home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Lambrechts Lambrecht

Maakt deel uit van:

Lambrechts Lambrecht

Hoeselt 24 september 1865 – Gent 13 augustus 1932

Dichter, prozaïst, folklorist, toneelschrijver, musicoloog en zanger

Schrijver over het volksleven in Belgisch Limburg. Uit de Demergouw; Diernovellen, 1910; Uit Belgisch Limburg, 1911. Dichter van liederen. Met E. Hullebroeck redacteur van De Muziekwarande.

Van zijn meest gekende dichtbundels vermelden we: Rond het klavier, De vroolijke Limburger, Mate en Minne, van zijn novellen: Uit de Demergouw, Het Mirakelfeest en zijn romans: Om moeders wil en Het Wingewest.

Maar zijn voorkeur ging vooral uit naar het lied. Meer dan 400 Lambrechtsliederen werden op muziek gezet door liefst 140 componisten. Veel van deze liederen werden samengebundeld in de uitgave ‘De Vlaemsche Zanger’.

 

BIOGRAFIE

24 september 1865: Geboren te Hoeselt als zoon van Willem-Hendrik Lambrechts en Rosalia Somers. Zijn vader was hoofdonderwijzer in Hoeselt, wat hem de bijnaam „Lemmen van de Meester” bezorgde.

In Hoeselt volgde hij de lagere school en kreeg hij ook zijn eerste muzikale opleiding van de koster van Werm. Daarna ging hij naar het Koninklijk Atheneum van Tongeren (1880-1884), waar hij Camille Huysmans en Jef Cuvelier leerde kennen.

1884 -1887: Ging naar de normaalschool in Brugge en behaalde er in 1887 het diploma van regent Nederlands en Engels.

Daar hij niet onmiddellijk werk had ging hij lessen zang volgen in het Koninklijk Conservatorium Luik.

1889 – 1901:  Benoemd tot leraar aan de Rijksnormaalschool te Ronse, waar hij bleef tot in 1901.

25 augustus 1894: Trouwde  te Ronse met de pianovirtuose Maria Vanden Doorne, met wie hij meer dan 100 zangavonden gaf in gans Vlaanderen. Zelf was hij een bariton.

1901-1905: Leraar aan de normaalschool te Lier.

 • In deze periode komen zijn eerste publicaties op de markt: twee poëziebundels Rond het klavier(1901) en De vrolijke Limburger (1905) en twee novellenbundels Uit de Demergouw (1903 onder de pseudoniem Jan van Hasselt) en De Capucijn (1905) als nr 54 in de reeks Flandria’s Novellen-Bibliotheek.

1905 tot 1918: Leraar aan de normaalschool te Gent. Hij verhuisde in 1905 naar de Kunstlaan nr 51 te Gent. Aan dit huis hebben zijn vrienden (waaronder Emiel Hullebroeck) in 1933 een gedenkplaat laten plaatsen.

 • Tot aan het begin van WO I zal Lambrechts regelmatig publiceren, nu eens een dichtbundel dan weer novellen. Een buitenbeentje is zijn toneelstuksprookje De drie prinsesjes (1910). Vele van zijn gedichten zullen op muziek worden gezet. Een aantal werden in Vlaanderen wereldberoemd.

1910: Van hem is het lied “Omdat ik Vlaming ben” getoonzet door Maria Matthyssens. Uitgegeven in de Liederenverzameling van Gebroeders Janssens. – Antwerpen; vol. 36

1912 : Benoemd tot  ridder in de Leopoldsorde.

NA DE EERSTE WERELDOORLOG

Het zal tot 1922 duren vooraleer er terug een publicatie van zijn hand op de markt komt.

1919 : Werd wegens zijn „flamingantisch non-conformisme” overgeplaatst naar de normaalschool te ‘s-Gravenbrakel.

1921:  Overplaatsing naar Blankenberge, waar hij les gaf tot in 1925 (hij was toen 60 jaar).

1922:  Stichtte, samen met Emiel Hullebroeck,  het muziekmaandblad „Muziekwarande” waarvan het laatste nummer verscheen in december 1931.

 • Muziekwarande : tijdschrift voor muziekminnende Vlamingen : verschijnt maandelijks / algemeen leider : Emiel Hullebroeck ; hulpsecretaris : Lambrecht Lambrechts

1922: Publicatie van de bundel essays en liederen Het Zingende Vlaanderen, en een novellenbundel Limburgse Beelden.

1923 tot 1926:  Gaf les aan het door Jan Baptist Wannyn opgerichte Handels en Taalinstituut in de Savaanstraat te te Gent (de „English Club”).

1925: Een laatste roman Om moeders wil rolt van de persen bij Victor Delille te Maldeghem.

13 juli 1932: Overlijden te Gent.

EPILOOG

April 1933: Overbrenging van zijn stoffelijk overschot naar zijn geboortedorp waar op de gemeentelijke begraafplaats een grafmonument voor werd opgericht. Er is in Hoeselt ook een straat naar hem genoemd.

2015: Gemeente Hoeselt herdenkt Lambrecht Lambrechts.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Website

Referenties

Gerard P. Michiels, Lambrecht Lambrechts. Leven en werk. Bibliografie. Uitgeverij Roger Hellinx – Hoeselt 1982. -408pp.

 • Het werk bevat een zeer gedetailleerde bibliografie: 1. Poëzie (in boekvorm en in publicaties en bloemlezingen – opname in zangspelen, literair-critische bijdragen, overdrukken,  opname in programmaboekjes, folders enz., cantaten, koorliederen en oratoria, vertalingen en aanpassingen); 2. Proza en lyrisch toneel. Varia. 3. Critische bijdragen (Kunst en letteren – Musicologie – Volkskunde). 4. Zangvoordrachten 1896-1923.  5. Bijdragen over L. Lambrechts (A. Critieken; B. Voordrachten; C. Tentoonstellingen; D. Toneelvoorstellingen en zanguitvoeringen; E. Bekroningen; F. Grammofoonplaten) enz.

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience –Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klik op de foto

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1892 Drada en Mijn dorpje: liederen.

Onder de pseudoniem R.L. DOORNKAPPER
Gent:  J. Vuylsteke. – VII + 93p.
1901 Rond het klavier (poëzie) Ronse : J. Leherte-Courtin.  – 108p.
1903 Uit de Demergouw. (novellen)

Onder de pseudoniem JAN VAN HASSELT
Ronse: Uit de drukpers van Julius Leherte. 218p.

Afmetingen: 20.25 x 13.25 (ingenaaid)
1905 De Capucijn ((novelle) Gent: Vennootschap “Plantyn” Korte Koestraat 3A. -40p.

Reeks: Flandria’s Novellen-Bibliotheek nr 54
Afmetingen: 19.50 x 12.50 (geniet)
1905 De vrolijke Limburger. (poëzie) Lier : Taymans-Nezy. -113p.
1906 Het Mirakelfeest. Een Limburgsch verhaal. Antwerpen : Boek- en Steendrukkerij Jan Boucherij, hopland 22. -139p.

Afmetingen: 19.50 x 12.75 (ingenaaid)
Reeks: Het Vlaamsche Boek Uitgave van het tijdschrift “Vlaamsche Arbeid” van van den “Bond der Jonge Literaire Katholieken van Vlaanderen”.
Eerste Reeks – Eerste Boekdeel. “Het Vlaamsche Boek” levert jaarlijks drij boekdeelen vrachtvrij tehuis aan de prijs van 3 frank.Men schrijft in: Steenhouwersvest 20, Antwerpen.
1906 Half Meert (novelle – bibliografische uitgave) Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel. -42p.
1908 Paascheieren. (novelle)

Nota:Er bestaat ook een ingebonden versie uitgegeven bij D. Coene-Uitgever, Amsterdam. Z.d.
Brussel: De Vlaamsche Boekhandel (L.J. Krijn) -206p.

Afmetingen: 15.50 x 10.50 (gebonden – gekartonneerde kaft)
1909 De varende zanger – Liederen. Hasselt: Van Langenacker.  -48p.
1909 Mate en Minne (proza in rijm)

Bevat: De Stem van het Vuur (pp 9-20) ; De Koorknaap (pp 21-28); Een Zegen in ’t Leven (pp 29-38); De Klagende Dennen (pp 39-42); De Heiligen van Maastricht (pp 43-50); De Strijd om ’t Meesterschap (pp 51-60); Het Heidebloemken (pp 61-64) ; Een Kindergril (pp 65-70) ; Een Dorpsheldin ( pp 71-78); De Paarse Bloemtuil (pp79-88) ; Iënikalee (pp 89-94) ; De Oogtand (pp 62-101)
Lambrechts 4_1909 Maldeghem: V. Delille. -101p.

Reeks: Nummer 81 der Duimpjesuitgave.
Afmetingen: 22 x 17 (ingenaaid)
Gedrukt in 1909 bij V. Delille, Maldeghem
 1910  Dierennovellen. (novellen)

Bevat: De moederdas ; De koolmezen ; De waal ; Het liedje van den smid ; Pierke ; De wespen ; Het groenvinksken ; De klappende ekster ; De rus.
 Maldeghem: V. Delille. -143p.

Reeks: Nummer 86 der Duimpjesuitgave.
Afmetingen: 22 x 17 (ingenaaid)
Gedrukt in 1910 bij V. Delille, Maldeghem
1910 De drie Prinsesjes. Geprimeerd tooneelsprookje in een bedrijf / door Lambrecht Lambrechts. Antwerpen : Lodewijk Janssens. -31p.

Reeks: Vlaamsche tooneelverzameling van Lodewijk Janssens. Reeks voor gemengde rollen nr 347
1911 Uit Belgisch Limburg. Novellen. Amsterdam: S.L. van Looy. -182p.

Reeks: De Roo – Roozenserie 8-9
Afmetingen: 17.50 x 14.50 (ingenaaid & gebonden)
1912 De onzichtbare zanger. (novelle – bibliografische uitgave) Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel. -11p.
1913 Limburgs leven. (novellen)

Bevat: Het vuurspuwertje ; Voor moeder ; Het losgeld ; Het litteken ; De fluwijnenvanger ; Brandnetels ; Het asschenziftertje ; De zweepslag.
Maldeghem: V. Delille. -104p.

Voor Holland R.K. Boekencentrale Haarlemmerstraat, 19, Amsterdam.
Reeks: Nummer 102  der Duimpjesuitgave.
Afmetingen: 21.25 x 17.25 (ingenaaid)
Gedrukt bij Delille, te Maldeghem
1914 Het Wingewest. (roman)

Elektronisch beschikbaar bij DBNL Het wingewest
Amsterdam: S.L. van Looy – 252p.

Afmetingen: 19 x 13.25 (ingenaaid & gebonden in linnen kaft)
1922 Het Zingende Vlaanderen. (essays en liederen)

Over P. Benoit, H. Waelput, E. Tinel, J. Blockx, W. De Mol, E. Wambach, L. Mortelmans, J. Van der Meulen, O. Van Durme, A. De Boeck, A. De Hovre, G. Pape, J. Opsomer, J. Van Hoof / door Lambrecht Lambrechts.
Geïllustreerd met zwart-wit foto’s van de besproken componisten.
Maldeghem: Victor Delille. -160p.

Reeks: Nummer 112 der Duimpjesuitgave
Afmetingen: 21.50  x 17 (ingenaaid – papieren kaft met opgekleefd zwart-wit afbeelding van het schilderij ‘Soo d’oude songen soo pepen de jonge’ van Jacob Jordaens)
Gedrukt ende uitgegeven bij V. Delille te Maldeghem
 1922  Limburgse Beelden. (novellen)

Bevat:  De Duivelsbanner (pp 7-29); De Kluizenaar (pp 30-56); De opeter (pp 57-83); De Schaterlach (pp 84-95); Het Motu proprio (pp 96-116); De wrekende Hand (pp 117-136); Schuppen Aas (pp 137-155); De verloren Zeuge (pp 156-173).
 Lambrechts 3  Leuven: Uitgave Davidsfonds. -173p.

Reeks: Davidsfonds nr 198
A
fmetingen: 22.50 x 14.50 (ingenaaid)
Gedrukt te Brugge bij J. Houdmont – Carbonez, Filips de Goede-laan, Nr 4
1924 Kleine keuze. Onuitgegeven gedichten van Lambrecht Lambrechts verzameld en ingeleid door Gerard P. Michiels.

Deeltitels: Uit de Demergouw; Uit de Kempen; Uit Brugge; Uit Ronse; Uit Lier; Uit Gent; Uit den oorlog; Uit ’s Graven Brakel; Uit Blankenberge; Uit den vreemde; Uit de muziekkamer; Volksliederen; Voor de kinderen; Slotbeeld
 lambrechts-1 Thielt: Lannoo. -81p.

Afmetingen: 22 x 15.50  (ingenaaid)
 1925  Om moeders wil. (roman)

Geschreven in 1888
 Maldeghem: V. Delille. -177p.

Reeks: Nummer 119 der Duimpjesuitgave
Afmetingen: 21.50  x 17 (ingenaaid)
Gedrukt ende uitgegeven bij V. Delille te Maldeghem ten jare 1924-1925.

 POSTUME UITGAVEN

1936-
1937
Mijn liedergarve uit Limburg. (liedboek)

Foto L. Lambrechts op p. 3
1. Balladen (pp 8-24); 2. Liefdeliederen (pp 26-66); 3. Komische en spotliederen (pp 69-105); 4. Kinderliederen (pp 108-123)
Commissie van het Oude Volkslied. Gent, S.M. Volksdrukkerij. -130p.
1982 Kanteklaar. (bloemlezing)

Een onuitgegeven bundel, gedichten en liederen verzameld en ingeleid door Gerard P. Michiels.
Deeltitels: Kanteklaar; uit: Rond het klavier(1901); uit: De vrolijke Limburger (1905); Uit: Mate en minne (1909); Uit: Kleine keuze (1924); Uit: Tijdschriften; Uit: Nagelaten gedichten; Liederen (= bladmuziek)Lay-out: Uitgeverij Van Spijk bv, Venlo/Nederland Colette van der Stricht
lambrechts-2 Antwerpen: Stichting Mercator-Plantijn. -120 pag., Bladmuziek.

Afmetingen: 24 x 16.70 (ingenaaid – stofomslag)
Druk Van Spijk BV Venlo 

 

BEKNOPT OVERZICHT PER GENRE

Liedteksten

 • De Vlaemsche Zanger (100 liederen) (1913, 1925)
 • De Duinen (muziek door Armand Preud’homme)
 • Het Lied van Pater Callewaert (muziek door Emiel Hullebroeck)
 • Omdat ik Vlaming ben (muziek door Maria Matthyssens)
 • Het groetend kindje (muziek door August De Boeck)

Liedboeken

 • Mijn liedergarve uit Limburg (1888 geschreven, in 1937 postuum uitgegeven)
 • Het zingende Vlaanderen (1922)

Novellen en roman

 • Uit de Demergouw (1903)
 • Het Mirakelfeest (1906)
 • Paaseieren (1908)
 • Dierennovellen (1910)
 • Uit Belgisch Limburg (1911)
 • Limburgs leven (1913)
 • Het Wingewest (1914)
 • Limburgse Beelden (1922)
 • Om moeders wil (1925)

Gedichten

 • Rond het klavier (1901)
 • De vrolijke Limburger (1905)
 • Mate en minne (1909)
 • Kleine keuze (1924)

Libretto’s

 • Sepp’l (samen met Louis De Vriendt; muziek van Emiel Hullebroeck)
 • Sepp’l : operette in drie bedrijven / libretto van Louis De Vriendt ; zangteksten van Lambrecht Lambrechts ; muziek van Emiel Hullebroeck ; klavierbewerking van Hendrik Diels
 • Cupidodictator (muziek van Emiel Hullebroeck)