home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

De Tière, Nestor

Maakt deel uit van:

Nestor de Tière

Eyne (bij Oudenaarde) 16 augustus 1856 – Vorst (bij Brussel) 28 september 1920

Nestor de Tière (eig.Nestor Jan Baptiste Detheire), grondlegger van het realisme in het Vlaamse toneel

Was de succesvolste en meest gespeelde dramaturg van het einde van de 19de eeuw in zijn land.

Aanvankelijk romanticus, – breekt hij onder invloed van het realisme van de Franse auteur Alexandre Dumas fils.

– met de gezwollen stijl van het melodrama

 

BIOGRAFIE

16 Augustus 1856: Geboren te Eyne, bij Oudenaarde.  Zijn vader was schrijnwerker/bouwmeester van beroep, een om zijn kennis veel gevraagd  ambachtsman, zijn moeder huisvrouw

1864: Toen de Tière acht jaar oud was verhuizen zijn ouders naar Aalst en later naar Gent, waar hij leer­ling wordt aan de « beroepsafdeeling » van het Koninklijk Athe­neum.

AL VROEG EEN VOORLIEFDE VOOR LITERATUUR

1874:  Op achttienjarige leeftijd wordt hij lid van de Gentse afdeling van ’t Willemsfonds, en laat hij in menig Vlaams tijdschrift liederen en versjes verschijnen waarvan sommigen door Julius Vander Meulen en Karel Miry op muziek werden gesteld.

Na zijn schoolcarrière werkt hij een drietal jaren als notarisklerk in de studie van notaris Emiel Soinne te Gent.

 • Hij laat gedichten en artikels van allerlei aard verschijnen in tal van dag- en weekbladen, in jaarboekjes en tijdschriften, o.a. in : De Stad Gent, ’t Verbond van Aalst. De Eendracht, De Vlaamsche Kunstbode, De Toekomst, De Nederlandsche Dicht­en Kunsthalle, enz., enz.

Wordt ook lid van de Zetternamskring. Daar maakt hij kennis met August Hendrickx, die evenals hij ambities koestert om richting toneel een carrière op te zetten.  Hendrickx zal beroemd blijspelschrijver worden. De Tière  zal evolueren naar bekend schrijver van toneeldrama’s. Beiden zijn vernieuwend en brengen het realisme in de Vlaamse toneelgeschiedenis binnen.

1880: Verhuist een derde maal met de familie, dit­maal naar Brussel, waar hij aan de slag kan in het vertaalafdeling van Theophiel Coopman, bij het ministerie van Spoorwegen. Ook August Hendrickx was daar werkzaam. Een jaar daarna gaat hij over naar de ‘Dienst der Internationale Ruilingen’.

1880 – 1890:  DE DEBUUTJAREN

1880: Bij Ad. Wesmael-Charlier te Namen verschijnt een bundeltje Gymnastische Liederen en Lyrische Kinder-tooneelen, waarvan G. Lagye, kort na de verschijning een Franse vertaling maakt.

1880: Samen met August Hendrikx schrijft hij het toneelwerk Roosje van den veldwachter. Het is een stuk waarin hij zich nog plooit naar de gangbare code en conventies, maar met heel wat scenische kwaliteiten en – inhoudelijk – behoorlijk wat sociale elementen. Het werd veelvuldig gespeeld.

Maar De Tière evolueert: halfzachte sociale incidenten (Zieleketens, 1882) en abstract pacifisme (Vorstenplicht, 1883) worden al snel gevolgd door een voorkeur voor thema’s als slechte opvoeding, speelzucht, schriftvervalsing, moord en zelfmoord (Raymond van Alten, 1883), seksueel wangedrag en dubbele moraal (Elza, 1886).

1882: Zieleketens, het eerste eigen werk van De Tière wordt gunstig onthaald.  Het is een klein huiselijk drama, een zedentafereeltje in één bedrijf.

 • Inhoud: Baas Coene en Anna, zijn vrouw, vieren hun gouden brui­loft; vijftig jaar lang hebben zij steeds het beste huwelijk uitge­maakt. Hun dochter, Martha, en haar man, Pol, hebben dit treffend voorbeeld niet gevolgd en tussen hen is er gestadig kra­keel. Hun zoontje en de feestelijke stemming van de gouden brui­loft verzoenen hen dan eindelijk toch ».

1883: Vorstenplicht is een didactische comedie. een toneelschets waarin De Tière de filosofische en sentimentele thesis ontwikkelt, dat de oorlog maar gewettigd is door een aanval, waardoor de onschendbaarheid van het vaderland in gevaar wordt gebracht.

 • Franse vertaling van Gustave Lagye ; ook een Franse vertaling van L Ceulebroeck.
 • De Antwerpenaar, Amatus Van der Biest, (1850-1912), leverde eind 1908 een vertaling af in het Esperanto – Devo de Rego – (verschenen in het dubbelnummer  1ste en 2de  van de 1ste jaargang van het Maandblad : Belga Esperantisto,  uitgegeven bij Jozef Buerbaum te Antwerpen, – werd ook afzonderlijk gedrukt.
 • Op 22 December 1892 werd het werk opgevoerd in de Vlaamse schouwburg te Brussel, in aanwezigheid van Hare Ma­jesteit, de Koningin der Belgen en van prinses Clementina.
 • 1910: ten tonele gebracht in Den Haag als herinnering aan de opening van het Vredecongres in die stad.
 • We vonden ook bronnen ( oa D’hondt) waarbij ditzelfde thesisstuk ter gelegenheid van Congressen in het Esperanto werd opgevoerd voor een overtalrijk en zeer cosmopolistisch publiek, namelijk te Ant­werpen, in augustus 1911, te Spa op 11 Mei 1913 en te Brussel, op 23 Mei 1920.

1890: DE WENDING NAAR  HET REALISME

1890: Realistische tendensen worden in zijn werk zichtbaar. Van nu af aan poogt hij de maatschappij te weerspiegelen zoals ze is en niet zoals ze zou moeten zijn.

 • Met ‘Honger’ (1891) zien we een beginnend realist aan het werk die ter wille van de echtheid geen concessies meer doet om de ruwe taal te verzachten.
 • Tot deze periode behoort ook ‘De Spiegel’ (1891), dat bekroond werd met de staatsprijs (1889-1891).

Hetzelfde jaar waarin Honger van de pers komt, brengt De Tière een paar blijspelen van ongelijke waarde, namelijk : De stoel van Napoleon, een eenvoudige grap, stevig gebouwd, een stuk dat recht op zijn doel afgaat en de niet geringe verdienste heeft gezond en hartelijk te doen lachen, en DE GROLPOT, het andere, gaat merkelijk breder en mag gerust een karakter­studie heten.

1892-1896:  PERIODE VAN MEESTERSCHAP – INTERNATIONALE DOORBRAAK

1892-1896:  Periode van meesterschap waarin hij de grauwe ondertoon van de menselijke drift uittekent en definitief afscheid neemt van de romantische toneeltraditie.

 • Liefdedrift (1892), Roze Kate (1893), Wilde Lea (1894) en Eene misdadige (1896) zijn ernstige pogingen om de niets ontziende duidelijkheid van het naturalisme te bereiken. De boeren die hij ten tonele voert zijn geen doorsneemensen zoals we ze later bij Cyriel Buysse of Lodewijk Scheltjens  zullen tegenkomen. Het zijn uitzonderingstypen die verteerd worden door rauwe passie.

1893: Roze Kate geeft het Vlaamse drama zijn eerste echte monsterhit: in 1910 wordt dit sombere stuk vol ruw geweld, passie en drift voor de duizendste keer opgevoerd.

 • Inhoud: Evert heeft het meisje van zijn dromen gevonden in Roze Kate, zijn broers Jacob en Simon zijn hier erg jaloers om. Dan gebeurt er totaal iets onverwachts: hun vader overlijdt. De moeder van de jongens trouwt opnieuw en zorgt er voor dat haar zoons de erfenis van hun vader mislopen. Jacob en Simon zijn hierdoor zo verbitterd dat ze een plan smeden om hun moeder te vermoorden. Als het gebeurd is wijst al het bewijsmateriaal naar de broer Evert die niet in het complot zat. Het lijkt erop dat Roze Kate een sluw spel speelt om de jongens van hun erfenis af te helpen.
 • De oorsprong van het stuk ligt in een waar gebeurd verhaal, Een afschuwelijke moedermoord in een klein, rustig dorpje uit het land van Aalst. De rechterlijke debatten over deze tragische gebeurtenis werd door de media met gretigheid opgepikt en tot in de minste bijzonderheden gepubliceerd.

Roze Kate wordt een succesnummer zowel in het buitenland als hier te lande:

 • Roze Kate gaat in première in oktober 1893, met Julia Cuypers in de titelrol, te Brussel.
 • Het Brusselse Alhambra lokte volle zalen met de Franse vertaling door J. Verbeeck en Mathy…
 • Schitterende bij­val ook in oktober 1910 te Antwerpen waar het na zestien speelseizoenen, zijn 1000e opvoering mocht beleven.
 • In Engeland blijft Roze Kate vier maand lang op de affiche en wordt nadien nog in verschillende andere steden opgevoerd in een vertaling van Wilson Barett, die het stuk de titel The sledge hammer
 • Honderden malen komt Roze Kate op het podium in Ne­derland en overwint er de koele afstandelijkheid die het toneelpubliek daar gewoonlijk ten toon spreidt.
 • In Chicago wordt Roze Kate opgevoerd, namelijk op 10 Maart 1912 !

1896: Te midden van al dat dramatisch geweld komt plots een luchtig lachspel: Pietje! Comedie in één bedrijf.

« Pas getrouwd en dolverliefd hebben de echtgenoten een aangename verrassing voor mekaar in petto: ze hebben elk een kanarievogel aangekocht. Een kleine vergis­sing maakt dat die vredelievende vogeltjes twist en stoornis brengen in het jonge huishouden. Gekijf, geween,  wanhoop… Gelukkig allemaal van kor­te duur. Beide tortelduifjes vallen welhaast teder in elkaars armen en zoenen elkaar eindeloos lief wanneer de waarheid aan het daglicht komt. »

1896: Ernstiger opnieuw is het stuk Een misdadige

 • De Tière betitelt het stuk : de lijdensgeschiedenis van een jonge vrouw — hier een Vlaamse boerendochter — die in haar eerlijke verwachtingen bedrogen, buiten alle huwelijksbanden, moeder wordt, — de geschiedenis van velen. — De samenleving verontschuldigt de schaamteloze verleider, laat hem straffeloos rondlopen. Maar de het gestichte onheil vraagt verantwoording, straf en boete…. En de laffe verleider krijgt loon naar werken: hij wordt gedood door dezelfde hand die hem in volle onschuld eens liefdevol streelde…

1896-1919: OPERA of LYRISCH TONEEL zoals dat toen heette  – SAMENWERKING MET COMPONIST JAN BLOCKX

Van af 1896 moeten wij een reuzensprong maken van 23 jaar, namelijk tot 1919, willen we nog een paar eenakters van De Tière aantreffen.

In de tussentijd legt hij zich toe op het schrijven van libretto’s voor opera’s op muziek van Jan Blockx (1851 – 1912). Blockx en De Tière zullen een hecht duo vormen en samen een vijftal opera’s creëren .

 • 1896, Herbergprinses, een spel van de stad: de ondergang van een kunstenaar, die bij een herbergdeerne opgaat in zinnelijke liefde en daarmee de sprankels van zijn genie uitdooft.
 • 1901, De Bruid der Zee, een spel van de kust: de treurige geschie­denis van het vissersmeisje van wie de bruidegom op zee is vergaan, krankzinnig wordt en zich in de bruisende golven werpt om haar minnaar in de diepte te gaan vervoegen.
 • 1908, Baldie, veranderd in Liefdelied (1911), een spel van den buiten, de geschiedenis van een zinnelijk, hebzuchtig kasteelheer, die door de liefde geraakt, vertedert, overwonnen wordt en opgaat in een bredere gevoelskring: in liefde tot de mensheid. Een soort triptiek, waarvan elk deel verscheidenheid van on­derwerp en omlijsting meebrengt.
 • 1903, De Kapel, half realistisch en half mystiek, een ly­risch tafereel in één bedrijf

1900:, De Tière wordt. als letterkundige, ridder en, in 1912, officier in de Leopoldsorde; in 1919 kreeg hij zijn bevordering als Commandeur in de Orde van de Kroon

1906: Het gemeentebestuur van Schaarbeek-Brussel geeft, zijn naam aan een van de nieuwe straten van de gemeente, « voulant honorer les lettres belges et rendre hommage au talent de De Tière » zegt het besluit van het Schepencollege.

In het Josaphat park werd een standbeeld van de auteur opgericht (klik op Bestand:Nestor de Tière – Parc Josaphat – Schaerbeek.JPG …

1912: Verfilming van zijn stuk Roze Kate.

NA DE OORLOG 1914-1918

1919: Het allerlaagste is een schets – de tekst omvat slechts 25 pagina’s – van onfrisse oorlogstoestanden.

 • « Frank Geertsen, bouwmeester, klaagt verraderlijk zijn ambt­genoot Hardijns bij de bezettende Duitse Overheid aan. De reden: kleinzielige wraak, misnoegen, afgunst, tal van oorzaken die niet in verhouding zijn met de verschrikkelijke gevolgen van de laffe aanklacht, namelijk de jarenlange verbanning of de dood­straf! — Hardijns wordt gefusilleerd !. Speelsgewijs wordt Frank, in zijn huisgezin door Eefje, zijn dochtertje, als de verklikker aangewezen. Geïsoleerd, verwenst, verafschuwd, beladen met de schuld van het lage, het allerlaagste wat verzonnen kan worden, — de naamloze aan­klacht, — wordt Frank door de grootvader maar één middel tot verzoening aangeboden: zelfmoord.»

In hetzelfde jaar brengt De  Tière nog een tweede kort oorlogsdrama God zegent de wapens. Dood en gruwel alom op het toneel. De Tière reageert hiermee op ruwe wijze tegen de rampzalige oorlogsretoriek waarbij beide vijanden zich op de goedgunstigheid van dezelfde God beroepen.

 “Vijandige volken, wederzijds te hooren verkondigen: God zegent de wapens, klinkt aanmatigend, klinkt vermetel. Waarom God in den strijd mengen, Hem, door zijn zegeningen, doen deel­nemen aan menschenslachting, Hem plaatsen in een zee van dam­pend bloed ? God is liefde !”

In de inleiding schrijft De Tière:

« Deze ruwe schets van te weinig vooropgestelde oorlogswan­bedrijven vergt geen boekentaaltje, geen conventioneele tooneel-kieschheid. Te veel abeligheden zijn geschied om er, met huichelende in­schikkelijkheid, een sluier over te werpen; die akeligheden moe­ten — zonder schroom — aan ’t Volk in volste naaktheid vertoond, opdat, in het diepste van zijn wezen, onuitroeibare afschuw én voor den Duitschen overweldiger, én voor den Oorlog ontsta: tafereelen met fletse kleuren hebben daartoe geen macht. ’t Volk moet willen de vernietiging van alle militarisme. De leus zij. Weg met den oorlog! »

1920: Zijn allerlaatste tekst ’t Was op eersten januari. Huiselijk spel, is een hommage aan zijn moeder. Hij brengt er de laatste gelukkige ogenblikken en de dood van zijn eerbiedwaardige en onvergetelijke moeder in een « gevoelvol en innig huiselijk tafereeltje »

28 september 1920: Nestor de Tière overlijdt te Vorst (Brussel)

EPILOOG.

Tot op heden is er belangstelling voor zijn werk.

1958: De bruid der zee: opera : [uitzending 18 december 1958] / van Jan Blockx ; tekst : Nestor De Tière ; algemene muzikale leiding : Frédéric Devreese ; televisiebewerking en realisatie Francine Bruylants ; produktie Dries Waterschoot. [Brussel] : BRT Culturele en educatieve uitzendingen

1991: Zijn toneelstuk ‘Wilde Lea’ kwam opnieuw in de aandacht begin jaren negentig van de 20e eeuw door de bewerking door de Blauwe Maandagcompagnie – nu Het Toneelhuis – in een regie van Luk Perceval en met o.m. Els Dotttermans en Lucas Van den Eynde.

September 2009: voert het RO Theater in Rotterdam zijn toneelstuk ‘Honger’ op, in de regie van de jonge regisseur Sarah Moeremans. Er wordt gespeeld door o.a. Gijs Naber en Hannah van Lunteren.

 

MEER OVER DE TIERE

 • M. Sabbe, L. Monteyne, H. Coopman Thz., Het Vlaamsch tooneel inzonderheid in de xixe eeuw (1927);
 • Th. de Ronde, Toneellevens in Vlaanderen door de eeuwen heen (1930);
 • L. Monteyne, Een eeuw Vlaams toneelleven (1936).

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Frank Peeters, “Te zijn of niet te zijn”. Toneelletterkunde en theaterpraktijk als manifestatie van burgerlijke beschaving. In: Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde in de 19de eeuw, deel 3. Gent, KANTL 2003. 308-309;
 • D’Hondt Valerius, Nestor de Tière de baanbrreker van het realisme op het Vlaamsch tooneel: proef van bio-bibliographische documentatie, 1921. Antwerpen: L.J. Janssens en Zonen. -240p.  Elektronisch beschikbaar via Delpher

 

BIBLIOGRAFIE & FILMOGRAFIE

Deze bibliografie bevat 4 rubrieken

 1. Chronologisch overzicht van de werken
 2. Beknopt overzicht alfabetisch op titel
 3. Filmografie
 4. Nestor de Tière in vertaling

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Universiteitsbibliotheek – Katholieke Universiteit Leuven.

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1880 Vijf en twintig liederen ter begeleiding der Gymnastische oefeningen in jongens- en meisjesscholen volgens de methode Docx, door het Belgisch Gouvernement aangenomen.

Getoonzet door Edgard De Hoon. Gedicht door Nestor Detière / ontworpen door B. de Guchtenaere . Eerste Reeks
Namur: imp. et lib. Ad. Wesmael-Charlier . -76p.

Afmetingen: 20 x 12
1882:Vertaald in het Frans door H. Patigny als Vingt-cinq chants pour exercices gymnastiques à l’usage des écoles des deux sexes, d’après la méthode Docx.  Namur : Imprimerie de Ad. Wesmael-Charlier, libraire-éditeur, 1882
1880 Roosje van den Veldwachter. Drama in drie bedrijven. (theatertekst)

Auteurs: G. Hendrickx & Nestor de Tière.

1895: Uitgave bij Janssens te Antwerpen.
1907: Uitgave bij G., J. en E. Janssens te Antwerpen als Nr 299 van de Vlaamsche tooneelverzameling, reeks voor gemengde rollen.
1925: 4de , gansch omgewerkte uitgave bij Uitgeversfirma L. J. Janssens & Zonen te Antwerpen.

Brussel: We J. -H.  Dehou en zoon, Drukkers-Uitgevers. Groot-Eilandstraat, 6. -44p.

Afmetingen:17 x 10.50 (ingenaaid)
Reeks: Bibliotheek van geprimeerde tooneelwerken, n° 26)

1881 De holblokken, tooneelspel in één bedrijf, naar het fransch van Edmond Duesberg.

Oorspronkelijke titel: Les Sabots (1880)
Bewerking en vertaling Nestor de Tière.
Herdrukken:
1894: Uitgave bij L. J. Janssens & Zonen, Drukkers-uitgevers te Antwerpen. in de reeks Vlaamsche Tooneelverzameling van L. Janssens & Zonen voor gemengde rollen nr 64.
1899: 2de druk bij Gebroeders Janssens, Antwerpen in de reeks Tooneelfonds Jos. Janssens. – Antwerpen; vol. 161.
1926: 3de druk bij L.J. Janssens & Zonen, Antwerpen

Brussel: We J. -H.  Dehou en zoon, Drukkers-Uitgevers. Groot-Eilandstraat, 6. -26p.

Reeks: Bibliotheek van geprimeerde tooneelwerken, n° 33
1882 Zieleketens, tooneelspel in éen bedrijf. (theatertekst)

1896: 2de druk bij Gebroeders Janssens, Antwerpen.
1907: 3de druk bij Gebroeders Janssens, Antwerpen.
1911: 4de druk bij Gebroeders Janssens, Antwerpen.
1926: 5de druk bij L.J. Janssens & Zonen, Antwerpen

Brussel: We J. -H.  Dehou en zoon, Drukkers-Uitgevers. Groot-Eilandstraat, 6. -28p.

Reeks: Bibliotheek van geprimeerde tooneelwerken, n°38.
Afmetingen: 17 x 11.60

1883 Vorstenplicht: tooneelspel (als thesis) in één bedrijf. (theatertekst)

1891: Vertaald in het Frans door L. Ceulemans als Devoir de roi : pièce en 1 acte Imprimerie Michel Ceyssens, Hasselt. -19p. (afmetingen: 17.50 x 11.50 (geniet)
1896: 2de editie bij Janssens, Antwerpen.
1911: 3de editie bij Janssens te Antwerpen (reeks: Tooneelwerken / Tière, De, Nestor. – Antwerpen, 1900 – 1913; vol. 1911: 1)

Brussel: We J. -H.  Dehou en zoon, Drukkers-Uitgevers. Groot-Eilandstraat, 6. -27p.

Afmetingen: 18 x 11.70 ingenaaid)
Reeks: Nederlandsche bibliotheek van geprimeerde tooneelwerken, n°43 (8ste reeks, 1ste aflevering)

1883 Raymond van Alten. Drama in 3 bedrijven.

Bekroond in den prijskamp uitgeschreven door het Nationaal Tooneel van Brussel.
1926: 4de herziene uitgave bij Uitgeversfirma L. J. Janssens & Zonen, Antwerpen
Brussel: We J. -H.  Dehou en zoon, Drukkers-Uitgevers. Groot-Eilandstraat, 6. -60p.

Reeks: Bibliotheek van geprimeerde tooneelwerken, n°46
1884 Bloemeken, drama in drie bedrijven. (theatertekst)

Eerste opvoering door de Koninklijke Maatschappij De Morgenstar, den 25 Mart 1884, in den Alhambra te Brussel.
1910: 4de herziene uitgave bij Gebr. Janssens te Antwerpen. Afmetingen 20 x 14.
1926: uitgave bij Gebr. Janssens

Brussel: Michiel Dehou, Drukker uitgever.  -54p.

Afmetingen: 15 x 10
Reeks: Bibliotheek van geprimeerde tooneelwerken, 9e reeks, 2e aflevering, n° 50

 

1885 Het Rouwkleed, dramatisch schouwspel in éen bedrijf. (theatertekst)

Eerste opvoering door de Koninklijke Maatschappij “De Morgenstar”, den 30 Maart 1885, in den Alhambra te Brussel.

Herdrukken:
1897: 2de uitgave bij Gebroeders Janssens, Antwerpen –  Tooneelfonds Jos. Janssens. – Antwerpen; vol. 118.
1904: 3de uitgave bij Gebroeders janssens – Tooneelwerken / Tière, De, Nestor. – Antwerpen, 1900 – 1913; vol. 1904: 1.
1920: 5de uitgave bij Gebroeders Janssens te Antwerpen. Nota: op de cover staat ‘vierde druk’- op de  titelpagina staat vijfde, herziende uitgave’.
1925: 6de uitgave bij L.J. Janssens & Zonen, Antwerpen.

Brussel: We J. -H.  Dehou en zoon, Drukkers-Uitgevers. Groot-Eilandstraat, 6.  -27p.

Reeks: Bibliotheek van geprimeerde tooneelwerken, 9e série, 5e livr. ,N° 53.
Vertaling:
1908:  Vertaald naar het Frans door Jules Vanroy, als La Robe de deuil, pièce en 1 acte, en vers Adaptation musicale de Gaston Waucampt. Uitgever: Imprimerie-Lithographie Denis Kremer, Ixelles, Bruxelles. -22p.
Rond 1920 werd de franse tekst op muziek van Fernand Goeyens tot opera verwerkt. De Koninklijke Opera van Luik en Koninklijke Vlaamse Opera in Antwerpen brachten het op het podium.
1886 Elza, comedie in vier bedrijven. (theatertekst)

Het stuk werd voor de eerste maal vertoond door de Koninklijke maatschappij De Ware Vrienden van Hasselt.
1899: 2de editie bij Janssens te Antwerpen (reeks: Tooneelfonds Jos. Janssens. – Antwerpen; vol. 159) -95p.
1910: 3de editie bij Janssens te Antwerpen (reeks Tooneelwerken / Tière, De, Nestor. – Antwerpen, 1900 – 1913; vol. 1910: 4) -95p.
1926: 4de editie bij Janssens te Antwerpen.

Hasselt: W. Klock, drukker van het provinciaal Bestuur. -78p.

Afmetingen: 18 x 12 (ingenaaid)

Nota: uitgegeven in één band samen met Het Vondelingsken en Bonpapa.

1886 Het Vondelingsken, comedie in éen bedrijf (Eene studie in den volkstrant).

Het vondelingsken werd geschreven ter gelegenheid van het vijf-en-twintigjarig jubelfeest als tooneelspeelster, van Mevrouw Lodewijk Daenens
Het stuk werd voor de eerste maal vertoond door de Koninklijke maatschappij De Ware Vrienden van Hasselt.

Hasselt: W. Klock, drukker van het provinciaal Bestuur. -26p.

Afmetingen: 18 x 12 (ingenaaid)
1917: Tweede, gansch omgewerkte uitgave van “Het Vondelingsken” onder nieuwe titel: Op de vroegmarkt. Tooneelspel. Eén bedrijf. (uitgever: Gebroeders Janssens, opvolger Lod.-Jos. Janssens,  Antwerpen.)

1886 Bonpapa. Blijspel in drie bedrijven. (theatertekst)

1918: 2de gansch verbeterde uitgave bij Uitgeversfirma Gebr. Janssens, Antwerpen -77p.

 

Hasselt: W. Klock, drukker van het provinciaal Bestuur. -93p.

Afmetingen: 18 x 12 (ingenaaid)
In de reeks Vlaamsche tooneel-verzameling Firma Gebroeders Janssens nr 10 der 36ste reeks voor Gemengde rollen.

1887 Liefdevonkjes / Tooneelspel.

Schaerbeek : imp. Van Doorslaer-Verbeken. 15p.

Overgedrukt uit Flandria.
Afmetingen: 16 x 10.20
1889 Hermina, drama in vijf bedrijven. (theatertekst)

1900: Heruitgave bij L. Janssens’ Zonen  te Antwerpen (reeks Gezamenlijke Tooneelwerken / Tière, De, Nestor. – Antwerpen, 1900 – 1913; vol. 1900: 2) – p.

Hasselt: W. Klock, drukker van het provinciaal Bestuur. 122p + 4 pagina’s bladmuziek voor ‘Koor achter de schermen en  voor ‘Lentelied’ een gedicht van Antheunis.  Muziek van Joost De Mol.

Afmetingen: 18 x 12 (ingenaaid)

1889 Moederhert, drama in 4 bedrijven. (toneel)

Dit drama werd, in den jongsten kampstrijd, uitgeschreven door de Noordstar van Brussel, met den 2den prijs bekroond.
1900: 2de herziene uitgave bij G. J. & E.  Janssens Drukkers-Uitgevers (Firma L. Janssens’ Zonen.
1910: 3de herziene, definitieve uitgave bij Gebroeders Janssens te Antwerpen
Hasselt: W. Klock, drukker van het provinciaal Bestuur. -116p.

Afmetingen: 16.50 x 11 (ingenaaid)
  1910 3de druk

1890 Seva Rutsaert, de wolvin uit ’t Zwartbosch. (toneel)

Tooneelen uit den Boerenoorlog. Drama in 5 bedrijven en 8 tafereelen.
1910: heruitgave bij Gebroeders Janssens, Antwerpen. (Vlaamsche Toneelvereniging Janssens, 24e reeks, nr. 288)
Hasselt: W. Klock, drukker van het provinciaal Bestuur. -186p.
1891 Gedichten van Nestor de Tière.

Opgedragen “Aan Emanuel Hiel”
1923: 2de editie bij Gust Janssens, uitgever te  Antwerpen. Met portretfoto’ s op titelblad en bij elke afdeling. Met pentekening van E Van Offel op de cover.
Bevat: Eerste reeks (gedichten vóór 1891) Tweede uitgave; tweede reeks (gedichten na 1891) met daarin Kinderversjes, Varia, Onder ons. Afmetingen 22 x 14.50 (ingenaaid)

2de uitgave

Hasselt: W. Klock, drukker van het provinciaal Bestuur. -188p.

Afmetingen: 18 x 13.50
Nota bij 2de druk: “De vijf honderd exemplaren der “Gedichten” verschenen in 1891 werden, dank zij vooral de tooneelwereld, in eenige maanden uitverkocht. Mijn vriend Gust Janssens bezorgt er nu den tweeden eenigszins gewijzigden druk van, met toevoeging van de gedichten sinds 1891 geschreven”.

1891 De stoel van Napoleon, blijspel in één bedrijf. (theatertekst)

Voor de eerste maal opgevoerd door de Koninklijke Maatschappij De Ware Vrienden van Hasselt.
1900: 2de uitgave bij Gebroeders Janssens in de reeks Tooneelwerken / Tière, De, Nestor. – Antwerpen, 1900 – 1913; vol. 1900: 3

Hasselt: W. Klock, drukker van het provinciaal Bestuur. -52p.

Afmetingen: 17.50 x 11 (ingenaaid)

1891 De grolpot, comedie in éen bedrijf. (toneel)

1900: Heruitgave bij L. Janssens’ Zonen  te Antwerpen (reeks Gezamenlijke Tooneelwerken / Tière, De, Nestor. – Antwerpen, 1900 – 1913; vol. 1900: 1) -54p.
1925: 2de editie bij L J Janssens & Zonen te Antwerpen. -54p.

Hasselt: W. Klock, drukker van het provinciaal Bestuur. -52p.

Afmetingen: 17.50 x 11.50

1891 Een spiegel, drama in drij bedrijven. (toneel)

Werd met goud bekroond in den XIIe driejaarlijkschen Staatswedstrijd (1889-’91)
Eerste opvoering, den 27 October 1891, in den Vlaamschen Schouwburg, door de Morgendstar.
Werd in ’t Fransch ‘vertaald door Jules van Roy.
Heruitgaven:
1898: 2de uitgave bij Gebroeders Janssens teAntwerpen – Tooneelfonds Jos. Janssens. – Antwerpen; vol. 142.
1910: 3de uitgave bij Gebroeders Janssens – Tooneelwerken / Tière, De, Nestor. – Antwerpen, 1900 – 1913; vol. 1910: 1
Hasselt: W. Klock, drukker van het provinciaal Bestuur. -98p.

Afmetingen: 16.70 x 11

1891 Honger ! Dramatisch schouwspel in één bedrijf. (theatertekst)

In het Frans vertaald door  Gustave Lagye.
1901: Uitgave bij Gebroeders Janssens te Antwerpen.
1912: 4de uitgave bij Gebroeders Janssens te Antwerpen – Tooneelwerken / Tière, De, Nestor. – Antwerpen, 1900 – 1913; vol. 1912: 1.
1926: 5de uitgave bij Janssens te Antwerpen

Hasselt: W. Klock, drukker van het provinciaal Bestuur. -54p.

Afmetingen: 17.30 x 11 (ingenaaid)

1892 Belsama. Treurspel tijdens den ondergang van het Druïdendom 60-61 jaar na J.-Chr., in 5 bedrijven en 6 tafereelen. (toneel)

Zangen getoonzet door Frans Van Herzeele.
Antwerpen: L.-J. Janssens & Zonen, s. a. Jezusstraat 17. – X + 126p.

Afmetingen: 21.50 x 15.50 (ingenaaid)

1892 Liefdedrift. Drama in vier bedrijven. (theatertekst)

1913: 3de uitgave bij Gebroeders Janssens te Antwerpen – Tooneelwerken / Tière, De, Nestor. – Antwerpen, 1900 – 1913; vol. 1913: 1.
1925: 4de uitgave bij Janssens te Antwerpen

Hasselt: W. Klock, drukker van het provinciaal Bestuur. -130p.

Op 28 Maart 1892 greep te Brussel de eerste opvoering van Liefdedrift plaats.

1893 Roze Kate, het treurspel der smeden in 5 bedrijven en 6 tafereelen. (toneel)

1895: Roze Kate : nieuwe vijfde bedrijf en aantekeningen betreffende toe te brengen wijzigingen aan de vier eerste bedrijven. -Uitgave W. Klock, Hasselt.
1910: 3de uitgave bij Gebroeders Janssens – Tooneelfonds Jos. Janssens. – Antwerpen; vol. 229 – Tooneelwerken / Tière, De, Nestor. – Antwerpen, 1900 – 1913; vol. 1910, 2.
1925: 4de uitgave bij Gebroeders Janssens – Tooneelfonds Jos. Janssens. – Antwerpen; vol. 229

Hasselt: W. Klock, drukker van het provinciaal Bestuur. -167p.

Eerste vertooning door den Vlaamschen Schouwburg van Brussel, den 1ste October 1893

1895

1894 Wilde Lea. (toneel)

1913: 2de uitgave bij Gebroeders Janssens – Tooneelfonds Jos. Janssens. – Antwerpen; vol. 229 – Tooneelwerken / Tière, De, Nestor. – Antwerpen, 1900 – 1913; vol. 1913, [2]

Antwerpen: Gebroeders Janssens. -105p.

 

1894 Het brood, lyrische kindertooneelen.

Gedicht van Nestor Dé Tière ;
Muziek van Joost De Mol.
Le pain. Scènes lyriques pour enfants. Traduction Française de Gustave Lagye.
Namur: Wesmael-Charlier. -34p. Met muziek annotatie.
1895 Kinderoorlog. Kindertooneel.

Muziek van Joost de Mol
Guerre enfantine. Scènes pour garçons et fillettes. Traduction Française de Gustave Lagye.
Namur: Wesmael-Charlier. -40p. Met muziek annotatie.
1896 Eene misdadige. (toneel) Antwerpen: Gebroeders Janssens. -92p.

Première: September 1896, te Brussel, met Mevrouw Smith-Grader in de titelrol.

1896 Herbergprinses. Opera in drie bedrijven en vier tafereelen. (toneel)

Gedicht van Nestor de Tière. Muziek van Jan Blockx.
Het stuk speelt omtrent 1750 te Brussel.
Deze tweede uitgaaf – bevat samenvattend het verhaal met aangave van de bijhorende muziek.
Van dit boekje bestaat ook een Franstalige versie met als titel Princesse d’Auberge (vertaler niet bekend) eveneens uitgegeven bij De Nederlandsche boekhandel. Te Antwerpen 20p. 1903: Herbergprinses, zangspel in drij bedrijven en vier taferelen. Uitgaaf van G, J & L Janssens, Boekdrukkers Carnotstraat 147, Antwerpen. -71p.
Afmetingen: 17.40 x 9.10 (geniet) Tekstuitgave zonder muziek.
1915: De herbergprinses: opéra en trois actes et quatre tableaux. Van Hees, Amsterdam. (Nederlandsche handleiding voor de bezoekers van de Fransche opera. – Amsterdam; vol. 74) -20p.
 
de Tière 3

Antwerpen: De Nederlandsche boekhandel. -25p.

Afmetingen: 19 x 12.50 (geniet)
Gedrukt door J.-E. Buschmann, Antwerpen.Voor het eerst opgevoerd op 10 oktober 1896 in de “Nederlandsche Schouwburg” te Antwerpen in de afdeling “Lyrisch tooneel” onder het erevoorzitterschap van P Benoit.
Tot en met het speelseizoen 1962-1963 werd Herbergprinses in de K.V.O. liefst 202 keer uitgevoerd.de Tière 3a Uitgave 1903
1896 Pietje! Comedie in één bedrijf. (theatertekst)

Herdrukken:
1914:
Gewijzigde tweede uitgave bij: Gebroeders Janssens, opvolger Lod.-Jos. Janssens,  Antwerpen.-36p. in de reeks: Vlaamsche tooneelverzameling, nummer 10 der 35e reeks, gemengde rollen, volgnummer 418

Antwerpen: L. Janssens & Zonen, Drukkers-Uitgevers, Carnotstr., 125. -37p.

 Afmetingen: 17 x 12.50 (ingenaaid)
Reeks: Vlaamse Tooneelverzameling van L.Janssens & Zonen voor gemengde rollen 9de jg.  nr 104.

1896 Boerenkermis. Kindertooneel.

Muziek van Joost de Mol
Namur: Wesmael-Charlier. -56p.
1900
-1913
Tooneelwerken 20 volumes. Antwerpen: L. J. Janssens & Zonen.
1901 De bruid der zee. Lyrisch drama in drie bedrijven.

Libretto: Nestor de Tière. Muziek van Jan Blockx.
De handeling grijpt plaats, omtrent de helft der 19de eeuw, aan de Vlaamsche zeekust.
de Tière 2
tekstboekje
Antwerpen: Mij J & E Janssens, Carnotstraat, 147. -86p.

Afmetingen: 17.40 x 9.10 (geniet) Tekstuitgave zonder muziek. 
 • Wereldpremière 30 november 1901, Koninklijke Vlaamse Opera te Antwerpen: Adolfina van Elsacker (Kerlien); M. Judels-Kamphuizen (Djovita); Mr. De Ville (Arrie); en M.G. Wauquier (Free Kerdee), o.l.v. Jan Blockx.
 • Tot en met het speelseizoen 1962-1963 werd De Bruid der Zee in de K.V.O. liefst 131 keer uitgevoerd.
 • Franstalige creatie: 18 oktober 1902, Muntschouwburg te Brussel. Harriet Strasser (Kerlien); Charlotte Pacquot-d’Assy (Djovita); Ernest Forgeur (Arrie); Henry Dangès (Free Kerdee); Pierre d’Assy (morik). (in Franse vertaling door Gustave Lagye (La Fiancée de la Mer)

Verdere uitgaven:

1901: De Bruid der Zee. Lyrisch drama in drie bedrijven.  Fl. Duyse’s  thematische ontleding. Uitgave van G., J. & E. Janssens, boekdrukkers (firma Janssens’ Zonen) Afmetingen : 17.20 x 13 (ingenaaid)

     

1902:  Uitgave van de partituur De bruid der zee : lyrisch drama in drie bedrijven = La fiancée de la mer: drame lyrique en trois actes. Uitgeverij Heugel, Parijs. -251p.
Z d : 2de editie bij Janssens te  Antwerpen.
1906: 3de editie ibidem.
1958: tv-bewerking. De bruid der zee : Frédéric Devreese ; televisiebewerking en realisatie Francine Bruylants ; produktie Dries Waterschoot. [Brussel] : BRT Culturele en educatieve uitzendingen. -23p.

1902 De zeemanskinderen: dramatisch zanggedicht in 3 deelen = Scène maritime: pour enfants poème dramatique en 3 parties. Gent: De Vestel. -32p. (1partituur)

In: Heidebloempje: driemaandelijks tijdschrift. 2:1.1
1903 De kapel: een lyrisch toneel.

Muziek van Jan Blockx
Antwerpen: gebroeders Janssens. -24p.
1908 Baldie. Zangspel in drie bedrijven.

Gedicht van Nestor De Tière ; muziek van Jan Blockx.
 Antwerpen: gebroeders Janssens. -76p.

Afmetingen: 17.20 x 13.20 (ingenaaid)

1910 Seva Rutsaert. Tooneelen uit den Boerenoorlog van 1798. Volksdrama in 5 bedrijven en 7 tafereelen.

2e herziene uitgave van het stuk uit 1890
 Antwerpen: Gebroeders Janssens, opvolger Lod.-Jos. Janssens. -136p.

Reeks:  28e reeks, 8, Gemengde Rollen, 332

1911 Liefdelied, zangspel in drie bedrijven met een voorspel.

Gedicht van Nestor De Tière ; Muziek van Jan Blockx.
Antwerpen : Gebroeders Janssens, Drukkers-Uitgevers. -91p.

Afmetingen: 18.50 x 13.50 (ingenaaid)

1917 Op de vroegmarkt. Tooneelspel. Eén bedrijf.

Tweede, gansch omgewerkte uitgave van “Het Vondelingsken”
Antwerpen : Gebroeders Janssens, opvolger Lod.-Jos. Janssens. -16p.

Reeks: Vlaamsche tooneelverzameling, nummer 12 der 35e reeks, gemengde rollen, volgnummer 420.
1919 ’t Allerlaagste / Spel in één bedrijf.

Reeks: Vlaamsche tooneel =verzameling Firma Gebroeders Janssens, nummer 1 der 37e reeks voor gemengde rollen nr 433

Antwerpen: Uitgeversfirma Gebroeders Janssens- L. Joz  Janssens opvolger. -32p.

Afmetingen: 16.70 x 12.80

1919 God zegent de wapens / Spel in een bedrijf.

Reeks: Vlaamsche tooneel= verzameling Firma Gebroeders Janssens, nummer 6 der 37e reeks voor gemengde rollen, volgnummer 438.

Antwerpen: Uitgeversfirma Gebroeders Janssens- L. Joz  Janssens opvolger.. -29p.

Afmetingen: 16.70 x 12.80

1920 ’t Was op eersten januari. Huiselijk spel.

“Aan de nagedachtenis van vader en moeder.
Een spel vol gevoelstrillingen, dat alleen door fijnste schakeering de belangstelling kan gaande maken.”

De Tière

Antwerpen : L. J. Janssens & Zonen (Gebroeders Janssens), Jezusstraat, 17.  -24p.

Afmetingen: 19.50 x 13 (ingenaaid)
Reeks: L. J. Janssens’ & zonen tooneelbibliotheek, nr 441.

Gerangschikt volgens genre alfabetisch op titel

Toneel

 • ’t Allerlaagste / Spel in één bedrijf. (1919)
 • ’t Was op eersten januari. Huiselijk spel. ‘1920)
 • Belsama. Treurspel tijdens den ondergang van het Druïdendom 60-61 jaar na J.-Chr., in 5 bedrijven en 6 tafereelen. (1892)
 • Bloemeken, drama in drie bedrijven. (1884)
 • Bonpapa, blijspel in drie bedrijven. (1886)
 • De grolpot, comedie in éen bedrijf. (1891)
 • De holblokken, tooneelspel in één bedrijf, naar het fransch van Edmond Duesberg / door Nestor De Tière (1881)
 • De stoel van Napoleon, blijspel in één bedrijf. (1891)
 • Eene misdadige. (1896)
 • Een spiegel, drama in drij bedrijven. (1891)
 • Elza, comedie in vier bedrijven. (1886)
 • God zegent de wapens / Spel in een bedrijf. (1919)
 • Hermina, drama in vijf bedrijven. (1888)
 • Het brood, lijrische kindertooneelen.(1894)
 • Het Rouwkleed, dramatisch schouwspel in éen bedrijf. (1885)
 • Het Vondelingsken, comedie in éen bedrijf (1886)
 • Honger ! Dramatisch schouwspel in één bedrijf. (1891)
 • Liefdedrift. Drama in vier bedrijven. (1892)
 • Liefdevonkjes / Tooneelspel. (1887)
 • Moederhert, drama in 4 bedrijven. (1889)
 • Op de vroegmarkt. Tooneelspel. Eén bedrijf. (1917) Tweede, gansch omgewerkte uitgave van “Het Vondelingsken” (1886)
 • Pietje! Comedie in één bedrijf. (1896) & ((1914)
 • Raymond van Alten. Drama in 3 bedrijven. (1883)
 • Roosje van den veldwachter, drama in drie bedrijven / door August Hendrickx, et N. De Tière. (1880)
 • Roze Kate, het treurspel der smeden in 5 bedrijven en 6 tafereelen. (1893)
 • Seva Rutsaert, de wolvin uit ’t Zwartbosch. (1890) & (1910)
 • Vorstenplicht: tooneelspel (als thesis) in één bedrijf. (1883)
 • Wilde Lea. (1893)
 • Zieleketens, tooneelspel in éen bedrijf. (1882)

Muziekdrama’s (muziek: Jan Blockx)

 • Baldie. Zangspel in drie bedrijven. (1908)
 • De bruid der zee. Lyrisch drama in drie bedrijven. (1901)
 • De kapel: een lyrisch toneel. (1903)
 • De zeemanskinderen: dramatisch zanggedicht in 3 deelen (1902)
 • Herbergprinses. Opera in drie bedrijven en vier tafereelen. (1896)
 • Liefdelied, zangspel in drie bedrijven met een voorspel. (1911)

Poëzie

 • Gedichten (1891)

FILMOGRAFIE

6/4/1912 Roze Kate.   (Nederlandse stomme film)

 • Naar het toneelstuk van Nestor De Tière.
 • Regisseur:  Oscar Tourniaire.
 • Cast: Caroline Van Dommelen (Kate); Louis Van Dommelen (Everard); Jan Van Dommelen; Jef Mertens; Anton Roemer; Oscar Tourniaire; Ansje Van Dommelen-Kapper.
18/12/1958 De bruid der Zee : opera .

 • Muziek: Jan Blockx ; tekst : Nestor De Tière ;
 • Algemene muzikale leiding : Frédéric Devreese ;
 • Televisiebewerking en realisatie: Francine Bruylants ;
 • Produktie Dries Waterschoot[Brussel] : BRT Culturele en educatieve uitzendingen.
 • Uitzending 18 december 1958

 

NESTOR DE TIERE IN VERTALING

FRANS

 • Een Spiegel, vertaling door J. Van Roy.
 • Honger, vertaling door G. Lagye.
 • Roze Kate, vertaling van Emile Matthy en J. Verbeeck als Rose Kate : la tragédie des forgerons : pièce en quatre actes. Antwerpen: Janssens Frères. 1910 -125p.

        

 • Herbergprinses en De Bruid der Zee, vertaling van G. Lagye.
 • Rouwkleed verta­lingen   Mathy en Jules Van Roy, elk een aparte Franse vertaling La robe de deuil : pièce en un acte, en vers
  • De vertaling van Van Roy is uitgegeven bij Ixelles : Imprimerie-Lithographie Denis Kremer, 1908
 • De Kapel , vertaald door Paul Gilson. La Chapelle : page lyrique Jan Blockx ; poème flamand de Nestor De Tière ; paroles françaises de Paul Gilson
 • Liefdelied, vertaald door Ern. Closson.
 • Bonpapa, Vorstenplicht, beiden vertaald door Lagye.
 • Vorstenplicht, vertaald door Van Ceulebroeck als Devoir de roi : pièce en 1 acte. Hasselt : Imprimerie Michel Ceysens. -19p. 1891
 • Vingt-cinq chants pour exercices gymnastiques à l’usage des écoles des deux sexes, d’après la méthode Docx, vertaald door H. Patigny. Namur : Imprimerie de Ad. Wesmael-Charlier, libraire-éditeur, 1882

DUITS

 • Een Spiegel, Bon­papa, De Grolpot en Zieleketens vertaling door Von Ziegesar,
 • Vorstenplicht, Roze Kate vertaald door Kluchert,
 • De Bruid der Zee , vertaald door Melis en Henriette Marion, elk afzonderlijk.
  • Die Meeresbraut : Oper in drei Aufzügen Vertaald door Henriette Marion 48p. Ahns Operntext-Bibliothek. – Köln; vol. 92 Parijs: Heugel & Cie 1902

ITALIAANS

 • Herberg­prinses , vertaald door Tito Zanardelli.

ESPERANTO

 • Vorsten­plicht vertaald door A. Van der Biest, als Devo de reĝo: unuakta tezo. Antwrpen: Buerbaum 1908