home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Crick, Jef

JEF CRICK

Aalst, 23 oktober 1890 – Sint-Amandsberg, 7 juni 1965

Dichter, roman- en toneelschrijver, biograaf en essayist, kunstrecensent en journalist.

Als romanschrijver waren vooral ‘De ridder van het kasteel van Laerne’ (1933 e v ) en ‘Petrus Paulus Rubens, de roman van zijn leven’ (1943) een groot succes. Als kunstcriticus was zijn faam minstens even groot. Zijn tweedelig Kunstalbum : leven en werken onzer beeldende kunstenaars (1934-1935) is een unieke compendium met informatie over waardevolle, maar minder bekende kunstenaars.

Crick heeft vaak onder pseudoniemen gepubliceerd.
o a : Cecil Grace; Elmar; Excelsior; Josse; Musicus (in Excelsior) voor details zie rubriek A-Z Pseudoniemen lexicon

BIOGRAFIE

23 oktober 1890 : Geboren te Aalst als Jozef Crick. Zoon van Adrianus-Franciscus Crick, secretaris van de burgerlijke godshuizen van Aalst en van Maria-Hortensia de Smet, die winkel hield.

Hij doorliep de humaniora aan het Sint-Jozefscollege bij de paters jezuïeten te Aalst en had er onder meer les van de paters Jozef Van Mierlo (in de poësis) en Evarist Bauwens (in de retorica) – auteur van geprezen handboeken en van de reeks ruim verspreide Nederlandse bloemlezingen ‘Noord en Zuid’.  Pater Lode Taeymans – tevens een voortreffelijk kunstschilder – was in zijn tijd de studieprefect. Nog tijdens de humaniora kwam zijn literair talent tot uiting.

1906: Als 16-jarige schrijft hij een dichtbundeltje “Rouwkransje” voor een overleden vriend.

 • Of hij dat deed onder invloed van Guido Gezelle – zie zijn Kerkhofbloemen uit 1858 – is niet geweten, maar Crick toont hier wel zijn taalvaardigheid.

1909: Naar aanleiding van de oprichting van het standbeeld van Albrecht Rodenbach schrijft het Vlaamsgezinde tijdschrift “De Student” (uitg. te Lier onder beheer van Dr. A. Laporta), een literaire prijsvraag uit. Crick neemt er deel aan. Zijn verhandeling “Losse Gedachten over Albrecht Rodenbach” wordt bekroond.

 • De Aalsterse drukker-uitgever Petrus van Schuylenbergh geeft de verhandeling uit en verspreidt er een paar honderd exemplaren van.

Zijn eerste vaste job vindt Crick op het kasteel van Overhamme bij Aalst, waar hij secretaris wordt van de in Erembodegem woonachtig katholieke volksvertegenwoordiger baron Louis-Marie de Bethune.

 • De Bethune was actief in de Aalsterse perswereld en behoorde tot een invloedrijke familie in het sociale en politieke keven van de Aalsterse regio.
 • Crick schrijft er in opdracht van zijn werkgever tal van politiek getinte artikels in het sterk sociaal gerichte weekblad “De Dageraad”.

Willens nillens wordt hij meegesleurd in een heftige verkiezingscampagne, iets wat hem voor de rest van zijn leven afkerig maakt van politiek.

Het zijn eerder ‘Kunsten en Letteren’ die zijn interesse wekken. In zijn weinige vrije uren schrijft hij gedichten en levert hij bijdragen voor tijdschriften als ‘Jong Dietsland’, Dietsche Warande en Belfort’ en ‘Nieuw Leven’.

1910: Zijn beste gedichten bundelt hij onder de titel Verzekens. De bundel – weerom verschenen bij Van Schuylenbergh – krijgt goede kritieken.  In 1911 verschijnt er een tweede druk.

November 1913: Stichter en hoofdredacteur van het literaire en artistieke maandblad “Excelsior“, dat een forum wil bieden aan de toenmalige generatie schrijvers.

 • Het eerste nummer rolde van de pers in november 1913.Door het oorlogsgebeuren verschenen er slechts 9 nummers met een totaal van 144 pagina’s. Gerenommeerde schrijvers werkten er aan mee: Richard De Cneudt, pater Hilarion Thans f.m., Basiel De Craene, pater D.A. Stracke S.J.…

WERELDOORLOG 1914-1918

1913: Wordt medewerker, later feitelijk hoofdredacteur van het katholieke tijdschrift “De Denderbode”.

 • In “De Denderbode” schrijft hij een uitgebreide biografie van de Deense auteur Johannes Jörgensen, die in 1912 professor esthetica was geworden in Leuven. Ook aan de 19de -eeuwse Franse dominicaan en predikant Henri Lacoraire werd een dergelijke studie gewijd.
 • De studie over Jörgensen werd in 1917 in boekvorm uitgegeven door uitgeverij Van de Putte in Aalst

Jef Crick schrijft in de oorlogsperiode veel gedichten die hij in diverse tijdschriften kan publiceren. (zie bijlage na de chronologische bibliografie: Cricks gedichten in het tijdschrift : Vlaamsch Leven – Zelfstandig Vlaamsch Geïllustreerd Weekblad)

1915: Oorlogswee’, een fragment uit een lyrisch drama verschijnt, alsook een sonnettencyclus Smartlied geïnspireerd op het vroegtijdig overlijden van zijn zus Rosina.

1916: De bundel Mondschein-sonate van Beethoven wordt tot zijn beste poëzie gerekend en kan bogen op een 2de druk in hetzelfde jaar.

23 juni 1917: Treedt te Etterbeek in het huwelijk met Elza Calmeyn, dochter van de Brugse tekenaar, pastellist en etser Karel Calmeyn.

1918: De bundel ‘Sonnettenbundel’ staat volledig in het teken van het sonnet. Het motto van de bundel is geplukt uit een gedicht van Jacques Perk: ‘Klinkt helder op, gebeeldhouwde sonnetten’ en geeft weerklank  aan de invloed van de toen vernieuwende poëzie van de Tachtigers: Jacques Perk, Willem Kloos en Helena Swarth.

Het is tevens zijn laatste bundel, want na de oorlog houdt Crick de poëzie grotendeels voor bekeken.

INTERBELLUM : FRENETIEKE ACTIVITEIT

1919: Crick kan als journalist aan de slag bij de krant “De Standaard”, waar hij collega wordt van o a Jan Boon, Alfons Martens, Filip De Pillecyn en dr. Van de Perre.

 • Aanvankelijk was Crick lid van de redactie van “Ons Volk Ontwaakt’ in Brussel.
 • In het speciale nummer van 14 september 1919, – volledig gewijd aan Albrecht Rodenbach ter gelegenheid de terugkeer van diens monument in Roeselare -, verschijnt zijn eerste grote interview en wel met Hugo Verriest, Rodenbachs leermeester en mentor.
 • Crick schreef wel meer artikels in dat tijdschrift. Een overzicht daarvan – ons welwillend ter hand gesteld door de heer Louis Govaerts voorzitter van de Heemkundige kring De Oud Oostburg te Gent – vindt u achteraan na de bibliografie.

1921-1930: Wordt zowat de ‘vliegende reporter’ van De Standaard. Iedereen die in cultureel Vlaanderen enige naam of faam had krijgt hem over de vloer voor een persoonlijk interview.

 • Regelmatig schrijft hij onder pseudoniem ‘Erasmic’ in de krant felgesmaakte humoristische krabbels. Naar het einde van de dertiger jaren wou hij deze krabbels – met illustraties van Charles Doudelet – in boekvorm uitgeven, een project dat door de economische crisis en de nakende oorlog in het water viel.

November 1923 – oktober 1927 : Kan in het vervallen kasteel van Laarne drie kamers afhuren op de bovenverdieping van de noordvleugel “bekroond met spits dak en torentje”. Achteraf bewoonden we ook nog de benedenverdieping, die paalde aan de kapel… Men trad er binnen via een kleine gang, waarin zich twee inspringende kruisramen met stenen zitbanken bevonden en waar ook een groot schelpvormig wasbekken in de dikke wand gebouwd was. Deze benedenverdieping bestond uit een keuken met pittoreske schoorsteenmantel en een kleine voutkamer. Daaronder lag een doolhof der misterieuze schemerige kelders, waar wij onze watervoorraad dienden te halen”.  (Crick J. Ik was eens kasteelheer te Laarne, in De Toerist, Halfmaandelijks orgaan van de Vlaamse Toeristenbond V.Z.W., jg. 37, nr. 12, 16 juni 1958, p. 155)

Crick had het kasteel ‘ontdekt’ tijdens het maken van een reportage over deze burcht in augustus 1922 voor het tijdschrift Ons Volk Ontwaakt.

Dit verblijf en de studie van enkele archiefstukken zetten hem ertoe aan een driedelige roman te schrijven met als titel: De ridder van het kasteel van Laarne: een roman uit de 16de eeuw.

 • Het is het verhaal van de 16de-eeuwse Laarnse ridder, hoogbaljuw en vertegenwoordiger van Alva in deze streek – en van diens dochter Monica die smoorverliefd is op jonker Willem van Hembyze, zoon van de Gentse Jan van Hembyze. Het verhaal speelt tegen de achtergrond van de tumultueuze gebeurtenissen uit die tijd, de genadeloze strijd tussen de geuzen en de aanhangers van de Spanjaarden, de beeldenstorm, vervolging, foltering en terechtstelling.
 • Aanvankelijk werd het – van 18 september 1932 tot 5 juni 1933 – door de auteur zelf in feuilletonversie gepubliceerd.

1926: Treedt in dienst van het dagblad ‘Het Volk’ als medewerker van de kunstrubriek. Hij zal er de rest van zijn carrière aan deze krant verbonden blijven.

 • Opnieuw reist Crick het hele Vlaamse land af en interviewt zowat alle grote namen uit de kunstwereld: Stijn Streuvels, Felix Timmermans, Flor Van Reeth, Emile Claus, Valerius de Sadeleer, Jules De Bruycker, Dirk Baksteen, August De Boeck, Flor Peeters en tientallen anderen.
 • Crick schrijft niet alleen over kunst en kunstenaars, hij schrijft ook humoristische stukjes onder diverse titels zoals o m ‘Bij den kapper’, Hier scheert men gratis’, ‘Krabbels’ en ‘In den Ouden Uil’
 • Soms gebruikt hij zijn eigen naam, maar vaak gebruikt hij schuilnamen zoals Jazz, Harmonie, Nec spe Nec metu, Picknick, Musicus, Gillette.
 • Her en der in diverse bladen en tijdschriften vinden we artikels geschreven onder de meest diverse schuilnamen: Excelsior, Josse, Jef Studax (in De Standaard/Ons Volk Ontwaakt) ??, Fra Diavolo, Cecil Grace, Elmar, Elsevier (weekblad De Volksmacht ook in Volk en Kultuur 1943 jg. 3) Veritas (in Volk en Kultuur 1941 jg1).

1927  Crick verhuist naar Sint-Amandsberg, aanvankelijk op de Antwerpse Steenweg 351. Zeven jaar later (1934) verhuist het gezin naar de Heiveldstraat.

 • Hij zet er zich in voor de realisatie en uitbreiding van de begraafplaats Campo Santo, waar hij zelf ook werd begraven.
 • In de jaren 1940 zet hij de reeks “Campo-Santo” op, waarin kleine monografieën over grote Vlamingen die daar begraven liggen verschijnen. (4 deeltjes gepubliceerd in de periode 1945-1948), o.m. over Jan Frans Willems, Karel-Lodewijk Ledeganck, Ferdinand August Snellaert, Florimond en Prudens van Duyse en anderen.

1929: Het Volk’ publiceert zijn roman ‘Toen moeder heenging’ in afleveringen van 15 december 1929 tot 31 januari 1930.

1932-1935: Veel van zijn journalistieke, kunsthistorische bijdragen –  o.m. Dietsche Warande en Belfort en Ons volk ontwaakt, De Standaard en nadien van Het Volk  – worden gebundeld en gepubliceerd in zijn tweedelig Kunstalbum : leven en werken onzer beeldende kunstenaars (1934-1935).

 • Crick bespreekt er 193 kunstenaars (vol 1 -86 en vol II 107) met biografie, portret en afbeelding van enkele werken. Bevat enkele originele afdrukken, gedrukt op speciaal papier
  Naast alle bekende kunstenaars biedt het boek ook een uniek overzicht van kunstenaars waarover weinig bekend is en waarover geen afzonderlijke boeken bestaan.

1932-1933: De roman De ridder van het kasteel van Laarne: een roman uit de 16de eeuw wordt in eigen beheer gepubliceerd in 39 wekelijkse afleveringen, onder de reekstitel Romans voor ons volk (afl. 1 en 2) en vervolgens Romans: Geen rijker kroon, dan eigen schoon.

 • Bij elke aflevering was een deeltje van zijn reeds vermeld Kunstalbum De nummers waren rijkelijk geïllustreerd met houtsneden en platen van tal van kunstenaars, vrienden van de auteur. In de afleveringen 18 en 20 (resp. 9 en 23 jan. 1933) en 37, 38 en 39 (resp. 22 en 29 en 5 juni 1933) geeft Jef Crick zijn bronnen van de roman aan en doet hij het verhaal van zijn verblijf in het slot en van de vele kunstenaars die hem daar kwamen bezoeken.

1934: De roman wordt als boek gepubliceerd bij handelsdrukkerij “Het Volk”. De oplage bedroeg 7600 exemplaren (gewoon papier) en 200 door de auteur gesigneerde exemplaren op fijn luxepapier.

 • De roman (ook in de feuilletonversie) is verlucht met talloze illustraties van o m Karel Doudelet, Herman Verbaere, Victor Stuyvaert, Alfons Mora, A. Heins, Gerard Hermans, Pater Kallist Fimmers O. Praem., Rob Courtens, Luc en Jean De Weert, Berten Schepers, e.a., alsook met vele 16de eeuwse gravures.

1935: De roman  De ridder van het kasteel van Laarne: een roman uit de 16de eeuw wordt bekroond met de Karel Barbierprijs van de (toen nog) Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde.

 • In 1941 wordt de roman herdrukt bij ‘Het Volk’
 • In 1944 volgde de tweede editie, ingekort en bewerkt, onder de titel Monica: roman uit de 16de eeuw.
 • In 1954 publiceerde D.A.P. Reinaertuitgaven (Brussel) een derde editie, eveneens onder deze titel
 • Twee jaar later bewerkt hij het verhaal voor opera; Lode van Dessel zorgt voor de muziek en de Koninklijke Gentse Opera creëert het werk als De jonkvrouw van Laarne.
 • Nog later bewerkt Crick het verhaal als “kleur-, vuur- schimmenspel”. Zo wordt het in 1958 als Monica opgevoerd in het voorhof van het kasteel van Laarne en nadien als tv-spel uitgezonden door de Vlaamse televisie.

WERELDOORLOG II EN DE NAOORLOGSE PERIODE

1939: Een tweede historische roman over het leven van Pieter Rubens ‘Petrus Paulus Rubens, de roman van zijn leven.‘ gaat als feuilleton van start bij “De Tijd” op  31 december 1939, maar valt na de 130ste aflevering stil op 12 mei 1940 bij het uitbreken van Wereldoorlog II.

Van 10 januari 1941 tot 1 augustus 1941 verschijnt de roman als vervolgartikel in het geïllustreerde weekblad “De Stad”. (raadpleegbaar bij de Erfgoedbibliotheek te Antwerpen)

1943: Ter gelegenheid van het eeuwfeest van Jan Frans Willems dicht hij een Kantate gewijd aan Jan Frans Willems, waarvoor Robert Herberigs de muziek schreef. Het geheel werd gecreëerd door het Gents Kamerkoor “Crescendo” o l v dirigent Omer van Puyvelde.

1943: Het kunsthistorische werk Petrus Paulus Rubens, de roman van zijn leven kent een groot succes. Het fraai uitgegeven boek wordt tot in 1977 herdrukt. In 1946 verschijnt er bij Uitgeverij La Sixaine een Franse vertaling onder de titel “Les vies multiples de Rubens”.

1944-1948: De Santo Campo uitgaven

 • Reeds vanaf 1938 stelt Crick het gemeentebestuur in kennis dat hij een aantal monografieën ter publicatie klaar heeft over illustere figuren die op het Campo Santo begraven liggen, waarbij hij om financiële steun vraagt. De gesprekken slepen wat aan en het uitbreken van Wereldoorlog II zet het project on hold.
 • Uiteindelijk worden er vier werkjes gepubliceerd met de financiële steun van pastoor Cyriel Palms:
  • 1944: Karel-Lodewijk Ledeganck, 1805-1847
  • 1945: Prudens Van Duyse, 1804-1859
  • 1946: Jan-Frans Willems, vader der Vlaamsche beweging 1846-1946 : zijn volledig levensbeeld.
  • 1948: Dr F. A. Snellaert, Dr Guislain, Frans De Potter, Florimond Van Duyse
 • Hoewel er nog materiaal was voor meer uitgaven bleef het uiteindelijk bij deze vier publicaties

Vanaf de jaren 1950 tot praktisch aan zijn dood werkt Crick mee aan het weekblad “De Volksmacht”

1952: Pax, of: Klein kerstoratorio. Kerstspelluisterspel – een bewerking van het gelijknamige theaterstuk uit 1916 – wordt door de N.I.R. Vlaams gesproken uitzendingen, uitgezonden  op zondag 24 december 1952.

1956-1961: Levert vele bijdragen aan Averbodes weekblad.

 • In het tijdschrift Heemkundig Nieuws, Contactblad van de Heemkundige Kring “Oost Oudburg” en het Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis, jg 17 nrs 3 / 4 – mei-augustus 1989 geeft Jos Clauwaert een overzicht van de bijdragen van Crick aan dit weekblad op pp 13-15.

7 juni 1965: Overlijdt te Sint-Amandsberg. Zijn graf bevindt zich op zijn geliefde Santo Campo begraafplaats, Sectie C, vierde rij, tweede graf

EPILOOG

1981: De vroegere Orchideeënstraat te Sint-Amands wordt omgedoopt tot Jef Crickstraat.

MEER OVER Jef Crick

 • V. D’HONDT, Jef Crick, in: Toneel, 1926.
 • Gaston DURNEZ, De Standaard. Het levensverhaal van een Vlaamse krant, Deel I, Brussel, 1998.
 • Poelman R., (1990), Jef Crick en zijn Santo Campo uitgaven pp 5-12 in: Heemkundige Kring De Oost-Oudburg vzw, jaarboek 32

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Website

Referentie

 • de Vleeschouwer: Jozef Crick, in: Nationaal biografisch woordenboek, dl. 6 (1974), p. 168-174
 • Roger Poelman, Jef Crick, zijn loopbaan en zijn oude dag, Heemkundige Kring De Oost Oudburg vzw. Jaarboek XXXVIII, 2001, pp 63-88. De publicatie vermeldt ook de vele (interessante) artikels die in hun tweemaandelijks contactblad zijn verschenen.

BEKRONINGEN

1935: ‘Barbier-Prijs’ van de Koninklijke Vlaamse Academie voor zijn historisch verhaal “De ridder van het Slot van Laarne”.

SMAAKMAKER

AVOND – BEIAARD

Met zwaren bons viel door de stenen poorten
der reuzig-uitgelengde beiaardskap
Het klokgeklepel als een luid geklap
Dat de avondstilte brak met bronzen woorden

Zij vloeiden saam in deining van akkoorden
Die kwamen van ver, als paarden op stap
Met bellen gehalsband – en dol getrap
Daar dapper de ruiters hun flanken spoorden.

Voorbij reed de bende met bont geschal
En hoevengekletter in helderen val
Door ’t stemmengeschater. Plots heengevaren

Verdween ze aan de omdraai der donkre baan
En de avond, die zilverde in ’t licht der maan
Ligt, zwijgend in dromen ze na te staren.

Uit: Verzekens (1910)

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience –Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent
 • Onze dank ook aan het Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis dr. Maurits Gysseling, vzw – gevestigd in het convent Engelbertus, Groot Begijnhof 46, 9040 Sint-Amandsberg, voor hun enthousiaste samenwerking bij het tot stand komen van dit lemma.

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klik op de foto

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1906 Rouwkransje voor een overleden vriend (dichtbundel),
1909 Losse gedachten over Albrecht Rodenbach, bekroond door de redactie van het Vlaamsgezinde tijdschrift “De Student”, Aalst. (essay) Aalst : Drukkerij P. Van Schuylenbergh-Luca (Zonnestraat 33). -11p.
z d
[1910]
Verzekens. (dichtbundel)

Bevat: Uit de kinderwereld (8 gedichten); Open Lucht (14 gedichten); Sonnetten (8 gedichten); Allerlei (11 gedichten)
1911: 2de druk bij Volksdrukkerij ” Dirk Martens”.

Aalst: Volksdrukkerij “Dirk Martens” (Keizerlijke Plaats, 65).  -56p.

Afmetingen: 16.50 x 11 (ingenaaid – zachte kaft)

1915 Oorlogswee: fragment uit een lyrisch bedrijf. (poëzie)

Aalst : Drukkerij Van de Putte-Goossens pp 81-95.

Afmetingen: 14.70 x 10

1916 Mondschein-Sonate van Beethoven, gedichten. (dichtbundel)

1916: 2de ed. bij Van de Putte-Goossens te Aalst. -12p. met melding: Zugelassen unter nr 46 – Presse-Zensur Gent.

Aalst : Drukkerij Van de Putte-Goossens.
1917 Pax! Lyrisch Kerstspel. (theatertekst)

Orkestpartituur en koor van Hendrik  Van Schoor.
1921: Tweede uitgave bij Drukkerij Van de Putte-Goossens te Aalst. Zonder muziek. Afmetingen: 18 x 12.50 geniet) -23p.
1937: Uitgezonden door de NIR als radioprogramma.
1952: Pax, of: Klein kerstoratorio. Kerstspelluisterspel  Brussel: N.I.R. Vlaams gesproken uitzendingen. -26p. (Typoscript – 43 ex. gedateerd 30/09/1952)

Aalst : Drukkerij Van de Putte-Goossens. -23p.

Afmetingen: 24,5 x 16 (geniet – zachte kaft)
2de druk

1917 Johannes Joergensen, Een apologetische studie. (biografie) Aalst : Drukkerij Van de Putte-Goossens.
1918 Sonnetten (dichtbundel)

Bevat: Mijn Lied (sonnet p 9); Voor Moeder (8 gedichten); Voor Rosina (6 gedichten); Natuur (7 gedichten); Bonte Beelden (17 gedichten); Oorlogswee (9 gedichten); Bijbelfiguren en Passie-beelden (17 gedichten); Uit het Hart (15 gedichten); Liederen Allerhande (12 gedichten)

Aalst : Drukkerij Van de Putte-Goossens. -147p.

Afmetingen: 20 x 13.50 (ingenaaid – zachte kaft)

1919 Het Rodenbach-nummer.

Bevat o a het lange interview met Hugo Verriest.

Brussel: Ons Volk Ontwaakt. pp 188-197.

Afmetingen: 36 x 27 (weekblad)

1919 Het IJzer-nummer.

Brussel: Ons Volk Ontwaakt. pp 271-282.

Afmetingen: 36 x 27

1924 Silhouetten van Vlaamsche kunstenaars. Eerste bundelInterviews en studie.

Met een inleiding door Joris Eeckhoud.
Edgard Ernalsteen teekende de randversiering en sluitstukken.

Gent : Uitgeversfirma “Tspyker” .  -104.

Afmetingen: 22 x 17 (ingenaaid – zachte kaft)
Druk. Erasmus

1926 Toen moeder heenging, (roman)

1929: ‘Het Volk’ publiceert zijn roman ‘Toen moeder heenging’ in afleveringen van 15 december 1929 tot 31 januari 1930.
1948: 4de herwerkte uitgave bij uitgeverij K. Beyaert te Brugge in de reeks ‘Beiaard-reeks’ vol 3

Brussel : Naam. Venn. Standaard-Boekhandel. – 188p.

Afmetingen: 19.75 x 15.25
Reeks: Guldensporenreeks.
Druk. N. V. Looi, Turnhout.
4de druk

1926 Fra Angelico. Legendespel – een proloog en drie bedrijven.

Omslagteekening van Evarist De Buck.
 Muziek:  Jef Tinel.
[c1928]: 2de editie bij J. Lannoo te Thielt.
z d : Uitgave bij Vink te Antwerpen. -32p.

Brugge: Drukk. Uitgeverj  “Excelsior”. -78p.

1928: Gecreëerd te Antwerpen door den Sint-Augustinuskring. Vertoond te Gent door den K.N.S. onder regie van Arie Van den Heuvel op 28 April 1928. (Monteyne, Kaf en Koorn p. 161)
1953: opgevoerd als openluchtspel in St Amandsberg te Gent.

1928 Kunstschilder Prosper Bosteels. Album met een beschouwing van Jef Crick. (kunstmonografie) s.l. [Sint-Niklaas]:  Drukkerij Ruusbroec, s.d. [1928], -10 pp + 13 volblad illustraties.

Oblong formaat, bijeengehouden met zijden koordje.

1929 Walter Stevens. Essay door Jef Crick.

Bevat na het essay een bijlage van 24 zwart-wit reproducties van schilderijen van de kunstenaar.

Brugge; Drukkerij Sint-Katherina. -24p.

Afmetingen: 17.80 x 24 (ingenaaid – Oblong – zachte kaft). Colofon:

1931 Veva: een spel van maskers en zielen. (theatertekst)

Omslagteekeningen van Karel Doudelet

Thielt: Druk en Uitgave J. Lannoo. -94p.

Afmetingen:20.50 x 14.50 (ingenaaid – zachte kaft)
Gecreëerd op zondag 7 Februari 1932 door de Katholieke Tooneelgilde “Apollo” in de nieuwe feestzaal van “Het Volk” te Gent. Met muziek Hendrik Van Schoor. Dirigent Jan Platel (bron: De Standaard, 1932-01-22)

1932-
1933
De ridder van het Slot van Laarne. Uitgave met kunstalbum en kunstpremie. (feuilleton)

Auteurs: Jef Crick en Jef Scheirs (voor de folkloretaferelen in het tweede deel)
Illustrator Victor Stuyvaert.
1ste aflevering: 15 september 1932

Gent – Sint-Amandsberg: Eigen beheer – Antwerpsch Steenweg 351

Afmetingen: 29 x 22.50
Reeks: Aflevering 1 & 2 : reekstitel Romans voor ons volk.
Afleveringen 3 – 39: Geen rijker kroon dan eigen schoon : wekelijksche uitgave met kunstalbum.

Vanaf de 2de jaargang nr 22 op 6 februari 1933 voegt Crick een folkloristisch verhaal toe onder de pseudoniem ERASMIC

 • De Weerwolf, of het Avontuur van den Pikker nr 22 6 februari 1933
 • Het Visioen van Pietje den Vioolspeler nr 23 13 februari 1933
 • De Nachtkoets nr 24 20 februari 193 & 25 27 februari 1933
 • Tijl Uilenspiegel wordt Bakker nr 26 6 maart 1933; nr 27 13 maart 1933
 • Tij Uilenspiegel wordt Paardensmid nr 28 20 maart 1933
 • Tijl Uilenspiegel wordt Torenwachter nr 29 27 maart 1933 – nr 30 3 april 1933
 • De vervloekte Schat nr 33 24 april 1933 – nr 35 1 mei 1933
 • Een haan kraaide nr 35 8 mei 1933 – nr 36 15 mei 1933

Onder de naam Jef Crick

 • Ik woonde in een kasteel…of Ho een roman uit de 16de eeuw ontstaan kon nr 37 22 mei – nr 38 – 29 mei 1933 – nr 39 1933
1933 De ridder van het Slot van Laarne. (roman)

Illustrators: Victor Stuyvaert & Flori Van Acker.
Barbierprijs 1935.
1941: Herdruk bij Het Volk te Gent.
1944: Herziene en verkorte uitgave onder de titel:’ Monica: roman uit de 16de eeuw’ met [25] houtsneden van Victor Stuyvaert. Uitgeverij: Boekuil & Karveel, Antwerpen -263p. Afmetingen: 22 x 17.50 ingenaaid-zachte kaft)
Illustratie op voorplat Herman Verbaere.
1954: Heruitgave bij Uitg. Lux te Antwerpen onder de titel: ‘Monica, de jonkvrouw van Laerne’. Omslagontwerp: P. Qualy. (18.30 x 11.50 – pocket) -273p.
1954: Derde editie bij D.A.P. Reinaertuitgaven Brussel in de Reinaert Romanreeks nr 38  onder de titel: ‘Monica, de jonkvrouw van Laerne’.
1956: Herwerkt als libretto en als opera De Jonkvrouw van Laarne  opgevoerd in de Koninklijke Gentse Opera met muziek van Lode Van Dessel.
1958: Herwerkt tot televisiespel ’Monica’ voor de toen nog zwart-witte BRT.

s.l.: s.n. :  -613p.

Afmetingen: 27 x 21
De titelbladzijde is van de hand van kunstschilder FLORI VAN ACKER, erebestuurder van de Academie van Brugge. De houtsneden, ook de letterversierngen en sluitstukken zijn van VICTOR STUYVAERT.
Historische achtergrond en opbouw van deze roman zijn uitsluitend van Jef Crick.  Jef Crick schreef volledig het eerste en derde deel. De medewerking van Jef Scheirs beperkte zich bij enkele folkloretafereelen van het tweede deel.

Buiten Victor Stuyvaert hebben nog vele andere illustratoren aan het werk meegewerkt. We citeren Karel Doudelet; Herman Verbaere; Alfons Mora; Robert Courtens; Kallist Fimmers; Julien Masson; Luc en Jan De Weerdt; L. Theys; A. Ceysens; A.P. Duerinckx; A. Schautteet; J. Gers; Berten Schepens; Gerard Hermans; A. Heins.

1934-
1935
Leven en Werken onzer beeldende kunstenaars, 2 volumes.

Alternatieve titel: Kunstalbum.Leven en Werken onzer beeldende kunstenaars.
193 kunstenaars (vol 1 -86 en vol II 107 kunstenaars) met biografie, portret en afbeelding van enkele werken. Bevat enkele originele afdrukken, gedrukt op speciaal papier
Naast alle bekende kunstenaars biedt het boek ook een uniek overzicht van kunstenaars waarvan weinig gekend is en waarover geen afzonderlijke boeken bestaan.

Gent: Uitgeverij F & V. Vyncke (Savaenstraat, 4)  – 2 volumes, 237 + 352 pp,  +/- 800 illustraties in z/w, ook enkele originele houtsneden.

Afmetingen: 28 x 22 (ingenaaid – zachte kaft)

ca 1935 De man die zijn lijf verloor. (een sociale parodie – roman)

Auteurs: Jef Crick en Herman Mulder.
Feuilleton in 34 afleveringen en slot.
Met oorspronkelijke houtsneden van Victor Stuyvaert

Sint-Amandsberg-Gent: eigen beheer.

Afmetingen: 27.50 x 21.50
Reeks: Geen rijker kroon dan eigen schoon : wekelijksche uitgave met kunstalbum. – Sint-Amandsberg-Gent; vol. 2: 1- 35

ca 1935 De Roman van Charlot, of wat een clown lijden kan, kinderroman.

Feuilleton in 26 afleveringen.

Sint-Amandsberg-Gent : Jef Crick. -onregelmatig gepagineerd.

Afmetingen: 27.50 x 21.50
Reeks: Geen rijker kroon dan eigen schoon : wekelijksche uitgave met kunstalbum. – Sint-Amandsberg-Gent; vol. 2: 3- 33

z d
[1937]
Van een pater die een schilder was. In memoriam Lode Taeymans,

Met portretfoto van L. Taeymans en meerdere zw.-wit reproducties van zijn schilderijen.
1944: 2de druk bij Boekuil en Karveel-Uitgaven te Kapellen ; Antwerpen.

Gent : Uitgeverij F & V. Vyncke (Savaenstraat, 4)  -16p.

Afmetingen: 24.50 x 15.50 (geniet – zachte kaft)
uitgave Karveel

1937 Luc Kaisin, zeeschilder. (tentoonstellingscatalogus) Antwerpen : Koninklijk Kunstverbond. Niet gepagineerd, ill.
1938 Hendrik Conscience. Intieme bladzijden uit zijn leven,

Verzameld en gekantteekend door Jef Crick.
Verscheen eerder als feuilleton in “Geen rijker kroon dan eigen schoon” 2de  jg  van 19 november 1933 tot 19 maart 1934 18 afleveringen.
1943: 2de uitg.  bij Moderne uitgeverij te Hoogstraten.

St-Amandsberg : Drukk. De Scheemaecker, uitgever. -126p. Ill.

Afmetingen: 23.50 x 15.50 (ingenaaid – zachte kaft)

1939 Licht. Een vredesspel. Dramatisch poëma.

Met muzikaal commentaar voor viool en klavier van Ernest Brengier.

Gent: Drukkerij  ” Het Volk ” N.V. -80p.

Afmetingen:20.80 x 13.50 (geniet)
Gecreëerd in het KNS te Gent op 12 januari  1936.

1943 Petrus Paulus Rubens, de roman van zijn leven.

ca. 30 ills., uitvouwbaar panorama van Antwerpen, biografie, Rubens;
1947: 2de ed.. Antwerpen: Boekuil en Karveel-Uitgaven / Tilburg : Nederland’s Boekhuis. Illustrator André Vlaanderen.
1977: 3de ed. Uitgeverij Jonckx, Antwerpen.-223p.
z d [1946]: Vertaald naar het Frans door J. Schoups in een bewerking van A. Bailly als Les vies multiples de Rubens. Uitgeverij: La sixaine [Bruxelles].

Kapellen ; Antwerpen : Boekuil en Karveel uitgaven ; Kapellen : P. Van Hoye ; Antw : P. Dirix.  -252p.

Afmetingen: 23.50 x 15.50 (ingenaaid – zachte kaft)
Colofon: Deze Rubensroman van Jef Crick werd gedrukt op de persen van Drukkerij De Vos-Van Kleef, te Antwerpen, in het jaar 1943. De buitentekstplaten, in koperdiepdruk, werden geleverd door de firma Charles Bulens, te Brussel. Buiten de gewone oplage (3000 ex.),  gedrukt op Finsch editie papier, werden 120 ex. getrokken op houtvrij, genummerd en door den schrijver onderteekend.
TN 2812

1943 Bij de herdenking van Jan-Frans Willems, vader der Vlaamsche Beweging, 11 maart 1793 te Boechout geboren. Gent: Drukkerij L. Vanmelle NV (Priesterstraat 13)  -95p.

Afmetingen: 21 x 13 (ingenaaid – zachte kaft)

z d
[1944]
Freddy, een rakkersroman.

Illustraties van Alice Vrebos

Hoogstraten: Moderne Uitgeverij. -175p.

Afmetingen: 20 x 13.50 (ingenaaid)
P.C. 1592 – Toelating Nr 4225

1944 Karel-Lodewijk Ledeganck, 1805-1847 (monografie)

Sint-Amandsberg : Drukkerij A. De Paepe (Kerktraat 12). -64p.

Afmetingen:  20.80 x 13 (geniet – papieren kaft)
Reeks Uitgaven van het Campo Santo te Sint Amandsberg vol 1
Toelatingsnummer PA029058

z d
[1945]
Prudens Van Duyse, 1804-1859 (monografie)

Bevat: I. St.Amandus en de St. Amandskapel (pp 3-8). II. Prudens Van Duyse (1804-1859) (pp 9-59)

Sint-Amandsberg-Gent: Papierhandel C.V.A.  (Antwerpsche steenweg 72). -60p.

Afmetingen: 20.80 x 13 (geniet – papieren kaft)
Reeks: Uitgaven van het Campo Santo te Sint Amandsberg vol 2

z d Kunstschilder Octaaf Soudan (1872-1947) (kunstmonografie)

Zeldzame monografie over deze schilder van de 2e Latemse School.

Antwerpen: Dirix & Van Hoye. -21p. + ca. 25 zwart/wit ills.

Gebonden in groen halflinnen band. Gedrukt op 500 exemplaren.

1946 Jan-Frans Willems. Vader der Vlaamsche Beweging (1846-1946). Zijn volledig levensbeeld. Met een brief van zijn kleinzoon, Joris Willems en een lied van Marinus de Jong.

Antwerpen : Boekuil en Karveel.-uitgaven -172p.

Afmetingen: 21 x  15.50 (ingenaaid – zachte kaft)
Reeks: Uitgaven van het Campo Santo te Sint Amandsberg vol 3 (extra nummer)
Gedrukt bij Dirix & Van Hoye te Antwerpen.

1948 Dr F. A. Snellaert, Dr Guislain, Frans De Potter, Florimond Van Duyse. (monografieën)

Gent : Uitgaven van het Campo Santo. -79p.

Afmetingen:19.30 x 13.40 (ingenaaid – zachte kaft)
Reeks: Uitgaven van het Campo Santo te Sint Amandsberg  vol 4

1949 In memoriam Karel Bracke (1883-1949) Gent: Eigen Beheer.  -15p.
1952 Pax of klein kerstoratorio : kerstspel-luisterspel.

Bewerking van het kerstspel uit 1917
Muziek voor orkest en koor van Hendrik Van Schoor

Brussel: N.I.R. Vlaams gesproken uitzendingen.   -26p.

Afmetingen: 27.20 x 21 (typoscript – 43 ex. gedateerd 30/9/1952)
Uitgezonden door het NIR op zondag 24 december 1952 om 20;00 uur onder de leiding van Daniel Sterneveld.

1960 Het woelige en dramatische leven van Antoon Van Dyck. In: Averbodes Weekblad.

Jaargang 1960 Nr. 10, 6/3/1960 , p 151; Nr 11, 13/3/1960 p 167; Nr 12, 20/3/1960 p. 186; Nr 13, 27/3/1960, p. 202; Nr. 14, 3/4/1960, p. 218; Nr. 15, 10/3/1960, p. 234; Nr. 16, 17/4/1960, pp 246/247.

Publicaties in tijdschriften

In: Vlaamsch Leven – Zelfstandig Vlaamsch Geïllustreerd Weekblad (1916-1918)

 • Verscheen in de periode 1915-1918 (2 oktober 1915 – 20 november 1918)
 • Hoofdredactie: Octaaf Seghers (ps Free Fritz) tijdens jaargang 1 – Willem Gyssels vanaf jaargang 2 tot einde.
 • Licht activistisch geïnspireerd.
 • Enkele auteurs: Victor J. Brunclair – Raymond Herreman – Achilles Mussche – Firmin Mortier – Jori Vriamont – Gaston Burssens – Albert Van Hoogebemt

Bijdrage van Jef Crick beperkte zich tot poëzie

Jaargang 2 (1916-1917), nr 28

  • p 365 : ‘Processie’ – ‘Mijn lied’ – ‘Aan Moeder’
  • p 431 : ‘Lentelied van Sneg’ (sonnet)

Jaargang drie (1917-1918), nr 25

  • p 390 : Passie-sonnetten (‘Maria Magdalena’ – ‘Pilatus’ – ‘Mater Dolorosa’)
  • p 391 : De dood die maait I en II (sonnetten)
  • Nr 26 p. 418 : ‘Een lentedag’ (sonnet)
  • Nr 28 p. 435 : ‘Herfst’
  • nr 34 p 520 : ‘Verlangen I en II’ – ‘Sneeuwlandschap’ – ‘Strijd’

Bron: Jos Clauwaert, Kroniek rond leven en werk van Jef Crick. Periode tijdens de eerste wereldoorlog. In Heemkundig nieuws. Contactblad van de Heemkundige Kring De 3Oost-Oudburg” jg. 37, nr 2 -april-juni 2009 pp 18-19

In: Ons Volk ontwaakt (1922-1930)

1922

 • Jeugd en geboortehuis van Peter Benoit, jg. 8 nr. 43, 22/10/1922
 • De Pastor van te Lande is overleden, jg. 8 nr. 45, 5/11/1922
 • Bij het eeuwfeest van César Franck, jg. 8 nr. 47, 19/11/1922

1923

 • De glasschilder Ed. Seyaert, jg. 9 nr. 11, 18/03/1923
 • Bij de beeldhouwer en houtsnijder Jozef De Somer, jg. 9, nr. 38, 23/09/1923
 • Tentoonstelling van oude kunsten te Gent, jg. 9, nr. 45, 11/11/1923
 • Een zanger van Maria, 9, nr. 49, 9/12/1923
 • Kerstmis in de Letterkunde, jg. 9, nr. 51, kerstnummer 1923

1926

 • Een geschilderde Kruisweg van Constantin Meunier te Sint-Pieters Kapel, jg. 12, nr. , 4/04/1926
 • Karel Van den Oever gevierd, jg. 12, nr. 41, 10/10/1926

1927

 • Rond de Saverys-studie van Is. Van Beugem, jg. 13, nr. 7, 13/02/1927

1930

 • Kunstschilder Willy Jocqué, jg. 16 nr. 13, 13/04/1930
 • Bij de Kunstschilder-Etser Emiel Thysebaert, jg. 16 nr. , 31/08/1930