home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Scheltjens, Lodewijk

Maakt deel uit van:

LODEWIJK SCHELTJENS

Foto ca 1910

Brussel, 8 december 1861 – Rupelmonde, 4 november 1946

Schreef hoofdzakelijk toneelstukken, maar ook verhalen voor de jeugd en monografieën over bekende Waaslanders

Publiceerde eveneens onder de pseudoniemen “Ludovic Schelti”, “Mozes Stekelbach” (in: Vlaamse Leven) en “Lodewijk Witte” voor details zie rubriek A-Z Pseudoniemen lexicon

BIOGRAFIE

8 december 1861: Lodewijk Scheltjens werd geboren te Brussel.

Zijn vader was opzichter in een zoutziederij.

Tijdens zijn jeugd verbleef hij te Steendorp, waar hij in contact kwam met het werkvolk van de steenbakkerijen, het land der leemkruiers – de ellende en het hongerleven van de arme kleiwroeters.

Scheltjens volgde een jaar de lessen in de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas, ging daarna naar de Staatsnormaalschool te Gent, waar hij in 1882 het onderwijzersdiploma behaalde.

 • De toenmalige bestuurder, de heer Lefèvre, stelde hem voor zijn onderwijzersloopbaan te beginnen in de Oefenschool der Staatsnormaalschool – zijn toekomst te Gent zou verzekerd zijn.
 • Maar vader Scheltjens ging niet akkoord en achtte het wenselijker dat zijn zoon de openstaande betrekking van hulponderwijzer aan de gemeenteschool te Rupelmonde aanvroeg.

1883-1919: Leidde te Rupelmonde ‘het bestaan zonder veel hoogten en laagten, rijker aan moreele vreugden dan aan stoffelijke voldoening, van een dorpsmeester. (Monteyne, p.10)

 • 1882-1903: hulponderwijzer, onderwijzer
 • 1903-1919: hoofdonderwijzer
 • 1919: op pensioenstelling

Sticht te Steendorp een toneelkring waarvoor hij enige toneelstukjes en blijspelen schreef zoals ‘De kleine held’, ‘Onplichtig veroordeeld’ en Oost-West, thuis best’. Ze werden later – zo weet Monteyne te melden – respectievelijk onder de titels ‘De boeteling’ en ‘Een dag in Amerika’ als curiosa in een eerste uitgave des schrijvers volledige werken opgenomen. (Monteyne, p.11)

In die periode stuurde hij “Asouras of het demon van de oproer” in voor een prijskamp voor toneelspelen zonder vrouwenrollen, uitgeschreven door het Davidsfonds, en won prompt de eerste prijs. (Monteyne, 24)

De uitgever vroeg naar meer en Scheltjens leverde “Robrecht van Vlaanderen” dat vele malen werd opgevoerd.

Maar Scheltjens – zoals hij later meermalen benadrukte – vond deze stukken “prullen, want van goed theater kende ik niets “ (Monteyne 37)

1899: Dat zou veranderen, toen hij in 1899 met de fanfare – waar hij bugel speelde – naar het Bestendig Festival van Antwerpen ging. Hij maakte er kennis met de jonge dichter en toneelschrijver Hubert Melis, die hem – voor het eerst in zijn leven– meetroonde in de Koninklijke Vlaamsche Schouwburg”. Ze speelden er “Een Misdadige” van Nestor de Tière. Het zou voorgoed de schrijfkunst en het leven van Scheltjens veranderen.

Naar een dramatisch gebeuren, waarvan hij in de streek rond Rupelmonde getuige was geweest, schreef hij ‘De wildstropers’’ en stuurde het naar Melis op, die het in de Koninklijke Vlaamsche Schouwburg liet opvoeren.

22 januari 1899: Opvoering van zijn eersteling – het drama ‘Wildstropers’ door het gezelschap van de Nederlandsche Schouwburg. Het werd een triomftocht door heel Vlaanderen met meer dan 1200 opvoeringen in 31 jaar. (Monteyne 39)

1900: Scheltjens dong mee aan de ‘jaarlijkschen prijskamp voor tooneelletterkunde” van de stad Antwerpen, met het stuk “De leemkruier”. Het werd – als enige stuk – bekroond met de eerste prijs.

Lodewijk Scheltjens schreef hoofdzakelijk toneelstukken. Aanvankelijk waren dit romantische melodrama’s. Gaandeweg werden het echter sociaal bewogen realistische stukken, waarin vooral het volksleven werd uitgebeeld.(Visscherseer (1901), Rivierschuimers (1902).

1900: Tussen zijn toneelstukken door schrijft hij verhalen voor de jeugd. “Lente-bloempjes“, zes verhalen uitgegeven door I. Vanderpoorten te Gent in drie keurige deeltjes.

1903: In “Rina”, waarmee hij de Eerste prijs in den toneelletterkundigen prijskamp der Stad Antwerpen won, voert de schrijver ons naar Geel, waar aan familiale krankzinnigenverpleging wordt gedaan. Het werk heeft een didactisch karakter.

1903: Alweer een bundeltje verhalen in de reeks Flandria’s Novellen Bibliotheek: Oude jonkmans ; Een rakker ; Dood voor de wereld ; De hannekenuit. Verschillende van zijn verhalen worden later verwerkt in toneelstukken.

1909: In de “Kwade hand” vestigt hij de aandacht op het onheil, door allerlei bijgeloof in een milieu van boeren gesticht. Dit spel is bijna een pleidooi tegen het obscurantisme en zijn gevolgen.

Hij bracht bij voorkeur de donkere kanten in het leven der volkstypen naar voor, vooral de sociale wantoestanden, echter zonder bitterheid of opstand. In enkele van zijn stukken kwam ook de dierenbescherming aan bod.

Met stukken als “De slet” (1917) en “De Hanneken-uit (1919), wijkt het regionale karakter dat zijn eerste toneelstukken kenmerkt. Hij probeert meer algemeen-dramatische toestanden te schetsen.

De naoorlogse toneelvernieuwing zal hem enigszins verrassen. Er wordt door de nieuwe generatie meer aandacht geschonken aan het psychologische toneelspel.

1910-1937: Voorzitter van de “Bond van Vlaamsche Toneelschrijvers”;

1910: Van zijn hand verschijnt opnieuw een bundel verhalen voor de jeugd bij uitgeverij L. Opdebeek Kijkjes in het leven van menschen en dieren. Later zal de uitgever deze verhalen ook apart twee aan twee uitgeven.

10 januari 1931: “Feestmaal in het Oud-Hotel Scheers, Rogierplaats te Brussel ter ere van L. Scheltjens. De Heer Minister , die vertegenwoordigd was door den heer Urbain van de Voorde, deed den feesteling het juweel der waardigheid van Officier in de Leopoldsorde overhandigen” zo lezen we in het Scheltjens –album p.112.
Meer over deze viering kunt u lezen in Een Lodewijk Scheltjens-viering te Brussel

4 november 1946: Lodewijk Scheltjens overlijdt te Rupelmonde.

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Website

Referentie

 • Lode Monteyne, Scheltjens album 1932 Antwerpen: Drukkerij Delplace & Koch (49, Lange Koepoortstraat) . -135p.

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

De bibliografie is ls volgt opgebouwd:

 1. Chronologisch overzicht
 2. Beknopt overzicht per genre alfabetisch per titel met aangave van het jaar van uitgave
 3. Detail van de uitgave “Tooneelwerken / Scheltjens, Lodewijk. – Hemixem, 1924 – 1926”

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience –Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klik op de foto.

Onuitgegeven zijn volgende toneelstukken:

 • Patria, Groot vaderlandsch drama, in 4 bedrijven.
 • Rikketikketak, Lyrisch toneelspel in 3 bedr., naar de novelle van Conscience bewerkt. Muziek van Karel Gras.
 • Madame Duval. Groot sensatiedrama in vijf bedrijven (zeven tafereelen)
 • Batavia. Heldendrama der Hollandsche zeevaarders uit de XVIIde eeuw door Hendrik Conscience. Voor het tooneel bewerkt in vier bedrijven en één voorspel door Lodewijk Scheltjens.
 • Tante Leentje uit Zeeland. Satyrische operette in drie bedrijven. (voor meisjes). Met muziek van Karel Gras.

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1887 Onplichtig veroordeeld ! Toneelstuk in 2 bedrijven. (theatertekst)

Onder pseudoniem LODEWIJK WITTE
Vrij naar het Fransch van Douchamp.
1924: Grondig herwerkt heruitgegeven onder de titel “Boeteling. Drama in één voorspel en drie bedrijven” bij druk.-uitg. K. Schroyens-Van Brussel te Hemixem, 17 x 12.50 cm (Lodewijk Scheltjens’ Tooneelwerken, Eerste Bundel)
Gent: Algemeene Boekhandel van Ad. Hoste, uitgever (Veldstraat, 49). -32p.

Afmetingen: 21.60 x 13.60
Druk: Boekdrukkerij van Annoot-Braeckman

 1889  Arme moeder / Zedenschets door L. Scheltjens. (proza)  Gent: Algemeene Boekhandel van Ad. Hoste, uitgever (Veldstraat, 49).   -64p.

Afmetingen: 18.50 x 12

 1890  Geeraard Mercator. (essay)

1926: Herwerkte uitgave met als titel Geeraard Mercator : zijn leven en werken, bij L Opdebeek te Antwerpen in de reeks: Beroemde mannen uit het Waasland.
1942: 2de druk ibidem
 Gent: Algemeene Boekhandel van Ad. Hoste, uitgever (Veldstraat, 49).   -56p.

Afmetingen: 22 x 13.50
Boekdrukkerij van Annoot-Braeckman.

1893 Oost-West, t’huis best. Kluchtspel met zang in één bedrijf. (theatertekst)

1924: Omwerking onder de titel ‘Een dag in Amerika’ uitgegeven bij druk.-uitg. K. Schroyens-Van Brussel te  Hemixem, 45p. 17 x 12.50 . (Lodewijk Scheldtjens’ Tooneelwerken. Eerste Bundel)

Antwerpen: L. Janssens & zonen. Drukkers-Uitgevers (Carnotstraat 125). -25p.

Afmetingen: 18.50 x 13
Reeks: Vlaamsche tooneelverzameling van Lodewijk Janssens . reeks voor mannen alleen ; 62
1894 De kleine held. Blijspel met zang in één bedrijf. (theatertekst)

1924: herwerkte versie met als titel: ‘Helden: een oud-Vlaamsche sotternij in één bedrijf’ – uitgever: K. Schroyens-Van Brussel te Hemixem, 1924, 61p. 17 x 12.50 (Lodewijk Scheltjens’ Tooneelwerken. Tweede Bundel)

Antwerpen: L. Janssens & zonen. Drukkers-Uitgevers (Carnotstraat 125). -24p.

Afmetingen: 18.50 x 13
Reeks: Vlaamsche tooneelverzameling van Lodewijk Janssens . reeks voor mannen alleen ; 75
1895 Reisje van Temsche naar Antwerpen per stoomboot “Wilford”. (reisbeschrijving)

Bevat een kaartje met het scheldetraject – verlucht met tekeningen en foto’s.

1928: Herwerkte versie van deze brochure onder de titel: Op de Schelde (Van Temsche naar Antwerpen) bij uitgeverij L. Opdebeek te Antwerpen.

Temsche : Boek- en Steendrukkerij De Landtsheer (Markt, 18). -32p.

Afmetingen:20 x 13.50

 1895  De Antiquair. Kluchtspel met zang in één bedrijf. (theatertekst)

1909: herdruk ibidem L. Janssens Vlaamsche tooneelverzameling van Lodewijk Janssens voor mannen alleen. – Antwerpen; vol. 91
1912: derde uitgave. Gelijk aan de tweede.
1922: De antiquair [(Vierde gansch omgewerkte uitgaaf)] : Kluchtspel met zang in één bedrijf. Uitgever:  L.J. Janssens & Zonen, Vlaamsche tooneelverzameling van Lodewijk Janssens, vol 463.
1924: 5de (opnieuw omgewerkte) druk bij Hemixem : Schroyens-Van Brussel in de reeks Lodewijk Scheltjens’ tooneelwerken. Tweede bundel.  -59p.
 Antwerpen: L. Janssens & zonen Drukkers-Uitgevers (Carnotstraat 125)   . -30p.

Afmetingen: 18.60 x 13.50<
Reeks: Vlaamsche tooneelverzameling van Lodewijk Janssens . reeks voor mannen alleen ; 91.
Tooneelfonds Jos. Janssens. – Antwerpen; vol. 91
 1896  Robrecht van Vlaanderen. Groot geschiedkundig drama in 4 bedrijven met een voorspel. (theatertekst)

Muziek van Oscar van Durme.
Dit stuk werd voor de eerste maal opgevoerd door ‘De jonge Tooneelvrienden’ te Rupelmonde op 2 februari 1896 en door de ‘Zang- en Tooneelmatschappij Vlaamsch en Vrij te Temsche op 9 februari 1896
1910: 2de editie in Tooneelfonds Jos. Janssens. – Antwerpen; vol. 94
1924: 4de editie bij Schroyens-Van Brussel  te Hemixem, in de reeks in Lodewijk Scheltjens’ tooneelwerken / Scheltjens, Lodewijk Vincent ;2 -120p.
 Antwerpen: L. Janssens & zonen Drukkers-Uitgevers (Carnotstraat 125)   . -51p.

Afmetingen: 18.50 x 13.50
Reeks: Vlaamsche tooneelverzameling van Lodewijk Janssens . reeks voor mannen alleen ; 94.
 1896  Estella. (volksverhaal)  Tamise (Themsche): imprimerie Schuerman-Boeykens. -71p.

Afmetingen: 21 x 13

1897 Asouras, of: de daemon van de oproer: drama in vier bedrijven. (theatertekst)

Vrij bewerkt naar “Vorst en Volk” van Raph. Verhulst.
Voor het eerst opgevoerd  door de Tooneelmaatschappij “Vlaandrens trouwe Zonen” te Temsche, op 28 februari 1897.

1925: Verbeterde uitgave bij Hemixem : Schroyens-Van Brussel, in de reeks Lodewijk Scheltjens’ tooneelwerken. Derde Bundel.
Antwerpen: L. Janssens & zonen Drukkers-Uitgevers (Carnotstraat 125)  . -49p.

Afmetingen: 17.20 x 13
Reeks: Vlaamsche tooneelverzameling van Lodewijk Janssens . reeks voor mannen alleen ; 108.Eervolle melding in den kampstrijd voor tooneelletterkunde uitgeschreven door het Davidsfonds, (Gentsche afdeeling 1896)
1898 Cain en Abel, of: De strijd onzer boeren tegen de Fransche dwingelandij, 1798. (theatertekst)

1925: 3de editie bij Hemixem: Schroyen-Van Brussel. – Reeks Tooneelwerken / Scheltjens Lodewijk – 1924-1926; vol 3:2

Antwerpen: L. Janssens & Zonen, drukkers uitgevers (Carnotstraat, 125). -91p.

Afmetingen: 17.50 x 13
Reeks: Vlaamsche Tooneelverzameling van Lodewijk Janssens, reeks voor mannen alleen; vol 122.

1899 Lastige geburen. Kluchtspel met zang in één bedrijf. (theatertekst)

1905:  2de uitgave bij Antwerpen : Lodewijk Janssens & zonen in de reeks Vlaamsche tooneelverzameling van Lodewijk Janssens voor mannen alleen. – Antwerpen; vol. 132
1909: 3de verbeterde uitgaaf bij Lodewijk Janssens & Zonen te Antwerpen in de reeks Vlaamsche tooneelverzameling van Lodewijk Janssens vol 132.
1926: 4de uitgave bij Schroyens-Van Brussel te Hemixem in de reeks Tooneelwerken / Scheltjens, Lodewijk. – Hemixem, 1924 – 1926; vol. 4: 1
1930: 4de druk (= 5de druk) bij Jos Janssens Uitgever te Antwerpen

Antwerpen: L. Janssens & Zonen, drukkers-uitgevers (Carnotstraat, 125). -22p.

Reeks: Vlaamsche Tooneelverzameling van Lodewijk Janssens, reeks voor mannen alleen; vol 132.

1900 Lente-bloempjes. Een boek voor onze kinderen / door Lodewijk Scheltjens, onderwijzer.

Teekeningen van P. Dierckx.
Bevat in drie deeltjes:
-De kwade voerman ; Kodeliko, 32p. (gravures).
-Het geroofd vinkennestje ; De ezel en de flets, 32p. (gravures).
-Nardje de voddenkoopman ; De rattenvanger, 32p. (gravures.

Bekroond door de Koninklijke Maatschappij voor Dierenbescherming te Brussel. (19 april 1990)

Scheltjens Lode 2 Gent: Boek- en WSteendrukkerij I. Vanderpoorten (Pollepelstraat, 18).  -32p.

Afmetingen: 22.50 x 15

Scheltjens Lode 2a

1900 De muizenjacht ! Blijspel met zang in één bedrijf (zonder vrouwenrollen). (theatertekst)

1927: Uitgave bij Schroyens-Van Brussel te Hemixem in de reeks Tooneelwerken / Scheltjens, Lodewijk. – Hemixem, 1927; vol. 5  -32p.

Waereghem: Boekhandel Palmer Putman. -28p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (geniet)

1900 Wildstroopers. Geprimeerd drama in vier bedrijven (theatertekst)

Voor den eerste maal opgevoerd, den 22 januari 1900, in den Nederlandschen Schouwburg van Antwerpen.
1908: 2de editie in Tooneelfonds Janssens. – Antwerpen; Vol 179
1924: 4de editie in Gust Janssens’ Tooneeluitgaven. -Antwerpen; Vol 20
1926: 6de editie in Tooneelwerken Scheltjens Lodewijk 1924-1926 Vol 4:2

Antwerpen: Lodewijk Janssens’ Zonen, Drukkers-Uitgevers (Carnotstraat, 123).   -73p.

Afmetingen: 19.70 x 12
Reeks: Vlaamsche tooneelverzameling van Lodewijk Janssens . reeks voor gemengde rollen ; 179

1901 Misrekening ! Blijspel met zang in een bedrijf. (theatertekst)

1927: 3de uitgave bij Schroyens-Van Brussel te Hemixem in de reeks Het nieuw tooneel: Fonds Kamiel Schroyens & Cie; vol. 20

Waereghem: Boekhandel Palmer Putman. -21p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (geniet)

1901 De leemkruier. Drama in vier bedrijven. (theatertekst)

Handeling hedendaags in en rond eene kleigroeve in Vlaamsch België.
Bekroond met den eersten prijs in den vierden driejaarlijkschen toneelletterkundigen wedstrijd, uitgeschreven door de Stad Antwerpen 1900.
Voor de muziek in het eerste bedrijf: Mr. C. Varendonck, muziekleeraar te Moerbeke-Waas.
1927: Uitgave bij Schroyens-Van Brussel te Hemixem in de reeks Tooneelwerken / Scheltjens, Lodewijk. – Hemixem, 1927; vol. 5  -102p.

Antwerpen: Lodewijk Janssens’ Zonen, Drukkers-Uitgevers (Carnotstraat, 123).  -102p.

Afmetingen: 17.30 x 13
Reeks: Vlaamsche tooneelverzameling van Lodewijk Janssens . reeks voor gemengde rollen; 198.

Druk: Lod. Jansens’Zonen, Drukk.-Uitgevers Carnotstraat, 147, Antwerpen.

1901 Visscherseer. Geprimeerd drama in drij bedrijven met een voorspel. (theatertekst)

Met een nawoord van Scheltjens over de teleurgang van de visserij op de Schelde (pp 83-84) en een opdracht aan de nagedachtenis aan zijn grootvader “den blinden visscher, wiens lotgevallen tot grondslag hebben gediend aan dit werk”.
1920: 3de editie in Tooneelfonds Jos. Janssens te Antwerpen; vol 436 / L.J.Janssens & Zonen Tooneelbibliotheek, nr 4 der 37e reeks.
1922: Heruitgave bij Gebroeders Janssens te Antwerpen, Vlaamsche tooneelverzameling van Lodewijk Janssens vol 436; -69p.
1924: In Gust Janssens’ Tooneeluitgaven – Antwerpen; vol. 21.

Antwerpen: Uitgaaf van G., F., E. Janssens, boekdrukkers (firma L. Janssens’ Zonen). -84p.

Afmetingen: 17.30 x 13
Reeks: Vlaamsche Tooneelverzameling van Lodewijk Janssens. Reeks voor gemengde rollen vol. 205.
Nawoord:
    

1902 In ’t zwarte Land. Blijspel met zang in één bedrijf. (theatertekst)

Het stuk speelt in Afrika, 1870

Waereghem: Boekhandel Palmer Putman. -28p.

Afmetingen:19 x 12.50

1903 Oude Jonkmans. (novellen)

Bevat: Oude Jonkmans (pp 3-10); Een Rakker (pp 11-20); Dood voor de Wereld (pp 21-30); De Hannekenuit (pp 31-42).

Gent : Vennootschap “Plantijn” Korte Koestraat, 13. -42p.

Afmetingen: 19.50 x 13 (geniet)
Reeks: Flandria’s Novellen Bibliotheek Nr 31.

1903 Rivierschuimers. Geprimeerd drama in drie bedrijven. (theatertekst)

Met een portrettekening van de auteur door Jan C. Heervoorde.
     

Antwerpen:  Uitgaaf van G., J., E. Janssens, Drukkers-Uitgevers, Carnotstraat, 147  (firma : L. Janssens’ Zonen).  -76p.

Afmetingen: 17.50 x 13
Reeks: Vlaamsche tooneelverzameling van Lodewijk Janssens . reeks voor gemengde rollen; Vol. 234.

1904 Rina. Een drama der Heide, in vier bedrijven. (theatertekst)

Geprimeerd en bekroond met den eersten prijs in den vijfden driejaarlijkschen wedstrijd van toneelletterkunde , uitgeschreven door de  Stad Antwerpen 1900-1903)
Met een uitgebreid voorwoord over zijn bezoek aan de stad Geel en haar uniek experiment voor de opvang van geesteszieken, ter voorbereiding van dit toneelstuk. (pp 5-16)
Met een afbeelding van de afficheplaat.
1904: In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1904 (1904)
1924: Gust Janssens’ Tooneeluitgaven, ANtwerpen. Vol. 22

Antwerpen: G., J., E. Janssens, boekdrukkers (firma : L. Janssens’ Zonen).  -88p.

Afmetingen: 17 x 13
Reeks: Vlaamsche tooneelverzameling van G., J., E. Janssens.  Reeks voor gemengde rollen ; vol. 255
Handeling te Gheel, in de laatste helft der 19de eeuw.

1904 Guitenstreken ! Blijspel in één bedrijf zonder vrouwenrollen. (theatertekst)

Waereghem: Boekhandel Palmer Putman. -29p.

Afmetingen: 19.50 x 13
Druk: drukkerij Demarrez-Debruyne ; Aerseele

1904 De fratsen van Manus. Blijspel in één bedrijf. (zonder vrouwenrollen) (theatertekst)

Waereghem: Boekhandel Palmer Putman. -29p.

Afmetingen: 19.50 x 13
Druk: drukkerij Demarrez-Debruyne ; Aerseele

1905 Menschwording. Geprimeerd landelijk tooneelspel in één bedrijf. (theatertekst)

Voor de eerste maal opgevoerd te Brussel, op dinsdag 15 November 1904, in den eereprijskamp van de Koninklijke Tooneelmaatschappij ‘De Vlamingen’ in tweestrijd tusschen ‘De Moedertaal’ van Mechelen en het ‘Van Crombrugge’s Genootschap’ van Gent.
1923: 2de uitgave L. J. Janssens en Zoonen te Antwerpen in de reeks Tooneelfonds Jos. Janssens. – Antwerpen; vol. 269

Antwerpen: G., J. & E. Janssens.  -31p.

Afmetingen: 17 x 12.50
Reeks: Vlaamsche tooneelverzameling van G., J. & E. Janssens.  Reeks voor gemengde rollen. Vol. 269.

1906 Droomen is maar bedrog. Kluchtspel met zang in één bedrijf. (theatertekst)

Waereghem: Boekhandel Palmer Putman. -31p.

Afmetingen: 17.30 x 12.50 (ingenaaid)
Reeks: Tooneelfonds Palmer Putman. – Waereghem; vol. 1906: 1

1907 Het erfdeel van tante Belle. Landelijk blijspel in één bedrijf. (theatertekst)

1923: 2de uitgave bij L. J. Janssens en Zonen te Antwerpen in de reeks: Tooneelabonnement L. J. Janssens en Zonen, nr 5 van 19e tooneelab. Vol. 211.

Antwerpen: G., J. & E. Janssens. -37p.

Afmetingen: 17.30 x 12.50
Reeks: Vlaamsche tooneelverzameling van G., J. & E. Janssens. Reeks voor mannen alleen. Vol. 211

1909 De kwade hand. Drama in vier bedrijven. (theatertekst)

Eenig bekroond stuk in den wedstrijd voor tooneelletterkunde, uitgeschreven door de Stad Antwerpen in 1909. Geprimeerd door het Staatsbestuur.
1924: In Gust Janssens’ toneeluitgaven – Antwerpen; vol. 23

Antwerpen: Gebroeders Janssens. -138p.

Afmetingen: 17 x 12.50
Reeks: Vmaansche Toneel-verzameling van Gebroeders Janssens. Reeks voor gemengde rollen. Vol. 324.

1910 Kijkjes in het leven van menschen en dieren. (verhalen.

Met penteekeningen van P. Dierckx en Ed. Van Offel.
Bevat: Kobus (pp. 3-12); Mottige Wannes (pp.13-15); De koe van pachter Joris (pp. 16-26); De Sinjoor (pp. 27-31); Kromme Stan (pp. 33-44); De haan van Wardje Daneels (pp. 45-48 ); De dronkaard en de hond (pp.49-63); Jantje Plezier (pp. 65-79); Goliath (pp. 81-90); Rozemondje (pp. 91-96); Trientje Roze (pp. 97-105); De Philosoof van de Negen-Oog (pp. 106-112); De vondeling (pp. 113-123); Oproer (pp. 124-128); De hond van de rivierschuimer (129-140); Manus Krol (pp. 141+-144)

Antwerpen: Vlaamsche Boekhandel Lodewijk Opdebeek. -144p.

Afmetingen: 24.50 x 16 (ingenaaid – zachte kaft)
De uitgave kent twee verschillende covers: Eén met een figuur in mantelkap die eten geeft aan de vogels. In mijn exemplaar bevindt zich daar tegenover het titelblad een ingeplakte portretfoto van de auteur. Eén met een persoon die een paard zweept, zonder de portretfoto.

Lodewijk Opdebeek gaf de verhalen uit de bundel Kijkjes in het leven van menschen en dieren tevens  apart uit met telkens 2 verhaaltjes per boekje. De boekjes hebben een stevige geïllustreerde kartonnen kaft, tellen 16 pagina’s en zijn niet gedateerd. Typografie en tekeningen zijn eveneens overgenomen. Afmetingen: 22 x 14.50.

 • Kobus, Mottige Wannes: twee verhalen voor de jeugd.
  • Scheltjens Lode 3
 • Kromme Stan, De haan van Wardje Daneels: twee verhalen voor de jeugd.
 • De dronkaard en de hond en De nieuwe.
 • Goliath en Rozemondje: twee verhalen voor de jeugd.
 • De vondeling, Oproer: twee verhalen voor de jeugd.
 • De hond van den rivierschuimer en Manus Krol: twee verhalen voor de jeugd.
 • Jantje plezier, Van de reus Freki en het dwergje Pink: twee verhalen voor de jeugd.
 • Trientje Rooze . De Philosoof van de Negenoog: twee verhalen voor de jeugd.
 • De Koe van Pachter Joris en De Sinjoor twee verhalen voor de jeugd.
1910 Booze driften. Drama in drij bedrijven. (theatertekst)

Antwerpen: G., J. & E. Janssens. 104p.

Afmetingen: 17.30 x 12.50
Reeks: Vlaamsche Tooneel-verzameling van Gebroeders Janssens . – Antwerpen; vol. 244

1910 Majoor Hoogveen. Blijspel met zang in één bedrijf. (theatertekst)

1924: 2de uitgave bij Putman te Waereghem
192?: 3de uitgave bij Schroyens-Van Brussel te Hemixem in de reeks Het nieuw tooneel: Fonds Kamiel Schroyens & Cie; vol. 27

Waereghem: Boekhandel Palmer Putman. -30p.

Afmetingen: 19 x 12.80  (geniet – zachte kaft)
Drukkerij E. de Landtsheer 17, Oeverstraat, 17 – Themsche

1911 Anna Ringe. Comedie in drie bedrijven. (theatertekst)

Voor de eerste maal opgevoerd in den Koninklijke Vlaamschen Schouwburg van Brussel, door de tooneelmaatschappij “De  Morgendstar” op Dinsdag 21 Maart 1911.

Antwerpen: Gebroeders Janssens, Drukkers-Uitgevers.     -104p.

Afmetingen: 17.30 x 12.50
Reeks: Vlaamsche Tooneel-verzameling van Gebroeders Janssens – Antwerpen; vol. 358
.

1911 Bastiaan Stoppel. Lustig spel in drie bedrijven. (theatertekst)

Met een opdracht aan Kamiel Huysmans en diens antwoord.

Waereghem: Boekhandel Palmer Putman. -87p.

Afmetingen: 18 x 13
Reeks: Tooneelfonds Palmer Putman.- Waereghem; vol. 1911: 1
Drukk. E. De Landtsheer, Temsche.

z.d. De bekoring. Humoreske voor meisjes in één bedrijf. (theatertekst) Waereghem: TooneelfondsPalmer Putman. -26p.

Afmetingen: 20 x 13.50
Drukkerij Delille, Maldegem

1912 Bêtes et gens (verhalen)

Dessins de P. Dierckx, et E. Van Offel
Bevat : La vâche du fermier Jean (oorspronkelijke titel : de koe van pachter Joris); Le grêlé (oorspronkelijke titel: Mottige Wannes)
De verhalen komen uit de verhalenbundel ‘Kijkjes in het leven van menschen en dieren’.

Antwerpen: L. Opdebeek. -64p.
1913 Boerenhoogmoed. Monologenspel in één bedrijf. (theatertekst)

Antwerpen: Uitgeversfirma Gebroeders Janssens. -29p.

Afmetingen: 17 x 12.50
Reeks: Vlaamsche Tooneelverzameling van Lodewijk Janssens. Reeks voor gemengde rollen. Vol 388.

1916 Mottige Wannes. Een kinderleven. Onuitgegeven verhaal. Antwerpen : Gust Janssens, Drukker-Uitgever (Kerkstraat 13).  -11p.

Afmetingen: 42 x 30,5 (geniet – 4 kol.)
Reeks: Onze leestafel. – Antwerpen; vol. B: 17. Volledige romans in volksuitgave.
Algemeen depot: Bestelhuis voor Boek- en Dagbladhandel Lange Koepoortstraat 15, Antwerpen.

1917 Het geheim van de ketellapper. (verhaal)

 

Antwerpen : Gust Janssens, Drukker-Uitgever (Kerkstraat 13).  -16p.

Afmetingen: 42 x 30,5 (geniet – 4 kol.)
Reeks: Onze leestafel. – Antwerpen; vol. B: 27. Volledige romans in volksuitgave.
Algemeen depot: Bestelhuis voor Boek- en Dagbladhandel Lange Koepoortstraat 15, Antwerpen

1917 De hannekenuit. Spel van het land in vier bedrijven. (theatertekst)

Scheltjens intwikkelt hier hetzelfde thema als Cyriel Buysse in ‘Het gezin van Paemel’ .

Antwerpen: Gust Janssens. -112p.

Afmetingen: 22 x 15.20.
Reeks: Gust Janssens’ Tooneeluitgaven nummer 8.
Gedrukt op de persen van Gust Janssens te Antwerpen

1917 De slet. Spel van liefde en opoffering in één voorspel en drie bedrijven. (theatertekst)

Handeling in Vlaanderen: Het voorspel in 1894; de drie bedrijven begin Augusti 1914.

Antwerpen : Gust Janssens. -59p.

Afmetingen: 21.80 x 15.20 (ingenaaid)
Reeks: Gust Janssens’ tooneeluitgaven nummer 1
Gedrukt op de persen van Gust Janssens te Antwerpen.

1917 Het vel van den beer. Blijspel in één bedrijf. (theatertekst) Antwerpen: Gust Janssens. -36p.

Afmetingen: 22 x 15.50

1918 Stekelbaggetjes. Schetsen uit het Oost-Vlaandersche buitenleven. (verhalen)

Onder pseudoniem MOZES STEKELBACH

Antwerpen : Gust Janssens, Drukker-Uitgever (Kerkstraat 13). -11p.

Afmetingen: 42 x 30,5 (geniet – 4 kol.)
Reeks: Onze leestafel. – Antwerpen; vol. B: 59-60. Volledige romans in volksuitgave.
Algemeen depot: Bestelhuis voor Boek- en Dagbladhandel Lange Koepoortstraat 15, Antwerpen.

1919 In de val. Blijspel met zang in één bedrijf. (theatertekst) Waereghem: Boekhandel Palmer Putman. -37p.

Afmetingen: 20 x 13,5
Drukk. E. De Landtsheer, Temsche.

1919 Pax hominibus… Dramatische zedenschets uit den oorlogstijd, in één bedrijf. (theatertekst – stuk voor vrouwen alleen)

Voor de eerste maal opgevoerd te Antwerpen in de schouwburgzaal “El Bardo” op Zondag 25 November 1917, door den Damen- en Jufferbond, oud-leerlingen van Antwerpen’s Stadsscholen.
Opdracht: Aan mijne geliefde vrouw Louisa: een ruikertje myosotis, geplukt op den grond, die het bloed van zoovele dapperen heeft gedronken.

Waereghem: Palmer Putman. -36p.

Afmetingen: 20 x 13,5 (gelijmd)
Drukk. E. De Landtsheer, Temsche.

1920 In den storm. Oorlogsdrama in 4 bedrijven. (5 tafereelen) (theatertekst)

Waereghem: Toneelfonds Palmer Putman. -65p.

Afmetingen: 18 x 14.50 (geniet)
Reeks: Tooneelfonds Palmer Putman, 1920=1921
Druk: Drukkerij De Lille, Maldeghem

1920 Naar het land van Belofte. Reisindrukken van eenen armen Landverhuizer. Gent: Volksdrukkerij. -35p.

Afmetingen: 21 x 13.50

1922 Stekelbaarsjes. Schetsen uit het Oost-Vlaandersche buitenleven. (verhalen)

Met een “Epistel bij wijze van inleiding” door Fritz Francken.
Met een kort voorwoord door de auteur onder het pseudoniem STEKELBACH.

Antwerpen : Gust Janssens, Bestuurder Uitgever (Kerkstraat 13).  -260p.

Afmetingen: 22.50 x 13.75 (ingenaaid)-
inhoud

1923 Eene moeder. Dramatisch spel in één bedrijf. (theatertekst)

Hemixem: druk.-uitg. K. Schroyens-Van Brussel (Lindelei, 202-204). -44p.

Afmetingen: 19 x 13.50
Reeks: Het nieuw tooneel: Fonds Kamiel Schroyens & Cie; nummer 1

1923 De dochter van den vlasboer (Nachtegaaltje). Geprimeerde comedie in drie bedrijven. (theatertekst)

De eerste opvoering van dit tooneelwerk heeft plaatsgehad te Lier, door de tooneelmaatschappij “Rust Roest”, op Maandag 1 October 1923.

Hemixem: druk.-uitg. K. Schroyens-Van Brussel (Lindelei, 202-204). -107p.

Afmetingen: 19 x 13.50
Reeks: Het Nieuw Tooneel. Fonds Kamiel Schroyens & Cie. Nummer 2

1924 Bieke (verhaal) Contich: A. Hans – Van der Meulen. -31p.

Afmetingen: 18 x 13 (geniet)
Reeks: A. Hans’ kinderbibliotheek. – Contich; vol. 108

1924 Helden. Een oud-Vlaamsche sotternij in één bedrijf. (theatertekst)

Omwerking van ‘De kleine held’ (1894)
De eerste uitgaaf van dit stukje verscheen in 1894, bij L. Janssens & Zonen, drukker-uitgever, Carnotstraat 125, Antwerpen, onder den titel “De kleine held”.

Hemixem: druk.-uitg. K. Schroyens-Van Brussel.(Lindelei, 202-204)  -61p.

Afmetingen: 17.50 x 13.50 (geniet)
Reeks: Het Nieuw Tooneel. Fonds Kamiel Schroyens & Cie. Nummer 8

1924 Voor grootmoeder: Sinter-Klaasspel met droomtafereel. (theatertekst)

Waereghem: Tooneelfonds Palmer Putman. -32p.

Afmetingen: 18.80 x 12.40 (geniet)
Drukkerij George Michiels Broeders, Tongeren.

z j
[1924]
Boeteling. Drama in één voorspel en drie bedrijven. (theatertekst)

Mijn eerste jongelings-zonden.
Gansch omgewerkte uitgaaf.
De eerste uitgaaf van dit stuk verscheen in 1887 bij Adolf Hoste te Gent, onder de titel “Onplichtig Veroordeeld !” en ’t pseudo van den schrijver Lodewijk Witt.

Hemixem: druk.-uitg. K. Schroyens-Van Brussel.(Lindelei, 202-204). -XVI, 148p.

Afmetingen: 18 x 13
Reeks: Tooneelwerken / Scheltjens, Lodewijk. – Hemixem, 1924 – 1926; vol. 1: 1

1924 Een dag in Amerika. (theatertekst)

1893: De eerste uitgaaf van dit stukje verscheen in 1893, bij L. Janssens & Zonen, Carnotstraat, 125, te Antwerpen onder den titel “Oost-West, t’huis best”.

Hemixem: druk.-uitg. K. Schroyens-Van Brussel.(Lindelei, 202-204). -45p.

Afmetingen: 18 x 13
Het nieuw tooneel: Fonds Kamiel Schroyens & Cie; nummer 7

1924

1926
Tooneelwerken. (verzamelde toneelwerken) Hemixem: Druk.-uitg. K. Schroyens-Van Brussel. (9 volumes in 4 banden.)
z j
[ca 1925]
Tinneke. (jeugdverhaal)

Bevat tevens het kortverhaal ‘De pot verwijt den ketel, dat hij zwart ziet. (pp 30-32)

Contich : A. Hans-Van der Meulen.-32p.

Afmetingen: 17.80 x 13 (geniet)
Reeks: A. Hans’ Kinderbibliotheek ; 132
Boekdrukkerij R. Bracke-Van Geert, Baasrode

1925 Oorlogskindeke! Een kerstspel in één bedrijf voor meisjes. (theatertekst)

     

Hemixem: druk.-uitg. K. Schroyens-Van Brussel  (Lindelei, 202-204).  -34p.

Afmetingen: 18 x 12.50 (geniet)
Reeks: Het nieuw tooneel: Fonds Kamiel Schroyens & Cie; nummer 12

1926 Hilda Flam. Spel van Nevel en Licht in 3 bedrijven. (theatertekst)

Opgedragen aan jonge toneelschrijver Willem Putman met uitgebreid wederwoord door dezelfde.
Voor het eerst opgevoerd te Temsche op Zondag 7 Maart 1926 door de Tooneelmaatschappij “De Winterbloem” in de schouwburgzaal “De Belgische Vlag”.

Antwerpen: L.J. Janssens en Zonen.  -67p.

Afmetingen: 17.40 x 12
Reeks: Tooneelfonds Jos. Janssens – Antwerpen; Vol 507.

1926 Edgar Tinel. Een beroemd toonkundige. (monografie)

Met een portrettekening door A. Meersman van de componist tegenover het titelblad.

Antwerpen: L. Opdebeek, uitgever.  -24p.

Afmetingen: 27.50 x 18.50
Reeks: Beroemde mannen uit het Waasland

1926 Filips Verheyen. De beroemde ontleedkundige. (monografie)

Bevat: Van polderboer tot hoogstudent (pp 5-8); Voorbereiding tot het priesterschap (pp 8-11); Opp andere wegen (pp 11–12); Van leeraar tot rector Magnificus (pp 12-14); Een wetenschappelijk schrijver en pennestrijder (pp 14-16); Dood en verheerlijking van een beroemd Vlaming (pp 16-19).

Antwerpen: L. Opdebeek, uitgever.  -19p.

Afmetingen: 27.50 x 18.50 (geniet)
Reeks: Beroemde mannen uit het Waasland

1926 Geeraard Mercator. Zijn leven en werken. (monografie)

Bevat: Geboorte van Geeraerd Mercator (pp 5-7); Mercator’s studiejaren (pp 7-9); Mercator’s eerste gewrochten (pp 9-13); Mercator’s gevangenzetting (pp 13-15); Mercator in Duisburg (pp 15-19).

Antwerpen: L. Opdebeek, uitgever.  -20p.

Afmetingen: 27.50 x 18.50 (geniet)
Reeks: Beroemde mannen uit het Waasland

z j
[1926]
Het Goudbloempje van Leuven. (historische roman) Brussel: Uitgeverij J. Hoste (30, Sint Pietersstraat) -86p.

Afmetingen: 28.75 x 20.50 (ingenaaid – 2 kolommen)

1928 Op de Schelde. (Van Temsche naar Antwerpen)

Titel varieert: Op de Schelde. Een boekje voor reislustige jeugd.
Geïllustreerd met zwart wit foto’s en pentekeningen.
Omgewerkte versie van gelijkaardig werkje uit 1895.

Antwerpen: L. Opdebeek, uitgever. -24p.

Afmetingen: 26,5 x 18 (geniet)

1929 Mottige Wannes. Jongensverhaal uit het Vlaamsche dorpsleven. (verhalenbundel)

Met 15 penteekeningen van Felix De Boeck.
Bevat: Jantje Klebus en zijn ouders (pp 5-8); Jantje’s eerste leerjaren (pp 8-9); Jantje wordt ziek (pp 9-16); Moederliefde (pp 17-18); Schele Rik (pp 19-23); Jantje wordt menschenschuw (pp 24-26); Jantje en de ezeldrijver (pp 27-30); Het kamp der Bohemers (pp 31-37); Op het Lindenhof (pp 38-39); Jantje de sprookjesheld (pp 40-41); Jantje wordt redenaar (pp 42-48); De kinderbegrafenis (pp 49-55); De plannen van Vonk de smid (pp 56-65); De peperkoek (pp 66-74); Groote verrassingen (pp 75-85); Jantje bezoekt Rik (pp 86-94); Jantje komt bij Rik voorlezen (pp 95-98); Jantje wordt student (pp 99-102); Leve de lange broek (pp 103-104).

Scheltjens Lode 1 Thielt: Drukkerij-Uitgeverij J. Lannoo. -104p.

Afmetingen: 21.50 x 16 (ingenaaid)

z j
[1930]
De heks. Turynsche vertelling, voor het tooneel bewerkt in twee bedrijven (met een tusschentafereel) (theatertekst)

    

Waereghem: Tooneelfonds Palmer Putman. -34p.

Afmetingen: 16.50 x 12.50
Reeks: Tooneelfonds Palmer Putman – Waereghem; vol. 1930:2
Drukkerij Delille, Maldeghem.

1931 De schâbeletter.  Folklorisch Zangspel in één bedrijf. (theatertekst)

Woorden van Lodewijk Scheltjens. Muziek van Cesar Hinderdael

Antwerpen : Uitgeversfirma Jos. Janssens. -32p.

Afmetingen: 17.80 x 9.50 (geniet)

1931 Mannen van ’t water. Tooneelspel in één bedrijf. (theatertekst)

Is eerste eenakter van een cyclus waarin de auteur achereenvolgens het thema water, het land en de stad wilde behandelen.

Antwerpen : Uitgeversfirma Jos. Janssens. -41p.

Afmetingen: 19 x 12

z j
[1931]
De Midden-Schelde Antwerpen-Dendermonde. (toerisme)

Bevat: Schelde (p 3); Van Antwerpen naat Themsche (pp 4-17); Van Themsche naar Dendermonde (pp 18-24)
 

Antwerpen: Vlaamsche Toeristenbond. -24p.

Afmetingen: 17.10 x 13.10
Reeks: V.T.B. Wandelboekjes. Nummer 6.

1933 De salonboerin. Comédie-blijspel in drie bedrijven. (theatertekst)

Antwerpen : Uitgeversfirma Jos. Janssens. -73p.

Afmetingen: 19.50 x 12

z j
[1933]
De greif van halfvasten. Kindertooneel met koren, marchen en lichaamsoefeningen. (theatertekst)

Muziek van Victor Vandermeiren.

Themsche: Drukkery E. De Landtsheer.  -21p.

Afmetingen: 20.60 x 13.50

1934 De kunstenaarsfamilie Nys. (monografie)

Met 26 foto’s, van het Huis Alex. Deyaert, Rupelmonde. Clichés van Mauquoy en Zoon, Antwerpen.

Temsche: E. De Landtsheer.  -89p.

Afmetingen: 24.40 x 15.60
Reeks: Beroemde mannen uit het Waasland

1935 De dood van Bieke. (verhaal)

Samen met ‘De vluchteling’ van A. Hans.

Contich : A. Hans-Van der Meulen.  -32p.

Afmetingen: 17.80 x 13 (geniet)
Reeks: A. Hans’ Kinderbibliotheek; vol. 551

1936 Isidora, de dochter van de salonboerin. Operette in drie bedrijven. (libretto)

Muziek van Robert de Leye
Voor de eerste maal vertoond in den Koninklyken Vlaamschen Schouwburg van Gent, onder het bestuur van Maurits De Ruyck den Zondag 15 maart 1936

Zonder plaats, zonder naam van uitgever. -60p?

Nota: van dit werkstuk heeft Schrijversgewijs enkel het typoscript gevonden. Te consulteren in de Erfgoedbibliotheek te Antwerpen.

1936 Kerline. Spel van verleiding tot den kwade in twee bedrijven met een voor- en een tusschenspel. (theatertekst)

Muziek van Robert De Leye

Dendermonde: Drukkerij Van Lantschoot-Moens. -48p.

Afmetingen: 22 x 14 (geniet)

1938 Moederliefde. Tooneelspel voor meisjes in één bedrijf. (theatertekst)

Bekroond in den wedstrijd voor jeugdtooneel door “Kindergeluk” van Brussel 1937-1938, als beste van de ingezonden werken, die geen sprookjesspelen waren.

Waereghem: Tooneelfonds Palmer Putman. -33p.

Afmetingen: 19 x 13.40 (geniet)
Druk Vermeiren, Ekeren-Donk

1939 De schoone Irena. Dramatisch familiespel in 3 bedrijven. (theatertekst)

Voor de eerste maal opgevoerd door de Koniklijke Vereeniging “De Morgendstar” van Brussel, op Dinsdag 24 januari 1939, in den Koninklijke Vlaamschen Schouwburg te Brussel.

Antwerpen: Uitgeversfirma Jos. Janssens. -62p.

Afmetingen: 19.50 x 13
Reeks: Vlaamsche tooneelverzameling van Lodewijk  Janssens. Reeks voor gemengde rollen ; 700

1940 De Edelmoedige Schildknaap (jeugdverhaal) Contich:  A. Hans-Van der Meulen.-31p.

Afmetingen: 17.50 x 13 (geniet)
Reeks:  A. Hans’ Kinderbibliotheek ; 812

1942 Apostolaat. Burgerlijk tooneelspel in drie bedrijven. (theatertekst)

Eerste opvoeringen den 7, 11 en 14 december 1941 in de Koninklijke Nederlandsche schouwburg van Gent. Regie: Edgar de Pont

Antwerpen: Jos. Janssens, uitgever. -95p.

Afmetingen: 20 x 13
Reeks : Tooneelfonds Jos. Janssens. – Antwerpen; vol. 721

1942 Geeraard Mercator. Zijn leven en werken. (monografie)

Tweede druk van de herwerkte versie uit 1926 – oorspronkelijke versie 1890

Antwerpen : L. Opdebeek. -20p.

Reeks: Beroemde mannen uit het Waasland.

 

BEKNOPT OVERZICHT PER GENRE ALFABETISCH OP TITEL

Theater

 1. Anna Ringe. Comedie in drie bedrijven. (1910)
 2. Apostolaat: burgerlijk tooneelspel in drie bedrijven. (1942)
 3. Arme moeder. / zedenschets door Lodewijk Scheltjens (1887)
 4. Asouras, of: De dæmon van het oproer: drama in 4 bedrijven. (1897)
 5. Bastiaan Stoppel. Lustig spel in drie bedrijven. (1911)
 6. Boerenhoogmoed: monologenspel in één bedrijf. (1913)
 7. Boeteling: drama in één voorspel en drie bedrijven (z j – 1924²)
 8. Booze driften: drama in drie bedrijven. (1910)
 9. Cain en Abel, of: De strijd onzer boeren tegen de Fransche dwingelandij, 1798. (1898)
 10. Een dag in Amerika. Blijspel in één bedrijf. (1924²)
 11. De Antiquair. Kluchtspel met zang in één bedrijf. (1895)
 12. De bekoring : humoreske voor meisjes in één bedrijf. (s.d.)
 13. De dochter van den vlasboer (Nachtegaaltje): geprimeerde comedie in drie bedrijven. (1923)
 14. De fratsen van Manus: blijspel in één bedrijf. (1904)
 15. De greif van halfvasten: kindertooneel met koren, marchen en lichaamsoefeningen. (z.j.)
 16. De hannekenuit: spel van het land in vier bedrijven. (1919)
 17. De heks: Turynsche vertelling, voor het tooneel bewerkt in twee bedrijven. (1930)
 18. De kleine held: blijspel met zang in één bedrijf (1894)
 19. De kwade hand: drama in vier bedrijven. (1909)
 20. De leemkruier: drama in vier bedrijven. (1901)
 21. De muizenjacht! Blijspel met zang in één bedrijf. (1900)
 22. De salonboerin: comédie-blijspel in drie bedrijven. (1933)
 23. De schâbeletter : folklorisch zangspel in één bedrijf. (1931)
 24. De schoone Irena : dramatisch familiespel in 3 bedrijven. (1939)
 25. De slet: spel van liefde en opoffering in één voorspel en drie bedrijven. (1917)
 26. Droomen is maar bedrog: kluchtspel met zang in één bedrijf. (1906)
 27. Eene moeder: dramatisch spel in één bedrijf. (1923)
 28. Het erfdeel van tante Belle: landelijk blijspel in één bedrijf. (1907)
 29. Guitenstreken: blijspel in één bedrijf zonder vrouwenrollen. (1904)
 30. Hilda Flam : spel van nevel en licht in 3 bedrijven. (1926)
 31. In den storm: oorlogsdrama in 4 bedrijven. (1920)
 32. In de val : blijspel met zang in één bedrijf. (1919)
 33. In ’t zwarte land: blijspel met zang in één bedrijf. (1902)
 34. Isidora, de dochter van de salonboerin : operette in drie bedrijven. (libretto) (1936)
 35. Kerline: spel van verleiding tot den kwade in twee bedrijven met een voor- en een tusschenspel. (1936)
 36. Lastige geburen : kluchtspel met zang in één bedrijf. (1899)
 37. Majoor Hoogveen: blijspel met zang in één bedrijf. (1910)
 38. Mannen van ’t water: tooneelspel in één bedrijf. (1931)
 39. Menschwording : landelijk tooneelspel in één bedrijf. (1905)
 40. Misrekening ! Blijspel met zang in een bedrijf. (1901)
 41. Moederliefde : tooneelspel voor meisjes in één bedrijf. (1938)
 42. Onplichtig veroordeeld ! : tooneelstuk in twee bedrijven. (1887) Onder pseudoniem LODEWIJK WITTE
 43. Oorlogskindeke! Een kerstspel in één bedrijf voor meisjes. (1925)
 44. Oost-West, thuis best: kluchtspel met zang in één bedrijf. (1893)
 45. Pax hominibus…: dramatische zedenschets uit den oorlogstijd, in één bedrijf. (1919)
 46. Rina. Een drama der Heide, in vier bedrijven. (1904)
 47. Rivierschuimers. Geprimeerd drama in drie bedrijven. (1903)b b
 48. Robrecht van Vlaanderen: groot geschiedkundig drama in 4 bedrijven. (1896)
 49. Visscherseer : geprimeerd drama in drie bedrijven met een voorspel. (1901)
 50. Voor grootmoeder: Sinter-Klaasspel met droomtafereel. (1924)
 51. Wildstroopers: geprimeerd drama in vier bedrijven. (1900)

ROMANS EN VERHALEN

 1. Bieke (1924 – A. Hans’ Kinderbibliotheek ; 108)
 2. De Dood van Bieke (1935 – A. Hans’ Kinderbibliotheek ; 551)
 3. De Edelmoedige Schildknaap (jeugdverhaal)¨(1940 – Reeks: A. Hans’ Kinderbibliotheek ; 812)
 4. Estella, volksverhaal. (1896)
 5. Geeraard Mercator. (1890)
 6. Het geheim van de ketellapper. (verhaal) 1917
 7. Het Goudbloempje van Leuven. (historische roman) (1926)
 8. Kijkjes in het leven van menschen en dieren. (1910)
 9. Lente-bloempjes. Een boek voor onze kinderen (drie delen). 1900
 10. Mottige Wannes. Een kinderleven. Onuitgegeven verhaal. 1916
 11. Mottige Wannes: jongensverhaal uit het Vlaamsche dorpsleven. 1929
 12. Op de Schelde: een boekje voor de reislustige jeugd. (1928)
 13. Oude jonkmans ; Een rakker ; Dood voor de wereld ; De hannekenuit. (verhalen) 1903 reeks: Flandria’s Novellen Bibliotheek Nr 31
 14. Reisje van Temsche naar Antwerpen per stoomboot “Wilford”. (1895)
 15. Stekelbaarsjes: schetsen uit het Oost-Vlaandersche buitenleven. (verhalen) 1922
 16. Stekelbaggetjes. Schetsen uit het Oost-Vlaandersche buitenleven. 1918 Onder pseudoniem MOZES STEKELBACH
 17. Tinneke. 1925 – A. Hans’ Kinderbibliotheek ;132

MONOGRAFIEËN IN DE REEKS BEROEMDE MANNEN UIT HET WAASLAND

 1. De kunstenaarsfamilie Nys.1934
 2. Edgard Tinel, een beroemd toonkundige (monografie) 1926
 3. Filips Verheyen : de beroemde ontleedkundige. (monografie) 1926
 4. Geeraard Mercator : zijn leven en werken. (monografie) 1926; 1942

Tooneelwerken / Scheltjens, Lodewijk. – Hemixem, 1924 – 1926

Hemixem: druk.-uitg. K. Schroyens-Van Brussel.. (9 volumes in 4 banden.)

BAND 1

Boeteling: drama in één voorspel en drie bedrijven

 • 2 ed. / Hemixem, 1924
  Deel van: Tooneelwerken / Scheltjens, Lodewijk. – Hemixem, 1924 – 1926; vol. 1: 1
  Deel van: Het nieuw tooneel: Fonds Kamiel Schroyens & Cie; vol. 6

Een dag in Amerika: blijspel in één bedrijf

 • 2 ed. / Hemixem, 1924
  Deel van: Tooneelwerken / Scheltjens, Lodewijk. – Hemixem, 1924 – 1926; vol. 1: 2
  Deel van: Het nieuw tooneel: Fonds Kamiel Schroyens & Cie; vol. 7

BAND 2

Helden: een oud-Vlaamsche sotternij in één bedrijf

 • 3 ed. : Hemixem, 1924
  Deel van: Tooneelwerken / Scheltjens, Lodewijk. – Hemixem, 1924 – 1926; vol. 2: 1
  Deel van: Het nieuw tooneel: Fonds Kamiel Schroyens & Cie; vol. 8

De antiquair: kluchtspel met zang in een bedrijf

 • 5 ed. / Hemixem, 1924
  Deel van: Tooneelwerken / Scheltjens, Lodewijk. – Hemixem, 1924 – 1926; vol. 2: 2

Robrecht van Vlaanderen: groot geschiedkundig drama in een voorspel en vier bedrijven

 • 4 ed. / Hemixem, 1924
  Deel van: Tooneelwerken / Scheltjens, Lodewijk. – Hemixem, 1924 – 1926; vol. 2: 3
  Deel van: Het nieuw tooneel: Fonds Kamiel Schroyens & Cie; vol. 10

BAND 3

Asouras, of: De dæmon van het oproer: drama in vier bedrijven

 • Hemixem, 1925
  Deel van: Tooneelwerken / Scheltjens, Lodewijk. – Hemixem, 1924 – 1926; vol. 3: 1

Caïn en Abel, of: De strijd onzer Vlaamsche boeren tegen de opeischingen van ’t Fransche schrikbewind in 1798: dramatische schets in 3 bedrijven

 • 3 ed. / Hemixem, 1925
  Deel van: Tooneelwerken / Scheltjens, Lodewijk. – Hemixem, 1924 – 1926; vol. 3: 2

BAND 4

Lastige geburen: kluchtspel in één bedrijf

 • 4 ed. / Hemixem, 1926
  Deel van: Tooneelwerken / Scheltjens, Lodewijk. – Hemixem, 1924 – 1926; vol. 4: 1

Wildstroopers: drama in 4 bedrijven

 • 6 ed. / Hemixem, 1926
  Deel van: Tooneelwerken / Scheltjens, Lodewijk. – Hemixem, 1924 – 1926; vol. 4: 2