home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Claes, Paul

Maakt deel uit van:

Paul Claes

Leuven, 30 oktober 1943

De theoreticus, de dichter, de vertaler, de exegeet, de prozaïst, de pasticheur

Zes invalshoeken voor een oeuvre dat de samenhang van een boek vertoont.

 

Vertalers geven vreemde teksten asiel,’ schreef ik in Diapason (1992). ‘Als vertalen vertolken is wat een vreemde ziel beweegt, is iedere vertaling een protest tegen de barbarij’.
Heb je als vertaler een motto?
Mijn motto als vertaler is tegelijk mijn lijfspreuk: mobilis in mobili, ‘Beweeglijk in het beweeglijke’

 

BIOGRAFIE

30 oktober 1943: Geboren als zoon van een hoogleraar klinische biologie.

Studeerde klassieke letteren en vervolgens Germaanse filologie (Nederlands en Engels).

Net in de jaren 1960, toen hij afstudeerde, werd de betekenisgeving een centraal probleem in het Parijse structuralisme. De structuralisten beriepen zich op de linguïstiek, de psychoanalyse en de ideologiekritiek om uiteenlopende betekenisverschijnselen in de maatschappij coherent te beschrijven en gefundeerd te verklaren.

Aan de toen nog jonge classicus bood de nieuwe betekenisleer niet alleen een kader om problemen te formuleren, maar tevens een methode om oplossingen te ontwerpen.

Rond 1960 valt ook de beslissing om de volledige Rimbaud te vertalen.

DE THEORETICUS

1979: Het netwerk en de nevelvlek, Claes’ eerste theoretische werk ligt in de boekwinkel. Het is voor het grootste deel een verzameling van artikelen die vanaf 1972 in diverse tijdschriften waren verschenen.

 • Later zullen nog meerdere theoretische geschriften van de persen rollen. Echo’s echo. De kunst van de allusie. (1988, 2011)
 • Niet onbelangrijk zijn tevens de – tot op heden vier – close-reading studies:
 • Rainer Maria Rilke (Raadsels van Rilke. Een nieuwe lezing van de Neue Gedichte, 1995; in 2009 vertaald naar het Duits en bij Athena Verlag, Oberhausen uitgegeven)
 • Catullus (‘Concatenatio Catulliana. A New Reading of the Carmina’, 2002)
 • Arthur Rimbaud (‘La clef des Illuminations’, 2008)
 • T.S. Eliot (A Commentary on T.S. Eliot’s Poem The Waste Land: The Infertility Theme and the Poet’s Unhappy Marriage, 2012)

Deze close readings bieden nieuwe inzichten, vaak baanbrekend, verworven uit het nauwe en soms langdurige vertaalcontact met de auteur – bij Rimbaud heeft Claes het over 40 jaar vertaalactiviteit – waarbij de zorg voor traditie en intertekstuele transformatie centraal staan.

1981: Promoveerde aan de Katholieke Universiteit Leuven op het proefschrift De mot zit in de mythe: antieke intertextualiteit in het werk van Hugo Claus.

 • De mot zit in de mythe verscheen (zonder het wetenschappelijk apparaat) in 1984 als handelseditie bij de Bezige Bij te Amsterdam.
  • Het valt op hoe mooi verschillende interesses die zijn verdere werk kenmerken reeds samenvallen: kennis van antieke literatuur en mythologie, belangstelling voor het modernisme en fascinatie voor het fenomeen van de intertextualiteit.

DE DICHTER

Claes plaatst zijn veeltalige gedichten bewust binnen een traditie, die hij telkens weer transformeert.

1983: Debuteerde met de sonnettenbundel De Zonen van de Zon, later opgenomen in de dichtbundel Rebis (1989).

 • Met deze eersteling zet de dichter meteen de toon: een Nederlandstalig sonnet van hemzelf uit 1963 met variaties in het Engels, Latijn, Duits, Grieks, Italiaans, Frans en Spaans.

DE VERTALER

Bij het grote publiek is Claes vooral bekend als vertaler.

 • Hij is de eerste Vlaming die in 1996 de Martinus Nijhoff Prijs verwierf.
 • Voor Claes is literair vertalen veel meer dan een tekst overbrengen van de ene taal naar de andere. Hij is er zich van bewust dat elk werk is ingebed in een literaire traditie en in een eigen cultuur, die beiden evenzeer moeten worden overgebracht.

1983: Zijn eerste vertaling verschijnt op de markt: De Griekse liefde. Honderd epigrammen uit de Griekse Anthologie. Het werd een vrije maar doordachte bewerking van een selectie van de beroemde epigrammen.

Een veel te kort overzicht van wat er allemaal op volgde:

Franse poëzie

 • We hebben al gerefereerd naar zijn langdurige vertaalinspanning rond de poëzie van Arthur Rimbaud
 • Naar het Nederlands taalgebied brengt hij ook de ‘onvertaalbaar’ geachte Mallarmé .  Beide dichters bevinden zich op de grens van het classicisme en het modernisme, evenals José-Maria de Heredia, een tijdgenoot van Mallarmé, Gérard de Nerval, Louïze Labé, die iets vroeger in de tijd te situeren valt.

Engels modernisme

 • Een dichter Ezra Pound (Pisaanse Canto’s, 1985) en een prozaïst James Joyce (Ulysses, 1994), werden – samen met Mon Nys – nauwgezet getoetst aan idioom, grammatica en klank.
 • T.S. Eliot’s ‘The Waste Land’ heeft een heel lange gistingsperiode achter de rug vooraleer de vertaling Het Barre land in 2007 uitkwam.

Klassieke literatuur uit Rome en Griekenland

 • Hier vinden we vernieuwers als Catullus wiens Verzen in 1995 een even subjectieve, scabreuze en erudiete Nederlandse versie hebben gekregen als het origineel destijds. Maar ook Horatius, Herakleitos, Sappho worden niet geschuwd.

DE EXEGEET

Deze auteur is filoloog, tekstuitlegger, exegeet.

 • Zijn vertalingen berusten op nauwkeurige linguïstische, stilistische en historisch-culturele analyses en leggen daarvan rekenschap af in inleidingen en commentaren. De didacticus probeert ook in aparte monografieën het werk van moeilijker auteurs leesbaarder te maken.
 • Het grondigst heeft Claes zijn bijna naamgenoot Claus (De mot zit in de mythe, 1981,1984) gecommentarieerd.
 • Vier gedichten van Christine D’Haen belichtte hij in De kwadratuur van de Onyx (1986).
 • Echt baanbrekend zijn Gezelle gelezen (1993) en Raadsels van Rilke (1995)
 • Ook De zwarte zon: Code van de hermetische poëzie.(2013) en De sleutel. Vijfentwintig gedichten van Noord en Zuid ontsloten. (2014) getuigen van deze bezorgdheid.

1984: Verscheen een herziene versie van zijn dissertatie De mot zit in de mythe bij de Bezige Bij.

 • Hij kreeg er de Prijs voor de Kunstkritiek van het Vlaamse Willemsfonds (1984) voor, de Literaire Prijs van de Stad Antwerpen (1985) en de Eeckhout-prijs van de Vlaamse Academie (1986).

Daarna was hij enkele jaren docent in Nijmegen en vervolgens combineerde hij drie deeltijdse docentschappen: aan de toenmalige Katholieke Vlaamse Hogeschool voor vertalers in Antwerpen, de Mercator Hogeschool in Gent en aan de KU in Leuven.

1984-1985: Wetenschappelijk medewerker aan de KU-Leuven.

1985-1988: Wetenschappelijk medewerker aan de universiteit van Nijmegen.

1988: Publiceerde de essaybundel Echo’s echo’s, waarin Claes allerlei vormen van intertekstualiteit en hun betekenis voor het literaire werk beschrijft. In 1991 werd deze bundel bekroond met de driejaarlijkse Belgische Staatsprijs voor het Essay.

DE PROZAÏST

1992: In de verhalenbundel Het laatste boek (1992) trekt Claes de consequenties van zijn interesse voor tekstverwijzingen tot in het absurde door. Zijn held pleegt zelfmoord door zich met een omgekeerde letter A in het hart te steken.

1993: Publicatie van zijn eerste roman: De Sater.

 • Een romandebuut waarin Claes speelt met het genre van de antieke roman. Vele antieke schrijvers en vele verschillende stijlen komen aan bod, de toon van het epos wordt afgewisseld met die van een schelmenroman of een idyllisch liefdesverhaal.

Claes publiceerde tot dusver een tiental prozawerken.

 • In zijn eerste nogal onorthodoxe verhalenbundel Het laatste boek (1992), is hij nog ‘de leerling-tovenaar van vijf grootmeesters uit het modernisme’ (Christine D’Haen p.33), maar zijn latere romans gaan programmatisch de literatuurtraditie langs.
 • Met De Sater reconstrueert hij de eerste roman van de westerse literatuur.
 • In De Zoon van de Panter (1996) herschrijft hij het Nieuwe Testament.
 • ‘De Phoenix’ (1998) is een ideeënroman over Pico della Mirandola (1463-1494), renaissance-mens en kabbalist.
 • Met ‘De Kameleon’ (2001) leidt Paul Claes ons de ideeënwereld van de achttiende eeuw in. Deze eeuw heeft twee zijden: de wereld der ideeën en de wereld van de frivoliteit. Het is de Verlichting (het materialisme van de denkwereld) tegenover de rococo (het materialisme van de behoeften, de hang naar luxe en frivoliteit). De hoofdfiguur is Charles d’Eon (1728-1810), een meester in de vermomming. Soms uit vrije wil, soms uit noodzaak. Soms in opdracht, soms uit frivoliteit. Hij is de kameleon die, al naargelang de noodzaak zich voordoet, zich kan (of moet) omtoveren. Het verhaal is gebaseerd op de werkelijk bestaande Charles de Beaumont, chevalier d’Eon.
 • ‘Het hart van de Schorpioen’ (2002), is een ‘autobiografie’ die op een genadeloze wijze een manier van leven blootlegt. Het model voor dit boek was ‘Roland Barthes sur Roland Barthes’ (1975).
 • ‘Lily’ (2003) is vrouwenliteratuur, een meisjesroman. Met dit boek heeft Paul Claes de consumptieliteratuur gepasticheerd en aangetoond hoe systeembevestigend brave literatuur wel is.
 • Op de omslag van ‘Sfinx’ (2004) wordt vermeld dat dit werk het tweede deel uit de romancyclus ‘Lilith’ is. (Het eerste deel was ‘Lily’.) Hier staat de vrouw, en niet de man, centraal. Toch is de roman meer een tijdsdocument, Wenen 1899, dan een psychologisch vrouwenportret geworden.
 • Psyche’ (2006) onderbreekt de Lilith-reeks. De roman beschrijft de bootreis die Hadrianus met zijn vrouw en Antinoös (de ‘psyche’ van en voor Hadrianus) door Egypte onderneemt.
 • ‘De Leeuwerik’ (2010), neemt ons mee naar de Provence in de 12de eeuw. Het werd een schildering van een hoofse liefdesgeschiedenis gecombineerd thema’s als taal en muziek, met een prachtige kijk op het ontstaan van de hoofse lyriek en de invloed van troubadours hierop.
 • In Plastic Love (2013) zijn recentste roman, zetten de jaren zestig en zeventig van vorige eeuw de toon. Een soort Lolita-achtige roman vol puntige zinsneden.

DE PASTICHEUR

1992: Ter gelegenheid van de jaarwisseling verscheen Mimicry, een bundel van 10 pastiches in opdracht van Uitgeverij Kritak.

 • In 1994 wordt het bundeltje uitgebreid tot een Geschiedenis van de Nederlandse poëzie in vijftig pastiches; à la manière de.

EN DUS

1994: Vertaling van James Joyce’s ‘Ulysses’ wordt voorgedragen voor de Europese Aristeionprijs.

1994 tot 2009: Hoofddocent vertalen aan de Katholieke Universiteit Leuven.

1996: Claes ontving voor zijn gehele vertaalwerk de Martinus Nijhoff Prijs; het prijzengeld maakte de definitieve uitgave mogelijk van de Gedichten (1998) van Rimbaud, waar hij zich al zo’n vijfendertig jaar mee had beziggehouden.

2008: La clef des Illuminations, een baanbrekende studie die het zgn. hermetisme van Rimbauds poëzie in de bundel ‘Illuminations’ ontrafelt als recyclage van literaire tradities.

Rodopi, de uitgever van La clef des illuminations verwoordt het als volgt :

Cette étude propose une interprétation inédite ainsi qu’un commentaire détaillé des Illuminations, texte qui défie depuis plus d’un siècle l’ingéniosité des spécialistes de Rimbaud. À l’encontre du parti pris des exégètes actuels qui préconisent une approche fragmentaire ou polyphonique, cette nouvelle lecture soutient que l’hermétisme rimbaldien se prête à une lecture systématique et univoque.
L’obscurité du recueil résulte d’un codage à la fois textuel et intertextuel. Les transformations textuelles se modèlent sur les tropes de la rhétorique classique (métaphores, métonymies, périphrases). Le décryptage des énigmes réservera bien des surprises aux lecteurs, en révélant, par exemple, que les « chalets de cristal et de bois qui se meuvent sur des rails et des poulies invisibles » ne sont autres que des nuages bicolores mus par le vent.
Loin d’être un jeu d’association surréaliste, l’hermétisme des Illuminations ne dérive pas du rejet mais du recyclage de la tradition littéraire. Aussi le commentaire signale-t-il toutes les formes d’intertextualité exploitées par le poète : lieux communs, citations, allusions et pastiches.

2012: Ontvangt de Amerikaanse Adele Mellen Prize voor zijn essay A Commentary on T.S. Eliot’s poem The Waste Land.

 • A Commentary on T.S. Eliot’s poem The Waste Land, toont voor het eerst aan dat het klassieke modernistische gedicht van de Amerikaans-Britse Nobelprijswinnaar, een autobiografische achtergrond heeft. Het gedicht, dat doorspekt is met intertekstuele verwijzingen en allusies naar klassieke mythologie en literatuur, is ook een verborgen autobiografie over het mislukte, kinderloze, huwelijk met zijn vrouw Vivien. Voor het eerst wordt het overspel van zijn vrouw met Bertrand Russell in verband gebracht met specifieke verzen in het lange gedicht.

2013: Claes publiceert zijn 109de boek: Zwarte zon: code van de hermetische poëzie. Dit boek is een pendant van Echo’s echo’s (1988).

 • Na de raadsels van de duistere allusie behandelt Paul Claes in Zwarte zon de geheimen van de duistere poëzie. De modernisten van vandaag zijn de erfgenamen van de maniëristen. Alle moeilijke dichters hanteren een code die hun verzen tegelijk ontoegankelijker en aantrekkelijker maakt.
  Claes past zijn nieuwe ontcijferingsmethode toe op twaalf duistere dichters: Horatius, Gongora, Van Swaanenburg, Nerval, Mallarmé, Rimbaud, Van de Woestijne, Rilke, Breton, Stevens, Cummings en Claus. Een semiotiek van het hermetisme vat zijn theorie samen.
  Het is een misverstand te denken dat de poëzie verdwijnt als we haar mysterie doorgronden. Integendeel, pas zo verschijnt ze in haar volle luister: als de zon na een verduistering.

Thans is hij ere-hoofddocent aan de KU Leuven. Hij is lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (tot in 2017) en van het Guido Gezelle Genootschap.

TOT SLOT

Verscheiden is zijn oeuvre alleszins, maar dat belet niet dat er een grote eenheid in aanwezig is. Cruciaal is de lezer die Claes is en wil zijn, of zoals hij het zelf verwoordt in het voorwoord van De Lezer: “Er is, zo weet de lezer, geen woord zonder echo, geen traditie zonder vernieuwing, geen waarheid zonder herhaling.” De lezer Claes ontcijfert, vertaalt,  geeft commentaar en pasticheert. Dat alles is dan weer het materiaal voor zijn eigen gedichten en romans, die hij ook becommentarieert en eventueel vertaalt en – waarom niet – pasticheert. De schorpioen die in zijn eigen staart bijt.

Bron: Paul Claes Laudatio Paul Claes – Alumni KU Leuven

 

Meer over Paul Claes

 • Raymond van den Broeck, De velerlei gedaanten van Proteus. Een bijdrage over Paul Claes, Ons Erfdeel, 36, 5 (1993)
 • Bont, Martijn de. 1980. ‘Paul Claes’. In: Hugo Brems, Tom van Deel, Ad Zuiderent (red.). Kritisch lexicon van de Moderne Nederlandstalige Literatuur. Groningen: Martinus Nijhoff Uitgevers. band 2. februari 1997.
 • Rudi van der Paardt, Claes, a New Literary Wizard, The Low Countries (2002)
 • Johan Velter, Paul Claes: De vele kanten van een verlichtingsmens, Leesidee (2002)
 • Luc Devoldere, Alexandrijn in Kessel-Lo, Ons Erfdeel, 46, 5 (2003)
 • Johan Velter, “Een bepaling van het oeuvre tussen 1998 en 2008“, http://www.druksel.be/nl/fondsen/claes/oeuvre.html
 • Carl De Strycker, The Message is the Meaning. De dichter Paul Claes, Ons Erfdeel (2009), 164-168

BEKRONINGEN

 • 1984: Willemsfondsprijs voor kritiek voor De mot zit in de mythe.
 • 1985: Literaire Prijs van de stad Antwerpen voor De mot zit in de mythe.
 • 1986: Cornetteprijs en Eeckhoutprijs van de Vlaamse Academie voor De mot zit in de mythe.
 • 1986, 1993 & 1996: Koopalbeurs voor vertaling.
 • 1991: Driejaarlijkse Belgische Staatsprijs voor essay en kritiek voor Echo’s echo.
 • 1993: Prijs van de provincie Brabant voor proza.
 • 1996: Martinus Nijhoff Prijs voor vertaling.
 • 2002: de ECI-prijs voor de roman De Kameleon.
 • 2002: Multatuli – prijs voor de roman De Kameleon.
 • 2002: Interprovinciale prijs voor de roman De Kameleon.
 • 2011: Prix du sonnet (Amis de Ronsard)
 • 2012: De Amerikaanse Adele Mellen Prize voor A Commentary on T.S. Eliot’s poem The Waste Land

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites:

Referenties:

 • Christine D’Haen, De zoon van de Zon, Het werk van Paul Claes. Internationaal Forum voor Afrikaanse en Nederlandse Taal en Letteren, Leiden, 1997, 55p.

 

BIBLIOGRAFIE

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience- Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent

De bibliografie werd in 4 delen gesplitst:

 1. Het scheppende werk: poëzie, verhalen, romans.
 2. Het essayistische werk
 3. De vertalingen naar het Nederlands per auteur in vertaling
 4. De vertalingen vanuit het Nederlands naar een andere taal

Tenslotte volgt een overzicht per genre, alfabetisch per titel, behalve de vertalingen naar het Nederlands, die zijn chronologisch gerangschikt.

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht

A. Het scheppende werk: poëzie, verhalen, romans.

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1983 De Zonen van de Zon. (poëzie)

Een Nederlandstalig sonnet van hemzelf uit 1963 en zeven transposities, in het Engels, Latijn, Duits, Grieks, Italiaans, Frans en Spaans)
Bijvoegsel: Deze uitgave van ‘De Zonen van de zon’ van Paul Claes wordt U door de uitgevers aangeboden met alle goede wensen voor het jaar 1984.
Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep. – 22p.

Afmetingen:21.50 x 14.25 (genaaid)
Colofon: De Zonen van de Zon, een sonnet en zeven transposities geschreven door Paul Claes, is door Athenaeum – Polak & Van Gennep in december 1983 uitgegeven in een oplage van 350 exemplaren. De tekst is gezet uit de letter Bembo en gedrukt door Geuze en Co’s Drukkerij BV te Dordrecht.
1989 Rebis. (poëzie)

= officieel debuut als dichter.
Deeltitels: Genesis; Gradus; De Zonen van de Zon; Rebis.
Omslagontwerp: Leendert Stofbergen
Amsterdam: De Bezige Bij. – 60p.

Reeks: BB poëzie
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Thieme Nijmegen

 

1989 Dodendans. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Colofon: Dit is de derde uitgave van De Diamant Pers te Zandhoven.
De tekst is handgezet door Antoon en Lisette de Vijlder uit Bembo romein en cursief, Garamond romein en cursief en Gill sans mager en halfvet en gedrukt in de winter van 1988 1989.
160 exemplaren op bijbeldruk, houtvrij ivoorkleurig van 40grs.. Hiervan werden er 50 genummerd van 1 tot 50 en tien van A tot J niet in de handel gebrachte.
Zandhoven: De Diamant Pers. – 45p.

Afmetingen: 29 x 19 (genaaid)
Vervolg colofon:
De 60 genummerde exemplaren werden met de hand gebonden in een half-leren band en van een foedraal voorzien door boekbinderij Luc Jansen te Edegem.
Zes luxe-exemplaren op naam werden gedrukt op Japans papier van 26grs, en in een kunstband en –foedraal gebonden door Françoise Bausart.
Dit is exemplaar 26
1992 Het laatste boek. (verhalen)

Omslag: Rudo Hartman
Afbeelding: Michelangelo De Lybische Sibylle, Sixtijnse Kapel, Vaticaanstad.
Foto auteur: Chris van Houts
Amsterdam: De Bezige Bij. -135p.

Reeks: BB Literair
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Hooiberg Epe
1992 Feux. (Franstalige poëzie – Bibliofiele uitgave) Claes Paul 75 Zandhoven: De Diamant Pers. zp

Afmetingen: 26.40 x 19.50 (gebonden – harde kaft)
Colophon: Il a été tiré de cet ouvrage, composé à la main, en Bauer Bodoni, par Antoon De Vijlder, achevé d’imprimer en hiver 1992 sur De Diamant Pers à Zandhoven, Belgique, 55 exemplaires dont cinq exemplaires au nom du bibliophile et 50 exemplaires sur papier fait à la cuve de Zerkall, numérotés de 1 à 50 et reliés par Luc Jansen à Edegem.
Cet exemplaire porte le numéro …
1993 De Sater (roman)

Shortlist Libris literatuurprijs
Omslag: Masker van een sater, Wandschildering Pompeii
Foto auteur: Chris van Houts
Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. -150p.

Reeks: BB Literair
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Hooiberg Epe
1992 Mimicry. Tien pastiches. (poëzie)

Dooreman verzorgde het omslag
Claes Paul 8 Leuven: Uitgeverij Kritak. – 12p.

Afmetingen: 24 x 17 (ingenaaid)
Colofon: Mimicry, een bundel van 10 pastiches van Paul Claes verscheen in januari 1992 in opdracht van Uitgeverij Kritak, ter gelegenheid van de jaarwisseling. De tekst werd gezet uit de Bembo en de Copperplate door Aanzet, Gent en gedrukt door drukkerij Groenevelt, Landgraaf.
Deze uitgave is uitsluitend bestemd voor vrienden van de Uitgeverij en is niet in de handel.
1994 Mimicry. Pastiches. (poëzie)

Geschiedenis van de Nederlandse poëzie in vijftig pastiches; à la manière de
Achterzijde foto: Lieve Blancquaert
Uitgebreidere versie van 1992
Leuven: Uitgeverij Kritak. -87p.

Afmetingen: 22 x 14 (gebrocheerd)
Zetwerk: Griffo Gent
Druk: Groenevelt, Landgraaf

 

1994 Embleem. Beeldgedichten. (poëzie)

Deeltitels: Dodendans; Poppenspel; Maskerade; Schaduwbeeld.
Amsterdam: De Bezige Bij. -56p.
1996 De Zoon van de Panter. (roman)

Omslag: Fernand Knopff: ‘Les caresses’, 1896.
Foto auteur: Chris van Houts
2007: ‘Syn Pantery’, vertaald in het Russisch door Dimitri Silvestrov. Uitgeverij Azbuka, St. Petersburg.
Claes Paul 68 Amsterdam: De Bezige Bij. -118p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Groenevelt, Landgraaf
1996 De Bloomiade. (verhaal – postmoderne mystificatie) Een heroïsch-komisch epyllion in achttien strofen.

Oorspronkelijke titel: The Bloomiad.
Bezorgd en toegelicht door William Horn
Vertaald door Paul Claes.
Dit is een 2de druk van het verhaal ‘De Driehoek’, dat eerder verscheen in ‘Het laatste boek’ (1992)
Omslag: Rudo Hartman.
2016: Door hemzelf vertaald naar het Engels onder de titel ‘The Bloomiad’. Uitgeverij De Bucheliuspers, Utrecht.
Amsterdam: De Bezige Bij. -62p.

Afmetingen: 20 x 12.30(gebonden – harde kaft met stofomslag)
Druk: Hooiberg Epe

 

1997 X Tien dizijnen. (poëzie – bibliofiele uitgave)

 

Gent: Ergo Pers.   -[27]p.

Afmetingen: 27.50 x 22 (gebonden )
Colofon: X , tien dizijnen van Paul Claes, is een uitgave van Ergo Pers te Gent. De tekst werd gezet uit Plantin corps 14 en gedrukt op vélin d’Arches door Rein Ergo
De oplage bedraagt 40 door de auteur gesigneerde exemplaren, genummerd van 1 tot 40. De nummers 1 tot 10 bevatten een handgeschreven gedicht met bijkomende glossen van de auteur . Voor de medewerkers en hun vrienden werden nog enkele proefdrukken bewaard , genummerd van I tot X.
Dit is nummer …
1998 De Phoenix. (roman)

Shortlist Libris literatuurprijs
Omslag: Studio Paul Koeleman
Omslagillustratie: Botticelli, De Lente (detail)
Foto auteur: Chris van Houts
2001: ‘Der Phoenix‘ vertaald in het Duits door Marlene Müller Haas. Uitgever: Fischer Verlag,  Franfurt am Main.
2004: Feniksas. Vertaald in het Litouws door Antanas Gailius. Uitgever: Lietuvos Rasytoju Sajungos Leidykla, Vilnius
Amsterdam: De Bezige bij. -167p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Mennen-Schriks Grafische bedrijven, Asten
1999 Glans. (poëzie – bibliofiele uitgave) Claes Paul 69 Sonnega: Regulieren uitgeverij. z.p.

Afmetingen: 20.70 x 13.20 (ingenaaid)
Colofon: ‘Glans’ van Paul Claes werd in het voorjaar van 1999 uit de Adobe Spectrum vormgegeven met WP6.1 onder Windows NT en afgedrukt op een 1440dpi-inktjetlaser in een eerste oplage van 25 exemplaren en werd genaaid, gebrocheerd door Phoenix Binderij te Middelburg.
2000 Glans Gedichten / Feux. Poèmes. (poëzie)

Deeltitels: Destruction vernietiging; Purification zuivering; Illumination verlichting.
Genomineerd voor de VSB Poëzieprijs 2001
Omslag: Hollands lof.
Omslagillustratie: Danaë, Gustav Klimt
Foto auteur: Chris van Houts
Amsterdam: De Bezige Bij. -90p.

Afmetingen: 20 x 12.25 (paperback)
Druk: Hooiberg Epe
 
Verantwoording: De bibliofiele editie van ‘Feux’ verscheen in de winter van 1992 bij Antoon De Vylder (De Diamant Pers, Zandhoven), die van ‘Glans’ in het voorjaar van 1999 bij Ben Hosman (Regulieren uitgeverij, Sonnega)
2000 Atlantis. (poëzie) Sonnega: Regulierenpers uitgeverij.

Colofon: Atlantis van Paul Claes werd in het voorjaar van 2000 vormgegeven op WP onder Windows NT uit de letter Caslon en afgedrukt in een eerste genummerde oplage van 50 exemplaren, door Phoenix binderij gebonden. Vijf exemplaren werden op keizerlijk japans afgedrukt.
Dit is nummer …
2001 De Kameleon. (roman)

Omslagontwerp: Jan de Boer
Omslagillustratie: Antoine van Dijck, ‘Thomas Killigrew avec un compagnon’ (detail), 1638.
Ontwerp binnenwerk: AZ grafisch servicebureau bv
Bekroond met zowel de ECI-prijs voor Schrijvers van Nu 2002 als de Multatuliprijs 2002.
Claes Paul 71 Amsterdam: De Bezige Bij. -239p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Haasbeek Alphen a/d Rijn

 

2002 Het Hart van de Schorpioen. (autobiografische tekst)

Omslagontwerp: Studio Jan de Boer
Omslagillustratie:’Les Très Riches Heures’ (fragment), Musée Condé, Chantilly
Typografie binnenwerk: Adriaan de Jonge.
Amsterdam: De Bezige Bij. -173p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk Groenevelt, Landgraaf

 

2002 De Lezer. (omnibus)

Omslagontwerp: Studio Jan de Boer
Omslagillustratie : Jean-Jacques Henner ‘ La liseuse’, Musée d’Orsay, Parijs c/o CKD, Nijmegen
Typografie binnenwerk: Adriaan de Jonge
Bevat: De Sater, De Zoon van de Panter, De Phoenix, De Kameleon, Het laatste boek
Claes Paul 72 Amsterdam: De Bezige Bij. -637p.

Afmetingen: 21.50 x 13.50 ( paperback)
2003 Lily. (roman)

Omslagillustratie: Balthus, ‘Nu au repos’ (1977)
Omslagontwerp: Studio Jan de Boer
Typografie: Adriaan de Jonge

 

Claes Paul 73 Amsterdam: De Bezige Bij. -191p.

Afmetingen: 20 x 12.20 (gebonden – harde kaft met stofomslag)
Druk: Hooiberg, Epe
2004 Sfinx. (roman)

Omslagontwerp: Studio Jan de Boer
Typografie: Adriaan de Jonge
Omslagillustratie: Franz von Stuck ‘Der Kuss der Sfinx’ (1904), Wolfgang Fuhrmannek, Hessisches Landesmuseum, Darmstadt/Research: CDK, KU, Nijmegen.
Amsterdam: De Bezige Bij. -224p.

Afmetingen: 20 x 12.20 (gebonden – harde kaft met stofomslag)
Druk: Hooiberg Epe

 

2004 De waaier van het hart. (poëzie)

Bevat de cycli: De dichter; Decaloog; Atlantis; Urne; Scholiën.
Omslagontwerp: Christoph Noordzij
Typografie binnenwerk: Adriaan de Jonge
 
Amsterdam: De Bezige Bij. -72p

Afmetingen: 20 x 12.50 (gebonden)
Druk Groenevelt, Steyl.
2004 Mnemosyne. Camenae Latinae. (poëzie) Claes Paul 70 Sonnega: Regulierenpers uitgeverij.

Afmetingen: 21 x 13.20 (ingenaaid)
Aantekening: Mnemosyne werd in het voorjaar van 2004 gezet uit de letter Spectrum, afgedrukt in een eerste oplage van 25 exemplaren en genaaid, gebrocheerd door Binderij Phoenix te Middelburg.
2006 Psyche. (roman)

Omslagontwerp: Studio Jan de Boer
Omslagfoto © Jean-Claude Grodos, 1987
Vormgeving binnenwerk: Adriaan de Jonge
Amsterdam: De Bezige Bij. -299 + [V] pp.

Afmetingen: 20 x 12.50 (gebonden – harde kaft met stofomslag)
Druk Clausen & Bosse, Leck
2008 Dochters van Eva. (poëzie)

Bevat 35 kwatrijnen. 25 gedichten beschrijven een vrouw uit het Oude Testament, negen uit het Nieuwe. Het laatste kwatrijn is een herneming en gericht op de toekomst.
Gent: Druksel. [42]p.

Afmetingen: 17.50 x 11.50 (genaaid)
Colofon: In het voorjaar van 2008 werd ‘Dochters van Eva’ een gedichtenbundel van Paul Claes, uitgegeven door Druksel.(Gent)
De tekst werd gezet uit de Albertina van Chris Brand en gedrukt op Bioset 90grs door Jozias Boone in Gent.
De oplage bestond uit 156 exemplaren. 26 geletterde waren bestemd voor de uitgeverij. 130 arabisch genummerde exemplaren kwamen in de handel. Alle boeken werden gesigneerd.
2008 De Zonen van de Zon. (verzamelde poëzie)

Omslagontwerp: Brigitte Slangen.
Foto auteur: Sven Everaert
Vormgeving binnenwerk: Adriaan de Jonge
Deeltitels: Rebis; De bloomiade; Embleem; Glans-Feux; Dochters van Eva; Atlantis; De waaier van het hart; Bronnen; Programma.
Amsterdam: De Bezige Bij. -320p.

Afmetingen:21.50 x 13.50 (gebonden – harde kaft met stofomslag)
Druk: Clausen & Bosse, Leck.

 

2008 Het is of alles nog gebeuren moet.

Publicatie ter gelegenheid van de 65ste verjaardag van de auteur op 30 oktober 2008.
Het boek werd aangeboden aan de lezers van Paul Claes op de door Het Beschrijf georganiseerde feestavond van 7 november 2008 en Passa Porta te Brussel.
Gent: Druksel. [12]p.

Afmetingen:15.50 x 11 (ingenaaid)
Oplage: 156 exemplaren. Gesigneerd en genummerd.

 

2010 De Leeuwerik. (roman)

Omslagontwerp: Nanja Toebak
Omslagillustratie: Heidelberger Liederhandschrift (Codex Manesse) blz 249 verso © Universitätsbibliothek Heidelberg
Foto auteur: Michiel Hendryckx
Vormgeving binnenwerk Adriaan de Jonge
Amsterdam: De Bezige Bij. -240p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Bariet, Ruinen
2011 Animula: 12 zielgedichten voor Christine D’Haen. (poëzie)

De Vlaamse dichteres Christine D’haen stierf op 3 september 2009. Twee jaar na haar overlijden publiceert Paul Claes deze bibliofiele bundel als een eerbetoon aan een groot kunstenares, aan een cultuurmens en een dankbaarheid om wat geweest is. Hij baseerde zich daarvoor op de Twaalf grafgedichten voor Kira van Kasteel (1950-1975) van Christine D’haen (gepubliceerd in de bundel Onyx), geschreven naar aanleiding van de dood van een vriendin.
Gent: Druksel. -36p.

Afmetingen: 21.50 x 16
Colofon: Animula: twaalf zielgedichten voor Christine D’haen, een gedichtenbundel van Paul Claes,werd door Druksel in het najaar van 2011 uitgegeven. Van deze uitgave werden 100 exemplaren arabisch genummerd, 26 geletterd. Deze laatsten werden voorbehouden voor de uitgeverij. Het boek werd gezet uit de Bookman Old Style, en gedrukt op Bioset 90 grs door drukkerij Bredero te Melle. Alle boeken werden door de auteur gesigneerd.
2013 Rejoyce. (bibliofiele uitgave)

Bevat de gedichten van De Bloomiade met een Franse vertaling.
Project in het kader van de opleiding ‘Expert Class Book Design 2012’ van het Plantin Moretus Instituut voor Typografie te Antwerpen
Boekontwerp: Anke Broeren.
Antwerpen: Plantin Instituut voor Typografie. -44p.

De bundel werd gedrukt op 250 exemplaren en kwam tot stand door de sponsoring van drukkerij Bema Graphics te Wommelgem en boekbinderij Sepeli te Evergem.
2013 Plastic love. Idylle.  (roman)

Omslagontwerp: Nanja Toebak
Omslagbeeld: David Hamilton
Foto auteur: Michiel Hendryckx
Vormgeving binnenwerk: Adriaan de Jonge
Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. -236p.

Afmetingen: 20 x 12.40 (paperback)
Druk: Bariet, Steenwijk
2015 Ziel van mijn ziel. Elegieën. (poëzie)

Bevat de cycli: Dodenmaskers; Animula; Zieltje; Memento mori; Vale.
Omslagontwerp: Marry van Baar
Omslagillustratie: Arnold Böcklin, ‘Die Toteninsel’ (Alte Nationalgalerie Berlijn)
Vormgeving binnenwerk: Adriaan de Jonge

Claes Paul 125  Amsterdam/Antwerpen: De Bezige Bij. -107 + 4p.

Afmetingen: 20 x 15 (garenloos gebrocheerd)
Druk: Bariet, Steenwijk

2015 De omgekeerde wereld. Tegendraadse gedichten. (poëzie)

Verzamelde gelegenheidsgedichten die hij de laatste 7 jaar voor het tijdschrift Knack schreef.
Bevat de cycli: Lied van mijn land, Maskerade.
Illustratie cover: Pieter Brueghel – de spreekwoorden (fragment)
Claes Paul 127 Leuven: Uitgeverij P. -72p.

Afmetingen: 21.50 x 13.90 (ingenaaid – kaft met flappen)
Gezet in Elegant Garamond
Gedrukt op Muncken Print White 18, 115g door ACCO , Herent
2016 De haas en de regenboog. (roman)

Omslagontwerp: Brigitte Slangen.
Omslagbeeld: Claude Monet, House of Parliament, London, ca. 1904, Kunsthaus Zürich.
Foto auteur: Michiel Hendryckx.
Vormgeving binnenwerk: Adriaan de Jonge.
Claes Paul a Amsterdam/Antwerpen: De Bezige Bij. -192p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (gebonden – harde kaft met stofomslag & paperback)
Druk: Bariet, Steenwijk
2018 Glimpen. Literair logboek.

© Schilderij cover: Vincent van Gogh, Caféterras bij nacht (Place du Forum), 1888, Kröller Müller museum.
Deze tweets avant-la-lettre werden gepubliceerd in literaire en andere magazines, zoals Knack, De Brakke Hond en Nieuw Wereld Tijdschrift. Verzameld vormen ze een kritische tijdskroniek.

Leuven: Uitgeverij P. -132p.

Afmetingen: 24 x 17 (paperback)
Gezet in Bembo.
Gedrukt op Munken Print White 18, 115gr door drukkerij BestInGrafics, Vosselaar

2019 Waar is de bruidegom? Een tafelgesprek over Bruegel. (verhaal – iconografische thriller)

Deze uitgave is een initiatief van Paul Verrept.
Boekontwerp: Compagnie Paul Verrept.
Beeld: Boerenbruiloft Pieter Bruegel, 1567-1568. KHM Museumverband

Berchem: Uitgeverij EPO. -32p.

Afmetingen: 15 x 10 (garenloos gebrocheerd)

 

2020 De kamerheer en de kanselier. (iconografisch verhaal)

Jan van Eyck vertelt de raadsels van het ongenadige portret ‘De Maagd van Autun’.
Deze uitgave is een initiatief van Paul Verrept.
Boekontwerp: Compagnie Paul Verrept.
Beeld: De Maagd van Autun, Jan van Eyck.

Berchem: Uitgeverij EPO. -32p.

Afmetingen: 15 x 10 (garenloos gebrocheerd)

2020 Wie van de drie? (iconografisch verhaal)

Rondom een tondo van Jheronimus Bosch.
Deze uitgave is een initiatief van Paul Verrept.
Boekontwerp: Compagnie Paul Verrept.
Beelden:
-Jheronimus Bosch., De marskramer, ca 1493 Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam.
-El Bosco, El vendedor ambulante ca 1515. Museo del Prado Madrid.
-Spiegel der Vernunft, ca 1488 Staatlische Graphische Sammlung, München

Berchem: Uitgeverij EPO. -46p.

Afmetingen: 15 x 10  (garenloos gebrocheerd -zachte kaft)

2021 Het pelsken. (iconografisch verhaal)

Een werkcollege rondom Rubens.
Lay-out: Karel D’huyvetters.
Beeld voorplat: Peter Paul Rubens, Het pelsken ca 1638 Kunsthistorisches Museum Wenen.

Werchter: Uitgeverij Coriarius. -40p.

Afmetingen: 15 x 10 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)

2022 ZOO. Een dierenalfabet.

Kwatrijnen van Paul Claes en illustraties van Martine Bosch.

Werchter: Uitgeverij Coriarius. -niet gepagineerd.

Afmetingen: 21 x 14.70 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Colofon: Dit bestiarium met kwatrijnen van Paul Claes en illustraties van Martine Bosch werd in 2022 uitgegeven door Uitgeverij Coriarius te Werchter, in een opmaak van Sofie D’Huyvetters.
De 150 genummerde en gesigneerde exemplaren, gezet uit de historische letter Day Roman, werden gedrukt op de persen van Peeters nv.
Dit is nummer …

2023 Dulle Griet. Een hellevaart. (iconografisch verhaal)

Lay out: Sofie D’huyvetters
Met 4 illustraties in kleur
Voor wie graag het raadsel onthuld ziet in een sprankelende dialoog tussen enkele kunstkenners.

Werchter: Uitgeverij Coriarius. -44p.

Afmetingen: 15 x 10 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Druk: Peeters nv

2023 Ouroboros. Odyssee 2.0

Tekst (in dactylische hexameters) door Paul Claes
Met 12 originele tekeningen van Koenraad Tinel.
Foto Paul Claes: Michiel Hendryckx
Foto Koenraad Tinel: Sam Debaecke
Kaart Middellands Zeegebied: Alexandra Cool.
Vormgeving: Studio Funcke.
Druk: Daddy Kate, Sint-Pieters_Leeuw

Vossem-Tervuren: Uitgeverij Klein. -176p.

Afmetingen: 24 x 17.20 (ingenaaid met blauw garen – zachte kaft met slagomslag)
Colofon: Het boek met open rug werd gedrukt op 15 grams gerecycleerd papier, gebonden met blauw garen en in een wikkel gestoken.
De uitgave verscheen eind oktober 2023 ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van de auteur.

B. Het essayistische werk – Bloemlezingen

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1979 Het netwerk en de nevelvlek. Semiotische studies. (essays)

Omslagtekening uit: Dissertatio de Arte Combinatoria van Gottfried Wilhelm Leibniz uit 1666
Leuven: Uitgeverij Acco. -168p.

Reeks: Argo studies 1
Afmetingen: 24 x 16 (ingenaaid)
1984 De mot zit in de mythe: Hugo Claus en de oudheid. (essays)

Omslag: Anthon Beeke
Bekroond met de Prijs voor de Kunstkritiek (1985), de Literaire Prijs van de stad Antwerpen (1985) en de Eeckhoutprijs van de Vlaamse Academie (1986)
Claes Paul 76 Amsterdam: De Bezige Bij. -359p.

Reeks: Leven & letteren.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1984 Claus-reading. (essays)

Omslagontwerp en typografie: Rikkes Voss
Claes Paul 77 Antwerpen: Manteau. -178p.

Reeks: Essayreeks. Onder leiding van Paul de Wispelaere.
Afmetingen: 20 x 12 (paperback)
1986 De kwadratuur van de Onyx. Over de dichtkunst van Christine D’Haen. (essays) Leiden: Dimensie. Stichting voor letterkundige en wetenschappelijke uitgaven. -43p.

Reeks: Leidse opstellen nr. 1
Afmetingen: 21 x 15 (gebonden)
Colofon: ‘De kwadratuur van de Onyx. Over de dichtkunst van Christine D’Haen’ , werd in opdracht van Dimensie, Stichting voor letterkundige en wetenschappelijke uitgaven te Leiden, als nummer 1 van de reeks LEIDSE OPSTELLEN, gezet uit de Garamond door Quick bv te Den Haag, en gebonden door A. Th. van Oldenmark te Den Haag volgens aanwijzingen van Paul Groenendaal.

De redactionele leiding was in handen van Jan Biezen en de redactie van Lucette M. Oostenbroek.
De oplage is 500 genummerde exemplaren.
1987 Claus quadrifons. Vier gezichten van een dichter. (essays) Leiden: Dimensie. Stichting voor letterkundige en wetenschappelijke uitgaven. -53p.

Reeks: Leidse opstellen nr 6
1988 Echo’s echo’s. De kunst van de allusie. (essays)

Omslag: Anthon Beeke
Bekroond met de driejaarlijkse Belgische Staatsprijs voor het Essay (1991)
Heruitgegeven in 2011 in uitgebreide versie.
Amsterdam: De Bezige Bij. -210p.

Reeks: Leven & Letteren
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk Hooiberg
1989 De dansende faun. Topmomenten uit de Latijnse literatuur. (essays-anthologie)

Teksten en samenstelling: Paul Claes en Gonda Lesaffer.
Een handboek […] voor jeugdige latinisten.
Omslag en lay out: Grafiek Groep.
Claes Paul 78 Leuven: Wolters. -85p.

Afmetingen: 29.50 x 21 (ingenaaid)
1993 Gezelle gelezen ([i.e. 1992]) (essays) Claes Paul 79 Leiden: Dimensie. Stichting voor letterkundige en wetenschappelijke uitgaven. -66p.

Reeks: Leidse opstellen nr 16.
Afmetingen: 21 x 15 (ingenaaid)
1993 Gedicht en omgedicht (1960-1990). Dertig jaar wereldpoëzie in vertaling.

Samengesteld en ingeleid door Paul Claes en  Frans Denissen.
Omslagontwerp: G. Dooreman
Gent: Poëziecentrum vzw. -250p.

Afmetingen: 20 x12.50 (gelijmd)
Druk: Groenevelt.
1995 Raadsels van Rilke. Een nieuwe lezing van de Neue Gedichte. (essays)

Omslag: Rudo Hartman
Illustratie: Grafsteen met familiewapen en en grafsteen van Rainer Maria Rilke bij de kerk van Raron (Wallis, Zwitserland)
Foto auteur op achterplat: Chris van Houts.
2009: Rilkes Rätsel. Eine neue Deutung der Neuen Gedichte. Vertaald door Marlene Müller-Haas. Athena Verlag, Oberhausen. (160 p. afmetingen 21 x 13,8)
Claes Paul 80 Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. -158p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Groenevelt bv Landgraaf.
Claes Paul 80a
2000 De gulden tak. Antieke mythe en moderne literatuur. (essays)

Omslag: Leendert Stofbergen
Omslagillustratie: Grafkrans uit de schat van Vratska
Foto auteur: Chris van Houts.
Claes Paul 82 Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij.-142p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Groenevelt bv Landgraaf
2002 Concatenatio Catulliana. A New Reading of the Carmina. (wetenschappelijke verhandeling)

Uit de pers: While translating Catullus’ poetry into Dutch, Dr Claes detected an objective foundation: the principle of concatenation, i.e. the recurrence of motifs and phrases in consecutive poems. The generality of this phenomenon proves that the poet conceived of the Carmina as a coherent collection, in which the poems fit like links in a chain. The discovery of this coherence suggests a new reading of Catullus, which has also implications for the constitution of the text.
Claes Paul 83 Amsterdam: J.C. Gieben. -173p.

Reeks: Amsterdam studies in classical philology; 9
Afmetingen: 24 x 15.80 (ingebonden – harde kaft)
2008 Lyriek van de Lage Landen. (essays)

De canon in tachtig gedichten
Vormgeving omslag en binnenwerk: Brigitte Slangen
Illustratie: Jacob Maris, Slatuintjes bij Den Haag, ca 1878
Claes Paul 84 Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. -368p. + Illustraties.

Afmetingen: 24 x 18.50 ( gebonden – harde kaft met stofomslag)
Druk: Clausen en Bosse, Leck
2008 La clef des Illuminations. (essays)

Cover design Pier Post
Claes Paul 85 Amsterdam/New York: Rodopi.  -360p.

Reeks: Faux Titre vol 323
Afmetingen: 22 x 15 (ingenaaid)
2011 Echo’s echo’s. De kunst van de allusie. (essays)

Voor deze heruitgave werd het werk uit 1988 grondig herzien en uitgebreid.
Omslag en boekverzorging: Martine Frijns , Doetinchem
Op het omslag Nicolas Poussin, ‘Narcissus en Echo’ (1627-1628)
Claes Paul 87 Nijmegen: Uitgeverij Vantilt. -224p.

Afmetingen: 21.50 x 13.50 (paperback)
2011 C. Honderd notities van een alleslezer. (essays)

Vormgeving omslag: Brigitte Slangen
Foto auteur: Michiel Hendryckx
Vormgeving binnenwerk: Adriaan de Jonge
Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. -240p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (gebonden – harde kaft met stofomslag)
Druk: Clausen en Bosse, Leck
2011 Onvergetelijke verzen. Maar van wie ook weer? (bloemlezing)

Verzameld door Paul Claes.
Vormgeving omslag: Brigitte Slangen
Omslagfoto: Heinrich Kühn
Vormgeving binnenwerk: Adriaan de Jonge
Claes Paul 88 Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. – 304p.

Afmetingen: 21.50 x 13.50 (paperback)
Druk Bariet Ruinen
2012 A Commentary on T.S. Eliot’s Poem The Waste Land: The Infertility Theme and the Poet’s Unhappy Marriage. (essay)

Front Cover: The Queen of Cups is the tarot card on which Eliot’s Belladonna character was based
Foreword by Raymond van den Broeck
Lewiston N.Y: Edwin Mellen Press. -213p.

Afmetingen: 23 x 15 (gebonden – geïllustreerde harde kaft)
2013 Zwarte Zon: Code van de hermetische poëzie. (studie)

Omslag en boekverzorging: Brigitte Slangen, Nijmegen
Afbeelding omslag: Hermes Trismegistus in de kathedraal van Sienna.
Photo Opera Metropolitana Sienna/Scala, Florence.
Foto auteur op flap achterkant: Michiel Hendryckx.
Claes Paul 59 Nijmegen: Uitgeverij Vantilt. -224p.

Afmetingen: 21,50 x 13,50 (paperback)
2014 De sleutel. Vijfentwintig gedichten van Noord en Zuid ontsloten.

Omslag en boekverzorging: Brigitte Slangen, Nijmegen.
Afbeelding omslag: René Magritte, La clef des champs
Claes Paul 120 Nijmegen: Uitgeverij Vantilt. -167p.

Afmetingen: 21,50 x 13,50 (paperback – licht kartonnen kaft met flappen)
2014 Kinderen van Rousseau. Een pamflet tegen de tijdgeest. (pamflet)

Omslagontwerp: Studio Jan de Boer
Copyright illustratie p.75 © bpk/Gemäldegalerie, SMB/Jörg P. Anders
Vormgeving binnenwerk: Adriaan de Jonge
Claes Paul 121 Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. -104p.

Afmetingen: 15 x10.50 (garenloos)
Druk: Bariet, Steenwijk.
2015 Meester Claus (essays – close readings)

Bevat: Het grondpatroon; De claustrofoob; De ketter; De retoricus; Meester Claus; Verantwoording; Noten.
Redactie: Ben van Melick, Hoensbroek
Ontwerp: Piet Gerards Ontwerpers, Amsterdam
Letter: Arnhem Pro
Papier: Biotop 3
Claes Paul 123 Rimburg: Uitgeverij Huis Clos. -69p.

Reeks: Huis Clos Essay nr 9
Afmetingen: 20 x 11 (garenloos – kaft met flappen)
Colofon: Meester Claus verscheen in maart 2015 als 56ste uitgave van Huis Clos (essay 9)
Oplage 350 exemplaren
Drukken en binden: Ten Brink, Meppel
2015 Groot retorisch woordenboek. Lexicon van stijlfiguren.

Samenstellers: Paul Claes & Eric Hulsens.
Vormgever: Brigitte Slangen.
Opmaak: Gerrit Vroon, Arnhem.
Afbeelding titelpagina: Cesare Maccari, Cicero klaagt Catilina aan in de senaat (1880), Rome, Palazzo Madama.
Claes Paul 126 Nijmegen: Uitgeverij Vantilt. 160p.

Afmetingen: 22 x 14 ( gebonden – harde kartonnen kaft)
Dit Nederlandse lexicon bestrijkt het hele gamma van stijlprocedés. Alle figuren worden strikt gedefinieerd en hun mogelijke functies worden aangegeven. Elk trefwoord wordt geïllustreerd met voorbeelden uit diverse genres, tijdvakken en talen. Behalve een lexicon van stijlfiguren is dit werk dan ook een soms hilarische bloemlezing van taalacrobatiek.
2017 SIC. Mijn citatenboek IMG_0005 Werchter: Uitgeverij Coriarius. – 128p.

Afmetingen:  12,5 x 20 (ingenaaid – zachte kaft)
Druk: Pumbo.nl
2018 Het teken van de hamster. Een close reading van Hugo Claus. (essay)

Boekverzorgers: Piet Gerards Ontwerpers, Amsterdam (Piet Gerards &b Maud van Rossum)
Foto auteur op de achterflap: Michiel Hendryckx.
Claes Paul 142 Nijmegen: Uitgeverij Vantilt. -176p.

Afmetingen: 21.50 x 13.50 (paperback)
2018 Gouden vertaalregels. Tips voor beginnende [en andere] vertalers.

Met medewerking van Frans Denissen en Adam Heylen.
Boekverzorging: Brigitte Slangen, Nijmegen.
Paul Claes laat met een overdaad aan voorbeelden zien hoe we ‘vertaals’ kunnen overwinnen bij het overzetten van Frans, Engels en Latijn en bij het omdichten van poëzie. Zijn collega’s Frans Denissen en Adam Heylen nemen het Italiaans voor hun rekening.
Nijmegen: Uitgeverij Vantilt. -192p.

Afmetingen: 17.50 x 12(zachte kaft met flappen)
2018 Serendipity. De poëtische detective.

Boekverzorging: Evelien Gillis.
Druk: Mirto Print, Gent.
Bundeling van aantekeningen over poëzie die sedert 2010 in de rubriek ‘Serendipity’ van de Poëziekrant zijn verschenen. Serendipity is de gave om door toeval en schranderheid iets te ontdekken waarnaar men niet op zoek was.

Gent: Poëziecentrum vzw. -181p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (ingenaaid – met stofomslag)

2019 Wie zei dat? 500 historische oneliners.

Omslag en boekverzorging: Brigitte Slangen, Nijmegen.

Nijmegen: Uitgeverij Vantilt. –320p.

Afmetingen: 20.10 x 12.60 (ingenaaid- zachte kaft met flappen)

2021 L. Literaire litanie / Literary Litany.

Het boekje bundelt 101 bepalingen van het boek door Paul Claes. Deze tweetalige uitgave verschijnt op 30 oktober 2021 ter gelegenheid van de achtenzeventigste verjaardag van de auteur.
Voor de vormgeving tekende Stéphane de Schrevel.
Redactie Fons Buyens

Het initiatief gaat uit van Het Gemenebest’ (Kalmthout), een culturele organisatie die streeft naar de best mogelijke verdeling van gemeenschappelijke geestelijke goederen. -niet gepagineerd [12]p.

Afmetingen: 21 x 10 (geniet)
De oplage bedraagt 100 exemplaren

2022 Proust naar de letter. (gelegenheidsuitgave – essay)

Dit boekje verschijnt ter gelegenheid van het dertigjarige bestaan van ‘Het Gemenebest (1992)’ een culturele vereniging uit Kalmthout die ernaar streeft het beste van onze Gemeenschappelijke goederen aan een breed publiek door te geven. Lezingen en studiedagen over Marcel Proust kregen er in de loop der jaren een centrale plaats.

Het initiatief van deze uitgave gaat uit van ‘Het Gemenebest’ (Kalmthout). -18p.

Afmetingen: 21 x 10 (geniet)
Proust naar de letter werd uit de Abril gezet en gedrukt op 100 exemplaren. Elk exemplaar werd gehandtekend door de schrijver.
Redactie: Fons Buyens.
Typografie: Stéphane de Schrevel.

2022 De pet van Charles Bovary. (gelegenheidsuitgave – essay)

Paul Claes schreef De pet van Charles Bovary ter gelegenheid van de tweehonderdste geboortedag van Gustave Flaubert (12 december 2021)
Het boekje verschijnt in het eeuwfeestjaar van Ulysses van James Joyce en A la recherche du temps perdu van Marcel Proust, twee moderne romans in het spoor van meester Flaubert.

Het initiatief van deze uitgave gaat uit van ‘Het Gemenebest’ (Kalmthout). -18p.

Afmetingen: 21 x 10 (geniet)
De pet van Charles Bovary werd uit de Abril gezet en gedrukt op 100 exemplaren. Elk exemplaar werd gehandtekend door de schrijver.
Redactie: Fons Buyens.
Typografie: Stéphane de Schrevel
Beeld omslag: detail uit Gusave Flaubert, Pierre François Eugène Giraud, ca. 1856

2022 De formule van Borges. (gelegenheidsuitgave – essay)

De formule van Borges verschijnt ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van Het Gemenebest (1992) een culturele vereniging uit Kalmthout die ernaar streeft om Het beste van onze gemeenschappelijke goederen aan een breed publiek door te geven. Studiedagen en lezingen rond Borges, met onder meer een voordracht van De Aleph door Stan Milbou werden in voorbjje jaren door Het Gemenebest gerealiseerd.
De omslagillustratie is de gestileerde letter aleph, bekend bij de Borgesianen.

Het initiatief van deze uitgave gaat uit van ‘Het Gemenebest’ (Kalmthout). -15p.

Afmetingen: 21 x 10 (geniet)
De formule van Borges werd uit de Abril gezet en gedrukt op 100 exemplaren. Elk exemplaar werd gehandtekend door de schrijver.
Redactie: Fons Buyens.
Typografie: Stéphane de Schrevel

2023 Canon van de Nederlandse poëzie. (bloemlezing)

Deze nieuwe bloemlezing van de Nederlandse poëzie bestaat uit honderd gedichten die gegrift staan in ons collectieve geheugen.
Dit boek is twee boeken in één: een canon en een commentaar.
Vormgeving: Thijs Kestens, Armée de Verre Bookdesign.

Gent: PoëzieCentrum vzw. -432p.

Afmetingen: 25 x 16.50 (paperback – blauwe kaft met letterdruk in blauw en wit)

2023 Bevroren woorden. Tachtig aforismen.

‘Bevroren woorden’ verschijnt ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van ‘het Gemenebest’ (1992). Een culturele vereniging uit Kalmthout die ernaar streeft ‘Het Beste van onze Gemeenschappelijke Goederen’ aan een breed publiek door te geven.

Op verzoek van Fons Buyens verzamelde Paul Claes tachtig aforismen voor zijn tachtigste verjaardag (30 oktober 2023). Deze bevroren woorden wachten alleen nog op de adem van een lezer om ze leven in te blazen.

Kalmthout: Het Gemenebest. -14 + [IV]p.

Afmetingen: 21 x 10 (geniet – zachte kaft)
Colofon: Bevroren woorden, dat gedrukt is op een oplage van 100 exemplaren, werd in redactie van Fons Buyens door Stéphane de Schrevel gezet uit de Abril. Elk exemplaar werd gehandtekend door de schrijver. Op het omslag is een detail uit Das Eismeer (1824) van Caspar David Friedrich afgebeeld.

 

c. Vertalingen uit andere talen naar het Nederlands.

DIVERSE AUTEURS

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1983 De Griekse liefde. Honderd epigrammen uit de Griekse Anthologie.

Vertaald uit het Oud-Grieks door Paul Claes.
1996: Heruitgave onder de titel ‘De Griekse Liefde’ in een vermeerderde versie.
Claes Paul 89 Leiden: Martinus Nijhoff. -64p.

Reeks: Nieuwe vormen nr 10
Afmetingen: 20.50 x 14 (ingenaaid)
1990 De liefste. Onsterfelijke liefdesverzen.

Samengesteld en vertaald uit diverse talen door Paul Claes.
Het omslagontwerp werd vervaardigd door Dooreman.
Keuze van 50 gedichten uit de wereldliteratuur van Sappho, Catullus over Dante, Petrarca, Labé en Shakespeare tot de moderne poëzie met o a Yeats, Whitman, Lorca.
Claes Paul 90 Leuven: Uitgeverij Kritak. -118p.

Reeks: Kritak klassiek nr 11.
Afmetingen: 20.50 x 12.50 (ingenaaid)
Colofon: De Liefste, samengesteld en vertaald door Paul Claes, werd gezet uit de Bembo door Aanzet, Gent en gedrukt door Groenevelt, Landgraaf. Het omslagontwerp werd vervaardigd door Dooreman. Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met vzw Behoud de Begeerte naar aanleiding van Saint-Amour 1991; elke toeschouwer krijgt ‘De Liefste’ cadeau.
1994 De tiende muze. Vrouwenpoëzie van Sappho tot Tsvetajeva.

Samengesteld en vertaald door Paul Claes.

Claes Paul 93 Antwerpen: Uitgeverij Kritak/ Rijswijk: uitgeverij Goossens. -123p.

Afmetingen: 20.50 x 12.50 (paperback met flappen).
Colofon: De tiende muze, een bundel van tien vrouwengedichten in tien talen en tijden, samengesteld en vertaald door Paul Claes, verscheen in januari 1994 in opdracht van uitgeverij Kritak, ter gelegenheid van de jaarwisseling.
Vier vertalingen komen uit de gelijknamige rubriek in het tijdschrift De Nieuwe Maand, de andere zes zijn onuitgegeven.
De tekst werd gezet uit de Joanna door Griffo, Gent en gedrukt door drukkerij Groenevelt te Landgraaf.
De uitgave is uitsluitend bestemd voor vrienden van de uitgeverij en is niet in de handel.

1995 De tiende muze. Onsterfelijke vrouwenpoëzie.

Samengesteld en vertaald door Paul Claes.
De oorspronkelijke tekst wordt op de linkerpagina tegenover de vertaling afgedrukt.
Het omslagontwerp werd vervaardigd door de Witlofcompagnie.

Claes Paul 91 Antwerpen: Uitgeverij Kritak/ Rijswijk: uitgeverij Goossens. -123p.

Afmetingen: 20.50 x 12.50 (ingenaaid)
Reeks: Kritak klassiek nr 17
Colofon: De tiende muze. Onsterfelijke vrouwenpoëzie, samengesteld en vertaald door Paul Claes werd gezet uit de Joanna door AMB te Kapellen en gedrukt door Groenevelt te Landgraaf.

1996 De Griekse liefde. Honderd vijftig epigrammen.

Samengesteld uit de Anthologia Graeca en vertaald uit het Grieks door Paul Claes.
Het omslagontwerp werd vervaardigd door de Witlofcompagnie.
Vermeerderde versie van 1983.

Antwerpen: Uitgeverij Kritak. -106p.

Afmetingen: 20.50 x 12.50 (ingenaaid)
Reeks: Kritak klassiek nr 22
Colofon: De Griekse liefde, samengesteld en vertaald door Paul Claes, werd gezet uit de Joanna door AMB te Kapellen en gedrukt door Groenevelt te Landgraaf.

2000 Laus amoris II: onsterfelijke liefdesverzen. (bibliofiele uitgave)

Een bundel liefdesgedichten vertaald door Paul Claes.
Claes Paul 109a

Claes Paul 109 Gent: De Prentenier.

Colofon: Laus Amoris II, bundel liefdesgedichten vertaald door Paul Claes, verscheen bij De Prentenier te Gent in de lente van 2000. Handgezet uit de Plantijn corpus 16 en verlucht met drie tekeningen van Ronald Ergo. Gedrukt op Amatruda door H. Hemelsoet in beperkte oplage van 22 exemplaren, genummerd van 1 tot 12 en van I tot X met suite waarin de prenten in hoogdruk en gesigneerd worden hernomen. Een geschilderde kaft versiert het boek. Dit is nr ...

2000 Licht van mijn leven. Een getijdenboek.  (bibliofiele uitgave)

Samenstelling en vertaling van Paul Claes.
Linosneden van Hans Landsaat.
Colofon: ‘Licht van mijn leven’ een modern getijdenboek naar een idee van Tineke en René Bakker, verscheen als 57ste uitgave van de Atalanta Pers te Baarn in het eerste voorjaar van de 21ste eeuw.
Op verzoek van de Atalanta Pers koos Paul Claes uit de laatste tien eeuwen 12 tekstfragmenten die het thema van dit boek, de liefde, dragen. Alle teksten zijn voor dit doel en deze gelegenheid door Paul Claes opnieuw vertaald.
ij deze teksten en op dit thema sneed Hans Landsaat 5 lino’s. Ook ontwierp hij het drukkersmerk voor dit boek.

Claes Paul 108a Baarn: Atalanta Pers. -23p.

Afmetingen: 31.50 x 23 (gebonden – in cassette)

Colofon (vervolg):
René Bakker gaf het geheel vorm. De teksten, uit de Pascal gezet, drukte hij op 300 grs Arches 88; de prenten werden door hem in samenwerking met de kunstenaar van de oorspronkelijke blokken gedrukt. Tineke Bakker-Overheem bond alles in een handgeschepte band bijeen en vatte het geheel in een cassette.
Van dit boek zijn 55 exemplaren gemaakt: genummerd I-IV, 1-43 en 6 hc exemplaren. Uitgezonderd deze laatste 6 boeken werden alle in een cassette gestoken. Alle boeken zijn bij het colofon genummerd en gesigneerd.
2005 De gouden lier. Archaïsche Griekse lyriek.

Omslag: Jacques Janssen
Verzorging Griekse tekst/zetwerk Teus de Jong
Claes Paul 92 Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep. -332p.

Afmetingen: 21.50 x 14.0 (gebonden – harde kaft met stofomslag)
Reeks: Baskerville Serie

2008 De meesters. Wereldpoëzie van twintig eeuwen. Originele versies met Nederlandse vertaling.

Vertaling, samenstelling en nawoord Paul Claes.
Omslag ontwerp: Karakters, Gent.
Omslagillustratie: Gustave Courbet (1819-1877) L’atelier du peintre. Allégorie réelle (detail) © RMN (Musée d’Orsay ©Gérard Blot/Hervé Lewandowski.
Zetwerk en lay-out: Karakters, Gent
Gent: Poëziecentrum vzw. -171p.

Afmetingen: 23.80 x 16.80 (gelijmd verstevigde kaft geïllustreerde omslag met flappen)
Colofon: De meesters. Wereldpoëzie van twintig eeuwen, vertaald door Paul Claes is gedrukt in opdracht van het Poëziecentrum vzw in de maand oktober 2008 bij drukkerij New Goff in Gent (Mariakerke). De integrale vormgeving is van Karakters in Gent.

2011 De tuin van de Franse poëzie. Een canon in honderd gedichten. (bloemlezing)

Paul Claes verzamelde honderd hoogtepunten uit meer dan tien eeuwen Franse dichtkunst. Hij leidt iedere dichter kort in en voorziet elk gedicht van helder commentaar. De editie is tweetalig.
Omslag: Anneke Germers.
Omslagillustratie: Privécollectie Anneke Germers.

Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep. -488p.

Afmetingen: 21.50 x 13.40 (ingenaaid – harde linnen kaft met stofomslag)

2014 Het kristal. Twaalf sonnetten voor Spinoza. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Samenstelling en vertaling: Paul Claes.
Bevat zowel het originele als de vertaalde tekst van Sully Prudhomme, Joaquin Maria Machado de Assid, Herman Gorter, Jorge Luis Borges, Paulus Nicolaus (= Paul Claes)
Het getekende portret (conté-potlood) is van de hand van beeldend kunstenaar Karel Dierickx.

Gent: Private Press/ Jozef Moetwillig. -27 + [II]p.

Afmetingen: 23.50 x 16.50 (garengenaaid – kaft: omslag met wikkel in Pop’set 320 gr/m², gerild en geplooid.
Colofon: De Bundel ‘HET KRISTAL. Twaalf sonnetten voor Spinoza’ werd in de zomer van 2013 door Paul Claes samengesteld en vertaald. Dit is de 29ste bibliofiele uitgave van de private pers Jozef Moetwillig te Gent.  De sonnetten zijn gezet uit de Baskerville c.11 en gedrukt op papier Lessebo Design 150 gr/m²; De binding is garengenaaid. De opmaak werd verzorgd door Lieven&Suzanne. Druk en afwerking; Sintjoris te Oostakker. De oplage bedraagt 300 exemplaren waarvan de eerste 100 gesigneerd door de auteur.

2015 Beelden van de mens. (bibliofiele uitgave)   Baarn: Atalanta Pers.

Reeks: Verkenningen op. 2,
21 visitekaartjes
Oplage: 26 exemplaren, genummerd I-V en 1-21, apart colofonblad.
2024 De blauwe bloem. De 101 beste Duitse gedichten. (bloemlezing)

Vertaald, samengesteld en ingeleid door Paul Claes.
Omslagbeeld: Landschaft mit Gebirgssee van Caspar David Friedrich.
Omslagontwerp: Christophe Noordzij, Wierum.

Amsterdam: Uitgeverij Van Oorschot.  -253p.

Afmetingen: 21 x 13 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Colofon: De blauwe bloem. De 101 beste Duitse gedichten – samengesteld, ingeleid en vertaald door Paul Claes – werd in opdracht van Uitgeverij Van Oorschot gezet uit de Janson door Perfect Services te Reeuwijk, en gedrukt en gebonden door CPI Books te Leck, Duitsland. Het ontwerp is ontworpen door Christophe Noordzij te Wierum.

APOLLINAIRE

2012 Zone. (poëzie)

Oorspronkelijke auteur: GUILLAUME APOLLINAIRE.
Oorspronkelijke titel: Zone, openingsgedicht uit de bundel Alcools. (1913)
Gent: Druksel

Afmetingen:23.90 x 17.50 (ingenaaid)
Colofon:Zone van Apollinaire werd 100 jaar na de eerste publicatie van het gedicht vertaald door Paul Claes en uitgegeven door Druksel in het najaar van 2012. De tekst werd gezet uit de Calibri. Honderd boeken werden Arabisch genummerd, 26 geletterd, deze laatste waren bestemd voor de uitgever.  Alle exemplaren zijn door de vertaler gesigneerd. Gent, D/2012/8414/3. Dit is exemplaar…

2016 Poèmes secrets – Geheime gedichten.

Oorspronkelijke auteur: GUILLAUME APOLLINAIRE.
Oorspronkelijke titel: Poèmes secrets.
Gedichten voor Madeleine, uit het Frans vertaald door Paul Claes.
Tweetalige editie.
Claes Paul 129 Bleiswijk: Uitgeverij Vleugels. -48p.

Afmetingen: 21 x 14 (ingenaaid – kaft met flappen)
Colofon: Guillaume Apollinaire schreef in 1915 twaalf  ‘Poèmes secrets’ voor zijn geliefde Madeleine Pagès. Honderd jaar later werden die door Paul Claes vertaald als ‘Geheime gedichten’.
In de lente van 2016 verzorgde Marc Vleugels de uitgave en bedrukte hij het omslag met houten en loden drukletters. Drukkerij Econoom BV tekende voor het offsetwerk en Boekbinderij M. van den Berg voor de afwerking. Oplage: 300 ex.

2018 Beestenboek of stoet van Orpheus.

Oorspronkelijke auteur: GUILLAUME APOLLINAIRE.
Oorspronkelijke titel: Bestiaire ou Cortège d’Orphée (1911)
Nederlandse vertaling met Franse tekst door Paul Claes.
Met 32 originele illustraties van Martine Bosch.
Colofon: In 1911 publiceerde Guillaume Apollinaire zijn debuutbundel Bestiaire ou Cortège d’Orphée; geïllustreerd met houtgravures van Raoul Dufy. De bibliofiele uitgave van 120 exemplaren verscheen bij Deplanche in Parijs.

Werchter: Uitgeverij Coriarius. -68p.

Afmetingen: 24 x 12 (ingenaaid)
Colofon (vervolg):
Deze  heruitgave met de Nederlandse vertaling van Paul Claes, met originele illustraties van Martine Bosch en in een opmaak van Karel D’huyvetters, werd in 2018 ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van het overlijden van de dichter uitgegeven door Uitgeverij Coriarius te Werchter.  120 genummerde en gesigneerde exemplaren, gezet uit de historische letter Day Roman, werden op papier Magno Volume van 135 gram gedrukt op de persen van Peeters nv.
Dit is nummer…

2020 Het lied van de onbeminde. (poëzie)

Oorspronkelijke auteur: GUILLAUME APOLLINAIRE.
Oorspronkelijke titel: La chanson du mal-aimé (1909 in het tijdschrift Le Mercure de France, 1913 definitieve versie in de bundel Alcools)
Vertaald en toegelicht door Paul Claes.
Tweetalige editie.

Bleiswijk: Uitgeverij Vleugels. -68p.

Reeks: Franse reeks

2020 Gui aan Lou. Een  brief van Guillaume Apollinaire aan Louise de Coligny-Châtillon. (bibliofiele uitgave)

Vertaald door Paul Claes.
Enkel Nederlandse vertaling.

Bleiswijk: Uitgeverij Vleugels. -8p.

Afmetingen: 21 x 14.30 (katern en kaft met fijn touwtje bij elkaar gebonden)
Colofon: Gui aan Lou werd in het voorjaar van 2020 vertaald door Paul Claes en vervolgens met de hand gezet, gedrukt en gebonden door Yvonne en Marc Vleugels.

BATAILLE, Georges

1987 Het oog. (verhaal)

Oorspronkelijke auteur: GEORGES BATAILLE
Oorspronkelijke titel: Histoire de l’oeil. (1928, onder pseudoniem van Lord Auch)
Vertaald uit het Frans door Paul Claes.
1994: Heruitgegeven door Maarten Muitinga, Amsterdam.
Leuven: Uitgeverij Kritak / Amsterdam: Van Gennep. -73p.

Afmetingen: 20.50 x 12.50 (ingenaaid)
Reeks: Kritak klassiek nr 8
Colofon: ‘Het oog’ van Georges Bataille in een vertaling van Paul Claes werd gezet uit de Bembo en gedrukt door Groenevelt bv te Landgraaf. Het omslagontwerp werd vervaardigd door de Witlofcompagnie.

1994 Het oog. De dode.

Omslagontwerp: Ron van Roon
Typografische verzorging: Studio Cursief Amsterdam.
Nota: ‘De dode’ werd vertaald door Jan Versteeg.
Amsterdam: Maarten Muitinga. -140p.

Afmetingen: 17.50 x 10.50 (paperback)
Reeks: Rainbow pockets nr 168
Zetwerk: Stand-by Nieuwegein
Druk: Ebner Ulm

2018 Het kleintje.

Oorspronkelijke auteur: GEORGES BATAILLE
Oorspronkelijke titel: Le petit (1943)
Oorspronkelijk gepubliceerd onder de pseudoniem Louis Trente.
Uit het Frans vertaald en van nawoord en noten voorzien door Paul Claes.

Claes Paul 139 Bleiswijk: Uitgeverij Vleugels. -96p.

Afmetingen: 21 x 14 (ingenaaid)
Reeks: Franse reeks
Colofon: Le petit van Georges Bataille werd in 2018 vertaald door Paul Claes. Marc Vleugels verzorgde de vormgeving.

2019 De geschiedenis van het oog. (verhaal)

Oorspronkelijke auteur: GEORGES BATAILLE
Oorspronkelijke titel: Histoire de l’oeil. (1928, onder pseudoniem van Lord Auch.
Vertaling en nawoord door Paul Claes.
Dit is een geheel herziene vertaling van de vertaling uit 1987

Bleiswijk: Uitgeverij Vleugels. -64p.

Afmetingen: 21 x 14 (ingenaaid – kaft met flappen)
Colofon: De geschiedenis van het oog van Georges Bataille in een vertaling van Paul Claes verscheen eerder als Het oog bij Kritak/Goossens en Rainbow

BAUDELAIRE, Charles

2013 De reis. (vertaalde poëzie)

Oorspronkelijke auteur: CHARLES BAUDELAIRE
Oorspronkelijke titel: Le voyage, sluitstuk uit Les Fleurs du Mal (1859)
Vertaald uit het Frans door Paul Claes.
Woubrugge: Avalon Pers. -[20]p.

Afmetingen: 25 x 15.10 (katernen ingenaaid, los in rode stofomslag)
Colofon: Charles Baudelaire schreef ‘Le voyage’ in het Normandische havenstadje Honfleur. Het sluitstuk van de bundel ‘Les Fleurs du Mal’ (1859) is de beste samenvatting van zijn illusieloze levensvisie. Paul Claes vertaalde het gedicht in 2013, het zeventigste jaar van zijn levensreis. De tekst is gezet uit de Bembo door de Avalon Pers in een oplage van zeventig exemplaren gedrukt op Zerkall. Alle exemplaren zijn door de vertaler gesigneerd.

2016 Zwarte Venus. Vijftig gedichten uit Les Fleurs du Mal. (vertaalde poëzie)

Oorspronkelijke auteur: CHARLES BAUDELAIRE
Oorspronkelijke titel: Keuze uit Les Fleurs du Mal (1957)
Vertaald ingeleid en toegelicht door Paul Claes.
Tweetalige editie.
Claes Paul 130 Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep. -176p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (ingenaaid)
Omslag: Anneke Germers.
Omslagillustratie: Éduard Manet, Olympia.
Binnenwerk: Perfect Service.

BORGES, Jorge Luis

2022 Everness. Sonnetten.

Oorspronkelijke auteur:  JORGE LUIS BORGES.
Selectie, vertaling uit het Spaans en inleiding door Paul Claes.
Tweetalige uitgave

 Amsterdam: Uitgeverij HetMoet. -48p.

Afmetingen: 21.40 x 15.30 (paperback)
Reeks: SingerSteek serie

CATULLUS, Gaius Valmerius

1995 Verzen.

Oorspronkelijke auteur: GAIUS VALERIUS CATULLUS
Oorspronkelijke titel : Carmina.
Vertaald uit het Latijn, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Paul Claes.
Boekverzorging: Jacques Janssen.
Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep. -199p.

Afmetingen: 21.40 x 13.80 (ingenaaid – gebonden met stofomslag)
Reeks: Baskerville serie.

2000 Liedjes voor Lesbia.

Oorspronkelijke auteur: GAIUS VALERIUS CATULLUS
Oorspronkelijke titel : Uit de Lesbia cyclus.
Vertaald uit het Latijn en toegelicht door Paul Claes.
Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep. -103p.

Afmetingen:17 x 11.50 (gebonden – geïllustreerde harde kaft)
Reeks: Kleine Belletrie serie.

2017 Catullus, Lesbia. Verzen van liefde en spot.

Oorspronkelijke auteur: GAIUS VALERIUS CATULLUS
Oorspronkelijke titel : Carmina.
Tweetalige Latijns Nederlandse uitgave.
Selectie, vertaling, inleiding en commentaar Paul Claes.
Claes Paul 135 Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep. -160p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Omslag: Anneke Germers.
Omslagbeeld: Agnolo Bronzino, Allegoria del trionfo de Venere.
Binnenwerk: Perfect Service.

CHAJJAAM, Omar

2010 De kwatrijnen van Omar Chajjaam.

Oorspronkelijke auteur: OMAR CHAJJAAM
Oorspronkelijke titel: Rubayat (Naar de Engelse versie van De Edward Fitzgerald (1859)
Deeltitels: De landjonker en de tentenmaker; Kwatrijnen van Omar Chajjaam van Naisjapoer; Aantekeningen; bibliografie.
Boekverzorging: Dooreman
Antwerpen: Meulenhoff/Manteau. -64p.

Afmetingen: 20 x 15 (gelijmd)

DE LA FONTAINE, Jean

2023 Pest in de dierenwereld. (fabel)

Oorspronkelijke auteur: JEAN DE LA FONTAINE
Oorspronkelijke titel: Les Animaux malade de la peste (1678).
Met illustraties van Willem Kolvoort.

Boktor. -16p.

Afmetingen: 21.50 x 14.30
Colofon: De tekst is gezet uit de Romanée en gedrukt op Zerkall Bütten.
De illustraties en het nieuwe persmerk zijn van Willem Kolvoort en met de hand gedrukt.
De oplage bedraagt 75 exemplaren: 55 arabisch genummerde in heellinnen mét luxe-buikband, gebonden door Herman ‘In de Nok’ van Waarden en 20 romeins genummerde in grofzijde, gebonden door Philipp ‘Phoenix’ Janssen. Aan de luxe-exemplaren is een extra illustratie toegevoegd, genummerd en gesigneerd door Willem Kolvoort.

DONNE, John

1985 Een nocturne op het feest van St. Lucia, zijnde de kortste dag.

Oorspronkelijke auteur: JOHN DONNE
Oorspronkelijke titel: A nocturnall upon S. Lucies day, being the shortest day. (postuum gepubliceerd in 1633)
Vertaald uit het Engels door Paul Claes en Christine D’Haen.
Amsterdam: Regulierenpers. -7p.

Afmetingen: 19.40 x 12 (ingenaaid)
Colofon: John Donne’s ‘Een nocturne op het feest van St. Lucia, zijnde de kortste dag’ werd vertaald door Paul Claes en Christine D’haen. De Engelse tekst werd ontleend aan ‘John Donne – Complete Poems and Selected Prose, edited by John Hayward’ (The Nonesuch Press, New York, 1929). Het gedicht werd met de hand gezet uit de letter Spectrum en gedrukt op de Regulierenpers, Amsterdam in een genummerde oplage van 125 exemplaren. De nummers 1 tot en met 40 zijn bestemd voor de vertalers en de drukker, de nummers 41 t/m 125 voor de vrienden van de uitgeverij Athenaeum-Polak & Van Gennep en de Regulierenpers, vervaardigd ter gelegenheid van de jaarwisseling 1985/1986. Dit is nummer

ELIOT, Thomas Stearn

2007 Het Barre Land. (poëzie)

Oorspronkelijke auteur: T.S. ELIOT
Oorspronkelijke titel: The Waste Land.(1922)
Vertaling, commentaar en nawoord: Paul Claes.
Omslagontwerp: Nanja Toebak.
Foto auteur: © Hulton Deutsch Collection/Corbis.
Vormgeving binnenwerk Adriaan de Jonge.
2022:
Vijfde herziene druk bij De Bezige Bij, met uitgebreid notenapparaat en nawoord. Omslagontwerp: Moker ontwerp. Afmetingen: 24 x 17 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag).
Amsterdam: De Bezige bij. -223p.

Afmetingen: 24 x 17 (gebonden
met stofomslag)

  uitgave 2022

2016 Prufrock en andere observaties.

Oorspronkelijke auteur: T.S. ELIOT
Oorspronkelijke titel: Prufrock and Other Observations (1917)
Integraal vertaald en van een nawoord voorzien door Paul Claes.
Tweetalige editie.
Claes Paul 128 Amsterdam: Uitgeverij Koppernik bv -72p.

Afmetingen: 21.10 x 13.50 (paperback)

2019 Gedichten 1917-1930 / T.S. Eliot.

In Gedichten 1917-1930 van T.S. Eliot zijn voor het eerst alle vroege gedichten, met uitzondering van The Waste Land, gebundeld.
Alle gedichten zijn opgenomen zowel in het Engels als in de Nederlandse vertaling.
De vertaling wordt verzorgd door Paul Claes, die de verzamelde bundels inleidt en van verhelderende aantekeningen voorziet.

Amsterdam: Uitgeverij Koppernik bv. -223p.

Afmetingen: 22.2 x 14.8 (gebonden)

2022 Vier kwartetten.

Oorspronkelijke auteur: T.S. ELIOT
Oorspronkelijke titel: Four Quartets.
Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Paul Claes.
Vormgeving: Koppernik
Amsterdam: Uitgeverij Koppernik bv -181p.

Afmetingen: 22.40 x 15.52 (gebonden – harde kaft met stofomslag)

GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón

2023 Greguerías. (Brabbelingen).

Oorspronkelijke auteur: RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA
Oorspronkelijke titel: [?]
Nota: Gómez de la Serna, pionier van de Spaanse avant-garde, was de uitvinder van dit genre: de greguerías. Deze gedachtenflitsen zijn verbluffende beelden van de werkelijkheid: beknopt als een tweet, komisch als een kwinkslag, diepzinnig als een aforisme, poëtisch als een haiku.

Amsterdam: De Wilde Tomaat. -110p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)

HERAKLEITOS

2009 Honderd fragmenten van Herakleitos;

Oorspronkelijke auteur: HERAKLEITOS
Oorspronkelijke titel: keuze uit de ‘Fragmenten’
Gent: Druksel. – 36 pagina’s, recto verso gedrukt.

Afmetingen: 21 x 15
Colofon: De oplage bedraagt 126 exemplaren. 100 genummerde boeken zijn bestemd voor de verkoop, 26 geletterde zijn voorbehouden voor de uitgeverij. Alle exemplaren zijn gesigneerd door de vertaler-dichter.
Het lettertype is de Lucida Sans, het papier Bioset 90 g

2011 Herakleitos. Alles stroomt.

Oorspronkelijke auteur: HERAKLEITOS
Oorspronkelijke titel: Fragmenten.
Vertaald en toegelicht door Paul Claes.
Omslag: Jacques Janssen/Monique Gelissen)
©iStockphoto /Doubleus
.
2014: 2de druk – Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep. -197p. Afmetingen: 21.50 x 13.50 (paperback)
Amsterdam: Athenaeum Polak & Van Gennep. -208p.

Afmetingen: 21.50 x 13.80 (gebonden – harde kaft met stofwikkel – foto op losse halve wikkel)

cover 2de druk

HEREDIA, José-Maria de

1990 Trofeeën.

Oorspronkelijke auteur: JOSÉ-MARIA DE HEREDIA
Oorspronkelijke titel: Trophées. (1893)
Vertaald uit het Frans door Paul Claes.
Het omslagontwerp werd vervaardigd door de Witlof-compagnie.
Antwerpen: Uitgeverij Kritak/ Rijswijk: Uitgeverij Goossens. -68p.

Afmetingen: 20.50 x 12.50 (ingenaaid)
Reeks: Kritak klassiek nr 20
Colofon: Trofeeën, Trophées van José Maria de Heredia, vertaald door Paul Claes, werd gezet uit de Joanna door AMB te Kapellen en gedrukt door Groenevelt te Landgraaf.

HORATIUS, Flaccus, Quintus

1995 Vijf vrouwen.

Oorspronkelijke auteur: QUINTUS FLACCUS HORATIUS
Oorspronkelijke titel: Een kwintet gedichten uit de ‘Oden’ (Ode I,5 (Pyrrha); Ode I,8 (Lydia); Ode I, 11 (Leuconoë); Ode III, 23 (Chloë); Ode III, 28 (Lyde)
Vertaald uit het Latijn door Paul Claes.
Boekverzorging: Dooreman.
Leuven: Uitgeverij Van Halewyck. -13p.

Afmetingen: 15 x 17.90 (oblong – met touwtje vastgehouden)
Colofon: ‘Vijf vrouwen’ Een kwintet gedichten uit de ‘Oden’ van Horatius, gekozen en vertaald door Paul Claes, verscheen in december 1995 in opdracht van uitgeverij Van Halewyck, ter gelegenheid van de jaarwisseling. De tekst werd gezet uit de Centaur, vormgegeven door Dooreman en gedrukt door drukkerij Imschoot, Gent. Deze uitgave is uitsluitend bestemd voor vrienden van de uitgeverij en is niet in de handel.

1997 Carmen: een lyrisch gedicht.

Oorspronkelijke auteur: QUINTUS FLACCUS HORATIUS
Een vertaling door Paul Claes.
Gent: Jozef Moetwillig.
2011 Horatius. Monument. 20 Oden.

Oorspronkelijke auteur: QUINTUS FLACCUS HORATIUS.
Oorspronkelijke titel: Paul Claes selecteerde en vertaalde twintig carmina van Horatius. (31-21 v. C.) De selectie bevat enkele klassiekers zoals de fameuze ode I,11 (‘Carpe diem’) en de oden rond Pyrrha, Chloë, Maecenas e.a.
Cover: Ontwerp en lay-out Naomi van Hauwermeiren.
Linosnede typo kop Horatius (naar een afbeelding uit de 4de eeuw n Chr.) en handgemaakt vegetaal papier van netel: Jos Brabants.

Private Press/ Jozef Moetwillig i s m Blauwdruk. -60 p.

Formaat (gesloten): 21 x 14,8 (kaft met flappen)
Monument is de 26ste bibliofiele realisatie van de private pers Jozef Moetwillig te Gent.
De tekst is gezet uit de Baskerville c 13 en gedrukt op papier Munken opdikkend 100 gr/m²; de binding is garengenaaid. Druk en afwerking kaft: Sintjoris te Oostakker. De oplage bedraagt 300 exemplaren waarvan de eerste honderd gesigneerd door de auteur. Dit is nr…

2015 Horatius. Pluk de dag. Vijftig oden. (Latijnse poëzie vertaald)

Oorspronkelijke auteur: QUINTUS FLACCUS HORATIUS
Oorspronkelijke titel: Carmina.
Bevat tevens de Latijnse tekst.
Inleiding, vertaling en toelichting ©2015 Paul Claes.
Omslag: Anneke Germers.
Omslagbeeld©Museo Archeologico Nazionale di Napoli/Bridgeman Images.
Binnenwerk: Perfect Services.
Claes Paul 124 Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep. -152p.

Afmetingen: 21.50 x 13.50 (ingenaaid)

JOYCE, James

1994 Ulysses. (roman)

Oorspronkelijke auteur: JAMES JOYCE
Oorspronkelijke titel: Ulysses (1922)
Vertaald uit het Engels door Paul Claes en Mon Nys.
Omslag: Rudo Hartman.
2017: Achtste verbeterde druk
Amsterdam: De Bezige Bij. -859p.

Afmetingen: 21 x 13.25 (gebonden met stofomslag)
Druk: Tulp Zwolle
1995 Giacomo Joyce. (novelle)

Oorspronkelijke auteur: JAMES JOYCE
Oorspronkelijke titel: Giacomo Joyce.
Vertaald uit het Engels door Paul Claes.
Omslagontwerp: De Witlof-Companie
Antwerpen: Uitgeverij Kritak/ Rijswijk: Uitgeverij Goossens. -46p.

Reeks: Kritak Klassiek nr 18
Afmetingen: 20.50 x 12.50 (ingenaaid)
Colofon: Giacomo Joyce van James Joyce, vertaald door Paul Claes werd gezet uit de Joanna door AMB te Kapellen en gedrukt door Groenevelt te Landgraaf.
Het omslagontwerp werd vervaardigd door de Witlofcompagnie.
2007 Bloomsday = Bloomsdag .

Oorspronkelijke auteur: JAMES JOYCE
Vertaald en gekozen door P. Claes
Baarn: Atalanta Press.

Een boek in een oplage van één (1) exemplaar.
2016 Pomes Penyeach: Poëzie voor een prik.

Oorspronkelijke auteur: JAMES JOYCE
Oorspronkelijke titel: Pomes Penyeach (1927 – Shakespeare & Co, Paris)
Tweetalige editie.
Vertaling en nawoord © Paul Claes.
claes-paul-134 Amsterdam: Uitgeverij Koppernik bv -48p.

Afmetingen:  21 x 13.50 (ingenaaid)

KAFKA, Franz

2024 De ware weg. Drieëndertig aforismen.

Oorspronkelijke auteur: FRANZ KAFKA
Oorspronkelijke titel: keuze uit ‘Die Zürauer Zettel’
Vertaald door Paul Claes – die eveneens een woordje zegt over de ontstaans- en publicatiegeschiedenis van deze teksten – in het kader van het Kafka-jaar.

Het initiatief van deze uitgave gaat uit van ‘Het Gemenebest’ (Kalmthout). -17p.

Afmetingen: 21 x 10 (geniet – zachte kaft)
Colofon: De ware weg, dat gedrukt is i een oplage van 100 exemplaren, werd in redactie van Fons Buyens, door Stéphane de Schrevel gezet uit de Abril. Elke exemplaar werd gehandtekend door de schrijver. Op het omslag, twee van Kafka’s nieuw ontdekte tekeningen die uit de nalatenschap van Max Brod komen.

KEATS, John

2023 De nachtegaal. (poëzie – Odes en sonnetten)

Inleiding, vertaling en aantekeningen Paul Claes.
Bevat 4 odes en 4 sonnetten

Tweetalige editie.

Bleiswijk: Uitgeverij Vleugels.  -60p.

Afmetingen: 21 x 14 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
  inhoud

Labé, Louïze

1996 Sonnetten.

Oorspronkelijke auteur: LOUÏZE LABÉ
Oorspronkelijke titel: Sonnets.
Vertaald uit het Frans door Paul Claes.
Het omslagontwerp werd vervaardigd door De Witlofcompagnie.
Antwerpen: Uitgeverij Kritak/ Rijswijk: Uitgeverij Goossens. -74p.

Reeks: Kritak klassiek nr 21
Afmetingen: 20.50 x 12.50 (ingenaaid)
Colofon: Sonnetten van Louize Labé, vertaald door Paul Claes werd gezet uit de Joanna door AMB te Kapellen en gedrukt door Groenevelt te Landgraaf.
2012 Sonnetten. Een keuze.

Oorspronkelijke auteur: LOUÏZE LABÉ
Oorspronkelijke titel: Keuze uit Sonnets
Naast de acht in het Frans geschreven sonnetten zijn vertalingen opgenomen in het Duits van Rilke en in het Nederlands van Paul Claes. Het nawoord werd geschreven door Dr. P.J. Buijnsters.
Beek: Editie in de Roozetak.

Van de 106 door de Avalon Pers uit de Romanée gezette en op Zerkall gedrukte exemplaren, werden zes in halfperkament gebonden en 100 gebrocheerd door Phillip Janssen (Binderij Phoenix).
De gesigneerde kopergravure naar een portret van Louise Labé werd vervaardigd door Lembit Löhmus uit Estland.

LAMPSONIUS, Dominicus

2020 Portretten van bekende schilders uit de Lage landen.

Oorspronkelijke auteur: DOMINICUS LAMPSONIUS
Oorspronkelijke titel: Pictorum aliquot celebrium Germaniae Inferioris Effigies. (1572)
Vertaling in verzen door Paul Claes
Commentaar bij de tekst: Leen Huet.
Bevat de Latijnse tekst

Antwerpen: Uitgeverij Polis. -168p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (harde kaft)

LARBAUD, Valery

2018 Barnabooth. Twaalf gedichten.

Oorspronkelijke auteur: VALERY LARBAUD.
Oorspronkelijke titel: twaalf gedichten opgenomen uit Les Poésies de A.O. Barnabooth. (1923)
Vertaald en ingeleid door Paul Claes. Tweetalige uitgave.
Claes Paul 140 Bleiswijk: Uitgeverij Vleugels. -48p.

Reeks: Franse reeks.
Afmetingen: 21 x 14 (ingenaaid)
Colofon: Barnabooth verscheen begin 2018. Marc Vleugels verzorgde de uitgave met twaalf door Paul Claes vertaalde gedichten van Valery Larbaud.

LAWRENCE, D.H.

1986 Vijgen.

Oorspronkelijke auteur: D. H. LAWRENCE
Oorspronkelijke titel: Figs
Vertaald en van een epiloog en aantekeningen voorzien door Paul Claes.
Het omslagontwerp werd vervaardigd door Dooreman
Leuven: Uitgeverij Kritak / Amsterdam: Van Gennep.  -74p.

Reeks: Kritak klassiek nr 5
Afmetingen: 20.50 x 12.50 (ingenaaid)
Colofon: ‘Vijgen’ van D.H. Lawrence, in de vertaling van Paul Claes, werd gezet uit de Bembo door Groenevelt bv, Landgraaf, en gedrukt door Snoeck-Ducaju & Zn N.V. Gent

MALLARMÉ, Stéphane

1983 Gedichten.

Oorspronkelijke auteur: STÉPHANE MALLARMÉ
Oorspronkelijke titel: Selectie uit het poëtisch werk
Uit het Frans vertaald door Paul Claes.
Tweetalige uitgave
Typografie verzorgd door Ger Kleis
Geesbrug: private press ‘Sub Signo Libelli’  -41p.

Gebonden.
125 ex. de eerste 100 zijn voor de intekenaren.
Gezet uit Romanée, gedrukt op Hahnemühle met watermerk, gebonden in half-marokijnen band.
Drukkerij Confiance, Amsterdam
1986 Gedichten.

Oorspronkelijke auteur: STÉPHANE MALLARMÉ
Oorspronkelijke titel: Selectie uit het poëtisch werk
Vertaald uit het Frans en toegelicht door Paul Claes.
Tweetalige uitgave
Typografie: Jacques Janssen
1992: Vermeerderde heruitgave onder de titel ‘ De middag van een Faun en andere gedichten’ bij Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam.
Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep. – 86p.

Afmetingen: 18.40 x 11.50 (gebonden – harde linnen kaft – stofomslag)
Druk: Koninklijke Drukkerij G.J. Thieme bv, Nijmegen
Druk omslag; Drukkerij Confiance, Amsterdam
Bindwerk: Koninklijke Wöhrmann bv, Zutphen.
1992 De middag van een Faun en andere gedichten.

Oorspronkelijke auteur: STÉPHANE MALLARMÉ
Oorspronkelijke titel: L’après-midi d’un faune (1876)
Vertaald uit het Frans en toegelicht door Paul Claes.
Dit is de 2de vermeerderde druk van ‘Gedichten’ uit 1986
Typografie: Jacques Janssen
Tweetalige uitgave
1994: Bibliofiele heruitgave onder de titel ‘ De middag van een Faun ecloge door Luk Debruyne.
Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep. -117p.

Afmetingen: 18.40 x 11.50 (gebonden – harde linnen kaft – stofomslag)
Druk: Nauta Zutphen
Papier: Bührmann-Ubbens, Zutphen
Bindwerk: Van Waarden, Amsterdam.
1994 De middag van een Faun. Ecloge. (bibliofiele uitgave)

Oorspronkelijke auteur: STÉPHANE MALLARMÉ
Oorspronkelijke titel: L’après-midi d’un faune. Ecloge. (1876)
Vertaling Paul Claes
Illustraties: Luk Debruyne;
 
Uitgave van Luk Debruyne. Niet gepagineerd.

Afmetingen: 32 x 24.30 (met koordje bijeen gehouden)
Colofon: Dit boek is een uitgave van Luk Debruyne. Gedrukt op Van Gelder, Simili Japon (130 gr.) en gezet op lino-type uit de Garamond corps 12. De tekst vertaald door Paul Claes komt uit een uitgave van Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam.
De prenten zijn gesneden in linoleum; het rood is met de hand ingekleurd.
Laurence Decraene verzorgde het bindwerk.

De oplage is beperkt tot 50 ex. waarvan 10 opgenomen in een boekensuite uitgegeven door de Prentenier. De proefdrukken (I tot VI) komen niet in de handel.
Dit is boek nummer …
2014 Een dobbelsteenworp zal nooit het toeval opheffen. (bibliofiele uitgave)

Oorspronkelijke auteur: STÉPHANE MALLARMÉ
Oorspronkelijke titel: Un coup de dés jamais n’abolira le hasard.
Vertaling: Paul Claes
Vormgeving: Werther Vandenborre
Papier: Fedrigoni Freelife Vellum
Lettertype(s): Didot
Claes Mallarmé Kessel-Lo: Literarte. -52p.

Afmetingen: 29.00 x 22.00 (3 losse katernen samengevoegd in map)
Druk & bindwerk: Cultura, Wetteren
Oplage: 150 exemplaren.
2017 Brise marine. (bibliofiele uitgave)

Oorspronkelijke auteur: STÉPHANE MALLARMÉ
Oorspronkelijke titel: Brise marine.
Vertaling: Paul Claes en Johan Polak.
Geldermalsen: Uitgeverij Lupus. (Clemens de Wolf)

MELEAGROS

2018 Bitterzoete liefde. Griekse epigrammen.

Oorspronkelijke auteur: MELEAGROS (Grieks: Μελέαγρος)
Oorspronkelijke titel: keuze uit Griekse Anthologie.
Vertaald, ingeleid en verklaard door Paul Claes.
Eerste Nederlandse vertaling van het werk van deze oud Griekse dichter.
Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep. -184p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (zachte kaft)
Omslag: Anneke Germers.
Omslagbeeld: Getty Images / DEA / G. Dagli Orti.
Binnenwerk: Perfect Service.

MONTAIGNE

2002 Zinspreuken. (bibliofiele uitgave)

Oorspronkelijke auteur: MONTAIGNE
Algehele vormgeving, linosneden, zetwerk en druk: René Bakker.
Bindwerk: Tineke Bakker-Overheem;
Uit het colofon:
In 1570 trok Michel Eyquem, seigneur de Montaigne (1533-1592) zich terug op zijn kasteel bij Bordeaux om er zijn ‘Essays’ te schrijven. Op de dwarsbalken van de zoldering in zijn bibliotheek liet hij 57 Griekse en Latijnse zinspreuken aanbrengen. Zij vatten zijn sceptische filosofie samen. Twintig van die levenswijsheden zijn hier in het Nederlands vertaald en eigenzinnig gerangschikt door Paul Claes.
Baarn: Atalanta Pers.

Afmetingen: 24.50 x 17.20 (ingenaaid – in cassette)
Colofon: Zinspreuken , de 62ste uitgave van Atalanta Pers, werd gemaakt t.g.v. de feestelijke opening van de verbouwde en uitgebreide zaak van Boekhandel Den Boer te Baarn in 2002.
[…zie hiernaast…]
De teksten, met de hand gezet uit de Baskerville, Nobel en Univers, zijn evenals de linosneden en de versieringen in boekdruk gedrukt op Magnani.
De oplage bestaat uit 200 exemplaren. Daarvan zijn er 20, genummerd I-XX, gestoken in een cassette. De overige zijn genummerd 1-180.
Dit boek draagt nummer…
2008 Wat weet ik?: sentences de la librairie = zinspreuken uit de librije. (bibliofiele uitgave)

Oorspronkelijke auteur: MONTAIGNE
Vertaald [en nieuw gerangschikt] door Paul Claes.
Gent: Jozef Moetwillig.

Afmetingen:19.80 x 17.40 (ingenaaid)
Colofon: Deze versie van de zinspreuken uit de Librije van Montaigne verschijnt ter gelegenheid van de 65ste verjaardag van Paul CLAES.
‘Wat weet ik?’ is de 23ste bibliofiele uitgave en realisatie van atelier Jozef Moetwillig te Gent.
Grafische vormgeving: Jos Brabants.
De tekst is gezet uit Garamond c. 12 en gedrukt op Caxton crèmewit, 90 g/qm. Deze oplage bedraagt 25 exemplaren, gesigneerd door de vertaler en genummerd van 1 tot 25. Dit is nummer …

NERVAL, Gerard de

1984 Christus in de hof van olijven.  (bibliofiele uitgave)

Oorspronkelijke auteur: GERARD DE NERVAL
Oorspronkelijke titel: Le Christ aux Oliviers. Uit: Chimères (1854)
Vertaald uit het Frans door Paul Claes.
1994: Hernomen in de volledige vertaling van Hersenschimmen uitgegeven in een handelseditie bij Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam.
Amsterdam: Regulierenpers. -19p.

Afmetingen: 23.30 x 16 (ingenaaid met stofomslag)
Colofon: ‘Christus in de hof van olijven’ van Gérard de Nerval in de vertaling van Paul Claes werd in de zomer van 1984 door Ben Hosman uit de letter Bembo met de hand gezet en gedrukt als derde uitgave van zijn ‘Regulierenpers’ in een genummerde oplage van 70 exemplaren. Binderij Phoenix te Amsterdam bond de nrs 1 t/m 30 in halfleer en –perkament en brocheerde de nummers 31 t/m70
1994 Hersenschimmen.

Oorspronkelijke auteur: GERARD DE NERVAL
Oorspronkelijke titel: Les Chimères. (1854)
Vertaald uit het Frans door Paul Claes.
Claes Paul 56 Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep. – 45p.

Afmetingen: 21.50 x 13.80 ((gebonden – harde linnen kaft – stofomslag)

 PESSOA Fernando

2021 Inscriptions – Inschriften. Engelse epigrammen.

Oorspronkelijke auteur: FERNANDO PESSOA
Oorspronkelijke titel: Inscriptions (1920)
Ingeleid en vertaald door Paul Claes
Tweetalige uitgave Engels Nederlands.

 Bleiswijk/ Uitgeverij Vleugels. -48p.

 

PLATEN, August von

1992 Venetiaanse sonnetten.

Oorspronkelijke auteur: AUGUST VON PLATEN
Oorspronkelijke titel: Sonette aus Venedig (1825)
Vertaald uit het Duits en ingeleid door Paul Claes.
Leiden: Plantage/G&S. – 85p.

Reeks: Visum-reeks deel VIII
Afmetingen: 20.40 x 12.60 (ingenaaid)
Colofon: ‘Venetiaanse Sonnetten’ van August von Platen, ingeleid en vertaald door Paul Claes, werd in opdracht van uitgeverij Plantage/G&S vormgegeven door Piet Gerards en Marc Vleugels te Heerlen en gedrukt door Drukkerij Groenevelt te Landgraaf. Deze uitgave is deel VIII in de Visum-Reeks.

POUND, Ezra

1985 Mauberley, en andere gedichten.

Oorspronkelijke auteur: EZRA POUND
Oorspronkelijke titel: Hugh Selwyn Mauberley
Vertaald uit het Engels en redactie door Paul Claes en Mon Nys.
Portret op de voorkaft: Portret van Ezra Pound door Henry Gaudier-Brzeska., 1913-1914.
Vormgeving: Josje Pollmann
Tweetalige editie
Haarlem: In de Knipscheer / Gent: Zuid. – 157p.

Afmetingen: 20 x 13 (gebonden – harde kaft)
Colofon: ‘Mauberley en andere gedichten’ Eerste uitgave ‘Hugh Selwyn Mauberley’, London 1920. Verzameling ‘Personae’ The collected poems of Ezra Pound. London 1926;
1985 De Pisaanse canto’s.

Oorspronkelijke auteur: EZRA POUND
Oorspronkelijke titel: Keuze uit ‘The cantos of Ezra Pound’.
Ingeleid, vertaald uit het Engels en toegelicht door Paul Claes en Mon Nys.
Omslag: Nico Dresmé
Typografie: Jacques Janssen
Amsterdam: De Bezige Bij. -275p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (gelijmd – kartonnen kaft met flappen)
Druk: Thieme, Nijmegen

Amsterdam: Athenaeum Polak & Van Gennep

Gebonden uitgave

PROPERTIUS, Sextus

2023 Cynthia. Een Romeinse romance. (liefdespoëzie)

Oorspronkelijke auteur: SEXTUS PROPERTIUS
Oorspronkelijke titel: keuze van 22 gedichten
Vertaald
uit het Latijn, ingeleid en toegelicht door Paul Claes.

Eindhoven: Uitgeverij Damon.   -96p.

Reeks: Monobiblos onder redactie van Victor Hunink

PROUST, Marcel

2014 Treurnissen: Mijmeringen onder wisselende hemel. (prozagedichten)

Oorspronkelijke auteur: MARCEL PROUST
Oorspronkelijke titel: Les Regrets: rêveries couleur du temps. Deel van : Les plaisirs et les jours (1896 bij Calmann-Lévy te Parijs)
Vertaald door Paul Claes en Chris van de Poel
Claes Paul 119 Gent: Poëziecentrum vzw. -66p.

Afmetingen: 20.20 x 15.30 (paperback)

RILKE, Rainer Maria

1991 De kornet.

Oorspronkelijke auteur: RAINER MARIA RILKE
Oorspronkelijke titel: Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph. (1906)
Vertaald uit het Duits door Paul Claes.
Het omslagontwerp werd vervaardigd door Dooreman.
2006: De vertaling werd in een vernieuwde versie gepubliceerd onder de titel ‘Het lied van liefde en dood van Kornet Christoph’.
Leuven: Uitgeverij Kritak. – 78p.

Reeks: Kritak Klassiek nr 12
Afmetingen: 20.50 x 12.50 (ingenaaid)
Colofon: De Kornet, vertaald door Paul Claes, werd gezet uit de Bembo door Aanzet Gent, en gedrukt door Groenevelt, Landgraaf.
2006 Het lied van liefde en dood van Kornet Christoph.

Oorspronkelijke auteur: RAINER MARIA RILKE
Oorspronkelijke titel: Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke
Omslag: Dooreman & Houbrechts.
Tweetalige editie
Antwerpen: Meulenhoff/Manteau.  -77p.

Afmetingen: 20 x 15 (ingenaaid met geïllustreerde stofomslag)

RIMBAUD, Arthur

1986 De dronken boot.

Oorspronkelijke auteur: ARTHUR RIMBAUD
Oorspronkelijke titel: Le bateau ivre.
Vertaald uit het Frans door Paul Claes.
Amsterdam: Regulierenpers. -21p.

Afmetingen: 26.50 x 18.50 (ingenaaid)
Colofon: ‘De dronken boot’ van Arthur Rimbaud, in de vertaling van Paul Claes, werd in het voorjaar van 1986 uit de letter Romanée 16 gezet en gedrukt door de Regulierenpers in een oplage van 75 exemplaren. Door binderij Phoenix werden 35 exemplaren gedrukt op Japon Nacré en voorzien van een litho van Chris Buursen, in halfleer en –perkament gebonden en 40 exemplaren, gedrukt op getint lompenpapier in onderomslag gebrocheerd.
1986 Twaalf gedichten.

Oorspronkelijke auteur: ARTHUR RIMBAUD
Oorspronkelijke titel: keuze uit Poésies
Vertaald uit het Frans door Paul Claes.
1998: Heruitgegeven bij Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam in een vervolledigde versie.
Amsterdam: Regulierenpers. -33p.

Afmetingen:24 x 16.30 (gebonden – harde kaft)
Colofon: Twaalf gedichten van Arthur Rimbaud, vertaald door Paul Claes, werden in najaar en winter 1986-1987 gezet en gedrukt door de Regulierenpers in een oplage van 80 genummerde exemplaren, waarvan de nummers I tot 45 op Japon Nacré en voorzien van een litho van Chris Buursen door Binderij Phoenix in half perkament gebonden en de nummers 46 tot 80 op getint lompenpapier werden gebrocheerd.
1987 Gedichten.

Gedichten.
Oorspronkelijke auteur: ARTHUR RIMBAUD
Oorspronkelijke titel: keuze uit Poésies
Keuze uit zijn poëzie met vertalingen en commentaren samengesteld door Paul Claes.
Ontwerp omslag: Guus RosBRS Premsela Vonk
1998: Heruitgegeven bij Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam
Baarn: Uitgeverij Ambo bv. – 167p.

Reeks: Ambo tweetalige uitgave
Afmetingen: 20.20 x 11.60 (gebrocheerd)
1987 Stupra.

Oorspronkelijke auteur: ARTHUR RIMBAUD
Oorspronkelijke titel: Les Stupra
Tweetalige uitgave.
Vertaald uit het Frans door Paul Claes.
Illustratie van Pam G. Rueter in rood gedrukt.
Utrecht: Sub signo Libelli. – 11p.

Tweetalige uitgave
Oplage 47 exemplaren.
1993 H. Erotische gedichten.

Oorspronkelijke auteur: ARTHUR RIMBAUD
Oorspronkelijke titel: Keuze uit diverse bundels
Vertaald uit het Frans en toegelicht door Paul Claes.
Tweetalige editie
Omslagontwerp: Dooreman
Omslagillustratie: Marnix Everaert.
Leuven: Uitgeverij Kritak / Rijswijk: Uitgeverij Goossens. – 89p.

Reeks: Kritak Klassiek Nr 14
Afmetingen: 20.50 x 12.50 (ingenaaid)
Colofon: H. Erotische gedichten van Arthur Rimbaud, vertaald door Paul Claes werd gezet uit de Bembo door Aanzet Gent en gedrukt door Groenevelt, Landgraaf.
1995 Een seizoen in de hel.

Oorspronkelijke auteur: ARTHUR RIMBAUD
Oorspronkelijke titel: Une Saison en enfer.
Tweetalige uitgave
Vertaald uit het Frans door Paul Claes.
Het omslagontwerp werd vervaardigd door Dooreman
Het portret van Rimbaud werd getekend door zijn schoolvriend Ernest Delahaye.
Leuven:Uitgeverij Kritak / Rijswijk: Uitgeverij Goossens. – 100p.

Reeks: Kritak Klassiek Nr 16
Afmetingen: 20.50 x 12.50 (ingenaaid)
Colofon: ‘Een seizoen in de hel’, van Arthur Rimbaud vertaald en toegelicht door Paul Claes, werd gezet uit de Bembo door Griffo, Gent, en gedrukt door Groenevelt, Landgraaf.
1998 Gedichten. Definitieve uitgave.

Oorspronkelijke auteur: ARTHUR RIMBAUD
Oorspronkelijke titel: Poésies
Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep – 246p.

Afmetingen: 21.50 x 13.80 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
1999 Illuminations.

Oorspronkelijke auteur: ARTHUR RIMBAUD
Oorspronkelijke titel: Illuminations
Vertaald uit het Frans en aantekeningen door Paul Claes.
Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep – 208p.

Afmetingen: 21.50 x 13.80 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
2000 Een seizoen in de hel, Une Saison en enfer.

Oorspronkelijke auteur: ARTHUR RIMBAUD
Oorspronkelijke titel: Une Saison en enfer
Vertaald uit het Frans en aantekeningen door Paul Claes.
Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep. -131p.

Afmetingen: 21.50 x 13.80 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
2002 Brieven 1870-1875. Arthur Rimbaud.

Oorspronkelijke auteur: ARTHUR RIMBAUD
Oorspronkelijke titel: Lettres.
Omslag Jacques Janssen.
Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep. -166p.

Afmetingen: 21.50 x 13.80 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
2006 Gedichten, Een seizoen in de hel, Illuminations

Oorspronkelijke auteur: ARTHUR RIMBAUD
Oorspronkelijke titel: Poésies, Une Saison en enfer, Illuminations
Nota: deze editie is ‘licht’ herzien.
Omslag: Anneke Germers.
2012: Herutgegeven in de reeks Perpetua
Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep. -368p.

Afmetingen: 21.50 x 13.80 (gebrocheerd)
2008 Le bateau ivre = De dronken boot.

Oorspronkelijke auteur: ARTHUR RIMBAUD
Oorspronkelijke titel: Le bateau ivre
Deze uitgave bevat behalve het gedicht en de vertaling, een inleiding in het Frans en het Nederlands.
Leiden: Stichting Tegen-Beeld.  -z.p.

Afmetingen:20 x 14.50 (gebonden – harde geïllustreerde kartonnen kaft)
2012 Gedichten. Een seizoen in de hel. Illuminations.

Oorspronkelijke auteur: ARTHUR RIMBAUD
Oorspronkelijke titel: Poésies, Une Saison en enfer, Illuminations
Heruitgave van 2006 door Athenaeum-Polak & Van Gennep.
Omslag Anneke Germers
Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep. -368p.

Reeks: Perpetua
Afmetingen: 22 x 13.20 (gebonden – met stofomslag)
2019 Perverse verzen.

Oorspronkelijke auteur: ARTHUR RIMBAUD
Oorspronkelijke titel: Poèmes Zutiques.
Vertaald en ingeleid door Paul Claes.
Omslag: Brigitte Slangen.
Omslagbeeld: Der Cello-Spieler (1910) Egon Schiele.

Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep –80p.

Afmetingen: 20.7 x 12.80 (harde kaft)

SAPPHO

1985 Liederen van Lesbos.

Uit het Grieks vertaald door Paul Claes.
Oorspronkelijke auteur: SAPPHO
Oorspronkelijke titel: keuze uit haar werk
2006: Heruitgegeven door Meulenhoff/Manteau, Antwerpen .
Er bestaat een ander uitgave eveneens bij Kritak 1985 met omslagontwerp van Danielle Narcisse;
Leuven: Kritak. – 76p.

Reeks: Kritak Klassiek
Afmetingen: 20.50 x 12.50 (ingenaaid)
Colophon: Liederen van Lesbos van Sappho, in de vertaling van Paul Claes, werd gezet uit de Bembo.
Het omslagontwerp werd vervaardigd door Dooreman.
2006 Liederen van Lesbos.

Uit het Grieks vertaald door Paul Claes.
Oorspronkelijke auteur: SAPPHO
Oorspronkelijke titel: keuze uit haar werk.
Omslagontwerp: Dooreman & Houbrechts.
De omslagtekening is van Gerda Dendooven
Heruitgave van 1985.
Antwerpen: Meulenhoff/Manteau. -78p.

Afmetingen:20 x 15 (gebrocheerd)

SEGALEN, Victor

1988 Oostwaartse stèles.

Oorspronkelijke auteur: VICTOR SEGALEN
Oorspronkelijke titel: Stèles orientées.(1912)
Inleiding en vertaling uit het Frans door Paul Claes.
Zutphen: A.P. Ten Bosch. – 35p.

Reeks: Bloem der Decadentie nr 3
Afmetingen:24 x 14 (ingenaaid)
Colofon: ‘Oostwaartse stèles’ is in 1988 verschenen als derde deel in de reeks ‘Bloem der Decadentie’ een uitgave van A.P. Ten Bosch, Zutphen, onder redactie van J.B.W. Polak. Van de … zijn 20 exemplaren gedrukt op 100grs. Simili Japon … Van Gelder, in half perkament gebonden door Binderij … te Amsterdam en bestemd voor de vaste intekenaren.

SHAKESPEARE, William

2019 Sonnet CLV

Oorspronkelijke auteur: WILLIAM SHAKESPEARE
Bezorgd, ingeleid en vertaald door Paul Claes.

Utrecht: Bucheliuspers.-16p.

Afmetingen: 25 × 16
Oplage: 35 exemplaren

STEVENS, Wallace

2012 Dertien wijzen om naar een merel te kijken.

Oorspronkelijke auteur: WALLACE STEVENS
Oorspronkelijke titel: Thirteen ways of looking at a blackbird.
Vertaald uit het Engels door Paul Claes
De vormgeving van het binnenwerk en de kleur van de titelloze omslag werden geïnspireerd door de Alfred A. Knopf-editie van ‘The Collected Poems of Wallace Stevens’.
Claes Paul 33 Gent: Druksel. -16p.

Afmetingen: 15 x 17,5 (ingenaaid)
Colofon: ‘Dertien wijzen om naar een merel te kijken’ is de vertaling door Paul Claes, van ‘Thirteen ways of looking at a blackbird., een gedicht van Wallace Stevens uit ‘Harmonium (1931, 1947)
‘Het werd gezet uit de Perpetua en uitgegeven door Druksel in een oplage van 126 exemplaren. 100 genummerde boeken werden bestemd voor de verkoop, 26 geletterde voorbehouden voor de uitgeverij. Alle exemplaren werden gesigneerd door de vertaler.

Valéry, Paul

2011 Le Cimetière marin. Het kerkhof aan zee. (bibliofiele uitgave)

Oorspronkelijke auteur: PAUL VALÉRY
Oorspronkelijke titel: Le Cimetière marin (1920)
Tweetalige uitgave
Woubrugge: Avalon Pers. -28 p.

Afmetingen: 24,5 x 15 (ingenaaid met stofomslag)
Colofon: Gezet uit de Bembo en gedrukt in een oplage van 80 exemplaren op Simili Japon. Herman van der Kruijk bond 20 exemplaren in halfperkament.
Alle exemplaren werden door de vertaler gesigneerd.
2016 Tien charmes.

Oorspronkelijke auteur: PAUL VALÉRY
Oorspronkelijke titel: Charmes.  (1922)
Tweetalige uitgave
claes-paul-132 Bleiswijk: Uitgeverij Vleugels. -36p.

YEATS, William Butler

2017 De spiraal. Dertien gedichten vertaald door Paul Claes.

Oorspronkelijke auteur: W.B. YEATS
Oorspronkelijke titel: selectie uit het oeuvre waaronder ‘Innisfree’ en ‘The second coming’
Tweetalige uitgave
Claes Paul 136 Bleiswijk: Uitgeverij Vleugels. -44p.

Afmetingen: 21 x 14 (ingenaaid – kaft met flappen)
Colofon: In de lente van 2017 verzorgde Marc Vleugels de uitgave en drukte het omslag op een antieke boekdrukpers. Drukkerij Econoom BV tekende voor het offsetdrukwerk en Boekbinderij M van den Berg voor de afwerking.
 

D. Vertalingen uit het Nederlands naar andere talen.

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1985 Cheops. (gedicht)

Oorspronkelijke auteur: J. H. LEOPOLD
Oorspronkelijke titel: Cheops (1914 – privé druk)
Vertaald in het Engels door Paul Claes en Christine D’haen
Tweetalige uitgave
Claes Paul 105a
 Claes Paul 105 Amsterdam: Regulierenpers. -31p.

Afmetingen: 26.50 x 16.50 (gebonden – harde kaft)
 
Oplage van 75 genummerde exemplaren, waarvan 15 op Japon Nacré (gebonden in halfperkament) en 60 op Antiek Vergé (waarvan minstens 2 gebonden in halfleer in foedraal en 38 gebonden in halfleer), 20 (of 22) gebrocheerd (waarvan 2 romeins genummerd).
Gedrukt in blauw en zwart.
1989 Guido Gezelle, The Evening and the Rose, 30 Poems translated from the Flemish.

Oorspronkelijke auteur GUIDO GEZELLE
Oorspronkelijke titel: keuze uit het werk.
Vertaald door Christine D’haen en Paul Claes
Omslagillustratie: La rosa indica odorans (fragrans ) uit P.J. Redouté (Vol, I, 1817)
4de , uitgebreide en grondig bewerkte editie.
1996: Ego Flos (drie vertaalde gedichten uit de bundel) werd op muziek gezet door Vic Nees
1999: 5de, uitgebreide en grondig bewerkte uitgave, eveneens bij het Guido Gezellegenootschap.
D'Haen 24 Antwerpen: Guido Gezellegenootschap. – 115 + [I] p.

Afmetingen: 22 x 13 (paperback)
Nota: Dit is een uitgebreide. en grondig bewerkte editie van de in 1971 bij Colibrant in Deurle uitgegeven Engelse vertaling van Christine D’haen van gedichten van Guido Gezelle
De 2de druk werd eveneens bij Colibrant uitgebracht in 1972. De 3de druk bij Orion te Brugge in 1976.
1991 Metamorphoses. Carmina poetarum recentiorum in Latinum vertit. (naar het Latijn)

Paul Claes vertaalde gedichten uit de wereldliteratuur in het Latijn: Vondel, Shakespeare, Goethe, William Blake, Baudelaire e.a.
Herdrukt in 1999.
Sonnega: Regulierenuitgeverij. -55p.

Afmetingen: 26.50 x 16 (ingenaaid)
Oplage: 24 exemplaren.
1996 Ego Flos: Three Partsongs for mixed voices. Composed by Vic Nees

Words by Guido Gezelle translated from the Flemish by Paul Claes and Christine D’haen.
Ego flos is een a capella-madrigaal voor 4-stemmig gemengd koor

 

Kontich: Uitgeverij de Notenboom. -27p.

Discografie: A Tribute to Vic Nees. Bevat: Ego flos, Concerto per la beata Vergine, Eight Japanese Folk-Songs, Nausikäa. Els Crommen (sopraan), Jan van der Crabben en Philippe Souvagie (bariton), Joost Gils (hobo), Lieve Schuermans (fluit), Hans Ryckelynck (piano), het Vlaams Radio Koor o.l.v. Johan Duijck; In Flanders’ Fields, vol. 35; Phaedra DDD 92035
1999 The evening and the rose: 30 poems translated from the Flemish by Paul Claes and Christine D’haen.

Oorspronkelijke auteur GUIDO GEZELLE
Oorspronkelijke titel: keuze uit het werk.
Vijfde uitgebreide en grondig bewerkte editie. (zie ook 1989)
 D'Haen 26 Claes Paul 110 Antwerpen: Guido Gezellegenootschap. -116p.
1999 Johan Andreas Dèr Mouw, I’m Brahman: 15 sonnets. Translated from the Dutch by Paul Claes. Sonnega: Regulierenuitgeverij. -37p. + [II]

Afmetingen: 29.30 x 19 (ingenaaid)
Colofon: Johan Andreas Dèr Mouws ‘I’m Brahman’ werd gezet uit de Adobe Garamond en afgedrukt in een kleine oplage op een 1440-dpi inkjetprinter en genaaid gebrocheerd door Phoenix Boekbinderij te Middelburg.
2004 Hugo Claus, Eros : 21 gedichten.

Oorspronkelijke auteur: HUGO CLAUS
Oorspronkelijke titel: keuze uit het werk
Gekozen, in het Latijn vertaald en van een nawoord voorzien door Paul Claes.
Met een kleine toegift van Hafid Bouazza.
Nederlandse en Latijnse tekst
Omslagontwerp: Adriaan de Jonge
Omslagillustratie: Hugo Claus
Brussel: Het Beschrijf. / Amsterdam: De bezige Bij. -66p.

Afmetingen: 20 x 15 (paperback)
Druk: De Boekentuin, Zwolle

 

2011 La Fleur, vingt-sept poèmes traduit du flamand par Paul Claes.

Oorspronkelijke auteur: GUIDO GEZELLE
Oorspronkelijke titel: keuze uit het werk.
Lay out : Werner Govaerts
Antwerpen: Via Libra vzw Gitschotellei 188, B-2140. -88p.

Afmetingen: 23.50 x 16.30 (gebonden – hard linnen kaft)
Druk: Epo, Berchem
2016 ‘James Joyce’. The Bloomiad. (postmoderne mystificatie – bibliofiele uitgave)

Oorspronkelijke auteur: PAUL CLAES
Oorspronkelijke titel: De Bloomiade (1996, De Bezige Bij, Amsterdam)
Ingeleid en gecorrigeerd door de vertaler.
Verscheen ook in de ‘James Joyce Quarterly’
“Indertijd (1996 nvdr) presenteerde ik De Bloomiade als de Nederlandse vertaling van een teruggevonden tekst van Joyce. Nu, zoveel jaren later, presenteer ik de vertaling van mijn Nederlandse pseudovertaling als het teruggevonden en door mij uitgegeven origineel, The Bloomiad.”
Claes Paul 131 Utrecht: De Bucheliuspers. -32p.

Afmetingen: 25 × 13.50 (gebonden – harde linnen kaft)
Colophon: During the spring and summer of 2016 this book was composed and printed by the complete staff of De Bucheliuspers in Utrecht, in an edition of fifty copies.
We apologize for the stream of consciousnous in the second sonnet Nestor, although, according to the editor, our fortunate error happens to create the Joycean overtone nous, ‘mind, reason, thought’ (cp. Homer, Odyssea, 1.3).
2017 Martinus Nijhoff, De wolken – Les nuages. Onze poèmes traduits par Paul Claes. Claes Paul 138 Utrecht: De Bucheliuspers. -29p.

Afmetingen: 23 x 15  (gebonden in harde kaft)
De oplage bedraagt veertig exemplaren.
Gezet uit de Romana en gedrukt bordeauxrood boven de klassieke Garamond van de teksten.
2019 Het huwelijk/Le marriage. Poèmes/Verzen

Oorspronkelijke auteur: WILLEM ELSSCHOT
Traduction de/vertaald door Paul Claes.
Boekverzorging: Herman Houbrechts.
Omslagbeeld: CSA.
Tweetalige uitgave: Nederlandse tekst tegenover Franse vertaling.

Antwerpen: Uitgeverij Polis. -56p.

Afmetingen: 20 x 15 (paperback)
Reeks: WEG Serie nr 99

2019 Het prisma van Brahman. Een sonnet van J. A. Dèr Mouw verklaard en vijfmaal vertaald door Paul Claes.

Nota: het gaat om het sonnet: ‘K ben Brahman, maar we zitten zonder meid.’

Woubrugge: Avalon Press. Niet gepagineerd [12]p.

Afmetingen: 23 x 15.30 (met een garendraad geknoopt – zachte kaft)
Colofon: Ter gelegenheid van het honderdste sterfjaar van de dichter Johan Andreas Dèr Mouw vertaalde Paul Claes diens bekendste sonnet in het Latijn, Engels, Frans, Duits en Spaans.
De teksten zijn gezet uit de Romanée en in een oplage van zeventig exemplaren gedrukt op Simili Japon.

2021 HET SCHRIJVERKE in het Frans, het Duits en het Engels herschreven.

Het boekje verschijnt bij gelegenheid van de start van een nieuwe opleiding aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Gent waarin het schrijven van kritische teksten en de liefde voor creatief taalgebruik centraal staan.

Typografische verzorging: Stéphane de Schrevel.
Druk: Drukkerij Bulckens
Redactie: Fons Buyens en Jürgen Pieters
Copyright vertaling: Paul Claes

Deze vertalingen werden gepubliceerd op initiatief van Het Gemenebest’ (Kalmthout), een culturele organisatie die streeft naar de best mogelijke verdeling van gemeenschappelijke geestelijke goederen. -niet gepagineerd [16]p.

Afmetingen: 21 x 12.80 (geniet)

Paul Claes’ vertalingen van ‘Het schrijverke’ werden uit de Arno gezet en gedrukt op 100 exemplaren. Elk exemplaar werd gehandtekend door de vertaler.

Overzicht per genre

Alfabetisch op titel met aanduiding van de datum van uitgave.  Voor de vertalingen werd geopteerd voor een overzicht alfabetisch op naam van de oorspronkelijke auteur

Proza

 • De Bloomiade (1996) / The Bloomiad (2016)
 • De haas en de regenboog (2016)
 • De Kameleon (2001)
 • De Lezer (2003)
 • De Leeuwerik (2010)
 • De Phoenix (1998)
 • De Sater (1993)
 • De Zoon van de Panter (1996)
 • Glimpen (2018)
 • Het hart van de Schorpioen (2002)
 • Het laatste boek (1992)
 • Lily (2003)
 • Ouroboros (2023)
 • Plastic love. (2013)
 • Psyche. (2006)
 • Sfinx. (2004)

Poëzie

 • Animula: 12 zielgedichten voor Christine D’Haen. (2011)
 • Atlantis (2000)
 • Beelden van de mens. (2015)
 • De omgekeerde wereld. Tegendraadse gedichten. (2015)
 • De waaier van het hart (2004)
 • De Zonen van de Zon (1983)
 • Dochters van Eva (2008)
 • Dodendans (1989)
 • Embleem (1994)
 • Feux (1993)
 • Glans (1999)
 • Glans/ Feux (2000)
 • Mimicry. Tien pastisches (1992)
 • Mimicry. Pastisches. (1994)
 • Mnemosyne. Camenae Latinae (2004)
 • Rebis (1989)
 • X Tien dizijnen (1997)
 • Ziel van mijn ziel. Elegieën. (2015)
 • ZOO. Een dierenalfabet. (2022)

Essayistiek & bloemlezingen

 • A Commentary on T.S. Eliot’s Poem The Waste Land: The Infertility Theme and the Poet’s Unhappy Marriage. (2012)
 • Bevroren woorden. tachtig aforismen. (2023)
 • C. Honderd notities van een alleslezer. (2011)
 • Canon van de Nederlandse poëzie.(2023)
 • Claus Quadrifons. Vier gezichten van een dichter.(1987)
 • Claus-reading. (1984)
 • Concatenatio Catulliana. A New Reading of the Carmina. (Gieben 2002)
 • De blauwe bloem. De 101 beste Duitse gedichten. (2024)
 • De dansende Faun. (1989)
 • De formule van Borges (2022)
 • De Gulden Tak. Antieke mythe en moderne literatuur. (2000)
 • De Kwadratuur van de Onyx. Over de dichtkunst van Christine D’haen. (1986)
 • De mot zit in de mythe. Hugo Claus en de oudheid. (1984)
 • De onsterfelijken: poëzie van Nobelprijswinnaars van de 20ste  eeuw. (bloemlezing) (1999)
 • De pet van Charles Bovary. (2022)
 • De sleutel. Vijfentwintig gedichten van Noord en Zuid ontsloten. (studie). (2014)
 • Echo ’s echo ‘s. De kunst van de allusie. (1988) & (2011)
 • Gezelle gelezen. (1993)
 • Gouden vertaalregels. Tips voor beginnende (en andere) vertalers. (2018)
 • Groot retorisch woordenboek. Lexikon van stijlfiguren. (2015)
 • Het netwerk en de nevelvlek. Semiotische studies. (1979)
 • Het teken van de hamster. Een close reading van Hugo Claus. (2018)
 • Kinderen van Rousseau. Een pamflet tegen de tijdgeest. (2014)
 • L. Literaire litanie. (2021)
 • La clef des Illuminations. (2008)
 • Lyriek van de lage landen. (2008)
 • Meester Claus. –  Rimburg, Huis Clos. (2015)
 • Onvergetelijke verzen. Maar van wie ook weer. (2011)
 • Proust naar de letter. (2022)
 • Raadsels van Rilke. Een nieuwe lezing van de Neue Gedichte. (1995)
 • Serendipity. De poëtische detective (2018)
 • SIC. Mijn citatenboek. (2017)
 • Wie zei dat ? 500 historische oneliners (2019)
 • Zwarte Zon: Code van de hermetische poëzie. (2013)

Vertalingen

 • Beelden van mensen. (2015)
 • De gouden lier. Archaïsche Griekse lyriek (2005)
 • De Griekse liefde, Honderd epigrammen uit de Griekse Anthologie (1983)
 • De Griekse liefde, Honderd vijftig epigrammen (1997)
 • De liefste, Onsterfelijke liefdesverzen (1990)
 • De meesters. Wereldpoëzie van twintig eeuwen (2008)
 • De tiende Muze, Onsterfelijke vrouwenpoëzie. (1995)
 • De tuin van de Franse poëzie. (2011)
 • Het Kristal. (2014)
 • Licht van mijn leven: een getijdenboek. (2000)

 

 • Apollinaire, Zone (2012)
 • Apollinaire, Poèmes secrets – Geheime gedichten. (2016)
 • Apollinaire, Bestiaire – Beestenboek (2018)
 • Apollinaire, La chanson du mal aimé – Het lied van de onbeminde (2020)
 • Bataille Georges, Het oog (1987)
 • Bataille Georges, Het kleintje (2018)
 • Bataille Georges, De geschiedenis van het oog (2019, herziene vertaling van 1987)
 • Baudelaire Charles, De reis (2013)
 • Baudelaire, Zwarte Venus. Vijftig gedichten uit Les Fleurs du Mal (2016)
 • Borges, Jorge Luis. Everness. Sonnetten. (2022)
 • Catullus, Verzen (1995)
 • Catullus, Liedjes voor Lesbia (2000)
 • Catullus, Lesbia. Verzen van liefde en spot. (2017)
 • Claus Hugo, Eros, in het Latijn (2004)
 • Chajjaam Omar, Kwatrijnen (2010)
 • De la Fontaine, Jean. Pest in de dierenwereld. (2023)
 • Dèr Mouw Johan Andreas, I ‘m Brahman. 15 sonnets translated from the Dutch. (1999)
 • Dèr Mouw Johan Andreas, Het prisma van Brahman. Een sonnet van J. A. Dèr Mouw verklaard en vijfmaal vertaald door Paul Claes. (2019)
 • Donne, Een nocturne op het feest van St. Lucia, zijnde de kortste dag. (1985, met Christine D’haen)
 • Eliot T.S., Het Barre Land/The Waste Land (2007) – 5de herziene druk (2022)
 • Eliot T.S., Prufrock en andere observaties (2016)
 • Eliot T.S. Gedichten 1917-1930 . (2019)
 • Eliot T.S. Vier kwartetten (2022)
 • Elsschot Willem,Het huwelijk/Le marriage. Poèmes/Verzen (2019)
 • Gezelle Guido, The Evening and the Rose, (1989, met Christine D’haen, Engels)
 • Gezelle Guido, La fleur, vingt-sept poèmes traduit du flamand (2011)
 • Gezelle Guido, Het schrijverke in het Frans, het Duits en het Engels herschreven. (2021)
 • Gómez de la Serna Ramón, Greguerías. (Brabbelingen) (2023)
 • Herakleitos, Honderd fragmenten van Herakleitos (2009)
 • Herakleitos, Alles stroomt. (2011, 2014²)
 • Heredia José-Maria de, Trofeeën. Trophées (1996)
 • Horatius , Vijf vrouwen (1995)
 • Horatius, Monument, 20 Oden. (2011)
 • Horatius, Carmen: een lyrisch gedicht.(1997)
 • Horatius, Pluk de dag. 50 Oden (2015)
 • Joyce James, Ulysses (1994, 2017: 8ste verbeterde druk, met Mon Nys)
 • Joyce James, Giacomo Joyce (1995)
 • Joyce James, Bloomsday = Bloomsdag (2007)
 • Joyce James, Pomes Penyeach: Poëzie voor een prik (2016)
 • Keats John, De nachtegaal (2023)
 • Labé Louïze, Sonnetten/Sonnets (1996)
 • Labé Louïze, Sonnetten. Een keuze (2012)
 • Lampsonius Dominicus. Portretten van bekende schilders uit de Lage landen. (2020)
 • Larbaud Valery, Barnabooth. Twaalf gedichten (2018)
 • Lawrence D.H., Vijgen (1986)
 • Leopold J.H., Cheops (1985 -Vertaald in het Engels door Paul Claes en Christine D’haen.
 • Mallarmé Stéphane, Gedichten (1986)
 • Mallarmé Stéphane, De middag van een Faun (1992)
 • Mallarmé Stéphane, Een dobbelsteenworp zal nooit het toeval opheffen. (2014)
 • Mallarmé Stéphane, Marine brise (2017 – bibliofiel) samen met Johan Polak.
 • Meleagros, Bitterzoete liefde. Griekse epigrammen. (2018)
 • Metamorphoses, Carmina poetarum recentiorum (1991)
 • Montaigne, Zinspreuken, (2002)
 • Nerval Gérard de, Christus in de hof van olijven.(1984)
 • Nerval Gérard de, Hersenschimmen/Les Chimères (1994)
 • Nijhoff Martinus, De wolken – Les nuages. Onze poèmes traduits par Paul Claes (2017)
 • Pessoa Fernando, Inscriptions / Inschriften. (2021)
 • Platen August von, Venetiaanse sonnetten (1992)
 • Pound Ezra, Mauberley en andere gedichten (1985, met Mon Nys)
 • Pound Ezra, De Pisaanse Canto’s (1985, met Mon Nys)
 • Propertius Sextus, Cynthia. Een Romeinse romance (2023)
 • Proust Marcel, Treurnissen. Mijmeringen onder wisselende hemel. (2014, met Chris van de Poel)
 • Rilke Rainer Maria De kornet (1991)
 • Rilke Rainer Maria, Het lied van liefde en dood van kornet Christoph Rilke (2006), Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke.
 • Rimbaud Arthur, De dronken boot. (1986)
 • Rimbaud Arthur, Gedichten (1987)
 • Rimbaud Arthur, Stupra. (1987)
 • Rimbaud Arthur, Twaalf gedichten. (1987)
 • Rimbaud Arthur, H: Erotische gedichten (1993)
 • Rimbaud Arthur, Een seizoen in de hel. Une Saison en enfer (1995)
 • Rimbaud Arthur, Gedichten (1998)
 • Rimbaud Arthur, Illuminations (1999)
 • Rimbaud Arthur, Een seizoen in de hel, Une Saison en enfer (2000)
 • Rimbaud Arthur, Brieven 1870-1875 (2002)
 • Rimbaud Arthur, Gedichten, Een seizoen in de hel, Illuminations, (2006)
 • Rimbaud Arthur, Le bateau ivre = De dronken boot. (2008)
 • Rimbaud Arthur, Gedichten, Een seizoen in de hel, Illuminations (2012)
 • Rimbaud Arthur, Perverse verzen (2019)
 • Sappho, Liederen van Lesbos (1985)
 • Segalen Victor, Gerichte stèles (1988)
 • Shakespeare William, Sonnet CLV (2019)
 • Stevens Wallace, Dertien wijzen om naar een merel te kijken. (2012)
 • Valéry Paul, Le cimétière marin/Het kerkhof aan zee. (2011)
 • Valéry Paul, Tien charmes. (2016)
 • Yeats W. B., De spiraal. Dertien gedichten vertaald door Paul Claes (2017)