home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Hans, Abraham

Abraham Hans

St.-Maria-Horebeke, 12 februari 1882 – Knokke, 6 juli 1939

Hans A 0

Journalist en begenadigd volksschrijver.

Startte een monumentale kinderbibliotheek op, de zgn. “Hanskens”

Niet alleen was Abraham Hans vanuit literair standpunt ‘een aparte’ (waar vind je hem terug in de zogenaamde officiële literatuurgeschiedenis(sen) met een grotere L ?), maar ook als protestant (calvinist) in het katholieke Vlaanderen was hij een vreemde eend in de bijt, hoe populair hij ook bij zijn lezers was.

 

BIOGRAFIE

12 februari 1882 : Geboren te St.-Maria-Horebeke (prov. Oost- Vlaanderen) als zevende zoon van dertien kinderen in een protestants gezin van Nederlandse afkomst.

 • Zijn vader, Bastiaan Hans, was er hoofdonderwijzer in het protestantse schooltje op de Geuzenhoek.
 • Bastiaan Hans kon ook zeer goed vertellen en naast zijn onderwijzersambt schreef hij zeer regelmatig teksten en verhalen in het “Christelijk Volksblad”, het protestants parochieblad van die tijd. Hij schreef er zowel onder zijn eigen naam als onder het pseudoniem “Opmerker” hele kolommen vol.
  Het is merkwaardig dat ook zoon Abraham zou debuteren als schrijver onder hetzelfde pseudoniem.

1887: Gedwongen verhuizing van het onderwijzersgezin Bastiaan Hans naar Roeselare als gevolg van de toen heersende schoolstrijd. Abraham Hans bracht het grootste deel van zijn jeugd door in het fabrieksstadje aan de Mandel, in de vakanties keerde hij terug naar Horebeke.

1894: Volgde de lessen aan de Rijksmiddelbare school te Menen.

1896: Ging studeren aan de Groen van Prinsterkweekschool te Doetinchem (prov. Gelderland, Nederland).

1900: Verwierf het Nederlands onderwijzersdiploma in Arnhem en gaf daarna les in Sluiskil en Sluis.

1901: Legde nog een examen af aan de Gentse Rijksnormaalschool om het Belgisch onderwijzersdiploma te behalen.

1901: Verwierf de Belgische nationaliteit en behaalde vervolgens een Belgisch onderwijzersdiploma in Gent (1901).

1904:  Behaalde – eveneens te Gent – het diploma leraar Nederlands voor middelbaar onderwijs lagere graad.

1901-1918 : LITERAIR DEBUUT

1901: Het literair debuut van Abraham Hans vinden we in het “Christelijk Volksblad” waar zijn verhaal “Kerstmis in Vlaanderen” werd gepubliceerd.

1903 tot 1914: Achtereenvolgens onderwijzer te Sluiskil en Roeselare waar hij zijn vader hielp in het pas opgerichte protestantse schooltje.

1905: Werd ‘tussentijds onderwijzer’ en hulponderwijzer in Antwerpen (onder andere in de jongensgemeenteschool op het Stuivenbergplein).

7 juni 1907: Huwde  Adriana Van der Meulen uit Sluis.

1908-1909: Vestigde zich te Antwerpen in de Damhouderstraat, waar zijn oudste kind Annie op 9 april 1908 geboren werd.

1909: Het gezin verhuisde naar Kontich, waar zij hun intrek namen in het huis aan de Nieuwstraat 20 (in de buurt waar nu de lokale basisschool ‘Abraham Hans School’ is gevestigd), waar Helena op 8 februari 1909 geboren werd en waar Willem op 17 november 1913 het levenslicht zag.

 • In die periode verschenen zijn eerste boeken: Helden zonder zwaard’ (1906), ‘Jan van Rijswijk 1853-1906’, ‘Egmont en Hoorne’ (1908) en een eerste lijvig volksboek ‘Jan de Lichte en zijn zwarte roversbende’. (1908, geschreven onder pseudoniem Hans van Horenbeeck).
 • Vele van zijn eerste werken hadden een sterke protestantse inslag en verschenen onder de pseudoniemen Van Vrijsbeke, A. Van De Corseele, Hans Van Horenbeek. Later publiceerde hij ook nog onder de schuilnamen Jan van Contich, Jan Verbeke, Maria Van Hove.

Tot ongeveer 1912 werden de meeste van zijn jeugdboeken en toeristische leesboeken uitgegeven bij L. Opdebeek te Antwerpen, maar toen hij via zijn reisverhalen in contact kwam met Julius Hoste, de uitgever van “Het Laatste Nieuws“, verschenen zijn romans en verhalen eerst in feuilletonvorm in de krant. Dit zorgde voor een spectaculaire stijging van de oplage van deze krant en bijbehorende bekendheid van de schrijver.

John Rijpens, die ten onzent werkelijk pionierswerk verricht wanneer het om zgn. pulpliteratuur gaat, telt tussen 1911 en 1939 (28 jaar) in Het Laatste Nieuws niet minder dan 47 feuilletons van de hand van Abraham Hans. (Bron: John Rijpens in “’t Periodiekske’ (Sint-Benedictusstraat, 134, Mortsel) pp.32-33 november 2014).

Actief in de Vlaamse beweging.

1913: Het volksboek “De Vlaamse boskerel” (Brussel: Uitgever J. Hoste ) werd zijn eerste succesroman voor volwassenen.

1914-1918: De Eerste Wereldoorlog dwarsboomde de toekomst- en schrijfplannen van de auteur. Omdat Kontich toen een kazernegemeente was tussen de buitenste en binnenste fortengordel van de vesting Antwerpen, vond het gezin Hans het te gevaarlijk om in Kontich te blijven. Ze hadden immers de intocht in Aarschot en Leuven meegemaakt ! Eind augustus 1914 vluchtten ze naar Knokke. Even later staken ze de grens over naar het neutrale Nederland. In Sluis woonden ze tot augustus 1915, later verhuisden ze naar Vlissingen waar ze aan de Badhuisweg tot het einde van de oorlog verbleven.

Om brood op de plank te krijgen was Abraham Hans actief als oorlogscorrespondent bij het Amsterdamse dagblad “De Telegraaf”.

1919 – 1939: VOLTIJDS LITERAIR

1919: Keerde met de zijnen terug naar Kontich en vestigde zich in de fraaie villa ‘Houthulst’ aan de Antwerpse steenweg nr.55 (nu nummer 69). Helena en Annie verbleven er tot hun huwelijk (resp. 1932 en 1935), Willem bleef er tot aan zijn faillissement in 1953.

   Pentekening van Joris Olyslaegers van villa Houthulst

1920: Gaf zijn ontslag als onderwijzer en werd voltijds journalist bij “Het Laatste Nieuws”.

 • Voor deze krant schreef hij o.a. reportages en reisverhalen en versloeg talrijke assisenprocessen (onder andere naar aanleiding van de moorden van Beernem). Ook schreef hij verhalen die eerst als dagbladfeuilleton of als mengelwerk in de krant verschenen en daarna als volksboek werden uitgegeven.

Zijn oorlogservaringen kregen een neerslag in Het woud van Houthulst, of de Duitsers in Vlaanderen (1923/24), De dood in Vlaanderen (1921) en Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd (1916). en vele andere. Na de Groote Oorlog maakt hij furore met een campagne voor het herstel van de ‘verwoeste gewesten’ (de IJzerstreek, het leperse) in Het Laatste Nieuws.

MAAR OOK VLAAMS GEËNGAGEERD

Abraham Hans zette zich na de eerste wereldoorlog opnieuw actief in voor de Vlaamse Beweging.

 • In 1919 voert hij het woord te Roeselare bij de heroprichting van het standbeeld van Albrecht Rodenbach.  Abraham Hans, die elke vorm van collaboratie met de Duitse bezetter had geschuwd, werd onaangenaam getroffen door de anti-Vlaamse hetze in de universiteitsstad Gent.
 • Met de steun van zijn vrienden en beschermers, vader en zoon Julius Hoste, sprak Hans op 17 februari 1920 op de eerste grote amnestiebetoging te Antwerpen.
 • Van 4 tot 6 september 1920 was hij aanwezig op de bedevaart naar Steenkerke, waar het grafmonument van de gesneuvelde Vlaamse kunstenaar Joe English werd ingehuldigd.
 • A. Hans was in de twintiger jaren lid van het IJzerbevaartcomité en in die functie betrokken bij de bouw van de eerste IJzertoren 1928-1930.
 • In 1922 behoorde hij tot de stichters van de Vlaamse Toeristenbond en vanaf 1928 werd hij lid van het Algemeen Bestuur.

Abraham Hans was een begaafd spreker. Vaak vinden we hem terug in die hoedanigheid bij evenementen van  het Willemsfonds, tijdens de Guldensporenvieringen (waar hij de klemtoon legde op een democratische organisatie van het land), als lid van het IJzerbedevaartcomité en in de Vlaamse Toeristenbond (waarvan hij medestichter is in 1922). Als verdraagzame, vrome en sociaal bewogen flamingant kwam hij ook op voor amnestie.

Een aantal van zijn geëngageerde teksten kan men vinden in de dbnl:

 

DE KINDERBIBLIOTHEEK: de hanskens

1922: Zijn scherpe handelsgeest deed A. Hans inzien dat er nood was aan vlot leesbare en aantrekkelijke jeugdlectuur. En vooral, het mocht niet duur zijn want bij het doorsnee gezin was zeker geen geld om boeken aan te kopen, laat staan kinderboeken.
Abraham Hans startte daarom zijn monumentale “Kinderbibliotheek”: wekelijks verscheen een boekje van ongeveer 30 bladzijden, omwikkeld met een gekleurde kaft aan de prijs van  60 centiemen.
Zijn eerste verhaal “Drie maanden onder de sneeuw”, was meteen raak en werd verschillende malen herdrukt.

Het succes was immens.

 • In totaal zouden er tijdens het leven van Hans 865 werkjes verschijnen. Nadien zet zijn zoon Willem de traditie verder en wordt de totale kinderbibliotheek 1580 werkjes groot.
 • Ook bij de “katholieke” jeugd werd de “protestantse” Hans een idool geworden. Als reactie hierop werd dan ook in 1930 gestart met de uitgave van de eveneens succesrijke “Vlaamse Filmkens”.

1934: A. Hans was ongehoord populair bij de gewone bevolking als volksschrijver. Bij het verschijnen van het 500ste boekje van de Kinderbibliotheek wordt hij gehuldigd in de K.V.S. te Brussel. Onderwijsminister M. Lippens noemt Abraham Hans de Vlaamse Hans Chr. Andersen. Hulde te Horebeke en te Kontich.

LEVENSEINDE

Juni 1938: Zijn jongste dochter sterft in het kraambed. Het was een zware slag waarvan hij niet meer herstelde. Hij werd depressief en levensmoe.

6 juli 1939: Overlijden in zijn buitenverblijf te Knokke aan prostaatkanker.

 • Op zaterdagmorgen 8 juli is hij om 8 uur van Knokke overgebracht naar zijn woning in Kontich en in de namiddag is hij om 3 uur met een protestantse eredienst begraven. Op het kerkhof te Kontich rust hij er naast zijn dochter.
 • Op de grafzerk staat een tekst uit de bijbel (2-Tim.4:7) waar Abraham Hans zo graag van hield:

Ik heb de goede strijd gestreden.
Ik heb de loop geëindigd.
Ik heb het geloof behouden.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Website

Referenties

 • Daniel WALRAED, Wie was toch die Abraham Hans?, Horebeke, Protestants Historisch Museum Abraham Hans, 1996.
 • John RIJPENS, Inkt in de papfles. Annie, Helena en Willem Hans: de schrijvende kinderen van Abraham Hans, Antwerpen-Rotterdam, Uitgeverij C. de Vries-Brouwers, 2004. -272 p.

 

MEER OVER ABRAHAM HANS

 • Jet MARCHAU, Abraham Hans, in: Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen. Bijdragen Nieuwe Reeks Nr. 19, Oostvlaamse literaire monografieën, deel V, Gent, provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 1982.
 • Viviane VAN DEN DOOREN, Leven en Streven van Abraham Hans, Gent, Koninklijke Bond der Oostvlaamse Volkskundigen, 1982. -60 p.
 • Renaat VAN DER LINDEN, Abraham Hans en Horebeke, in: Toerisme in Vlaanderen, 1982, 1, p. 2-7.
 • Abraham Hanscomité, Abraham Hans. Zijn leven. Zijn Werk, Horebeke, A. Hanscomité, 1989. -202 p.
 • James MARCHAND, Abraham Hans, in : Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, 1964-, XIV, 1992, kol. 239-245.
 • Gaston DURNEZ, Abraham Hans, in: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998.
 • Daniel WALRAED, Dit is het boek over de familie Hans, Horebeke, Abraham Hansgenootschap, 2004. -362 p.
 • James MARCHAND, Odette HOEBEKE,  Abraham Hans. Sint-Maria-Horebeke 12 februari 1882 – Knokke 6 juli 1939. Een vergeten jeugd- en volksschrijver uit Zuid-Oost-Vlaanderen, Geraardsbergen, s.n., 2004, s.p.

 

VARIA

Er bestaat een leuke Abraham Hans fietsroute in en rond Kontich

In de voormalige protestantse school in Horebeke werd in 1989 een klein museum ingericht. Een deel van de collectie van het Protestants-Historisch Museum Abraham Hans is gewijd aan de geschiedenis van het protestantisme in de streek, het ander deel focust volledig op Abraham Hans, met een nagenoeg volledige verzameling van zijn werken, foto’s en documenten.
In 1999 werd het Abraham Hans Genootschap opgericht, een werkgroep die zich tot doel stelt de werken van Abraham Hans en van zijn familie op te zoeken, te bewaren en eventueel opnieuw uit te geven.

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

 • Deze bibliografie bevat enkel de romans . De Kinderbibliotheek (later “Hanskens” genoemd) komt niet aan bod.
 • De bibliografie is zeer schatplichtig aan het speurwerk van dhr. Piet Devos. We geven dan ook de bronnen mee zoals hij die in zijn bibliografie gebruikt.
 • B.B. = Belgische Bibliografie
 • Brink = Brinkman cataloog
 • B.G. = Boekengids

Verder werd ze aangevuld met enkele jeugdboeken en latere herdrukken.

 • Er bestaat nog een andere bibliografie nl. D. Walraed: Wie was toch die Abraham Hans? (biografie en lijsten werken). 1996. – 160 p. Ook op internet consulteerbaar. http://www.museumabrahamhans.be/index.htm

Het is niet eenvoudig om beide bibliografieën met elkaar in overeenstemming te brengen.

 • De bibliografie is met gezond voorbehoud te gebruiken.

Immers, bij het schrijverstalent van Abraham Hans kwam ook veel handelsgeest van pas. Na het verschijnen van zijn romans in “Het Laatste Nieuws”, werden zij door verschillende uitgeverijen op de markt gebracht: uitgeverij Hoste te Brussel, uitgeverij Lode Opdebeeck te Antwerpen, uitgeverij gebroeders Hans te Kontich, uitgeverij B.H.Hans Kontich en vanaf 1933 gaf Hans zelf een aantal volksboeken uit in zijn eigen uitgeverij A. Hans – Vandermeulen Kontich.

Later verschenen talrijke heruitgaven bij: uitgeverij Wilco te Brussel, uitgeverij Innova te Gent, uitgeverij de Schorpioen te Strombeek-Bever en als laatste uitgeverij Helios te Kapellen.
Bij sommige van die heruitgaven werd de tekst bewerkt of ingekort en soms totaal gewijzigd.
Daardoor zijn bepaalde heruitgaven waardeloos.

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen
 • Koninklijke Bibliotheek van België -Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1906  Helden zonder zwaard. Uit ’t zeemansleven (verhaal) Brugge: C. Moeyaert. -78p.

Reeks: Nederlandsche Volksbibliotheek
Afmetingen: 20 x 13.50 (ingenaaid)
1907  Jan van Ryswyck aan de jongeren herinnerd. (jeugdboek)  Antwerpen: Uitgever Lode Opdebeek. -43p.
1908 Egmont en Hoorne. (jeugdliteratuur) Antwerpen: Uitgever Lode Opdebeek. -46p.
s.a.
[1908] B.B.
Jan de Lichte en zijn zwarte rooversbende. (verhaal)

Pseudoniem: HANS VAN HORENBEEK
Heruitgaven
1953: Antwerpen, L. Opdebeek -360p.
1970: Antwerpen, L. Opdebeek -236p.
Antwerpen: Uitgeverij Vlaamsche Boekhandel. -876p.

Afmetingen: 30.50 x 21 (2 kolommen – 55 afleveringen – 108 hfdstukken – geïllustreerde omslag)
s.a.
[1908] B.B.
De koning der zeeschuimers.

Pseudoniem: H VAN HORENBEEK
Antwerpen: Uitgever Lode Opdebeek. -590p.

Afmetingen: 20 x 15 (geïllustreerde omslag)
c. 1908 De Italiaansche vuurwerkmaker. (jeugdverhaal)

Titel varieert: De Italiaansche vuurwerkmaker, of : Het beleg van Antwerpen in 1585
Samen met: Antwerpen na de overgave : Bijna eene tweede Spaansche furie / Hans, A. – Antwerpen, [c.1908]
Samen met: Maarten van Rossum voor Antwerpen (1542) / Hans, A. – Antwerpen, [c.1908]
Samen met: Alva’s standbeeld / Hans, A. – Antwerpen, [c.1908]
 Antwerpen: Uitgever Lode Opdebeek. -20p.
 s.a. [1909] B.B. Abel Pollet en de bende van Hazebroek. (verhaal)

Pseudoniem: JAN VAN CONTICH
Antwerpen: Uitgeverij Vlaamsche Boekhandel (St Willibrordusstraat 57) -983p.

Afmetingen: 28 x 15
Brink (1909) Uitgever Boekhandel der N.V. de courant “De Maasbode” Rotterdam.
1909 Frans Anneessens.

Illustraties: Edmond van Offel
1929: 2de uitgave met als titel ‘Frans Anneessens. Een martelaar der vrijheid.’ Afmetingen: 27.10 x 17.6. Illustraties: Edmond van Offel. -43p.
 Antwerpen: Lodewijk Opdebeek Boekhandelaar Uitgever. -44p.
s.a.
[1909]
De pastoor van Lapscheure of het merkwaardig leven van Franciscus Helderwijs.

Pseudoniem Hans VAN HORENBEEK
1921: 2de druk , ibidem, -148p.
1940: 3de druk , ibidem, illustraties Stan Van Offel Kleuromslag van Edmond van Offel -128p.
1944: 4de druk. Uitg. Contich : Hans-Van der Meulen, s.a. Titel: De pastoor van Lapscheure. illustraties Stan Van Offel in de reeks: A. Hans’ kinderbibliotheek. – Contich; vol. 77. -31p.
1954: 5de druk, ibidem.
Antwerpen: Lodewijk Opdebeek Boekhandelaar Uitgever. -136p.

Afmetingen: 19 x 12
1910 De Schelde vrij.

Illustraties: Edmond van Offel, Amédée Lynen ea
Bevat: De reus van Scald, De Noormannen, De Oosterschelde, De toren van Zierikzee, West en Schouwen, Reimerswaal, De heer van Loodijke, Op de Oosterschelde, De gevolgen van tweedracht, Jan Yoens, Jan van Ranst, Filips van Artevelde, Een hopeloze strijd, Het ontstaan van de Braakman, Het land van Saaftinge, De dijk van Westkapel, Een Antwerps koopman, Droeve tijden, De val van Antwerpen, De loop der Schelde, Rond Doornik, Rond Oudenaarde, De Schelde van Doornik tot Oudenaarde, De Schelde van Oudenaarde tot Antwerpen, Te Antwerpen, De haven van Antwerpen, De Schelde van Antwerpen tot de zee.
Antwerpen: Lodewijk Opdebeek Boekhandelaar Uitgever. -199p.Afmetingen: 23 x 18 ( Gekartonneerd, hard/Ingenaaid)

Gekleurde illustratie op voorzijde. Binnenin illustraties in zw/w.
1910 Bakelandt en zijn grote roversbende uit het Vrijbos. (jeugdboek)

1913: 3de editie bij De Vlaamsche Boekhandel, Antwerpen. -1659p. (Bron: Erfgoedbibliotheek)
s.a.
1910 B.B.
De boer van het Lindenhof. (novelle)

1933: 2de druk. Uitg:. idem. -72p.
1949: 5de druk. Uitg:. idem.   Pentekeningen van E. van Offel. Kleuromslag van J. Waterschoot. -64p.
Antwerpen: Lodewijk Opdebeek Boekhandelaar Uitgever. -71p.

Afmetingen: 24 x 16 geïllustreerde omslag
s.a.
[1910] B.B.
Groeninghe. (jeugdverhaal)

Penteekeningen van Emiel Walravens Prenten buiten tekst.
1923: 2de druk bij L. Opdebeek, Antwerpen.  -280p.
1930: 3de druk bij L. Opdebeek, Antwerpen.  Titel, Groeninghe, of: De Slag der Gulden Sporen. Tekeningen: Emiel Walravens en Edmond van Offel. -308p.
1944: 4de druk, ibidem Titel, Groeninghe, of: De Slag der Gulden Sporen. Penteekeningen van Emiel Walravens en Edmond Van Offel. -264p.
1952: 5de druk, ibidem. -205p.
2000:
Heruitgave in bewerking van Walter Soethoudt, Facet International, Antwerpen. -278p. – omslagontwerp: Marcel Rouffa
Antwerpen: Lodewijk Opdebeek Boekhandelaar Uitgever.   -341p.

Afmetingen: 31.50 x 21.50

  4de druk 1944

1910 Jan van Speyck (De omwenteling van 1830 te Antwerpen).

Er bestaat ook een 2de editie z.d.
 Antwerpen: Lodewijk Opdebeek Boekhandelaar Uitgever. -16p.
s.a.
[1910] B.B.
Op reis door België. Aardrijkskundig leesboek. (deel 1 van 3 delen).

Bevat:  Antwerpen. De Kempen. De beneden-Schelde. De Rupelstreek.
Deel 2 (1911) & deel 3 (1912) bevatten resp. : 2 Het land van Waas. Gent en omstreken. Het  Meetjesland. Brugge en het Vrije.De Zeekust. Veurne Ambacht. Het midden van West-Vlaanderen. Langs de Leie.
3
Midden België, Doornik en ’tDoorniksche, het Heuvelland van Oost- en West-Vlaanderen, vallei van Dender, Senne, Dyle, Geethe, Geer en Demer.
Antwerpen: Lodewijk Opdebeek. -107p.

Afmetingen: 23.50 x 14.50
Nota: Van delen I & II bestaat ook een Franstalige versie onder de titel A travers la Belgique. Uitgave Lod. Opdebeek, Antwerpen.
s.a.
[1910] B.B.
Zomerland schetsen uit onze kolonie.

Erfgoedbibliotheek geeft voor zijn editie 1912.
Antwerpen: Lodewijk Opdebeek, Uitgever. -172p.

Afmetingen: 24 x 16 (gebonden – geïllustreerde omslag.
1910 Uit grootvaders tijd.

Bevat: Wat vader en moeder nog vertelden, Verhalen voor kinderen, Grootvaders bril, ’t Regent, Jan en Piet, Gekke Dorus, Grote Lena, De konijnen, Schuitje varen, Au-au, De vlieger, De hond en de kat, De kleine schouwvager, Willem en zijn maten, Het onweer, De verkeerde wereld, Naar de zee, Naar het verbeteringsgesticht, De Post, De zwaluwen.
1911 Op reis door België. Aardrijkskundig leesboek. (deel 2 van 3 delen).

Bevat: Het land van Waas. Gent en omstreken. Het  Meetjesland. Brugge en het Vrije.De Zeekust. Veurne Ambacht. Het midden van West-Vlaanderen. Langs de Leie.
Deel 1 (1910) & deel 3 (1912) bevatten resp.
1 Antwerpen. De Kempen. De beneden-Schelde. De Rupelstreek.
3. Midden België, Doornik en ’t Doorniksche, het Heuvelland van Oost- en West-Vlaanderen, vallei van Dender, Senne, Dyle, Geethe, Geer en Demer.
 Antwerpen: Lodewijk Opdebeek. -114p.

Afmetingen: 23.50 x 14.50 (ingenaaid)
 
Nota: Van delen I & II bestaat ook een Franstalige versie onder de titel A travers la Belgique. Uitgave Lod. Opdebeek, Antwerpen.
 
1912 Op reis door België. Aardrijkskundig leesboek. (deel 3 van 3 delen).

Bevat: Midden België, Doornik en ’t Doorniksche, het Heuvelland van Oost- en West-Vlaanderen, vallei van Dender, Senne, Dyle, Geethe, Geer en Demer.
Deel 1 (1910) & deel 2 (1911) bevatten resp. :
1 Antwerpen. De Kempen. De beneden-Schelde. De Rupelstreek.
2 Het land van Waas. Gent en omstreken. Het  Meetjesland. Brugge en het Vrije.De Zeekust. Veurne Ambacht. Het midden van West-Vlaanderen. Langs de Leie.
 
Hans Abraham 7_1912_01  Antwerpen: Vlaamsche Boekhandel Lod. Opdebeek. -183p.

Afmetingen: 25 x 16.50 (geïll. omslag).
Nota: Van delen I & II bestaat ook een Franstalige versie onder de titel A travers la Belgique. Uitgave Lod. Opdebeek, Antwerpen.
 
 
1912 B.B. Boete. Oorspronkelijke Vlaamsche novelle. Antwerpen: Vlaamsche Boekhandel Lode Opdebeek -114p.

Afmetingen: 17.50 x 13 (ingenaaid)

OOK

’s Hertogenbosch: Uitgever Drukkerij Henri Berger. -114p.

Reeks: Leesbibliotheek voor Christelijke huisgezinnen N° 1 jaargang LVII
Afmetingen: 17.50 x 13
1912 B.B. Boerenkinderen. Oorspronkelijke Vlaamsche novelle. Antwerpen: Vlaamsche Boekhandel Lode Opdebeek -118p.

Afmetingen: 17.50 x 13 (ingenaaid – geïllustreerde omslag)

OOK

’s Hertogenbosch: Uitgever Drukkerij Henri Berger. -118p.

Reeks: Leesbibliotheek voor Christelijke huisgezinnen N° 2 jaargang LVII
Afmetingen: 17.50 x 13
1912 Kerlingaland. (Geschiedenis, legenden, zeden en gewoonten der kustbewoners) Antwerpen: Lodewijk Opdebeek Boekhandelaar-Uitgever. -267p.

Afmetingen: 25 x 17 (ingenaaid – geïll. omslag)
s.a; [1912] B.B. Langs diepe wegen. (verhaal)

1913: ’s Hertogenbosch:N.V. Drukkerij voorh. Henri Berger. -120p.
Reeks: Leesbibliotheek van de Maatschappij de Katholieke Illustratie LVIII jaargang N° 5
Afmetingen: 20 x 15
Antwerpen: Lodewijk Opdebeek (Willebrordusstraat 47). -143p.

Afmetingen: 20 x 15 (gebonden – kartonnen kaft – geïllustreerde omslag)
1912  Het leven van Hendrik Conscience aan het volk verteld.

Bevat: De boekenvriend (pp 1-52); Conscience als onderwijzer en soldaat (pp 55 -81); Conscience als schrijver (pp 85-126)
hans-abraham-4 Antwerpen: Vlaamsche Boekhandel –   Lodewijk Opdebeek, Uitgever. -127p.

Afmetingen: 26 x 17 (ingenaaid)
1912 Meester Hubert Goffin.

1923: 2de druk. Uitg. idem. -76p.
1944: 3de druk. Uitg.: idem, Pentekeningen: E. van Offel. Kleuromslag: J. Waterschoot. -72p.
1949: 4de druk
1952: 5de druk
 Antwerpen: Lodewijk Opdebeek, Uitgever. -83p.
1912 Meetjes voorspelling. (roman)

Op voorplat A. Hans op titelblad A.H.
Brussel: Drukkerij 89, Groendreef. -276p.

Afmetingen: 19.50 x 12.50 (gebonden)
1912 Uit het kinderleven (verhalen)

Met pentekeningen geïllustreerd.
Bevat: Gouden oorbellen, Potten kijken, Raadsels, Drie koningen drie koningen, Lisa’s naamdag,  Nieuwsgierig Mietje, Wat moeder mij vertelde, Een jacht, Touwtje springen, Wasdag, Op de hoeve, Goede harten, Goede vriendinnen, Klein moedertje was ongehoorzaam, Een vreemd reisje, School A en school B, Stijfkopje, Van een schilderij, Twee dappere jongens, Een grap, In het duin, Ongedachte hulp, Eigenzinnig Trientje, Een geschenk voor moeder, Grootmoeder, Een laffe streek, Kreupele Jan, Raadsels, Overstroming in de stad, Het vliegmachien, Wilde Piet, Weldoen, Een droevige morgen, Het gaatje in de kous, Rikus, Het hobbelpaard, De bokkenwagen.
 Hans Abraham 6 Bruxelles: J. Labègue & Cie. boekhandelaars-Uitgevers.  -77p.

Afmetingen: 21.50 x 14.20 (gebonden – harde kartonnen kaft)
Drukkerij J Janssens, Harnasmakersstraat, 
1913 Cassel (Nicolaas Zannekin).

1944: 4de druk Uitg. L. Opdebeek, Antwerpen. Hardcover. -192p. Penteekeningen van Emiel Walravens en kleuromslag Jan Waterschoot.
Antwerpen: Lodewijk Opdebeek, Uitgever. -148p.
1913 Frans Vlaanderen en Zeeuws Vlaanderen. Reisindrukken. Gent: Uitgevers- en Drukkershuis AD HOSTE Galgenbergstraat 21-23. -176p.

Reeks: Uitgave van het Julius Vuylsteke Fonds nr 9 Gent
Afmetingen: 20.50 x 14 (ingenaaid)
s.a. [1913] De Vlaamsche Boschkerel. Een roman uit het Vlaamsche volksleven van de eerste helft der 19de eeuw. (volksroman)

1982: Bewerking door Jan Marchau uitgegeven door uitgeverij Helios N.V. Antwerpen/Amsterdam.

Brussel: Uitgever J. Hoste, Sint Pieterstraat . -120p.

Afmetingen: 26.50 x 17.50 (2 kolommen)
 s.a. [1913]  Gelouterd. Verhaal van den Godsdienstig-Staatskundigen   Strijd in Vlaanderen. Brussel: Uitg. Evangelisatie-drukkerij Groendreef 89. -372p.

Afmetingen: 24.50 x 17.75 (gebonden – linnen kaft)
 s.a. [1913] De verstooteling. (roman)

Bevat: Om het geld, Haar keuze, Twee oud kameraden.
Brussel: Uitgever J. Hoste, Sint Pieterstraat . -120p.

Afmetingen: 26.50 x 17 (2 kolommen)

UITGAVEN TIJDENS WERELDOORLOG I

1914 De blinddoek afgerukt. Vlaamsche novelle.

1915: Antwerpen: Lodewijk Opdebeek.
Afmetingen: 18.50 x 14 (ingenaaid)
’s Hertogenbosch:N.V. Drukkerij voorh. Henri Berger. -96p.

Reeks: Leesbibliotheek van de Maatschappij de Katholieke Illustratie N° 1 en N°2 LIX jaargang.
Afmetingen: 18.50 x 13 (ingenaaid)
s.a. [1914] Het graf aan de zee. (roman) Brussel: Uitgever J. Hoste, Sint Pieterstraat . -259p.

Afmetingen: 26.50 x 17 (2 kolommen)
1914 Kinderleven. (verhalen)

Bevat: Gouden oorbellen, Potten kijken, Raadsels, Drie koningen drie koningen, Lisa’s naamdag,  Nieuwsgierig Mietje, Wat moeder mij vertelde, Een jacht, Touwtje springen, Wasdag, Op de hoeve, Goede harten, Goede vriendinnen, Klein moedertje was ongehoorzaam, Een vreemd reisje, School A en school B, Stijfkopje, Van een schilderij, Twee dappere jongens, Een grap, In het duin, Ongedachte hulp, Eigenzinnig Trientje, Een geschenk voor moeder, Grootmoeder, Een laffe streek, Kreupele Jan, Raadsels, Overstroming in de stad, Het vliegmachien, Wilde Piet, Weldoen, Een droevige morgen, Het gaatje in de kous, Rikus, Het (ingenaaid) hobbelpaard, De bokkenwagen.
1915 Voor de vrijheid door A. Hans uit Contich bij Antwerpen. (novelle)

1919: 2de uitgave bij L. Opdebeek, Antwerpen. (Afmetingen: 21 x 15) -239p. Zie ook ‘In den strijd.’

’s Hertogenbosch:N.V. Drukkerij voorh. Henri Berger. -238p.

Afmetingen: 21.50 x 16 (ingenaaid)
1915 De bijbel van de pastoor. Verhaal uit Vlaanderen. Rotterdam: J.M. Bredée’s Boekhandel en Uitgeversmaatschappij. -276p.

Afmetingen: 21 x 15.50
1915 In den strijd. Vlaamsche novelle uit den oorlog 1914.

1919: Heruitgave van publicatie in Nederland uit 1915 bij Antwerpen L. Opdebeek. -239p. (afmetingen: 21 x 15). Titel: In de strijd. (Voor de vrijheid).
’s Hertogenbosch:N.V. Drukkerij voorh. Henri Berger. -96p.

Reeks: Leesbibliotheek van de Maatschappij de Katholieke Illustratie N° 1 en N°2 LX jaargang.
Afmetingen: 18.50 x 13 (ingenaaid)
s.a.
[1915] Brink
Aan den IJzer. Vlaamsche novelle uit den oorlog.

1919: Antwerpen L. Opdebeek. -239p. (Afmetingen: 21.50 x 16) Titel: Aan den IJzer.
’s Hertogenbosch:N.V. Drukkerij voorh. Henri Berger. -220p.

Afmetingen: 21.50 x 16 (ingenaaid)
1916 Een vlaams gezin in oorlogstijd.

Geïllustreerd door O. Geerling.
Alkmaar: Gebroeders Kluitman. -189p.

Afmetingen: 20.50 x 15 (gebonden)
1916  In hoogeren stand. Vlaamsche novelle. ’s Hertogenbosch:N.V. Drukkerij voorh. Henri Berger.

Reeks: Leesbibliotheek van de Maatschappij de Katholieke Illustratie LXI jaargang.
s.a.
[1916]
B.B.
De bloem van ’t dorp. (roman)

= De dochter van het Wilgenhof.
Pseudoniem: CORSEELE VAN A.
 Brussel: Drukkerij 89 Groendreef

NA WERELDOORLOG I : DE TWINTIGER JAREN

1919 De doodsvallei. (oorlogsroman)

Onder eigen naam HANS ABRAHAM
1919 Het maagdeken van Meesen. (oorlogsroman)

In 15 afleveringen van  “Zestien bladzijden, 2000 lijnen, 2 centiemen”
Tevens gebundeld en geïllustreerd (met 120 platen)  uitgegeven door L. Opdebeek te Antwerpen met als ondertitel Roman uit den oorlog.
2015: heruitgave in boekvorm – met behoud van de illustraties door het Protestants historisch Museum Abraham Hans te Horebeke en het Liberaal Archief te Gent.
Antwerpen: Uitgave Vlaamsche Boekhandel Sergeysselstraat,17, Borgerhout. -240p.

Afmetingen: 26.50 x 20 (2 kolommen – geïll. omslag)
1919  Roeselare in den oorlog. (journalistiek)  Antwerpen/ L. Opdebeek – Uitgever. -115p.

Afmetingen: 19.50 x 13 (ingenaaid – zachte kaft)

s.a.
[1919]
B.B.
Heldenstrijd of de kapitein der Bosgeuzen. Oorspronkelijke roman.

Pseudoniem: VRIJSBEKE VAN A.
Brussel: Uitgever J. Hoste 30, Sint Pieterstraat. -130p.

Afmetingen: 27 x 17.50 (2 kolommen)

1919
B.B.
Ons heldenboek. (Oorlogsverhalen)

B.B. voorplat “Ons Heldenboek” titelblad “Oorlogsverhalen)
HANS ABRAHAM &   RAAL G.(= ps. voor Lode Opdebeeck)
Bevat: Roeselare in de oorlog (23p) Dooden staat op (Raal 12p) Onze gefusilleerden (16p.), Het bloedplakkaat of het einde van een spion (16p.), Het pesthol van Roeselare (16p) De wraak der Noordzee (Raal 16p.) Duitse Moordwoede (Verriest Jan 16p.) Gaby, het vliegen neerstorten (Raal 16p.) Met onze soldaten in Duitsland (16p.) e draad des doods (16p.), Het zeeroversnest Zeebrugge, De hel van Eesen, (16p.) De geliefde van Diksmuide (16p.), Kapitein Fryatt, Pasen het graf aan de zee, Een begraafplaats voor gevallen strijders te Vlissingen, Levend verbrand in een tank (s.n. 16p.) Naar het bloedland (Raal 16p.)
Antwerpen: L. Opdebeek – Uitgever

Afmetingen: 14 (16) deeltjes van 30 x 21 (2 kolommen)
1920 -1921 Het bloedig IJzerland. (oorlogsroman)

In 65 afleveringen van 21-1-1920 tot 17-4-1921
Brussel: Uitgever J. Hoste 30, Sint Pieterstraat. -1038p.

Afmetingen: 30 x 22 (2 kolommen – geïllustreerde omslag)
1921 B.B. De dood in Vlaanderen. (verhaal)

Hierop volgt ‘De dochter van de smokkelaar’
Hans A 1 Contich: Uitgave Gebroeders Hans. -199p.

Afmetingen: 25.75 x 17.50
Colofon: Dit boek werd gedrukt met de letter en de persen van de Drukkerij EXCELSIOR (Ach. Geerardijn-Strubbe Sint Trudostraat nr 21 te Brugge ten jare 1921.
1921 De dochter van de smokkelaar. (roman)

In 15 afleveringen van 24 april tot 31 juli 1921
Brussel: Uitgever J. Hoste 30, Sint Pieterstraat. -240p.

Afmetingen: 30 x 20 (2 kolommen)
1921 De Groote Oorlog.

Origineel: 121 wekelijkse afleveringen tussen 1919-1920 in 2 kolommen los in geïllustreerde kaft.
Antwerpen: Lodewijk Opdebeek Uitgever

Afmetingen: 31 x 21.50
Meestal verschillend ingebonden de drie deelen in 2 boeken -1986p.
Afmetingen: 30 x 21
1921 Gabrielle Petit, onze nationale heldin.

Onder pseudoniem JAN VERBEKE.
Antwerpen: Lodewijk Opdebeek Uitgever. -411p.
1921 Een Vlaamse jongen in oorlogstijd. (verhaal) Antwerpen: Lodewijk Opdebeek Uitgever. -142p.

Afmetingen: 24.50 x 16 (ingenaaid – geïll. omslag)
1922 B.B. Tieneke van Hove. (verhaal) Antwerpen: Lodewijk Opdebeek Uitgever. -121p.

Afmetingen: 21 x 15 (ingenaaid – geïll. omslag)
1922 Jane Grey (De gemartelde koningin). (verhaal)

Pseudoniem: VRIJSBEKE VAN A.
In (25) 28 afleveringen van Zondag 10 september 1922 tot 28 maart 1923
Bevat tevens ‘Het geheim van de toren’
Brussel: Uitgever J. Hoste 30, Sint Pieterstraat. -629p.

Afmetingen: 30 x 21.50 (2 kolommen – geïllustreerde omslag)
s.a.
[1922]
Het geheim van de toren. (roman)

15 afleveringen.
Bevat tevens ‘Stadsleven’.
Nota: in B.B. 1925
Contich: Uitgave B.H. Hans. -236p.

Afmetingen: 25.50 x 17.50 (ingenaaid – geïllustreerde omslag)
 s.a.
[1922]
Het spook van de Wolvenburg. (roman)

+ prent ‘In de gang zag hij ze weer’
 Contich: Uitgave B.A. Hans, Huis Guido Gezelle. -427p.

Afmetingen: 26.50 x 17.50
1922-1923 Filips van Artevelde. (later De jonkvrouw van Wijnendale, Ook postuum na 1939 onder de titel De gemartelde jonkvrouw).Gepubliceerd in ” ’t Vlaamsch Gezin” geïll. Weekblad van nr. 1 tot 15 (van 4 november 1922 tot 10 februari 1923) Contich: Uitgave Gebr. Hans.
 s.a. 1923  Stadsleven of overwinnende liefde. (roman)

+ prent ’t Was Zaterdagavond en door de Carnotstraat’.
Nota: s.a. in B.B. 1925
Contich: Uitgave B.H. Hans. -256p.

Afmetingen: 27 x 18 (ingenaaid – geïllustreerde omslag)
1923 B.B. Het schot in de nacht.  (Een noodlottig huwelijk)

Roman gepubliceerd door Gebroeders Hans in “Vlaamsch Gezin” geïll. Weekblad van nr 1 tot 21(22-27) 24 februari 1923 tot 7 augustus 1923.
+ prent ‘Aan de oever staat Henriëtte’.
Contich: Uitgave B.A. Hans, Huis Guido Gezelle. -432p.

Redactie uitgave Gebr. Hans.
Afmetingen: 30.50 x 20.50 (2 kolommen)
1923-1924 B.B. Het woud van Houthulst, of de Duitsers in Vlaanderen.

Roman gepubliceerd door Gebroeders Hans in “Vlaamsch Gezin” geïll. Weekblad van nr 1 tot 25(1923 -1924).
+ prent ‘In het woud van Houthulst’
Contich: Uitgave B.H. Hans -378p.

Afmetingen: 31.50 x 20.50 (ingenaaid)
1923 De bloem van het Vrijbos (Godelieve, de bloem van het Vrijbos). Roman

Pseudoniem: VRIJSBEKE VAN A.
In 23 afleveringen van 27 oktober 1923 tot 9 maart 1924.
+ prent ‘ De ontmoeting in het bosch’
Brussel: Uitgever J. Hoste 30, Sint Pieterstraat. -368p.

Afmetingen: 25 x 18 (ingenaaid – 2 kolommen)
1923 De kerstnacht te Rungholst.
1923 De dochter van de veerman.(roman)

Pseudoniem: VRIJSBEKE VAN A.
+ prent ‘Een akelige vondst in den stroom’
Bevat: Een pijnlijke les.
Brussel: Uitgever J. Hoste 30, Sint Pieterstraat. -428p.

Afmetingen:30 x 21.50 (ingenaaid – 2 kolommen)
1923 Willem Tell, de Zwitsersche volksheld. (jeugdboek)

Met 4 platen van Edmond van Offel.
1933: 2de uitgave. Uitg. : idem. Ill. E. Van Offel. -103p.
1952: 3de uitgave Uitg. : idem. Ill. E. Van Offel. -104p.
Antwerpen: Lodewijk Opdebeek. -100p.

Afmetingen: 26 x 17.50
1923 Op land en zee. Vertellingen voor de jeugd.

Brussel: Office de Publicité. Vroer: J. Lebègue & Cie, uitgevers SV. -167p.

Afmetingen: 23.40 x 15.50 (ingenaaid – zachte kaft)

1924 De jongen van Saaftinge. (jeugdverhaal)

Penteekeningen van Edmond van Offel
1937: idem. -72p.
 Antwerpen: Lodewijk Opdebeek. -80p.
1924 De wraak van de herder. (roman)

In 32 afleveringen van 16-3-1924 tot 19-10-1924
+ prent (van schilder Margritte)
Brussel: Uitgever J. Hoste 30, Sint Pieterstraat. -512p.

Afmetingen:25 x 18 (ingenaaid – 2 kolommen)
1925 De kapel in het bos (=Elsie het bedrogen meisje).

In 23 afleveringen van zondag 26 oktober 1924 tot 30 maart 1925.
+ Prent ‘De hooge Venen, een woeste verlaten streek…’
Brussel: Uitgever J. Hoste 30, Sint Pieterstraat. -428p.

Afmetingen:25.50 x 18 (ingenaaid – 2 kolommen)
1925 De bruid van den Visscher (roman)

In 29 afleveringen van Zondag 5 april tot 18 oktober 1925.
+ Prent ‘Het nachtelijk bezoek’
Brussel: Uitgever J. Hoste 30, Sint Pieterstraat. -464p.

Afmetingen:25.50 x 17.50 (ingenaaid – 2 kolommen)
1925 – 1926 De schone kantwerkster. (roman)

In 49 afleveringen van Zondag 1 november 1925 tot 11 april 1926 + Prent
Bevat tevens ‘De Waarzegster’
Brussel: Uitgever J. Hoste 30, Sint Pieterstraat. -384p.

Afmetingen:25.50 x 17.50 (ingenaaid – 2 kolommen)
s.a.
[1925]
De Groote Bende van Nauwelaerts & C° (volledig verhaal van de grootste bende die ooit bestond).

Alleen het verslag van ‘Het Proces’ in het boek is van A. Hans.
Antwerpen: Vlaamsche Boekhandel” -492p.

Deze publicatie vermeldt geen auteursnaam 31 afleveringen
Afmetingen: 28 x 18.50
s.a.
[1925]
BB
De slavinnen van Vlaanderen (roman) – 2 deelen

Geïllustreerde omslag: O. Geerling
Contich: Uitgaaf B.H. Hans.

Afmetingen: 25.50 x 17.50 (ingenaaid)
Deel 1 + prent ‘Ha, ge rookt zelve hernam de jongeling lachend’ – 272p.
Deel 2: Prent ‘De Krol zelf open’ pp. 273-688.
s.a.
[1925]
BB
De Roode Hand. (roman)

In twee deelen (46 afleveringen) al of niet in een band.
Deel 1: 16 afleveringen
Deel 2: Aflevering 17 tot 46
Contich: Uitgave B.H. Hans, Huis Guido Gezelle.

Deel 1: geïll. omslag + prent ‘Laat dat meisje gerust’ – 256p.
Deel 2: Prent ‘Een koets hield stil voor het stadhuis van Gent’ pp. 257-736.
s.a.
[1925]
BB
Het geheimzinnig kasteel. (roman)

+ Prent ‘Lucie van Olderen speelde verrukkelijk’
Vermeldt ‘Het geheim van het woud’
Contich: Uitgave B.H. Hans, Huis Guido Gezelle. -608p.

Afmetingen: 25.50 x 17 (ingenaaid – geïllustreerde omslag)
s.a.
[1925]
BB
Het geheim van het woud. (roman)

+ Prent ‘Zijt u van Uilenburg’
Contich: Uitg.: Gebroeders Hans. -287p.

Afmetingen: 27 x 17.50 (ingenaaid – geïll. omslag)
s.a.
[1925]
BB
De kleine herder (verhaal) Baasrode: R. Bracke – Van Geert. -16p.

Afmetingen: 25 x 16 (geniet – geïll. omslag)
s.a.
[1925]
BB
De kleine verspieder – Het vrouwken van Stavoren – Broederliefde – Sinterklaas op de heide. (verhalen) Contich: Uitgave B.H. Hans, Huis Guido Gezelle. -96p.

Afmetingen: 20 x 14.50 (ingenaaid)
s.a.
[1925]
BB
De heks van Nieuwpoort. (roman)

In 36 afleveringen.
Vermeldt: hierop volgt ‘Het Geheim van de Rechter’.
Contich: Uitgave B.H. Hans. -574p.

Afmetingen: 25.50 x 18 (ingenaaid – geïll. omslag)
1925 Een zeemanshart.

Illustraties: Emile Walravens.
1937: Nieuwe druk. Uitg. :idem. Illustraties: Emile Walravens. -71p.
 Antwerpen: Lodewijk Opdebeek. -71p.
 1925  De zinnelozen. (Linda de verstoten wees)
s.a. Het Geheim van de Rechter. (roman)

In 40 afleveringen.
+ Prent ‘Bet luisterde aandachtig’
Vermeldt: hierop volgt ‘Klara van den bareelwachter.
Contich: Uitgave B.H. Hans. -653p.

Afmetingen: 25.50 x 18 (ingenaaid – geïll. omslag)
1926
Brink
Klara van de bareelwachter. (roman)

+ Prent ‘ Hij trok een pijnlijk gelaat’
Nota: s.a. B.B. 1926
Contich: Uitgaaf B.H. Hans. -432p.

Afmetingen: 27 x 18 (ingenaaid – geïll. omslag)
s.a.
[1926]
De Schoone beenhouwersdochter. Antwerpen: De Vlaamsche Boekhandel. -95p.

Afmetingen: 30 x 20
1926 De vrouw van de zeekapitein : daden van moed en zelfopoffering. (jeugdliteratuur)

Bevat: Op de spoorweg, De aanhouder wint, Edele harten, Geld- en zieladel, Aan ons zeestrand, De helden van Birkenhead, De schipbreuk van “De Berlin”.
Antwerpen: L. Opdebeek. -48p.
1926 Reinaert de vos.

Met penteekeningen van A. Sano en omslag van Ed. Van Offel, in zwart-wit op donkergroen papier.
1936: 2de druk ibidem. Tekening op voorplat als bij eerste druk, maar in kleur. -72p.
1950: 3de druk. Uitg. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel – L. Opdebeek, Uitgever, Pentekeningen van R. Daniels. -72p.
1953: 4de druk – L. Opdebeek, Antwerpen -80p. (op p. 4: ‘Pentekeningen van R. Daniëls’).
1956: 5de druk id.. -79p.
1961: 6de druk id.. -79p. (Tekst als in 1ste druk met nieuwe illustraties.
1968: 7de druk. Antwerpen, Uitgeversfirma L. Opdebeek. 69p. Twee versies: een gekartonneerde en een in papieren omslag.  Tekeningen van Jean Relst.
1971: 8ste druk Antwerpen/Utrecht, Uitgeverij L. Opdebeek -69p. – Twee versies: een gekartonneerde en een in papieren omslag.
1976: 9de druk ibidem. -69p.
Antwerpen: L. Opdebeek. -66p.

Afmetingen: 28 × 18 (ingenaaid, papieren omslag) 
Bron: Tiecelijn. Jaargang 16 · dbnl
1926 De jonge held van Haarlem. (jeugdverhaal)

Illustraties: Edmond van Offel.

 Antwerpen: L. Opdebeek. -47p.
s.a.
[1927]
Lea van den molen. (roman)

31 afleveringen
+ Prent ‘Op den kouter verhief zich een molen’
Vermeldt: Hierop volgt ‘De dochter van den Veroordeelde’.
Contich: Uitgaaf B.H. Hans. -495p.

Afmetingen: 26 x 18 (ingenaaid – geïll. omslag)
s.a. De dochter van de veroordeelde. (roman)

+ Prent ‘Marcella Dufour was met vriendinnen in een restaurant’.
Vermeldt: Hierop volgt ‘De verborgen schat’
Contich: Uitgaaf B.H. Hans. -350p.

Afmetingen: 25.50 x 17.50 (ingenaaid – geïll. omslag)
s.a.
[1927]
B.G.
De verborgen Schat. (roman)

+ Prent ‘De kleine was in diepe slaap’
Vermeldt: Hierop volgt ‘De Jonkvrouw van den Eikenhof’.
Contich: Uitgaaf B.H. Hans. -415p.

Afmetingen: 25 x 17.50 (ingenaaid – geïll. omslag)
s.a.
[1927]
De jonkvrouw van de Eikenhof. (roman)

+ Prent ‘De notaris kwam door het hek’
Vermeldt: Hierop volgt ‘Een huwelijk in de Gevangenis’.
Contich: Uitgaaf B.H. Hans. -509p.

Afmetingen: 26 x 18 (ingenaaid – geïll. omslag)
 s.a.
[1927]
Een huwelijk in de gevangenis. (roman)

In 30 (afleveringen)
+ Prent ‘In de streek werd veel kant gemaakt’
Contich: Uitgaaf B.H. Hans. -491p.

Afmetingen: 25.50 x 17.50 (ingenaaid – geïll. omslag)
1927  Broederliefde. Edward en Frans van Raemdonck. (oorlogsboek) Antwerpen: Lode Opdebeek. -20p.

Afmetingen: 26.50 x 18 (geniet – geïll. omslag)
1927 De witte hoeve. (Het liefdesdrama op de witte hoeve)

Bevat: Het vergaan van Schoonvelde, Lijs de melkboerin, Jan Bart en de hovelingen, Een geheimzinnige brief.
Contich: Boekhandel B.H. Hans, Huis Guido Gezelle. -127p.

Afmetingen: 19 x 13 (ingenaaid)
1928 De smokkelaar en andere verhalen.

Illustraties: Edmond van Offel.
Antwerpen: Lodewijk Opdebeek. -140p.
s.a.
[1928]
BB
Keizer Karel in Vlaanderen of de dochter van de tapijtwever. (roman)

In 16 (afleveringen)
+ Prent ‘Er waren officieren in de stad’
Vermeldt: Hierop volgt ‘De Opgeeischten’.
Contich: Uitgaaf B.H. Hans. -246p.

Afmetingen: 25 x 17 (ingenaaid – geïll. omslag)
s.a.
[1927]
De opgeeischten. (roman)

+ Prent ‘De Dochter van Mijnheer Bergelena’
Vermeldt: Hierop volgt Het Zwarte Huis’
Nota: s.a. B.B. 1928
Contich: Uitgaaf B.H. Hans. -392p.

Afmetingen: 26 x 17 (ingenaaid – geïll. omslag)
 1928
Brink
en B.B.
Het zwarte huis. (roman)

+ Prent ‘Te Gent’
Vermeldt: Hierop volgt ‘Het Beleg van Antwerpen’
Contich: Uitgaaf B.H. Hans. -185p.

Afmetingen: 25 x 17 (ingenaaid – geïll. omslag)
 s.a.
[1929]
Brink
Het Beleg van Antwerpen of de Liefde voor Louise. (roman)

+ Prent ‘Moeder en kinderen bleven alleen’
Vermeldt: Hierop volgt ‘Tweemaal gestorven’
Contich: Uitgaaf B.H. Hans. -329p.

Afmetingen: 24.50 x 17 (ingenaaid – geïll. omslag)
s.a.
[1929]
Tweemaal gestorven. (roman)

+ Prent  ‘In de kapel’
Vermeldt: Hierop volgt ‘De Jonkvrouw van Wynendaele’
Contich: Uitgaaf B.H. Hans. -366p.

Afmetingen: 25 x 17 (ingenaaid – geïll. omslag)
s.a. De jonkvrouw van Wijnendale ( = De gemartelde jonkvrouw).

Vermeldt: Hierop volgt ‘De liefde van den Zwerver’
Contich: Uitgaaf B.H. Hans. -366p.

Afmetingen: 25 x 17 (ingenaaid – geïll. omslag)
s.a. De liefde van de zwerver. (roman)

+ Prent ‘Rosa’
Contich: Uitgaaf B.H. Hans. -480p.

Afmetingen: 25 x 17 (ingenaaid – geïll. omslag)
s.a.
voor 1928 B.G.
Door West-Vlaanderen (reisboek) 1ste deel. Contich: Boekhandel B.H. Hans, Huis Guido Gezelle. –(80)p.

Afmetingen: 20.50 x 15 (ingenaaid – geïll. omslag)
 s.a. Laura van de vuurtoren. (roman)

+ Prent ‘Dan luidden de klokken in zee’
Met vermelding: Hierop volgt ‘Het kruis aan de beek’
Contich: uitgave B.H. Hans. –414p.

Afmetingen: 23 x 17 (ingenaaid – geïll. omslag)
s.a.
[1927]
Het kruis aan de beek. (roman)

+ Prent ‘De oude man begon te weenen’
Met vermelding: Hierop volgt Het gebed van een moeder’
Contich: uitgave B.H. Hans. –443p.

Afmetingen: 25 x 17 (ingenaaid – geïll. omslag)
s.a.
[1927]
Het gebed van een moeder. (roman) = Gekluisterde liefde (vrijbuiter)

+ Prent  ‘Tante begijntje te Mechelen’.
Met vermelding: Hierop volgt ‘Martha’s liefde’
Contich: uitgave B.H. Hans. –543p.

Afmetingen: 25 x 17 (ingenaaid – geïll. omslag)
s.a.
[1927]
Brink
Martha’s liefde.(roman)

In 37 afleveringen
+ Prent ‘De Schelde voor Antwerpen’
Met vermelding: Hierop volgt: ‘Het huis op de heide’
Contich: uitgave B.H. Hans. –588p.

Afmetingen: 25 x 17 (ingenaaid – geïll. omslag)
1928
Brink
Het Huis op de Heide. (roman)

+ Prent ‘Voormalig kasteel te Itegem’
Met vermelding: Hierop volgt ‘Het Tweede Huwelijk’
Contich: Uitgave B.H. Hans. –492p.

Afmetingen: 25 x 17 (ingenaaid – geïll. omslag)
s.a.
[1928]
Het Tweede Huwelijk. (roman)

+ Prent ‘Zigeuners’
Met vermelding: Hierop volgt ‘De Vliegende Hollander’
Contich: Uitgave B.H. Hans. –527p.

Afmetingen: 25 x 17 (ingenaaid – geïll. omslag)
 s.a.
[1928]
De vliegende Hollander. (roman)

In 39 (afleveringen)
+ Prent ‘Er was een schip gestrand’
Met vermelding: Hierop volgt ‘In Eer Hersteld’
Hans Abraham 3 Contich: Uitgave B.H. Hans. –623p.

Afmetingen: 24 x 16.50 (ingenaaid)
 s.a. In Eer Hersteld. (roman)

+ Prent ‘Arnoldus abdij te Oudenburg.’
Contich: Uitgave B.H. Hans. –128p.

Afmetingen: 26 x 17.50 (ingenaaid – geïll. omslag)
s.a.
[1928]
De zaak van Beernem Onderzoek en Proces De rol der Pers Nog ’t geheim van Beernem. (gerechtelijke document) Contich: Uitgave B.H. Hans. –63p.

Reeks: A. Hans Bibliotheek
Afmetingen: 26.50 x 17.50 (geniet)
Boekdrukkerij R. Bracke Van Geert Baesrode.
s.a.
[1928]
Nog ’t geheim van Beernem. (gerechtelijk document)

Afzonderlijke uitgave
Contich: Uitgave B.H. Hans. –25p.

Afmetingen: 23 x 16 (geniet – geïll. omslag)
Boekdrukkerij R. Bracke – Van Geert Baesrode.
s.a.
[1928]
De Bloem van Woudshove (novelle)

+ Prent   ’t was zaterdagavond’
Contich: Uitgave B.H. Hans. –47p.

Afmetingen: 23 x 16
Boekdrukkerij R. Bracke – Van Geert Baesrode.
1927-1928 De Heks van de Kemmelberg. (roman)

In 23 afleveringen van zondag 8 oktober 1927 tot 11 maart 1928.
Brussel: Uitgever J. Hoste 105-107 Emile Jacqmainlaan. -365p.

Afmetingen: 25.50 x 17.50 (ingenaaid – 2 kolommen)
1928 De wilde ruiter of Magda’s verborgen leven. (boeiende roman)

Kan ‘Ware liefde bevatten’ (4 afleveringen)
Contich: Uitgave B.H. Hans. –176p.

Aflevering nr. 11
Afmetingen: 25.50 x 17   (ingenaaid – 2 kolommen)
 s.a.
[1928]
 Ware Liefde. (roman) Contich: Uitgave B.H. Hans. –112p.

Aflevering Nr. 7
Afmetingen: 23.50 x 15   (ingenaaid)
 s.a.
[1928]
De zwarte vrouw. (roman)

24 (afleveringen)
+ Prent ‘Winter te Brugge’
Kontich: Uitgave B.H. Hans. –384p.

Afmetingen: 25 x 17   (ingenaaid – geïll. omslag)
s.a.
[1928]
BB
De Gek van den Molenberg. (roman) = Twee meisjes en een man.Nota: 1927 Brink; Kontich: Uitgave B.H. Hans. –448p.

Afmetingen: 25.50 x 16.50 (ingenaaid – geïll. omslag)
s.a. Het geheim van Roode Geert. (roman)

+ Prent ‘Frans de knecht’
Contich: Uitgave B.H. Hans. –139p.

Afmetingen: 25 x 17   (ingenaaid)

UITGAVEN 1930 TOT AAN ZIJN DOOD IN 1939

1930 Het spook in de duinen. (roman)

Vanaf aflevering nr 3 van 19 januari 1930, tot aflevering 31 van 2 augustus 1930.
Iedere aflevering eindigt met een verhaal en een grapje – De vergissing van de advokaat – Een eigenaardige Vergissing – De Komediant – Onafscheidbaren – De Golven van de Zee en van de Liefde – Het Modenmaakstertje – De Geheimzinnige achtste vervolg en slot (Emiel Callant) – Het wiegelied – Het Tafellaken met de Handteekeningen – De Inbreker – Zijn kind.
+ Prent ‘ Gij weet dat ik van u houd, Carlo’
Brussel: Uitgever J. Hoste 105-107 Emile Jacqmainlaan. -464p.

Afmetingen:25 x 17.50 (ingenaaid – 2 kolommen)
1930 Guido Gezelle.

Onder pseudoniem JAN VERBEKE
 Antwerpen: Lodewijk Opdebeek. -30p.
1931 Albrecht RodenbachOnder pseudoniem JAN VERBEKE  Antwerpen: Lodewijk Opdebeek. -30p.
1932 De tweede moeder. (roman)

In 36 afleveringen: vanaf 19 december 1931 Nr 51 & 52; 2 januari – 20 augustus 1932 nrs 1 – 34.
Vanaf afl. nr 11 tot nr 14 (kosteloos bijvoegsel bij het Rijk der Vrouw) en vanaf Nr 15 tot Nr 33 eindigt met De Arme nicht van A. Hans (22ste vervolg) Op de laatste aflevering na eindigt iedere aflevering met Grapjes.
Brussel: Uitgever J. Hoste 105-107 Emile Jacqmainlaan. -573p.

Afmetingen:25 x 17.50 (ingenaaid – 2 kolommen)
1932
-1933
De strandloopster.  (roman)

In 20 afleveringen:
Van 27 augustus 1932 (Nr 35) tot 31 december 1932 (Nr 53) en 7 januari 1933 (Nr 1).
Van Nr 35 De Arme Nicht van A. Hans (24ste vervolg) tot Nr 44 (23 ste vervolg en einde)
Van Nr 45 tot Nr 49 Het Kruisje Jan Cleppe (4de vervolg)
Van Nr 50 (1932) tot Nr 1 (1933) Vader en Zoon.
Op de laatste na eindigt iedere aflevering met Grapjes.
+ Prent ‘Ik ben bang, sprak het meisje’
Brussel: Uitgever J. Hoste 105-107 Emile Jacqmainlaan. -319p.

Afmetingen:24.50 x 17.50 (ingenaaid – geïll. omslag)
1934 Het huwelijk van Cecile (roman) Brussel: Uitgever J. Hoste 105-107 Emile Jacqmainlaan. -352p.

Afmetingen:2 5.50 x 18 (ingenaaid – 2 kolommen)
1934 Havenschuimers. (roman) Gent: Boekhandel Van Rysselbergh & Rombaut, Kouter 1. -415p.

(Algemeen Depot van het Willemfonds)
Uitgave van het Oswald Schampelaerefonds Nr 5
Afmetingen: 20.25 x 13.75 (ingenaaid – geïll. omslag)
 s.a.
[1934]
Het geheim van de Torenhoeve. (roman)

In 18 afleveringen bevat de novelle ‘Liefde en Plicht’
+ Prent  ‘De torenhoeve’
Contich: Uitgave B.H. Hans. -284p.

Afmetingen: 23 x 15 (ingenaaid – geïll. omslag)
 s.a.
[1935]
Het eenzame huis. (roman)

In 28 afleveringen.
+ Prent ‘Wie is daar klonk het van…’
Kontich: Uitgave A. Hans Van Der Meulen en Kinderen. –(887)p.

Reeks: A. Hans Roman uitgave
Drukkerij R. B racke – Van Geert, Wetteren.
Afmetingen: 20.50 x 14.50
s.a.
[1936]
De gouvernante van het Torenhof. (roman)

+ Prent ‘Een roman uit Veurne Ambacht’
Volgens John Rijpens is de plot bedacht door Abraham Hans, maar de verhaallijn, de stijl, personages en dialogen wijzen op Annie Hans. (Rijpens, Inkt in de papafles p.111)
Kontich: Uitgave A. Hans Van Der Meulen. –128p.

Afmetingen: ??   (ingenaaid – geïll. omslag)
1936 Het geheim van het Riethuis. (roman)

Bijvoegsel bij het Rijk der Vrouw. 49ste jaargang van Nr 13 (28 maart) tot Nr 43 (24 oktober 1936)
+ Prent ‘Ze merkten niets’
Brussel: Uitgever J. Hoste 105-107 Emile Jacqmainlaan. -494p.

Afmetingen:25 x 18 (ingenaaid – geïll. omslag)
s.a.
[1937]
De gouvernante van het Lindenhof. (roman) Contich: Uitgave A. Hans Van Der Meulen (Antwerpsche Steenweg). –1024p.

Afmetingen: 21 x 15 (ingenaaid – geïll. omslag)
1937
B.B.
en
Brink
Grietje van den Visscher. (roman) GRAUW Kontich: Uitgave A. Hans -Van Der Meulen. -478p.

Afmetingen: 20.50 x 14.50 (ingenaaid)
Drukkerij Standaert – Van Steene Nieuwstraat 26, Maldegem.
1937
-1938
Zijn eenige dochter.(roman) 1. Deel of 2. Deelen GRAUW

1 Deel
+ Prent ‘Lina de huishoudster’ Afmetingen: 20.50 x 15 (ingenaaid) -959p. (30 afleveringen – 23 dec 1937 tot 14 juli 1938)
2 Deelen
Deel I 24 afleveringen 765p.
Deel II tot 48 afl. pp 769-1533 – 23 dec1937 tot 17 nov 1938
Kontich: Uitgave A. Hans -Van Der Meulen. -478p.

Reeks: A. Hans Romanweekblad in feuilletonvorm.
Afmetingen: 20.50 x 15 (ingenaaid)
1938
-1939
De zwerver van het Olmenhof.

In 27 afleveringen van 27 november 1937 tot 21 mei 1939. Iedere feuilletonaflevering eindigt met een autobiografisch verhaal “Uit mijn leven”.
Kontich: Uitgave A. Hans -Van Der Meulen en kinderen -864p.

Reeks: A. Hans Romanweekblad in feuilletonvorm.
Afmetingen: 20 x 14.50 (ingenaaid)
1938
BB.
en
Brink
Bloedgeld. (roman)

+ Prent ‘Hun hoeven stonden…’
Bevat: De jonge dode (pp 281-283) en De pelsjas (pp. 284-288).
Contich: B.H. Hans -288p.

Afmetingen: 25 x 17 (ingenaaid)
1938
BB.
en
Brink
De dochter van het Wilgenhof. (roman)

De Bloem van Woudhove + Prent ‘’t was zaterdagavond’
Bevat ook: De dochter van de bouwkundige (pp. 1-9) – Hooge liefde (pp. 1-47) – Nog ’t Geheim van Beernem (pp. 1-47)
Met vermelding: Hierop volgt ‘Hooge Liefde’
Contich: B.H. Hans -195p.
Afmetingen: 25 x 17 (ingenaaid)
s.a.
[1938]
Hooge liefde. (roman) =Bedrogen op haar huwelijksdag     De Schorpioen.

14 afleveringen.
+ Prent ‘Wel Florent, zijt gij naar Holland geweest ?’
Contich: B.H. Hans -224p.

Afmetingen: 25 x 17 (ingenaaid)
s.a.
[1939]
De vier huwelijken. (roman)

+ Prent ‘ Heeren op de gezondheid’
Met vermelding: Hierop volgt ‘De Jonkvrouw van Lindendale.
Kontich: Uitgave A. Hans -Van Der Meulen en kinderen -717p.

Afmetingen: 20.25 x 14.25 (ingenaaid – geïll. omslag)
s.a. De jonkvrouw van Lindendale. (roman)

In 20 afleveringen.
+ Prent ‘ Vrij dan maar op, hoonde hij
Met vermelding: Hierop volgt ‘Het recht van Ellen’
Kontich: Uitgave A. Hans -Van Der Meulen en kinderen -640p.

Afmetingen: 20 x 13.50 (ingenaaid)
s.a. Het recht van Ellen. (roman)

In 20 afleveringen.
+ Prent ‘Ellen bleef onder boomen staan’
Kontich: Uitgave A. Hans -Van Der Meulen en kinderen -(640)p.

Afmetingen: 20.50 x 14.25 (ingenaaid)
s.a.
B.B.
[1939]
De lelie van Schoonvelde. (roman)

Nota: 1939 Brink
Kontich: Uitgave A. Hans – Van Der Meulen (Antwerpsche Steenweg, 69). –334p.

Afmetingen: 20.50 x 15 (ingenaaid)
 s.a.
B.B.
[1939]
Over berg en dal. (roman) GRAUW

(Heruitgegeven in 1982)
Nota: 1939 Brink
Wetteren: Drukkerij R. Bracke. –(403)p.

Afmetingen: 20.50 x 14.75 (ingenaaid)
 s.a.
B.B.
[1939]
De liefde voor Jacqueline. (roman) GRAUW

+ Prent ‘Het was haar laatste dag hier’
Met vermelding: Hierop volgt ‘Het Offer van Paula’
Nota: 1939 Brink
Kontich: Uitgave A. Hans – Van Der Meulen. -954p.

Afmetingen: 20.50 x 15 (ingenaaid)
s.a.
B.B.
[1939]
Het offer van Paula. (roman)

Met vermelding: Hierop volgt ‘Ida’s Geheim’
Nota: 1939 Brink
Uitgave: s.n. Brinkman vermeldt Uitgave: A. Hans – Van Der Meulen. -829p.

Afmetingen: 20.50 x 15 (ingenaaid)
s.a.
B.B.
[1939]
Ida’s geheim. (roman) GRAUW

In 24 afleveringen.
Met vermelding: Hierop volgt ‘Het recht van Emma’
Nota: 1939 Brink
Kontich: Uitgave A. Hans – Van Der Meulen. -767p.

Afmetingen: 20.50 x 15 (ingenaaid)
s.a. Het recht van Emma. (roman)

In 32 afleveringen.
Met vermelding: Hierop volgt’ De drie dochters van Leliedaal’
Kontich: Uitgave A. Hans – Van Der Meulen (Antwerpsche Steenweg). –1024p.

Afmetingen: 20 x 14.50 (ingenaaid)
s.a.
B.B.
[1939]
De drie dochters van Leliedaal. (roman)

In 35 afleveringen.
Met vermelding: Hierop volgt ‘De Weeze van het Kraaienhof’
Nota: 1939 Brink
Contich: Uitgave A. Hans – Van Der Meulen (Antwerpsche Steenweg Kontich). -1119p.

In 1 deel of in 2 delen uitgegeven.
Afmetingen: 20.25 x 14.75 (ingenaaid)
Eerste deel: + prent / -576p.
Tweede deel: Prent ‘Vera’s aankomst op Markensteen’ / 577-1119p.
 s.a.
B.B.
[1939]
De Weeze van het Kraaienhof. (roman) GRAUW

33 afleveringen in 1 deel.
Met vermelding: Hierop volgt ‘Valentine’s keuze’.
Nota: 1939 Brink
Kontich: Uitgave A. Hans – Van Der Meulen. (Antwerpsche Steenweg). -1054p.

Afmetingen: 20.50 x 14.50 (ingenaaid)
 s.a.
B.B.
[1939]
Valentine’s keuze. (roman)   GRAUW

In twee delen.
Eerste deel: + Prent ‘ Valentine zag er lief uit’ / 576p.
Tweede deel: + Prent ‘Vrouw Verhage ging door een achterstraat’ / 577-1119p.
Nota: 1939 Brink
Kontich: Uitgave A. Hans – Van Der Meulen. -1119p.

Afmetingen: 20 x 14.75 (ingenaaid)
s.a.
B.B.
[1939]
De schoone toneelspeelster. (roman)In 22 afleveringen van nr 1 – Nr 22.Met vermelding: Hierop volgt ‘Het meisje van den buiten’Nota: 1939 Brink Uitgave: s.n. Brinkman vermeldt (Uitgave: A. Hans – Van Der Meulen Kontich). -703p.

Afmetingen: 20.50 x 15 (ingenaaid)
s.a.
B.B.
[1939]
Het meisje van den buiten. (roman) GRAUW

In 11 afleveringen van Nr (1) tot Nr. 11
Met vermelding: Hierop volgt ‘De Vondelinge’
Contich: A. Hans – Van Der Meulen. –(349)p.

Afmetingen: 20.50 x 15 (ingenaaid)
s.a.
B.B.
[1939]
De vondelinge. (roman) GRAUW

In 18 afleveringen.
+ Prent ‘Ik laat u niet aan een ander’
Uitgave (A. Hans – Van Der Meulen Contich). –(576)p.

Afmetingen: 20.50 x 15
s.a.
B.B.
[1939]
ook
1939 Brink
Mona van het Zonnehuis. (roman)   GRAUW

In 2 delen
Eerste deel: + Prent ‘Op een lentedag had Frank, Carla zijn liefde’ / 544p.
Tweede deel: + Prent ‘In een dorp kwamen de menschen uit’ / 545-(1088)p.
Volgens John Rijpens geschreven door ANNIE EN HELENA HANS (Rijpens, Int in de papfles, p. 92)
Contich: Uitgave A. Hans – Van Der Meulen. -1088p.

Afmetingen: 20.25 x 14.50 (ingenaaid)
 s.a.
B.B.
[1939]
De pleegzoon. (roman) GRAUW

+ Prent ‘Geertje’
Nota: 1939 Brink
Kontich: Uitgave A. Hans – Van Der Meulen. (Antwerpsche Steenweg). -616p.

Afmetingen: 20.25 x 15 (ingenaaid)
s.a.
B.B.
[1939]
Een verborgen leven. (roman)

Nota: 1939 Brink
Contich (Kontich): Uitgave A. Hans – Van Der Meulen. –(864)p.

Afmetingen: 20.50 x 15 (ingenaaid)
s.a.
B.B.
[1939]
De zwarte ridder. (roman) GRAUW

In 2 delen
Eerste deel: + Prent / 704p.
Tweede deel: + Prent ‘Vader Blok vertoefde in de kamer van zijn nog…’ / 705-1565 p.
Nota: 1939 Brink
Contich (Kontich): Uitgave A. Hans – Van Der Meulen. –1565p.

Afmetingen: 20.25 x 14.75 (ingenaaid)
s.a.
B.B.
[1939]
De weg naar het geluk. (roman)

In 2 delen
Eerste deel: + Prent ‘Gertrude ik meende dat gij bij uw…’ / -640p.
Tweede deel: Prent ‘De slede gleed tusschen de’ /641-(1277)p.
Nota: 1939 Brink
Contich (Kontich): Uitgave A. Hans – Van Der Meulen. –1277p.

Afmetingen: 20.25 x 14.75 (ingenaaid)

POSTUME UITGAVEN

1939 Verbroken banden. (roman)

Bevat eveneens: De onverhoopte redding van W. Hans (pp 493-504) en ‘Martha’s Wraak van Helena Hans (pp 505 – (512).
+ Prent ‘ Willem nam zijn stok, groette zijn   moeder en liep…)
Kontich: Uitgave A. Hans -Van Der Meulen en kinderen -492p.

Reeks: A. Hans Romanweekblad in 14 afleveringen van 16 juli 1939 tot 22 oktober 1939
Afmetingen: 20.50 x 14.50 (ingenaaid)
s.a.
[1939]
De gemartelde jonkvrouw (roman) = De Jonkvrouw van Wijnendale.

In 16 afleveringen.

Kontich: Uitgave A. Hans -Van Der Meulen en kinderen -(511)p.

Afmetingen: 20 x 15 (ingenaaid – geïll. omslag)
 s.a.
B.B.
[1941]
 De bruid van de smokkelaar. (roman) Kontich: Uitgave A. Hans -Van Der Meulen en kinderen -573p.

Afmetingen: 20.50 x 15 (ingenaaid)
1943 De goede strijd.

Roman van A. Hans bewerkt door ANNIE HANS.
Omslagontwerp van T. Dagnelie
Brussel: Uitgeverij Wilco (Groendreef 67). -208p.

Afmetingen: 18 x 13 (ingenaaid)
Drukkerij Herrebout N.V. Brugge
s.a.
[1949]
De stem van het bloed. (roman)

In 28 afleveringen.
+ Prent  ‘Ik zie u toch zo gaarne’
Met vermelding: ‘Anne Marie’s Huwelijk’ volgt
Kontich: Uitgave A. Hans -Van Der Meulen en kinderen -(896)p.

Afmetingen: 20.50 x 14.50 (ingenaaid – blauwe omslag)
s.a.
[1950]
Anne Marie’s Huwelijk. (roman)

In 16 afleveringen.
+ Prent ‘Je hoeft niets te vrezen zei De Winter’
Kontich: Uitgave A. Hans -Van Der Meulen en kinderen -511p.

Afmetingen: 20.50 x 15 (ingenaaid – geïll.omslag)
s.a.
[1950]
Het huwelijk van Gilbert Sarnia. (roman)

In 32 afleveringen.
Bevat de novelle ‘Pierette’ (pp 1016-1021).
Kontich: Uitgave A. Hans -Van Der Meulen en kinderen -1021p.

Afmetingen: 20 x 15 (ingenaaid – geïll. omslag)
s.a.
[1950]
De liefde van Irma. (roman)

In 17 afleveringen.
Kontich: Uitgave A. Hans -Van Der Meulen en kinderen -520p.

Afmetingen: 20 x 15 (ingenaaid – geïll. omslag)
s.a.
[1950]
Elzie, het bedrogen meisje. (roman) De kapel in het Bosch.

In 12 afleveringen.
Gent: Uitgave Innova. -366p.

Afmetingen: 20 x 14 (ingenaaid – geïll. omslag)
 s.a.
[1950]
 Linda, de verstoten wees. (roman) Gent: Uitgave Innova. -366p.

Afmetingen: 20.75 x 14.25 (ingenaaid – geïll. omslag)
 1950
-1951
Het eenzame graf. (roman)

In 29 afleveringen van (15-12-50 tot 22-6-1951)
Kontich: N.V. Uitgeversmaatschappij Hans-Willem Hans. -928p.

Verantwoordelijke uitgever Willem Hans 63 Antwerpsche Steenweg Kontich.
Afmetingen: 20 x 14 (ingenaaid – geïll. omslag)
1950 De koning der zeeschuimers. (verhaal)

In 12 afleveringen.
Bevat: Een helper in nood.
Kontich: N.V. Uitgeversmaatschappij Hans. – 512p.

Verantwoordelijke uitgever Willem Hans 63 Antwerpsche Steenweg Kontich.
Afmetingen: 20 x 14.50 (ingenaaid – geïll. omslag)
1953 Alles om jou Martha (roman) = Over Berg en Dal

In 11 afleveringen van 24-10-52 tot 03-01-53.
Met vermelding: Hierop volgt ‘Om haar Eer’
Kontich: N.V. Uitgeversmaatschappij Hans. – 352p.

Verantwoordelijke uitgever Willem Hans 63 Antwerpsche Steenweg Kontich.
Afmetingen: 20.50 x 15 (ingenaaid – geïll. omslag)
1953 Om haar Eer. (roman)

In 6 afleveringen van 9-1-53 tot 13-2-53
Kontich: N.V. Uitgeversmaatschappij Hans. – 121p.

Verantwoordelijke uitgever Willem Hans 63 Antwerpsche Steenweg Kontich.
Afmetingen: 20.50 x 15 (ingenaaid – geïll. omslag)
1953 Het meisje uit het zwarte huis (roman) Kontich: N.V. Uitgeversmaatschappij Hans. – 159p.

Verantwoordelijke uitgever Willem Hans 63 Antwerpsche Steenweg Kontich.
Afmetingen: 20.50 x 15 (ingenaaid – geïll. omslag)
1953 Het liefdesdrama op de witte hoeve (roman) = Witte Hoeve.

In 6 afleveringen 27-3-53 tot 1-5-53
Vermelding: Hierop volgt ‘Een bewogen tocht’
Kontich: N.V. Uitgeversmaatschappij Hans. – 192p.

Verantwoordelijke uitgever Willem Hans 63 Antwerpsche Steenweg Kontich.
Afmetingen: 20 x 14.50 (ingenaaid – geïll. omslag)
 1953 Liefde en strijd in donkere dagen (roman) 2 delen

Deel 1: 17 afleveringen -544p.
Deel 2: tot 24 afl. en dan stopt het vermelden van de afleveringen 1112p.
Kaft: Uitgeverij Bracke Wetteren.

Prent van titelblad: Uitgeverij A. Hans -Van Der Meulen en kinderen Kontich.
Achter iedere aflevering staat: N.V. Uitgeversmaatschappij Hans. Verantwoordelijke uitgever Willem Hans 63 Antwerpsche Steenw. Kontich.
Afmetingen: 20 x 14.50 (ingenaaid)
1954 Het nachtmeisje (verhaal)

In 5 afleveringen van 30-4-54 tot 28-5-54
Kontich: Uitgeversmaatschappij Hans. Verantwoordelijke uitgever Willem Hans 63 Antwerpsche Steenw. Kontich.
1955 De misdaad van een stiefmoeder. (roman)

In 6 afleveringen van 25-3-1955 tot 16-6-1955
Kontich: Uitgeversmaatschappij Hans. -191p.

Bestellingen kunnen ook gedaan worden bij Hans Jordaenstraat, 1 Kontich.
Afmetingen: 20 x 15 (ingenaaid – geïll. omslag)
1955 De bende van Bakelandt. (roman)

Onder pseudoniem JAN VAN CONTICH
Illustraties: Johan Verdijck
1953: eerder uitgegeven in 56 wekelijkse afleveringen bij Het Laatste Nieuws van 29 augustus 1953 tot 19 september 1954 -672pp.
1970: herwerkte uitgave bij L Opdebeek in twee delen (1. De duivelsknechten – 2. Het mes valt)

Antwerpen: L. Opdebeek. – 2delen.

ingenaaid – zachte geïllustreerde kaft)

feuilleton

1963 Het geheim van de verpleegster. (roman) Brussel: Uitgever J. Hoste 105, Em Jacqmainlaan. -406p.

Losse afleveringen in Het Rijk der Vrouw
Afmetingen: 25.50 x 17 (geniet – geïll. omslag)
1982 De Vlaamse Boskerel. (volksroman)

Bewerkt door Jan Marchau.
Omslag en typografie: Studio DNB.
Omslagillustratie: Rudy Vantilborgh (Ruvanti)
Oorspronkelijk uitgegeven in 1913 als ‘De Vlaamsche Boskerel’ door J. Hoste te Brussel.

Antwerpen/Amsterdam: Helios NV. -208p.

Afmetingen: 22 x 14.80 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft).
Uitgegeven ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van zijn geboorte.

1992 De witte vrouw. (roman)

Bewerkt door Daniël Walraed
Horebeke: “Abraham Hans v.z.w. Korsele, 43; Uitgave Protestants Historisch Museum. -269p.

Afmetingen: 24 x 16 (gelijmd)
Gedrukt door VITA te Zingem
Beperkt oplage 500 exemplaren
2010 De Gek van de Molenberg. (roman)

September 1923: verscheen voor het eerst tussen januari en als feuilleton in Het Laatste Nieuws.
1929: in boekvorm uitgegeven, maar daarbij werden diverse en zelfs belangrijke passages weggelaten.
2010: 2de druk. Dankzij de samenwerking tussen het Protestants-Historisch Museum Abraham Hans, het Abraham Hans Genootschap en het Liberaal Archief werd de integrale tekst weer samengebracht, getranscribeerd en aangepast aan de hedendaagse spellingsregels.
2011: 3de druk
 Hans Abraham 2  Horebeke, Protestants-Historisch Museum Abraham Hans / Abraham Hans Genootschap / Liberaal Archief. -687p.
2015 ’t Maagdeke van Mesen. Roman uit de oorlog.

Colofon: Dit boek is de allereerste boekuitgave van de roman “’t Maagdeke van Mesen. Roman uit de oorlog” (1919) van Abraham Hansen werd uitgegeven door het Protestants-Historisch Museum Abraham Hans te Horebeke en het Liberaal Archief te Gent.
De tekeningen in het boek komen uit de originele uitgave in afleveringen. Om druktechnische redenen werden de oorspronkelijke onderschriften behouden.

Horebeke:  Protestants-Historisch Museum Abraham Hans / Abraham Hans Genootschap / Liberaal Archief. -403p.

Afmetingen: 24 x 17 (ingenaaid)
Idee en coordiatie: Daniël Walraed ‘Abraham Hans Museum,en Luc Pareyn (Liberaal Archief)
Transcriptie: Nancy Criel (Liberaal Archief)
Tekstaanpassingen: L. Lejeune (Abraham Hans Museum)
Eindredactie Arnold de Jonge (Abraham Hans Museum)
Opmaak en druk: Fin Graphic Group, Oostkamp