home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Duimpjesuitgaven (1897-1913 & 1922-1926)- Uitg. De Lille, Maldeghem

DUIMPJESUITGAVEN

1897 -1913   & 1922-1926

                

Victor Delille, Maldeghem

Inleiding

Uitgeverij: Victor De Lille, Maldeghem

Periode: 1897 -1913   & 1922-1926 met onderbreking omwille van WO I

Wat ? Goedkope (volks)uitgaven in klein formaat, De Duimpjes. De prijs bedroeg 4 centiemen per nummer en 2 F per jaargang met de post besteld

Zijn motivatie? Ergernis over de minderwaardige ‘moord- en brandverhalen die aan het volk verkocht werden’ en het bewustzijn dat ‘de Davids- en Willemsfonds uitgaven meer aangepast waren aan de smaak en de beurs van de hogere burgerij’. Hij bracht dus ‘Goede lektuur’ en dat in katholiek, zedelijk en letterkundig opzicht

Totaal: 124 werken en 7 “toemaatjes”.

 • De eerste tien Duimpjes verschenen in wekelijkse afleveringen.
  • Aanvankelijk werd vooral beroep gedaan op oudere auteurs met een renommeé ( o a Mevr. Courtmans-Berchmans, Pieter Ecrevisse) en enkele lokale auteurs. Het succes was eerder matig zodat Delille zijn aanpak wijzigde.
 • 1899: De Lille wijzigt zijn aanpak: voortaan worden vijf of zes romans uitgegeven in boekvorm,
  • Het doelpubliek is de meer begoede klasse (oa priesters, burgers, studenten) die jaarabonnementen onderschrijven voor minimum vier publicaties per jaar.
  • Het honorarium van de schrijvers is eerder laag te noemen, maar hun werk wordt gepubliceerd, zonder dat ze er zelfs voor te hoeven betalen en zij zijn verzekerd van een lezerspubliek.
  • In januari 1899 verscheen zo – naar het voorbeeld van de Tauchnitz-Edition in Duitsland – als nummer 11, Moeder Thecla, uit m’n notaboekje.
  • In De Duimpjes verschenen werken van de uitgever zelf, van Stijn Streuvels (die er debuteerde met Lenteleven 1899 – wat fors bijdroeg tot het imago van degelijke literatuurreeks), van Felix Timmermans (Schemeringen van den dood), Maurits Sabbe, René de Clercq en anderen, voornamelijk schrijvers van katholieken huize.

Meer over De Lille en de Duimpjesuitgaven

CHRONOLOGISCH OVERZICHT

1897

1. Mevrouw COURTMANS – BERCHMANS, Karel Klepperman.
2. Pieter ECREVISSE, De nicht uit de Kempen.
3. August VAN ACKER, Drie bekroonde verhalen: Jan en Lotte; Martje Martens; Tonia.
4. Emiel MEGANCK, Het huisgezin van de bakker; Herman Coutereel; Olaf; Eene belofte voor ’t leven.
5. Lodewijk GERRITS, De oude Belgen. Geschiedkundige tafereelen.

1898

6. Priester Pattyn, Onze jongens van 1798.
7. Mevrouw COURTMANS – BERCHMANS, De Zwarte Hoeve.
8. Mevrouw COURTMANS – BERCHMANS, Roza van den Boschkant.
9. Victor DE LILLE, De Stem uit het Woud.
10. Mevrouw COURTMANS – BERCHMANS, ’t Geschenk van den Jager.

1899

11. Moeder Thecla. Uit mijn notaboekje. Verzameling van recepten, huismiddeltjes, handgrepen en raadgevingen dienstig voor iedereen. 1ste reeks, 1ste uitgave.
12. Stijn STREUVELS, Lenteleven.
13. Hilda RAM, De familie Schrikkel. 1ste deel
14. Hilda RAM, De familie Schrikkel, 2de  deel.
15. Emiel DE GRAVE, Dit zijn sparrenegels.

1900

16. E. SOENS, Goliath. Een gedicht van F. W. Weber.
17. Em. VLIEBERG, De Boeren. Wat er door en voor de boeren kan gedaan worden.
18. Omer WATTEZ, Wouters jonge jaren. Bladzijden uit het levensboek van een idealist.
19. Louisa DUYKERS, Hoogere vlucht. – Toemaatje: Dr. MEEUS: Gheel Paradijs der Krankzinnigen.
20. Edw. POFFÉ, Blonde Net. Een Antwerpsche Tendenz-roman.
21. Hendrik COOPMAN, Een krans novellen. -142p.
22. MATHILDE, Weergekeerd.

1901

23. Anna GERMONPREZ, Schetsen en novellen.
24. Omer WATTEZ, Van twee koningskinderen.
25. Victor DE LILLE, Vertellingen. – Toemaatje: Joz. VANDENEYNDE, Edgar Tinel’s Godelieve. Overzicht van tekst en muziek.
26. Louisa DUYKERS, Langs verschillende paden.
27. Stijn STREUVELS, De oogst.
28. A. MERVILLIE, Gusten. Verhaal uit den ouden tijd.

1902

29. MATHILDE, Herinneringen aan een dienstmeisje.
30. Stijn STREUVELS, Vertellingen van graaf Leo Tolstoï, vertaling.
31. Fikken VAN EKSTERLEEN (red. ps van V Delille), Bij Jan Steen. – Toemaatje: JOZEF MULS, Albrecht Rodenbach’s Gudrun. Dit boekje werdt verkocht aan 50 cent ’t stuk ten voordeele der propaganda voor Rodenbach’s beeld.
32. M.-E. BELPAIRE, Synnöve Solbakken door Björnstjerne Björnson, vertaling.
33. Omer WATTEZ, Het gezin van de mulder.
34. Bert VAN METTENEYEN, Hugo de vedelaar. Naverteld uit een middeleeuwsch volksverhaal.
35. August CUPPENS, Het communiekantje. Drama in één bedrijf.

1903

36. Stijn Streuvels’ Duimjesbundel.
37. René DE CLERCQ, Terwe. Een verhaal in Verzen. -116p.
38. P(ater) Luis COLOMA, Een heilige …
39. Maurits SABBE, Een mei van vroomheid.
40. Stijn STREUVELS, Geluk in ’t huishouden (Graaf Leo Tolstoï), bewerking.
41. Raphaël VERHULST, Reinaert de vos. Het epos van den middeleeuwschen vrijheidsgeest Zangspel in drie bedrijven. / PASTOOR DUVILLERS, Buitenleven. Uit: Den Baron Penninck.

1904

42. P. BOTTE, Vertellingen van J. en W. Grimm, vertaling.
43. Albijn VANDEN ABEELE, Karel en Theresia. Een schets uit het Vlaamsche dorpsleven (herziene uitgaaf), met een inleidend woord door L. SCHARPÉ.
44. Stijn STREUVELS, Een dramatisch bedrijf.
45.  G. BUTAYE, Dorpsverhalen van Auerbach, vertaling.
46. August CUPPENS, Een rooske van overzee.
47. A. MERVILLIE, Paus Pius X. Met reisherinneringen.

1905

48.  A. MERVILLIE, Paus Pius X (tweede deel).
49. Max STORME, Koning Oriant. Heldenspel in drie bedrijven.
50. Karel VANDEN OEVER, Kempische vertelsels. De Verdronkene Jonkvrouw – Perelierken & Ginneginneken – Het Betooverd Kasteel – De Tilkjesjacht. -144p.
51. Ontwerp van een historische stoet: 1830 te Maldeghem op 13 Augustus 1905, eersten zondag na den verjaardag van den slag van Stroobrugge, 11 Augustus 1831, met een voorwoord door Victor DE LILLE.
52. Caesar GEZELLE, Verhalen des geheims en der verbeelding, (E.A.Poe), vertaling.
53. Omer K. DE LAEY, Falco. Toneelspel

1906

54. Filiep DE MUNNYNCK, Bijbelse vertelling.
55. Victor DE LILLE, Moeders deel. Een spel van drie sprekende en een dozijn enkel meespelende personen, waarbij de verbeelding van een meisje.
56. A. MERVILLIE, Paus Pius X (derde deel).
57. A. MERVILLIE, Paus Pius X. Met 293 afbeeldingen (vierde deel), (toemaatje).
58. Louisa DUYKERS, Lena.  -272p.
59. ALMA, Volharding van Von Stramberg, bewerking.
60. Jef MENNEKENS, Een kroon. Drama in drie bedrijven.

1907

61. K. DE LAEY, Bespiegelingen.
62. Catharina ALBERDINGK THIJM, Wankelende tronen. Russisch-Japansch verhaal uit onze dagen 1903-1905 -239p.
63. Victor DE LILLE, Verwachtingen.
64. Herman BACCAERT, Twee novellen (Gottfried Keller), vertaling.
65. Pater LINNEBANK, Van Nederlandsche letteren. Beschouwingen over o.a. Rodenbach, Stijn Streuvels, Herman Teirlinck, Karel van de Woestijne, Reimond Stijns, Cyriel Buysse, Gustaaf Vermeersch, enz. -204p.
66. Maurits SABBE, Vlaamsche Menschen.

1908

67. Stijn STREUVELS, Twee vertellingen van Tolstoï, vertaling.
68. Hendrik MUYLDERMANS, Verhaal in verzen.
69. Jan DE SCHUYTER. Hendrik Conscience. Onuitgegeven studie van wijlen JOZEF STAES, bewerking.-64p.
70. Free FRITZ, Boerendoening.
71. Guido Gezelle’s Duikalmanak voor 1909 (toemaatje).
72. Stijn STREUVELS, Reinaert de vos voor de vierschaar van koning Nobel den leeuw. Een nuttig en vermakelijk verhaal voor groote en kleine kinderen, naverteld en uitgegeven; opgeluisterd met tekeningen door Gustaaf VAN DE WOESTIJNE.
73. Het kasteel Durande. Naar het Duitsch van Josef VON EICHENDORFF, met voorwoord van Victor De Lille. -58p.

1909

74. Jozef ARRAS, Gekke Sprookjes.
75. Pater LINNEBANK, Van onkruid en tarwe. -131p.
76. Gustaaf VERMEERSCH, Het wederzien.
77. Victor DE LILLE, De sevenste bliscap van Maria. Kern van den ouden tekst volgens de uitgave van Stallaert met zijne aanteekeningen, herdichting, met een inleiding over middeleeuws toneel door Dr. Leo VAN PUYVELDE. -74p.
78. Pater LINNEBANK, Vijf dagen in Vlaanderen (toemaatje). Een opmerkelijk verslag van “De Rodenbachdagen van Rousselare” -32p.
79. Guido Gezelle’s Duikalmanak voor 1910 (toemaatje).

1910

80. Stijn STREUVELS, Kleine verhalen (Björnstjerne Björnson)
81. Lambrecht LAMBRECHTS, Mate en minne. -104p.
82. Arthur COUSSENS, Verhalen van Marc Twain, vertaling.
83. Alfons JEURISSEN, Op de vlakte. Een drieluik.
84. Felix TIMMERMANS, Schemeringen van de dood.
85. Pater LINNEBANK, Van leven en kwijnen. (Met bijdragen over o.a. Jozef De Cock, Sabbe, Van Cauwelaert, Ceasar Gezelle, Gust van Roosbroeck, Stijn Streuvels, Van de Woestijne,…) -102p.
86. Lambrecht LAMBRECHTS, Dierennovellen.

1911

87. BALLINGS, Adz., Dorre lente.
88. Vrouwe COURTMANS-BERCHMANS, De gemeenteonderwijzer, romantisch verhaal met een voorwoord door Stijn STREUVELS.
89. Stijn STREUVELS, Het bruidslied (Björnstjerne Björnson), Eerste uitgave van deze Streuvels vertaling. -72p.
90. Lucien DE COSTER, Sterk leven.
91. Stijn STREUVELS, Over Vrouwe Courtmans (toemaatje).
92. Reimond KIMPE, Iphigeneia in Aulis. Treurspel. -96p.
93. Free FRITZ, Schets van kleinsteedsche zeden. -88p.

1912

94. Piet Van ASSCHE, Uren van rust. -96p.
95. Louisa DUYKERS, Gehuwd leven.
96. VERTELLINGEN van Karl Domanig. Met een levensbeschrijving door hemzelf. Met een voorwoord van Victor De Lille. -95p.
97. Emiel VAN DER STRAETEN, Soedaneesche legenden. Bevat de sprookjes ‘De Prins die een Bruidje zocht’, ‘De tortels’, ‘De ster’, ‘De oude gids’, ‘Minna’, ‘Het paleis der dichters’, ‘De dwaalster’, ‘De Dadel-kern’, ‘Jehebbo’, ‘De pelgrims’ en ‘Het gelukkige landje’. -128p.
98. Pater LINNEBANK, Letteren en leven. a. over August Cuppens, Felix Rutten, Edward Vermeulen, Maurits Sabbe en Hugo Verriest. -78p.
99. Jozef SIMONS, Een sant in zijn land. -82p.

1913

100. Dit nummer, het honderdste, is nooit verschenen. Het werd verschillende keren gepland, maar nooit gerealiseerd. Het nummer werd gewoon overgeslagen. Precies 100 jaar nadat het eigenlijk had moeten verschijnen vult ‘Nr. 100 der Duimpjesuitgave’ dit hiaat op. Arend PELGRIMS, Over Victor De Lille (uitgave 2013)
101. Emiel VAN DER STRAETEN, Dit is Duimpje. Een spel in verzen, met 7 penteekeningen van J. FONTEYNE. -64p.
102. Lambrecht LAMBRECHTS, Limburgsch leven. -104p.
103. Jef MENNEKES, De klok. -35p.
104. Franz DE BACKER,  Bloeikens. (met pentekeningen van Herman Broeckaert) -113p.
105. Emiel VAN DER STRAETEN, 56e Soedaneesche legende (met Afrikaanse sonnetten). Bevat het sprookje ‘De Woestijn’ en enkele ‘Afrikaansche sonnetten’. –119p.
106. J. VERBRUGGEN, De verloren zoon. Naar Paul Heyse. (met een inleiding van Lambrecht Lambrechts) -64p.
107. E. VAN DER HEIDE, Dompelaar, en andere novellen. -73p.

1922-23

108. Victor DE LILLE, Bij Hans Memlinc. Een verhaal uit Vlaanderen der jaren 1840, geschreven in krijgsgevangenschap in 1916, met tekeningen in krijt op het bord door hem (Victor DE LILLE) zelf. -163p.
109. Robert VAN PASSEN, Als de lente bloeit. -89p.
110. Jozef SIMONS, De schoone maalderin (Pedro Antonio de Alarcon), vertaling.
Toemaatje voor de inschrijvers op de duimpjesuitgave: 2 volksliederen (partituren): Wat jongens zingen, gedicht van Vrouwe DE LILLE, muziek van Jef TINEL; ’t Vlaamsche meisje, gedicht van Vrouwe DE LILLE, muziek van A. MOORGAT. -106p.
111. H. LINNEBANK, Reizen en kijken. -131p.
112. Lambrecht LAMBRECHTS, Het zingende Vlaanderen. -160p.

1923-24

113. Robert VAN PASSEN, Het stille meer. -118p.
114. Minus VAN LOOI, Balrozeken.  -82p.
115. Gazaël TEN NAÏL, Doode sieraden. -58p.
116. E. VAN HEMELDONCK, Op de Grindershoeve. -58p.
117. H. LINNEBANK, Huldigingen. Toemaatjes: Bruiloftslied, getoonzet door Jef Tinel; Vrouwe DE LILLE, Kruimelkens. Een jaarkrans van gedichtjes verschenen in ’t Getrouwe Maldeghem. -126p.

1924-25

118. Robert VAN PASSEN, Het liedje van verlangen. -82p.
119. Lambrecht LAMBRECHTS, Om moeders wil. -177p.
120. Vrouwe V. DE LILLE, Bloemen verzekes. Een tweede jaarkrans van gedichtjes, verschenen in ’t Getrouwe Maldeghem. Omslag van Modest Huys. -45p.
121. E. VAN HEMELDONCK, Legenden, met tekeningen van Jos. SPEYBROECK. -91p.
122. Louise WESTKIRCH, De Fransche hoeve, naar het Duitsch verteld. Eerste deel. -118p.

1925-26

123. Louise WESTKIRCH, De Fransche hoeve. Tweede deel.
124. H. LINNEBANK, Uitstapjes en lessen.