home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Kemp, Bernard

BERNARD KEMP

Hamont 22 augustus 1926 –  Leuven, 2 november 1980

Pseudoniem van Bernard Frans Van Vlierden
Publiceerde zijn wetenschappelijk werk (literair-historische studies, gedichtenanalyses) onder zijn eigen naam, en gebruikte het pseudoniem Bernard Kemp voor zijn kritische bijdragen en fictioneel oeuvre.
Tot de fictioneel oeuvre behoren een toneelstuk, De Deur (naast een aantal niet gepubliceerde stukken) en zes romans. Zijn kritisch proza omvat essays o a over De Vlaamse letteren tussen gisteren en morgen. 1930-1960 (1963)

 Was van 1969 tot 1980 gewoon hoogleraar Nederlandse en Europese letterkunde, én decaan van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universitaire Faculteiten Sint-Aloysius (UFSAL) in Brussel.

Lid, secretaris en/of voorzitter van tal van verenigingen en commissies. Prominent aanwezig in de boekenrubriek ‘Vergeet niet te lezen’ van de BRT-televisie. Gaandeweg werd hij een gezaghebbende smaakmaker – een opinion leader – in het Vlaamse literaire leven.

 

BIOGRAFIE

22 augustus 1926: Geboren te Hamont als Bernard Frans Van Vlierden als zesde kind van twaalf in het gezin van bierhandelaar en limonadefabrikant (‘Kempo’) Arnold Joseph (1887-1964) en Maria Christina Swinnen (1897-1983).

Woonde tot zijn 13de jaar woonde in Hamont; daarna verhuisden ze naar Helchteren.

1932 – 1938: Leerling aan de jongensschool aan de Bosstraat nr. 26 te Hamont. (sinds 4 juni 1982 wordt deze school de Bernard Kemp-school genoemd).

1938- 1944: Humaniora, volgens een Kempense traditie, aan het Franstalige college van Saint-Roch (Ferrières).

1944 -1948: Studeert germaanse filologie aan de Katholieke Universiteit te Leuven o.m. bij de professoren P. Sobry en J. Aerts, bij wie hij in juli 1948 zijn licentieverhandeling beëindigde: Stijn Streuvels, zonnedichter. Motiefstudie en stijlonderzoek;

Vanaf 1948, maar vooral vanaf 1955 publiceert Bernard-Frans Van Vlierden, onder eigen naam maar ook onder het pseudoniem Bernard Kemp (= ‘een Limburgse Kempenaar die als een kemphaan-criticus zijn intrede in de literaire wereld deed’), tal van boekbesprekingen en essays.

 • Talloos zijn de literaire kritieken in De Linie (1954-64), Dietsche Warande en Belfort (vanaf 1959), Streven (1960-68), Roeping (1960-61), Jeugd en Cultuur (1961-68), Standaard der Letteren (1961-69), De Tijdspiegel (1961-63), West-Vlaanderen (1961-65), Gezellekroniek (vanaf 1964) en Raam (1965-70)

1949-1950: Militaire dienst. Anderhalf jaar als reserve-officier in Duitsland.

1950-1962: Leraar Nederlands aan de Koninklijke Kadettenschool te Laken en aan het Technisch Regentaat Imelda-instituut te Brussel.

1957: Zijn eerste roman Het laatste spel – met als ondertitel Pentamerone – heeft de opbouw van een raamvertelling met allusies naar allerlei beroemde literaire modellen. Thematisch heeft de roman de zingeving als onderwerp. De auteur poogt via zijn personages greep te krijgen op de chaos in het dagelijks leven. Doorgaans is die zingeving bij Kemp van religieuze aard.

1959: Ook in de romans De Dioskuren (1959) en De kater van Orfeus (1960) is zingeving een belangrijk thema. Verlies en dood hebben in deze romans een louterende werking.

 • Technisch gezien speelt de auteur met variaties op de toenmalige Franse (en Engelse en Duitse) ‘existentiële roman’ – zeer en vogue – gecombineerd met ingrediënten van het speurdersverhaal. (De kater van Orfeus bvb). Met de Dioskuren heeft dan weer een dubbelromanstructuur dat aanknoopt bij de toen modieuze trend van het multiperspectivisme cfr. De Metsiers van Hugo Claus of Menuet van Louis-Paul Boon.

1962- 1974: Docent Nederlands aan de Koninklijke Militaire School te Brussel;

1965: Doctoraat in de Germaanse filologie aan de Katholieke Universiteit van Leuven, op de dissertatie Guido Gezelle tegenover het dichterschap (1965).

 • Van Vlierden B.-F., Guido Gezelle tegenover het dichterschap. Poëzieopvatting en poëziebeleving bij Guido Gezelle. Kapellen, Guido Gezellegenootschap, 1967, 379 blz

1965: Tegelijkertijd bleef hij letterkundig werk produceren in een vloeiend intellectualistisch proza, experimenteel getint, met als hoogtepunt de psychologische roman “De glimlachende God“.

 • Marcel Janssens zegt hierover: Kemp beschreef [in De glimlachtende God] een (Brusselse) society, benevens een tijdsbeeld, maar hij beeldde vooral een hoopvol, humaan christendom uit, waar hijzelf, als volwassen gelovige, zijn leven lang zijn gerijpt vertrouwen in gesteld heeft. (o.c. p161)

1968: Is betrokken bij de oprichting van de Universitaire Faculteiten Sint-Aloysius (UFSAL) in Brussel, waar hij bij de stichting in 1969 gewoon hoogleraar Nederlandse en Europese letterkunde wordt, én decaan (tot oktober 1980) van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte

1969: Publicatie van een uitvoerige essay Van in ’t Wonderjaer tot De Verwondering (1969) waarin hij de evolutie van de Vlaamse roman benadert vanuit een drietal relaties: werk en werkelijkheid, werk en auteur en werk en lezer. Zijn conclusie is dat er sprake is van een autonome, zelfregulerende ontwikkeling.

In de loop der jaren wordt hij lid, secretaris en/of voorzitter van tal van verenigingen en commissies. Gaandeweg wordt hij een gezaghebbende smaakmaker – een opinion leader – in het Vlaamse literaire leven.

 • Hij is secretaris geweest van “Scriptores Catholici” (thans: Christiani),, voorzitter van het “Algemeen Nederlands Verbond Brussel” en lid van de “Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden”.
 • Maar men vindt hem ook terug bij De Orde van den Prince, de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal, Letterkunde en Geschiedenis, het Kunst- en Cultuurverbond te Brussel, de P.E.N.-club, de Algemene Conferentie der Nederlandse Letteren, de Belgisch-Nederlandse Subcommissie Neerlandistiek aan Buitenlandse Universiteiten, de Commissie van Advies ter Bevordering van de Nederlandse Letterkunde in België, het Guido Gezelle-Genootschap, Boekengilde De Clauwaert.

Hij werkte mee aan het Vlaamse televisieprogramma Vergeet niet te lezen.

1973: Wordt voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen.

1976: Met De paardesprong keert Kemp terug naar het verhalende proza.

 • De paardesprong is een sterk autobiografisch boek, een campus-roman (één van de weinige binnen de Vlaamse literatuur), geïnspireerd door Van Vlierdens werkzaamheden als hoogleraar, onderzoeker en decaan.
 • Het thema van de Ars Moriendi – de kern van het boek is een diepe meditatie rond het vermoeden van een vroegtijdige dood – wordt gemaskeerd door vernuftige literaire spelletjes, referenties naar niet alleen de Divina Commedia, de Walewijn, maar evenzeer naar Marc Insingel en de dominante trends in de taal- en literatuuronderzoek.

1979: In zijn laatste boek Het weekdier (1979), wordt de dood opnieuw aan de orde gesteld, nu als een nieuw begin. De roman vertoont een hoogst ongewone, vernuftige constructie met een wisselend perspectief en gedurfde montagetechnieken.

 • We laten nogmaals Marcel Janssens aan het woord: “Het weekdier [is] één van de meest intrigerende boeken uit onze naoorlogse literatuur : die overgecomponeerde tekst, waar de auteur de middeleeuwse scholastieken de loef afsteekt met zijn getallensymboliek, is getimed als een Bachcantate, gemillimeterd als een structuur van Vaserely, en bekoorlijk als het doek Ik en mijn dorp van Marc Chagall.” (o.c. p.162)

2 november 1980: Bernard kemp overlijdt in het Academisch Ziekenhuis te Leuven.

 

BEKRONINGEN

 • 1958: Literaire Prijs van de provincie Brabant voor Het laatste spel.
 • 1960: Mathias Kemp-prijs van de provincies Belgisch- en Nederlands-Limburg. voor zijn roman De Dioskuren.
 • 1961: Jules Persynprijs van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding voor het essay De romankunst van Filip De Pillecyn;
 • 1961: De vierjaarlijkse Prijs voor Letterkunde (afdeling toneel) van de Vlaamse Provincies voor De deur
 • 1967: Omer Karel De Laeyprijs van de K.U. Leuven voor de beste dissertatie voor Guido Gezelle tegenover het dichterschap
 • 1970: Driejaarlijkse Staatsprijs voor Kritiek en Essay 1966-1969 voor Van in ’t Wonderjaer tot De Verwondering.
 • 1971: Literatuurprijs van Hilvarenbeek voor Van In ’t Wonderjaer tot De Verwondering
 • 1977: Prijs van de provincie Limburg voor de roman De paardesprong.
 • 1981: – postuum – de speciale Prijs van de Scriptores Christiani voor zijn gezamenlijke oeuvre;

MEER OVER BERNARD KEMP

 • J. de Ceulaer, interview in: Te gast bij Vlaamse auteurs (2e reeks, 1962), pp. 50-55;
 • Fernand Auwera, ‘Bernard Kemp’ In: Schrijven of schieten. Interviews (1969), pp. 227-236;
 • M. Rutten, ‘Een poëtica van de Vlaamse roman’, in: Nieuw Vlaams Tijdschrift 33 (1970) 6, pp. 580-606;
 • Van Assche H. en Baeyens R., Biografie in Afscheid van Bernard Kemp-B.F. Van Vlierden. (Antwerpen), V.V.L./Brussel, U.F.S.A.L., 1980.
 • H. Bousset (red.). Bernard Kemp van A tot Z ; Sint-Niklaas, Danthe, 1981.
 • M. Janssens, ‘De maat van drie. Bernard Kemp als essayist’, in: De maat van drie. Essays over literatuur (1984), pp. 202-220;
 • Marcel Janssens, ‘Bernard Kemp (1926-1980)’, ‘Ontmoetingen met Bernard Kemp’ In: Vier Limburgse prozaschrijvers, speciaal nummer van Vlaanderen 37 (1988) 223, pp. 306-312, 298-306;

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

Marcel Janssens, Kemp, Bernard, in: M. Janssens e.a (red.). Geboekstaafd. Vlaamse prozaschrijvers na 1945 (1988), pp. 159-162;

BIBLIOGRAFIE

Een woordje vooraf

Deze bibliografie wordt op 2 wijzen voorgesteld.

 • Chronologisch – behoudens de bloemlezingen, schooluitgaven en citaten en aforismen van Bernard Kemp in diverse citatenboeken.
 • Beknopt overzicht per genre met inbegrip van de bloemlezingen, schooluitgaven en citaten en aforismen van Bernard Kemp in diverse citatenboeken.

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • Luc Decorte, ‘Bio- en bibliografie ‘van’ en ‘over’ Bernard Kemp (1926-1980)’ In: Vlaanderen. Jaargang 37 (1988)

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht

 Jaar  Titel  Fotogalerij  Uitgeverij 1ste druk
 1957  Het laatste spel. Pentamerone. (roman)

Omslagtekening: Ernest Verkest.
Onder pseudoniem BERNARD KEMP
1960: Vertaald in het Duits door Georg Hermanowski als: Das letzte Spiel. Uitgever: Verlag der Buchgemeinde – Bonn am Rhein, -154 p, hard cover/stofomslag, afmetingen: 20 x 12.
1968: 2de druk.
Bij de tweede druk verscheen een los bijvoegsel: Bernard Kemp: Het laatste spel. Ingeleid en geannoteerd door Hugo Bousset. Brugge-Utrecht, Desclée De Brouwer, 1968, 23 blz.
 Kemp Bernard 9  Brugge: Desclée De Brouwer.  -147p.

Reeks: De Korenaren Vol A 19
Afmetingen: 19.50 x 13.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Druk: Sint-Augustinus drukkerij, Brugge V.E.C. Desclée De Brouwer
 1958  Willem Elsschot. (monografie)

Onder eigen naam: BERNARD FRANS VAN VLIERDEN
De monografie over Willem Elsschot verscheen, vier drukken lang, als nr. 2 in de serie Ontmoetingen.
1977: De vijfde druk verscheen als nr. 16 in de reeks Grote Ontmoetingen.
1984:  Zesde druk met een appendix door Marc Somers
Omslagontwerp: Jos Kipping
Over Elsschot 5
 Kemp Bernard 8 Brugge: Desclée De Brouwer.   -60p.

Reeks: Ontmoetingen nr 2
Afmetingen: 22.50 x 15.50 (ingenaaid – zachte kaft)
1958 Gerard Walschap. (monografie)

Onder eigen naam: BERNARD FRANS VAN VLIERDEN
1958-1968: De vier eerste drukken van Gerard Walschap verschenen tussen 1958 en 1968 als nr. 8 in de reeks Ontmoetingen.
1978: Vijfde druk als nr. 14 in de serie Grote Ontmoetingen.
Brugge: Desclée De Brouwer.   -60p.

Reeks: ontmoetingen nr 8
Afmetingen: 22.50 x 15.50 (ingenaaid – zachte kaft)
 1959  De Dioskuren. (roman)

Bandontwerp A. Boschmans
Typografie: Jos Verhaert
Onder pseudoniem BERNARD KEMP
1962: De Dioskuren werd in het Duits vertaald door Georg Hermanowski als Die Dioskuren.
Een fragment uit de roman (blz. 63-67) werd onder de titel Het zelfportret opgenomen in: Het Weekblad voor Algemene Informatie, 26 juni 1960, blz. 407.
Ditzelfde fragment werd door Paul Codde, ingeleid door Bernard Kemp, voorgedragen op plaat 3 (kant A-3) van de Microfonie van Zuidnederlandse schrijvers (Gistel, Discus, 1977).
1966: 2de druk bij Reinaert Uitgaven S.V., 1966. gebonden, 222p.
1982: 3de druk bij Leuven: Davidsfonds, 1982. Romanreeks, 638. Hardcover, 8vo, 191pp. Pseudoniem voor Bernard Frans van Vlierden. Linnen band met stofomslag.
 Leuven: Boekengilde De Clauwaert V.Z.W.   -228p.

Reeks: Verschijnt als tweede boek van het uitgavenprogramma 1958/1959.
Afmetingen: 19.75 x 14 (gebonden met linnen kaft)
Gedrukt en gebonden bij de firma Scheerders van Kerchove N.V., St. Niklaas.
 
Kemp Bernard 7 3de druk
 1960  De kater van Orfeus. (roman)

Bandontwerp: Luc Verstraete
Typografie: Jos Verhaert
Onder pseudoniem BERNARD KEMP
1962: Vertaald in het Duits door Georg Hermanowski als Der Kater des Orpheus. Uitgegeven bij : Bibliotheca Christiana te Bonn -216p.
Kemp Bernard 4  Leuven: Boekengilde De Clauwaert V.Z.W.   -231p.

Reeks: Verschijnt als tweede boek van het uitgavenprogramma 1960/1961.
Afmetingen: 19.50 x 14 (gebonden – harde geïllustreerde linnen kaft / geen stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij de firma Scheerders van Kerchove N.V., St. Niklaas
 1960  Gezelles ondicht. (essay + bloemlezing)

Een bloemlezing samengesteld en ingeleid door Bernard Kemp.
kemp-bernard-5-vp-26  Hasselt: Uitgeverij Heideland.   -188p.

Reeks: Vlaamse Pockets nr 26
Afmetingen: 18 x 11 (pocket)
 1961  De romankunst van Filip de Pillecijn. (essay)

Onder eigen naam: B. F. VAN VLIERDEN
kemp-24  Antwerpen: Uitgeversmij N.V. Standaard-Boekhandel.   -74p.

Reeks: Verhandelingen van de katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding – Antwerpen 1926-1966  Jaargang LV nr 4; Vol. 477.
Afmetingen: 19 x 11.60 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
 1963  De Vlaamse letteren tussen gisteren en morgen, 1930-1960. (essay)

Onder pseudoniem BERNARD KEMP
 Kemp Bernard 2  Hasselt: Uitgeverij Heideland.  -127p.

Reeks: Vlaamse Pockets nr 76
Afmetingen: 18 x 11 (pocket)
 1964  De duivel en de non. Modern mirakelspel. (theatertekst)

Onder pseudoniem BERNARD KEMP
In: Dietsche Warande & Belfort, 1964, CIX, blz. 484-505, 555-580
1965 De glimlachende god. (roman)

Bandontwerp: Luc Verstraete
Onder pseudoniem BERNARD KEMP
1967: Vertaald in het Duits door Georg Hermanowski als: Die in den Abgrund sehen. Uitgeverij Lahn, Limburg. -392p.
1969: 2de druk
1972: In haar bloemlezing Prosit proza poëzie, 1 (Brugge, Orion-Desclée De Brouwer, 1972, blz. 123-124), nam Ria Scarphout een fragment uit De glimlachende god (plus 2 foto’s van B. Kemp) op.
Leuven: Boekengilde De Clauwaert V.Z.W.   -630p.

Reeks: verschijnt als 3de boek van het uitgavenprogramma 1964/1965.
Afmetingen: 19.50 x 12.75 (gebonden met stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij de firma Scheerders van Kerchove N.V., St. Niklaas
1966 De deur. (theatertekst)

Onder pseudoniem BERNARD KEMP
Bezorgd door J. Van Dyck in de serie ‘Het Zilveren Kompas’ van De Nederlandsche Boekhandel te Antwerpen. Tekstuitgave met inleiding, aantekeningen en opgaven voor schoolgebruik.
Eerste uitgave in boekvorm.
Omslagfoto op de achterkant van de publicatie: F. Tas.
1969,1971³, 1974 en 1977: herdrukken.
1981: F. De Schutter bezorgde in dezelfde reeks een zesde geheel omgewerkte editie van De deur (61 blz.).
 Kemp 10 Antwerpen: Uitgeverij De Nederlandsche Boekhandel.   -72p.

Afmetingen:20.50 x 13 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Reeks: Het zilveren kompas. Cursorische lectuur voor het secundair onderwijs. Vol 4

Nota
bij ‘de deur’:
1960: De deur verscheen aanvankelijk in D.W.e.B., 1960, CV, blz. 544-573. Er bestaat een overdruk uit Dietsche Warande en Belfort uit 1960. -30p.
1961: Vertaald door Georg Hermanowski als Die Tür. Spiel in einem Akt. Uitgever: H. Buchner, München.
1962: Omgewerkt tot luisterspel voor de B.R.T.-Dramatische en Literaire Uitzendingen en door de dienst gestencild op 50 exemplaren uitgegeven (99 blz.). De B.R.T. zond het spel uit op vrijdag 26 november 1962, met o a Luc Philips en Domien De Gruyter als acteurs.
1966 Albert Van Hoogenbemt. (monografie)

Onder eigen naam: BERNARD-FRANS VAN VLIERDEN
Met bibliografie en bloemlezing.
Met 8 pagina’s met documentaire zwart wit foto’s
Antwerpen : Uitgeverij Helios (voor het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur).   -48p.

Afmetingen: 21.50 x 13.50 (ingenaaid – harde kartonnen geïllustreerde kaft)
Reeks: Monografieën over Vlaamse letterkunde nr 40
1967 Guido Gezelle tegenover het dichterschap. Poëzieopvatting en poëziebeleving bij Guido Gezelle. (proefschrift)

Onder eigen naam: BERNARD-FRANS VAN VLIERDEN
Kemp Bernard 3 Kapellen: Guido-Gezellegenootschap.   -379p.

Afmetingen: 20 x 11.50
Reeks: Publikaties van het Guido-Gezellegenootschap, Monografieën en Tekstuitgaven.

1967 Panorama van de hedendaagse roman in Vlaanderen. (essay)

Door de Vertaaldienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel werden er van Kemps studie vertalingen gemaakt in het Nederlands, het Duits, het Italiaans en het Spaans (1967)
Franse vertaling: Un éventail du roman contemporain en Flandre. (1967)
Brussel: Ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel.   -19p.

Reeks: Teksten en documenten vol. 224
1967 Tiendaagse van de Vlaamse naoorlogse literatuur. 1945-1967. (catalogus)

Onder pseudoniem BERNARD KEMP
Georganiseerd door de Vriendenkring der oud-atheneumstudenten, met de medewerking van het Stadsbestuur van Sint-Niklaas, in het kader van de viering van het 750-jarig bestaan van de stad. 17-26 april 1967 / Catalogus van de tentoonstelling, met inleiding door Bernard Kemp pseud. v. Bernard-Frans van Vlierden en proeve van bibliografie gewijd aan de Vlaamse naoorlogse literatuur
Sint-Niklaas : Vriendenkring der oud-atheneumstudenten.   -40p.
1969 Van in ’t wonderjaer tot de verwondering. Een poëtica van de Vlaamse roman. (essay)

Onder eigen naam: BERNARD-FRANS VAN VLIERDEN
1974: 2de druk ibidem.
1978: Een fragment uit Van In ’t Wonderjaer…, vertaald in het Engels door David Smith, komt voor in: 10 modern essays from Flanders (St.-Genesius-Rode, Flemish P.E.N.-Centre, 1978, blz. 7-8, 9-24).
Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel.   -275p.

Elektronisch beschikbaar via Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren : Van In ’t wonderjaer tot De verwondering
1970 Het Ganzenbord (romanfragment) In: Dietsche Warande en Belfort, Oktober 1970 , CXV, blz. 565-575.
1972 De structuur van Guido Gezelles “Dien avond en die rooze”. (essay)

Onder eigen naam: BERNARD-FRANS VAN VLIERDEN
Met foto van Guido Gezelle tegenover titelblad.
Met de tekst van het gedicht op een uitvouwbare bijlage achteraan de publicatie.
Gent : Koninklijke Academie voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde.   -48p.

Afmetingen: 26 x 20.80 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)
Colofon: B.F. van Vlierdens essay ‘De structuur van Guido Gezelles Dien avond en die rooze’ uitgegeven door het secretariaat van de Academie en opgenomen in de reeks “Memorabilia” (essays gewijs aan het literaire oeuvre van overleden Academieleden) werd gedrukt in een oplage van 500 exemplaren. De typografische verzorging is van Maurice Gilliams. De drukkerij C. Govaerts N.V. werd met de uitvoering gelast.
Dit exemplaar draagt het nummer …

1973 Hugo Bousset. Schreien, schrijven, schreeuwen : Die trends in de Nederlandse prozaliteratuur 1967-1972.

Inleiding: Bernard Kemp.
Brugge: Uitgeverij Orion.    -237p.

Utrecht: Desclée De Brouwer.
Reeks: Orions Literair Atelier
1974 Johan Daisne. (monografie)

Onder eigen naam: BERNARD-FRANS VAN VLIERDEN
Antwerpen : Helios.   -40p.

Reeks: Monografieën over Vlaamse letterkunde nr 45
1976 De paardesprong. Variaties op een oud zeer thema. (roman)

Omslag en vormgeving: Paul Vanden Dorpe.
Onder pseudoniem BERNARD KEMP
Kemp Bernard 1 Leuven: De Clauwaert V.Z.W.   -193p.

Reeks: Verschijnt als vijfde boek van het uitgavenprogramma 1975/1976.
Afmetingen: 19.75 x 12.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij de firma Scheerders van Kerchove N.V., St. Niklaas
1977 11 [Elf] Gezelle gedichten. (bibliofiele uitgave)

Geïllustreerd met 5 houtgravures door Renaat Bosschaert
Inleidend woord door B.F. van Vlierden.
Brugge : Renaat Bosschaert.   -16 bladen.

Ill. ; 40 cm (losse vellen, in een omslag)
Oplage van 103 genummerde en gesigneerde exemplaren.
1979 Het weekdier: een luisterboek. (roman)

Onder pseudoniem BERNARD KEMP
Met foto van de auteur op de achterzijde van boek.

Nijmegen: Uitgeverij B. Gottmer / Brugge: Uitgeverij Orion.  -niet gepagineerd.

Afmetingen: 23.50 x 15.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
In België gedrukt door N.V. Drukkerij Erasmus, Gent.
1979 Moderne Nederlandse letterkunde: de roman.

Onder eigen naam: BERNARD FRANS VAN VLIERDEN
Leuven: s.n. -93p.
 Onuitgegeven toneelstukken van Bernard Kemp zijn: Personages aangevraagd, Savonarola of het vrije woord, Een kop zwarte koffie en Roerende goederen.

 POSTUUM

1987 Een poëtica van de Europese roman.

Onder eigen naam: BERNARD-FRANS VAN VLIERDEN
Kapellen: Pelckmans / De Nederlandsche Boekhandel. -356p.

 

Beknopt overzicht per genre

ROMANS

 • Het laatste spel. Pentamerone (1957, 19682)
 • De Dioskuren (1959, 19823)
 • De kater van Orfeus (1960)
 • De glimlachende god (1965, 19692)
  De paardesprong. Variaties op een oud zeer thema (1976)
 • Het weekdier. Een luisterboek (1979)

Romanfragment:

 • Het ganzenbord in D.W.e.B., 1970, CXV, blz. 565-575 & Hugo Bousset: Een uur stilte a.u.b. 28 Vlaamse verhalen na 1965 (Antwerpen, Houtekiet, 1988), blz. 190-202.

MONOGRAFIEËN, ESSAYS, STUDIES

 • Willem Elsschot (1958, 19846)
 • Gerard Walschap (1958, 19785)
 • De romankunst van Filip De Pillecyn (1961)
 • De Vlaamse letteren tussen gisteren en morgen (1930-1960) (1963, 19642)
 • Albert Van Hoogenbemt (1966)
 • Guido Gezelle tegenover het dichterschap. Poëzieopvatting en poëziebeleving bij Guido Gezelle (1967)
 • Un éventail du roman contemporain en Flandre (1967)
 • Van In ’t Wonderjaer tot De Verwondering. Een poëtica van de Vlaamse roman (1969, 19742)
 • De structuur van Guido Gezelles Dien avond en die rooze (1972)
 • De letterkunde in Twintig eeuwen Vlaanderen. X. Kunst en wetenschap. Hasselt, Heideland-Orbis, (1973), blz. 11-223; Johan Daisne (1974)
 • Moderne Nederlandse letterkunde. De roman (1975)
 • Een poëtica van de Europese roman (1987).

TONEEL

 • De deur (1960, 19816)
 • De duivel en de non. Modern mirakelspel in D.W.e.B., 1964, CIX, blz. 484-505, 555-580

BLOEMLEZINGEN

 • Gezelles ondicht (1960)
 • Literair akkoord, 8 (1964)
  • Het betreft ‘een keuze uit bijdragen verschenen in de Zuiden Noordnederlandse letterkundige tijdschriften van het jaar 1963 bijeengebracht door R. Brulez, F. Fens, A. Kossmann en B.F. Van Vlierden’.
 • Literair akkoord, 9 (1966)
  • Het betreft een gelijkaardige keuze zoals in het jaar 1964, bijeengelezen door B. Decorte, P.H. Dubois, B. Kemp en G. Stuiveling.
  • Utrecht : A.W. Bruna & zoon Witte beertjes. – Utrecht; vol. 937 -162p.
 • Kritisch akkoord, 1967 (1967)
  • Kritisch akkoord bevatte telkens een keuze uit essays, het jaar daarvóór verschenen in Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften. Bernard Kemp werkte hiervoor samen: in 1967 met Willem Brandt, Alfred Kossmann en Jan Schepens, in 1968 met Willem Brandt, André Demedts en Lambert Tegenbosch, in 1969 met Eugène Van Itterbeek, Alfred Kossmann en Lambert Tegenbosch, in 1975 en 1976 met Hendrik Van Gorp, Martin Hartkamp en Jan van der Vegt.
 • Kritisch akkoord, 1968 (1968)
 • Kritisch akkoord, 1969 (1969)
 • Kritisch akkoord, 1975 (1975)
 • Kritisch akkoord, 1976 (1976).

SCHOOLUITGAVEN

 • Johan Daisne: Grüss Gott. Een idylle uit Carinthië (1961, 19787) – Onder eigen naam: BERNARD FRANS VAN VLIERDEN. Caleidoscoop der Nederlandse letteren. – Leuven De Clauwaert. -93p.
  • In samenwerking met dr. P. Govaerts.
 • Paul Lebeau: Xanthippe (1961, 198115). – Onder eigen naam: BERNARD FRANS VAN VLIERDEN. Caleidoscoop der Nederlandse letteren. – Leuven De Clauwaert.
  • In samenwerking met dr. P. Govaerts.

CITATEN EN AFORISMEN van Bernard Kemp in

 • Groot Literair Citatenboek van Nederlandse en Vlaamse auteurs uit de 19e en 20e eeuw. Samengesteld door Gerd De Ley. Borsbeek, Baart, z.d.
 • Kosmos Groot Citatenboek. 12.000 citaten, spreuken en gezegden. Utrecht-Antwerpen, Kosmos, 1986