home | Inloggen
Aantal schrijvers: 568 | Aantal boeken:

16059

 

Snieders, August

Maakt deel uit van: ,

August Snieders

Bladel, 8 mei 1825 – Borgerhout, 19 november 1904

 

August Snieders vormt zonder twijfel een essentiële schakel in de ontwikkeling van de Vlaamse prozaliteratuur.

Zijn intriges zijn uitgebreider en subtieler dan die van zijn voorgangers en generatiegenoten; zijn personages zijn genuanceerder, taal en stijl zijn beweeglijker en vooral beeldrijker.

 

BIOGRAFIE

8 mei 1825: Wordt als jongste broer van Renier Snieders geboren te Bladel (Noord-Brabant), en groeit op in een gezin met negen zonen. Zijn ouders zijn Johan Theodoor, geboren in 1772, en Johanna Maria Helsemans, geboren in 1783.  Ze wonen aan de Markt in een pand dat de naam Sniedershuis kreeg.

1842: Begint zijn carrière als letterzetter  te ’s Hertogenbosch.

1844: Gaat zijn vak vervolmaken in de drukkerij van “Het Handelsblad” te Antwerpen.

1845: Verhuist naar het redactiekantoor als redacteur van “Het Handelsblad“.

1848: Verschijnt zijn eerste publicatie, een dichtbundel, onder de titel Myne eerste zangen.

 • Daarin vindt men o a het gedicht ‘De orgelman‘, een proletarisch volkslied, populair in de 19de eeuw. Het leunt aan bij Theodoor Van Rijswijcks ‘Orgeldraeyer‘ en ‘Liedje van den Liereman‘ (1846 in Volksliedjes)

1849 – 1899: Hoofdredacteur bij ‘Het Handelsblad’.

 • Onder zijn beheer wordt “Het Handelsblad” de belangrijkste Vlaamse krant, en hijzelf de meest toonaangevende journalist van de negentiende eeuw. Hij wordt een overtuigd verdediger van de katholieke en Vlaamse idealen.

1851: Zijn eerste verhalenbundel ‘Beelden uit ons leven’ en de romans ‘Burgerdeugd’ en ‘De arme schoolmeester’ getuigen van een diepe gemoedscrisis, één en al romantische emotionaliteit, die zijn oorzaak vindt in de negatieve ervaringen van de jonge auteur met de maatschappij van zijn tijd. Een maatschappij, die naar zijn mening alle ideaal verstikt en een en al ongerechtigheid is.

1853: Vanaf ‘De dorpspastoor’(1853) maakt hij meer en meer gebruik van populaire verhaalrecepten.

 • Het titelpersonage geeft nog wel gestalte aan een ideaal dat hem nauw aan het hart lag: een sociaal bewogen en tolerant christendom als enige toevlucht in een boze wereld; de pastoor is nog eerder een evangelische figuur dan een kerkelijke. Maar de handeling bezit reeds de ingrediënten van een avonturenroman.

1855: Vooral ‘De gasthuissnon’ wordt een 19de eeuwse Vlaamse bestseller die volop baadt in het triviale.

 • Opmerkelijk is dat zijn aanvankelijke evangelische streven hier uitgesproken kerkelijk en militant katholiek is geworden. Zijn sociaal engagement heeft elke revolutionair elan verloren. Hij berust in de standenmaatschappij, op voorwaarde dat de meerdere zich solidair toont met de mindere.
 • De nadruk waarmee de auteur het hoofdpersonage (zuster Mathilde) en de vrouwelijke clerus verheerlijkt, en ongeloof met morele verwording gelijkstelt, maakt het werk tot een tendensroman.
 • Dit tendenselement zal voortaan openlijk of verdoken in zijn verhalen aanwezig blijven.
 • August Snieders is tevens journalist en het boek dient gelezen te worden tegen de achtergrond van de heftige controverse tussen katholieken en liberalen, die aan het wetsontwerp op de liefdadige stichtingen van 29 februari 1856 is voorafgegaan.

1858: Publicatie van ‘De fortuinzoekers’, geschreven om de emigratie naar Amerika een halt toe te roepen.

 • Is een complete antipode van Eugeen Zetternam’s ‘Een middeltje om ryk te worden’ (1853).  Bezit onmiskenbaar tendenskarakter.
 • Snieders beschouwt de landverhuizing als verraad aan eigen bodem, ingegeven door geld- en bezitsdrang, een visie die –gezien de agrarische toestanden- niet te verrechtvaardigen was.
 • Toch behoort dit werk tot zijn betere dorpsromans. Treffend is de evocatie van de landelijke patriarchale wereld met haar eenheid van natuur en mens, zoals gesymboliseerd door de imposante beukenboom, ontmoetingsplaats van de dorpelingen.

1860: Omstreeks 1860 evolueert August Snieders naar een meer objectiverende kunst. Er is nog idealisering maar het realisme weegt geleidelijk aan door.

 • Tante Trippelveld’ uit de verhalenbundel ‘Avond en morgen’ (1860) geeft een eerste illustratie met de indringende portrettering van een huichelachtige oude vrijster en kwatong.

1863: Het Jan Klaessen-spel (1863) is zijn meest realistisch boek. Het toont duidelijk invloeden van de Engelse humoristen (Thackeray). Eigenlijk is het bedoeld als een Vlaamse ‘Comédie humaine’, maar het blijft bij dit ene boek. Geeft een voortreffelijk beeld van de 19de eeuwse sociale geledingen in Antwerpen.

1867: In ’t vervallen huis. Een raamvertelling, naar het voorbeeld van ‘Op ’t Eksterlaar’ van Domien Sleeckx. Herdenkt de eerste bloeitijd van de Vlaamse letteren te Antwerpen door de literaire bijeenkomsten te evoceren op de fameuze zolder van de dichter P.J. Hendrickx (1822-1879).

1860-1869: Schreef twee opmerkelijke historische romans: ‘De Wolfsjager’ (1860) en ‘Op den toren’ (1869).

 • In beide romans is een goed evenwicht bereikt tussen persoonlijke verbeelding en geschiedkundige feiten. Beide boeken bevatten intens poëtische passages, de auteur laat zijn fantasie de vrije teugel, maar het feitenmateriaal wordt strak in de hand gehouden.

1868-1884: Hoofdredacteur van “De Belgische Illustratie”.

1870: De jaren zeventig betekenen een stagnatie in Snieders’ literaire ontwikkeling.

 • De meest waardevolle publicaties zijn de verhalen- en novellebundels ‘Oud speelgoed’ (1878) en ‘Klokketonen’ (1878), hoewel ze voor meer dan de helft bestaan uit stukken van een tiental jaren voordien.

Een tekst verdient speciale aandacht, niet enkel voor de kennis van Snieders’oeuvre, maar ook voor een beter begrip van de 19de eeuwse Vlaamse letterkunde in het algemeen: ‘De geest van het vaderhuis’(1876) uit Klokketonen.

 • De begrafenis van een van zijn broers in zijn geboortedorp is aanleiding tot bezinning op de landelijke patriarchale leefwereld waarin hij opgroeide. Hij voelt aan dat ‘de geest van het vaderhuis’ dat hem steeds tot richtsnoer en maatstaf van zijn handelen diende, de toekomst niet zal overleven.
 • We zien hier dat Snieders’ conservatisme en het tendenskarakter van zijn werk in schril contrast staat tot zijn realistische opmerkingsgave. Of het nu gaat over liberale vrijzinnigheid, het gelddenken of het socialisme, het waren allemaal inbreuken op de integriteit van een levensstijl die het individu zinvol verbond met natuur, bovennatuur en evenmens en die geld, arbeid een ondergeschikte, dienende plaats toekende.
 • Het zijn bladzijden van een historische en literaire waarde, van hoog stilistisch niveau, waarin de auteur zich als mens en kunstenaar zich misschien het volledigst heeft uitgesproken;

1880: Er komt opnieuw vaart in Snieders’ verhaalkunst.

 • Zijn zedenromans ontvouwen nu een breder maatschappelijk perspectief, zijn psychologisch is stevig verankerd. De realistische observatie gaat nog steeds gepaard met sentiment en tendens.
 • Zijn buitenlandse voorbeelden zijn nu gericht op succesrijke Franse society auteurs zoals Octave Feuillet, Victor Cherbuliez, Hector Malot ea.
 • De best geslaagde zedenroman uit deze periode is ‘De nachtraven’ (1884). Het is tevens zijn meest realistische.

1887: Met de verhalen en novellenbundel ‘Fata Morgana’ neemt Snieders’ ouderdomsperiode een aanvang.

 • Snieders vormt zonder twijfel een essentiële schakel in de ontwikkeling van de Vlaamse prozaliteratuur. De draden van zijn intriges zijn uitgebreider en subtieler dan die van zijn voorgangers en generatiegenoten; zijn personages zijn genuanceerde, taal en stijl zijn beweeglijker en vooral beeldrijker.
 • Jammer dat hij wegens zijn journalistieke bezigheden nooit de tijd heeft genomen en de concentratie opgebracht om, naar het voorbeeld van Conscience een roman van blijvende betekenis te schrijven.

Hij werd geëerd met diverse ridderorden, een pauselijke onderscheiding en hij was eredoctor in de wijsbegeerte en letteren aan de Leuvense Hoogeschool.

19 november 1904: Overlijden te Borgerhout.

Epiloog
Het lichaam van August Snieders werd in 1976 herbegraven op het Schoonselhof onder een nieuw grafmonument, een ontwerp van beeldhouwer Albert Poels.

SMAAKMAKER

Voor vergroting, klik op de foto

Snieders August 5    Snieders August 5a

Meer over August Snieders

 • Jules Persyn, August Snieders en zijn tijd, 3 dln. (1925-26)
 • J. Grietens, Dr. August Snieders in leven en gedachten (1925)
 • R. Sterckens, De letterkunde in de Antwerpsche Kempen van 1830 tot 1900. (1935)
 • Gedenkboek eeuwfeest August Snieders, 1825-1925 (z.j.)
 • K. Wauters, Snieders, August, in: Nationaal biografisch woordenboek, dl 11 (1985)

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • WAUTERS, K., Het Vlaamse fictionele proza van Conscience tot Loveling. In: Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde in de 19de eeuw. Deel 1. pp. 202-218

 

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

 • Na het chronologisch overzicht volgt een overzicht alfabetisch op titel met vermelding van de datum van publicatie.
 • De  resultaten die deze bibliografie biedt zijn voorlopig. De ontbrekende gegevens met betrekking tot de uitgave zullen op een later tijdstip worden aangevuld.

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Bruxelles.
 • Universiteitsbibliotheek – Katholieke Universiteit Leuven

Om de foto’s van de fotogalerij te vergroten, klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1848 Myne eerste zangen. (poëzie)

1978: Uit deze bundel werd het lied ‘De orgelman’ opgenomen in “Vlaamse dorpsverhalen uit vroeger tijd”, pp 22-24.   Samenstelling dr. Tjaard W.R.de Haan. Utrecht: Het spectrum. Reeks: Prisma boeken. – Utrecht; vol. 1850
Antwerpen: P.E. Janssens, Drukker, Grooten-Kauwenberg. -149p.

Afmetingen: 22.50 x 14.50 (ingenaaid)
  inhoud

1851 Burgerdeugd. Een verhael uit vroeger dagen. (roman)

Met 4 platen van J.B. Wittkamp.
 Antwerpen: Drukkerij van J.P. Van Dieren & C°,, Coppenolstraet. -131p.

Afmetingen: 17.20 x 13 (ingenaaid)

1851 Beelden uit ons leven. (verhalenbundel)

Bevat: Een kunstenaar (pp 4 – 76), De arme Casper pp 77- 114), Verstootelingen (pp 115-160)
Antwerpen: s.n. -160p.E-location : FullText!
1851 De arme schoolmeester. (roman)

Met vier platen door J. B. Wittkamp.
1876: Heruitgave bij Antwerpen : J.P. Van Dieren & Comp. Deel van: Werken / Snieders, August. – Antwerpen, 1876 – 1878; vol. 1.
Ca [1893]:
Heruitgave bij Antwerpen : Drukkerij Van Os-De Wolf, [c.1893] Deel van: Geïllustreerde werken / Snieders, August. – Antwerpen, [c.1891] – 1893; vol. 1: 22.
1926: Heruitgave bij Antwerpen : Voor God en ’t Volk, 1926 Deel van: Werken / Snieders, August. – Antwerpen, 1924 – 1934; vol. 23

Antwerpen: J.P. Van Dieren & C°, Coppenolstraet. -146p.

Afmetingen: 18 x 13.50
1853: Vertaald n het Frans door Aug. Pujol als  Le maître d’école  Illustraties J.B. Wittkamp. Uitgever: Bruxelles n.n..

1852 Een stem uit de geschiedenis des vaderlands.
1853 De landverrader: roman met geschiedkundige herinneringen.

Met 4 platen van J.B. Wittkamp

1877: Heruitgave bij J.P. Van Dieren te Antwerpen met als titel De landverrader: eene fantazie.
1927: Heruitgave bij Maatschappij “Voor God en ’t Volk te Antwerpen Deel van: Werken / Snieders, August. – Antwerpen, 1924 – 1934; vol. 29

Antwerpen: Drukkerij van J.P. Van Dieren & C°. -144p.

Afmetingen: 17 x 13

1853 De dorpspastoor: historische tafereelen uit den tijd der Fransche overheersching (1807-1808). (novelle) Antwerpen: J.P. Van Dieren & C°. -216p.

 E-Location : FullText!

1854 De orgeldraaier. (verhaal) Antwerpen: J.P. Van Dieren & C°.
1855 De gasthuisnon: een verhaal uit onzen tyd. (roman)

Met teekeningen van J. Bernard Wittkamp.
 Antwerpen: J.P. Van Dieren & C°. -2 vol.
1854 Het bloemengraf ; eene vertelling uit de Noordbrabantsche Kempen. (novelle)

Met eene teekening van Jos. Bellemans ; op hout gesneden door Henry Brown.
 Antwerpen: J.P. Van Dieren & C°. -153p.
1856 De verstooteling: uit het hedendaagsche leven.

Met teekeningen van J. Bernard Wittkamp.
1878: uitgave bij J.P. Van Dieren & C°., Antwerpen.
1932: In Volledige Werken vol. 44.
 Antwerpen: J.P. Van Dieren & C°. -274p.
1857 In ’t vervallen huis. Drie herinneringen uit den jongelingstijd.
1858 De fortuinzoekers. (anti-uitwijknovelle) Antwerpen: J.P. Van Dieren & C°.
1859 Avond en morgen. (verhalenbundel)

Bevat o m Tante Trippelveld.
 Antwerpen: Van Es. -347p.
1860 Juffer Klepperman: eene vertelling uit de grensdorpen. Antwerpen: s n -71p.
1860 Heibloemke. (novelle)
1860 Mijn vriend de schilder.
1860 De Wolfjager. De Kempen in den Spaenschen tyd. (historische roman)

Met teekeningen van J. Bernard Wittkamp.
1931: Vertaald in het Catalaans El caçador de llops door J. dels D Uitgeverij: Libreria Catalónia, Barcelona.
Z d. : Vertaald in het Frans als Le tueur de loups.  Vertaler niet gekend. Uitgever: Editions L’Essor, Bruxelles. 194p.
Antwerpen: J.P. Van Dieren & C°. -2 dln. in 1 vol., 188 + 220p.
1861 Sneeuwvlokske: eene vertelling uit de dagen van den watersnood. (novelle)

1900: heruitgegeven als nr 2 in Flandria’s Novellen-Bibliotheek (zie aldaar).
 Antwerpen: J.P. Van Dieren & C°. -40p.
1861 Steven Waggelaar. (verhaal)

Later opgenomen in Oud Speelgoed I (1878)
1861 De broeikas van de roem. (verhaal)

Later opgenomen in Klokketonen II (1877)
1861 Een concert voor den arme. (verhaal)

Later opgenomen in Klokketonen II (1877)
1861 Au sein de la famille. (verhaal)

Later opgenomen in Klokketonen II (1877)
1862 Arme Julia.

Met 14 gravures van J. Bernard Wittkamp.
 Antwerpen: Van Es. -223p.
1862 Onder de straatlantaarn. (verhaal)

Later opgenomen in Oud Speelgoed II (1878)
1862 Levensconcerten.
1862 Volkenkunde. Het familie-leven in België.
1862 Sneeuwballen. (verhaal)

Later opgenomen in Klokketonen II (1877)
1864 Het Jan Klaessen-spel. (roman) Antwerpen: J.P. Van Dieren & C°. -202p.
1864 Op de bruiloft: geschiedenis van een Vielliebchen. Antwerpen: J.P. Van Dieren & C°. -172p.
1865 Verborgen geluk: tafereelen uit het hedendaagsche Antwerpsche leven.

1877: uitgave bij J.P. Van Dieren & C°., Antwerpen.
1892: in Geïllustreerde Werken
Amsterdam: Van Es. -101p.
1865 De koningin van het voetlicht. (verhaal)

Later opgenomen in Oud Speelgoed I (1878)
1865 Een waterdroppel.
1865 Brief van Yours aan den dichter. (verhaal)

Later opgenomen in Oud Speelgoed I (1878)
1865 Bescherm-engelen. (verhaal)

Later opgenomen in Klokketonen II (1877)
1865 Een vrouwenoproer. (verhaal)

Later opgenomen in Oud Speelgoed I (1878)
1866 Herinneringen uit het Vlaamsche leven.
1867 Het Zusterke der armen. Een verhaal uit het hedendaagsche leven. (roman) ’s Hertogenbosch: Bogaerts. -2 vol., 198 + 191p.
1867 In ’t vervallen huis: drie herinneringen uit den jongelingstijd. (raamvertelling)

Bevat: De ooievaars, Jan Scharesliep.
 Antwerpen: J.P. Van Dieren & C°.  -271p.
1868 Huizen bouwen. (verhaal)

Later opgenomen in Oud Speelgoed I (1878)
1868 De diplomaat. (verhaal)

Later opgenomen in Oud Speelgoed I (1878)

1868 Op pensioen. (verhaal)

Later opgenomen in Klokketonen I (1877)
1868 Wat een pruik kost. (verhaal)

Later opgenomen in Klokketonen I (1877)
1868 Graaf en valkenier. (verhaal)

Later opgenomen in Klokketonen I (1877)
1868 Het hertenkamp. (verhaal)

Later opgenomen in Klokketonen II (1877)
1869 Op den toren of ‘De inval der Franschen in 1792’ (historische roman) ’s Hertogenbosch: Bogaerts. -2 vol.
1869 Von’s en van’s. (verhaal)

Later opgenomen in Oud Speelgoed II (1878)
1869 Uit het leven ener vod. (verhaal)

Later opgenomen in Klokketonen II (1877)
1869 Naar Cayenne.

1877: bij J.P. Van Dieren & C°, Antwerpen in een bundelboek: De voetbranders: de Franschen in Noord-Brabant (1793) . Naar Cayenne: episoden uit de geschiedenis der Fransche Omwenteling . Job Jeurick . Chauvins in de 17. Eeuw.
1869 Chauvins in de XVII. eeuw. (voordracht)

1877: bij J.P. Van Dieren & C°, Antwerpen in een bundelboek: De voetbranders: de Franschen in Noord-Brabant (1793) . Naar Cayenne: episoden uit de geschiedenis der Fransche Omwenteling . Job Jeurick . Chauvins in de 17. Eeuw.
1870 Job Jeurinck. Eene novelle uit den ouden tijd.

1877: bij J.P. Van Dieren & C°, Antwerpen in een bundelboek: De voetbranders: de Franschen in Noord-Brabant (1793) . Naar Cayenne: episoden uit de geschiedenis der Fransche Omwenteling . Job Jeurick . Chauvins in de 17. Eeuw.
Antwerpen: J.P. Van Dieren & C°.
1870 De speelduivel. (roman)
1870 Giele-Goele. (novelle) Antwerpen: J.P. Van Dieren & C°.
1870 De voetbranders: de Franschen in Noord-Brabant (1793) (historische roman)

1877: bij J.P. Van Dieren & C°, Antwerpen in een bundelboek: De voetbranders: de Franschen in Noord-Brabant (1793) . Naar Cayenne: episoden uit de geschiedenis der Fransche Omwenteling . Job Jeurick . Chauvins in de 17. Eeuw.
’s Hertogenbosch: Bogaerts. -157p.
1872 De heer van ’t kasteel.
1872 Gedenkboek van den Oorlog in 1870 en 1871. (Geïllustreerde geschiedenis van den Frans-Duitschen Veldtocht).

Met portretten, oorlogstafereelen te land en te water, plannen en kaarten naar teekeningen van een aantal kunstenaars
Tekst van August Snieders.
Antwerpen: J. P. Van Dieren & Cie / Leiden: A. W. Sijthoff  / ’s Hertogenbosch / Amsterdam: Henri Bogaerts -320p
1872 Een door en door geleerd man. (verhaal)

Later opgenomen in Klokketonen II (1877)
1873 Lodewijk Gerrits.
1873 Oranje in de Kempen. Tafereelen uit den jare 1649. (historische roman) Antwerpen: J.P. Van Dieren & C°. -130p.
1874 Maria Stuart.
1874 Waar is de vader ?
1874 Villa Platella.
1874 Aan den oever der zee.
1874 De bestedeling.
1874 Mijn ezel te Blankenberghe.
1875 De koningin van ’t voetlicht.
1875 J.F. De Beucker.
1876 Oranje in de Kempen. (historische roman) ’s Hertogenbosch: Bogaerts. -130p. / Antwerpen: Van Dieren. -130p.
1876 Antwerpen in brand: tafereelen uit den jare 1576.

Gepubliceerd ter gelegenheid van de 300ste verjaring van de Spaanse Furie.
Antwerpen: J.P. Van Dieren & C°. -201 p.
1876 Anne-Dieu-le-Veut. (historische roman)

Nota: Een 17de eeuwse piratengeschiedenis. Vergezocht en weinig overtuigend.
 Amsterdam: Bogaerts. -121p.
1876 De geest van het vaderhuis.
1877 Hoppebellen.
1877 Reizen en reizigers.
1877 Een bezoek op den huize “De Braacken”.
1877 Klokketonen: herinneringen uit vroeger dagen I.

Bevat: Uit het leven ener vod, Op pensioen, Wat een pruik kost, Een jongen uit de Kempen, Graaf en valkenier, Mijn vriend de schilder, Sneeuwballen, Bescherm-engelen.
 Antwerpen: Van Dieren. –
1877 Klokketonen: herinneringen uit vroeger dagen II.

Bevat: Een bezoek op den huize “De Braacken”, Levensconcerten, De broeikas van den roem, Een door en door geleerd man, Het hertenkamp, Een concert voor den arme, Au sein de la famille, Giele-Goele, Mijn ezel te Blankenberghe, De geest van het vaderhuis.
 Antwerpen: J.P. Van Dieren & C°. –
1877 De voetbranders: de Franschen in Noord-Brabant (1793) . Naar Cayenne: episoden uit de geschiedenis der Fransche Omwenteling . Job Jeurick . Chauvins in de 17. Eeuw  Snieders August 1 Antwerpen: J.P. Van Dieren & C°. -206p.
1878 Oud speelgoed I.

Bevat: Sneeuwvlokske, Steven Waggelaar, Huizen bouwen, De diplomaat, De koningin van het voetlicht.

1923: Het verhaal ‘Sneeuwvlokske’ wordt opgenomen in ‘Vijf Vlaamsche Novellen’ in de reeks Keurboeken voor Middelbaar en Normaalonderwijs nr 3. Uitgever: De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen. Bezorgd door C De Baere en J. Verboven. Latere uitgaven: 1923 (2de druk); 1928 (4de druk); 1930 (5de uitgave); 1937, (8ste druk), 1939 (10de druk); 1942 (12de druk)

  ’s Hertogenbosch: Bogaerts. / Antwerpen: J.P. Van Dieren & C°.
1878 Oud speelgoed II.

Bevat: Een vrouwen-oproer, Onder de straatlantaarn, Villa Platella, Aan den oever der zee, Een waterdroppel, Brief van Yours aan den dichter, De bestedeling, Hoppebellen, Reizen en reizigers, Von’s en van’s.
 ’s Hertogenbosch: Bogaerts. / Antwerpen: J.P. Van Dieren & C°.
1878 Gedenkboek van den oorlog in 1877-1878 ; Geïllustreerde geschiedenis van den Russisch-Turkschen veldtocht. Leiden: Sijthoff. -236p.
1879 Kerstnacht.
1879 De kraaien zullen ’t uitbrengen.
1880 Alleen in de wereld: een verhaal uit onze dagen. Antwerpen: De Coker en Van ’t Velt. -306p.

Reeks: Davidsfonds nr 25
1880 Republica en Dargonne. (historische roman)
1880 Verlos ons van den kwade.
1882 Zoo werd hij rijk: een verhaal uit onze dagen. Turnhout: Jozef Plichal-Roosen. -320p.
1882 Bloemen op het harde pad.
1882 Gevallen ster.
1882 Op de punt van den degen.
1884 De nachtraven. Een verhaal uit onze dagen. (roman) Antwerpen: Uitgever Henri Claes, (Klein Markt 9) . -339p.

Afmetingen: 21 x 13.50

1887 Fata Morgana. Beelden uit het leven. (verhalen- en novellenbundel)

Bevat: o m Op den kruisberg; Wim en Grim; Stille wateren, diepe gronden.
Antwerpen: Drukkerij Van Os-Dewolf ; Louvain: lib. Charles Peeters. -327p.

Omslag: Uitgave van het Davidsfonds N° 53
1888 Levensschets van Dr J. Renier Snieders, buitenlandsch eerelid der koninklijke vlaamsche academie. Gent: imp. et lib. S. Leliaert : A. Siffer et Cie. -27p.

Ook in: Jaarboek der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal-en Letterkunde 1889, 58-80p.
1889 Onze boeren – Tooneelen uit den Boerenoorlog van 1798 (historische roman, met historische noten) Antwerpen: Drukkerij Van Os-De Wolf. -232p.
1889 Vijftig jaren geleden (karakters en silhouetten). Gent: A. Siffer. -38p.

Overdruk uit: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde p. 354-386.
1889 Het kwartier Kempenland. Folklore uit de XVIIde en de XVIIIde eeuw. Gent: A. Siffer. -80p.

Overdruk uit: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde.
1889 Redevoering uitgesproken in het sterfhuis van J. De Laet.
1891 De roman. (essay) Gent: A. Siffer. -26p.

In: Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal-en Letterkunde 1891, 349-370pp.
1891 De Sansculotten in België.

Teekeningen van Cesar Geerinck
 Gent:: Siffer ; Antwerpen : Van Os-De Wolf. -284p.

Reeks: Geillustreerde werken / A. Snieders
1891
-1893
Geillustreerde werken / Dr A. Snieders
De reeks bevat volgende titels:

De nachtraven, 148 p. BEF 1.00. Antwerpen in brand, 157 p. BEF 1.00. Alleen in de woreld, 144 p. BEF 1.00. Fata Morgana, 144 p. BEF 1.00. De wolfjager, de Kempen in den spaanschen tijd, 135 p. BEF 1.00. Zoo werd hij rijk, 140 p. BEF 1.00. Het zusterke der armen, 106 p. BEF 0.75. In’t vervallen huis. Ooievaars. Hoog vliegen. Scharesliep. Gerrits, 106 p. BEF 0.75. Anne Dieu-le-veut, 103 p. BEF 0.75. De gasthuisnon, 101 p. BEF 0.75. Oranje in de Kempen, 88 p. BEF 0.75. Waar is de vader ?, 69 p. BEF 0.50. De kraaien zullen’t uitbrengen, 61 p. BEF 0.50. Op de Bruiloft, 56 p. BEF 0.50. Verborgen geluk, 53 p. BEF 0.50. De orgeldraaier, 54 p. BEF 0.50. Het bloemengraf, 52 p. BEF 0.50. Villa Pladelle. De giftbrief van’t jaar 922, 50 p. BEF 0.50. De speelduivel, 48 p. BEF 0.50. Op de punt van den degen, 48 p. BEF 0.50. De arme schoolmeester, 46 p. BEF 0.50. De fortuinzoekers, 44 p. BEF 0.50. Gevallen ster, 16 p. BEF 0.25
Gent : Siffer ; Antwerpen : Van Os-De Wolf.
1892 Johan-Alfried de Laet. Gent: A. Siffer. -40p.

In: Jaerboek der Koninklijke Vlaamsche Academie 6 (1892). 67-102p.
1893 Dit sijn Sniderien – dat is Loef- ende Beeltwerc – die hevet gheteikent ende ghesneden. (verzameling korte verhalen)

Met o a ‘Mijn dorpke en mijn huis’, ‘Freule Faasheim’, ‘Judas’
Turnhout: Jozef Plichal. -268p.

Omslag: Uitgave van het Davids-fonds, Nr 83
1894 Nalezingen over Bilderdijk. Gent: A. Siffer. -46p.

Overdruk uit: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde.
1895 Ryfka. Antwerpen in het middel der XVIIIe eeuw. Turnhout: Jozef Plichal. -183p.
1898 Scherpenheuvel. Historische beelden en schilderingen uit de dagen der infanten Albertus en Isabella. Turnhout: Jos. Splichal. -224p

 POSTUUM GEPUBLICEERD

1900 Sneeuwvlokske. (novelle)

Omslag: G. Geirnaert.
1861:
eerste uitgave bij J.P. Van Dieren, Antwerpen.
1878: opgenomen in Oud Speelgoed I
Snieders August 9 sneeuwvlokske Gent: Drukkerij Plantyn (Naamlooze Vennootschap) Korte Koestraat 3a. – 40 p.

Reeks: Flandria’s Novellen-Bibliotheek nr 2.
Afmetingen:  20.70 x 13.70  (ingenaaid)
Drukkerij Geirnaert-Vandesteene
1924-
1934
Volledige werken.

49 delen
Voor de volledige lijst zie hieronder
Antwerpen: Maatschappij “Voor God en ’t Volk”: drukk. K. Dirix-Van Riet.
1925 Over tentoonstellingen / Werken van Dr. August Snieders ; Uit het “Handelsblad” saamgelezen door Dr. Jul Persyn. Antwerpen: Maatschappij “Voor God en ’t Volk” : druk. K. Dirix-Van Riet. -219p.
1954 Op de toren. (historische roman) In: “Vlaamse cassette, deel II”
1975 August Snieders’ Werken: Omnibus 1.

Bevat: Jan Scharesliep, Het kwartier Kempenland, De wolfjager, De ooievaars.
Illustraties Gijs Mertens
Gent: Drukkerij Het Volk N.V. / Retie: Kempische Boekhandel. -344p.
1976 August Snieders’ Werken: Omnibus 2.

Bevat: De kraaien zullen het uitbrengen (pp 5-100); Stille waters diepe gronden ( pp 101-146); Op “den toren” ( pp 147-353).
Met tekeningen van Gijs Mertens, Wittkamp, Geerinck e a .
Spelling en taal aangepast door Dr. F. Verachtert en Lic. L. Luyten.
Snieders August 10 Gent: Drukkerij Het Volk N.V. -353p.

Afmetingen: 21.70 x 15 ((gebonden  – harde simili lederen kaft met stofomslag)
© 1976 Kempische Boekhandel Retie
1976 August Snieders’ Werken: Omnibus 3.

Bevat: Het bloemengraf, De speelduivel, Op de bruiloft, Wim en Grim.
Gent: Drukkerij Het Volk N.V. / Retie: Kempische Boekhandel-353p.

Afmetingen: 21.70 x 15 ((gebonden  – harde simili lederen kaft met stofomslag)
© 1976 Kempische Boekhandel Retie
1978 De orgelman (gedicht uit Myne eerste zangen, 1848). 1978 Vlaamse dorpsverhalen In: “Vlaamse Dorpsverhalen uit vroeger tijd” pp 22-24.

Gekozen en toegelicht door dr. Tjaard W.R.de Haan. Utrecht: Het spectrum. Reeks: Prisma boeken. – Utrecht; vol. 1850
1979 Snieders’ Werken: Omnibus 4.

Bevat: Zo werd hij rijk (pp 5-228);  Fata Morgana (pp 229-276); 24 (pp 275-310).
Tekeningen van Herman Van der Werf
snieders-august-6 Bladel: Uitgeverij Brabant Boeken. -310p.

Afmetingen: 22 x15 (gebonden  – harde simili lederen kaft met stofomslag)
© 1979 Kempische Boekhandel Retie
1981 De voetbranders, of : De Fransen in Noordbrabant (1793)

Bewerkt door A. van Hageland
Antwerpen: Beckers. -242p.

Reeks: Vlaamse Volksboeken. 1981:6
1986 Oranje in de Kempen gevolgd door De verrader

Nieuwe Nederlandse bewerking van A. van Hageland.
Met zw/w tekeningen.
Aartselaar: Vlaams Boekenfonds. -224p.

Afmetingen: 25 x 19.50 (kunstlederen kaft)
Reeks: Vlaanderens Glorie

 

VOLLEDIGE WERKEN VAN AUGUST SNIEDERS 1924-1934

Uitgever: Antwerpen: Maatschappij “Voor God en ’t Volk” : druk. K. Dirix-Van Riet.

1924

 • I: Anne Dieu-le-Veut. -179p.
 • II: Scherpenheuvel: historische beelden en schilderingen uit de dagen der infanten Albertus en Isabella. -212p.
 • III: De gasthuisnon. -213p.
 • IV – V: Oud speelgoed.

1925

 • VI: Waar is de vader? -111p.
 • VII: Dit sijn snideriën: dat is Loef- ende beeltwerc die hevet gheteikent ende ghesneden doctor August Snieders. -223p.
 • VIII: De wolfjager. Vol. 1
 • IX: De wolfjager. Vol. 2
 • X-XI: Alleen in de wereld: een verhaal uit onze dagen.
 • XII: Yolande: lyrische legende in drie deelen . Blanchefloor: ballade. -23p.
 • XIII: De orgeldraaier: eene geschiedenis uit den jare 1817. -110p.
 • XIV: Het bloemengraf: eene vertelling uit de Noordbrabantsche Kempen. -110p.

1926

 • XV: Op de bruiloft: geschiedenis van een Vielliebchen. -119p.
 • XVI-XVII: Antwerpen in brand: tafereelen uit den jare 1576.
 • XVIII: De dorpspastoor: uit de dagen der Fransche overheersching. -157p.
 • XIX: Karakters en silhouetten. -173p.
  • Bevat: Vijftig jaar geleden, Levenschets van Dr. J. Renier Snieders, Willem Ogier en zijn tijd, Redevoering uitgesproken in het sterfhuis van de heer J. De Laet, Nalezingen over Bilderdijk, De oude heer Smits, Volkenkunde. Het familie-leven in België.
 • XX: Burgerdeugd: een verhaal uit vroeger dagen. -95p.
 • XXI: De kraaien zullen het uitbrengen: een verhaal uit de Antwerpsche Kempen. -132p.
 • XII: Zoo werd hij rijk: een verhaal uit onze dagen. -302p.
 • XIII: De arme schoolmeester. -96p.
 • XXIV: Het zusterken der armen: een verhaal uit onze dagen. -230p.
 • XXV: De fortuinzoekers : een verhaal uit Noordbrabant. -93p.
  • Bevat: Inleiding; I. De beukenboom; II. Verhuizen; III. Op weg naar Amerika; IV. Een brief uit de andere wereld; V. Bedrogen hoop; VI. Oost west thuis best.
  • Snieders August 3
 • XXVI: Oranje in de Kempen: tafereelen uit den jare 1649. -188p.

1927

 • XVII: Klokketonen: herinneringen uit vroeger dagen. Vol 1
  • Bevat: Uit het leven ener vod, Op pensioen, Wat een pruik kost, Een jongen uit de Kempen, Graaf en valkenier, Mijn vriend de schilder, Sneeuwballen, Bescherm-engelen.
 • XXVIII: Klokketonen: herinneringen uit vroeger dagen. Vol 2
  • Bevat: Een bezoek op den huize “De Braacken”, Levensconcerten, De broeikas van den roem, Een door en door geleerd man, Het hertenkamp, Een concert voor den arme, Au sein de la famille, Giele-Goele, Mijn ezel te Blankenberghe, De geest van het vaderhuis.
 • XXIX: De landverrader: eene fantazie. -104p.
 • XXX: Ryfka: Antwerpen in het midden der 18de eeuw. -137p.

1928

 • XXXI: Op de punt van den degen: een verhaal. -102p.

1929

 • XXXII: De Sansculotten in België: verhalen uit den Franschen tijd. -281p.
 • XXXIII: De voetbranders. -161p.
 • XXXIV: Naar Cayenne. -174p.

1930

 • XXXV: Arme Julia. -136p. 1930
 • XXXVI: Het Jan-Klaassen-spel: met levende beelden uit onzen tijd. -183p.
 • XXXVII: Avond en morgen: uit het Vlaamsche kunst- en volksleven. -256p.

1931

 • XXXVIII: Villa Pladelle: de giftbrief van ’t jaar 922. -107p.
 • XXXIX: Fata morgana: beelden uit het leven vol 1.
 • XL: Fata morgana: beelden uit het leven Vol 2.

1932

 • XLI: De speelduivel: uit het leven van een kassier. -223p.
 • XLII: In ’t vervallen huis: drie herinneringen uit den jongelingstijd. -239p.
  • Bevat: Inleiding; I. De Ooievaars; II. Hoog vliegen en diep vallen. III. Jan Scharesliep; Lodewijk Gerrits.
 • XLIII: Onze boeren: tooneelen uit den Boerenoorlog van 1798. -205p.
 • XLIV: De verstooteling: tafereelen uit onzen tijd . Stomme Nora: eene schets uit Noord-Brabant . Kreupele Dorus. -215p.
 • XLV: De nachtraven: een verhaal uit onze dagen. -320p.

1933

 • XLVI: Maria Stuart: historische voordracht.-160p.
 • XLVII: De heer van ’t kasteel, naar het leven getekend. -143p.

1934

 • XLVIII: Beelden uit ons leven. -171p.
 • XLIX: Allerlei. -147p.

 

ALFABETISCH OVERZICHT EERSTE DRUKKEN

 • Alleen in de wereld. 1880
 • Allerlei. Bevat:  Een droom, De roman, Zaterdagavond, Kerstmis in de kerk en Kerstmis in huis, Twee dichterlijke vrouwen, Verlos ons van den kwade, Gevallen ster).
 • Anne Dieu-le-veut. 1876
 • Antwerpen in brand. Tafereelen uit den jare 1576. 1876
 • Arme Julia. 1862
 • De arme schoolmeester. 1851
 • Avond en morgen. 1859
 • Beelden uit ons leven: Een kunstenaar-De arme Casper- Verstootelingen. 1851
 • Blancefloer
 • Het bloemengraf. Een vertelling uit de Brabantsche Kempen. 1855
 • Bloemen op het harde pad. 1882
 • Burgerdeugd. Een verhaal uit vroeger dagen. 1851
 • Chauvins. 1869
 • Dit zijn sniderieën. 1893
 • De dorpspastoor. Uit de dagen der Fransche overheersing. 1853
 • Eenige peerlen uit Dr. Snieders’ letterkrans.
 • Het eerekruis.
 • Fata Morgana. 1887
 • Fortuinzoekers. Een verhaal uit Noord-Brabant. 1858
 • De gasthuisnon. 1855
 • Gedenkboek der Sniederfeesten.
 • Gevallen ster. 1882
 • De heer van ’t kasteel – Glimwormpken. 1872
 • Hoog vliegen, diep vallen.
 • In ‘vervallen huis. Drie herinneringen uit de jongenstijd.1857 & 1867
 • Jan-Klaassen-spel met levende beelden uit onzen tijd. 1864
 • Jan scharesliep.
 • Juffer Klepperman. 1860
 • Karakters en silhouetten. 1889
 • Kerstnacht. 1879
 • Klokketonen. Herinneringen uit vroeger dagen. 2 dln. 1877
 • De kraaien zullen ’t uitbrengen. Uit de Antwerpse Kempen.1879
 • De landverrader. Een fantazie. 1853
 • Maria Stuart. 1874
 • Myne eerste zangen. 1848
 • Naar Cayenne. 1869
 • De nachtraven. 1884
 • Onze boeren. Tooneelen uit de Boerenoorlog van 1798.  1889
 • Op de bruiloft. Geschiedenis van een vielliebschen. 1864
 • Op de punt van den degen. Een verhaal. 1882
 • Op den toren (De Sansculotten in België). 1869
 • Oranje in de Kempen. Tafereelen uit den jare 1649.  1876
 • De orgeldraaier. Geschiedenis uit den jare 1817.  1854
 • Oud speelgoed. 2 dln. 1878
 • Over tentoonstellingen.
 • Ryfka. Antwerpen in het midden der 18de eeuw. 1894
 • De Sansculotten in België (Verhaal uit de Fransche tijd (1792). 1891
 • Scherpenheuvel. 1898
 • Sneeuwvlokje. 1862
 • De speelduivel. 1870
 • Een stem uit de geschiedenis des vaderlands. 1852
 • Verborgen geluk. 1865
 • De verstooteling – Stomme Nora – Kreupele Dorus 1856
 • Villa Pladella. De gifbrief van ’t jaar 922. 1881
 • De voetbranders. 1870
 • Waar is de vader ? 1874
 • De wolfjager, 2dln. Historische roman (1566-1567). 1860
 • Yolande
 • Zoo werd hij rijk. Verhaal uit onze dagen. 1882 ook 1893
 • Het zusterken der armen. Verhaal uit onze dagen. 1867