home | Inloggen
Aantal schrijvers: 581 | Aantal boeken:

16435

 

 

Blommaert, Philippe

Maakt deel uit van:

Philip(pe) Marie, Jonkheer Blommaert

Blommaert ph. 0

Gent, 24 augustus 1809 – 14 augustus, 1871

Jurist, historicus, filoloog, uitgever van Middelnederlandse literaire teksten, dichter, voortrekker van de Vlaamse Beweging, liberaal en Vlaamsgezind lid van de provincieraad van Oost-Vlaanderen en gemeenteraadslid van Gent.

Blommaert was een van de zeldzame edelen die de volkstaal sprak en verdedigde en daardoor een belangrijke figuur was voor de Vlaamse Beweging. Hij publiceerde onder andere het pamflet Aenmerkingen over de verwaerloozing der Nederduitsche tael (1832) en was een van de indieners van het eerste Vlaams Petionnement (1840).

BIOGRAFIE

24 augustus 1809: Geboren te Gent in een gefortuneerde familie.

Hij studeert aan het Gentse Atheneum en nadien aan de Gentse universiteit

1829: Promoveert tot doctor in de Rechten.

 • Nochtans oefent hij nooit een juridische functie uit. Gefortuneerd als hij is kan hij zich vrijelijk wijden aan de Vlaamse zaak en aan de studie van de vaderlandse geschiedenis en van de Nederlandse letteren.
 • Door zijn verknochtheid aan het Nederlands zag hij de scheiding der Nederlanden en de nieuwe orde van België met lede ogen aan. Evenals zijn medestanders (.F. Willems, de Serrure, Dautzenberg en anderen) moest hij zich noodgedwongen bij de onafhankelijkheid van België neerleggen.

1832: Publiceert (onder de initialen P.B.) het pamflet ‘Aenmerkingen over de verwaerloozing der Nederduitsche tael’ .

 • Het pamflet is om meerdere redenen merkwaardig: het verbindt de nationale emancipatie – en dat kort na de onafhankelijkheid – nadrukkelijk met de volkstaal.
 • Tevens is het een vroege uiting van de paraliteraire genres  zoals pamflet, journalistiek, polemiek  en redekunst.

1840: Ligt met Ferdinand August Snellaert en Jan Frans Willems aan de basis van het eerste Vlaamse Petionnement (een verzoekschrift met een Vlaams eisenprogramma).

1842: Huwelijk met Theresia Charlotte Massez, een vrouw uit een rijke Gentse familie. Ze krijgen twee kinderen: Karel Philip (1842) en Jean-Paul (1844)

 • Het grootste deel van zijn leven staat Blommaert geregistreerd als grondeigenaar, in 1860 als advocaat. Nochtans heeft hij nooit effectief als jurist gewerkt, wel als privéleraar.
 • Behalve tussen 1815 en 1838 (Heusden) woont hij in de Gentse binnenstad. Hij is een tijdje gemeenteraadslid geweest te Gent en provincieraadslid van Oost-Vlaanderen, maar politiek was evenmin zijn roeping.

1842: Publicatie van ‘Iwein van Aelst’, historisch toneelstuk.

  • Met dit verhaal uit de Noormannentijd werd een lokale held aan de vergetelheid onttrokken. Historische romans zoals deze werden – benevens een aangename en nuttige lectuur – tevens geacht nuttig te zijn als kennis van het verleden. Met de nodige geloofwaardigheid kon het genre een wereld van tijd en ruimte oproepen die het voortbestaan van eeuwenoude waarden en cultuurpatronen concreet tastbaar maakte.

Een kleine hommage voor de bijdragen aan literaire activiteiten

 • Blommaert was mede-oprichter van en/of medewerker aan verschillende Gentse tijdschriften, o.m. Nederduitsche letteroefeningen (1833-1834), Bydragen der Gazette van Gend voor letteren, kunst en wetenschappen (1836-1939), Belgisch museum (1837-1846), Nederduitsch letterkundig jaarboekje (1843-1875), Kunst- en Letterblad (1840-1845, vanaf 1844 te Antwerpen) en De Eendragt/De Eendracht (1846-1879). Voorts publiceerde hij in tal van andere tijdschriften.
 • Hij was mede-oprichter van verschillende verenigingen, o.m. van het Vlaemsch Gezelschap (1846-1856?), de Maetschappy der Vlaemsche Bibliophilen (1839-1909) waarvan hij secretaris was, de Maetschappy van Vlaemsche Letteroefening “De tael is gansch het volk” (1836-1882) en het Willemsfonds (1851- ). Voorts was hij lid van tal van andere Vlaamse en Nederlandse genootschappen en een van de organisatoren van het eerste Nederlands Letterkundig Congres dat in 1849 in Gent plaatshad.
 • Tenslotte bezorgde hij moderne tekstuitgaven en navertellingen van middelnederlandse dichtwerken en kronieken zoals Oudvlaemsche gedichten der XIIe, XIIIe en XIVe eeuwen (3 dln., 1838-1851), Het beclach van Jonckheer Jan van Hembyse, dichtstuk der XVIe eeuw (1839) en Nevelingen (1840-1842), een navertelling van het Nibelungenlied die verscheen in Kunst- en Letterblad.
  • Dit is een niet geringe verdienste die hij overigens deelde met zijn tijdgenoten J.F. Willems, Kanunnik J.B. David (1801—66) C Ph. Serurre (1805-1872), F.A. Snellaert (1808-1871) en nog heel wat anderen.

1860: Wordt lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.

14 augustus, 1871: Blommaert overlijdt te Gent.

GERAADPLEEGDE BRONNEN

 

MEER OVER BLOMMAERT

 • Deprez, A. (1998) “Blommaert, jonkheer Philip M”, Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging, 1998, deel 1, pp. 515-516.
 • Deschamps, J (1966) “Blommaert, jonkheer Philip Marie”, Nationaal biografisch woordenboek, 1966, deel 2, pp. 63-68.
 • Hermans, D. (1976) “Philip Marie Blommaert”, Twintig eeuwen Vlaanderen, 1976, deel 13, pp. 299-302.
 • Klunder, N. (2003) “Een onverdroten werkman in den Vlaamschen wijngaard: Philip-Marie Blommaert (1808-1871)”, Der vaderen boek. Beoefenaren van de studie van de Middelnederlandse letterkunde, 2003, pp 37-48.
 • Valcke, L. (1999) “Twee stille en rijke, adellijke Gentse flaminganten: Philippe Blommaert en Jules de Saint-Genois”, Docendo discimus. Liber amicorum Romain Van Eenoo, 1999, pp. 615-627.
 • Nolanda Klunder: Blommaert, P.-M., in: Digitale bibliografie der Nederlandse letteren, internet: http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=blom013

 

BIBLIOGRAFIE

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1832 Geschiedenis der nederduitsche dichtkunst in België In: Nederduitsche letteroefeningen 1834, p. 124-136.
1832 Aenmerkingen over de verwaerloozing der nederduitsche tael. (pamflet) Gend: Vanderhaeghen. -20p.
1834 Liederik de Buck, episch gedicht in drie zangen. Gent: Snoeck-Ducaju. -32p.
1836 Theophilus, Gedicht der XIVe eeuw, gevolgd door drie andere gedichten van het zelfde tydvak.

Herdrukt in 1858 bij Hebbelynck te Gent
Gent: Drukkerij Duvivier. -114p.
1938  Beknopte geschiedenis der kamers van Rhetorica te Gent. (studie)  Gent:F & E  Gyselynk, boek- en steendrukkers. – 72p.

Overdruk uit: Belgisch Museum
1838
-1851
Oudvlaemsche gedichten der XIIe, XIIIe en XIVe eeuwen. (Tekstuitgave – 3 delen) Gent: Boek- en steendrukkerij L. Hebbelynck, Kammerstraet 6.
1839 Het beclach van Jonckheer Jan van Hembyse, dichtstuk der XVIe eeuw. (Tekstuitgave) Gent: Drukk. van D.J. Vanderhaeghen-Hulin. -60p.

Reeks: Maetschappy der Vlaemsche bibliophilen ; n° 1.
1839 De Oostendsche Handelsmaatschappij, 1722-1731. Brugge : Drukk. Felix de Pachtere. -31p.
1839 Kronyk van Vlaenderen, van 580 tot 1467 . Eerste deel. / uitgegeven door C.P. Serrure en Ph. Blommaert. Gent: Drukkerij D.J. Vanderhaeghen-Hulin. 2 vol. (XII-262 + 296 p.).

Reeks: Maetschappy der Vlaemsche Bibliophilen ; I,3
1840 De ambachtsgilden of neringen te Gent.(essay) In: Belgisch Museum
1840
-1842
Nevelingen (1840-1842), een navertelling van het Nibelungenlied. In: Kunst- en Letterblad.
1842 Iwein van Aelst, historisch toneelstuk Gent: Boek- en steendrukkerij L. Hebbelynck, Kammerstraet 6. -65p.
1842 Leven van Sinte Amand, patroon der Nederlanden : dichtstuk der XIVe eeuw.  1e deel.

Voorwoord : Ph. Blommaert.
Gent: Drukk. van D.J. Vanderhaeghen-Hulin. VIII- 194 p.

Reeks: Maetschappy der Vlaemsche bibliophilen ; n° 4.
 1844  Notice historique sur le village d’Heusden, Flandre occidentale.  Gent: Boek- en steendrukkerij L. Hebbelynck, Kammerstraet 6. –41p.

Overdruk uit: Messager des sciences historiques de Belgique. – (1844), p. 349-364
 1845  Het beleg van Gent ten jare 965, naer een hs van Gilles De Voocht (XVIe eeuw) (tekstuitgave)  Gent: Drukkerij C. Annoot-Braeckman. –VI -39p.

Reeks: Maetschappy der Vlaemsche Bibliophilen ; II, 1
1846 Der vrouwen heimelykheid : dichtwerk der XIVe eeuw. Gent: Drukkerij C. Annoot-Braeckman. – III-68 p.

Reeks: Maetschappy der Vlaemsche Bibliophilen ; II, 3.
1846 Hilde. een lang gedicht dat gebaseerd was op de Germaanse heldensage Gudrun. Antwerpen: Van Ishoven. -15p.

Overdruk uit: De Vlaamsche Rederijker 4(1846), p. 153-164
1846 Gewoonten, vryheden en priviliegien der stad Sint-Truyen (14e eeuw) (tekstuitgave) Gent: Drukk. C. Annoot-Braeckman. -[V]+38p.

Reeks: Maetschappy der Vlaemsche Bibliophilen ; II-5.
1847 Geschiedenis der rhetorykkamer De Fonteine, te Gent. (studie) Gent: Gyselynk – 117p.
1847 Nederduitsche begravings-plegtigheden. (studie) Antwerpen: Buschmann -11p.

Overdruk uit: Het taelverbond (1847), p. 168-178
1849 Aloude geschiedenis der Belgen of Nederduitschers.  Gent: Hoste. -450p.
1849 Leven en wandel van Keizer Karel den Grooten, voor de eerste mael in het nederduitsch uitgegeven. (tekstuitgave)

Oorspronkelijke auteur : Eginhardus
Antwerpen: Buschmann -44p.
1849 ? Politieke balladen, refereinen, liederen en spotgedichten der XVIe eeuw, naar en gelyktydig handschrift. (tekstuitgave) Gent: Drukk. C. Annoot-Braeckman, V-344 p.

Reeks: Maetschappy der Vlaemsche Bibliophilen ; II-7.
1849 Notice sur Jacques van Maerlant. Bruges: Vandecasteele-Werbrouck. -12p.
1852 Het leven van Joannes den Onbevreesden, hertoch van Borgonien, graef van Vlaenderen, byeen vergadert uyt verscheyden geloofweerdighe autheurs ende aude geschreven memorien ende monumenten. (tekstuitgave)

(= jan zonder vrees)
Gent: Drukk. C. Annoot-Braeckman, V-80p.

Reeks: Maetschappy der Vlaemsche Bibliophilen ; II-13.
1853 Gedichten. Gent: Hoste. 211p.
1853 Levenschets van Lucas d’Heere, kunstschilder te Gent, 16e eeuw. Gent: De Busscher. -39p.

Overdruk uit: Annales de la Société des beaux-arts et de littérature de Gand. (1852), p. 249-283
1854 Petrarchas reis naer België. Gent: Van Dooselaere. -14p.

Overdruk uit: Volksalmanak voor 1855(1854), p. 66-76
1855 Chronologische handleiding van de geschiedenis der Nedersaksische letterkunde. Borgerhout: Peeters. -93p.

Overdruk uit: Het Taelverbond(1854), p. 81-169
1856 Die Dietsche Lucidarius, leerdicht der 14de eeuw gevolgd door andere gedichten uit hetzelfde tijdvak. (tekstuitgave) Gent: Boek- en steendrukkerij L. Hebbelynck, Kammerstraet 6. -160p.
1857 Nederlandsche begravingswyze en grafsteden. (studie) Gent: Van Doosselaere. -55p.
1858 Theophilus. Gedicht der XIVe eeuw, gevolgd door negen andere gedichten uit de Middeleeuwen. (tekstuitgave)

Heruitgave van 1836.
Oorspronkelijke auteur: oeconomus Adanae Theophilus.
Opdracht op pag. 1: Den heere Dr. Hoffmann van Fallersleben in Weimar toegewijd.
Blommaert ph. 1 1858_1 Gent: Boek- en steendrukkerij L. Hebbelynck, Kammerstraet 6. -120p.

Afmetingen: 24.2 x 15.3
Inhoud:
Blommaert ph. 1a_1858
1861 De Nederduitsche schryvers van Gent. (studie) Gent: Van Doosselaere. -442p.
1872 Catalogue des livres provenant de la bibliothèque de feu Philippe Blommaert : dont la vente publique aura lieu à Gand… le mardi 17 décembre 1872 et deux jours suivants / de feu Philippe Blommaert. Gand: Verhulst-Daese. -114p.

Veiling: Salle Saint-Georges [Gand]. 1872/12/17 – 1872/12/19