home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Decorte, Bert

Maakt deel uit van:

BERT DECORTE

Retie, 2 juli 1915 – Strijtem, 14 oktober 2009

“Een meteoor aan onze literaire hemel, die literair langzaam en geleidelijk uitdoofde”. (Erik Van Ruysbeek)

Dichter, vertaler, samensteller van enkele opmerkelijke bloemlezingen.

Pseudoniemen: Bert Dellarte voor gedichten uit zijn vroege periodee

BIOGRAFIE

2 juli 1915: Geboren te Retie. (eigenlijk Joannes Martinus Albertus De Corte)  als achtste van tien kinderen.

 • Na hem kwam nog Marc (22 oktober 1918-8 november 1981), die gedurende lange tijd aan het (toenmalige) NIR verbonden was, echtgenoot van Jo Crab (vooral bekend als de koffie-madam uit de TV-soap De Collega’s) en vader van enfant terrible uit de toneelwereld Jan Decorte.

DE VORMINGSJAREN 1922-1936

Op zevenjarige leeftijd verhuist hij met zijn ouders naar Arendonk.

Hij volgt de Grieks-Latijnse humaniora aan het Klein Seminarie te Hoogstraten. Doordat hij niet slaagde in zijn herexamen voor wiskunde, voltooide hij zijn humaniora in het St.-Jan Berchmanscollege te Mol.

 • Dat was een geluk bij een ongeluk, want daar had hij als leraar Frans en Duits Denijs Dille, die met zijn leerlingen onder meer Cocteau, Apollinaire, Valéry en Mauriac, Rilke en Feorge las. Toen was hij de man die hem de wereldliteratuur leerde kennen, daarna is hij vele jaren voor Decorte een mentor en klank gebleven.
 • Zijn leraar Engels was Herman van Fraechem, de latere (1953) uitgever van de Bladen voor de Poëzie, die ook het schooltoneel regisseerde. Bert Decorte speelde ooit de rol van de oude grootmoeder in Radèske van Anton van de Velde. Radèske werd vertolkt door de toen twaalfjarige Bert Leysen, de latere directeur van de Vlaamse Televisie.

Zijn studieresultaten zijn echter verre van schitterend. Germaanse filologie studeren – wat zijn droom is – zit er niet in.

Circa 1932: Zijn eerste – ongepubliceerde – verzen trachten een heroïsch verleden van Vlaanderen op te roepen en getuigen van een jeugdige romantische exaltatie. Getuige het gedicht ‘Vlam‘ (tweede strofe)

Idealen vlerken omhoog
Bliksemwit vlerkende vlam
verborgen handen nokken omlaag
Omhoog de vlam !!
omhoog in het duister van de nacht,
omhoog in de bange nacht,
in de duistren onverschilligen nacht.
Omhoog de vlam,
Omhoog !
In het onverschillige duister baart de bliksemvlam
De dag van liefde en schoonheid.

Het zijn gedichten die hij signeert met de pseudoniem Bert Dellarte.

1934-35: Na zijn humaniora wordt hij loopjongen bij Delhaize Frère Le Lion, destijds gevestigd op de hoek van de Anselmo- en de Sanderusstraat,te Antwerpen. Het baantje, hoewel bescheiden, stelt hem in staat het stadsleven te leren kennen. Ook de poëzie van Rimbaud, leert hij in die periode smaken. Zodanig zelfs, dat het hem aanzet om zelf op het pad van het dichterschap te betreden. Zijn eerste gedicht  ‘De Ruiters’, dat nauw aanleunt bij ‘Le bâteau ivre’ wordt opgenomen in het literair tijdschrift “Forum”. (Bert Decorte, ‘[Vierde jaargang, No. 6]’, ‘Vlaanderen’, ‘De Ruiters’ In: Forum. Jaargang 4 (1935). Het wordt in 1937 opgenomen in zijn debuutbundel Germinal.

1935-1936: Deelname aan het tijdschrift  Zoeklicht, waar ook Remy De Muynck van de partij is.

 • Wat de Zoeklicht-jongeren  willen is “eerlijk de kunst dienen, eerlijk onzen weg zoeken, gestuwd door onzen drang naar schoonheid en waarheid”. Van meet af aan profileren ze zich ook als katholiek en Vlaams, het AVV-VVK droegen ze hoog in het vaandel.
 • Nochtans zijn gedichten in dit tijdschriftje zijn reeds helemaal anders van toon dan zijn vroegere jeugdwerk, veel meer gericht op dichters als Van Ostaijen en Rimbaud en zijn dierbaar Vlaanderen speelt er geen rol meer in.

1935-36: Vervult zijn legerdienst te Brussel, in de kazerne aan het Daillyplein.

1937: Na het beëindigen van zijn legerdienst verhuist hij naar Brussel waar hij gaat werken in het Octrooienkantoor, een dienst van het ministerie van Economische Zaken. Hij leert er zijn latere echtgenote kennen.

HOGE TOPPEN SCHEREN 1937-1946

1937: Debuteert met Germinal, een bundel vitalistische verzen.

 • Het was een moeilijke zoektocht naar een uitgever, maar het was uiteindelijk zijn ex-leraar Herman van Fraechem die het boekje uitgaf in zijn uitgeverij Uilenspiegel. Met de eerste positieve commentaren ( van o a Marnix Gijsen en Gerard Walschap) begon hij op een professioneel schrijverschap te hopen.
 • De vormgeving van de bundel bleek algauw een guerillaproject. Drukker Volders had nog nooit een boek gedrukt, had ooit wel de kunst van het innaaien geleerd, maar vond dat maar prutswerk. Meteen de reden waarom ‘Germinal’ een afwerking met zware nieten kreeg. Van Fraechem was er niet over te spreken, ‘maar het kind was geboren en moest nu maar met zijn metalen ruggegraat in de handel’.
 • Dat priester Van Fraechem nergens gelinkt is aan deze uitgave komt voort uit de vrees voor represailles vanwege de kerkelijke overheid. Hij financierde immers wel degelijk een uitgave van ‘heidense vitalistische verzen’, maar ging er prat op de ‘ontdekker’ te zijn van de dichter Bert Decorte.

1939: Wordt gemobiliseerd.

1940: Tijdens de meidagen van 1940 wordt hij licht gewond.  Aan deze periode zal hij in 1986 een boekje wijden onder de titel Knobbelgeschiedenis.

In datzelfde jaar verschijnt in Antwerpen zijn tweede dichtbundel “Orpheus gaat voorbij”, waarin de uitbundigheid, kenmerkend voor ‘Germinal’ enigszins overgaat in bezinning en verstrakking van de vorm.

1942: Huwelijk met Delphine De Backer, met wie hij vier dochters en twee zonen krijgt. Hij gaat zich in het Pajottenland vestigen, in Strijtem, waar hij tot zijn dood zou blijven wonen.

Een stillere dag (1942) bevat vrij strak gecomponeerde sonnetten, wat zijn evolutie van de exuberantie van ‘Germinal’ naar bezinning en ordening aantoont:

Ik ben geworden als de winterbeek
de witte gans met ijslaag overwelfde,
geheel gedempte – en toch is zij dezelfde
die levensader in het landschap leek
bij lentedag […]

1943: Zijn bundel ‘Refreinen’ verschijnt en zal in 1945 bekroond worden met de August Beernaertprijs van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

Tijdens de bezetting zou Frans Buyle, criticus van Het Vlaamse Land, geen gelegenheid onbenut laten om Decorte als verzenmaker en rijmelaar aan de kaak te stellen. Dat gaf aanleiding tot een van de zeldzame polemieken gevoerd in versvorm. In de ‘Ballade van de criticus’ stelt Decorte vast:

Een muil die meetelt is Frans Buyle,

de criticus van ’t Vlaamse Land,
sinds hij de zoete lier ging ruilen
voor de kolommen van een krant,
waarin hij, zonder kroon of tuilen,
wie dichten wil ten dode bant
Een zot beklimt papieren zuilen,
De man is immers navenant?

In het manuscript van de ballade, bewaard in het AMVC-Letterenhuis te Antwerpen, wordt Buyle bestempeld als dictator der letteren, Führer en Duce, wat in bezettingstijd natuurlijk niet kon en derhalve door Decorte uiteraard geschrapt werd.

De strijdvaardige Buyle reageert met de ‘Ballade van den dichter’:

Wie dichter is heet Bert Decorte
en waant zich van ’t heelal de spil,
zoals het dier met de te korte
vlerken gewapend, vliegen wil,
en dat, om zich in ’t ruim te storten
zich opwekt naar de duiventil:
een kip beklimt kaaklend de sporten,
maar wie nauw toekijkt, ziet ‘t verschil!

 1945: Vertaling van Balladen van François Villon in De Spiegel, Maandschrift voor poëzie. Uitgegeven door Marcel Coole, Paul de Ryck en Hubert Van Herreweghen.

1946: Gaat over naar het Ministerie van Onderwijs, bestuur Kunst en Letteren.

 • Van 1958 tot 1964 wordt hij letterkundig adviseur bij het het ministerie Nederlandse Cultuur, waar hij vanaf 1964 tot aan zijn pensioenleeftijd in 1980 de functie waarneemt van adviseur-hoofd van dienst Letteren en Toneel. In 1980 treedt hij in dienst bij het zogenaamde Nationaal Fonds voor de Letterkunde.
 • IJvert in deze functie voor de belangen van de debutanten en gevestigde literatoren, veelal door het verstrekken van subsidies, toelagen en reisbeurzen.

1946: Zijn vertaling “De bloemen van de booze” van “Les Fleurs du Mal” van Charles Baudelaire verschijnt bij uitgeverij Orion te Antwerpen en F.G. Kroonder te Bussum. Poëzie vertalen zal hij zijn hele leven blijven doen en met bijval.

Nog in 1946 wordt hem voor “Een Stillere dag” de driejaarlijkse staatsprijs voor poëzie toegekend.

1946-1983: Redacteur bij het Nieuw Vlaams Tijdschrift

1947: Na de oorlog verschijnt van Decorte nog slechts één volwaardige bundel lyrische verzen,’ Aardsch Gebedenboek’, waarin – net zoals in ‘Refreinen’ – een dichter aan het woord komt die de dwaasheden van het eigen en andermans bestaan op ironische wijze observeert. De vormtaal waarin hij zich uit, ontleent hij aan de rederijkers namelijk refreinen en balladen. Het tegendeel dus van de spontaneïteit van zijn debuut.

Na de publicatie van ‘Aardsch Gebedenboek’ stopt hij dus met het publiceren van poëzie, met uitzondering van de enkele nieuwe gedichten die in Profaan Brevier (1964) zijn opgenomen, of van de probeersels voor tijdschriften. Voortaan legt hij zich steeds meer toe op het maken van vertalingen, het samenstellen van bloemlezingen en het schrijven van gelegenheidspoëzie (Kruis of Munt, 1970; Kop of Letter, 1988).

ANDANTE SOSTENUTO 1948-2009

Waar zijn beginwerk in de jaren veertig nog met prijzen wordt bekroond, valt in de loop der jaren de belangstelling langzaam maar zeker weg. Hij krijgt nog wel veel bewondering voor zijn vertalingen en bewerkingen die hem toch nog een geheel eigen plaats binnen de Nederlandse letterkunde geven, zij het dan niet als schrijver maar als ‘literair bewerker’.

1951: Met de bloemlezing Het geuzenlied start Decorte opmerkelijke reeks gelijkaardige publicaties. Volgen Van heer Halewijn tot vrouw Griese (1959), Gedicht en omgedicht (1960), W.G. Foquenbroch (1965) en In ’t zot, in ’t vroed, in ’t amoureus (1970), refreinen van rederijkers.

1956: Zijn belangstelling voor oosterse poëzie was reeds vroeger gebleken uit Yoshiwara (1942), een bewerking van geishaliedjes. Nu komt bij Colibrant te Lier het bundeltje Japanse motieven uit. Beide bundels zullen in 1976 samengevoegd worden onder dezelfde titel.

1963: Uitgeverij Ontwikkeling te  Antwerpen publiceert zijn vertaling  Het leven van Lazarillo de Tormes. Het is een schelmenroman en wel één waarvan het hoofdpersonage, de zwerver, de schelm, de man die wel deelneemt maar tegelijkertijd speels en ironisch afstand neemt, een figuur is waarmee Bert Decorte zich heel goed kan identificeren.

1971: Verkozen tot lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, in opvolging van Raymond Herremans.

1972: Er komt een bloemlezing uit van zijn vertaalde werk De mooie ontrouw ( in 1978 aanzienlijk uitgebreid). Zijn vertaalwerk toont niet alleen een grote diversiteit, maar laat ook zien dat het een essentieel onderdeel is van zijn literaire oeuvre.

 • Reeds vroeger heeft Bert Decorte belangrijke vertalingen afgeleverd: We citeerden reeds zijn vertaling uit 1945 van de Balladen van François Villon .  Een jaar later volgde Baudelaire Les Fleurs du mal, vertaald als De bloemen van den booze (1946).  Louise Labé’s gedichten: een proeve van vertaling door Bert Decorte. (1953); Een reeks van 28 gedichten van verschillende Roemeense dichters in Tudor Arghezi, e.a., Werk uit Roemenië. (bloemlezing vertaalde poëzie) 1966.

1980: Gedurende het jaar 1980 neemt hij het voorzitterschap van de Academie waar.

1989: Krijgt de Sabamprijs voor zijn hele oeuvre.

14 Oktober 2009: Overlijden van de 94-jarige dichter, vertaler, verteller.

 • Op 20 oktober 2009 wordt Bert De Corte in de oude doch sfeervolle dorpskerk te Strijtem na een aangrijpende afscheidsplechtigheid  ten grave gedragen.
 • Op het gedenkprentje lezen we:
De dood: ik denk aan druiven
Een zaalge najaarsdag…
Schepen die henenschuiven
In een ver nevelrag…
Al wat ik heb genoten
Schuift aan mijn geest voorbij…
Dan zet de dood, de grote,
Zijn domper over mij.
 

BEKRONINGEN

 • 1945: A. Beernaertprijs van de Koninklijke Academie voor nederlandse Taal- en letterkunde voor Refreinen.
 • 1946: Driejaarlijkse Staatsprijs voor poëzie voor Een stillere dag.
 • 1947: Prijs voor Letterkunde van de provincie Brabant voor Aardsch Gebedenboek.
 • 1948: Koopalprijs voor vertalingen voor Balladen van François Villon.
 • 1989: Sabamprijs voor zijn hele oeuvre.

 

MEER OVER BERT DECORTE

 • Perre, Rudolf van. 1980. ‘Bert Decorte’ . In: Hugo Brems, Tom van Deel, Ad Zuiderent (red.). Kritisch lexicon van de Moderne Nederlandstalige Literatuur. Groningen: Martinus Nijhoff uitgevers. band 2. november 1994.
 • Ruysbeek, Erik van. 1966. Bert Decorte. Antwerpen: Helios (Monografieën over Vlaamse letterkunde, nr. 36)
 • Vercammen, J. 1985. ‘Bert Decorte’. In: G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse (red.). De Nederlandse en Vlaamse auteurs. Van middeleeuwen tot heden met inbegrip van de Friese auteurs. Weesp: De Haan.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

Jan Stuyk, Zoeklicht op een wonderkind, De Morgen Uitgelezen dd 9 mei 2007.

SMAAKMAKER

Lied van het leven
 
Leven wil ik, levend leven,
Leven zonder op te geven,
Spijt elk lijfs- en zielsgemis,
omdat leven, ’t moge kloppen
op de kin en op de koppen,
omdat leven leven is.Want al leefde ik duizend jaren,
zonder zien een daagraad klaren
door de dikke duisternis
van ellende, leed en lijden,
Nog zou ik niet graag verscheiden,
omdat leven leven is.
Omdat leven, laat het wezen
wat het wil, een nooit genezen
wonde, een schande, een ergernis,
geestesschenner, hartebreker,
toch in zeekre maat iets zeker,
omdat leven leven is.
 
Uit: Ik kom liefst wat te laat. (2007)

 

Slot-Ballade

Hier sluit het testament zich af.
’t Is met den duts Villon gedaan.
Geleidt hem allen naar zijn graf
als gij het beiaardlied hoort slaan,
trekt uw scharlaken wambuis aan:
hij stierf der liefde marteldood.
Dat zwoer hij op zijn linkerpoot,
toen hij de wereld uit wou gaan.
 
Waarachtig, ’t is geen ijdel woord
want haatlijk joegen hem ter baan
zijn liefden als een vuilpoes voort,
zoodat geen braamstruik heeft gestaan
van hier tot Roussillon, waaraan
(dat heet zoo waar als ’t waarste ding)
Geen klodde van zijn kleeren hing,
toen hij de wereld uit wou gaan
 
Uit: Balladen van François Villon. (1945)

 

Op een roze chrysant

Rozig getint is de chrysant
Waarop drie vlinders zitten:
Een vlinder roos, een vlinder blank
En een vol zwarte stippen.
 
Zodra ik zoetjes nadertreed,
Vliegt de eerste weg, de tweede weg:
De derde zet zich op mijn kleed.
Wat mag dit wel beduiden, zeg ?
 
Uit: Nieuwe gedichten. (1946)
 

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

Om redenen van overzichtelijkheid werd de bibliografie opgesplitst in drie delen, telkens chronologisch geordend.

 1. Scheppend werk
 2. Literaire vertalingen
 3. Vertalingen van essays

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent.

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

1. Scheppend werk

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1937 Germinal. (gedichtenbundel)

1946: 2de druk in de verzamelbundel “Eerste gedichten: Neftali . Orfeus gaat voorbij . Rechts en averechts. Vertaalde gedichten . Germinal” uitgegeven bij De Nederlandse Boekhandel, Antwerpen.
1974: In ‘Verzamelde Gedichten’. Reeks: De Gulden Veder. Uitgeverij Orion, Brugge.
2012: Germinal. Documentaire varianteneditie door Femke Vandevelde en Edward Vanhoutte. Gent: KANTL 2dln.

Decorte Bert 37 Hoogstraten: Uitgeverij “Uilenspiegel”.   -75p.

Afmetingen: 20.30 x 15.50 (geniet – zachte kaft)
Colofon: Van dit boek werden op de persen van de Drukkerij L. Volders, te Mol, 550 exemplaren gedrukt, waarvan 500 op featherweight papier, Memphis maigre letter, en 50 genummerde exemplaren op handpapier
1940 Orpheus gaat voorbij en andere gedichten. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Neftali; Orpheus gaat voorbij; Rechts en averechts; Vertaalde gedichten.
(nvdr. Villon, Apollinaire, Rimbaud)
1946: 2de druk bij De Nederlandsche Boekhandel onder de titel ‘Eerste gedichten: Neftali . Orfeus gaat voorbij . Rechts en averechts. Vertaalde gedichten . Germinal’
Decorte Bert 10 Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel -116p.

Afmetingen: 21.60 x 15.40 (ingenaaid – zachte papieren kaft)
Druk. P. Lombaerts Schoten (Antwerpen)
1942 Yoshiwara (Geisha-liedjes). (bewerking van geishaliedjes)

1946: 2de druk in de verzamelbundel ‘Nieuwe gedichten: Refreinen, Yoshiwara, Een stillere dag, Opdrachten’ A. Manteau, Brussel.
1976: 3de druk in de verzamelbundel ‘Japanse motieven’ bij W. Soethoudt te Antwerpen / ’s-Gravenhage: Nijgh en Van Ditmar. 

Decorte Bert 5 Brussel: Uitg. A. Manteau N.V. / Den Haag: Uitgever A.A.M. Stols. -62 p.

Afmetingen:20.10 x 13.80 (ingenaaid)
Colophon: Van dezen bundel “Yoshiwara” bewerkt door Bert Decorte werden in maart 1941, driehonderd exemplaren gedrukt op de persen van N.V. Drukkerij Erasmus te Ledeberg bij Gent.
1942 Een stillere dag. Sonnetten. (gedichtenbundel)

Bevat 3 cycli van elk 24 sonnetten

Decorte Bert 14 Brussel: Uitgeversmij A. Manteau nv / Den Haag: Uitgeverij A.A.M. Stols. -83p.

Afmetingen: 20.60 x 14.50 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)
Colofon: ‘Een stillere dag’ een sonnettenbundel van Bert Decorte, werd in opdracht van Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. te Brussel gedrukt op de persen van Drukkerij Nic. de Jonge P.V.B.A. te Brussel in de maand Maart 1942
1943 Refreinen. (gedichtenbundel) Decorte Bert 8 Brussel: A. Manteau. -57p.

Afmetingen:18 x 12.20 (ingenaaid – harde kaft)
Colofon: ‘Refreinen’ van Bert Decorte, werd in opdracht van Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. te Brussel gedrukt op de persen van Drukkerij Nic. De Jonge P.V.B.A. te Brussel in de maand december 1943.
1944 ” ‘k zou elk gedicht… ” (gedicht)

In: Vier gedichten – Johan Daisne Bert Decorte Herwig Hensen  Raymond Herreman.
 Daisne 1 Brussel: Uitgeversmaatschappij A. Manteau. -5p.

Afmetingen: 21.50 x 14 (5 losse blaadjes in een mapje)
Tweekleurendruk: zwart-rood;
In een oplage van 550 genummerde exemplaren.
1946 Eerste gedichten: Neftali . Orfeus gaat voorbij . Rechts en averechts . Vertaalde gedichten . Germinal. (poëzie – verzamelbundel) Decorte Bert 18 Antwerpen: Den Nederlandsche Boekhandel. -184p.

Afmetingen: 22 x 14.30 (ingenaaid)
Colofon: Van deze bundel ‘Eerste gedichten’ werden, op de persen van Sinte Catharina drukkerij te Brugge, 750 ex. gedrukt, voor de Nederlandsche Boekhandel te Antwerpen.
1946 Nieuwe gedichten: Refreinen, Yoshiwara, Een stillere dag, Opdrachten. (poëzie – verzamelbundel) Decorte Bert 4 Brussel: A. Manteau. -212p.

Afmetingen: 21.30 x 13.30 (gebonden – harde kaft)
Colofon: Nieuwe gedichten door Bert Decorte, bevattende de bundels ‘Refreinen’, ‘Yoshiwara’, ‘Een stillere dag’, en de ongebundelde ‘Opdrachten’ werden gezet uit de letter van Claude Garamond naar aanwijzingen van H. Van Krimpen en in het najaar van 1946 gedrukt door de Drukkerij Sinte Catharina N.V. te Brugge in opdracht van A. Manteau N.V. Brussel.
1947 Aardsch gebedenboek: bevattende benevens een viertal inleidende balladen een kleine catechismus, het lang en leerzaam lied van de martelaar, alsook twee balladen tot slot. (gedichtenbundel)

Bekroond met de letterkundige prijs van Brabant, 1947.
1957: Tweede druk bij A.A.M. Stols Uitgever ’s Gravenhage.  (Afmetingen: 20.50 x 12.60  – garenloos gebrocheerd, met blauwe papieren stofomslag)

Antwerpen: Orion. -52p.

Afmetingen: 21.50 15.80 (ingenaaid- harde kartonnen kaft)
2de druk

1951 Thijl Ulenspieghel: gedichten van Bert Decorte (met de oorspronkelijke prenten van het oude volksboek 1518). (poëzie – hertaling)

1986: Heruitgave in harde kaft door uitgeverij C. de Vries-Brouwer naar aanleiding van het 40-jarige bestaan van hun uitgeverij. (zie daar)
Antwerpen: C. De Vries-Brouwers. -52p.

Afmetingen:20.70 x 14.60 (ingenaaid)
Colofon: Dit boekje werd met de hand gezet uit de Egmont letter en in opdracht van de N.V. Elsevier te Brussel gedrukt op de persen van Louis en Pierre Dirix te Antwerpen, in het najaar 1951.
Tweekleurendruk: zwart-rood.
1951 Het geuzenlied: bloemlezing. (bloemlezing)

Met een inleiding door Bert Decorte.
Deze inleiding tot een kleine keuze uit de GEUZENLIEDEREN en andere verzetsgedichten was aanvankelijk een lezing, gehouden tijdens de Middagen van de Poëzie in het Résidence-Theater te Brussel op 2 Maart 1950, door Herman Niels.
Antwerpen: Uitgeverij Orion. -39p.

Reeks: Orion vol 2
1953 Maria en de kerselaar. Een oud Engels carol. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Oorspronkelijke titel: The Cherry-tree Carol (vroege 15de eeuw)
Vertaling door Bert Decorte.
Houtsneden van Theo Humblet.

 

Decorte Bert 19 Lier: Colibrant.. -25p.

Afmetingen:16.70 x 11.40 (ingenaaid harde kaft)
Colophon: “Maria en de kerselaar”werd in opdracht van Colibrant Uitgaven gedrukt op de persen van de drukkerij ‘Die Poorte’ te Antwerpen in de december-maand van het jaar 1953 van de baskerville-letter op luxe-editie G.H.B.
Deze bibliophiele uitgave bedroeg 250 genummerde en door vertaler en illustrator gesigneerde exemplaren.
Dit is ex. nr 0181
1956 Japanse motieven. (gedichtenbundel)

1976: 2de druk bij W. Soethoudt te Antwerpen / ’s-Gravenhage: Nijgh en Van Ditmar. 

Decorte Bert 15 Lier: Colibrant. -63p.

Afmetingen: 18 x 10.90 (ingenaaid – harde kaft)
Colophon: Dit boekje ‘Japanse motieven’ geschreven door Bert Decorte, verscheen in het voorjaar van 1956. Het werd gedrukt in een beperkte genummerde oplage, gezet uit de Garamond letter, 10 punt, op houtbrij geschept editie-papier. Dit is nr 100.
1959 Van Heer Halewijn tot Vrouw Griese: Vlaamse balladen van de middeleeuwen tot de 20ste eeuw. (balladenbundel – bloemlezing)

1ste druk oktober 1959
2de druk december 1959
3de druk mei 1962
4de druk februari 1969
Decorte Bert 36  Hasselt: Uitgeverij Heideland. -176p.

Reeks: Vlaamse pockets nr 4
Afmetingen: 18 x 11 (pocket)
1960 Gedicht en omgedicht. Wereldpoëzie door Vlamingen vertaald. (poëzie – anthologie) Decorte Bert 32  Hasselt: Uitgeverij Heideland. -189p.

Reeks: Vlaamse pockets. – vol. 17
Afmetingen: 18 x 11 (pocket)
1963 Lazarillo de Tormes. (roman – bewerking).

Op het titelblad: Het leven van Lazarillo de Tormes. Schelmenroman naar het Spaans bewerkt.
Oorspronkelijke titel: La Vida de Lazarillo de Tormès.
De bewerking bevat zowel het eerste deel geschreven ca 1553 als het vervolg geschreven ca 1620.
1971: 2de druk bij uitgeverij Ontwikkeling, Antwerpen met als titel: “t Wonderlijke Leven, kluchtige daden en dappere schimp-ernst  van Lazarillo de Tormes ; Spaanse schelmenroman”.
1985: 3de druk bij C. de Vries Brouwers te Antwerpen.
Decorte Bert 25 Antwerpen: Uitgeverij s.m. Ontwikkeling. -200p.

Afmetingen: 21 x 12.70 (ingenaaid – harde kartonnen kaft)
Reeks: Ontwikkeling nr 187
Druk: Excelsior, Antwerpen
1964 Profaan brevier. (bloemlezing uit eigen gedichten)

Bevat gedichten uit de bundels: Germinal; Orfeus gaat voorbij en andere gedichten; Een stillere dag; Refreinen; Aards gebedenboek; Jongste gedichten.
Decorte Bert 11 Hasselt: Uitgeverij Heideland-Orbis. -79p.

Poëtisch erfdeel der Nederlanden; vol. 30
Afmetingen: 18 x 11 (pocket)
1964 Firmin van Hecke. (monografie)

Bevat: Inleiding; -Autobiografische brief; -Bibliografie; -I. Keuze uit “Gedichten” (1925, 2de uitg. 1936); -II. Keuze uit “Lazarus”.
 Decorte Bert 30 Antwerpen: Helios. -42p.

Reeks: Monografieën over Vlaamse letterkunde. – Brussel; vol. 33
Uitgegeven voor het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur
Dit exemplaar mag niet in de handel worden gebracht.
Afmetingen: 22.20 x 13.40 (ingenaaid – harde kaft)
1966 W. Gottschack van Foquenbroch: De geurige zanggodin. (monografie)

Keuze en inleiding door Bert Decorte.
 Hasselt: Heideland-Orbis.  -77p.

Reeks: Poëtisch erfdeel der Nederlanden nr 48
Afmetingen: 18 x 11 (pocket)
1970 Kruis of munt. Verspreide rijmen en dichten van 1936 tot 1969 geschreven. (poëzie – bloemlezing) Decorte Bert 34 Deurle: Colibrant.  -78p.

Afmetingen: 13.60 x 9.50 (ingenaaid – kaft met flappen)
Colofon: Deze verspreide rijmen en dichten, waarvan nagenoeg de helft is verschenen in allerhande publicaties, worden voor de eerste maal in dit boekje samengebracht. De N.V. Erasmus /Ledeberg-Gent drukte het op 1.000 exemplaren voor COLIBRANT
1970 In ’t zot, in ’t vroed, in ’t amoureus. Balladen en refreinen. (refreinenbundel – anthologie)

Bevat refreinen van rederijkers uit 15e en 16e eeuw alsook meer recent werk vanaf Prudens van Duyse over René de Clercq, Daan Boens, Jan Vercammen, Hubert van Herreweghen.

Decorte Bert 2 Hasselt: Uitgeverij Heideland-Orbis N.V. -145p.

Reeks: Vlaamse pockets. – vol. 244
Afmetingen: 18 x 11 (pocket)
1970 Kort geding. (prozastukjes)

Bevat korte, soms sarcastische, soms brutale en dan weer badinerende stukjes, hem in de pen gegeven door zijn lectuur of belevenissen.

Decorte Bert 1 Hasselt: Uitgeverij Heideland-Orbis N.V. -116p.

Reeks: Vlaamse pockets. – vol. 249
Afmetingen: 18 x 11 (pocket)
1971 ’t Wonderlijke Leven, kluchtige daden en dappere schimp-ernst  van Lazarillo de Tormes ; Spaanse schelmenroman.

Nederlandse bewerking Bert Decorte.
1963: 1ste druk bij Uitgeverij s.m. Ontwikkeling, Antwerpen met als titel: Lazarillo de Tormes.
1971: 2de druk bij uitgeverij s.m. Ontwikkeling, Antwerpen
1985: 3de druk bij C. de Vries Brouwers te Antwerpen.
 Antwerpen: Uitgeverij s.m. Ontwikkeling. -200p.
1971 Kortom. (autobiografie)

Geïllustreerd met talrijke documentaire zwart-wit foto’s.

Brugge: Uitgeverij Orion – NV Desclée de Brouwer.   -188p.

Reeks: Open kaart.
Afmetingen: 19 x 11.75 (ingenaaid – zachte groenlinnen kaft met stofomslag)
Colofon: Gedrukt op de persen van Sint-Augustinusdrukkerij te Brugge in opdracht van Uitgeverij Orion – NV Desclée de Brouwer.
1974 Per vers door Vlaanderen: beschouwingen rond gedichten, door dingen uit Vlaanderen geïnspireerd. (essays)

Omslagontwerp: Gerbrand Jespers
 Decorte Bert 35 Tielt/Utrecht: Uitgeverij Lannoo.  -144p.

Afmetingen: 19 x 11.30 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Gezet, gedrukt en gebonden bij Drukkerij-Uitgeverij Lannoo pvba, Tielt
1974 Karel Jonckheere. Benadering van zijn persoon en zijn geschriften. (monografie) Brugge: Orion-Desclée De Brouwer. -47p.

Reeks: Ontmoetingen. vol. 100
1974 Verzamelde gedichten. (poëzie – verzamelbundel)

Bevat: Germinal; Orfeus gaat voorbij en andere gedichten; Een stillere dag; Refreinen; Aards gebedenboek; Verzen en opdrachten; Keuze uit ‘kruis of munt’; Varia.
[Heringebonden met harde linnen kaft];
Naast de gewone uitgave werden honderd exemplaren gedrukt op Simili Japon Van Gelder 100 grs., genummerde van een tot honderd, en door de auteur gesigneerd
Decorte Bert 17

Brugge: Uitgeverij Orion. -317p.

Reeks: De Gulden Veder.
Afmetingen:20.80 x 12.80 (ingenaaid – zachte kaft met flappen & luxe versie: heringebonden in harde linnen kaft)
Colofon: De Verzamelde gedichten van Bert Decorte, gezet uit de Garamond 10 pts , werden in het voorjaar van 1974 gedrukt op 90 grs editie op de persen van Drukkerij Sanderus te Oudenaarde, in opdracht van uitgeverij Orion te Brugge.
1975 Vierkante gedichten. (poëzie – bibliofiele uitgave) Aalst: Hooft. -10p.
1975 De Waerachtige ende een seer wonderlycke historie van Mariken van Nieumeghen die meer dan seven jaren metten duvel woende ende verkeerde. (middeleeuws mirakelspel – hertaling) Gent: Nederlands Toneel Gent.   -56p.

Afmetingen: 21.50 x 13 (geniet – zachte kaft)
colofon

1976 Japanse motieven. (verzamelbundel)

Bevat de cycli: Yoshiwara (=3de druk); Japanse motieven (= 2de druk)
Decorte Bert 30 Antwerpen: Soethoudt / ’s-Gravenhage: Nijgh en Van Ditmar. -122p.

Reeks: Kijkgatpaperback nr 40; Nijgh en Van Ditmar’s paperback nr 197
Afmetingen:19 x 12.50 (paperback)
Kolophon: Deze bundel ‘Japanse motieven’ bevat de 3de druk van ‘Yoshiwara’ (Geishaliedjes), (1ste druk Manteau 1942; de 2de druk in verzamelbundel ‘Nieuwe gedichten’: Manteau Brussel 1946) en de tweede druk van ‘Japanse Motieven’ (Colibrant, Drongen 1956)
Hij werd gezet uit de Garamontletter 12 punt en gedrukt op houtvrij wit editiepapier.
1978 Reinaard de Vos, berijmd door Bert Decorte om het oude gedicht direct leesbaar te maken voor de mensen van nu. (berijmde bewerking van Reynaert I)

 

Decorte Bert 21 Antwerpen: Uitgeverij Walter Soethoudt. -106p.

Afmetingen:19 x 12.30 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Druk: Kempische Boekhandel Retie
Photosetting, verantwoordelijke uitgever: Walter Soethoudt Perenstraat 15, 2000 Antwerpen.
Nota: De tekst werd vervaardigd als basistekst voor een poppenspelreeks die door Marc Liebrecht werd gerealiseerd: Van den vos Reinaard. Televisiespel voor poppen in 9 taferelen. Omdichting: Bert Decorte. Drama-en Literaire Uitzendingen. Oplage 50 ex. SW. Ongepagineerd, doorschoten met blanco pagina’s.

Er bestaat een televisiefilm in kleur, met marionetten. (“Negen verschillende verhalen uit de wereldberoemde Reinaardroman (1100-1200), een enorm werk, dat in meerdere talen geschreven werd, worden hier uitgebeeld door marionetten. De animatie is zeker een beetje grof en niet altijd even precies, terwijl de film bovendien erg veel tekst bevat. Niettemin een levendige film, die bij tijd en wijle heel amusant is en zeker in de smaak zal vallen bij het jonge publiek.” Speelfilmencyclopedie, vijfde editie, Filmdata.)

1978 Karel van de Woestijne en de Franse literatuur (rede uitgesproken op 12 juni 1978). (essay) Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitgeversmaatschappij. -18p.

Reeks : Mededelingen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: Afdeling Letterkunde: nieuwe reeks. – Amsterdam; vol. 41: 3:
1985 Kop of letter: rijmen en gedichten geschreven sedert 1969. (poëzie)

Bevat de cycli: Tien refreinen; Vier vierkante gedichten; In zeventien syllaben; Teerlingen; Nieuw lied van de begrafenis van een non op de Coudenberg te Brussel.
1988: 2de druk bij C. de Vries-Brouwers te Antwerpen.
Decorte Bert 20 Antwerpen: Contramine. -46p.

Reeks: Poëziereeks. vol. 57
Afmetingen:21 x 13.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Colofon: ‘Kop of letter, een bundel rijmen en dichten, waarvan er enkele afzonderlijk verschenen zijn, verscheen in opdracht van Tony Rombouts, als 57ste nummer in de poëziereeks van de uitgave Contramine v.z.w., op 2 juli 1985 ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de auteur.
De gedichten werden gezet uit een 10 punt garamond door Photosetting Soethoudt en C° te Antwerpen.
De druk werd verzorgd door Kempische Boekhandel Retie
1985 Reinaard de Vos. Hedendaagse berijming van Bert Decorte.

Met tekeningen van Dolf de Rudder: vooromslag (identiek aan de titelprent) en 144 illustraties van een volle pagina.
Woord vooraf door Anton van Wilderode: Andermaal Reinaert.

Decorte Bert 36_1985 Lokeren: pvba M. Oelbrandt-Rinda. -295p.

Afmetingen: 24.5 x 17 (genaaid en gelijmd , met stofomslag) 
1986 Thijl Ulenspieghel. Gedichten van Bert Decorte. (met de oorspronkelijke prenten van het oude volksboek 1518). (poëzie)

Heruitgave van 1951.
Bert Decorte heeft van de oorspronkelijke prozateksten waarop de houtsneden betrekking hebben, berijmde verhaaltjes gemaakt.
Hij vond het een eer dat door deze gelegenheidsuitgave zijn naam werd gekoppeld aan die van wijlen Sam. De Vries, de stichter van het bedrijf, die hij als vriend en mens bijzonder achtte.
Antwerpen: Uitgeverij C. de Vries-Brouwers p.v.b.a. -52p.

Afmetingen: 20.70 x 14.60 (gebonden – harde geïllustreerde kartonnen kaft met stofomslag)
Colofon: Naar aanleiding van het veertigjarige bestaan van onze uitgeverij besloten wij voor onze vrienden en relaties een boekje uit te geven.
Onze keuze viel op een volksboek uit het begin van de 16de eeuw “Van Ulenspieghels leven” waarin de grappen en koddige belevenissen van Tijl Uilenspiegel, met aardige houtsneden geïllustreerd, beschreven staan. Dit volksboek, waarvan het enige exemplaar zich bevindt in de Koninklijke Bibliotheek te Kopenhagen, werd gedrukt in 1518 te Antwerpen bij Michiel van Hoochstraten.
1986 Knobbelgeschiedenis. (roman)

Omslag: L.A. Fisher.
Antwerpen/Amsterdam: Uitgeverij C. de Vries-Brouwers p.v.b.a.   -174p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
1986 Een lied der blijdschap en andere refreinen. (poëzie – bloemlezing)

Op de omslag: Portret van de auteur naar een schilderij van Felix de Boeck.
Fotografie: Joris Luyten.
Vormgeving: Hans van der Oest.
Deze bloemlezing werd gekozen uit de Verzamelde Gedichten (Orion, Brugge, 1974), Kruis of munt (Colibrant, 1970), Kop of letter (Contramine, Antwerpen, 1985)  en uit onuitgegeven werk, door de dichter ter beschikking gesteld.
De twee vertalingen komen uit Gedichten van Maistre François Villon (C. De Vries-Browers, 1956).
Keuze en presentatie zijn van Hubert van Herreweghen. Met de tijdsorde van ontstaan of publicatie werd geen rekening gehouden.
Decorte Bert 16 Antwerpen: B-Promotion. -40p.

Reeks: Bergmannetjespocket nr 2
Afmetingen: 18.90 x 11 (garenloos gebrocheerd – kaft met flappen)
Druk: Van In nv, Lier
Zetwerk en fotogravure: fotogravure Rubens n.v., Lint
Printed in Belgium.
Verantwoordelijke uitgever: B-Promotion p.v.b.a. Frankrijklei 49, 2000 Antwerpen.
1989 De nieuwe rederijkerij: stichtelijke alsook enkele opdrachtelijke rijmoefeningen. (poëzie)

Bevat de cycli: De mens is maar een wandelaar; Andere stichtelijke refreinen; Opdrachtelijke refreinen en refrein tot slot
Decorte Bert 12  Antwerpen/Rotterdam: C. de Vries-Brouwers p.v.b.a.   -53p.

Afmetingen:20 x 12.50 (gebrocheerd)
Colofon: De refreinenbundel ‘De nieuwe Rederijkerij’ werd in het najaar 1989 voor de uitgeverij C. De Vries-Brouwers te Antwerpen gezet in Garamond 11 door facet te Antwerpen en gedrukt op de persen van drukkerij Wormgoor te Amelo.
Oplage: 526 exemplaren, waarvan 76 op Vergé papier, genummerd van A t/m Z (niet in de handel) en 50 van 1 t/m 20.
1989 Beauvoorde, cultuurdorp. ( kunstgids)

Samen met o a Anton van Wilderode, Michel Duron.
 Brussel: Gemeentekrediet -118p. ill.
1991 Wandtapijt van aarde en lucht: gedichten uit de poëzietuin van Roosdaal. (poëzie)

Samen met o a Koen Stassijns, Erik Heyman.
 Tielt: Lannoo. -123p.
1991 Tot meerdere eer en glorie van het alfabet (aforismen)

 

Antwerpen: Kalligrafia v.z.w.   -30p.

Afmetingen: 21 x 15 (geniet – zachte kaft)
Colofon: “Tot meerdere eer een glorie van het alfabet”, teksten van Bert Decorte, is een uitgave van Kalligrafia v.z.w. 1991.
Anna Van Damme maakte hiervoor een alfabet, geschreven met een muziekriet.
Papier: Maco mat crème 115 gr/m²
Gezet in Bookman light.
Druk: Emico Offset n.v., Wommelgem.

1995 Kwatrijnen voor heel het jaar: elke dag vier druppels. (gedichtenbundel) Antwerpen/Rotterdam: C. de Vries-Brouwers. -77p.
1995 Reinaard de Vos, berijmd door Bert Decorte.

Bevat in grote lijnen de berijmde basistekst voor een poppenspelreeks (1978), uitgaande van Reynaert I. Reinaert de vos, berijmd in 1834 door Jan Frans Willems naar de versie uit de 12de eeuw.
Illustraties op omslag en in de tekst naar houtsneden van Wim de Cock bij teksten uit het Comburgse handschrift.

Mechelen: Coda Uitgevers. -287p.

Reeks: Vlaamse pockets-literair. – Antwerpen; vol. 10- 11.
Afmetingen: 18 x 11.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Op de rug staat foutief het reeksnummer 11-12 vermeld
2006 Lof der vrouw. (poëzie)

De publicatie bevat 3 reeksen van uitvouwbare foto’s van Bart Rensink.
 
Decorte Bert 3a
 
Decorte Bert 3 Amsterdam: Sjolsea. -10p. ( + foto’s)

Afmetingen:14.20 x 14.20 (in ring gevat)
Colofon: ‘Lof der vrouw’ verscheen in de bundel ‘Een lied der blijdschap en andere refreinen’ Bergmannetjes pockets nr 2, uitgeverij B-Promotion pvba te Antwerpen 1986 ISBN 90-70959-09-7
De tekst is geprint in de letter Bell MT op Cyclus Offset van Papyrus. Wij zijn lid van Beeldrecht in Amsterdam. Onze website is www.slolsea.com.
Eerste druk 1943;
2007 Ik kom liefst wat te laat. (bloemlezing)

Keuze en samenstelling door Ingmar Heytze.
Omslagontwerp: Marc Heijmans
Foto achterkant omslag: Claire Leo
 Decorte Bert 9 Breda: Uitgeverij  Papieren Tijger. -70p.

Reeks: Voor bewezen diensten. – vol. 2
Afmetingen:22 x 14 (paperback)
Colofon: ‘Ik kom liefst wat te laat’ verschijnt ter gelegenheid van het Utrechts Literatuurfestival 2007, en is tot stand gekomen in samenwerking met SLAU (Stichting Literaire Activiteiten Utrecht).
Onder de noemer ‘Voor bewezen diensten’ wordt tijdens het festival de oudste nog levende dichter van de Nederlanden herdacht.

POSTUME UITGAVEN

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
2012 Germinal. Documentaire varianteneditie door Femke Vandevelde en Edward Vanhoutte.

Deel 1: teksten. / Deel 2: Commentaar
Omslagontwerp: Liliane Tytens
Met essays van Elke Brems en Dirk De Geest en een voorwoord van Hubert van Herreweghe
Elke Brems: De alcohol van Rimbaud: Decorte onder invloed. pp 203-217.
Dirk De Geest: De tucht van de ontucht ? ‘Germinal’ van Bert Decorte als een poëticaal ‘geval’. pp 219-238
1937: 1ste druk
Decorte Bert 22 Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Deel I (tekst): -49p. / Deel 2 (commentaar).   -255p.

 
Afmetingen: 24 x 16 (gebonden – roodlinnen harde kaft)
Reeks: Literaire tekstedities en bibliografieën, nr 20

2. Literaire vertalingen

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1939 Verzonken land

Oorspronkelijke auteur: JOACHIM VON DER GOLZ
Oorspronkelijke titel: Der Marcellusflut
Vertaling: Bert Decorte en Leo Symoen
Brussel: Manteau. -159p.

Afmetingen: 20 x 14

1945 Balladen van François Villon. (Franse poëzie in vertaling)

Oorspronkelijke auteur: FRANÇOIS VILLON
Vertaald uit het Frans door Bert Decorte.
Met portrettekening door Marc Neels. (= Marc Sleen)
Decorte Bert 13a
Bevat: Voorwoord van Paul De Ryck; Dubbele ballade; Ballade der vrouwen van weleer; Ballade van onze lieve vrouw; Ballade der gehangenen; Grafschrift; Slot-ballade.
Hoogstraten: Moderne uitgeverij (K. Boomstraat 9).  -18p.

Reeks: De Spiegel, Maandschrift voor poëzie. Uitgegeven door Marcel Coole, Paul de Ryck en Hubert Van Herreweghen.
Eerste jrg nr 1 mei 1945
Afmetingen: 20.80 x 13.80 (geniet – zachte kaft)
1946 De bloemen van den booze. (Franse poëzie in vertaling)

Nederlandsche vertaling van Bert Decorte met een waarschuwing van Herman Teirlinck,
Oorspronkelijke titel: Les fleurs du mal
Oorspronkelijke auteur: CHARLES BAUDELAIRE
Tweetalige editie.
Antwerpen: Orion / Bussum: F.G. Kroonder.  -488p.

Afmetingen:22 x 17.50 (gebonden – vollinnen stempelband)
Colofon: ‘Bloemen van den booze’ Nederlandsche vertaling in verzen van “Les Fleurs du mal” het meesterwerk van den Franschen dichter CHARLES BAUDELAIRE (1821-1867) werd door Bert Decorte begonnen in 1936 en voltooid op ’t einde van het jaar 1939.
Dit is de eerste volledige vertaling in het Nederlandsch van Baudelaire’s unieke verzenbundel.
‘Bloemen van den booze’ werd in opdracht van de uitgeverij Orion N.V. gedrukt op de persen van de Drukkerij Omega N.V. beide etablissementen te Antwerpen, op 1500 exemplaren, gezet uit de Kloosterletter, waarvan 200 exemplaren op Edition de Luxe Vergé, genummerd van 1 tot 200, in vollinnen stempelband, gesigneerd door den dichter en den inleider, en 1300 gewone exemplaren in halflinnen stempelband
1947 De wijn

Oorspronkelijke auteur: CHARLES BAUDELAIRE
Vertaald uit het Frans door Bert Decorte.
Amsterdam: Corvey.   -17p.
1947 Balladen van François Villon. (oudfranse poëzie in vertaling)

Oorspronkelijke auteur: FRANÇOIS VILLON
Vertaald uit het Frans door Bert Decorte.
Tweetalige uitgave, Franse tekst ‘reproduit d’après le ms. fr. 20041 de la B.N.’
Antwerpen: Uitgeverij Het Kompas N.V. -62p.

Afmetingen: 18.30 x 12.70 (ingenaaid – zachte kaft)
Colophoon: Deze ‘Balladen van Villon’, vertaald door Bert Decorte, werden in opdracht van de uitgeverij Het Kompas N.V. gezet in 12 punts Cloister en gedrukt op zwaar luxe papier op de persen van Drukk. Omega N.V. te Antwerpen.
1953 Louise Labé’s gedichten: een proeve van vertaling door Bert Decorte.

Oorspronkelijke auteur: LOUISE LABÉ
Louise Labé-ets van Théo Humblet
Lier: Colibrant.  -89p.

Afmetingen: 21.60 x 15.50 (ingenaaid)
Colofon: In opdracht van Colibrant-Uitgaven te Lier, gedrukt van de 11 punts Baskerville op de persen van de drukkerij Die Poorte te Antwerpen. De eerste oplage bedroeg 500 exemplaren: 26 in luxe-editie gemerkt van A tot Z, op original Buckingham Mill met originele en gesigneerde afdruk van de Louïse Labé-ets van Théo Humblet; 474 genummerd van 27 tot 500 op houtvrij Antique Wove. Deze uitgave verscheen in juni 1953.
Dit is exemplaar:
1956 Gedichten van Maître François Villon d’après les manuscriptes de la Bibliothèque Nationale à Paris. (oudfranse poëzie in vertaling)

Oorspronkelijke auteur: FRANÇOIS VILLON
Antwerpen/Rotterdam: C. de Vries-Brouwers p.v.b.a.
1966 Tudor Arghezi, e.a., Werk uit Roemenië. (bloemlezing vertaalde poëzie)

Oorspronkelijke auteurs: DIVERSE ROEMEENSE DICHTERS.
Vertalers: Ankie Peypers vertaalde de inleiding en 13 gedichten, Bert Decorte 28 gedichten en Karel Jonckheere 96 gedichten van 49 dichters.
Typografie: Aldert Witte.
Omslagontwerp: Stefan Mesker.
Druk: Geuze Dordt
Decorte Bert 31 Brussel-Den Haag: A. Manteau n.v.   -152 + [VIII]p.

Reeks: Maerlantpocket nr 3
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
1972 De mooie ontrouw. Vertaalde gedichten. (bloemlezing vertaalde gedichten)

Oorspronkelijke auteurs: diverse
Het boek bevat vertalingen van gedichten van andere auteurs dan Villon, Labé of Baudelaire. Ook de bewerkingen van Japanse poëzie gepubliceerd in de bundels “Yoshiwara” en “Japanse motieven” zijn hier niet opgenomen.
1978: 2de vermeerderde druk bij Soethoudt, Antwerpen.
Deurle: Colibrant. -155p.

Afmetingen: 21.10 x 13.50 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)

1978 De mooie ontrouw. Vertaalde gedichten. (bloemlezing uit zijn vertaalde poëzie)

Oorspronkelijke auteurs: diverse
2de vermeerderde druk van 1972
Omslagontwerp/ Photosetting / Verantwoordelijke uitgever: Walter Soethoudt, Perenstraat 15, 2000 Antwerpen.
1972: Eerste druk bij Colibrant te Deurle. 155p.
Decorte Bert 33 Antwerpen: Uitgeverij Walter Soethoudt. -207p.

Afmetingen:20 x 13 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Colofon: Dit boek bevat, naast een aangevulde herdruk van de gelijknamige bundel in 1972 gepubliceerd door Colibrant, talrijke nieuwe vertalingen sedertdien door Bert Decorte gemaakt. Het werd gedrukt in februari 78 op de persen van de Kempische Boekhandel te Retie.
1979 Sluier en glimlach. (Nieuw-Griekse poëzie in vertaling)

Oorspronkelijke auteur: TAKIS VARVITSIOTIS
Nederlandse tekst: Bert Decorte.
Oorspronkelijke titels: keuze van gedichten uit ‘Bladeren van de Slaap’ (1941-1944); Beken (1945-1947); Winterzonnekeer (1948); Het houten paard (1950-1953); Abecedarium (1954); Geboorte der Bronnen (1952-1957); Sluier en glimlach (1958-1962); De Transfiguratie (1965-1971).
Antwerpen: Uitgeverij Walter Soethoudt. -84p.

Reeks: poëzie over de grenzen; vol 1
Afmetingen: 18.50 x 10.80 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)

 

1979 Paradise Lost. (bibliofiele uitgave)

Inleiding door Gerard Gaudaen
Dertien ingekleefde gewassen tekeningen van VICTOR STUYVAERT
Oorspronkelijke auteur: JOHN MILTON
Oorspronkelijke titel: ‘Paradise Lost’ [excerpten uit]
Vertaling van uitgekozen  verzen: Bert Decorte.

Gent: Drukkerij Uitgeverij Hoste Staelens. – [z p ]

Afmetingen: 49 x 32.50 (gebonden – harde linnen kaft met verguld titeletiket)

Colofon: De drukkerij uitgeverij Hoste Staelens te Gent heeft dit boek uitgegeven in juni 1979 met de steun van de Stichting Victor Stuyvaert.
Dit exemplaar draagt het nummer …
Fotogravure en druk van de illustraties werden uitgevoerd door de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent.
De oplage bedraagt 200 exemplaren genummerd van 1 tot 200. Er werden tevens dertien exemplaren gedrukt genummerd van I tot XIII.

1980 Het heelal in de schuur: Makedonische poezie.

Nederlandse tekst van Bert Decorte en Frank de Crits

Antwerpen: Uitgeverij Walter Soethoudt.  -60p.

Reeks: Poëzie over de grenzen; vol. 2
1980 Doorn.

Oorspronkelijke auteur: GEORGIA ALEXIA
Oorspronkelijke titel: Agkathi.
(vert. uit het Grieks)
Antwerpen: Uitgeverij Walter Soethoudt.  -83p.

Reeks: Poëzie over de grenzen; vol. 3.
1984 De zang van het gouden stuifmeel: gedichten (Senegalese poëzie in vertaling)

Oorspronkelijke auteur: LEOPOLD SEDAR SENGHOR
Oorspronkelijke titel: Le chant des pollens d’or.
Tweetalige uitgave
Boek en illustraties: Gerard Thijs.

 

Leuven: Leuvense Schrijversaktie.  -115p.

Afmetingen: 21 x 14 (gebrocheerd – zachte kaft)
In opdracht van de Europese Vereniging ter Bevordering van de Poëzie vzw 1984

 

3. Vertaalde essays

 

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1948 Georges Grard. (essay)

Oorspronkelijke auteur: ROGER BODART
(vert. uit het Frans).
Antwerpen: De Sikkel.
1948 Theo Van Rysselberghe (essay)

Oorspronkelijke auteur: FRANÇOIS MARET
(vert. uit het Frans).
Antwerpen: De Sikkel. -13p.
1948 Pierre Paulus. (essay)

Oorspronkelijke auteur: LOUIS PIERARD
(vert. uit het Frans).
Antwerpen: De Sikkel.
1950 Anto-Carte . (essay)

Oorspronkelijke auteur: ALBERT GUISLAIN
(uit het Frans vert.).
Antwerpen: De Sikkel.
1954 Georges Lemmen. (essay)

Oorspronkelijke auteur: MARCEL NYNS
(vert. uit het Frans).
Antwerpen: De Sikkel.
1954 Louis Thevenet. (essay)

Oorspronkelijke auteur: RENÉ LYR
(vert. uit het Frans).
Antwerpen. De Sikkel.
1959 Jack Jeffreys. (essay)

Oorspronkelijke auteur: ROBERT GEERTS
(vert. uit het Frans).
Brussel: Elsevier. -16p.

Reeks: Monografieën over Belgische kunst. – Brussel.
1959 Fernand Steven. (essay)

Oorspronkelijke auteur: GEORGE LINZE
(vert. uit het Frans).
Brussel: Elsevier.
1961 Paul Maas. (essay)

Oorspronkelijke auteur: JEAN STEVO
(vert. uit het Frans).
Brussel: Elsevier. -15p.

Reeks: Monografieën over Belgische kunst. – Brussel; vol. 1961: 2
1962 François-Joseph Navez. (essay)

Oorspronkelijke auteur: FRANÇOIS MARET
Brussel: Elsevier. -13p.

Reeks: Monografieën over Belgische kunst. – Brussel; vol. 1962: 1
1963 Roger Durant. (essay)

Oorspronkelijke auteur: FRANÇOIS MARET
(vert. uit het Frans).
Brussel: Meddens. -16p.

Reeks: Monografieën over Belgische kunst. – Brussel; vol. 1963: 6
1964 Roel D’Haese. (essay)

Oorspronkelijke auteur: JACQUES MEURIS
(vert. uit het Frans samen met Hubert van Herreweghen).
Brussel: Meddens. -16p.

Reeks: Monografieën over Belgische kunst. – Brussel;
1964 Auguste Oleffe. (essay)

Oorspronkelijke auteur: MARCEL NYNS
(vert. uit het Frans).
Brussel: Meddens. -16p.

Reeks: Monografieën over Belgische kunst. – Brussel; vol. 1964: 2