: De Vlaamsche Kunstbode V (1875), pp. 111
 • A. VAN DROOGENBROECK, “Lied van de wind”, in: De Toekomst, 4de reeks, IV (1875) pp. 25-26 (verschenen in ‘Dit zijn Zonnestralen’ 1873)
 • A. VAN DROOGENBROECK, “In Mei (Duitsche volkswijze)” in: De Toekomst, 4de reeks, IV (1875) pp. 247-248
 • A. VAN DROOGENBROECK, “Hier zijn de muzikanten”, in: De Toekomst, 4de reeks, IV (1875) pp. 285-286 (verschenen in ‘Dit zijn Zonnestralen’ 1873)
 • A. VAN DROOGENBROECK, “Vergeet-mij-nietjes uit den bloemgaard van Mozart. Melodiën van Mozart, woorden van J. Bikkers tot eenstemmige kinderliederen bewerkt door A.F. Fehmers (Rotterdam, P.H. Roosenburg, 1874)”; “Koren voor sopraan, Alt, Tenor en Bas, door J. Worp (Groningen, J.B. Wolters 1874)” , in: De Toekomst, 4de reeks, IV (1875) pp. 291-292
 • A. VAN DROOGENBROECK, “Zaterdagavond”, in: De Toekomst, 4de reeks, IV (1875) pp. 327-328 (verschenen in ‘Dit zijn Zonnestralen’ 1873)
 • A. VAN DROOGENBROECK, “Over het Dietsche vers”, in: De Toekomst, 4de reeks, IV (1875) pp. 363-365
 • A. VAN DROOGENBROECK, “Hulde aan den Heer Ridder van Male de Chorain, provincialen schoolopziener van Brabant, ter gelegenheid zijner benoeming tot ere-inspecteur en officier der Leopolds-orde”, in: De Toekomst, 4de reeks, IV (1875) pp. 367-371
 • A. VAN DROOGENBROECK, “Het Boek is wit”, in: De Toekomst, 4de reeks, IV (1875) pp. 503

1876

 • A. VAN DROOGENBROECK, “Studenten-Octoberavondmijmerij (Ritornellen)” in: Nederduitsch Letterkundig jaarboekje voor 1875, XLII (Gent, 1876), pp 99-101

1877

 • FERGUUT, “Houdt u fier !”. Muziek van vanden Heuvel. “Houdt u fier!” Muziek van Jan Blockx, in: Jaarboek van het Willemfonds van 1877, p. 55 (Nederlandsche Zangstukken, Willemfonds, Vde reeks, nr 9)
 • VAN DROOGENBROECK, ”En weder was het de oude droom. Lier voor basstem. Muziek van C. Huberti”. In: Jaarboek van het Willemfonds van 1877, p. 55 (Nederlandsche Zangstukken, Willemfonds, Vde reeks, nr 13)

1879

 • FERGUUT, “Leugen om beters wil”. In: De Vlaamsche School, 1879), p.6. (opgenomen in Spreuken en sproken 1891).
 • A. VAN DROOGENBROECK, “Noesjirwan de rechtvaardige”. In: De Vlaamsche School, 1879), p. 158. (opgenomen in Spreuken en sproken 1891).

1881

 • VAN DROOGENBROECK, “Doornroosje (muzikale tonelen)” in: Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle, III (1881), pp.296 (opgenomen in Liederen en Gedichten, 1893)
 • VAN DROOGENBROECK, “Het oude liedeken (uit: ‘Kuddemuddel’, gedichten in het Stral-sundsch dialect, door Oswald Palleske)”, in: Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle, III (1881), p. 80
 • VAN DROOGENBROECK, “Het roodborstje” in: Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle, III (1881), p. 218 (opgenomen in Dit zijn Zonnestralen)

1882

 • A. VAN DROOGENBROECK, “Ritornellen (Voorzang)”, in: Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle, IV (1882), p. 1 (opgenomen in Liederen en Gedichten, 1893)
 • A. VAN DROOGENBROECK, “De Lamp”, in: Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle, IV (1882), p. 51 (verschenen in Dit zijn Zonnestralen)
 • A. VAN DROOGENBROECK, “Kunst en Gunst (oorspronkelijke makame, eerste deel)”, ”, in: Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle, IV (1882), pp. 148-152.
 • A. VAN DROOGENBROECK, “Friedrich Rückert, eene letterkundige levensschets”, ”, in: Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle, IV (1882), pp. 223-230; 266-271; 323-329 en 265-273.

1883

 • A. VAN DROOGENBROECK, “Afgeschafte hongersnood”, in: De Vlaamsche School (1883), p. 17 (opgenomen in Spreuken en sproken)

1884

 • A. VAN DROOGENBROECK, “Het einde van Gods genade” “Spreuken”, in De Vlaamsche School (1884), p. 32 (opgenomen in Spreuken en sproken)
 • A. VAN DROOGENBROECK, “Mazeppa. Zangdicht”, in: Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle, VI (1884), pp. 73-77 (opgenomen in Liederen en Gedichten, 1893)
 • FERGUUT, “Eenzame bloemen. Sonnetten, Liederen, Etsjes door Hélène Zwarth (Roeselare, De Seyn-Verhougstraete)” in: Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle, VI (1884), pp. 777-780 en 844-850.

1886

 • JAN VAN DROOGENBROECK, “Lente (uit de zes Koralen van J.S. Bach, voor gemengde stemmen, geschikt door Jos. Mertens, Fransch Van Gust, Lagye. Nederlandsch van J.A. van Droogenbroeck”, in: Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle, VIII (1886), pp 32 – (In boekvorm uitgegeven bij Brussel, Schott)
 • JAN FERGUUT, “Blauwe bloemen van Hélène Zwarth (Utrecht, J.L. Beyers)”, in: Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle, VIII (1886), pp 195-202
 • A. VAN DROOGENBROECK, “Verslag der vijfjaarlijksche prijs van Nederlandsche Letterkunde, VIIe tijdvak van 1 januari 1880 tot 31 december 1884, door de jury bestaande uit: J.A. van Droogenbroeck: secretaris-verslaggever, P. Willems voorzitter, J. Fuerison, Max Roosens, J. Nolet de Brauwere van Steeland, L. Roersch, E. Van Driesche: leden”. in: De Vlaamsche School (1886) pp. 117-123.
  Ook verschenen als uittreksel uit de Moniteur Belge van 29 mei 1886, nr 149

1887

 • A. VAN DROOGENBROECK, “De Canzonen van Joan Bohl”. in: Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle, IX (1887), pp. 247-254.

1888

 • VAN DROOGENBROECK, “De Morgen”, in: Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle, X (1888, p. 439 In boekvorm uitgegeven bij Gent, S. Leliaert – A. Siffer en Cie.
  Eveneens verschenen in de Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde (1887), 2de aflevering, pp. 193-194.

1889

 • JAN VAN DROOGENBROECK, “Over den Bouw des Hexameters”, in: Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle, XI (1889), pp 188-204

1890

 • A. VAN DROOGENBROECK, ”Verslag over den buitengewonen Prijskamp voor 1890 : een gedicht ter gelegenheid van de 25e verjaring der troonbestijging van Z.M. Leopold II”. In: Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde (1890), 4de aflevering, pp. 216-220.
 • A. VAN DROOGENBROECK, “Verslag over de vierde prijsvraag van 1890 : Eene Nederlandsch-Fransche en Fransch-Nederlandsche woordenlijst van rechtstermen en -uidrukkingen”. In: Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde (1890), 6e aflevering, pp. 322-325

1894

 • A. VAN DROOGENBROECK, “Verslag over de tweede prijsvraag van 1894 : Taalkundige studie over de VII Vroeden binnen Rome”. In: Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde (1894), 2de aflevering, pp. 66-67
 • VAN DROOGENBROECK, “Verslag over de derde prijsvraag van 1894 : Een zeker getal werkwoorden samengesteld op eene buitengewone wijze, als daar zijn : Knikkebeenen, schuddebollen, watertanden, druipstaarten, enz. Men vraagt eene volledige lijst dezer woorden met aanduiding van de streekspraak waarin zij voorkomen, eene studie over hunne etymologie, hun karakter over het algemeen en de geschiedenis van hun bestaan”. In: Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde (1894), 2de aflevering, pp. 68-71

1901

 • A. VAN DROOGENBROECK, “Verslag over de vijfde prijsvraag van 1901 : Eene volledige Kunst- en Vakwoordenlijst over het ambacht van den “loodgieter en zinkbewerker” (met het oog op de bouwkunde), zooveel mogelijk met bijvoeging van de afbeelding der opgegeven voorwerpen, en van de Fransche en Hoogduitsche en Engelsche benamingen”. In: Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde (1901), pp. 504-505.

1902

 • VAN DROOGENBROECK, “Verslag over de tweede prijsvraag van 1902 : Geschiedenis van het rijm in de Nederlandsche poëzie van de oudste tijden tot heden : 1. Stafrijm en zijn overgang tot het eigenlijke rijm; 2. In de middeleeuwsche gedichten; 3. In de rederijkerswerken, het toneel, de refreinen en liederen; 4. In de godsdienstige liederen van de XVIe eeuw; 5. In de hedendaagsche poëzie met hare uitheemsche vormen.
  Beschouwngen over den schilderende aard van het rijm in onze poëzie,in den zang en in de voordracht”.
  In: Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde (1902), 1ste halfjaar, pp. 315-329