home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Duykers Louisa

Maakt deel uit van:

DUYKERS Louisa

Duykers 0a

Antwerpen, 13 maart 1869 – Antwerpen, 20 december 1952

Schreef katholiek getinte romans en novellen.

11 romans, 2 kinderboeken een bundel essays en een bundel reisimpressies Ze vertaalde Johannes Jörgensen, en redigeerde samen met Belpaire drie delen van Wonderland.

Samen met de dichteres Hilda Ram – geboren Mathilde Ramboux – zouden  Belpaire en Duykers de vrouwelijke kern van de Vlaamse beweging alsook van katholieke vrouwenbeweging in Vlaanderen,  gaan uitmaken.

BIOGRAFIE

13 maart 1869: Geboren te Antwerpen als jongste dochter in een liberaal francofoon gezin van Hollandse afkomst. Haar vader was professor te Antwerpen.

Studeerde in het Frans. Behaalde het diploma van regentes Engels aan de Normaalschool te Luik.

Vóór haar ontmoeting met Belpaire – die haar leven een beslissende wending gaf – schreef ze enkel uit pure liefhebberij en in het Frans.

Onder invloed van M.E. Belpaire zou ze in het Nederlands beginnen schrijven en een eigen literaire carrière uitbouwen, waarbij zij niet, zoals wel het geval was bij Belpaire en Hilda Ram, gelauwerd werd  omwille van haar bijzondere letterkundige talent – men erkende de matige literaire kwaliteit van haar werk – maar wél omwille van de katholieke geest van haar werk en de moraliserende toon ervan. Kenmerken die vanuit de katholieke zuil sterk geapprecieerd werden in het werk van vrouwen.

Jaren 1880:  Vermoedelijk ontmoetten Louisa Duykers en Belpaire elkaar voor het eerst via Belpaire’s contact met Ida van Beers en diens vader Jan tijdens de jaren ’80 van de 19de eeuw.

 • De van Beersen, die Belpaire’s vroegere werk hadden becommentarieerd, woonden naast de familie Duykers. Op die manier zouden Belpaire en Duykers’ wegen elkaar voor het eerst hebben gekruisd. Het begin van hun hechte vriendschap wordt echter door Reymenants gesitueerd op Sint-Jozefsdag 1896, omdat de dames na hun samenkomst op de feestelijkheden van 19 maart dat jaar elkaar vaker zouden ontmoeten. (REYMENANTS (G.) Marie Elisabeth Belpaire.Gender en Macht in het Literaire Veld, 1900-1940 Leuven, Universitaire Pers Leuven (KADOC-studies 35), p. 37.

1896: Vanaf 1896 neemt ze als derde vrouw aan Belpaire’s projecten deel. Samen met de dichteres Hilda Ram – geboren Mathilde Ramboux – zouden  Belpaire en Duykers de vrouwelijke kern van de Vlaamse beweging gaan uitmaken.

 • Zoals Ram Belpaire voorheen had ingewijd in de Vlaamse beweging, dito letterkunde en de katholieke vrouwenverenigingen, bekeerde Belpaire ook Duykers tot het katholicisme om haar vervolgens wegwijs te maken binnen de Vlaamse beweging en het Vlaamse literaire veld voor haar te ontsluiten.
 • Veelzeggend verscheen Duykers’ eerste publicatie pas na 1896 en dan nog wel in Het Belfort van Alfons Siffer, waar Belpaire ook op dat moment reeds goede contacten mee had. Belpaire’s invloed zou ook in Duykers’ latere literaire werk nadrukkelijk aanwezig zijn. Na het overlijden van Ram in 1901 zou Duykers haar vervangen als Belpaire’s rechterhand, steun en toeverlaat.
  • Na het overlijden van Ram was het Duykers die – samen met Belpaire – de volgende drie reeksen van Wonderland (1908,1924 en 1926) zou samenstellen.
  • Duykers zou Ram ook opvolgen in de redactie van Dietsche Warande en Belfort.
 • “Sinds 1896 was zij mijn trouwe gezellin, in alles en overal”, getuigde Belpaire in haar memoires.
 • Echter , in haar relatie tot Belpaire nam zij een duidelijke ondergeschikte, afhankelijke positie in. (pp.39-40 Reymenants)

1897: Het trio Belpaire –Ram – Duyckers staan aan de basis van de Extension Universitaire pour les Femmes: een hogere vorming voor vrouwen met een Vlaamse en sociale dimensie.

Dit was een uniek initiatief in België, omdat ze uitsluitend voor (en door) vrouwen was georganiseerd.

 • Vrouwen konden er wijsbegeerte, letterkunde, talen, hygiëne, kunstgeschiedenis en wetenschappen volgen
 • Het lesgeld was vrij hoog, waardoor er enkel gegoede vrouwen konden les volgen.
 • Levensbeschouwelijke verwijzingen werden bewuh-st vermeden, waardoor vrouwen van alle gezindten aanwezig waren.
 • Cursussen werden in het Frans gedoceerd, behalve de leergang Vlaamse literatuur die in het Nederlands werd gegeven. Hoewel –verre van een succes, bleef Belpaire erop staan dat deze cursus werd voortgezet.

1898: Was – samen met Belpaire en Hilda Ram – nauw betrokken bij de oprichting van de kring rond August Cuppens  ‘Eigen Leven’, bedoeld om de katholieke Vlaamse beweging een nieuwe impuls te geven.

 • In deze kring ontstond het plan om een sterk katholiek tijdschrift op te richten, dat op initiatief van Belpaire in 1900 zal ontstaan uit de samenvoeging van Dietsche Warande en Het Belfort

1900: Begon onder invloed van M.E. Belpaire en August Cuppens Vlaamse verhalen te publiceren in een toen geliefd genre: de burgerlijke familieroman, waarin vooral de katholieke idealistische levensbeschouwing wordt gehuldigd.

 • Haar eerste roman Hoogere vlucht wordt uitgegeven bij Victor Delille te Maldeghem in de reeks der Duimpjesuitgave als Nr 19.

1902: Maakt deel uit van het redactiecomité van Dietsche Warande en Belfort.

1911: Bij Drukkerij J.-E. Buschmann te Antwerpen verschijnt van haar hand een interessante bundel reisimpressies over Italië: Aquarellen uit Italië

1914-1918: Verbleef ze, samen met Belpaire in de (nu verdwenen) ‘villa Swiss Cottage’ in De Panne. Het adres groeide snel uit tot een ontmoetingsplaats van (katholieke) soldaten, brancardiers, priesters, studenten, politici, letterkundigen en kunstenaars die achter het front verbleven. ‘Un tourbillon de visites’, noemde Duykers het.

Er werden een indrukwekkende waaier aan activiteiten ontplooid, onder meer ten bate van de verpleegsters en atelierarbeidsters.

Voor hen wordt een Vlaams tijdschrift opgericht Omhoog, waarvan ook een Franstalige versie wordt uitgegeven Aujourd’hui et demain. Beide tijdschriften worden door Louise Duykers geredigeerd.

1919: Na de oorlog neemt ze deel aan de oprichting van Katholieke Vlaamse Hogeschool voor Vrouwen te Antwerpen.

 • De Katholieke Vlaamse Hogeschool voor Vrouwen, kortweg Hogeschool voor Vrouwen, ontstond onder impuls van enkele vooraanstaande intellectuelen die de Vlaamse zaak, de sociale beweging en het christelijk feminisme waren toegedaan. De belangrijkste initiatiefnemer was Petrus Janssens, een dominicaan, wiens orde in Antwerpen al filosofische leergangen voor vrouwen had ingericht. Naast hem stond Jan Belpaire, neef van juffrouw Belpaire en één van de bezielers van de christelijke sociale werken en de vrouwenbeweging in België. Op de stichtingsbijeenkomst van de Hogeschool voor Vrouwen in maart 1919 was ook Jules Persyn – germanist, literair criticus, redacteur van Dietsche Warande en Belfort, leraar aan het Belpaire-instituut en aan het Hoger Handelsinstituut in Antwerpen, later ook hoogleraar aan de universiteit van Gent – aanwezig.
 • Samen met Petrus Janssens, Jan Belpaire en Jules Persijn bereidden vier vrouwen de stichting van de Hogeschool voor: Louisa Duykers, inwonende gezelschapsdame van M.E. Belpaire, romanschrijfster en redactrice van Dietsche Warande en Belfort, Julia De Bie, die aan de katholieke universiteit van Fribourg in Zwitserland colleges filosofie en psychologie volgde en secretaresse was van de Constance Teichmannbond, Margriet Baers, die aan de universiteit van Fribourg het doctoraat in de wijsbegeerte behaalde en zich in Genève toelegde op experimentele psychologie en tot slot Marie Elisabeth Belpaire, die samen met Petrus Janssens de belangrijkste inspirator was. Uit: Katholieke Vlaamse Hogeschool voor Vrouwen – Erfgoedobjecten …

Ze zal tot aan haar overlijden actief blijven zowel op literair vlak als in de vrouwenbeweging.

1944: Haar laatste roman Ninette verschijnt bij De Kinkhoren te Brugge.

20 december 1952: Overlijden van Louise Duykers te Antwerpen.


MEER OVER LOUISA DUYKERS

 • Aerts K. , Marie-Elisabeth Belpaire en Louisa Duykers. Twee gelijkgestemde schrijfsters van de katholieke herleving in Vlaanderen; onuitgegeven manuscript Leuven, K.U.L. 1999

 Duykers 0c

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Website

Referenties

 • REYMENANTS (G.) Marie Elisabeth Belpaire.Gender en Macht in het Literaire Veld, 1900-1940 Leuven, Universitaire Pers Leuven (KADOC-studies 35).
 • Lectuurrepertorium 1952 deel A-G p.805
 • A. Van den Dries, Nederlandsche Letterkunde, Geschiedenis en bloemlezing. Lier, J. Taeymans. P.315


BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience –Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klik op de foto

Chronologisch overzicht

 

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1899 De keerpunten der geschiedenis. (essay)

Overdruk uit: Het Belfort jg. 14 pp 36-48
 Gent: A. Siffer Drukker. -15p.

Afmetingen: 22.40 x 14.40 (gebrocheerd)
Elektronisch beschikbaar bij DBNL: ‘‘De keerpunten der geschiedenis.’’
1900  Hoogere vlucht (roman)  Maldeghem: Victor Delille. -295p.

Afmetingen: 18 x 13.50 (ingenaaid)
Reeks: Nr 19 der Duimpjesuitgave Juli 1900.
1901  Langs verschillende paden. Roman in 2 deelen (in één band)  Maldeghem: Victor Delille. – 359p. (deel 1 – 176p./Deel 2 -179p.)

Afmetingen: 18 x 13.50 (ingenaaid)
Reeks: Nr 26 der Duimpjesuitgave November 1901
1902  Levensvreugde. (verhaal)

Overdruk uit Dietsche Warande en Belfort 3 (1902), p. 433-449.
 Gent: A. Siffer Drukker. -21p.

Afmetingen: 23 x 14 (geniet)
Elektronisch beschikbaar bij DBNL: ‘Levensvreugde.’
1906 Lena (roman)

1922: 2de druk uitgave bij Antwerpen : N. V. Het Vlaamsche Land ; Bussum : N. V. v/h P. Brand. –231p. Afmetingen: 22 x 12
Maldeghem: Victor Delille. 272p.

Afmetingen: 18 x 13.50 (ingenaaid)
Reeks: Nr 58 der Duimpjesuitgave.
Gedrukt in ’t jaar 1906 bij V. Delille, Maldeghem.
1907 Rosa (roman)

1924: 2de uitgave bij Uitg. N.V. Het Vlaamsche Land, Antwerpen. Gent : Drukk. Erasmus -251p. Afmetingen: 19,0 x 12,5
2de druk
Leuven: Keurboekerij Groote Markt, 17 / Amsterdam: E. Van Der Vecht Marnixstraat, 372. -275p.

Afmetingen: 16.50 x 11.50 (ingenaaid)
Druk: Antwerpen Drukkerij J.-E. Buschmann.
1911 Aquarellen uit Italië. (reisverhaal)

Verscheen eerder in DWB 1911 in drie afleveringen. pp. 409-438;  537-569; en 168-196 (15 april 1911)
1933: 2de uitgave bij De Vlaamsche Boekcentrale, Antwerpen. Gedrukt op de persen van V. Van Dieren. Afmetingen: 22.50 x 18 – ingenaaid. -105p.
Antwerpen: Drukkerij J.-E. Buschmann Rijnpoortvest).  -124p.

Afmetingen: 22 x 14,5 (ingenaaid)
Tekst elektronisch beschikbaar bij DBNL
  2de uitgave 1933
1911 Waarom werd de naam van “Constance Teichmann” aan den Vrouwenbond gegeven ? Berchem : drukk. Jac. Lamoen. -10p.

Afmetingen: 17,5 x 13,5.
Signé in fine : L. Duykers. Vrouwenbond Constance Teichmann, reeks 1911, nr 4
1912 Gehuwd leven. (roman)

Gedateerd Antwerpen, den 4en April 1910.
1924: 2de uitgave bij Uitg. N.V. Het Vlaamsche Land, Antwerpen : N. V. Centrale Boekhandel “Neerlandia”
Maldeghem: Victor Delille.-307p.

Afmetingen: 21,75 x 17 (ingenaaid)
Reeks: Nr 95 der Duimpjesuitgaven.
Gedrukt bij V. Delille, Maldeghem,  in ’t jaar O.H. 1912.
1919 Jantje. (novelle)

Gedateerd De Panne 1917
Illustrator: Felix Timmermans
.
1924: 2de uitgave bij Antwerpen : N. V. “Leeslust” : druk. V. Van Dieren en Co. -136p. Met Penteekeningen van Félix Timmermans. Afmetingen: 19,5 x 15,5.
1930: Franse uitgave:  JeanJean / L. Duykers ; Traduction de J. Munaut, seule autorisée d’après le texte flamand original “Jantje” de L. Duykers. Uitgever : Paris ; Bruges : Desclée, De Brouwer & Cie.  -212 p ; Afmetingen: 19,5 x 15
Brasschaat: Drukkerij A. De Bièvre. -96p.

Afmetingen: 20 x 14 (ingenaaid)Franse vertaling 1930

1921 Stormen (roman)

1926: Bewerkt naar toneel Ach. Van der Heyde als ‘In den levensstorm: familiedrama in drie bedrijven en een epiloog naar “Stormen” van L. Duykers’. Uitgave bij V. Delille te Maldeghem. -86p.
1927:  2de uitgave bij Antwerpen : N. V. Leeslust : druk. V. Van Dieren en Cie ; Eindhoven : N. V. Lecturis. -362p. Afmetingen: 17 x 13
Antwerpen: Uitg. N.V. Het Vlaamsche Land.   -340p.

Afmetingen: 20.50 x 14 (ingenaaid)toneelversie 1926

1924 Haar man. Modern roman (roman) Antwerpen: N.V. Leeslust. -422p.

Afmetingen: 16.75 x 12.50 (ingenaaid met stofomslag)
Drukkerij V. Van Dieren & Co, Antwerpen.
1924 Het heilig vuur. (roman – vertaald)

Oorspronkelijke auteur:  Johannes Jørgensen.
Oorspronkelijke titel:
Uit het Deensch vertaald door Louisa Duykers.
Antwerpen: N.V. Leeslust. -123p.

Afmetingen: 20,5 x 16,5 (ingenaaid – zachte kaft)
1927 Zij die getrouw bleef. (roman)

Gedateerd, Antwerpen 4 mei 1926.

Antwerpen: N.V. Leeslust. -355p.

Afmetingen: 16.75 x 12.50 (ingenaaid met stofomslag)
Gedrukt op de persen van V. Van Dieren & Co, Venusstraat 27, Antwerpen.
1931 De terugweg. (roman)

Gedateerd, Antwerpen, 7 October 1930.

Antwerpen: N.V. Leeslust. -238p.

Afmetingen: 16.50 x 12.50 (ingenaaid)
Gedrukt op de persen van V. Van Dieren & Co, Venusstraat 27, Antwerpen.
1940 Wisselvalligheden. (roman) Leuven: Davidsfonds. -175p.

Reeks: Volksboek nr 293
Afmetingen: 19 x 15 (ingenaaid & gebonden in harde linnen kaft)
z.d.
[1944]
Ninette. (roman)

Omslagtekening werd ontworpen door Maria Elewaut.
Brugge: De Kinkhoren. -199p.

Afmetingen: 19 x 13.25 (ingenaaid)
Reeks: Rosamunda-reeks.
Druk: Desclée De Brouwer & C°, Brugge
Toelatingsnummer 3677