home | Inloggen
Aantal schrijvers: 559 | Aantal boeken:

16059

 

Ruyslinck, Ward

WARD RUYSLINCK

Berchem (Antwerpen), 17 juni 1929 – Meise, 3 oktober 2014

Pseudoniem van Raymond Karel Maria de Belser

Debuteert met enkele dichtbundels, schrijver van verhalen, novelles en romans.

 

BIOGRAFIE

17 juni 1929: Wordt als Raymond De Belser geboren te Berchem (Antwerpen) als zoon van Leo De Belser en Germaine Nauwelaers. Zijn vader was bibliothecaris bij een oliemaatschappij. Hij groeit op een in katholiek milieu.

1940: Het gezin vlucht voor de oprukkende Duitse bezetters. Ze stranden op enkele kilometers van Calais (Noord-Frankrijk) en keren terug naar Antwerpen. Een tijdje later verhuist het gezin naar Mortsel.

 • De drang om te schrijven, manifesteert zich bij de auteur al vrij vroeg – op negenjarige leeftijd schrijft hij een gedichtenbundel geïnspireerd door Guido Gezelle en op twaalfjarige leeftijd publiceert hij een aantal kinderverhalen in Het Vlaamsche Land, een van de grootste dagbladen uit die tijd. Als puber en jonge twintiger probeert hij door te breken met een aantal weinig succesvolle gedichtenbundels, die de auteur later zal karakteriseren als „literaire pokken en mazelen“ en „sturm-und-drängerische Junglingsgesänge“ (naar De Bruyne 1977, 11).

1941: Reeds op 12-jarige leeftijd schrijft de jonge Raymond een roman : “Vaargeulen”. Zijn vader, die zelf ook de roman “Gepantserde beschaving” schreef,  stuurde dit werk op naar Stijn Streuvels. Deze stuurde het echter ongelezen terug, wel vergezeld van een brief vol raadgevingen.

5 april 1943: Bij de massieve luchtaanval op Mortsel wordt Ruyslincks ouderlijk huis volledig vernield, waarbij jammer genoeg ook het manuscript van ‘Vaargeulen’ verloren ging.

 • De traumatische oorlogservaring verwerkt hij in de novelle Wierook en tranen (1958). Ruyslinck: “Ik behoor tot een generatie die haar jeugd in de schuilkelders heeft doorgebracht in plaats van in heerlijke zomerse weiden. De oorlogsjaren waren voor mij een soort apocalyptisch visioen”.

1943-1948: Heeft de leiding over de schoolkrant Wij in het Atheneum te Berchem. Publiceert gedichten en kritische opstellen in Het Daghet en Nieuwe Stemmen.
Schrijft twee historische drama’s, Het Ordalium en Christiaan van Venlucht, die nooit opgevoerd worden.

1947: Studeert aan de Gentse universiteit Germaanse filologie. Na één jaar geeft hij deze studie op.

1948: De dood van zijn vijf jaar oudere broer Roland in 1948 gaf aanleiding tot een geloofscrisis en een opflakkerende haat tegenover God, en werd het thema van zijn eerste dichtbundel In memoriam fratris (1948) en later van Fanaal in de mist (1956).

1948: Debuteert als dichter met In memoriam fratris.

1950-1960: DE GROTE DOORBRAAK

1951 tot 1953: Vervult zijn legerdienst. Omwille van zijn pacifistische overtuiging weigert hij officier te worden.

1953: Werkt kort als vertaler, bij een reisagentschap en bij een oliemaatschappij. Wordt vervolgens aangesteld als adjunct-bibliothecaris in het prentenkabinet van het Plantijn-Moretusmuseum te Antwerpen. Hij huwt met Alice Burm, een schoolvriendin. Het echtpaar krijgt één zoon, Chris.

 • Zijn jarenlange expertise op het domein van de grafiek die hij in deze functie opdeed mondde uit in talrijke bijdragen in catalogi van tentoonstellingen, kunstalbums en kunsttijdschriften. Ze werden in 1983 gebundeld onder de titel Open beeldboek.

1956: Zijn dichtbundel “Fanaal in de mist” (1956) wordt bekroond met de Poëzieprijs der Algemene Kunstkamer in België.

 • Het epische gedicht Fanaal in de mist. Epos van een paria (1956) kenmerkt het einde van Ruyslincks lyrische periode en bereidt zijn overgang naar het proza voor.

1957: Debuteert als novellenschrijver met “De ontaarde slapers“, waarin een belangrijk thema in zijn werk naar voren komt : de ongelijke levensstrijd van de mens met de gemeenschap waarin het bedreigd individu altijd het onderspit moet delven.

 • Met deze novelle sluipt ook het nihilisme binnen in de Vlaamse literatuur. De hoofdpersonages Silvester en Margriet resideren uit een anarchistische weerzin tegen het leven, hele dagen in bed. Het boekje baadt in een volbloed existentialistisch sfeertje. Kritiek en lezers reageerden enthousiast.
 • De ‘De ontaarde slapers’ en later ‘Het reservaat’ (1964) bleven niet onopgemerkt bij de internationale critici. De Deutsche Tagespost (1962) prees zijn kunde om ‘de ongeschminkte mens’ te tonen. The Times (1972) was vol lof over een vertaling van Het reservaat.

1958: Zijn meest gelezen boek “Wierook en tranen” verschijnt.

 • In de novelle verwerkt Ruyslinck zijn herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Tijdens die oorlog werd zijn ouderlijk huis gebombardeerd, een ervaring die in belangrijke mate zou bijdragen tot de vorming van de wereldbeschouwing van de auteur.
 • Het verhaal werd een everseller (33 drukken en 500.000 exemplaren). Ook in Oost-Europese vertalingen maakt het boek furore.
 • Jeroen Brouwers echter, spreekt in zijn brievenboek Kroniek van een karakter over een boek dat “scheef(staat) van kermiseffecten en kostschoolmeidensentimentaliteit”.

1960: Ontvangt de Arkprijs van het Vrije Woord.

1961: Publicatie van zijn eerste roman “Het dal van Hinnom“.

 • Meer nog dan in de gedichten weerklinkt hier de kritiek op God en de machtswellustige katholieke maatschappij.
 • Ongenuanceerd verwijt Ruyslinck de katholieke kerk een pact met de corrupte bovenlaag van de samenleving:
  • de gemijterde en gepurperde zonen van de katholieke Kerk die de christelijke levensbeginselen gaandeweg hebben opgeofferd voor een compromis, dat hen in staat moet stellen zelf ook deelachtig te worden aan een aantal stoffelijke voordelen en wereldse genoegens.“ (naar Janssens 1976, 11).
  • De katholieke Kerk heeft zich afgewend van de Christusfiguur, die de auteur beschouwt als belichaming van het mensheidsideaal. Christus was een idealistische verschoppeling, een paria en net deze figuur zal zich in Ruyslincks oeuvre tot een paradigmatisch personage ontwikkelen.
  • In Ontmoetingen. Ward Ruyslinck (1966) wijst Tom Schalken erop hoe Ruyslinck door zijn afkeer van de kerk en respect voor de christelijke waarden dicht bij de progressieve katholiek Heinrich Böll staat. (o.c. Nedweb)

1964 : Verhuist met zijn echtgenote naar Pulle. In datzelfde jaar pleit hij in zijn toekomstroman “Het reservaat” voor de illusionele individuele vrijheid. Dit werk krijgt de Prijs voor Letterkunde van de Vlaamse provincies.

1966: Schrijft het tedere en bittere sprookje “Golden Ophelia“.

 • Eind jaren zestig-begin jaren zeventig vult Ruyslinck zijn literaire en ambtelijke loopbaan aan met een betrekking als journalist voor het tijdschrift Vrede. Als verslaggeverof als waarnemer voor de Wereldraad voor de Vrede maakt hij in die periode verder een aantal reizen naar Canada, Argentinië, de Sovjetunie, Polen, Engeland en de DDR. Ondermeer in Wurgtechnieken (1980) verwerkt hij zijn reiservaringen tot een scherp maatschappijkritische roman.
 • Ruyslinck profileerde zich met deze boeken meer en meer als een oergeweten in een alsmaar kunstmatiger en stroevere taal vol holle neologismen, barse verwijten en personages die als “wereldvreemde binnenvetters” door het levens stappen. Hoewel hij door de kritiek voortdurend gekapitteld wordt vanwege zijn taalgedrochten, blijft hijzelf rotsvast geloven dat hij een taalpurist is.

1970-1980: OVERHOOP MET DE WERELD

Ruyslincks pessimisme kleurt steeds zwarter, zijn satire wordt spotziek en overdadig. Driftig haalt hij uit naar de “drek- en driftliteratuur” van de “ontaarde” generatie van Jan Wolkers en Jan Cremer. (1964). Alle bekroningen ten spijt, blijft hij in de jaren 1970, 1980 als een rancuneuze drakendoder om zich heen slaan. Critici zullen met een steeds grotere boog om zijn steeds grimmigere boeken heen lopen. Links en rechts zal hij door de jonge garde worden voorbijgestoken. (Dirk Leyman, De Morgen 4 december 2004)

1975: Lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

1980: Bekroond met de (eerste) Europaliaprijs voor zijn ganse oeuvre.

1984: Ward Ruyslinck gaat vervroegd in pensioen.

1985: Wordt voorzitter van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

1985: Publicatie van de sleutelroman De uilen van Minerva (1985), waarin hij brutaal afrekent met  de Antwerpse bureaucratie. De hoofdfiguur van deze autobiografische roman mag uitsluitend optreden als ghostwriter voor de Antwerpse cultuurfunctionarissen en weerspiegelt Ruyslincks frustraties, wanneer hij zichzelf kenmerkt als „een ambtelijke worm en een letterkundige leeuw“ (Gerits 1992, 13).

1988: Ruyslincks maatschappelijk engagement krijgt een activistisch staartje, wanneer hij samen met ondermeer Jaap Kruithof en Michel Vandenbosch mede-oprichter wordt van de nog steeds actieve milieuwerkgroep Gaia.

1990: Na de zelfmoord van zijn echtgenote gaat hij in Meise wonen. Hij woont er samen met Monika Lo Cascio.

 • De twee leerden elkaar eind jaren 70 op de Boekenbeurs kennen. Monika kwam er als bezoeker, terwijl Ward Ruyslinck zijn boeken aan het signeren was. “Ik was zeer geïntrigeerd door zijn werk”, gaat Monika Macken, die toen een eigen literair tijdschrift had, verder. “Ik stapte dan ook op hem af, vroeg hem mijn boek te signeren en liet hem ook meteen weten dat ik hem wilde interviewen. Hij hapte toe en meteen ontstond een grote vriendschap. We ontmoetten elkaar nog vaak, maar waren beiden gehuwd. Nadat ik van mijn man gescheiden was en toen Ward zijn eerste vrouw verloren had, zijn we een relatie begonnen. In 1992 stapten we vervolgens in het huwelijksbootje. Ik ben met andere woorden met mijn grote idool getrouwd. Ik gaf hem niet het jawoord omdat hij mijn idool was, maar wel omdat hij de grootste liefde uit mijn leven was.” (bron: Het laatste Nieuws, 6/10/2014 “Ik ben getrouwd met mijn idool”

1992: Samen met Monika Lo Cascio schrijft hij een autobiografische brievenroman “De speeltuin” waarin de personages Simon en Claudia in liefdesbrieven hun verstikkend huwelijk vervloeken. Ruyslincks bekende maatschappijkritiek richt zich hier concreet op het instituut huwelijk, dat „graf van de liefde“ dat „minnaars isoleert en verguist“ (Gerits 1992, 26). Het boek kent een minder goede receptie en is tekenend voor het rancuneuze karakter van Ruyslincks latere proza.

1999: Met zijn laatste boek ‘Traumachia’ legt Ruyslinck definitief de pen neer.

2004: Ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de schrijver verschijnt De kleuren van de schrijver, een hommage aan Ward Ruyslinck (Uitgeverijen Manteau, Standaard en Cultureel Web Meise). Het boek combineert geschreven huldeblijken van vrienden auteurs en beeldmateriaal van bevriende grafische kunstenaars.

Ruyslinck 0b

3 oktober 2014: Ward Ruyslinck overlijdt op 85-jarige leeftijd in het rusthuis Oase in Meise aan de gevolgen van de ziekte van Alzheimer.

Zin om even na te mijmeren ? Een aanrader is in dat geval het interview dat Margot Vanderstraeten afnam van Ward Ruyslinck voor haar boek ‘Schrijvers gaan niet dood’(2008)

EPILOOG

6 oktober 2014: Naar aanleiding van het overlijden van de schrijver schrijft Dirk Leyman: “ Of er ooit nog een Ruyslinck-revival komt ? De kansen lijken miniem, temeer omdat zijn werk nagenoeg niet meer verkrijgbaar is en te gedateerd aandoet. Maar dat Ruyslinck tenminste een tijdlang een Vlaams literair referentiepunt was, staat buiten kijf. Zo wijst Walter van den Broeck in het huldeboek De kleuren van de schrijver ( naar aanleiding van Ruyslincks 75 jaar) voorzichtig op Ruyslincks impact op zijn eigen schrijverschap: “De boeken van Ward verruimden door hun heel apart klimaat niet alleen in aanzienlijke mate het Vlaamse literaire palet, maar ook de blik van letterlijk ontelbare Vlamingen. Hij presenteerde ons immers scherpe analyses van het toenmalige nu en gooide tegelijkertijd ook ramen open op het werk van Duitse meesters als Heinrich Böll en Günter Grass. Dat ik ben wie ik ben, daar heeft Ward […] onmiskenbaar toe bijgedragen.”

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Dirk Leyman, Ward Ruyslinck, schrijver wordt 75 jaar. In: De Morgen zaterdag 4 december 2004
 • Dirk Leyman, Schrijver Ward Ruyslinck (1929-2014): van paria tot vedette en terug. In: De Morgen maandag 6 oktober 2014.

BEKRONINGEN

 • 1958 Romanprijs van de provincie Antwerpen voor De ontaarde slapers
 • 1958 Romanprijs van de Kempische Cultuurdagen (Hilvarenbeek) voor De ontaarde slapers.
 • 1959 Referendum van de Vlaamse letterkundigen
 • 1960 Arkprijs van het Vrije Woord
 • 1960 Referendum van de Vlaamse letterkundigen
 • 1962 Referendum van de Vlaamse letterkundigen
 • 1962 De prijs van de Vlaamse lezer
 • 1964 Tweejaarlijkse August Beernaertprijs van de Koninklijke Academie Voor Nederlandse Taal-en letterkunde
 • 1967 Prijs voor Letterkunde van de Vlaamse Provinciën
 • 1975 Het Gulden Boek van de Lezende Jeugd (V.B.V.B.)
 • 1976 Romanprijs van de provincie Antwerpen
 • 1980 Europaliaprijs voor Literatuur
 • 2005 Prijs voor Letterkunde van de provincie Antwerpen voor het gezamenlijke oeuvre

 

MEER OVER WARD RUYSLINCK

 • Belgrado, Marcel. De kleuren van de schrijver: een hommage aan Ward Ruyslinck. Antwerpen, Manteau, 2004 -101p.
 • Bruyne, Aarnout de. Ontmoetingen. Ward Ruyslinck. Brugge: Desclée De Brouwer. 1977.
 • BZZTÔH literair archief : Over Ward Ruyslinck, beschouwingen en interviews.1982.
 • Gerits, Joris. ‚Ward Ruyslinck’ In: Kritisch lexicon van de Moderne Nederlandstalige Literatuur. Red. Hugo Brems, Tom van Deel, Ad Zuiderent. Groningen: Martinus Nijhoff uitgevers. Band 7, februari 1994.
 • Gerits, Joris. ‚Ward Ruyslinck: „Ik ben een schrijver en schrijvers proberen zich te profileren, zich zichtbaar te maken, hun eigen binnenste op te voeren.“’ In: Profiel Ward Ruyslinck. Antwerpen, Amsterdam: Uitgeverij Manteau. 1992.
 • Janssens, Marcel. Ward Ruyslinck. Antwerpen, Amsterdam: Uitgeverij De Nederlandse Boekhandel. 1976.
 • Schalken, Tom. Ontmoetingen. Ward Ruyslinck. Brugge: Desclée De Brouwer. 1966
 • A.de Bruyne,W.Coolsaet, B.Kemp, L.Scheer,L.Van Den Wijngaert, P.de Wispelaere:  Gewikt en gewogen; kritische opstellen over Ward Ruyslinck. Antwerpen, Amsterdam: Uitgeverij Manteau. 1977.

 

SMAAKMAKER

DE VERJAARDAG

“Doe de deur dicht,” riep Margriet, “ze kunnen me van buiten in mijn bed zien liggen !”
“Dat is geen schande, “ antwoordde Silvester luchtig, “iedereen slaapt in een bed.”
Desondanks ging hij naar binnen en sloot gewillig de deur achter zich. In de kamer stonk het naar roet, zweet en verdroogde stoffige bladeren.
“Het wordt lente,” zei hij.
“Ja,” zei ze. Het liet haar onverschillig, haar antwoord was een zucht van eindeloze verveling.
Silvester at een snede droog brood en dronk koude koffie doorschijnende koffie zonder melk uit een kop zonder oor. “Indien het huidig weer aanhoudt,” murmelde hij met zijn krop vol brood, “dan zou ik één dezer avonden mijn voeten wel eens willen wassen, dat is al zo lang geleden. Het water zal nu toch spoedig lauw worden.”
“En uw baard afscheren…” voegde ze er onmiddellijk aan toe. “In het beginnend voorjaar worden de schapen eveneens geschoren.”
“Misschien wel, “ mijmerde hij.
Ze keek naar zijn adamsappel terwijl hij dronk. Er ging veel door haar hoofd, maar ze sprak daar niet van. Ze wachtte tot hij zijn brood op had, en toen vroeg ze terloops, als iets waarover men begint omdat het toevalligerwijze invalt: “Weet gij welke dag het is vandaag ?”
“Dinsdag, denk ik,” zei hij.
“De zeven en twintigste ?”
“Het is mogelijk, maar het kan me niet schelen. Waar zeurt ge nu toch weer over ?”
“Zo ik me niet vergis, zijn we vandaag twee en twintig jaar getrouwd.”
Hij veegde met zijn hand de koffie weg die in zijn baard drupte.
“Werkelijk ? Dat is merkwaardig. Twee en twintig jaar…Wat gaat de tijd vlug.”
Ze knikte.

Hij haalde de schouders op: “Het heeft geen belang. Mensen zoals wij kunnen dat niet op passende wijze vieren.”
Ze zei: “De verjaring van een groot geluk moet gevierd worden, maar de verjaring van een groot ongeluk moet in stilte herdacht worden.”
Hij zuchtte en rees van tafel. Een ogenblik keek hij naar haar ogen, die een zwaarmoedige uitdrukking hadden, dierlijk droevig vond hij. Hij dacht na over haar woorden, zijn gezicht vertrok tot een vreemde lach: soms zegde ze dingen die een ontmoedigende waarheid inhielden.

Uit: De ontaarde slapers, 1960.

 

BIBLIOGRAFIE & FILMOGRAFIE

Woordje vooraf

 • Na de filmografie vindt u een overzicht van de werken gerangschikt per genre en alfabetisch op titel.

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

A. Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1948 In memoriam fratris. (gedichten) Oude God: Eigen beheer.
1951 De citer van Tijl. (gedichten) Ruyslinck 2 Nederokkerzeel: De galerij der jongeren. -14p.

Reeks: Galerij der jongeren. – Brussel; vol. 11
Afmetingen: 24.50 x 16 (geniet)
Drukkerij Vonksteen N.V. Langemark
Colofon: “De Citer van Tijl” is nummer 11 in de reeks “De Galerij der Jongeren” verschijnend onder de auspiciën der A.K.K., onder de redactie van Marcel Polfliet.
1952 Het huis onder de beuken. (gedichten) Ruyslinck 1 Nederokkerzeel: De galerij der jongeren. -16p.

Reeks: Galerij der jongeren. – Brussel; vol. 24
Afmetingen: 24.50 x 16 (geniet)
1952 Pieter Aerts, het getemperde staal (essay) Nederokkerzeel: De galerij der jongeren. -14p.

Reeks: Galerij der jongeren. – Brussel; vol. 28.
1953 De essentie van het zwijgen. (gedichten) Ruyslinck 9 Evere: De galerij. -14p.

Reeks: Galerij-reeks. – Evere; vol. 48.
Afmetingen: 21.50 x 13.80 (geniet)
Uitgever-reeksleider: Marcel Polfliet, C. Permekelaan 33, Evere

 

1956 Fanaal in de mist. Het epos van een paria. (gedichten) Ruyslinck 3 Antwerpen: Die Poorte. -40p.

Afmetingen: 22.80 x 14.80 (ingenaaid)
Colofon: “Fanaal in de mist” werd in januari 1956 gezet ut de Beskerville en gedrukt op de persen van de Drukkerij Die Poorte te Antwerpen.
De eerste oplage bedraagt 220 exemplaren, genummerd van 1 tot 220.
1957 Geluiden (verhaal) Uit de verzamelbundel: “Vijfde kolom” pp. 66-77.

Uitgeversmij A. Manteau, Brussel. Afmetingen: 19.25 x 10.50 (paperback)
1957 De ontaarde slapers. (novelle)

1961: 2de druk Amsterdam, Querido; Brussel, A. Manteau, 125p. (Salamander, nr 103)
1965: 3de druk Brussel/Den Haag , A. MAnteau -123p. (Marnix-pocket, nr 26)
Vanaf 1980: uitgegeven als  Grote Marnix Pocket nr  144.
De ontaarde slapers verwierf de romanprijs van de provincie Antwerpen en de romanprijs van Hilvarenbeek
Brussel: Uitgeversmij A. Manteau. -127p.

Afmetingen: 19 x 12 (gebonden – stofomslag)
Colofon: De ontaarde slapers door Ward Ruyslinck werd in het voorjaar van 1957 gedrukt op de persen van Boek- en Kunstdrukkerij v/h Mouton & Cie te Den Haag in opdracht van A. Manteau N.V. te Brussel
1958 Wierook en tranen. (novelle)

1962: 2de druk in de reeks: Marnix pocket. -vol. 1
1978: 16de & latere drukken als GMP 143
Brussel/Den Haag: Uitgeversmaatschappij nv A. Manteau. -128p.

Reeks: Ad Multos. -vol. 1958: 2.
Afmetingen: 19 x 11.50 (gebonden – stofomslag)
 
1959 De madonna met de buil. (verhalen)

Bevat: De madonna met de buil;  De stemmer; De slakken; Dicht bij het water; De overspeligen in het koningsgraf; de progrom.
1959: 2de druk bij A. Manteau nv, Brussel in de reeks Marnix pocket. -vol. 14. -143p.
Ruyslinck 26
1976: 8stedruk & volgende drukken in de reeks Grote Marnix Pockets als GMP 111
Brussel/Den Haag: Uitgeversmaatschappij nv A. Manteau. -120p.

Reeks: Ad Multos. –vol 8
Afmetingen: 19 x 11.50 (gebonden – stofomslag)
 
1990:De progrom’ werd opgenomen in ‘De beste Vlaamse oorlogsverhalen’ pp 315-324, samengesteld door Dirk Christiaens. Uitgeverij Manteau
 
1961 Het dal van Hinnom. (roman)

1961: 2de druk, idem als 1ste druk.
1966: 3de druk idem als 1ste druk maar uitgegeven als Grote Marnix Pocket nr. 19
1969: 4de druk idem als 3de druk
Brussel/Den Haag: A. Manteau. -399p.

Afmetingen: 20.50 x 13 (gebonden – stofomslag)
Druk: N.V. Drukkerij Erasmus Ledeberg/Gent
 
1962 De stille zomer. (verhalenbundel)

1ste en 2de druk bevat: De stille zomer, Het koekoeksmeisje, De oeroude vijver, de heilige vingerkootjes, Het kasteel van Weewee, De sneeuwbui, de petitie.
Omslag: Mesker
1963: 2de druk.
1965: 3de druk – afzonderlijke publicatie van het verhaal De stille zomer als Marnix-Pocket nr 23.
1968: 4de druk idem als 3de druk.
1988: 12de druk idem als 3de druk.
2002: Houtekiet,  Antwerpen als nr 22 in de reeks Vlaamse Bibliotheek onder leiding van Hugo Bousset, met een nawoord van Joris Gerits
Brussel/Den Haag:  Uitgeversmaatschappij A. Manteau n.v. -173p.

Reeks:Ad Multos –vol. 19.
Afmetingen: 19 x 13 (gebonden – stofomslag)
Nota: vanaf de 3de druk (1965) verschijnt De stille zomer afzonderlijk.
De overige novellen verschijnen vanaf 1966 onder de titel De oeroude vijver in de reeks Marnix Pocket nr 35
1963 De slakken. (verhaal uit “De madonna met de buil”) Uit de bundel:  “Vlaamse verhalen van deze tijd”
1964 Het reservaat. (roman)

1965: 2de druk, idem als 1ste druk.
1967: 3de druk idem als 1ste druk.
1969: 4de druk Brussel: A. Manteau 200p, (Grote Marnix Pocket nr 52)
Brussel/Den Haag: A. Manteau nv. -267p.

Afmetingen: 20.50 x 12.50 (gebonden – stofomslag)
1965 De stille zomer . (verhaal)

Vierde druk – oorspronkelijke uitgave 1962
Eerste afzonderlijke uitgave
Brussel/Den Haag: n.v. A. Manteau. -126p.

Reeks:Marnixpockets 23 (MP23)
Afmetingen: 18 x 10.50 (pocket)
1965 Golden Ophelia. (roman)

Omslagontwerp: Stefan Mesker.
1968: Fragment uit Golden Ophelia, onder de titel Stefan Pielek. Oudenaarde, Sanderus 29p.
Later tevens uitgebracht door The Kippenberg als Bulkboek nr 38 (24p. – gevouwen krantenpapier)
Ruyslinck 15
Ruyslinck 5 Brussel/Den Haag: A. Manteau. -139p.

Reeks: Reeks: Grote Marnixpocket. – vol. 23
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Geuze Dordt.
1965 De paardevleeseters. (3 verhalen + 1 hoorspel)

Omslag: Stefan Mesker.
Bevat: De paardevleeseters (pp 5-64); Een man die Samson heet (pp 65-92); Mère Terrible (pp 93-93); De corridor (hoorspel)(pp 94-160).1967: 2de druk idem als 1ste druk.
1971: 3de druk idem als 1ste druk.
Vanaf 1975 (= 4de druk) afzonderlijke uitgave van de novelle als nr 146 van Grote Marnixpocket.
Brussel/Den Haag: A. Manteau. -160p.

Reeks: Grote Marnixpocket. -vol. 14
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1965 ‘De corridor. hoorspel’ (hoorspel)

Uitgezonden door VPRO op 16 april 1965 in een regie van Coos Mulder.
Andere medewerkers: Inspeciënt: Henk van der Steeg
Acteurs: Peter Aryans, Willy Ruys en Donald de Marcas in de rollen van: Salomon Fink, de rabbi; Polly, het jongetje; een tractorbestuurder; een wachtmeester; de commissaris; de kapitein van het opvangtehuis; majoor Stranglehold
Duur: 0:51:37
Download: https://archive.org/download/DeCorridor/De%20Corridor.mp3 (94,5 MB – 256 kbps)

In: De paardevleeseters. Brussel/Den Haag: A. Manteau.-pp 94-160

Reeks: Grote Marnixpocket. -vol. 14.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)

Lees meer over het hoorspel: De corridor | Het hoorspel

1966 De oeroude vijver. (verhalen)

Derde druk – oorspronkelijke uitgave 1962 als verhaal in de bundel ‘De stille zomer’.
Bevat volgende novellen: Het koekoeksmeisje (pp 5-26); De oeroude vijver (pp 26-42); De heilige vingerkootjes (pp 43-59);  Het kasteel van Weewee (pp 60-76); De sneeuwbui (pp 77-99); De petitie (pp 100-106).
1968: 4de druk zoals 3de druk.
1971: 5de druk zoals 3de  druk.
1973: 6de druk idem met andere coverillustratie
1977: 8ste druk uitgegeven als nr 155 van de reeks Grote Marnixpockets.
 
Brussel/Den Haag: A. Manteau. 107p.

Reeks: Marnixpocket. – vol. 35
Afmetingen: 18 x 10.50 (pocket)
Latere edities vanaf 8ste druk in 1977 uitgegeven als gmp 155
6de druk 1973
1968 Het ledikant van Lady Cant. (roman)

Omslagontwerp: Stefan Mesker
Typografie: Aldert Witte
Foto: Claude Mangelhaes, Brussel.
 Ruyslinck 20 Brussel/Den Haag: A. Manteau. -128p.

Reeks: Grote Marnixpocket. – vol. 33
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Geuze Dordt.
1968 Stefan Pielek. Fragment uit ‘Golden Ophelia’.

Omslagtekening: Roos Van den Abeele.

.

Ruyslinck 28 Oudenaarde: Drukkerij – Uitgeverij Sanderus. -29+3p.

Afmetingen: 20.9 x 13.7 (ingenaaidomslag met flappen)
Relatiegeschenk; niet in de handel.
1969 De Karakoliërs. (roman)

Omslagontwerp: HugoKé
Typografie: Aldert Witte.
1970: 2de druk, idem als 1ste druk maar dit is een Grote Marnix Pocket  nr 57
Ruyslinck 17 Brussel/Den Haag: A. Manteau. -173p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (gebonden – harde kaft met stofomslag)
Druk: Geuze Dordt.
1969 Geboorte en dood van Dirk Vandersteen II. (TV-film – scenario)

Uit de reeks ‘De geboorte’. Scenario: Ward Ruyslinck. Realisatie: Robbe de Hert.
Uitgezonden door de BRT op 6 maart 1969.
1969 De apokatastasis of het apocriefe boek van Galax Niksen. (romanfragment)

Deze uitgave bevat het inleidende hoofdstuk en het eerste hoofdstuk van een ongepubliceerde roman van W. Ruyslinck, die in 1970 onder dezelfde titel bij de Uitgeversmij. A. Manteau (Brussel, Antwerpen, Den Haag) zal verschijnen.

Utrecht: Een uitgave van ‘Motion’. Z.p. –[28]p.

Afmetingen: 13 x 10.60 (geniet).
Reeks: Motion Mini Pocket nr 008
Druk: offsetbedrijf dur, culemborg.

1970 De apokatastasis of het apocriefe boek van Galax Niksen. (roman)

Omslagontwerp: Stefan Mesker
Typografie: Aldert Witte.
1971: 2de druk, idem als 1ste druk
Brussel: A. Manteau -168p.

Reeks: Grote Marnixpocket. – vol. 54.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Geuze Dordt.
Nota: In 1969 voorzag de uitgeverij Motion te Utrecht in de reeks Motion Mini pockets vol 8 in een eerste uitgave van 24 pagina’s.
1971 Neozoïsch : parapoëtische montages (gedichten) Ruyslinck 8 Brussel: A. Manteau. -37p. Foto’s

Afmetingen: 21 x 21 (ingenaaid – licht kartonnen kaft met flappen)
Colofon: ‘Neozoïsch : parapoëtische montages’ werd naar een lay-out voor tekst en omslag van Stefan Meskers gezet in de Times corps 11 op 12 en op de persen van de drukkerij Erasmus nv te Ledeberg bij Gent gedrukt.
De letters van de titel en de cijfers van de twintig hoofdstukken maken deel uit van een door Stefan Meskers ontworpen alfabet. De foto’s zijn van Jan Pollaerts.
Van de totale oplage werden 500 exemplaren genummerd en gesigneerd door de auteur

 

1971 De krekelput (toneel)

Avondvullend toneelstuk, niet gepubliceerd.
Opgevoerd door het kelder-theater Arca, september 1971.
1971 De pogrom. De stemmen. De sneeuwbui. (verhalen)

Met commentaar en aantekeningen van Frans Heymans.
De verhalen De pogrom & De stemmer komen uit de bundel De madonna met de buil (1959)
De sneeuwbui is een verhaal uit De stille zomer (1962)
Leuven: Boekengilde De Clauwaert. -82p.

Afmetingen: 20 x 13 (ingenaaid)
Reeks: Caleidoscoop der Nederlandse letteren

1971 De oeroude vijver. (Verhaal uit ‘De oeroude vijver’, 1966) IMG_0001 In de bundel ‘54 Vlaamse verhalen‘, deel 3,  samengesteld door Karel Jonckheere en Marnix Gijsen, Uitgeverij Paris-Manteau, Antwerpen pp 57-63.
1972 De heksenkring. (roman)

Omslagontwerp: Robert Nix/Alje Olthof
Ruyslinck 18 Amsterdam & Brussel: Paris-Manteau. -248p.

Reeks: Grote Marnixpocket. – vol. 74.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1972 Uitspraken in opspraak. (aforismen)

Samengesteld door Wim van Dijk.
Omslagontwerp: Alje Olthof
 Ruyslinck 16 Amsterdam & Brussel:  Paris-Manteau. -96p.

Afmetingen: 18 x 10.80 (pocket)

1973 De verliefde akela. (verhalen)

Omslagontwerp: Robert Nix/Alje Olthof.
Bevat: De verliefde akela (pp 5-78); Twaalf miljoen gaatjes (pp 79-97); Het onderhoud (pp 98-111); De receptie (pp 112-120); Saneren (pp 121-126)
Amsterdam & Brussel: Paris-Manteau. -126p.

Reeks: Marnix pocket. -vol. 86.
Afmetingen: 18 x 10.50 (pocket)
In latere edities Grote Marnixpocket. – vol. 147
1974 Het ganzenbord. (roman)

Omslagontwerp: Robert Nix.
Ruyslinck 22 Brussel: A. Manteau. -280p.

Reeks: Grote Marnixpocket. – vol. 92.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1975 Amazones: 12 etsen. (van Jac. Gorus)

Met inleiding van Ward Ruyslinck.
Antwerpen: Gorus.
1976 In naam van de beesten: documentaire. (essay)

Omslagontwerp: Robert Nix.
Omslagfoto werd beschikbaar gesteld door: The Royal Kopenhagen Porcelain Manufactory Limited
Foto De Post
ruyslinck-24 Brussel & Den Haag: Manteau. -224p.

Reeks: Grote Marnixpocket. -vol. 109
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1977 De sloper in het slakkenhuis (roman)

Omslagontwerp: Robert Nix/Alje Olthof.
Op het achterplat: portret van Ward Ruyslinck getekend door Georges Vandoren.

 

Ruyslinck 11 Brussel/Den Haag: Manteau. -189p.

Reeks: Grote Marnixpocket. -vol. 149.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1977 Valentijn van Uytvanck : tekenaar zonder vaderland. Antwerpen, 24 november 1896 – Cochem 25 maart 1950. (essay)

Copyright illustraties: M. Van Uytvanck-Lakaff.
Vormgeving: Alje Olthof.
Brussel/Den Haag: Manteau. -61p.

Afmetingen: 23 x 21 (gelijmd – twee kolommen)
Druk: Nauta & Co’s Drukkerij bv, Zutphen.
Bindwerk: Thiem Zutphen bv, Zutphen.
1978 Op toernee met Leopold Sondag. (roman)

Omslagontwerp: Robert Nix/Alje Olthof.
Brussel/Amsterdam: Elsevier Manteau. -363p.

Afmetingen:19.75 x 12.50 (gebonden – stofomslag)
Latere edities gmp 168
1979 Alle verhalen.

Met tekeningen van Jan Vanriet.
Omslagontwerp:Jan Vanriet / Alje Olthof.
Typografie: Rikkes Vos.
Foto achterflap: Rikkes Vos.Bevat: De stemmer (pp 5-32); De slakken (pp 33-48); Dicht bij het water (pp 49-58); De overspeligen in het koningsgraf (pp 59-72); De pogrom (pp 73-82); De oeroude vijver (pp 83-82); Het kasteel van Weewee (pp 93-102); Het koekoeksmeisje (pp 103-114); De heilige vingerkootjes (pp 115-124); De sneeuwbui (pp 125-138); De petitie (pp 139-142); Een man die Samson heet (pp 143-158); Mère Terrible (pp 159-136); Twaalf miljoen gaatjes (pp 167-182); Het onderhoud (pp 183-194); De receptie (pp 195-203); Saneren (pp 204-208); Het meisje dat de vrede opat (pp 209-214); De barstenmaker (pp 2015-222); De Grote Buurman (pp 223-239).
 Ruyslinck 27 3de druk Brussel/Amsterdam: Elsevier Manteau. -239p.

Afmetingen:21.50 x 13.60 (paperback met flappen)
Druk: Smits Wommelgem Antwerpen
1980 Wurgtechnieken. (roman)

Omslagontwerp: Jan Vanriet / Rikkes Voss
Ruyslinck 23 Antwerpen/Amsterdam: Elsevier Manteau. -205p.

Reeks: Grote Marnixpocket. – Antwerpen; vol. 209
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Drukkerij Smits Wommelgem – Antwerpen
1981 Open brief aan de gevoelsafschaffers. (essay, pamflet)

Omslagontwerp: Rikkes Voss.
Antwerpen: A. Manteau. -14p.

Reeks: NVT cahier; 1
De tekst van dit NVT cahier werd voordien gepubliceerd in het NVT 34/2 mrt/apr.’81.
1982 Antwerpen in oude gravures. (essay)

Inleiding door Francine de Nave.
Antwerpen/Bussum: Standaard. -122p.
1982 De boze droom het medeleven. (roman)

Omslag: ‘Schuilend in zijn weerloosheid’ van Octave Landuyt.
 Ruyslinck 14 Antwerpen/Amsterdam: A. Manteau. -346p.

Reeks: Grote Marnixpocket. – Antwerpen; vol. 237.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Drukkerij Smits Wommelgem – Antwerpen
1983 Leegstaande huizen. (verhalen)

Omslagontwerp: Mon Gelper / Rikkes Voss.
Bevat: Leegstaande huizen (pp 7-20); De pagode van Poentsja (pp 21-40); Jeuk (pp 41-58); Signalement (pp 59-74); Geen afvaarten vandaag (pp 75-88); Naga Dipa (pp 89-96); Hoera het schip zinkt (pp 97-112); Vrije enquête (pp 113-122); De opossum (pp 123-132); Astridje (pp 133-144); De boomplanting (pp 145-156); Literatuur (pp 157-164); Inaugurele rede (pp 165-172);  De grisaille (pp 173-178); Notities voor een autobiografie (pp 179-184); Een mannetje van zout en een mannetje van worst (pp 185-188); Het meisje dat strepen aan de hemel trok (pp 189-192); In memoriam Maurits Graeff (pp 193-195).
 ruyslinck-25 Antwerpen: A. Manteau. -195p.

Reeks: Grote Marnixpocket. -vol. 252
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Drukkerij Smits Wommelgem – Antwerpen
1983 Open beeldboek. Verzamelde verhalen over plastische kunsten. (essays)

Omslagtypografie: Rikkes Voss
Omslag naar ‘Het diner van de atheïsten’ van Félicien Rops (illustratie voor “Les diaboliques” van Barbey d’Aréville, 1883)
 Ruyslinck 31 Antwerpen: A. Manteau. -170p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Drukkerij Smits Wommelgem – Antwerpen.
1983 Signalement. (verhaal)

Illustraties: Peer van Meer.
Middelburg: Zeeuws Kunstenaarscentrum. -24p.

Reeks: Slibreeks / Zeeuws Kunstenaars Centrum [Middelburg] -vol. 20
1984 Hoera, het schip zinkt. (verhaal)

Eerder gepubliceerd in “Leegstaande huizen”, Manteau, Antwerpen, 1983.
 De Wispelaere 6 Uit de bundel: “Vlaamse verhalen na 1965”. pp. 320-330.

Samengesteld door Paul de Wispelaere. Manteau, Antwerpen. -480p.
Omslagontwerp en typografie: Rikkes Voss Afmetingen: 21.50 x 13.50 (paperback – kaft met flappen)
1985 De uilen van Minerva. (roman)

Omslagtypografie: Rikkes Voss
Ruyslinck 4 Antwerpen: A. Manteau. -223p.

Reeks: Grote Marnixpockets vol 287
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Drukkerij Smits Wommelgem – Antwerpen
1986 Verkenners. (romanfragment)

(hoofdstuk uit “Stille Waters”)
Omslagtypografie: Rikkes Voss.
Dit is een éénmalige uitgave ter gelegenheid van de 50ste boekenweek in Vlaanderen.
Ruyslinck 19 Antwerpen/Amsterdam: A. Manteau. -26p.

Afmetingen: 21.50 x 13 (gelijmd)
Drukkerij Smits Wommelgem – Antwerpen
1987 Stille waters. (autobiografische taferelen)

Omslagtypografie: Rikkes Voss
Omslagfoto: De schrijver (in het karretje) met zijn broer en een nivhtje in de achtertuin van zijn grootouders in Broechem (1936)
Antwerpen/Amsterdam: A. Manteau. -259p.

Reeks: Grote Marnixpocket. vol. 324
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Drukkerij Smits Wommelgem – Antwerpen
1988 Hunkerend gevangen. (gedichten) Ruyslinck 7 Baarn: De Prom. -38p.

Afmetingen: 20.50 x12 (ingenaaid)
1989 De beste verhalen van Ward Ruyslinck.

Bevat: De stemmer, De slakken, Dicht bij het water, De overspeligen in het koningsgraf, De pogrom, De oeroude vijver, Het kasteel van Weewee, Het koekoeksmeisje, De heilige vingerkootjes, De sneeuwbui, De petitie, Een man die Samson heet, Mère terrible, Twaalf miljoen gaatjes, Het onderhoud, De receptie, Saneren, Het meisje dat de vrede opat, De barstenmaker, De Grote Buurman, Leegstaande huizen, De pagode van Poentsja, Jeuk, Signalement, Geen afvaarten vandaag, Naga Dipa, Hoera het schip zinkt, Vrije enquête, De opossum, Astridje, De boomplanting, Literatuur, Inaugurele rede, De grisaille, Een mannetje van zout en een mannetje van worst, Het meisje dat strepen aan de hemel trok, In memoriam Maurits Graeff.
Gekozen en ingeleid door Jacques Kersten.
Antwerpen/Amsterdam: A. Manteau. -393p.
1989 IJlings naar nergens: ontboezemingen van een boezemvriend. (brieven)

Omslagontwerp: Rikkes Voss
Omslagfoto: Fotobureau Focus en Herman Selleslags
Ruyslinck 13 Antwerpen/Amsterdam: Manteau. -242p.

Reeks: Grote Marnixpocket. -vol. 357
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
(Drukk.) Groep Tengrootenhuysen B2610 Antwerpen-Wilrijk.
1992 De speeltuin: brievenroman. (roman)

Auteurs: Ward Ruyslinck & Monika Lo Cascio.
Omslagtypografie: Rikkes Voss.
Omslagillustratie: The path of love van Lise Brachet.
Ruyslinck 30 Antwerpen/Amsterdam: Manteau. -149p.

Reeks: Grote Marnixpocket ; vol 418
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1993 De claim van de duivel. (roman)

Omslagontwerp: Rikkes Voss.
Omslagillustratie: ‘De stroppendragers’ (1988) van Carla Schot.
Ruyslinck 21 Antwerpen: A. Manteau. -267p.

Reeks: Grote Marnixpocket. – vol. 435.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1993 Zo weinig en zo veel : gedichten.

Publicatie t.g.v. de jaarwisseling 1992 1993.
Ruyslinck 6 Antwerpen: A. Manteau. -16p.

Afmetingen: 21 x 13 (geniet)
Colofon: ‘Zo weinig en zo veel’ van Ward Ruyslinck verschijnt als geschenk van Uitgeverij Manteau ter gelegenheid van de jaarwisseling en de geboorte van het jaar 1993.

 

1995 Het geboortehuis. (roman)

Omslagontwerp: De Witlofcompagnie
Omslagfoto: G. Ch. Vanryk.
Amsterdam: Uitgeverij J.M. Meulenhoff / Antwerpen: Uitgeverij A. Manteau. -154p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1995 ‘Astridje’ (verhaal)

1983: verhaal uit de bundel ‘Alleenstaande huizen’
1989: hernomen in De beste verhalen van Ward Ruyslinck. Antwerpen/Amsterdam: A. Manteau.

In de verhalenbundel: Een hart in het lijf. Vlaamse verhalen over liefde. pp 193-203

Uitgevers: Amsterdam: Meulenhoff / Antwerpen: Manteau -250p.

1997 De bovenste trede. (roman)

Omslagontwerp: De Witlofcompagnie
 Ruyslinck 29 Antwerpen: Uitgeverij Manteau. -127p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1999 Traumachia. (roman)

Omslagontwerp: Wil Immink.
Foto achterplat: Benny de Grove
Antwerpen: A. Manteau. -225p.

Afmetingen: 21.50 x 14 (gebonden – stofomslag)

 

B.   Vertalingen/ bewerkingen

 • 1986. Leegstaande huizen, toneelbewerking door Gerd de Ley en Ward Ruyslinck. Opvoering door Theater Paljas in Antwerpen. 195p.
 • 1985. De ontaarde slapers, toneelbewerking door Cas Baas en Ward Ruyslinck. Opvoering door Reizend Volkstheater in Antwerpen.
 • 1979. Het reservaat, toneelbewerking door Paul Celis en Jos van Gorp. Opvoering door Fakkeltheater en Meir-Theater in Antwerpen.
 • 1976. Het reservaat, toneelbewerking door Boudewijn vander Plaetse. Opvoering door Teater Vertikaal Gentbrugge in Gentbrugge, Brussel en Antwerpen.
 • 1972. Het reservaat, toneelbewerking door Aarnout de Bruyne. Opvoe­ring in Vlissingen, maart 1972.
 • In opdracht van de BRT werden hoorspelen vertaald uit het Frans, Engels en Duits van Jürg Federspiel, Don Haworth, An­drej Hieng, Hans Kasper, Eduard König, G.W. Stonier en Mar­tin Walser ea.

Laude, André en Max Chaleil

 • 1969. Het rode boekje van de seksuele revo­lutie (Le petit livre rouge de la révolution sexuelle). Antwerpen: De Branding.

 

FILMOGRAFIE

1964 Dicht bij het water.

 • Korte fictiefilm van Marcel Martin
 • Prix Louve d’Or tijdens de Prix du jeune cinéma.
1966 De slakken.

 • Televisie-spel, opgenomen door de NTS in 1966
  overgenomen door de BRT en uitgezonden op 7 november 1967
1968 De stemmer.

 • Regie: Walter Eysselinck. Scenario: Ward Ruyslinck
 • Verfilmde toneelbewerking van Walter Eysselinck.
 • Cast: Joris Collet, Jef Demedts, Jaak Germain, Albert Hanssens, Jan Moonen, Jacky Morel, Jenny Tanghe, Jaak van Hombeek, Gerard Vermeersch, Vera Veroft, Alex Wilequet.
 • Kleur: zwart/wit. Duur:
 • Door de BRT uitgezonden op 8 augustus 1968
1969 Geboorte en dood van Dirk Vandersteen jr.

 • Uit de reeks ‘De geboorte’.
 • Scenario: Ward Ruyslinck. Realisatie: Robbe de Hert. Uitgezonden door de BRT op 6 maart 1969.
 • Kleur: zwart/wit. Duur: 30’
 • Cast: Frank Aendenboom, Dirk Decleir, Jan Decleir, Marilou Mermans, Martin van Zundert. ea
1974 Golden Ophelia.

 • Regie: Marcel Martin.
 • Scenario: Lieven Paemen en Mark Vlaeminck.
 • Cast: Henk van Ulsen (Stefan Pielek); Bettina Dubbeld (Ophelia); Ann Petersen (Liga van de Pels); Joanna Geldolf (Schatteman).
 • Duur: 80’. Kleur.
 • Productie van het Ministerie van Nederlandse Kultuur.
1977 Wierook en tranen.

 • Regie: Ruud Keers.
 • TV-film. Co-productie BRT-NCRV, kleur, duur: 48’
 • Release België: 24 april 1977
 • Cast: Daan Brouwers (Waldo), Katlijn Verbeke (Vera), Arnold Willems, Marga Neirynck, Joris Collet, Jenny Tanghe, Ludo Busschots, Hilde Sacré, Luk De Koninck.
1981 De stille zomer

 • TV-film met een scenario van René Verheezen onder regie van Jules Claes.BRT,
 • Release datum: 1 april 1981
 • Naar het verhaal uit de gelijknamige bundel van Ward Ruyslinck (1962,1965).
 • Cast: Gilda De Bal, Leo Haelterman, Tessy Moerenhout, Luc Philips, Jenny Tanghe, Alex Wilequet.

 

Overzicht per genre alfabetisch op titel

Poëzie

 • De citer van Tijl. 1951
 • De essentie van het zwijgen. 1953
 • Fanaal in de mist. Het epos van een paria. 1956
 • Het huis onder de beuken. 1952
 • Hunkerend gevangen. 1988
 • In memoriam fratris. 1948
 • Neozoïsch : parapoëtische montages. 1971
 • Zo weinig en zo veel : gedichten. 1993

Essays

 • In naam van de beesten: documentaire.1976
 • Open beeldboek: verzamelde verhalen over plastische kunsten.1983
 • Open brief aan de gevoelsafschaffers. 1981
 • Pieter Aerts, het getemperde staal. 1952
 • Valentijn van Uytvanck : tekenaar zonder vaderland.Antwerpen, 24 november 1896 – Cochem 25 maart 1950. 1977

Romans, Novellen, Verhalen

 • Alle verhalen. 1979
 • De apokatastasis of het apocriefe boek van Galax Niksen. (roman) 1970
 • De beste verhalen van Ward Ruyslinck. 1989
 • De bovenste trede.(novelle) 1997
 • De boze droom het medeleven. (roman) 1982
 • De grote buurman. (verhaal) 1982
 • De claim van de duivel. (roman) 1993
 • De heksenkring. (roman) 1972
 • De Karakoliërs. (roman) 1969
 • De madonna met de buil. (verhalen) 1959
 • De oeroude vijver.(verhalen) 1966
 • De oeroude vijver. (Verhaal) 1971
 • De ontaarde slapers. (novelle) 1957
 • De paardevleeseters. (verhaal) 1965
 • De slakken. (verhaal) 1963
 • De stille zomer. (verhalen) 1962
 • De speeltuin: brievenroman. (roman Samen met Monika Lo Cascio) 1992
 • Het reservaat. (roman) 1964
 • De paardevleeseters en andere verhalen. (verhalen) 1971
 • De paardevleeseters en andere verhalen. 1978
 • De pogrom. De stemmen. De sneeuwbui.(verhalen) 1971
 • De sloper in het slakkenhuis (roman) 1977
 • De uilen van Minerva. (roman) 1985
 • De verliefde akela. (verhalen) 1973
 • Geluiden (verhaal) 1957
 • Golden Ophelia. (roman) 1965
 • Het dal van Hinnom. (roman) 1961
 • Het ganzenbord. (roman) 1974
 • Het geboortehuis. (novelle) 1995
 • Het ledikant van Lady Cant. (roman) 1968
 • Hoera, het schip zinkt. (verhaal) 1984
 • Leegstaande huizen. (verhalen) 1983
 • Op toernee met Leopold Sondag. (roman) 1978
 • Signalement. (verhaal) 1983
 • Stille waters. (roman) 1987
 • Traumachia. (roman) 1999
 • Verkenners. (verhaal) 1986
 • Wierook en tranen. (novelle) 1958
 • Wurgtechnieken. (roman) 1980

Diversen – hoorspelen – scenario’s

 • ‘De corridor. hoorspel’ (hoorspel) 1965
 • De krekelput (toneel) 1971 niet gepubliceerd
 • Geboorte en dood van Dirk Vandersteen II. (scenario) 1969
 • IJlings naar nergens: ontboezemingen van een boezemvriend. (brieven) 1989
 • Uitspraken in opspraak. (aforismen) 1972