home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Van Ruysbeek, Erik

Erik van Ruysbeek

Brussel, 25 april 1915 – Etterbeek, 8 april 2004

Van Ruysbeek – Ps. van Raymond van Eyck – debuteert in 1947 als essayist en publiceert een jaar later zijn eerste dichtbundel “Weerklank”. Zijn totaal oeuvre bestaat uit een twintigtal dichtbundels, 4 romans – De dood en de dageraad (1977), De ark en de ratten (1984), De magische cirkel (1986) en De Gordiaanse knoop (1991) – en een tiental essays. In 1991 ontvangt hij voor zijn gezamenlijk werk de Prijs voor Letterkunde van de Vlaamse Provincies.

 Centraal in het werk van van Ruysbeek staat de mystieke belevenis en de ervaring van universele eenheid. Zijn levensbeschouwing is in grote mate gebaseerd op filosofieën uit het Verre Oosten. Hij gelooft niet in een creatieve God, maar wel in een kosmisch gevoel waar wij eeuwig deel van uitmaken.

“laat mij verdwijnen in uw zee van licht
zelf licht geworden weer
en zachte trilling tijdeloos”.
 
Uit:  Rusten ga ik weldra

 

BIOGRAFIE

25 april 1915: Geboren te Brussel als André Guillaume Raymond van Eyck.

 • Hij liep school in een Jezuïetencollege in Brussel en daarna studeerde hij Germaanse filologie aan de Katholieke Universiteit Leuven.
 • Hij was dertig jaar lang leraar aan het middelbaar onderwijs te Brussel en tevens leraar aan het Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken te Brussel en leraar letterkunde aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel.

1945: Publiceerde zijn eerste gedichten in het tijdschrift “Arsenaal”.

Ben je niet gedebuteerd als een traditioneel dichter en in een groep?

– Ja, dat was in het tijdschrift ‘Arsenaal’, in 1945. Dat was het eerste literaire tijdschrift, geloof ik, dat na de oorlog in Vlaanderen verscheen, nl. te Gent. Rik Lanckrock en Remi Boeckaert waren er de twee drijvende krachten van. Ik heb dan gewoon gedichten ingezonden en heb er in gedebuteerd. Het duurde zowat een jaar vooraleer ikzelf in de redactie kwam, als mijn geheugen niet faalt. Het was inderdaad een traditioneel tijdschrift, dat zowat zes, zeven, misschien acht jaar heeft bestaan. Het verdedigde een traditionele poëzie. Dit was dus vóór de opkomst van de Vijftigers. Mijn eerste publicatie was het essay: ‘Karel Jonckheere als dichter’. Dat was een speciaal nummer van ‘Arsenaal’. Wij hadden afgesproken dat we elk een serieus artikel over een auteur zouden schrijven. Ik had Karel Jonckheere voor mijn rekening genomen, en dat is dan een heel nummer geworden.

Uit: Willem M. Roggeman, ‘Erik van Ruysbeek’ In: Beroepsgeheim 1 (1975)

1947: Debuteerde als dichter met conventionele, naar de vorm klassieke gedichtenbundel Weerklank.  Tevens verscheen zijn eerste essay: studie die hij wijdde aan Karel Jonckheere als dichter in het literaire tijdschrift Arsenaal net na de tweede wereldoorlog.

De eerste essays van zijn hand waren geschreven in de sfeer van het nihilisme. In een interview  zegt hij daarover het volgende:

“Het nihilisme van de Europese mens heb ik meegemaakt en ook in mezelf gevoeld, ervaren. De onmogelijkheid om aan het leven nog een absolute zin te geven, heb ik ervaren. Dat is begonnen met een geloofscrisis zoals bij velen mijner generatie. Stilaan kwam ik tot het besef dat al de vernieuwingspogingen in de kunst (en elders), die in Europa plaats hadden (en dit begint al in de 19de eeuw) dat die pogingen eigenlijk wanhoopspogingen waren, omdat men het essentiële van het leven kwijt was, omdat het leven  absurd geworden was, geen zin meer had en omdat de zin van het leven niet meer kon gevonden worden. Het existentialisme van Sartre bv. is een systeem, dat uit de aard van zijn premissen, zichzelf alleen dieper en dieper in de afgrond der absurditeit kan boren. Zo komt men tot een kunst waarin deze problematiek tot uiting komt en waarin allerlei abracadabrante vormen tot uiting komen, die het zinloze uitdrukken”.

Vanuit het nihilisme is een zoektocht ontstaan om dat nihilisme te overstijgen. Een langzaam voortstuwende tocht die de levensvragen uitdiepten en situeerden, eerst in het oosten en later ook in westerse religie en filosofie. Die evolutie in zijn innerlijk leven is cruciaal om te begrijpen en te proeven wat hij met zijn gedichten, essays, romans probeert te suggereren. Daarom zal ik dieper ingaan op een aantal markante gebeurtenissen en ervaringen in zijn leven.”

1948: Op zijn 33ste begon hij aan een jarenlange zelfstudie van vergelijkende godsdienstwetenschappen en filosofie.

 • Het gevolg hiervan is een diepgaande bezinning op het wezenlijke van de moderne tijd en de plaats van de mens in de wereld.
 • Tegenover absurditeit en nihilisme poneert hij de eenheid van zijn en worden. Het `Ik’  is overigens slechts een (tijdelijk) deel van het `Al’, waarin materiële en geestelijke geledingen in elkaar grijpen. De natuur, niet alleen als fysisch verschijnsel maar als veruiterlijking van de kosmos, staat bij deze ervaring centraal.
 • Deze mystiek, met wortels in de oude en oosterse religies, bepaalt de dichterlijke evolutie van Van Ruysbeek vanaf de bundel Van de aarde die ook hemel is (1963), tot zijn laatste bundel ‘Zangen van ongrond’ (2000).

Het centrale begrip in Van Ruysbeek’s poëzie en levensbeschouwing – de ongrond – ontleende hij bij de Duitse theoloog mysticus filosoof Jacob Böhme (1575–1624) : Ungrund.

Zoals bij Böhme verwijst het naar het onuitsprekelijke van de ervaring. Een aantal aspecten kunnen afgeleid worden, maar zijn steeds tegen te spreken. Ongrond is de plaats waar paradoxen thuis zijn.

 • “De ongrond is geheel in mij en alles in mij is de ongrond.” . Erik van Ruysbeek benadrukt de eenheid van alles. De mens is ongrond. Hij vergeet dit. Hij vindt dit terug. Anders voorgesteld: de mens is niet-dualiteit.
 • Onze opdracht bestaat erin, zoals gezegd, die oorsprong terug te vinden. Maar dé weg die de mens moet volgen om zijn oorsprong terug te vinden, bestaat niet. Alles is ongrond. “Elke weg is reeds ongrond.”  Wij zijn ‘het’ reeds. Hier zie je weer dat er niet iets is als dualiteit. Als je meent dat je de ongrond moet bereiken bestaan er twee zaken: het ego en de ongrond. Er is enkel eenheid. Wat er dan wel moet gedaan worden om die opdracht te vervullen is je eigenlijke afkomst beseffen. Dit is mogelijk door je te onthechten van de materie en je ego.

1951-1960: Als redacteur en medewerker van het tijdschrift De Meridiaan/De Kunst-Meridiaan kwam hij onder de invloed van de experimentele poëzie, zonder evenwel de uiterste consequenties van deze poëtica te aanvaarden.

 • Van Ruysbeeks aandeel in de experimentele beweging bestond vnl. uit theoretische geschriften, zoals Poëzie en experiment (1956, samen met Karel Jonckheere) en Grondslagen voor een poëzie van morgen (1957). Zijn poëzie is echter veeleer een mengeling van traditionele belijdenislyriek en experiment, waarin de `inhoud’ blijft primeren.

1977: Na tal van poëziebundels en essays komt er een roman: De dood en de dageraad: meditaties over leven en sterven.

 • Poëzie, verhalend proza en essay vormen bij Van Ruysbeek een onlosmakelijk vlechtwerk, “varianten op een centrale intuïtie” van een kosmische eenheidsbeleving. De verhaalplot is dan ook heel dun en fungeert louter als uitgangspunt.
 • In De dood en de dageraad stort de mannelijk ik-figuur in de Ardennen te pletter van een rots. Als bij een visioen, ziet hij – tussen leven en dood – zijn hele leven in flitsen aan zich voorbijgaan, meteen een bron van meditatie en bespiegelingen.

1984: In De ark en de ratten, zijn tweede roman, hebben buitenaardse wezens de aarde voor het grootste deel vernietigd. Dit is de aanzet van een intrigerende filosofische en mythische geladen queeste naar bezinning binnen een wereld die beheerst wordt door een bikkelharde strijd om te overleven.

1986: De magische cirkel – een autobiografische roman – werpt een goed licht op de eigen leefcontext waarbinnen de auteur zijn visie ontwikkelde. Het is een zoektocht naar de bronnen van het inzicht waartoe hij is gekomen: zijn afkomst uit een burgerlijk milieu, zijn contact met de natuur, de tijdsgeest voor en na de 2de wereldoorlog, het strak omlijnd maatschappelijk kader van  -vooral seksuele – taboes.

8 april 2004: De mysticus-dichter overlijdt te Etterbeek.

 

BEKRONINGEN

 • 1972 : literaire prijs Dirk Martens voor de dichtbundel  Tussen Bron en Monding’
 • 1990:  de Prijs voor letterkunde van de Vlaamse provincies voor zijn oeuvre.

MEER OVER VAN RUYSBEEK

 • Diogenes (redactie),  Diogenes jg.7/nr.6: Erik van Ruysbeek. Antwerpen, 1991, 96 .pp, paperback

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

 

SMAAKMAKER

 

Rusten ga ik weldra

 
Rusten ga ik weldra
in mijn eigen verruimde schoot
eindelijk rusten ga ik
in mijn velden zonder oorsprong.
 
Ontvang mij dan
groot lichaam zonder grenzen
ontvang mij dan
groot onuitblusbaar vuur.
 
Vader en moeder der eeuwige geboorte
laat mij verdwijnen in uw zee van licht
zelf licht geworden weer
en zachte trilling tijdeloos.
 
 
Het niet weten
Uit:”Zangen van Ongrond”
 
Hoe zou ik weten wat ik ben
ik die alles ben?
alles kent zichzelve niet
het is. Hoe zou ik weten dat ik ben
ik die alles ben?
het ik is in het al verdwenen
voor kennis is geen plaats.Hoe zou ik weten dat ik ben
ik die ben?
zijn is niet iets zijn
het is zichzelf genoeg.

Is dit nirvâna?

Het verlangen verlang ik niet
het niet-verlangen verlang ik niet
de diepte komt in mij
en gaat haar gang.
Ik ben mijn doen niet meer
de diepte is mijn doen en
door mij wordt haar doen gedaan
en haar niet-doen, ik voer het uit.Een spiegel ben ik
zonder oordeel, zonder voorkeur, zonder afkeer.
Toch is mij alles dierbaar
want eenheid maakt alles één
en ben ik het niet die liefheeft
ik die niets meer heb
de liefde heeft mij
zij die alles is.
Zij is de bron
en niets ontsnapt haar.Alles is nu Nirvana
samen de dag doorbrengen
eenzaam een cel bewonen
pijn smaken en vreugd
weten en niet-weten
leven en niet-leven.Voor altijd open is het al
in al wat is.
Uitblussing is nu
in het uitblussen van het reeds uitgebluste.
 

 

BIBLIOGRAFIE

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel – Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1947 Karel Jonckheere als dichter. (essay) Gent: Arsenaal, Tijdschrift voor letterkunde. -39p.
1947 Weerklank. (dichtbundel) Gent: Arsenaal, Tijdschrift voor letterkunde. -39p.

Reeks: Arsenaal -reeks
1950 Overgang. (dichtbundel) Antwerpen: Orion. -43p.
1952 De sluier van Isis. Schets voor een praktische menselijke cosmographie. (essay)

Omslag en verzorging door Maurice Wijckaert.
Van Ruisbeeck 12 Brussel: Uitgave “De Meridiaan”. -68p.

Afmetingen: 22 x 15.50
Colofon: “De Sluier van Isis” werd in opdracht van “De Meridiaan” in de maand mei 1952 gedrukt op de persen van Snoeck-Ducaju & Zoon te Gent. Omslag en verzorging zijn van Mayrice Wijckaert, de oplage bedraagt 300 ex. verdeeld als volgt: 26 ex. niet in de handel, getekend van A tot Z. De overige ex. genummerd van 27 tot 300
1955 Verzen. (dichtbundel) Van Ruisbeeck 5 St-Lambrechts-Woluwe : De Meridiaan. -55p.

Afmetingen: 21.80 x 15.40 (ingenaaid)
Colofon: Deze bundel “verzen “ is een uitgave van het tijdschrift “De Meridiaan” 68, Th. De Cuyperstr., Sint-Lambrechts-Woluwe. (voorjaar 1955)
De oplage bedraagt 150 ex., waarvan 26 niet in de handel getekend van A tot Z.
1956 Poëzie en experiment. Dialoog in briefvorm over oud en nieuw in de dichtkunst. (essay)

Samen Karel Jonckheere.
Antwerpen: Uitgeverij Ontwikkeling. / Amsterdam: J.M. Meulenhoff.-105p.

Reeks: Nieuw Vlaams Tijdschrift Serie. Vol 1956:3
1957 Grondslagen voor een poëzie van morgen. (essay) Sint-Lambrechts-Woluwe: De Meridiaan. -32p.

Reeks: De Meridiaan ; 5e jrg., nr 3
Afmetingen: 24.25 x 16
Druk: Snoeck & Ducaju en Zoon Gent
1963 Van de aarde die ook hemel is. (dichtbundel)

Het omslagontwerp is van Herman Denkens.
Bevat de cycli: Aan de rand van het paradijs; Elementen; Meditatief; Herwordingen.
Van Ruisbeeck 7 Antwerpen: Diogenes P.V.B.A. – Neirinck.-66+2p.

Afmetingen: 22.25 x 14.60 (ingenaaid)
Colofon: Erik van Ruysbeek ‘Van de aarde die ook hemel is’ werd in het voorjaar 1963 gezet uit de letter Caledonia en gedrukt door de Koninklijke Drukkerij C.C. Callenbach N.V.
Het bindwerk werd verzorgd door boekbinderij G.C. Callenbach N.V. te Nijkerk
1966 Bert Decorte. (essay) Antwerpen: Uitgeverij ” Helios ” Voor het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur. -36p.

Reeks: Monografieën over de Vlaamse letterkunde. Nr 33
1966 Ondergang en dageraad. Bijdrage tot een nieuw bewustzijn. (essay)

Karel Jonckheere.& Erik Van Ruysbeek
Typografie: Aldert Witte
Omslagontwerp: Stefan Mesker
Van Ruisbeeck 2 Brussel, Den Haag: A. Manteau. -124p.

Reeks: Maerlantpocket nr 2
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk Geuze Dordt
1967 Karel Jonckheere zestig jaar. (essay)

Zeven auteurs lichten Jonckheere door in zeven essays.
Bevat: Clara Haesaert, Karel Jonckheere tussen vraag en antwoord (pp.6-11)
Erik van Ruysbeek, Karel Jonckheere zestig jaar (pp 12-19)
Jan de Roek, De moord op Chronos, het poëtisch oeuvre (pp. 20-59)
Paul de Wispelaere, Karel Jonckheere over poëzie (pp.60-83)
Dirk de Witte, Stoorder – ongestoorde (pp.84-93°
Jef Geeraerts, Enkele gewaarwordingen tijdens het lezen van Karel Jonckheere’s poëtische Kongo-verhalen (pp. 94-101)
Weverbergh, Op reis. (pp. 102-122)
 Over Jonckheere 1 In: Zeven over Karel Jonckheere. Pp. 12-19.

Brussel/Den Haag: A. Manteau. -122p.
Reeks: Maerlantpocket nr 5
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Typografie: Karel Martens -Omslagontwerp: Stefan Mesker
Foto achterplat: Claude Maegelhaes, Brussel.
Druk: Geuze Dordt.
1967 Waar is de eerste morgen ? 3 (inleidend essay + bloemlezing)

Bevat: Inleiding door Erik van Ruysbeek (pp 6-24); Open brief aan Jan Walravens, Hugo Claus (pp 25-30); Open einde, Albert Bontridder (pp 31-68); Blanco Stem, Ben Cami (pp 69-96); Nota’s voor een portret. Wit tegenbericht, Marcel Wauters (pp 97-124); Memoires, paul Snoek (pp 125-128).
Typografie: Aldert Witte.
Omslagontwerp: Stefan Mesker
Van Ruisbeek 24 Brussel/Den Haag : A. Manteau. -128p.

Reeks: Maerlantpocket nr 9
Afmetingen:20 x 12.50 (paperback)
Druk Geuze Dordt
1969 De open wereld. (dichtbundel)

Bevat de cycli: Zon en zijn; Tussenspel; De open wereld.
Van Ruisbeeck 3 Brussel/Den Haag : A. Manteau. -61p.

Afmetingen: 20.50 x 12.60 (ingenaaid)
Colofon: ‘De open wereld’ van Erik van Ruysbeek werd in juni 1967, naar een typografisch ontwerp van Aldert Witte, gedrukt op de persen van Drukkerij Geuze Dordt, in opdracht van A. Manteau, Brussel, Antwerpen, Den Haag
1969 Poèmes.

Vertaald door Henri Fagne.
Oorspronkelijke titel:  Een keuze uit het werk.
Brussel: Henry Fagne. -16p.

Reeks: Poètes Néerlandais. – Bruxelles; vol. 1969: 1.
paperback
1970 Tussen bron en monding. (dichtbundel)

Bevat de cycli: Verzen van een schemering; Verzen van een overgang; Verzen van een dageraad; Alleen maar verzen.
Van Ruisbeeck 8 Deurle: Colibrant – Uitgaven. -88p.

Afmetingen: 21.60 x 16.50 (ingenaaid)
Colofon: Deze bundel van Erik van Ruysbeek werd gedrukt in opdracht van Colibrant Uitgaven, Deurle, op de persen van Drukkerij Erasmus, Ledeberg-Gent, op houtvrij editiepapier en gezet uit de Gill-letter 10 punt.
TUSSEN BRON EN MONDING verscheen in de zomer van het jaar 1970.
1971 Diogenes voor de drempel. (essay)

Omslag: Paul Ibou
Brecht: uitgeverij De Roerdomp. -158p.

Reeks: Literatuur van vroeger en nu; vol. 2
Afmetingen: 21 x 13.50
1971 Lumen numen: het numineuze in de poëzie. (essay)

Samen met Kari Bert en Serge Largot.
Brussel: Fagne. –
1973 Een kleine alchemie. (dichtbundel)

Bevat de cycli: Kleine alchemie van de liefde; Langzaam tussenspel; Kleine alchemie van het leven.
Van Ruisbeek 22 Deurle: Colibrant – Uitgaven. -90p.

Afmetingen: 21 x 15.80 (ingenaaid – met flappen)
1974 De bron achter de spiegels. (dichtbundel)

Bevat de cycli: Wereldse liederen; Avondliederen; Proeven van haikoes; Spiegels der transparantie.
Deurle: Colibrant – Uitgaven. -97p.
1975 De Boom en de Mens.

Illustraties: Roland Monteyne.
Beersel: Blondiau.
1975 De stralen naar het licht. (dichtbundel)

Bevat de cycli: De transparante wereld; Zaden en windzaden; De Boom en de Mens.
Deurle: Colibrant – Uitgaven. -86p.

Afmetingen: 21 x 15.90 (ingenaaid – met flappen)
1976 De dood en de dageraad. Meditaties over leven en sterven. (roman)

Foto auteur: Roland Minnaert
Omslagontwerp, typografie: Walter Soethoudt
Antwerpen: Uitgeverij Walter Soethoudt. -171p.

Afmetingen: 21.50 x 14
Verantwoordelijke uitgever: Walter Soethoudt perenstraat 15 Antwerpen België
Druk: Kempische Boekhandel Retie
1976 Van golf tot zee. (poëzie – bloemlezing)

Bevat gedichten uit: Van de aarde die ook hemel is; De open wereld; Tussen bron en monding; Een kleine alchemie; De bron achter de spiegels; De stralen naar het licht; Onuitgegeven gedichten.
Van Ruisbeeck 9 Deurne: Heideland-Orbis. -80p.

Reeks: Poëtisch erfdeel der Nederlanden vol 94
Afmetingen: 18 x 11 (pocket)
1977 Het ruisen van de stroom. (dichtbundel) Van Ruisbeek 20 Deurle: Colibrant – Uitgaven. -53p.

Afmetingen: 17.50 x 11.40 (ingenaaid – zachte kaft met linnen beplakt)
1978 De omtrek en het centrum: een metafysisch dagboek.

Photosetting-omslagontwerp: Walter Soethoudt
Antwerpen: Uitgeverij Walter Soethoudt. -134p.

Afmetingen: 19 x 12.50
Verantwoordelijke uitgever Walter Soethoudt Perenstraat 15 Antwerpen België
Druk: Kempische Boekhandel Retie
1980 Voorbij dit duister licht. (dichtbundel)

Photosetting – Lay-out: Soethoudt, Antwerpen
Verantwoordelijk uitgever: Walter Soethoudt, Perenstraat, 15, 2000 Antwerpen.
De omslagtekening is van de in 1979 overleden Saint-Rémy.

 

Van Ruisbeek 19 Antwerpen: Uitgeverij Walter  Soethoudt. -71p.

Afmetingen: 20 x 13 (ingenaaid)
Colofon: “Voorbij dit duister licht”, een dichtbundel van Erik van Ruysbeek, verscheen in opdracht van Uitgeverij Soethoudt in de maand december 1980 als tweeëntwintigste uitgave en heeft als wettelijk depot nummer D/1980/0096/22
De bundel werd gezet uit Garamond 10 punt door middel van photosetting Soethoudt te Antwerpen.
De druk werd verzorgd door Kempische Boekhandel te Retie.

 

1981 Verzamelde gedichten. (poëzie – verzamelbundel)

Deeltitels: Uit het vroegste werk; Van de aarde die ook hemel is; De open wereld; Tussen bron en monding; Een kleine alchemie; De bron achter de spiegels; De stralen naar het licht; Het ruisen van de stroom; Voorbij dit duister licht; Wijding der leegte; De transparante wereld.
Het omslag werd ontworpen door Johan Mahieu.

 

Van Ruisbeeck 6 Beveren-Waas : Orbis en Orion N.V.  -343p.

Reeks: De gulden veder. – Brugge; vol. 1981: 1
Afmetingen: 21 x 12.60 (ingenaaid – met flappen)
Colofon: DE VERZAMELDE GEDICHTEN van Erik van Ruysbeek gezet uit de Garamond 10 pts, werden in de herfst van 1981 gedrukt op 100 grs editie op de persen van drukkerij Sanderus te Oudenaarde, in opdracht van N.V. Orbis en Orion, uitgevers Beveren.

 

1982 Van fysika tot metafysika. (essay)

Omslagontwerp: Eugeen Hermans
Antwerpen: Uitgeverij Soethoudt. -134p.

Afmetingen: 20 x 13
Photosetting-Verantwoordelijk uitgever: Walter Soethoudt Perenstraat 15 2000 Antwerpen België
Colofon: “Van Fysika tot Metafysika” van Erik van Ruysbeek verscheen in opdracht van de Uitgeverij Soethoudt in de maand december 1981, als twaalfde uitgave en heeft als wettelijk depot het nummer D/1981/0096/12. Het omslag is van Eugeen Hermans. De bundel is gezet uit Garamond 10 punt door middel van de Photosetting Soethoudt te Antwerpen. De druk werd verzorgd door Kempische Boekhandel Retie. De cpyright berust bij Erik van Ruysbeek.
1983 De engel en de klei: zomer 1982. (dichtbundel)

Bevat de cycli: Osmose zonder grens; Volstrekte stof; Sprokkelgang; Ondoorgrondelijk festijn.
Photosetting: Soethoudt Antwerpen
Omslagontwerp: Frank-Ivo van Damme
Verantwoordelijk uitgever Walter Soethoudt, Perenstraat, 15, 2000 Antwerpen.

 

Van Ruisbeeck 11 Antwerpen: Walter  Soethoudt & Co  N.V.  -88p.

Afmetingen: 20.10 x 13 (ingenaaid)
1983 In de spiegel van de nacht. (dichtbundel) Van Ruisbeek 18 Leuven: Leuvense Schrijversaktie. -56p.

Reeks: Leuvense cahiers. Europese reeks vol 40.
Afmetingen:21 x 14 (ingenaaid)

 

1983 Esta Alegría te pertenece = Die vreugd behoort u toe. (poëzie – vertaling naar het Spaans)

Oorspronkelijke titel:  keuze van gedichten.
Vertaald door Ria Deckx de Escribano. Justo Jorge Padrón.
Nederlandse en Spaanse tekst.
Inleiding: Paul Gillaerts.

Leuven: Leuvense Schrijversaktie. -152p.

Reeks: Leuvense cahiers. Europese reeks vol 41.
1983 In dit getaste licht.

Samen met Annie Reniers, Pol le Roy en Chris.
1984 Cette joie t’appartient = Die vreugd behoort u toe. (poëzie – vertaling naar het Frans)

Tweetalige Nederlands-Franse uitgave van 41 gedichten van Erik van Ruysbeek, die zelf de keuze maakte uit zijn werk.
De gedichten werden vertaald door de dichter François Jaqmin en door Émile Lauf.
Inleiding: Paul Gillaerts.
Omslagontwerp: Gerard Thijs.
Foto: F. Tas

 Van Ruisbeek 26_1984 Leuven: Leuvense Schrijversaktie. -134p.

Reeks: Leuvense cahiers. Europese reeks vol 46.
Afmetingen: 21 x 14 (paperback)
1984 De ark en de ratten. (roman)

Omslag: Studio Soethoudt
Antwerpen: Soethoudt & Co N.V. Antwerpen (Eggestraat 9, 2008 Antwerpen). -235p.

Afmetingen: 20 x 13 (ingebonden)
pp. 5-7: Bericht uitgever (in het 15de jaar van onze nieuwe tijdrekening)
1985 Een klein Thomas evangelie. (dichtbundel)

Omslag: Studio Soethoudt.
Van Ruisbeeck 16 Antwerpen:  Soethoudt & Co. (Eggestraat 9, 2008 Antwerpen). -103p.

Afmetingen: 20 x 13 (ingenaaid – harde kaft)

 

1986 De magische cirkel. (autobiografische roman)

Omslag: Herman Denkens
Antwerpen: Soethoudt & Co Naamloze vennootschap. -296p.

Afmetingen: 20 x 13 (paperback)
1986 Het rijk van het midden. (dichtbundel) Van Ruisbeeck 14 Leuven: Leuvense Schrijversaktie. -68p.

Reeks: Leuvense cahiers. Europese reeks vol 56
Afmetingen: 21 x 14.20 (ingenaaid)

 

1987 Over de vriendschap = De l’amitié. (essay)

Bevat de Nederlandse tekst van Erik van Ruysbeek, samen met de Franse bewerking door Liliane Wouters.
Leuven: Leuvense Schrijversaktie. -31p.

Reeks: Leuvense cahiers. Europese reeks vol 72.
Tekst: 18p. Vertaling: pp. 19-31
Afmetingen: 21 x 14.50
Gedrukt in opdract van de Europese vereniging ter Bevordering van de Poëzie v.z.w. bij de drukkerij Van der Poorten n.v. te Kessel-Lo Leuven, 1987
1987 Raaklijnen van het licht: een huldeboek voor Erik van Ruysbeek.

Samengesteld door Johan Van Cauwenbergh.
Leuven: Leuvense Schrijversaktie. -204p.

Reeks: Leuvense cahiers. Europese reeks vol 68.
1988 Bronnen van het nu: gedichten. (dichtbundel) Van Ruisbeeck 15 Leuven: Leuvense Schrijversaktie. -76p.

Reeks: Leuvense cahiers. Europese reeks vol 77.
Afmetingen: 21 x 14 (ingenaaid)

 

1988 Taptoe dicht / met tekeningen van Reinoud.

Taptoe is een Brussels centrum van de avant-garde, 1955-1957
Zeven dichters en een kunstenaar: Hugo Claus, Gust Gils, Clara Haesaert,Hugo Raes, Willem M. Roggeman, Erik van Ruysbeek, Chris Yperman; Piet de Groof schreef een verhelderende tekst over Taptoe; het frontispice is van H. Claus
Ex. XI, met een ets van Reinoud
Amstelveen : Uitgeverij Amo ; (Amsterdam : gedrukt door Gerard Timmer) -26p. + 30p.

Oplage van 300 exemplaren, in matgrijs linnen band
1989 Wegen naar de ongrond. (essays) Leuven: Leuvense Schrijversaktie (Blijde Inkomststraat 9B -3000 Leuven. -159p.

Reeks: Leuvense cahiers. Nederlandse reeks vol 86.
Afmetingen: 21 x 14 (paperback)
Gedrukt in opdracht van de Europese Vereniging ter Bevordering van de Poëzie vzw bij de Drukkerij M. & L. Simons Leuven 1989
1991 De Gordiaanse knoop. (roman)

Cover: Mark Meekers
Opmaak: Tony Solomone
Van Ruisbeek 25 Leuven: Leuvense Schrijversaktie. -191p.

Reeks: Leuvense cahiers. Nederlandse reeks vol 105.
Afmetingen: 21 x 14 (paperback)
Gedrukt op de persen van drukkerij Van der Poorten NV te Kessel-Lo in opdracht van de Leuvense Schrijversactie 1991
1992 De voorbijganger. (dichtbundel) Leuven: Leuvense Schrijversaktie. -68p.

Reeks: Leuvense cahiers. Nederlandse reeks vol 126.
1992 Mystiek en mysterie. Deventer: Ankh-Hermes.-112p.
1992 O farîma de Nirvana  = Een vleugje nirvana  (poëzie – vertaald naar het Roemeens)

Nederlandse en Roemeense tekst.
Vertaald door Liliana Ursu.
Inleiding : Eugène van Itterbeek.
Oorspronkelijke titel: Keuze uit het werk.

Tevens uitgegeven in Roemenië bij Cartea Romaneasca,  Bucuresti (1992)

Leuven: Leuvense Schrijversactie. -122p.

Reeks: Leuvense cahiers. Nordica vol 1
1994 De laatste oorsprong. (dichtbundel) Van Ruisbeeck 13 Leuven: Europees Poëziecentrum De Zevenslapers. -64p.

Reeks: Leuvense cahiers. Nederlandse reeks vol 140.
Afmetingen:20.90 x 13.90 (ingenaaid)
Colofon: Gedrukt in opdracht van de Europese Vereniging ter Bevordering van de Poëzie v.z.w. op de persen van Drukkerij M. & L. Symons te Leuven 1994.
1995 Facetten van een diamant : mystieke benaderingen en overwegingen. Leuven: Europees Poëziecentrum De Zevenslapers. -159p.

Reeks: Leuvense cahiers. Nederlandse reeks vol 147.
1995 Gedichten. (poëzie – bloemlezing)

Bevat gedichten uit: Het vroegste werk [1948-1955]; Van de aarde die ook hemel is [1963]; De open wereld [1967]; Tussen bron en monding [1970]; Een kleine alchemie [1973]; De bron achter de spiegels [1974]; De stralen naar het licht [1957]; Het ruisen van de stroom [1977]; Voorbij dit duister licht [1980]; Wijding der leegte [1981]; De transparante wereld [1981]; De engel en de klei [1983]; In de spiegel van de nacht [1983]; Het rijk van het midden [1986]; Bronnen van het nu [1988]; Het evangelie van thomas [1990]; De voorbijganger [1992]; De laatste oorsprong [1994]; Onuitgegeven gedichten.
 
Lay-out: Tony Solomone
Van Ruisbeeck 4 Leuven: Europees Poëziecentrum De Zevenslapers. -373p.

Reeks: Leuvense cahiers. Nederlandse reeks vol 148.
Afmetingen: 21 x 13.70 (gebonden – harde linnen kaft – stofomslag)

 

1997 Alles is Reëel. La Nucia (Alicante) : El Bloque Boek. -135p.
1997 De dans van het ogenblik. (duchtbundel)

Omslag: Yun Dôk-hui, Korea. Inkt op ramee, 22.40 x 15.50 cm
Grafische vormgeving en beeldende kunst: Frans Minnaert
Van Ruisbeeck 17 Ninove: Point. -53p.

Reeks: Point nr 45
Afmetingen: 21 x 14.60 (ingenaaid)

 

1998 De eeuwigheid is nu: Over eenheidservaring en louter zijn Utrecht: Servire.
2000 Zangen van ongrond. (dichtbundel)

Bevat de cycli: Voorwoord van Marcel Messing; Opdracht aan Jo; Zangen van ongrond.
Omslagontwerp en zetwerk: Studio 28
Druk en afwerking: Giethoorn ten Brink

 

Van Ruisbeeck 10 Haarlem: Altamira-Becht. -143p.

Reeks: Via mystica. – Haarlem; vol. 3
Afmetingen: 21.80 x 13.20 (gebonden – harde kaft)
Uitgeverij Altamira Becht is een onderdeel van de Gottmer Uitgevers Groep BV.

 

Overzicht per genre alfabetisch op titel

Essays

 • Bert Decorte. (1966)
 • De eeuwigheid is nu: Over eenheidservaring en louter zijn. (1998)
 • De sluier van Isis. Schets voor een praktische menselijke cosmographie.(1950)
 • Diogenes voor de drempel. 1971)
 • Facetten van een diamant : mystieke benaderingen en overwegingen. (1995)
 • Grondslagen voor een poëzie van morgen. (1957)
 • Karel Jonckheere als dichter. (1947)
 • Lumen numen: het numineuze in de poëzie. (1971)
 • Ondergang en dageraad. Bijdrage tot een nieuw bewustzijn. 1966)
 • Poëzie en experiment. Dialoog in briefvorm over oud en nieuw in de dichtkunst. (1956)
 • Van fysika tot metafysika. (1982)
 • Wegen naar de ongrond. (1989)

Poëzie

 • Bronnen van het nu: gedichten. (1988)
 • De bron achter de spiegels. (1974)
 • De dans van het ogenblik. (1997)
 • De engel en de klei: zomer 1982. (1983)
 • De laatste oorsprong. (1994)
 • De open wereld.1969)
 • De stralen naar het licht. (1975)
 • De voorbijganger. (1992)
 • Een kleine alchemie. (1973)
 • Een klein Thomas evangelie. (1985)
 • Een vleugje nirvana. (1992)
 • Gedichten.(1995)
 • Het rijk van het midden. (1986)
 • Het ruisen van de stroom.(1977)
 • In de spiegel van de nacht. (1983)
 • Overgang. (1950)
 • Tussen bron en monding.(1970)
 • Van de aarde die ook hemel is. (1963)
 • Van golf tot zee. (bloemlezing) (1976)
 • Verzamelde gedichten. (1981)
 • Verzen. (1955)
 • Voorbij dit duister licht. (1980)
 • Weerklank. (1947)
 • Zangen van ongrond. (2000)

Roman

 • De ark en de ratten. (1984)
 • De dood en de dageraad : meditaties over leven en sterven. (1976)
 • De Gordiaanse knoop. (1991)
 • De magische cirkel. (autobiografische roman)(1986)
 • De omtrek en het centrum: een metafysisch dagboek. (1978)

Divers (deels genre onbekend)

 • Zeven over Karel Jonckheere. (1967)
 • De boom en de mens. (1975)
 • In dit getaste licht. (1983)
 • Raaklijnen van het licht: een huldeboek voor Erik van Ruysbeek. Samengesteld door Johan Van Cauwenbergh. (1987)
 • Taptoe dicht / met tekeningen van Reinoud.(1988)
 • Mystiek en mysterie. (1992)
 • Alles is Reëel. (1997)

VERTALINGEN

FRANS

 • 1969: Poèmes Frans / vert. uit het Nederlands door Henry Fagne. Bruxelles Henry Fagne (Poètes Néerlandais). Poëzie, paperback. Bloemlezing.
 • 1984: Cette joie t’appartient = Die vreugd behoort u toe Frans / vert. uit het Nederlands door François Jacqmin, Émile Lauf. Leuven: Leuvense Schrijversaktie,  (Leuvense cahiers; 46). Poëzie. Bloemlezing.  Nederlandse en Franse tekst.
 • 1987: Over de vriendschap = De l’amitié. Frans / Vertaald uit het Nederlands door Liliane Wouters. (1987) Leuven: Leuvense Schrijversaktie. (Leuvense cahiers. Europese reeks vol 72).–31p.

HONGAARS

 • 1977: Sors; Ember és világ; Körforgás; Lét Hongaars / vert. uit het Nederlands door József Tornai. In Nagyvilág: világirodalmi folyóirat, jrg.22 (1977) nr.2, p.212-214. Poëzie. Bloemlezing.

ROEMEENS

 • 1992: farima de nirvana = Een vleugje Nirvana Roemeens / vert. uit het Nederlands door Liliana Ursu. Bucuresti: Cartea Romaneasca. Poëzie. Bloemlezing. Nederlandse en Roemeense tekst.

SPAANS

 • 1983: Esta Alegría te pertenece = Die vreugd behoort u toe Spaans / vert. uit het Nederlands door Ria Deckx de Escribano, Justo Jorge Padrón. Leuven Leuvense Schrijversaktie  (Leuvense cahiers; 41; Serie Europea). Poëzie, paperback. Bloemlezing. Inleiding: Paul Gillaerts; Nederlandse en Spaanse tekst.