home | Inloggen
Aantal schrijvers: 556 | Aantal boeken:

16059

 

Boon, Louis Paul

Maakt deel uit van: , ,

LOUIS PAUL BOON

Aalst, 15 maart 1912 – Erembodegem,  10 mei 1979

Boon 0
Schop de mensen een geweten !
 
Louis Paul Boon kan gerust een dubbeltalent genoemd worden.
Schrijver, schilder, scenarist voor enkele strips, columnist, viezen tist, reportagemaker en nog veel meer.
In zijn literaire werk evolueerde Boon van anarchistisch communist tot een individualistisch socialist. Zijn latere werk getuigt eerder van sociale geschiedschrijving. Boon was steeds maatschappelijk sterk geëngageerd, een voorvechter van de arbeidersklasse.

BIOGRAFIE

15 maart 1912: Geboren te Aalst als zoon van Josephus Theodorus Boon en Estella Constantina Verbestel, beiden oorspronkelijk afkomstig uit Aalst.
 • Boons vader voorzag in zijn levensonderhoud als rijtuigschilder, maar schakelde over op het schilderen van auto’s wanneer die het rijtuig verdrongen. Boons grootvader was de schoenlapper Sooi Boon, die zijn kleinzoon tal van volksverhalen vertelde. Op die manier maakte de jonge Louis kennis met de verhalen over Jan De Lichte, een figuur die hem nooit meer los zal laten en die de hoofdpersoon wordt van zijn romans ‘De bende van Jan De Lichte’ (1953) en ‘De zoon van Jan De Lichte’ (1961).
 • Na de lagere school volgde hij lessen aan de Vrije Technische School in Aalst, met de bedoeling er het vak van autoschilder te leren om in de toekomst zijn vader te helpen.
1926 -1928: Louis Paul Boon volgde (avond)lessen in vrij schilderen, tekenen, houtschilderen en marmerschilderen aan de Academie voor Schone Kunsten in Aalst
 • Hier zal hij Maurice Roggeman leren kennen met wie hij later bij De Roode Vaan heeft samengewerkt en met wie hij het stripverhaal ‘Proleetje en fantast’ verzorgde.
 • Met Roggeman, Bert Van Hoorick, Robert Van Kerckhoven, Karel Colson en andere ontstaat een kleine groep van sterk sociaal bewogen jongeren die hun trefpunt vinden in een clubhuis dat De Vlam wordt genoemd. Uit deze groep ontstaat een vrij hechte Aalsterse jeugdafdeling van de Communistisch Partij, de ‘Komsomol’.
 • Het moeten vooral deze vriendschappen zijn geweest die Boon naar De Vlam trokken, want een echte communist is hij nooit geweest. Daarvoor was Boon een te sterke individualist en had hij teveel een tegenzin tegen elke vorm van systeemdenken.
1928 – 1929: Omdat de inkomsten van het gezin Boon niet groot zijn en het intussen wel met nog een zoon en dochter is uitgebreid, gaat Louis zijn vader assisteren bij het autoschilderen in Brussel.
1929 – 1939: Beiden vinden een nieuwe betrekking als onderhoudswerknemers bij de grote brouwerij Zeeberg in Aalst.
 • We vinden deze ervaringen verwerkt in zijn roman ‘Menuet’ (1955).
 • Noodgedwongen moet Boon zijn ambities nu uitleven in zijn vrije tijd, wat hem niet belet om veel te schilderen en te schrijven.
1933: Boon wordt opgeroepen voor militaire dienst. In die periode zal hij zijn vrouw leren kennen, Jeannette Charlotte De Wolf, een zusje van een jeugdvriendje.
1936: Huwt met Jeanneke De Wolf.
 • Zij had een confectiezaak, waarmee ze met hard werken in hun onderhoud kon voorzien, toen Louis Paul Boon begon met schrijven. Uit dit huwelijk wordt hun enige zoon Jo geboren en ook over Jo heeft Boon het in ‘De Kapellekensbaan’.
1939: Louis wordt onder de wapens geroepen en gelegerd aan het Albertkanaal.
1939: Zoon Jo Clement Boon wordt geboren.
Mei 1940: Wordt krijgsgevangen gemaakt en naar Duitsland getransporteerd, maar kan na vier maanden naar Aalst terugkeren.
 • In de bezettingsjaren heeft Boon van alles ondernomen om voor zijn gezin de kost te verdienen (richtte o.a. in 1944 een uitleenbibliotheek op).
 • Intussen schreef en schilderde hij verder.

1941: Schreef zijn pas in 1969 in facsimilé uitgegeven lino-roman 3 mensen tussen muren , nadat een eerder romanontwerp verloren was gegaan.

1942: Het is uiteindelijk zijn vrouw die de papieren van het typoscript van de roman ‘De Voorstad groeit’ (1942) onder zijn handen weghaalt en opstuurt aan de jury van de Leo J Krynprijs.
 • In die jury zat toen de schrijver Willem Elsschot die tijdens de lezing van Boons tekst zo enthousiast was dat hij onmiddellijk aan de andere juryleden meedeelde dat er voor hem slechts één winnaar was: Boon. Boon kreeg de prijs en vanaf dat moment stond zijn besluit vast: hij zou voortaan van zijn pen leven. Dit wil niet zeggen dat de financiële nood voor het gezin voorbij was. Voor Boons schrijverschap breken nu wel de meest productieve jaren aan.
1944: Publicatie van ‘Abel Gholaerts’, gebaseerd op het leven van Vincent van Gogh.
Naast het zuiver literaire werk (het vroege werk verkoopt slecht), tracht Boon aan de kost te komen als journalist. Dankzij vrienden lukt hem dat ook.
1945-1946: Wordt journalist-kunstredacteur bij “De Roode Vaan“, op aanraden van Albert Van Hoorick.
1947: Wanneer door de achteruitgang van het ledenbestand van de partij bij De Roode Vaan gesaneerd moet worden, vliegt Boon als eerste de deur uit.
1946-1947: Redactiesecretaris bij het uit het verzet voortgekomen weekblad ‘Front’ dankzij Aloïs Gerlo.
1948: Medewerking aan De Vlaamse Gids.

1950-1955: Redacteur van het tijdschrift Tijd en Mens.

 • Voor de goede orde: Boon was geen oprichter van Tijd en Mens. Zijn eerste bijdrage verscheen in Tijd en Mens 2 en redacteur is hij pas vanaf de vierde aflevering.
 • In totaal leverde Boon 12 bijdragen aan  Tijd en Mens waaronder fragmenten uit Zomer te Ter-Muren en Wapenbroeders, het 45 pagina lange gedicht ‘De kleine Eva uit de Kromme Bijlstraat’ en enkele niet onbelangrijke polemische geschriften.
 • Hield zich wat afzijdig maar bemoeide zich voornamelijk via zijn vrienden Ben Cami en Marcel Wauters met de redactionele gang van zaken.
 • Vanaf april 1953 vormde hij met Hugo Claus, Jan Walravens de driekoppige redactie die zonder overleg met de andere ‘groepsleden’ de laatste zeven nummers samenstelden.

1952-1955:  Louis Paul Boon schrijft een zestal hoorspelen, die allemaal door het toenmalige toenmalige Nationaal Instituut voor Radio werden uitgezonden  tussen 13 mei 1952 en 13 juli 1955. Hoogstwaarschijnlijk geschreven uit geldnood – Boon had het in die periode echt niet gemakkelijk – verdienen ze toch opgenomen te worden in zijn oeuvre.

1953: Benoeming tot buitengewoon lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.
1953: Ridder in de Kroonorde.
1954-1972: Boon begint stilaan te werken voor de socialistische krant ‘Vooruit’ als freelance medewerker en definitief van 1954-1972.
 • Zijn dagelijkse Boontjes, zijn cursiefjes, zal hij blijven publiceren tot aan zijn dood.
Literaire evolutie
 • Schrijft aanvankelijk geëngageerd en veelal autobiografisch
  • 1946: In ‘Mijn kleine oorlog’ stelt hij zijn oorlogservaringen te boek. Meteen overstijgt het boek het anecdotische en eindigt met de hartekreet: schop de mensen een geweten !
 • Evolueert van een anarchistisch-communist tot een individualistisch-socialist.
  • Lees maar de sociale dubbelroman “De Kapellekensbaan” (1953) en “Zomer te Ter-Muren”(1956).
  • Van 1954 tot 1957 publiceerde hij het eenmanstijdschrift “Boontje’s Reservaat”
  • In 1955 verschijnt een eigentijdse bewerking van de Reinaert-verhalen onder de titel “Wapenbroeders”.
  • “De bende van Jan de Lichte” (1957) en het vervolg hierop “De zoon van Jan de Lichte” (1961) zijn schelmenromans met een sociale ondertoon.
  • Helemaal anders is “De paradijsvogel” uit 1958 waarin hij het heeft over godsdienst als de verdringer van de seksualiteit.
 • Zijn latere werk evolueert meer en meer naar sociale geschiedschrijving.
  • Dit bereikt zijn hoogtepunt in de biografische roman “Pieter Daens”, broer van priester Adolf Daens, wiens leven in het teken stond van de ontvoogding van de Vlaamse katholieke arbeiders. Met dit werk won hij trouwens de driejaarlijkse Staatsprijs voor verhalend proza. Later werd het verfilmd. Zijn laatste werken, zoals “De zwarte hand” (1976) en “Het jaar 1901” handelen over het anarchisme in de omgeving van Aalst rond 1900.
  • Toen Boon merkte dat hij omwille van het  succes van ‘Pieter Daens’ dreigde voor de kar van de ‘katholieken’ gespannen te worden, publiceerde hij enkele pornografische romannetjes zoals ‘Mieke Maaike’s obscene jeugd’ (1972) en ‘Zomerdagdroom (1973)
Louis Paul Boon was een sterk maatschappelijk geëngageerd iemand die zich uitte als voorvechter van de arbeidersklasse. In vele werken stelde hij de sociale wantoestanden aan de kaak.
1967: Ontvangt de Constantijn Huygensprijs voor zijn gehele oeuvre.
1972: Erelidmaatschap Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.
 • De benoeming berustte op de overweging dat Louis-Paul Boon gerekend moet worden tot de grootste schrijvers van het Nederlandse taalgebied.

1972: Boon publiceert Mieke Maaike’s obscene jeugd, een nogal – op zijn vrijbuiters – pornografisch boek. Het bleef niet onopgemerkt in Vlaanderenland en de clerus – die hem omwille van zijn succesroman Pieter Daens (1971) naar hun kant wilden doen overhellen – werden toch wel wat ontmoedigt.

1973: Het boek Zomerdagdroom gaat voort op het elan van Mieke Maaike’s obscene jeugd.

 • In 1992 zullen de eerder geschreven teksten gepubliceerd worden in Eens, op een mooie avond, waarin de catalogus van perversiteiten in D.A.F. de Sades Le Cent Vint Journées de Sodome, hernomen worden. In het nawoord bij deze Boon uitgave wordt erop gewezen dat Mieke Maaike’s obscene jeugd hoogst waarschijnlijk een herschrijving is van Eens, op een mooie zomerdag. (zie voor een uitvoerige argumentatie in De Kantieke schoolmeester ½)

1976: De Zwarte Hand (1976) gaat over de ‘anarchisten’ die Aalst aan het begin van de twintigste eeuw onveilig maakten en schetst het ‘dubbelleven’ van een erotisch ontspoorde politieman.

Eind 1977: Boon stopt volledig met het schrijven voor “Vooruit”. Het wegvallen van zijn dagelijkse rubriek “Boontje” stelt hem in staat een dagboek aan te leggen.

 • Het dagboek dat hij de titel “Dagboek van meneerken Boin” meegeeft, werd teruggevonden in zijn nagelaten teksten. Het werd gepubliceerd in Maatstaf als speciaal themanummer in 1999
 • Boon beschrijft in het dagboek zijn eenzaamheid. Veel van zijn vroegere vrienden zijn gestorven of oud geworden, en de jonge meisjes waar hij in de jaren zestig nauwe banden mee had zijn uit zijn leven verdwenen. Ook de dood van zijn broer in 1976 stemt hem triest. Een lichtpuntje is nog de jonge kunstenaar Roger Serras, die hij in 1966 had ontmoet en steeds meer Boons geestelijke zoon lijkt te worden. Met Serras en anderen staat hij aan de wieg van de Honest Arts Movement
 • Roger Serras pleegt echter zelfmoord in 1978, en Boon wordt nog maar eens in de eenzame frustratie geslingerd. Hij dreigt er nu ook zelf mee er een eind aan te maken. Dat alles is nauw verbonden met de hard gevoelde miskenning. Het steekt hem vooral “Dat het “domme” publiek niet alleen doof blijkt voor zijn alarmkreten, maar zijn offer ook nog eens minder gul beloond dan Claus” ijdele estheticisme.”74 74 Kris Humbeeck, “Onder de giftige rook van Chipka”, p. 218

1978: Boons laatste grote werk Het Geuzenboek vertelt over de 16de eeuwse opstand van de bos- en watergeuzen tegen de Spaanse bezetting.

10 mei 1979: Louis Paul Boon overlijdt in zijn woning te Erembodegem aan een hartaanval, terwijl hij werkt aan een roman die “De kasteelheertjes” zou gaan heten.
 • Er zijn biografen (bijv. Kris Humbeeck) die rekening houden met een zelfgekozen dood van Louis Paul Boon, bijv. door een overdosis medicijnen. Ook Jeanneke Boon spreekt in haar memoires over het geslikt hebben van pillen.
15 mei 1979: Werd begraven op de Stedelijke Begraafplaats aan de Leo de Bethunelaan in Aalst.

Epiloog

1980: Postuum werd nog Eros en de eenzame dood uitgebracht, een tekst die Boon nog tijdens zijn leven had voltooid.

Er zullen nog vele uitgaven, gelegenheidsuitgaven en heruitgaven van zijn werk volgen.

Mei 1979: Bert Van Hoorick nam het initiatief tot oprichting van een “Boon Vereniging”.. Er werd gestreefd naar een blijvende blijk van eerbetuiging ter attentie van L.P. Boon, onder de vorm van een beeld, Jan de Lichte voorstellend, van de hand van wijlen beeldhouwer Roel D’Haese. Het streven stuitte begin jaren tachtig op politieke weerwil. Het beeld kwam in Antwerpen, Middelheim, terecht.

1982: De “Boon Vereniging” werd omgevormd tot het “Louis Paul Boon Genootschap” vzw., een vereniging met een bredere doelstelling met leden uit Nederland en Vlaanderen.

1985: Oprichting van het “L.P. Documentatiecentrum”, Antwerpen, door prof. dr. Paul de Wispelaere (subfaculteit Germanistiek, wetenschappelijke studie van het oeuvre van Louis Paul Boon, Universitaire Instelling Antwerpen).

Juni 1986: Ophef ! De tentoonstelling van de Fenomenale Feminateek , Boons van Boon, collectie van foto’s vrouwelijk naakt, werd in het Cultureel Centrum van Lede op bevel van de burgemeester door de politie afgesloten.

2008: Opnieuw ophef ! Diezelfde tentoonstelling werd in het FotoMuseum van Antwerpen verboden door de provinciale overheid. In april 2008 was de collectie wel aanwezig tijdens de tweede editie van het literair festival “Zogezegd” in Gent op initiatief van de curator Anne Provoost.

BEKRONINGEN

 • 1942 : Leo J. Krijn-prijs voor ‘De voorstad groeit’.
 • 1957: Henriëtte Roland Holst-prijs voor ‘De kleine Eva uit de Kromme Bijlstraat’.
 • 1963: Dr. Karel Barbiers-prijs voor ‘De zoon van Jan de Lichte’.
 • 1967: Constantijn Huygens-prijs voor zijn hele oeuvre.
 • 1970: Sabamprijs voor zijn proza en journalistiek werk.
 • 1971: Prijs van de Socialistische Gemeenschappelijke ACTIE -B.S.P. – A.B.V.V. – Bond Moyson arrondissement Aalst. Voor de publicatie in het Vlaams Weekblad Voor Allen van zijn vervolgverhaal Fabriekstad Aalst, dat de prefiguratie is van zijn nieuw boek Pieter Daens
 • 1971: Driejaarlijkse Staatsprijs voor verhalend proza voor ‘Pieter Daens’.
 • 1971: Dirk Martens-prijs voor ‘Pieter Daens’.
 • 1972: Multatuli-prijs voor ‘Pieter Daens’.
 • 1972: Driejaarlijkse Staatsprijs voor Vlaams verhalend proza voor de periode 1969-1971 voor ‘Pieter Daens’.
 • 1973: Achiel van Acker-prijs voor ‘Pieter Daens’.
 • 1978: Staatsprijs ter bekroning van een schrijversloopbaan.
 • Louis Paul Boon werd o.a. in 1972 voorgedragen voor de Nobelprijs.
 • Marie Hooghe kreeg in 1989 de Vlaamse Staatsprijs voor vertaling voor haar vertaling naar het Frans van ‘Mijn kleine oorlog’.
 • Er bestaat een Louis Paul Boon-prijs.

 

BIBLIOGRAFIE

Een woordje vooraf
 • De bibliografie van L.P. Boon is zeer uitgebreid. Daarom is het verstandig te wijzen op het uitstekende werk verricht door de L.P. Boonstichting.
 • Veel meer over Louis Paul Boon is te vinden op de uitstekende website van het L.P. Boongenootschap.
 • Uniek historisch beeld- en geluidmateriaal over Louis Paul Boon kunt U bekijken en beluisteren op de Cobra website.
Pseudoniem(en): Louis Paul Boon schreef onder het pseudoniem Boontje cursiefjes in ‘Vooruit’. Onder het pseudoniem Lew (Leo) Waitmans publiceerde Louis Paul Boon in 1959 een feuilleton in ‘Vooruit’ dat datzelfde jaar als boek uitgegeven werd: ‘De liefde van Annie Mols’. Verder gebruikte hij de pseudoniemen: Pol Aelsterman, Baekeland, Lew Brandon, Lea Brandts, J. Dharck, Lodewijk Erent, Louis Erwt, Lowie, David Heintz, Marc Menen, Louis Herman Teirmiller en Marc Wenen.
Achteraan de bibliografie vindt U ook een filmografie.
De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
Chronologisch overzicht
Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1939 Het brood onzer tranen. (roman)
1943 De voorstad groeit. (roman)

Bekroond met de Leo J. Krijn-prijs 1942
Brussel: Uitgeversmij A. Manteau N.V. -445p.

Afmetingen: 19 x 13.75 (Gebonden, karton linnen rug)
Henri Proost & Cie Drukkers – Boekbinders – Uitgevers, Turnhout (België).
Toelatingsnummer: 1469
1944 Abel Gholaerts. (roman) Brussel: Uitgeversmij A. Manteau N.V. -426 p.

Afmetingen: 19 x 14 (Gebonden met stofomslag rood)
In opdracht van de Uitgeversmij A. Manteau N.V. te Brussel, gedrukt in Maart 1944 op de persen van de Drukkerij Erasmus N.BV. te Gent IL.
Toelatingsnummer 5851
1946 Vergeten straat. (roman)

Omslagontwerp van den auteur
Copyright 1944
Brussel: Uitgeversmij A. Manteau N.V. -248 p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid met stofomslag zonder colofon/ gebonden met stofomslag met colofon)
Dit werk van Louis Paul Boon werd in opdracht van de N.V. Uitgeversmaatschappij A. Manteau te Brussel gedrukt in Juni 1946 op de persen van de N.V. Drukk. Anneessens, Ninove.
1946 Mijn kleine oorlog. (roman)

Met een inleidend woord van Willem Elsschot.
Stofomslag: Paul Gustave Van Hecke; gesigneerd: G.
1960: 2de herziene en uitgebreide druk A. Manteau.
2002: 14de druk Teksteditie en nawoord Kris Humbeeck, Dirk de Geest, Anne Marie Musschoot, Yves T’Sjoen, Ernst Bruinsma en Britt Kennis. Querido, 495 blz.
Deze editie bevat de eerste druk uit 1947 en de grondig herziene tweede druk uit 1960,en de voorpublicatie uit het weekblad Zondagspost plus de tekst van het recent opgedoken ‘oermanuscript’ dat notities in dagboekvorm bevat onder de titel ‘Vertellingen over den oorlog’.
Brussel: Uitgeversmij A. Manteau N.V. -115p.

Afmetingen: 20.50 x 13.50 (ingenaaid met stofomslag)
Colofon: dit werk van Louis Paul Boon werd in December 1946 gedrukt op de persen van Drukkerij Erasmus te Ledeberg bij Gent, in opdracht van A. Manteau N.V. te Brussel
1949 Boontje’s uitleenbibliotheek. (novelle)

Bandontwerp en illustratie: Jozef Cantré
Gent: Leesclub BU [Boekuil] -92 + I p.

Afmetingen: 16 x 11.75 (gebonden – karton)
Colofon: De novelle “Boontje’s uitleenbibliotheek” werd in leesclub boekuil door de auteru Louis Paul Boon voorgelezen tijdens het vijfde winterseizoen 1949-1950 (5 november 1949)- zij werd gedrukt in opdracht van leesclub Boekuil Gent, in een oplaag van 400 exemplaren, op de persen van drukkerij Erasmus Ledeberg (Gent) in december 1949.
1952 Boontje’s twee spoken. (verhalen)

Bevat: Maagpijn (7 -35);  Contrapunt (pp 36-37); Uitleenbibliotheek (pp 37-68)
1971:  Het verhaal ‘Maagpijn’  werd opgenomen in de bundel ’54 Vlaamse verhalen‘, deel 1,  samengesteld door Karel Jonckheere en Marnix Gijsen, Uitgeverij Paris-Manteau, Antwerpen pp 15-24.
Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. -68p.

Reeks: De Boekvink. Litteratuur in miniatuur.
Afmetingen: 20 x 12.50 (ingebonden met stofomslag)
1952 Te oud om te kamperen ? Een vrolijk verhaal. Uit de bundel: ‘Zes Vlaamse Novellen’ pp. 35-60.

Uitgeverij: Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam/’s Gravenhage.
Reeks: Nimmer dralende reeks nr 36
Afmetingen: 20 x 12 (gebonden met stofomslag)
1953 De Kapellekensbaan. (roman) Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. -405p.

Afmetingen: 21 x 13.50
Omslag: Gebonden met grijze stofomslag 53 of blauwe geïll. straatfoto 59.
In de jaren 1952 tot 1955 schreef Louis Paul Boon tevens enkele hoorspelen

 • Het ravijn der schimmen. Exclusief hoorspelscenario. Brussel: VRT. Uitgezonden op dinsdag 13 mei 1952.
 • Het geweerschot. Exclusief hoorspelscenario. Brussel: VRT. Uitgezonden op dinsdag 9 september 1952.
 • Mijn vader, de seinwachter. Exclusief hoorspelscenario. Brussel: VRT. Uitgezonden op woensdag 12 augustus 1953.
 • De trein van zaterdagavond. Exclusief hoorspelscenario. Brussel: VRT. Uitgezonden op woensdag 28 april 1954.
 • Spel bij dageraad. Exclusief hoorspelscenario. Brussel: VRT. Uitgezonden op woensdag 1 december 1954.
 • Standbeelden in de wildernis. Exclusief hoorspelscenario. Brussel: VRT.  Uitgezonden op woensdag 13 juli 1955.
  Lees meer: Roxanne Keymeulen De originele hoorspelen van … – Universiteit Gent
1953 Memoires van een kleine jongen (verhaal)

Voor Chris Walravens
Uit: De Vlaamse Gids Brussel (overdruk)

Afmetingen: 24.50 x 17.50 (geniet)
1953

s.a.
De bende van Jan De Lichte. (roman)

24 november 1951 -3 mei 1952 [24 afleveringen]: Geïllustreerd in feuilletonvorm in de reeks ‘Onze wekelijkse aflevering’ bij Het Laatste Nieuws.
1953: in boekvorm gepubliceerd door Het Laatste Nieuws
1957:“officiële” uitgave in boekvorm van de Arbeiderspers
Brussel: Uitgeverij “Het Laatste Nieuws”, Em. Jacqmainlaan 105-107. -287p. (XII platen)

Afmetingen: 25.50 x 17.50 (ingenaaid)
Drukkerij Het Laatste Nieuws
Boon 4uitgave Arbeiderspers
1954 Boontje’s reservaat 1. (verhalen in Boon’s tijdschrift)

1965: gebundeld in “Reservaat” Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. Reeks: Grote ABC nr 24.-303p.
Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. -72p.

Reeks: De Boekvink. Litteratuur in miniatuur.
Afmetingen: 20 x 12.50 (ingebonden met stofomslag)
1955 De 17 kaarten van het verleden (kroniek)

Onder de naam BOON L.P.
1956: Opgenomen in Reservaat nr 4
Brussel: De Vlaamse Gids -29p.

Afmetingen: 24.25 x 16 (geniet)
1955 Wapenbroeders. Een getrouwe bewerking der aloude boeken over Reinaert en Isengrimus. (roman) Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. -236p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (gebonden met stofomslag)
1955 Menuet. (roman) Antwerpen: Uitgeverij Ontwikkeling. -114p.

Reeks: Nieuw Vlaams Tijdschrift reeks nr 66
Afmetingen: 22 x 15.50 (ingebonden met stofomslag)
1955 Boontje’s reservaat 2. (verhalen in Boon’s tijdschrift)

1965: gebundeld in “Reservaat” Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. Reeks: Grote ABC nr 24.-303p.
Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. -84p.

Reeks: De Boekvink. Litteratuur in miniatuur.
Afmetingen: 20 x 12.50 (ingebonden met stofomslag)
1955 Boontje’s reservaat 3. (verhalen in Boon’s tijdschrift)

1965: gebundeld in “Reservaat” Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. Reeks: Grote ABC nr 24.-303p.
Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. -72p.

Reeks: De Boekvink. Litteratuur in miniatuur.
Afmetingen: 20 x 12.50 (ingebonden met stofomslag)
1955

s.a.
Koninginnen met kronen van karton (een reportage van Boontje over beroemde vrouwen van deze tijd) Gent: Uitgeverij “De Vlam” -111p. + [35] ill.

Reeks: Vooruits Grote Reportages
Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid – 2 kolommen met illustraties)
Drukk. “Het Licht” St. Pietersnieuwstraat 64, Gent -2500.
1956
s.a.
De kastelen van Frankrijk. (reportage)

[Omslag: J. Van Hulle]
ANONIEM gepubliceerd.

 

Vermelde uitgave gegevens: geen. [Gent: Uitgeverij De Vlam. -113 + I p. + 44 illustraties]

[Reeks: Vooruits Grote Reportages]
Afmetingen: 20.80 x 13.50 (ingenaaid – 2 kol. + ill.)

 

1956 Boontje’s reservaat 4. (verhalen in Boon’s tijdschrift)

1965: gebundeld in “Reservaat” Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. Reeks: Grote ABC nr 24.-303p.
Deeltitels: De schaduw van Bouddha; De 17 kaarten van het verleden.
 Boon 34 Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. -74p.

Reeks: De Boekvink. Litteratuur in miniatuur.
Afmetingen: 20 x 12.50 (ingenaaid)
1956 Zomer te Ter-Muren. (roman)

Het 2de boek over De Kapellekensbaan
Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. -570p.

Afmetingen: 21 x 13 (gebonden met stofomslag grijze 56 of rode geïll. straatfoto 59)
1956 Niets gaat ten onder. (roman)

Stofomslag en Band: H. Berserik
Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. -151p.

Afmetingen: 21 x 13 (gebonden met stofomslag)
1956 De kleine Eva uit de Kromme Bijlstraat. (verhaal op rijm)

Voorpublikatie in ‘Tijd en Mens’ ,V (1954-1955), ½, oktober 1954, p. 10-54
Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. -42p.

Reeks: De Boekvink. Litteratuur in miniatuur
Afmetingen: 20 x 12.50 (ingenaaid)
1957 De wijnkelder van Frankrijk. Gent: Uitgeverij De Vlam. -106p. + II (incl. 60 illustraties)

Reeks: Vooruits Grote Reportages
Afmetingen: 21.50 x 13.50 (ingenaaid – 2 kol. + ill.)
Druk. S.M. Het Licht, Gent
1957 Grimmige sprookjes voor verdorven kinderen. Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. -47p.

Afmetingen: 20.25 x 12.25 (gebonden – karton)
1957 De bende van Jan de Lichte. Een bandietenroman uit de jaren 1700 (roman)

Geïllustreerd door W.L. Bouthoorn
[2e, gewijzigde] druk zie 1953)
Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. -247p. + [18] illustraties.

Afmetingen: 20 x12.25 (gebonden – stofomslag)
1957 Boontje’s reservaat 5. Wat verzameld dagwerk. (verhalen in Boon’s tijdschrift)

(later gebundeld in “Reservaat” -1965)
Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. -66p.

Reeks: De Boekvink. Litteratuur in miniatuur.
Afmetingen: 20 x 12.50 (ingenaaid)
1958 De paradijsvogels. Relaas van een amorele tijd. (roman)

Stofomslag en Band: W.L. Bouthoorn en Helmut Salden
Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. -252p.

Afmetingen: 20.25 x 12.75 (gebonden met stofomslag)
1958

s.a.
Duitsland van nu. Gisteren nog puinen vandaag reeds fortuinen. (reportage)

Onder de naam: BOONTJE.
Gent: Uitgeverij De Vlam. -109 p. + [42] illustraties.

Deze reportage van Boontje verschenen in het dagblad VOORUIT
Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid – 2 kol. + ill.)
Drukkerij “Het Licht” St.-Pietersnieuwstraat 64,-Gent
1958

s.a.
De Italiaanse Paleizen der Renaissance (reportage)

Titelblad: Zwerftocht doorheen de Italiaanse paleizen der Renaissance.
ANONIEM gepubliceerd.
Gent: Uitgeverij De Vlam. -109p. + [44] illustraties

Reeks:Vooruits Grote Reportages
Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid – 2 kol. + ill.)
Druk: S.M. Het Licht, Gent
1958 Het leven der multimiljardairs. Een “vooruit”-reportage van Boontje.

Onder de naam: BOONTJE.
Gent: Uitgeverij De Vlam. -96 p. + 37 zw.-wit foto’s.

Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid – geïllustreerde papieromslag)
1959 Vaarwel krokodil of de prijslijst van het geluk. Een groteske. (kroniek)

Onder de naam: BOON LOUIS PAUL
Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. -46p.

Reeks: De Boekvink. Litteratuur in miniatuur;
Afmetingen: 20 x 12.50 (ingebonden met stofomslag)
1959 De liefde van Annie Mols. (roman)

Onder het pseudoniem LEW WAITMAS
Gent: Uitgeverij De Vlam

Verscheen in 18 wekelijkse boekdeeltjes nr 1 op 16 mei 1959 tot nr 18 op 12 september 1959 [De R.A.S.-reeks]
1960 De liefde van Annie Mols (roman) Gent: Uitgeverij De Vlam. -576p. + 18 illustraties binnen tekst.

Afmetingen: 20.50 x 15 ((gebonden wit linnen of linnen andere kleur)
Drukkerij “Het Licht” St. Pietersnieuwstraat 64, -Gent
1960

s.a.
De liefde van Annie Mols. Boeiende Roman over de moderne, bandeloze jeugd. (roman)

Onder pseudoniem: voorplat en rug WAITMAS LEO op titelblad WAITMAS LEW
Gent: Uitgeverij De Vlam. 576p.

Afmetingen: 20.50 x 14.75 (ingebonden met geïllustreerde kaft)
1960 Gustaaf Vermeersch. (monografie)

Foto omslag: Museum en Archief voor het Vlaamse Cultuurleven
Brussel: A. Manteau N.V. -39p. [8 illustraties]

Reeks: Monografieën over Vlaamse letterkunde 22.
Afmetingen: 22.25 x 13.50 (gebonden – karton)
N.V. Drukkerij Erasmus Ledeberg/Gent
1960 Op zoek naar de nozems. (reportage)

Een reportage van Boontje
Deze reportage werd in hoofdzaak voor de lezers van het dagblad “Vooruit” in brochurevorm gebracht.
Boon 8 Gent: Uitgeverij De Vlam. Z.d. -79p. + 30 illustraties.

Afmetingen: 21 x 13.50 (Gebrocheerd, geïllustreerde papieromslag)
1961 Reportages. Bevat 5 van de 7 voordien verschenen reportages in één band.

 • De toer van de wijn = De wijnkelder van Frankrijk (1957)
 • Kastelen van Frankrijk = De Kastelen van Frankrijk (1958)
 • Paleizen van Italië = De Italiaanse Paleizen der Renaissance (1958) (sommige exemplaren bevatten in plaats hiervan Koninginnen met kronen van karton 1955)
 • Nozems = Op zoek naar Nozems (1960)
 • Miljardairs = Het leven der Miljardairs. (1958)
De enige reportage die nooit in deze band verscheen is “Duitsland van nu”.
Uitgever wordt niet vermeld. Idem als van de afzonderlijke reportages. De kaft vermeldt Louis Paul Boon (Boontje) Geen blz. vermeld. Uitgever niet vermeld = Gent: De Vlam. niet gepagineerd.
1961 De zoon van Jan de Lichte. Een vroom en vrolijk boek. (roman)

Geïllustreerd door W.L. Bouthoorn.
Stofomslag: W.L. Bouthoorn en Helmut Salden
Band: Helmut Salden
Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers AP. -242p. + 20 illustraties.

Reeks: Arbo Reeks
Afmetingen: 20 x 12 (gebonden met stofomslag)
1962 Blauwbaardje in Wonderland en andere grimmige sprookjes voor verdorven kinderen. (verhalen)

Omslag: Kees Kelfkens
2002: Heruitgave in de reeks Vlaamse Bibliotheek als nr 22, Houtekiet, Antwerpen.
Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers AP. -138 + II p.

Reeks: ABC pocketboek nr 152.
Afmetingen: 17.50 x 10.75 (pocket)
1963 Dag aan dag. (verzameling columns)

Met een inleidend woord van R. Herreman
Omslag: Kees Kelfkens
Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers AP.-139 p.

Reeks: Grote ABC nr 2
Afmetingen: 21 x 13 (paperback)
1964 Het nieuwe onkruid. (roman)

Stofomslag en Band Jef Koning
Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers AP.-160p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (gebonden met stofomslag)
1964 Vader BOON zoon (novelle)

Petite Fleurke door Louis Paul Boon.
Kosmonaut foto’s van J.C. Boon
Wetteren: Leo Drieghe. – ongepag. + 4 foto’s.

Afmetingen: 32.50 x 24 (losbladige uitgave in kaft)
Colofon: Werd gedrukt op de persen van Leo Drieghe te Wetteren in opdracht van HEDENDAAGS onder de titel “BOON, VADER en ZOON” 7 juni 1964. De oplage bedraagt 25 exemplaren alphabetisch genummerd en 100 exemplaren genummerd van 1 tot 100.
1965 Reservaat. (Verzamelde reservaten)

Boontje’s verzamelde reservaten in één band
Omslag: David Houtuyse
Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. -303p.

Reeks: Grote ABC nr 24.
Afmetingen: 20 x 12.75 (paperback)
1965 Het ontstaan van de socialistische toneelbond te Aalst 1890-1903. (essay) Aalst: Toneelgroep Kunst Licht en Vrijheid. -20p.Afmetingen: 21.75 x 13.50 (geniet, brochure)

p. [22]: Colophon: Deze brochure werd uitgegeven door de Toneelgroep Kunst, Licht en Vrijheid, Aalst, ter gelegenheid van het vijfenzeventig jarig jubelfeest, in de maand december 1965. De uitgave omvat 1000 (duizend) exemplaren gedrukt ter drukkerij Gerard Vervecken Binnenstraat 26, Aalst
1965 Olsjt (monografie schetsen)

A. Jan de Lichte – B. Karnaval – C. Priester Daens – D. Kapel van Sint Antoontje – E. Oude Dender – F. Bloemenfee.
Uitgever: Paul Van den Abeele. 7 bladzijden tekst eenzijdig gedrukt + 6 lino’s.

Afmetingen: 33 x 25 (losbladige uitgave in kaft)
Colofon: De lino’s zijn gesneden en dop de handpers afgedrukt op “Papier d’Arches” door Paul Van den Abeele, naar een tekst van Louis Paul Boon.
De tekst werd gezet uit Vette Nobel en gedrukt op “Tosca-Bütten” in de Sint Pieters en Paulusabdij te Dendermonde, verscheen op driekoningenavond van ’t jaar 1965. Elk exemplaar is genummerd en gehandtekend door de auteur.
1966 Dorp in Vlaanderen. (cursiefjes)

Omslag: Gommaar Timmermans
Leuven: Boekengilde De Clauwaert. -175 p.

Afmetingen: 20 x 12.75 (gebonden linnen)
Eén uitgave met de vermelding uitgegeven vvoor de leden van de clauwaert-vereniging nr 34 en één uitgave zonder deze vermelding.
1967 Wat een leven! (cursiefjes)

Omslag: Jeannette Kossmann
Boon 38 Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. -201 + III p.

Reeks: Grote ABC-boeken nr 74.
Afmetingen: 20 x 12.25 (paperback)
1967 Louis Paul Boon, kleine omnibus. (verhalen)

Bevat 2de druk van : Twee spoken / De kleine Eva uit de Kromme Bijlstraat / Vaarwel krokodil.
Omslag: Ferenc Gögös
Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers.  -172p.

Reeks: Grote ABC nr 66.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1967 Geniaal… maar met te korte beentjes. (Essays en polemieken)

Verzameld en van een nawoord voorzien door Herwig Leus.
Met aantekeningen van Boontje.
Tweede uitgave in 1969
Aalst: Uitgeverij Ten Berg.

Colofon: De artikelen verschenen oorspronkelijk in het tijdschrift De Vlaamse Gids, het weekblad Front en het dagblad Vooruit. De oplage bedraagt 24 exemplaren genummerd van A tot X en 50 exemplaren genummerd van 1 tot 50, allen op Papier Alfa Supérieur. Alle exemplaren zijn door de auteur gesigneerd en bevatten 1 pagina origineel handschrift.
1968 16 (zestien schetsen van Nederland van Louis Paul Boon). (cursiefjes) Amsterdam: De Geïllustreerde Pers. -64p.

Reeks: Avenue-Reeks 3
Afmetingen: 18 x 9.50 (pocket)
Druk: Nederlandse Boekdruk Industrie N.V. ’s Hertogenbosch.
1969 Over mijn boeken. (kroniek) Utrecht: Motion Livingstonelaan 338. -24p.

Reeks: Motion Mini Pocket 001 (MPP 001-035)
Afmetingen: 13 x 10.50 (brochure, geniet)
Druk: Offsetbedrijf dur. Culenborg.
1969 3 Mensen tussen muren. Een roman in lino Lowie. Diogenes Amsterdam: Em. Querido’s Uitgeverij N.V. – 125 p.

Afmetingen: 16.50 x 13 (Gebonden- linnen met cellofaan omslag)
Colofon: Deze uitgave van 3 mensen tussen muren door Louis Paul Boon is een zo getrouw mogelijk facsimile van het enige exemplaar, dat door de auteur in 1941 eigenhandig is geschreven, door hemzelf met linosneden is geïllustrerrd en ook door hem is gebonden. Deze uitgave is tot stand gekomen door de toestemming van zijn zoon J.C. Boon, wiens eigendom het origineel is sinds 1961.
1969 De bom. (cinéroman)

Een verhaal van Louis-Paul Boon tijdens de opnamen van de gelijknamige film van Robbe de Hert, naar een scenario van Grapjos en Robbe de Hert, in opdracht van Fugitive Cinema gedraaid te Mol, Lommel, Postel, Antwerpen en Brussel, begin september 1967
Geïllustreerd met een vijftigtal foto’s van Studio Celis
Antwerpen: De Kentaur. -158p. + 48 illustraties.

Afmetingen: 20 x 12.50 (gelijmd)
Druk: T. Vrouyr, Deurne
Een Fugitive Cinema Productie
1969 Fenomenale Feminateek een overzicht en “history” van het vrouwelijk bloot – of bijna – zoals het onze wereld van vandaag wordt aangeboden.

 • nr 9 (s.a.) I. Oude prenten II. French Postcards (3. kol.) ppp.57-62 ill.
 • nr 10 (s.a.) III. Het kind-vrouwtje (3 kol.) pp. 47-50 ill.
 • nr 11 (s.a.) IV Het gewaagde avondkleed pp. 58-61 ill.
 • nr 12 sept. ’69 5 Op het randje af (3 kol.) pp. 59-62 iil.
 • nr 13 Oct. ’69 6 De frivole aantooi (3 kol.) pp. 55-59 ill.
 • nr 14 Dec. ’69 7 Versieren van het naakt (3 kol.) pp. 44-47 ill.
 • nr 15 (s.a. 1970) 8 De symboliek (3 kol.) pp. 444-48 ill.
 • Volgende maand De Afwijkingen.
In: PARTNER Maandblad voor Mannen.

Afmetingen: 27 x 21
1970 90 Mensen bekende en minder bekende. (cursiefjes)

Omslag: J. Berserik
Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. -188p.

Reeks: Grote ABC nr 156
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1970 De Bende van de Stronk of Paul Van Ostaijen als Romanschrijver (essay) Brussel: Eliance Pers. -11p.

Reeks: Eliance Reeks nr 11
Afmetingen: 21.50 x 13 (ingebonden met stofomslag)
Colofon: ‘De Bende van de Stronk of Paul Van Ostaijen als Romanschrijver’ door L.P.Boon werd in 1953 gepubliceerd in het Paul van Ostaijen nummer van het Tijdschrift Tijd en Mens. Het essay verschijnt thans als elfde deel in de Eliance-reeks. De tekst werd gezet uit de letter Janson en is op de handpers gedrukt. De oplage bedraagt 40 exemplaren, die in januari 1970 zijn gereedgekomen.
1971 Boon-apartjes. Aforismen, citaten en uitspraken van L.P. Boon, verzameld door Gerd de Ley Antwerpen: Bruna -67p.

Reeks: Zwarte Beertjes nr 1444
1971 Pieter Daens of hoe in de negentiende eeuw de arbeiders van Aalst vochten tegen armoede en onrecht. (roman)

Geïllustreerd met tweeëndertig reprodukties naar tekeningen,foto’s en dokumenten Uitg. Het Laatste Nieuws
Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. / Em. Querido’s Uitgeverij B.V. -661 p. + [32 p.] reprodukties

Afmetingen: 21.50 x 14 (Gebonden met stofomslag)
1972 Als het onkruid bloeit. (roman)

Omslag: Friso Henstra
Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. -260p.

Reeks: Grote ABC nr 183
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1972 Eten op zijn Vlaams. (gebundelde cursiefjes voor de krant Vooruit)

Omslag: Fiel van der Veen
1985: 2de druk
1996: 3de en 4de druk bij De Arbeiderspers.
2004: heruitgegeven door de Federatie van Vlaamse Vrouwengroepen – provincie Oost-Vlaanderen.
Inleiding door  Geertrui Daem, ‘Eten wat de pot schaft. Over Eten op zijn Vlaams’ –(ook te lezen in Boelvaar Poef jaargang 4, nummer 1-2, (juni 2004), p. 68-72)
Fotografie: Hilde Braet.
2015: 5de uitgave De Arbeiderspers Met inleiding en receptuur van Herman Chevrolet en Els Versnick, ontwerp van Scherpontwerp, fotografie van Mike Roelofs.
Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. -152p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1972 Mieke Maaike’s obscene jeugd. (erotische verhalen)

Een pornografisch verhaal, voorafgegaan door een proefschrift ‘In en om het kutodelisch verschijnsel’, waarmee student Steivekleut promoveerde.
Geïllustreerd met foto’s.
Band: Kees Kelfkens
Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. -120 p. + 8 illustraties,

Afmetingen: 19.25 x 11 (gebonden – linnen)
1973 De meisjes van Jesses.

Naar de ‘Openbaring van Johannes’ en het naar krantenknipsels bij elkaar geplakt ‘Relaas over opzienbarende moorden in de stad Babylon’.
Omslag: Wout Muller
Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. / Em. Querido’s Uitgeverij B.V. -153 p.

Reeks: Grote ABC nr 207
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1973 Zomerdagdroom. Erotisch poëtisch proza

Omslag: Wout Muller
Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. / Em. Querido’s Uitgeverij B.V. -107 p.

Reeks: Grote ABC nr 202
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1973 Blauwbaardje in de ruimte. Op schrift gesteld door Louis Paul Boon. In beeld gebracht door Jo Boon. (een fotoboek)

Vormgeving: Alje Olthof
Amsterdam Amsterdam & Brussel: Paris-Manteau. -87p.; 113 [genummerde] (foto)illustraties.

Afmetingen: 29.50 x 20 (Ingenaaid)
1974 Davids jonge dagen. (verhalen)

Omslag: Wout Muller
Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. / Em. Querido’s Uitgeverij B.V. -139p.

Reeks: Grote ABC nr 221
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1974 Verse boontjes. (Aforismen en citaten uit het werk van Louis Paul Boon)

Samengesteld door Gerd de Ley

 

Brugge: Orion. / Den Haag: Uitgeverij Scheltens & Giltay. -61p.

Reeks: Dwarsliggers, een aforismeserie onder redactie van Gerd de Ley. 1974:3
Afmetingen: 16.50 x 11 (pocket)
Walleyndruk pvba, Brugge.

 

1974 Menuet en andere verhalen.

Bevat: Twee spoken (Maagpijn, Contrapunt, Uitleenbibliotheek) – Menuet (De vrieskelders, Mijn planeet, Het eiland) – De kleine Eva uit de Kromme Bijlstraat – Vaarwel krokodil of de prijslijst van het geluk
Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. / Em. Querido’s Uitgeverij B.V. -250p.

Reeks: Grote ABC nr 220
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1975 Verscheurd jeugdportret. (novelle) Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. / Em. Querido’s Uitgeverij B.V. -181p.

Reeks: Grote ABC nr 245.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1975 Memoires van de heer Daegeman. (roman)

Omslag: Wout Muller
1981: 2de druk ibidem
 Boon 38 Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. / Em. Querido’s Uitgeverij B.V. -142p.

Reeks: Grote ABC nr 254.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1975 De Paradijsvogel (erotisch sprookje – bibliofiele uitgave)

 • 30 illustraties van 13 grafische kunstenaars in verschillende technieken een ets door P. Andrea, zeefdrukken en litho’s deels met de hand met aquarel gehoogd van Robert Clique, Hugo Duchateau, Joseph Willaert, L. Ghysebrechts, C. Hessels, J? Jans, H. Keil, J. Lambrigts, W. Nobbe, Th. Van den Broeck, G. Verlessen, A. Verhoog met telkens een door voorgenoemden handgeschreven fragment van “De Paradijsvogels” in facsimile.
 • Foto’s van de kunstenaars door A. Bertels.
 • Etui ontworpen en gerealiseerd door A. Vanderheyden
 • Zeefdruk in goud op deksel van etui naar een oorspronkelijk ontwerp van A. Colpin.
Hasselt: Wittepoppentoren. -ongepag.

Afmetingen: 61 x 41 (linnen doos met opdruk, losbladig groot folio oblong)
Bibliofiele uitgave in een oplage van 95 exemplaren, alle genummerd (I-XX en 1 -75) en gesigneerd door L.P. Boon en door alle kunstenaars.
1976 De zwarte hand of het anarchisme van de negentiende eeuw n het industriestadje Aalst. (roman)

Omslag en grafische vormgeving: Wim Mol
Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. / Em. Querido’s Uitgeverij B.V. -295p

Afmetingen: 21.50 x 13.75 (Gebonden met stofomslag).
Druk: Tulp, Zwolle
1977 Het jaar 1901. Verhalen naar de politiearchieven der stad Aalst. (kroniek)

Omslag: Wout Muller
Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. / Em. Querido’s Uitgeverij B.V. -231 + 1p.

Reeks: Grote ABC nr 293.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk Tulp Zwolle
1978 Het vroege werk.

Bevat: De voorstad groeit/Abel Gholaerts/Vergeten straat/Mijn kleine oorlog.
Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. / Em. Querido’s Uitgeverij B.V. -847p.

Gebonden met stofomslag
1978 Beter blote Jan dan dode Jan. Uitspraken van Louis Paul Boon.

Verzameld door Gerd de Ley
Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. -88p.
1979 De kapellekensbaan/Zomer te Ter-Muren. Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. / Em. Querido’s Uitgeverij B.V. -931p.

Gebonden met stofomslag
1979 De mummies.

Een tekst en zeven gedichten
Naar beelden van Francine Urbin Choffray
Houffalize: Little Liry. Gelijmd, -40p. + 11 illustraties
1979 Het geuzenboek. (roman)

Omslag: Pieter brueghel ‘De Moord op de onnozele kinderen’ uit de collectie van het kunsthistorisch museum te Wenen, Oostenrijk.
Omslagontwerp: Joost van de Woestijne
Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. / Em. Querido’s Uitgeverij B.V. -707p.

Afmetingen: 21.25 x 13.50 (Gebonden met stofomslag)
Druk: Tulp, Zwolle

POSTUME UITGAVEN

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1979 De liefde van Annie Mols/Als het onkruid bloeit. Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. / Em. Querido’s Uitgeverij B.V. -634p.

Gebonden (met stofomslag)
1980 Verzamelde gedichten. (poëzie – verzamelbundel)

Bevat: ‘de kleine eva uit de kromme bijlstraat’ dat in 1956 als ‘Boekvink’ verscheen bij N.V. Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam.
Het omslag voor ‘Verzamelde gedichten’ werd ontworpen door Frits Stoepman gvn.

 

Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. / Em. Querido’s Uitgeverij B.V. -87p.

Afmetingen: 22 x 13.75 (gebonden met stofomslag)
Colofon: ‘Verzamelde gedichten’, waarin opgenomen ‘de kleine eva uit de kromme bijlstraat’, van Louis-Paul Boon werd in 1980 in opdracht van Uitgeverij De Arbeiderspers en Em. Querido’s Uitgeverij te Amsterdam, volgens ontwerp van Wim Mol door Drukkerij Tulp te Zwolle gezet uit de Bembo en gedrukt op 90 grs. Getint gevergeerd romandruk, in een oplaag van 4500 exemplaren.

 

1980 Eros en de eenzame man. Een droefgeestig en schandelijk porno-verhaal. Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. / Em. Querido’s Uitgeverij B.V. -187p.

Reeks : Grote ABC nr 365
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Tulp, Zwolle
1980 De bende van Jan de Lichte / De zoon van Jan de Lichte.

Geïllustreerd door W.L Bouthoorn
Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. / Em. Querido’s Uitgeverij B.V. -370p.

Gebonden (met stofomslag)
1982 Ook de afbreker bouwt op. (columns)

Bezorgd door G.J. Van Bork.
Omslag: Wout Muller
Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. / Em. Querido’s Uitgeverij B.V. -135p.

Reeks: Grote ABC nr 407.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Alberts , Sittard
1982 Proleetje en fantast. (stripverhaal)

Band: Maurice Roggeman en Nico Richter
Voorplat: De wonderlijke avonturen van Proleetje en Fantast. Proleetje en Fantast Globetrotters
Inleiding door Willem M. Roggeman
Amsterdam: Querido’s Uitgeverij B.V./B.V. Uitgeverij De Arbeiderspers, Gekartonneerd, -88p.

Deze strip verscheen in De Roode Vaan. De teksten waren van Louis Paul Boon met uitzondering van de teksten in de tekeningen zelf. Door ziekte van Boon kwamen diens teksten soms op het nippertje binnen, zodat Roggeman gedwongen was de illustraties ‘aan het steen’ te vervaardigen. De eerste stripaflevering verscheen op 1 mei 1946, de laatste op 28 september van datzelfde jaar.
1983 Het ontleende boek (verhaal)

Miniboekje, als jaarwisselingsgeschenk in een oplage van 500 exemplaren verspreid onder de relaties van Antiquariaat Blaeu en die van Studio Henk de Bruin, naast 30 luxe-exemplaren.
Het ontleende boek maakt deel uit van een reeks op zichzelf staande verhalen die de auteur samenbracht onder de overkoepelende titel Gij zult slechts meenemen wat gij dragen kunt.
Verdeeld over 15 afleveringen werd deze reeks gepubliceerd in de eerste jaargang van het weekblad Zondagspost, dat sinds 1 januari 1945 bij uitgeverij Manteau verscheen
Leiden: Antiquariaat Blaeu. -16p.

Als Nieuwjaarswens voor 1984. Oplage 530 ex., waarvan I – XXX gebonden gedrukt op Fennia 120grs en op de Franse titel voorzien van een Belgische postzegel met het portret van de auteur.
Afmetingen 10 x 7
1985 Het zoutvat van Boontje Boon. Louis Paul Boon in radio en televisie.

BRT uitgave samengesteld door F.-J. Verdoodt met bijdragen van Elie Saegeman en Louis Verbeeck.
Grafische vormgeving: Leslie Dauw.
Foto’s: TV Expres (omslag)-Jo Boon – Henri Denis.
Met dank aan mevrouw Joos Florquin-Vandendriessche en het dagblad Vooruit voor de overname van de teksten.
Boon LP 10 Brussel: Dienst Pers en Communicatie van de BRT. -136p.

Afmetingen: 20.75 x 15 (gebonden – harde geïllustreerde kartonnen kaft)
Drukwerk: Pencoprint
1986 Hij was een zwarte en andere reportages.

Bezorgd door Jos Muyres.
Omslagontwerp en typografie: Piet Gerards
Heruitgave van het titelverhaal in 2003.
Maastricht: Gerards en Schreurs. -111p.

Reeks: G fragmenten nr 4
Afmetingen: 20.50 x 12.75 (ingenaaid)
Colofon: ‘Hij is een zwarte en andere reportages’ van Louis Paul Boon, werd in opdracht van Gerard en Schreurs, uitgevers te Maastricht, gezet uit de Bembo en gedrukt op 115 grams Mellotex door drukkerij Econoom bv Beek-L in december 1986.
1988 Memoires van Boontje.

Bezorgd door Jos Muyres en Bert Vanheste.
Omslagtekening: Louis Paul Boon Zelfportret
Omslag: Kees Kelfkens en Marjo Starink
Amsterdam: Uitgeverij De Arbeiderspers. -239p. + 24 p. ill.

Reeks: Privé-Domein 138
Afmetingen: 19.50 x 11.50 (ingenaaid)
Druk: Geuze & Co’s Drukkerij n.v., Dordrecht
1988 Boontjes 1959-1960. (cursiefjes)

Samenstelling, verantwoording en annotaties door Herwig Leus en Julien Weverbergh
Omslagtypografie Rikkes Voss
Antwerpen: Houtekiet. -418p.

Afmetingen: 21.50 x 13 (Gebonden met stofomslag)
1988 Zondagsleven van Pomponneke. (novelle)

Eerste afzonderlijke druk.
Omslag: Louis Paul Boon: Zondagsleven van Pomponneke (schilderij in kleur). Jo Boon (foto)
Inleiding: Dick Gebuys.
[Deze versie bevat slechts dertien hoofdstukjes, wat nog niet de helft is van de Pompon-versie in de ‘Boontjes’ uit 1960 en 1961.]
Heerlen: Uitgeverij PAN Heerlen. -35p. Oplage: 1500 ex.

Afmetingen: 21 x 15 (ingenaaid)
Zetwerk: Studio-Zet Maastricht. Zetcorrectie: William Weijs.
Druk: Drukkerij econoom Beek
1988 Vertraagde film.

Bloemlezing door Dick Gebuys
Illustraties Piet Bragt
Heerlen: Uitgeverij PAN Heerlen. -40p. A5 Gebrocheerd.
1989 Brieven aan Morris. Gevolgd door ‘Herinneringen’ van Maurice (Morris) Roggeman.

Omslag: Portret van Louis Paul Boon door Maurice Roggeman
Omslagontwerp en typografie: Piet Gerards BNO
Maastricht: Gerards en Schreurs. -150p. + I p. [Incl. 16 fotopagina’s].

Afmetingen: 20.50 x 11.50 (paperback).
1989 Vertellingen van Jo.

Met tekeningen van Maurice Roggeman en ingeleid door Jos Muyres.
Omslagillustratie: Louis Paul Boon ‘Joke en de indianentent’
Omslagontwerp: Maria Kasten
Amsterdam: Uitgeverij De Arbeiderspers. -77p.

Afmetingen: 19.50 x 11.75 (paperback)
Druk: Vander Loeff/Drukkers B.V., Enschede.
1989 Als een onweder bij zomerdag. Briefwisseling tussen L.P. Boon en W. Elsschot.

Samengesteld door: Jos Muyres en Vic van de Reijt.
Voorwoord Jos Muyres en Bert Vanheste, Nijmegen
Amsterdam: Em. Querido’s Uitgeverij BV. -112p.

Afmetingen: 18.75 x 11.25
1989 Brieven aan literaire vrienden.

Bezorgd en van een voorwoord voorzien door Jos Muyres
Foto omslag: Louis Paul Boon, gefotografeerd door Jo Boon
Omslag: Kees Kelfkens en Marjo Starink
Amsterdam: Uitgeverij De Arbeiderspers. -239p. + 24 p. ill.

Reeks: Privé Domein 160.
Afmetingen: 19.50 x11.50 (ingenaaid)
1989 Boontjes 1961. (cursiefjes)

Samenstelling, verantwoording en annotaties door Herwig Leus, Wim de Poorter en Frans Vyncke.
Omslagtypografie: Rikkes Voss
Boon 17 Antwerpen/Baarn: Uitgeverij Houtekiet. -396p.

Afmetingen: 21.50 x 13 (gebonden met stofomslag)
1989 Niets dan wat oorlog. (scenario)

Omslag: Louis Paul Boon Houtskooltekening
Jo Boon Foto (van tekening)
Inleiding Redactie: Dick Gebuys
Heerlen: Uitgeverij PAN Heerlen. -64p.

Reeks: Boon scenario’s no 1
Afmetingen: 20.50 x 14.50 (gelijmd)
Zerwerk Druk: Drukkerij Schreurs, Kerkrade
1989 Brussel een oerwoud. (reportage)

Eerste afzonderlijke uitgave
Met de 79 originele illustraties van Maurice Roggeman.
De reportage “Brussel, een oerwoud” verscheen in “De rode vaan” in 23 afleveringen, van 12/13 januari 1946 tot 6 maart 1946. Iedere aflevering werd geïllustreerd met een tekening van Maurice Roggeman.
Het is de eerste en wellicht enige maal dat de oorspronkelijke tekst met de originele illustraties wordt uitgegeven. Voor Boonfanaten is dit boekje, ook door zijn beperkte oplage een echt collector’s item.
Dilbeek: Dilbeekse Cahiers. -58p.

Reeks: Tekstueel nr 2 onder edactie van Willem M Roggeman
Afmetingen: 22 x 14 (gelijmd)
1991 L.P. Boon radio actief.

Bevat: Het geweerschot – Mijn vader, de treinwachter – Het ravijn der schimmen – De trein van zaterdagavond – Standbeelden in de wildernis – Spel bij dageraad (luisterspelen)
Alle exemplaren werden geïllustreerd door de kunstenaar FRANK MAHIEU welke speciaal voor deze uitgave 6 lino’s ontwierp.
De illustraties werden met de hand gedrukt door Roger van Akelijen, Antwerpen. Letter Sablon 10 punt Papier;: Crème romandruk 100 gr.
Antwerpen/Lier : Festina Lente. -174p.

In opdracht van de antiquariaten ‘SCHOON LIER’ en Mw. M.L. VANHERCK onder n° 2 der bibliofiele reeks ‘FESTINA LENTE’ verschenen in april 1991 de luisterspelen welmke L.P. Boon schreef in de jaren 1950 voor de toenmalige N.I.R. en waarvan de meeste nooit eerder in boekvorm gepubliceerd werden.
De oplage zal strict beperkt blijven tot 250 genummerde exemplaren waarvan 75 luxe.Afmetingen: 23.50 x 16.50 (gebonden linnen band)
Drukwerk: Smits Wommelgem.
1992 Eens, op een mooie avond. (erotische roman)

Uit de nagelaten papieren van Dol Kijwe.
Omslagontwerp: Nico Richter
© 1992 Nawoord Kris Humbeek, Bart Vanegeren en Paul de Wispelaere L.P. Boon-documentatiecentrum (UA)
© 1992 illustratiemateriaal Collectie Ed. Schilders, Tilburg
November 1992: 2e druk
1995: 3de (geb.) en 4de druk
1996: 5de druk (gebonden)
Boon 33 Amsterdam: Uitgeverij De Arbeiderspers AP . -144p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback, Geïllustreerd.
November 1992: 2e druk
[Omslagwikkel: Een sensationele vondst in de nalatenschap van LOUIS PAUL BOON: ongekuiste erotiek met bisschoppelijke allure
[Wijziging: Omslagontwerp: Nico Richter]
1992 Boontjes 1962. (cursiefjes)

Samenstelling, verantwoording en annotaties door Herwig Leus, Wim de Poorter en Frans Vyncke
Omslagtypografie [ongewijzigde vorm] Studio Combo
Antwerpen/Baarn: Houtekiet. -448p.

Afmetingen: 21.50 x 13 (gebonden met stofomslag).
1993 Soldatenbrieven: vijf brieven van L.P. Boon aan zijn zuster Jeannine. (teksteditie – bibliofiele uitgave)

De nooit eerder gepubliceerde brieven van L.P. Boon die hij tijdens zijn mobilisatie in 1939 te Tessenderlo schreef aan zijn zuster werden door de uitgever gebundeld in 1993. De illustraties werden overgenomen uit de oorspronkelijke brieven.
Hasselt Nico Richter : De Griffel. -[8] dubbelbladen, portr. , ill., 25cm. Losbladig.

De bijgevoegde ets werd ontworpen en gedrukt door graficus H. Pauwels die ieder exemplaar nummerde en signeerde. Pagina-opmaak, typografie en druk werden verzorgd door drukkerij Dirix te Hasselt.
Er werden 130 exemplaren gedrukt waarvan 10 niet in de handel, genummerd van I tot X en 120 genummerd van 11 tot 130. 
1994 Boontjes 1963. (cursiefjes)

Samenstelling, verantwoording en annotaties door Julien Weverbergh en Paul de Wispelaere.
Omslagtypografie Studio Combo
Antwerpen-Baarn: Houtekiet. -413p.

Afmetingen: 21.50 x 13 (gebonden met stofomslag).
1994 Het literatuur- en kunstkritische werk. I. De Rode Vaan.

Bezorgd door D. de Geest, E. Bruinsma, K. Humbeeck & L. Missinne m.m.v. K. Geldof, O. de Graef, J. van Hooreweder
Antwerpen: L.P. Boon-documentatiecentrum

Universitaire Instelling Antwerpen, Antwerpen. Gebonden en gebrocheerd, L + 486 p.
Reeks: Boon-studies nr 2
Oplage: 750 exemplaren, waarvan 250 ingebonden en 500 gebrocheerd
1994 Het literatuur- en kunstkritische werk. II. Front.

Bezorgd door E. Bruinsma & K. Humbeeck m.m.v. D. de Geest & P. de Wispelaere
Omslagbandje: De Kantieke Schoolmeester Speciale editie Nummer 5 (oktober 1994)]
Antwerpen: L.P. Boon-documentatiecentrum

Universitaire Instelling Antwerpen, Antwerpen. Gebonden en gebrocheerd, XLVII + 505 p.
Reeks: Boon-studies nr 3
Oplage: 750 exemplaren, waarvan 250 ingebonden en 500 gebrocheerd
1995 Het literatuur- en kunstkritische werk III. De Vlaamse Gids.

Bezorgd door E. Bruinsma
Antwerpen: L.P. Boon-documentatiecentrum

Universitaire Instelling Antwerpen, Antwerpen. Gebonden en gebrocheerd, LXXII + 276 p.
Reeks: Boon-studies nr 4
Oplage: 550 exemplaren, waarvan 200 ingebonden en 250 gebrocheerd
1995 Boontjes moppenencyclopedie.

Deze verzameling werd gebloemleesd uit de tot dusver niet verschenen Boontjes
Antwerpen-Baarn: Houtekiet. -120p. Paperback.
1996 Mieke maaike’s obscene jeugd. gevolgd door Eens, op een mooie avond. Amsterdam: Uitgeverij De Arbeiderspers. -235p. + IIIp. Geïllustreerd. Paperback.
1997 Het literatuur- en kunstkritische werk. IV.1 . Vooruit.

Bezorgd door K. Humbeeck, E. Bruinsma, K. Haagdorens, J. Dierinck & B. Nuyens m.m.v. D. de Geest, A.M. Musschoot & Y. T’Sjoen
Antwerpen: L.P. Boon-documentatiecentrum

Universitaire Instelling Antwerpen, Antwerpen. Gebonden en gebrocheerd, CCVIII + 541 p.
Reeks: Boon-studies nr 5
Oplage: 350 exemplaren, waarvan 150 ingebonden en 250 gebrocheerd.
1997 Het literatuur- en kunstkritische werk. IV.2. Vooruit.

Bezorgd door K. Humbeeck, E. Bruinsma, K. Haagdorens, J. Dierinck & B. Nuyens m.m.v. D. de Geest, A.M. Musschoot & Y. T’Sjoen
Antwerpen: L.P. Boon-documentatiecentrum

Universitaire Instelling Antwerpen, Antwerpen. Gebonden en gebrocheerd, -666p.
Reeks: Boon-studies nr 6
Oplage: 350 exemplaren, waarvan 150 ingebonden en 250 gebrocheerd.
1997 Het literatuur- en kunstkritische werk. IV.3. Vooruit.

Bezorgd door K. Humbeeck, E. Bruinsma, K. Haagdorens, J. Dierinck & B. Nuyens m.m.v. D. de Geest, A.M. Musschoot & Y. T’Sjoen
Antwerpen: L.P. Boon-documentatiecentrum

Universitaire Instelling Antwerpen, Antwerpen. Gebonden en gebrocheerd, -666p.
Reeks: Boon-studies nr 7
Oplage: 350 exemplaren, waarvan 150 ingebonden en 250 gebrocheerd.
1998 Boontjes 1964. (cursiefjes)

Samenstelling, verantwoording en annotaties: Julien Weverbergh. Enige beschouwingen over Louis Paul Boon en boontje als Siamese tweeling: Paul de Wispelaere
Omslagtypografie Studio Combo
Antwerpen-Baarn: Houtekiet. -413p.

Afmetingen: 21.50 x 13 (gebonden met stofomslag).
Zetwerk: Intertext Antwerpen
1999 Boontjes 1965. (cursiefjes)

Samenstelling, verantwoording en annotaties: Julien Weverbergh
Daens en Boon. Een voorspelbare ontmoeting? Frans-Jos Verdoodt
Omslagtypografie Studio Combo
Antwerpen-Baarn: Houtekiet. -365p.

Afmetingen: 21.50 x 13 (gebonden met stofomslag).
Zetwerk: Intertext Antwerpen
1999 Het boek Jezebel.

Bezorgd door Johan Dierinck & Britt Kennis.
Omslagontwerp: Jan van Caneghem
Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. -236p.

Reeks: Literaire tekstedities en bibliografieën, nr. 3 / Boon-studies nr 11 (red. Kris Humbeeck en Ernst Bruinsma)
Afmetingen: 24 x 16 (paperback)
1999 Dagboek van meneerke Boin behandelend het jaar 1978-1979. (Themanummer van Maatstaf)

Bevat de volledige tekst van Boon’s dagboek:

 1. Kris Humbeeck: Kleine kroniek van een gebroken hart.
 2. Louis Paul Boon: dagboek van meneerke Boin behandeldelend december 1977 – april 1979.
 3. Koen Haagdorens: teksteditie.
 4. Hans Bouman: Ik wil niet verder schrijven met mijn handen op mijn rug gebonden – Een interview met Marcel Wauters & Albert Bontridder.
 5. Herman Le Compte: Een brief.
 6. Theun de Vries: Noodzaak en gemis.
 7. Jeroen Olyslaegers: Expres weg twee.

Met noten.

Amsterdam, De Arbeiderspers. -78p.

Afmetingen: 23 x 17 (paperback/ingenaaid) Themanummer van Maatstaf.
Nota: Een volledige diplomatische weergave van de tekst is tevens te vinden in ‘Onder de giftige rook van Chipka. Louis Paul Boon en de fabrieksstad Aalst’. Kris Humbeek, Ludion/Querido, 1999 pp 227-266 met annotaties pp 267-280.
Boon 37
2001 Boontjes 1966. (cursiefjes)

Deel 7 uit de serie Boontjes.
Samenstelling, verantwoording en annotaties: Julien Weverbergh.
Met essay van Kris Humbeeck: Dat donkere ding, de massa. Omtrent Louis Paul Boon en de jonge generatie in de jaren dertig.
Omslagtypografie Studio Combo.
Antwerpen-Baarn: Houtekiet. -424p.

Afmetingen: 21.50 x 13 (Gebonden met stofomslag).
Zetwerk: Intertext Antwerpen
2001 De zon. (Woorden rond houtsneden van Masereel).

Samenstelling en nawoord: Bart Nuyens.
Frans Masereel maakte in 1919 een indrukwekkende reeks houtsneden rond het thema De Zon. In 1946 publiceerde Louis Paul Boon in De Roode Vaan zijn persoonlijke bespiegelingen bij deze tekeningen. Pas nu zijn de teksten van Boon en de tekeningen van Masereel in één boek samengebracht.
Antwerpen: Demian.-126p.

Oplage: 500 genummerde exemplaren.
Afmetingen: 21 x 12.75 (gebrocheerd)
Tweede druk mei 2001: 500 ongenummerde exemplaren.
2002 Blauwbaardje in wonderland en andere grimmige sprookjes voor verdorven kinderen.

Met een nawoord van Kris Humbeeck.
Omslag: Jan Hendrickx.
Foto: AMVC, Antwerpen.
1957: Eerste uitgave van Grimmige sprookjes voor verdorven kinderen.
1962: Heruitgave aangevuld met Blauwbaardje in wonderland.
Boon 20 Antwerpen: Houtekiet. -141p.

Reeks: Vlaamse bibliotheek nr 22
Afmetingen: 21.50 x 13.80 (gebonden – harde kartonnen geïllustreerde kaft)
Zetwerk: Intertext, Antwerpen
2002 Mijn kleine oorlog.

14de druk.  Teksteditie en nawoord Kris Humbeeck, Dirk de Geest, Anne Marie Musschoot, Yves T’Sjoen, Ernst Bruinsma en Britt Kennis.
Deze editie verzamelt niet alleen de eerste druk uit 1947 en de grondig herziene tweede druk uit 1960, maar ook de voorpublicatie in 33 afleveringen uit het weekblad Zondagspost in 1945 en de tekst van het recent opgedoken ‘oermanuscript’ dat notities in dagboekvorm bevat onder de titel ‘Vertellingen over den oorlog’.
 Boon 39  Amsterdam: Em. Querido’s Uitgeversmaatschappij B.V. -495p.

Afmetingen: 21.50 x13.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag
2003 Boontjes 1967. (cursiefjes)

Deel 8 uit de serie Boontjes.
Samenstelling, verantwoording en annotaties: Julien Weverbergh.
Met essay van A.M.A. van den Oever: Een Montaigne van de Lage Landen
Omslagtypografie Studio Combo. 
Antwerpen-Baarn: Houtekiet. -416p.

Afmetingen: 21.50 x 13 (Gebonden met stofomslag).
Zetwerk: Intertext Antwerpen
2003 Hij was een zwarte. (reportage)

Over oorlog en collaboratie
In het late voorjaar van 1946 schrijft Louis Paul Boon de reportage Hij was een zwarte. In volle repressie laat Boon een zeer genuanceerd geluid horen.
‘Hij was een zwarte’ bevat een door Kris Humbeeck becommentarieerde editie van Boons tekst en een begeleidende reportage van Dimitri Verhulst. Chris van der Heijden belicht het Nederlandse ‘grijze verleden’. Het nawoord is van Norbert de Batselier, voorzitter van het Vlaams Parlement.
Redactie: De Trust der Vaderlandsliefde.
Zie ook uitgave 1986
Amsterdam: J.M. Meulenhoff/ Antwerpen: Manteau. -155p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Omslag: Aksent / Johan Buis
Binnenwerk: Aksent / Dominic Van Heupen.

 

2003 Fenomenale feminateek. Gevolgd door ‘Europese Koninginnen met Kronen van Karton’ en de catalogus van de Fenomenale Feminateek.

Met een nawoord van prof.dr.Em. Steivekleut
Amsterdam: J.M. Meulenhoff / Antwerpen: Manteau. -262p.

Paperback / Verpakt in een houten doosje van 15 x 23 cm. Met slotje.
2005 Eenzaam spelen met Pompon.

Bezorgd door Jeroen Olyslaegers & Martine Cuyt
Geïllustreerd met aquarellen van David A. en LP Boon.
Amsterdam: J.M. Meulenhoff  / Antwerpen: Manteau. -143p.
2005 Verzameld werk Louis Paul Boon.

Start van het uitgaveproject in 24 delen die geleidelijk zullen worden uitgegeven.
Op te volgen via Louis Paul Boon – Verzameld werkSamenwerkingsverband tussen de Arbeiderspers, het L.P. Boon-documentatiecentrum van de Universiteit Antwerpen, de Vakgroep Nederlandse Literatuur en Algemene Literatuurwetenschap van de Universiteit Gent en de Erven Boon.
Amsterdam-Antwerpen: De Arbeiderspers.

Afmetingen:   (paperback)
Uitgegeven in 2005:
Deel 5: bevat de verhalen Maagpijn, Uitleen-bibliotheek en Te oud voor kamperen?, gevolgd door de novelle Menuet.
Deel 14: bevat de drie romans van Boon over de ‘moderne bandeloze jeugd’: De liefde van Annie Mols, Het nieuwe onrkuid, Als het onkruid bloeit.
2005 Als vrouwen beminnen. (teksteditie)

Onder pseudoniem Bertha PEELMAN-LOTH eerder verschenen in de krant Vooruit.
Kris Humbeeck, Britt Kennis en Matthijs de Ridder tekenen voor de teksteditie en het nawoord. Ze onderstrepen dat Boon zijn bezigheden als pulpschrijver niet al te serieus nam. Hij schreef die liefdesverhaaltjes louter om geld te verdienen.
Amsterdam-Antwerpen: De Arbeiderspers. -205p.

Colofon: Als vrouwen beminnen, zo luidt de titel van een feuilleton oftewel mengelwerk dat Louis Paul Boon voor de krant Vooruit schreef. Het werd op 30 oktober 1954 aangekondigd. Nu verschijnt het ter gelegenheid van de jaarwisseling in een oplage van 1500 exemplaren exclusief voor vrienden en relaties van Uitgeverij De Arbeiderspers. De elegante uitgave kwam tot stand in samenwerking met het L.P. Boon-documentatiecentrum.
2014 Boontjes 1968. (verzamelde columns)

Band IX
Samenstelling en redactie: Jos Muijres, Gerard Raat en Elisabeth Salverda
 Boon 35  Nijmegen: Uitgeverij Roelants v/h De Oude Mol en Utrecht: Stichting Isengrimus. -415p.

Afmetingen: 22.00 x 13.50 (gebonden, linnen met stofomslag)
2015 Boontjes 1969. (verzamelde columns)

Band X
Samenstelling en redactie: Jos Muijres
Boon 37 Nijmegen: Uitgeverij Roelants v/h De Oude Mol en Utrecht: Stichting Isengrimus. -416p.

Afmetingen: 22.00 x 13.50 (gebonden, linnen met stofomslag)

FILMOGRAFIE

1967 De Bom.
 • Regie: Robbe De Herdt.
 • Scenario van Grapjos en Robbe de Hert
 • In opdracht van Fugitive Cinema gedraaid te Mol, Lommel, Postel, Antwer¬pen en Brussel, begin september 1967
1982 Menuet.
 • Regie: Lili Rademakers. Scenario : Hugo Claus, Lili Rademakers.
 • Cast: Hubert Fermin (De man); Carla Hardy (de vrouw); Akkemay Marynissen (Het meisje); ea
1992 Daens.
 • Regie: Stijn Coninx.
 • Cast: Jan Decleir (Adolf Daens); Gérard Desarthe (Charles Woeste); Antje De Boeck (Nette Scholliers); Wim Meuwissen (Pieter Daens); Julien Schoenaerts (Biscchop Schillemans) ea
1999 Vergeten straat,
 • Regie: Luc Pien; Scenario: Bob Goossens;
 • Cast: Chris Deleu, Bob de Moor, Guy Dermul, Catherine Graindorge, Catherine Kools, Dimitri Leue, Caroline Maes, Pascale Michiels, Wim Opbrouck, Diederik Peeters, Marc Peeters, Mitta van der Maat, Hilde Wils, Luk Wyns, Rico Zermeno en Jos Verbist.
 • Era films in co-productie met VRT;