home | Inloggen
Aantal schrijvers: 577 | Aantal boeken:

16435

 

 

Van de Woestijne, Karel

Maakt deel uit van:

KAREL VAN DE WOESTIJNE

Gent, 10 maart 1878 – Gent, 24 augustus 1929

Dichter, prozaschrijver, criticus en journalist.

Hij dweept in zijn jeugd met het anarchisme, maar omarmt later het christendom en wordt een haast mystiek dichter. Hij verkettert in zijn poëzie de vrouw, maar blijft zijn echtgenote levenslang trouw.

In zijn verzen spreekt hij als een vermoeide, getormenteerde ziel, maar in de praktijk blijkt de dichter over een enorme werkkracht, zin voor humor en een grote sociale bewogenheid te beschikken.

Meer dan twintig jaar lang verslaat Van de Woestijne op onnavolgbare wijze het politieke en culturele leven in Brussel als correspondent van de Nieuwe Rotterdamsche Courant. Daarnaast bouwt hij moeizaam een ambtenarencarrière uit. Later wordt hij kabinetssecretaris van minister Jules Destreé en, zonder enig diploma, professor aan de universiteit van Gent.

 

BIOGRAFIE

10 maart  1878: Geboren te Gent als Karel Peter Eduard Marie van de Woestijne, als oudste van de vier zonen van Alexander Joannes van de Woestyne en Antigona Francisca Sielbo. De geboorte greep plaats in de Sint-Lievensstraat nr 348 (nu: Sint-Lievenspoortstraat 264), maar het is het tweede huis dat de familie betrok in de Slijpstraat nr 106 (nu sleepstraat 170) dat het eigenlijke vaderhuis zich bevond, een “breede, ledige, bleke straat” zoals zij heet in het verhaal ‘Paidia’, dat zijn vroegste jeugdherinneringen bevat. Zijn vader had in de jaren 1880 een koperslagerij in de Slijpstraat.
 • Aan dit geboortehuis werd een gedenkplaat aangebracht: een tekstplaat met een portretmedaillon en een citaat uit ‘Het vader-huis‘ herinneren daaraan.
 • De jonge dichter woont er van 1888 tot 1900.
 • Zijn vader overlijdt er op 9 september 1890.

JEUGD TE GENT

Lager onderwijs volgt hij in de Franstalige privé-school “Institut Central”, waar ook Maurice Maeterlinck was geweest. Deze school was gelegen in een van de straatjes die later voor het Sint-Baafsplein werden geruimd.

 • Hij krijgt tevens huisonderricht van de dichter-onderwijzer Pol Anri (1865-1953).
Oktober 1889: Koninklijk Atheneum aan de Ottogracht, eerst de Moderne Humaniora en vanaf het schooljaar 1893-1894 de Grieks-Latijnse.
 • Hij is er actief in de Vlaamsgezinde leerlingenkring De Heremans’ Zonen.
 • In die tijd dweept hij ook met het anarchisme.
 • Zijn studies maakt hij niet af.
 • In 1897 en in 1898 zakt hij telkens voor de Centrale Examencommissie.
1891: Via zijn onderwijzer Pol Anri worden zijn eerste verzen gepubliceerd in diens tijdschrift ‘Land en Volk’
 • Aan het atheneum te Gent verbreedt hij zijn literaire horizon door een grondiger inwijding in de Nederlandse, Franse en klassieke literatuur.
 • Ook krijgt hij er nieuwe impulsen tot dichten van leraren als Jozef Haller von Ziegesar en Hippoliet Meert. Via deze laatste verschijnen er enkele jeugdgedichten in het het maandblad Neerlandia.
 • Later werkt hij sporadisch mee aan het Franstalige blad La tribune artistique (1903-1907) en aan Nieuw Leven (1907-1910)
1895: Maakt kennis met de kring van Van Nu en Straks.
 • Het was Victor de Meyere die Van de Woestijne voorstelde  aan Emmanuel de Bom en de schilder Victor Hageman in het voorjaar 1895. De Bom heeft die ontmoeting ‘in het verrukkelijk hoekje van de “Vlaamsche Kelder”, aan de Werf te Antwerpen, van waar je op de eerste verdieping een breede kijk had op de machtige stroom’, beschreven in een artikel in Dietsche Warande en Belfort in februari 1928 (opgenomen in Dagwerk voor Vlaanderen. Ontmoetingen en Portretten, Amsterdam 1928, blz. 63-70).
 • Zoals bij vele jongere medewerkers aan de Tweede reeks het geval os geweest, brengt deze kennismaking een ommekeer teweeg in zijn dichterschap. Onder hun invloed zet hij zich af van het individualisme van de Noordnederlandse Tachtigers en hun picturale impressionistische stijl.
1896: Volgt kunstgeschiedenis aan de tekenacademie en ontmoet er schilder-decorateur Julius de Praetere (1879-1947).
 • Deze had in het Patershol, in de Korte Kalverstege (nu Trommelstraat) een atelier in de voormalige bidkapel van het Pand van de Geschoeide Karmelieten. Daar ontmoet hij ook voor het eerst Jules de Bruycker. In een vroeg, door Maeterlinck beïnvloed “Fragment” (1898) legde hij de atmosfeer van het atelier prachtig vast.

Van de Woestijne 0a

1896-1897: De eerste gedichten worden gepubliceerd in de Tweede Reeks van Van Nu en Straks (jaargangen 1896 en 1897).
1897: Is ingeschreven als vrije student (‘toehoorder’) aan de Rijksuniversiteit te Gent, kandidatuur Germaanse filologie; volgt de colleges van J.J. van Biervliet, J. Vercouillie en H. Logeman.
 • Vanaf het seizoen 1899-1900 schrijft hij regelmatig voor het Gentse theaterblad Het Tooneel (1899-1902).
 • In de pas voltooide Nederlandse Schouwburg wisselt hij de eerste blikken met zijn aanstaande vrouw Mariette Van Hende.

SINT-MAARTENS-LATEM 1900 – 1906.

1900-1904: Vestigt zich met Julius de Praetere te Sint-Maartens-Latem, weldra gevolgd door zijn broer Gustave, de schilder; speelt er een centrale rol in de vriendenkring van de ‘Latemse school’ (George Minne, Albijn van den Abeele, Victor de Saedeleer) en schrijft er zijn “Laetemsche brieven over de lente” aan Adolf Herckenrath in 1901.

Verlooft zich met Mariette van Hende.

1902: Toen Het tooneel midden 1902 verandert in Het Kunstblad, wordt zijn vriend Adolf Herckenrath er redacteur.

1903: “Eerste verzen zijnde Het vader-huis”, gedrukt op de handpers van J. de Praetere, verschijnt bij L.J. Veen te Amsterdam

In deze verzen treft men reeds de voor Van de Woestijnes werk zo typerende atmosfeer en poëtische techniek aan:
Het huis mijns vaders, waar de dagen trager waren,
was stil, daar ’t in de schaduwing der tuinen lag
en in de stilte van de rust-gewelfde blaêren.
 
De vele open, lange klinkers en de vele accenten, die telkens op deze klanken vallen, geven aan de zacht voortdeinende jambische alexandrijnen een loom, statig ritme.

13 februari 1904: Huwelijk met Mariette van Hende; het echtpaar vestigde zich te Sint-Amandsberg (in de Prins Albertstraat), waar op 4 januari 1905 een zoon werd geboren.

Ondertussen werkte hij mee aan “Van nu en straks” (tweede reeks, 1896-1901) en was hij oprichter van het tijdschrift “Vlaanderen” (1903-1907), waarin de Van-Nu-en-Straksers in een ruimer verband opnieuw konden samenwerken.

1905-1906: Is met zijn gezin opnieuw in Latem gevestigd; in 1905 verschijnt bij C.A.J. van Dishoeck te Bussum de bundel ‘Verzen’, met een herdruk van ‘Het vader-huis’, de nieuwe bundel ‘De boom-gaard der vogelen en der vruchten’ en ‘Vroegere gedichten’.

BRUSSEL 1907 – 1920

1906 – 1929: Wordt via Emmanuel De Bom Brussels correspondent  van de Nieuwe Rotterdamsche Courant (NRC). Voor deze krant volgt hij van 1906 tot 1929 (met een onderbreking wegens WO I 1914-18) de politieke en culturele actualiteit in België.
 • Ander journalistiek werk in: De Amsterdammer (1911-1914); de Nieuwe Amsterdammer (1915), De Standaard (1928-1929), de zgn. Gramophonische tijdingen).
 • Zijn verzameld journalistiek werk beslaat vijftien delen (uitgegeven 1986-1995).

1907: Verhuist, omwille van zijn werk naar Brussel, waar hij tot 1920 op verscheidene adressen woont.

1908: Publicatie van de eerste verhalenbundel: Janus met het dubbele voor-hoofd.

1910: De derde bundel, De Gulden Schaduw (1910), bevat het lyrisch werk uit de periode 1905-1910. Treffend zijn de verdieping en de verruiming van het gemoedsleven: het huwelijk en huisgezin en de daarbij horende materiële beslommeringen om het dagelijkse bestaan hebben de dichter aan zijn eigen ik ontrukt en opengesteld voor de algemeen menselijke levensproblematiek.
 
Ik heb een vrouw; ik heb een kind;
en ‘k heb in ’t harte harde zorge…
o Kommer-knagen voor wie mint,
te weiflen aan den dag van morgen.
 
– Ik sla de zware netten uit
en berg in ’t roerig moer de fuiken;
maar, vóor de hoop op weel’ge buit,
zie ‘k drabben uit de drasse duiken.
 
Soms komt, voor diepre schoonheid borg,
me een water-roos heur blaêre’ ontvouwen…
o Knagen van mijn harde zorg;
– maar ‘k heb een kind, en ‘k heb een vrouwe.
 

In dit jaar verschijnen ook nog prozaschetsen ‘Afwijkingen’ en een prozabewerking van Homeros’ Ilias.

1911: Bundeling van een eerste reeks essays in Kunst en geest in Vlaanderen; wordt aangesteld als tijdelijk kommies bij het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten, en opnieuw (na ontslag om medische redenen) bij het Ministerie van Hoger Onderwijs, vertaaldienst.

1912: De eerste bundel ‘Interludiën’ verschijnt, gevolgd door ‘De tweede bundel der Interludiën’ in 1914 (beide bij C.A.J. van Dishoeck)

1914-1918: Tijdens WO I begint hij samen met zijn vriend Herman Teirlinck een roman in briefvorm te schrijven: De Leemen Torens. Vooroorlogse kroniek van twee steden. (gepubliceerd in De Gids in 1917-1918, in boekvorm in 1928). Het lag in de bedoeling om vanuit hun geboortesteden (Gent en Brussel) de periode 1895-1910, de ‘Belle Epoque’  en de ineenstorting ervan te evoceren.
 • Ondanks de gezamenlijk opgestelde leidraad en een uitvoerig fichestelsel over de personages, loopt het project vast. Van de twee geplande delen raakt alleen het eerste af en dan nog in een zeer tweeslachtige vorm.

1918: Publicatie van twee prozabundels: ‘Goddelijke verbeeldingen’ en ‘De bestendige aanwezigheid’ (waarin ‘De boer die sterft’)

11 november 1919: Geboorte van een dochter Maria Julia (gezegd Lily); eerder dit jaar wordt de dichter bevorderd tot afdelingshoofd bij het ministerie van Onderwijs; hierbij neemt hij de vertaaldienst waar van het Beknopt Verslag in de Senaat; op 11 december aangesteld tot Nederlands kabinetssecretaris van Minister J. Destrée.

1920: De modderen man verschijnt in een bibliofiele editie, gedrukt bij J.-E. Buschmann te Antwerpen voor de Brusselse uitgeversmaatschappij Het Roode Zeil.

30 augustus 1920: Aangesteld als docent Nederlandse letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Gent.

OOSTENDE 1920 tot 1925

1921: Wordt benoemd tot hoogleraar in de Nederlandse letterkunde te Gent.

1924: Publicatie van Substrata (Antwerpen, De Sikkel – Santpoort, C.A. Mees) en een derde bundel Interludiën, Zon in den rug (Maastricht, Boosten en Stols)

1925: Omdat de treinreizen naar Gent steeds zwaarder gaan wegen, keert de “bestendige verhuizer” ¬– zoals Karel Jonckheere hem noemt – terug naar het Gentse, meer bepaald naar Zwijnaarde, waar het gezin zijn intrek neemt in Villa la Frondraie aan de Oude IJzerenweg (nu Leebeekstraat).

ZWIJNAARDE 1925 – 1929

Publicatie van de prozaschetsen ‘Beginselen der chemie

1926:Het Zatte Hart‘ bundelt zijn meest harmonische en klassieke gedichten waarin hij de sensualistisch-mystieke vereniging met de natuur op eenvoudige, heldere wijze tot uiting wist te brengen. Aan het einde van Verzen aan Zee en in een Tuin komt hij aldus tot de volgende pregnante synthese van zijn dichterlijke pelgrimstocht:

ik ben van zee en lucht, ik ben van God gezwollen;
ik voel me oneindig-rijk en -moe.

1928: In Het Bergmeer is de aanwezigheid van God tot een zekerheid geworden, doch bij zijn dichterlijke afscheid blijft de onzekerheid over het al dan niet vinden van God:

Zoo zeg ‘k adieu: ik ben geboren
in ’t onverdeelbaar Niet van ’t gloren.
Een blik is, die mijn blik verwijdt,
en de gezondheid van mijn ooren
is der vervoldste stilt’ gewijd.
Wij hebben God nog niet verloren.
Wij zijn alleen ons eigen kwijt.

De enige zekerheid is het verlies van het eigen ik, zodat deze lyrische ‘autobiografie’ eindigt met de eerste stap tot het God-vinden in de mystiek.

24 augustus 1929: Overlijdt kort nadat zijn vijftigste verjaardag met veel aandacht in kranten en tijdschriften was gevierd.

 • Hij wordt begraven op het Campo Santo (park F, kelder 117) in Sint-Amandsberg.

Epiloog

Na zijn dood wordt zijn werk nog regelmatig uitgegeven. Ook is zijn werk nog regelmatig onderwerp van literaire bijeenkomsten.

2012; vzw De Boog organiseert in de septembervoorstelling een Memorial Karel van de Woestijne  met Peter Theunynck als gastspreker.

2018: Hommage aan Karel van de Woestijne in het huis en tuin van Herman Teirlinck.
Het is een initiatief van Het Huis van Herman Teirlinck . Biograaf Peter Theunynck kadert zijn leven en werk, Erwin Mortier en Stefan Hertmans zetten de correspondentie tussen Herman Teirlinck en Karel van de Woestijne verder, actrice Chris Lomme brengt haar persoonlijke keuze uit de gedichten van Karel van de Woestijne.

  Erwin Mortier (zittend) en Stefan Hertmans in het Teirlinckhuis 2018

BEKRONINGEN

 • 1914: Voor zijn Interludiën wordt hem zowel de August Beernaertprijs van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde (werken gepubliceerd in de periode 1912-1913) als de grote driejaarlijkse staatsprijs voor Nederlandse letterkunde (periode 1910-1914) toegekend.
 • 1926: Jaarlijkse Staatsprijs voor Nederlandse Letterkunde (periode 1924-1925) voor Zon in de rug.
 • 1930: Postuum wordt hem de vijfjaarlijkse staatsprijs voor Vlaamse letterkunde toegekend.

MEER OVER KAREL VAN DE WOESTIJNE

 • Peter Theunynck: Karel van de Woestijne. Biografie. Meulenhoff/Manteau. (2010)  -540p.
 • Hans Vandevoorde: De spiegel van Achilleus : allegorie in het werk van Karel van de Woestijne (2006)
 • Peter Theunynck: ‘In den rug geschoten’? Hoe Karel van de Woestijne, door de rivaliteit tussen Leo van Puyvelde en August Vermeylen, docent kon worden aan de universiteit van Gent (1920), in: Wetenschappelijke tijdingen, jrg. 62 (2003) nr. 2, p. 112-136
 • Anne Marie Musschoot: De vlerken tegen de rug geduwd : Karel van de Woestijne en Gent, in: Marco Daane en Dirk Leyman (red.): Gent, de dubbelzinnige (2000), p. 110-123
 • Hans Vandevoorde: Een aristo-anarchist : Karel van de Woestijne en het anarchisme, in: Brood en rozen (1999) nr. 4, p. 7-27
 • Els Durnez en Marc Somers: Latemse memoires : herinneringen van mevrouw Karel van de Woestijne en Julius de Praetere (1995)
 • Gustave van de Woestijne: Karel en ik : herinneringen (1979)
 • Pieter Minderaa: Karel van de Woestijne : zijn leven en werken (1942)

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Referenties
 • Prof. Dr. M. Rutten; Prof. Dr. J. Weisgerber (red.): Van “Arm Vlaanderen” tot “De voorstad groeit” 1888-1946. Standaard Uitgeverij 1988.
 • Anne-Marie Musschoot, inleiding en chronologie in: Aan de hoogste kim. (poëzie – bloemlezing) Gent: Poëziecentrum. 1989.

SMAAKMAKER

HET GELUK VAN MIJN VRIEND

Ik kan u mijn vriend moeilijk anders beschrijven dan met beelden: hij was als framboos-rose tegen appelgroen in volle zon. Of hij was de felle kabbeling van een rivier in april onder heel scherp ochtendlicht. Of als een twistgesprek van duizend spreeuwen in een gulden oktoberboom.
Mij placht hij, van op de universiteit, ‘de tuin van de pastoor’ of ‘de pijp van mijn grootvader’ te noemen. Was ik zeer opgewonden, dan noemde hij mij ‘strandvlo’. Gij moet weten, dat hij, in een dorp of dichtbij de zee, een oom had, die pastoor was en vóór zijn geel-bakstenen woning, achter de rechte wacht van een blinde muur, bloemen kweekte van een oud soort, en die nimmer roerden: akeleiën en leliën, boven de onaanzienlijkheid van dingetjes als blauwe ereprijs en oranje reigersbek, die eerzaam onkruid zijn. Die heeroom bewaarde de pijp, die zijn vader uit zijn mond had genomen, enkele minuten voor hij stierf, en zorgvuldig op de nachttafel had gelegd: de kop ervan vertoonde gesneden in meerschuim en door lange jaren gebruik gebruind, de kop van een hoekige Araab. Toen mijn vriend als knaap zijn oom ging bezoeken, dartelde hij op de zandplaat, die een paar stappen van de pastorij de zee aanzoog: hij schrikte er voor de hoge vlooien, die uit het schelpengruis opwippen. Omdat ik stil was van aard, zwartscherp van uitzicht en soms wat vinnig in mijn uitspraken, had zijn gebrek aan verbeelding mij genoemd naar deze indrukken zijner vroege jeugd. Gij ziet, dat hij daar niet veel verdienste aan had.

Uit: Elf-duizend-en een-dag-verhalen, 1948

 

UW EENZAAMHEID

‘Uw eenzaamheid ? Gij zijt als een wolvin.

‘Zwijmlend van honger, en van moederschap
bliksem-verblind en ’t ingewand doorflitst,
heeft, bij de trill’ge guurt van winter-nacht
in ‘t gladde leem van een doorweekte sloot,
deze wolvin, al hare tanden bloot,
geworpen zeven jongen, schicht aan schicht.

‘En in de nacht heeft niemand haar gezien,
en geen geluid is in de nacht van haar.
Zij ligt. Zij beeft. Traag likt ze hare wond.

‘Maar in de verre wijdte, de einders rond,
op elke hoeve snuift, aan ’t eigen hok
geketend – en ze snokt haar kele toe -,
snuift teef aan teef de geur dier moeder op.
Haar kranke weelde schiet de flanken door;
begeert dooradert de ogen; dof gemor
wordt huilen, hoeve aan hoeve, vert aan vert.
Zij liggen aan de band. Hààr lijf is hól…

Uw eenzaamheid ? Werp uwe kinderen, gij !”

Uit: God aan Zee, 1948.

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf
 • De bibliografie kent volgende onderdelen:
A. Chronologisch overzicht
B. Overzicht per genre met aanduiding van jaar van publicatie
C. Overzicht ‘bibliofiele’ uitgaven
D. Overzicht ‘Verzameld werk uitgave 1948-1950’
E. Filmografie
De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij
 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience -Antwerpen
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel – Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • Richard Baeyens, Selectieve bibliografie van & over Karel van de Woestijne. Uitg. Marnixring Drijpikkel. 1992. -157p.
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent
Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klik op de foto
A.  Chronologisch overzicht
Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1901 Laethemse brieven over de lente.

Brieven aan Adolf Herckenrath uit de periode 15 april tot 2 juni 1901.
Voor het eerst verschenen in: Een bundel letterkundige bijdragen. – 1901
1903 Eerste verzen zijnde: Het vader-huis. (poëzie)

Deze uitgave werd overgenomen en in de handel gebracht door L.J. Veen te Amsterdam (80 niet-genummerde bladen) met op schutsbladen het uitgeversmerk van de Amsterdamse uitgeverij. Latere drukken:
1905: 2de druk bij C.A.J. van Dishoeck te Bussum in een verzamelbundel ‘Verzen van Karel van de Woestijne. Het vader-huis; De boom-gaard der vogelen en der vruchten; vroegere gedichten’. p. 1-89.
1914: tweede, vermeerderde druk = 3de druk (met een uitbreiding van de ‘vroegere gedichten’) p. 1-91;
1928: 4de druk bij C.A.J. van Dishoeck te Bussum in de verzameleditie Werken. Eerste deel – Lyriek I, Vroegere gedichten; Het vader-huis; De boom-gaard der vogelen en der vruchten p. 21-106.
1948: 5de druk in het eerste deel van het Verzameld werk (Lyrische poëzie), Brussel 1948, p. 7-80, verzorgd en geannoteerd door P. Minderaa (aantekeningen in deel 2, 1949).
1978: Het eerste deel van dit Verzameld werk werd in 1978 herdrukt bij dezelfde uitgeverij onder de titel Verzamelde gedichten (6e druk);
1980: een aparte herdruk (7e druk; tweede aparte druk) van Het vader-huis werd uitgegeven in 1980 bij Em. Querido te Amsterdam, in de reeks De Boekvink (80 pp.; afgedrukt naar Werken I).
Gent: Handpers De Praetere. -[LXXX]p.

Afmetingen: 24.50 x 19.50
Colofon: Versierd en op handpers gedrukt door Julius de Praetere. 20 exemplaren op Japansch keizerlijk papier. 100 exemplaren op Hollandsch Van Gelder papier.  Al de exemplaren genummerd. – Nr.

Titelblad, colofon en het negenmaal herhaalde siermotief zijn okerkleurig afgedrukt. Bezaanleren band, lichtbruin gespikkeld; hoekversiering van zwart leren linten afgeboord met filets in goudstempeling; twee paar wit zijden linten die langs de binnenzijde van de platten over de rug heen lopen.

 

 

z.j.
[1903]
De Vlaamsche primitieven: hoe ze waren te Brugge. (essay) Gent- Antwerpen: Den Nederlandschen Boekhandel. -124p + [IV] p.Afmetingen: 19.50 x 13.50
1904 Parabel en Laethemsche brieven over de lente. (novellen)

Inhoud: Karel van de Woestijne [portret, biografische notitie], p. 1-2 ; Parabel, p. 3-5; Laethemsche brieven over de lente aan Adolf Herckenrath, p. 6-40.
Gent: Vennootschap “Plantyn”. –40p.

Reeks: Flandria’s Novellen Bibliotheek. – Gent; vol. 41 (Februari 1904)
Afmetingen: 19.50 x 13.50 (geniet)
1905 Verzen. (poëzie – verzamelbundel)

Inhoud: Het vader-huis, p. 1-89. – De boom-gaard der vogelen en der vruchten, p. 93-225; Vroegere gedichten, p. 227-25; Errata, p.[260].
Tweede vermeerderde druk in 1914 eveneens bij Van Dishoeck.

 

Van de Woestijne 6 Bussum: C.A.J. Van Dishoeck. – [VIII] + 259 + [I] p.

Afmetingen: 21.20 x 15.60 (ingenaaid)
1908 Janus met het dubbele voorhoofd. (verhalen)

Inhoud:
Klein sermoen aan den lezer, p. [XI]
Romeo of de minnaar der liefde, p. 1-49
De vrouw van Kandaules, p. 51-98
De zwijnen van Kirké, p. 90-124
Drie gevoelige parabelen, p. 125-141
I. Binnenhuis , p. 127-129
II. Verwachting, p. 130-137
III. Zondag-middag, p. 138-141
Blauw-baard of het zuivere inzicht, p. 143-208
Christophorus, p. 209-310
Na-woord, ter verklaring, p. [311]
Bussum: C.A.J.Van Dishoeck. – [XII] + 310 + [II] p.

Afmetingen: 21.80 x 15.30 (gebonden in linnen kaft)
Gedrukt te Leiden bij L. Van Nifterik Hz.
1910 De gulden schaduw. (poëzie)

Inhoud:
Het gedicht, p. 3-9
De gulden schaduw, p. 13-15
De rei der maanden, p. 17-47
Het huis van den dichter, p. 51-195
I. Het huis op de vlakte, aan de rivier, p. 57-95
II. Het huis aan de vijver, bij het woud, p. 99-139
III. Het huis aan de zee, p. 143-165
IV. Het huis in de stad, p. 169-195
Poemata, p. 109-327
Adam, p. 199-201
Uit: De kuise Suzanna, p. 247-275
Uit: Het lied van Phaoon, p. 277-327

 

Van de Woestijne 7 Bussum: C.A.J. Van Dishoeck. – [VIII] + 326 + [IV] p.

Afmetingen: 22.50 x 15.50 (ingenaaid)
1910 Afwijkingen. (proza)

Inhoud:
Binnenleiding, p. [IX-XI]
Stervend man (als belijdenis, enigs-zins), p. 1-4
Emmers water, p. 5-10
Avond-harmonica, p. 11-14
Stil-leven, p. 15-18
Verzwegen verhaal, p. 19-23
Klokken in de sneeuw, p. 25-32
Felp, p. 33-37
Dood van Salomo, p. 39-48
Uit een ouden brief, p. 49-63
Reis, p. 65-83
Het rad van Omphalé, p. 85-94
Voorbeelden uit het leven van Ursus Secondus, p. 95-105
De zuivere jongeling en zijn zatte moeder, p. 107-125

 

Bussum: C.A.J. Van Dishoeck. – [XII] + 125 + [III] p.

Afmetingen: 17.60 x 14 (ingenaaid)
Leiden: Boekdrukkerij van L. Nifterik Hz.
z.j.
[1910]
Homeros, Ilias.

Proza-bewerking door Karel van de Woestijne.
Inhoud:
Inleidende nota, p. 5-20
Vertaling, p. 21-253
Namen- en zakenregister, p. 255-262

 

Amsterdam: Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur. – 262p.

Afmetingen: 18.20 x 12
Reeks: Wereldbibliotheek o l v L. Simons.
Typ. Gebr. Binger, Amsterdam.
1911 Kunst en geest in Vlaanderen. Eerste bundel opstellen. (essays)

Inhoud:
Nota, p. [XI]
Albijn van den Abeele, p. 1-26
Emile Verhaeren, p. 27-74
George Minne, p. 75-117
Constantin Meunier te Leuven, p. 119-151
Maurits Niekerk, p. 153-194
Théo van Rijsselberghe, p. 195-233
Emile Claus, p. 235-272.

 

Bussum: N.V. Uitgevers-Mij C.A.J. Van Dishoeck. – [XII] + 272p.

Afmetingen: 21.50 x 15.50(ingenaaid)
Colofon: Van dit boek gedrukt bij N.V. Drukkerij G.J. Thieme te Nijmegen, zijn 6 genummerde exemplaren op geschept Hollandsch papier van Pannekoek gedrukt.
1912 Interludiën I. (epische poëzie)

Inhoud:
De paarden van Diomedes, p. 1-95
De terug-tocht, p. 100-138
De vliegende man, p. 141-170

 

Van de Woestijne 14 Bussum: C.A.J. Van Dishoeck. -176p.

Afmetingen: 21 x 15.50 (gebonden – harde linnen kaft)
1914 De tweede bundel der interludiën. (epische poëzie)

Inhoud:
Adonis [fragment], p. 1-35
Eroos en Anteroos, p. 37-61
Hebe, p. 63-103
De stieren-dief, p. 105-195

 

Van de Woestijne 15 Bussum: C.A.J. Van Dishoeck.– [VIII] + 197 + [III] p.

Afmetingen: 21 x 15.50 (gebonden – harde linnen kaft)
1914 Verzen. Tweede vermeerderde druk. (poëzie – verzamelbundel)

Bevat de cycli: Vroegere gedichten; Het vader-huis. De boom-gaard der vogelen en der vruchten.
Eerste druk in 1905 eveneens bij Van Dishoeck.
Van de Woestijne 9 Bussum: C.A.J. Van Dishoeck. -265p.

Afmetingen: 21.30 x 15.60 (ingenaaid)
1918 Goddelijke verbeeldingen. (roman)

Deze uitgave heeft op het titelblad een klever met vermelding “Amsterdam – P.N. Van Kampen & Zoon”
Tegenover het titelblad bevindt zich een getekend portret van Van de Woestijne door Ramah.
Inhoud:
Eerste verbeelding, p. 7-92.
Tweede verbeelding, p. 93-157.
Laatste verbeelding, p. 159-193.
1943:2de uitgave. Zie afdeling bibliofiele uitgaven – bij Standaard uitgeverij.
1948: 3de druk in Verzameld werk Deel I.
1963: 4de druk – Bewerkt en van een ‘Ten geleide’ voorzien door Prof. Dr. P Minderaa – als Marnix Pocket nr 10 door UItg. Manteau, Antwerpen.
”s Gravenhage: W.-P. Van Stockum & Zoon / Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel. -193+ [III] p.

Reeks: Fonteine – Uitgaven
Afmetingen:18.25 x 11.50 (ingenaaid met stofomslag)
Gent: drukk. “Mercurius”. 4de druk MP nr 10
1918 De bestendige aanwezigheid. (verhalen + roman)

Inhoud:
Opdrachtelijk sonnet (aan H. Teirlinck), p. 11
Bij wijze van inleiding, p. 13-18
Drie heiligen, p. 19-122
Adilia, p. 21-48
Arnulphus, p. 49-82
De heilige van het getal, p. 82-122
De vijf zinnen, p. 25-226
I. De boer die sterft, p. 127-181
II. De geboorte van Eva, p. 183-226

 

Bussum: Uitgaven C.A.J. Van Dishoeck. – [IV] + 226 + [VI] p.

Afmetingen: 20.50 x 15.75 (gebonden in linnen kaft)
1920 De modderen man. (poëzie)

Oorspronkelijke crèmekleurige omslag met langs beide zijden over het volle oppervlak een groot granaatappelpatroon in lichtgrijs; op de voorzijde is de binnenste ruimte vrijgelaten en staat in een sierletter de titel in blauw.

Nota: in het eerste nummer van het tijdschrift Het roode zeil (1920) verschenen om gedichten die met andere gebundeld werden in ‘De modderen man’.

Brussel: Uitgave van Het Roode Zeil / Amersfoort: Valkhoff & Cie. – 61 + [I] p.

Afmetingen: 28.20 x 23 (gebrocheerd)
Colofon: Van dit boek, tusschen 1909 en 1915 gedicht, en voor de uitgeversmaatschappij ‘Het Roode Zeil’ gedrukt op de persen van J.-E. Buschmann te Antwerpen met de Old Face Caslon type, werden getrokken en door den schrijver onderteekend: 10 ex. op papier der Keizerlijke Papierfabrieken Insetsu-kioku van Tokyo, Japan, genummerd van 1 tot X, en 250 ex. op geschept papier der papierfabrieken van Arches (Vosges), genummerd 1 tot 250/ N°

 

[1924]
z.j.
Substrata. (poëzie)

Geschreven en verlucht door Leo Marfurt.
Druk van Sint-Katharina drukkerij te Brugge. De kalligrafie is van Leo Marfurt, die in zijn jonge Jaren leerling en assistant was van Juul de Praetere.
De vijf tekeningen over de voile pagina, bij elk der vijf behandelde thema’s zijn in 15 exemplaren geaquarelleerd.
Wit kartonnen uitgeversband; op het voorplat een omlijsting van een filet en titel in zwart.
Antwerpen: “De Sikkel” / Santpoort: C.A. Mees. – [XCVI] p.

Afmetingen:29.50 x 21
Colofon: Van dit boek werden 15 exemplaren gedrukt op Japansch papier, genummerd van I tot XV en met de hand gekleurd, en twee honderd exemplaren, genummerd van 16 tot 215. Dit is nr

 

1924 Zon in den rug. (epische poëzie) Van de Woestijne 26 Maastricht: Boosten & Stols. – [IV] + 148 + [VIII] p.

Reeks: De schatkamer nr 4 (reeks uitgegeven onder leiding van J. Greshof).
Afmetingen:20.50 x 15 (gebonden harde kartonnen kaft met opgeplakt vignet voor boekgegevens)
Colofon: Dit boek, N° 4 van ‘De Schatkamer’ werd in April 1924 gedrukt door de firma Boosten & Stols te Maastricht. De oplage bedraagt 1 055 exemplaren n.l. 40 op Hollandsch papier, genummerd van 1 tot 40 waarvan 15 niet in den handel, en 1015 op Engelsch papier, genummerd 41-1055, waarvan 40 niet in den handel.
1925 Beginselen der chemie. (essay)

Inhoud:
Verwittiging, p. 5-7
Inleiding, p. 9-12
Kennis der Grondstoffen, p. 13-53
Practische beteekenis van sommige termen, p. 55-96
Inlichtingen van persoonlijken aard, p. 97-108
Bewerkingen en eigen ervaringen, p. 109-126

 

Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar’s Uitgevers-Maatschappij. – [IV] + 126 + [VI] p.

Afmetingen: 22.25 x 14.50 (ingenaaid)
Colofon: Dit boek, dat aansluit bij “Afwijkingen” van denzelfden schrijver (1910) is gezet uit de Caslon-Letter en gedrukt door Nijgh & Van Ditmar te Rotterdam.
1926 God aan zee. (poëzie)

Inhoud:
Doop van den bedelaar, p. 5-10
I. De heete asch, p. 11-24
II. De schurftige danser, p. 25-37
III. Verzoeking van God, p. 39-51
IV. Geboorte van den honig, p. 53-62
V. God aan zee, p. 63-71
Uitvaart van den bedelaar, p. 73-78
Bibliographische aanteekeningen, p. 80

 

Bussum: A.A.M. Stols. – [IV] + 80 + [VI] p.

Reeks: Trajectum ad mosam; vol. 16
Afmetingen: 22.50 x 15
Verantwoording der oplage: God aan zee, door Karel van de Woestijne, vormt het zestiende deel der serie Trajectum ad Mosam. Het boek is gezet met de letter Garamond. De titels en de initialen werden geteekend door Alphonse Stols. Gedrukt te Maastricht in november 1926 onder leiding van A.A.M. Stols in de drukkerij der firma Boosten & Stols, in een oplage van 300 exemplaren n.l. : 15 op Japansch papier (1-15) en 285 op geschept papier van Pannekoek & Co (16-300). Vijftig exemplaren (genummerd 11-15 en 16-300) blijven uitsluitend ter beschikking van den schrijver, van den uitgever en van hunne vrienden

 

1926 Het menschelijk brood. (poëzie)

Op de cover: ‘Voor de vrienden van A.A.M. Stols’
Bussum: A.A.M. Stols. – [II] + 15 + [VII] p.

Afmetingen: 17.80 x 14.50
Colophon: To the Happy Few
‘Het menschelijk brood’ door Karel van de Woestijne werd door A.A.M. Stols als twaalfde boek voor zijn vrienden gedrukt in November 1926. De oplage bedragt 115 exemplaren, n.l. 15 op Japansch papier (I – XV) en 100 op Hollandsch papier (1-100), welke alle door den dichter en door den drukker van hunne handteekening werden voorzien. N°

 

1926 Christophorus.

Illustraties: Jozef Cantré.
Voorin staat de lijst met de titels van de zes houtsneden van Jozef Cantré.Zie ook 1908: Janus met het dubbele voorhoofd.

 

Antwerpen: De Sikkel / Bussum : C. A. J. Van Dishoeck – 93 + [III] p.

Afmetingen: 27.80 x 21.50
Colophon: Van deze uitgave, die door den schrijver werd herzien en de definitieve uitgave is, werden gedrukt 10 exemplaren op keizerlijk Japansch, genummerd van I tot X, en 100 exemplaren op Van Gelder Zonen, genummerd van 1 tot 100. Dit is N°
Voorin staat de lijst met de titels van de zes houtsneden van Jozef Cantré
1926 Het zatte hart. (bundeling van vroegere gedichten)

Bevat: Ode (1914); -De late Chariten; -Verzen aan zee en in een tuin en een tweede ode.
Arnhem: Bij Hijman; Stenfert Kroese & Van de Zande, Boekverkoopers. – [IV] + 30 + [VI] p.

Afmetingen:
 
Colofon: Deze 25ste uitgave van Palladium is gedrukt onder leiding van J. van Krimpen, op de handpers van Joh. Enschedé & Zonen te Haarlem. De oplage bestaat uit: 30 exemplaren op Japansch papier voor de auteur en de uitgevers van Palladium (niet in de handel) en 160 exemplaren op Hollandsch papier met het watermerk van Palladium van welk er 120 voor den handel bestemd zijn.
1927

1929
Epibasis. (roman – onvoltooid)
1928 De leemen torens. Vooroorlogse kroniek van twee steden. (Twee deelen)

Brievenroman in samenwerking met HERMAN TEIRLINCK.
1931: 2de druk

Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar’s Uitg-Mij.  -2 dln.

Eerste deel: afmetingen 19.25 x 13.50 /406p.
Tweede deel afmetingen: 19.25 x 13.50 / 369 p.
Voorpublicaties

 • ‘De leemen torens. Kronijk in twee steden’, in De Gids, 81 (1917) Deel 1, p. 5-50, 222-268, 393-438; Deel II, p. 23-51, 225-259, 412-457; Deel III, p. 35-76, 193-218, 377-425; Deel IV, p. 1-51, 210-236 en 375-390.
 • ‘De leemen torens. Kronijk in twee steden’, in De Gids, 82 (1918), Deel I, p. 56-76, 189-222 en 316-433
1928 De schroeflijn. Opstellen over plastische kunst. Deel I (essays)

Inhoud:
Inleidend woord, p. 7
In voto [over Pieter Brueghel], p. 9-36
George Minne als teekenaar, p. 37-57
James Ensor: aspecten, p. 59-88
Constant Permeke, p. 89-107
Gustave van de Woestijne, p. 109-132
Aanvulling, met eenige opmerkingen rakende Frits van den Berghe, p. 133-142

 

Van de Woestijne 3 Brussel; N.V. Standaard-Boekhandel / Bussum: C.A.J. Van Dishoeck. -142p.

Afmetingen: 21.25 x 17 (ingenaaid met stofomslag)
Colofon: Van dit werk werden gedrukt op de persen van drukkerij Erasmus 1000 exemplaren op featherweight papier en 30 exemplaren op geschept Hollandsch genummerd van 1 tot 30.
1928 De schroeflijn. Opstellen over literaire kunst. Deel II (essays)

Inhoud:
Prosper van Langendonck, p. 9-37
Charles van Lerberghe, p. 39-62
Brieven van Charles van Lerberghe, p. 63-80
Gedenkenissen
I. Van Nu en Straks, p. 63-80
II. Hulde aan August Vermeylen, p. 88-93
III. Virginie Loveling (17-5-1836 – 1-12-23), p. 94-99, p. 104-110
IV. August Snieders, p. 100-103
V. Victor Dela Montagne, p. 104-110
VI. Pol de Mont (1857 – 15-4-27), p. 111-118
Maurice Maeterlinck, p. 119-28
Georges Rodenbach, p. 129-136
Dood van Iwan Gilkin, p. 137-145
Van de woestijne 4 Brussel: N.V. Standaard-Boekhandel / Bussum: C.A.J.Van Dishoeck. -145p.

Afmetingen: 21.25 x 17(ingenaaid met stofomslag)
Colofon: Van dit werk werden gedrukt op de persen van drukkerij Erasmus 1000 exemplaren op featherweight papier en 30 exemplaren op geschept Hollandsch genummerd van 1 tot 30.
1928 Het bergmeer. (poëzie)

Inhoud:
De blind-gewordene, p. 5-15
I. De modder-haven, p. 17-29
II. Het berg-meer, p. 31-56
III. De voedster, p. 57-67
De blind-gewordene, p. 69-78
Bibliographische aanteekening, p. 78

 

Maastricht: A.A.M. Stols. – [IV] + 80 + [IV] p.

Reeks: Trajectum ad mosam; vol. 28
Afmetingen:
Verantwoording der oplage: Het berg-meer, door Karel van de Woestijne, vormt het 28ste deel der serie Trajectum ad Mosam. Het boek is gezet met de letter Garamond. De initialen werden geteekend door Alphonse Stols. Gedrukt te Maastricht in 1928 onder leiding van A.A.M. Stols in de drukkerij der firma Boosten & Stols, in een oplage van 300 exemplaren n.l. : 15 op Japansch papier (1-15) en 285 op geschept papier van Pannekoek & Co (16-300). Vijftig exemplaren (genummerd 11-15 en 16-300) blijven uitsluitend ter beschikking van den schrijver, van den uitgever en van hunne vrienden
1929 Gustave van de Woestijne. (voorwoord bij tentoonstellingscatalogus)

Inhoud:
Préface par Karel van de Woestijne, p. V-XIV
Catalogue de l’exposition Gustave van de Woestijne, p. 3-8
Reproductions (24), p. 11 -27

 

Bruxelles: Editions du Palais des Beaux Arts de Bruxelles. –[II] + XIV + 8 = [LII].

Afmetingen: 25.40 x 19.50
Colophon: Cet ouvrage, le quatrième de la série éditée par le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles a été publié à l’occasion de l’exposition Gustave van de Woestijne (2 au 24 mars 1929). Il a été composé en caractère ‘Garamond’ d’après le maquette du Maître-Imprimeur A.M Stols.
Le tirage est limité à 65 exemplaires de luxe, (numerates de 1 à 65 don’t le texte a été imprimé sur simili Japon van Gelder) contenant chacun une lithographie originale signee par Van de Woestijne. Tous ces exemplaires portent la signature du painter. 450 exemplaires sur papier ‘Astra’ (numerates de 66 à 515). Le tirage hors commerce comprend 2 exemplaires sur Japon impériale imprimé pour Sa Majesté la Reine et Monsieur Gustave van de Woestijne (numerates de 1 à 11)

 

POSTUME UITGAVEN EN HERUITGAVEN
1931 Nagelaten gedichten van Karel van de Woestijne. † MDCCCCXXVIII.

Inhoud:
Liederen te latere uren, p. 3-12
Fragmenten. Het gelaat des dichters MDCCCCXIII, p. 13-30
Liederen voor een kind, p. 31-37.
Haarlem: Joh. Enschedé en Zonen / Brussel: A..A.M. Stols. –[VI] + 37 + [IX] p.

Afmetingen: 32.80 x 21.70
Colofon: Gedrukt in een oplage van 40 genummerde exemplaren door Joh. Enschedé en Zonen te Haarlem. N°
Nota: bijzondere uitgave van Liederen voor een kind (1911-1912).– Karel van de Woestyne. – [S.l.] : Nationale Hoogere School voor Sierkunst, [s.a.] – 11 p.– Oplage: 15 genummerde exemplaren.
Gedrukt naar een typografisch ontwerp van Paul G. Roelants.

 • Voorheen gepubliceerd in  De Lelie jg. 3, 1911-1912 De Ploeg jg.7, 1914-1915, nr. 5, p.133-137
 • Ook  in Nagelaten gedichten 1940 uitgave Manteau.
 • Verzameld Werk I, p.695-699 als Liederen voor een kind; noten Verzameld Werk II, p.842-843.
1933 De nieuwe Esopet.

Met zestien tekeningen van Jozef Cantré
Inhoud:
Aesthetica, p.7 – Literatuur, p. 9 – De aap en de bloemkool, p. 11- Schijn, p. 13 – Politiek, p. 15 -De mug en de leeuw, p. 17- Dichterschap, p. 19 – De kalfskop en de citroen, p. 21 – Literatuur, p.22 – De perel en het glazen blikkertje, p. 23 – Autocratie, p. 25
Democratie, p. 27- De hagedis en de adder, p. 29 -Ontologie, p.31 – de man die zijn blik verloren had, p. 33 – maatschappelijk vraagstuk, p. 35 leeren leven, p. 37 – het stekelvarken en het pelskonijn, p. 39 – de waarheid, p. 41

 

Amsterdam: W.B. Vereeniging. –41 + [VI] p.

Afmetingen: 25.50 x 21
Colofon: van dit boek werden in het najaar van 1933 3500 exemplaren gedrukt voor de leden der w.b.- vereeniging, benevens 110 genummerde exemplaren voor ‘de sikkel’ te Antwerpen, de sierletters, teekeningen en typografische indeeling alsmede het bandontwerp zijn van jozef cantré, het papier voor de exemplaren der w.b. – vereenigingsleden is bijzonderlijk gemaakt in de Koninklijke nederlandsche papierfabrieken te maastricht; de genummerde exemplaren werden gedrukt op keizerlijk japansch papier. Het werk is gezet uit de erasmus-mediaeval van s de roos en verder geheel verzorgd in de werkplaatsen der wereld-bibliotheek n.v.
1933 Over schrijvers en boeken. (essays)

Nota: Dit boek werd tegelijkertijd uitgegeven door het Karel van de Woestijne –Genootschap, waarbij Jozef Cantré het vignet tekende en de typografie verzorgde. Deze publicatie werd door Steenlandt te Kortrijk gedrukt.
Bussum: C.A.J. van Dishoeck N.V. / Antwerpen,Brussel, Leuven: N.V. Standaard-Boekhandel. – 142 + [II].

Afmetingen: 22 x 16
1936 Een bundeltje lyrische gedichten van Karel van de Woestijne. (bloemlezing)

Gegroepeerd naar de hoofdmotieven door dr. M. Rutten.
Heruitgegeven in 1950
Van de Woestijne 10
Van de Woestijne 11 Antwerpen: De Sikkel. -444p.

Reeks: Onze bibliotheek deel 7
Afmetingen: 20 x 13.70 (ingenaaid
Drukkerij G. Michiels-Broeders, Tongeren

 

1942 Zesduizend en een dag. 24 verhalen. (verhalen)

Met penteekeningen van Fernand Baudin
Inhoud:
De droom, p. 9-16
De bochel in huis, p. 17-24
Spijt, p. 25-32
Mevrouw Morgenstond heldhaftig, p. 33-41
Het geluk van mijn vriend, p. 43-51
De onwelvoeglijke vreugde, p. 53-60
Karel van de Woestijne schreef navolgende verhalen op verzoek van De Telegraaf van Amsterdam voor de rubriek Duizend en één dag verhalen. Zij verschenen in de loop van het jaar 1923.
1971: Het verhaal ‘’De droom’  werd opgenomen in de bundel ‘54Vlaamse verhalen‘ Deel 3, samengesteld door Karel Jonckheere en Marnix Gijsen, Uitgeverij Paris-Manteau, Antwerpen pp 199-201
Brussel: Onze Tijd Uitgeversmaatschappij / A. Manteau. -60 + [IV] p.

Afmetingen: 23 x 16 (gebonden met grijs papieren omslag met titel in groen en zwart)
Colofon: Zesduizend en één dag verhalen werden gezet in de Garamond-Letter en in november 1942 gedrukt op de persen van drukkerij Vromant te Brussel. Deze verhalen werden geïllustreerd met penteekeningen van Fernand Baudin die tergelijkertijd de uitgave verzorgde. Buiten de gewone uitgave op houtvrij papier werden er 110 exemplaren op vergé speciaal gedrukt. Deze luxe-exemplaren werden genummerd van I tot X en van 1 tot 100. De nummers I tot X zijn niet in den handel.
1942 Nagelaten gedichten van Karel van de Woestijne.

Inhoud:
Verzen 1899 – 1912, p. 7-25
Liederen voor een kin (1911-1912), p. 27-33
Het gelaat des dichter (1910-1916), p. 35-55
Verzen (1915 – 1923), p. 57-73
Nagelaten gedichten (1929), p. 75-79
Uit de verantwoording: Deze bundel ‘Nagelaten gedichten’ is een vermeerderde uitgave van een gelijknamige verzameling verzen, die in 1930 (= 1931) in een oplage van 40 exemplaren door Joh. Enschedé en Zonen te Haarlem en A.A.M. Stols te Brussem werd uitgegeven.
In 1943 heruitgegeven door A.A.M. Stols te ‘sGravenhage.

 

Van de Woestijne 8 Brussel: Uitgeversmaatschappij A. Manteau n.v. -88 + [IV] p.

Afmetingen: 22 x 15.80 (ingenaaid – kaft met flappen)
Colofon: Deze uitgave van de NAGELATEN GEDICHTEN van Karel Van de Woestijne werd gezet in de Garamond-letter en in twee kleuren gedrukt bij de drukkerij Vromant te Brussel in November 1942. Buiten de gewone uitgave op alpha-papier, werden er 110 exemplaren op vergé special gedrukt. Deze luxe-exemplaren werden genummerd van I tot X en van 1 tot 100. De nummers I tot X zijn niet in de handel.

 

1942 Wiekslag om de kim. (bloemlezing)

Bevat: Het menschelijk brood; De modderen man; God aan zee; Het bergmeer.
Heruitgegeven in een historisch-kritische uitgave in 1996
Van de Woestijne 19 Brussel: A. Manteau n.v. -196p.

Afmetingen:22.25 x15.75 (ingenaaid)
Colofon: WIEKSLAG OM DE KIM werd gezet in de Garamond-letter en in twee kleuren gedrukt bij de drukkerij VROMANT te Brussel in juni 1942. Buiten de gewone uitgave op Featherweight-papier, werden er 110 exemplaren op vergé special gedrukt. Deze luxe-exemplaren werden genummerd van I tot X en van 1 tot 100. De nummers I tot X zijn niet in den handel.

 

1944 De inbreker en de ontmoeting. Twee onuitgegeven verhalen. Brussel: Uitgave van De Vledermuis. -17 + [VII] p.

Afmetingen: 22.25 x 14.50 (ingenaaid)
Colofon: Dit boekje, grafisch ontworpen en verwezenlijkt door Jacque Seyl, werd gezet uit de Erasmus letter en gedrukt in het atelier van het boek van de Hogere Nationale School voor Bouwkunst en Sierkunsten te Brussel op papier “Volume” Proost in tien exemplaren.
1944 Verhalen.

Versierd met 4 droge-naaldetsen door P. Gorus
Typografie: Jos. Leonard
De illustrator is niet P. Gorus, zoals op het titelblad vermeld staat, noch R. Gorus, zoals in de colofon vermeld staat maar wel Jacques Gorus.
Inhoud:
De moord, p. 7-14
Roman, p. 15-24
Het chocoladen hart, p. 25-33
Het late bezoek, p. 35-45
Een brief, p. 47-55
De ontmoeting, p. 57-67
De inbreker, p. 69-77
De vrijheid, p. 79-90
Van deze 8 verhalen, geschreven in 1923 werden er 3 (Een brief, De ontmoeting, De vrijheid) omgewerkt en opgenomen in den bundel ‘Beginselen der Chemie’, de overige 5 zijn onuitgegeven.

 

Brussel: N.V. Standaard-Boekhandel. – [II] + 91 + [VII] p.

Afmetingen: 27.20 x 19 (ingenaaid)
Colofon: De tekst van dit boek werd gezet uit de Garamond-letter corps XVI, en gedrukt op de persen van drukkerij Erasmus te Gent. De oplage bedroeg 1000 genummerde exemplaren. 300 hiervan, gedrukt op geschept Hollandsch papier Van Gelder en Zonen, werden geïllustreerd met originele droge-naald etsen van den kunstenaar P. Gorus, afgedrukt door den meesterdrukker Van Campenhout te Brussel. Deze exemplaren zijn genummerd van 1 tot 300.
De overige 700 exemplaren, geïllustreerd met de reproductie van de etsen, werden gedrukt op mat velijn en genummerd van 301 tot 1000.
1944 Pieter Brueghel.

Zie rubriek: Bibliofiele uitgaven voor volledig colofon en details

Eerste aparte uitgave van een tekst die in 1914 publiceerde in Elsevier’s Maandschrift onder den titel ‘Het hart van Pieter Brueghel’.  In 1928 werd de tekst herzien en omgedoopt tot een ‘in voto’ en afgedrukt in ‘De Schroeflijn’ N.V. Standaard Boekhandel.

Antwerpen: De Eik. -51+[V]p.

Afmetingen: 21 x 15 (crèmekleurige omslag met titel in goudstempeling)

1948
-1950
Verzameld werk in 8 delen

Zie voor details onder C.
Brussel: A. Manteau n.v.
1953 Keur uit het werk van Karel van de Woestijne. (bloemlezing)

Bevat: Woord vooraf; Inleiding; Verzen; Scheppend proza; Opstellen over plastische kunst.
Kaftontwerp: Jozef Cantré. Bevat tevens de Cantrés illustraties voor ‘De boer die sterft’ en verschillende facsimiles en fotos.
Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel. -192p.

Reeks: Uitgave van het Willemfonds nr 189
Afmetingen: 21.50 x 15 (ingenaaid)
Drukkerij Van Dooselaere, St-Amandsberg (Gent)
1954 Verzamelde gedichten. (verzamelbundel)

Samenstelling en inleiding: P. Minderaa
Voorwoord: A. Roland Holst
Deeltitels: Karel van de Woestijne en de muze [A. Roland Holst]; De poëzie van Karel van de Woestijne [P. Minderaa]; Verantwoording [P. Minderaa]; Het vaderhuis; De boom-gaard der vogelen en der vruchten; De gulden schaduw; Poëmata; Het zatte hart; Substrata; Het menselijk brood; De modderen man; God aan zee; Het bergmeer; Niet gebundeld en nagelaten werk; Kronos; Interludiën I; Interludiën II; Zon in den rug.
Brussel: A. Manteau n.v. -334p.

Afmetingen: 24 x 15.30 (gebonden – harde kaft met stofomslag)
Colofon: ‘VERZAMELDE GEDICHTEN’ van Karel van de Woestijne werd in opdracht van A. MAnteau N.V. te Brussel, naar aanwijzingen van Jan Vermeulen gezet uit de letter Centaur van Bruce Rogers en in april 1953 gedrukt door N.V. Rotterdamsche Boek- en Kunstdrukkerij te Haarlem

 

1960 Journalistiek. Brieven aan de Nieuwe Rotterdamsche Courant..

 Een keuze van 34 brieven eerder uitgegeven in het achtdelig ‘Verzameld werk’ bij uitgeverij A. Manteau te Brussel 1948-1950.
 Van de Woestijne 24 Hasselt: Uitgeverij Heideland. -166p.

Afmetingen: 18 x 10.75 (pocket)
Reeks: Vlaamse Pockets nr 22
1971 De boer die sterft – De geboorte van Eva (novellen) Van de Woestijne 25 Hasselt: Uitgeverij Heideland. -95p.

Afmetingen: 18 x 10.75 (pocket)
Reeks: Vlaamse Pockets nr 256
1974 Dagboek.

Inleiding en begeleidende nota’s Karel Jonckheere.
Inhoud:
Inleiding, p. 5-7
Dagboek 1903-1905, p. 9-24
(facs., p. 11, foto’s, p. 19,25)
Begeleidende noten, p. 27-40
Naschrift, p. 41-47

 

Antwerpen: Pink Editions en Productions. – 47 + [I] p.

Afmetingen: 24.90 x 13.60
Kolofon: Dit dagboek werd, volgens een ontwerp van Mark Verstockt, gedrukt door de Drukkerij Corneille te Borgerhout, in opdracht van Pink Editions & Productions, Antwerpen, in de maand oktober 1974. De oplage bedragt 500 exemplaren op mat couché, genummerd van 1 tot 500, plus vijftig op Arches, genummerd van I to L.

 

1985 Brieven aan Lode Outrop.

Uitgegeven met een inleiding en aantekeningen door Musschoot, Anne-Marie [edit.]
Inhoud:
Inleiding, p. 5-13
Brieven, p. 15-87
Register, p. 180-195

 

Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. -195 + [I] p.

Reeks V, nr 24
Afmetingen: 23.90 x 15.8

 

1989 Aan de hoogste kim. (poëzie – bloemlezing)

Samenstelling en inleiding door Anne-Marie Musschoot.
Bevat: Het vaderhuis; De boomgaard der vogelen en der vruchten; De gulden schaduw; Het zatte hart; De modderen man; God aan zee; Het bergmeer; Niet gebundeld en nagelaten werk.
Omslagillustratie: Jozef Cantré
Omslagontwerp: Dooreman & Hendryckx
De derde editie van deze uitgave verscheen in oktober 1999 in de reeks ‘Dichters van Nu 11’

 

Van de Woestijne 18 Gent: Poëziecentrum vzw. -250p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
 
Van de Woestijne 17
1996 Wiekslag om de kim. (tweedelige historisch-kritische uitgave)

Bevat: Het menschelijk brood; De modderen man; God aan zee; Het bergmeer.
Bezorgd door Leo Jansen.
Deel I: teksten
Deel II: Commentaar en apparaat.
Van de Woestijne 16 Asse: Van Gorcum. –228p. + -736p.

Corporatieve auteur: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
Reeks: Monumenta Literaria Neerlandica nr VIII, ½
Afmetingen: 25.50 x 18 (gebonden harde linnen kaft – stofomslag)

 

2004 De boer die sterft.

Met kunstwerken van Constant Permeke
Bevat: Laethemsche brieven over de lente, De boer die sterft, Karel Van de Woestijne en het landelijke leven.
Omslagontwerp: Daniël Peetermans.
OMslagillustratie: Constant Permeke, De Zaaier, 1933. Jabbeke Provinciaal Museum Constant Permeke.
Leuven: Davidsfonds. -92p.

Reeks: Davidsfonds literair. – Leuven; vol. 2004: 15
Afmetingen: 24.50 x 14.50 (gebonden – harde kaft met stofomslag)
2007 Verzameld dichtwerk. Deel I: Lyrische poëzie. (verzamelbundel)

Bezorgd door Anne-Marie Musschoot; Christoffel Demoen et al.
Editiebegeleiding voor dit deel: Gillis Dorleijn
 
Bevat Vroegere gedichten; Het vaderhuis; De boomgaard der vogelen en der vruchten; De gulden schaduw; Substrata; Het zatte hart; Het menschelijk brood; De modderen man; God aan zee; Het bergmeer; Verzen 1899 1913; Liederen [1911 1912]; Hupnos en thanatos [1912 1913]; Fragmenten uit het gelaat des dichters [1910 1916]; Verzen 1914 1928; Nagelaten verzen 1929; Keuze uit de niet gebundelde en nagelaten jeugdpoëzie.
 
Illustratie omslag: ‘Lente’ door Gustave Van de Woestijne (© SABAM 2007)
Illustratie Frontispice: portret van Karel Van de Woestijne (1910) door Gustave Van de Woestijne (© SABAM 2007)
Illustraties Substrata: Leo Marfurt / Rechten – SOFAM-België.
Ontwerp omslag en binnen werk: Hannie Pijnappels

 

Van de Woestijne 12 Tielt: Lannoo. –762p.

Reeks: Delta
Afmetingen: 24 x 16 (harde linnen kaft – stofomslag leeslint)
2007 Verzameld dichtwerk. Deel II: epische poëzie. (verzamelbundel)

Bezorgd door Anne-Marie Musschoot; Christoffel Demoen et al.
Editiebegeleiding voor dit deel: Gillis Dorleijn
Bevat: Kronos; Poëmata; Interludiën I; Interludiën II; Zon in den rug; Annotaties; Woordverklaringen; Ter begeleiding; Verantwoording van de uitgave; Bibliografie; Register op titels en op beginregels; Verantwoording van de Deltareeks.
Illustratie omslag: ‘De Zaaier’ door Gustave Van de Woestijne (© SABAM 2007)
Illustratie Frontispice: portret van Karel Van de Woestijne (1910) door Gustave Van de Woestijne (© SABAM 2007)
Ontwerp omslag en binnen werk: Hannie Pijnappels

 

Van de Woestijne 13 Tielt: Lannoo. –529p.

Reeks: Delta
Afmetingen: 24 x 16 (harde linnen kaft – stofomslag leeslint)

 

B.  Overzicht per genre met aanduiding van het jaar van publicatie

 
Proza
 • Laethemse brieven over de lente. (1901)
 • Parabel en Laethemse brieven over de lente (1914)
 • Janus met het dubbele voorhoofd (1908)
 • Afwijkingen (1910)
 • Goddelijke verbeeldingen (1918)
 • De bestendige aanwezigheid (1918)
 • Beginselen der chemie. (1925)
 • Zesduizend en één dag 24 verhalen (posthuum 1942)
 • De inbreker en de ontmoeting twee onuitgegeven verhalen (posthuum 1944)
 • Verhalen (posthuum 1944)
Symbolistisch-impressionistische lyriek
 • Het vaderhuis (1903)
 • De boomgaard der vogelen en der vruchten (1905)
 • De gulden schaduw (1910)
 • Eros en Anteros (1912)
Spiritualistisch drieluik
 • De modderen man (1920)
 • God aan zee (1926)
 • Het bergmeer (1928)
Kunstkritische en literaire essays
 • De Vlaamsche primitieven: hoe ze waren te Brugge (1903)
 • Kunst en geest in Vlaanderen (1911)
 • Albert Bartsoen (1913)
 • De schroeflijn I & II (1928)
 • De Nieuwe Esopet (1933) met tekeningen door Jozef Cantré
 • Over schrijvers en boeken (1933-1936)
Epische poëzie
 • Interludiën I en II (1912-1914)
 • Zon in de rug (1924)
Brievenroman in samenwerking met Herman Teirlinck
 • De Leemen Torens. Vooroorlogse kroniek van twee steden (1928)

 

C. Bibliofiele uitgaven

Definitie

Als ‘bibliofiel’ werden de hiernavolgende uitgaven weerhouden die zich in opzet en uitwerking van de doorsnee uitgaven onderscheiden door opmaak, de letter, de druk, illustraties enz.. Dergelijk bibliofiele uitgaven zijn in de regel voorzien van een colofon, dat hier dan ook weergegeven wordt.

De lijst werd overgenomen uit Richard Baeyens, Selectieve bibliografie van & over Karel van de Woestijne. Uitg. Marnixring Drijpikkel. 1992. –p 99-139.

Overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1921 Laethemse brieven over de lente aan Adolf Herckenrath.

Heruitgave van 1904.
Amersfoort: G.J. van Amerongen & Co / Arnhem: Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande. [IV] + 67 + [IX] p.

Reeks: Palladiumreeks
Afmetingen: 18.60 x 13.50
Colofon: Onder leiding van J. van Krimpen gedrukt, in tweehonderd exemplaren, bij G.J. van Amerongen & Co te Amersfoort. Bij Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande, Boekverkoopers, Arnhem.
[1928]
z.j.
Gedichten van Karel van de Woestijne gekozen uit zijn bundels Verzen, De gulden schaduw, De modderen man, Het zatte hart, God aan zee, Het berg-meer en uitgegeven ter gelegenheid van zijn vijfstigsten verjaardag op 10 maart 1928.

Inhoud:
Verzen, p. 5-16
De gulden schaduw, p. 17-25
De modderen man, p. 27-38
Het zatte hart, p. 39-42
God aan zee, p. 43-51
Het berg-meer, p. 53-59
Eindsonnet, p. 61-63
Bibliographie der bundels uit welken deze gedichten gekozen zijn, p. 69
Haarlem: Joh. Enschedé en Zonen,. –[VI] + 69 + [XV] p.

Afmetingen: 22.70 x 16.60
Colofon: Dit boek is samengesteld door J. Greshoff. Het is gedrukt in een oplage van 150 exemplaren, waarvan 15 op Japansch en 135 op Hollandsch papier, door Joh. Enschedé en Zonen te Haarlem in januari 1928. De typografische verzorging is van J. van Krimpen.
1930 De modderen man. Voorafgegaan door Het menschelijk brood.

Tweede druk (van 1920)
Maastricht-Brussel: A.A.M. Stols. [IV] + 71 + [V] p.

Afmetingen: 21.60 x 13.50
Verantwoording der oplage: Gedrukt door Vromant & Co te Brussel in een oplage van 515 exemplaren, waarvan 15 op Hollandsch papier (I-XV) en 500 op ‘Antique de luxe’ – papier. Bovendien werden enkele ongenummerde exemplaren op beide papiersoorten gedrukt, bestemd voor de uitgever en de kritiek, gemerkt P.E. N°
1932 Drie gevoelerige parabelen. Aken: Kunstgewerbeschule. 12 + [IV] p.

Dit werk werd door Kaatje Acket in 1932 gezet als proefwerk aan de Kunstgeweerbeschule van Aken.
1937 De boer die sterft.

Verlucht met houtsneden van Jozef Cantré
Antwerpen: Uitgave ‘De Sikkel’, Kruishofstraat 223. -59 + [V] p.

Afmetingen: 28.50 x 21
Colofon: Van dit boek werden 10 exemplaren gedrukt op Keizerlijk Japansch, genummerd van I tot X, en 100 exemplaren op papier Steinbach te Malmédy, genummerd van 11 tot 110. Dit is nr…
Gedrukt in België op de Walleyn drukpersen, Lange Rei 51, Brugge.
1937 Parabel.

De titelteekening is van Jules van Paemel [= Vanpaemel]
Amsterdam: W.B. – Vereeniging. –[VIII] p.

Afmetingen: 21.50 x 15.60
Colofon: Deze parabel van Karel v.d. Woestijne is met toestemming van de rechthebbenden overgenomen uit Flandria’s Novellen-Bibliotheek. Een lichtelijk gewijzigde lezing bevindt zich in ‘Janus met het dubbele voorhoofd’ uitgegeven door C.A.J. Van Dishoeck. Voor de leden van de Wereld-Bibliotheek Vereeniging zijn in het najaar van 1937 acht duizend exemplaren gedrukt, op de persen van de Wereldbibliotheek van de Erasmus-Mediaeval letter, op Photex papier van Spalding and Hodge Ltd. De titelteekening is van Jules van Paemel [= Vanpaemel]
Tweehonderd-en-vijftig exemplaren zijn door het Bestuur der W.B.-Vereeniging den leden van het Karel van de Woestijne Genootschap aangeboden.
[1940]
z.j.
Karel van de Woestijne. Een karakteristiek en een keuze uit zijn gedichten door Bernhard Verhoeven.

Inhoud:
Karakteristiek, p. 7-37
Biografische en biblliografische bijzonderheden over Karel van de Woestijne, p. 38-39
Keur, p. 41-121
Utrecht: Uitgeverij Het Spectrum. -126 + [II]

Afmetingen: 25.20 x 16.70
Drukbericht: Deze keuze uit het werk van Karel van de Woestijne, verzameld en ingeleid door Bernard Verhoeven werd uitgegeven dank zij de welwillende meddewerking van het ‘Karel van de Woestijne Genootschap’ te Brussel en door Uitgever C.A.J. van Dishoeck te Bussum. Zij werd naar een ontwerp van meester-drukker C. Nijpels op Hollandsch geschept papier van Pannekoek gedrukt door J.F. Duwaer en Zonen te Amsterdam en met de hand gezet uit de meidoornletter van S.H. de Roos, van wien tevens de initialen zijn. Het vignet is naar de teekening van Cuno van der Steene. Het bindwerk verzorgde J. Brandt & Zn. Te Amsterdam. De oplage blijft beperkt tot een enkelen druk van 750 exemplaren. Dit is exemplaar
1941 Romeo of de minnaar der liefde.

Verhaal uit de bundel ‘Janus met het dubbele voorhoofd’ (1908)
Amsterdam: Wereldbiblitheek-Vereeniging. -36 + [IV] p.

Afmetingen: 23.30 x 16 (ingenaaid)
Colofon: De houtsneden en de bandteekening zijn van Désiré Acket. Het werk werd gedrukt van de Pastonchi-letter op de persen der Wereldbibliotheek, als Sinterklaas-premie 1941 voor de leden der Wereldbibliotheek-Vereeniging.
1942 Wiekslag om de kim. Het menselijk brood, De modderen man, God aan zee, Het Bergmeer

Inhoud:
Het menselijk brood, p. 7-18
De modderen man, p. 19-64
God aan zee, p. 67-128
Het Bergmeer, p. 131-196

 

Brussel: Uitgeversmaatschappij A. Manteau, N.V. -196 + [VIII] p.

Afmetingen: 22 x 15.70
Colophon: Wiekslag om de kim werd gezet in de Garamond-letter en in twee kleuren gedrukt bij de drukkerij Vromant te Brussel in Juni 1942. Buiten de gewone oplage op feather-weight-papier, werden er 110 exemplaren op vergé special gedrukt. DEeze luxe-exemplaren werden genummerd van I tot X en van 1 tot 100. De nummers I tot X zijn niet in den handel. Nr
1943 Goddelijke verbeelding.

Versierd met vijf droge naaldetsen van Jules van Ael.
Deze uitgave bevat de eerste van de drie ‘Goddelijke verbeeldingen’ verschenen in 1918.
Antwerpen: N.V. Standaard-Boekhandel. -75 + [V] p.

Afmetingen: 27.60 x 18.70 (lichtgrijze omslag met titel in blauw)
Colofon: ‘In de maand januari MCMXLIII werden van dit boek, gezet uit de Aldus-Pius-Manutius-Polifilus van XVI p., driehonderd genummerde exemplaren op Oud-Hollandsch papier Van Gelder & Zonen gedrukt op de persen van V. van Dieren & Co te Antwerpen. De droge naalden van Jules van Ael werden afgedrukt door den meester-drukker A. van Campenhout te Brussel. Dit is nr.’
1943 Laethemse brieven over de lente.

Geïllustreerd door Mark F. Severin
Deze eerste geïllustreerde uitgave vormt de Vijfde druk van de tekst.
Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven: N.V. Standaard-Boekhandel. -61 + [III] p.

Afmetingen: 28.10 x 19.50
Colofon: ‘Deze uitgave der ‘Laethemse brieven’ geïllustreerd door Mark F. Severin, gezet uit de ‘Lutetia’ van J. van Krimpen, werd in een oplage van driehonderd exemplaren op de persen van V. van Dieren & Co te Antwerpen gedrukt in de maand maart 1943 gedrukt op Oud-Hollandsch papier Van Gelder & Zonen. Dit is nr.’
1944 Pieter Brueghel.

Colofon: De tekst van Pieter Brueghel publiceerde Karel van de Woestijne in 1914 in Elsevier’s Maandschrift onder den titel ‘ Het hart van Pieter Brueghel’. De tekst herzien en omgedoopt tot een ‘in voto’ werd in 1928 afgedrukt in ‘De schroeflijn’ N.V. Standaard Boekhandel.
Antwerpen: De Eik. -51 + [V] p.

Afmetingen: 21 x 15 (crèmekleurige omslag met titel in goudstempeling)
Colofon: Deze eerste aparte uitgave, gezet uit de Garamond 12 punt, werd door Uitgeverij De Eik gedrukt op de persen van V. van Dieren & Co te Antwerpen, in de maand April 1944. Het portret van den auteur, droge naald ets door Jules van Ael, werd getrokken door den meester-drukker Van Campenhout te Brussel. – Er werden 363 exemplaren gedrukt. Zeven exemplaren op pur Outhenin Chalandre, genummerd van I tot VII, niet in den handel. Vijftig exemplaren op pur fil Outhenin Chalandre, genummerd van 1 tot 50. Bij deze zeven en vijftig exemplaren werd van het portret een genummerde en gesigneerde afdruk op Japansch bijgevoegd. 300 exemplaren op alfa vergé, genummerd van 51 tot 350. Zes exemplaren op alfa vergé, gemerkt F.C., niet in den handel.
1944 Un amour

Traduit du Néerlandais.
Un amour = Eene liefde, uit: Beginselen der chemie. (1925)
[Antwerpen]: Editions de l’Age d’Or. -16 + [VIII] p.

Afmetingen: 32.90 x 24.90 Met Ill.
Justification: Cet ouvrage réalisé à l’école Nationa Supéeieure d’Architecture et des Arts décoratifs de Bruxelles, d’après une maquette de Pierre Boisson, et avec les lithographies exécutées par la Maison Baeyens de Berchem, a été tiré à 9 exemplaires sur velin, lettré de A à I. Il a été tiré en plus 5 suites des gravures, numérotées de 1 à 5. Exemplaire…
1944 De vrijheid. Eerste versie van ‘eene vrijheid’ uit de ‘Beginselen der chemie’. Brussel: Abdij Ter Kameren. –[IV] + 12 + [VIII] p.

Afmetingen: 16.20 x 12.20
Colophon: Dit verhaal is de eerste versie van ‘Eene vrijheid’ uit ‘Beginselen der Chemie’. De tekst werd met de hand gezet uit de Grotiusletter, en werd typografisch verzorgd door Paul G. Roelants, in het Atelier van het Boek, van de Nationale Hoogere School voor Sierkunst, te Brussel. Gedrukt in een oplage van 112 exemplaren op ‘Ingres Canson & Montgolfier’. Dit is exemplaar nummer
1944 Een brief. Een duizend-en-één-dag-verhaal dat later door den dichter van ‘Het Vaderhuis’, herwerkt werd tot ‘Andere liefde’ uit de ‘Beginselen der Chemie’ Brussel: Abdij Ter Kameren. –[II] + 9 + [V] p.

Afmetingen: 21.50 x 14.50
Colophon: Dit verhaal werd gedrukt uit de Erasmusletter, geteekend door S.H. de Roos, op de persen van de Nationale Hoogere School voor Sierkunst. Paul Roelants verzorgde het boek op typografisch gebied, de inittiale zijn eveneens van de hand van S.H. de Roos. De oplage bedraagt 15 exemplaren op Vergé genummerd van 1 tot 15. Dit exemplaar is nummer:
1959 Verhalen.

Van deze 8 verhalen, geschreven in 1923 werden er 3 – Een brief, De ontmoeting, De vrijheid – in omgewerkte vorm eerder verschenen in ‘Beginselen der Chemie’ en later met de overige vijf gebundeld in ‘Verhalen’, 1944.
[Amsterdam]: Wereldbibliotheek-Vereeniging. -53 + [III] p.

Afmetingen: 19.80 x 13.20
Colofon: Met welwillende toestemming van de N.V. Standaard Boekhandel zijn ze volgens typografische aanwijzingen van Johan H. Eikeren en met tekeningen van Mark F. Severin, die ook het omslag ontwierp, herdrukt op de persen van de Wereld-Bibliotheek N.V. te Amsterdam, als premie voor de leden van de W.-B.-Vereniging in het najaar van 1959.
1986 Cyriel Buysse / Karel van de Woestijne, Verkiezingen op het Vlaamse platteland.

‘Verkiezing’ van Cyriel Buysse (1859-1932) is ontleend aan de verhalenbundel ‘In de natuur’ 1905
‘Verkiezing op het dorp’ van Karel van de Woestijne (1878-1929) verscheen ongesigneerd, met de vermelding ‘van onzen correspondent’ op zaterdag 26 oktober 1907 in de Nieuwe Rotterdamsche Courant.
De spelling in beide teksten is, waar dat wenselijk leek, aangepast.
Utrecht-Bunnik: Sjaalmanpers. -18 + [II] p.

Afmetingen: 21 x 15.10.
Reeks: Sjaalmancahiers van de Sjaalmanpers nr 14
Colophon: ‘Verkiezingen op het platteland’ verschijnt in maart 1986 als het 14de deel van de reeks Sjaalmancahiers in een oplage van 100 exemplaren, genummerd van 1 tot 100, op Conqueror van Wiggins Teape (UK). Tien exemplaren, genummerd van I tot e De uitvoering werd verzorgd door Het Bureau voor Tekstproductie te Utrecht. Dit is n°
1990 Latemse brieven over de lente.

Kaft en illustraties zijn van Jos van den Abeele.
Inhoud:
Inleiding, p. 5
Brieven…, p. 7-41
Gedicht ‘Wij zullen blijde zijn… De bomen blozen’ uit Het Vaderhuis (1903, p.43
Oudenaarde: Drukkerij-Uitgeverij Sanderus. -43 + [V] p.

Afmetingen: 20.90 x 13.50
Colofon: ‘Latemse brieven over de lente’ van Karel van de Woestijne werd gedrukt in de maand november 1990 op de persen van Drukkerij Sanderus bvba te Oudenaarde, die het als eindejaarsgeschenk aan haar klanten en vrienden aanbiedt. Deze uitgave is niet in den handel verkrijgbaar
2019 Steedsche smoelen. (brieven – bibliofiele uitgave)

In 1901 publiceerde Karel van de Woestijne in Nederland zijn Laethemsche Brieven over de Lente, aan Adolf Herckenrath. Bio- en bibliografen hebben altijd volgehouden dat het om echt verstuurde brieven ging. Nu de erfgenamen van Adolf Herckenrath de echte brieven na meer dan een eeuw aan het Letterenhuis bezorgd hebben, blijkt dit niet te kloppen. Het zijn andere, en best geestige teksten, die een goede blik geven op de jonge Van de Woestijne.

Kalmthout : De Carbolinium Press. -50p.

Gebonden, met stofomslag en in schuifdoosje.
Met de hand gezet uit de Horley Old Style en met de handpers gedrukt op geschept Van Gelder papier. Met handgekleurde initialen en drie ingekleefde illustraties.
Oplage: 50 exemplaren: 10 gebonden in perkament (250 euro) en 40 in karton (50 euro).

 

 

D.  Overzicht van “Verzameld werk (8 delen, 1948-1950) Brussel: A. Manteau

1948 Verzameld werk. Deel 3 (verhalen en parabelen)I. Gebundeld werk
– Laethemsche brieven over de lente
– Janus met het dubbele voorhoofd
– Afwijkingen
– De bestendige aanwezigheid
– Goddelijke verbeeldingen
– Beginselen der chemie
– De nieuwe Esopet
II.Niet gebundelden nagelaten werk
– De doop
– De ontgoochelde gast
– Het maal der idioten
– Mijnheer van Beverley
– Epibasis
– Elf duizend-en-een dag-verhalen
III.Aanhangsel : keus uit het jeugdwerk
1948 Verzameld werk. Deel 1 (lyrische poëzie)I. Gebundeld werk
– Het vaderhuis
– De boomgaard der vogelen en der vruchten
– De gulden schaduw
– Poëmata
– Het zatte hart
– Substrata
– Het menschelijk brood
– De modderen man
– God aan zee
– Het bergmeer
II. Niet gebundeld en nagelaten werk
– Verzen van 1899-1914
– Liederen voor een kind
– Hupnos en Thamatos
– Fragmenten uit Het gelaat des dichters
– Verzen van 1914-1928
– Nagelaten verzen
III.Jeugd-poëzie
– Gebundelde jeugdpoëzie
– Door het zomeren
– Zang om de lente
– Keus uit niet gebundelde en nagelaten jeugdpoëzie
1948 Verzameld werk. Deel 7 (De leemen torens)De leemen torens (i.s.m. Herman Teirlinck), Vooroorlogsche kroniek van twee steden
1949 Verzameld werk. Deel 4 (beschouwingen over literatuur en kunst)I. Gebundeld werk
– De Vlaamsche primitieven, hoe ze waren te Brugge
– Kunst en geest in Vlaanderen
– De schroeflijn, I. Opstellen over plastische kunst
– De schroeflijn, II. Opstellen over literaire kunst
II.Ongebundelde opstellen
1949 Verzameld werk. Deel 5 (beschouwingen over literatuur)I. Kroniek der gedichten
II. Opstellen over Nederlandsche letteren
III. Opstellen over Fransche letteren
1949 Verzameld werk. Deel 2 (epische poëzie/fragmenten/Ilias-vertaling)I. Epische poëzie
– Kronos
– Interludiën I
– Interludiën II
– Zon in den rug
II. Fragmenten
III. Homeros’ Ilias
IV. Aishulos’ zeven op Thebe los (fragment)
1950 Verzameld werk. Deel 6 (lbeschouwingen over literatuur, Het dagelijksch brood : Keur uit de brieven in dagbladen 1906-1929)
I. Opstellen over Fransch-Belgische letteren
II. Brieven in De Nieuwe Rotterdamsche Courant over cultureel, politiek en maatschappelijk leven in België 1906-1914, 1919-1928
III. Gramophonische tijdingen in De Standaard 1928-1929
1950 Verzameld werk. Deel 8 (Het dagelijksch brood II: dagboeken en brieven over den oorlog 1914-1918)

D.   FILMOGRAFIE

1963 Leven en dood op het land. (De boer die sterft –K. Van de Woestijne & In het water – Stijn Steuvels).

 • Regie: Emile Degelin.
 • Cast: Dolf Tilleman (Nand); Alice De Groeve (Moeder); Mathilde Van Mol (Wanne); Veerle Van Laere (Jonge Wanne) e a