home | Inloggen
Aantal schrijvers: 548 | Aantal boeken:

15793

Rogghé, Paul

PAUL ROGGHE

Gent, 16 december 1904 – Gent, 24 juni 1974

Rogghé 0

Gents dichter, prozaïst, essayist, toneelauteur, journalist, historicus en pedagoog.

 

BIOGRAFIE

16 december 1904: wordt geboren te Gent als Paul Jozef Dimitri Rogghé

Na de humaniora – Grieks-latijnse afdeling in het Frans – aan het St. Lievenscollege te Gent studeert hij geschiedenis, eerst aan de Leuvense universiteit en vervolgens aan deze van Gent.

1926: Debuut als dichter met “Kimoon” .

Het zijn nogal zwaarbeladen verzen waarin hij zich voordoet als een gekweld en rusteloos dichter. Zijn latere bundel “Momenten” (1936) baadt in dezelfde sfeer.

In zijn later dichtwerk zoals “De grote vaart” (1954) en “Vertroosting der liefde” (1964) verzoent hij zich met het leven in een vrijmoedige stijl.

1931 – 1940: redactioneel avondwerk bij de krant Vooruit . Deze werkzaamheid wordt tijdens WO II onderbroken en van 1944 tot 1948 hervat.

1932: promoveert tot doctor in de Wijsbegeerte en Letteren op het proefschrift ‘De politieke loopbaan van J.J. Raepsaet tot 1815’.

1932- 1944: leraar geschiedenis aan het meisjeslyceum te Gent.

1941: Jacob van Artevelde (1941, met illustraties van Fritz van den Berghe) is een vulgariserende evocatie over de figuur van Artevelde en over het tijdskader van de 14de eeuw. Veel meer dan door literaire kwaliteit, valt dit goed gedocumenteerd historisch verhaal op door zijn historische nauwgezetheid; het bevat een voor- en een nawoord, een register van persoonsnamen en een verklarende woordenlijst.

Het is de uitwerking van het feuilleton Grootheid en verval van Jacob van Artevelde dat in augustus 1938 verscheen in de Gentse Vooruit.

 • Over hetzelfde onderwerp schrijft de auteur nog Beelden uit het leven van Jacob van Artevelde (1945, toneelspel in 14 taferelen, in juli 1945 opgevoerd in de K.N.S., ter gelegenheid van de herdenkingsplechtigheid bij de 600ste verjaring van Arteveldes dood)
 • De kwade maandag (1950), een historisch toneelspel in één akt.
 • Gent in de 14de eeuw (1965), tekst bij een gelijknamige spreek-, klank- en lichtspel dat lange tijd was geïnstalleerd in de Gentse Lakenhalle) en een gedicht Anseele dat in Edward Anseele ter ere de opstellen van een aantal andere auteurs voorafgaat, gepubliceerd naar aanleiding van de inhuldiging van het Anseele-monument in Gent, in juni 1948

1944 – 1972: Achtereenvolgens studieprefect te Gent (1944 – 1947) en te Eeklo (1947-1972).

1945: In de roman “Anna Golochin, de vrouw van één nacht” (1945) wordt dan weer op kundige bedachtzame wijze de psyche ontleed.

Rogghé komt hier dicht bij het magisch realisme te staan, maar beperkt zich tot een formule die ook bij de latere Lebeau aangewend wordt. Evenals Lebeau is Rogghé een veelzijdig intellectueel die goed van de moderne psychologie op de hoogte is.

Intellectualisme ja, maar toch creëert hij enerzijds een geheimzinnige sfeer die ook het werk van Daisne en vooral Lampo voor de geest roept, terwijl hij anderzijds een zakelijke verhaaltrant hanteert en zich als verteller gereserveerd opstelt.

Het is een van de hoogtepunten uit het literair oeuvre van Rogghé. Heel zijn levenshouding is erin terug te vinden.

Het letterkundig en socio-cultureel werk van Rogghé is veelzijdig.

 • Hij is de stichter van, en de stuwende kracht achter verschillende culturele verenigingen (Pan, De Faun, Leesclub Boekuil) en literaire tijdschriften (Pan I, De Faun en Pan II).
 • Hij is voorzitter, ere-voorzitter of lid geweest van talrijke culturele genootschappen en commissies, o.a. van de Cultuurraad voor Vlaanderen, de stedelijke Commissie voor Monumenten, het Stadsarchief en de provinciale Commissie voor Openbare Bibliotheken en Letterkunde.

Hij publiceert ook onder het pseudoniem “Dr. P. Tanner”.

1973: Overlijden van zijn vrouw.

1974: Publicatie van zijn laatste bundel ‘Rouwverzen’;  In het tijdschrift Pan verscheen de cyclus ‘Zij, de dood en ik‘.

24 juni 1974: Paul Rogghé overlijdt – precies een jaar na zijn vrouw –  te Gent. Hij ligt begraven op het Campo Santo, Sint-Amandsberg, park U, kelder 265.

 

BEKRONINGEN

1949: de letterkundige prijs voor geschiedenis van de stad Gent voor zijn werk Vlaanderen en het zevenjarig beleid van Jacob van Artevelde.
1954: de letterkundige prijs van de stad Gent voor poëzie voor zijn dichtbundel De grote vaart.
1961: de prijs voor poëzie van de provincie Oost-Vlaanderen voor de bundel Elegie voor een levende.

 

MEER OVER P. ROGGHÉ

 • Jan L. Broeckx: Dr. Paul Rogghé (1945)
 • Marcel Brauns en Walter Prevenier: De poëzie van Paul Rogghé. Het historisch werk van Dr. P. Rogghé (1964)
 • Marc Bostyn: De dichter Paul Rogghé (onuitgegeven licentiaatsverhandeling, RUG 1976)
 • Daniël van Ryssel: Paul Rogghé (1977)

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

SMAAKMAKER

WAT ZOCHT IK HIER ?

Het regent en de verre grassen buiten
Verlaten hun diep groen. Door lind’ en iepen
Gaan jagend onverwachte winden zwiepen.
De Leie fronst. Luid gaan er kikkers muiten.

Weer zit ik eenzaam achter natte ruiten
Mijn oude weemoed breder uit te diepen.
En langoureus en mild blijft buiten fluiten
Die ene merel. Al mijn ramen kriepen.

Wat zocht ik hier : de zon, de zilverberken,
De lentelucht om mijn arm bloed te merken,
Serene rust en wat vergetelheid.

Slechts van dit alles heb ik hier gevonden:
Het verder branden van mijn diepste wonden
En troosteloos het aanschijn van de tijd.

Uit: De grote vaart (1954)

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf
 • Hij schreef ook Gent, doorheen de poëzie van zijn straatnamen en zijn folklore (meer dan 250 verzen, 1957) waarvan de bedoeling was, het geïllustreerd door kunstschilder Oscar Bonnevalle uit te geven via de Toeristische Dienst van de stad Gent. Het bleef echter onuitgegeven. Samen met een omvangrijke nalatenschap berust het thans in het Handschriftenkabinet van de Gentse universiteitsbibliotheek (Hs III 19).
 • Na het chronologisch overzicht volgt een overzicht per genre alfabetisch per genre met aanduiding van het jaar van uitgave.
De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij
 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent
Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.
Chronologisch overzicht
Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1926 Kimoon.(poëzie) In: Pan, 1ste jaargang nrs 1 – 3  (juni-augustus 1926)
1929 Uit ’s levens koorts. (poëzie) Kortrijk: Uitgeverij “Steenlandt”. –43p.
1936 Momenten. (poëzie)

Verlucht door Jos Verdegem
Rogghé 2b
 
Rogghé 2 Kortrijk: Uitgeverij “Steenlandt”. –[85]p.

Afmetingen: 29.80 x 22 (ingenaaid)
Colophon: Dit boek werd gedrukt in een oplage van 180 exemplaren, genummerd van 1 tot 180, gesigneerd door auteur en illustrator en het kwam van de persen der drukkerij “Steenlandt” te Kortrijk in maart 1936. Dit is nummer 16.
1938 De politieke loopbaan van J.J. Raepsaet tot 1815, inzonderheid in en om de commissie tot herziening der Hollandsche grondwet van 1814. (studie) Kortrijk: Steenlandt. -204p.

Uitgegeven onder auspiciën van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde.
1941 Jacob van Artevelde. (historische roman)

Met teekeningen van Frits Van den Berghe
Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel. -151p.

Afmetingen: 21 x 14 (ingenaaid)
Drukk. P. Lombaerts Schoten
1941 Vlaanderen en het zevenjarig beleid van Jacob van Artevelde, 1338-1345. Een critisch-historische studie. Brussel : A. Manteau. -2 vol., 56 + 64 p.

Reeks: Basis Reeks vol 9 & 10.
1943 Profaan proces. (poezie)

Teekeningen van Raf De Buck.
Deeltitels: Drift en daemon; Bezinning en innigheid; In ballingschap; Op het wisselspoor; Kwatrijnen.
Heruitgave 1947 door A.J.G. Strengholt, Amsterdam.
 
Rogghé 1a
Rogghé 1 Gent: De visschende kat. -93p.

Reeks: Faunreeks nr 5
Afmetingen: 27.20 x 22 (ingenaaid)
Colofon: Deze bundel gedichten, nr 5 der Faunreeks, werd op de persen van Snoeck-Ducaju en Zoon gedrukt, en met teekeningen opgeluisterd door Raf De Buck, kunstschilder te Gent. Anno MCMXLIII
Tweekleuren druk: zwart – bruin met versierde kapitalen.

 

1945 Anna Golochin, de vrouw van één nacht. (roman)

Opgeluisterd door 6 lettrines en 12 teekeningen van Raf. De Buck.

1964: heruitgegeven bij uitgeverij Heideland, Hasselt als Vlaamse Pocket nr 87.
Gent: Snoeck-Ducaju & Zoon. -92p.

Reeks: Is het vijfde boek van de IVde Faunreeks.
Afmetingen: 20.50 x 12.25 (gebonden – stofomslag)
Colofon: In april 1945 werd deze kleine roman, naar een typografisch ontwerp van Raf. De Buck, gedrukt op de persen van Snoeck-Ducaju & Zoon en verspreid op 900 exemplaren op houtvrij papier Pont de Warche en op 100 luxe-exempl. Gemerkt van I tot C, gesigneerd door den auteur en den illustrator, die zijn teekeningen eigenhandig kleurde, en geparafeerd door den drukker-uitgever.
ca. 1946 Reik ons de handen. Spreekkoor. Rogghé 3 s.l. : s.n.: [Gent: Stedelijke vakschool]: 5p.

Afmetingen: 23.50 x 18 (ingenaaid)
Tweekleuren druk: zwart- rood.

 

1948 Edward Anseele ter ere. (monografie) Gent: S.M. Het licht.
1950 De kwade maandag: historisch toneelspel in één akt. (toneel) Eeklo: Steyaert. -16p.
1954 De grote vaart. (poëzie)

Deeltitels: Deurlese elegieën; Interludium; Van licht naar schaduw.
Bekroond met de letterkundige prijs van de stad Gent 1954

 

Rogghé 5 Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel. -45p.

Afmetingen: 23 x 14.40 (ingenaaid)
Colophon: Deze gedichten van Paul Rogghé werden ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag uitgegeven door de N.V. DE NEDERLANDSCHE BOEKHANDEL te Antwerpen en gedrukt op de persen van Drukkerij LOMBAERTS N.V. te Schoten in een oplage van 500 exemplaren.
Vijf exemplaren , niet voor de handel bestemd, werden gedrukt op Groot Imperiaal Van Gelder
Dit is nummer 227.

 

1955 Eeklo. Van silexdrager tot keurbroeders. (studie)
1957
Achter de muur. (poëzie)
Deeltitels: Analyses; Homo ludens; Schaduwen.
Rogghé 4
Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel. -54p.
Afmetingen: 23 x 14.40 (ingenaaid)
Colophon: Deze gedichten van Paul Rogghé werden uitgegeven door de N.V. De Nederlandsche Boekhandel te Antwerpen en gedrukt op de persen van Drukkerij Lombaerts N.V. te Schoten in een oplage van 300 exemplaren. Dit is nummer 215.

 

1960 Blinde passagier. (poëzie) Rogghé 6 Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel. -40p.

Afmetingen: 23 x 14.40 (ingenaaid)
1961 Elegie voor een levende. (poëzie)

Illustraties door Guido De Graeve
Rogghé 7a
Rogghé 7 Antwerpen: Uitgeverij De Sikkel N.V. -83p.

Afmetingen: 22 x 14.60 (ingenaaid)
1962 In een kleine kapel.

Met illustraties van Norbert Feliers
Wetteren: Hedendaags Drieghe.
1964
Anna Golochin, de vrouw van één nacht. (roman)
1945: eerste druk bij Snoeck-Ducaju & Zoon, Gent
 Rogghé 9
Hasselt: Uitgeverij Heideland. -87p.
Reeks: Vlaamse pockets nr 128
Afmetingen: 18 x 10.80 (pocket)
1964
Tussen gisteren en morgen. (poëzie)
Deeltitels: Gesprekken met de heer; Voor de spiegel; Met Euridice.
Antwerpen: Uitgeverij De Sikkel N.V. -51p.
1964 Vertroosting der liefde. (poëzie)
s.l.; s.n. [Antwerpen: Sanderus] -14p.
Overdruk uit: Poëtisch gastmaal. – 1(1964)
1969 Het evenwicht dat zijn schouders ophaalde. (poëzie) Antwerpen: De Sikkel N.V. -65p.
1974 Zij, de dood en ik. (poëzie) In: Pan, 21ste jaargang, nr 2 (september 1974)
1974 Rouwverzen. (poëzie) Gent : Pan-Kring van Oostvlaamse letterkundigen. -32p.

POSTUME UITGAVEN

1976
Gedichten 1924-1974. (poëzie – verzamelbundel)
Inleiding en selektie Daniël Van Ryssel.
Portret van de auteur: Jan Lormans
Omslag en grafische vormgeving: Julien Vangansbeke.
Rogghé 8
Gent: Yang -70p.
Reeks: Yang poëzie reeks: YPR. vol. 66
Afmetingen: 20 x 11.80 (ingenaaid)
Colofon: Copyright 1976 by Yang Poëziereeks, Gent. Realisatie met medewerking IBM.
1976
Judith stammoeder van de eerste graven van Vlaanderen.
12 lavis-en pentekeningen van Victor Stuyvaert.
Gent: Hoste Staelens. -12p.
s.a. Een pijnlijk Adieu (novelle)

Met verluchtingen van Rafaël De Buck
Gent: Drukkerij Uitgeverij Snoeck Ducaju & Zoon, Begijnhoflaan, 76. -12p.

Afmetingen: 21 x 15.25 (geniet)

 

Overzicht van zijn letterkundig werk per genre alfabetisch op titel

Dichtbundels
Achter de muur. (1957)
Blinde passagier. (1960)
De grote vaart. (1954)
Elegie voor een levende. (1961)
Gedichten 1924-1974. (1976)
Het evenwicht dat zijn schouders ophaalde.(1969)
Kimoon (1924)
Momenten (1936)
Profaan proces. (1944)
Rouwverzen. (1974)
Tussen gisteren en morgen (1964)
Uit ’s levens koorts. (1929)
Vertroosting der liefde.(1964)
Roman

Anna Golochin, de vrouw van één nacht (1945), het verhaal van een eigenaardig avontuur dat de schrijver in de gelegenheid stelt blijk te geven van zijn psychologisch inzicht en van zijn kunde om met sobere stijlmiddelen een aangrijpend effect te bereiken.

Novelle
Een pijnlijk Adieu (s.a.)
Historische romans
Jacob van Artevelde (1941, met illustraties van Fritz van den Berghe)
Historisch-wetenschappelijke publikaties
Het wetenschappelijk historisch werk van Rogghé omvat een vijftigtal studies. Alle hebben betrekking op de geschiedenis van Vlaanderen van de 12de tot en met de 20ste eeuw. Vier thema’s zijn er duidelijk in omlijnd:
 • De orde van de Tempelridders
 • De geschiedenis van zijn geboortestad (vooral de eerste helft van de 14de eeuw en de tweede helft van de 16de eeuw;
 • De omwenteling van 1789;
 • De geschiedenis van Eeklo (waar hij meer dan twintig jaar studieprefect van het atheneum was);