home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Snieders, August

Maakt deel uit van:

August Snieders

Bladel, 8 mei 1825 – Borgerhout, 19 november 1904

Journalist en letterkundige

Als journalist kan hij nauwelijks te hoog worden ingeschat. Hij slaagde erin om voor het eerst een Vlaamse krant naar inhoud en vorm op het niveau van de grote (Franstalige) Belgische kranten te brengen.

Het literaire oeuvre van Snieders omvat voornamelijk dorpsromans, historische romans en burgerlijke zedenromans.
Aanvankelijk schrijft hij vanuit een sociaal progressieve en tolerante maatschappijvisie, maar geleidelijk evolueert hij naar een militant en weinig verdraagzaam kerkelijk katholicisme.

Toch enkele opmerkelijke uitschieters:  Alleen in de wereld (1880) en Zoo werd hij rijk (1882) tonen een realistisch en getrouw beeld van de 19de eeuwse burgerlijke samenleving. De nachtraven laten ons een blik werpen achter de keerzijde van de Antwerpse high society. Fata Morgana (1887) en Dit zijn sniederieën (1893) behoren wellicht tot het beste van wat het realisme in de Vlaamse literatuur heeft voortgebracht.

August Snieders vormt zonder twijfel een essentiële schakel in de ontwikkeling van de Vlaamse prozaliteratuur.

Zijn intriges zijn uitgebreider en subtieler dan die van zijn voorgangers en generatiegenoten; zijn personages zijn genuanceerder, taal en stijl zijn beweeglijker en vooral beeldrijker.

 

BIOGRAFIE

8 mei 1825: Geboren te Bladel (Noord-Brabant). Zijn ouders waren Johan Theodoor,  (1772-1842) (bierbrouwer en hereboer), en Johanna Maria Helsemans, (1783-1856). Ze wonen aan de Markt in een pand dat de naam Sniedershuis kreeg.

 • Hij is de jongste uit dit gezin met 9 kinderen. Zijn dertien jaar oudere broer Jan Renier (1812-1888) geneeskundige van beroep, verwerft ook bekendheid als letterkundige.
 • In tegenstelling tot Jan Renier, is August grotendeels autodidact; na de lagere school ontvangt hij enkel nog privé-onderricht van de dorpsonderwijzer.

 1842-1843: Gaat een tweetal jaar in de leer als aspirant letterzetter bij drukker P.L. Van Santen te ’s-Hertogenbosch.

1844: Terug in Antwerpen kan hij aan de slag op de drukkerij van zijn streekgenoot Johannes P. van Dieren. Die had een kundige zetter nodig voor zijn nieuwe krant, Het Handelsblad van Antwerpen, waarvan op 15 december van hetzelfde jaar het eerste nummer van de pers loopt.

 • Van bij zijn aankomst te Antwerpen neemt hij dadelijk deel aan het plaatselijke literaire leven: in de vereniging De Ongeachten maakte hij kennis met Eugeen Zetternam en vooral Lodewijk Gerrits, die zijn beste vriend werd
 • In de rederijkerskamer De Olijftak kwam hij in contact met Theodoor van Ryswyck, Jan van Rijswijck, Hendrik Conscience, Jan J. de Laet, Pieter F. van Kerckhoven en anderen.
 • Van zijn Antwerpse vrienden dienen naast Gerrits, de dichter P.J. Hndrickx en de schilder J B Wittkamp vermeld. Deze laatste heeft heel wat van zijn boeken van illustraties voorzien.

1845: De jonge Snieders blijkt ook bijzonder vlot de pen te kunnen hanteren, zodoende  verhuist hij snel van de zetterij naar de redactie.

 • In 1845 al werd hij onder-redacteur;
 • In 1847, na het ontslag van Lodewijk Vleeschouwer, wordt hij redacteur
 • Op 1 januari 1849 ten slotte wordt hij hoofdredacteur.

Vanaf 1845 begint hij eigen werk te publiceren. Verzen, korte verhalen en schetsen vinden hun weg naar de literaire tijdschriften van toen: het Muzen-Album, Het Vaderland en de Vlaemsche Letterbode, Het Taelverbond, De Vlaemsche Rederyker, De Vlaemsche School

TWEE PARALLELE CARRIERES

1848: Een eerste publicatie in boekvorm, een dichtbundel, ziet het licht met als titel Myne eerste zangen.

 • Daarin vindt men o a het gedicht ‘De orgelman‘, een proletarisch volkslied, populair in de 19de eeuw. Het leunt aan bij Theodoor Van Rijswijcks ‘Orgeldraeyer‘ en ‘Liedje van den Liereman‘ (1846 in Volksliedjes)

1 januari 1849 – 10 juli 1899:  Vierentwintig jaar en hoofdredacteur bij het Handelsblad. Hij zal via deze krant en zijn literaire boeken een halve eeuw het culturele en politieke leven beïnvloeden.

 • Onder zijn beheer wordt “Het Handelsblad” de belangrijkste Vlaamse krant van zijn tijd, en hijzelf de meest toonaangevende journalist van de negentiende eeuw. Hij is en zal steeds een overtuigd verdediger zijn van de katholieke en Vlaamse idealen. In het 19de-eeuwse Vlaanderen is dat zonder meer een unieke journalistieke loopbaan.
 • Daarnaast is Snieders ook medeoprichter en mederedacteur van het tijdschrift Noord en Zuid (1862-1869), stichter van het weekblad De Huisvriend (1865), medestichter (1868) en tot 1884 hoofdredacteur van de Belgische Illustratie.

Maar ook novellen en romans volgen in gestaag tempo. Niet alleen in Vlaanderen wordt hij een veelgelezen auteur, ook in Nederland is hij een bekende naam. Verschillende van zijn romans zullen trouwens eerst in Nederland verschijnen of gelijktijdig in beiden landen.

1851: Zijn eerste verhalenbundel ‘Beelden uit ons leven’ en de romans ‘Burgerdeugd’ en ‘De arme schoolmeester’ zijn uitingen van een diepe gemoedscrisis, een en al romantische emotionaliteit, veroorzaakt door de negatieve ervaringen van de jonge auteur met de maatschappij van zijn tijd, die naar zijn mening alle ideaal verstikt en een en al ongerechtigheid is.

Burgerdeugd: een lyrische in Lamennaisiaanse stijl geschreven. Met burger wordt het gewone volk bedoeld dat qua morele adel de geboorteadel verre overtreft. Invloeden van Conscience (vooral De engel des doods en de geest des kwaeds), Zetternam en Lode Gerrits.

1853: Vanaf ‘De dorpspastoor’(1853) maakt hij meer en meer gebruik van populaire verhaalrecepten.

 • Het titelpersonage geeft nog wel gestalte aan een ideaal dat hem nauw aan het hart lag: een sociaal bewogen en tolerant christendom als enige toevlucht in een boze wereld; de pastoor is nog eerder een evangelische figuur dan een kerkelijke. Maar de handeling bezit reeds de ingrediënten van een avonturenroman.

1855: Vooral ‘De gasthuissnon’ wordt een 19de eeuwse Vlaamse bestseller die volop baadt in het triviale.

 • Opmerkelijk is dat zijn aanvankelijke evangelische streven hier uitgesproken kerkelijk en militant katholiek is geworden. Zijn sociaal engagement heeft elke revolutionair elan verloren. Hij berust in de standenmaatschappij, op voorwaarde dat de meerdere zich solidair toont met de mindere.
 • De nadruk waarmee de auteur het hoofdpersonage (zuster Mathilde) en de vrouwelijke clerus verheerlijkt, en ongeloof met morele verwording gelijkstelt, maakt het werk tot een tendensroman.
 • Dit tendens-element zal voortaan openlijk of verdoken in zijn verhaalkunst aanwezig blijven.
 • Het boek loopt wat parallel met wat de journalist August Snieders in de krant verdedigt en dient dus gelezen te worden tegen de achtergrond van de heftige controverse tussen katholieken en liberalen, voorafgaand aan het wetsontwerp op de liefdadige stichtingen van 29 februari 1856.

1858: Publicatie van ‘De fortuinzoekers’, geschreven om de emigratie naar Amerika een halt toe te roepen. Een regelrechte waarschuwing aan het adres van de landverhuizers, die door geldzucht worden misleid.

 • Is een complete antipode van Zetternam’s ‘Een middeltje om ryk te worden’ (1853). Bezit onmiskenbaar tendenskarakter.
 • Snieders beschouwt de landverhuizing als verraad aan eigen bodem, ingegeven door geld- en bezitsdrang, een visie die –gezien de agrarische toestanden- niet te verrechtvaardigen was.
 • Toch behoort dit werk tot zijn betere dorpsromans. Treffend is de evocatie van de landelijke patriarchale wereld met haar eenheid van natuur en mens, zoals gesymboliseerd door de imposante beukenboom, ontmoetingsplaats van de dorpelingen.

NAAR EEN MEER REALISTISCHE LITERATUURVISIE

1860:  Omstreeks 1860 evolueert ook August Snieders naar een meer objectiverende kunst. Er is nog idealisering maar het realisme weegt geleidelijk aan door.

 • Tante Trippelveld’ uit de verhalenbundel ‘Avond en morgen’ (1860) geeft een portret ‘naar de werkelijkheid getekend’ van een huichelachtige oude vrijster en kwatong, die door haar roddels het prille geluk van een bankiersdochter  en vervolgens ook haar vader ten gronde richt. Ook de compositie is ongewoon: de verteller presenteert het verhaal in fragmentarisch, gelardeerd met commentaren en sarcastische opmerkingen gegeven door…de saterkoppen op de eikenhouten pronkkast.
 • Avond en morgen verscheen in Nederland bij de Gebr. Van Es te Amsterdam. Een 2de druk verscheen pas in 1877 als onderdeel van Snieders’ Volledige Werken.

1862: Richt Noord en Zuid op, een ‘maandschrift voor kunsten, letteren en wetenschap’, dat tot 1869 verscheen.

 • Het tijdschrift vertolkt de pro-Nederlandse gezindheid die de boventoon voerde in Antwerpse katholieke milieus en waarvan hij mettertijd een belangrijke woordvoerder werd.

1863:  Het Jan Klaessen-spel is zijn meest realistisch boek. Het toont duidelijk invloeden van de Engelse humoristen (Thackeray).

 • Eigenlijk was het bedoeld als een Vlaamse ‘Comédie humaine’, maar het blijft bij dit ene boek.
 • Geeft een voortreffelijk beeld van de 19de eeuwse sociale geledingen in Antwerpen.

1865: Trouwt met juffrouw Hendrika Maria Kets, een Antwerpse. Hun huwelijk zal twee kinderen kennen.

1865: Een nieuw tijdschrifteninitiatief . De uitgave van ‘De Huisvriend’ een ‘weekblad voor stad en dorp’, waarin hij een keur uit het Handelsblad publiceerde.

1867:  In In ’t vervallen huis – een raamvertelling, naar het voorbeeld van ‘Op ’t Eksterlaar’ van Domien Sleeckx – herdenkt hij de eerste bloeitijd van de Vlaamse letteren te Antwerpen door de literaire bijeenkomsten te evoceren op de fameuze zolder van de dichter P.J. Hendrickx (1822-1879).

1860-1869: Twee opmerkelijke historische romans: ‘De Wolfsjager’ (1860), een breed opgezet fresco van de Kempen tijdens de Spaanse overheersing (1566-1580) en ‘Op den toren’ (1869) dat de inval van de sansculotten in Antwerpen tot onderwerp heeft..

 • In beide romans is een goed evenwicht bereikt tussen persoonlijke verbeelding en geschiedkundige feiten. Beide boeken bevatten intens poëtische passages, de auteur laat zijn fantasie de vrije teugel, maar het feitenmateriaal wordt strak in de hand gehouden.

1868-1884: J. P. van Dieren vertrouwt hem het hoofdredacteurschap toe van “De Belgische Illustratie”, de Vlaamse tegenhanger van de een jaar eerder gelanceerde Hollandse periodiek De Katholieke Illustratie.

Zijn faam als gedegen journalist en populaire romancier maken hem in de jaren 1870 tot een van de leidinggevende figuren van het Vlaamse maar ook het Belgische cultuurleven.

JAREN VAN CONSOLIDATIE

De jaren zeventig

De meest waardevolle publicaties uit deze periode zijn de verhalen- en novellebundels ‘Klokketonen’ (1877) en ‘Oud speelgoed’ (1878) hoewel beide bundels voor meer dan de helft bestaan uit stukken van een tiental jaren voordien zijn geschreven.

Eén tekst verdient speciale aandacht, niet enkel voor de kennis van Snieders’oeuvre, maar ook voor een beter begrip van de 19de eeuwse Vlaamse letterkunde in het algemeen: ‘De geest van het vaderhuis’(1876) uit Klokketonen.

 • De begrafenis van een van zijn broers in zijn geboortedorp is aanleiding tot bezinning op de landelijke patriarchale leefwereld waarin hij opgroeide. Hij voelt aan dat ‘de geest van het vaderhuis’ dat hem steeds tot richtsnoer en maatstaf van zijn handelen diende, de toekomst niet zal overleven.
 • We zien hier dat Snieders’ conservatisme en het tendenskarakter van zijn werk in schril contrast staat tot zijn realistische opmerkingsgave. Of het nu gaat over liberale vrijzinnigheid, het gelddenken of het socialisme, het waren allemaal inbreuken op de integriteit van een levensstijl die het individu zinvol verbond met natuur, bovennatuur en evenmens en die geld, arbeid een ondergeschikte, dienende plaats toekende.
 • Het zijn bladzijden van een historische en literaire waarde, van hoog stilistisch niveau, waarin de auteur zich als mens en kunstenaar misschien het volledigst heeft uitgesproken;

De historische romans uit deze periode – waarvan de handeling zich hetzij in de 17de eeuw bevindt (Oranje in de Kempen (1876) of Anne Dieu-le-Veut (1876)),  hetzij in de 18de eeuw (Republica en Dargonne (1879) of Ryfka (1893)) – neemt de studie van ge geschiedkundige feiten en toestanden een zodanige plaats in dat het fictionele er haast onder bezwijkt.

Onze boeren – Tooneelen uit den Boerenoorlog van 1798 (1889), ging daarin het verst. In tegenstelling tot de roman van Hendrik Conscience over hetzelfde onderwerp, behandelt Snieders de geschiedenis nauwgezet werkelijkheidsgetrouw, maar haalt daardoor het élan uit de roman.

Overigens ziet Snieders zelf – zoals hij in zijn lezing over de roman in 1891 uitlegt – dat helemaal anders. Volgens hem is zijn roman zeer geslaagd omdat hij aan de doelstelling van de roman volledig tegemoet komt: bijdragen tot een grondigere kennis van de vaderlandse geschiedenis.

De jaren tachtig

Er komt opnieuw vaart in Snieders’ verhaalkunst.

 • Zijn zedenromans ontvouwen nu een breder maatschappelijk perspectief, zijn psychologisch is stevig verankerd. De realistische observatie gaat nog steeds gepaard met sentiment en tendens.
 • Zijn buitenlandse voorbeelden zijn nu gericht op succesrijke Franse society auteurs zoals Octave Feuillet, Victor Cherbuliez, Hector Malot ea.

1884: De zeer geslaagde zedenroman – een parel van realistische literatuur uit deze periode – is ‘De nachtraven’ waarin hij de keerzijde toont van de Antwerpse high society en uitmunt door een bij momenten beklemmende sfeerschepping.

1887: Met de verhalen en novellenbundel ‘Fata Morgana’ neemt Snieders’ ouderdomsperiode een aanvang.

[1891] – 1893: Er komt een eerste uitgave van het verzamelde werk van de auteur op de markt in 24 deeltjes uitgegeven door A. Siffer te Gent.

Snieders vormt zonder twijfel een essentiële schakel in de ontwikkeling van de Vlaamse prozaliteratuur. De draden van zijn intriges zijn uitgebreider en subtieler dan die van zijn voorgangers en generatiegenoten; zijn personages zijn genuanceerde, taal en stijl zijn beweeglijker en vooral beeldrijker.

Jammer dat hij wegens zijn journalistieke bezigheden nooit de tijd heeft genomen en de concentratie opgebracht om, naar het voorbeeld van Conscience een roman van blijvende betekenis te schrijven.

Hij werd geëerd met diverse ridderorden, een pauselijke onderscheiding en hij was eredoctor in de wijsbegeerte en letteren aan de Leuvense Hoogeschool.

 • 1870: Voor zijn verdiensten als katholiek journalist benoemd Paus Pius IX hem tot ridder in de orde van Sint Gregorius de Grote.
 • 1877: Op grond van zijn preestaties als journalist en auteur benoemd Koning Leopold II hem tot ridder en in 1895 tot officier in de Leopoldsorde
 • 1884: Eredoctoraat van de Katholieke Universiteit van Leuven
 • 1886: Associé van de Académie Royale de Belgique en lid van de in dat jaar opgerichte Koninklijke Academie voor Taal- en Letterkunde.
 • 1888: Paus Leo XIII verleent hem – als eerste Vlaming – het ereteken Pro Ecclesia et Pontifice

19 november 1904: Overlijden te Borgerhout.

Epiloog

Het lichaam van August Snieders werd in 1976 herbegraven op het Schoonselhof onder een nieuw grafmonument, een ontwerp van beeldhouwer Albert Poels.

1927:  Onder het gewelf, lopend van Jezuïetenrui naar het Hendrik Conscienceplein, in de volksmond het “Jezuïetengat” of “donker gat” geheten, werd een bronzen gedenkplaat aangebracht als eerbetoon aan de schrijver journalist.

Foto Schrijversgewijs

SMAAKMAKER

Voor vergroting, klik op de foto

Snieders August 5    Snieders August 5a

MEER OVER AUGUST SNIEDERS

 • Jules Persyn, August Snieders en zijn tijd, 3 dln. (1925-26)
 • J. Grietens, Dr. August Snieders in leven en gedachten (1925)
 • R. Sterckens, De letterkunde in de Antwerpsche Kempen van 1830 tot 1900. (1935)

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • WAUTERS, K., Het Vlaamse fictionele proza van Conscience tot Loveling. In: Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde in de 19de eeuw. Deel 1. pp. 202-218
 • WAUTERS, K., Snieders, August, in: Nationaal biografisch woordenboek, dl 11 (1985)
 • Gedenkboek eeuwfeest August Snieders, 1825-1925, Antwerpen: Maatschappij “Voor God en ’t Volk” (z.j.)
 • Willem van den Berge & Piet Couttenier, Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900. Uitgeverij Bert Bakker 2009.

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

 • De bibliografie bevat 4 rubrieken
  • Chronologisch overzicht
  • Overzicht van de ‘Volledige Werken van August Snieders 1924-1934’
  • Alfabetisch overzicht van de eerste drukken
  • August Snieders in vertaling
 • De  resultaten die deze bibliografie biedt zijn voorlopig. De ontbrekende gegevens met betrekking tot de uitgave zullen op een later tijdstip worden aangevuld.

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Bruxelles.
 • Universiteitsbibliotheek – Katholieke Universiteit Leuven

Om de foto’s van de fotogalerij te vergroten, klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1848 Myne eerste zangen. (poëzie)

1978: Uit deze bundel werd het lied ‘De orgelman’ opgenomen in “Vlaamse dorpsverhalen uit vroeger tijd”, pp 22-24.   Samenstelling dr. Tjaard W.R.de Haan. Utrecht: Het spectrum. Reeks: Prisma boeken. – Utrecht; vol. 1850
Antwerpen: P.E. Janssens, Drukker, Grooten-Kauwenberg. -149p.

Afmetingen: 22.50 x 14.50 (ingenaaid)
  inhoud

1851 Burgerdeugd. Een verhael uit vroeger dagen. (roman)

Met 4 platen van J.B. Wittkamp.
 Antwerpen: Drukkerij van J.P. Van Dieren & C°,, Coppenolstraet. -131p.

Afmetingen: 17.20 x 13 (ingenaaid)

 

1926: Heruitgave bij Antwerpen : Voor God en ’t Volk, -96p. Deel van: Werken / Snieders, August. – Antwerpen, 1924 – 1934; vol. 20

1851 Beelden uit ons leven. (verhalenbundel)

Bevat: Een kunstenaar (pp 4 – 76), De arme Casper pp 77- 114), Verstootelingen (pp 115-160)
Antwerpen: s.n. -160p.

E-location : FullText!

1851 De arme schoolmeester. (roman)

Met vier platen door J. B. Wittkamp.
1876: Heruitgave bij Antwerpen : J.P. Van Dieren & Comp. Deel van: Werken / Snieders, August. – Antwerpen, 1876 – 1878; vol. 1.
Ca [1893]:
Heruitgave bij Antwerpen : Drukkerij Van Os-De Wolf, [c.1893] Deel van: Geïllustreerde werken / Snieders, August. – Antwerpen, [c.1891] – 1893; vol. 1: 22.
1926: Heruitgave bij Antwerpen : Voor God en ’t Volk, 1926 Deel van: Werken / Snieders, August. – Antwerpen, 1924 – 1934; vol. 23
Antwerpen: J.P. Van Dieren & C°, Coppenolstraet. -146p.

Afmetingen: 18 x 13.50
1853: Vertaald n het Frans door Aug. Pujol als  Le maître d’école  Illustraties J.B. Wittkamp. Uitgever: Bruxelles n.n..

 

1852 Een stem uit de geschiedenis des vaderlands. Antwerpen: Drukkerij van J.P. Van Dieren & C°.
1853 De landverrader: roman met geschiedkundige herinneringen.

Met 4 platen van J.B. Wittkamp
1877: Heruitgave bij J.P. Van Dieren te Antwerpen met als titel De landverrader: eene fantazie.
1927: Heruitgave bij Maatschappij “Voor God en ’t Volk te Antwerpen Deel van: Werken / Snieders, August. – Antwerpen, 1924 – 1934; vol. 29

Antwerpen: Drukkerij van J.P. Van Dieren & C°. -144p.

Afmetingen: 17 x 13

1853 De dorpspastoor: historische tafereelen uit den tijd der Fransche overheersching (1807-1808). (novelle)

1876: Heruitgave bij J.P. Van Dieren & Comp., Antwerpen./ Henry Bogaerts, ’s Bosch, Amsterdam, Maastricht  (samen met Waar is de vader ?)
1925: Heruitgave als vol 18 van de Werken/August Snieders 1924-1934, Maatschappij “Voor God en ’t Volk”, Antwerpen

titelblad

Antwerpen: Drukkery van J.-P. Van Dieren & Comp., Coppenol-straet.  -216p.

Afmetingen: 16.70 x 12.50

1854 De orgeldraaier. (novelle)

[1893]: Opgenomen in deel 3 van Snieders geïllustreerde Werken. Uitgever: Boek- en Steendrukkerij Van Os-De Wolf , Antwerpen.
1925: Heruitgave als vol 13 van de Werken/August Snieders 1924-1934, Maatschappij “Voor God en ’t Volk”, Antwerpen.

Antwerpen: J.P. Van Dieren & C°.
1855 De gasthuisnon. Een verhaal uit onzen tyd. (roman)

Met teekeningen van J. Bernard Wittkamp.
1877: Heruitgave bij J.P. Van Dieren & Comp., Antwerpen als vol 5 van  Werken / Snieders, August. – Antwerpen, 1876 – 1878;
[1893]: Opgenomen in deel 3 van Snieders geïllustreerde Werken. Uitgever: Boek- en Steendrukkerij Van Os-De Wolf , Antwerpen.
1916: Heruitgave bij Janssens, Antwerpen Reeks: Onze leestafel. – Antwerpen; vol. B: 1
1924: Antwerpen : Voor God en ’t Volk, 1924; Deel van: Werken / Snieders, August. – Antwerpen, 1924 – 1934; vol. 3

Antwerpen: Drukkery van J.P. Van Dieren & C°. -2 vol.
1854 Het bloemengraf. Eene vertelling uit de Noordbrabantsche Kempen. (novelle)

Met eene teekening van Jos. Bellemans ; op hout gesneden door Henry Brown.
[1892]: Opgenomen in deel 2 van Snieders geïllustreerde Werken. Uitgever: Boek- en Steendrukkerij Van Os-De Wolf , Antwerpen.
1925: Antwerpen : Voor God en ’t Volk, 1925; Deel van: Werken / Snieders, August. – Antwerpen, 1924 – 1934; vol. 14
Antwerpen: Drukkery van J.-P. Van Dieren & Comp., uitgevers. -153p.

Afmetingen: 17.50 x 13.50

1856 De verstooteling: uit het hedendaagsche leven.(roman)

Met teekeningen van J. Bernard Wittkamp.
1878: uitgave bij J.P. Van Dieren & C°., Antwerpen.
1932: Antwerpen : Voor God en ’t Volk, 1932; Deel van: Werken / Snieders, August. – Antwerpen, 1924 – 1934; vol. 44.
Antwerpen: Drukkery van J.-P. Van Dieren & Comp., uitgevers. -274p.

Afmetingen: 17.50 x 13

1858 De fortuinzoekers. (anti-uitwijknovelle)

Met eene teekening van J. Bernard Wittkamp.
Bevat: Inleiding; I. De beukenboom; II. Verhuizen; III. Op weg naar Amerika; IV. Een brief uit de andere wereld; V. Bedrogen hoop; VI. Oost west thuis best.
[1893]: Opgenomen in deel 3 van Snieders geïllustreerde Werken. Uitgever: Boek- en Steendrukkerij Van Os-De Wolf , Antwerpen.
1926: Antwerpen : Voor God en ’t Volk, 1926 Deel van: Werken / Snieders, August. – Antwerpen, 1924 – 1934;
vol. 25

Antwerpen: Drukkery van J.-P. Van Dieren & Comp.,-140p.

Afmetingen: 18 x 13.50

1860 Avond en morgen. Uit het Vlaemsche Leven. (verhalenbundel)

Met eene teekening van J. Bernard Wittkamp.
Bevat:  Tante Trippelveld (pp 11-68);  De Meikrans (pp 69-89); Meeke Geerats (pp 90-261);  Heibloemke (pp 262-347).
1877: Antwerpen : J.P. Van Dieren & Comp. vol. 9 van: Werken / Snieders, August. – Antwerpen, 1876 – 1878;
1930: Antwerpen : Voor God en ’t Volk, 1930, Deel van: Werken / Snieders, August. – Antwerpen, 1924 – 1934; vol. 37

Amsterdam: Gebr.  Van Es. -347p.

Afmetingen: 18.50 x 14

 

1860 Juffer Klepperman: eene vertelling uit de grensdorpen. (novelle)

1877: heruitgave bij Drukkery van J.-P. Van Dieren & Comp, Antwerpen.

Antwerpen: s n -71p.
1860 Heibloemke. (novelle)
1860 Mijn vriend de schilder. (verhaal)

Later opgenomen in Klokketonen  (1877)

1860 De Wolfjager. De Kempen in den Spaenschen tyd. (historische roman)

Met teekeningen van J. Bernard Wittkamp.
1877: Heruitgave bij J.P. Van Dieren & Comp., Antwerpen : vol. 7 van Werken / Snieders, August. – Antwerpen, 1876 – 1878;
[1893]: Opgenomen in deel 3 van Snieders geïllustreerde Werken. Uitgever: Boek- en Steendrukkerij Van Os-De Wolf , Antwerpen.
1925: Heruitgave bij Voor God en ’t Volk, Antwerpen – vol. 8 & 9 van  Werken / Snieders, August. – Antwerpen, 1924 – 1934;
Antwerpen: Drukkery van J.-P. Van Dieren & Comp -2 dln. in 1 vol., 188 + 220p.

Afmetingen: 16.50 x 12

Vertalingen:
1931: Vertaald in het Catalaans El caçador de llops door J. dels D Uitgeverij: Libreria Catalónia, Barcelona.
Z d. : Vertaald in het Frans als Le tueur de loups.  Vertaler niet gekend. Uitgever: Editions L’Essor, Bruxelles. 194p.

1861 Sneeuwvlokske: eene vertelling uit de dagen van den watersnood. (novelle)

Voordragt, gehouden en behoeve der watersnoodlijdenden  te Breda en te ‘s Hertogenbosch.
1878: Opgenomen in de verhalenbundel Oud Speelgoed.
1900: Heruitgegeven als nr 2 in Flandria’s Novellen-Bibliotheek.
Antwerpen: Drukkery van J.-P. Van Dieren & Comp -40p.

Afmetingen: 18 x 13.50

1861 Steven Waggelaar. (verhaal)

1878: Opgenomen in de verhalenbundel Oud Speelgoed.
1861 De broeikas van de roem. (verhaal)

1877: Opgenomen in de verhalenbundel  Klokketonen.
1861 Een concert voor den arme. (verhaal)

1877: Opgenomen in de verhalenbundel  Klokketonen.
1861 Au sein de la famille. (verhaal)

1877: Opgenomen in de verhalenbundel  Klokketonen.
1862 Arme Julia. (roman)

Met 14 gravures van J. Bernard Wittkamp.
1877: Antwerpen : Van Dieren.
1916: Heruitgave bij Janssens, Antwerpen Reeks: Onze leestafel. – Antwerpen; vol. ??
1930: Antwerpen : Voor God en ’t Volk, 1930 Deel van Werken / Snieders, August. – Antwerpen, 1924 – 1934; vol. 35
 Antwerpen: Gebr. Van Es. -223p.

Afmetingen: 17.50 x 13 (ingenaaid)

1862 Onder de straatlantaarn. (verhaal)

1878: Opgenomen in de verhalenbundel Oud Speelgoed.
1862 Levens-Concerten. (verhaal)

1877: Opgenomen in de verhalenbundel  Klokketonen.

1862 Volkenkunde. Het familie-leven in België.
1862 Sneeuwballen. (verhaal)

1877: Opgenomen in de verhalenbundel  Klokketonen.
z d
[1863]
Het Jan Klaessen-spel. Met levende beelden uit onzen tijd. (roman)

1878: s-Bosch : Bogaerts.
1930: Maatschappij “Voor God en ’t Volk” Antwerpen, 1930 Deel van Werken / Snieders, August. – Antwerpen, 1924 – 1934; vol. 36

Titelblad

Antwerpen: Drukkery van  J.-P. Van Dieren & Comp., uitgevers.  -202p.

Afmetingen: 17.20x 13.50

z d
[1864]
Op de bruiloft: geschiedenis van een Vielliebchen. (roman)

Met 4 platen door Ed. Dujardin.
Verscheen tevens in 13 afleveringen in Het Handelsblad van Antwerpen, 1865.
[1892]: Opgenomen in deel 2 van Snieders geïllustreerde Werken. Uitgever: Boek- en Steendrukkerij Van Os-De Wolf , Antwerpen.
1926: Maatschappij “Voor God en ’t Volk” Antwerpen, 1926 Deel van Werken / Snieders, August. – Antwerpen, 1924 – 1934; vol. 15

Antwerpen: Drukkery van  J.-P. Van Dieren & C°., uitgevers.  -172p.
1865 Verborgen geluk: tafereelen uit het hedendaagsche Antwerpsche leven. (novelle)

Geïllustreerd door J.C. Greive Jr.
1877: uitgave bij J.P. Van Dieren & C°., Antwerpen.
[1892]: Opgenomen in deel 2 van Snieders geïllustreerde Werken. Uitgever: Boek- en Steendrukkerij Van Os-De Wolf , Antwerpen.
1932: Maatschappij “Voor God en ’t Volk” Antwerpen, 1932 Deel van Werken / Snieders, August. – Antwerpen, 1924 – 1934; vol. 41

Amsterdam: Gebr. Van Es. -101p.

Afmetingen: 18.30 x 13.50
1867: Heruitgegeven door D. Noothoven Van Goor te Leiden – zo staat op het voorplat, op het titelblad staat vermeld: Amsterdam: Gebr. Van Es
 

1865 De koningin van het voetlicht. (verhaal)

1878: Opgenomen in de verhalenbundel Oud Speelgoed.
1865 Een waterdroppel. (verhaal)

1878: Opgenomen in de verhalenbundel Oud Speelgoed.

1865 Brief van Yours aan den dichter. (verhaal)

1878: Opgenomen in de verhalenbundel Oud Speelgoed.
1865 Bescherm-Engelen. (verhaal)

1877: Opgenomen in de verhalenbundel  Klokketonen.
1865 Een vrouwenoproer. (verhaal)

1878: Opgenomen in de verhalenbundel Oud Speelgoed.
1866 Herinneringen uit het Vlaamsche leven.
1867 Het Zusterke der armen. Een verhaal uit het hedendaagsche leven. (roman)

 

[1892]: Opgenomen in deel 2 van Snieders geïllustreerde Werken. Uitgever: Boek- en Steendrukkerij Van Os-De Wolf , Antwerpen.
1926: Maatschappij “Voor God en ’t Volk” Antwerpen, 1926 Deel van Werken / Snieders, August. – Antwerpen, 1924 – 1934; vol. 24

 ’s Hertogenbosch: Henry Bogaerts, opvolger van P.N. Verhoeven.  Drukker en Boekhandelaar van Z.H. Paus Pius IX.  -2 vol., 198 + 191p.

Afmetingen: 18 x 12 (ingenaaid)
Reeks: Leesbibliotheek voor Christelyke Huisgezinnen.

1867 In ’t vervallen huis: drie herinneringen uit den jongelingstijd. (raamvertelling)

Bevat: Inleidende tekst (pp 5-17);  De ooievaars (pp 18-109); Hoog vliegen en diep vallen (pp 110-154); Jan Scharesliep (pp 155-271).
[1892]: Opgenomen in deel 2 van Snieders geïllustreerde Werken. Uitgever: Boek- en Steendrukkerij Van Os-De Wolf , Antwerpen.
1932: Heruitgave te Antwerpen: Voor God en ’t Volk Deel van Werken / Snieders, August. – Antwerpen, 1924 – 1934; vol. 42
 Antwerpen: Drukkery van J.P. Van Dieren & C°./ ’s Hertogenbosch: Henry Bogaerts, opvolger van P.N. Verhoeven.  -271p.

Afmetingen: 18 x12

1868 Huizen bouwen. (verhaal)

1878: Opgenomen in de verhalenbundel Oud Speelgoed.
1868 De diplomaat. (verhaal)

1878: Opgenomen in de verhalenbundel Oud Speelgoed.

1868 Op pensioen. (verhaal)

1877: Opgenomen in de verhalenbundel  Klokketonen.
1868 Wat een pruik kost. (verhaal)

1877: Opgenomen in de verhalenbundel  Klokketonen.
1868 Graaf en valkenier. (verhaal)

1877: Opgenomen in de verhalenbundel  Klokketonen.
1868 Het hertenkamp. (verhaal)

1877: Opgenomen in de verhalenbundel  Klokketonen.
1869 Op den toren of ‘De inval der Franschen in 1792’ (historische roman)

1877: Antwerpen : J.P. Van Dieren & Comp. –  vol. 10 van Werken / Snieders, August. – Antwerpen, 1876 – 1878.
[1891]: Opgenomen in deel 1 van Snieders geïllustreerde Werken onder de globale titel: ‘De Sansculotten in België. Verhalen uit den Franschen tijd’. Met teekeningen van Cesar Geerinck.  286p. Uitgever: Boek- en Steendrukkerij Van Os-De Wolf , Antwerpen.
1917:  R.K. Boek-Centrale, Amsterdam – vol. 15 van Centrale roman-bibliotheek. – Amsterdam;
Z d : Brussel : Ons Volk Ontwaakt

 ’s Hertogenbosch: Henry Bogaerts, opvolger van P.N. Verhoeven.  Drukker en Boekhandelaar van Z.H. Paus Pius IX.  2 vol. – Vol I: 164p.

Afmetingen: 17.70 x 12.50

1869 Von’s en van’s. (verhaal)

1878: Opgenomen in de verhalenbundel Oud Speelgoed.
1869 Uit het leven ener vod. (verhaal)

1877: Opgenomen in de verhalenbundel  Klokketonen.
1869 Naar Cayenne.

1877: Bij J.P. Van Dieren & C°, Antwerpen in een bundelboek: De voetbranders: de Franschen in Noord-Brabant (1793) . Naar Cayenne: episoden uit de geschiedenis der Fransche Omwenteling . Job Jeurick . Chauvins in de 17. Eeuw.
[1891]: Opgenomen in deel 1 van Snieders geïllustreerde Werken onder de globale titel: ‘De Sansculotten in België. Verhalen uit den Franschen tijd’. Met teekeningen van Cesar Geerinck.  286p. Uitgever: Boek- en Steendrukkerij Van Os-De Wolf , Antwerpen.
1929:  Voor God en ’t Volk, Antwerpen – Deel van Werken / Snieders, August. – Antwerpen, 1924 – 1934;
vol. 34
1869 Chauvins in de XVII. eeuw. (voordracht)

1877: bij J.P. Van Dieren & C°, Antwerpen in een bundelboek: De voetbranders: de Franschen in Noord-Brabant (1793) . Naar Cayenne: episoden uit de geschiedenis der Fransche Omwenteling . Job Jeurick . Chauvins in de 17. Eeuw.
[1891]: Opgenomen in deel 1 van Snieders geïllustreerde Werken onder de globale titel: ‘De Sansculotten in België. Verhalen uit den Franschen tijd’. Met teekeningen van Cesar Geerinck.  286p. Uitgever: Boek- en Steendrukkerij Van Os-De Wolf , Antwerpen.
1870 Job Jeurinck. Eene novelle uit den ouden tijd.

1877: bij J.P. Van Dieren & C°, Antwerpen in een bundelboek: De voetbranders: de Franschen in Noord-Brabant (1793) . Naar Cayenne: episoden uit de geschiedenis der Fransche Omwenteling . Job Jeurick . Chauvins in de 17. Eeuw.
[1891]: Opgenomen in deel 1 van Snieders geïllustreerde Werken onder de globale titel: ‘De Sansculotten in België. Verhalen uit den Franschen tijd’. Met teekeningen van Cesar Geerinck.  286p. Uitgever: Boek- en Steendrukkerij Van Os-De Wolf , Antwerpen.
Antwerpen: J.P. Van Dieren & C°.
1870 De speelduivel. (roman)

1876: J.P. Van Dieren & Comp., Antwerpen – vol. 6 van Werken / Snieders, August. – Antwerpen, 1876 – 1878; (samen met: Het bloemengraf : eene vertelling uit de Noordbrabantsche Kempen)
[1892]: Opgenomen in deel 2 van Snieders geïllustreerde Werken. Uitgever: Boek- en Steendrukkerij Van Os-De Wolf , Antwerpen.
1932: Maatschappij “Voor God en ’t Volk”, Antwerpen –  Deel van Werken / Snieders, August. – Antwerpen, 1924 – 1934; vol. 41

1870 Giele-Goele. (novelle)

1877: Opgenomen in de verhalenbundel  Klokketonen.

Antwerpen: J.P. Van Dieren & C°.
1871 De voetbranders: de Franschen in Noord-Brabant (1793) (historische roman)

1877: Heruitgave bij J.P. Van Dieren & C°, Antwerpen in een bundelboek: De voetbranders: de Franschen in Noord-Brabant (1793) . Naar Cayenne: episoden uit de geschiedenis der Fransche Omwenteling . Job Jeurick . Chauvins in de 17. Eeuw.
[1891]: Opgenomen in deel 1 van Snieders geïllustreerde Werken onder de globale titel: ‘De Sansculotten in België. Verhalen uit den Franschen tijd’. Met teekeningen van Cesar Geerinck.  286p. Uitgever: Boek- en Steendrukkerij Van Os-De Wolf , Antwerpen.
1929 : Voor God en ’t Volk, Antwerpen – vol. 33 van de Werken / Snieders, August. – Antwerpen, 1924 – 1934;
1981: Walter Beckers, Antwerpen – Vlaamse volksboeken. – Kalmthout; vol. 1981: 6
Antwerpen: J.P. Van Dieren & C°./ ’s Hertogenbosch: Henri Bogaerts.opv. van P.N. Verhoeven. -157p.

Afmetingen: 18.70 x 12.50 (ingenaaid)

1872 De heer van ’t kasteel.

1933 : Voor God en Volk, Antwerpen – vol. 47 van Werken / Snieders, August. – Antwerpen, 1924 – 1934;

1872 Gedenkboek van den Oorlog in 1870 en 1871. (Geïllustreerde geschiedenis van den Frans-Duitschen Veldtocht).

Met portretten, oorlogstafereelen te land en te water, plannen en kaarten naar teekeningen van een aantal kunstenaars
Tekst van August Snieders.
Antwerpen: J. P. Van Dieren & Cie / Leiden: A. W. Sijthoff  / ’s Hertogenbosch / Amsterdam: Henri Bogaerts -320p
1872 Een door en door geleerd man. (verhaal)

1877: Opgenomen in de verhalenbundel  Klokketonen.
1873 Lodewijk Gerrits.
1874 Maria Stuart. Historische voordracht.

1878:  Heruitgave bij Henry Bogaerts, ’s Bosch, Amsterdam, Maastricht  -34p. (samen met een fragment van Het Janklaassenspel.)
1878 : J.P. Van Dieren & Comp., Antwerpen – vol. 19 van Werken / Snieders, August. – Antwerpen, 1876 – 1878; (samen met Het Jan-Klaassen-spel, met levende beelden uit onzen tijd)
1933: Voor God en ’t Volk, Antwerpen – vol. 46 van Werken / Snieders, August. – Antwerpen, 1924 – 1934;

1874 Waar is de vader ? (novelle)

1876: Uitgave door Henry Bogaerts, ’s Bosch, Amsterdam, Maastricht  samen met de dorpspastoor.(afmetingen 18.50 x 12.50 – ingenaaid – 85p)

[1891]: Opgenomen in deel 1 van Snieders geïllustreerde Werken . Uitgever: Boek- en Steendrukkerij Van Os-De Wolf , Antwerpen.
1925: Maatschappij “Voor God en ’t Volk”, Antwerpen –  Deel van Werken / Snieders, August. – Antwerpen, 1924 – 1934; vol. 6

1874 Villa Platella. De giftbrief van ’t jaar 922. (verhaal)

1878: Opgenomen in de verhalenbundel Oud Speelgoed.
[1892]: Opgenomen in deel 2 van Snieders geïllustreerde Werken . Uitgever: Boek- en Steendrukkerij Van Os-De Wolf , Antwerpen.
1931: Voor God en ’t Volk,  Antwerpen – Deel van Werken / Snieders, August. – Antwerpen, 1924 – 1934. vol. 38

1874 Aan den oever der zee. (verhaal)

1878: Opgenomen in de verhalenbundel Oud Speelgoed.

1874 De bestedeling. (verhaal)

1878: Opgenomen in de verhalenbundel Oud Speelgoed.

1874 Mijn ezel te Blankenberghe. (verhaal)

1878: Opgenomen in de verhalenbundel Oud Speelgoed.

1875 De koningin van ’t voetlicht. (verhaal)

1878: Opgenomen in de verhalenbundel Oud Speelgoed.

1875 J.F. De Beucker.
1876 Oranje in de Kempen. (historische roman)

[1893]: Opgenomen in deel 3 van Snieders geïllustreerde Werken . Uitgever: Boek- en Steendrukkerij Van Os-De Wolf , Antwerpen.
1926: Maatschappij “Voor God en ’t Volk”, Antwerpen – vol. 26 van Werken / Snieders, August. – Antwerpen, 1924 – 1934;
1986: Vlaams Boekenfonds, Aartselaar

titelblad

Antwerpen: J.P. Van Dieren & C°. / Henry Bogaerts, ’s Bosch, Amsterdam, Maastricht .  -130p.
1876 Antwerpen in brand. Tafereelen uit den jare 1576.

Gepubliceerd ter gelegenheid van de 300ste verjaring van de Spaanse Furie.
[1891]: Opgenomen in deel 1 van Snieders geïllustreerde Werken . Uitgever: Boek- en Steendrukkerij Van Os-De Wolf , Antwerpen.
1926: Maatschappij “Voor God en ’t Volk”, Antwerpen –  Deel van Werken / Snieders, August. – Antwerpen, 1924 – 1934; vols. 16 & 17
Antwerpen:  J.-P. Van Dieren & Comp, uitgevers / ‘s Bosch, Amsterdam, Maastricht: Henry  Bogaerts. -201p.

Afmetingen: 19.60 x 13.40 (ingenaaid)

1876 De geest van het vaderhuis. (verhaal)

1877: Opgenomen in de verhalenbundel  Klokketonen.

1877 Anne-Dieu-le-Veut. (historische roman)

Nota: Een 17de eeuwse piratengeschiedenis. Vergezocht en weinig overtuigend.
[1891]: Opgenomen in deel 1 van Snieders geïllustreerde Werken . Uitgever: Boek- en Steendrukkerij Van Os-De Wolf , Antwerpen.
1924: Maatschappij “Voor God en ’t Volk”, Antwerpen –  Deel van Werken / Snieders, August. – Antwerpen, 1924 – 1934; vol. 1

Antwerpen: : J.-P. Van Dieren & Comp, uitgevers / ‘s Bosch, Amsterdam, Maastricht: Henry  Bogaerts. -136p.

Afmetingen: 19.60 x 13.40 (ingenaaid)

1877 Hoppebellen. (verhaal)

1878: Opgenomen in de verhalenbundel Oud Speelgoed.

1877 Reizen en reizigers. (verhaal)

1878: Opgenomen in de verhalenbundel Oud Speelgoed.

1877 Een bezoek op den huize “De Braacken”. (verhaal)

1877: Opgenomen in de verhalenbundel  Klokketonen.

1877 Klokketonen: herinneringen uit vroeger dagen. (verhalenbundel)

Bevat: Uit het leven ener vod (pp 7-32); Op pensioen (pp 33-39); Wat een pruik kost (pp 40-52); Een jongen uit de Kempen (pp 53-58); Graaf en valkenier  (pp 59-73);  Mijn vriend de schilder (pp 74-86);  Sneeuwballen (pp 87-91); Bescherm-Engelen (pp 94-101); Een bezoek op den huize “De Braacken” (pp 102-114); Levens-Concerten (pp 115-120); De broeikas van den roem (pp 121-127); Een door en door geleerd man (pp 128-153); Het hertenkamp (pp 154-162); Een concert voor den arme (pp 163-168); Au sein de la famille (pp 169-174); Giele-Goele ( pp 175-184); Mijn ezel te Blankenberghe (pp 185-199); De geest van het vaderhuis (pp 200-207).
 Antwerpen: Van Dieren. -207p.
1877 De voetbranders: de Franschen in Noord-Brabant (1793) . Naar Cayenne: episoden uit de geschiedenis der Fransche Omwenteling . Job Jeurick . Chauvins in de 17. Eeuw. (bundelboek)

[1891]: Opgenomen in deel 1 van Snieders geïllustreerde Werken . Uitgever: Boek- en Steendrukkerij Van Os-De Wolf , Antwerpen.

 Snieders August 1  ’s Hertogenbosch: Bogaerts. / Antwerpen: J.P. Van Dieren & C°. -206p.

Afmetingen: 19.40 x 13 (ingenaaid)

1878 Oud speelgoed. (verhalenbundel)

Bevat: Sneeuwvlokske (pp 7-23);  Steven Waggelaar (pp 24-31);  Huizen bouwen (pp 32-34); De Diplomaat (pp 35-43);  De koningin van het voetlicht (pp 44-87); Een vrouwenoproer (pp 88-99); Onder de straatlantaarn (pp 100-114); Villa Platella (pp 115-119); Aan den oever der zee (pp 120-124); Een waterdroppel (pp 125-129); Brief van Yours aan den dichter (pp 130-135); De bestedeling (pp 136-140); Hoppebellen (pp 141-150); Reizen en reizigers (pp 151-156); Von’s en van’s (pp 157-
1924: Maatschappij “Voor God en ’t Volk”, Antwerpen –  Deel van Werken / Snieders, August. – Antwerpen, 1924 – 1934; vols. 4 & 5

  ’s Hertogenbosch: Bogaerts. / Antwerpen: J.P. Van Dieren & C°.

1923: Het verhaal ‘Sneeuwvlokske’ wordt opgenomen in ‘Vijf Vlaamsche Novellen’ in de reeks Keurboeken voor Middelbaar en Normaalonderwijs nr 3. Uitgever: De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen. Bezorgd door C De Baere en J. Verboven. Latere uitgaven: 1923 (2de druk); 1928 (4de druk); 1930 (5de uitgave); 1937, (8ste druk), 1939 (10de druk); 1942 (12de druk)

1878 Gedenkboek van den oorlog in 1877-1878 ; Geïllustreerde geschiedenis van den Russisch-Turkschen veldtocht. (militaire geschiedenis)

Met portretten, oorlogstafereelen te land en te water. Naar teekeningen van een aantal beroemde kunstenaren.
Tekst van Aug. Snieders.

Antwerpen: J.P. Van Dieren & C)°  -236p.

Afmetingen: 38 x 26.50 (twee kolommen)

1879 Kerstnacht.
1879 De kraaien zullen ’t uitbrengen. Een verhaal uit de Antwerpsche Kempen. (novelle)

[1893]: Opgenomen in deel 3 van Snieders geïllustreerde Werken . Uitgever: Boek- en Steendrukkerij Van Os-De Wolf , Antwerpen.
1914
: Nijmegen, Malmberg.Reeks: Malmberg’s roman-bibliotheek. – Nijmegen; vol. 1914: 1
1926: Antwerpen. Maatschappij “Voor God en Volk”. Roman. Serie: Werken van dr. August Snieders nr. XXI.

1880 Alleen in de wereld. Een verhaal uit onze dagen. (roman)

[1891]: Opgenomen in deel 1 van Snieders geïllustreerde Werken . Uitgever: Boek- en Steendrukkerij Van Os-De Wolf , Antwerpen.
1925: Maatschappij “Voor God en ’t Volk”, Antwerpen –  Deel van Werken / Snieders, August. – Antwerpen, 1924 – 1934; vols 10 & 11

Antwerpen: Drukkerij F. De Coker & G. Van ’t Velt. (Hobokenstraat 36). -306p.

Afmetingen: 21 x 13.50
Reeks: Davidsfonds nr 25

1880 Republica en Dargonne. (historische roman)

[1891]: Opgenomen in deel 1 van Snieders geïllustreerde Werken . Uitgever: Boek- en Steendrukkerij Van Os-De Wolf , Antwerpen.

1880 Verlos ons van den kwade.
z d
[1882]
Zoo werd hij rijk. Een verhaal uit onze dagen. (roman)

[1893]: Opgenomen in deel 3 van Snieders geïllustreerde Werken . Uitgever: Boek- en Steendrukkerij Van Os-De Wolf , Antwerpen.
1926: Maatschappij “Voor God en ’t Volk”, Antwerpen –  Deel van Werken / Snieders, August. – Antwerpen, 1924 – 1934; vol. 12

Turnhout: Jozef Plichal-Roosen. -320p.

Afmetingen: 24 x 13.50

1882 Bloemen op het harde pad.
1882 Gevallen ster. (novelle)

[1892]: Opgenomen in deel 2 van Snieders geïllustreerde Werken . Uitgever: Boek- en Steendrukkerij Van Os-De Wolf , Antwerpen.

1882 Op den punt van den degen. (novelle)

[1891]: Opgenomen in deel 1 van Snieders geïllustreerde Werken . Uitgever: Boek- en Steendrukkerij Van Os-De Wolf , Antwerpen
1928:
Antwerpen. Maatschappij “Voor God en Volk”. -102p. Serie: Werken van dr. August Snieders XXXI.

1884 De nachtraven. Een verhaal uit onze dagen. (roman)

[1893]: Opgenomen in deel 3 van Snieders geïllustreerde Werken . Uitgever: Boek- en Steendrukkerij Van Os-De Wolf , Antwerpen.
1932: Maatschappij “Voor God en ’t Volk”, Antwerpen –  Deel van Werken / Snieders, August. – Antwerpen, 1924 – 1934; vol. 45

Antwerpen: Uitgever Henri Claes, (Klein Markt 9) . -339p.

Afmetingen: 21 x 13.50

1887 Fata Morgana. Beelden uit het leven. (verhalen- en novellenbundel)

Bevat: Op den kruisberg, beelden uit het kunstenaarsleven (pp 10-76); Wim en Grim, beelden uit het zwerversleven (pp 77-198); 24..beelden uit het zieleleven (pp 199-248); Canaille, beelden uit het tooneelleven (pp 249-262);  Stille wateren, diepe gronden, beelden uit het dorpsleven (pp 263-328); De rivierschuimer, beelden uit het volksleven (pp 329-347).
[1892]: Opgenomen in deel 2 van Snieders geïllustreerde Werken . Uitgever: Boek- en Steendrukkerij Van Os-De Wolf , Antwerpen.
1931: Maatschappij “Voor God en ’t Volk”, Antwerpen –  Deel van Werken / Snieders, August. – Antwerpen, 1924 – 1934; vol. 39 & 40
Antwerpen: Drukkerij Van Os-Dewolf ; Louvain: lib. Charles Peeters. -327p.

Omslag: Uitgave van het Davidsfonds N° 53
Afmetingen: 22.60 x 15
1889 Levensschets van Dr J. Renier Snieders, buitenlandsch eerelid der koninklijke vlaamsche academie.

Gent: Drukkerij . S. Leliaert , A. Siffer et Cie.  -27p.

Overdruk uit: Jaarboek der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal-en Letterkunde 1889, 58-80p.
1889 Onze boeren – Tooneelen uit den Boerenoorlog van 1798 (historische roman, met historische noten)

1913: Uitgave Veritas, Ch. & H. Courtin, Antwerpen, Kipdorp 26; 1913; 174 pp.
1932: Maatschappij “Voor God en ’t Volk”, Antwerpen –  Deel van Werken / Snieders, August. – Antwerpen, 1924 – 1934; vol. 43

Antwerpen: Drukkerij Van Os-De Wolf. (SS. Pieter en Paulusstraat,2). -232p.

Afmetingen: 22 x 14.50 (ingenaaid)
Uitgave van het Davidsfonds nr 68

1891 Vijftig jaren geleden (karakters en silhouetten). Gent: A. Siffer, drukker der Koninkijke Vlaamsche Academie (Hoogstraat, 52 & 54) -38p.

Afmetingen: 21.50 x 13.70 Overdruk uit: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde p. 354-386.

1891 Het kwartier Kempenland. Folklore uit de 17de  en de 18de  eeuw. (lezing)

 

Gent: A. Siffer drukker der Koninkijke Vlaamsche Academie (Hoogstraat, 52 & 54) -80p.

Afmetingen: 20 x 12.50
Overdruk uit: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. 1891 pp 9-82)

1891 De roman. (essay) Gent: A. Siffer drukker der Koninkijke Vlaamsche Academie (Hoogstraat, 52 & 54) -26p.

In: Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal-en Letterkunde 1891, 349-370pp.
z d
[1891]
Geïllustreerde werken / Dr A. Snieders (verzamelbundel – 1/3 delen)

Bevat:

I.  Antwerpen in brand, 155 p.
II.  De Sansculotten in België. Verhalen uit den Franschen tijd. Met teekeningen van Cesar Geerinck.  286p. [Hoofdstuk I De Dieltjensmoord (pp 3-10); [Hfdst. II]: Op den toren (pp 11-134); [Hfdst. III]: De Voetbranders (pp 135-206); [Hfdst. IV]: Respublica en Dargonne (pp  207-238); [Hfdst V]: Naar Cayenne (pp 239-266); [Hfdst. VII]: Job Jeurick (pp. 267-284)]
III.  Anne Dieu-le-veut. Een verhaal uit de XVIIe eeuw. Met teekeningen van F. Mortelmans. -101pp.
IV.  Waar is de vader ? Een verhaal. Met teekeningen van J. Bernard Wittkamp. -66p.
V.
Alleen in de wereld. Een verhaal uit onze dagen. Met teekeningen van F. Mortelmans. -144p.
VI.  Op de punt van de degen. Een verhaal. Met teekeningen van C. Geerinck. -48p.

Antwerpen: Boek en Steendrukkerij Van Os-De Wolf (SS. Piet en Paulusstraat, 2). -155 + 286 + 101 + 66 + 144 + 48pp.

Afmetingen: 27.40 x 19 (ingenaaid – gedrukt in 2 kolommen)

 

z d
[1892]
Geïllustreerde werken / Dr A. Snieders (verzamelbundel – 2/3 delen)

Bevat volgende titels:

I. Fata Morgana, Beelden uit het leven. 144 p. Ill. Jos Ratinckx.
II. Het Zusterke der armen, Een verhaal uit onze dagen. 106 p. Ill. C. Geerinck.
III. In ’t vervallen huis. Drie herinneringen uit den jongelingstijd. -105p. ill C. Geerinck.
IV. Op de Bruiloft, Geschiedenis van een Vielliebchen.56 p. Ill. C. Geerinck.
V. Verborgen geluk, Schetsen uit onzen tijd. -53 p. Ill. C. Geerinck
VI. Het bloemengraf, Eene vertelling uit de Noordbrabantsche Kempen. 52 p.
VII. Villa Platelle. De giftbrief van ’t jaar 922, 50 p. Ill. C. Geerinck
VIII. De speelduivel, Uit het leven van een kassier.48 p. Ill. Jos Ratinckx
IX. Gevallen ster, Een beeld uit onze dagen. 16 p. Ill. C. Geerinc

Antwerpen: Boek en Steendrukkerij Van Os-De Wolf (SS. Piet en Paulusstraat, 2). -144 + 106 + 105 + 56 + 53 + 52 + 50 + 48 + 16pp.

Afmetingen: 27.40 x 19 (ingenaaid – gedrukt in 2 kolommen)

1892 Redevoering uitgesproken in het sterfhuis van den heer J. de Laet.

Gent: A. Siffer. drukker der Koninkijke Vlaamsche Academie (Hoogstraat, 52 & 54)   -40p.

Afmetingen: 20.7 x 13.50 (ingenaaid)
In: Jaerboek der Koninklijke Vlaamsche Academie 6 (1892). 67-102p.

z d
[1893]
Geïllustreerde werken / Dr A. Snieders (verzamelbundel – 3/3 delen)

Bevat volgende titels:

 1. De nachtraven, Een verhaal uit onze dagen.148 p. Ill. C. Geerinck
 2. De wolfjager, de Kempen in den spaanschen tijd, 135 p. ill. C. Geerinck
 3. Zoo werd hij rijk, Een verhaal uit oze dagen. -140 p. ill. Cesar Geerinck
 4. De gasthuisnon, Een verhaal uit onze dagen 101 p. Ill. C. Geerinck
 5. Oranje in de Kempen, Tafereelen uit den jare 1649 88 p. Ill. C. Geerinck
 6. De kraaien zullen’t uitbrengen, 61 p. Ill. C. Geerinck.
 7. De orgeldraaier, Eene geschiedenis uit den jare 1817 54 p. Ill. C. Geerinck.
 8. De arme schoolmeester, 46 p. ill. Cesar Geerinck.
 9. De fortuinzoekers, Een verhaal uit Noordbrabant. 44 p. Ill. C. Geerinck
Antwerpen: Boek en Steendrukkerij Van Os-De Wolf (SS. Piet en Paulusstraat, 2). -144 + 106 + 105 + 56 + 53 + 52 + 50 + 48 + 16pp.

Afmetingen: 27.40 x 19 (ingenaaid – gedrukt in 2 kolommen

1893 Dit sijn Sniderien – dat is Loef- ende Beeltwerc – die hevet gheteikent ende ghesneden. (verzameling korte verhalen)

1925: Maatschappij “Voor God en ’t Volk”, Antwerpen –  Deel van Werken / Snieders, August. – Antwerpen, 1924 – 1934; vol. 7

Turnhout: Boekdrukkerij Jozef Plichal. -268p.

Afmetingen: 23 x 15.50 (ingenaaid)
Omslag: Uitgave van het Davids-fonds, Nr 83
1894 Nalezingen over Bilderdijk. (lezing) Gent: A. Siffer. drukker der Koninkijke Vlaamsche Academie (Hoogstraat, 52 & 54)  -46p.

Afmetingen: 20.7 x 13.50 (ingenaaid)
Overdruk uit: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. 1894 pp 307-349

1895 Ryfka. Antwerpen in het middel der XVIIIe eeuw. (roman)

1928: Antwerpen. Maatschappij “Voor God en Volk”. Roman. Serie: Werken van dr. August Snieders nr. 30.

Turnhout: Boek- en steendrukkerij Joseph Splichal. -183p.

Afmetingen: 22.50 x 15

1898 Scherpenheuvel. Historische beelden en schilderingen uit de dagen der infanten Albertus en Isabella.

1924: Antwerpen. Maatschappij “Voor God en Volk”. Roman. Serie: Werken van dr. August Snieders nr. 2

Turnhout: Boekdrukkerij Joseph  Splichal. -224p.

Afmetingen: 20.80 x 13

 POSTUUM GEPUBLICEERD

1900 Sneeuwvlokske. (novelle)

Omslag: G. Geirnaert.
1861:
eerste uitgave bij J.P. Van Dieren, Antwerpen.
1878: opgenomen in Oud Speelgoed I
Snieders August 9 sneeuwvlokske Gent: Drukkerij Plantyn (Naamlooze Vennootschap) Korte Koestraat 3a. – 40 p.

Reeks: Flandria’s Novellen-Bibliotheek nr 2.
Afmetingen:  20.70 x 13.70  (ingenaaid)
Drukkerij Geirnaert-Vandesteene
1905 Eenige peerlen uit Dr. Snieders letterkrans. (bloemlezing)

Werken van Dr. August Snieders.
Bevat: Klein Vrouwke; Zaterdag Avond; Vaderhuis; Sneeuwvlokske; Hoppebellen; Job Jeurick; Aan den Oever der Zee; Een Waterdroppel; Villa Platella.

Gent : A. Siffer, drukker. -153p.

Afmetingen: 21.50 x 13.80 (ingenaaid)

1924-
1934
Volledige werken.

49 delen
Voor de volledige lijst zie hieronder
Antwerpen: Maatschappij “Voor God en ’t Volk”: drukk. K. Dirix-Van Riet.
1925 Over tentoonstellingen / Werken van Dr. August Snieders ; Uit het “Handelsblad” saamgelezen door Dr. Jul Persyn. (teksteditie)

Antwerpen: Maatschappij “Voor God en ’t Volk”  -219p.

Afmetingen: 20 x 14 (ingenaaid)
Druk. K. Dirix-Van Riet.

1925 Yolande (tekst voor cantate)

Lyrische legende in drie deelen voor soli, gemengd koor en orkest.
Gedicht van Dr. August Snieders. Getoondicht door E. Wambach

In: Gedenkboek Eeuwfeest August Snieders  1825-1925. pp 26 e v

Uitgever: Antwerpen: Maatschappij “Voor God en ’t Volk” .

1954 Op de toren. (historische roman) In: “Vlaamse cassette, deel II”
1975 August Snieders’ Werken: Omnibus 1.

Bevat: Jan Scharesliep, Het kwartier Kempenland, De wolfjager, De ooievaars.
Illustraties Gijs Mertens
Gent: Drukkerij Het Volk N.V. / Retie: Kempische Boekhandel. -344p.
1976 August Snieders’ Werken: Omnibus 2.

Bevat: De kraaien zullen het uitbrengen (pp 5-100); Stille waters diepe gronden ( pp 101-146); Op “den toren” ( pp 147-353).
Met tekeningen van Gijs Mertens, Wittkamp, Geerinck e a .
Spelling en taal aangepast door Dr. F. Verachtert en Lic. L. Luyten.
Snieders August 10 Gent: Drukkerij Het Volk N.V. -353p.

Afmetingen: 21.70 x 15 ((gebonden  – harde simili lederen kaft met stofomslag)
© 1976 Kempische Boekhandel Retie
1976 August Snieders’ Werken: Omnibus 3.

Bevat: Het bloemengraf, De speelduivel, Op de bruiloft, Wim en Grim.
Gent: Drukkerij Het Volk N.V. / Retie: Kempische Boekhandel-353p.

Afmetingen: 21.70 x 15 ((gebonden  – harde simili lederen kaft met stofomslag)
© 1976 Kempische Boekhandel Retie
1978 De orgelman (gedicht uit Myne eerste zangen, 1848). 1978 Vlaamse dorpsverhalen In: “Vlaamse Dorpsverhalen uit vroeger tijd” pp 22-24.

Gekozen en toegelicht door dr. Tjaard W.R.de Haan. Utrecht: Het spectrum. Reeks: Prisma boeken. – Utrecht; vol. 1850
1979 Snieders’ Werken: Omnibus 4.

Bevat: Zo werd hij rijk (pp 5-228);  Fata Morgana (pp 229-276); 24 (pp 275-310).
Tekeningen van Herman Van der Werf
snieders-august-6 Bladel: Uitgeverij Brabant Boeken. -310p.

Afmetingen: 22 x15 (gebonden  – harde simili lederen kaft met stofomslag)
© 1979 Kempische Boekhandel Retie
1981 De voetbranders, of : De Fransen in Noordbrabant (1793) (bibliofiele uitgave)

Bewerkt door A. van Hageland volgens de uitgave van 1877
Iconografie: Archieven A. van Hageland.
Vormgeving en lay-out: Fotogravure P.P. Rubens n.v., Lint.
Gedrukt op de persen van Drukkerij De Beurs nv, Borgerhout.
Afwerking: Uitgaafbinderij Giltay, Dordrecht.
Antwerpen: Beckers. -242p.

Reeks: Vlaamse Volksboeken. 1981:6
Afmetingen: 24 x 20 (gebonden -kunstlederen band met goudopdruk, leeslint) Verantwoordelijke uitgever: R. Peeters, Tanghoflaan 5-2550 Kontich
1986 Oranje in de Kempen gevolgd door De verrader (bibliofiele uitgave)

Nieuwe Nederlandse bewerking van A. van Hageland.
Met zw/w tekeningen.
Zetwerk: Photocompo Center, Brussel.
Gedrukt op de persen van de Drukkerij Geeris-Luijk, Eindhoven.
Afwerking: Binderij Splichal, Turnhout
Aartselaar: Vlaams Boekenfonds. -224p.

Afmetingen: 25 x 19.50 (kunstlederen kaft)
Reeks: Vlaanderens Glorie

 

VOLLEDIGE WERKEN VAN AUGUST SNIEDERS 1924-1934

Uitgever: Antwerpen: Maatschappij “Voor God en ’t Volk” : druk. K. Dirix-Van Riet.

1924

 • I: Anne Dieu-le-Veut. -179p.
 • II: Scherpenheuvel: historische beelden en schilderingen uit de dagen der infanten Albertus en Isabella. -212p.
 • III: De gasthuisnon. -213p.
 • IV – V: Oud speelgoed.

1925

 • VI: Waar is de vader? -111p.
 • VII: Dit sijn snideriën: dat is Loef- ende beeltwerc die hevet gheteikent ende ghesneden doctor August Snieders. -223p.
 • VIII: De wolfjager. Vol. 1
 • IX: De wolfjager. Vol. 2
 • X-XI: Alleen in de wereld: een verhaal uit onze dagen.
 • XII: Yolande: lyrische legende in drie deelen . Blanchefloor: ballade. -23p.
 • XIII: De orgeldraaier: eene geschiedenis uit den jare 1817. -110p.
 • XIV: Het bloemengraf: eene vertelling uit de Noordbrabantsche Kempen. -110p.

1926

 • XV: Op de bruiloft: geschiedenis van een Vielliebchen. -119p.
 • XVI-XVII: Antwerpen in brand: tafereelen uit den jare 1576.
 • XVIII: De dorpspastoor: uit de dagen der Fransche overheersching. -157p.
 • XIX: Karakters en silhouetten. -173p.
  • Bevat: Vijftig jaar geleden, Levenschets van Dr. J. Renier Snieders, Willem Ogier en zijn tijd, Redevoering uitgesproken in het sterfhuis van de heer J. De Laet, Nalezingen over Bilderdijk, De oude heer Smits, Volkenkunde. Het familie-leven in België.
 • XX: Burgerdeugd: een verhaal uit vroeger dagen. -95p.
 • XXI: De kraaien zullen het uitbrengen: een verhaal uit de Antwerpsche Kempen. -132p.
 • XXII: Zoo werd hij rijk: een verhaal uit onze dagen. -302p.
 • XXIII: De arme schoolmeester. -96p.
 • XXIV: Het zusterken der armen: een verhaal uit onze dagen. -230p.
 • XXV: De fortuinzoekers : een verhaal uit Noordbrabant. -93p.
  • Bevat: Inleiding; I. De beukenboom; II. Verhuizen; III. Op weg naar Amerika; IV. Een brief uit de andere wereld; V. Bedrogen hoop; VI. Oost west thuis best.
  • Snieders August 3
 • XXVI: Oranje in de Kempen: tafereelen uit den jare 1649. -188p.

1927

 • XVII: Klokketonen: herinneringen uit vroeger dagen. Vol 1
  • Bevat: Uit het leven ener vod, Op pensioen, Wat een pruik kost, Een jongen uit de Kempen, Graaf en valkenier, Mijn vriend de schilder, Sneeuwballen, Bescherm-engelen.
 • XXVIII: Klokketonen: herinneringen uit vroeger dagen. Vol 2
  • Bevat: Een bezoek op den huize “De Braacken”, Levensconcerten, De broeikas van den roem, Een door en door geleerd man, Het hertenkamp, Een concert voor den arme, Au sein de la famille, Giele-Goele, Mijn ezel te Blankenberghe, De geest van het vaderhuis.
 • XXIX: De landverrader: eene fantazie. -104p.
 • XXX: Ryfka: Antwerpen in het midden der 18de eeuw. -137p.

1928

 • XXXI: Op de punt van den degen: een verhaal. -102p.

1929

 • XXXII: Op den toren – De Sansculotten in België: verhalen uit den Franschen tijd. -281p.
 • XXXIII: De voetbranders. -161p.
 • XXXIV: Naar Cayenne. -174p.

1930

 • XXXV: Arme Julia. -136p. 1930
 • XXXVI: Het Jan-Klaassen-spel: met levende beelden uit onzen tijd. -183p.
 • XXXVII: Avond en morgen: uit het Vlaamsche kunst- en volksleven. -256p.

1931

 • XXXVIII: Villa Pladelle: de giftbrief van ’t jaar 922. -107p.
 • XXXIX: Fata morgana: beelden uit het leven vol 1.
 • XL: Fata morgana: beelden uit het leven Vol 2.

1932

 • XLI: De speelduivel: uit het leven van een kassier. -103p. / Verborgen geluk. Schetsen uit onzen tijd. -pp 105-219.
  • Nota: Op de rug staat nr 41, jaartal 1931 – Op het titelblad staat nr XL, jaartal 1932

 • XLII: In ’t vervallen huis: drie herinneringen uit den jongelingstijd. -239p.
  • Bevat: Inleiding; I. De Ooievaars; II. Hoog vliegen en diep vallen. III. Jan Scharesliep; Lodewijk Gerrits.
 • XLIII: Onze boeren: tooneelen uit den Boerenoorlog van 1798. -205p.
 • XLIV: De verstooteling: tafereelen uit onzen tijd . Stomme Nora: eene schets uit Noord-Brabant . Kreupele Dorus. -215p.
 • XLV: De nachtraven: een verhaal uit onze dagen. -320p.

1933

 • XLVI: Maria Stuart: historische voordracht.-160p.
 • XLVII: De heer van ’t kasteel, naar het leven getekend. -143p.

1934

 • XLVIII: Beelden uit ons leven. -171p.
 • XLIX: Allerlei. -147p.

 

ALFABETISCH OVERZICHT EERSTE DRUKKEN

 • Alleen in de wereld. 1880
 • Allerlei. Bevat:  Een droom, De roman, Zaterdagavond, Kerstmis in de kerk en Kerstmis in huis, Twee dichterlijke vrouwen, Verlos ons van den kwade, Gevallen ster).
 • Anne Dieu-le-veut. 1876
 • Antwerpen in brand. Tafereelen uit den jare 1576. 1876
 • Arme Julia. 1862
 • De arme schoolmeester. 1851
 • Avond en morgen. 1859
 • Beelden uit ons leven: Een kunstenaar-De arme Casper- Verstootelingen. 1851
 • Blancefloer
 • Het bloemengraf. Een vertelling uit de Brabantsche Kempen. 1855
 • Bloemen op het harde pad. 1882
 • Burgerdeugd. Een verhaal uit vroeger dagen. 1851
 • Chauvins. 1869
 • Dit zijn sniderieën. 1893
 • De dorpspastoor. Uit de dagen der Fransche overheersing. 1853
 • Eenige peerlen uit Dr. Snieders’ letterkrans.
 • Het eerekruis.
 • Fata Morgana. 1887
 • Fortuinzoekers. Een verhaal uit Noord-Brabant. 1858
 • De gasthuisnon. 1855
 • Gedenkboek der Sniederfeesten.
 • Gevallen ster. 1882
 • De heer van ’t kasteel – Glimwormpken. 1872
 • Hoog vliegen, diep vallen.
 • In ‘vervallen huis. Drie herinneringen uit de jongenstijd.1857 & 1867
 • Jan-Klaassen-spel met levende beelden uit onzen tijd. 1864
 • Jan scharesliep.
 • Juffer Klepperman. 1860
 • Karakters en silhouetten. 1889
 • Kerstnacht. 1879
 • Klokketonen. Herinneringen uit vroeger dagen. 2 dln. 1877
 • De kraaien zullen ’t uitbrengen. Uit de Antwerpse Kempen.1879
 • De landverrader. Een fantazie. 1853
 • Maria Stuart. 1874
 • Myne eerste zangen. 1848
 • Naar Cayenne. 1869
 • De nachtraven. 1884
 • Onze boeren. Tooneelen uit de Boerenoorlog van 1798.  1889
 • Op de bruiloft. Geschiedenis van een vielliebschen. 1864
 • Op de punt van den degen. Een verhaal. 1882
 • Op den toren (De Sansculotten in België). 1869
 • Oranje in de Kempen. Tafereelen uit den jare 1649.  1876
 • De orgeldraaier. Geschiedenis uit den jare 1817.  1854
 • Oud speelgoed. 2 dln. 1878
 • Over tentoonstellingen.
 • Ryfka. Antwerpen in het midden der 18de eeuw. 1894
 • De Sansculotten in België (Verhaal uit de Fransche tijd (1792). 1891
 • Scherpenheuvel. 1898
 • Sneeuwvlokje. 1862
 • De speelduivel. 1870
 • Een stem uit de geschiedenis des vaderlands. 1852
 • Verborgen geluk. 1865
 • De verstooteling – Stomme Nora – Kreupele Dorus 1856
 • Villa Pladella. De gifbrief van ’t jaar 922. 1881
 • De voetbranders. 1871
 • Waar is de vader ? 1874
 • De wolfjager, 2dln. Historische roman (1566-1567). 1860
 • Yolande
 • Zoo werd hij rijk. Verhaal uit onze dagen. 1882 ook 1893
 • Het zusterken der armen. Verhaal uit onze dagen. 1867

 

AUGUST SNIEDERS IN VERTALING

CATALAANS

1931 1931: El caçador de llops Catalaans / Vert. uit het Nederlands door J. Dels D. Uitgever: Llibreria Catalónia,  Barcelona (Biblioteca literària). 2 volumes. 147 + 176pp. Fictie, Vert. van De wolfjager. Antwerpen: Van Dieren, 1860.

DUITS

1852 Bilder aus dem Leben…. Vert. uit het Nederlands door C. Arenz. Uitgever: Mainz, Kirchheim. -244p. 8°. Reeks: Bibliothek ausgewahlter Novellen deutscher und auslandischer Erzahler. 1. Vert. van  Beelden uit ons leven. Verhalen. 1851.
1856 Der Orgeldreher. Eine Geschichte aus dem Jahre 1817. Vert. uit het Nederlands door L. Romen. Mit Bildern von J. B. Wittkamp. Uitgeverij : Ernmerich, Romen. -141p. 16°. Vert. van De orgeldraeyer, eene geschiedenis uit den jare 1817. 1854.
1861 Abend und Morgen aus dem flamischen Leben Vert. uit het Nederlands door C. F. Diepenbrock. Uitgever:  Regensburg, Manz. 8°. pltn.  Uit: Avond en morgen. 1859.

 1. Mütterchen Geerarts. 176p. Vert. van: Meeke Geerarts.
 2. Tante Trippelveld. Maikranz. Haideblümchen. 150p. Vert. van Tante Trippelveld. De Meikrans. Heibloemke.
1870 Das Armenschwesterchen. Eine Erzahlung aus der Gegenwart Vert. uit het Nederlands door H. Brinekmann. Uitgevers: Aut. Uebers. Köln und Neuss [Düsseldorf], Schwann’s Verlag 1870. IV+291p. 16°. Vert. van Het zusterken der armen. 1867.
1871 Der Dorfpfarrer. Historische Bilder aus der Zeit der Franzosenherrschaft in Belgien. Vert. uit het Nederlands door L. von Heemstede. Uitgever: Aachen, Tepe. 1871. 195p. 8°. Reeks: Katholische Ünterhaltungsbibliothek [1. Jahrg.]. 1. Vert. van  De dorpspastoor. 1853.
1872 Auf dem Thurme, oder der Einfall der Franzosen in Belgien im J. 1792.Uitgevers: Aut. Uebertr…. von F. Schnettler. Aachen, Tepe. [1871 of 1872]. -364p. 8°. Reeks: Katholische Unterhaltungs-Bibliothek [1. Jahrg.]. 7-8. Vert. van : Op den toren. Uit den tijd der sanskulotten. 1867.
1873 Der rothe Krelis, oder der Einfall der Franzosen in Nord-Brabant im J. 1793.Vert. uit het Nederlands door F. Schnettler. Uitgever: Aachen, Tepe. 1873. 240p. 16°. Reeks: Katholische Unterhaltungs-Bibliothek 2. Jahrg. 1. Vert. van : De voetbranders. De Franschen in Noordbrabant (1793). 1871.
1881 Die Störche. Erzahlung. & Hoch fliegen, tief fallen. Erzahlung. Vert. uit het Nederlands door E. G. Uitgever: Münster, Aschendorfsche Buchhandlung 1881. -215p. 12°. Reeks: Katholische Unterhaltung – Bibliothek. 2. Jahrg. 11.  Vert. van : De ooievaars. Jan Scharesliep. (Uit: In ’t vervallen huis: drie herinneringen uit den jongelingstijd.1867).
1881 Tante Trippelveld. Der Maikranz. Vert. uit het Nederlands door E. G. Uitgever: Münster, Aschendorfsche Buchhandlung -206p. 12°. Reeks: Katholische Ünterhaltungsbibliothek 2. Jahrg. 12. Vert. van  Tante Trippelveld. De meikrans. (Uit: Avond en morgen. 1859).
1881 Der Wolfjäger.Vert. uit het Nederlands door E. G. Uitgever: Münster, Aschendorfsche Buchhandlung -302p. 12°. Reeks:  Unterhaltungsbibliothek 3. Jahrg. 1. Verta. van : De wolfjager ; de Kempen in den Spaenschen tyd. 1860.
1883 So wurde er reich. Eine Erzahlung aus unseren Tagen.Vert. uit het Nederlands door … Uitgever: Münster, Aschendorfsche Buchhandlung  -300p. 12°. Reeks: Unterhaltungsbibliothek  3. Jahrg.9. Vert. van  Zoo werd hij rijk. 1882.
1884 Allein in der Welt. Uitgever: Münster, Aschendorfsche Buchhandlung  -269 blzn. 12°. Reeks: Unterhaltungsbibliothek. 3. Jahrg. 12. Vert. van : Alleen in de wereld. Een verhaal uit onze dagen. 1880.
1906 Der Mann mit dem Puppenspiel. Erzahlung.

Vertaald uit het Nederlands door Heinrich Pottmeyer. Uitgever: Verlag von J. Habbel,  Regensburg -168p.. (17.20 x 11.20) Reeks: Für Herz und Haus ! Familienbibliothek 28.Band.  Vert. van : Het Jan-Klaassenspel met levende beelden uit onzen tijd. 1863.

FRANS

1853 Le maître d’école

Vertaald uit het Nederlands door Aug. Pujol. Illustraties: J.B. Wittkamp.  Uitgever: Librairie Universelle de Rozez, éditeur,  Bruxelles -178p. Fictie, Vert. van De arme schoolmeester. Antwerpen Van Dieren, 1851.

z.j. Le tueur de loups. Grand roman historique de XVIe siècle.

Vertaald uit het Nederlands door: niet vermeld. Uitgever: Éditions L’Essor, s.a., Paris – Bruxelles.  Fictie, Vert. van De wolfjager. Antwerpen: Van Dieren, 1860.

1864 Marionnettes ! Scènes de la vie anversoise.

Vert. uit het Nederlands door Mme Louisa Lebrocquy, nee Duhent. Tirée a 50 exx. Uitgever: J. Bourger, Arlon. 1864. [IV]+225p. Vertaling van  Het Jan-Klaassen-spel. Met levende beelden uit onzen tijd. 18$3.

1865 Dans la Campine.

Vertaald uit het Nederlands door G. Lebrocquy.  Uitgevers: Librairie P.-M. Laroche Paris/ L. A. Kittler, Leipzig / H. Casterman, Tournai. -242p.  8°. — Coll. a 1 franc. 41. Reeks: Les romans honnêtes.

Bevat:

 • Sous le grand chêne. (pp 5-79) Vert. van De fortuinzoekers. 1858. — De inleiding ontbreekt in de Franse vertaling
 • Les amours du bossu. (pp 81-170) Vert. van een bloemengraf . Eene vertelling uit de Noordbrabantsche Kempen. 1855.
 • Mademoiselle Gaspard. (pp 171-220) Vert. van Juffer Klepperman. Eene vertelling uit de grensdorpen. 1861.
 • Flocon de neige. (pp 221-242) Vert. van Sneeuwvlokske. Eene vertelling uit de dagen van den watersnood. 1861.
1866 Bonjour, Philippe !

Vertaald uit het Nederlands door Mevr Louise Lebrocquy, née Duhent. Uitgever: Comptoir Universel d’Imprimerie et de Librairie Victor Devaux et Cie., Bruxelles, 1866. 172p. 12°.

 • Overdruk uit : La Rev. générale. Aoüt 1865, 156-166 ; sept. 1865, 253-264; oct. 1865, 373-388 ; nov. 1865, 466-489; déc. 1865, 585-599.
 • Vertaling van:  Op de bruiloft. 1863.
 • Idem. 2e éd. Uitgever:  Bruxelles, G. Lebrocquy. 1877. 237p. 12°.  (16 x 11.50 cm)
1871 Les sans-culottes en Belgique. Scènes de l’invasion française en Belgique 1792.

Vertaald uit het Nederlands door G. Lebrocquy. Uitgever: Office de Publicité Catholique, Bruxelles -234p.( 18 x 12.50) Vert. van Op den toren. Uit den tyd der Sansculotten. 1867

1873 La petite soeur des pauvres.

Vertaald uit het Nederlands door G. Lebrocquy. Uitgever: Société Générale de Librairie Catholique Paris, Victor Palmé / Bruxelles, G. Lebrocquy. Vert. van : Het zusterke der armen. 1867. Idem. 2e éd. 1877. 309p. 12°. (16 x 11.50 cm)

1877 Anne Dieu-le-veut, récit du temps des flibustiers (XVIIe siècle).

Vertaald uit het Nederlands door H. Ryckmans. Uitgever: Bruxelles, G. Lebrocquy.-275p. 12°. Vert. van : Anne Dieu-le-veut. Een verhael uit de XVIIe eeuw. 1877.

1877 Sous le grand hêtre, suivi de L’homme aux marionnettes.

Vertaald uit het Nederlands door G. Lebrocquy en H. Ryckmans. Uitgever: Bruxelles, G. Lebrocquy. – 237p. 12°. Vert. van De fortuinzoekers, tafereelen uit Noord«Brabant. 1876. Waar is de vader ? 1877.  Sous le grand hêtre pp 1-102; L’homme aux marionnettes pp 105-236

1877 Au bagne, histoire d’un cüré de village.

Vertaald uit het Nederlands door G. Lebrocquy. Uitgever: Bruxelles, G. Lebrocquy. 1877. X+303p. 12°. Vert. van De dorpspastoor. Uit de dagen der fransche overheersching.1853.

1878 Isidora, la soeur hospitalière.

Vertaald uit het Nederlands door G. Lebrocquy. Uitgever: Bruxelles, J. Albanel. 1878. 298p. 12°. Vert. van De gasthuisnon. 1855.

1878 Deux nouvelles. Le joueur d’orgue. L’odyssée d’un bossu.

Vertaald uit het Nederlands door Henry Ryckmans. Uitgevers: J. Albanel,  Bruxelles / Victor Palmé, Paris. -371p. 18°. Vert. van De orgeldraeyer, eene geschiedenis uit den jare 1817. 1854. Het bloemengraf. Eene vertelling uit de Noordbrabantsche Kempen. 1855.

1878 Le tueur de loups.

Vertaald uit het Nederlands door G. Lebrocquy. Uitgever: Paris, V. Palmé, Bruxelles, J. Albanel. 1878. Reeks: Grand roman historique du XIX’ siècle. -339p. 8°. Vert. van De wolfjager ; de Kempen in den Spaenschen tyd. 1860.

z.d. La soeur de charité.

Vertaald uit het Nederlands door G. Lebrocquy. Uitgever: Paris, V. Palmé. 12°. Vert. van De gasthuisnon. 1855.

z.d. Bonheur caché.

Vertaald uit het Nederlands door L. Lebrocquy [née Duhent]. Uitgever:  Tournai, Casterman. Vert. van  Verborgen geluk ; schetsen uit onzen tyd. 1865.

z.d. L’homme aux marionnettes.

Vertaald uit het Nederlands door H. Ryckmans. Uitgever: Paris, V. Palmé. . Vertaling van  Het Jan-Klaassen-spel. Met levende beelden uit onzen tijd. 18$3.