home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Van Hecke, Firmin

Maakt deel uit van:

FIRMIN VAN HECKE

Ertvelde, 21 november 1884- Gent, 29 juli 1961

Een stille in den lande. Maar een dichter.

Bewonderaar en vertrouweling van Karel van de Woestijne.
Publiceerde hoofdzakelijk in tijdschriften, slechts een beperkt deel van zijn werk werd gebundeld uitgegeven.
Wellicht de  meest authentieke dichter van de Boomgaardgroep.

 

BIOGRAFIE

21 november 1884: Firmin Pieter Félix Van Hecke wordt geboren te Ertvelde. Zijn vader is daar gemeentesecretaris.

1895-1904: Zijn middelbare studies voltooit hij aan het Jezuïetencollege te Turnhout.

1904-1905: Studeert hij een jaar wijsbegeerte en letteren aan de Gentse universiteit, doch na één jaar stopt hij met zijn studie.

1905-1914: Hij wordt kantoorbediende op het gemeentehuis van zijn geboortedorp, met de bedoeling zijn vader later als gemeentesecretaris op te volgen.

Maar omstandigheden beslissen er anders over.

1906-1914: Dichter van de Boomgaard-generatie

Een aantal privé gebeurtenissen tussen 1906 en 1912 zullen hem zwaar treffen en zijn poëzie  beïnvloeden.

 • 1906: overlijden van zijn moeder
 • 1911: zijn broer Philibert, die in Congo aan een loopbaan werkte, werd door een luipaard gedood.
 • 1912: zijn 19-jarige zus Elvire overlijdt.

Maar in dezelfde periode zal hij ook zijn eerste literaire activiteiten ontplooien.

1906-1907: Medewerker van het tijdschrift ‘Vlaanderen’, waarin hij een aantal gedichten publiceert.

1907-1908: Publiceert gedichten in ‘Vlaamsche arbeid

1908-1909: Maakt deel uit van de redactie van ‘Nieuw Leven’ waarvan ook Gust van Hecke, Reimond Kimpe, Achiel Petitjean, Okt. A. Steghers, Jul. Verwest en voor Nederland M. Jongeneel lid waren.

Behalve gedichten levert hij twee kritische bijdragen, een over Leo van Puyveldes Albrecht Rodenbach en een over André de Ridders Pastoor Hugo Verriest.

1910-1911: Treedt toe tot de redactie van het tijdschrift ‘De Boomgaard’ (vanaf nr 9) ter vervanging van Gust van Roosbroeck. Hij draagt slechts drie gedichten bij, maar een half dozijn kritische stukjes o.m. een bespreking van P.C. Boutens Vergeten liedjes en Anne Salomons’ Verzen II.

Vanwege een meningsverschil met de redactie n.a.v. de Buysse-viering, zal hij de redactie opnieuw verlaten. Lees tevens: Contextueel – De Boomgaardgeneratie

1912: Bij C.M.B. Dixon en Co. Te Apeldoorn kwam zijn eerste bundel ‘Verzen’ van de pers, bezorgd door J. Greshoff in een oplage van 51 exemplaren. De bundel werd nog tweemaal (1925 en 1936) heruitgegeven telkens vermeerderd met enkele gedichten

1914: Wijkt bij het uitbreken van de Groote Oorlog uit naar Engeland waar hij soldaat wordt bij het Britse leger.

Hierover schrijft hij zelf: “ Ik zelf ben van daar uit in november ’14 naar Engeland uitgeweken, waar ik tot in april 1919 heb verbleven. Aangeworven als soldaat van 2de klas, omdat er geen 3de bestond, doch afgevaardigd als “secretaire de l’amirauté Française” te Cardiff (Wales). waar ik diende tot in 1918 om dan te worden verplaatst als privaat-secretaris bij Mr Fred Baxter, metaalnijveraar te Birmingham.Als soldaat teruggeroepen naar België in april ’19 om de Vlaamse “Legerbode” te helpen opstellen.” (Brief aan Bert Decorte dd 19 october 1959 gepubliceerd in: Monografieën over Vlaamse Letterkunde nr 33)

April 1919: Keert terug naar België.

1920-1950: een zuinig dichter en voltijds ambtenaar

Mei 1919: Te werk gesteld – hierin gesteund door Karel Van de Woestijne – bij het Ministerie van Oorlog

Begin 1920:  Tot opsteller benoemd bij het Ministerie van Kunst en Wetenschappen, bij Minister Jules Destrée tot oktober 1921.

1920: Redactielid van ‘Het Roode Zeil’. een Brussels literair-artistiek tijdschrift onder leiding van de ex-Boomgaarders, dat slechts een kort leven beschoren was, met name 9 afleveringen in het jaar 1920.

 • De individualistische en esthetiserende tendensen van Van Nu en Straks, die door De Boomgaard (1909-1910) waren doorgetrokken, werden nog overtroffen door Het Roode Zeil (1920) in het ideaal van een ‘decadent Vlaanderen’, doordrongen van dandyisme, kosmopolitisme en elegante onverschilligheid.
 • Behalve gedichten en kritische artikels levert hij een tiental bladzijden zeldzaam proza in, een evocatie van een herinnering uit zijn oorlogsverblijf in Engeland, waar hij ook zijn vrouw zou vinden. Naam van de bijdrage: In het Lake District.

Hij zal ook nog publiceren in ‘t Fonteintje, waarna hij zijn werk verspreidde over diverse grote en kleine tijdschriften, dag- en weekbladen.

1921: Redacteur-vertaler van het Vlaams beknopt verslag van de Senaat.

31 augustus 1921: Huwt met May Walker, die hij in Engeland tijdens de oorlog had leren kennen. Uit het huwelijk werden twee zonen geboren: Robert op 19 maart 1924 en Peter op 13 november 1927.

1921: Hij bewerkte ook de Beatrijslegende als libretto voor een lyrisch-dramatische compositie. De tekst ervan werd niet gedrukt.

1923: Benoemd – in opvolging van Karel Van de Woestijne – tot onderdirecteur van de Dienst Schone Kunsten en Letteren op het Ministerie van Onderwijs.

1925: Vermeerderde herdruk van ‘Verzen’ onder de nieuwe titel ‘Gedichten’. Aan de oorspronkelijke 26 gedichten werden er 32 nieuwe toegevoegd.

 • Bekroond met de vijfjaarlijkse staatsprijs.

1936: Derde vermeerderde herdruk van ‘Verzen’ onder de titel ‘Gedichten’ met toevoeging van 3 nieuwe gedichten.

 • De kernproblematiek, twijfel onrust en doodsgedachte, gerelativeerd door kalme wijsheid en berusting, blijft doorheen deze opeenvolgende uitgaven ongewijzigd. Wanhoop wordt gestileerd tot harmonie, de cultus van het schone (Artis sacerdos) blijft  onaangetast en de vermoeide stemmingslyriek uit de eerste uitgave kreeg een natuurlijk complement in enkele kwatrijnen op het carpe-diem motief.
 • De bundel eindigt met een grootse, rechtstreekse belijdenis, Carissimae, waarin het individuele in het algemeen menselijke en kosmische gevoel wordt opgenomen. (Rutten & Weisgerber pp. 248-249)

Na kabinetssecretaris te zijn geweest, wordt hij uiteindelijk directeur van voormelde dienst. Dit blijft hij tot zijn pensionering in 1947.

1947: Bekomt om gezondheidsredenen zijn pensioen

1951-1961

1951: Na een lange periode van stilzwijgen publiceert hij zijn tweede bundel  Lazarus.

 • Ondanks de grote tijdsspanne tussen beide bundels is er nauwelijks sprake van evolutie: het zgn. experimentalisme is aan Van Hecke voorbijgegaan. Hij schrijft na WOII, de nieuwe stromingen deden zich toch al gelden, nog steeds volgens hetzelfde klassieke stramien als tevoren.
 • Van Hecke wordt niet gedreven door het streven naar vormvolmaaktheid, maar geeft in zijn poëzie vooral uiting aan twijfel en metafysische onrust

Vanaf 1951 brengt Firmin van Hecke met zijn vrouw en hun beider vriendin de herfst en de winter door te Cademario, in de vallei van de Tessino , Zwitserland. Hij moet sterk op zijn gezondheid letten en het soms te barre Vlaamse klimaat mijden. Lente en zomer zijn ze in Sint Martens-Latem. Enkele van de gedichten die in Cademario zijn geschreven vinden hun weg naar tijdschriften, andere worden uitgekozen in de bloemlezing die Karel Jonckheere in 1962 laat verschijnen bij Heideland te Hasselt in de reeks Poëtisch erfdeel der Nederlanden.

Behalve gedichten schrijft Van Hecke in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, twee monografieën, over Gustave van de Woestijne (1949) en Jules de Sutter (1958).

Veel van zijn dicht- en prozawerk, waaronder jeugdherinneringen en memoires, bleven onuitgegeven.

29 juli 1961: Firmin Van Hecke overlijdt in het Akademisch Ziekenhuis te Gent.

Zijn graf kan men bezoeken op het nieuwe kerkhof van Latem.

Epiloog

1962: Een kleine keuze uit zijn poëzie (ook uit zijn laatste niet gebundelde gedichten) werd door Karel Jonckheere gepubliceerd bij Heideland te Hasselt in de reeks Poëtisch erfdeel der Nederlanden

1964: In de reeks Monografieën over Vlaamse letterkunde wordt het nr 33  aan hem gewijd.De auteur is Bert Decorte.

2020: In de reeks Literatuur in Vlaanderen 1900-1950 brengen Els van Damme en Yves T’Sjoen een kritische teksteditie van de drie uitgaven van Gedichten

BEKRONINGEN

 • 1925: De Prijs van Brabant & De Nederlands-Amerikaanse Van Loonprijs voor Gedichten 
 • 1926: Belgische Staatsprijs (die toen nog jaarlijks werd toegekend zonder onderscheid van genre) voor zijn Gedichten

Meer over Firmin Van Hecke

 • R. Van de Moortel, Firmin van Hecke, Oostvlaamse literaire monografieën, dl III, Gent 1980

SMAAKMAKER

Mijn oog is vrij, mijn blik is onbevangen:
Op al de boomen zie ik vruchten hangen.
En die voor mij niet zijn zie ‘k liefst van al:
Zijn het de schoonste, die ‘k nooit proeven zal?
 
Reik mij uw hand totdat ik vrede vinde.
Dat zich uw blauwe blik rondom mij winde,
Dat alles wat ik smaak uw lippen zij
En mooier alles om uw oogen; wees van mij
 
Als ik van u ben…

Ships that pass in the night

Gij kent mij niet, gij die mij ziet, gij kent mij niet:
Wie kent de zee die haar slechts van de oever ziet ?
 
Zodra daar woei de wind van het bewuste leven
Heb ik het schip der jeugd het volle zeil gegeven.
 
En steunend op de kracht en schoonheid van mijn doel,
De steven meest gewend naar de einders van ’t gevoel;
 
En onverpoosd doorkruist de grenzeloze zeeën
Van uw hart en mijn hart, de weelden en de weeën;
 
Gij kent mij niet, die met de winden van dees tijd,
Ter zelfder zeeën mij voorbijgevaren zijt.
 
Want storm of kalme zee en droeve of blijde stonden
Hebben aan ’t roer mijn zelfde kalm gelaat gevonden,
 
En wars van alle vrees en vrij van alle dwang
Heb ik mijn schip gestuurd naar lust en eigen drang.
 
Eenzamer steeds ben ik toch immer voortgevaren,
En meer dan eens bekoord door ’t lokgeroep der baren.
 
Wier wisselend gelaat mij menige avond bood
Het beeld der grote rust ter haven van de dood.
 
Eenzamer steeds heb ik gedurig ondervonden
Hoe wij, bij toeval slechts, elkanders sein verstonden.
 
Doch waar de reis ook voer, elk heeft mijn groet gehoord
Want onder andre vlag heeft elk zijn leed aan boord.

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Prof. Dr. M. Rutten; Prof. Dr. J. Weisgerber (red.): Van “Arm Vlaanderen” tot “De voorstad groeit” 1888-1946. Standaard Uitgeverij 1988.
 • Decorte Bert,  Firmin van Hecke . Antwerpen, Helios, 1964, 42pp.+ 8pp.buitentekst ills. uit de reeks “Monografieën over Vlaamse letterkunde” nr.33.
 • Yves T’Sjoen, nawoord in de teksteditie van Gedichten in de reeks Literatuur in Vlaanderen 1900-1950 uitgave Academia Press, Gent.

BIBLIOGRAFIE

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience  – Antwerpen
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel – Bibliothèque Royale de Belgique –  Bruxelles
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1909 Starkadd, drama in vijf bedrijven door Alfred Hegenscheidt: letterkundige ontleding. s.l. : Vlaamsche Vereeniging voor Tooneel- en Voordrachtkunst. -15p.
1912 Verzen. (poëzie)

1925: 2de vermeerderde uitgave bij De Sikkel in Antwerpen.
1936: 3de  vermeerderde uitgave bij De Sikkel in Antwerpen

Apeldoorn: C.-M.-B. Dixon en Co; Arnhem: drukk. G.-W. van der Wiel en Co. -2 bladen + 64 p. + 2 bladen.

De oplage bedraagt een en vijftig exemplaren, waarvan 4 genummerd van 1=4 op Oud=Chineesch, 7 genummerd van 5=11 op het Keizerlijk Japansch Tykoon Jokohama en 40 genummerd van 12=51 op handgeschept Roma=papier uit de Cartiere Pietro Miliani te Fabriano 5 fl.. Alle exemplaren zijn door den schrijver geteekend
1925 Gedichten. (poëzie)

Heruitgave van 1912 en in deze 2de druk vermeerderd met 32 gedichten waarvan een aantal voorgepubliceerd in het tijdschrift Het Roode Zeil
1936: Derde vermeerderde druk bij De Sikkel te Antwerpen
 
Van Hecke Firmin 3 Antwerpen: De Sikkel / Santfoort: C.A. Mees. -96p.

Afmetingen: 21.70 x 14 (ingenaaid)
Colofon: Van dezen bundel werden gedrukt 8 exemplaren op keizerlijk Japansch papier, genummerd van I tot VIII, met het handteeken van den dichter; 200 op Hollandsch papier van Gelder Zonen, genummerd 9 tot 208, en 150 op featherweight, niet in den handel , genummerd van 209 tot 358. Dit is nummer 72.
1936 Gedichten. (poëzie)

Derde vermeerderde druk. Met toevoeging van 3 gedichten.
1912: Eerste druk – 1925: 2de druk
Van Hecke Firmin 4 Antwerpen: De Sikkel. -99p.

Afmetingen: 21.20 x 15.50 (ingenaaid – harde kaft)
Colofon: Van deze derde uitgave, vermeerderd met 3 gedichten, werden gedrukt 7 exemplaren op genacreerd Japansch papier, genummerd van I tot VII, met het handteeken van den dichter, 5 op Japansch papier, genummerd van a tot e (niet in den handel) en 100 op Allura genummerd van 8 tot 107. Dit is nummer 22.

 

1949 Gustaaf Van de Woestijne. (monografie)

Frontispice in kleur door Van de Woestijne.
Antwerpen: De Sikkel. -16p. +24 ill. over volle blz.

Reeks: Monographieën over Belgische kunst.
1951 Lazarus. (poëzie)

Deeltitels: Semper eaedem; Irrequietum; Nec meus hic sermo est…; Lazarus.
Typografisch ontwerp en lay-out door Remy de Muynck
Op het omslag: Lazarus door Jacob Epstein, “Hoptonwood stone”, 1946 , (Battersea Park).

 

 

 

Van Hecke Firmin 1 Brugge: Orion. -92p.

Afmetingen: 19 x 12.20 ((ingenaaid)
Colofon: Van deze eerste druk van LAZARUS van Firmin VAN HECKE werden 5 exemplaren getrokken op ‘Chiffon de Bruges’genummerd van I tot V en door de dichter gesigneerd, niet in de handel, en 500 exemplaren op “Photex” editie papier.

 

1958 Jules De Sutter. (monografie) Brussel: Elsevier voor het Ministerie van Openbaar Onderwijs. -16p.+24 ill.

Reeks: Monografieën over Belgische Kunst nr.1605

POSTUME UITGAVEN

1962 Gedichten. (poëzie – bloemlezing)

Ingeleid en samengesteld door Karel Jonckheere.
Bevat gedichten uit: Gedichten; Lazarus; Onuitgegeven gedichten.
Van Hecke Firmin 2 Hasselt: Heideland. -76p.

Reeks: Poëtisch erfdeel der Nederlanden” nr.4
Afmetingen: 18 x 11 (pocket)
1964 Firmin van Hecke. (monografie)

Bevat: Inleiding; -Autobiografische brief; -Bibliografie; -I. Keuze uit “Gedichten” (1925, 2de uitg. 1936); -II. Keuze uit “Lazarus”.

Antwerpen: Helios. -42p.

Reeks: Monografieën over Vlaamse letterkunde. – nr 33
Uitgegeven voor het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur.
Afmetingen: 22.20 x 13.40 (ingenaaid – harde kaft)

2020 Gedichten. (teksteditie)

Bezorgd door Els van Damme en Yves T’Sjoen.
Omslagillustratie: Letterenhuis (Antwerpen)
Boekverzorging: Stéphane de Schrevel.
Nawoord door Yves T’Sjoen

Gent: Academia Press 98p.

Afmetingen: 22 x 14 ‘(garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Reeks Literatuur in Vlaanderen 1900-1950