home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Ruyslinck, Ward

WARD RUYSLINCK

Berchem (Antwerpen), 17 juni 1929 – Meise, 3 oktober 2014

Pseudoniem van Raymond Karel Maria de Belser.
Debuteert met enkele dichtbundels, schrijver van verhalen, novelles en romans.

 

BIOGRAFIE

17 juni 1929: Wordt als Raymond De Belser geboren te Berchem (Antwerpen) als zoon van Leo De Belser en Germaine Nauwelaers. Zijn vader was bibliothecaris bij een oliemaatschappij, die zelf ook enkele romans had geschreven, o.a. ‘’t Dorpsratteken’ en ‘Gepantserde beschaving’. Raymond groeit op een in katholiek milieu.

1940: Het gezin vlucht voor de oprukkende Duitse bezetters. Ze stranden op enkele kilometers van Calais (Noord-Frankrijk) en keren terug naar Antwerpen. Een tijdje later verhuist het gezin naar Mortsel.

 • De drang om te schrijven, manifesteert zich bij de auteur al vrij vroeg – op negenjarige leeftijd schrijft hij verhaaltjes en een gedichtenbundel geïnspireerd door Guido Gezelle en op twaalfjarige leeftijd publiceert hij een aantal kinderverhalen in Het Vlaamsche Land, een van de grootste dagbladen uit die tijd.
 • Als puber en jonge twintiger probeert hij door te breken met een aantal weinig succesvolle gedichtenbundels, die de auteur later zal karakteriseren als „literaire pokken en mazelen“ en „sturm-und-drängerische Junglingsgesänge“ (naar De Bruyne 1977, 11).

1943: 14 jaar en reeds had de jonge Raymond een roman klaar: “Vaargeulen”. Zijn vader stuurt dit werk op naar Stijn Streuvels. Deze zal het in 1944 ongelezen terugstuurt, wel vergezeld van een brief vol raadgevingen.

5 april 1943: Bij de massieve luchtaanval op Mortsel wordt Ruyslincks ouderlijk huis volledig vernield, waarbij jammer genoeg zijn jeugdwerk – met uitzondering van zijn verhalen die zijn verschenen in Het Vlaamsche Land – verloren gaat.

 • De traumatische oorlogservaring verwerkt hij in de novelle Wierook en tranen (1958). Ruyslinck: “Ik behoor tot een generatie die haar jeugd in de schuilkelders heeft doorgebracht in plaats van in heerlijke zomerse weiden. De oorlogsjaren waren voor mij een soort apocalyptisch visioen”.
 • In een nota aan Schrijversgewijs, wijst Ward Ruylincks biograaf Frits de Vries erop dat de auteur als zou zijn Vaargeulen door het bombardement op Mortsel verloren zijn gegaan, zelf in het leven heeft geroepen. Stijn Streuvels stuurde het manuscript immers pas in 1944 terug. Ook andere documenten wijzen erop dat het manuscript zeker nog tot 1950 moet hebben bestaan.

1943-1948: Heeft de leiding over de schoolkrant Wij in het Atheneum te Berchem. Publiceert gedichten en kritische opstellen in Het Daghet en Nieuwe Stemmen.

1948: De dood van zijn vijf jaar oudere broer Roland in 1948 geeft aanleiding tot een geloofscrisis en een opflakkerende haat tegenover God, en wordt het thema van zijn eerste bundel In memoriam fratris (1948) en later van Fanaal in de mist (1956).

1948-1949: Studeert aan de Gentse universiteit Germaanse filologie. Door de traumatische beleving van de dood van zijn broer geeft hij na één jaar deze studie op.
Schrijft twee historische drama’s, Het Ordalium en Christiaan van Venlucht, en het toneelstuk Slechts . . . , opgedragen aan de vóór WO II succesvolle Vlaamse toneelschrijver Willem Putman, die nooit opgevoerd worden en verloren zijn gegaan.

1950: In afwachting van zijn oproep om in militaire dienst te treden werkt hij kort als vertaler bij een reisagentschap.

1950-1960: DE GROTE DOORBRAAK

1951 tot 1953: Vervult zijn legerdienst. Omwille van zijn pacifistische overtuiging weigert hij officier te worden.

1953: Werkt een half jaar als timechecker bij de bouw van een olieraffinaderij. Wordt vervolgens aangesteld als opsteller op proef in het Museum Plantin-Moretus te Antwerpen waar hij uiteindelijk in 1975 bevorderd wordt tot adjunct-bibliothecaris in het prentenkabinet. Hij werkt hier tot 1984, het jaar waarin hij met vervroegd pensioen gaat

 • Zijn jarenlange expertise op het domein van de grafiek die hij in deze functie opdeed mondde uit in talrijke bijdragen in catalogi van tentoonstellingen, kunstalbums en kunsttijdschriften. Ze werden in 1983 gebundeld onder de titel Open beeldboek.

1953: Hij huwt met Alice Burm, een schoolvriendin. Het echtpaar krijgt één zoon, Chris.

1956: Zijn dichtbundel “Fanaal in de mist” (1956) wordt bekroond met de Poëzieprijs der Algemene Kunstkamer in België.

 • Het epische gedicht Fanaal in de mist. Epos van een paria (1956) kenmerkt het einde van Ruyslincks lyrische periode en bereidt zijn overgang naar het proza voor.

1957: Debuteert als novellenschrijver met “De ontaarde slapers“, waarin een belangrijk thema in zijn werk naar voren komt : de ongelijke levensstrijd van de mens met de gemeenschap waarin het bedreigd individu altijd het onderspit moet delven.

 • Met deze novelle sluipt ook het nihilisme binnen in de Vlaamse literatuur. De hoofdpersonages Silvester en Margriet resideren uit een anarchistische weerzin tegen het leven, hele dagen in bed. Het boekje baadt in een volbloed existentialistisch sfeertje. Kritiek en lezers reageerden enthousiast.
 • De ‘De ontaarde slapers’ en later ‘Het reservaat’ (1964) blijven niet onopgemerkt bij de internationale critici. De Deutsche Tagespost (1962) prijst zijn kunde om ‘de ongeschminkte mens’ te tonen. The Times (1972) is vol lof over een vertaling van Het reservaat.

1958: Zijn meest gelezen boek “Wierook en tranen” verschijnt.

 • In de novelle verwerkt Ruyslinck zijn herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Tijdens die oorlog werd zijn ouderlijk huis gebombardeerd, een ervaring die in belangrijke mate zou bijdragen tot de vorming van de wereldbeschouwing van de auteur.
 • Het verhaal wordt een everseller (33 drukken en 500.000 exemplaren). Ook in Oost-Europese vertalingen maakt het boek furore.
 • Jeroen Brouwers echter, spreekt in zijn brievenboek Kroniek van een karakter over een boek dat “scheef(staat) van kermiseffecten en kostschoolmeidensentimentaliteit”.

1960: Ontvangt de Arkprijs van het Vrije Woord.

1961: Publicatie van zijn eerste roman “Het dal van Hinnom“.

 • Meer nog dan in de gedichten weerklinkt hier de kritiek op God en de machtswellustige katholieke maatschappij.
 • Ongenuanceerd verwijt Ruyslinck de katholieke kerk een pact met de corrupte bovenlaag van de samenleving:
  • de gemijterde en gepurperde zonen van de katholieke Kerk die de christelijke levensbeginselen gaandeweg hebben opgeofferd voor een compromis, dat hen in staat moet stellen zelf ook deelachtig te worden aan een aantal stoffelijke voordelen en wereldse genoegens.“ (naar Janssens 1976, 11).
  • De katholieke Kerk heeft zich afgewend van de Christusfiguur, die de auteur beschouwt als belichaming van het mensheidsideaal. Christus was een idealistische verschoppeling, een paria en net deze figuur zal zich in Ruyslincks oeuvre tot een paradigmatisch personage ontwikkelen.
  • In Ontmoetingen. Ward Ruyslinck (1966) wijst Tom Schalken erop hoe Ruyslinck door zijn afkeer van de kerk en respect voor de christelijke waarden dicht bij de progressieve katholiek Heinrich Böll staat. (o.c. Nedweb)

1964 : Verhuist met zijn echtgenote naar Pulle. In datzelfde jaar pleit hij in zijn toekomstroman “Het reservaat” voor de illusionele individuele vrijheid. Dit werk krijgt de Prijs voor Letterkunde van de Vlaamse provincies.

1966: Schrijft het tedere en bittere sprookje “Golden Ophelia“.

 • Eind jaren zestig, begin jaren zeventig vult Ruyslinck zijn literaire en ambtelijke loopbaan aan met een betrekking als journalist voor het tijdschrift Vrede. Als verslaggever of als waarnemer voor de Wereldraad voor de Vrede maakt hij in die periode verder een aantal reizen naar Canada, Argentinië, de Sovjetunie, Polen, Engeland en de DDR. Ondermeer in Wurgtechnieken (1980) verwerkt hij zijn reiservaringen tot een scherp maatschappijkritische roman.
 • Ruyslinck profileert zich met deze boeken meer en meer als een oergeweten in een alsmaar kunstmatiger en stroevere taal vol holle neologismen, barse verwijten en personages die als “wereldvreemde binnenvetters” door het levens stappen. Hoewel hij door de kritiek voortdurend gekapitteld wordt vanwege zijn taalgedrochten, blijft hijzelf rotsvast geloven dat hij een taalpurist is.

1970-1980: OVERHOOP MET DE WERELD

Ruyslincks pessimisme kleurt steeds zwarter, zijn satire wordt spotziek en overdadig. Driftig haalt hij uit naar de “drek- en driftliteratuur” van de “ontaarde” generatie van Jan Wolkers en Jan Cremer. (1964). Alle bekroningen ten spijt, blijft hij in de jaren 1970, 1980 als een rancuneuze drakendoder om zich heen slaan. Critici zullen met een steeds grotere boog om zijn steeds grimmigere boeken heen lopen. Links en rechts zal hij door de jonge garde worden voorbijgestoken. (Dirk Leyman, De Morgen 4 december 2004)

1975: Wordt lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (als opvolger van Marnix Gijsen). Hij wordt voorzitter van dit genootschap in 1987.

1980: Bekroond met de (eerste) Europaliaprijs voor zijn ganse oeuvre.

1984: Ward Ruyslinck gaat vervroegd met pensioen.

1985: Publicatie van de sleutelroman De uilen van Minerva, waarin hij brutaal afrekent met  de Antwerpse bureaucratie. De hoofdfiguur van deze autobiografische roman mag uitsluitend optreden als ghostwriter voor de Antwerpse cultuurfunctionarissen en weerspiegelt Ruyslincks frustraties, wanneer hij zichzelf kenmerkt als „een ambtelijke worm en een letterkundige leeuw“ (Gerits 1992, 13).

1987: Wordt voorzitter van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

1988: Ruyslincks maatschappelijk engagement krijgt een activistisch staartje, wanneer hij samen met ondermeer Jaap Kruithof en Michel Vandenbosch mede-oprichter wordt van de nog steeds actieve milieuwerkgroep Gaia.

1990: Na de zelfmoord van zijn echtgenote gaat hij in Meise wonen. Hij woont er samen met Monika Lo Cascio.

 • De twee leerden elkaar eind jaren 70 op de Boekenbeurs kennen. Monika kwam er als bezoeker, terwijl Ward Ruyslinck zijn boeken aan het signeren was. “Ik was zeer geïntrigeerd door zijn werk”, gaat Monika Macken, die toen een eigen literair tijdschrift had, verder. “Ik stapte dan ook op hem af, vroeg hem mijn boek te signeren en liet hem ook meteen weten dat ik hem wilde interviewen. Hij hapte toe en meteen ontstond een grote vriendschap. We ontmoetten elkaar nog vaak, maar waren beiden gehuwd. Nadat ik van mijn man gescheiden was en toen Ward zijn eerste vrouw verloren had, zijn we een relatie begonnen. In 1992 stapten we vervolgens in het huwelijksbootje. Ik ben met andere woorden met mijn grote idool getrouwd. Ik gaf hem niet het jawoord omdat hij mijn idool was, maar wel omdat hij de grootste liefde uit mijn leven was.” (bron: Het laatste Nieuws, 6/10/2014 “Ik ben getrouwd met mijn idool”

1992: Samen met Monika Lo Cascio schrijft hij een autobiografische brievenroman “De speeltuin” waarin de personages Simon en Claudia in liefdesbrieven hun verstikkend huwelijk vervloeken.

 • Ruyslincks bekende maatschappijkritiek richt zich hier concreet op het instituut huwelijk, dat „graf van de liefde“ dat „minnaars isoleert en verguist“ (Gerits 1992, 26).
 • Het boek kent een minder goede receptie en is tekenend voor het rancuneuze karakter van Ruyslincks latere proza.

1999: Met zijn laatste boek ‘Traumachia’ legt Ruyslinck definitief de pen neer.

2004: Ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de schrijver verschijnt De kleuren van de schrijver, een hommage aan Ward Ruyslinck (Uitgeverijen Manteau, Standaard en Cultureel Web Meise). Het boek combineert geschreven huldeblijken van vrienden auteurs en beeldmateriaal van bevriende grafische kunstenaars.

Ruyslinck 0b

3 oktober 2014: Ward Ruyslinck overlijdt op 85-jarige leeftijd in het rusthuis Oase in Meise aan de gevolgen van de ziekte van Alzheimer.

Zin om even na te mijmeren ? Een aanrader is in dat geval het interview dat Margot Vanderstraeten afnam van Ward Ruyslinck voor haar boek ‘Schrijvers gaan niet dood’(2008)

EPILOOG

6 oktober 2014: Naar aanleiding van het overlijden van de schrijver schrijft Dirk Leyman:

“ Of er ooit nog een Ruyslinck-revival komt ? De kansen lijken miniem, temeer omdat zijn werk nagenoeg niet meer verkrijgbaar is en te gedateerd aandoet. Maar dat Ruyslinck tenminste een tijdlang een Vlaams literair referentiepunt was, staat buiten kijf. Zo wijst Walter van den Broeck in het huldeboek De kleuren van de schrijver ( naar aanleiding van Ruyslincks 75 jaar) voorzichtig op Ruyslincks impact op zijn eigen schrijverschap: “De boeken van Ward verruimden door hun heel apart klimaat niet alleen in aanzienlijke mate het Vlaamse literaire palet, maar ook de blik van letterlijk ontelbare Vlamingen. Hij presenteerde ons immers scherpe analyses van het toenmalige nu en gooide tegelijkertijd ook ramen open op het werk van Duitse meesters als Heinrich Böll en Günter Grass. Dat ik ben wie ik ben, daar heeft Ward […] onmiskenbaar toe bijgedragen.”

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Dirk Leyman, Ward Ruyslinck, schrijver wordt 75 jaar. In: De Morgen zaterdag 4 december 2004
 • Dirk Leyman, Schrijver Ward Ruyslinck (1929-2014): van paria tot vedette en terug. In: De Morgen maandag 6 oktober 2014.

BEKRONINGEN

 • 1956 Poëzieprijs der Algemene Kunstkamer in België voor ‘Fanaal in de mist’. 
 • 1958 Romanprijs van de provincie Antwerpen voor De ontaarde slapers
 • 1958 Romanprijs van de Kempische Cultuurdagen (Hilvarenbeek) voor De ontaarde slapers.
 • 1959 Referendum van de Vlaamse letterkundigen voor ‘Wierook en tranen’
 • 1960 Arkprijs van het Vrije Woord voor ‘De madonna met de buil’. 
 • 1960 Referendum van de Vlaamse letterkundigen voor ‘De madonna met de buil’. 
 • 1962 Referendum van de Vlaamse letterkundigen voor ‘Het dal van Hinnom’ 
 • 1962 De prijs van de Vlaamse lezer voor ‘De stille zomer’. 
 • 1964 Tweejaarlijkse August Beernaertprijs van de Koninklijke Academie Voor Nederlandse Taal-en letterkunde voor ‘De paardevleeseters’. 
 • 1967 Prijs voor Letterkunde van de Vlaamse Provinciën voor ‘Het reservaat’. 
 • 1975 Het Gulden Boek van de Lezende Jeugd (V.B.V.B.) voor ‘Het ganzenbord’. 
 • 1976 Romanprijs van de provincie Antwerpen voor ‘De heksenkring’. 
 • 1980 Europaliaprijs voor Literatuur voor zijn totale oeuvre.
 • 1984Bocari Positief Prijs voor ‘Leegstaande huizen’.
 • 2005 Prijs voor Letterkunde van de provincie Antwerpen voor het gezamenlijke oeuvre

 

MEER OVER WARD RUYSLINCK

 • De Vries, Frits. Dubbellevens. Ward Ruyslinck, biografie. Uitgeverij Prominent, Baarn 2020.
 • Belgrado, Marcel. De kleuren van de schrijver: een hommage aan Ward Ruyslinck. Antwerpen, Manteau, 2004 -101p.
 • Gerits, Joris. ‚Ward Ruyslinck’ In: Kritisch lexicon van de Moderne Nederlandstalige Literatuur. Red. Hugo Brems, Tom van Deel, Ad Zuiderent. Groningen: Martinus Nijhoff uitgevers. Band 7, februari 1994.
 • Gerits, Joris. ‚Ward Ruyslinck: „Ik ben een schrijver en schrijvers proberen zich te profileren, zich zichtbaar te maken, hun eigen binnenste op te voeren.“’ In: Profiel Ward Ruyslinck. Antwerpen, Amsterdam: Uitgeverij Manteau. 1992.
 • BZZTÔH literair archief : Over Ward Ruyslinck, beschouwingen en interviews.1982.
 • Bruyne, Aarnout de. Ontmoetingen. Ward Ruyslinck. Brugge: Desclée De Brouwer. 1977.
 • A.de Bruyne,W.Coolsaet, B.Kemp, L.Scheer,L.Van Den Wijngaert, P.de Wispelaere:  Gewikt en gewogen; kritische opstellen over Ward Ruyslinck. Antwerpen, Amsterdam: Uitgeverij Manteau. 1977.
 • Janssens, Marcel. Ward Ruyslinck. Antwerpen, Amsterdam: Uitgeverij De Nederlandse Boekhandel. 1976.

 

SMAAKMAKER

DE VERJAARDAG

“Doe de deur dicht,” riep Margriet, “ze kunnen me van buiten in mijn bed zien liggen !”
“Dat is geen schande, “ antwoordde Silvester luchtig, “iedereen slaapt in een bed.”
Desondanks ging hij naar binnen en sloot gewillig de deur achter zich. In de kamer stonk het naar roet, zweet en verdroogde stoffige bladeren.
“Het wordt lente,” zei hij.
“Ja,” zei ze. Het liet haar onverschillig, haar antwoord was een zucht van eindeloze verveling.
Silvester at een snede droog brood en dronk koude koffie doorschijnende koffie zonder melk uit een kop zonder oor. “Indien het huidig weer aanhoudt,” murmelde hij met zijn krop vol brood, “dan zou ik één dezer avonden mijn voeten wel eens willen wassen, dat is al zo lang geleden. Het water zal nu toch spoedig lauw worden.”
“En uw baard afscheren…” voegde ze er onmiddellijk aan toe. “In het beginnend voorjaar worden de schapen eveneens geschoren.”
“Misschien wel, “ mijmerde hij.
Ze keek naar zijn adamsappel terwijl hij dronk. Er ging veel door haar hoofd, maar ze sprak daar niet van. Ze wachtte tot hij zijn brood op had, en toen vroeg ze terloops, als iets waarover men begint omdat het toevalligerwijze invalt: “Weet gij welke dag het is vandaag ?”
“Dinsdag, denk ik,” zei hij.
“De zeven en twintigste ?”
“Het is mogelijk, maar het kan me niet schelen. Waar zeurt ge nu toch weer over ?”
“Zo ik me niet vergis, zijn we vandaag twee en twintig jaar getrouwd.”
Hij veegde met zijn hand de koffie weg die in zijn baard drupte.
“Werkelijk ? Dat is merkwaardig. Twee en twintig jaar…Wat gaat de tijd vlug.”
Ze knikte.

Hij haalde de schouders op: “Het heeft geen belang. Mensen zoals wij kunnen dat niet op passende wijze vieren.”
Ze zei: “De verjaring van een groot geluk moet gevierd worden, maar de verjaring van een groot ongeluk moet in stilte herdacht worden.”
Hij zuchtte en rees van tafel. Een ogenblik keek hij naar haar ogen, die een zwaarmoedige uitdrukking hadden, dierlijk droevig vond hij. Hij dacht na over haar woorden, zijn gezicht vertrok tot een vreemde lach: soms zegde ze dingen die een ontmoedigende waarheid inhielden.

Uit: De ontaarde slapers, 1960.

 

BIBLIOGRAFIE & FILMOGRAFIE

Woordje vooraf

De bibliografie telt 5 afdelingen

 • Een chronologisch overzicht
 • Vertalingen/ bewerkingen/hoorspelen
 • Filmografie
 • Overzicht per genre alfabetisch op titel
 • Ward Ruyslinck in vertaling

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent
 • Ward Ruyslinck in vertaling – Ward Ruyslinck

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

A. Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1948 In memoriam fratris. (gedichtenbundel) Oude God: Eigen beheer.  -12p.

Afmetingen: 21.5×13.5 (ineengevouwen – zonder omslag).

1951 De citer van Tijl. (gedichtenbundel) Ruyslinck 2 Nederokkerzeel: De galerij der jongeren. -14p.

Afmetingen: 24.50 x 16 (geniet – zachte kaft)
Reeks: De galerij der jongeren – Brussel vol 11
Drukkerij Voncksteen, Langemark
Colofon: ‘De Citer van Tijl’ is nummer 11 in de reeks ‘De Galerij der Jongeren’ verschijnend onder de auspiciën der A.K.K., onder redactie van Marcel Polfliet.

1952 Het huis onder de beuken. (gedichtenbundel) Ruyslinck 1 Nederokkerzeel: De galerij der jongeren.  -16p.

Afmetingen: 24.50 x 16 (geniet – zachte kaft )
Reeks: Galerij der Jongeren. -Brussel vol 24
Redactie: M. Polfliet, Laarstraat 45 te Nederokkerzeel

1952 Pieter Aerts. Het getemperde staal. (essay) Nederokkerzeel: De galerij der jongeren.  -14p.

Reeks: Galerij der Jongeren – Brussel; Vol 28

1953 De essentie van het zwijgen. (gedichtenbundel) Ruyslinck 9 Evere: De Galerij.  -16p.

Afmetingen: 21.50 x 13.80 (geniet)
Reeks: Galerijreeks -vol 48.
Uitgever-reeksleider: Marcel Polfliet, C. Permekelaan 33, Evere.

1956 Fanaal in de mist. Het epos van een paria. (gedichtenbundel)

Bekroond met de poëzieprijs van de Algemene Kunstkamer.

Ruyslinck 3 Antwerpen:  Die Poorte. -40p.

Afmetingen: 22.80 x 14.80 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)
Colofon: ‘Fanaal in de mist’ werd in januari 1956 gezet uit de Baskerville en gedrukt op de persen van de Drukkerij Die Poorte te Antwerpen.
De eerste oplage bedraagt 220 exemplaren, genummerd van 1 tot 220.

1957 Geluiden.  (verhaal) Uit de verzamelbundel: ‘Vijfde kolom. Jong Vlaams Proza’ -pp 66-77.

Uitgeversmaatschappij A. Manteau, Brussel.
Afmetingen: 19.25 x 10.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)

1957 De ontaarde slapers. (novelle)

1961: 2de druk Amsterdam, Querido; Brussel, A. Manteau, 125p. (Salamander, nr 103)
1965: 3de druk Brussel/Den Haag, A. Manteau in de reeks Marnix Pockets vol 26
1974: Uitgegeven als deeltje van de Marnix-reeks nr 19
Vanaf 1980: Uitgegeven als Grote Marnix Pockets nr 144.
‘De ontaarde slapers’ verwierf de romanprijs van de Provincie Antwerpen en de romanprijs van Hilvarenbeek.

Brussel: Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V.  -127p.

Afmetingen: 19 x 12 (gebonden – harde groenlinnen kaft met stofomslag)
Colofon: ‘De ontaarde slapers’ door Ward Ruyslinck werd in het voorjaar van 1957 gedrukt op de persen van Boek- en Kunstdrukkerij v/h Mouton & Cie te Den Haag in opdracht van A. Manteau N.V. te Brussel.

1958 Wierook en tranen. (novelle)

1962: 2de druk in de reeks Marnix Pockets vol 1.
1978: 16de & latere drukken in de reeks Grote Marnix Pockets vol 143

Brussel/Den Haag: Uitgeversmaatschappij A. Manteau.  -128p.

Afmetingen: 19 x 11.50 (gebonden – stofomslag)
Reeks: Ad Multos vol 1958 -2

1959 De madonna met de buil.(verhalen)

Bevat: De madonna met de buil; De stemmer; De slakken; Dicht bij het water; De overspeligen in het koningsgraf; De progrom.
1959: 2de druk bij A. Manteau nv te Brussel in de reeks Marnix Pockets vol 14. -143p.
Ruyslinck 26

1976: 8ste druk en volgende drukken in de reeks Grote Marnix Pockets als GMP 111

Brussel/Den Haag: Uitgeversmaatschappij nv A. Manteau.  -120p.

Afmetingen: 19 x 11.50 (gebonden – stofomslag)
Reeks: Ad Multos vol. 8

1990: “De Progrom” werd opgenomen in “De beste Vlaamse oorlogsverhalen”, pp 315-324, samengesteld door Dirk Christiaens, Uitgeverij Manteau.

1961 Het dal van Hinnom. (roman)

1961: 2de druk, idem als 1ste druk.
1966: 3de druk idem als 1ste druk, maar uitgegeven als Grote Marnix Pocket nr. 19.
1969: 4de druk idem als 3de druk.
Vertaling
1964: Vertaald in het Duits door Georg Hermanowski als Das Tal Hinnom. Uitgever: Bonn Bibliotheca Christiana

Brussel/Den Haag: A. Manteau.  -399p.

Afmetingen: 20.50 x 13 (gebonden – stofomslag)
Druk: N.V. Drukkerij Erasmus, Ledeberg/Gent.

1962 De stille zomer. (verhalenbundel)

1ste en 2de druk bevat: De stille zomer, Het koekoeksmeisje, De oeroude vijver, De heilige vingerkootjes, Het kasteel van Weewee, De sneeuwbui, De petitie.
Omslag: Mesker
1963: 2de druk, ibidem.
1965: 3de druk =  eerste afzonderlijke publicatie van het verhaal De stille zomer als Marnix-Pocket nr 23.
1968: 4de druk idem als 3de druk.
1975: 8ste druk als nr 21 in de Marnixreeks
1988: 12de druk idem als 3de druk.
2002: Heruitgave door uitgeverij Houtekiet,  Antwerpen als nr 22 in de reeks Vlaamse Bibliotheek onder leiding van Hugo Bousset, met een nawoord van Joris Gerits.

Brussel/Den Haag:  Uitgeversmaatschappij A. Manteau n.v. -173p.

Reeks: Ad Multos –vol. 19.
Afmetingen: 19 x 13 (gebonden – stofomslag)
Nota: Vanaf de 3de druk (1965) verschijnt ‘De stille zomer’ afzonderlijk.
De overige novellen verschijnen vanaf 1966 onder de titel ‘De oeroude vijver’ in de reeks Marnix Pocket nr 35

1963 De slakken. (verhaal uit “De madonna met de buil”) Uit de bundel:  “Vlaamse verhalen van deze tijd”
1964 Het reservaat. (roman)

1965: 2de druk, idem als 1ste druk.
1967: 3de druk idem als 1ste druk.
1969: 4de druk Brussel: A. Manteau 200p. (Grote Marnix Pocket nr 52)

Brussel/Den Haag: A. Manteau nv. -267p.

Afmetingen: 20.50 x 12.50 (gebonden – stofomslag)

1965 De stille zomer . (verhaal)

Derde druk van de oorspronkelijke uitgave uit 1962.
Eerste afzonderlijke uitgave.

Brussel/Den Haag: n.v. A. Manteau. -126p.

Reeks: Marnixpockets 23 (MP23)
Afmetingen: 18 x 10.50 (pocket)

1965 Golden Ophelia. (roman)

Omslagontwerp: Stefan Mesker.
1968: Fragment uit Golden Ophelia, onder de titel Stefan Pielek. Oudenaarde, Sanderus, 29p. (zie daar)
Later tevens uitgebracht door The Kippenberg als Bulkboek nr 38 (24p. – gevouwen krantenpapier)
Ruyslinck 15

Ruyslinck 5 Brussel/Den Haag: A. Manteau. -139p.

Reeks: Reeks: Grote Marnixpocket. – vol. 23
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Druk: Geuze Dordt.

1965 De paardevleeseters. (3 verhalen + 1 hoorspel)

Omslag: Stefan Mesker.
Bevat: De paardevleeseters (pp 5-64); Een man die Samson heet (pp 65-92); Mère Terrible (pp 93-93); De corridor (hoorspel) (pp 94-160).
1967: 2de druk idem als 1ste druk.
1971: 3de druk idem als 1ste druk, maar met een andere kaft
Vanaf 1975 (= 4de druk) afzonderlijke uitgave van de novelle als nr 146 van Grote Marnixpocket.

Brussel/Den Haag: A. Manteau.   -160p.

Reeks: Grote Marnixpocket. -vol. 14
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)

1965 ‘De corridor. hoorspel’ (hoorspel)

Uitgezonden door VPRO op 16 april 1965 in een regie van Coos Mulder.
Andere medewerkers: Inspeciënt: Henk van der Steeg
Acteurs: Peter Aryans, Willy Ruys en Donald de Marcas in de rollen van: Salomon Fink, de rabbi; Polly, het jongetje; een tractorbestuurder; een wachtmeester; de commissaris; de kapitein van het opvangtehuis; majoor Stranglehold
Duur: 0:51:37
Download: https://archive.org/download/DeCorridor/De%20Corridor.mp3 (94,5 MB – 256 kbps)

In: De paardevleeseters. Brussel/Den Haag: A. Manteau.   -pp 94-160

Reeks: Grote Marnixpocket. vol. 14.
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)

Lees meer over het hoorspel: De corridor | Het hoorspel

1966 De oeroude vijver. (verhalen)

Derde druk – oorspronkelijke uitgave 1962 als verhaal in de bundel ‘De stille zomer’.
Bevat volgende novellen: Het koekoeksmeisje (pp 5-26); De oeroude vijver (pp 26-42); De heilige vingerkootjes (pp 43-59);  Het kasteel van Weewee (pp 60-76); De sneeuwbui (pp 77-99); De petitie (pp 100-106).
1968: 4de druk zoals 3de druk.
1971: 5de druk zoals 3de  druk.
1973: 6de druk idem met andere coverillustratie. (Robert Nix/Alje Olthof)
1977: 8ste druk uitgegeven als nr 155 van de reeks Grote Marnixpockets. (cover: Robert Nix/Alje Olthof)


zesde druk

Brussel/Den Haag: A. Manteau. 107p.

Reeks: Marnixpocket. – vol. 35
Afmetingen: 18 x 10.50 (pocket)

Latere edities vanaf 8ste druk in 1977 uitgegeven als GMP 155
  GMP nr 155

1968 Het ledikant van Lady Cant. (roman)

Omslagontwerp: Stefan Mesker
Typografie: Aldert Witte
Foto van de auteur op achterkant: Claude Mangelhaes, Brussel.
Ruyslinck 20 Brussel/Den Haag: A. Manteau.   -128p.

Reeks: Grote Marnixpocket. – vol. 33
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Druk: Geuze Dordt.

1968 Stefan Pielek. Fragment uit ‘Golden Ophelia’.

Omslagtekening: Roos Van den Abeele.

Ruyslinck 28 Oudenaarde: Drukkerij – Uitgeverij Sanderus. -29+3p.

Afmetingen: 20.9 x 13.7 (ingenaaid – zachte omslag met flappen)
Relatiegeschenk; niet in de handel.

1969 De Karakoliërs. (roman)

Omslagontwerp: HugoKé
Typografie: Aldert Witte.
1970: 2de druk, idem als 1ste druk maar dit is een Grote Marnix Pocket  nr 57

Ruyslinck 17 Brussel/Den Haag: A. Manteau.   -173p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (gebonden – harde groenlinnen kaft met stofomslag)
Druk: Geuze Dordt.

1969 Geboorte en dood van Dirk Vandersteen II. (TV-film – scenario)

Uit de reeks ‘De geboorte’. Scenario: Ward Ruyslinck. Realisatie: Robbe de Hert.

Uitgezonden door de BRT op 6 maart 1969.
1969 De apokatastasis of het apocriefe boek van Galax Niksen. (romanfragment)

Deze uitgave bevat het inleidende hoofdstuk en het eerste hoofdstuk van een ongepubliceerde roman van W. Ruyslinck, die in 1970 onder dezelfde titel bij de Uitgeversmij. A. Manteau (Brussel, Antwerpen, Den Haag) zal verschijnen.

Utrecht: Een uitgave van ‘Motion’. Z.p. –[28]p.

Afmetingen: 13 x 10.60 (geniet – zachte kaft).
Reeks: Motion Mini Pocket nr 008
Druk: offsetbedrijf dur, culemborg.

1970 De apokatastasis of het apocriefe boek van Galax Niksen. (roman)

Omslagontwerp: Stefan Mesker
Typografie: Aldert Witte.
1971: 2de druk, idem als 1ste druk

Brussel: A. Manteau -168p.

Reeks: Grote Marnixpocket. – vol. 54.
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Druk: Geuze Dordt.
Nota: In 1969 voorzag de uitgeverij Motion te Utrecht in de reeks Motion Mini pockets vol 8 in een eerste uitgave van 24 pagina’s.

1971 Neozoïsch : parapoëtische montages.  (poëtische gedachtenspinsels in 20 hoofdstukken) Ruyslinck 8 Brussel: A. Manteau. -37p. Foto’s

Afmetingen: 21 x 21 (ingenaaid – licht kartonnen kaft met flappen)
Colofon: ‘Neozoïsch : parapoëtische montages’ werd naar een lay-out voor tekst en omslag van Stefan Meskers gezet in de Times corps 11 op 12 en op de persen van de drukkerij Erasmus nv te Ledeberg bij Gent gedrukt.
De letters van de titel en de cijfers van de twintig hoofdstukken maken deel uit van een door Stefan Meskers ontworpen alfabet. De foto’s zijn van Jan Pollaerts.
Van de totale oplage werden 500 exemplaren genummerd en gesigneerd door de auteur.

1971 De krekelput (toneel)

Avondvullend toneelstuk, niet gepubliceerd.

Opgevoerd door het kelder-theater Arca, september 1971.
1971 De pogrom. De stemmen. De sneeuwbui. (verhalen – schooluitgave)

Met commentaar en aantekeningen van Frans Heymans, gegradueerd documentalist.
Met portretfoto van de auteur en foto van zijn handschrift.
De verhalen De pogrom & De stemmer komen uit de bundel De madonna met de buil (1959)
De sneeuwbui is een verhaal uit De stille zomer (1962)
Leuven: Boekengilde De Clauwaert vzw.   -82p.

Afmetingen: 20 x 13 (ingenaaid – zachte kaft)
Reeks: Caleidoscoop der Nederlandse letteren.

1971 De oeroude vijver. (verhaal uit ‘De oeroude vijver’, 1966) IMG_0001 In de bundel ‘54 Vlaamse verhalen‘, deel 3,  samengesteld door Karel Jonckheere en Marnix Gijsen, Uitgeverij Paris-Manteau, Antwerpen pp 57-63.
1972 De heksenkring.  (roman)

Omslagontwerp: Robert Nix/Alje Olthof
Met portretfoto van de auteur op de achterzijde.

Ruyslinck 18 Amsterdam & Brussel: Paris-Manteau. -248p.

Reeks: Grote Marnixpocket. – vol. 74.
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)

1972 Uitspraken in opspraak. (aforismen)

Samengesteld door Wim van Dijk.
Omslagontwerp: Alje Olthof GVN
Met portretfoto op de achterflap. Fotograaf niet vermeld.

Ruyslinck 16 Amsterdam & Brussel:  Paris-Manteau. -96p.

Afmetingen: 18 x 10.80 (pocket)
Reeks: Marnixpockets nr 81

1973 De verliefde akela. (verhalen)

Omslagontwerp: Robert Nix/Alje Olthof.
Bevat: De verliefde akela (pp 5-78); Twaalf miljoen gaatjes (pp 79-97); Het onderhoud (pp 98-111); De receptie (pp 112-120); Saneren (pp 121-126).
1972: De verhalen ‘Twaalf miljoen gaatjes’ en ‘Het onderhoud’ zijn eerder verschenen in ‘4 x Andermaal’ een anthologie uitgegeven door Standaard Uitgeverij, Antwerpen en Moussault’s Uitgeverij, Amsterdam

Amsterdam & Brussel: Paris-Manteau. -126p.

Reeks: Marnix pocket. -vol. 86.
Afmetingen: 18 x 10.50 (pocket)
In latere edities Grote Marnixpocket. – vol. 147

1974 Het ganzenbord. (roman)

Omslagontwerp: Robert Nix.
Foto op de achterzijde: de auteur voor het geboortehuis van Chopin in Zelazowa Wola.

Ruyslinck 22 Brussel:  A. Manteau.   -280p.

Reeks: Grote Marnixpocket.  vol. 92.
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)

1976 In naam van de beesten: documentaire. (essay)

Omslagontwerp: Robert Nix.
Omslagfoto werd beschikbaar gesteld door: The Royal Kopenhagen Porcelain Manufactory Limited
Foto op de achterzijde: De Post
Bevat een 14-tal pagina’s met foto’s van wreedheid jegens dieren.

ruyslinck-24 Brussel & Den Haag: Manteau.   -224p.

Reeks: Grote Marnixpocket. vol. 109
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)

1977 De sloper in het slakkenhuis. (roman)

Omslagontwerp: Robert Nix/Alje Olthof.
Op het achterplat: portret van Ward Ruyslinck getekend door Georges Vandoren.

Ruyslinck 11 Brussel/Den Haag: Manteau. -189p.

Reeks: Grote Marnixpocket. -vol. 149.
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)

1977 Valentijn van Uytvanck : tekenaar zonder vaderland. Antwerpen, 24 november 1896 – Cochem 25 maart 1950. (geïllustreerde monografie)

Copyright illustraties: M. Van Uytvanck-Lakaff.
Vormgeving: Alje Olthof.
1983: Opgenomen in de bundel verzamelde opstellen ‘Open beeldboek’, Manteau, Antwerpen. (zie daar)

Brussel/Den Haag: Manteau. -61p.

Afmetingen: 23 x 21 (gelijmd – twee kolommen)
Druk: Nauta & Co’s Drukkerij bv, Zutphen.
Bindwerk: Thieme Zutphen bv, Zutphen.

1978 Op toernee met Leopold Sondag. (roman)

Omslagontwerp: Robert Nix/Alje Olthof.

Brussel/Amsterdam: Elsevier Manteau. -363p.

Afmetingen: 19.75 x 12.50 (gebonden – stofomslag)
Latere edities GMP 168

1979 Alle verhalen. (verzamelbundel)

Met tekeningen van Jan Vanriet.
Omslagontwerp: Jan Vanriet / Alje Olthof.
Typografie: Rikkes Vos.
Foto van de auteur op de  achterflap: Rikkes Vos.
Bevat: De stemmer (pp 5-32); De slakken (pp 33-48); Dicht bij het water (pp 49-58); De overspeligen in het koningsgraf (pp 59-72); De pogrom (pp 73-82); De oeroude vijver (pp 83-82); Het kasteel van Weewee (pp 93-102); Het koekoeksmeisje (pp 103-114); De heilige vingerkootjes (pp 115-124); De sneeuwbui (pp 125-138); De petitie (pp 139-142); Een man die Samson heet (pp 143-158); Mère Terrible (pp 159-136); Twaalf miljoen gaatjes (pp 167-182); Het onderhoud (pp 183-194); De receptie (pp 195-203); Saneren (pp 204-208); Het meisje dat de vrede opat (pp 209-214); De barstenmaker (pp 2015-222); De Grote Buurman (pp 223-239).

Ruyslinck 27 3de druk Brussel/Amsterdam: Elsevier Manteau. -239p.

Afmetingen:21.50 x 13.60 (garenloos gebrocheerd- zachte kaft met flappen)
Druk: Smits Wommelgem Antwerpen.

1980 Wurgtechnieken. (roman)

Omslagontwerp: Jan Vanriet / Rikkes Voss.
Foto van de auteur op de achterzijde
1986: Vertaald naar het Frans door Xavier Hanotte als ‘Ultimes étreintes’. Uitgever: La Longue Vue, (La pie sur le gibet), Paris; Bruxelles.

Ruyslinck 23 Antwerpen/Amsterdam: Elsevier Manteau. -205p.

Reeks: Grote Marnixpocket.  vol. 209
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Drukkerij Smits Wommelgem – Antwerpen.

1981 Open brief aan de gevoelsafschaffers. (essay, pamflet)

Omslagontwerp: Rikkes Voss.

Antwerpen: A. Manteau nv.   -14p.

Reeks: NVT cahier; 1
De tekst van dit NVT cahier werd voordien gepubliceerd in het NVT 34/2 mrt/apr.’81.

1982 Antwerpen in oude gravures. (essay)

Inleiding door Francine de Nave.

Antwerpen/Bussum: Standaard. -122p.
1982 De boze droom het medeleven. (roman)

Omslag: ‘Schuilend in zijn Weerloosheid’ van Octave Landuyt.

Ruyslinck 14 Antwerpen/Amsterdam: A. Manteau.   -346p.

Reeks: Grote Marnixpocket.  vol. 237.
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Drukkerij Smits Wommelgem – Antwerpen.

1983 Leegstaande huizen. (verhalen)

Omslagontwerp: Mon Gelper / Rikkes Voss.
Bevat: Leegstaande huizen (pp 7-20); De pagode van Poentsja (pp 21-40); Jeuk (pp 41-58); Signalement (pp 59-74); Geen afvaarten vandaag (pp 75-88); Naga Dipa (pp 89-96); Hoera het schip zinkt (pp 97-112); Vrije enquête (pp 113-122); De opossum (pp 123-132); Astridje (pp 133-144); De boomplanting (pp 145-156); Literatuur (pp 157-164); Inaugurele rede (pp 165-172);  De grisaille (pp 173-178); Notities voor een autobiografie (pp 179-184); Een mannetje van zout en een mannetje van worst (pp 185-188); Het meisje dat strepen aan de hemel trok (pp 189-192); In memoriam Maurits Graeff (pp 193-195).

ruyslinck-25 Antwerpen: A. Manteau.    -195p.

Reeks: Grote Marnixpocket. vol. 252
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Drukkerij Smits Wommelgem – Antwerpen.

1983 Open beeldboek. Verzamelde verhalen over plastische kunsten. (essays)

Bundeling van essays die oorspronkelijk verschenen in tentoonstellingscatalogi en diverse publicaties over kunst.
Omslagtypografie: Rikkes Voss.
Omslag naar ‘Het diner van de atheïsten’ van Félicien Rops (illustratie voor “Les diaboliques” van Barbey d’Aréville, 1883).

Ruyslinck 31 Antwerpen: A. Manteau. -170p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Drukkerij Smits Wommelgem – Antwerpen.

1983 Signalement. (verhaal)

Illustraties: Peer van Meer.
Het verhaal ‘Signalement’ werd eerder gepubliceerd in de bundel ‘Leegstaande huizen’ (1983) pp 59-74)

Middelburg: Zeeuws Kunstenaarscentrum. -24p.

Reeks: Slibreeks / Zeeuws Kunstenaars Centrum [Middelburg] -vol. 20

1984 Hoera, het schip zinkt. (verhaal)

Eerder gepubliceerd in de bundel ‘Leegstaande huizen’ (1983) pp 97-112).

De Wispelaere 6 Uit de bundel: “Vlaamse verhalen na 1965”. pp. 320-330.

Samengesteld door Paul de Wispelaere. Manteau, Antwerpen. -480p.
Omslagontwerp en typografie: Rikkes Voss. Afmetingen: 21.50 x 13.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)

1985 De uilen van Minerva. (roman)

Omslagtypografie: Rikkes Voss.

Ruyslinck 4 Antwerpen: A. Manteau.   -223p.

Reeks: Grote Marnixpockets  vol 287
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Drukkerij Smits Wommelgem – Antwerpen.

1986 Verkenners. (romanfragment)

(voorpublicatie van hoofdstuk uit de roman “Stille Waters” – verscheen in 1987)
Omslagtypografie: Rikkes Voss.
Dit is een éénmalige uitgave ter gelegenheid van de 50ste boekenweek in Vlaanderen.

Ruyslinck 19 Antwerpen/Amsterdam: A. Manteau.   -26p.

Afmetingen: 21.50 x 13 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Drukkerij Smits Wommelgem – Antwerpen.

1987 Stille waters. (autobiografische taferelen)

Omslagtypografie: Rikkes Voss.
Omslagfoto: De schrijver (in het karretje) met zijn broer en een nichtje in de achtertuin van zijn grootouders in Broechem (1936)

Antwerpen/Amsterdam: A. Manteau.   -259p.

Reeks: Grote Marnixpocket  vol. 324
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Drukkerij Smits Wommelgem – Antwerpen.

1988 Hunkerend gevangen. (gedichten) Ruyslinck 7 Baarn: De Prom. -38p.

Afmetingen: 20.50 x12 (ingenaaid)

1989 De beste verhalen van Ward Ruyslinck.

Bevat: De stemmer, De slakken, Dicht bij het water, De overspeligen in het koningsgraf, De pogrom, De oeroude vijver, Het kasteel van Weewee, Het koekoeksmeisje, De heilige vingerkootjes, De sneeuwbui, De petitie, Een man die Samson heet, Mère terrible, Twaalf miljoen gaatjes, Het onderhoud, De receptie, Saneren, Het meisje dat de vrede opat, De barstenmaker, De Grote Buurman, Leegstaande huizen, De pagode van Poentsja, Jeuk, Signalement, Geen afvaarten vandaag, Naga Dipa, Hoera het schip zinkt, Vrije enquête, De opossum, Astridje, De boomplanting, Literatuur, Inaugurele rede, De grisaille, Een mannetje van zout en een mannetje van worst, Het meisje dat strepen aan de hemel trok, In memoriam Maurits Graeff.
Gekozen en ingeleid door Jacques Kersten.

Antwerpen/Amsterdam: A. Manteau. -393p.
1989 IJlings naar nergens. Ontboezemingen aan een boezemvriend. (brievenboek)

Omslagontwerp: Rikkes Voss.
©  Omslagfoto: Fotobureau Focus en Herman Selleslags.

Ruyslinck 13 Antwerpen/Amsterdam: Uitgeverij Manteau. -242p.

Reeks: Grote Marnixpocket. -vol. 357
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
(Drukk.) Groep Tengrootenhuysen B2610 Antwerpen-Wilrijk.

1992 De speeltuin.  (brievenroman)

Auteurs: Ward Ruyslinck & Monika Lo Cascio.
Omslagtypografie: Rikkes Voss.
Omslagillustratie: ‘The path of love’ van Lise Brachet.

Ruyslinck 30 Antwerpen/Amsterdam: Manteau. -149p.

Reeks: Grote Marnixpocket  vol 418
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)

1993 De claim van de duivel. (roman)

Omslagontwerp: Rikkes Voss.
Omslagillustratie: ‘De stroppendragers’ (1988) van Carla Schot.

Ruyslinck 21 Antwerpen: A. Manteau.   -267p.

Reeks: Grote Marnixpocket. vol. 435.
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)

1993 Zo weinig en zo veel : gedichten. (gedichtenbundel)

Publicatie t.g.v. de jaarwisseling 1992 1993.

Ruyslinck 6 Antwerpen: A. Manteau. -16p.

Afmetingen: 21 x 13 (geniet – zachte kaft)
Colofon: ‘Zo weinig en zo veel’ van Ward Ruyslinck verschijnt als geschenk van Uitgeverij Manteau ter gelegenheid van de jaarwisseling en de geboorte van het jaar 1993.

1995 Het geboortehuis. (roman)

Omslagontwerp: De Witlofcompagnie.
Omslagfoto: G. Ch. Vanryk.

Amsterdam: Uitgeverij J.M. Meulenhoff bv/ Antwerpen: Uitgeverij A. Manteau nv. -154p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)

1995 ‘Astridje’ (verhaal)

1983: Verhaal uit de bundel ‘Leegstaande huizen’ (pp 133-144)
1989: Hernomen in ‘De beste verhalen van Ward Ruyslinck’. Antwerpen/Amsterdam: A. Manteau.

In de verhalenbundel: Een hart in het lijf. Vlaamse verhalen over liefde. pp 193-203

Uitgevers: Amsterdam: Meulenhoff / Antwerpen: Manteau -250p.

1997 De bovenste trede. (roman)

Omslagontwerp: De Witlofcompagnie.

Ruyslinck 29 Antwerpen: Uitgeverij Manteau. -127p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)

1999 Traumachia. (roman)

Omslagontwerp: Wil Immink.
Foto van de auteur op de achterplat: Benny de Grove.

Antwerpen: A. Manteau.   -225p.

Afmetingen: 21.50 x 14 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)

 

B.   Vertalingen/ bewerkingen

 • 1986. Leegstaande huizen, toneelbewerking door Gerd de Ley en Ward Ruyslinck. Opvoering door Theater Paljas in Antwerpen. 195p.
 • 1985. De ontaarde slapers, toneelbewerking door Cas Baas en Ward Ruyslinck. Opvoering door Reizend Volkstheater in Antwerpen.
 • 1979. Het reservaat, toneelbewerking door Paul Celis en Jos van Gorp. Opvoering door Fakkeltheater en Meir-Theater in Antwerpen.
 • 1976. Het reservaat, toneelbewerking door Boudewijn vander Plaetse. Opvoering door Teater Vertikaal Gentbrugge in Gentbrugge, Brussel en Antwerpen.
 • 1972. Het reservaat, toneelbewerking door Aarnout de Bruyne. Opvoe­ring in Vlissingen, maart 1972.
 • In opdracht van de BRT werden hoorspelen vertaald uit het Frans, Engels en Duits van Jürg Federspiel, Don Haworth, An­drej Hieng, Hans Kasper, Eduard König, G.W. Stonier en Mar­tin Walser ea.

Laude, André en Max Chaleil

 • 1969. Het rode boekje van de seksuele revo­lutie (Le petit livre rouge de la révolution sexuelle). Antwerpen: De Branding.

Louis L.J.J. Lebeer

 • 1971. Richtingen in de hedendaagse graveerkunst (Orientations de la gravure contemporaine en Belgique). Belgisch instituut voor voorlichting en documentatie, Belgische Tijdingen, Brussel.

In opdracht van de BRT werd uit het Frans, Engels en Duits de volgende luister- of hoorspelen vertaald door Ward Ruyslinck:

Auteur Titel Uitgezonden op
Martin Walser Een hoffelijkheidsbezoek BRT 3, 10 december 1963
Hans Kasper Het paard van Troje BRT 3, 5 december 1965 en BRT 1, 7 december 1965
Eduard König Heer verlangt kennismaking BRT 3 en KRO, 10 maart 1966
G.W. Stonier Krakende schoenen BRT 3, 7 augustus 1966 en BRT 1, 9 augustus 1966
Jürg Federspiel Meneer Hugo BRT 3, 27 november 1966 en BRT 1, 29 november 1966
Selma Urfer Meret BRT 3, 12 november 1967 en BRT 1, 14 november 1967
Dan Treston De obool BRT 3, 10 maart 1968 en BRT 1, 14 maart 1968
Don Haworth Geen gesjacher met de dood BRT 3, 27 april 1969 en BRT 1, 1 mei 1969
Andrej Hieng De terugkeer van Cortez BRT 3, 22 maart 1970 en BRT 1, 26 maart 1970

FILMOGRAFIE

1964 Dicht bij het water.

 • Korte fictiefilm van Marcel Martin
 • Prix Louve d’Or tijdens de Prix du jeune cinéma.
1966 De slakken.

 • Televisie-spel, opgenomen door de NTS in 1966
  overgenomen door de BRT en uitgezonden op 7 november 1967
1968 De stemmer.

 • Regie: Walter Eysselinck. Scenario: Ward Ruyslinck
 • Verfilmde toneelbewerking van Walter Eysselinck.
 • Cast: Joris Collet, Jef Demedts, Jaak Germain, Albert Hanssens, Jan Moonen, Jacky Morel, Jenny Tanghe, Jaak van Hombeek, Gerard Vermeersch, Vera Veroft, Alex Wilequet.
 • Kleur: zwart/wit. Duur:
 • Door de BRT uitgezonden op 8 augustus 1968
1969 Geboorte en dood van Dirk Vandersteen jr.

 • Uit de reeks ‘De geboorte’.
 • Scenario: Ward Ruyslinck. Realisatie: Robbe de Hert. Uitgezonden door de BRT op 6 maart 1969.
 • Kleur: zwart/wit. Duur: 30’
 • Cast: Frank Aendenboom, Dirk Decleir, Jan Decleir, Marilou Mermans, Martin van Zundert. ea
1974 Golden Ophelia.

 • Regie: Marcel Martin.
 • Scenario: Lieven Paemen en Mark Vlaeminck.
 • Cast: Henk van Ulsen (Stefan Pielek); Bettina Dubbeld (Ophelia); Ann Petersen (Liga van de Pels); Joanna Geldolf (Schatteman).
 • Duur: 80’. Kleur.
 • Productie van het Ministerie van Nederlandse Kultuur.
1977 Wierook en tranen.

 • Regie: Ruud Keers.
 • TV-film. Co-productie BRT-NCRV, kleur, duur: 48’
 • Release België: 24 april 1977
 • Cast: Daan Brouwers (Waldo), Katlijn Verbeke (Vera), Arnold Willems, Marga Neirynck, Joris Collet, Jenny Tanghe, Ludo Busschots, Hilde Sacré, Luk De Koninck.
1981 De stille zomer

 • TV-film met een scenario van René Verheezen onder regie van Jules Claes.BRT,
 • Release datum: 1 april 1981
 • Naar het verhaal uit de gelijknamige bundel van Ward Ruyslinck (1962,1965).
 • Cast: Gilda De Bal, Leo Haelterman, Tessy Moerenhout, Luc Philips, Jenny Tanghe, Alex Wilequet.

Overzicht per genre alfabetisch op titel

Poëzie

 • De citer van Tijl. 1951
 • De essentie van het zwijgen. 1953
 • Fanaal in de mist. Het epos van een paria. 1956
 • Het huis onder de beuken. 1952
 • Hunkerend gevangen. 1988
 • In memoriam fratris. 1948
 • Neozoïsch : parapoëtische montages. 1971
 • Zo weinig en zo veel : gedichten. 1993

Essays

 • In naam van de beesten: documentaire.1976
 • Open beeldboek: verzamelde verhalen over plastische kunsten.1983
 • Open brief aan de gevoelsafschaffers. 1981
 • Pieter Aerts, het getemperde staal. 1952
 • Valentijn van Uytvanck : tekenaar zonder vaderland.Antwerpen, 24 november 1896 – Cochem 25 maart 1950. 1977

Romans, Novellen, Verhalen

 • Alle verhalen. 1979
 • De apokatastasis of het apocriefe boek van Galax Niksen. (roman) 1970
 • De beste verhalen van Ward Ruyslinck. 1989
 • De bovenste trede.(novelle) 1997
 • De boze droom het medeleven. (roman) 1982
 • De grote buurman. (verhaal) 1982
 • De claim van de duivel. (roman) 1993
 • De heksenkring. (roman) 1972
 • De Karakoliërs. (roman) 1969
 • De madonna met de buil. (verhalen) 1959
 • De oeroude vijver.(verhalen) 1966
 • De oeroude vijver. (Verhaal) 1971
 • De ontaarde slapers. (novelle) 1957
 • De paardevleeseters. (verhaal) 1965
 • De slakken. (verhaal) 1963
 • De stille zomer. (verhalen) 1962
 • De speeltuin: brievenroman. (roman Samen met Monika Lo Cascio) 1992
 • Het reservaat. (roman) 1964
 • De paardevleeseters en andere verhalen. (verhalen) 1971
 • De paardevleeseters en andere verhalen. 1978
 • De pogrom. De stemmen. De sneeuwbui.(verhalen) 1971
 • De sloper in het slakkenhuis (roman) 1977
 • De uilen van Minerva. (roman) 1985
 • De verliefde akela. (verhalen) 1973
 • Geluiden (verhaal) 1957
 • Golden Ophelia. (roman) 1965
 • Het dal van Hinnom. (roman) 1961
 • Het ganzenbord. (roman) 1974
 • Het geboortehuis. (novelle) 1995
 • Het ledikant van Lady Cant. (roman) 1968
 • Hoera, het schip zinkt. (verhaal) 1984
 • Leegstaande huizen. (verhalen) 1983
 • Op toernee met Leopold Sondag. (roman) 1978
 • Signalement. (verhaal) 1983
 • Stille waters. (roman) 1987
 • Traumachia. (roman) 1999
 • Verkenners. (verhaal) 1986
 • Wierook en tranen. (novelle) 1958
 • Wurgtechnieken. (roman) 1980

Diversen – hoorspelen – scenario’s

 • ‘De corridor. hoorspel’ (hoorspel) 1965
 • De krekelput (toneel) 1971 niet gepubliceerd
 • Geboorte en dood van Dirk Vandersteen II. (scenario) 1969
 • IJlings naar nergens: ontboezemingen van een boezemvriend. (brieven) 1989
 • Uitspraken in opspraak. (aforismen) 1972

 

WARD RUYSLINCK IN  VERTALING

AFRIKAANS

 • 1967: ‘De oeroude vijver’ in: A P Grové; Wilfried De Pauw; J L Steyn, Nederlandse Verhale van Ons Eie Tyd, Academica, Pretoria-Kaapstad, 1967.
 • z.d. : VANDAG, Nederlandse verhale uit hierdie tyd: Noord en Suid, byeengebring deur Dr. W.K. Du Plessis, Voortrekkerpers, Pretoria-Johannesburg-Klerksdorp (geen aanduiding van jaar van verschijning). Met: ‘De slakken’.

Nota: Anders dan bij vertalingen in vreemde talen werd voor het Zuid-Afrikaans de Nederlandse tekst van de verhalen letterlijk in de bundel opgenomen; de voor de Zuid-Afrikaan moeilijke woorden werden in een voetnoot vertaald in het Zuid-Afrikaans

BULGAARS

 • 1983: ‘Ha име Caмcoн’. (‘Een man die Samson heet’) Bulgaars / Vertaald uit het Nederlands door Svetoslav Kotev, In: Анменц, седмичник за политика и култура, година XIII, Брой 37, 14 септември 1983. [Anments, weekblad voor politiek en cultuur, jrg. 13, nr. 37, Sofia, 14 september 1983].

CATALAANS

 • 1988: ‘Sanejar’ Catalaans / Vertaald uit het Nederlands door Bob de Nijs in:  Miralls d’un altre paisatge; antologia de narradors flamencs contemporanis (Spiegels van een ander landschap), Columna, Barcelona, 1988. Vertaling van ‘Saneren’ uit de verhalenbundel De verliefde akela Brussel Manteau, 1973

DEENS

 • 1966: Røgelse og Tårer. Deens / Vert. uit het Nederlands door Clara Hammerich, in: Nyere flamsk prosa, Nordisk Sprog- & Kulturforlag, København, 1966. Vertaling van Wierook en tranen, fragment)

DUITS

 • 1961: Die Rabenschläfer und andere Erzählungen [Die Madonna mit der Beule; Die Schnecken. Vert. uit het Nederlands door Georg Hermanowski. Uitgever: Bonn Bibliotheca Christiana,. Fictie, gebonden. Vertaling van De ontaarde slapers (Die Rabenschläfer) / De madonna met de buil (Die Madonna mit der Beule) / ‘De slakken’ (‘Die Schnecken’) / ‘De stemmer’ (‘Der Stimmer’). Brussel Manteau, 1959; 1979.
 • 1964: Das Tal Hinnom. Vert. uit het Nederlands door Georg Hermanowski. Uitgever: Bonn Bibliotheca Christiana. Fictie, gebonden. Vert. van Het dal van Hinnom. Brussel Manteau, 1961.
 • 1966: Das Reservat. Vert. uit het Nederlands door Georg Hermanowski. Uitgever: Bonn Bibliotheca Christiana. Fictie, gebonden. Vert. van Het reservaat. Brussel Manteau, 1964.
 • 1966: ‘Das Kuckucksmädchen’, Jürgen Hillner. (‘Het koekoeksmeisje’) Uitgezonden door de Hessische Rundfunk, 1966.
 • 1976: ‘Dicht am Wasser’, in: Karin Schuster, Erkundungen, 21 Erzähler aus Belgien und den Niederlanden, Verlag Volk und Welt, 1976. Vertaling van Dicht bij het water’ uit  de verhalenbundel De madonna met de buil Brussel Manteau, 1959
 • 1977:Das Schneegestöber’. In:  Mira Dinger-Hinterkausen, Flämische Erzählungen, p. 118-209, Jacob Heger-Verlag, Köln, 1977. Vertaling van De sneeuwbui’ uit de verhalenbundel De stille zomer (1962)
 • 1978:Zwölf Millionen Löchlein’. In: Carl Peter Baudisch, Moderne Erzähler der Welt. Belgien, p. 187-202, Tübingen-Basel, 1978. Vertaling van ‘Twaalf miljoen gaatjes’ uit  de verhalenbundel De verliefde akela,1973
 • 1980: Goldene Ophelia. Vert. uit het Nederlands door Siegfried Mrotzek. Uitgever: München Limes Verlag, Wiesbaden. Fictie, gebonden. Vert. van Golden Ophelia. Brussel Manteau, 1966.
  • 1983:  Goldene Ophelia. 2de druk (1e druk: 1980). vert. uit het Nederlands door Siegfried Mrotzek. Uitgever: Fischer Taschenbuch, (Fischer Taschenbuch; 8058), Frankfurt am Main. Fictie, paperback. Vert. van Golden Ophelia. Brussel Manteau, 1966.
 • 1988: ‘Der Empfang’ Vert. Uit het Nederlands door Siegfried Mrotzek. In: die horen, Zeitschrift für Literatur, Kunst und Kritik, Jrg. 33, 2.Quartal 1988, p. 54-57. Vertaling van ‘De receptie’ uit de verhalenbundel De verliefde akela, 1973

ENGELS

 • 1963:The snowstorm’ Vert. uit het Nederlands door James S. Holmes,. In: Delta, VI, nr. 3, p. 77-88, Amsterdam, 1963. Vertaling van ‘De sneeuwbui’ uit de verhalenbundel De stille zomer (1962)
 • 1964:The age old pond’ Vert. uit het Nederlands  door Marnix Gijsen,. In: The literary review VII, nr. 3, p. 425-433, Spring 1964. Vertaling van ‘De oeroude vijver’ uit de verhalenbundel ‘De stille zomer’ 1962.
 • 1968: The deadbeats  Vert. uit het Nederlands door R.B. Powell. Uitgever: Peter Owen, London. Fictie, gebonden. Vert. van De ontaarde slapers. Brussel Manteau, 1957.
 • 1973: The Madonna with the lump, Vert. uit het Nederlands door Adrienne Dixon, in: Modern stories from Holland and Flanders p. 155-188, Uitgever: Twayne Publishers, New York, 1973. Vertaling van De madonna met de buil, Brussel Manteau, 1959
 • 1975: Golden Ophelia Vert. uit het Nederlands door David Smith. Uitgever: Peter Owen, London.  Fictie, gebonden. Vert. van Golden Ophelia. Brussel Manteau, 1966.
 • 1978: Golden Ophelia  Vert. uit het Nederlands door Peter Smith. Uitgever: Arnold Heinemann, New Delhi. Fictie, gebonden. Vert. van Golden Ophelia. Brussel Manteau, 1966.
 • 1978: The depraved sleepers; Golden Ophelia. Vert. uit het Nederlands door David Smith, R.B. Powell. Uitgever: Twayne Publishers, (The Library of Netherlandic Literature; 10), Boston. Fictie, gebonden. Vert. van De ontaarde slapers & Golden Ophelia. Brussel Manteau, 1966.
 • 1978: The reservation. Vert. uit het Nederlands door David Smith. Uitgever: Peter Owen, London. Fictie, gebonden. Vert. van Het reservaat. Brussel: Manteau, 1964.
 • 1979: Near the water Vert. uit het Nederlands door David Smith. In: Trends: The Paisley College of technology literary magazine, vol.2 (1979) nr.3, p.104-113. Fictie, Vertaling van ‘Dicht bij het water’ uit de verhalenbundel  De madonna met de buil Brussel Manteau, 1959
 • 1982: ‘The Snow Shower’ Vert. uit het Nederlands  in: J. Rudge, New Worlds From The Lowlands, p. 108-117, New York, 1982. Vertaling van ‘De sneeuwbui’ uit de verhalenbundel De stille zomer (1962)

FRANS

 • 1968: ‘Un homme appelé Samson’. (‘Een man die Samson heet’ uit De paardevleeseters 1965) in: P. Brachin, Anthologie de la prose néerlandaise. Belgique II, Aubier, Paris, 1968. Edition bilingue.
 • 1969: ‘La neige’. Vert. door Jeanne Buytaert, in:  Les grands conteurs flamands, p. 135-148, Wellprint, Bruxelles, 1969. Vertalingen van ‘De sneeuwbui’ uit de verhalenbundel De stille zomer (1962)
 • 1975:Douze millions de petits trous’. Vert. door Jean Muno. In:  Les cahiers du Groupe, nr. 9, p. 83-96, Bruxelles, 1975. Vertaling van ‘Twaalf miljoen gaatjes’ uit de verhalenbundel De verliefde akela, 1973
 • 1978: Golden Ophelia  Vert. uit het Nederlands door Louis Fessard. Uitgever:  Morel, Paris.  Fictie, paperback. Vert. van Golden Ophelia. Brussel Manteau, 1966.
  • 1998: Golden Ophelia  Vert. uit het Nederlands door Louis Fessard. Uitgever: L’esprit des Péninsules,  Paris. Fictie, paperback. Vert. van Golden Ophelia. Brussel: Manteau, 1966. 1e druk: 1978.
 • 1986: Ultimes étreintes. Vert. uit het Nederlands door Xavier Hanotte. Uitgever: La Longue Vue, (La pie sur le gibet), Paris; Bruxelles. Fictie, paperback. Vert. van Wurgtechnieken. Antwerpen: Manteau, 1980.
 • 1988: Les pommiers étaient en fleurs  Vert. uit het Nederlands door Henri Cornélus. Uitgever: La Longue Vue, (La pie sur le gibet), Paris. Fictie, paperback. Vert. van Wierook en tranen. Antwerpen: Manteau, 1958.
 • 1997: Drie kortverhalen = Trois nouvelles / Frans ; [red. en vert.] Charicléa de Vries, Alain Préaux. Uitgever: De Boeck & Larcier, (Reeks: Stemmen uit het Noorden), Bruxelles. 113 p.; 23 cm. (Stemmen uit het Noorden) .  Fictie, Nederlandse en Franse tekst. Bevat:: La fille-coucou (= Het koekoeksmeisje, uit: De stille zomer. 1962) ; Tendre Astrid (= Astridje, uit: Leegstaande huizen. 1983); Mère terrible. (= Mère terrible, uit: Paardevleeseters, 1965)

GRIEKS

 • 1967: Arys Diktaios, Anthologia flamandon pezographon (Ανθολογία φλαμανδών πεζογράφων : με μιαν εισαγωγική μελέτη), p. 208-216,Uitgeverij:  Ekdotikos Eikos, Athenai,. Bevat: Κοντα στο νερο (‘Konta sto nero’). (‘Dicht bij het water’)
 • 1972: Μπροστα στον καθρεφτη (Mprostà stòn kathréphtei). Ekdoseis Magkania, vol.72, 1972. Vertaald uit het Nederlands door : Georgía Alexíou, Οι κακοπληρωτες (Oi kakopleirootes). (De ontaarde slapers)
 • 1981: Χρυση Οφηλια (Chrusi Ophilia). Οι αδιαφοροι (Oi adiaforoi  Grieks / vert. uit het Nederlands door Georgia Alexiou. Uitgever: Zaharopoulos, (Sunhron¯e logotehnia; 6), Athéna. Fictie, Vertaling van “Golden Ophelia” en “De ontaarde slapers”.

HONGAARS

 • 1976: A rezervátum Vert. uit het Nederlands door Tibor Szilágyi. Uitgever: Európa Könyvkiado, Budapest. Fictie, Vert. van Het reservaat. Brussel: Manteau, 1964.
 • 1980: A Hózápor Vert. uit het Nederlands door Erzsébet Mollay. In: Nagyvilág: világirodalmi folyóirat, jrg.25 (1980) nr.1, p.47-53. Fictie, Vert. van De sneeuwbui sneeuwbui’ uit de verhalenbundel De stille zomer (1962)

NOORS

 • 1976: ‘Pogrom’ In: Frade lave land og over hav. Noveller fra nederlandsk-sproglig literatur i tre verdensdeler, redigert av Kåre Langvik-Johannessen, Solum Forlag A/S, Oslo, 1976. Vertaling van ‘De pogrom’ uit De madonna met de buil, Brussel Manteau, 1959

POOLS

 • 1972: Rezerwat  Vert. uit het Nederlands door Halina Leonowicz. Uitgever: Panstwowy Instytut Wydawniczy (PIW), Warszawa. Fictie, gebonden. Vert. van Het reservaat. Brussel Manteau, 1964.
 • 1975: Bez przebudzenia  Vert. uit het Nederlands door Roman Popinski. Uitgever: Panstwowy Instytut Wydawniczy (PIW), Warszawa. Fictie, gebonden. Vert. van De ontaarde slapers. Brussel: Manteau, 1957.

PORTUGEES

 • 1972: ‘E a senhora F.Samson’ Vertaald uit het Nederlands door Fernando Botelho, in: Antologia da literatura Flamenga, Livraria Bertrand, Amadora, 1972. Vertaling van :. ‘Een man die Samson heet’ uit De paardevleeseters (1965)

ROEMEENS

 • 1968: Somnul cobelor  Vert. uit het Nederlands door  Valeria Sadoveanu, in: Nuvele din Flandria,Uitgever:  Casa scînteii, 1968, Bucuresti. Vertaling van De ontaarde slapers.  Brussel: Manteau, 1957.
 • 1979: Rezervatia  Vert. uit het Nederlands door Ion Caraion. Uitgever: Minerva, Bucuresti. (Biblioteca Pentru Toti), Fictie, Vert. van Het reservaat. Brussel Manteau, 1964.

RUSSISCH

 • 1967: Любители конины (Ljubitali koniny) Vert. uit het Nederlands door E. Makarova. In: Novyj mir: literaturno, chudozestvennyj i obscestvenno, politiceskij zurnal, jrg.43 (1967) nr.5, p.135-158. Fictie, Vertaling van De paardevleeseters
 • 1968: Перевод фламандского и фансоекого, Рассказы бельгийских писателей ( Rasskazy belgyskich pisatelej), Vertaald uit het Vlaams en Waals, Verhalen van Belgische schrijvers Uitgever:  Progress, Moskva, 1968.  Bevat:  E. Makaroba, Человек которого зовут Самсон (Celovek kotorogo zovyt Samson) (‘Een man die Samson heet’) / Любители конины (Ljubitali koniny) (De paardevleeseters).
 • 1987: Мертвбій сезон [Mertvyj sezon] Vert. uit het Nederlands door I. Volevic, Ju. Sidorin, Natalija Ivanova, et al.. Uitgever: Raduga, Moskva. Fictie, gebonden. Vert. van De stille zomer: Novellen en verhalen. Den Haag: Manteau, 1962.

Bevat: Ладан и слезы, I. Wolewitsj (Wierook en tranen) / Мертвый сезон, S. Belokrinitska (De stille zomer) / Конина по будням, N. Iwanowoj (De paarde­vleeseters) / Посадка деревьев, W. Fedorowska (‘De boomplanting’) / Замок халевейна, A. Slawinska (‘Het kasteel van Weewee’) / Майский снегопад, N. Ivanova (‘De sneeuwbui’) / Улитки, I. Morozovoj, (‘De slakken’) / Великий сосед, S. Bazjenova (‘De Grote Buurman’) / Мастер трещин, I. Bratoesja (‘De barstenmaker’) / Святые кости, A. Orlova (‘De heilige vingerkootjes’) / Двадцатъ миллионов дырочек, W. Fedorowska (‘Twaalf miljoen gaatjes’) / Петиция, I. Bratoesja (‘De petitie’) / Приет, L. Sjtsjetskovoj (‘De receptie’) / Реконструкция, L. Sjtsjetskovoj (‘Saneren’) / Переговоры, L. Sjtsjetskovoj (‘Het onderhoud’) / Нага Дипа, W. Fedorowska (‘Naga Dipa’).

SLOVEENS

 • 1975: ‘Prešuštnika v kraljevskem grobu’ Vert. uit het Nederlands in: Janko Moder, Bolecine v trebuhu, sodobne nizozemske novele, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1975. Vertaling van ‘De overspeligen in het koningsgraf’ uit de verhalenbundel  De madonna met de buil, Brussel Manteau, 1959

SPAANS

 • 1975: ‘La nieve’ Vert. uit het Nederlands door José Ferreras, in: Antologia de cuentos neerlandeses, Uitgever: Ediciones Grijalbo, Barcelona-Buenos Aires, 1975. Vertaling van ‘De sneeuwbui’ uit de verhalenbundel De stille zomer, 1962)
 • 1976: Al margen de la vida Spaans / vert. uit het Nederlands door Roser Misiego. Uitgever: Narcea S.A. de Ediciones, (Bitacora Biblioteca del estudiante; 49), Madrid. Fictie, paperback. Vert. van De ontaarde slapers. Brussel: Manteau, 1957. Con notas y comentarios de texto por Micaela Misiego.
 • 1988:El estanque primigenio’. Vert. uit het Nederlands door Francisco Carrasquer. In: República de las Letras, N.º Extra -3, Octubre, 1988. Literatura Neerlandesa, Edita: Asociacion Colegial de Escritores de España. Vertaling van ‘De oeroude vijver’ uit de verhalenbundel De stille zomer 1962)

TSJECHISCH

 • 1985: Snezeni  Vert. uit het Nederlands door Petr Podany. In: Svetová literatura, jrg.30 (1985), nr.4, p.145-151. Fictie, Vertaling van De sneeuwbui uit de verhalenbundel De stille zomer, 1962)
 • 1987: Rezervace. Vert. uit het Nederlands door Ruben Pellar. Uitgever: O.V., Praha. Fictie, Vert. van Het reservaat. Brussel: Manteau, 1964.

WELSH

 • 1977: ‘Y Pwll Dŵr Cynoesol’ Vert. uit het Nederlands. In: Elenid Jones, Storïau o’r iseldireg, Gwasg Gomer, Llandysul, 1977. Vertaling van ‘De oeroude vijver’ uit  de verhalenbundel ‘De stille zomer’ 1962)

ZWEEDS

 • 1980: Golden Ophelia : eller Mannen som ville ta sitt liv. Vert. uit het Nederlands door Kerstin Axberger. Uitgever: Fabel , Stockholm. Fictie, gebonden. Vert. van Golden Ophelia. Brussel Manteau, 1966.
 • 1984: Reservatet. Vert. uit het Nederlands door Ingrid Wikén Bonde. Uitgever: Fabel, Stockholm. Fictie, gebonden. Vert. van Het reservaat. Brussel: Manteau, 1964.