home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Boon, Louis Paul

Maakt deel uit van:

LOUIS PAUL BOON

Aalst, 15 maart 1912 – Erembodegem,  10 mei 1979

Schop de mensen een geweten !
 
Louis Paul Boon kan gerust een dubbeltalent genoemd worden.
Schrijver, schilder, scenarist voor enkele strips, columnist, viezen tist, reportagemaker en nog veel meer.
In zijn literaire werk evolueerde Boon van anarchistisch communist tot een individualistisch socialist. Zijn latere werk getuigt eerder van sociale geschiedschrijving. Boon was steeds maatschappelijk sterk geëngageerd, een voorvechter van de arbeidersklasse.

BIOGRAFIE

15 maart 1912: Geboren te Aalst als zoon van Josephus Theodorus Boon en Estella Constantina Verbestel, beiden oorspronkelijk afkomstig uit Aalst.
 • Boons vader voorzag in zijn levensonderhoud als rijtuigschilder, maar schakelde over op het schilderen van auto’s wanneer die het rijtuig verdrongen. Boons grootvader was de schoenlapper Sooi Boon, die zijn kleinzoon tal van volksverhalen vertelde. Op die manier maakte de jonge Louis kennis met de verhalen over Jan De Lichte, een figuur die hem nooit meer los zal laten en die de hoofdpersoon wordt van zijn romans ‘De bende van Jan De Lichte’ (1953) en ‘De zoon van Jan De Lichte’ (1961).
 • Na de lagere school volgde hij lessen aan de Vrije Technische School in Aalst, met de bedoeling er het vak van autoschilder te leren om in de toekomst zijn vader te helpen.
1926 -1928: Louis Paul Boon volgde (avond)lessen in vrij schilderen, tekenen, houtschilderen en marmerschilderen aan de Academie voor Schone Kunsten in Aalst
 • Hier zal hij Maurice Roggeman leren kennen met wie hij later bij De Roode Vaan heeft samengewerkt en met wie hij het stripverhaal ‘Proleetje en fantast’ verzorgde.
 • Met Roggeman, Bert Van Hoorick, Robert Van Kerckhoven, Karel Colson en andere ontstaat een kleine groep van sterk sociaal bewogen jongeren die hun trefpunt vinden in een clubhuis dat De Vlam wordt genoemd. Uit deze groep ontstaat een vrij hechte Aalsterse jeugdafdeling van de Communistisch Partij, de ‘Komsomol’.
 • Het moeten vooral deze vriendschappen zijn geweest die Boon naar De Vlam trokken, want een echte communist is hij nooit geweest. Daarvoor was Boon een te sterke individualist en had hij teveel een tegenzin tegen elke vorm van systeemdenken.
1928 – 1929: Omdat de inkomsten van het gezin Boon niet groot zijn en het intussen wel met nog een zoon en dochter is uitgebreid, gaat Louis zijn vader assisteren bij het autoschilderen in Brussel.
1929 – 1939: Beiden vinden een nieuwe betrekking als onderhoudswerknemers bij de grote brouwerij Zeeberg in Aalst.
 • We vinden deze ervaringen verwerkt in zijn roman ‘Menuet’ (1955).
 • Noodgedwongen moet Boon zijn ambities nu uitleven in zijn vrije tijd, wat hem niet belet om veel te schilderen en te schrijven.
1933: Boon wordt opgeroepen voor militaire dienst. In die periode zal hij zijn vrouw leren kennen, Jeannette Charlotte De Wolf, een zusje van een jeugdvriendje.
1936: Huwt met Jeanneke De Wolf.
 • Zij had een confectiezaak, waarmee ze met hard werken in hun onderhoud kon voorzien, toen Louis Paul Boon begon met schrijven. Uit dit huwelijk wordt hun enige zoon Jo geboren en ook over Jo heeft Boon het in ‘De Kapellekensbaan’.
1939: Louis wordt onder de wapens geroepen en gelegerd aan het Albertkanaal.
1939: Zoon Jo Clement Boon wordt geboren.
Mei 1940: Wordt krijgsgevangen gemaakt en naar Duitsland getransporteerd, maar kan na vier maanden naar Aalst terugkeren.
 • In de bezettingsjaren heeft Boon van alles ondernomen om voor zijn gezin de kost te verdienen (richtte o.a. in 1944 een uitleenbibliotheek op).
 • Intussen schreef en schilderde hij verder.

1941: Schreef zijn pas in 1969 in facsimilé uitgegeven lino-roman 3 mensen tussen muren , nadat een eerder romanontwerp verloren was gegaan.

1942: Het is uiteindelijk zijn vrouw die de papieren van het typoscript van de roman ‘De Voorstad groeit’ (1942) onder zijn handen weghaalt en opstuurt aan de jury van de Leo J Krynprijs.
 • In die jury zat toen de schrijver Willem Elsschot die tijdens de lezing van Boons tekst zo enthousiast was dat hij onmiddellijk aan de andere juryleden meedeelde dat er voor hem slechts één winnaar was: Boon. Boon kreeg de prijs en vanaf dat moment stond zijn besluit vast: hij zou voortaan van zijn pen leven. Dit wil niet zeggen dat de financiële nood voor het gezin voorbij was. Voor Boons schrijverschap breken nu wel de meest productieve jaren aan.
1944: Publicatie van ‘Abel Gholaerts’, gebaseerd op het leven van Vincent van Gogh.
Naast het zuiver literaire werk (het vroege werk verkoopt slecht), tracht Boon aan de kost te komen als journalist. Dankzij vrienden lukt hem dat ook.
1945-1946: Wordt journalist-kunstredacteur bij “De Roode Vaan“, op aanraden van Albert Van Hoorick.
1947: Wanneer door de achteruitgang van het ledenbestand van de partij bij De Roode Vaan gesaneerd moet worden, vliegt Boon als eerste de deur uit.
1946-1947: Redactiesecretaris bij het uit het verzet voortgekomen weekblad ‘Front’ dankzij Aloïs Gerlo.
1948: Medewerking aan De Vlaamse Gids.

1950-1955: Redacteur van het tijdschrift Tijd en Mens.

 • Voor de goede orde: Boon is geen oprichter van Tijd en Mens. Zijn eerste bijdrage verschijnt in Tijd en Mens 2 en redacteur is hij pas vanaf de vierde aflevering.
 • In totaal levert Boon 12 bijdragen aan  Tijd en Mens waaronder fragmenten uit Zomer te Ter-Muren en Wapenbroeders, het 45 pagina lange gedicht ‘De kleine Eva uit de Kromme Bijlstraat’ en enkele niet onbelangrijke polemische geschriften.
 • Houdt zich wat afzijdig en bemoeit zich voornamelijk via zijn vrienden Ben Cami en Marcel Wauters met de redactionele gang van zaken.
 • Vanaf april 1953 vormt hij met Hugo Claus, Jan Walravens de driekoppige redactie die zonder overleg met de andere ‘groepsleden’ de laatste zeven nummers samenstellen.

1952-1955:  Louis Paul Boon schrijft een zestal hoorspelen, die allemaal door het toenmalige toenmalige Nationaal Instituut voor Radio werden uitgezonden  tussen 13 mei 1952 en 13 juli 1955. Hoogstwaarschijnlijk geschreven uit geldnood – Boon had het in die periode echt niet gemakkelijk – verdienen ze toch opgenomen te worden in zijn oeuvre.

Lees meer bij: Roxanne Keymeulen De originele hoorspelen van … – Universiteit Gent

1953: Benoemd tot buitengewoon lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.
1953: Ridder in de Kroonorde.
1954-1972: Boon begint stilaan te werken voor de socialistische krant ‘Vooruit’ als freelance medewerker en definitief van 1954-1972.
 • Zijn dagelijkse Boontjes, zijn cursiefjes, zal hij blijven publiceren tot aan zijn dood.
Literaire evolutie
 • Schrijft aanvankelijk geëngageerd en veelal autobiografisch
  • 1946: In ‘Mijn kleine oorlog’ stelt hij zijn oorlogservaringen te boek. Meteen overstijgt het boek het anecdotische en eindigt met de hartekreet: schop de mensen een geweten !
 • Evolueert van een anarchistisch-communist tot een individualistisch-socialist.
  • Lees maar de sociale dubbelroman “De Kapellekensbaan” (1953) en “Zomer te Ter-Muren”(1956).
  • Van 1954 tot 1957 publiceerde hij het eenmanstijdschrift “Boontje’s Reservaat”
  • In 1955 verschijnt een eigentijdse bewerking van de Reinaert-verhalen onder de titel “Wapenbroeders”.
  • “De bende van Jan de Lichte” (1957) en het vervolg hierop “De zoon van Jan de Lichte” (1961) zijn schelmenromans met een sociale ondertoon.
  • Helemaal anders is “De paradijsvogel” uit 1958 waarin hij het heeft over godsdienst als de verdringer van de seksualiteit.
 • Zijn latere werk evolueert meer en meer naar sociale geschiedschrijving.
  • Dit bereikt zijn hoogtepunt in de biografische roman “Pieter Daens”, broer van priester Adolf Daens, wiens leven in het teken stond van de ontvoogding van de Vlaamse katholieke arbeiders. Met dit werk won hij trouwens de driejaarlijkse Staatsprijs voor verhalend proza. Later werd het verfilmd. Zijn laatste werken, zoals “De zwarte hand” (1976) en “Het jaar 1901” handelen over het anarchisme in de omgeving van Aalst rond 1900.
  • Wanneer Boon merkt dat hij omwille van het  succes van ‘Pieter Daens’ dreigt voor de kar van de ‘katholieken’ gespannen te worden, publiceert hij enkele pornografische romannetjes zoals ‘Mieke Maaike’s obscene jeugd’ (1972) en ‘Zomerdagdroom’ (1973)
Louis Paul Boon is een sterk maatschappelijk geëngageerd iemand die zich uit als voorvechter van de arbeidersklasse. In vele werken stelt hij de sociale wantoestanden aan de kaak.
1967: Ontvangt de Constantijn Huygensprijs voor zijn gehele oeuvre.
1972: Erelidmaatschap Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.
 • De benoeming berustte op de overweging dat Louis-Paul Boon gerekend moet worden tot de grootste schrijvers van het Nederlandse taalgebied.

1972: Boon publiceert Mieke Maaike’s obscene jeugd, een nogal – op zijn vrijbuiters – pornografisch boek. Het blijft niet onopgemerkt in Vlaanderenland en de clerus – die hem omwille van zijn succesroman Pieter Daens (1971) naar hun kant wilden doen overhellen – worden toch wel wat ontmoedigt.

1973: Het boek Zomerdagdroom gaat voort op het elan van Mieke Maaike’s obscene jeugd.

 • In 1992 zullen de eerder geschreven teksten gepubliceerd worden in Eens, op een mooie avond, waarin de catalogus van perversiteiten in D.A.F. de Sades Le Cent Vingt Journées de Sodome, hernomen worden. In het nawoord bij deze Boon uitgave wordt erop gewezen dat Mieke Maaike’s obscene jeugd hoogst waarschijnlijk een herschrijving is van Eens, op een mooie zomerdag. (zie voor een uitvoerige argumentatie in De Kantieke schoolmeester ½)

1976: De Zwarte Hand (1976) gaat over de ‘anarchisten’ die Aalst aan het begin van de twintigste eeuw onveilig maakten en schetst het ‘dubbelleven’ van een erotisch ontspoorde politieman.

Eind 1977: Boon stopt volledig met het schrijven voor “Vooruit”. Het wegvallen van zijn dagelijkse rubriek “Boontje” stelt hem in staat een dagboek aan te leggen.

 • Het dagboek dat hij de titel “Dagboek van meneerken Boin” meegeeft, wordt teruggevonden in zijn nagelaten teksten. Het wordt gepubliceerd in Maatstaf als speciaal themanummer in 1999
 • Boon beschrijft in het dagboek zijn eenzaamheid. Veel van zijn vroegere vrienden zijn gestorven of oud geworden, en de jonge meisjes waar hij in de jaren zestig nauwe banden mee had zijn uit zijn leven verdwenen. Ook de dood van zijn broer in 1976 stemt hem triest. Een lichtpuntje is nog de jonge kunstenaar Roger Serras, die hij in 1966 had ontmoet en steeds meer Boons geestelijke zoon lijkt te worden. Met Serras en anderen staat hij aan de wieg van de Honest Arts Movement
 • Roger Serras pleegt echter zelfmoord in 1978, en Boon wordt nog maar eens in de eenzame frustratie geslingerd. Hij dreigt er nu ook zelf mee er een eind aan te maken. Dat alles is nauw verbonden met de hard gevoelde miskenning. Het steekt hem vooral “Dat het “domme” publiek niet alleen doof blijkt voor zijn alarmkreten, maar zijn offer ook nog eens minder gul beloond dan Claus” ijdele estheticisme.”74 74 Kris Humbeeck, “Onder de giftige rook van Chipka”, p. 218

1978: Boons laatste grote werk Het Geuzenboek vertelt over de 16de eeuwse opstand van de bos- en watergeuzen tegen de Spaanse bezetting.

10 mei 1979: Louis Paul Boon overlijdt in zijn woning te Erembodegem aan een hartaanval, terwijl hij werkt aan een roman die “De kasteelheertjes” zou gaan heten.
 • Er zijn biografen (bijv. Kris Humbeeck) die rekening houden met een zelfgekozen dood van Louis Paul Boon, bijv. door een overdosis medicijnen. Ook Jeanneke Boon spreekt in haar memoires over het geslikt hebben van pillen.
15 mei 1979: Wordt begraven op de Stedelijke Begraafplaats aan de Leo de Bethunelaan in Aalst.

Epiloog

1980: Postuum werd nog Eros en de eenzame dood uitgebracht, een tekst die Boon nog tijdens zijn leven had voltooid.

Er zullen nog vele uitgaven, gelegenheidsuitgaven en heruitgaven van zijn werk volgen.

Mei 1979: Bert Van Hoorick neemt het initiatief tot oprichting van een “Boon Vereniging”. Er wordt gestreefd naar een blijvende blijk van eerbetuiging ter attentie van L.P. Boon, onder de vorm van een beeld, Jan de Lichte voorstellend, van de hand van wijlen beeldhouwer Roel D’Haese. Het streven stuit begin jaren tachtig op politieke weerwil. Het beeld komt in Antwerpen, Middelheim, terecht.

1982: De “Boon Vereniging” wordt omgevormd tot het “Louis Paul Boon Genootschap” vzw., een vereniging met een bredere doelstelling met leden uit Nederland en Vlaanderen.

1985: Oprichting van het “L.P. Documentatiecentrum”, Antwerpen, door prof. dr. Paul de Wispelaere (subfaculteit Germanistiek, wetenschappelijke studie van het oeuvre van Louis Paul Boon, Universitaire Instelling Antwerpen).

Juni 1986: Ophef ! De tentoonstelling van de Fenomenale Feminateek , Boons collectie van foto’s vrouwelijk naakt, wordt in het Cultureel Centrum van Lede op bevel van de burgemeester door de politie afgesloten.

2008: Opnieuw ophef ! Diezelfde tentoonstelling wordt in het FotoMuseum van Antwerpen verboden door de provinciale overheid. In april 2008 is de collectie wel aanwezig tijdens de tweede editie van het literair festival “Zogezegd” in Gent op initiatief van de curator Anne Provoost.

BEKRONINGEN

 • 1942 : Leo J. Krijn-prijs voor ‘De voorstad groeit’.
 • 1957: Henriëtte Roland Holst-prijs voor ‘De kleine Eva uit de Kromme Bijlstraat’.
 • 1963: Dr. Karel Barbiers-prijs voor ‘De zoon van Jan de Lichte’.
 • 1967: Constantijn Huygens-prijs voor zijn hele oeuvre.
 • 1970: Sabamprijs voor zijn proza en journalistiek werk.
 • 1971: Prijs van de Socialistische Gemeenschappelijke ACTIE -B.S.P. – A.B.V.V. – Bond Moyson arrondissement Aalst. Voor de publicatie in het Vlaams Weekblad Voor Allen van zijn vervolgverhaal Fabriekstad Aalst, dat de prefiguratie is van zijn nieuw boek Pieter Daens
 • 1971: Driejaarlijkse Staatsprijs voor verhalend proza voor de roman‘ Pieter Daens’.
 • 1971: Literaire prijs Dirk Martens van de stad Aalst voor de roman ‘Pieter Daens’.
 • 1972: Multatuli-prijs voor de roman ‘Pieter Daens’.
 • 1972: Driejaarlijkse Staatsprijs voor Vlaams verhalend proza voor de periode 1969-1971 voor ‘Pieter Daens’.
 • 1973: Achiel van Acker-prijs voor de roman ‘Pieter Daens’.
 • 1978: Staatsprijs ter bekroning van een schrijversloopbaan.
 • Louis Paul Boon werd o.a. in 1972 voorgedragen voor de Nobelprijs.
 • Marie Hooghe kreeg in 1989 de Vlaamse Staatsprijs voor vertaling voor haar vertaling naar het Frans van ‘Mijn kleine oorlog’.
 • Er bestaat een Louis Paul Boon-prijs.

 

BIBLIOGRAFIE

Een woordje vooraf
 • De bibliografie van L.P. Boon is zeer uitgebreid. Daarom is het verstandig te wijzen op het uitstekende werk verricht door de L.P. Boonstichting.
 • Veel meer over Louis Paul Boon is te vinden op de uitstekende website van het L.P. Boongenootschap.
Pseudoniem(en): Louis Paul Boon schreef onder het pseudoniem Boontje cursiefjes in ‘Vooruit’. Onder het pseudoniem Lew (Leo) Waitmans publiceerde Louis Paul Boon in 1959 een feuilleton in ‘Vooruit’ dat datzelfde jaar als boek uitgegeven werd: ‘De liefde van Annie Mols’. Verder gebruikte hij de pseudoniemen: Pol Aelsterman, Baekeland, Lew Brandon, Lea Brandts, J. Dharck, Lodewijk Erent, Louis Erwt, Lowie, David Heintz, Marc Menen, Louis Herman Teirmiller en Marc Wenen.
Achteraan de bibliografie vindt U ook een filmografie gevolgs door een overzicht van de vertalingen van het werk van Lp Boon per taal.
De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • Literatuur Vlaanderen Vertalingendatabank
Chronologisch overzicht

PERIODE 1940 – 1949

[1942 ]

De voorstad groeit. (roman)

Brussel: Uitgeversmij A. Manteau N.V.  z. d. -445p.
Afmetingen: 19 x 13.75 (twee versies: Gebonden, karton linnen rug en ingenaaid)
Met vermelding [Bekroond met de Leo J. Krijnprijs 1942] op de titelbladzijde.
Omslagontwerp: Maurice Roggeman.
Henri Proost & Cie Drukkers – Boekbinders – Uitgevers, Turnhout (België).
Toelatingsnummer: 1469
1954: 2e [gewijzigde] druk bij Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel. Gekartonneerd, 258 p., 13,5 x 21 cm.
1963: 3e druk bij Em. Querido’s Uitgeverij N.V./Diogenes P.V.B.A., Amsterdam/Neirinck (Reuzensalamander 15) Paperback, 250 p. + IV p., 12,5 x 20 cm.

1943

Abel Gholaerts. (roman)

Brussel: Uitgeversmij A. Manteau N.V. -426 p.
Afmetingen: 19 x 14 ( twee versies; gebonden met stofomslag rood en ingenaaid)
Colofon: In opdracht van de Uitgeversmij A. Manteau N.V. te Brussel, gedrukt in Maart 1944 op de persen van de Drukkerij Erasmus N.BV. te Gent IL.
Toelatingsnummer 5851.
1968: 2e druk bij Em. Querido’s Uitgeverij N.V., Amsterdam (Reuzensalamander 77) Paperback, 337 p., 12,5 x 20 cm.
1975: 3e druk bij Uitgeverij De Arbeiderspers/Em. Querido’s Uitgeverij B.V., Amsterdam. (Reuzensalamander 77) Paperback, 337 p., 12,5 x 20

1946

Vergeten straat. (roman)

Opdracht op p.7: Aan mijn jongen, Joken, den 12n Maart van het oorlogsjaar 1944
Brussel: Uitgeversmij A. Manteau N.V. -248 p.
Afmetingen: 21 x 13.50 (twee versies: ingenaaid met stofomslag zonder colofon/ gebonden met stofomslag met colofon)
Colofon: Dit werk van Louis Paul Boon werd in opdracht van de N.V. Uitgeversmaatschappij A. Manteau te Brussel gedrukt in Juni 1946 op de persen van de N.V. Drukk. Anneessens, Ninove.
Omslagontwerp van den auteur.
Copyright 1944.
1961: 2e [gewijzigde] druk bij Em. Querido’s Uitgeversmaatschappij N.V./A. Manteau N.V., Amsterdam/Brussel. (Salamander 91) Pocket, 221 + II p., 11,5 x 18,5 cm.

Mijn kleine oorlog. (kroniek)

Brussel: Uitgeversmij A. Manteau N.V. -115p.
Met een inleidend woord van Willem Elsschot.
Afmetingen: 20.50 x 13.50 (ingenaaid met stofomslag)
Colofon: dit werk van Louis Paul Boon werd in December 1946 gedrukt op de persen van Drukkerij Erasmus te Ledeberg bij Gent, in opdracht van A. Manteau N.V. te Brussel.
Stofomslag: Paul Gustave Van Hecke; gesigneerd: G.
1960: 2de herziene en uitgebreide druk  A. Manteau (Salamander 70) Pocket, 140 + III p. 11,5 x 18,5 cm.
2002: 14de druk Teksteditie en nawoord Kris Humbeeck, Dirk de Geest, Anne Marie Musschoot, Yves T’Sjoen, Ernst Bruinsma en Britt Kennis. Querido, 2002, 495 blz.  Deze editie verzamelt niet alleen de eerste druk uit 1947 en de grondig herziene tweede druk uit 1960, maar ook de voorpublicatie in 33 afleveringen uit het weekblad Zondagspost van 24-12-1944 tot 12-8-1945 en de tekst van het recent opgedoken ‘oermanuscript’ dat notities in dagboekvorm bevat onder de titel ‘Vertellingen over den oorlog’

1949

Boontje’s uitleenbibliotheek. (novelle)

Gent: Leesclub BU [Boekuil] -92 + I p.
Met opdracht [aan mijn vrouw jeanne]
Afmetingen: 16 x 11.75 (gebonden – karton)
Bandontwerp en illustratie: Jozef Cantré.
Colofon: De novelle “Boontje’s uitleenbibliotheek” werd in leesclub boekuil door de auteur Louis Paul Boon voorgelezen tijdens het vijfde winterseizoen 1949-1950 (5 november 1949)- zij werd gedrukt in opdracht van leesclub Boekuil Gent, in een oplaag van 400 exemplaren, op de persen van drukkerij Erasmus Ledeberg (Gent) in december 1949.
Voorpublicaties verschenen in Front van 6-4-1947 tot 1-6-1947 onder de titel Uitleen-bibliotheek. Een novelle van Louis-P. Boon.
1952-1953 en 1956: resp. 2de, 3de en 4de druk uitgegeven door De Arbeiderspers te Amsterdam in de reeks De Boekvink samen met de novelle Twee spoken die mede de titel bepaalde: Boontje’s twee spoken.
1966: 5de druk bij J.-M. Meulenhoff, Amsterdam onder de titel Uitleenbibliotheek  in de reeks Cahiers voor Letterkunde (31p. + 7p.) – 22 x 14.40 geniete uitvoering. = 1ste druk voor cursorische lectuur.

PERIODE 1950 – 1959

1952

Boontje’s twee spoken. (verhalen)

Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. -68p.
Reeks: De Boekvink. Litteratuur in miniatuur.
Afmetingen: 20 x 12.50 (ingebonden met stofomslag)
Bevat: Maagpijn (7 -35);  Contrapunt (pp 36-37); Uitleenbibliotheek (pp 37-68)
1971:  Het verhaal ‘Maagpijn’  werd opgenomen in de bundel ’54 Vlaamse verhalen‘, deel 1,  samengesteld door Karel Jonckheere en Marnix Gijsen, Uitgeverij Paris-Manteau, Antwerpen pp 15-24.

Te oud om te kamperen ? Een vrolijk verhaal.

Uit de bundel: ‘Zes Vlaamse Novellen’ pp. 35-60.
Uitgeverij: Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam/’s Gravenhage.
Reeks: Nimmer dralende reeks nr 36.
Afmetingen: 20 x 12 (gebonden met stofomslag)

Het ravijn der schimmen. (luisterspel)

Exclusief hoorspelscenario. Brussel: NIR. [Belgisch Nationaal Instituut voor Radio-omroep]  Uitgezonden op dinsdag 13 mei 1952.
Vrij bewerkt naar een gegeven van Belcampo.
Typoscript 20 p. verspreid in een onbekend aantal exemplaren onder de pennaam Lea Bontrit.
1991: 2e druk in: L.P. Boon -RADIO ACTIEF (zie aldaar)

Het geweerschot. (luisterspel)

Exclusief hoorspelscenario. Brussel: NIR. [Belgisch Nationaal Instituut voor Radio-omroep] Uitgezonden op dinsdag 9 september 1952.
Het typoscript bevat ca 39p., gestencild verspreid in 35 ex.
1991: 2e druk in: L.P. Boon -RADIO ACTIEF (zie aldaar)

1953

De Kapellekensbaan. (roman)

Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. -405p.
Afmetingen: 21 x 13.50 (gebonden met grijze stofomslag of blauwe geïll. straatfoto.)

Memoires van een kleine jongen (kort verhaal)

Brussel:  De Vlaamse Gids (overdruk)
Afmetingen: 24.50 x 17.50 (geniet)
Met opdracht [voor Chris Walravens] op de titelpagina.
Voorpublicatie verscheen in De Vlaamse Gids, jrg. 37, 1953, 2, p. 95-106.
Latere drukken:
1955: tweede druk in Boontje’s Reservaat 3 De Arbeiderspers, Amsterdam.
1965: Reservaat, Boontje’s verzamelde Reservaten De Arbeiderspers Amsterdam Grote ABC nr 24
1974: herdruk van 1965.

De bende van Jan De Lichte. (moderne schelmenroman)

Brussel: Uitgeverij “Het Laatste Nieuws”, Em. Jacqmainlaan 105-107. Z.d. [1953]  -287p. (XII platen)
Afmetingen: 25.50 x 17.50 (ingenaaid)
Drukkerij Het Laatste Nieuws.
24 november 1951 -3 mei 1952 [24 afleveringen]: geïllustreerd in feuilletonvorm in de reeks ‘Onze wekelijkse aflevering’ bij Het Laatste Nieuws.
1953: in boekvorm gepubliceerd door Het Laatste Nieuws.
1957: “officiële” herwerkte uitgave in boekvorm bij de Arbeiderspers, Amsterdam in de Arbo-reeks ( Zie aldaar)

Mijn vader, de seinwachter. (luisterspel)

Exclusief hoorspelscenario. Brussel: NIR [Belgisch Nationaal Instituut voor Radio-omroep] Uitgezonden op woensdag 12 augustus 1953.
Een luisterspel van Louis-Paul Boon waarin nog vage sporen zijn waar te nemen van een verhaal dat aan Charles Dickens wordt toegeschreven.
Het typoscript bevat ca 31p., gestencild verspreid in 35 ex.
1991: 2e druk in: L.P. Boon -RADIO ACTIEF (zie aldaar)

1954

Boontje’s reservaat 1. (Kronieken, schetsen en korte verhalen)

Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. -72p.
Reeks: De Boekvink. Litteratuur in miniatuur.
Afmetingen: 20 x 12.50 (ingenaaid met stofomslag)
Omslag: [Helmut Salden]
Nota: De Reservaat-deeltjes werden als eenmansperiodiek gepubliceerd. Veelal werden deze tijdschriften als zelfstandig boek opgenomen in bibliografieën.
Op ‘De schim van Gustaaf Vermeersch’ na werden de bijdragen eerder gepubliceerd. ‘In een wereld van barbaren’ en ‘Wie is Barbaar?’ in Front (7 april, respectievelijk 12 mei 1951); ‘Brussel een oerwoud’ en ‘De Zon’ in De Roode Vaan (van 12 januari tot en met 6 maart 1946, respectievelijk 17 mei tot en met 2 juli 1946. ‘Kramiek trekt de streep’ verschijnt in Vooruit van 27 juni 1953 en ‘De laetsten hoeck’ in hetzelfde blad op 4 juli 1953.
1965:  gebundeld in “Reservaat, Boontje’s verzamelde Reservaten” Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. Reeks: Grote ABC nr 24.-303p.

De trein van zaterdagavond. (luisterspel)

Exclusief hoorspelscenario. Brussel: NIR. [Belgisch Nationaal Instituut voor Radio-omroep] Uitgezonden op woensdag 28 april 1954.
Luisterspel van L.P. Boon naar de bekentenissen van Sylvester Matuschka, die te Bia-Torbagi de sneltrein Boedapest-Wenen deed ontsporen.
Het typoscript bevat ca 37p., gestencild verspreid in 45 ex.
1991: 2e druk in: L.P. Boon -RADIO ACTIEF (zie aldaar)

1955

De 17 kaarten van het verleden (kroniek)

Brussel: De Vlaamse Gids.  -29p.
Onder de naam BOON L.P.
Afmetingen: 24.25 x 16 (geniet)
Voorpublicatie in DE Vlaamse Gids, jrg. 39, 1955, 3, p. 148-156; 4, p. 245-254; 5, p. 307-316.
1956: Opgenomen in Reservaat nr 4

Wapenbroeders. Een getrouwe bewerking der aloude boeken over Reinaert en Isengrimus. (moderne dierenroman)

Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. -236p.
Afmetingen: 20 x 12.50 (gebonden met stofomslag)
1968: 2de druk bij De Arbeiderspers, Amsterdam. Grote ABC nr. 106.
1974: 3de druk bij Knippenberg’s Uitgeverij, Utrecht Licentiedruk uitgegeven als Bulkboek, jrg. 3, 39.

Menuet. (roman)

Antwerpen: Uitgeverij Ontwikkeling. -114p.
Reeks: Nieuw Vlaams Tijdschrift reeks nr 66.
Afmetingen: 22 x 15.50 (ingenaaid met stofomslag)
Voorpublicatie verscheen onder dezelfde titel in Nieuw Vlaams Tijdschrift, jrg. 9, 1955, 3, p. 225-265: 4, p. 338-392.
1955: 2de druk ibidem.
1955: 3de druk bij De Arbeiderspers, Amsterdam; Reeks: De Boekvink – Litteratuur in miniatuur.

Boontje’s reservaat 2. (Kronieken, schetsen en korte verhalen)

Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. -84p.
Reeks: De Boekvink. Litteratuur in miniatuur.
Afmetingen: 20 x 12.50 (ingenaaid met stofomslag)
1965:  gebundeld in “Reservaat, Boontje’s verzamelde Reservaten”” Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. Reeks: Grote ABC nr 24.-303p.

Boontje’s reservaat 3. (Kronieken, schetsen en korte verhalen)

Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. -72p.
Reeks: De Boekvink. Litteratuur in miniatuur.
Afmetingen: 20 x 12.50 (ingenaaid met stofomslag)
1965:  gebundeld in “Reservaat, Boontje’s verzamelde Reservaten”” Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. Reeks: Grote ABC nr 24.-303p.

De wijnkelder van Frankrijk. (reportage)

Gent: Uitgeverij De Vlam. Z.d. [1955] -106p. + II  (incl. 60 illustraties)
Reeks: Vooruits Grote Reportages
Afmetingen: 21.50 x 13.50 (ingenaaid – 2 kol. + ill.)
Druk. S.M. Het Licht, Gent.
[Omslag: J. Van Hulle]
Voorpublicaties in Vooruit, van 5-7-1955 tot 5-8-1955, onder de titel De Tour van de Wijn. In de wijnkelders van Frankrijk.
Deze eerste druk alsook de voorpublicaties verschenen ANONIEM
1961: opgenomen in de bundeling van diverse Grote Vooruit Reportages

Spel bij dageraad.  (luisterspel)

Exclusief hoorspelscenario. Brussel: NIR [Belgisch Nationaal Instituut voor Radio-omroep] Uitgezonden op woensdag 1 december 1954.
Het typoscript bevat ca 38p., gestencild verspreid in 40 ex.
1991: 2e druk in: L.P. Boon -RADIO ACTIEF (zie aldaar)

Standbeelden in de wildernis. (luisterspel)

Exclusief hoorspelscenario. Brussel: NIR [Belgisch Nationaal Instituut voor Radio-omroep].  Uitgezonden op woensdag 13 juli 1955.
Luisterspel met als thema de ondergang der eerste negerrepubliek te Haïti, door Louis-Paul Boon.
Het typoscript bevat ca 39p., gestencild verspreid in 40 ex.
1991: 2e druk in: L.P. Boon -RADIO ACTIEF (zie aldaar)

1956

De kastelen van Frankrijk. (reportage)

Gent: Uitgeverij De Vlam. Z.d. [1956] -113 + I p. + 44 illustraties.
Reeks: Vooruits Grote Reportages
Afmetingen: 20.80 x 13.50 (ingenaaid – 2 kol. + ill.)
[Omslag: J. Van Hulle]
Voorpublicaties in Vooruit, van 4-7-1956 tot 1-8-1956, onder dezelfde titel.
Deze eerste druk alsook de voorpublicaties verschenen ANONIEM

Boontje’s reservaat 4. (Kronieken, schetsen en korte verhalen)

Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. -74p.
Reeks: De Boekvink. Litteratuur in miniatuur.
Afmetingen: 20 x 12.50 (ingenaaid – zachte kaft met stofomslag)
Omslag: [Helmut Salden]
Inhoud: De schaduw van Bouddha; De 17 kaarten van het verleden.
1965:  gebundeld in “Reservaat, Boontje’s verzamelde Reservaten” Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. Reeks: Grote ABC nr 24.-303p

Boon 34
Zomer te Ter-Muren. Het tweede boek over De Kapellekensbaan (roman)

Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. -570p.
Afmetingen: 21 x 13 (twee versies: (gebonden met stofomslag en ingenaaid)
1960: 2de druk bij De Arbeiderspers te Amsterdam (gebonden uitvoering)
1966: [3e] Herziene drukbij N.V. De Arbeiderspers/ABC-Boeken, Amsterdam (Grote ABC nr 39) Paperback, 396 p., 12,5 x 20 cm

Niets gaat ten onder. (roman)

Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. -151p.
Afmetingen: 21 x 13 (gebonden met stofomslag)
Stofomslag en Band: H. Berserik.
Voorpublicaties: Podium, jrg. 9, 1953-1954, 2 p. 95-116; 3, p. 154-172; 5, p. 218-241; 6, p.293-317.
1970: 2de druk De Arbeiderspers, Amsterdam Grote ABC nr 148.
1977: 3de druk Em. Querido, Amsterdam – Salamander nr 432.

De kleine Eva uit de Kromme Bijlstraat. (verhaal op rijm)

Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. -42p.
Reeks: De Boekvink. Litteratuur in miniatuur.
Afmetingen: 20 x 12.50 (ingenaaid)
Voorpublikatie  in ‘Tijd en Mens’ ,V (1954-1955), ½, oktober 1954, p. 10-54 onder de titel: De kleine Eva uit de Kromme Bijlstraat. Dinsdag een kleurloze dag:

1957

Grimmige sprookjes voor verdorven kinderen. (cultuursprookjes)

Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. -47p.
Afmetingen: 20.25 x 12.25 (gebonden – harde kartonnen kaft)
Inhoud: De triestige merel (pp 7-11); De boer en zijn domme vrouwen (pp 12-16); De drie kwakzalvers (pp 17-20); De slotenmaker en de prinses (pp 21-25); Roodkapje (pp 26-29); De cyclopen van Schellebelle (pp 30-33); De belegerde stad (pp 34-38); Het ongehoorzame meisje (pp 39-42); De paradijsvogel (pp 43 47).
1962: 2de druk ibidem in de ABC-Pocketboekreeks (nr 152)  met als titel: Blauwbaardje in wonderland en andere grimmige sprookjes voor verdorven kinderen.
Nota: Alle verdere drukken verschijnen onder deze titel.
1975:  Bibliofiele uitgave van het sprookje De Paradijsvogel, samengesteld door enkele plastische kunstenaars. Zie aldaar.
2002: Opnieuw uitgebracht door uitgeverij Houtekiet, Antwerpen met als titel ‘Blauwbaardje in wonderland en andere grimmige sprookjes voor verdorven kinderen’,  in de reeks Vlaamse Bibliotheek – onder redactionele leiding van Hugo Bousset – als nr 22.  De uitgave gebeurde op basis va de editie 1979 (6de druk), de laatste door de auteur geautoriseerde druk.

De bende van Jan de Lichte. Een bandietenroman uit de jaren 1700  (roman)
 [2e, gewijzigde] druk zie 1953)

Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers.  -247p. + [18] illustraties.
Afmetingen: 20.70 x 13.30 (gebonden met stofomslag)
Stofomslag: W.L. Bouthoorn en Helmut Salden.
Band: Helmut Salden.
De tekst werd ten opzichte van de ‘echte’ eerste druk aanzienlijk gewijzigd.
1965: 2e [= 3de] druk bij De arbeiderspers,  Amsterdam, (Grote ABC nr 19), Paperback, 247 p., 13 x 21 cm.

Boontje’s reservaat 5. Wat verzameld dagwerk.  (Kronieken, schetsen en korte verhalen)

Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. -66p.
Reeks: De Boekvink. Litteratuur in miniatuur.
Afmetingen: 20 x 12.50 (ingenaaid – zachte kaft met stofomslag)
Omslag: [Helmut Salden]
Inhoud: Muziek der toekomst; Music-Hall; Miljoenendans.
1965:  Gebundeld in “Reservaat, Boontje’s verzamelde Reservaten”” Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. Reeks: Grote ABC nr 24.-303p.

1958

Koninginnen met kronen van karton ; Een reportage van Boontje over beroemde vrouwen van deze tijd.

Gent: Uitgeverij “De Vlam” . z.d. [1958] -111p. + [35] ill.
Reeks: Vooruits Grote Reportages.
Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid – 2 kolommen met illustraties)
Voorpublicaties verschenen in Voortuit van 19-1-1958 tot 13-2-1958 onder dezelfde titel.
Auteursnaam BOONTJE. Voorpublicaties verschenen ANONIEM

De paradijsvogel. Relaas van een amorele tijd. (roman)

Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. -252p.
Afmetingen: 20.25 x 12.75 (gebonden met stofomslag)
Stofomslag en Band: W.L. Bouthoorn en Helmut Salden.
Het vignet van de vogel op de omslag is evenwel van de hand van Boon.
Proloogtekst op p.5: [Want  wat de kinderen der mensen wedervaart, dat wedervaart ook de beesten, en enerlei wedervaart hen beiden…en uitnemendheid der mensen boven de beesten is gene, want allen zijn zij ijdelheid. PREDIKER 3/19]

Duitsland van nu. Gisteren nog puinen vandaag reeds fortuinen. (reportage)

Onder de naam: BOONTJE.
Gent: Uitgeverij De Vlam. Z.d. [1958] -109 p. + [42] illustraties.
Deze reportage van Boontje verschenen in het dagblad VOORUIT.
Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid – 2 kol. + ill.)
Omslag: J. Van Hulle.
Voorpublicaties verschenen in Vooruit van 26-6-1958 tot 19-7-1958 onder dezelfde titel.

De Italiaanse Paleizen der Renaissance (reportage)

Titelblad: Zwerftocht doorheen de Italiaanse paleizen der Renaissance.
Gent: Uitgeverij De Vlam. Z.d. [1958] -109p. + [44] illustraties.
Reeks:Vooruits Grote Reportages.
Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid – 2 kol. + ill.)
ANONIEM gepubliceerd.
Voorpublicaties verschenen in Vooruit van 27-6-1957 tot 20-7-1957 onder de titel Zwerftocht doorheen de Italiaanse paleizen der Renaissance.
1961: opgenomen in de bundeling van diverse Grote Vooruit Reportages

Het leven der multimiljardair$. Een “vooruit”-reportage van Boontje.

Gent: Uitgeverij De Vlam. Z.d. [1958]  -96 p. + 37 illustraties.
Onder de naam: BOONTJE.
Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid – met papieromslag)
Voorpublicaties verschenen in Vooruit van 27-10-1958 tot 19-11-1958 onder de titel Het leven der multimiljonairs. Multimiljonairs staan meestal in een kwaad daglicht, maar wie vindt ge nu de MINST sympathieke onder allen ?
De voorpublicaties verschenen ANONIEM.
1961: opgenomen in de bundeling van diverse Grote Vooruit Reportages

1959

Vaarwel krokodil of de prijslijst van het geluk. Een groteske.  (kroniek)

Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. -46p.
Onder de naam: BOON LOUIS PAUL
Reeks: De Boekvink. Litteratuur in miniatuur.
Afmetingen: 20 x 12.50 (ingenaaid – slappe kaft met stofomslag)

De liefde van Annie Mols. (roman)

Onder het pseudoniem LEW WAITMAS
Gent: Uitgeverij De Vlam.
Verscheen in 18 wekelijkse boekdeeltjes nr 1 op 16 mei 1959 tot nr 18 op 12 september 1959 [De R.A.S.-reeks]

PERIODE 1960 – 1969

1960

De liefde van Annie Mols (roman)

Nota: 1e druk, neven-uitgave: De Vlam, [Gent]Rug [Auteursnaam]: Lew WAITMANS. Volgens het  LP-Boon Genootschap valt de feitelijke herkomst van deze band niet vast te stellen. Herhaaldelijk wordt deze antiquarisch aangeboden, ook in variaties erop. Waarschijnlijk is deze vorm nooit officieel op de markt gebracht.

Gent: Uitgeverij De Vlam / Het Licht.. -576p. + 18 illustraties binnen tekst.
Afmetingen: 20.50 x 15 (gebonden wit linnen of linnen andere kleur)
Drukkerij “Het Licht” St. Pietersnieuwstraat 64, -Gent
Voorpublicaties verschenen bij dezelfde uitgever (De Vlam-Het Licht) in 18 wekelijkse afleveringen van 16-5-1959 tot 12-9-1959, onder dezelfde titel en met dezelfde paginering en dezelfde illustraties.

De liefde van Annie Mols. Boeiende Roman over de moderne, bandeloze jeugd. (roman)

Onder pseudoniem: voorplat en rug WAITMAS LEO op titelblad WAITMAS LEW
Gent: Uitgeverij De Vlam. Z.d. [1960] -576p.
Afmetingen: 20.50 x 14.75 (ingebonden met geïllustreerde kaft)
1979: 2e druk met als titel De liefde van Annie Mols/Als het onkruid bloeit

Gustaaf Vermeersch. (monografie)

Brussel: A. Manteau N.V. -39p. [8 illustraties]
Reeks: Monografieën over Vlaamse letterkunde 22.
Afmetingen: 22.25 x 13.50 (gebonden – karton)
N.V. Drukkerij Erasmus Ledeberg/Gent.
Foto omslag: Museum en Archief voor het Vlaamse Cultuurleven

Op zoek naar de nozems. (reportage)
Een reportage van Boontje

Gent: Uitgeverij De Vlam.  z.d. [1960]  -79p. + 30 illustraties.
Afmetingen:  21 x 13.50 (Gebrocheerd, geïllustreerde papieromslag)
Deze reportage werd in hoofdzaak voor de lezers van het dagblad “Vooruit” in brochurevorm gebracht.
Voorpublicaties verschenen in Vooruit van 27-12-1959 tot 28-12-1959 onder de titel Op zoek naar de nozems. Heeft de jeugd andere opvattingen omtrent leven, liefde en moraal ? De voorpublicaties verschenen anoniem.

Boon 8

1961

Reportages.

Uitgever niet vermeld = Gent: De Vlam. niet gepagineerd.
Bevat 5 van de 7 voordien verschenen reportages in één band.
De toer van de wijn = De wijnkelder van Frankrijk (1957);  Kastelen van Frankrijk = De Kastelen van Frankrijk (1958); Paleizen van Italië =  De Italiaanse Paleizen der Renaissance (1958) (sommige exemplaren bevatten in plaats hiervan Koninginnen met kronen van karton 1955); Nozems = Op zoek naar Nozems (1960); Miljardairs = Het leven der Miljardairs. (1958).
De enige reportage die nooit in deze band verscheen is “Duitsland van nu”. uitgever wordt niet vermeld. Idem als van de afzonderlijke reportages. De kaft vermeldt Louis Paul Boon (Boontje)  Geen blz. vermeld.

De zoon van Jan de Lichte. Een vroom en vrolijk boek. (moderne schelmenroman)

Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers AP. -242p. + 20 illustraties.
Reeks: Arbo Reeks.
Afmetingen: 20 x 12 (gebonden met stofomslag)
Geïllustreerd door W.L. Bouthoorn.
Stofomslag: W.L. Bouthoorn en Helmut Salden.
Band: Helmut Salden.
Voorpublicaties verschenen in Podium, jrg. 16,1961, 1, p. 27-42, jrg. 16, 1961, 2, p. 80-84, telkens onder de titel De zoon van Jan de Lichte.
1970: 2de druk bij De Arbeiderspers, Amsterdam als Grote ABC nr 162.
1975: 3de druk ibidem.
1980: 4de druk, eerste gezamenlijke druk van De bende van Jan de Lichte + De zoon van Jan de Lichte. Uitgevers: De Arbeiderspers / Em. Querido, Amsterdam (zie aldaar)

1962

Blauwbaardje in Wonderland en andere grimmige sprookjes voor verdorven kinderen. (verhalen)

Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers AP. -138 + II p.
Reeks: ABC pocketboek nr 152.
Afmetingen: 17.50 x 10.75 (pocket)
Omslag: Kees Kelfkens
Nota: Eerste druk. Bevat Grimmige sprookjes voor verdorven kinderen (eerste druk 1957) + (niet eerder verschenen Blauwbaardje in wonderland. = 2de druk van Grimmige sprookjes…

1963

Dag aan dag. (gebundelde krantestukjes)

Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers AP.-139 p.
Reeks: Grote ABC nr 2.
Afmetingen: 21 x 13 (paperback)
Met een inleidend woord van R. Herreman op p. 5-6 en proloogtekst door de auteur op p.7.
Omslag: Kees Kelfkens.
Voorpublicaties verschenen in Vooruit, jrg. 1959-1963.
1964: 2de druk ibidem.
1967: 3de druk ibidem.
1980: 4de druk bij Em. Querido, Amsterdam in de reels Salamanden nr 497.

1964

Het nieuwe onkruid. (roman)

Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers AP.-160p.
Afmetingen: 20 x 12.50 (gebonden met stofomslag)
Stofomslag en Band Jef Koning.
Met proloogtekst door de auteur omtrent de personages en de relatie ik-figuur – auteur op p.5.
Voorpublicatie verscheen in De Vlaamse Gids, jrg. 47, 1963, 8, p. 541-552, onder de titel Anita.1967: 2de druk bij De Arbeiderspers, Amsterdam in de reeks Grote ABC nr 81

Boon, vader en zoon – Petite Fleurke (novelle – bibliofiele uitgave)

Wetteren: Leo Drieghe. – ongepag. + 4 foto’s.
Afmetingen: 32.50 x 24 (losbladige uitgave in kaft – 12 bladen; 4 bl. ill. door J-C Boon)
Bevat een kortverhaal Petite Fleurke door Louis Paul Boon.
Kosmonaut: 4 foto’s van J.C. Boon.
Colofon: Werd gedrukt op de persen van Leo Drieghe te Wetteren in opdracht van HEDENDAAGS onder de titel “BOON, VADER en ZOON” 7 juni 1964. De oplage bedraagt 25 exemplaren alphabetisch genummerd en 100 exemplaren genummerd van 1 tot 100.  Alle exemplaren zijn gesigneerd door de auteur en de illustrator.
Nota: De eerste bladzijde van de flap vermeldt als titel: [Boon Vader Zoon]; het colofon vermeldt [Boon, vader en zoon]

1965

Reservaat, Boontjes verzamelde reservaten. (Kronieken, schetsen en korte verhalen)

Boontje’s verzamelde reservaten in één band.
Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. -303p.
Reeks: Grote ABC nr 24.
Afmetingen: 20 x 12.75 (paperback)
Omslag: David Houtuyse.
1974: 2de druk ibidem

Het ontstaan van de socialistische toneelbond te Aalst 1890-1903. (historische kroniek)

Aalst: Toneelgroep Kunst Licht en Vrijheid. -20p.
Afmetingen: 21.75 x 13.50 (geniet, brochure)
Colophon: Deze brochure werd uitgegeven door de Toneelgroep Kunst, Licht en Vrijheid, Aalst, ter gelegenheid van het vijfenzeventig jarig jubelfeest, in de maand december 1965. De uitgave omvat 1000 (duizend) exemplaren gedrukt ter drukkerij Gerard Vervecken Binnenstraat 26, Aalst

Olsjt (monografie schetsen – bibliofiele uitgave)

Uitgever: Paul Van den Abeele.
Afmetingen: 33 x 25 (losbladige uitgave in kaft – 17 bladzijden tekst eenzijdig gedrukt + 6 lino’s.)
Met schetsen over Jan de Lichte – Karnaval – Priester Daens – Kapel van Sint Antoontje – Oude Dender – Bloemenfee.
Colofon: De lino’s zijn gesneden en dop de handpers afgedrukt op “Papier d’Arches” door Paul Van den Abeele, naar een tekst van Louis Paul Boon. De tekst werd gezet uit Vette Nobel en gedrukt op “Tosca-Bütten” in de Sint Pieters en Paulusabdij te Dendermonde, verscheen op driekoningenavond van ’t jaar 1965. Elk exemplaar is genummerd en gehandtekend door de auteur.

1966

Dorp in Vlaanderen. (gebundelde krantenstukjes)

Leuven: Boekengilde De Clauwaert. -175 p.
Afmetingen: 20 x 12.75 (gebonden – harde linnen kaft)
Gelijktijdig 2 uitgaven: Eén uitgave met de vermelding uitgegeven voor de leden van de clauwaert-vereniging nr 34 en één uitgave zonder deze vermelding voor de boekhandel.
Omslag: Gommaar Timmermans.
1966: 2de druk ingenaaide versie bij de Arbeiderspers te Amsterdam.
1967: 3de druk bij Boekengilde De Clauwaert (uitsluitend voor de boekhandel) – Colofon duidt deze uitgave als 2de druk)
1972: 4de druk bij Knippenberg’s uitgeverij te Utrecht als Bulkboek nr 4.
1973: 5de druk bij Em. Querido in de reeks Salamander nr 317 (copyright duit deze uitgave als 4de druk)
1977: 6de druk bij Beckers te Kalmthout-Antwerpen in de reeks Vlaamse auteurs. Met een inleiding door Willem M. Roggeman. Met portretfoto – foto handschrift en 13 documentaire zw.-w foto’s
1980: 7de druk als heruitgave in de reeks Salamander (nr 317) bij Em. Querido te Amsterdam.

1967

Wat een leven! (gebundelde krantenstukjes)

Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers). -201 + III p.
Reeks: Grote ABC-boeken nr 74.
Afmetingen: 20 x 12.25 (paperback)
Omslag: Jeannette Kossmann.
Voorpublicaties verschenen in Vooruit, jrg. 1959-1967.
1969: 2e druk bij Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam (Grote ABC nr 74) Paperback, 201 + III p., 12,5 x 20 cm.

Boon 38
Louis Paul Boon, kleine omnibus. (novelle, lang gedicht, kroniek)

Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. -172p.
Reeks: Grote ABC nr 66.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Omslag: Ferenc Gögös.
Eerste gezamenlijke druk van: Twee spoken (1952- bevattende: Maagpijn + Contrapunt + Uitleenbibliotheek);  De kleine Eva uit de Kromme Bijlstraat (1956);  Vaarwel krokodil (1959).

Geniaal… maar met te korte beentjes. (Essays en polemieken – bibliofiele uitgave)

Aalst: Uitgeverij Ten Berg. – niet gepagineerd.
Afmetingen: 25.1 x 19.7 (paperback)
Verzameld en van een nawoord voorzien door Herwig Leus. Met aantekeningen van Boontje.
Colofon: De artikelen verschenen oorspronkelijk in het tijdschrift De Vlaamse Gids, het weekblad Front en het dagblad Vooruit. De oplage bedraagt 24 exemplaren genummerd van A tot X en 50 exemplaren genummerd van 1 tot 50, allen op Papier Alfa Supérieur. Alle exemplaren zijn door de auteur gesigneerd en bevatten 1 pagina origineel handschrift.
1969: 2de gewijzigde uitgave bij De Arbeiderspers te Amsterdam in de Floretreeks nr 24.(19.90 x 12.40 – paperback) – 179p.

1968

16 van Louis Paul Boon. (cursiefjes)

Amsterdam: De Geïllustreerde Pers. -64p.
Reeks: Avenue-Reeks 3.
Afmetingen: 18 x 9.50 (pocket)
Druk: Nederlandse Boekdruk Industrie N.V. ’s Hertogenbosch.
Ondertitel op p. 4 van de kaft: Zestien schetsen van Nederland van Louis Paul Boon.

1969

Over mijn boeken. (kroniek)

Utrecht: Motion Livingstonelaan 338. -24p.
Reeks: Motion Mini Pocket 001 (MPP 001-035)
Afmetingen: 13 x 10.50 (brochure, geniet)
Druk: Offsetbedrijf dur. Culenborg.
Het boekje bevat zes eerder in 1968 in Vooruit gepubliceerde ‘Boontjes’: Voorstad (10 februari); Gholaerts (12 februari); Vergeten straat (13 februari); Kleine oorlog (15 februari), Kapellekesbaan (19 februari) en De bende (24 februari)

3 mensen tussen muren. Een roman in lino lowie. (lino-roman)

Amsterdam: Em. Querido’s Uitgeverij B.V. – 125 p.
Afmetingen: 16.50 x 13 (Gebonden- linnen met cellofaan omslag)
Colofon: Deze uitgave van 3 mensen tussen muren door Louis Paul Boon is een zo getrouw mogelijk facsimile van het enige exemplaar, dat door de auteur in 1941 eigenhandig is geschreven, door hemzelf met linosneden is geïllustreerd en ook door hem is gebonden. Deze uitgave is tot stand gekomen door de toestemming van zijn zoon J.C. Boon, wiens eigendom het origineel is sinds 1961.
Nota: Er verscheen een parallel-editie met op het cellofaan-omslag ‘Diogenes’ in plaats van ‘Querido’.

De bom. (cinéroman en acteursdagboek)

Een verhaal van Louis-Paul Boon tijdens de opnamen van de gelijknamige film van Robbe de Hert, naar een scenario van Grapjos en Robbe de Hert, in opdracht van Fugitive Cinema gedraaid te Mol, Lommel, Postel, Antwerpen en Brussel, begin september 1967.
Geïllustreerd met een vijftigtal foto’s van Studio Celis.
Antwerpen: De Kentaur. -158p. + 48 illustraties.
Afmetingen: 20 x 12.50 (gelijmd)
Druk: T. Vrouyr, Deurne.
Een Fugitive Cinema Productie.
Voorpublicaties en eerdere versies verschenen in Vooruit, 19-9-1967 tot 18-10-1967.

Fenomenale Feminateek een overzicht en “history” van het vrouwelijk bloot – of bijna – zoals het onze wereld van vandaag wordt aangeboden.

In: PARTNER Maandblad voor Mannen.
Afmetingen: 27 x 21
nr 9 (s.a.) I. Oude prenten  II. French Postcards (3. kol.) ppp.57-62 ill.
nr 10 (s.a.) III. Het kind-vrouwtje (3 kol.) pp. 47-50 ill.
nr 11 (s.a.) IV Het gewaagde avondkleed pp. 58-61 ill.
nr 12 sept. ’69 5 Op het randje af (3 kol.) pp. 59-62 ill.
nr 13 Oct. ’69 6 De frivole aantooi (3 kol.) pp. 55-59 ill.
nr 14 Dec. ’69 7 Versieren van het naakt (3 kol.) pp. 44-47 ill.
nr 15 (s.a. 1970) 8 De symboliek (3 kol.) pp. 444-48 ill.
Volgende maand De Afwijkingen.

PERIODE 1970 – 1979

1970

90 Mensen. Bekende en minder bekende. (krantestukjes)

Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers.-188p.
Reeks: Grote ABC nr 156.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Omslag: J. Berserik.
Voorpublicaties verschenen in Vooruit, jrg. 1959-1970.
1977: 2de druk bij Em. Querido, Amsterdam in de reeks Salamander nr 417.
1990: 3de   en 4de druk in de omnibus ‘De Kapellekensbaan / Eros en de eenza­me Man / Wapenbroeders / Het nieuwe onkruid / 90 mensen.

De Bende van de Stronk of Paul Van Ostaijen als Romanschrijver (essay)

Brussel: Eliance Pers. -11p.
Reeks: Eliance Reeks nr 11.
Afmetingen: 21.50 x 13 (ingebonden met stofomslag)
Colofon:  ‘De Bende van de Stronk of Paul Van Ostaijen als Romanschrijver’ door L.P.Boon werd in 1953 gepubliceerd in het Paul van Ostaijen nummer van het Tijdschrift Tijd en Mens. Het essay verschijnt thans als elfde deel in de Eliance-reks. De tekst werd gezet uit de letter Janson en is op de handpers gedrukt. De oplage bedraagt 40 exemplaren, die in januari 1970 zijn gereedgekomen.
Voorpublicaties in Tijd en Mens, jrg. 4, 1953, Paul ven Ostaijen-nummer, p. 13-18 met dezelfde titel.
Een eerdere versie van de tekst verscheen op 26-10-1945 in De Roode Vaan onder de titel De Bende van Stronk.

1971

Boon-apartjes. Aforismen, citaten en uitspraken van L.P. Boon, verzameld door Gerd de Ley.

Utrecht/Antwerpen: A.W. Bruna en Zoon -67p.
Reeks: Zwarte Beertjes nr 1444
Afmetingen: 17.50 x 11.60 (gelijmd)

Pieter Daens of hoe in de negentiende eeuw de arbeiders van Aalst vochten tegen armoede en onrecht. (historische roman)

Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. / Em. Querido’s Uitgeverij B.V.  -661 p. + [32 p.] reprodukties.
Afmetingen: 21.50 x 14 (gebonden met stofomslag)
Met [Woord vooraf]  door de auteur op p. 7-8.
Met vermelding van de geraadpleegde bronnen : [Geraadpleegde boeken, archieven en bladen] op p. 659-661.
Geïllustreerd met tweeëndertig reproducties naar tekeningen,foto’s en dokumenten

1972

Als het onkruid bloeit. (roman)

Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. -260p.
Reeks: Grote ABC nr 183.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Omslag: Friso Henstra.
Voorpublicaties: in Maatstaf, jrg. 19, 1972, 11, p.711-734, onder de titel Een grijze ochtend. – In De Vlaamse Gids, jrg. 56, 1972, 3, p. 4-8, onder te titel Een feestje.
1973: 2de druk ibidem
1979: 3de druk, eerste gezamenlijk druk onder de titel De liefde van Annie Mols. Als het onkruid bloeit. Bij
De Arbeiderspers/Em. Querido, Amsterdam (zie aldaar

Eten op zijn Vlaams. (cursiefjes voor de krant ‘Vooruit’)

Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. -152p.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Omslag: Fiel van der Veen.
Voorpublicaties Eten op zijn Vlaams is gebaseerd op ‘Boontjes’ die verschenen tussen 20 mei 1970 en 6 augustus 1971. Ze werden met elkaar in verband gebracht en ingrijpend herschreven.
Verscheen ook integraal in Mimo, van 28-1-1973 tot 4-11-1973, voorafgegaan door de redactionele bijdrage Een Kok van Lek mijn Lip (Mimo, 21-1-1973, p. 7), een vraaggesprek met de auteur.
1985: 2de druk bij Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam met een voorwoord van Johannes van Dam [Grote ABC nr 539]
1996: 3de en 4de druk bij De Arbeiderspers.
2004:  heruitgegeven door de Federatie van Vlaamse Vrouwengroepen – provincie Oost-Vlaanderen. Inleiding door  Geertrui Daem, ‘Eten wat de pot schaft. Over Eten op zijn Vlaams’ –(ook te lezen in Boelvaar Poef jaargang 4, nummer 1-2, (juni 2004), p. 68-72). Fotografie: Hilde Braet.
2015: 5de uitgave  De Arbeiderspers Met inleiding en receptuur van Herman Chevrolet en Els Versnick, ontwerp van Scherpontwerp, fotografie van Mike Roelofs.

Mieke Maaike’s obscene jeugd. (erotische verhalen)

Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. -120 p. + 8 illustraties,
Afmetingen: 19.25 x 11 (Gebonden – linnen)
Ondertitel: Een pornografisch verhaal, voorafgegaan door een proefschrift ‘In en om het kutodelisch verschijnsel’, waarmee student Steivekleut promoveerde. Geïllustreerd met foto’s.
Band: Kees Kelfkens

1973

De meisjes van Jesses. Naar de ‘Openbaring van Johannes’ en het naar krantenknipsels bij elkaar geplakt ‘Relaas over opzienbarende moorden in de stad Babylon’. (roman)

Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. / Em. Querido’s Uitgeverij B.V. -153 p.
Reeks: Grote ABC nr 207.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Omslag: Wout Muller.
1975: 2de druk ibidem
1979: 3de druk ibidem
1977: Vertaald in het Duits door Hans Herrfurth onder de titel: Die Jesses-Mädschen. Nach der Offenbarung johannis un dem “Bericht über aufsehenerregende Morde in de Stadt Babylon”, zusammengestellt an Hand von Zeitungsausschnitten. Uitgever Volk und Welt, Berlin-DDR

Zomerdagdroom. Erotisch poëtisch proza.

Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. / Em. Querido’s Uitgeverij B.V. -107 p.
Reeks: Grote ABC nr 202.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Omslag: Wout Muller.
1974: 2de druk ibidem.
1984: 4e druk bij Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam, Paperback, 126 p., 12,5 x 20 cm.  [Gewijzigde subtitel]: ‘Een erotisch sprookje’. Geïllustreerd door Peter van Straaten]

Blauwbaardje in de ruimte. Op schrift gesteld door Louis Paul Boon. In beeld gebracht door Jo Boon.  (cultuursprookje met science fiction-inslag –  fotoboek)

Amsterdam & Brussel: Paris-Manteau. –[87]p.; 113 [genummerde] (foto)illustraties.
Afmetingen: 29.50 x 20 (ingenaaid)
Vormgeving: Alje Olthof, Amsterdam.
Druk: Koninklijke drukkerij G. J. Thieme bv, Nijmegen
1974: 2de druk ibidem.

1974

Davids jonge dagen. (verhalen)

Opdracht: Voor David Andreas Boon / speelgenoot mijner zondagen.

Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. / Em. Querido’s Uitgeverij B.V. -139p.
Reeks: Grote ABC nr 221.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Omslag: Wout Muller.
Voorpublicaties verschenen in Kentering, jrg. 10, 1969, 6, p. 7-19 onder de titel David en in Vooruit, jrg. 1969-1973, onder diverse titels.De stukjes werden voor deze uitgave met zorg herschreven.
1983: [2e] druk: Grote Letter Bibliotheek, Baambrugge, (Grote letter bibliotheek nr 428). Gekartonneerd, 193 p., 16 x 23 cm.

Verse boontjes. (Aforismen en citaten uit het werk van Louis Paul Boon)

Samengesteld door Gerd de Ley.
Brugge: Orion./ Den Haag: Uitgeverij Scheltens & Giltay.  -61p.
Reeks: Dwarsliggers, een aforismeserie onder redactie van Gerd de Ley. 1974:3
Afmetingen: 16.50 x 11 (pocket)
Walleyndruk pvba,  Brugge.

Menuet en andere verhalen. (omnibus)

Deze bundel werd samengesteld uit Menuet, en Kleine omnibus. Het is de zevende druk van Menuet de tweede van Kleine omnibus.
Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. / Em. Querido’s Uitgeverij B.V. -250p.
Reeks: Grote ABC nr 220.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Omslag: Wout Muller.
Bevat: Twee spoken (Maagpijn, Contrapunt, Uitleenbibliotheek) – Menuet (De vrieskelders, Mijn planeet, Het eiland) – De kleine Eva uit de Kromme Bijlstraat – Vaarwel krokodil of de prijslijst van het geluk.
1977: 2e druk: Idem  / 1978: 3e druk: Idem / 1981: 4e druk: Idem / 1983: 5e druk: Idem / 1987: 6e druk: Idem / 1988: 7e druk: Idem / 1990: 8e druk: Idem

1975

Verscheurd jeugdportret. (kroniek)

Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. / Em. Querido’s Uitgeverij B.V. -181p.
Reeks: Grote ABC nr 245.
Afmetingen: 20  x 12.50 (paperback)
Omslag: Wout Muller.
p. [5]: [Proloog:] “Verscheurd, omdat deze autobiografische bladzijden werden losgemaakt uit een aantal boeken, verhalen en gebundelde cursiefjes. Ze zijn terug te vinden in de dagelijkse stukjes voor de krant Vooruit, in de Memoires van een kleine jongen, Dag aan dag, Wat een leven, De Kapellekensbaan, Mijn kleine oorlog en vele andere”.
Een uitgebreide voorpublicatie van delen van het boek verscheen tevens in Maatstaf, 22 (1974) 12.
1975 (juni): 2de druk ibidem.
1999: 3de druk

Memoires van de heer Daegeman. (roman)

Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. / Em. Querido’s Uitgeverij B.V. -142p.
Reeks: Grote ABC nr 254.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Met opdracht op p. 5: Ter nagedachtenis van Willem Elsschot.
Omslag: Wout Muller.
Voorpublicaties verschenen in De Vlaamse Gids, jrg. 59, 1975, 2, p. 36-47 onder de titel Memoires van Baron de Saedeleer.
1981: 2de druk ibidem

Boon 38
De Paradijsvogel. (erotisch sprookje – bibliofiele uitgave)

Hasselt: Wittepoppentoren. -niet gepag.
Afmetingen: 61 x 41 (linnen doos met opdruk, losbladig groot folio oblong)
Colofon: Dit boek is een uitgave van de Galerie Wittepoppentoren ter gelegenheid van haar vijfjarig bestaan, Leopoldplein 22 -3600 Hasselt (België) Tel. 011/226596-011/352765. Hiervoor kregen wij het akkoord van de Heer L.P. Boon de schrijver van het sprookje “De Paradijsvogel” en de toestemming van de uitgeverij “De Arbeiderspers” te Amsterdam om dit sprookje in beeld te laten brengen door de volgende kunstenaars:  Pat Andrea – Den Haag (lithografie), Robert Clicque – Gent (zeefdruk), Hugo Duchateau – St. Truiden (lithografie + aquarel), Louis Ghysebrechts – Hasselt (zeefdruk), Celine Hessels – Den Haag (lithografie), Jos Jans – Hasselt (zeefdruk), Hélène Keil – Hasselt (zeefdruk), Johnny Lambrights – Gent (ets), Walter Nobbe – Den Haag (lithografie), Tejo van den Broeck – Koersel (lithografie + aquarel), Guido Vanlessen – Alt-Hoeselt (zeefdruk), Aat Verhoog – Voorburg (ets) & Joseph Willaert – Brugge (zeefdruk)
In beperkte oplage gedrukt van 95 exemplaren, waarvan 75 genummerd van 1 t/m 75 en 20 exemplaren – genummerd in romeinse cijfers van I t/m XX geschonken aan de kunstenaars en medewerkers. Alle exemplaren werden getekend en genummerd door de kunstenaars en door de schrijver van het sprookje “De Paradijsvogel”.
– De prenten werden gedrukt op “Arches-Rives” 300 gram en de teksten gezet in “Times Bold”.
– Etsen gedrukt door Jeanine Lambreghts.
– Lithografieën gedrukt door Photogravure De Schutter Antwerpen.
– Zeefdrukken werden gedrukt en het boek ingebonden door Marc Thuy.
– Foto’s André Bertels – druk Beka Screen.
– Gedrukt november – december 1975

De toekomst voorspeld. (gedichten – bibliofiele uitgave)

Aalst]: Hooft. – niet gepagineerd [11 bladen]

Afmetingen: 40.30 x 30.50 (Losbladig – 5 bladen illustraties, waarvan 4 lino’s + 1 originele tekening – in perzikkleurige map met titel in een cirkel ingeschreven in een vierkant)
Reeks: Hoofts bibliofiele serie 6.
Colofon: DE TOEKOMST VOORSPELD, vier gedichten, vier lino’s en één originele tekening van Louis Paul Boon, verscheen in maart 1975 als zesde deel van Hoofts Bibliofiele Serie onder redactionele leiding van Herwig Leus en Willem M. Roggeman.
De bundel werd in opdracht van Uitgeverij Hooft gezet in 18 punt Bembo Romein en gedrukt op Vélin d’Arches 250 gr. De lino’s werden gedrukt door Guastavino te Ursel, de gedichten werden gezet door Drukkerij Erasmus te Gent. De bundel werd volgens de wettelijke bepalingen terzake geregistreerd onder nummer D/1975/2012/I.
De oplage bedraagt vijfentwintig exemplaren, van 1 tot 25 en zeven auteursexemplaren, van A tot G alle met de hand genummerd en gesigneerd door de kunstenaar. Het eerste exemplaar bevat daarenboven het handschrift van de gedichten, de proeven van de lino’s en de linosneden.
1979 [= 1980]: 2e druk (gewijzigde versie) in: Verzamelde gedichten.

1976

De zwarte hand of het anarchisme van de negentiende eeuw n het industriestadje Aalst. (historisch relaas)

Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. / Em. Querido’s Uitgeverij B.V. -295p
Afmetingen: 21.50 x 13.75 (gebonden met stofomslag).
Druk: Tulp, Zwolle.
Omslag en grafische vormgeving: Wim Mol.
1977: 2e en 3e druk: Idem.
1983: 4e druk: Idem.
1993: 5e druk bij Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam. Paperback, 295 + I p., 13,5 x 21,5 cm.

1977

Het jaar 1901. Verhalen naar de politiearchieven der stad Aalst. (historische kroniek)

Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. / Em. Querido’s Uitgeverij B.V. -231 + 1p.
Reeks: Grote ABC nr 293.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk Tulp Zwolle.
Omslag: Wout Muller.
1977: 2e druk: Idem
1978: 3e 4e en 5e druk: Idem
1980: 6e druk: Idem
1986: 7e druk
bij Em. Querido’s Uitgeverij B.V., Amsterdam. (Salamander 627) Uitgegeven in samenwerking met De Arbeiderspers. Pocket, 231 p., 11,5 x 18,5 cm

1978

Het vroege werk. (bundeling)

Boons eerste vier boeken verschijnen nu voor het eerst in één boekdeel.
Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. / Em. Querido’s Uitgeverij B.V. -847p.
Afmetingen: 22.10 x 14.50 (gebonden met stofomslag)
Band en stofomslag: Frits Stoepman.
Eerste  gezamenlijke druk van De voorstad groeit (1942)/Abel Gholaerts (1944)/Vergeten straat (1946)/Mijn kleine oorlog (1946).

Het bos bij nacht. ( vier gedichten – Bibliofiele uitgave)

Aalst: Hooft. – [10] losse bladen + 4 illustraties, in portefeuille.
Reeks: Hoofts bibliofiele serie 15
Afmetingen:  52 x 67 cm.
Colofon: HET BOS BIJ NACHT vier gedichten van Louis Paul Boon en vier gehoogde etsen van Yves Rhayé, verscheen in januari 1978 als vijftiende deel van Hoofts Bibliofiele Serie. De teksten werden in 14 punt Bembo Romein gezet en door Drukkerij Erasmus te Gent gedrukt op Vélin d’Arches 250 gr. De etsen werden gedrukt door Roger Van Akelijen te Antwerpen. De uitgave werd volgens de wettelijke bepalingen terzake geregistreerd onder nummer D-1978-2012-I door Uitgeverij Hooft. De oplage bedraagt 50 exemplaren, van 1 tot 50, en dertien exemplaren voor de medewerkers, van I tot XIII, alle met de hand genummerd en gesigneerd door de auteurs. De etsen werden alle afzonderlijk genummerd en gesigneerd door Yves Rhayé. Van de etsen werd tevens een separate afdruk gemaakt op twee exemplaren, genummerd HC1 en HC2. Het eerste exemplaar bevat daarenboven het handschrift van de gedichten, de staten van de etsen en de etsplaten zelf.  Dit is exemplaar nummer …
[gesigneerd: Boon Rhayé]

Beter blote Jan dan dode Jan. Uitspraken van Louis Paul Boon.
Verzameld door Gerd de Ley

Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. -88p.
Afmetingen: 19 x 12 (paperback)

1979

De kapellekensbaan. / Zomer te Ter-Muren. (roman)

Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. / Em. Querido’s Uitgeverij B.V. -931p.
Afmetingen: 22.10 x 14.50 (gebonden met stofomslag)
Eerste gezamenlijke druk van De Kapellekensbaan (1953) + Zomer te Ter-Muren (1956)
= 16de druk van Kapellekensbaan en 7de druk van Zomer te Ter-Muren.
1979: 2de druk ibidem.

De mummies. (kunstkritisch essay, gedichten – bibliofiele uitgave)

Een tekst en zeven gedichten naar beelden van Francine Urbin Choffray

Houffalize: Little Liry uitgaven – niet gepagineerd. [40p. + 11 illustraties]
Afmetingen: 22.20 x 22.30 (paperback)
Colofon: “De mummies” gedichten van Louis-Paul Boon naar beelden van Francine Urbin Choffray, Werd voor rekening en ten behoeve van de Little-Liry-uitgaven, 28 route de La Roche te 6660 Houffalize, gedrukt door Grafikon te Brugge in mei 1979.
Deze eerste druk, verlucht met onuitgegeven en speciaal voor deze uitgave gemaakte foto’s van Luc Vancoillie werd beperkt tot precies zevenhonderd exemplaren, pers- en auteursexemplaren inbegrepen.
De eerste vijfendertig exemplaren, waarvan er vijfentwintig gemerkt werden van I tot XXV, werden twee originele etsen van Francine Urbin Choffray toegevoegd. De tien andere exemplaren uit deze reeks, gemerkt van A tot J, alsmede drie exemplaren buiten handel, werden tevens met een speciaal door de beeldhouwer ontworpen en uitgevoerd reliëfbeeld in gebakken aarde verrijkt.

Het Geuzenboek. (roman)

Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. / Em. Querido’s Uitgeverij B.V. -707p.
Afmetingen: 21.25 x 13.50 (Gebonden met stofomslag)
Druk: Tulp, Zwolle.
Omslag: Pieter brueghel ‘De Moord op de onnozele kinderen’ uit de collectie van het kunsthistorisch museum te Wenen, Oostenrijk.
Omslagontwerp: Joost van de Woestijne

De liefde van Annie Mols/Als het onkruid bloeit. (roman)

Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. / Em. Querido’s Uitgeverij B.V. -634p.
Afmetingen: 22.10 x 14.50 (gebonden met stofomslag)
Omslag: Frits Stoepman, gvn.
Eerste gezamenlijke druk van De liefde van Annie Mols (1960) + Als het onkruid bloeit (1972)
= 2de druk van De liefde van Annie Mols en 3de druk van Als het onkruid bloeit.
Voorwoord ondertekend met Lew Waitmans en L.P. Boon

Mieke Maaike en ikaa

Louis-Paul Boon / Fred Braeckman / Jürgen Schneider.
Losbladig in portfolio, [9] bladen, 42 x 57 cm. [1979]
COLOFON
MIEKE MAAIKE EN IK / omvat een originele tekst van Louis-Paul Boon en een woord vooraf van Fred Braeckman bij drie met de hand gekleurde etsen van Jürgen Schneider. / De etsen werden gedrukt op oud koperdrukpapier in /Jürgen Schneiders eigen atelier.
De oplage werd beperkt tot een reeks van 36 exemplaren, van 1 tot 36, naast een reeks van 15 exemplaren, van I tot XV, en 6 proefexemplaren waarvan 1 bestemd voor tentoonstellingen, alle met de hand genummerd en gesigneerd door de auteurs.
De etsen werden afzonderlijk genummerd en gesigneerd door Jürgen Schneider.
Dit is exemplaar Nr:
[Blad 7] [ets 1:] rechterluik [vrouwelijk naakt hoofd omwikkeld met gehaakte doek, rechterhand met banaan in richting vagina]

POSTUME UITGAVEN

PERIODE 1980-1989

 1980

Verzamelde gedichten. (poëzie – verzamelbundel)

Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. / Em. Querido’s Uitgeverij B.V. -87p.
Afmetingen: 22 x 13.75 (gebonden (met stofomslag)
Omslagontwerp: Frits Stoepman gvn.
Bevat:  ‘de kleine eva uit de kromme bijlstraat’ dat in 1956 als ‘Boekvink’ verscheen bij N.V. Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam + De toekomst voorspeld (1975) + Bos bij nacht (1978) + De mummies (1979)
Colofon:  ‘Verzamelde gedichten’, waarin opgenomen ‘de kleine eva uit de kromme bijlstraat’, van Louis-Paul Boon werd in 1980 in opdracht van Uitgeverij De Arbeiderspers en Em. Querido’s Uitgeverij te Amsterdam, volgens ontwerp van Wim Mol door Drukkerij Tulp te Zwolle gezet uit de Bembo en gedrukt op 90 grs. Getint gevergeerd romandruk, in een oplaag van 4500 exemplaren.

Eros en de eenzame man. Een droefgeestig en schandelijk porno-verhaal.(roman)

Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. / Em. Querido’s Uitgeverij B.V. -187p.
Reeks : Grote ABC nr 365.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Tulp, Zwolle.
Omslag: Wout Muller.
Voorpublicatie in Maatstaf  jrg. 28, 1980, 5-6, p. 3-11 onder de titel Eros en de eenzame man

De bende van Jan de Lichte / De zoon van Jan de Lichte. (moderne schelmenroman)

Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. / Em. Querido’s Uitgeverij B.V. -370p.
Afmetingen: 22.10 x 14.20 (gebonden met stofomslag)
Met 38 illustraties door W.L Bouthoorn.
Omslag: Frits Stoepman gvn.
Eerste gezamenlijke druk van De bende van Jan de Lichte (1953) en De zoon van Jan de Lichte (1961)
= 11de druk van De Bende… en 4de druk van De zoon…

1982

Ook de afbreker bouwt op. (gebundelde columns)

Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. / Em. Querido’s Uitgeverij B.V. -135p.
Reeks: Grote ABC nr 407.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Alberts , Sittard.
Bezorgd door G.J. Van Bork.
Omslag: Wout Muller.
De tekst van Ook de afbreker bouwt op werd afgedrukt naar de 52 afleveringen zoals die verschenen zijn in de eerste jaargang van Parool, socialistisch weekblad van 22 december 1946 tot en met 21 december 1947. Daarbij werd gebruik gemaakt van de knipsels zoals die berusten bij het Archief en Museum voor het Vlaamse cultuurleven te Antwerpen.

Proleetje en fantast. (stripverhaal)

Amsterdam: Querido’s Uitgeverij B.V./B.V. Uitgeverij De Arbeiderspers.  -[88]p.
Afmetingen: 31 x 24 (gekartonneerd)
Band: Maurice Roggeman en Nico Richter.
Voorplat: De wonderlijke avonturen van Proleetje en Fantast. Proleetje en Fantast Globetrotters.
Inleiding door Willem M. Roggeman.
Deze strip verscheen in De Roode Vaan. De teksten waren van Louis Paul Boon met uitzondering van de teksten in de tekeningen zelf. Door ziekte van Boon kwamen diens teksten soms op het nippertje binnen, zodat Roggeman gedwongen was de illustraties ‘aan het steen’ te vervaardigen. De eerste stripaflevering verscheen op 1 mei 1946, de laatste op 28 september van datzelfde jaar.

1983

Het ontleende boek (verhaal)

Leiden: Antiquariaat Blaeu. -16p.
Miniboekje, als jaarwisselingsgeschenk voor 1984 verspreid onder de relaties van Antiquariaat Blaeu en die van Studio Henk de Bruin, in een oplage 530 ex., waarvan I – XXX gebonden gedrukt op Fennia 120grs en op de Franse titel voorzien van een Belgische postzegel met het portret van de auteur.
Afmetingen 10 x 7 cm.
‘Het ontleende boek’ maakt deel uit van een reeks op zichzelf staande verhalen die de auteur samenbracht onder de overkoepelende titel Gij zult slechts meenemen wat gij dragen kunt.
Verdeeld over 15 afleveringen werd deze reeks gepubliceerd in de eerste jaargang van het weekblad Zondagspost, dat sinds 1 januari 1945 bij uitgeverij Manteau verscheen

1985

Het zoutvat van Boontje Boon. Louis Paul Boon in radio en televisie.

Brussel: Dienst Pers en Communicatie van de BRT.  -136p.
Afmetingen: 20.75 x 15( Gebonden – geïllustreerde kartonnen  kaft)
Drukwerk: Pencoprint.
BRT uitgave samengesteld door F.-J. Verdoodt met bijdragen van Elie Saegeman en Louis Verbeeck.
Grafische vormgeving: Leslie Dauw.
Foto’s: TV Expres (omslag)-Jo Boon – Henri Denis.
Met dank aan mevrouw Joos Florquin-Vandendriessche en het dagblad Vooruit voor de overname van de teksten.

Boon LP 10

1986

Hij was een zwarte en andere reportages.

Maastricht: Gerards en Schreurs. -111p.
Reeks: Fragmenten nr 4.
Afmetingen: 20.50 x 12.75 (ingenaaid)
Bezorgd door Jos Muyres.
Omslagontwerp en typografie: Piet Gerards.
Colofon: ‘Hij is een zwarte en andere reportages’ van Louis Paul Boon, werd in opdracht van Gerard en Schreurs, uitgevers te Maastricht, gezet uit de Bembo en gedrukt op 115 grams Mellotex door drukkerij Econoom bv Beek-L in december 1986′.
Bevat 4 reportages die Boon schreef voor De Roode Vaan:
*Holland door de vóór-ruit van de autobus heen (pp 5-30: verscheen op 30 november 1945 de laatste op 14 december 1945)
*Brussel een oerwoud (pp 31-58, verscheen 12 januari tot en met 6 maart 1946)
*Aan de kust zonder naar de zee te kijken (pp 59-74, verscheen van 1 mei 1946 tot 11 mei 1946)
*Hij was een zwarte (pp 75-110, verscheen van 22 juni tot 6 juli 1946)
1987: 2e druk: Idem.
1989: 3e druk: Idem.
1990: het titelverhaal ‘Hij was een zwarte’wordt opgenomen in in De beste Vlaamse oorlogsverhalen pp 71-94,  samengesteld door Dirk Christiaens Uitgeverij Manteau
2003:  h
eruitgave van het titelverhaal bij J.M. Meulenhoff / Manteau.

1988

Memoires van Boontje.

Amsterdam: Uitgeverij De Arbeiderspers. -239p. + 24 p. ill.
Reeks: Privé-Domein 138.
Afmetingen: 19.50 x 11.50 (ingenaaid)
Bezorgd door Jos Muyres en Bert Vanheste.
Omslagtekening: Louis Paul Boon Zelfportret.
Omslag: Kees Kelfkens en Marjo Starink .
Druk: Geuze & Co’s Drukkerij n.v., Dordrecht.

Boontjes 1959-1960. (cursiefjes)

Antwerpen: Houtekiet. -418p.
Afmetingen: 21.50 x 13 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Samenstelling, verantwoording en annotaties door Herwig Leus en Julien Weverbergh.
Omslagtypografie Rikkes Voss.
Bevat in chronologische volgorde alle ‘boontjes’, die tussen 18 november 1959 en 31 december 1960 in het dagblad Vooruit zijn verschenen. Zet- en spelfouten werden stilzwijgend verbeterd en de zetwijze van titels, persoons- en plaatsnamen werd genormaliseerd.

Zondagsleven van Pomponneke. (novelle)

Eerste afzonderlijke druk.
Heerlen: Uitgeverij PAN Heerlen. -35p. Oplage: 1500 ex.
Afmetingen: 21 x 15 (ingenaaid)
Omslag: Louis Paul Boon: Zondagsleven van Pomponneke (schilderij in kleur). Jo Boon (foto)
Inleiding: Dick Gebuys.
Zetwerk: Studio-Zet Maastricht. Zetcorrectie: William Weijs.
Druk: Drukkerij econoom Beek.

Nota: Een eerste versie , Het zondagsleven van Pompon, verschijnt in Vooruit van 16/17 juli 1960 tot 17/18 september 1960. Boon herneemt het Pompon-verhal op 31 oktober 1960 in zijn ‘boontjes’ en bouwt het wekelijks verder uit tot een geheel van 28 stukjes. Op 26 mei 1961 verschijnt het ‘boontje’ Vaarwel Pompon.  Deze versie bevat slechts dertien hoofdstukjes, wat nog niet de helft is van de Pompon-versie in de ‘boontjes’ uit 1960 en 1961. Ze verschilt ook nauwelijks van de versie die Ivo Michiels in zijn bloemlezing Dertien Vlamingen (pp 54-68) bij uitgeverij Ontwikkeling in 1961 liet verschijnen.

Vertraagde film.

Heerlen: Uitgeverij PAN Heerlen. -40p.
Afmetingen: 21 x 14.80 (A5) (gebrocheerd).
Bloemlezing door Dick Gebuys.
De rubriek ‘Vertraagde film’ over de glitter- en glamourwereld van hollywood, Cinecitta en Frankrijk verscheen oorspronkelijk in Vooruit in wekelijkse afleveringen van 10 augustus 1955 tot 14 juni 1957.
Illustraties Piet Bragt

1989

Brieven aan Morris. Gevolgd door ‘Herinneringen’ van Maurice (Morris) Roggeman.

Maastricht: Gerards en Schreurs. -150p. + I p. [Incl. 16 fotopagina’s].
Afmetingen: 20.50 x 11.50 (paperback).
Omslag: Portret van Louis Paul Boon door Maurice Roggeman.
Omslagontwerp en typografie: Piet Gerards BNO

Vertellingen van Jo. (verhalenbundel)

Bundeling van 17 komische verhaaltjes die in 1945-1946 verschenen in het Vlaamse communistische dagblad De Roode Vaan.
Amsterdam: Uitgeverij De Arbeiderspers. -77p.
Afmetingen: 19.50 x 11.75 (paperback)
Druk: Vander Loeff/Drukkers B.V., Enschede.
Met tekeningen van Maurice Roggeman en ingeleid door Jos Muyres.
Omslagillustratie: Louis Paul Boon ‘Joke en de indianentent’.
Omslagontwerp: Maria Kasten

Als een onweder bij zomerdag. Briefwisseling tussen L.P. Boon en W. Elsschot.

Amsterdam: Em. Querido’s Uitgeverij BV. -112p.
Afmetingen: 18.75 x 11.25 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Samengesteld door: Jos Muyres en Vic van de Reijt.
Voorwoord Jos Muyres en Bert Vanheste, Nijmegen

Brieven aan literaire vrienden.

Amsterdam: Uitgeverij De Arbeiderspers. -239p. + 24 p. ill.
Reeks: Privé Domein 160.
Afmetingen: 19.50 x11.50 (ingenaaid)
Bezorgd en van een voorwoord voorzien door Jos Muyres.
Foto omslag: Louis Paul Boon, gefotografeerd door Jo Boon.
Omslag: Kees Kelfkens en Marjo Starink.
Brieven aan literaire vrienden bevat brieven van Louis Paul Boon aan bevriende auteurs (Maurice Roelants, Raymond Herreman, Hubert Lampo, Jan Schepens, Gerrit Borgers, Jan Walravens) en uitgevers (Angèle Manteau, Reinold Kuipers en Bert Bakker). We volgen Boon gedurende zo’n dertig jaar.

Boontjes 1961. (gebundelde krantenstukjes)

Antwerpen/Baarn: Uitgeverij Houtekiet. -396p.
Afmetingen: 21.50 x 13 (gebonden- harde linnen kaft  met stofomslag)
Samenstelling, verantwoording en annotaties door Herwig Leus, Wim de Poorter en Frans Vyncke
Bevat in chronologische volgorde  alle ‘boontjes’ die tussen 1 januari en 31 december 1961 in het dagblad Vooruit zijn verschenen, alsmede de annotaties bij de ‘boontjes’, een geannoteerd register op naam, een afdeling dialectwoorden, en een bijdrage van Wim de Poorter over L. P. Boon en de film en een bijdrage van
Herwig Leus over Boon en de Tarot.
Omslagtypografie: Rikkes Voss.

Boon 17
Niets dan wat oorlog. (filmscenario)

Heerlen: Uitgeverij PAN Heerlen. -64p.
Reeks: Boon scenario’s no 1.
Afmetingen: 20.50 x 14.50 (gelijmd)
Zetwerk Druk: Drukkerij Schreurs, Kerkrade.
Omslag: Louis Paul Boon houtskooltekening.
Jo Boon Foto (van tekening)
Inleiding Redactie: Dick Gebuys

Brussel een oerwoud. (reportage)

Eerste afzonderlijke uitgave.
Dilbeek: Dilbeekse Cahiers. -58p.
Reeks: Tekstueel nr 2 onder redactie van Willem M Roggeman.
Afmetingen: 22 x 14 (gelijmd)
Met de 79 originele illustraties van Maurice Roggeman.
De reportage “Brussel, een oerwoud” verscheen in “De rode vaan” in 23 afleveringen, van 12/13 januari 1946 tot 6 maart 1946. Iedere aflevering werd geïllustreerd met een tekening van Maurice Roggeman. Het is de eerste en wellicht enige maal dat de oorspronkelijke tekst met de originele illustraties wordt uitgegeven. Voor Boonfanaten is dit boekje, ook door zijn beperkte oplage een echt collector’s item.

PERIODE 1990-1999

1990

De Kapellekensbaan / Eros en de eenzame man / Wapenbroeders / Het nieuwe onkruid / 90 mensen (verzamelbundel)

Amsterdam: Uitgeverij De Arbeiderspers. -1006p.
Afmetingen: 22 x 14 (geplastificeerd)
Omslagontwerp: Alje Olthof.
Foto omslag: Jo Boon.
Met een nawoord van Jos Muyres (p. 1003)
1990: 2e druk: Idem

1991

L.P. Boon radio actief.  (bundeling van de luisterspelen)

Bevat: Het geweerschot – Mijn vader, de treinwachter – Het ravijn der schimmen – De trein van zaterdagavond – Standbeelden in de wildernis – Spel bij dageraad (luisterspelen)
Antwerpen/Lier : Festina Lente. -174p.
Afmetingen: 22.7 x 15.2 (gebonden – linnen band)
Drukwerk: Smits Wommelgem.
Colofon: In opdracht van de antiquariaten ‘SCHOON LIER’ en Mw. M.L. VANHERCK onder n° 2 der bibliofiele reeks ‘FESTINA LENTE’ verschenen in april 1991 de luisterspelen welke L.P. Boon schreef in de jaren 1950 voor de toenmalige N.I.R. en waarvan de meeste nooit eerder in boekvorm gepubliceerd werden.De oplage zal strict beperkt blijven tot 250 genummerde exemplaren waarvan 75 luxe.
Alle exemplaren werden geïllustreerd door de kunstenaar FRANK MAHIEU welke speciaal voor deze uitgave 6 lino’s ontwierp. De illustraties werden met de hand gedrukt door Roger van Akelijen, Antwerpen.
Letter Sablon 10 punt
Papier;: Crème romandruk 100 gr.

1992

Eens, op een mooie avond. Uit de nagelaten papieren van Dol Kijwe. (erotische roman)

Amsterdam: Uitgeverij De Arbeiderspers AP . -144p.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback, geïllustreerd).
Omslagontwerp: Wim Mol.
© 1992 Nawoord Kris Humbeek, Bart Vanegeren en Paul de Wispelaere L.P. Boon-documentatiecentrum (UA)
© 1992 illustratiemateriaal Collectie Ed. Schilders, Tilburg.
November 1992: 2e druk [Wijziging: Omslagontwerp: Nico Richter] met omslagwikkel: Een sensationele vondst in de nalatenschap van LOUIS PAUL BOON: ongekuiste erotiek met bisschoppelijke allure.
1995: 3de (geb.) en 4de druk: ibidem.
1996: 5de druk (gebonden) ibidem

Boon 33
Boontjes 1962. (gebundelde krantenstukjes)

Antwerpen/Baarn: Houtekiet. -448p.
Afmetingen: 21.50 x 13 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag).
Samenstelling, verantwoording en annotaties door Herwig Leus, Wim de Poorter en Frans Vyncke.
Bevat in chronologische volgorde  alle ‘boontjes’ die tussen 1 januari en 31 december 1962 in het dagblad Vooruit zijn verschenen, alsmede de annotaties bij de ‘boontjes’, een gannoteerd register op naam, een afdeling dialectwoorden, en een bijdrage van Herwig Leus over De meisjes van Boon.
Omslagtypografie [ongewijzigde vorm] Studio Combo

1993

Soldatenbrieven: vijf brieven van L.P. Boon aan zijn zuster Jeannine. (teksteditie – bibliofiele uitgave)

Hasselt:  De Griffel (Nico Richter). -[8] dubbelgeslagen vellen in omslag en vervolgens in kartonnen etui, geadresseerd en voorzien van gestempelde postzegels. Afzender is: Soldaat Boon Lowie, 2e karabiniers 10 cie te Velde.
Colofon: Deze brieven van L.P. Boon aan zijn zuster Jeannine werden niet eerder gepubliceerd. Ze werden gebundeld en uitgegeven door antiquariaat De Griffel te Hasselt in juni 1993. De illustraties werden overgenomen uit de oorspronkelijke brieven. De bijgevoegde ets werd ontworpen en gedrukt door graficus H. Pauwels die ieder exemplaar eigenhandig nummerde en signeerde.

Lay out, typografie en druk werden verzord [sic] door drukkerij Dirix te Hasselt. Er werden 130 exemplaren gedrukt waarvan 10 niet in de handel genummerd van I tot X en honderdtwintig genummerd van 11 tot 130. Dit is exemplaar nummer

1994

Boontjes 1963. (gebundelde krantenstukjes)

Antwerpen-Baarn: Houtekiet. -413p.
Afmetingen: 21.50 x 13 (Gebonden met stofomslag).
Samenstelling, verantwoording en annotaties door Julien Weverbergh en Paul de Wispelaere.
Omslagtypografie Studio Combo

Het literatuur- en kunstkritische werk. I. De Rode Vaan.

Bezorgd door D. de Geest, E. Bruinsma, K. Humbeeck & L. Missinne m.m.v. K. Geldof, O. de Graef, J. van Hooreweder.
Antwerpen: L.P. Boon-documentatiecentrum. – L + 486p.
Afmetingen: 21 x 14.50 (Twee versies: gebonden, harde kaft met stofomslag & gebrocheerd met zachte kaft).
Reeks: Boon-studies nr 2.
Oplage: 750 exemplaren, waarvan 250 ingebonden en 500 gebrocheerd.
Het boek werd gezet in een 13-punts-Bookman Light.
De grafische produktie werd verzorgd door Gerben Brouwer, drukkers en ontwerpers te Heerenveen. Boekbinderij De Ruiter b.v. te Zwolle stond in voor het bindwerk.

Het literatuur- en kunstkritische werk. II. Front.

Bezorgd door E. Bruinsma & K. Humbeeck m.m.v. D. de Geest & P. de Wispelaere.
Omslagbandje: De Kantieke Schoolmeester Speciale editie Nummer 5 (oktober 1994)
Antwerpen: L.P. Boon-documentatiecentrum. – XLVII + 505p.
Universitaire Instelling Antwerpen, Antwerpen.
Afmetingen:  21 x 14.50 (twee versies: gebonden met harde kaft en stofomslag én gebrocheerd met zachte kaft)
Reeks: Boon-studies nr 3.
Oplage: 750 exemplaren, waarvan 250 ingebonden en 500 gebrocheerd.
Het boek werd gezet in een 13-punts-Bookman Light.
De grafische produktie werd verzorgd door Gerben Brouwer, drukkers en ontwerpers te Heerenveen. Boekbinderij De Ruiter b.v. te Zwolle stond in voor het bindwerk.

1995

Het literatuur- en kunstkritische werk III. De Vlaamse Gids.

Bezorgd door E. Bruinsma.
Antwerpen: L.P. Boon-documentatiecentrum. – LXXII + 276p.
Universitaire Instelling Antwerpen, Antwerpen.
Afmetingen: 21 x 14.50 (Twee versies: gebonden, harde kaft met stofomslag & gebrocheerd met zachte kaft)
Reeks: Boon-studies nr 4.
Colofon:  De bundel L.P. Boons literatuur- en kunstkritische werk. III. De Vlaamse Gids verschijnt in een oplage van 550 exemplaren, waarvan 200 ingebonden en 250 gebrocheerd, als het vierde deel in de reeks “Boon-studies” van het L.P. Boon – documentatiecentrum (Universitaire Instelling Antwerpen). Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door steun van de Nationale Bank van België. Het boek werd gezet in een 13-punts Bookman Light. Opmaak en vormgeving waren in handen van Ernst Bruinsma & Kris Humbeeck. De grafische produktie werd verzorgd door Gerben Brouwer, drukkers en ontwerpers te Heerenveen. Boekbinderij De Ruiter b.v. te Zwolle stond in voor het bindwerk

Boontjes moppenencyclopedie.

Antwerpen-Baarn: Houtekiet. -120p. Paperback.
Deze verzameling werd gebloemleesd uit de tot dusver niet verschenen Boontjes.
Omslag: Jan Hendrickx.
Omslagfoto: Jo Boon.

1996

Mieke Maaike’s obscene jeugd. gevolgd door ‘Eens, op een mooie avond’.

Amsterdam: Uitgeverij De Arbeiderspers BV. -235p. + IIIp.
Afmetingen: 20 x 12 (paperback – geïllustreerd.
Omslagontwerp: UNA (Hans Bockting/Julius van der Woude), Amsterdam.
Omslagfotografie: Bas Wilders, Amsterdam.
Bevat: Mieke Maaike’s obscene jeugd; Het proefschrift van student Steivekleut; Het verhaal van Mieke Maaike; Eens, op een mooie avond

1997

Het literatuur- en kunstkritische werk. IV.1 . “Vooruit”.

Bezorgd door K. Humbeeck, E. Bruinsma, K. Haagdorens, J. Dierinck & B. Nuyens m.m.v. D. de Geest, A.M. Musschoot & Y. T’Sjoen.
Antwerpen: L.P. Boon-documentatiecentrum. – CCVIII (voorwoord)+ 541p.
Universitaire Instelling Antwerpen, Antwerpen.
Afmetingen: 21 x 14.50 (Twee versies: gebonden, harde kaft met stofomslag & gebrocheerd met zachte kaft).
Reeks: Boon-studies nr 5.
Oplage: 350 exemplaren, waarvan 100 ingebonden en 250 gebrocheerd.
Het boek werd gezet in 13-punts-Bookman Light. Opmaak en vormgeving waren in handen van het L.P. Boon-documentatiecentrum. De grafische produktie werd verzorgd door Gerben Brouwer, drukkers en ontwerpers te Heerenveen. Boekbinderij De Ruiter b.v. te Zwolle stond in voor het bindwerk.

Het literatuur- en kunstkritische werk. IV.2. “Vooruit”.

Bezorgd door K. Humbeeck, E. Bruinsma, K. Haagdorens, J. Dierinck & B. Nuyens m.m.v. D. de Geest, A.M. Musschoot & Y. T’Sjoen.
Antwerpen: L.P. Boon-documentatiecentrum. -666p.
Universitaire Instelling Antwerpen, Antwerpen.
Afmetingen: 21 x 14.50 (Twee versies: gebonden, harde kaft met stofomslag & gebrocheerd.
Reeks: Boon-studies nr 6.
Oplage: 350 exemplaren, waarvan 100 ingebonden en 250 gebrocheerd.
Het boek werd gezet in 13-punts-Bookman Light. Opmaak en vormgeving waren in handen van het L.P. Boon-documentatiecentrum. De grafische produktie werd verzorgd door Gerben Brouwer, drukkers en ontwerpers te Heerenveen. Boekbinderij De Ruiter b.v. te Zwolle stond in voor het bindwerk

Het literatuur- en kunstkritische werk. IV.3. “Vooruit”.

Bezorgd door K. Humbeeck, E. Bruinsma, K. Haagdorens, J. Dierinck & B. Nuyens m.m.v. D. de Geest, A.M. Musschoot & Y. T’Sjoen.
Antwerpen: L.P. Boon-documentatiecentrum, -666p.
Universitaire Instelling Antwerpen, Antwerpen.
Afmetingen: 21 x 14.50 (Twee versies: gebonden, harde kaft met stofomslag & gebrocheerd.
Reeks: Boon-studies nr 7.
Oplage: 350 exemplaren, waarvan 100 ingebonden en 250 gebrocheerd.

1998

Boontjes 1964. (gebundelde krantenstukjes)

Samenstelling, verantwoording en annotaties: Julien Weverbergh. Enige beschouwingen over Louis Paul en Boontje als Siamese tweeling: Paul de Wispelaere.
Antwerpen-Baarn: Houtekiet. -413p.
Afmetingen: 21.50 x 13 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag).
Zetwerk: Intertext Antwerpen.
Omslagtypografie Studio Combo

1999

Boontjes 1965.  (gebundelde krantenstukjes)

Antwerpen-Baarn: Houtekiet. -365p.
Deel 6 uit de serie Boontjes.
Afmetingen: 21.50 x 13 (gebonden – harde blauwlinnen kaft met stofomslag).
Zetwerk: Intertext Antwerpen.
Samenstelling, verantwoording en annotaties: Julien Weverbergh.
Met een essay van Frans-Jos Verdoodt: Daens en Boon. Een voorspelbare ontmoeting?
Omslagtypografie Studio Combo

Het recht van vervormen. (bloemlezing)

Antwerpen: Standaard Uitgeverij. -383p.
Reeks: Klassieken uit Vlaanderen deel 7
Paperback
Uitgegeven met de steun van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Kunst.
Samengesteld door Ernst Bruinsma & Kris Humbeeck.
Omslagfoto: M. De Bakker / Omslagontwerp Amber/Dirk Gijsels.
Deze bloemlezing bevat een ruime selectie uit de artikelen die Boon, de grote volksschrijver uit de kleine fabrieksstad Aalst, publiceerde in bladen als De roode vaan, Front, De Vlaamse Gids, Vooruit, Tijd en Mens en Hollands Diep.

Het boek Jezebel. (teksteditie)

Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. -236p.
Reeks: Literaire tekstedities en bibliografieën, nr. 3 / Boon-studies nr 11 (red. Kris Humbeeck en Ernst Bruinsma)
Afmetingen: 24 x 16 (paperback)
Bezorgd door Johan Dierinck & Britt Kennis.
Colofon: Dit elfde deel in de reeks ‘Boon-studies’ van het L.P. Boon-documentatiecentrum (Universitaire Instelling Antwerpen, L.P. Boon. Het boek Jezebel, verschijnt in een oplage van 400 gebrocheerde exemplaren. Het boek werd gezet in een 11-punts Garamond. Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt met steun van het Nationaal Fonds voor de Letterkunde.
Omslagontwerp en vormgeving: Jan van Caneghem

Dagboek van meneerke Boin behandelend het jaar 1978-1979. (Themanummer van Maatstaf)

Amsterdam, De Arbeiderspers. -78p.
Afmetingen:  23 x 17 (paperback/ingenaaid)
Bevat de volledige tekst van Boon’s dagboek:
Kris Humbeeck: Kleine kroniek van een gebroken hart.
Louis Paul Boon: dagboek van meneerke Boin behandeldelend december 1977 – april 1979.
Koen Haagdorens: teksteditie.
Hans Bouman: Ik wil niet verder schrijven met mijn handen op mijn rug gebonden – Een interview met Marcel Wauters & Albert Bontridder.
Herman Le Compte: Een brief.
Theun de Vries: Noodzaak en gemis.
Jeroen Olyslaegers: Expres weg twee.
Nota: Een volledige diplomatische weergave van de tekst is tevens te vinden in ‘Ondere de giftige rook van Chipka. Louis Paul Boon en de fabrieksstad Aalst.  Kris Humbeek, Ludion/Querido,  1999 pp 227-266 met annotaties pp 267-280.
Boon 37

PERIODE 2000 – 2009

2001

Boontjes 1966. (cursiefjes)

Antwerpen-Baarn: Houtekiet. -424p.
Deel 7 uit de serie Boontjes.
Afmetingen: 21.50 x 13 (gebonden – harde linnen met stofomslag).
Zetwerk: Intertext Antwerpen.
Samenstelling, verantwoording en annotaties: Julien Weverbergh.
Met essay van Kris Humbeeck: ‘Dat donkere ding, de massa. Omtrent Louis Paul Boon en de jonge generatie in de jaren dertig’.
Omslagtypografie Studio Combo.

De zon. (Woorden rond houtsneden van Masereel).

Antwerpen: Demian.-126p.
Samenstelling en nawoord: Bart Nuyens.
Oplage: 500 genummerde exemplaren.
Afmetingen: 21 x 12.75 (gebrocheerd)
Frans Masereel maakte in 1919 een indrukwekkende reeks houtsneden rond het thema De Zon. In 1946 publiceerde Louis Paul Boon in De Roode Vaan zijn persoonlijke bespiegelingen bij deze tekeningen. Pas nu zijn de teksten van Boon en de tekeningen van Masereel in één boek samengebracht.
tweede druk mei 2001: 500 ongenummerde exemplaren.

2002

Blauwbaardje in wonderland en andere grimmige sprookjes voor verdorven kinderen.

Antwerpen: Houtekiet. -141p.
Reeks: Vlaamse bibliotheek nr 22
Afmetingen: 21.50 x 13.80 (gebonden – harde kartonnen geïllustreerde kaft)
Met een nawoord van Kris Humbeeck.
Omslag: Jan Hendrickx.
Zetwerk: Intertext, Antwerpen.
Foto: AMVC, Antwerpen.
1957: Eerste uitgave van Grimmige sprookjes voor verdorven kinderen.
1962: Heruitgave aangevuld met Blauwbaardje in wonderland.

Boon 20
Mijn kleine oorlog. (novelle – tekstuitgave)

14de druk Teksteditie en nawoord Kris Humbeeck, Dirk de Geest, Anne Marie Musschoot, Yves T’Sjoen, Ernst Bruinsma en Britt Kennis.
Amsterdam: Em. Querido’s Uitgeversmaatschappij B.V. -495p.
Afmetingen: 21.50 x13.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Deze editie verzamelt niet alleen de eerste druk uit 1947 en de grondig herziene tweede druk uit 1960, maar ook de voorpublicatie in 33 afleveringen uit het weekblad Zondagspost in 1945 en de tekst van het recent opgedoken ‘oermanuscript’ dat notities in dagboekvorm bevat onder de titel ‘Vertellingen over den oorlog’.

Boon 39

2003

Boontjes 1967. (cursiefjes)

Antwerpen-Baarn: Houtekiet. -416p.
Deel 8 uit de serie Boontjes.
Afmetingen: 21.50 x 13 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag).
Samenstelling, verantwoording en annotaties: Julien Weverbergh.
Met essay van A.M.A. van den Oever: Een Montaigne van de Lage Landen.
Omslagtypografie Studio Combo.
Zetwerk: Intertext Antwerpen

Hij was een zwarte. (reportage)
Over oorlog en collaboratie

Amsterdam: J.M. Meulenhoff/ Antwerpen: Manteau. -155p.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Omslag: Aksent / Johan Buis.
Binnenwerk: Aksent / Dominic Van Heupen.
In het late voorjaar van 1946 schrijft Louis Paul Boon de reportage Hij was een zwarte. In volle repressie laat Boon een zeer genuanceerd geluid horen.
‘Hij was een zwarte’ bevat een door Kris Humbeeck becommentarieerde editie van Boons tekst en een begeleidende reportage van Dimitri Verhulst. Chris van der Heijden belicht het Nederlandse ‘grijze verleden’. Het nawoord is van Norbert de Batselier, voorzitter van het Vlaams Parlement.
Redactie: De Trust der Vaderlandsliefde.
Zie ook uitgave 1986

2004

Fenomenale feminateek. Gevolgd door ‘Europese Koninginnen met Kronen van Karton’ en de catalogus van de Fenomenale Feminateek.
Met een nawoord van prof.dr.Em. Steivekleut.

Amsterdam: J.M. Meulenhoff / Antwerpen: Manteau. -262p.
Paperback / Verpakt in een houten doosje van 15 x 23 cm. Met slotje.
In achttien hoofdstukken verdeelde catalogus van de inhoud van Boon’s Feminateek, in zijn handschrift

Wanneer van u nog eens een minne-briefje? (briefwisseling)

De brieven van Louis Paul Boon aan Richard Minne.
Antwerpen:  Gezamenlijke uitgave van Demian en het Louis Paul Booncentrum.
Oplage 500 exemplaren.
Bezorgd door Anne Marie Musschoot, Kris Humbeeck, Britt Kennis, Matthijs de Ridder en Yves T’Sjoen.

2005

Eenzaam  spelen met Pompon.

Amsterdam: J.M. Meulenhoff  / Antwerpen: Manteau. -143p.
Afmetingen: 20 x 15 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Bezorgd door Jeroen Olyslaegers & Martine Cuyt.
Geïllustreerd met aquarellen van David A. en LP Boon.
Boekverzorging: Dooreman & Houbrechts

Als vrouwen beminnen. (teksteditie)

Onder pseudoniem Bertha PEELMAN-LOTH
Amsterdam-Antwerpen: De Arbeiderspers. -205p.
Als vrouwen beminnen, zo luidt de titel van een feuilleton oftewel mengelwerk dat Louis Paul Boon voor de krant Vooruit schreef. Het werd op 30 oktober 1954 aangekondigd. Nu verschijnt het ter gelegenheid van de jaarwisseling in een oplage van 1500 exemplaren exclusief voor vrienden en relaties van Uitgeverij De Arbeiderspers. De elegante uitgave kwam tot stand in samenwerking met het L.P. Boon-documentatiecentrum.
Kris Humbeeck, Britt Kennis en Matthijs de Ridder tekenen voor de teksteditie en het nawoord. Ze onderstrepen dat Boon zijn bezigheden als pulpschrijver niet al te serieus nam. Hij schreef die liefdesverhaaltjes louter om geld te verdienen.

Verzameld werk Louis Paul Boon. Deel 5 & Deel 14.

Amsterdam-Antwerpen: De Arbeiderspers. Afmetingen:   (paperback)
Deel 5: bevat de verhalen Maagpijn, Uitleen-bibliotheek en Te oud voor kamperen?, gevolgd door de novelle Menuet.
Deel 14: bevat de drie romans van Boon over de ‘moderne bandeloze jeugd’: De liefde van Annie Mols, Het nieuwe onkruid, Als het onkruid bloeit.

Start van het uitgaveproject in 24 delen die geleidelijk zullen worden uitgegeven.
Op het einde van deze bibliografie en na de filmografie vindt u de lijst van de tot op heden (november 2019) verschenen delen.

PERIODE 2010 – 2019

2014

Boontjes 1968. (gebundelde krantenstukjes)

Uitgeverij  Roelants v/h De Oude Mol en Stichting Isengrimus.  -430p.
Deel 9 uit de serie Boontjes.
Afmetingen:  21.40 x 12.60 (gebonden, harde linnen kaft met stofomslag)
Samenstelling en redactie: Jos Muijres, Gerard Raat en Elisabeth Salverda.
Vormgeving: Hilde Salverda.
Oorspronkelijk ontwerp omslagtypografie: Studio Combo

2015

Boontjes 1969. (cursiefjes)

Nijmegen: Uitgeverij  Roelants v/h De Oude Mol en Utrecht: Stichting Isengrimus.  -414p.
Deel 10 uit de serie Boontjes.
Afmetingen:  21.40 x 12.60 (gebonden, harde linnen kaft met stofomslag)
Samenstelling en redactie: Jos Muijres .
Vormgeving: Hilde Salverda.
Oorspronkelijk ontwerp omslagtypografie: Studio Combo

Drukwerk: Ipskamp Drukkers, Enschede

2016

Boontjes 1970. (cursiefjes)

Nijmegen: Uitgeverij  Roelants v/h De Oude Mol en Utrecht: Stichting Isengrimus.  -446p.
Deel 11 uit de serie Boontjes.
Afmetingen:  21.40 x 12.60 (gebonden, harde linnen kaft met stofomslag)
Redactie, nawoord, verantwoording en annotaties: Jos Muijres (Radboud Universiteit Nijmegen)
Vormgeving: Hilde Salverda.
Oorspronkelijk ontwerp omslagtypografie: Studio Combo

Drukwerk: Ipskamp Drukkers, Enschede

FILMOGRAFIE

1967 De Bom.
 • Regie: Robbe De Hert.
 • Scenario van Grapjos (= LP Boon) en Robbe de Hert
 • In opdracht van Fugitive Cinema gedraaid te Mol, Lommel, Postel, Antwer¬pen en Brussel, begin september 1967
 • Cast:  Fons Rademakers; Louis Paul Boon; Betsy Blair
 • Duur: 30 minuten
1982 Menuet.
 • Regie: Lili Rademakers.
 • Scenario : Hugo Claus, Lili Rademakers.
 • Cast: Hubert Fermin (De man); Carla Hardy (de vrouw); Akkemay Marynissen (Het meisje); Theu Boermans (De zwager); Ingrid Pollet (De vrouw van de zwager); Jenny Tanghe (Huisvrouw); Jaal Vissenaken; Lucas van der Vorst; André Van Daele; Bert Van Tichelen; Dirk Celis; Dany Geys; Juliette Van de Sompel; Mieke Uytterlinde.
 • Camera: Paul Van den Bos  –  Muziek: Egisto Macchi
 • Duur: 86′ – kleur – Nederlands gesproken
1992 Daens.
 • Regie: Stijn Coninx.
 • Scenario: François Chevalier, Stijn Coninckx naar de roman Pieter Daens van L P Boon
 • Cast: Jan Decleir (Adolf Daens); Gérard Desarthe (Charles Woeste); Antje De Boeck (Nette Scholliers); Wim Meuwissen (Pieter Daens); Idwig Stéphane (Eugène Borremans); Linda Van Dijck (Elisabeth Borremans); Michaël Pas (Jan De Meester);  Julien Schoenaerts (Bisschop Schillemans); Rik Hancke (nuntius); Koen Van Impe (Baron de Béthune); Jappe Claes (Ponnet) ea
 • Camera: Yves Vandermeeren; Didier Frateur; Glyn Speeckaert
 • Muziek: Dirk Brossé
 • Duur: 134′  – kleur  – Nederlands gesproken
1999 Vergeten straat,
 • Regie: Luc Pien;
 • Scenario: Bob Goossens;
 • Cast: Chris Deleu, Bob de Moor, Guy Dermul, Catherine Graindorge, Catherine Kools, Dimitri Leue, Caroline Maes, Pascale Michiels, Wim Opbrouck, Diederik Peeters, Marc Peeters, Mitta van der Maat, Hilde Wils, Luk Wyns, Rico Zermeno en Jos Verbist.
 • Era films in co-productie met VRT.

2018  De bende van Jan de Lichte.

 • 10-delige Vlaamse televisieserie
 • Regie: Maarten Moerkerke, Robin Pront,
 • Cast: Matteo Simoni (Jan de Lichte); Stef Aerts (Tinke); Charlotte Timmers (Héloïse); Tom Van Dyck, Dirk Roofthooft, Rik Verheye, Jeroen Perceval, Manou Kersting, Mathijs F. Scheepers, Anemone Valcke en Ruth Beeckmans en Tom Vermeir

VERZAMELD WERK: 2005 – ????

In 2005 werd gestart met de uitgave van het Verzameld werk van Louis Paul Boon in 24 delen. Het bevat naast alle in boekvorm verschenen romans en verhalen, ook bloemlezingen van o.m. de ‘Boontjes’, het journalistieke werk en de brieven van Boon.

De uitgave van het Verzameld werk is een samenwerking tussen het Louis Paul Boon-documentatiecentrum (Universiteit Antwerpen), de Vakgroep Nederlands (Universiteit Gent) en de Amsterdamse uitgeverij De Arbeiderspers. Het Verzameld werk wordt gepubliceerd in een vorm die gericht is op een breed publiek.

Hieronder de lijst met de verschillende delen in de volgorde van verschijnen. De delen verschijnen niet in chronologische volgorde.

[deel 05] – Te oud voor kamperen? en andere verhalen (2005)
[deel 14] – De liefde van Annie Mols / Het nieuwe onkruid / Als het onkruid bloeit (2005)
[deel 04] – De atoombom en het mannetje met den bolhoed / Mijn kleine oorlog (2006)
[deel 09] – De kleine eva uit de kromme bijlstraat (2006)
[deel 08] – De bende van Jan de Lichte / De zoon van Jan de Lichte (2007)
[deel 01] – De avend vraagt u / 3 mensen tussen muren / De voorstad groeit (2007)
[deel 16] – Fenomenale feminateek / Eens op een mooie avond / Mieke Maaike’s obscene jeugd / Zomerdagdroom (2008) [geen e-book beschikbaar]
[deel 02] – Abel Gholaerts (2008)
[deel 03] – Vergeten straat (2009)
[deel 13] – De paradijsvogel / Het boek Jezebel / De meisjes van Jesses (2010)
[deel 10] – Niets gaat ten onder (2011)
[deel 18] – Memoires van de Heer Daegeman ; Eros en de eenzame man (2011)
[deel 11] – Boontje’s reservaat (2012)
[deel 20] – Het Geuzenboek (2013) [ook als e-book]
[deel 15] – Pieter Daens (2014)
[deel 07] – Wapenbroeders (2016)
[deel 21] – Boontjes – (2019)
[deel 06] – nog niet verschenen
[deel 12] – nog niet verschenen
[deel 17] – nog niet verschenen
[deel 19] – nog niet verschenen
[deel 21] – Boontjes
[deel 22/23/24] – nog niet verschenen

In chronologische volgorde ziet het Verzameld Werk er zo uit:

[deel 1] – De avend vraagt u / 3 mensen tussen muren / De voorstad groeit (2007)
[deel 2] – Abel Gholaerts (2008)
[deel 3] – Vergeten straat (2009)
[deel 4] – De atoombom en het mannetje met den bolhoed / Mijn kleine oorlog (2006)
[deel 5] – Te oud voor kamperen? en andere verhalen (2005)
[deel 6] – nog niet verschenen
[deel 7] – Wapenbroeders (2016)
[deel 8] – De bende van Jan de Lichte / De zoon van Jan de Lichte (2007)
[deel 9] – De kleine eva uit de kromme bijlstraat (2006)
[deel 10] – Niets gaat ten onder (2011)
[deel 11] – Boontje’s reservaat (2012)
[deel 12] – nog niet verschenen
[deel 13] – De paradijsvogel / Het boek Jezebel / De meisjes van Jesses (2010)
[deel 14] – De liefde van Annie Mols / Het nieuwe onkruid / Als het onkruid bloeit (2005)
[deel 15] – Pieter Daens (2014)
[deel 16] – Fenomenale feminateek / Eens op een mooie avond / Mieke Maaike’s obscene jeugd / Zomderdagdroom (2008) [geen e-book beschikbaar]
[deel 17] – nog niet verschenen
[deel 18] – Memoires van de Heer Daegeman ; Eros en de eenzame man (2011)
[deel 19] – nog niet verschenen
[deel 20] – Het Geuzenboek (2013) [ook als e-book]
[deel 21] – Boontjes (2019)
[deel 22/23/24] – nog niet verschenen

VERTALINGEN

ALBANEES

 • (De kapellekensbaan) Albanees / vert. uit het Nederlands door Matilda Gramozi. s.l.: Ejal Publishing, sinds december 2016, verschijnt 2017. Fictie, Vert. van De Kapellekensbaan. Amsterdam, etc.: De Arbeiderspers, 1953.

BULGAARS

 • [Menuet]. Bulgaars / vert. uit het Nederlands door Aneta Dantcheva-Manolova. Sofia: Pet Plus, 2007. Fictie, paperback. Vert. van Menuet. Amsterdam, etc.: De Arbeiderspers, 1955.

DEENS

 • Menuet Deens / vert. uit het Nederlands door Ludo Leroy, Nina Malinovski. Århus Husets Forlag, 1994. Fictie, paperback. Vert. van Menuet. Amsterdam, etc. De Arbeiderspers, 1955.

DUITS

 • Abel Gholaerts. Duits / vert. uit het Nederlands door Helga van Beuningen. Ravensburg: Peter Selinka, 1990. Fictie, gebonden. Vert. van Abel Gholaerts. Amsterdam: Querido, 1944. Naw. Carel ter Haar.
 • Blaubärtchen in Wunderland Duits / vert. uit het Nederlands door Susanne George. Aachen: Alano, 1994 (Kleine niederländische Reihe; 4). Fictie, paperback. Vert. van Blauwbaardje in wonderland en andere grimmige sprookjes voor verdorven kinderen. Amsterdam, etc.: De Arbeiderspers, 1969.
 • Der Kapellekensweg, oder der 1. illegale Roman von Boontje. Duits / vert. uit het Nederlands door Gregor Seferens. München: Luchterhand, 2002. Fictie, gebonden. Vert. van De Kapellekensbaan. Amsterdam, etc.: De Arbeiderspers, 1953. Naw. Gregor Seferens.
 • Der Paradiesvogel. Bericht aus einer amoralischen Zeit Duits / vert. uit het Nederlands door Helga van Beuningen. Aachen: Alano, 1993. Fictie, paperback. Vert. van De paradijsvogel. Amsterdam, etc.: De Arbeiderspers, 1958. Naw. Carel ter Haar.
 • Die Jesses-Mädchen Duits / vert. uit het Nederlands door Hans Herrfurth. Berlin: Volk und Welt, 1977. Fictie, gebonden. Vert. van De meisjes van Jesses. Amsterdam, etc.: De Arbeiderspers, 1973.
 • Die Vergessene Straße Duits / vert. uit het Nederlands door een vertalerscollectief, Franz Rabe. Gent NT Gent, 2008. Toneelstuk, Vert. van Vergeten straat. Brussel Manteau, 1944. Toneelbewerking door Koen Haagdorens en Paul Slangen naar ‘Vergeten straat’ van L.P. Boon. Ongepubliceerde uitgave. Losbladig.
 • Ein Mädchen aus Ter-Muren Duits / vert. uit het Nederlands door Hans Herrfurth. Berlin: Volk und Welt, 1986. Fictie, gebonden. Vert. van De Kapellekensbaan. Amsterdam, etc.: De Arbeiderspers, 1953.
 • Eine Straße in Ter-Muren. Duits / vert. uit het Nederlands door Jürgen Hillner. München etc.: Hanser, 1970. Fictie, gebonden. Vert. van De Kapellekensbaan. Amsterdam, etc.: De Arbeiderspers, 1953.
 • Eine Strasse in Ter-Muren. Duits / vert. uit het Nederlands door Jürgen Hillner. München: Heyne, 1979 (Das besondere Taschenbuch; 25). Fictie, paperback. Vert. van De Kapellekensbaan. Amsterdam, etc.: De Arbeiderspers, 1953.
 • Jan de Lichte und seine Bande Duits / vert. uit het Nederlands door Herbert Frank. Ravensburg: Peter Selinka, 1987. Fictie, gebonden. Vert. van De bende van Jan de Lichte. Amsterdam, etc.: De Arbeiderspers, 1961. Naw. Carel ter Haar.
 • Krebs. Duits / vert. uit het Nederlands door Jürgen Hillner. s.l.: n.n., 1968. In Egoist, jrg.9 (1968) nr.15, Heft 2, p.33. Fictie, Vert. van Een keuze uit het werk. s.l.: n.n.,
 • Leihbücherei; Über den modernen Roman (Kolumnen 1955); Der Paradiesvogel; Die Be. Duits / vert. uit het Nederlands door Helga van Beuningen, Rosemarie Still, Gabriele Niebuhr. s.l.: n.n., 1989. In Schreibheft: Zeitschrift für Literatur, nr.34 (1989), p.81-124. Fictie, Vert. van Een keuze uit het werk. s.l.: n.n., Leenbibliotheek (1949); Columns (1955); De paradijsvogel (1958); Eros en de eenzame man (fragment; 1985).
 • Mein kleiner Krieg Duits / vert. uit het Nederlands door Helmut Müller, Jan Vandenbroeke. Ravensburg: Peter Selinka, 1988. Fictie, gebonden. Vert. van Mijn kleine oorlog. Brussel: Manteau, 1946. Naw. Carel ter Haar. Inl. Willem Elsschot.
 • Mein kleiner Krieg. Duits / vert. uit het Nederlands door Helmut Müller, Jan Vandenbroeke. Berlin: Alexander Verlag, 2012. Fictie, paperback. Vert. van Mijn kleine oorlog. Brussel: Manteau, 1946. Voorw. Willem Elsschot. Naw. Carel ter Haar. voor de Letteren.
 • Menuett Duits / vert. uit het Nederlands door Barbara Antkowiak, Alfred Antkowiak. Berlin etc.: Aufbau, 1975 (Edition Neue Texte). Fictie, gebonden. Vert. van Menuet. Amsterdam, etc.: De Arbeiderspers, 1955. Naw. Alfred Antkowiak.
 • Menuett Duits / vert. uit het Nederlands door Barbara Antkowiak, Alfred Antkowiak. München etc.: Hanser, 1977. Fictie, paperback. Vert. van Menuet. Amsterdam, etc.: De Arbeiderspers, 1955.
 • Menuett Duits / vert. uit het Nederlands door Barbara Antkowiak, Alfred Antkowiak. Berlin Alexander, 2011. Fictie, paperback. Vert. van Menuet. Amsterdam, etc. De Arbeiderspers, 1955. 1e druk: 1975. Naw. Carel ter Haar.
 • Sommer in Ter-Muren Duits / vert. uit het Nederlands door Hans Herrfurth. Berlin: Volk und Welt, 1986. Fictie, gebonden. Vert. van Zomer te Ter-Muren. Amsterdam, etc.: De Arbeiderspers, 1956.
 • Die obszöne Jugend der Mieke Maaike. Ein pronografischer Bericht, eingeleitet van einer Abschlussarbeit >rund um das fotzologische Phänomen Duits / vert. uit het Nederlands door Ilja Braun. Berlin: Alexander Verlag, 2016. Fictie, paperback. Vert. van Mieke Maaike’s obscene jeugd. Amsterdam, etc.: De Arbeiderspers, 1972. Naw. Kris Humbeeck.

ENGELS

 • Chapel road Engels / vert. uit het Nederlands door Adrienne Dixon. New York: Hippocrene Books, 1972 (The Library of Netherlandic Literature). Fictie, paperback. Vert. van De Kapellekensbaan. Amsterdam, etc.: De Arbeiderspers, 1953.
 • Chapel road Engels / vert. uit het Nederlands door Adrienne Dixon. New York: Twayne Publishers, 1972 (The Library of Netherlandic Literature). Fictie, gebonden. Vert. van De Kapellekensbaan. Amsterdam, etc.: De Arbeiderspers, 1953.
 • Chapel road Engels / vert. uit het Nederlands door Adrienne Dixon. London etc.: Dalkey Archive Press, 2003 (Netherlandic Literature Series). Fictie, paperback. Vert. van De Kapellekensbaan. Amsterdam, etc.: De Arbeiderspers, 1953. 1e druk: 1972.
 • Chapel road Engels / vert. uit het Nederlands door Adrienne Dixon. New York: Hippocrene, 1991. Fictie, Vert. van De Kapellekensbaan. Amsterdam, etc.: De Arbeiderspers, 1953. 1e druk: 1972.
 • Minuet Engels / vert. uit het Nederlands door Adrienne Dixon. New York: Persea Books, 1979. Fictie, gebonden. Vert. van Menuet. Amsterdam, etc.: De Arbeiderspers, 1955.
 • My little war. Engels / vert. uit het Nederlands door Paul Vincent. London etc.: Dalkey Archive Press, 2010 (Belgian Literature Series). Fictie, paperback. Vert. van Mijn kleine oorlog. Brussel: Manteau, 1946. Naw. Paul Vincent.
 • Stomach ache Engels / vert. uit het Nederlands door Clegg Bruinwold Riedel. s.l.: n.n., 1962. In Odyssey, vol.2 (1962) nr.3, p.162-192. Fictie, Vert. van Een keuze uit het werk. s.l.: n.n., Uit: Leenbibliotheek (1949).
 • Summer in Termuren. Engels / vert. uit het Nederlands door Paul Vincent. London etc.: Dalkey Archive Press, 2006. Fictie, paperback. Vert. van Zomer te Ter-Muren. Amsterdam, etc.: De Arbeiderspers, 1956.
 • The locksmith’s son and the princess Engels / vert. uit het Nederlands door Alex Brotherton. s.l.: n.n., 1979. In Persea: an international review, nr.2 (1979), p.147-150. Fictie, Vert. van Een keuze uit het werk. s.l.: n.n., Uit: Blauwbaardje in wonderland en andere grimmige sprookjes (1942).

ESTISCH

Menuett Estisch / vert. uit het Nederlands door Ilvi Liive. Tallinn: Varrak, 1999. Fictie, gebonden. Vert. van Menuet. Amsterdam, etc.: De Arbeiderspers, 1955.

FRANS

 • Eté à Ter-Muren. Frans / vert. uit het Nederlands door Marie Hooghe. Lausanne: L’Age d’Homme, 2002 (Au coeur du monde). Fictie, Vert. van Zomer te Ter-Muren. Amsterdam, etc.: De Arbeiderspers, 1956.
 • La route de la chapelle, ou le 1er roman illégal de Boontje. Frans / vert. uit het Nederlands door Marie Hooghe. Lausanne: L’Age d’Homme, 1999 (Au coeur du monde). Fictie, paperback. Vert. van De Kapellekensbaan. Amsterdam, etc.: De Arbeiderspers, 1953.
 • Ma petite guerre. Frans / vert. uit het Nederlands door Marie Hooghe. Bordeaux, Pantin, Paris: Le Castor Astral, 2004 (Escales du Nord). Fictie, paperback. Vert. van Mijn kleine oorlog. Brussel: Manteau, 1946. 1e druk: 1986. Voorw. Herwig Leus; inl. Willem Elsschot.
 • Ma petite guerre. Frans / vert. uit het Nederlands door Marie Hooghe. Paris; Bruxelles: La Longue Vue, 1986 (La pie sur le gibet). Fictie, paperback. Vert. van Mijn kleine oorlog. Brussel: Manteau, 1946. Voorw. Herwig Leus; inl. Willem Elsschot.
 • Menuet. Frans / vert. uit het Nederlands door Lode Roelandt. Bruxelles: Complexe, 1973 (Collection Le Plat Pays). Fictie, paperback. Vert. van Menuet. Amsterdam, etc.: De Arbeiderspers, 1955. Voorw. Claire Etcherelli.
 • Menuet. Frans / vert. uit het Nederlands door Lode Roelandt. Bruxelles: Complexe, 2003 (L’heure furtive). Fictie, paperback. Vert. van Menuet. Amsterdam, etc.: De Arbeiderspers, 1955. 1e druk: 1973. Voorw. Claire Etcherelli; naw. Jacques de Decker.

HONGAARS

 • A Kiskápolna utca Hongaars / vert. uit het Nederlands door Béla Szondi. Budapest: Európa, 1983. Fictie, gebonden. Vert. van De Kapellekensbaan. Amsterdam, etc.: De Arbeiderspers, 1953.
 • Menüett Hongaars / vert. uit het Nederlands door Béla Szondi. Budapest: Európa, 1979. Fictie, gebonden. Vert. van Menuet. Amsterdam, etc.: De Arbeiderspers, 1955.

ITALIAANS

 • Le più belle pagine delle letterature del Belgio Italiaans / vert. uit het Nederlands door J. Weisgerber, A. Mor. Milano: Nuova Accademia, 1965. Fictie, Vert. van Een keuze uit het werk. s.l.: n.n., Fragmenten uit “De Kapellekensbaan”.
 • Minuetto a tre Italiaans / vert. uit het Nederlands door Denise Jacobs. Palermo Ila Palma, 1996 (Alfa alfa). Fictie, paperback. Vert. van Menuet. Amsterdam, etc. De Arbeiderspers, 1955.

NOORS

 • Kapellveien Noors / vert. uit het Nederlands door Tove Tryti. Oslo: Gyldendal, 1976. Fictie, paperback. Vert. van De Kapellekensbaan. Amsterdam, etc.: De Arbeiderspers, 1953.
 • Min lille krig. Noors / vert. uit het Nederlands door Fons Brusselmans. s.l.: Lava forlag, 2016. Fictie, paperback. Vert. van Mijn kleine oorlog. Brussel: Manteau, 1946. Voorw. Willem Elsschot; naw. Fons Brusselmans.

POOLS

 • Ból Zoladka Pools / vert. uit het Nederlands door Andrzej Wojtaś. s.l.: n.n., 1978. In Literatura na swiecie, nr.7 (1978), p.48-91. Fictie, Vert. van Een keuze uit het werk. s.l.: n.n.,
 • Droga z kapliczka Pools / vert. uit het Nederlands door Ryszard Pyciak. Warszawa: Czytelnik, 1982. Fictie, paperback. Vert. van De Kapellekensbaan. Amsterdam, etc.: De Arbeiderspers, 1953.
 • Ksiazka o wojnie Pools / vert. uit het Nederlands door Zofia Klimaszewska. s.l.: n.n., 1978. In Literatura na swiecie, nr.7 (1978), p.92-97. Fictie, Vert. van Een keuze uit het werk. s.l.: n.n.,
 • Menuet; Dwa koszmary Pools / vert. uit het Nederlands door Andrzej Wojtaś, Zofia Klimaszewska. Warszawa: Panstwowy Instytut Wydawniczy (PIW), 1980. Fictie, gebonden. Vert. van Menuet, Twee spoken. Amsterdam, etc.: De Arbeiderspers, 1955.
 • Moja planeta Pools / vert. uit het Nederlands door Zofia Klimaszewska. s.l.: n.n., 1978. In Literatura na swiecie, nr.7 (1978), p.4-47. Fictie, Vert. van Een keuze uit het werk. s.l.: n.n., Afkomstig uit: Menuet (1955).
 • Zapomniana ulica Pools / vert. uit het Nederlands door Ryszard Pyciak. Warszawa: Panstwowy Instytut Wydawniczy (PIW), 1977. Fictie, gebonden. Vert. van Vergeten straat. Brussel: Manteau, 1944.

PORTUGEES

 • A minha pequena guerra. Portugees / vert. uit het Nederlands door Júlio Marten Willem de Jong. Lisboa: Dom Quixote, 1979. Fictie, paperback. Vert. van Mijn kleine oorlog. Brussel: Manteau, 1946. Inl. Willem Elsschot.

ROEMEENS

 • Ceata lui Jan de Lichte. Roemeens / vert. uit het Nederlands door Gheorghe Nicolaescu. Bucuresti: Univers, 1984 (Colectia Romanului Istoric). Fictie, paperback. Vert. van De bende van Jan de Lichte. Amsterdam, etc.: De Arbeiderspers, 1961. Vertaald onder pseudoniem Marcu Milescu.

RUSSISCH

 • [Izbrannoe] Russisch / vert. uit het Nederlands door E. Makarova, Ju. Sidorin, L. Seckova, S. Belokrinickaja. Moskva: Progress, 1980. Fictie, gebonden. Vert. van Vergeten straat. Brussel: Manteau, 1944. Voorw. Willem Elsschot. Bevat ook: Mijn kleine oorlog; ’t Is mooier dan Parijs; Maagpijn; Uitleenbibliotheek; Het jaar 1901 (fragmenten).
 • [Časovennaja doroga]. Russisch / vert. uit het Nederlands door Olga Grisina. s.l.: Phoca Books, 2018. Fictie, paperback. Vert. van De Kapellekensbaan. Amsterdam, etc.: De Arbeiderspers, 1953.

SERVOKROATISCH

 • Boon, Louis Paul. Moj mali rat. Servokroatisch / vert. uit het Nederlands door Ivana Šćepanović. Novi Sad: Prometej, 2001 (Biblioteka Holandsko-flamanska knjizevnost). Fictie, paperback. Vert. van Mijn kleine oorlog. Brussel: Manteau, 1946. Inl. Willem Elsschot.

SPAANS

 • El camino de la capillita Spaans / vert. uit het Nederlands door Francisco Carrasquer. Barcelona: Destino, 1979 (Colección Destinolibro; 72). Fictie, paperback. Vert. van De Kapellekensbaan. Amsterdam, etc.: De Arbeiderspers, 1953.
 • El camino de la capillita Spaans / vert. uit het Nederlands door Francisco Carrasquer. Barcelona: Destino, 1979 (Colección Ancora y Delfín; 511). Fictie, gebonden. Vert. van De Kapellekensbaan. Amsterdam, etc.: De Arbeiderspers, 1953.
 • Mi pequeña guerra. Spaans / vert. uit het Nederlands door Ronald Brouwer. Madrid: De Conatus, 2019 (Colección Memoria de la humanidad). Fictie, paperback. Vert. van Mijn kleine oorlog. Brussel: Manteau, 1946.

TAMIL

 • [(Mijn kleine oorlog)] Tamil / vert. uit het Nederlands door Bernard Chandra. Nagercoil: Kalachuvadu Publications, 2015. Fictie, paperback. Vert. van Mijn kleine oorlog. Brussel: Manteau, 1946.

TSJECHISCH

 • Stolováni po vlámsku Tsjechisch / vert. uit het Nederlands door Jitka Růžičková-Hronová. s.l.: n.n., 1987. In Svetová literatura, nr.6 (1987), p.211-221. Fictie; Non-fictie, Vert. van Eten op z’n Vlaams. Amsterdam, etc.: De Arbeiderspers, 1972.

TURKS

 • Boon, Louis Paul. Şapel Yolu. Turks / vert. uit het Nederlands door Burak Sengir. Istanbul: Anemon, 2011. Fictie, paperback. Vert. van De Kapellekensbaan. Amsterdam, etc.: De Arbeiderspers, 1953.

ZWEEDS

 • Den belägrade staden Zweeds / vert. uit het Nederlands door Johan Nordenfelt. s.l.: n.n., 1975. In BLM: Bonniers Litterära Magasin, jrg.44 (1975) nr.1, p.22-23. Fictie, Vert. van Een keuze uit het werk. s.l.: n.n.,
 • Den sorgsna trasten; Bryssel en djungel Zweeds / vert. uit het Nederlands door Sonja Berg Pleijel. s.l.: n.n., 1975. In Artes, jrg.1 (1975) nr.1, p.9-20. Fictie, Vert. van Een keuze uit het werk. s.l.: n.n., Uit: Blauwbaardje in wonderland en andere grimmige sprookjes (1942); Reservaat I (1956). Vertalersnaam in ts.: Sonja Pleijel.
 • . Lilla kapellets väg. Zweeds / vert. uit het Nederlands door Ingrid Wikén Bonde. Stockholm: Forum, 1975. Fictie, gebonden. Vert. van De Kapellekensbaan. Amsterdam, etc.: De Arbeiderspers, 1953.
 • Menuett. Zweeds / vert. uit het Nederlands door Ingrid Wikén Bonde. Stockholm: Forum, 1976. Fictie, paperback. Vert. van Amsterdam, etc.: De Arbeiderspers, 1955.
 • Mitt lilla krig Zweeds / vert. uit het Nederlands door Sonja Berg Pleijel. Stockholm: Forum, 1976. Fictie, gebonden. Vert. van Mijn kleine oorlog. Brussel: Manteau, 1946. Inl. Willem Elsschot. Vertalersnaam in boek: Sonja Pleijel.
 • Paradisfågeln. Zweeds / vert. uit het Nederlands door Per Holmer. Umeå: h:ström, 2013 (Serie Europa). Fictie, paperback. Vert. van De paradijsvogel. Amsterdam, etc.: De Arbeiderspers, 1958. Naw. Per Holmer.
 • Svarta handen Zweeds / vert. uit het Nederlands door Ingegerd Kvist. Stockholm: Forum, 1979. Fictie, gebonden. Vert. van De Zwarte Hand of het anarchisme van de negentiende eeuw in het industriestadje. Amsterdam, etc.: De Arbeiderspers, 1976.
 • Två sagor: Den belägrade staden; Paradisfågeln Zweeds / vert. uit het Nederlands door Rita Törnqvist-Verschuur. s.l.: n.n., 1970. In BLM: Bonniers Litterära Magasin, jrg.39 (1970) nr.10, p.636-639. Fictie, Vert. van Een keuze uit het werk. s.l.: n.n., Vertalersnaam in ts.: Marguérite Törnqvist.