home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Loveling, Virginie

Maakt deel uit van:

Virginie Loveling

Nevele, 17 mei 1836 – Gent, 1 december 1923

Schrijfster van gedichten, novellen, romans en journalistiek proza.

Zij schrikt er in haar werken niet voor terug de – zeker voor die tijd – gevoelige onderwerpen als erfelijkheid, opvoeding, geloof en vrouwenemancipatie aan te snijden.
Relevant is dat zij reeds voor Van Nu en Straks de autonomie van het literaire kunstwerk tot fundament had gemaakt van haar schrijverschap.
Haar romankunst evolueerde naar een volwaardig realisme.

‘Hij leerde zijn volk lezen. Zij leerde haar volk denken.’

Die zinnen plaatsten de leerlingen van de Lokerse Staats-Middelbare Meisjesschool volgens het vrijzinnige blad De Lokeraar onder de portretten van Conscience en Loveling naar aanleiding van Lovelings huldiging in 1912.

BIOGRAFIE

17 mei 1836: Geboorte van Virginie Loveling te Nevele als derde dochter in het tweede huwelijk van Marie Comparé (1791-1879) met Herman Anton Loveling, een Duitser afkomstig uit Papenburg, Nedersaksen (1806-1846).

 • De oudste zus Pauline (1832-1909) zal de moeder worden van Cyriel Buysse. Haar andere zus, Rosalie, zal eveneens een schrijverscarrière aanvatten, die wegens ziekte en overlijden vroegtijdig wordt afgebroken.
 • Marie Comparé beheert landerijen en pachthoeven in Nevele en kan haar drie dochters in welstand opvoeden. Virginie woont bij haar in tot haar vierenveertigste (met uitzondering van enkele tienerjaren) en kan daarna waarschijnlijk rekenen op een erfenis; op haar ‘kaart van eenzelvigheid’ uit 1919 duidt ze als beroep niet schrijfster, maar ‘rentenierster’

De zussen gingen nooit naar  school. Moeder onderwees hen geschiedenis en kennis van de natuur en vader leerde hen Hoogduits. De ouders bezaten ook een rijke bibliotheek: Franse filosofen, met een voorkeur voor Voltaire, Rousseau maar ook Cats, langs moederskant, Duitse en Scandinavische meesterwerken langs vaderskant.

Nog piepjong waren ze, maar toch creëerden ze alle drie hun eigen krantje met plaatselijk nieuws. Dat van Pauline heette De Nevelaar en dat van Rosalie De Vaderlander. Virginie, nog geen acht jaar, wilde niet onderdoen. Op aanraden van een grote broer noemde ze haar dagblad De Kameraad.

1846:  Na de zelfmoord van hun vader Herman Anton Loveling (21.07.1846) – wat in die tijd sociaal als verwerpelijk werd beschouwd –  verhuist het gezin naar Gent, war ze inwonen bij hun halfbroer Cesar Fredericq, derde zoon uit het eerste huwelijk van hun moeder Marie Comparé.

 • Het huis van Cesar Fredericq aan de  Sleepstraat 12 was een verzamelplaats van jonge progressieve intellectuelen rond de sociaal en politiek vooruitstrevende Franse hoogleraar François Huet. Onder hen: Gustave Callier, Emile de Laveleye, Constant Leirens en Jean Stecher. Franssprekend, liberaal en Vlaamsgezind. In deze Cercle Huet werd besloten tot de oprichting van De Broedermin (1848-1859), een voor Vlaanderen uitzonderlijk hoogstaand blad waarin volksverheffing, de rol van het onderwijs, solidariteit en zedelijke bewustwording centraal stonden. Rosalie zou de naam hebben bedacht.
 • De meisjes, hoewel erg vroegrijp, waren uiteraard te jong om aan gesprekken deel te nemen, maar de cultureel-intellectuele sfeer in het huis heeft hen diepgaand beïnvloed. Rosalie en Virginie bleven enkele jaren in Gent en ontmoetten er ook een aantal vooraanstaande figuren uit de Vlaamse Beweging

1848: Het gezin keert naar Nevele terug.  Hoewel Nevele toentertijd een wat afgelegen dorp was – met de diligence was het drie uur rijden naar Gent –  behouden ze hun contacten met de stad. Vaak zijn ze in Gent, o.m. op de zittingen van het Wetenschappelijk Internationaal Congres in 1863.

1853: De literaire entree van zowel Rosalie als Virginie Loveling vinden we terug in de tijdschriftjes De Eendracht en De Broedermin: “Nieuwjaarsavond” van Virginie in De Eendracht van 9 januari 1853; niet opgenomen in de latere verzamelbundel Gedichten (1970) en  “Vreest gy niet?” van Rosalie en “Helpt uw broeders” van Virginie in De Broedermin van 17 februari 1853, evenmin opgenomen in Gedichten.

1855: Begint de medewerking van de gezusters aan Rens’ Nederduitsch Letterkundig jaarboekje. Tussen 1855 en 1875 zal Virginie er een twintigtal gedichten in publiceren.

1861: Weer verschijnen er gedichten in De Eendracht: in het nummer van 3 november “Moeders Krankheid“, onderaan gedagtekend 1861, van Rosalie, later opgenomen in Gedichten. Ook van Virginie verschijnen er gedichten. In het nummer van 7 april “Grootmoeders portret” van Virginie en van 20 oktober: “Ik weet niet”, onderaan gedagtekend 1861, van Virginie, later opgenomen  in Gedichten.

 • Andere periodieken waarin gedichten van de gezusters in die jaren verschijnen zijn: De Vlaemsche School, het Nederduitsch en het Nederlandsch Tijdschrift, het Letterkundig Zondagsblad, de Volksalmanak van het Willemsfonds, De Toekomst, de Vlaamsche Kunstbode en Nederlandsch Museum. Het gaat hier telkens om stukken die later in een van de uitgaven van de Gedichten zullen opgenomen worden.

 1870: Haar gedichten tot dan toe worden samen met die van haar zus Rosalie uitgegeven in Groningen bij uitgever J.B. Wolters onder de titel ‘Gedichten’.

 • Het is een boekje van 135 pagina’s, in heel klein formaat, met een kort ‘Nawoord’ van Leopold, gedagtekend maart 1870, dat, in de tweede uitgave, 1877, eveneens bij Wolters, niet meer voorkomt.
 • Deze gezamenlijk uitgegeven Gedichten (1870) ging in het Nederlandse literaire landschap – zowel Noord als Zuid – niet ongemerkt voorbij. De realistische gedichten waren ongecompliceerd en erg beschrijvend van aard, af en toe met een sociale ondertoon.
 • De bundel kent twee herdrukken en wordt zelfs naar het Italiaans vertaald.

1874: Via het maken van vertalingen van Nederduitse verhalen van Klaus Groth komen ze tot het schrijven van eigen novellen die ze ook samen uitbrachten: Novellen (1874),

4 mei 1875: Haar zus Rosalie Loveling overlijdt te Nevele

1876:  Een tweede bundel novellen rolt van de persen Nieuwe Novellen, met werk van zowel Virginie als nagelaten werk van Rosalie.

 • Er zal later nog één gezamenlijke publicatie volgen waarin Virginie Loveling het nagelaten werk van haar zus incorporeert: Polydoor en Theodoor en andere novellen en schetsen (1882).

1877: Publicatie van haar eerste roman:  ‘In onze Vlaamsche gewesten. Politieke schetsen ‘ geschreven onder de pseudoniem van W.G.E. Walter. (bij de 2de druk in 1882 vermeldde ze ook haar echte naam).

 • Een antiklerikale tendensroman geïnspireerd door de scherpe politieke tegenstellingen van haar tijd, waarin zij ten aanval trok tegen de geestelijkheid die volgens haar een te grote invloed had op het platteland.
 • Uit onderzoek blijkt dat ze het mannelijk pseudoniem W.G.E. Walter gebruikt, niet zozeer om het dilemma tussen haar auteurschap en haar vrouwelijkheid te ontlopen, of om een serieuze behandeling te krijgen van critici, maar voornamelijk uit politieke overwegingen. Pas na haar beslissing begin 1880 om van het streng katholieke Nevele naar het meer liberale Gent te verhuizen, denkt Loveling eraan om haar naam bekend te maken.
 • Uniek is ook dat Loveling rond het pseudoniem W.G.E. Walter een mystificatie creëert, wat een zeker schrijversego veronderstelt. Loveling stuurt zelf een levensbeschrijving van de heer Walter naar de redactie van het Biografisch Woordenboek der Noord- en Zuid-Nederlandsche Letterkunde (1878):

WALTER (willebrordus Gerulfus Edmundus), geboren te Brugge 13 januari 1851, werd eerst opgeleid in het college van Sinte Barbara, daarna leerling in het kleine Seminarie te Roeselare. In 1871 zeide hij der [sic] theologische studiën vaarwel en vestigde zich als handelaar te Gent, waar hij mede-eigenaar is eener fabriek van chemische meststoffen. Hij schreef: In onze Vlaamsche Gewesten; Politieke schetsen. Gent 1877.

(Huberts et al. 1878, 753)

(Uit: Liselotte Vandenbussche: Het veld der verbeelding. Vrijzinnige vrouwen in literaire en algemeen-culturele tijdschrfiten 1870-1914. Gent KANTL  p.320)

1882: In deze periode raakte ook haar identiteit als auteur van In onze Vlaamsche gewesten bekend en dat was meteen aanleiding tot enkele liberale en vrijzinnige huldeblijken, o.m. door het Willemsfonds. Op een  feestelijke algemene vergadering op 29.10.1882 in het Gentse Lakenmetershuis kreeg de schrijfster een borstbeeld en aansluitend was er een banket in het Hôtel Royal.

1882-1886: Schrijft een reeks boekjes voor kinderen: ‘Josijntje’, ‘De spinnekop’, ‘Braaf maar niet onbedachtzaaam zijn’, ‘Gevangen zijn’, ‘Fideel en fidelineke’, ‘De sledevaart’, ‘De muisjes’, ‘De kleine Italianen’, ‘Een Sint-Nicolaasgeschenk’, ‘Van allerlei’, ‘De bekoring’, ‘De geschiedenis van Moorken’, ‘Het onweer’, en ‘Plagen en goeddoen’.

 • Ze rollen erg regelmatig, soms in bundeltjes, vaak individueel bij Hoste van de persen en sommige halen zelfs een tweede druk.
 • De teksten stralen een soort burgerlijke braafheid uit en zijn erg didactisch bedoeld. Duidelijk conform het door de onderwijswereld gewilde discours, bedoeld om – via het circuit van de prijsboeken – wat geld in het laatje te krijgen, ontberen ze volledig het combattieve dat haar andere teksten zo kenmerkt.
 • In 1885 krijgt ze de prijs De Keyn toebedeeld (enseignement primaire 1883-1884) van duizend frank voor haar Verhalen voor kinderen.

1884: Haar tweede tendenswerk ‘Sophie’ is breder van opzet en rijker aan thema’s. Niet alleen stelt hij de schoolstrijd op het Vlaamse platteland ter discussie, maar tevens biedt hij inzicht in de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de schrijfster.

In zijn verhelderend essay ‘De tragische levensvisie van Virginie Loveling’ zegt K. Wauters:

 • “Als historisch feitenrelaas is het werk objectiever dan Arm Vlaanderen (1884) van Teirlinck en Stijns, die als onderwijzers meer betrokken partij waren. Aan het eind van hun roman was de triomf van de clerus totaal, de nederlaag van het gemeenteonderwijs compleet. Niet zo bij Virginie Loveling. Al veroordeelt zij de klerikale machtsaanspraken even fel, bij haar worden de zaken genuanceerder, nuchterder voorgesteld.
 • Die grotere afstandelijkheid heeft tot gevolg dat Sophie wellicht minder gloed en bezieling uitstraalt dan Arm Vlaanderen, maar ligt niettemin mee aan de basis van de grote kwaliteiten van de roman: zijn meer verantwoorde psychologie en zijn intellectueel gehalte.
 • Het verhaal van de schooloorlog op het Vlaamse platteland […] staat in nauw verband met het geestelijk emancipatieproces van de titelheldin, ontwikkeling die haar van volgzame goedgelovige jonge vrouw transformeert tot een volwassen, zelfstandige en vooral in levensbeschouwelijk opzicht kritisch denkende persoonlijkheid”.

Ondanks haar antipathie voor de clerus streeft de auteur naar objectiviteit en waarachtigheid in de voorstelling van feiten en vooral personen. Van alle romans die de schoolstrijd in Vlaanderen tot onderwerp hebben, is Sophie de meest tolerante.

Na haar tendenswerken, waarmee ze in heel Vlaanderen bekend werd, is het wachten tot de jaren 90 vooraleer Virginie Loveling zich definitief als romancière zal bevestigen en gedurende twee decennia een opvallende productiviteit aan de dag zal leggen.

1890: Een winter in Zuiderland’ een autobiografisch getint verslag van een reis die ze in het najaar van 1886 ondernam samen met het echtpaar de Deurwaerder-Fobe.  Ze verbleven een paar maanden in Nice en reisden dan naar Italië.

 • De reis werd blijkbaar ondernomen om een tijdlang verlost te zijn van het “vervallen Vlaanderen en zijne verachtende, bijgeloovige, rampzalige bevolkingen.”
 • De tekst treft omwille van haar pleidooi voor een literatuur waarin de auteur niet langer naar de lezer toeschrijft, maar uitdrukking geeft aan wat hem zelf bezielt.

1892: Met de roman “Een dure eed” kreeg zij officiële erkenning. Hij werd met de Vijfjaarlijkse Prijs voor Nederlandse letterkunde bekroond.

 • Deze landelijke roman, tevens psychologische probleemroman, behoort tot het beste wat het Vlaamse literaire proza heeft voortgebracht.
 • De grondgedachte is dat de natuurlijke geluksdrang van de mens op termijn sterker is dan zijn meest verheven wilsbesluiten, dat eden en plechtige beloftes niets vermogen tegen de werking van de tijd, zeker als de persoon op wie zij betrekkingen hebben niet langer tot de levenden behoort.

1895:De bruid des heeren’ is haar eerste roman waarop het naturalisme sporen heeft nagelaten.

 • Het weeskind Pia, van wie de ouders er een losse semi-artistieke levenswandel op nahielden- komt bij kwezelachtige verwante terecht op de buiten. In die benepen omgeving wordt ze scrupuleus, denkt een tijd na over een kloosterroeping, maar zal uiteindelijk een man huwen uit haar ouderlijke omgeving.
 • Thematisch is het boek een bedekte kritiek op een puriteins-katholieke geloofspraktijk, die door het eenzijdig verheerlijken van het celibaat en maagdelijkheid het huwelijk in diskrediet dreigt te brengen.

1897: ‘Madeleine’. Een korte roman die ook als cultuurhistorisch document de moeite loont, wegens de rake observatie van het bad- en strandleven te Oostende.

 • Een kinderloos echtpaar adopteert een meisje uit een slecht befaamde armenbuurt en koestert grote verwachtingen. Alles loopt echter faliekant af. Tegen een karakteriële aanleg die erfelijk bepaald is – haar natuurlijke ouders deugen niet- staat om het even welke educatieve instantie machteloos.

1899: Maakt grote zeereis naar Australië. Dit geeft haar stof voor het schrijven van wat zijn noemt ‘Stoombootindrukken’. Enkele van deze reisverhalen werden gepubliceerd in Anne Marie Musschot, 2003. Mededelingen van het Cyriel Buyssegenootschap 19, 145-174, Gent.

1900: Benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde.

1904: ‘De twistappel’.

 • De twistappel is een psychologische roman van formaat. Samen met “ Een dure eed ” (1892) en “Het revolverschot” (1911) behoort dit tot haar beste werk.
 • Het is ook het werk waarin ze haar levensbeschouwelijke overtuiging het duidelijkst heeft uitgesproken.

1906: De twee romans ‘Erfelijk belast’ en ‘Het lot der kinderen’ en de omvangrijke novelle ‘De groote maneuvers’ behoren reeds tot haar ouderdomswerk. Geschreven niet zonder naturalistische invloeden, blijven ze binnen de perken van het psychologisch realisme. Toenemend pessimisme viert de boventoon.

1911: ‘ Het revolverschot‘.  heeft de noodlottige liefde van twee zusters voor dezelfde man als thema.

 • De roman laat de lezer weinig illusies. Toeval en noodlot regeren het menselijke bestaan en erfelijk bepaalde animale driften, steeds latent  aanwezig ondanks ieders goede eigenschappen, bedreigen de broze humaniteit.
 • Opvallend aan deze sterke, stevig gebouwde roman is dat geen enkel detail, geen enkel nevenpersonage los staat van de centrale handeling. Meesterlijk is haar vondst om het dramatische gebeuren te laten plaatsvinden tegen een speelse luchtige achtergrond, waardoor het contrast tussen de banaliteit van het dagelijkse leven en de onpeilbare menselijke existentie nog schrijnender wordt.

1912: ‘Levensleer’. Een roman die ze samen schreef met haar neef Cyriel Buysse.

 • In 1907 en 1908 publiceerden Virginie en haar neef Cyriel Buysse onder het pseudoniem Louis Bonheyden in Groot-Nederland de hilarische korte roman Levensleer. Een aaneenschakeling van  schetsen waarin verschillende aspecten van de Gentse kleinburgerij de revue passeren. Het speelmeisje dat op een kamertje geplaatst wordt, dat uiteindelijk moet bevallen en wordt overgelaten aan de charitatieve diensten van de stad. De jongste zoon die met vrienden aan de rol gaat in een bordeel. Couleur locale meer dan veel, vooral in het taalgebruik: Gents dialect en een overvloed van Vlaams met Franse woorden, een in Vlaanderen blijkbaar erg verspreid koeterwaals. Satire en parodie. Vermakelijk. De parodie komt uiteraard pas volledig tot haar recht als men het Nederlands én het Frans goed beheerst en dat zegt ook wat over het beoogde publiek.
 • Bedoeling was een humoristisch-satirisch beeld op te hangen van de Gentse lagere burgerij, die het Frans als statussymbool hanteert, maar die taal zo radbraakt dat ze er zich hopeloos belachelijk mee maakt.
 • Hoogtepunt vormt de scène met de gesprekken in de kraamafdeling voor volksvrouwen, waarvan we niet weten wie van de twee auteurs ze heeft geschreven.

28 april 1912:  Grote huldiging.

 • Niet minder dan 162 maatschappijen, liberale en katholieke, namen deel aan een volksoptocht die de schrijfster thuis ging afhalen en haar langs de belangrijkste straten van de stad naar het Stadhuis bracht waar ze een gouden gedenkpenning kreeg. Daarna was er een groot kunstfeest in de Nederlandse Schouwburg en een groots volksbanket in de zalen van het Posthotel aan de Kouter. Als afsluiting had het stadsbestuur gezorgd voor een concert op de Kouter. Virginies neef Paul Fredericq, die op haast alle manifestaties van zijn tijd aanwezig was, merkte op dat hij behalve de vieringen van Hendrik Conscience en Peter Benoit er geen enkele had meegemaakt die met het Gentse feest kon worden vergeleken.
 • Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

1914-1918: In de Eerste Wereldoorlog houdt zij een dagboek bij, dat in 1999 voor het eerst verscheen in een integrale editie bezorgd door Ludo Stynen & Sylvia van Peteghem onder de titel  In Oorlogsnood. Virginie Lovelings dagboek (1914—1918).

 • In Knack van 9 november 2005 schrijft Leen Huet: “Oorlogen worden beschreven door historici en door mensen die ze meemaakten. De eersten zorgen voor overzicht, de laatsten voor werkelijkheid. […]
  Een soldaat die een tijdlang bij haar was ingekwartierd kwam haar later opnieuw bezoeken; vrienden verbaasden zich erover dat ze hem te woord had gestaan. Verontwaardigd schreef ze: Ha! Zoo neem ik de vaderlandsliefde niet op, lomp te handelen, het individu verantwoordelijk te stellen voor de daden dergenen, die de volkeren besturen en in het verderf jagen (…) En nog wat anders: indien ge niemand zijn mening vrij laat uitdrukken, al krenkt ze u, hoe kunt ge wetenschap der toestanden en menschenkennis opdoen ? Met geen vijanden spreken willen, is u opzettelijk een blinddoek voor de ogen binden.”

1915: Bina en andere novellen’ is de laatste boekuitgave van de auteur. Bevat teksten geschreven tussen 1890 en 1914 en biedt daardoor een uitstekende dwarsdoorsnede van haar realistische vertelkunst.

1920: Verheven tot Kommandeur in de Leopoldsorde.

1 december 1923: Virginie Loveling overlijdt te Gent. Haar graf vindt men in park C, graf 31b, rij 1, 12de graf.

Over de begrafenis op 5.12.1923 zijn de meningen verdeeld. Sommige bronnen hebben het over indrukwekkend, andere vinden de opkomst ontgoochelend. In ieder geval brachten twee detachementen de militaire eer en waren er nogal wat personaliteiten en kunstenaars aanwezig.

Literaire evolutie

 • Maakte zich snel los van het opvoedend literatuurmodel à la Conscience, Sleeckx en de gebroeders August en Renier Snieders en richtte zich zonder schroom tot een gecultiveerd en intellectueel publiek.
 • Aanvankelijk om haar afkeer te uiten van het klerikaal Vlaanderen, later om haar lezers deelgenoot te maken van haar psychologische verkenningen en haar onafgebroken zoektocht naar de zin van het bestaan.
 • Vanaf de jaren negentig resulteerde dit in een volwaardig realisme, een compromisloze observatie die soms sterk onder invloed kwam van het naturalisme, maar daar niet kan mee worden geïdentificeerd.

Zij schrikt er in haar werken niet voor terug de – zeker voor die tijd – gevoelige onderwerpen als erfelijkheid, opvoeding, geloof en vrouwenemancipatie aan te snijden.

Meer over Virginie Loveling

 • Maurits Basse: Het Aandeel der Vrouw in de Nederlandse Letterkunde, deel II (1921)
 • Gaston Durnez: Nous faisons dans les charbons, in: De Standaard, 31.10.1995
 • Hélène Piette: Les soeurs Loveling (1942)
 • Johan Taeldeman: Het Gents in Buysses werk, in: Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap XII (1996)

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Liselotte Vandenbussche: Het veld der verbeelding. Vrijzinnige vrouwen in literaire en algemeen-culturele tijdschriften 1870-1914. Gent KANTL  p.320
 • Karel Wauters, Het Vlaamse fictionele proza van Conscience tot Loveling. In: Ada Deprez: Walter Gobbers; Karel Wauters (red.): Hoofdstukken uit de Vlaamse letterkunde in de 19de eeuw. Deel 1. KANTL Gent 1999 pp. 263-279.
 • Karel Wauters, De tragische levensvisie van Virginie Loveling, in: Verhalen voor Vlaanderen. Aspecten van het Vlaamse fictionele proza tot aan de Tweede wereldoorlog, Uitgeverij Pelckmans, kapellen pp 111-138.
 • Ludo Stynen : Rosalie en Virginie : leven en werk van de gezusters Loveling (Tielt Lannoo 1997- 392 p. : ill.. – Met bibliogr..

SMAAKMAKER

Haar laatste wandeling

Uit: Gedichten (1870)

Zij wandelde in de zonne –
Het loof ruischte over ’t pad.
Ik ben het afgevallen,
Het vroeg verwelkte blad.
 
De zwaal’wen trekken henen,
Ik staar hen na en peis:
Ik ben een arme zwaluw,
Ik moet alleen op reis.
 
Zij trekken naar het zuiden.
Zij weten waar zij gaan,
Zij zullen wederkeeren
Met loof en lenteblaân.
 
Het woud zal weer herleven
In warmen zonneschijn,
De nachtegaal zal zingen –
En ik, waar zal ik zijn ?…
 

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

De bibliografie van Virginie Loveling bestaat uit drie afdelingen:

 1. De uitgaven die werk van haarzelf en van haar zus Rosalie bevatten
 2. Werk van haarzelf in boekvorm
 3. Werk gepubliceerd in tijdschriften.

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Koninklijke Bibliotheek van Belgie – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles
 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Rosalie en Virginie Loveling

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1870 Gedichten.

1877: 2de vermeerderde druk bij Wolters, Groningen.
1889: 3de druk bij Algemeene boekhandel, van Ad. Hoste uitgever te Gent.
1912: Vertaling in het Italiaans. Vertaler: Gradenigo, Leopoldo Bizio; titel: Versi di Virginia e Rosalia Loveling. Uitgever: Venezia : Istituto Veneto di Arti Grafiche. -91p.

Groningen: Uitgeverij Wolters. – 133 p.

Afmetingen: 12.70 x 8.50 (ingenaaid)

1874 Novellen.

Rosalie : Jan-oom en Belle-Trezeken, De baan der kunst, Serafine, Broeder en zuster, Meester Huyghe
Virginie: Drie kleine schetsen, Sidon, In de Hope van Vrede, De verdwaalden, Emiliaantje.
1887: 2de editie ibidem Gent: Algemeene boekhandel, van Ad. Hoste uitgever : 4 litho’s naar Frans Van Kuyck.
1910: 3de editie ibidem in de reeks Geïllustreerde Vlaamsche bibliotheek, nr 1 (VI-108 p : pl ; 24 x 19 – Rosalie Loveling) & Geïllustreerde Vlaamsche bibliotheek, nr 2 (pp. 109-204 : pl., portr ; 24 x 19  – Virginie Loveling)
Gent: Algemeene boekhandel, van Ad. Hoste uitgever (Veldstraat, 49)

Druk: Drukkerij C. Annoot – Braeckman.

Latere herdrukken van afzonderlijke verhalen uit de bundel ‘Novellen’

1923: Zowel ‘Mr Huyghe’ van Rosalie als ‘Emiliaantje’ van Virginie worden opgenomen in ‘Vijf Vlaamsche Novellen’ in de reeks Keurboeken voor Middelbaar en Normaalonderwijs nr 3. Uitgever: De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen. Bezorgd door C De Baere en J. Verboven. (Latere uitgaven: 1923 (2de druk); 1928 (4de druk); 1930 (5de uitgave); 1937, (8ste druk), 1939 (10de druk); 1942 (12de druk))

1971: Het verhaal ‘Meester Huyghe’  wordt opgenomen in de verhalenbundel ‘54 Vlaamse Verhalen’, deel 2, samengesteld door Marnix Gijsen en Karel Jonckheere. (pp 7-26).

1876 Nieuwe novellen.


1887: 2de druk bij Ad. Hoste, Illustraties: Frans Van Kuyck.
1890: 2de editie bij Van Kampen & Zn, Amsterdam. Illustraties: Frans Van Kuyck
1978: Het verhaal ‘Po en Paoletto’ wordt opgenomen in “Vlaamse dorpsverhalen uit vroeger tijd”, pp 35-54.  Samenstelling dr. Tjaard W.R.de Haan. Utrecht: Het spectrum. Reeks: Prisma boeken. – Utrecht; vol. 1850
Gent: Algemeene boekhandel, van Ad. Hoste uitgever (Veldstraat, 49). – XII-320 p.

Afmetingen: 17.50 x 13 (ingenaaid)
Druk: Drukkerij C. Annoot – Braeckman
1877 Gedichten : Tweede vermeerderde druk.

    

Groningen : J.B. Wolters.. -260p.

Afmetingen: 17.50 x 13 (ingenaaid)
Stoomdrukkerij J.B. Wolters

1883 Polydoor en Theodoor en andere novellen en schetsen

Virginie: Polydoor en Theodoor. (pp 1-92)
Rosalie: De hond (pp 93-108); Uwe tweede vrouw (pp 109-129); Het eenig kind (pp 130-143); De gierigheid (pp 144-167); Kinderverdriet (pp 168-189); Onbehendige troostwoorden (pp 190-200); Iets over het onderwijs der vrouw (pp 201-209); Beloften en bedreigingen (pp 210-217); Mijn verre neef (pp 218-232).

 Gent: Algemeene boekhandel, van Ad. Hoste uitgever (Veldstraat, 49). – 233 p.

Afmetingen: 18.50 x 14.50 (ingenaaid)

1889 Gedichten : Derde vermeerderde druk

Met 4 platen van F. Van Kuyck.

 Gent: Algemeene boekhandel, van Ad. Hoste uitgever. – 264 p.

Afmetingen:18.50 x 12 (ingenaaid)
    

Virginie Loveling

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1877 In onze Vlaamsche gewesten. Politieke schetsen. (roman)

Onder pseudoniem . W.G.E. WALTER
1881: Franse vertaling Nos campagnes flamandes. Esquisses politiques, vertaald door J.L.Heuvelmans uitgave Hoste te Gent -208p.
1882: 2de uitgave Gent : J. Vuylsteke (Boekhandel W. Rogghé), Boekdrukkerij C. Annoot-Braeckman, 1882 – Deel van: Uitgaven van het Willems-Fonds. – Gent; vol. 100
Gent: Algemeene boekhandel, van Ad. Hoste uitgever (Veldstraat, 49). -212p.

Afmetingen: 17.50 x 13.50 (ingenaaid)
Druk: Drukkerij C. Annoot – Braeckman.
2de uitgave
1879 Drie novellen: Vreemde invloed, Mijne goede faam, Kromme Cies.

1978:  De novelle ‘Mijne goede faam’ wordt opgenomen in  “Vlaamse dorpsverhalen uit vroeger tijd”, pp 57-85. Samenstelling dr. Tjaard W.R.de Haan. Utrecht: Het spectrum. Reeks: Prisma boeken. – Utrecht; vol. 1850 
Haarlem: De Erven F. Bohn. -188p.

Reeks: Bibliotheek van Nederlandsche schrijfsters; vol. 3
1883 Josijntje. Verhaal voor kinderen.

1913: heruitgave bij Ad. Hoste in de reeks Verhalen voor kinderen door V. Loveling. -15p.
uitgave 1913

Gent: Algemeene boekhandel, van Ad. Hoste uitgever -15 p. et 1 pl.

Afmetingen: 24 x 14.50
 
1883 Fideel en Fidelineken. Verhaal voor kinderen.

1913: heruitgave bij Ad. Hoste in de reeks Verhalen voor kinderen door V. Loveling. -24p.

Gent: Algemeene boekhandel, van Ad. Hoste uitgever. 24 p. en 1 pl. gekleurd.

Afmetingen: 24 x 15
1883 Het hoofd van ’t huis en allerlei schetsen.

Bevat: De waarheid in de kunst -Iets over Andersens vertellingen – Een Sinte-Niklaasavond – In de arme huisjes – De keus eener kostschool – Indien men het kan vinden!… – Een letterkundig ondehroud – Medelijden – Goede raad – Tranen in de kerk – Nieuwjaarsbezoeken op het dorp – Bloemengeschenken .
1933: heruitgave bij De Sikkel te Antwerpen. -247p.
Gent: Algemeene boekhandel, van Ad. Hoste uitgever (Veldstraat, 49).- 309 p.

Afmetingen: 17.25 x 13.25 (gebonden)
1883 De troon van Engeland (novelle)

1893: Afzonderlijke druk bij Van Holkema en Warendorf te Amsterdam. -44p. Reeks: Novellen-Bibliotheek nr 41

In: De Gids. Jaargang 1883.

Electronisch beschikbaar bij DBNL ‘De troon van Engeland.’
1883 De sledevaart. Verhaal voor kinderen.

1911: heruitgave bij Uitgevers- en Boekdrukkershuis Ad. Hoste Galgenbergstraat 21-33 in de reeks Verhalen voor kinderen door V. Loveling.  -18p
 

Gent: Algemeene Boekhandel, van Ad. Hoste uitgever -18 p. en 1 pl.

Afmetingen: 24 x 15

1884 De spinnekop, Braaf maar niet onbedachtzaam zijn en Gevangen zijn. Drie verhalen voor kinderen.

1912: heruitgave bij Uitgevers- en Boekdrukkershuis Ad. Hoste Galgenbergstraat 21-33 in de reeks Verhalen voor kinderen door V. Loveling.  -22p.
 
Gent: Algemeene boekhandel, van Ad. Hoste uitgever. 22 p. et 1 pl.

Afmetingen: 24 x 15
1884 De muisjes. Verhaal voor kinderen.

1912: heruitgave bij Uitgevers- en Boekdrukkershuis Ad. Hoste Galgenbergstraat 21-33 in de reeks Verhalen voor kinderen door V. Loveling. -15p.
 

Gent: Algemeene boekhandel, van Ad. Hoste uitgever. -15 p. et 1 pl.

Afmetingen: 24 x 15
1885 Sophie. (roman)

Nota: kroniek van een schoolstrijd 1879-1884, die haast de vorm van een burgeroorlog aannam.
Heruitgaven:
Eind 1885: Volksuitgave.
1889: 3de met tekeningen geïllustreerde uitgave bij Hoste, Gent – 1e deel, p. 1-234 ; 2de deel, p. 235-469.
1999: Omgespelde uitgave bij Het Liberaal Archief te Gent.
2014: ASP uitgave 2de editie van uitgave Het Liberaal Archief uit 1999 inleiding Daniël Vanacker
Gent : Algemeene boekhandel, van Ad. Hoste uitgever (Veldstraat, 49)

Druk. C. Annoot – Braeckman, Ad. Hoste opv.
Drie delen in 2 volumes.
Boek I Deel I -234p.
Boek II Deel II pp. 235-341 Deel III pp. 343-469.
Afmetingen: 19.x 12.50 (ingenaaid)
1886 De kleine Italianen. Vertelsels. Gent: Drukkerij  I. Vanderpoorten (Pollepelstraat 48). -16p. ill.

Afmetingen: 24 x 15
1886 Van allerlei. Verhaal voor kinderen. Gent: Algemeene boekhandel, van Ad. Hoste uitgever. – 23 p.

Afmetingen: 24 x 15
1886 De bekoring. Verhaal voor kinderen. Gent: Algemeene boekhandel, van Ad. Hoste uitgever. -23 p.

Afmetingen: 24 x 15
1886 De geschiedenis van Moorken. Verhaal voor kinderen. Gent: Algemeene boekhandel, van Ad. Hoste uitgever – 23 p.

Afmetingen: 24.80 x 16.40 (ingenaaid)
Reeks: Verhalen voor kinderen
Boekdrukkerij C. Annoot-Braeckman
1886 Plagen en goeddoen. Verhaal voor kinderen. Gent: Algemeene boekhandel, van Ad. Hoste uitgever. – 25 p.

Afmetingen: 24 x 15
1886 Het onweder. Verhaal voor kinderen. Gent: Algemeene boekhandel, van Ad. Hoste uitgever. – 20 p.

Afmetingen: 24 x 15
1888 Op Bovegem. In: De Gids. Jaargang 1888

Electronisch beschikbaar bij DBNL ‘Op Bovegem.’
1889 Een Sint-Nicolaasgeschenk. Vertelsel.

Geïllustreerd

Gent: Drukkerij  I. Vanderpoorten (Pollepelstraat 48).  -16p.

Afmetingen: 19 x 13
1890 Een winter in het Zuiderland. (reisverslag)

Met platen

2023: Heruitgave bij Davidsfonds te Leuven

Gent: Algemeene boekhandel, van Ad. Hoste uitgever (Veldstraat, 49)

Druk. C. Annoot – Braeckman, Ad. Hoste opv. -319 p., 16 pl.
Afmetingen: 24.50 x 16 (ingenaaid)
1891 Idonia. (roman)

1933: Uitgave van De Sikkel te Antwerpen.

Haarlem: H.D. Tjeenk Willink. – 232 p.

Afmetingen: 17.25 x 12 (gebonden – kaft in similileer)
Gedrukt bij Ruijgrock & Co – Haarlem.
1892 Een dure eed. (roman)

Bekroond met de Vijfjaarlijkse prijs voor de Nederlandse letterkunde.
1896: 2de uitgave bij Vuylsteke te Gent in de reeks Uitgaven van het Willems-Fonds nr 141
z.d  [1904].: Uitgave bij Honig te Utrecht.
1933: Uitgave bij De Sikkel te Antwerpen
Gent : H. Engelcke / Amsterdam: J.H. & G. Van Heteren. -204 p.

Afmetingen: 18.75 x 12.50 (gebonden – linnen kaft)
Snelpersdruk van H.C.A. Thieme te Nijmegen.
z d [1893] Eene idylle. (roman)

1934: uitgave bij De Sikkel te Antwerpen

Amsterdam: L.J. Veen. -182p.

Afmetingen: 19.25 x 13 (gebonden – kaft in similileder)
Druk: Typ. Th. A. Van zeggelen, (M.J.P. Van Santen) Amsterdam.
1893 Een vonkje van genie en andere novellen

Bevat:
Utrecht : H. Honig / Gent: J. Vuylsteke. – 222 p.

Afmetingen: 19.25 x 12.50 (gebonden – kaft in similileer)
Gedrukt ter “Utrechtsche Drukkerij”- P den Boer – Jerusalemsteeg.
1893 De troon van Engeland (novelle)

Reeds in 1883 gepubliceerd in het tijdschrift “De Gids”
Amsterdam: Van Holkema en Warendorf. -44p.

Reeks: Novellen-Bibliotheek nr 41
Afmetingen: 19 x 12.50 (geniet)
1895 De bruid des Heeren. (roman)

1934: uitgave bij De Sikkel, Antwerpen.

Amsterdam: Uitgevers-Maatzchappij “Elsevier”. – 244 p.

Afmetingen: 18 x 12 (gebonden – kaft in similileer)
Druk: Typ Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij ’s Gravenhage.
1895 Mijnheer Connehaye. (roman)

1934: uitgave bij De Sikkel, Antwerpen.

Amsterdam: L.J. Veen. – 212 p.

Afmetingen: 19 x 12.25 (gebonden)
Stoomdrukkerij B. Ten Brink – Meppel
1896 Het land der verbeelding – Op Bovegem. (2 novellen)

Bevat: Het Land der verbeelding (pp 1-104); Op Bovegem (pp 105-236).
Op Bovegem  werd eerder gepubliceerd in De Gids. Jaargang 1888.
Electronisch beschikbaar bij DBNL ‘Op Bovegem.’
1934: Uitgave bij De Sikkel, Antwerpen

Den Haag: Loman & Funke – 236 p.

Afmetingen: 19.25 x 12.50 (gebonden – kaft in similileer)
Druk: Typ Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij.
1897 Madeleine (roman)  Contrasten (verhalen) Utrecht : H. Honig / Gent: J. Vuylsteke. –(Madeleine :145p. Contrasten pp 149-223.)

Afmetingen: 19.25 x 12.50 (gebonden – kaft in similileer)
1898 Meesterschap. Koningin Wilhemina-album 3
1904 De twistappel (roman) Rotterdam: W.L. Brusse. / Antwerpen : De Nederlandsche Boekhandel. -248p.

Afmetingen: 21 x 14.50 (gebonden – linnen kaft)
1906 Erfelijk belast (roman)

2023: Heruitgave bij Davidsfonds Uitgeverij, Antwerpen met een nawoord van Leen Huet. Harde kaft – 21.70 x 13.90 Opmaak omslag: Herman Houbrechts – Beeld omslag: Paula Modersohn-Becker – Opmaak binnenmerk: -5NUL8 Grafische Producties.

Rotterdam: W.L. & J. Brusse. – 229 p.

Afmetingen: 20.50 x 15.50 (gebonden – in linnen kaft)
1906 De groote manoeuvers. (novelle) Brugge: C. Moeyaert. -131p.

Reeks: Nederlandsche Volksbibliotheek.
Afmetingen: 19.50 x 13 (ingenaaid)
1906 Het lot der kinderen. (novelle) Amsterdam: L.J. Veen. – 157 p. / Aalst : De Seyn-Verhougstraete -157p.

Afmetingen: 19 x 13 (ingenaaid)
z d

[1907]

Jonggezellen Levens. (verhalen)

Bevat: Jonggezellen Levens (pp 5-64); Meesterschap (pp 65-458); – Vrijheid-Blijheid (pp 149-202); – Bella en Sieska (pp 203-224)– Wintergezichten (pp 225-233).
1934: Uitgave bij De Sikkel te Antwerpen met als titel ‘Jonggezellen levens en andere novellen’.

Utrecht: Bruna en Zoon. – 233 p. / Aalst : Deseyn- Verhougstraete, s. a

Afmetingen: 20 x 15.50 (twee afwerkingen)
Afwerking Bruna en Zoon = gebonden met linnen kaft.
Afwerking De Seyn Verhougstraete = ingenaaid.
Beiden: Stoomdruk Ach. De Seyn Zoon, Aalst.

1911 Een revolverschot (roman)

1934: Uitgave (Verzamelde werken) bij De Sikkel te Antwerpen. -229p.
1983: Uitgave bij Manteau te  Antwerpen als Grote Marnixpocket nr 248.
1998: Heruitgave bij Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Atlas/Contact in een door Karel Jonckheere bewerkte versie. met een inleiding van Leen Huet.
2021: Heruitgave bij Uitgeverij De Geus te Breda (192p.) Gemoderniseerd en van een nawoord voorzien door Annelies Verbeke.
Utrecht: H. Honig. (Voorplat) / Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel (Titelblad) – 204p.

Afmetingen: 21 x 18 (gebonden)
1912 Levensleer. (roman)

1907: Samen met Cyriel Buysse  uitgegeven in het tijdschrift Groot Nederland jg5 (1907) onder het gezamenlijk pseudoniem LOUIS BONHEYDEN
Gent: Ad. Herckenrath. -2 bladen + 354 p.

Afmetingen: 21,5 x 15,5 (geïllustreerde omslag)
1915 Bina en andere novellen.

Bevat: Bina (pp 5-68); Onze idealen (pp 59-114);  – Peetje Girre (pp 115-149); – Een terugkomst (pp 150-203); – Kijkjes in de huizen (pp 204-253).

Titelblad
Amersfoort: Valkhoff & Co. – 255p.

Afmetingen: 21 x 15.50 (ingenaaid)
1920 Tamboer. (verhalen)

Bevat tevens: Een stierengevecht – Perrico en grootmoeder Tonia
Antwerpen: S. V. “Lectura”, -78p.

Reeks: Lecturareeks III
Afmetingen: 20.25 x 14 (ingenaaid)
 POSTUUM
1925 Van hier en elders (bloemlezing)

Omslag: Victor Stuyvaert
Met een inleiding door M Basse.
Portretfrontispice van de schrijfster over de volle bladzijde.
Bevat: Een karmelietes (pp 1-36) ; Madame Barré (pp 37-62) ; Drie kleine schetsen (pp 63-74) ; Plaatje Mulderman (pp 75-90) ;  Levensbeeldjes (pp 91-108) ; Stoombootindrukken (pp 109-120) ; Baron en Baronesken (pp 121-140) ; Boerenidylletje (pp 141-154) ; Het Onze Vader (pp 155-213).

Gent: Boekhandel Van Rysselberghe en Rombaut. -VIII +214p.

Reeks: Oswald de Schamphelaere-fonds; vol. 1
Afmetingen: 19.60 x 13.50 (ingenaaid – zachte kaft)
Nota: Er bestaan 2 versies van het voorplat. Eentje met bovenaan de vermelding: Uitgave van het Oswald de Schamphelaere-fonds N°1 en eentje zonder die vermelding.
1933
-36
Volledige werken (10 delen)  Antwerpen: Uitgeverij De Sikkel
1949 Herinneringen aan Frans Rens.

Virginie Loveling Herinneringen aan Frans Rens (1905)  Een onuitgegeven tekst bezorgd door G. Schmook Lid van de Kon. Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde.
1967:
Tevens opgenomen in ‘Herinneringen’ bloemlezing uitgegeven door Uitgeverij Heideland in de reeks Vlaamse Pockets nr 219

In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1949. pp 87-109 & 113-137
1967 Herinneringen.

Bijeengebracht en ingeleid door Antonin van Elslander.

Bevat: Biografie (pp. 9-25)
Herinneringen uit mijn kindertijd: Florence Schoor (pp 26-77); Belle en Sieska (pp 78-90); Perrico en grootmoeder Tonia (pp 91-99)
Meester Neirinck pp 100-110)
Herinneringen aan Frans Rens (pp 111-129)
Nopken (pp 130-143);
Milan van Servië (pp 144-155)
Een soirée bij Busken Huet en een receptie bij Victor Hugo (pp 156-173)
Hasselt: Uitgeverij Heideland. -175p.

Afmetingen: 18 x 10.80 (pocket)
Reeks: Vlaamse Pockets nr 219

1972 Meester Neyrinck. (novelle)

Omslagtekening:  Dirk Verstraete
Foto’s omslag: AMVC / Antwerpen.
1976: 2de druk

Brussel: D.A.P., Reinaert Uitgaven.-633 + [V]p.

Afmetingen: 20.80 x 13.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Reeks: Omnibus Vlaamse Parels 19de eeuw. Meester Neyrinck pp 159-170

1978 Mijne goede faam. (verhaal) 1978 Vlaamse dorpsverhalen In: “Vlaamse dorpsverhalen uit vroeger tijd” -pp. 57-85.

Afmetingen: 18  x 10.70 (pocket)
Utrecht: Het spectrum. Reeks: Prisma boeken. – Utrecht; vol. 1850
Bloemlezing gekozen en toegelicht door dr. Tjaard W.R. de Haan
1983 Een revolverschot. (roman)

Hertaald door Karel Jonckheere.
Antwerpen: A. Manteau. -139p.

Afmetingen: 20.50 x 12.50 (paperback)
Reeks:  Grote Marnixpocket nr 248.

1998 Een revolverschot. (roman)

Met een inleiding van Leen Huet
Omslagontwerp: Marjo Starink
Omslagillustratie: c. 1998 James Ensor, Russische Muziek (1881), c/o Beeldrecht, Amstelveen
Typografie: Arjan Weenink
Tekst gebaseerd op de in 1983 door Karel Jonckheere bewerkte versie.
Oorspronkelijke editie: 1911
Loveling Virginie 1 Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Atlas/Contact. -159p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (paperback)
1999 Sophie (roman)

Omgespeld door Sylvie Engels
Met een inleiding door Daniël Vanacker.
Uitgegeven in het verlengde van de tentoonstellling “Om de schone ziel van ’t kind”
1885: Eerste druk.
Loveling Virginie 2 Gent: Liberaal Archief. -311p.

Afmetingen: 20 x 12.50 ingenaaid)
1999 In Oorlogsnood. Virginie Lovelings dagboek (1914—1918)

Teksteditie verzorgd door Ludo Stynen & Sylvia van Peteghem.
Met medewerking van Bert van Raemdonck, Isabel Vanzieleghem, Bart Van Lierde
Omslagontwerp: Jan van Caneghem.
Omslagafbeelding: Het Maria Hendrika Plein aan het Gentse St.-Pietersstation tijdens WO I. Uit Kriegsalbum von Gent, herausgegeben von der Photographischen Abteilung der Kommandantur Gent, 1916, p. 182.
Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde [Gent] KANTL

Reeks: Literaire tekstedities en bibliografieën vol. 4.
 
2005 Oorlogsdagboeken 1914-1918 : een vrouw vertelt over haar Eerste Wereldoorlog.

Selectie van dagboekfragmenten bezorgd door Sylvia Van Peteghem en Ludo Stynen.
2de editie van de uitgave van 1999

Antwerpen : Meulenhoff/Manteau. -431p.
2007 In Oorlogsnood .Virginie Lovelings dagboek 1914-1918.

Tekstkritische elektronische editie [van het volledige dagboek] door Bert Van Raemdonck.

Gent: Centrum voor Teksteditie enBronnenstudie (CTB) Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL)

De Universiteitsbibliotheek Gent biedt de tekst van deze integrale editie aan als Word-document.

2009 Meesterschap in tweevoud : novellen en schetsen van Rosalie en Virginie Loveling.

Bezorgd en ingeleid door Piet Couttenier en Anne Marie Musschoot.
Afbeelding omslag: detail uit foto van de drie gezusters Loveling links Virginie, rechts Rosalie. AMVC-Letterenhuis Antwerpen en Cyriel Buysse Genootschap Gent.
Ontwerp omslag: Geert de Koning, Kampen.
Vormgeving binnenwerk: Paul Boyer, Amsterdam

Amsterdam : Amsterdam University Press. -160p.

Afmetingen: 24.20 x 17 (garenloos gebrocheerd)
Reeks: De amazone-reeks. – Amsterdam; vol. 2009: 1

2021 Les soeurs Loveling / De zussen Loveling. (tweetalige bloemlezing)

Acht hedendaagse dichteressen nemen de gedichten van de zussen onder de loep en schreven elk een reactie op een gedicht dat hun in het bijzonder heeft geraakt. Met Catherine Barsics, Victoire de Changy, Hind Eljadid, Astrid Haerens, Ruth Lasters, Cathy Min Jung, Bwanga Pilipili en Maud Vanhauwaert. Met een inleiding van filosoof en auteur Tinneke Beeckman

Brussel: Midis de la Poésie Editions / Gent: Poëziecentrum vzw. -170p.

Afmetingen: 20.10 x 14.10 (paperback)
Tweetalige uitgave. Keuze en vertaling naar het Frans: Danielle Losman, Katelijne De Vuyst en Pierre Geron

2021 Een revolverschot. (roman)

Oorspronkelijke uitgave: 1911
Gemoderniseerd en van een nawoord voorzien door Annelies Verbeke.

Breda: De Geus bv.  -192p.

Afmetingen: 21.60 x 13.50 (paperback)
Reeks: Salamander klassiek

2022 Een winter in het Zuiderland. (reisverhalen)

Bezorgd en van een voorwoord voorzien door Ludo Stynen.
Eerste uitgave: 1890
Opmaak omslag: Herman Houben.
Beeld omslag: Frank Benson, Sunlight, 1909.
Opmaak binnenwerk: 5NUL8 Grafische Producties

Antwerpen: Standaard Uitgeverij nv. -416p.

Afmetingen: 21.7 x 14.20 (harde kaft met stofomslag)

2023 Erfelijk belast. (roman)

Oorspronkelijke uitgave in 1906
Met een nawoord van Leen Huet.
Opmaak omslag: Herman Houbrechts
Beeld omslag: Paula Modersohn-Becker
Opmaak binnenmerk: -5NUL8 Grafische Producties
.

Leuven: Davidsfonds. -224p.

Afmetingen: 21.70 x 13.90 (gebonden – harde kaft)

 PUBLICATIES IN TIJDSCHRIFTEN

Primaire teksten beschikbaar in de dbnl

Andere publicaties in tijdschriften

 • ‘Nieuwjaarsavond’ in: DE EENDRAGT VII, 16, 9.1.1853, 63
 • ‘Help uwe broeders’ in: DE BROEDERMIN VI, 48, 17.2.1853

Nederduitsch Letterkundig Jaarboekje” (gedichten)

 • 1855: pp. 64-65: Het liedje myner kindschheid. (Herinnering) Virginie Loveling. Nevele, Oogstmaend 1854.
 • 1856 pp. 75-77: De Verwachting. Virginie Loveling. Nevele, 1855.
 •             1857: pp. 55-58: De Molenzeilen. Virginie Loveling. Nevele, 1856. 1857
 • 1858 : pp. 66-68: Gods Geheim. Virginie Loveling. Nevele, 1857.
 • 1860 : pp. 49-51: Twee Broeders. Virginie Loveling. Nevele, juli 1858.
 • 1861 : pp. 48-50: Onrust. Virginie Loveling. Nevele,
 • 1862  :pp. 33-34: Bij Regendag. Virginie Loveling. Nevele,1861.
 • 1863: pp. 50-51: Aan ’t Strand. Virginie Loveling. Nevele, 1862.
 • 1864 : pp. 50-51: Een zomersche Zondag.Virginie Loveling. Nevele, 1863.
 • 1865 : pp. 83-88: De Schoone Reis.Virginie Loveling. Nevele, 1864.
 • 1866 : pp. 99-101: Begrafenis. Virginie Loveling. Nevele. December 1865.
 • 1868 : pp. 57-61: Het Nieuwjaarsbezoek. Virginie Loveling, Nevele, 1867.
 • 1869 : pp. 42-43: Najaarsindruk. Virginie Loveling. Nevele, 1867
 • 1870 : pp. 49-50: Een Levenslot. Virginie Loveling. Nevele, 1869.
 • 1871 : pp. 40-41: Morgenwandeling. Virginie Loveling. Nevele, 1870
 • 1872 : pp. 35-36: Gevangenschap. Virginie Loveling. Nevele, 1871.
 • 1873 : pp. 32-34: Gelijkheid. Virginie Loveling. Nevele, 1870.
 • 1874 : pp. 35-36: De Nevel. Virginie Loveling. Nevele, 1873.
 • 1875 : pp. 35: Het Eindje Touw. Virginie Loveling. Nevele, 1874. & pp. 57-58: De kleine Savoyaard. Virginie Loveling. Nevele, 1874

Nederduitsch Tijdschrift

‘Detel’, (naar het Platduitsch van Klaus Groth) Nederduitsch Tijdschrift, 1866, nieuwe serie, deel I., 27-64.
‘Antoon’, (naar het Platduitsch van Klaus Groth) Nederduitsch Tijdschrift, 1866, nieuwe serie, deel 2. 47-85.

DE VLAAMSCHE SCHOOL, 1855-1901

‘In ’t voorbijgaen’. DVS 7 (1861), 79.
‘Indrukken (Een Duitsch Bestedelingenhuis)’. DVS 44 (1898), 257-259.
‘Indrukken. Het korenwegetje’. DVS 47 (1901), 288-289.

DE TOEKOMST, 1857-1898

‘De Avondindruk’. De Toekomst 13 (1869), 31.
‘Het ontwaken’ De Toekomst 14 (1870), 21.
‘De geboortegrond’. De Toekomst 15 (1871), 30.
‘Het doel van middelbaar onderwijs voor meisjes, door A.M. De Cock’. (boekbespreking) De Toekomst 15 (1871), 385-387.
‘Moederlijk gezag’. De Toekomst 16 (1872), 93-94.
‘De zucht naar ’t schoone’. De Toekomst 17 (1873), 16.
‘Eenige bemerkingen op sommige strophen van Ledegancks gedicht ‘De hut in ’t Woud’’. De Toekomst 18 (1874), 117-121.
‘De keus eener kostschool’. De Toekomst 18 (1874), 183-184.
‘Iets over Andersens vertellingen’. De Toekomst 18 (1874), 313-321.
Boekbespreking van Louwerse “Voor de Kinderkamer, een geïllustreerd maandblad voor het kleine volkje” De Toekomst 28 (1884), 152-154
‘Grootmoeders portret’ (met G. Antheunis) De Toekomst 30 (1886), 371.
‘De Conferring of Degrees’ te Cambridge’. De Toekomst 37 (1893) , 144-149.

NEDERLANDSCH MUSEUM, 1874-1894

‘De verdwaalden’ NM 1 (1874 I), 72-84
‘Vaarwel en Wederzien’. NM 3 (1876 II), 94
‘Een letterkundig onderhoud’ NM 3 (1876 II), 222-227
‘Bloemengeschenken’ NM 4 (1877 II), 297-313
‘Een Holsteinsche Jongen. (Naar het Platduitsch van Klaus Groth)’. NM 7 (1880 II), 174-268
‘Amazone door Mr. C. Vosmaer’. NM 8 (1881 II), 245-247
‘Studiën over Calderon en zijne geschriften, door J.J. Putman’. NM 8 (1881 II), 340-367
‘Lelie en Rozeknoppen. Weekblad voor meisjes’. NM 9 (1882 I), 243-249
‘Witen Slachters. Nog een vertelling uit mijne jongheidsparadijs. Naar het Platduitsch van Klaus Groth’. NM 9 (1882 II), 316-348
Een wereldlijk hospitaal’. NM 13 (1887 II), 47-66
(A P Samien:)  ‘Een staaltje van boerenspraak’. NM 14 (1888, I), 106-115
Eene catholieke processie in Hannover’. NM 14 (1888 II), 5-15
Uit: Een winter in het Zuiderland’. NM 14 (1888 II), 228-235
‘De Conferring of Degrees’ te Cambridge’. NM 18 (1892 II), 313-320

La Flandre Libérale (1876-1881)

‘L’Infanticide en Chine’ La Flandre Libérale, 6.1.1876
‘Le bon Dieu déthrôné’ La Flandre Libérale, 7.2.1876
Inzending zonder titel La Flandre Libérale, 24.2.1876
‘Voltaire au paradis’ La Flandre Libérale, 23.5.1876
‘On nous écrit de M,  petit village de la Flandre orientale. La Flandre Libérale, 3.2.1880
‘On nous écrit de A’ La Flandre Libérale, 2.3.1880
‘On nous écrit de Nevele’ La Flandre Libérale, 12.8.1880
‘Le dernier ami’ La Flandre Libérale, 20.9.1880
‘L’école de l’armée’ La Flandre Libérale, 18.1.1881

L’ ATHENAEUM BELGE

Recensie van Klaus Groths  Drie Platdeutsche Erzählungen l’ Athenaeum belge, IV, 5.  1.3.1881, 51-52.
Recensie van Teirlinck-Stijns Six nouvelles, traduites du flamand par J. Elseni et F. Gueury. l’ Athenaeum belge, IV, 10.   15.5.1881, 109-110.
Recensie van Amazone door C. Vosmaer l’ Athenaeum belge, IV, 20.   15.10.1881, 232.
Recensie van de Romantische werken van J.J. Cremer l’ Athenaeum belge, V, 2.   15.1.1882 14-16.
Recensie van Studiën over Calderon en zijne geschriften door J.-J. Putman, l’ Athenaeum belge, V, 9.   1.5.1882 102-103

DE GIDS

‘De troon van Engeland’. De Gids, XXXXVII, 1883, dl 4  361-388

GERMANIA, 1898-1905

‘Contrasten. I. Twee jonge juffertjes. II. Twee jonge werkmeisjes’. Germania 2 (1899-1900), 122-130
‘Contrasten. Baron en Baronesken’. Germania 3 (1900-1901), 39-49
‘Contrasten. I. Thuis. II. Elders’. Germania 7 (1905), 612-621

Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle, 1878-1897

‘Avondlicht’ NDKH 12 (1889-1890), 199

Tijdschrift van het Willemfonds,  (1898-1906)

‘H.W. Cornelis. De schriftlezing. Handschrift en karakter’. TWF 3 (1898, 1ste deel), 190-192
‘Voor onze meisjes. Weekblad voor meisjes van 12-16 jaar, onder Hoofdredactie van Mevrouw Therèse Hoven’. TWF 5 (1900, 1ste deel), 369-370

VOLKSKUNDE  (1888-1914)

‘Het Paardewijden’. Volkskunde 7 (1894), 77-82.
‘Volksuitdrukkingen en toegepaste volksgeneeskunde’. Volkskunde 10 (1897), 98-101.
‘De stalkaars’. Volkskunde 10 (1897), 180-182.
‘De pelgrim’. Volkskunde 11 (1898-1899), 57-59.
‘Hertrouwen’. Volkskunde 11 (1898-1899), 159-165.
‘Stockvisch eten’. Volkskunde 12 (1899-1900), 97-101.
‘Melk te drinken geven’. Volkskunde 12 (1899-1900), 167-169.
‘Eene parel op het oog’. Volkskunde 13 (1900-1901), 14-19.
‘Van de schoone visioene’. Volkskunde 13 (1900-1901), 161-168.
‘Menschenzalf’’. Volkskunde 14 (1902), 25-28.
‘Verleid worden’. Volkskunde 14 (1902), 144-148.
‘Slechte boeken’. Volkskunde 15 (1903), 148-153.

HET LEESKABINET (1834-1903)

‘Een zonnestraal bij regendag’ Het Leeskabinet LXVII, 1900, 97-112.
‘Een Gulliver en Lilliputters’ Het Leeskabinet , dec. 1901,  200-203.
‘Stonehenge’ Het Leeskabinet , 1902,  127-131.

NEDERLAND (1849-1944)

‘Dierenbescherming’ Nederland 1896, dl 2, 352-356.
‘Stoombootindrukken: Dames uit de harem’ Nederland 1903,  dl 1, 153-163.
‘Stoombootindrukken: Een terechtstelling aan boord’ Nederland 1904,  dl 3, 377-381.
‘Stoombootindrukken: Never quite happy’ Nederland 1905,  dl 1, 3-8.
‘Zermatt’ Nederland 1907, dl 3, 121-139.

DE VLAAMSCHE GIDS, 1905-1914

‘Herinneringen uit mijn kindertijd. Perrico en Grootmoeder Tonia’. DVG 1 (1905), 307-315.
‘Stoombootindrukken. In den Indische Oceaan. Kleine Erik’. DVG 1 (1905), 503-510.
‘Nopken’. DVG 3 (1907), 229-241.
In: Dina Logeman-van der Willigen, ‘Jongere krachten in de moderne Noorsche literatuur’, is een vertaling door Virginie Loveling van een gedicht van Knut Hamsun opgenomen. DVG 4 (1908), 77-93.
‘De Stromboli. Stoombootindrukken’. DVG 5 (1909), 105-108.
‘Meester Neyrinck’. DVG 6 (1910), 310-319.
‘Te Saint-Hubert’. DVG 8 (1912), 500-512.
‘In oorlogsnood. Fragment uit mijn dagboek’ DVG 11 (1922-23),  27-47 / 113-116 / 327-339

CAROLUS, 1911-1914

‘Dierenbescherming’ Carolus 1 (1911:38), z.p.
‘Stoombootindrukken. Dames voor een Harem bestemd’. Carolus 2 (1912:3), z.p.
‘De Zwijgende Nonnen van Anglet’. Carolus 2 (1912:35), z.p.
’Milan van Servië’. Carolus 3 (1913:3), z.p.
‘Stoomboot-indrukken’ [ I. Aan boord van de “Karlsruhe” – II. In Biscaye’s Sleepless Bay. III. Op den terugkeer. In den Indischen Oceaan] Carolus 3 (1913:26)
‘Contrasten. De rijp’. Carolus 4 (1914:4), z.p.

Gent XXe Eeuw, 1910-1914

‘Dierenbescherming’ Gent XXe Eeuw 2 (1911:9), z.p.

 Letterkundige bijdragen van ’t Kersouwken, 1896-1914

‘Een mislukt leven’ LBK 17 (1913-1914:3), 15-18

ONZE STAM, 1907-1910

‘Het liedje mijner kindsheid’ OS 6 (1912), 5-6

GROOT-NEDERLAND (1903-1944)

‘Milan van Servië’ Groot-Nederland 1906, dl 2, 139-148.
‘Opzoekingen naar oude liedjes’ Groot-Nederland 1906, dl 2, 512-544.
‘Een soirée bij Busken Huet en een receptie bij Victor Hugo’ Groot-Nederland 1908, dl 1, 467-482.
‘Herinneringen aan mijn kindertijd. Florence Schoor’ Groot-Nederland XIX (1921), dl.2, 576-618.
‘Dat peperboomke’ Groot-Nederland XX (1922), dl. 2, 257-260.
‘Op Sprietkasteel. Een menschenleven’ Groot-Nederland XX (1922), dl. 2, 29-56.
‘Wat zei die blik?’ Groot-Nederland XXI (1923), dl.2, 641-643.

DIETSCHE WARANDE & BELFORT

‘In oorlogsnood. Een fragment’ DW&B, XXI, (1921), dl 1,  273-297 / 417-438 / 594-605.
‘Charley’ DW&B, 1923, 982-986.